DŮLNÍ NOVINY
NOVINY CZECH COAL GROUP
číslo 10
říjen 2014
ZDARMA
Nový systém
objednávání
materiálu
DTS nabídne
ubytovnu
i kantýnu
Bez rozhlasu
se pasovky
nerozjedou
Jirkovští
Stopaři: Trochu
jiný kroužek
Laboratoř
z Chytrých hlav
zdravotníkům
> Strana
> Strana
> Strana
> Strana
> Strana
4
5
9
Vršanská obstála podle inspektorů na výbornou
Výborným hodnocením skončila pro Vršanskou uhelnou generální prověrka Českého báňského úřadu (ČBÚ), která po více než šesti letech proběhla v září. Nejvyšší báňská kontrola se týkala veškerých provozů a činností Vršanské uhelné.
„V průběhu prověrky nebyl
uložen žádný závazný příkaz
k odstranění nějakých závad.
Ty, na které báňští inspektoři narazili, byly takového rázu, že mohly být odstraněny
ještě před skončením prověrky. V závěrečném protokolu
o kontrole, který jsme obdrželi
v říjnu, proto nejsou ani žádná
opatření, která bychom museli splnit ,“ uvedl výrobní ředitel a závodní lomů Vršanské
uhelné Miroslav Borovský.
Přípravy na návštěvu báňských inspektorů začaly ale
už v létě. Podkladová zpráva
pro ně měla sedmdesát stran.
Kontrola se týkala zejména dodržování zákona O hor-
nické činnosti, výbušinách
a o státní báňské správě, Horního zákona, ale i dalších legislativních norem, například
bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci, bezpečnosti provozu a hospodárného využívání výhradních ložisek. Kromě
inspektorů ČBÚ se na prověrce podíleli i zástupci Obvodní-
ho báňského úřadu Most, ale
také krajské hygienické stanice a Sdružení odborových organizací skupiny Czech Coal.
V celkem šesti odborných
skupinách, které se během
týdne v provozech Vršanské
uhelné pohybovaly, nechyběli samozřejmě ani odborní zaměstnanci společnosti.
„Generální prověrka se netýkala
jen bezpečnosti práce, ale všeho, co souvisí s báňskou činností. Kromě kontroly dokumentace došlo i na kontrolu všech
provozních zařízení a pracovišť. O to víc nás těší, že jsme obstáli na výbornou. Poděkování
patří nejen těm, kdo se podíleli na přípravách generální prověrky, ale i zaměstnancům Vršanské za jejich zodpovědnost,
s jakou dodržují předpisy,“ ocenil práci kolegů výrobní ředitel.
(pim)
Ministr Mládek uznal rizika
navýšení poplatků z těžby uhlí
Ministerstvo
průmyslu a obchodu konečně navázalo dialog s těžebními
společnostmi. Ministr Jan
Mládek na jednání se zástupci čtyř těžebních společností uznal rizika a negativní dopady, které by
plánované desetinásobné
zvýšení úhrady za vytěžený nerost mohlo mít především na zaměstnanost
a rozvoj severočeského regionu. Chce se proto sejít
s ministrem inancí Andrejem Babišem.
Návrh na zvýšení těžebních
poplatků obsahuje novela
Horního zákona, kterou připravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu na základě
dohody stran vládní koalice. Novela má upravit výpočet i sazbu úhrad za vytěžené
nerosty. „K úpravě poplatků
nedošlo od roku 1992. Určité
navýšení si dokáži představit.
Současně si ale uvědomuji, že
razantní skokové zvýšení poplatků může mít negativní
dopady na těžební irmy i na
region, kde působí,“ konstatoval ministr Mládek, kte-
rý chce zasednout k jednacímu stolu s ministrem inancí Andrejem Babišem. Podle
mluvčího ministerstva inancí Radka Ležatky se Babišův
resort dalším jednáním nebrání.
Miliardové škody
Konkrétní negativní dopady
zejména pro region severních Čech Mládkovi vysvětlili
předsedové představenstev
společností Sokolovská uhelná, Vršanská uhelná, Severočeské doly a Severní energetická. „Pokud dojde k desetinásobnému zvýšení poplatku,
jak navrhlo Ministerstvo inancí, přesáhnou negativní
dopady několik miliard korun
za rok. To jsou peníze, o které přijdou především severní
Čechy. Skokové zvýšení způsobí nejen ztrátu pracovních
míst, ale i ztrátu zakázek pro
dodavatele a propad investic
a sponzorských darů,“ upozornil Ivan Lapin, předseda
představenstva společnosti
Severočeské doly.
Pokračování na straně 12
Generální 㶣editel spole㶜nosti Vršanská uhelná Vladimír Rou㶜ek p㶣evzal 23. 㶣íjna v mosteckém divadle od náměstkyně primátora Mostu Hany Jení㶜kové Cenu města Most. Vršanská uhelná toto ocenění získala za dlouholetou podporu regionu a spole㶜enskou odpovědnost . Foto: (edb)
Odboráři a zaměstnavatelé začali vyjednávat
O podobě kolektivní smlouvy
na dalších několik let začali
už během října jednat zástupci Sdružení odborových organizací se společnostmi skupin
Czech Coal a Severní energetická.
Kolektivní vyjednávání začalo
v dostatečném předstihu, aby
ho bylo možné uzavřít do konce roku. V letošním roce končí platnost takzvaných „velkých“ kolektivních smluv, které
jsou uzavírány na tříleté období. K nim se pak každoročně na
základě dohody uzavírají dodatky ke konkrétním částem, například ve mzdové nebo sociální
oblasti. „Naší snahou je uzavřít
kolektivní smlouvy opět na delší časové období, ale chceme do
nich zahrnout i změny legislativy
z poslední doby, například zvýšení minimální mzdy,“ řekl k tomu
předseda Sdružení odborových
organizací Czech Coal Group Jaromír Franta.
(red)
> 2 | Zprávy ze skupiny
EDITORIAL
Nikdy nic…
…nikdo nemá míti za de initivní. Jedna z mnoha moudrých myšlenek, které se dají najít v písních Voskovce
a Wericha. A kterou, ať v duchu či nahlas, určitě někdy
vyslovil každý z nás.
To, co bereme jako samozřejmost, se může ze dne
na den ukázat v jiné podobě. Ať už v soukromí nebo v práci. Vícekrát jsem
se setkal s lidmi, kteří přišli
do Vršanské „z venku“ a byli zaskočeni. V dobrém slova smyslu. Já vím, že hodně z těch, kteří dlouhodobě
působí na šachtě, si říká, co
všechno by mohlo být lepší. Od peněz až po… Ale od
těch příchozích jsem slyšel:
Byl jsem rád, že jsem si mohl
skočit koupit něco ke svačině, natož abych měl levnější oběd. Nikdo se nestaral,
jak a za kolik se dostanou do
práce. A kolikrát se obávali,
aby jim přišla výplata alespoň v odpovídajícím měsíci.
Trochu paradoxně jsem si
na slova ze známé písničky vzpomněl ve chvíli, kdy
jsem za Vršanskou přebíral zvláštní ocenění za dlouholetou podporu regionu
a společenskou odpovědnost. Na jednu stranu považuji takřka za povinnost,
aby podnikatelské subjekty pomáhaly regionu, kde
působí. Na straně druhé by
jistě hodně organizací, institucí, představitelů obcí
přiznalo, že peněz od sponzorů rapidně ubylo. Ale ani
uhlí neunese všechno. Pokud vzrostou náklady na
těžbu (o snaze státu výrazně zvýšit poplatky za vydobytý nerost se píše na jiném
místě Důlních novin), bude
naší prioritou postarat se
zejména o naše zaměstnance. A teprve potom o okolí.
Moc si přeji, aby hnědé uhlí
mohlo pomáhat i v budoucnu regionu co nejvíce. A to
nejen uhlí z Vršanské.
S pozdravem
Zdař bůh!
Vladimír Rouček
generální ředitel
Vršanské uhelné
DN / číslo 10 / říjen 2014
Nový systém objednávání materiálu
Slovo EPOS si možná řada z nás spojí spíše s literárním útvarem,
ale ve společnostech skupiny Czech Coal má tato zkratka zcela jiný
význam. Skrývá se za ní Elektronický požadavkový systém. Společně jej vyvinuly firmy Coal Services a Infotea. Jeho prostřednictvím
mohou všichni, kdo k tomu mají patřičné oprávnění, objednávat
materiál.
zení objednaného materiálu
do skladu.
Aplikace je rovněž provázána s účetním systémem SAP.
„Systém EPOS by mohl mimo
jiné napomoci k hospodárnějšímu chování všech objednatelů. Například tím, že pokud
bude požadovaný materiál na
skladě, nebude možné na něj
vytvořit nový požadavek k zakoupení. Tímto způsobem můžeme docílit efektivního využívání dostupných zásob,“ doplnil Bernas. Podle jeho slov
bylo hlavním cílem všech, kdo
se na vytvoření nové aplikace
podíleli, zajistit, aby objednávání materiálu bylo nejen hospodárné, ale pro všechny také
co nejjednodušší.
(pim)
„Novinka se týká všech společností, jimž poskytujeme služby nákupu a skladování,“ sdělil ekonomický ředitel Coal
Services Radomír Bernas, který je zároveň jedním z garantů projektu. Nový objednávkový systém EPOS nahradil
v polovině září doposud využívaný program EPRO. Vybraní uživatelé, kterých je v současnosti více než stovka, byli
ještě před spuštěním nového
systému důkladně proškoleni.
Během druhé poloviny září byl
spuštěn zkušební provoz, který byl počátkem října vyhodnocen. Až na několik drobných
chyb, které se objevily v prvních třech dnech provozu a byly vzápětí odstraněny, systém
v testu obstál.
Nová aplikace EPOS má uživatelům zajistit větší kom-
Trable s počasím
Situaci na šachtě hlídají i letadla
S rozmary počasí se během
letní sezony, ale i v prvních
podzimních týdnech musela vypořádávat společnost
Rekultivace. Déšť komplikuje hlavně hrubé terénní
úpravy území, které irma
zajišťuje také pro Vršanskou uhelnou.
„Letošní počasí je abnormální. Zatímco na jaře byla neobvyklá sucha, od poloviny července přišly zase časté deště.
Ty sice nemají vliv na práce, které se dělají ručně, například pěstební péči nebo
výsadbu sazenic, ztěžují ale
třeba návozy spraší a ornic,“
vysvětlil ředitel Rekultivací Tomáš Šolar. Právě ty jsou
součástí dvou etap rekultivace Dolu Jan Šverma a 10. etapy rekultivace lomu Vršany,
na nichž Rekultivace v současnosti pracují. Hlavní problém spočívá v tom, že se
technika nedostane na místo
prací. Část přístupových cest
sice mohou upravit buldozery, ani ty se však vždy nedostanou všude a návozy ornice nebo sypání organických
hmot jsou pak v dešti velmi
obtížné.
Obdobné problémy řeší Rekultivace také při polních
pracích, protože většina polí na zrekultivovaných plochách leží na těžkých jílech
nebo spraších. „Pro nás to
znamená jediné. Čekat na
chvíli, kdy se počasí umoudří,
a pak pracovat naplno. Čas na
zpracování úrody a setí se tak
velmi často zkracuje na hodiny. Ale během let jsme se naučili být dostatečně operativní,
takže se s rozmary počasí dokážeme vypořádávat na maximum možného,“ dodal ředitel.
(pim)
fort a kvalitu objednávání i schvalování požadavků
na nákup materiálu. Kromě
toho, že je rychlejší, nabízí
i příjemné uživatelské prostředí a také třeba možnost
využívat šablony při opakovaném objednávání určitého sortimentu. Objednávající
může průběžně sledovat vývoj svého požadavku od momentu schválení až po zave-
Letecké snímky bývají oblíbenou dekorací
kanceláří, ovšem letecké snímky šachty se pořizují i z jiných důvodů než na výzdobu. Vedoucí útvaru měřictví a geoinformatiky Vršanské
uhelné Jan Blín má s leteckým snímkováním
mnohaleté zkušenosti.
Důvodů, proč se letecké snímkování dělá, je několik. Kromě
toho, že jsou měřiči povinni
mít pokryto celé území šachty, jsou tato data využitelná
i dál. „Pro Vršanskou uhelnou
jsou důležitá pro projektování
a přípravu výroby. Geodetická
data ze snímků se dále vkládají do Geogra ického informačního systému (GIS), kde
se dají spojit s dalšími údaji.
Například s informací, kde se
nachází jaká stavba, jaké má
inventární číslo, o jaký pozemek a katastrální území se jedná,“ doplnil hlavní důlní měřič. Když se pak navíc výsled-
ky snímkování propojí přes
inventární číslo i se systémem SAP, je možné dohledat
další údaje k příslušné stavbě. Například název objektu,
správce majetku, datum výstavby, pořizovací cena, stavební úpravy, technické zhodnocení, investice, odpisy a další.
Několikrát ročně
„Jedenkrát ročně se dělá takzvaný velký nálet, který pokrývá dobývací prostory Vršanské
uhelné. To je celkové zájmové
území lomu včetně zrekultivovaných ploch. Území dotčené
aktivní těžbou šachty, které se
neustále mění, je prostřednictvím takzvaného malého náletu snímkováno v průměru jednou za dva měsíce,“ vysvětlil
Jan Blín.
Měřič – fotogrammetr vše vidí ve formátu 3D a ze snímků
vyhodnocuje všechny změny,
k nimž v souvislosti s báňskou
činností za uplynulé dva měsíce došlo. Do důlní mapy se zakreslí nejenom, co se vytěžilo
a založilo, ale i přestavby kolejí a pásových dopravníků,
nové odvodňovací příkopy,
stavby, inženýrské sítě a podobně. Letecké měřické snímkování je efektivní a rychlý
způsob, jak sbírat geogra ická data a informace o území.
„Důležité je, že jeho prostřednictvím lze zaměřovat i nebezpečná a těžko přístupná místa,
což je v případě povrchových
lomů nesmírně důležité,“ uzavřel Blín.
(pim)
Zprávy ze skupiny | 3
DN / číslo 10 / říjen 2014
Z pevných linek a mobilů zdarma i do Chvaletic
Zaměstnanci Severní energetické, ale i společností skupiny Czech Coal mohou telefonovat
do Elektrárny Chvaletice z firemních pevných
linek i ze služebních mobilů zdarma. Společnost Infotea, která zajišťuje pro obě skupiny
telekomunikační služby, připravila tuto novinku od října.
„V rámci společností skupiny
Czech Coal a Severní energetická využíváme vlastní telefonní síť. Ta do Chvaletic ale
samozřejmě nedosáhne, ani
by se ji nevyplatilo budovat.
