Obsah
Úvodní slovo předsedy představenstva
Profil skupiny Sev.en
Akcionářská struktura
Statutární a dozorčí orgány
Čestné prohlášení odpovědných osob
Zpráva PAS o podnikatelské činnosti
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami
Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti
Struktura konsolidačního celku
Informace o předpokládaném vývoji činnosti účetní jednotky v roce 2014
Dárcovství a CSR aktivity
Účetní závěrka a příloha k účetní závěrce
Konsolidovaná účetní závěrka a příloha ke konsolidované účetní závěrce
Ochrana životního prostředí
Následné události po 31. 12. 2013
Zpráva auditora
2
Úvodní slovo
předsedy představenstva
Úvodní slovo předsedy představenstva
Rok 2013 přinesl mnoho zásadních změn. Klíčovým bylo vyčlenění tehdejší Litvínovské uhelné a.s. ze skupiny
Czech Coal.
Podpisem padesátiletého kontraktu Vršanské uhelné a.s. se společností ČEZ a.s. na dodávky uhlí do Elektrárny
Počerady se zcela změnila budoucnost obou těžebních lokalit v tehdejší skupině.
Aby dlouhodobější perspektivu získala také Litvínovská uhelná a.s., dnešní Severní energetická a.s., bylo potřeba nastavit nový způsob jejího řízení. Společně s Janem Dienstlem jsme se rozhodli vydat touto cestou a rozšířit
podnikání i do dalších sektorů.
Prvním krokem byla koupě Elektrárny Chvaletice a.s., která byla završena 2. září 2013 převzetím sta procent
akcií od společnosti ČEZ a.s. Elektrárna je dnes součástí nově vznikající skupiny, do níž přibyl také akcionářský
podíl ve společnosti HIPODROM MOST a.s. a společnosti Důl Kohinoor a.s. v likvidaci.
Do konce roku 2013 se podařilo postupnými kroky zajistit oddělení tehdejší Litvínovské uhelné a.s. (dnešní
Severní energetické a.s.) od CCG po právní, ekonomické i personální stránce, byly vypořádány vlastnické vztahy s původní skupinou.Postup byl rychlý, korektní a v žádném případě se nedotkl dodávek našim zákazníkům.
Do roku 2014 tak mohla Severní energetická a.s. vstoupit jako nový samostatný, stabilní a sebevědomý subjekt
na český energetický trh.
V Mostě 27. června 2014
Tomáš Fohler
předseda představenstva
Akvizice nám otevřela zcela nové možnosti – těžíme uhlí a současně provozujeme vlastní zdroj výroby elektřiny.
A naše podnikatelské plány v energetice jsou dlouhodobé.
Tomu hodláme přizpůsobit i zařízení elektrárny tak, aby splnilo veškeré parametry stanovené platnými nařízeními
ČR i EU. Tyto kroky budou mimo jiné garancí zaměstnanosti a rozvoje regionu.
Naším stabilním podnikatelským záměrem také nadále zůstává projekt pokračování těžby uhlí v lomu ČSA, což
považujeme za zásadní nejen pro zaměstnanost na Mostecku, ale také pro zachování dostupnosti kvalitní energetické suroviny, o které jsme přesvědčeni, že by v budoucím energetickém mixu ČR neměla chybět.
4
5
Profil společnosti
Skupina Severní energetická – Sev.en
Skupina Severní energetická (dále jen Skupina) spojuje těžbu energetické suroviny a výrobu elektřiny a tepla včetně jejich
prodeje. Zahrnuje těžební společnost v oblasti severočeské hnědouhelné pánve a tepelnou elektrárnu ve Chvaleticích. Toto
spojení podpořila jako žádoucí rozšíření konkurence na energetickém trhu Evropská komise a také Úřad pro hospodářskou
soutěž ČR.
Vertikální integrace těžební společnosti, elektrárny a obchodníka schopného zajistit spolehlivé dodávky odběratelům,
je z hlediska efektivity tím nejlepším modelem. Díky němu se energie obsažená v palivu využije co nejlépe. V tomto uspořádání
fungují nejvýznamnější evropské energetické společnosti (např. E.ON, RWE, EDF…). Skupina je ovládána českými akcionáři
a vznikla odštěpením tehdejší Litvínovské uhelné ze skupiny Czech Coal a nákupem Elektrárny Chvaletice od skupiny ČEZ.
Navazuje na úspěšnou tradici hnědouhelné energetiky v ČR a s využitím moderního know-how ji hodlá dále rozvíjet.
Moderní energie z hnědého uhlí
Severní energetická a.s. je správcem největšího hnědouhelného ložiska v ČR, lomu ČSA, se zásobami 750 milionů tun
nejkvalitnějšího hnědého uhlí s výhřevností až 17,5 MJ/kg a s potenciálem těžby až na 100 let.
Elektrárna Chvaletice a.s. je jedna z nejmladších hnědouhelných elektráren s instalovaným výkonem 4 x 200 MW
a dosažitelnou dodávkou elektřiny přesahující 4 TWh ročně. Elektrárna bude po roce 2015 modernizována tak, aby splnila
nejpřísnější požadavky na dlouhodobý ekologický provoz.
Výhodně a efektivně
Strategií společnosti je dlouhodobě využít potenciál nerostného bohatství a ve spojení s moderní technologií výroby elektrické
energie nabízet konkurenceschopné a efektivní produkty za výhodné ceny. Nejvýznamnějšími obchodními komoditami
Skupiny jsou hnědé uhlí a elektrická energie. Hnědé uhlí je určeno pro elektroenergetiku a teplárenství. Z celkového množství
40,4 milionu tun hnědého uhlí na trhu ČR v roce 2013 zrealizovala Severní energetická a.s. 4,2 milionu tun.
Významným produktem Severní energetické a.s. je také tříděné uhlí, které je určeno pro maloodběratele.
Výroba elektrické energie ve čtyřech 200 MW blocích umožňuje nabízet kombinaci standardních produktů při základním (24h)
a špičkovém zatížení (12h), s dynamickým výkonem od 110 do 760 MW, k prodeji energetickým obchodním společnostem,
bankám, na burze v Praze (PXE) a Lipsku (EEX) a konečným odběratelům. Nabízíme jak dlouhodobé kontrakty, tak i prodej
na spotovém trhu. Předpokládaný objem obchodu může dosáhnout až 4,5 TWh ročně.
Vedlejšími produkty jsou pak materiály pro stavebnictví: popílek, struska či energosádrovec.
Profil společnosti
7
Profil společnosti
Prodej elektrické energie
V roce 2013 navazoval na více než desetiletou úspěšnou obchodní historii Czech Coal a.s.
Pokračovali jsme v osvědčeném individuálním přístupu k našim obchodním partnerům.
Disponovali jsme obchodnickým týmem, který má zkušenosti s dodávkami největším odběratelům v ČR.
Nabízeli jsme dodávky elektřiny v CZK i v EUR.
Na velkoobchodním trhu jsme nabídli elektřinu českým i zahraničním obchodním partnerům.
V oblasti koncových zákazníků patří k cílové skupině střední a velcí odběratelé elektrické energie z oblasti průmyslu,
municipalit, zdravotnictví a zemědělství. Nabízeli jsme fixaci pevné ceny pro celé období dodávky, nebo možnost flexibilního
pořizování elektřiny v několika nákupních krocích.
Rekultivace
Rekultivační proces je závěrečnou etapou báňské činnosti, jejíž povinnost vyplývá z horního zákona. Rekultivační práce
v roce 2013 byly proto řešeny komplexní úpravou území a územních struktur, a to podle souhrnného plánu rekultivace
a sanace, v souladu s plánem otvírky, přípravy a dobývání lomu ČSA.
Na území dotčeném hornickou činností lomu ČSA včetně vnějších výsypek bylo k závěru roku 2013 celkem ukončeno
2 218 ha rekultivací. Ve společnosti Severní energetická a.s. při zahlazování důsledků hornické činnosti pokračovaly v roce
2013 rekultivační práce na ploše 548 ha. V roce 2013 nebyla ukončena žádná rekultivační akce. Rekultivace lomu ČSA pod
úpatím Krušných hor jsou řešeny v souladu se záměry dosažení vyváženého krajinného celku s cílem dosažení ekologické
rovnováhy území. Značná pozornost je věnována řešení konečné stability bočních závěrných svahů. Rekultivace probíhaly
také na bývalých vnějších výsypkách lomu ČSA, a to v prostoru bývalého lomu Obránců míru, dále pak na vnější výsypce
Růžodolská. Při rekultivaci jsou zastoupeny všechny druhy rekultivace, tj. zemědělská, lesní, vodní a ostatní.
Během roku 2013 bylo vynaloženo na rekultivační akce 8 405 tis. Kč. Realizace rekultivačních prací u jednotlivých akcí byla
v souladu s příslušnou projektovou dokumentací a uzavřenými smlouvami.
8
Akcionářská struktura
Akcionářská struktura
Společnost Severní energetická a.s. (dříve Litvínovská uhelná a.s.), IČ: 286 77 986, se sídlem Václava Řezáče 315, 434 01
Most, zapsaná v oddílu B, vložce 1986 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem (dále jen
„Společnost“), je českou právnickou osobou, která vznikla jako nová nástupnická společnost v důsledku rozdělení společnosti
Mostecká uhelná a.s., IČ: 272 61 824, se sídlem Most, V. Řezáče 315, PSČ 434 67, odštěpením se založením nových
nástupnických společností – společnosti Litvínovská uhelná a.s. a společnosti Vršanská uhelná a.s., a to k rozhodnému dni
1. ledna 2008. Na Společnost přešla část jmění rozdělované společnosti Mostecká uhelná a.s., IČ: 272 61 824, uvedená
v článku 4 projektu rozdělení. Společnost byla do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem
zapsána dne 22. října 2008.
V roce 2013 došlo ke změně akcionářské struktury Společnosti a k završení procesu oddělení Společnosti od skupiny
Czech Coal. Mimořádná valná hromada akcionářů Společnosti rozhodla dne 31. 7. 2013 o změně názvu Společnosti, který
ode dne zápisu do obchodního rejstříku 2. srpna 2013 zní Severní energetická a.s.
Společnost je akcionářem společností Důl Kohinoor a.s. v likvidaci, IČ 254 11 616, HIPODROM MOST a.s., IČ 646 53 269,
a Elektrárna Chvaletice a.s., IČ 287 86 009.
Rozhodujícím předmětem podnikání Společnosti je:
Hornická činnost dle zák. č. 61/1988 Sb. v rozsahu dle ust. § 2 písm. a), b), c), d), e), g), h), i),
Činnost prováděná hornickým způsobem dle zák. č. 61/1988 Sb. v rozsahu dle ust. § 3 písm. a), c), e), f), h), i).
