KVALITA OČIMA PACIENTŮ ÚVN
Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím spokojenosti pacientů
Prosinec 2011 / Závěrečná zpráva / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter/ www.hodnoceni-nemocnic.cz
KVALITA OČIMA PACIENTŮ – ÚVN plní podmínky certifikace „SPOKOJENÝ PACIENT“
Již pátá vlna měření kvality zdravotních služeb, která proběhla na
všech lůžkových stanicích Ústřední vojenské nemocnice Praha v říjnu
a listopadu 2011potvrdila vysoký standard péče v této nemocnici.
Nemocnice si udržela nejvyšší rating hodnocení kvality A+. A opět
má nárok na prodloužení certifikace SPOKOJENÝ PACIENT.
Všech pět dosavadních měření kvality zdravotních služeb skončilo
výsledkem statisticky významně nad hranicí 80 procent, která je
považována za standard dobré péče. V letošním roce se index
souhrnné spokojenosti za celou nemocnici opět ustálil na hodnotě
kolem 84 procent.. Změna od posledního šetření na jaře 2010 je
statisticky nevýznamná.
Návratnost dosáhla velmi slušných 73 procent a podíl nezařazených
pacientů zůstal hluboko pod tolerovaným maximálním limitem. To
svědčí o vysoké kvalitě sběru dat a validitě výsledků. Během čtyř
týdnů sběru odpovědělo 1000 pacientů.
Většina dílčích výsledků se pohybuje ve srovnání s předešlým
šetřením v rámci statistické chyby. Mírný pokles zaznamenaly
některé indikátory, které jsou pacienty dlouhodobě nízko hodnocené:
znalost ošetřujícího lékaře a srozumitelnost odpovědí lékaře.
Pokud jde o hodnocení personálu, podařilo se sestrám udržet
významně nadstandardní hodnocení a nárok na certifikát „Spokojený
pacient“ v kategorii sestry lůžkových zařízení. To se bohužel
nepodařilo lékařům jejichž hodnocení se neudrželo celým intervalem
spolehivosti výsledku nad hodnotou standardu 80 procent.
V hodnocení jednotlivých pracovišť panuje poměrně vysoká stabilita
výsledků, protože ani v jednom případě nedošlo ke statisticky
významnému zlepšení nebo zhoršení. Nejlepšího výsledku dosáhla s
velmi vyrovnaným hodnocením tato pracoviště: Interna OGHM –A,
Interna – kardiologie, Kožní odd., Nerologie a Oční.
©RNDr. Tomáš RAITER, 2011
Veřejně dostupné informace o kvalitě jednotlivých zdravotnických
zařízení jsou předpokladem naplnění práva občanů na svobodnou
volbu lékaře a zdravotnického zařízení. Toto právo může být naplněno
jen tehdy, pokud má občan k dispozici potřebné informace o kvalitě
zdravotnických zařízení, na základě kterých se může rozhodovat.
Informace o kvalitě zdravotní péče z pohledu jejích uživatelů,
zpracované validním a jednotným způsobem, který umožňuje srovnání
různých zařízení, jsou také nezbytným podkladem pro managementy
nemocnic při řízení kvality, dostupnosti a efektivity poskytované
zdravotní péče. Je to jedna z podmínek úspěšné akreditace nemocnic.
Pravidelné poskytování informací o kvalitě zdravotní péče veřejnosti
významně přispívá ke zvyšování povědomí o odpovědnosti občanů za
své zdraví a posilování postavení pacienta v systému zdravotní péče
v České republice.
Dlouhodobé zvyšování kvality péče je nejlepší reakcí na rostoucí
nároky pacientů. Zdravotnická zařízení v České republice se musí
připravit na to, že nároky pacientů se budou ještě významně zvyšovat.
Generace, které budou vyžadovat služby a komunikaci s personálem
zdravotnických zařízení na nejvyšší úrovni, teprve budou dospívat do
věku zvýšené spotřeby zdravotních služeb. Proto je potřeba počítat s
tím, že pouze ta zařízení, která budou své služby zlepšovat rychleji,
než porostou požadavky klientů, budou vykazovat také růst
spokojenosti pacientů.
ÚVN se stala v roce 2005 vůbec první nemocnicí v ČR, která použila
měření kvality touto mezinárodní metodou na všech svých lůžkových
odděleních.
Rád bych poděkoval vedení a pracovníkům nemocnice za výbornou
spolupráci a všem pacientům, kteří odpovídali na naše nekonečné
otázky, za trpělivost a vstřícnost v průběhu šetření.