Proto jsou tato volání zajišťována přes veřejného operátora, s nímž dlouhodobě spolupracujeme,“ vysvětlil vedoucí
oddělení telekomunikací společnosti Infotea Libor Rejč.
belové sítě volat například do
Tušimic nebo do Bíliny, ale tyto trasy se už dnes nevyužívají a pro vzájemné propojení
těchto vzdálených lokalit slouží rádiové spoje,“ doplnil Rejč.
Hlavní jsou v tomto ohledu
tři telefonní uzly - v Mostě,
Komořanech a na Dole Centrum. K nim se postupně přidal další v Praze a nově také
ve Chvaleticích.
Vlastní síť je výhoda
Pevné linky nezmizí
Infotea má v tomto směru velkou výhodu, protože je
provozovatelem rozsáhlé telefonní sítě. Už historicky totiž mezi jednotlivými šachtami a těžebními lokalitami
vedou kilometry telefonních
kabelů. „V celkovém součtu
mluvíme o přibližně čtyřech
stech kilometrů kabelů, které jsou mezi jednotlivými lokalitami. Některé vedly i dál,
do dalších šachet. Teoreticky by bylo možné v rámci ka-
Infotea, přesněji pětičlenné
oddělení telekomunikací, zajišťuje nejen správu a údržbu
telefonní sítě, ale také radiostanic a zčásti i mobilních telefonů. Včetně nově připojené chvaletické elektrárny má
společnost ve správě kolem
dvou a půl tisíce aktivních telefonních stanic – takzvaných
„pevných linek“. Kromě iremních telefonů využívají tuto
síť i přibližně dvě stovky čísel
v externích organizací. Mo-
Pevné linky mají ve firmách své opodstatnění, na šachtě se bez nich neobejdou t㶣eba na dispe㶜inku. Ilustra㶜ní foto: (pim)
bilních telefonů už je v současnosti více než pevných linek, zhruba dvojnásobek, ale
z toho velkou část tvoří čísla
v takzvaném zaměstnaneckém programu ZAME.
„V běžném životě pevných telefonních linek ubývá, ve irmách ale mají své opodstatnění stále. Například pro
DTS nabídne nově ubytovnu i kantýnu
DTS Vrbenský rozšíří již od
listopadu své služby o nabídku ubytování zejména pro zaměstnance dodavatelských
irem. Zrekonstruovaný objekt v areálu irmy představili zástupci návštěvníkům během Dne otevřených dveří,
který se konal 16. října.
„Projekt jsme připravovali několik let. Nápad přišel poté, co
jsme většinu našich zaměstnanců soustředili do hlavní správní
budovy, a zůstal nám nevyužitý objekt,“ vysvětlil ředitel DTS
Vrbenský Lubomír Procházka. Ubytovna by měla sloužit
například řidičům, které si irma najímá jako subdodavatele a jsou ubytováni na mnoha
místech v regionu. Čtyři desítky zdejších lůžek ale budou
k dispozici i montérům, kteří
pracují v okolí na nejrůznějších stavbách nebo také řidičům, přijíždějícím pro uhlí do
nedaleké úpravny uhlí. Ubytovna nabídne standardní zázemí, zdejší pokoje jsou navíc
vybaveny klimatizací a televizí. Ceny se podle vybavení budou pohybovat od 190 korun
za noc. „Řidiči kamionů budou moci využívat i další služby, které poskytujeme, ať už se
jedná o tankování pohonných
hmot nebo pneuservis,“ doplnil Procházka.
Ubytovna není jedinou novinkou, kterou ve zrekonstruo-
vaném objektu DTS Vrbenský
nabídne. Spodní patro budovy se proměnilo v kantýnu
pro obyvatele ubytovny i pro
zaměstnance DTS. „Nabízet
budeme kompletní sortiment
jídel, nicméně v budoucnu se
nechceme soustředit pouze na
jejich výdej. Rádi bychom začali vařit, zpočátku alespoň
jedno jídlo denně,“ připomněl
ředitel.
Aby byl servis kompletní,
vedle objektu se dokončuje
parkoviště s dostatečnou kapacitou pro osobní i nákladní automobily. Zájemci najdou další podrobnosti na webových stránkách společnosti
(www.dts-as.cz).
(pim)
Provoz ve Vršanské uhelné o státním svátku 17. listopadu Úsek uhlí
ranní směna: veškerá technologie odstavena, práce na nakládacím zásobníku
noční směna: zásobování Elektrárny Počerady, v provozu nakládací zásobník, skládkové
stroje SS1+SS3.
Úsek skrývky
Důlní mě㶣i㶜i a zárove㶡 fotogrammet㶣i Libor Doboš a Jan Koliáš. Foto: (pim)
provoz technologického celku TC2 po celý den,
kolejová technologie odstavena, včetně granulátu z Unipetrolu.
konferenční hovory nebo na
dispečincích. Mnoho lidí si
dnes ani nepřipouští, že mobilní síť nemusí fungovat za
všech okolností, například při
krizových situacích,“ připomněl vedoucí telekomunikací. Vnitro iremní telefonní síť
přitom není nic neobvyklého,
vlastní ji i řada dalších spo-
lečností, kromě jiných třeba velké obchodní řetězce,
státní správa, ale i zcela malé firmy. „Hlavním důvodem
byly a dodnes jsou peníze.
Provoz vlastního telekomunikačního řešení je levnější, než
stejné služby zajišťované externím dodavatelem.“ doplnil ještě Rejč.
(pim)
OTÁZKA PRO...
Marka
Viktorýna,
ředitele
společnosti
Servis Leasing
Jak bude v letošním roce
probíhat u služebních
automobilů výměna pneumatik?
Přezouvání pneumatik ve
společnostech
skupiny
Czech Coal, kde Servis Leasing zajišťuje správu autoparku, už začalo. Zvolili jsme stejný model jako
v loňském roce. Obeslali jsme tedy vedoucí úseků, kteří mají automobily
na starosti. Ti pak informaci postupují dál jednotlivým
zaměstnancům a výměna
pneumatik probíhá průběžně. Po zkušenostech z jara
se téměř všechny služební vozy přezouvají v pneuservisu DTS Vrbenský. Jen
několik málo vozů se přezouvá v Praze. Přezutí na
zimní pneumatiky se netýká všech automobilů, například terénní automobily
mají speciální obutí, které
nevyžaduje sezónní výměnu. Celkem se výměna pneumatik týká zhruba 100 vozidel ve společnostech skupiny Czech Coal.
(pim)
> 4 | Zprávy ze skupiny
ANKETA
Kdy a kde přezouváte
své auto do zimních
pneumatik?
Stanislav Brož,
Vršanská uhelná
Pneumatiky si měním
sám, v garáži mám letní i zimní sadu. Právě teď
plánuji, že se do toho pustím v nejbližších dnech.
Petr Vrána,
Infotea
Nevyužívám služeb servisu, pneumatiky si měním
sám. Zatím jsem se k tomu ještě nedostal, do prvního listopadu to ale určitě stihnu.
DN / číslo 10 / říjen 2014
Bez rozhlasu se pasovky nerozjedou
Součástí všech linek dálkové pásové dopravy je mimo jiné i rozhlas.
Z tlampačů ale nevyhrávají nejnovější hudební hity, rozhlas totiž plní
na pásových dopravnících hlavně bezpečnostní funkci a právě nyní
prochází rekonstrukcí.
„Rozhlas se používá například při rozjíždění linek dálkové pásové dopravy, aby se
všichni pohybovali v dostatečné vzdálenosti a nemohlo
dojít ke zranění. Bez jeho použití se pásové dopravníky nesmí rozjet. Vše je navíc přesně
popsáno v provozním řádu,“
vysvětlil Pavel Korel, mistr údržby řídicích systémů,
výkonové elektroniky a slaboproudého zařízení Vršanské uhelné.
Tak, jak šachta postupuje, prodlužují se i linky pásových dopravníků a zvyšuje se vzdálenost, kam musí
dosáhnout signál rozhlasu.
„Na koncových stanicích linek dálkové pásové dopravy,
které jsou až sedm kilometrů
daleko od dispečinku, byl signál rozhlasu už hůře slyšet.
Proto Vršanská uhelná v loňském roce začala s investiční akcí, která se týkala nejprve výměny zesilovačů a ovládacích pultů pro rozhlasy na
dispečinku, odkud se pokyny
rozhlasem vydávají,“ vysvětlil Korel. Dříve byly zesilovače pouze na dispečinku. Nyní přibyly přídavné zesilovače vždy v půlce linky dálkové
pásové dopravy. A toto řešení se osvědčilo. Další změnou
je, že v ovládacích pultech na
dispečinku jsou již předem
namluvené hlasové zprávy
pro rozjezdy linek dálkové
pásové dopravy. Dispečero-
vi stačí zmáčknout příslušné
tlačítko.
Letos celá akce pokračuje další etapou, která zahrnuje výměnu kabeláže pro
rozhlas. Kabely byly staré
patnáct i více let, takže po-
ruchovost rozhlasového systému byla značná. Na úseku uhlí Vršany se měnily kabely na linkách A a B, Depo1
a Depo2. Dále také na páteřní
rozhlasové lince mezi dispečinkem a takzvaným separátorem, kde se většina kabelů
sbíhá. V celkovém součtu se
jednalo o deset kilometrů kabelů. Rozsáhlá rekonstrukce bude zakončena příští rok
výměnou kabelů na linkách
110, 120 a 250.
(red)
Zuzana Mansfeldová,
Servis Leasing
Mám služební vůz, takže
přezouvám v pneuservisu
DTS Vrbenský. Zatím ale
vyčkávám, věřím, že ještě
bude teplo. A navíc, zákazníci mají přednost.
Štěpán Houška,
Coal Services
Zatím ještě přezuto nemám, ale také patřím
k těm, kdo si auto na zimu přezouvají sami. Je to
rychlé a jednoduché.
V galerii držitelů Ceny Jirky se Jiří Černer dost vymyká. V osmileté
historii, kdy Jirkov tuto cenu za aktivitu ve prospěch města a jeho obyvatel uděluje, je nejmladší. Přestože je mu teprve těsně přes třicet, už
má na svém stole sošku „za zásluhy“. Patří mu ale právem. Jiří „Červenáček“ Černer se celá léta věnuje jirkovským dětem – TOMíkům neboli malým turistům, dnes jako vedoucí jirkovského Turistického oddílu
mládeže Stopaři. Protože i já jsem strávila dětství v turistickém oddíle,
cítila jsem se v jejich klubovně mezi mapami a turistickými známkami
jako doma. Jen čaj jsem dostala místo do ešusu do normálního hrnku...
A víte, že ne. Ale protože jsem
četl Foglarovky a lákalo mě
dobrodružství, přišel jsem ve
14 letech do tohoto oddílu. Přezdívka mě tady dohnala a už mi
zůstala. Během jednoho roku
se ze mě stal instruktor a postupně jsem se začal spíš učit
vedení oddílu, než si hrát jako
dítě.
Mají děti v 21. století zájem
o pobyt v p㶣írodě, cestování,
spaní pod stanem...?
Spíš moc ne, raději by se seděly doma u počítače a televize.
Takže se to v nich musí napřed
probudit. Ukázat jim, že víkend
v přírodě je prostě zábava a že
turistický oddíl to není jen suchá chůze.
Sací bagr byl v říjnu na Švermě Maďaři řeší uhelné problémy
Čištění pomocné čerpací stanice na lokalitě Jan
Šverma prováděla pro Vršanskou uhelnou v říjnu
společnost Humeco. Na
pomoc si zaměstnanci firmy vzali i speciální techniku, konkrétně sací vodní
bagr Watermaster 3.
„Naším úkolem bylo vyčistit
jímku pomocné čerpací stanice od usazenin, které se
zde nahromadily v uplynulém období a mohlo by dojít
k poškození technologie,“ vysvětlil hlavní inženýr společnosti Humeco Petr Sigmund.
Během měsíce se přečerpalo zhruba 70 tisíc kubíků kalů. „Hlavní výhoda nasazení
sacího vodního bagru na tyto práce spočívá v tom, že se
dají dělat za provozu čerpací
stanice a není zapotřebí technologii odstavovat. To by totiž během podzimních měsíců, kdy přicházejí intenzivní
deště, mohlo znamenat komplikace,“ doplnil hlavní inženýr.
Jirkovští Stopaři: Trochu jiný kroužek
Podle té trampské p㶣ezdívky
soudím, že jste sám strávil
dětství v nějakém oddíle?
Luděk Vytla㶜il z úseku údržby 㶣ídicích systémů a výkonové elektroniky Vršanské uhelné ( vpravo) spole㶜ně
s pracovníkem spole㶜nosti Elektroprim Koutník během výměny rozhlasových vodi㶜ů na dálkovém pásovém
dopravníku 156 ‒ uhelné „B linky. Foto: (pim)
Sací vodní bagr Watermaster 3 je jedním ze tří strojů tohoto typu v Česku. Humeco ho zakoupilo od finského výrobce v roce 2007.
Umí čistit dno až do hloubky
čtyř a půl metru. Vzhledem
k tomu, že se jedná o plavidlo, musí mít osádka kromě standardních dovedností k obsluze bagru také lodní zkoušky.
Pomocná čerpací stanice Jan
Šverma v minulosti nahradila hlavní čerpací stanici v této lokalitě. Tvoří ji dosazovací a čerpací jímka. Čerpací
jímka je osazena čerpadlem
o výkonu 300 kubíků za hodinu. Do čerpací stanice
jsou svedeny povrchové vody, vody ze zakládacích etáží
a uhelných řezů z lokality Jan
Šverma. Za pomoci čerpadla
odtud voda putuje do úpravny důlních vod ČSA, odkud se
po patřičných úpravách, aby
splňovala legislativní parametry, vypouští zpět do vodoteče.
(red)
Jak řeší problematiku hnědouhelného hornictví v Maďarsku, na to se vypravili podívat
představitelé českých hornických odborů
a Zaměstnavatelského svazu důlního a naftového průmyslu.
„Navštívili jsme hlubinný
hnědouhelný důl Markushegyi, jehož roční těžba dosahuje zhruba 600 tisíc tun a
chod zajišťuje přibližně 560
zaměstnanců,“ sdělil Jaromír Franta, předseda Sdružení odborových organizací skupiny Czech Coal (SOO
CCG), který se zahraniční
cesty rovněž zúčastnil.
Ze setkání s vedením dolu
i tamními odboráři mimo jiné vyplynulo, že těžba je dotována státem. To se ale nelíbí orgánům Evropské unie,
takže v dohledně době dojde k uzavření dolu. „Sociální program pro zaměstnance, kteří přijdou o zaměstnání, se v Maďarsku příliš
neliší od toho, co je nabízeno
v tuzemsku. Také v Maďarsku bude mít uzavření šachty dopad na další dodavatelské firmy navázané na těžbu. A stejně jako u nás si tam
uvědomují, že propuštění zaměstnanci budou mít problémy s dalším uplatněním na
trhu práce,“ doplnil šéf SOO
CCG.