Akcionářská struktura k 31. prosinci 2013
HALTIXAR LTD
Famlen s.r.o.
Remlan s.r.o.,
se sídlem Dramas, 12, FREELAND BUILDING COMPLEX, 2nd floor, Flat/Office 4, Aradippou, 7101,
Larnaka, Kyperská republika, registrační číslo HE 286578, Podíl ve Společnosti: 40 %
IČ 01504011, se sídlem Václava Řezáče 315, 434 01 Most, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddíle C, vložce 32759, Podíl ve Společnosti: 30 %
IČ 01503979, se sídlem Václava Řezáče 315, 434 01 Most, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddíle C, vložce 32760, Podíl ve Společnosti: 30 %
Společnosti Famlen s.r.o. a Remlan s.r.o. společnost ovládají.
Statutární a dozorčí
orgán společnosti
10
Statutární a dozorčí orgán společnosti
Představenstvo společnosti
složení statutárního orgánu k 31. prosinci 2013 je následující:
předseda představenstva
Ing. Tomáš Fohler
člen představenstva
Ing. Petr Kolman
člen představenstva
Dr. Ing. Damir Dordevič
člen představenstva
Ing. Jan Pozler
Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady Společnosti odvolal dne 18. února 2013 s okamžitou účinností
Ing. Luboše Krauskopfa z funkce člena představenstva Společnosti.
Valná hromada Společnosti dne 16. 9. 2013 zvolila s okamžitou účinností do funkce člena představenstva Společnosti
Ing. Jana Pozlera.
Jménem Společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem Společnosti vždy nejméně dva
členové představenstva.
Dozorčí rada
složení kontrolního orgánu k 31. prosinci 2013 je následující
předseda dozorčí rady
Ing. Jan Dienstl
místopředseda dozorčí rady
Ing. Luboš Dubnička
člen dozorčí rady
Jaromír Franta
Na základě usnesení valné hromady Společnosti byli dne 19. 3. 2013 s okamžitou účinností z dozorčí rady Společnosti
odvoláni Ing. Petr Antoš a Ing. Pavel Tykač a do dozorčí rady Společnosti zvoleni s okamžitou účinností Ing. Jan Dienstl
a Ing. Luboš Dubnička.
Organizační struktura Společnosti
Společnost má následující organizační strukturu:
Úsek řízení generálního ředitele
Úsek řízení obchodního ředitele
Úsek řízení výrobního ředitele
Úsek řízení ředitele pro strategický rozvoj
Úsek řízení finančního ředitele
Úsek řízení technického ředitele
Úsek řízení ekonomického ředitele
Úsek řízení personálního ředitele
Úsek řízení ředitele Hlavní báňské záchranné stanice.
12
Čestné prohlášení
odpovědných osob
Čestné prohlášení odpovědných osob
Čestné prohlášení:
Prohlašuji, že údaje uvedené v konsolidované výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti nebyly
vynechány ani zkresleny.
Most, dne 27. června 2014
Ing. Tomáš Fohler
předseda představenstva
Severní energetická a.s.
Čestné prohlášení:
Prohlašuji, že údaje uvedené v konsolidované výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti nebyly
vynechány ani zkresleny.
Most, dne 27. června 2014
Ing. Petr Kolman
člen představenstva
Severní energetická a.s.
Zpráva představenstva
Severní energetická a.s.
o podnikatelské činnosti společnosti
v roce 2013 a stavu majetku k 31. 12. 2013
14
Zpráva představenstva Severní energetická a.s.
o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2013
a stavu majetku k 31. 12. 2013
Zpráva představenstva Severní energetická a.s.
o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2013
a stavu majetku k 31. 12. 2013
V průběhu roku 2013 se společnost oddělila od skupiny Czech Coal, následně došlo ke změně obchodního jména z bývalé
Litvínovské uhelné a.s. na Severní energetická a.s. a další významnou změnou v roce 2013 byla akvizice Elektrárny Chvale-
K 31. 12. 2013 měla společnost celkem 929 zaměstnanců. Celková fluktuace v roce 2013 činila 8,10 %. V daném roce
tice a.s. a vytvoření skupiny Severní energetická.
ukončilo v Severní energetické a.s. pracovní poměr 69 zaměstnanců, největší zastoupení bylo ukončení pracovního poměru
z organizačních důvodů u 43 zaměstnanců a u 12 zaměstnanců z důvodu odchodu do starobního důchodu.
Společnost Severní energetická a.s. vytvořila za rok 2013 výsledek hospodaření před zdaněním 1 522 424 tis. Kč.
Za rok 2013 byl při průměrném počtu 850,82 zaměstnanců dosažen průměrný měsíční výdělek ve výši 30 805 Kč/zaměstZ toho připadá na:
provozní výsledek hospodaření
finanční výsledek hospodaření
1 599 039 tis. Kč
- 76 615 tis. Kč
mimořádný výsledek hospodaření
0 tis. Kč
Provozní výsledek hospodaření určují především výsledky z hlavní provozní činnosti společnosti, kterou je těžba a prodej
uhlí. Za rok 2013 dosáhly tržby z prodeje uhlí celkové výše 4 414 264 tis. Kč (z toho prodej uhlí ECHAS 1 057 853 tis. Kč).
Celkové provozní výnosy dosáhly výše 4 710 186 tis. Kč, čímž došlo k plnění ročního rozpočtu na 135,04 %.
nanec. Na mzdové náklady bylo vynaloženo 325 340 tis. Kč.
Během roku 2013 bylo vynaloženo na rekultivační akce 8 405 tis. Kč. Realizace rekultivačních prací u jednotlivých akcí byla
v souladu s příslušnou projektovou dokumentací a uzavřenými smlouvami.
Aplikovaný výzkum a vývoj
Vybraná technická pomoc neinvestičního charakteru sloužící jako podklad při navrhování a řešení těžebních a zakládacích
postupů:
Provozní náklady představují částku 3 111 147 tis. Kč, což v porovnání s ročním rozpočtem ve výši 2 421 197 tis. Kč zna-
Mapová evidence a dokumentace území – dataregistr – lokalita ČSA
mená překročení o 689 950 tis. Kč a plnění na 128,50 %. Na překročení provozních nákladů má nejvýraznější dopad příkup
Geotechnický průzkum ČSA
uhlí a přeprava uhlí pro ECHAS, která je i ve výnosech. Dále pak při překročení výrobních ukazatelů se do navýšení promítá
Stanovení speciálních rozborů – radioaktivita ČSA
zvýšená spotřeba elektrické energie a náklady na opravy a údržbu technologie a v neposlední řadě byly provozní náklady
Průběžné sledování a vyhodnocování monitoringu bočních svahů lomu ČSA a technický dozor lomu ČSA – 10. etapa
ovlivněny oddělením společnosti od skupiny Czech Coal, a s tím souvisejícími náklady (reklama a propagace, poradenství,
prací – rok 2014
osobní náklady,…).
Informační komplex výsypkových lokalit LUAS – úkol společného zájmu – Albrechtická a Hornojiřetínská výsypka
Stabilitní posouzení dílčích změn pracovních horizontů v oblasti konečných závěrných svahů lomu ČSA
Finanční výsledek hospodaření plánovaný ve výši ztráty 32 920 tis. Kč byl horší o 43 695 tis. Kč. Byly výrazně překroče-
Monitorování náklonů hladiny podzemní vody a seismiky – JEZEŘÍ
ny plánované výnosy i náklady. V rozpočtu na rok 2013 nebylo uvažováno s akvizicí ECHAS, která nejvýznamněji ovlivnila
Pravidelná měření expozice znečištění ovzduší z provozu lomu ČSA na obec H. Jiřetín – Černice
finanční oblast, a to jak z titulu úroků a bankovních poplatků, tak v oblasti kurzových zisků.
Pravidelná noční měření a vyhodnocení vlivu hluku z provozu lomu ČSA na obec H. Jiřetín – Černice
Provádění rozborů v odpadovém a vodním hospodářství
V rámci investiční výstavby byl pořizován majetek za účelem obnovy, rekonstrukce a modernizace výrobní, úpravárenské
Výpočet emisí stacionárního zdroje lomu ČSA
i podpůrné technologie. Celkově bylo na investice vynaloženo 69 877 tis. Kč. Nejvýznamnější položky souvisí s oddělením
Provedení a vyhodnocení režimního měření v předpolí lomu ČSA
od skupiny Czech Coal, kdy se jedná zejména o investice do IT (cca 30 mil. Kč). V oblasti provozních investic pak je to
Specifikace přítokových a odtokových poměrů v prostoru styku bočních svahů s lomem a výsypkou ČSA
úpravna uhlí (cca 28 mil. Kč) a přístroje pro uhelné laboratoře (cca 5 mil. Kč).
Měření emisí vyjmenovaného stacionárního zdroje ÚUK (cca. 26 měření)
Studie, posudky pro EIA chodbicování
Hodnota aktiv (netto) společnosti se navýšila ze 7 490 530 tis. Kč na 15 009 055 tis. Kč, zejména vlivem akvizice ECHAS.
Souhrnný plán sanace a rekultivace lomu ČSA I. etapa – aktualizace 2013
A dále pak pořízením společností Hipodrom Most a.s. a Důl Kohinoor a.s. v likvidaci.
Využití primární sukcese při biologické rekultivaci antropogenních zemin
Souhrnný plán sanace a rekultivace lomu ČSA II. etapa – aktualizace 2014
Plánovaný objem prodeje uhlí na rok 2013 byl 3 315 tis. tun. Z celkového množství bylo plánováno zajištění 2 615 tis. tun
vlastní těžbou a 700 tis. tun formou externího příkupu ze společnosti Vršanská uhelná a.s.
Technická normalizace – tvorba norem NHD a NPD
Všechny tyto úkoly jsou řešeny ve spolupráci například s Výzkumným ústavem pro hnědé uhlí a.s., Báňskými projekty Teplice, a.s., s Akademií věd České republiky a s Báňskými projekty Ostrov spol. s r.o., Státní ústav radiační ochrany.
Ve skutečnosti bylo vytěženo 3 077 tis. tun, formou externího příkupu bylo zajištěno 909 tis. tun ze společnosti Vršanská
uhelná a.s. a 235 tis. tun z Dolu Kohinoor a.s. Prodaný objem uhlí byl 4 228 tis. tun.
Dosažená výše těžby skrývky v roce 2013 byla celkem 7 970 tis. m3, což znamená, že plán v objemu 6 215 tis. m3 byl
splněn na 128,24%.