Podle zjištění českých zástupců je přístup vlády
k hornictví v Maďarsku obdobný jako v Česku. „Maďaři vědí, že přechod z uhlí na
jiné zdroje energie bude velmi obtížný. Ale podobně jako u nás je vláda pod vlivem
lobbingu, a problémy, které s útlumem hornictví souvisejí, odmítá řešit,“ uzavřel
Franta.
(pim)
Rozhovor | 5
DN / číslo 10 / říjen 2014
Jak to tedy děláte, aby to byla
pro děti zábava?
Vymýšlím hry. A nechávám jim
volnost. Dnešní děti jsou spíš
konzumenty, stále jim připravujeme nějaký program, pro-
Všechno. Kroužky většinou fungují tak, že se děti sejdou, něco
vyrobí, podniknou a jdou domů.
S námi ale tráví celé víkendy, učí
se být samostatnými, starat se
o sebe i ostatní, opatřit si jídlo...
A naučí se to. Když mám v oddíle děti pět let, nemusím jim už
na táboře říkat, co mají dělat,
jsou zkrátka samostatné. Často jde o panelákové děti. Jsou
to často panelákové děti, takže u nás dostanou poprvé možnost řezat dřevo, hrabat listí, topit v peci nebo ohništi, vařit...
Zkrátka žít a přežít v přírodě.
mi na ně nezbývá dovolená.
Mám 20 dní – z toho 15 padne na tábory, zbylých pět dní
je na páteční volno, kdy s dětmi jezdím na víkendy, zrovna teď odjíždíme strávit víkend v Krupce, kde nám svou
základnu půjčili místní skauti. Chystáme se do martinské
štoly, na hrad...
Po㶜kejte, chcete 㶣íct, že
víkendy i veškerou svou dovolenou trávíte s dětmi z oddílu?
A to si dovedu p㶣edstavit, kolik
㶜asu zabere plánování, p㶣ípra-
va, papírování... Obětujete jim
tak všechen svůj volný 㶜as!
Když vás to baví, tak to jako
žádnou oběť neberete. Kdybych neměl oddíl, tak možná
ani tolik necestuji.
㶏eská turistika má nesmírně
propracovaný systém. Ale
trochu nespravedlivý ‒ existuje
V 㶜em je turistický oddíl jiný?
Co nabízíte vy a jiné zájmové
kroužky ne?
pár lidí, kte㶣í p㶣ipravují pochody, akce, ale hlavně zna㶜í
kilometry a kilometry turistických cest, což nemá ve světě
obdoby, a pak jsou tu tisíce
pasivních turistů, kte㶣í denně
tento servis využívají...
Máte pravdu, nikomu se to nechce dělat. Vzít kbelíček s barvou, projít dvacet kilometrů
a každých padesát metrů se
zastavit a namalovat značku,
Z dětství si pamatuji, že mí
spolužáci jezdili na tábory,
kde byly kucha㶣ky, klubovny,
postele, zatímco my spali ve
stanech a když jsme chtěli
ráno 㶜aj, museli jsme nap㶣ed
rozdělat ohe㶡. Platí ten rozdíl
stále?
Většina dětských táborů je postavená na vysokém počtu dětí
a připraveném programu i zázemí. Jsou tam kuchařky, zdravotníci, vedoucí, kteří se v zákulisí starají, aby děti měly všech-
no připravené včetně zábavy.
A děti si jen hrají. Na našich táborech si také hrají, ale zároveň
se učí pracovat a postarat se
o běh tábora. Od ranní snídaně,
kterou si připravují – a ono namazat 30-40 chlebů není legrace – nákupy, nošení dřeva... Děláme malé tábory, bez placeného personálu, a díky tomu jsou
cenově dostupné pro všechny.
Vrcholem sezony bývaly
turistické srazy, jezdíte na ně
také?
Stále se konají, ale já na ně
s dětmi nejezdím, protože už
Co pro vás znamená Cena Jirky,
kterou jste si odnesl z letošní
Hornické pouti?
Je to taková pochvala a pro oddíl reklama k nezaplacení. Největší pochvalou pro mě ale
„Kroužky většinou fungují tak, že se děti sejdou, něco vyrobí, podniknou a jdou domů.
S námi ale tráví celé víkendy, učí se být samostatnými, starat se o sebe i ostatní.“
„Cena Jirky mě těší i za všechny, kteří něco
v Jirkově dělají. Byla vymyšlena proto,
aby podpořila aktivitu lidí ve městě, jenže
se spíš udělovala za činy, které už vykonány byly. Mladé zkrátka nikdo nenavrhoval. Tohle třeba inspiruje ty, kteří ještě
něco udělat mohou.“
tože se neumí moc zabavit samy. I to se jim musí ukázat. Musím ale také přesvědčit rodiče,
že tenhle oddíl je prostě jiný,
možností je dnes hodně. Pár let
zpátky to byl problém, ale nějak se vyměnily generace a pobyt v přírodě jde asi znovu do
„módy“. Teď už přichází děti
samy, postupně. Nemohu přijmout spoustu nováčků najednou, děti se tady učí vzájemně,
za pochodu...
to zabere čas. Ale lidé to dělají,
protože je to baví, ne proto, že
je to prospěšné.
㶏erstvý držitel Ceny Jirky Ji㶣í 㶏erner. Foto: (kat)
je, když děti projdou oddílem
a pak zůstanou jako instruktoři, vedoucí. Cena Jirky mě ale těší i za všechny, kteří něco v Jirkově dělají. Byla vymyšlena pro
to, aby podpořila aktivitu lidí ve
městě, jenže se spíš udělovala
za činy, které už vykonány byly. Mladé zkrátka nikdo nenavrhoval. Tohle třeba inspiruje
ty, kteří ještě něco udělat mohou.
(kat)
> 6 | Zprávy ze skupiny
DN / číslo 10 / říjen 2014
Z regionu | 7
DN / číslo 10 / říjen 2014
Michal Huraj zdraví kolegy: Vlasti zdar, ohni zmar!
Čtyřlístek se v Malém Březně postaral o cyklisty
Michal Huraj pracuje na šachtě od sedmdesátých let. Postupně prošel Úpravnou uhlí Herkules, homogenizační drtírnou, až se dostal na
Úpravnu uhlí v Komořanech. Právě tady nyní pracuje v dílně společnosti Renogum. Ještě o mnoho let déle je ale členem jednotky dobrovolných hasičů v Litvínově.
Odpočinkové místo pro místní i projíždějící cyklisty s krásným výhledem na Krušné
hory a zemědělskou oblast Mostecka vyrostlo na vyvýšeném místě mezi Vysokým a Malým Březnem. Díky podpoře Vršanské uhelné
ho vybudovali členové občanského sdružení
Čtyřlístek.
„Ve sdružení dobrovolných
hasičů jsem od roku 1957.
Tehdy jsem začínal ještě jako
žák,“ vzpomíná Michal Huraj,
který během let prošel celou
hierarchií sdružení a dnes je
jeho velitelem. Přitom není ze šachty sám, kdo mezi
litvínovskými dobrovolnými hasiči působí a působil.
„Ve sdružení je v současnosti
i čtrnáct členů hasičské jednotky města Litvínova,“ připomenul.
Hasičům chybějí děti
Chybí hlavně základna, tedy
děti, které byly v minulosti chloubou sdružení a vozily ocenění ze soutěží v požárním sportu. Přitom se ale
nedá říci, že by dobrovolní hasiči stárli. „Máme u nás
členy, kterým je přes šedesát
let, na druhou stranu ale přišli i dvacetiletí mladíci, “ říká Huraj s tím, že dobrovolní hasiči mají různé profese.
Sdružení disponuje všemi
potřebnými hasičskými profesemi, od řidičů přes zdravotníky až po velitele družstev i jednotky. „Pravidelně
pomáháme při požárech lesa, trávy, při živelných pohromách. Po posledních povodních jsme pomáhali v Mlékojedech, asistovali jsme při
požáru v litvínovském Schoelleru nebo na skládce Celio,“
uvedl několik příkladů Huraj.
Sponzoři jsou důležití
Dobrovolní hasiči se stejně jako jiná podobná sdružení neobejdou bez pomoci
sponzorů. V posledních letech jim významně pomohl Ústecký kraj. Díky němu
dnes mají člun, ale také nové
zásahové obleky. Jeden z posledních darů přišel od společnosti Renogum. „Požádal
jsem vedení firmy, jestli by
nám neposkytlo peníze na výrobu ocenění pro naše členy.
V letošním roce totiž slavíme několik výročí a Sdružení
hasičů Čech, Moravy a Slezska udělilo několika našim
členům medaile. Jejich výrobu ale zajišťujeme sami, takže pomoc kolegů z Renogumu
byla víc než vítaná,“ poděkoval velitel.
Hipodrom zakončil sezonu
Dostihová sezona na mosteckém hipodromu
už je minulostí. V sobotu 18. října se tu konal
poslední, v pořadí šestý letošní dostihový den,
jehož vrcholem byla Českomoravská cena pod
záštitou Ústeckého kraje.
Na programu dostihového
odpoledne bylo pět rovinných a dva překážkové dostihy. Vítězem hlavního dostihu se stal irský kůň Evis
Mitral trenéra Arslangireje
Šavujeva v sedle s žokejem
Bajuržanem Murzabajevem.
Trofej vítězi předal hejtman
Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. Velkým lákadlem
pro některé návštěvníky hipodromu byl i sázkový jackpot, který byl do Mostu převeden z Pardubic, kde se nikomu nepodařilo správně
tipovat pořadí tří koní v cíli
Velké pardubické. A úspěch
se dostavil, jackpot nakonec
padl hned v prvním mosteckém dostihu, výhru si me-
zi sebe rozdělilo několik výherců.
Během sezony se na závodišti kromě tradičních dostihů uskutečnilo také pět parkurových závodů. Hipodrom
v červnu představil i novinku, fotbalgolfové hřiště, jehož část leží přímo v dostihové dráze. Na hipodromu
už delší dobu startuje oblíbený Extrem Bike Most, tedy závody horských kol. Každoročně se tu rovněž konají
oslavy Dne horníků pro zaměstnance společností skupin Czech Coal a Severní
energetická. Další z letošních novinek na závodišti bylo pořádání svatebních obřadů.
(red)
Letošní rok je pro litvínovské hasiče obzvlášť výjimečný. Dobrovolní hasiči si připomínají devadesát let působení ve městě a kromě toho
15. výročí zřízení Jednotky
města Litvínova. „Do třetice je
tu padesáté výročí spolupráce s kolegy z německého Frankenbergu. Letos jsme je navrhli na medaili za mezinárodní
spolupráci II. stupně a udělali
jim tím velikou radost,“ dodává Huraj.
Už vloni na podzim členové sdružení vysázeli na zmíněném ostrohu u Vysokého
Března stromky a umístili tam
pamětní kámen. „Obcí projíždí hodně cyklistů, takže dřevěné posezení s výhledem jim určitě přijde vhod,“ řekla k nápadu předsedkyně sdružení
Iveta Kylíšková. Na podzim
bylo dokončeno sezení, doplněné truhlíky, které členové
sdružení osázeli květinami.
K místu ještě přibude mapa
s informacemi o okolních cyk-
Medaile k výročí
Historii litvínovských hasičů
dokumentovala do konce října výstava fotogra ií ve zdejší
knihovně, která se nyní přesouvá ke kolegům do sousedního Německa. Následně se
přesune ke kolegům do sousedního Německa. Ještě než
byla výstava slavnostně otevřena, proběhl přímo v prostorách knihovny slavnostní
akt, jehož součástí bylo ocenění dobrovolných hasičů, kteří
z rukou starosty města obdrželi čestnou plaketu a pamětní list. Jednotka města Litvínova navíc dostala i slavnost-
Rekord si na své konto připsal
letošní, už jedenáctý ročník
Turistického výšlapu předsedy Sdružení odborových organizací Czech Coal Group
do Krušných hor. Na stále populárnější akci dorazilo 115
účastníků o více než dvě desítky více než na start loňského, doposud nejúspěšnějšího ročníku. Organizátoři letos
připravili novinku v podobě
dvou tras. Delší, jedenadvacetikilometrovou pro zdatnější turisty se startem v Proboštově, a kratší, dvanáctikilometrovou z Horní Krupky. Jako
obvykle se účastníci pochodu
nemuseli věnovat jen sledování krás Podkrušnohoří, připravena pro ně byla i návštěva
štoly Starého Martina, kde se
v minulosti těžily cín, wolfram
a ve středověku i stříbro. Cílem výšlapu byl hotel Pomezí
na Cínovci v 870 metrech nad
mořem.
(jic)
Sázení stromů ve Vysokém B㶣ezně na podzim 2013. Foto: Sdružení 㶏ty㶣lístek
Říjen patřil nejen v mosteckém regionu neziskovým organizacím
Dobrovolný hasi㶜 Michal Huraj. Foto: (pim)
ní prapor. Členové Sdružení
dobrovolných hasičů Litvínov
obdrželi od Sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska stuhu a zasloužilí členové medaile. Mezi oceněnými byl i velitel SDH Litvínov Michal Huraj,
který obdržel medaili Za me-
zinárodní spolupráci III. stupně. Za více než padesátiletou
službu u dobrovolných hasičů jich získal už celou řadu,
včetně jednoho z nejvyšších
ocenění dobrovolných hasičů, medaile svatého Floriana.
(pim)
Nohejbalisté slavili
ního roku prohlédnout návštěvníci Oblastního muzea
v Mostě.
Přeshraniční výstavu Sláva
Krušnohorského hornictví
připravil se saským partnerem Ústecký kraj. Na dvaceti
panelech jsou tu podrobně
představena místa na obou
stranách hranice, která mají bohatou mnohasetletou
hornickou tradici. Jak připomněli organizátoři akce,
česká i saská strana se soubor unikátních hornických
památek snaží zapsat na
seznam památek UNESCO.
Druhá, rovněž příhraniční
výstava Tajemné podzemí
Krušnohoří, pochází z Karlovarského, kraje a návštěvníci, se mohou těšit na fotografie hornického podzemí
Krušných hor. Obě výstavy
doplnilo Oblastní muzeum
v Mostě zajímavými exponáty se vztahem k hornictví.
(red)
STRUČNĚ
Rekordní výšlap
lotrasách a zajímavostech Vysokého a Malého Března.
Sdružení Čtyřlístek vzniklo v roce 2011 a jeho hlavní
náplní je péče o zeleň v obci a pořádání akcí pro občany. Hlásí se k němu zhruba
tři desítky zdejších obyvatel. V plánu má Čtyřlístek také obnovu aleje mezi Vysokým a Malým Březnem, kde
by v rokli mezi oběma částmi obce mohl vzniknout oddechový prostor s tábořištěm.