16
17
Zpráva představenstva Severní energetická a.s.
o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2013
a stavu majetku k 31. 12. 2013
Průmyslové vlastnictví
Ke dni 31. 12. 2013 vlastnila společnost 2 ks ochranných známek a 5 užitných vzorů.
Činnosti společnosti mohou různou měrou ovlivňovat jednotlivé subsystémy životního prostředí, zejména oblast ochrany
ovzduší, nakládání s vodami, nakládání s odpady, nakládání s chemickými látkami a další. Péče o životní prostředí je ve
společnosti dlouhodobě přednostně orientována na prevenci vzniku možných negativních vlivů s vazbou na těžbu a úpravu
hnědého uhlí.
Maximální pozornost byla a je věnována problematikám, kde je možné ovlivňovat úroveň produkovaných emisí. Důsledně
jsou dodržovány požadavky právních předpisů a podmínky vydaných rozhodnutí. Pravidelně jsou prováděny kontroly podmínek provozu jednotlivých zdrojů znečišťování ovzduší, vodohospodářských zařízení a zařízení pro nakládání s odpady.
Ověřovací měření emisí a imisí jsou prováděna v zákonných termínech autorizovanými laboratořemi s osvědčením, vydaným
MŽP ČR. Společně s kontrolou dodržování podmínek provozních řádů jsou prováděny i fyzické kontroly zařízení. Kontrolu
vykonávají rovněž orgány veřejné správy.
V roce 2013 nebyla společnosti uložena žádná pokuta a nedošlo k žádné environmentální havárii.
V oblasti regionální politiky Severní energetická a.s. podpořila v roce 2013 partnerské obce v okolí své působnosti, rozvoj
Ústeckého kraje, regionální a sportovní akce, horský dětský domov a kojenecký ústav v regionu, hornické technické muzeum, hornický spolek a další subjekty. Region tak podpořila částkou více než 10 milionů korun.
Ing. Tomáš Fohler
předseda představenstva
Severní energetická a.s.
18
Zpráva o vztazích mezi
propojenými osobami za účetní
období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní
období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní
období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013
vypracovaná podle ustanovení § 66d odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní
zákoník, ve znění pozdějších předpisů
vypracovaná podle ustanovení § 66d odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní
zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Představenstvo společnosti Severní energetická a.s., IČ 28677986, se sídlem Václava Řezáče 315, 434 01 Most, zapsané
Ovládající osoba od 13. 3. 2013 do 18. 3. 2013
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1986 (dále také jen „Společnost“),
zpracovalo a schválilo tuto Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami (dále také jen „Zpráva“) za účetní období od 1. led-
se sídlem Dramas, 12, FREELAND BUILDING COMPLEX, 2nd
floor, Flat/Office 4, Aradippou, 7101, Larnaka, Kyperská republika,
HALTIXAR LTD
na 2013 do 31. prosince 2013 (dále také jen „Rozhodné období“).
Ostatní propojené osoby
Důl Kohinoor a.s. v likvidaci
Identifikace propojených osob
sídlo Horní Jiřetín – Dolní Jiřetín č.p. 5, PSČ 435 43, IČ 25411616
Ovládající osoba od 18. 3. 2013
Ovládající osoba od 1. 1. 2013 do 13. 3. 2013
INDOVERSE (CZECH) COAL
INVESTMENTS LIMITED
se sídlem Dramas, 12, FREELAND BUILDING COMPLEX, 2nd floor, registrační číslo:
Flat/Office 4, Aradippou, 7101, Larnaka, Kyperská republika
HE 175415
Osoby ovládané stejnou ovládající osobou
IČ 01504011, se sídlem Václava Řezáče 315, 434 01 Most, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddíle C, vložce 32759
IČ 01503979, se sídlem Václava Řezáče 315, 434 01 Most, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddíle C, vložce 32760
Famlen s.r.o.
Remlan s.r.o.
Ostatní propojené osoby
Coal Services a.s.
sídlo Most, V. Řezáče 315, PSČ 434 67, IČ 28727932
Czech Coal a.s.
sídlo Most, V. Řezáče 315, PSČ 434 67, IČ 25764284
Důl Kohinoor a.s. v likvidaci
sídlo Horní Jiřetín – Dolní Jiřetín č.p. 5, PSČ 435 43, IČ 25411616
Czech Coal POWER s.r.o.
sídlo Václava Řezáče 315, PSČ 434 01, Most, IČ 27657001
HIPODROM MOST a.s.
(od 29. 3. 2013) sídlo K Hipodromu 213, Velebudice, PSČ 434 01, IČ 64653269
HUMECO, a.s.
sídlo Václava Řezáče 315, PSČ 434 01, Most, IČ 14864567
Elektrárna Chvaletice a.s.
(od 2. 9. 2013) sídlo Chvaletice, K Elektrárně 227, PSČ 533 12, IČ 28786009
REKULTIVACE a.s.
sídlo Most, V. Řezáče 315, PSČ 434 67, IČ 25416456
RENOGUM a.s.
sídlo Most – Starý Most, čp. 1, PSČ 434 01, IČ 63144417
Servis Leasing a.s.
sídlo Václava Řezáče 315, PSČ 434 01, Most, IČ 60196971
Vršanská uhelná a.s.
sídlo Most, V. Řezáče 315, PSČ 434 67, IČ 28678010
Infotea s.r.o.
sídlo Václava Řezáče 315, PSČ 434 01, Most, IČ 26421348
Ostatní propojené osoby
Smlouvy uzavřené v rozhodném období mezi propojenými osobami
V průběhu účetního období uzavřela Společnost s propojenými osobami tyto smluvní vztahy:
NÁKLADOVÉ
DTS Vrbenský, a.s.
sídlo Most, Souš čp. 7, PSČ 434 03, IČ 63145251
Finanční plnění Společnosti z níže uvedených smluvních vztahů vůči propojeným osobám odpovídalo cenám a podmínkám
HG Správa a.s.
sídlo Most, V. Řezáče 315, PSČ 434 67, IČ 25424734
obvyklým v obchodním styku.
PREHNISTEN s.r.o.
sídlo Václava Řezáče 315, PSČ 434 01, Most, IČ 28452961
Příbramská teplárenská a.s.
v konkursu sídlo Příbram VI, Obecnická 269, PSČ 261 01, IČ 46356550
Název:
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor a nájmu věcí movitých
THERMO Příbram a.s.
sídlo Příbram I, Tyršova 108, PSČ 261 19, IČ 25795104
Číslo:
LUAS/2013/81
Rental Servis a.s.
sídlo Most, Václava Řezáče 315, PSČ 434 01, IČ 27421686
Uzavřený dne:
2. 3. 2013
Důl Kohinoor a.s. v likvidaci
sídlo Horní Jiřetín – Dolní Jiřetín č.p. 5, PSČ 435 43, IČ 25411616
Smluvní strana:
Czech Coal a.s.
HIPODROM MOST a.s.
sídlo K Hipodromu 213, Velebudice, PSČ 434 01, IČ 64653269
Protiplnění:
Rozšíření předmětu nájmu – Podnájem nebytových prostor a nájem věcí movitých
Název:
Smlouva mandátní
VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. sídlo Týn nad Vltavou, Budějovická 82, okres Č. B., PSČ 37501, IČ 62497421
Číslo:
LUAS/2013/60
Namove, s.r.o.
Uzavřený dne:
28. 2. 2013
Smluvní strana:
Czech Coal a.s.
Protiplnění:
Zpracování transakční dokumentace
Název:
Kupní smlouva
Číslo:
LUAS/2013/19
Uzavřený dne:
2. 1. 2013
Smluvní strana:
Czech Coal a.s.
Protiplnění:
Nákup DrHM
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. sídlo tř. Budovatelů 2830/3, PSČ 434 01 Most, IČ 44569181
Teplárna Strakonice a.s.
20
registrační
číslo HE 286578
sídlo Strakonice, Komenského 59, PSČ 386 43, IČ 60826843
sídlo Most, Václava Řezáče 315, PSČ 434 01, IČ 27179371
21
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní
období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní
období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013
vypracovaná podle ustanovení § 66d odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní
zákoník, ve znění pozdějších předpisů
vypracovaná podle ustanovení § 66d odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní
zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Název:
Kupní smlouva
Název:
Dohoda č. 1 ke Smlouvě o operativním leasingu
Číslo:
LUAS/2013/87
Číslo:
CC/2012/111
Uzavřený dne:
28. 2. 2013
Uzavřený dne:
1. 1. 2013
Smluvní strana:
Czech Coal a.s.
Smluvní strana:
Protiplnění:
Převod akcií spol. Důl Kohinoor a.s. v likvidaci
Servis Leasing a.s.
Postoupení vzájemných práv a povinností a o změně v osobě nájemce osobního automobilu
VOLKSWAGEN Golf
Název:
Smlouva o podnájmu nebytových prostor a nájmu věcí movitých
Číslo:
LUAS/2013/81
Uzavřený dne:
Smluvní strana:
Název:
Smlouva o operativním leasingu
28. 2. 2013
Číslo:
LUAS/2013/93
Czech Coal a.s.
Uzavřený dne:
5. 2. 2013
Protiplnění:
Podnájem nebytových prostor a nájem věcí movitých
Smluvní strana:
Servis Leasing a.s.
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor,
věcí movitých a parkovacích míst
Protiplnění:
Operativní leasing Ford Ranger DC RZ
Název:
Číslo:
LUAS-TŘ/62/2012/SM/A
Název:
Smlouva o operativním leasingu
Uzavřený dne:
2. 1. 2013
Číslo:
LUAS/2013/96
Smluvní strana:
Coal Services a.s.
Uzavřený dne:
16. 2. 2013
Protiplnění:
Rozšíření předmětu nájmu nebytových prostor, věcí movitých a parkovacích míst
Smluvní strana:
Servis Leasing a.s.
Protiplnění:
Operativní leasing Ford Ranger DC RZ
Název:
Smlouva o operativním leasingu
Název:
Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo
Číslo:
CCServices-ZV-SZV/1/2007/A
Uzavřený dne:
30. 1. 2013
Číslo:
LUAS/2013/92
Smluvní strana:
HUMECO, a.s.
Uzavřený dne:
5. 2. 2013
Protiplnění:
Změna znění přílohy č. 2 – ceník ke smlouvě o dílo
Smluvní strana:
Servis Leasing a.s.