(kat)
Šest tříčlenných týmů se
sešlo v bečovské sportovní hale na turnaji v nohejbale O pohár generálního
ředitele Vršanské uhelné.
Bronzovou příčku obsadili hráči Vršanské uhelné,
druhé místo patřilo týmu
Severní energetické. Vítězem turnaje a trofej z rukou generálního ředitele
Vršanské uhelné Vladimíra Roučka převzalo družstvo DTS Vrbenský v čele s kapitánem Františkem
Kašparem. Cenu pro nejlepšího hráče na síti si odnesl Jaroslav Vondrášek,
nejlepším zadákem byl vyhlášen Miroslav Horáček.
(red)
Hornické výstavy
Dvojici putovních výstav,
které spojuje podkrušnohorská tradice hornictví, si
mohou až do konce letoš-
Podzim už tradičně patří neziskovým organizacím. V regionu se proto během celého měsíce představovaly veřejnosti a prezentovaly svou
činnost, v každém městě ale organizátoři zvolili trochu jinou formu.
Letos poprvé se pro říjnovou
kampaň neziskových organizací spojila města Chomutov
a Jirkov. „V Chomutově nikdy
neprobíhala tak masivní akce, zaměřená na neziskové
organizace,“ říká manažerka chomutovského sociálního centra Kamínek Jana Hronová.
Během celého měsíce probíhaly dny otevřených dveří v neziskovkách i městských organizacích obou měst a celkem
třikrát se všechny organizace spojily ke společné prezentaci. První proběhla v JirkověVinařicích, druhá v chomutovském Středisku kulturních
a knihovnických služeb a po-
slední je naplánována na konec října do sociálního centra
Kamínek. U stánků měli možnost návštěvníci získat informace o neziskových organizacích, volnočasových aktivitách
i sociálních službách. „Za největší přínos považuji to, že města podporují poskytování služeb neziskovými organizacemi,
spolupracují s nimi a uznávají
je jako partnery, což se při této společné akci ukázalo,“ dodává Jana Hronová.
V Mostě kampaň odstartovalo setkání místních neziskovek na magistrátu. Tam také
probíhala výstava, která činnost místních neziskových
a příspěvkových organizací představovala. Jednotlivé
neziskovky ale během měsíce měly šanci svou činnost
ukázat veřejnosti třeba formou dnů otevřených dve-
ří nebo dalších speciálních
akcí. Vyvrcholením kampaně byla 16. října společná
prezentace všech organizací v obchodním centru Central. Veřejnost se tu s poskytovateli sociálních služeb nebo
volnočasových aktivit mohla seznámit třeba netradiční
formou soutěže při putování mezi jednotlivými stánky
neziskovek. Kampaň v Mostě zakončí setkání v Základní umělecké škole F. L. Gassmanna.
(kat, pim)
STRUČNĚ
Jirkov půjčí fotbalistům
Postarat se o hřiště v Mostecké ulici v Jirkově se bude
moci TJ VČSA Ervěnice díky
půjčce, kterou poskytli zastupitelé z městského rozpočtu. Tři sta tisíc korun je
určeno na pořízení traktoru
na sekání trávy, opravu střechy a celé tribuny pro diváky na hřišti v Mostecké ulici.
Sportovní klub spravuje ještě hřiště ve Dvořákově ulici.
(red)
Strupčice chtějí halu
Havra㶡ský Jumpark hostil 25. 㶣íjna druhý ro㶜ník závodů ve freestylovém lyžování Jumpark Freeski Open. Na
start se postavilo celkem devět závodníků, kte㶣í změ㶣ili síly ve dvou disciplínách. Motivací jim byl nejen potlesk publika, ale také lákavá výhra. V banku totiž bylo deset tisíc korun, které si mezi sebe rozdělili t㶣i nejlepší. Foto: (pim)
O možnosti postavit v obci sportovní halu uvažují ve
Strupčicích. Podle plánů by
měla být propojena se školní
tělocvičnou směrem k fotbalovému hřišti. Počítá se v ní
s multifunkčním hřištěm,
cvičebnou pro ženy, posilovnou a samozřejmě zázemím,
šatnami a sociálním zařízením, ale také místem pro občerstvení. Projekt už má obec
připravený, zbývá jen sehnat
potřebné inance. Náklady
byly vyčísleny na 25 milionů korun. V žádosti o dotaci
Strupčice počítají se spoluúčastí ve výši 15 procent, tedy 3,75 milionu korun. Názory obyvatel na rozšíření sportovního vyžití obec
zjišťuje i formou ankety na
svých webových stránkách.
Rozhodnutí, zda k oblíbenému sportovnímu areálu přibude zanedlouho také nová
sportovní hala, by mělo padnout ještě během podzimu.
(red)
> 8 | Rozhovor
DN / číslo 10 / říjen 2014
Most mám rád, ale potřeboval jsem se nadechnout
Mostecké divadlo přichází o velkou hereckou
osobnost. Na dráhu svobodného umělce se
totiž vydal jeden z nejtalentovanějších herců
místní činohry Radim Madeja. Představení, ve
kterých jsme ho viděli hrát, dohrává, už se ale
neobjeví v Hrátkách s čerty nebo v Šípkové Růžence. Jeho novým působištěm se stalo Městské divadlo v Mladé Boleslavi a Východočeské
divadlo v Pardubicích. I když původně pochází
z Karviné, Most a jeho okolí si zamiloval. Nedá
dopustit na své bydlení pod vrchem Ressl.
S Radimem Madejou jsem se
sešla po představení úžasné
hry Elling a Kjell Bjarne aneb
Chvála bláznovství. Ještě jsem
byla plná dojmů z představení,
Co vás vedlo k rozhodnutí jít
na volnou nohu?
Najednou jsem měl pocit, že
už to dál nejde, že se potřebuju volně nadýchnout. V divadle
jsem skončil k 30. červnu a najednou jsem byl volný. Nějakou
dobu byla pauza a já netušil, co
budu dělat. Protože se ale složenky musí platit neustále, byl
jsem schopný jít třeba vykládat
zboží. Bylo to krátké období,
kdy najednou nebylo nic. Když
se ovšem rozkřiklo, že jsem volný, začaly přicházet nabídky.
Rozezvoněly se telefony a práci konečně mám. Nyní zkouším
v Mladé Boleslavi a v Pardubicích, další záležitosti mám rozjednané v Mostě.
„Fyzika i chemie jsou součástí
učebního plánu školy. Pro studenty zdravotnických oborů
se jedná o velmi důležité předměty, z nichž skládají přijímací zkoušky na lékařské fakulty,“ uvedla ředitelka střední
školy Jana Adamcová. „Laboratoře jsou u nás poměrně vytížené. Kromě studentů zdravotnických oborů, kteří mají fyziku jako pevnou součást
výuky, ji budou využívat i studenti zdravotnického lycea.
Ti si fyziku mohou vybrat jako jeden z povinně volitelných
předmětů. Přibližně polovina z nich se pro ni i rozhodne.
Laboratoř dále poslouží i stu-
moc vybírat. Dal jsem o sobě
vědět a už jsem prošel několika
castingy. Možná i přijde nějaká
role v seriálech, dávám tomu
volný průběh. V současné době
Co filmová tvorba, neláká vás?
Koho by nelákala, po ilmové
příležitosti snad touží každý divadelní herec. Když je člověk léta zavřený v divadle, nemůže si
ale zkouším Baladu pro banditu
a dále představení plné pohybu.
Je to zcela jiný druh hýbání i jiná tvorba, nyní jsem otevřený
naprosto všemu.
Nemáte trochu strach z toho,
že te㶞 je vlastně všechno jen
a jen o vás?
Radim Madeja v civilu. Foto: archiv
ma, ale ničeho nelituji. Získání
dobré role je otázka štěstí. Nyní
si budu role sám vybírat, pokud
přijdou nabídky. Je to risk. U mě
se chvíli nic nedělo a pak najednou v jeden den přišly hned tři
najednou. Nejdřív jsem vůbec
nevěděl, jak se rozhodnout, nakonec jsem vzal dvě a třetí jsem
musel odmítnout. Samozřejmě,
vždycky tu bude obava, aby se
stele jsem se dostal až pozdě
v noci. V těchto chvílích jsem
akutně toužil po odpočinku,
kterého teď budu mít víc.
Lou㶜íte se s Mostem definitivně?
To určitě ne. Zatím se nechci stěhovat, takže si ne-
„Zatím se nechci stěhovat, takže si nechávám svůj byt.“
Přiznám se, že mé rozhodnutí
jít na volnou nohu bylo zpočátku takovým krokem do nezná-
Čtyřicetiletý Radim Madeja je dnes už bývalý herec Městského divadla v Mostě. Byl jedním z nejtalentovanějších herců místního souboru, už
tři měsíce ale zkouší štěstí na volné noze. V Mostě
získal třikrát Cenu diváků, které absolutně zaujal například rolí Caliguly. Ve svých čtyřiceti letech začíná jako svobodný umělec, velké plány má
i s pohybovou skupinou Veselé skoky. Bohužel odchod z Mostu znamená i odchod ze Základní umělecké školy v Moskevské ulici, kde vyučoval step.
Doufá ale, že se do školy po čase opět vrátí.
dentům kombinovaného studia,“ doplnil zástupce ředitelky Vladimír Šaloun.
Nová podoba laboratoře
v budově zdravotnické školy si vyžádala kompletní proměnu. Zahrnovala výměnu
rozvodů, instalaci zastínění oken a zejména nové vybavení a nákup moderních
pomůcek, které i obávanou
fyziku mohou studentům
přiblížit tak, aby je zaujala
a bavila. Pro VOŠ, OA, SPgŠ
a SZŠ jde už o třetí učebnu, na níž získala inanční
příspěvek z Chytrých hlav.
V předchozích ročnících Vršanská uhelná škole přispěla
Obavy z hodin fyziky zmizí
Budete se s Mosteckem těžce
lou㶜it?
Pocházím z Karviné, ale v Mostě žiju téměř dvacet let. Most
zatím trvale neopouštím, je tu
mnoho krásných míst, kam rád
zajdu. Když jsem se sem přistěhoval, žil jsem v „pětistovkách“,
později jsem si našel domov
pod vrchem Ressl. Toto prostředí považuju za nejkrásnější
na Mostecku.
Laboratoř z Chytrých hlav pro zdravotníky
Modernizovanou laboratoř fyziky otevřeli
v budově Střední zdravotnické školy v Mostě. Vyšší odborná škola ekonomická, sociální
a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická
škola na ni získala čtyřsettisícový příspěvek
z loňského grantového programu Chytré hlavy pro sever Vršanské uhelné.
„Když se ovšem rozkřiklo, že jsem volný,
začaly přicházet nabídky. Rozezvoněly
se telefony a práci konečně mám.“
kde dokonale ztvárnil autistického člověka. Přišel nejen vynikající herec, ale i velmi milý
a slušný člověk.
Podporujeme | 9
DN / číslo 10 / říjen 2014
odmítnutá nabídka zopakovala jindy, ve vhodnější dobu, aby
na vás nezanevřeli. Uvidíme…
Kdoví, jestli nakonec nepřijmu
angažmá v souboru, který bude
dobře šlapat a bude mi blízký.
Umíte odpo㶜ívat, jak vůbec
trávíte volný 㶜as?
Co to je, volný čas? Ne, opravdu, co to je? Celý týden jsem
byl den co den v divadle, navíc
jezdím jako zdravotní klaun
po celém kraji. Do toho jsem
cestoval na víkendy do Prahy,
kde zkouším a tančím už deset
let v pohybovém souboru Veselé skoky. Často se stávalo, že
jsem musel brzo vstát a do po-
... jako Caligula. Foto: archiv
chávám svůj byt. Do února
mám všechno poskládané,
bohužel jsem musel zrušit hodiny stepu na Základní umělecké škole v Moskevské ulici. K tomu bych se ale
chtěl časem zase vrátit. Teď
je to takový skok do neznáma.
(eho)
Do Chytrých hlav začali přihlašovat svůj projekt
hned, jakmile Vršanská
uhelná rozšířila grant i pro
základní školy. Na potřetí
uspěli. Od škol zapojených
do letošních Chytrých hlav
získali za svůj projekt moderní učebny fyziky s demonstračním pracovištěm
pro učitele nejlepší známkové ohodnocení a díky
tomu i inanční příspěvek
300 tisíc korun od Vršanské uhelné na jeho realizaci. V základní škole Zdeňka Štěpánka 2912 v Mostě
teď připravují výběrové řízení, aby se v moderní fyzikální učebně začalo učit co
nejdříve.
Pro modernizaci učebny fyziky se rozhodli, aby tento
obávaný předmět přestal být
pro žáky strašákem a dal se
vykládat i mnohem poutavěji s použitím moderních demonstračních pomůcek. „Žáci se těchto předmětů bojí
a přitom není důvod. Všechno, co se učí třeba ve fyzice,
jde logicky vysvětlit a ve většině i názorně předvést na laboratorním pokusu, případně doložit reálným příkladem
ze života,“ popsala přednosti přírodovědných předmětů Hana Šlachtová, ředitelka
ZŠ Zdeňka Štěpánka. Škola
s padesátiletou tradicí nabízí rozšířenou výuku těchto
předmětů a matematiky. Na
odborných seminářích pro
učitele se snaží čerpat inspiraci, jak jejich výuku zatraktivnit, aby vzbudili zájem žáků. „Několik učebních
pomůcek, o jejichž existenci
se dozvídáme na seminářích,
plánujeme pořídit i do nové
učebny. Za zajímavý pro žáky považuji Teslův transformátor nebo vývěvu, s jejichž
pomocí se dají přiblížit probírané fyzikální jevy,“ poznamenal Kamil Šlachta, učitel
fyziky v ZŠ Štěpánka. Zpestřit výklad učiva se v základní škole snaží i návštěvami
nejrůznějších technických
IQ parků nebo exkurzemi do
průmyslových podniků, které dětem pomáhají pochopit
mnohé fyzikální zákonitosti.
Z 620 žáků školy bude novou fyzikální učebnu využívat přibližně 270 v šestých
až devátých třídách, kteří se
fyziku učí dvě hodiny týdně. „Kromě fyziky bude sloužit i k výuce zeměpisu, například pro přiblížení fází měsíce. Žákům nižších ročníků
poskytne díky demonstračnímu pracovišti pro učitele
zázemí pro výuku třeba přírodovědy,“ doplnila Šlachtová.
(rot)
Obávaná fyzika může v p㶣íjemném prost㶣edí a s moderními pomůckami studenty bavit. Foto: pim
na modernizaci specializovaných učeben zdravotnického oboru a na revitalizaci učebny informačních a ko-
munikačních
technologií.