Protiplnění:
Operativní leasing Ford Ranger DC RZ
Název:
Dodatek č. 218 k Rámcové smlouvě
Číslo:
CCServices-TŘ-OPÚR/1/2000
Název:
Smlouva o operativním leasingu
Uzavřený dne:
15. 2. 2013
Číslo:
LUAS/2013/89
Uzavřený dne:
1. 1. 2013
Smluvní strana:
Servis Leasing a.s.
Protiplnění:
Operativní leasing Ford Ranger DC RZ
Název:
Smlouva o operativním leasingu
Smluvní strana:
REKULTIVACE a.s.
Protiplnění:
Realizace rekultivačních prací při akci 1462/1 – ČSA severní svahy, 1. etapa, biologie rok 2013
Název:
Dodatek č. 219 k Rámcové smlouvě
Číslo:
CCServices-TŘ-OPÚR/1/2000
Uzavřený dne:
15. 2. 2013
Číslo:
LUAS/2013/94
REKULTIVACE a.s.
Realizace rekultivačních prací při akci 1437/1 – ČSA Arboreta, 2. část – úprava ČS
a okolí – biologie rok 2013
Uzavřený dne:
5. 2. 2013
Smluvní strana:
Servis Leasing a.s.
Protiplnění:
Operativní leasing Ford Ranger DC RZ
Název:
Dohoda č. 1 ke Smlouvě o operativním leasingu
Název:
Smlouva o operativním leasingu
Číslo:
CC-FŘ-SM/35/2012/A
Číslo:
LUAS/2013/90
Uzavřený dne:
1. 1. 2013
Uzavřený dne:
18. 1. 2013
Smluvní strana:
Servis Leasing a.s.
Postoupení vzájemných práv a povinností a o změně v osobě nájemce osobního automobilu
VOLKSWAGEN Golf
Smluvní strana:
Servis Leasing a.s.
Protiplnění:
Operativní leasing Ford Ranger DC RZ
Smluvní strana:
Protiplnění:
Protiplnění:
22
Protiplnění:
23
24
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní
období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní
období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013
vypracovaná podle ustanovení § 66d odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní
zákoník, ve znění pozdějších předpisů
vypracovaná podle ustanovení § 66d odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní
zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Název:
Smlouva o operativním leasingu
Název:
Kupní smlouva
Číslo:
LUAS/2013/91
Číslo:
SE/2013/178
Uzavřený dne:
1. 2. 2013
Uzavřený dne:
1. 3. 2013
Smluvní strana:
Servis Leasing a.s.
Smluvní strana:
Vršanská uhelná a.s.
Protiplnění:
Operativní leasing Ford Ranger DC RZ
Protiplnění:
Peněžní prostředky, dodávky paliva
Název:
Smlouva o operativním leasingu
Název:
Smlouva o poskytování služby
Číslo:
LUAS/2013/95
Číslo:
SE/2013/33
Uzavřený dne:
5. 2. 2013
Uzavřený dne:
28. 1. 2013
Smluvní strana:
Servis Leasing a.s.
Smluvní strana:
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.
Protiplnění:
Operativní leasing Ford Ranger DC RZ
Protiplnění:
Služby spojené s odborným čtvrtletníkem „Zpravodaj Hnědé uhlí“
Název:
Smlouva o operativním leasingu
Název:
Smlouva o kontrolní činnosti
Číslo:
LUAS/2013/24
Číslo:
SE/2013/77
Uzavřený dne:
4. 1. 2013
Uzavřený dne:
28. 2. 2013
Smluvní strana:
Servis Leasing a.s.
Smluvní strana:
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.
Protiplnění:
Operativní leasing Toyota Hilux RZ
Protiplnění:
Rozbory vod a odpadů
Název:
Smlouva o operativním leasingu
Název:
Smlouva o poskytování služby
Číslo:
LUAS/2013/23
Číslo:
SE/2013/34
Uzavřený dne:
4. 1. 2013
Uzavřený dne:
6. 2. 2013
Smluvní strana:
Servis Leasing a.s.
Smluvní strana:
Protiplnění:
Operativní leasing Toyota Hilux RZ
Protiplnění:
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.
Dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby u výrobce – Zásypový materiál
k likvidaci hl. a starých DD
Název:
Smlouva o operativním leasingu
Číslo:
LUAS/2013/25
Uzavřený dne:
4. 1. 2013
Smluvní strana:
Servis Leasing a.s.
Protiplnění:
Operativní leasing Toyota Hilux RZ
Název:
Smlouva o operativním leasingu
Číslo:
LUAS/2013/22
Uzavřený dne:
4. 1. 2013
Smluvní strana:
Servis Leasing a.s.
Protiplnění:
Operativní leasing Toyota Hilux RZ
Název:
Smlouva o operativním leasingu
Číslo:
LUAS/2013/21
Uzavřený dne:
4. 1. 2013
Smluvní strana:
Servis Leasing a.s.
Protiplnění:
Operativní leasing Toyota Hilux RZ
Název:
Kupní smlouva na prodej a koupi hnědého uhlí
Číslo:
LUAS/2013/131
Uzavřený dne:
25. 5. 2013
Smluvní strana:
Důl Kohinoor a.s. v likvidaci
Protiplnění:
Koupě hnědého uhlí
Název:
Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě
Číslo:
LUAS/2013/131
Uzavřený dne:
27. 6. 2013 Navýšení orientačního množství paliva o 20.000 tun
Smluvní strana:
Důl Kohinoor a.s. v likvidaci
Protiplnění:
Navýšení orientačního množství paliva
Název:
Kupní smlouva na prodej a koupi hnědého uhlí
Číslo:
LUAS/2013/194
Uzavřený dne:
27. 8. 2013
Smluvní strana:
Důl Kohinoor a.s. v likvidaci
Protiplnění:
Koupě hnědého uhlí
25
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní
období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní
období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013
vypracovaná podle ustanovení § 66d odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní
zákoník, ve znění pozdějších předpisů
vypracovaná podle ustanovení § 66d odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní
zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Název:
Kupní smlouva na prodej a koupi hnědého uhlí
Název:
Smlouva o převodu
Číslo:
SE/2014/45
Uzavřený dne:
7. 11. 2013
Uzavřený dne:
23. 12. 2013
Smluvní strana:
Československá obchodní banka a.s. (převádějící věřitel), Česká spořitelna, a.s. (nový věřitel),
Severní energetická a.s. (dlužník), Famlen s.r.o. (ručitel 1), Remlan s.r.o. (ručitel 2), Československá
obchodní banka a.s. (agent úvěrů), Československá obchodní banka a.s. (agent pro zajištění)
Charakteristika:
převod pohledávek a závazků
Název:
Dodatek č. 1
Smluvní strana:
Důl Kohinoor a.s. v likvidaci
Protiplnění:
Koupě hnědého uhlí
Název:
Smlouva o reklamě
Číslo:
SE/2013/195
Uzavřený dne:
26. 6. 2013
Uzavřený dne:
Smluvní strana:
HIPODROM MOST a.s.
Smluvní strana:
Protiplnění:
Reklama na Hipodromu
Charakteristika:
13. 11. 2013
Severní energetická a.s. (dlužník), Famlen s.r.o., Remlan s.r.o. (ručitelé), Československá obchodní
banka a.s. (aranžér) a Československá obchodní banka a.s. (agent úvěrů a agent pro zajištění)
dodatek ke Smlouvě o termínovaném a revolvingovém úvěru ve výši 3 000 000 000 CZK
Název:
Smlouva o koupi 100 % akcií společnosti Elektrárna Chvaletice
Název:
Engagement Letter
Uzavřený dne:
19. 3. 2013
Uzavřený dne:
Smluvní strana:
ČEZ, a.s. (prodávající), Litvínovská uhelná a.s. (kupující), Famlen s.r.o. a Remlan s.r.o. (ručitelé)
závazek prodávajícího prodat a převést na kupujícího vlastnické právo k akciím (100 % akcií
společnosti Elektrárna Chvaletice a.s.)
Smluvní strana:
2. 9. 2013
Ernst & Young Audit, s.r.o., ČEZ, a.s., Severní energetická a.s., Elektrárna Chvaletice a.s., Famlen
s.r.o. a Remlan s.r.o. (ručitel), Severní energetická a.s. (dlužník)
provedení auditu, ověření účetní závěrky ECHAS k 31. 8. 2013
Charakteristika:
Název:
Smlouva o postupu při prodeji derogačních povolenek
Uzavřený dne:
Charakteristika:
19. 3. 2013
ČEZ, a.s. (prodávající), Litvínovská uhelná a.s. (kupující), Famlen s.r.o., Remlan s.r.o. (zavázaný
a ručitel) a Elektrárna Chvaletice a.s. (cílová společnost)
postup při prodeji povolenek
Název:
SETTLEMENT AGREEMENT
Uzavřený dne:
9. 8. 2013
ČEZ, a.s. a Severní energetická a.s. a Famlen s.r.o. a Remlan s.r.o. a Československá
obchodní banka, a.s.
Settlement Agreement in relation to the sale and purchase of 100 % of shares in Elektrárna Chvaletice a.s. between ČEZ, a.s., Severní energetická a.s., Famlen s.r.o. a Remlan s.r.o.
Smluvní strana:
Smluvní strana:
Charakteristika:
Název:
Dohoda o realizaci prodeje a koupě akcií společnosti Elektrárna Chvaletice a.s.
Uzavřený dne:
28. 8. 2013
Smluvní strana:
ČEZ, a.s. a Severní energetická a.s. a Famlen s.r.o. a Remlan s.r.o. a Elektrárna Chvaletice a.s.
Charakteristika:
dohoda o realizaci
Název:
Smlouva o termínovaném a revolvingovém úvěru ve výši 3 000 000 000 CZK
Uzavřený dne:
15. 8. 2013
Severní energetická a.s. (dlužník), Famlen s.r.o., Remlan s.r.o. (ručitelé), Československá obchodní
banka a.s. (aranžér) a Československá obchodní banka a.s. (agent úvěrů a agent pro zajištění)
poskytnutí úvěru
Smluvní strana:
Charakteristika:
26
Protiplnění:
27
28
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní
období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní
období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013
vypracovaná podle ustanovení § 66d odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní
zákoník, ve znění pozdějších předpisů
vypracovaná podle ustanovení § 66d odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní
zákoník, ve znění pozdějších předpisů
VÝNOSOVÉ
Název:
Finanční protiplnění propojených osob vůči Společnosti z níže uvedených smluvních vztahů odpovídalo cenám a podmínkám
Smlouva o vypořádání vzájemných závazků v souvislosti se zajištěním
systémové integrace
Číslo:
SE/2013/241
obvyklým v obchodním styku.
Uzavřená dne:
30. 10. 2013
Smluvní strana:
Elektrárna Chvaletice a.s.
Plnění:
Vypořádání vzájemných závazků v souvislosti se zajištěním systémové integrace
Název:
Smlouva o poskytování služeb – Fyzická ochrana a ostraha
Název:
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor a věcí movitých
v lokalitě ČSA
Číslo:
LUAS-TŘ/8/2012/OSP/A
Uzavřený dne:
31. 1. 2013
Smluvní strana:
Coal Services a.s.
Číslo:
SE-2014-51
Plnění:
Změna ceny nájmu nebytových prostor, věcí movitých v lokalitě ČSA
Uzavřený dne:
27. 12. 2013
Smluvní strana:
Elektrárna Chvaletice a.s.
Plnění:
Poskytování služeb – fyzická ochrana a ostraha
Název:
Smlouva o poskytování služeb – Environmentální oblast
Název:
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor
Číslo:
LUAS-TŘ/32/2009/OSM/V-5
Uzavřený dne:
28. 2. 2013
Smluvní strana:
Coal Services a.s.
Číslo:
SE-2014-31
Plnění:
Změna rozsahu předmětu nájmu nebytových prostor
Uzavřený dne:
27. 12. 2013
Smluvní strana:
Elektrárna Chvaletice a.s.
Název:
Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k vytěženým stromům
Plnění:
Poskytování služeb – environmentální oblast
Číslo:
SE/2013/46
Uzavřený dne:
7. 3. 2013
Název:
Smlouva o poskytování služeb – Zeměměřická činnost
Smluvní strana:
REKULTIVACE a.s.
Číslo:
SE-2014-32
Uzavřený dne:
27. 12. 2013
Plnění:
Prodej dřevní hmoty na pni
Smluvní strana:
Elektrárna Chvaletice a.s.
Název:
Kupní smlouva
Plnění:
Poskytování služeb – zeměměřická činnost
Číslo:
LUAS/2013/47
Název:
Smlouva o poskytování služeb – Finanční služby
Uzavřený dne:
6. 3. 2013
Číslo:
SE-2014-47
Smluvní strana:
Teplárna Strakonice, a.s.
Uzavřený dne:
27. 12. 2013
Plnění:
Prodej hnědého uhlí
Smluvní strana:
Elektrárna Chvaletice a.s.
Název:
Objednávka
Plnění:
Poskytování služeb – finanční služby
Číslo:
–
Název:
Smlouva o poskytování služeb – Provozní daňové činnosti a daňové optimalizace
Uzavřený dne:
2. 9. 2013
Číslo:
SE-2014-52
Smluvní strana:
Elektrárna Chvaletice a.s.
Uzavřený dne:
27. 12. 2013
Plnění:
Prodej hnědého uhlí
Smluvní strana:
Elektrárna Chvaletice a.s.
Název:
Objednávka
Plnění:
Poskytování služeb – provozní daňové činnosti a daňové optimalizace
Číslo:
SE/2014/34
Název:
Smlouva o poskytování služeb – Personální služby
Uzavřený dne:
4. 12. 2013
Číslo:
SE-2014-53
Smluvní strana:
Elektrárna Chvaletice a.s.
Uzavřený dne:
27. 12. 2013
Plnění:
Prodej hnědého uhlí
Smluvní strana:
Elektrárna Chvaletice a.s.
Plnění:
Poskytování služeb – personální služby
29
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní
období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013
vypracovaná podle ustanovení § 66d odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní
zákoník, ve znění pozdějších předpisů
JINÉ PRÁVNÍ ÚKONY A OPATŘENÍ
Název:
Ručitelské prohlášení
Ze dne:
Charakteristika:
15. 8. 2013
Československá obchodní banka a.s. (agent pro zajištění), Famlen s.r.o. (ručitel),
Severní energetická a.s. (dlužník)
případné uspokojení závazků dlužníka
Název:
Ručitelské prohlášení
Ze dne:
Charakteristika:
15. 8. 2013
Československá obchodní banka a.s. (agent pro zajištění), Remlan s.r.o. (ručitel),
Severní energetická a.s. (dlužník)
případné uspokojení závazků dlužníka
Název:
Ručitelské prohlášení
Ze dne:
2. 9. 2013
ČEZ, a.s. (věřitel), Severní energetická a.s. (dříve Litvínovská uhelná a.s.), Famlen s.r.o.
a Remlan s.r.o. (ručitelé)
ručitelské prohlášení vztahující se k závazkům společnosti Elektrárna Chvaletice a.s.
Smluvní strana:
Smluvní strana:
Smluvní strana:
Charakteristika:
Vyjma uvedených smluvních vztahů a jiných právních úkonů nebyly v rozhodném období učiněny v zájmu ovládající či
ostatních propojených osob žádné další právní úkony ze strany ovládané osoby a nebyla přijata ani uskutečněna žádná
opatření v zájmu nebo na popud ovládající osoby nebo ostatních propojených osob.
VZNIK ÚJMY
Představenstvo konstatuje, že Společnosti nevznikla ze smluvních vztahů uvedených v této Zprávě žádná újma.
V Mostě dne 26. března 2014
Ing. Tomáš Fohler
Ing. Petr Kolman
předseda představenstva
člen představenstva
Zpráva dozorčí rady o výsledcích
kontrolní činnosti
30
Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti
Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti
Dozorčí rada společnosti Severní energetická a.s. na svém
Dozorčí rada společnosti Severní energetická a.s. konstatu-
ce o „projektu oddělení“ od skupiny Czech Coal.
zasedání konaném dne 30. dubna 2014 projednala a zpra-
je, že návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2013
covala tuto Zprávu dozorčí rady o výsledcích kontrolní čin-
Dozorčí rada se průběžně vyjadřovala i k dalším záležitos-
je v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti
nosti („dále i jen „Zpráva“), a to vč. výsledků přezkoumání
tem, které přísluší do její kompetence a jsou specifikovány
Severní energetická a.s. a doporučuje valné hromadě tento
řádné účetní závěrky společnosti sestavené k 31. 12. 2013,
ve stanovách společnosti.
návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2013 schválit.
2013 a Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok
O svých zjištěních a usneseních informovala dozorčí rada
Dozorčí rada, v souladu s ustanovením § 66a odst. 10 ob-
2013. Zpráva pojednává o činnosti dozorčí rady společnosti
představenstvo, a to jak formou zápisů ze zasedání dozorčí
chodního zákoníku, na svém zasedání dne 30. dubna 2014
Severní energetická a.s. v období od 1. 1. 2013 do 30. dub-
rady, pravidelně zasílaných předsedovi představenstva, tak
přezkoumala Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami
na 2014 (dále i jen „uplynulé období“), kdy dozorčí rada pro-
formou osobní účasti zástupce představenstva na zasedá-
za účetní období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013
jednala tuto Zprávu.
ních dozorčí rady.
a konstatuje, že tato zpráva neobsahuje žádné nesrovnalos-
návrhu představenstva na rozdělení účetního zisku za rok
ti a k jejímu obsahu nemá výhrady.
Dozorčí rada společnosti Severní energetická a.s. má v sou-
Rovněž představenstvo informovalo dozorčí radu o svých
ladu s platnými stanovami společnosti 3 členy, přičemž dva
zasedáních a dozorčí rada se zasedání představenstva
členy volí valná hromada a jeden člen je volen zaměstnanci
prostřednictvím svého zástupce účastnila. Zápisy ze
společnosti.
zasedání představenstva jsou pravidelně poskytovány
Most, 30. dubna 2014
předsedovi a místopředsedovi dozorčí rady.
Dozorčí rada vykonává svoji činnost v souladu s obecně závaznými právními předpisy a stanovami společnosti Severní
Dozorčí rada konstatuje, že účetní záznamy a evidence
energetická a.s. Dozorčí rada společnosti Severní energe-
byly vedeny průkazným způsobem a v souladu s obecně
Ing. Jan Dienstl
tická a.s. se v uplynulém období sešla celkem osmkrát.
závaznými právními předpisy upravujícími vedení účetnictví
předseda dozorčí rady
a v souladu se stanovami společnosti.
Severní energetická a.s.
Dozorčí rada průběžně dohlížela na výkon působnosti představenstva, kontrolovala uskutečňování podnikatelské čin-
Dozorčí rada projednala a přezkoumala na svém zasedání
nosti společnosti z hlediska dodržování obecně závazných
dne 30. dubna 2014 auditorsky ověřenou účetní závěrku
právních předpisů a stanov společnosti a hodnotila, jakým
společnosti k 31. 12. 2013, včetně přílohy a Zprávy nezá-
způsobem je zajišťováno a jak se vyvíjí hospodaření společ-
vislého auditora pro akcionáře společnosti Severní energe-
nosti. Dozorčí rada dále projednala např. výzvu společnosti
tická a.s. a konstatuje, že účetní závěrka ve všech význam-
ČEZ, a.s. k předložení nabídky na koupi 100 % akcií spo-
ných souvislostech podává věrný a poctivý obraz předmětu
lečnosti Elektrárna Chvaletice a.s., uzavření smlouvy o ter-
účetnictví a poskytuje spolehlivé informace o finanční situaci
mínovaném revolvingovém úvěru a související dokumentaci
společnosti Severní energetická a.s. Dozorčí rada nezjistila
ve vztahu k financování koupě společnosti Elektrárna Chva-
v předložené účetní závěrce nesrovnalosti.
letice a.s., výsledky prodeje uhlí a odběratelské přepravy za
32
rok 2013, stav a vývoj bezpečnosti práce, požární ochrany
Na základě výše uvedených skutečností doporučuje dozor-
a životního prostředí ve společnosti za rok 2013, informaci
čí rada valné hromadě účetní závěrku společnosti Severní
o uzavření kolektivního vyjednávání pro rok 2014 a informa-
energetická a.s. sestavenou k 31. 12. 2013 schválit.
33
Struktura konsolidačního celku
Konsolidované společnosti
Elektrárna Chvaletice a.s.
Sídlo:
Chvaletice, K Elektrárně 227, PSČ 533 12
IČO:
28786009
Spis. Zn.:
B 2905 KS v Hradci Králové
Procento vlivu:
100,00 %
Akcie:
Akcie společnosti byly pořízeny 2. září 2013. Rozhodující den pro zařazení do
konsolidačního celku je 1. září 2013.
Předmět podnikání:
Hlavním předmětem činnosti společnosti je výroba a prodej elektřiny.
HIPODROM MOST a.s.