V součtu Vršanská věnovala škole s více než 1900 žáky bezmála 1 300 000 korun.
V letošním školním roce si
připomíná 50. výročí založení. Oslavy by měly vyvrcholit
v dubnu příštího roku. (rot)
Místo rýsovny projektové studio
V letošním ro㶜níku Chytrých
hlav uspěla SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb v Mostě. Co
podle Zde㶡ky Něme㶜kové,
zástupkyně 㶣editelky školy, projekt p㶣eměny rýsovny
na Projektové studio p㶣inese?
Vybavení projektového studia bude rozvíjet u žáků
efektivní dovednosti v navrhování strojních součástí a konstrukčních celků. To
povede studenty k aplikování poznatků získaných z teo-
retických předmětů, jako jsou
Stavba a provoz strojů, Strojírenská technologie, Mechanika, Fyzika, CAD systémy
a Technické kreslení. Vzdělávání rozvíjí dovednosti rozměrových návrhů a jejich
kontroly z hlediska pevnosti a únosnosti a učí studenty
aplikovat získané zkušenosti v průmyslové praxi i v běžném životě.
Jaký je zájem o studium
na vaší průmyslové škole
a domníváte se, že kvalitní
studijní zázemí může p㶣ilákat
více zájemců?
Věříme, že neustálé zlepšování podmínek pro vzdělávání
našich žáků vede ke zkvalitňování výuky. Žáci, kteří mají zájem o technické vzdělání, mají možnost jej vidět při
dni otevřených dveří nebo ji-
né návštěvě školy, budou více motivováni vybrat si právě
naši školu.
Nalézají vaši absolventi
uplatnění v oborech, které
vystudovali, nebo 㶜astěji
sběhnou k ně㶜emu jinému?
Máme zkušenost, že žáci pokračují dále v oboru. Strojaři
studují vysoké školy v oboru
strojírenství nebo jdou pracovat v oboru. Studenti Technického lycea chodí studovat na
vysoké školy se zaměřením
na strojírenství, stavebnictví,
dopravu, architekturu apod.
Spousta studentů spolupracuje při přípravě exkurzí nebo je
právě na nich potkáváme v roli techniků, inženýrů. Někteří studenti nám zaslali děkovný dopis, že jsou úspěšní nejen
doma v Čechách, ale i v zahraničí.
(rot)
Co přinesly Chytré hlavy pro sever
Jde o grantový program na podporu vzdělávání určený pro základní,
střední a vysoké školy na Mostecku.
existuje 5 let podpořeno bylo 24 projektů  vzniklo 13 nových nebo modernizovaných učeben 11 učeben vybaveno moderními technologiemi  dosud bylo
rozděleno 8 000 000 korun
> 10 | Jídelní lístek
DN / číslo 10 / říjen 2014
DN / číslo 10 / říjen 2014
Jídelní lístek | 11
> 12 | Aktuálně
DN / číslo 10 / říjen 2014
Ministr Mládek uznal rizika navýšení poplatků z těžby
Pokračování ze strany 1
Tisíce lidí bez práce
Podle údajů od hnědouhelných těžebních společností by v horizontu let 2015
až 2019 ztratilo práci přes
3000 horníků, pokud by novela Horního zákona zvýšila
současný poplatek z těžby na
desetinásobek. Zhruba stejný počet pracovníků by ztratilo zaměstnání u dodavatelských irem. „Kromě ztráty zdroje obživy pro tisíce lidí
by dopady pocítil i státní rozpočet jak kvůli propadu výběru daní a povinných odvodů,
tak kvůli zvýšeným výplatám
podpory v nezaměstnanosti
a sociálních dávek. Na daních
a odvodech se jedná o více než
1 miliardu ročně a dalších 400
až 500 milionů ročně by stát
vyplatil na podpoře a dávkách,“ doplnil Jiří Pöpperl,
předseda představenstva Sokolovské uhelné.
Omezený sponzoring
Na propad v objemu zakázek pro externí dodavatele upozornil předseda představenstva Severní energetické Tomáš Fohler. „Těžební
společnosti patří v regionu
k významným odběratelům,
ale také sponzorům a donátorům. Skokové navýšení poplatků by reálně znamenalo
snížení objemu zakázek pro
externí dodavatele o zhruba 700 milionů ročně a ztrátu sponzorských příspěvků
ve výši 250 milionů za rok.“
Uhelné společnosti přitom
v regionu patří mezi klíčové
sponzory a donátory v celé
řadě oblastí, od rozvoje zdravotnictví po podporu sportu
a aktivit mládeže. „Pro těžební společnosti je ale navýšení
poplatků za těžbu spojené také s rizikem podvázání inves-
tic do vlastního rozvoje. V této oblasti se jedná o strategické informace, takže nelze
poskytnout zcela konkrétní čísla. Agregovaný roční dopad do investic u všech
čtyř hnědouhelných těžebních společností by ale s jistotou činil stovky milionů korun,“ konstatoval Petr Antoš,
předseda představenstva Vršanské uhelné.
Úkol zadal Babišův resort
Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje novelu
Horního zákona na základě úkolu daného usnesením
vlády č. 385 z května letošního roku. To reaguje na záměr
Ministerstva inancí zvýšit
celkový výnos z úhrad z vydobytých nerostů na dvojnásobek, s výjimkou hnědého uhlí, kde mělo být zvýšení
desetinásobné. Vedle navýšení poplatků z vydobytého
nerostu má dojít ke zvýšení
úhrady z dobývacích prostor
na tisíc korun za jeden hektar za rok, přičemž způsob
výpočtu úhrady zůstane stejný jako v současnosti. Příjem
z těchto úhrad bude nadále v plném rozsahu příjmem
obcí.
(red)
Návrhy změny Horního zákona
Mění se i dosavadní způsob
rozdělení výnosu. V současnosti 75 procent připadalo
rozpočtům obcí a 25 procent
státnímu rozpočtu. Nově je
poměr rozdělení výnosu navrhován tak, že 62 procent
výnosu připadne státnímu
rozpočtu a 38 procent obcím.
(red)
Z dolu v Západní Virginii udělali golfové hřiště
Golfové hřiště Pete Dye Golf Club je naprosto výjimečné. V současnosti je vyhledávanou lokalitou všech golfových nadšenců. Ještě před pár desítkami let však toto místo sloužilo zcela jinému účelu. V oblasti, kde nyní elegantně oblečení sportovci odpalují jeden úder za druhým, byla
šachta, ve které se ve velkém těžilo uhlí.
Celý projekt měl na starost Pete Dye, což je světově
uznávaný designer golfových
hřišť. Své současné profesi
se začal věnovat až ve svých
třiceti letech, i přesto má za
sebou celou řadu výjimečných realizací. Jednou z nich
je také zmíněné hřiště poblíž
Bridgeportu. Z místa, kde se
těžilo uhlí, Dye vytvořil jedinečný prostor, který se stal
útočištěm pro všechny vyznavače golfových holí.
ce, které trvaly 15 let, vyšly
na 13 milionů dolarů.
Vytvořili kopce
Kvůli zmírnění škod po těžbě
potřeboval opuštěný důl rozsáhlé opravy. „Na místě byly obrovské hromady důlního
odpadu. Šlo o bezcenný ma-
teriál,“ uvedl Dye. S tímto odpadem bylo třeba něco udělat, volba nakonec padla na
jeho zakonzervování. Největším rizikem přitom byla
kontaminace povrchových
i podzemních vod. „Kolem
vnějších hromad odpadu se
vytvořilo štěrkové lože a ob-
klady, díky kterým voda celý prostor obtéká. Následně
se vše zavezlo hlínou, čímž
se vytvořily velké kopce. Budou tu stát nejméně osm miliard let,“ vtipkuje Dye a připomněl: „Golfové hřiště má
v současnosti zhruba 160 až
180 akrů, my však před jeho
Ministerstvo financí chce všem těžebním spole㶜nostem zvýšit poplatky z úhrad z vydobytých nerostů na
dvojnásobek. Výjimkou jsou hnědouhelné spole㶜nosti. Ty by měly platit desetkrát více. Ilustra㶜ní foto.
Nedaleko Bridgeportu se
v minulosti těžilo černé
i hnědé uhlí. „Důl byl ale
znám především kvůli černému uhlí, které mělo také své
speci ické jméno - Pittsburgh
Seam Coal,“ vzpomíná hlavní manažer golfového hřiště Gary Grandstaff. Horníci
začali uhlí těžit na začátku
20. století. Kromě místních
se havíři rekrutovali také
z řad imigrantů z Itálie a Irska. Hlubinné doly byly následně zavřeny již ve 30. letech 20. století, povrchově se
ale v různých místech komplexu těžilo až do 80. let minulého století. Pak byl důl zavřen, zahájily se rekultivační
práce a první části golfového
hřiště byly otevřeny v letech
1993/94. Rekultivační prá-
3000 NEZAMĚSTNANÝCH HORNÍKŮ
‘œ‡”˜ƒ–‹˜À…Š‘†Šƒ†õ˜›’Žý˜žǡā‡͸ͲͲͲ
‡œƒ³•–ƒý…Šœƒ‡ž’”‘•–ž–œ–”ž–—ƒ
†ƒÀ…Šƒ‘†˜‘†‡…Š˜À…‡‡āͳ‹Ž‹ƒ”†—”‘«³Ǥ
ƒŽæÀ…ŠͶͲͲƒāͷͲͲ‹Ž‹‘õƒ‘’ƒ•–ž–ƒā†ý
”‘˜›’Žƒ–Àƒ’‘†’‘⇘‡œƒ³•–ƒ‘•–‹
ƒ•‘…‹žŽÀ…Š†ž˜ž…ŠǤ
SNÍŽENÍ ZAKÁZEK O 2 MILIARDY
‘‘˜±œ˜ý懐À–³ā‡„À…Š’‘’Žƒ–õ•”ƒœÀ”‘«À
‘„Œ‡œƒžœ‡’”‘‡š–‡”À†‘†ƒ˜ƒ–‡Ž‡ƒā‘͹ͲͲ
‹Ž‹‘õ‘”—Ǥ‘„†‘„ÀʹͲͳͷƒāʹͲͳͻ•‡–ƒ
‘„Œ‡œƒžœ‡’”‘”‡‰‹‘žŽÀ†‘†ƒ˜ƒ–‡Ž‡œ–‡«À
‘˜À…‡‡āʹ‹Ž‹ƒ”†›Ǥ
Pete Dye Golf Club funguje od roku 1994 a je hodnocen jako jedno z nejlepších
golfových hřišť vůbec. Hráči
ale i dnes mohou narazit na
pozůstatky těžební činnosti. V areálu jsou třeba stěny
povrchového lomu, rotační výklopníky vagónů, vozíky naložené uhlím na kolejích vedoucích skrz dříve
aktivní lom. Jsou zde i vodopády, které vyvěrají z podzemí. Po ukončení jamky číslo
6 na gol isty čeká výlet zhruba 140 metrů do šachty pod
zem na odpaliště jamky číslo 7. Nalevo od jamky číslo
10 jsou pak násypné vozíky
plné uhlí rozmístěné podél
plavební dráhy.
ȋ’⋆‡•‡–‹ž•‘„±œ˜ý懐À’‘’Žƒ–—œ˜›–³ā‡±Š‘—ŠŽÀȌ
STÁT TRATÍ MILIARDU NA ODVODECH
Golf s vůní uhlí
Uhelná stěna coby pozůstatek těžební 㶜innosti v ostrém kontrastu s pěstěným trávníkem u jamky 㶜íslo osm. Foto: Golftripper.com
CO ČEKÁ SEVERNÍ ČECHY V LETECH 2015 – 2019
⋆‡•‡–‹ž•‘„±œ˜ý懐À’‘’Žƒ–—œ–”ƒ–À
˜Š‘”‹œ‘–—ʹͲͳͷƒāʹͲͳͻ’”ž…‹’⇕͵ͲͲͲ
Š‘”ÀõǤ,À•Ž‘Œ‡•‘—Š”‡œƒ˜æ‡…Š›«–›â‹
Š³†‘—Š‡Ž±•’‘Ž‡«‘•–‹ǤŠ”—„ƒ•–‡Œý’‘«‡–
Ž‹†Àœ–”ƒ–À’”ž…‹˜†‘†ƒ˜ƒ–‡Ž•ý…Šϐ‹”ž…ŠǤ
vznikem museli v této oblasti
uklidit asi 500 až 600 akrů.“
Patnáct let obnovy
Záměr Ministerstva financí počítá s tím, že celkový výnos z úhrad z vydobytých nerostů má
dosáhnout výše 3 miliard korun. Státní rozpočet by měl získat navíc zhruba 2,5 miliardy korun. Výnosy z vydobytých nerostů by se měly
zvýšit asi dvojnásobně, s výjimkou hnědého
uhlí, kde má být zvýšení desetinásobné.
Vedle navýšení poplatků z vydobytého nerostu
má dojít ke zvýšení úhrady z dobývacích prostor na
1000 korun za hektar a rok,
přičemž způsob výpočtu
úhrady zůstane stejný jako
v současnosti. Příjem z těchto úhrad bude nadále v plném rozsahu příjmem obcí.
Rekultivace | 13
DN / číslo 10 / říjen 2014
O MILIARDU MÉNĚ NA SPONZORING
Š‡Ž±•’‘Ž‡«‘•–‹’ƒ–âÀ‡œ‹ŽÀ«‘˜±•’‘œ‘”›
ƒ†‘ž–‘”›˜…‡Ž±âƒ†³‘„Žƒ•–ÀȂ‘†”‘œ˜‘Œ‡
œ†”ƒ˜‘–‹…–˜À’‘’‘†’‘”—•’‘”–—ƒƒ–‹˜‹–
Žž†‡ā‡Ǥ–±–‘‘„Žƒ•–‹„›˜†õ•Ž‡†—•‘‘˜±Š‘
ƒ˜ý懐À’‘’Žƒ–õ†‘掑”‡†—…‹‘ʹͷͲ‹Ž‹‘õ
”‘«³ǡ–‡†›‘‹Ž‹ƒ”†—†‘”‘—ʹͲͳͻǤ
Deváté nejlepší
O MILIARDY NIŽŠÍ FIREMNÍ INVESTICE
ŽÀ«‘˜‘—‘„Žƒ•–Àǡ–‡”‘—ƒ˜ý懐À’‘’Žƒ–—
œƒ•žŠ‡ǡŒ•‘—‹˜‡•–‹…‡Ǥ‡†ž•‡‘•–”ƒ–‡‰‹…±
‹ˆ‘”ƒ…‡ǡ–ƒā‡‡Žœ‡’‘•›–‘—–‘”±–À
Œ‡Ǥ‰”‡‰‘˜ƒý”‘«À†‘’ƒ††‘‹˜‡•–‹…˜æ‡…Š
«–›âŠ³†‘—Š‡Žý…Š•’‘Ž‡«‘•–À˜æƒ«‹À•–‘˜›
‹Ž‹‘õ‘”—”‘«³Ǥ
Dobrodružnější povahy se po ukon㶜ení šesté jamky mohou vydat na další odpaliště 140 metrů dlouhou chodbou. Foto: Golftripper.com
Areál nabízí místa pro trénink, klubovnu a ubytování.