Struktura
konsolidačního celku
Sídlo:
K Hipodromu 213, Velebudice, 434 01 Most
IČO:
64653269
Spis. Zn.:
B 813 KS Ústí nad Lanem
Procento vlivu:
57,54 %
Akcie:
Akcie společnosti byly pořízeny 29. března 2013. Rozhodující den pro zařazení do
konsolidačního celku je 1. duben 2013.
Předmět podnikání:
Hlavním předmětem činnosti je provoz dostihové a tréninkové dráhy a ostatní služby
spojené s tímto provozem. Dále pak je to provoz tělovýchovných, regeneračních
a rekondičních zařízení, provozování dostihové stáje, výcvik a testace koní, reklamní
a propagační činnost a pořádání zábavných a sportovních akcí.
Důl Kohinoor a.s. v likvidaci
Sídlo:
Dolní Jiřetín č. p. 5, PSČ 435 43, Horní Jiřetín
IČO:
25411616
Spis. Zn.:
B1259 KS Ústí nad Labem
Procento vlivu:
100,00 %
Akcie:
Akcie společnosti byly pořízeny 28. února 2013. Rozhodující den pro zařazení
do konsolidačního celku je 1. březen 2013. Dne 1. 12. 2012 vstoupila společnost
do likvidace (rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady dne
8. 11. 2012).
Předmět podnikání:
Hlavním předmětem činnosti společnosti je těžba uhlí hlubinným způsobem.
35
Struktura konsolidačního celku
Konsolidované společnosti
Hospodářské ukazatele konsolidačního celku
Vzhledem ke vzniku konsolidačního celku v roce 2013 nelze porovnávat dosažené výsledky s minulým obdobím. Porovnání
s výsledky mateřské společnosti za rok 2012 je v konsolidovaných výkazech pouze orientační a jako takové nemá ve vztahu
k výsledkům konsolidačního celku správnou vypovídací schopnost.
Výsledek hospodaření konsolidačního celku ve výši 1 059 574 tis. Kč vychází zásadně z provozní oblasti, při ztrátě
konsolidovaného výsledku hospodaření z finančních operací ve výši 58 443 tis. Kč.
Hodnota aktiv konsolidačního celku ve výši 12 853 680 tis. Kč je tvořena zejména dlouhodobým majetkem ve výši
9 033 612 tis. Kč, kdy hodnota dlouhodobého hmotného majetku představuje částku 6 922 223 tis. Kč a oběžnými aktivy
ve výši 3 799 987 tis. Kč.
Krátkodobé pohledávky konsolidačního celku ve výši 1 064 745 tis. Kč představují pohledávky z obchodních vztahů
(cca 776 mil. Kč, z toho po splatnosti 10 mil. Kč) a pohledávky za státem (cca 278 mil. Kč).
Vlastní kapitál konsolidačního celku má hodnotu 3 128 717 tis. Kč.
Krátkodobé závazky konsolidačního celku ve výši 751 888 tis. Kč představují zejména závazky z obchodních vztahů.
Kolektivní smlouvy
Ve skupině mají podepsanou kolektivní smlouvu společnosti
Severní energetická a.s.
Elektrárna Chvaletice a.s.
Důl Kohinoor a.s. v likvidaci
Kolektivní smlouva upravuje celou řadu závazků zaměstnavatele, které vyplývají ze zákonného rámce, ale i další zakotvené
povinnosti, které mají charakter nadstandardu. Jde zejména o oblasti sociální, personální a mzdové (13. plat, zvýšení mzdy
o míru roční inflace, odstupné aj.). Procedury zahrnující informace, konzultace a vyjednávání se zaměstnanci o změnách
a restrukturalizacích, zásady rovných příležitostí, sociální náklady společnosti v oblasti bezpečnosti a hygieny práce. Tyto
závazky se spolu s obecně závaznými předpisy v jednotlivých oblastech promítají do podrobnějších pravidel (vnitřní normy),
ať už formou společných komisí a výborů, které zahrnují i zástupce zaměstnanců, či do postupů záznamu (např. o úrazech
a onemocněních z povolání), formách a procesních pravidlech různých typů oznámení a stížností.
Informace o předpokládaném vývoji
činnosti účetní jednotky v roce 2014
36
Informace o předpokládaném vývoji činnosti účetní
jednotky v roce 2014
Projekt pokračování těžby na lomu ČSA
Hlavním podnikatelským záměrem společnosti Severní energetická a.s. je těžba hnědého uhlí na lomu ČSA. Rozhodnutí
o jejím pokračování za stanovenými těžebními limity však stále nepadlo, a tak stále přetrvává nejasná situace nejen pro
obyvatele Horního Jiřetína a Černic, Skupinu a region, ale i pro celou českou energetiku a teplárenství.
Hlavním problémem je stále nedořešený nesoulad vyplývající ze stávající legislativy. Jde o rozpor mezi Zákonem 44/1988 Sb.
o ochraně a využití nerostného bohatství (tzv. horní zákon), které stanovuje pravidla těžby a povinnosti těžebních společností,
vládním usnesením č. 211/2004 o Státní energetické koncepci z března roku 2004, z něhož vyplývá pokračování těžby
hnědého uhlí, a dřívějším usnesením č. 444/1991, které stanovuje územní limity.
Těžební společnost Severní energetická a.s. je povinna řídit se horním zákonem. Vládní usnesení o územních ekologických
limitech těžby je podzákonnou normou. Zákon ukládá společnosti co nejhospodárněji a s co nejšetrnějším přístupem
k životnímu prostředí vytěžit nerost, který dlouhodobě poptávají elektrárenské a teplárenské společnosti. Ukládá také
vypořádat střety zájmů, kdy v případě úspěšného vypořádání střetů zájmů může těžba na lomu ČSA pokračovat II. etapou
spojenou s přesídlením města Horní Jiřetín. Situace na lomu ČSA u města Horní Jiřetín není jenom lokálním problémem
severních Čech, protože bez pokračování těžby za územní limity nelze naplnit schválenou variantu státní energetické
koncepce. Nebude tak splněn její předpoklad o těžbě hnědého uhlí od roku 2016, což se projeví snížením produkce energie
z domácích zdrojů a dovozem energie ze zahraničí provázeným nárůstem její ceny.
V případě, že nedojde k přehodnocení této legislativní situace, bude Severní energetická a.s. i v roce 2014 nucena
naplňovat připravený útlumový program, který zahrnuje postupné snižování objemu těžby, odstavování technologie
a rušení pracovních míst.
38
Dárcovství a CSR aktivity
Dárcovství a CSR aktivity
Dárcovství a CSR aktivity
Principy regionální politiky
Nejvýznamnější projekty podpořené skupinou Severní energetická v sousedních obcích:
Skupina považuje za zásadní podílet se na zkvalitnění života a řešení problémů regionů, v nichž působí a kde také žije většina
Litvínov
Prostřednictvím celoročního sponzoringu podpořily peníze od Severní energetické (dříve Litvínov-
jejích zaměstnanců. Regionální politika Skupiny se proto soustředí na Ústecký kraj, zejména na okres Chomutov a Most,
ská uhelná a.s.) Svazek obcí Krušných hor, Podkrušnohorské technické muzeum, Základní umě-
a na Pardubický a Královéhradecký kraj.
leckou školu i Docela velké divadlo.
Lom
Město použilo poskytnuté prostředky na projekty zaměřené na ochranu mládeže a sociální účely.
efektivnější pracovní prostředí a péči o zaměstnance, o obnovu území dotčeného těžbou a minimalizaci environmentálních
Meziboří
Dar obec využila na nákup sněžné rolby.
dopadů výrobních činností skupiny, ale především rozvoj kvalitních vztahů se sousedními komunitami. Rozsah regionální
Louka u Litvínova
Obec finance využila na kulturní a ekologické účely.
nanců, obcemi a organizacemi v regionu.
Mariánské Radčice
Kulturní a sportovní účely v obci, akce pro děti.
V roce 2013 skupina poskytla přímou podporu obecně prospěšným projektům v Ústeckém, Pardubickém a Královéhra-
Celoroční sponzoring
deckém kraji v celkové částce přes 11,28 milionu Kč. Bylo podpořeno téměř 60 projektů formou darovacích, reklamních
Celoročně, ve čtvrtletních schvalovacích cyklech, byly i v roce 2013 přijímány žádosti o podporu dané činnosti, konkrétních
a sponzorských smluv.
i krátkodobých akcí. Preferovány jsou projekty, které navštíví maximální počet lidí. Nejsou podporováni jednotlivci, ale vždy
Vztah k regionu je ve Skupině určován několika samostatnými programy, které mají společný cíl, a to úsilí o co nejlepší a nej-
spolupráce je pochopitelně podmíněn ekonomickým rozvojem firmy a zároveň efektivitou spolupráce s představiteli zaměst-
sportovní jednoty, oddíly, dětské a mládežnické organizace a zařízení, instituce pracující s handicapovanými, neziskové
Nejvýznamnějším darem společnosti Severní energetická byl příspěvek Ústeckému kraji na likvidaci škod a revitalizaci obcí
organizace.
po ničivých záplavách. Elektrárna Chvaletice přispěla Městu Chvaletice na opravy Evangelického kostela v Hornické čtvrti
Výběr podpořených žádostí o sponzoring je schvalován čtvrtletně poradou vedení společností Severní energetická a.s.
a na interaktivní sestavu pro ZŠ Smetanova, Přelouč.
V roce 2013 byly podpořeny projekty za přibližně 2,8 milionu Kč, dalších 1,2 milionu poskytla společnost Elektrárna
Chvaletice a.s.
Přímá podpora regionálního rozvoje společnostmi skupiny Severní energetická
Přímá podpora obecně prospěšným projektům od skupiny Severní energetická v roce 2013, podle společností
Severní energetická a.s.
Elektrárna Chvaletice a.s.
Ostatní společnosti
CELKEM OD SKUPINY SEVERNÍ ENERGETICKÁ
Exkurze a projekt Uhelné safari v roce 2013
10 063 000 Kč
V roce 2013 byl po dobu šesti měsíců (květen – říjen) realizován projekt Uhelné safari, který je společným projektem součas-
1 219 000 Kč
né Severní energetické a.s. (bývalá Litvínovská uhelná a.s.) a Vršanské uhelné a.s. Tato forma organizování exkurzí, kdy byly
0 Kč
již od roku 2009 těžební lokality za plného provozu zpřístupněny široké veřejnosti, zaznamenala i ve čtvrtém řádném ročníku
11 282 000 Kč
obrovský zájem. V lokalitě ČSA bylo realizováno 53 plánovaných exkurzí a řada mimořádných. Celková účast veřejnosti
v projektu byla 3 100 lidí, více než polovina navštívila právě lokalitu ČSA.