Tréninkové prostory pokrývají 35 akrů a zahrnují různá odpaliště, cvičné jamkoviště, místa pro trénování
úderů a vlastní výukové prostory. Z klubovny je nádherný výhled na hřiště. V žebříčku 100 nejlepších amerických golfových hřišť se Pete
Dye Golf Club umístil na 45.
místě. V žebříčku nejlepších
moderních hřišť, který zpracovává odborný magazín
Golfweek, mu patří místo deváté.
(jar)
> 14 | Zajímavosti
DN / číslo 10 / říjen 2014
Zajímavosti | 15
DN / číslo 10 / říjen 2014
Zplodiny z elektráren chtějí ukládat pod povrch země
Úsporné LED technologie přináší do dolů revoluci
Kanadská společnost SaskPower představila technologii, která z vypouštěných spalin uhelné elektrárny dokáže extrahovat uhlík a připravit jej k uložení. Firma získala mezinárodní úvěr ve výši 1,4 miliardy dolarů. Technologii si počátkem října prohlédlo asi 100 vědců
a politiků z dvaceti zemí. Cílem projektu je prokázat, že takový systém
bude fungovat v konvenčních elektrárnách, které používají uhlí jako
palivo ve výrobě elektřiny. Informovala o tom CBC News.
Snižování provozních nákladů je v současnosti alfou a omegou každého podnikání. Nejinak je tomu také u těžebních společností. Stále větší
prostor proto dostávají nové technologie, které umí seřezat náklady
i o desítky procent. Do popředí se tak třeba v dolech i lomech derou moderní LED technologie.
Projekt v Saskatchewanu
shromažďuje oxid uhličitý,
který se vypouští při spalování uhlí v elektrárně. Tento
plyn je poté zkapalněn. SaskPower plánuje prodat zkapalněný oxid uhličitý ropnému
průmyslu.
Drahá záležitost
Na projekt se přijel podívat
také Filipínec Ashok Bhargava z Asijské rozvojové banky.
Ve svém regionu by rád viděl
více uhelných elektráren, zejména v Číně. Upozornil ale
na to, že zachycování uhlíku
je v současné době velmi drahá záležitost. Pokud by se náklady promítly do cen elektřiny, musel by proud zdražit
o 80 procent. To si ale podle
něj nemůže nikdo dovolit. Je
třeba se přiblížit k úrovni 25
až 30 procent. SaskPower si
klade za cíl snížit emise oxidu uhličitého u třetího bloku
elektrárny o 90 procent ročně, nebo o zhruba milion tun
skleníkového plynu. Projekt
zahrnuje dotaci 240 milionů
dolarů od federální vlády.
Skladiště pod zemí
Vedle tohoto projektu jsou již
ale také zpracovávány studie,
které mají zjistit, zda může být
zkapalněný oxid uhličitý vstřikován do přírodních podzemních zásobníků. Evropští vědci
odhadují, že pod Severním mořem je možné uložit emise, které evropské elektrárny vyrobí za 100 let. Podle americké-
ho ministerstva energetiky by
se podobným způsobem daly
pod územím USA uskladnit více než tisícileté emise z amerických elektráren.
Ještě tento rok
Odborníci spočítali, že zachycení oxidu uhličitého z jediné
1000megawattové elektrárny
by znamenalo stejné snížení objemu emisí, jako kdyby
2,8 milionu lidí vyměnilo své
dodávky za hybridní automobil
Prius. První americká elektrárna postavená tak, aby zachycovala uhlíkové emise, by měla
zahájit provoz koncem roku
2014.
(jar)
Vědci hledají způsob, jak
předpovědět důlní neštěstí
Prosklená podlaha nabízí pohled do 140metrové šachty
Pokud někdy zavítáte do největšího a nejvýznamnějšího anglického hrabství Yorkshire, které leží na severu země, určitě zamiřte i do Národního muzea těžby uhlí poblíž Overtonu. Těžit uhlí se
zde přestalo v roce 1985, od té doby probíhá postupná přeměna na muzeum. Projekt inkasoval
na svou obnovu už několik milionů liber, i díky němu je zde vstupné zdarma. Z řady rozsáhlých
expozic je určitě nejzajímavější vyhlídková plošina se skleněnou podlahou přímo nad 140 metrů hlubokou šachtou.
Vědci z Univerzity v Adelaide v Austrálii se pokouší
najít způsob, jak odhalit sesuv dolu i další infrastruktury. V rámci čtyřletého projektu budou hledat
praktické vzorce, které inženýrům poskytnou podrobné informace o půdě,
hornině, betonu i faktorech, které sesuvy způsobují. Informuje o tom server
Mining-Technology.com.
„Existuje mnoho případů po
celém světě, kde jsme viděli
katastrofální selhání a zhroucení v podzemních důlních lokalitách, přehradách a jiných
hrází s obrovskými ztrátami, pokud jde o životy a majetek lidí,“ uvedl jeden z členů vědeckého týmu Giang
Nguyen. Zároveň konstatoval, že předpovědět vliv přírodní katastrofy nebo selhání infrastruktury je velmi obtížné.
Jediné, co vědci a inženýři můžou podle Nguyena dělat, je
provést laboratorní testy na
malých vzorcích přímo z dolu. Tato analýza by se následně využila pro simulaci toho,
co by se mohlo stát ve větším
měřítku. Samozřejmě budou
rozdíly mezi malými exempláři o velikosti deset centimetrů krychlových a velkými
stavbami o velikosti 100 metrů krychlových a více. „Musíme přijít s metodou předpovědi, která lépe propojí selhání na
mikroúrovni, zkušebním vzorku a velkém měřítku,“ konstatoval Nguyen.
Ze zprávy vlády Západní Austrálie vyplývá, že v australských dolech v letech 2000
až 2012 zahynulo 52 horníků,
z toho 17 v podzemí a 35 na
povrchu. Zpráva tak ukazuje,
že pravděpodobnost neštěstí
je asi pětkrát větší pro práce v podzemí.
(jar)
Uhlí na vzestupu, v nadcházejících letech překoná i ropu
Uhlí by mělo v příštích dvaceti letech zaznamenat větší vzestup než ostatní paliva.
Očekává se, že do roku 2020
přibude do měst ročně více než 70 milionů lidí, neboť
obyvatelstvo bude pokračovat v boji s chudobou tím,
že se bude stěhovat do urbanistických center. Vyplývá to
z aktuálního politického scénáře Mezinárodní agentury
pro energii.
Uhlí bylo v posledních více
než deseti letech nejrychleji se
rozvíjejícím předním palivem
a očekává se, že v nadcházejících letech překoná ropu a sta-
ne se největším energetickým
zdrojem. Žádné jiné palivo nemá tak nízké náklady jako uhlí
a je schopno uspokojit mnoho
požadavků společnosti.
Cíle tisíciletí
Před více než deseti lety přišla
Organizace spojených národů
s iniciativou „Cíle tisíciletí“, která vyzývala k rychlému snížení
extrémní energetické chudoby na polovinu do roku 2015.
V současné době žije 3,5 miliardy lidí bez adekvátního přístupu k energii, což představuje polovinu světové populace.
Miliardy lidí v jižní Asii a sub-
saharské Africe tráví svůj život
sháněním dřeva nebo biomasy k topení, aby si mohli uvařit
nebo vytápět svá obydlí. Kouř
z ohňů, které rozdělávají každý den ve svých domech, je
škodlivý a způsobuje závažné
zdravotní problémy. Znečištění ovzduší v domácnostech
v důsledku ohně uvnitř obydlí
je podle odhadů čtvrtou hlavní
příčinou úmrtí na světě.
Vážný problém
„Je čas, abychom si uvědomili,
že energetická chudoba je nejvážnější problém, kterému čelíme, a odmítli paniku týkající se
klimatu. Ta blokuje řešení pro
energetický přístup, který by
zlepšil zdraví, délku a kvalitu
života pro miliony lidí na celém
světě,“ uvádí Gregory H. Boyce, předseda představenstva
a generální ředitel Peabody
Energy, která je přední uhelnou společnosti na světě. Podle něj je nejlepším způsobem,
jak snížit emise uhlíku a podpořit vývoj lidstva, především
urychlit zavádění současných
pokročilých technologií zpracování uhlí a ne nahrazovat tuto komoditu jinými, výrazně
dražšími produkty. Dobrým
příkladem je podle Boyce pří-
stup Austrálie, která nedávno
zrušila takzvanou uhlíkovou
daň. Podle vyjádření současné vlády poškozovala zákazníky v podobě vysoké ceny elektřiny a měla negativní vliv na
celou ekonomiku země. Austrálie ovšem není jediným státem, který zvažuje změnit svůj
přístup k problematice tzv. uhlíkové daně. I další národy se
stále více staví proti obtížné legislativě o uhlíku a obnovitelných zdrojích, které zhoršují
energetickou nerovnost, zvyšují ceny elektřiny a negativně ovlivňují ekonomický rozvoj.
(jar)
Těžařské společnosti se denně potýkají s problémy, které
jsou způsobovány silnými vibracemi a otřesy jejich technologií. Konstantní a rychlý
pohyb má největší dopad na
tradiční svítidla. Navíc jakákoli údržba osvětlení důlního zařízení je časově náročná, drahá a nebezpečná a je
jedno jestli jde o opravu jedné rozbité lampy či celého zařízení. Problém, který trápí
řadu společností s náročným
provozem, ale stále více řeší LED technologie, které neobsahují žádná křehká vlákna
nebo rozbitné skleněné komponenty, jež by byly citlivé na
neustálé nárazy a vibrace.
Kvalitní LED diody jsou většinou určeny na nejméně 50 tisíc pracovních hodin. To znamená, že vydrží svítit téměř
šest let. Některá zařízení potřebují vzhledem k přísným
předpisům světlo nepřetržitě. Životnost tradičních zdrojů světla je přitom podstatně
kratší, zhruba od 2 tisíc do 20
tisíc hodin v perfektním stavu. Přechod na LED osvětlení
tak může významně snížit náklady na údržbu.
Například
irma Phoenix
Products, výrobce osvětlení
z amerického Milwaukee, instalovala první LED svítidlo
v roce 2009 na rotační důlní
vrták. I po pěti letech provozu
přístroj stále funguje a nevyžaduje údržbu. „Výběr správného výrobce pro LED osvětlení je důležitý kvůli ochraně vaší investice,“ konstatoval
pro portál worldcoal.com Yazi
Fletcher, technický ředitel irmy Pheonix Products.
Testováním také prošla například svítidla na aktivních zařízeních, jako jsou elektrická
lopatová rypadla, která byla
zapnuta po celý den, protože přerušení dodávek energie
by bylo příliš nákladné. Jejich
znovuzprovoznění by kvůli
neplánovaným prostojům vyšlo na tisíce dolarů. Tradiční
xenonová výbojka (HID) vyžaduje před tím, než dosáh-
ne plné osvětlení, zahřívací
dobu až 20 minut. Těchto 20
minut tmy ale může mnohdy
zapříčinit konec pro směnu
nebo jiné hrozící nebezpečí
v dole. LED technologie tento problém pro provozovatele dolu zcela eliminuje, diody jsou totiž stálým zdrojem
světla. Důlní zařízení tak může být osvětleno během nanosekund po celém svém obvodu. Některé požadavky na
osvětlení se přitom mohou
měnit, a to díky bezpečnějším podmínkám, jež technologie vytváří.
Podle analýz může přechod
na LED osvětlení snížit spotřebu energie v rozmezí od 50
do 70 procent.
(jar)
Terex představil prototyp
Nový hrubotřídič uhlí představila na konferenci v Londýně společnost Terex Finlay. Jde
o prototyp s označením 873, který je navržen
primárně pro uhlí. Může být ale využit i jiným
způsobem. Na konferenci, která se konala na
přelomu září a října, firma představila i další
dvacítku strojů a prototypů, které na trh plánuje uvést během roku 2015.
Firma navrhuje technologie
pro třídění písků, kameniva, zeminy, stavebních odpadů a sutí, uhlí, uhelných kalů
nebo kompostů a dřevěných
štěpků. V její nabídce jsou
aktuálně čtyři vysoce výkonné třídiče. Nejvýkonnější z nich, který má označení
893, váží 48 tisíc kilogramů
a je poháněn dvěma motory
Caterpillar o výkonu 202, respektive 173 koňských sil.
Terex Finlay je přední světový výrobce mobilních
hrubotřídíčů, třídičů a celé
kompletní řady drtičů a dalších technologií pro těžbu
a úpravu nerostů i recyklaci.
Londýnská konference byla
pro firmu ideální příležitostí pro prezentaci firemních
novinek. Přilákala více než
300 mezinárodních dealerů
a zákazníků z více než 90 zemí.
(jar)
ContiTech vylepšil dopravníky
Společnost ContiTech vyvinula ocelový pásový dopravník Stahlcord Barrier, který
se díky různým vylepšením
hůře poškodí během provozu a jeho životnost v povrchové těžbě je tak delší.
Díky nové, robustní, ocelové
příčné výztuži v horním krytu
je dvakrát až třikrát odolnější proti nárazu než běžné dopravníky z ocelových lan bez
příčné výztuže. Je proto ideální pro přepravu hrubých a ostrých materiálů.
Drsné pracovní podmínky
při povrchové těžbě kladou
na dopravníky z ocelových
lan vysoké nároky. Při provozu opakovaně vznikají trhliny,
které poškozují ocelová lana
dopravníků. Větší bezpečnost
a stabilitu tak zajistí právě
příčné výztuhy.
Stahlcord Barrier je dopravníkový pás z ocelových lan s gumovým povrchem na horním
krytu, v němž tenká ocelová
vlákna vedou v těsné vzdálenosti vedle sebe, a to v pravých úhlech ke směru pohybu pásu. Chrání ocelová lana
kostry pásu a zabraňuje vzniku trhlin a podélnému rozřezávání pásu. Novinka je ideální
pro použití zejména u důlních
strojů. Pás je jen o pět procent
těžší než klasický dopravník
z ocelových lan bez příčné výztuže.
(jar)
Big Muskie: Největší chodící bagr
Projekt legendárního bagru, který měl typové
označení 4250-W, začal v továrnách firmy Bucyrus Erie už v roce 1966. Jeho stavba trvala
dva roky a v tehdejších cenách vyšel na 25 milionů dolarů. Svou práci zastával od roku 1969
do roku 1991.