Dlouhodobé partnerství s obcemi
V roce 2013 pokračovala spolupráce skupiny Sev.en, konkrétně společnosti Severní energetická a.s. (dříve Litvínovská uhel-
Ročník 2013 byl provázen vyhlášenou znalostní soutěží, jíž se zúčastnilo 350 soutěžících. Poprvé byly zpracovány pro Uhel-
ná a.s.) s městy a vesnicemi Mostecka. Jejím základem je smlouva o spolupráci. Jedná se o tyto obce a města: Meziboří,
né safari vlastní webové stránky a zaveden elektronický rezervační systém a platby za exkurze.
Lom, Louka u Litvínova, Mariánské Radčice a Vysoká Pec, a dále s obcemi z horské oblasti jmenovitě se jedná o tyto obce:
Nová Ves v Horách, Hora Sv. Kateřiny, Brandov, Český Jiřetín a Klíny. Vedení města Horní Jiřetín od roku 2007 spolupráci
Výtěžek z ročníku 2013 v celkové hodnotě 225 000 korun (z toho Severní energetická 117 450 korun) byl na počátku roku
se Skupinou odmítá, místní organizace však mohou získat podporu na vlastní žádost.
2014 předán jako sponzorský dar Podkrušnohorskému technickému muzeu k dobudování expozice hlubinného dobývání.
Záměrem bylo podpořit rozvoj turistického ruchu na Mostecku. Projekt Uhelné safari pokračuje i v roce 2014 jako společný
Oblasti podpory jsou každoročně aktualizovány dle dohody obou stran tak, aby odrážely potřeby partnerských měst a obcí.
projekt obou výše zmíněných společností.
Zejména jsou v nich zahrnuty akce a projekty, které by se bez pomoci společnosti, s ohledem na rozpočty jednotlivých obcí,
nepodařilo uskutečnit. Tato forma spolupráce jen v roce 2013 přinesla obcím a městům 2,1 milionu korun.
40
41
Dárcovství a CSR aktivity
Otevřená komunikace s veřejností
Skupina považuje znalost názorů obyvatel regionu na svou činnost za základní opěrný bod pro rozhodování o zaměření
svého dalšího rozvoje, včetně regionální spolupráce. Obyvatelé i ostatní subjekty sdělují své názory a připomínky přímo či
elektronickou formou, a to úseku řízení ředitele pro strategický rozvoj Severní energetická a.s. Úsek se zabývá nejen poskytováním informací o projektu pokračování těžby na lomu ČSA, ale poskytuje také informace o dění ve firmě, příjmem
žádostí o sponzoring, je místem, kam se mohou obracet studenti SŠ a VŠ zpracovávající bakalářské, diplomové a jiné práce
s tematikou těžby uhlí či obnovy krajiny. Tuto funkci od září 2010 plní i kontakt prostřednictvím bezplatné telefonní linky
Spolužití 800 800 499.
Přímé jednání s majiteli nemovitostí a obyvateli Horního Jiřetína a Černic
Navzdory rozhodnutí vedení města nekomunikovat se Severní energetickou a.s. se obyvatelé Horního Jiřetína na společnost
stále častěji obracejí s dotazy na konkrétní nabídku v případě přesídlení a na zahájení odkupů nemovitostí.
V červnu roku 2006 obdrželi obyvatelé a majitelé nemovitostí a pozemků v Horním Jiřetíně a Černicích od těžební společnosti nabídku na vypořádání střetů zájmů (způsobu odškodnění v případě přesídlení z důvodu pokračování těžby). Od července do prosince 2006 probíhala zjišťovací fáze, během níž obyvatelé a majitelé nemovitostí v Horním Jiřetíně a Černicích
mohli prodiskutovat se zástupci těžební společnosti své připomínky a náměty k nabídce, kterou od těžební společnosti
obdrželi. Zástupci těžební společnosti kontaktovali téměř všechny obyvatele trvale bydlící a vlastnící nemovitost v Horním
Jiřetíně a Černicích. Více než tři čtvrtiny z kontaktovaných obyvatel byly ochotny dále jednat o nabídce, tedy o podmínkách
případného přesídlení a odškodnění.
Vlastníci nemovitostí ze 76 % vyjádřili zájem s představiteli skupiny dále jednat o přesídlení s tím, že konkrétní podmínky
budou dle nabídky dohodnuty až na základě ocenění nemovitostí znaleckým posudkem. Z hlediska výběru způsobu řešení
výstavby nových domovů a přesídlení přibližně 60 % preferovalo finanční odškodnění a 40 % náhradní výstavbu domovů.
Výsledky ukazují, že významná část obyvatel preferuje finanční odškodnění před přesídlením jen do jednoho místa.
Zjišťovací fáze mezi obyvateli města Horní Jiřetín ukázala, že za určitých podmínek je možné dostát horním zákonem stanovenému požadavku vyřešení střetu zájmů.
V loňském roce se Severní energetická a.s. rozhodla získat aktuální informace o názorech a postojích obyvatel Horního
Jiřetína a iniciovala soubor sociologických výzkumů v této obci. Průzkum provedla agentura STEM v létě a na podzim
v roce 2013.
Z výsledků šetření vyplývá, že 67 % obyvatel Horního Jiřetína a Černic očekává, že během nejbližších 10 let dojde k prolomení limitů těžby. Na obecný dotaz se za zásadní odpůrce těžby označilo 57 % obyvatel Horního Jiřetína. Při hlubší analýze
se ale ukazuje, že odpůrci přesídlení města, jeho stoupenci a nerozhodní tvoří tři stejně početné skupiny. Skoro 76 % obyvatel by se podle svého vyjádření dokázalo se stěhováním vyrovnat.
Kompletní výsledky sociologického výzkumu byly zveřejněny a jsou dostupné na webu společnosti www.sev-en.cz.
42
Účetní závěrka
a příloha k účetní závěrce
44
Účetní závěrka a příloha k účetní závěrce
Účetní závěrka a příloha k účetní závěrce
Rozvaha – V plném rozsahu k 31. 12. 2013 (v tisících Kč)
Rozvaha – V plném rozsahu k 31. 12. 2013 (v tisících Kč)
45
46
Účetní závěrka a příloha k účetní závěrce
Účetní závěrka a příloha k účetní závěrce
Rozvaha – (nekonsolidovaná) k 31. 12. 2013
Rozvaha – (nekonsolidovaná) k 31. 12. 2013
47
48
Účetní závěrka a příloha k účetní závěrce
Účetní závěrka a příloha k účetní závěrce
Výkaz zisku a ztráty – Druhové členění za rok končící 31. prosincem 2013 (v tisících Kč)
Výkaz zisku a ztráty – Druhové členění za rok končící 31. prosincem 2013 (v tisících Kč)
49
Účetní závěrka a příloha k účetní závěrce
Přehled o peněžních tocích – (nekonsolidovaný) za rok končící 31. prosincem 2013 (v tisících Kč)
Příloha účetní závěrky
k 31. prosinci 2013
50
51
52
2
Příloha účetní závěrky
Příloha účetní závěrky
k 31. prosinci 2013 (v tis. Kč) – nekonsolidovaná
k 31. prosinci 2013 (v tis. Kč) – nekonsolidovaná
53
3
54
4
Příloha účetní závěrky
Příloha účetní závěrky
k 31. prosinci 2013 (v tis. Kč) – nekonsolidovaná
k 31. prosinci 2013 (v tis. Kč) – nekonsolidovaná
55
5
56
6
Příloha účetní závěrky
Příloha účetní závěrky
k 31. prosinci 2013 (v tis. Kč) – nekonsolidovaná
k 31. prosinci 2013 (v tis. Kč) – nekonsolidovaná
57
7
58
8
Příloha účetní závěrky
Příloha účetní závěrky
k 31. prosinci 2013 (v tis. Kč) – nekonsolidovaná
k 31. prosinci 2013 (v tis. Kč) – nekonsolidovaná
59
9
60
10
Příloha účetní závěrky
Příloha účetní závěrky
k 31. prosinci 2013 (v tis. Kč) – nekonsolidovaná
k 31. prosinci 2013 (v tis. Kč) – nekonsolidovaná
61
11
62
12
Příloha účetní závěrky
Příloha účetní závěrky
k 31. prosinci 2013 (v tis. Kč) – nekonsolidovaná
k 31. prosinci 2013 (v tis. Kč) – nekonsolidovaná
63
13
64
14
Příloha účetní závěrky
Příloha účetní závěrky
k 31. prosinci 2013 (v tis. Kč) – nekonsolidovaná
k 31. prosinci 2013 (v tis. Kč) – nekonsolidovaná
65
15
66
16
Příloha účetní závěrky
Příloha účetní závěrky
k 31. prosinci 2013 (v tis. Kč) – nekonsolidovaná
k 31. prosinci 2013 (v tis. Kč) – nekonsolidovaná
67
17
68
18
Příloha účetní závěrky
Příloha účetní závěrky
k 31. prosinci 2013 (v tis. Kč) – nekonsolidovaná
k 31. prosinci 2013 (v tis. Kč) – nekonsolidovaná
69
19
70
20
Příloha účetní závěrky
Příloha účetní závěrky
k 31. prosinci 2013 (v tis. Kč) – nekonsolidovaná
k 31. prosinci 2013 (v tis. Kč) – nekonsolidovaná
71
21
72
22
Příloha účetní závěrky
Příloha účetní závěrky
k 31. prosinci 2013 (v tis. Kč) – nekonsolidovaná
k 31. prosinci 2013 (v tis. Kč) – nekonsolidovaná
73
23
74
24
Příloha účetní závěrky
Příloha účetní závěrky
k 31. prosinci 2013 (v tis. Kč) – nekonsolidovaná
k 31. prosinci 2013 (v tis. Kč) – nekonsolidovaná
75
25
76
26
Příloha účetní závěrky
Příloha účetní závěrky
k 31. prosinci 2013 (v tis. Kč) – nekonsolidovaná
k 31. prosinci 2013 (v tis. Kč) – nekonsolidovaná
77
27
Konsolidovaná účetní závěrka
a příloha ke konsolidované ÚZ
Konsolidovaná rozvaha – k 31. 12. 2013 (v tis. Kč)
Konsolidovaná účetní závěrka
a příloha ke konsolidované ÚZ
79
Konsolidovaná účetní závěrka
a příloha ke konsolidované ÚZ
Konsolidovaná rozvaha – k 31. 12. 2013 (v tis. Kč)
Příloha konsolidované účetní závěrky
k 31. prosinci 2013
80
81
82
2
Příloha ke konsolidované účetní závěrce
Příloha ke konsolidované účetní závěrce
za rok končící 31. prosincem 2013 (v tis. Kč)
za rok končící 31. prosincem 2013 (v tis. Kč)
83
3
84
4
Příloha ke konsolidované účetní závěrce
Příloha ke konsolidované účetní závěrce
za rok končící 31. prosincem 2013 (v tis. Kč)
za rok končící 31. prosincem 2013 (v tis. Kč)
85
5
86
6
Příloha ke konsolidované účetní závěrce
Příloha ke konsolidované účetní závěrce
za rok končící 31. prosincem 2013 (v tis. Kč)
za rok končící 31. prosincem 2013 (v tis. Kč)
87
7
88
8
Příloha ke konsolidované účetní závěrce
Příloha ke konsolidované účetní závěrce
za rok končící 31. prosincem 2013 (v tis. Kč)
za rok končící 31. prosincem 2013 (v tis. Kč)
89
9
90
10
Příloha ke konsolidované účetní závěrce
Příloha ke konsolidované účetní závěrce
za rok končící 31. prosincem 2013 (v tis. Kč)
za rok končící 31. prosincem 2013 (v tis. Kč)
91
11
92
12
Příloha ke konsolidované účetní závěrce
Příloha ke konsolidované účetní závěrce
za rok končící 31. prosincem 2013 (v tis. Kč)
za rok končící 31. prosincem 2013 (v tis. Kč)
93
13
94
14
Příloha ke konsolidované účetní závěrce
Příloha ke konsolidované účetní závěrce
za rok končící 31. prosincem 2013 (v tis. Kč)
za rok končící 31. prosincem 2013 (v tis. Kč)
95
15
96
16
Příloha ke konsolidované účetní závěrce
Příloha ke konsolidované účetní závěrce
za rok končící 31. prosincem 2013 (v tis. Kč)
za rok končící 31. prosincem 2013 (v tis. Kč)
97
17
98
18
Příloha ke konsolidované účetní závěrce
Příloha ke konsolidované účetní závěrce
za rok končící 31. prosincem 2013 (v tis. Kč)
za rok končící 31. prosincem 2013 (v tis. Kč)
99
19
100
20
Příloha ke konsolidované účetní závěrce
Příloha ke konsolidované účetní závěrce
za rok končící 31. prosincem 2013 (v tis. Kč)
za rok končící 31. prosincem 2013 (v tis. Kč)
101
21
102
22
Příloha ke konsolidované účetní závěrce
Příloha ke konsolidované účetní závěrce
za rok končící 31. prosincem 2013 (v tis. Kč)
za rok končící 31. prosincem 2013 (v tis. Kč)
103
23
104
24
Příloha ke konsolidované účetní závěrce
Příloha ke konsolidované účetní závěrce
za rok končící 31. prosincem 2013 (v tis. Kč)
za rok končící 31. prosincem 2013 (v tis. Kč)
105
25
Ochrana životního prostředí
Společnost Severní energetická a.s. provozovala v roce 2013 všechna zařízení v souladu s:
platnými právními předpisy v environmentální oblasti,
podmínkami vydaných rozhodnutí
a provozními řády.
Pravidelně jsou prováděny kontroly podmínek provozu jednotlivých zdrojů znečišťování ovzduší, vodohospodářských zařízení a zařízení pro nakládání s odpady. Ověřovací měření emisí a imisí jsou prováděna v zákonných termínech autorizovanými
laboratořemi a s osvědčením, vydaným MŽP ČR. Společně s kontrolou dodržování podmínek provozních řádů jsou prováděny i fyzické kontroly zařízení. V případě potřeby jsou prováděny aktualizace provozních řádů zařízení.
Kontrolu vykonávají rovněž orgány veřejné správy. Ve dnech 9. a 16. 5. 2013 byla provedena OBÚ pro území kraje Ústeckého specializovaná prověrka zaměřená na odvodňování lomu ČSA. Prověrkou nebyly zjištěny žádné závady a nedostatky,
vyžadující vydání závazného příkazu inspektora k jejich odstranění.
Dne 4. 11. 2013 byla provedena SÚJB v Ústí nad Labem kontrola radiační ochrany v rámci Sev.en. Kontrolou nebyly zjištěny
žádné závady a nedostatky. V roce 2013 nebyla společnost uložena žádná pokuta a nedošlo k žádné havárii.
NAKLADÁNÍ S VODAMI
Důlní a povrchové vody
Ze všech čerpacích stanic důlních, povrchových a podzemních vod provozovaných na Sev.en bylo vyčerpáno a odvedeno
v roce 2013 do vodotečí celkem 4 970 305 m3 (z toho bylo na úpravně důlních vod upraveno 2 479 130 m3). Nárůst celkového objemu čerpaných a vypouštěných vod ve výši 1,3 mil. m3, oproti roku 2012, byl způsoben nadměrnými srážkami
v I. čtvrtletí.
Odpadní vody
Jednotlivé čistírny odpadních vod (ČOV) ve správě společnosti byly provozovány dle schválených manipulačních řádů
a v souladu s vydanými rozhodnutími. Objem vypuštěných odpadních vod do veřejných vodotečí ve výši 82,5 tis. m3 je srovnatelný s objemem vypuštěných vod v roce 2012.
OCHRANA OVZDUŠÍ
Společnost Severní energetická a.s. je provozovatelem zdrojů znečišťování ovzduší (ZZO). Emise zdrojů znečišťování ovzduší jsou v příslušném roce zpoplatňovány, za skutečnost předchozího roku tzn. roku 2012. Mezi provozované zdroje v roce
2012 patřilo 7 provozních objektů úpravny uhlí, jedna lokalita s možným výskytem ohňů a zápar (lom), lakovna HBZS
a 14 odmašťovacích stolů.
Návrh poplatku za provoz ZZO byl ve výši 29 900 Kč. Výše poplatku nedosahovala zákonem předepsané výše pro úhradu
poplatku tj. 50 000 Kč, a proto nebyl poplatek orgánem ochrany ovzduší vyměřen.
Ochrana životního prostředí
Dnem 1. 9. 2012 vstoupil v platnost nový zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. Zákon mimo jiné ruší doposud zavedené kategorie pro zdroje znečišťování ovzduší a mění podmínky pro poplatky za znečišťování ovzduší.
107
Ochrana životního prostředí
Ochrana životního prostředí
NAKLÁDÁNÍ S CHEMICKÝMI LÁTKAMI A PŘÍPRAVKY
V roce 2013 provozovala společnost dva stacionární ZZO, které jsou v souladu s přílohou č. 2 nového zákona vyjmenovanými stacionárními zdroji, jedná se o Úpravnu uhlí Komořany a lom ČSA. Pro tyto zdroje bylo zcela novou zákonnou povinností
Databáze bezpečnostních listů, které byly vypracovány (výrobci nebo distributory) v souladu s evropskou legislativou
předložit KÚ Ústeckého kraje v termínu do 31. 8. 2013 žádost o povolení provozu. Žádost byla doložena návrhy provozních
(REACH), byla průběžně aktualizována. Bezpečnostní listy jsou všem zaměstnancům dostupné na intranetu společnosti
řádů zdrojů, odbornými posudky, vypracovanými autorizovanými osobami. Povolení provozu byla vydána 30. 10. 2013.
a jsou podkladem pro vypracování pravidel pro příslušná pracoviště, kde se nakládá s látkami ohrožujícími zdraví lidí. Pravidla pro nové pracoviště – Laboratoře byla v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění
Dne 3. 11. 2013 bylo provedeno 6 kontrolních jednorázových měření emisí tuhých znečišťujících látek z výduchů odlučo-
pozdějších předpisů vypracována a následně schválena krajskou hygienickou stanicí.
vačů a průmyslového vysavače nacházejících se v areálu úpravny uhlí na provozních objektech Prádlo, Nakládací zásobník
a Třídírna. Výsledky měření emisí u prověřovaných výduchů prokázaly dodržování stanoveného emisního limitu dle platné
UZAVŘENÉ RADIOAKTIVNÍ ZDROJE
legislativy.
V rámci Severní energetické a.s. jsou používány uzavřené radioaktivní zdroje (URZ) jako součást analyzátorů popelu a síry,
Úpravna uhlí v Komořanech je zařazena mezi zdroje znečišťování ovzduší, jež při vzniku a vyhlášení smogové situace pod-
tzv. popeloměrů a síroměrů. Zařízení jsou provozována v souladu s platnou legislativou a v návaznosti na vydané souhlasy
léhají regulaci. V návaznosti na vyhlášení signálu „upozornění“ nebo „regulace“ pro znečišťující látku suspendované částice
orgánu veřejné správy (SÚJB) pro oblast nakládání s jadernými materiály.
PM10 platí povinnost pro provozovatele tohoto zdroje postupovat v souladu s vydaným povolením provozu a podle podmínek uvedených v provozním řádu.
V průběhu roku došlo postupně k plánované výměně 13 Ks URZ popeloměrů a doplnění 2 ks URZ síroměrů, umístěných
na pasových dopravnících.
V roce 2013 byl vyhlášen pro znečišťující látku suspendované částice PM10 signál „upozornění“ v období od
23. do 29. ledna. K vyhlášení signálu regulace nedošlo.
NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
Nakládání s odpady na Severní energetické a.s. je prováděno v rámci platné legislativy a v návaznosti na vydané souhlasy
orgánu veřejné správy pro oblast odpadového hospodářství.
Novela zákona o odpadech účinná od 1. 10. 2013 znamená řadu změn v oblasti nakládání s odpady. Na společnost Severní
energetická a.s. se již nevztahují povinnosti ve vazbě na Plán odpadového hospodářství původce a další povinnosti zvyšující
administrativní zátěž v této oblasti.
Celková roční produkce odpadů ve výši 6 312 tun se oproti roku 2012 zvýšila o 4 995 t. Důvodem nárůstu je produkce stavebního a demoličního odpadu z likvidace objektů (98,2%). Drcený stavební odpad splňoval kritéria pro využití v provozech
lomu ČSA. Na celkové produkci nebezpečných odpadů 358 tun se nejvíce podílí (téměř 95,0%) odstraňování železničních
pražců.
108
109
Následné události po 31. 12. 2013
Vedení Skupiny nejsou známy žádné významné následné události důležité pro naplnění účely výroční zprávy.
Následné události
po 31. 12. 2013
111
Zpráva nezávislého auditora
pro akcionáře společnosti
Severní energetická a.s.
113
114
115
Severní energetická a.s.
Václava Řezáče 315
434 01 Most
www.7.cz
116
Download

r. 2013 - Severní energetická as