Chodící monstrum mezi bagry „Big Muskie“ si tehdy objednala americká těžařská irma
Central Ohio Coal. Jednalo se
o jediný exemplář svého druhu. Jméno získal podle oblasti
Muskingum, kde měla společnost hlavní povrchové lomy.
Big Muskie vážil 13 tisíc tun. Na
výšku měřil 68 metrů a na dél-
ku 150 metrů. Jeho šířka byla
46 metrů, což v USA odpovídá
například osmiproudé dálnici.
Lžíce bagru pobrala naráz 170
metrů krychlových zeminy. To
je 295 tun materiálu. Stroj byl
tak velký, že komponenty bylo nutné dodávat přímo těžařské irmě a bagr postavit přímo
v lomu. Přepravu součástek za-
jistilo 340 železničních vozů
a 260 nákladních aut. Stavba
trvala 200 tisíc člověkohodin.
V roce 1976 „Big Muskie“ pro
ohijské hnědouhelné společnosti odstranil 8000 yardů skrývky za hodinu provozu. Za 22 let služby to bylo
celkem dvakrát tolik, co bylo přemístěno při stavbě Panamského průplavu. Bagr
byl v roce 1999 nakonec rozebrán. I přes úsilí nadšenců
a fanoušků dostat jej do muzea, putovaly nakonec zbytky do šrotu. Provozovatel za
hromadu železa utržil okolo
700 tisíc dolarů. Jediné, co se
podařilo dochovat je obří lžíce.
(jar)
> 16 | Poradna pro zaměstnance
DN / číslo 10 / říjen 2014
Vánoce na úvěr mohou skončit osobním bankrotem
Na dluh žije čím dál tím víc českých domácností. Úvěry nepochybně
mají svoje klady, dovolují nám pořídit si zboží či služby, na které je
naše peněženka krátká. Pokud ale jejich kouzlu bezhlavě podlehneme,
mohou nás zavést až na samé finanční dno.
Vánoce na úvěr mohou skončit špatně. Řada lidí přecení své inanční možnosti a jejich radost z nové televize,
domácího kina, či auta vystřídá šok, když na dveře příští rok zaklepe kvůli nespláceným úvěrům exekutor. Málokdo ovšem ví, že existuje
způsob, jak se zabavení nejen vánočních dárků vyhnout.
Pokud dlužník opravdu bude
chtít alespoň část dluhů splatit, bude moci prostřednictvím soudu na sebe vyhlásit
tzv. osobní bankrot. Proces
oddlužení bude trvat pět let
a dlužník musí věřitelům zaplatit minimálně třicet procent jejich pohledávek. Přesto osobní bankrot nebude pro
každého.
Splátky na 5 let
Oddlužení, neboli osobní bankrot je jediná o iciální a nejrychlejší cesta dle insolvenčního zákona, která vám umožní
snížit celý dluh až o 70 procent a rozložit jeho splátky po
dobu 5 let, po jejichž uplynutí budete úplně bez dluhů, neboť jejich zbytek vám soud po
oddlužení zcela odpustí. Od-
Osobní bankrot a jeho podmínky
Pokud jste se dostali do nepříjemné pasti dluhové spirály a zvažujete na sebe podat návrh na osobní bankrot, počítejte s tím, že pro
úspěšné oddlužení je zapotřebí splňovat určité podmínky.
Alespoň 30 procent
Splnění schopnosti splatit alespoň 30 procent dluhu je pro
soud rozhodně nejdůležitější, protože mu jde především
o uspokojení vašich věřitelů
v co nejvyšší míře a minimálně
ve výši právě zmíněných třiceti procent. Uspokojit svoje věřitele před soudem můžete dvojím způsobem, a to na základě
pravidelného měsíčního příjmu nebo prodejem soukromého majetku. V případě, že máte pravidelný měsíční příjem,
soud vám sestaví splátkový kalendář, na základě kterého musíte být schopni za dobu 5 let
uhradit minimálně 30 procent
dluhů. Do pravidelného příjmu
se přitom nepočítají přídavky
na děti, sociální příplatky, příspěvky na bydlení, alimenty
a jiné sociální dávky. Pokud váš
příjem nebude stačit k získání povolení oddlužení, v praxi
se to řeší tak, že najdete někoho (většinou příbuzného), kdo
vám je na oddlužení ochotný
přispívat. Ve druhém případě,
pokud vlastníte majetek, z jehož výtěžku prodeje je možné
uspokojit alespoň 30 procent
z dluhů, soud návrh na oddlužení povolí.
Dluhy déle než 30 dní
Budete muset prokázat, že
nejste schopen splácet své
peněžité závazky po dobu
delší než 30 dní. Pokud ale
víte, že příští měsíc už nemáte z čeho dluhy zaplatit, anebo když je zaplatíte, tak nebudete mít na základní životní potřeby, potom soud
toto nevyžaduje a vy tak spl-
ňujete podmínky oddlužení
a můžete ušetřit na úrocích
a smluvních pokutách.
Platební neschopnost
Soud bude kontrolovat, jestli jste v platební neschopnosti. V té jste, pokud jste zastavili většinu plateb, které posíláte na úhradu svých dluhů,
nebo pokud svoje dluhy nesplácíte už tři měsíce, anebo pokud výtěžek z prodání vašeho majetku v exekuci již nepokryje vaše dluhy.
Podmínky oddlužení splňujete už tehdy, kdy platí alespoň jedna z těchto podmínek
a soud uzná, že jste v platební neschopnosti. Nicméně, stejně jako v předchozím bodě, soudu stačí i důkazy v žádosti o oddlužení,
že takováto situace u vás brzy nastane, aby uznal splnění podmínky oddlužení o platební neschopnosti.
Zdroj: www.oddluzteme.cz
dlužení vám také zajistí ochranu soudu, která zastaví exekuce a zabrání exekutorům,
vymahačům a všem ostatním věřitelům, aby vztáhli ruce na váš majetek. Zastaví také jakýkoliv další nárůst dluhu o úroky, penále a smluvní
pokuty z prodlení a garantuje
zachování vašeho platu ve výši, v jaké uspokojí vaše životní
náklady.
Oddlužení a jeho účel
Hlavním účelem oddlužení
fyzické osoby je dlužníkům
s poctivými úmysly, kteří se
do inančních problémů do-
stali vlastní chybou či neopatrností, poskytnout nový start,
uvolnění stresové situace a po
dlouhé době zase normální život. Insolvenční zákon, který
oddlužení umožňuje, má tedy
záchranný charakter a dokáže
tak okamžitě zastavit exekutory, nárůsty úroků a vymahačské společnosti. Hlavním cílem oddlužení fyzické osoby
je uspokojení věřitelů v co nejvyšší možné výši a současně
odpuštění poměrné části dluhů dlužníkovi, kterému je po
splacení této části v oddlužení
zbytek dluhů zcela odpuštěn.
Zdroj: www.oddluzteme.cz
Co je ukazatel RPSN?
Roční procentní sazba nákladů na spotřebitelský úvěr (RPSN)
je jeden z řady ekonomických ukazatelů, který vypovídá
o úrovni platebních podmínek úvěru. Prostřednictvím RPSN
lze posoudit výhodnost spotřebitelského úvěru. Povinnost informovat spotřebitele o výši tohoto ukazatele ukládá zákon
o spotřebitelském úvěru. Vzorec pro výpočet RPSN je uveden
v příloze tohoto zákona.
Základními vstupními parametry pro stanovení tohoto ukazatele je výše úvěru, údaj o termínu poskytnutí úvěru, informace o výši jednotlivých splátek, poplatků a případných dalších plateb a informace o lhůtě splatnosti těchto splátek, poplatků a případných dalších plateb.
Je ukazatel RPSN totožný s ukazatelem
roční úroková sazba (míra)?
Nikoliv. Jedná se o dva naprosto odlišné ukazatele. Ukazatel
RPSN je svou konstrukcí odlišný od ukazatele „roční úroková sazba (míra)“, tj. ukazatel „roční úroková sazba (míra)“ se
vypočte na základě zcela odlišného vzorce, než je vzorec pro
výpočet ukazatele RPSN. Jednomu a témuž spotřebitelskému
úvěru bude tedy příslušet určitá hodnota ukazatele RPSN a jiná hodnota „roční úrokové sazby (míry)“.
Ukazatel RPSN bývá bohužel i v médiích velmi často chybně zaměňován s ukazatelem roční úroková sazba. Například interpretace, že RPSN je roční úroková sazba, do jejíhož výpočtu jsou
zahrnuty další platby související s úvěrem, je naprosto chybná.
Zdroj: www.penize.cz
Lákavé, jednoduché, ale drahé. Krátkodobé půjčky s ďábelskou RPSN
Nestačí vám peníze do výplaty? Ve vašem napnutém rozpočtu se objevila díra a potřebujete ji jen na pár dnů
zalepit? Snadná pomoc, pár
tisícovek vám na několik dní
půjčí dnes už kde kdo, a to
prakticky hned. Není v tom
švindl, ale zaplatíte je pořádně draho. V Česku se zabydlují inské půjčky. Co si o nich
myslet?
Krátkodobé půjčky jako byznys se u nás objevily před pár
lety. A daří se jim dobře. Půjčují se jen relativně malé částky,
do pěti nebo do desíti tisíc, většina irem má navíc ještě speciálně nastavený strop pro lidi,
kteří si půjčují prvně – bývají to
dva, tři nebo čtyři tisíce. Za půjč-
ky v řádu tisíců zaplatí dlužník
odměnu v řádu stovek. Doba trvání půjčky bývá v závislosti na
přání klienta od jednoho dne do
měsíce. Velmi často fungují přes
telefony a internet (sms půjčky a on-line půjčky). Jejich silnou stránkou je rychlost a jednoduchost, smlouvy nebývají
dlouhé a komplikované a nebývají v nich háčky. Věřitelé většinou evidentně stojí o splácejícího zákazníka, nikoli o člověka,
kterého budou vysávat pokutami, až udělá chybu, na kterou je
zaděláno už ve smlouvě.
Lichvářské sazby
Za rychlost a přehlednost (a riziko, které nesou) si ovšem také nechávají zaplatit. A to vel-
mi slušně. Jejich sazby bývají
tak vysoké, že je leckdo neváhá
označit za lichvářské. A optikou
standardních sazeb tak opravdu mohou působit. Posuďte sami, třeba: RPSN 231 986 procent (slovy dvě stě třicet jedna tisíc devět set osmdesát šest
procent). Nebo: měsíční úroková sazba 68 procent. První číslo
je na první pohled z dílny lichváře intergalaktických rozměrů,
druhé to už je běžný pozemský
úžerník, takové známe. Ovšem
pozor: Obě čísla se ve skutečnosti vztahují ke stejné půjčce: za dva tisíce půjčené na pět
dní byste vraceli 2224 korun.
Ve skutečnosti se tedy za tuhle
půjčku platí něco přes jedenáct
procent z půjčené částky. A teď
si to pro kontrolu srovnejte
s hypotékou. Půjčíte si na třicet
let dva miliony za krásný roční
úrok tři procenta. Úrok máte ixovaný na pět let; pesimista bude tvrdit, že za pět let budete rádi, když usmlouváte úrok dvakrát vyšší. My buďme optimisté
a věřme, že rekordně nízké sazby se udrží na věky věků. Kolik
za těch třicet let odevzdáte bance, zajisté nelichvařící? Jen na
úrocích to bude milion, tedy polovina půjčené částky.
Že se to nedá srovnávat?
Snad ne. Každopádně u každé půjčky platí především jedno: než si ji člověk vezme, má si
to pořádně rozmyslet. U rychlopůjček je to ovšem jaksi pro-
ti principu, večer vás přepadne
náhlý pocit tísně, inanční tísně – kdybyste měli čekat do rána, třeba byste zjistili, že týden
bez cigaret zvládnete (a možná byste pak ještě zkusili vydržet déle). Jenže půjčku jste si po
internetu objednali hned a další večer už možná bude na vašem účtu. To se u hypotéky skutečně nestane. A pokud nutně musíte bydlet ve svém nebo
jste přesvědčeni, že vlastní bydlení je základ spokojeného stáří, asi se bez půjčky neobejdete. Na rozdíl od většiny půjček spotřebitelských, kterým
se obyčejný člověk s trochou
rozvahy a inančního plánování může vyhnout snad vždycky.
Zdroj: www.penize.cz
Zprávy ze skupiny | 17
DN / číslo 10 / říjen 2014
Za výhru v soutěži si zajdou s manželem na večeři
Velmi příjemným překvapením se stala pro Irenu Dvořákovou, referentku kolejové dopravy
Coal Services, výhra v zářijovém kole soutěže,
kterou zveřejňujeme v Důlních novinách. Pětisetkorunovou poukázku na občerstvení v mostecké restauraci Benedikt využijí s manželem ke
společné večeři.
„Vítězství mne samozřejmě potěšilo. Soutěžím už od prvního kola
a mám radost, že se na mne tentokrát usmálo štěstí. Pokračovat
budu rozhodně i nadále,“ prozradila Irena Dvořáková. Jedná se
pro ni o první velkou výhru, ačkoli už v minulosti získala drobnou odměnu za správně vyluštěnou křížovku z Důlních novin. Na Benedikt sice obvykle
za gastronomickými zážitky nechodí, přesto jí prostředí tohoto
podniku není neznámé. S přáteli totiž občas využívají zdejší bowlingovou hernu. „Tamější
restauraci sice nenavštěvujeme,
je to pro nás trochu z ruky. Na
druhou stranu jsme tu v létě několikrát využili příjemné venkovní posezení,“ připomíná. K vítězství v zářijovém kole soutěže, která na stránkách Důlních
novin běží už od května, stačilo Ireně Dvořákové velmi málo. Pouze vyplnit krátký dotazník, který se v chytrém telefo-
nu zobrazil po načtení QR kódu
přímo ze stránek iremního měsíčníku.
Soutěž Důlních novin pokračuje až do konce letošního roku.
Šanci na výhru má každý, kdo
na této straně načte nový QR do
svého chytrého telefonu, vyplní jednoduchý dotazník a zprávu odešle. Každý měsíc z došlých odpovědí automat vylosuje výherce, který získá poukaz
v hodnotě 500 Kč na konzumaci
v mostecké restauraci Benedikt.
Zapojit se do soutěže je možné,
i když nevlastníte chytrý telefon. Stačí jen zajít do vestibulu
budovy Czech Coal Group v ulici Václava Řezáče, kde je zájemcům k dispozici tablet s aktuálním dotazníkem.
Ti, kdo soutěží pravidelně a budou dotazníky vyplňovat až do
posledního letošního vydání
Důlních novin, mají možnost
získat hlavní cenu v hodnotě 10
tisíc korun.
(red)
Výherkyně dalšího kola Irena Dvo㶣áková bude s Důlními novinami soutěžit dál. Foto: (pim)
Máte problém?
Volejte naši
telefonickou podporu
Vyfoťte
QR kód
777 737 810
Dostupnost linky
v pracovní dny
od 9 – 16 hod.
Ohlasy na Den horníků: Největší úspěch u vás sklidil Václav Neckář
Jak jste byli spokojeni s letošním Dnem horníků?
1
,87
(průměrná známka)
škoda
Skvělý program,
.
že nevyšlo počasí
Výborný výběr
účinkujících.
Dětem se líbili
koníci.
Program byl
úžasný!
Co konkrétně se Vám líbilo nejvíce, s čím jste
naopak byli nejméně spokojeni?
Byl jsem spokojený s vystoupením
Vašo Patejdla. Nevyvedlo se trochu
počasí.
Nejlepší byl urči
tě koncert Vaška Necká
ře, ten
byl super!
Výborný Neckář,
dobré jídlo.
Velmi dobré autobusové
spojení. Nejhorší pak
počasí.
Ze začátku se nám
nelíbilo počasí, byli
jsme ale nadšeni
z Vaška Neckáře.
Spousta zábavy pro dě
ti, nelíbilo
se pak počasí.
Paráda, jen
tak dál!
Výborná organizace, bohužel zlobilo
počasí.
> 18 | Různé
DN / číslo 10 / říjen 2014
DN / číslo 10 / říjen 2014
Křížovka | 19
Kam za kulturou a sportem v měsíci listopadu
 2. a 3. 11. – SOKRATES 1
- 13. ročník regionálního veletrhu středního vzdělávání.
Uskuteční se ve sportovní hale v Mostě, pro veřejnost bude
otevřen v neděli od 14:00 do
17:00 hodin, v pondělí od 9:00
do 14:00 hodin.
 4. 11. – Tygers of Pan
Tang ve Voku. Mostecký klub
hostí legendární představitele nové vlny britského heavy
metalu. Vstupné v předprodeji
250 Kč, na místě 300 Kč. Začátek v 19:30 hodin.
 7. 11. - Klevetění II. Návrat oblíbeného pořadu Reginy Razovové a jejích přísně
utajených hostů. Městské divadlo Most, vstupné 70 Kč, pro
členy Klubu přátel divadla 50
Kč. Začátek v 18:00 hodin.
 7. 11. - Vypsaná ixa. Jedna z nejpopulárnějších českých klubových kapel přijíždí
do mostecké Meduzy. Vstupné
180 Kč, začátek ve 20:00 hodin.
 8. 11. - Lucerničky svatého Martina. Procházka po
Resslu s jednoduchými úkoly a opékáním buřtíků. Pořádá Středisko volného času,
vstupné 50 Kč/ rodina. Začátek v 16:00 hodin.
Listopadové turnaje
 20. 11. – Předvánoční
turnaj v kuželkách O pohár ředitele Coal Services.
Uskuteční se od 16:00 hodin
v kuželně hotelu Širák v Mostě. Soutěží tříčlenná mužská
družstva, ženy soutěží jednotlivě. Přihlášky nejpozději do
14. listopadu u Pavla Černoška – tel: 725 239 644, e-mail:
[email protected]
 29. 11. - Turnaj v sálové
kopané O pohár výrobního ředitele Vršanské uhelné. Začátek je naplánován od
8:00 hodin ve sportovní hale
v Bečově. Desetičlenná družstva se mohou hlásit nejpozději do 21. listopadu u Pavla
Černoška.
 29. 11. - Turnaj ve stolním tenise O pohár výrobního ředitele Severní energetické. Odstartuje v 8:00 hodin ve sportovní hale v Mostě.
Hrát se bude v pěti kategoriích- neregistrovaní hráči bez
omezení věkové hranice, registrovaní hráči do 50 let, registrovaní hráči nad 50 let, registrované a neregistrované
hráčky bez věkového omezení, čtyřhry bez omezení. Zájemci se mohou hlásit na pracovišti výboru ÚOO Komořany, tel. 4845 nebo 4895. (red)
 14. 11. - Vzpomínkový
akt u příležitosti 68 let od důlní katastrofy na Dole Kohinoor I. Akce se uskuteční v 15:30
hodin na městském hřbitově v Lomu u pomníku obětem
důlního neštěstí.
 14. – 15. 11. – Most for
Music 2014. Dvoudenní festival nejen rockové hudby v kulturním domě Meduza, jehož
vrcholem bude v pátek vystoupení kapely Blue Effect, v sobotu pak Xaviera Baumaxy.
V pátek se začíná v 18:00 hodin, v sobotu už v 17:00 hodin.
Vstupné na jeden den je 100
korun.
 14. 11. – Fest Klip Most.
Pátý ročník festivalu amatérských hudebních videoklipů
vyvrcholí slavnostním vyhlášením v Metro Music Clubu
v KD Meduza (jako součást akce Most for Music). Jako host
vystoupí kapela Za 5 minut 12.
Začátek je v 18:00 hodin.
 15. 11. - Noc divadel. Po
vzoru muzejních a galerijních
nocí se už podruhé v ČR uskuteční Noc divadel. Do projektu
se zapojí obě scény Městského divadla v Mostě – činoherní
i alternativní a loutková scéna
Divadla rozmanitostí.
 15. 11. - Dětská porta. Dětská organizace Zálesák Most a ZUŠ F. L. Gassmanna připravily oblastní kolo přehlídkové soutěže ve folk
a country stylu pro veřejnost
do 26 let. Začíná se v ZUŠ F. L.
Gassmanna ve 14:00 hodin.
 18. 11. - Michal Horáček
„Mezi námi“. Během koncertu
představuje Michal Horáček
průřez svou tvorbou za posledních 30 let. Zazní jak klasika známá z jeho spolupráce
s Petrem Hapkou, tak skladby
z aktuálního alba Český kalendář. Zpívají: Lenka Nová, František Segrado a Ondřej Ruml,
doprovází orchestr sólistů pod
vedením Matěje Benka. Městské divadlo Most, od 19:00 hodin. Vstupné 300 Kč.
 25. – 26. 11. - Sokrates 2
- Prezentace vysokých a vyšších odborných škol v Městském divadle v Mostě. Školy
se představí veřejnosti v úterý 25. listopadu od 14:00 do
18:00 hodin, ve středu od 9:00
do 13:00 hodin. Součástí akce je kulatý stůl s představiteli
vysokých škol, který proběhne
25. listopadu od 14:30 hodin
na jevišti Městského divadla
v Mostě.
 28. 11. - IV. Ples Jezdecké
společnosti Hipodrom Most.
K tanci a poslechu zahraje skupina Sortiment. Večerem bude
provázet moderátor Vlasta Vébr. Na malém sále diskotéka se
Zdeňkem Lukeslem. Předtančení: Taneční & itness studio
Kamily Hlaváčikové, bohatá
tombola. Cena: 250 Kč. Předprodej v hotelu Domino, na hipodromu a v Business Centru.
Akce se koná ve zrekonstruovaném sále hotelu Domino.
 Do 31. 12. - Sláva krušnohorského hornictví & tajemné podzemí Krušnohoří. Oblastní muzeum v Mostě
představuje sdružené putovní
výstavy, které prezentují historii těžby a slávu krušnohorského hornictví na cestě ke
světovému dědictví UNESCO.
SPORTOVNÍ TIPY
HOKEJ
 1. 11. - HC Most – ČEZ
Motor České Budějovice.
Utkání I. hokejové ligy. Hraje
se na zimním stadionu v Mostě od 17:30 hodin.
 8. 11. - HC Most – Stadion Litoměřice. Utkání I. hokejové ligy. Hraje se na zimním
stadionu v Mostě od 17:30 hodin.
 12. 11. - HC Verva Litvínov – Mount ield HK. Utkání
Tipsport extraligy. Hraje se na
Zimním stadionu Ivana Hlinky
v Litvínově od 17:30 hodin.
 12. 11. - HC Most – HS
Třebíč. Utkání I. hokejové ligy.
Hraje se na zimním stadionu
v Mostě od 17:30 hodin.
 16. 11. - HC Verva Litvínov – Slávia Praha. Utkání
Tipsport extraligy. Hraje se na
Zimním stadionu Ivana Hlinky
v Litvínově od 17:30 hodin.
 22. 11. - HC Most – Rytíři
Kladno. Utkání I. hokejové ligy. Hraje se na zimním stadionu
v Mostě od 17:00 hodin.
 23. 11. - HC Verva Litvínov – HC Vítkovice Steel.
Utkání Tipsport extraligy. Hraje se na Zimním stadionu Ivana Hlinky v Litvínově od 17:30
hodin.
 28. 11. - HC Verva Litvínov – Sparta Praha. Utkání
Tipsport extraligy. Hraje se na
Zimním stadionu Ivana Hlinky
v Litvínově od 17:30 hodin.
 29. 11. - HC Most – Piráti Chomutov. Utkání I. hokejové ligy. Hraje se na zimním stadionu v Mostě od 17:00 hodin.
VZPOMÍNKA Blahopřání
Dne 13. listopadu 2014
uplyne již 8 let ode dne,
kdy nás náhle opustil manžel, táta a děda
Jiří Holý
z Jirkova.
Pracoval dlouhá léta jako
mechanik trolejí na dole
ČSA a Obránců míru v Komořanech. 12. listopadu
by mu bylo 77 let.
Stále vzpomínají
manželka Helena a synové Jirka a Petr s rodinami.
Dne 30. října oslavil své životní jubileum
pan Jiří Mach, vedoucí směny společnosti Czech Coal POWER.
Hodně štěstí, zdraví, lásky a pracovních úspěchů do dalších let přeje vedení společnosti.
Vršanská uhelná a.s.
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice:
SPECIALISTA VÝSTAVBY
inženýrských sítí Hořanského koridoru
Hlavní oblasti činnosti zaměstnance v uvedené pozici:
 Realizace
speciálních
staveb; koordinace externích dodavatelů (projektanti, stavebníci); spolupráce se
správními orgány (stavební úřad, Vodoprávní úřad,
orgány ochrany ŽP a další);
komunikace a vyjednávání
s vlastníky pozemků a inženýrských sítí
Požadujeme:
 vzdělání: VŠ nebo ÚSO
stavebního nebo báňského zaměření; praxi v oblasti stavebnictví; zkušenosti s výstavbou speciálních
staveb (liniové stavby, stavby velkého rozsahu); schopnost čtení projektové dokumentace a mapových pod-
kladů; dobrou orientaci ve
stavebních rozpočtech; znalost Stavebního zákona a souvisejících předpisů (pozemková agenda); znalost předpisů
BOZP a Občanského zákoníku;
ŘP skupiny B; Znalost práce na
PC (aplikace MS Of ice – Word,
Excel)
Ostatní nároky:
 vyrovnaná a stabilní osobnost; organizační a komunikační schopnosti, solidní a kultivované vystupování;
spolehlivost, odpovědnost, důslednost; vysoká míra loajality
Nabízíme:
 dlouhodobou perspektivu
v tradiční a významné společnosti; zajímavé mzdové ohodnocení odpovídající významu
a náročnosti pracovní pozice;
možnost profesního a osobního rozvoje; další zaměstnanecké výhody plynoucí z kolektivní smlouvy
Nástup možný dle dohody
Pracoviště:
 Vršanská uhelná a.s. (Čepirohy)
Bližší informace:
 Ing. Tomáš Růžička, tel.
724 877 506, V. Štefánek, tel.
478 003 612
Písemné přihlášky – motivační dopis a životopis zasílejte
nejpozději do 20. 11. 2014
na e-mail: [email protected]
cz , nebo poštou na adresu:
V. Štefánek, Vršanská uhelná a.s., V. Řezáče 315, 434
67 Most.
Pravý muž se bojí lva 3x v životě. Když ho slyší řvát, když uvidí jeho stopy a … (dokončení v tajence) – somálské přísloví. Správné znění tajenky ze zářijových
DN: Lépe nezačít, než nedokončit. Výhru získávají: Jaromír Žák, Most; Jindřich Hönig, Coal Services; Jiří Pešek, Slovácké strojírny. Vyluštěnou tajenku můžete zasílat na adresu: Vršanská uhelná a.s., redakce Důlní noviny, V. Řezáče 315, 434 67 Most nebo e-mailem: [email protected] Ze správných odpovědí vylosujeme
tři výherce. Uveďte přesnou adresu pro případné doručení výhry.
> 20 | Fotoreportáž
DN / číslo 10 / říjen 2014
Život na šachtě nejsou jen generální opravy
Vršanská uhelná nežije jen generálními
opravami velkostrojů.
Během roku průběžně probíhá i celá řada
dalších, plánovaných
oprav těžební technologie. Mezi ně patřila
třeba pololetní oprava skrývkového velkostroje KU800.11/84.
Fotografie na této
stránce ukazují pouhý
zlomek toho, co se během oprav na jednom
z největších rýpadel
Vršanské uhelné průběhem týdnů odehrávalo.
Velkostroj KU800.11/84 je srdcem skrývkového technologického celku. Je největším rýpadlem ve Vršanské uhelné. Váží p㶣es 4600 tun a do výšky
mě㶣í p㶣es 52 metrů. Foto: Tomáš Malý
Protože se toto rýpadlo pohybuje krá㶜ením, ob㶜as si, lidově 㶣e㶜eno, ošoupe chodidla. Záme㶜ník Martin Zápotocký ze Slováckých strojíren, závod 05 KSK se p㶣ipravuje na opravu spodní 㶜ásti chodidla velkostroje
KU800.11/84. Foto: (pim)
Jednou z mnoha sou㶜ástí pololetní opravy velkostroje byla kontrola kulové dráhy, což je jakési ob㶣í ložisko,
díky němuž se může otá㶜et. Záme㶜níci Jaroslav Hnídek (vlevo) a Karel Matějovic ze Slováckých stojíren, závod 05 KSK nastavují výšku záchytných háků horní stavby velkostroje. Foto: (pim)
Tomáš Zápoto㶜ný na snímku se㶣izuje stěra㶜 podpěrného válce spodní
větve p㶣edního pásu na kolesovém výložníku. Hlavně ale tento snímek
demonstruje skute㶜nou velikost stroje. Foto: (pim)
Důlní noviny – vydává Vršanská uhelná a.s., V. Řezáče 315, 434 67 Most, IČ 28678010. Určeno pro vnitroakciovou potřebu. Registrační číslo MK ČR E 11596. Měsíčník, vychází v nákladu 7 000 kusů.
Redakce DN: V. Řezáče 315, 434 67 Most, e-mail: [email protected] Gra ická úprava a tisk: RAPRINT, s.r.o., Čepirohy 56, 434 01 Most
Download

Důlní noviny ročník XVII číslo 10