RNDr. Tomáš Raiter
řešitel projektu
Kvalita Očima Pacientů
Kvalita Očima Pacientů ÚVN 2011
strana 2
OBSAH
Hlavní zjištění
strana 4
Řešitel projektu
strana 8
Východiska projektu
strana 9
Metodika projektu
strana 11
Návratnost a validita dat
strana 12
Parametry projektu
strana 13
Souhrnná spokojenost
strana 20
Spokojenost pacientů v jednotlivých dimenzích
strana 23
Spokojenost pacientů v jednotlivých oddělení
strana 59
Spokojenost pacientů s personálem a službami
strana 71
Souhrnná spokojenost – intervaly spolehlivosti
strana 80
Příloha 1 : Přehled indikátorů podle oddělení
strana 85
Hlavní zjištění
Kvalita péče v ÚVN dosahuje 83,5 %. Ve srovnání s rokem 2010 se téměř nezměnila.
Návratnost dotazníků činí 73 %.
Celkově byli nejvíce spokojeni pacienti na odděleních Interna OGHM A, Interna kardiologie, Kožní, Neurologie.
Struktura vzorku
Ve vzorku pacientů jsou rovnoměrně zastoupena obě pohlaví.
Spokojenost pacientů s nemocniční péčí se projevuje i v
Převahu mají také pacienti ve věku nad 51 let, středoškoláci a
poznámkách, které pacienti uváděli na konci dotazníku.
vysokoškoláci.
Většina z těchto připomínek byla buď pochvalných nebo
Plánované přijetí k hospitalizaci výrazně převažuje nad
děkovných.
urgentním příjmem. Pacienti na přijetí nečekají obvykle déle
Celkově byli nejvíce spokojeni pacienti na odděleních: Interna
než měsíc, přitom 20 % pacientů bylo přijato bez čekání.
OGHM A, Interna kardiologie, Kožní, Neurologie atd.
Nižší souhrnná spokojenost, přesto stále vysoká, je mezi
Souhrnná spokojenost
pacienty Neurochirurgie B a Chirurgie A.
Výzkum prokázal, že kvalita péče v ÚVN si nadále udržuje
vysokou úroveň. Souhrnná spokojenost za celou nemocnici
Spokojenost pacientů v jednotlivých dimenzích
činí 83,5 % a zůstává celým intervalem spolehlivosti nad
Vysoká míra spokojenosti s nemocniční péčí je odrazem
hranicí dobrého standardu (80 %).
spokojenosti v jednotlivých dimenzích podílejících se na
Vysoká celková spokojenost je podpořena i tím, že naprostá
souhrnné spokojenosti. U 7 z 8 sledovaných dimenzí
většina pacientů by ÚVN doporučila svým přátelům nebo
převyšuje spokojenost hranici 80 %.
rodině.
Vůbec nejvyšší spokojenost je s dimenzemi zapojení
Rovněž při odchodu z nemocnice jsou pacienti spokojeni se
svým zdravotním stavem. Více než 3/4 pacientů považují svůj
zdravotní stav za lepší, zhruba 14 % jej pak pokládá za stejný
rodiny a s propuštěním z nemocnice a pokračováním
péče. Nejhůře hodnoceny jsou dimenze citová opora a těsné
pohodlí.
a jen 2 % za horší ve srovnání se stavem při přijetí.
©RNDr. Tomáš RAITER, 2011
Kvalita Očima Pacientů ÚVN 2011
strana 4
Hlavní zjištění
Nejvyšší spokojenost je s dimenzemi ‘zapojení rodiny’ (92 %), ‘propuštění z nemocnice’ a ‘pokračování péče’ (90 %).
Naopak nejnižší spokojenost vyjadřují pacienti s dimenzemi citová opora (78 %), tělesné pohodlí (81 %) a informace
(81 %)
Ostatní dimenze se pohybují okolo průměrného hodnocení 83,5 %.
Nejvíce spokojeni s dimenzí respekt, ohled a úcta jsou
Přijetí do nemocnice
Z hlediska jednotlivých indikátorů, které sytí dimenzi „přijetí
do nemocnice“, pacienti kladně hodnotí dobu čekání na
přijetí do nemocnice vzhledem ke zdravotnímu stavu,
dodržení termínu přijetí, vývoj zdravotních potíží během
čekání na přijetí do nemocnice (během čekání se jejich
stav nezhoršil) a dojem z prvního kontaktu s nemocnicí.
Méně spokojeni jsou s organizací a plynulostí přijetí do
nemocnice.
S dimenzí přijetí do nemocnice byli významně spokojenější
pacienti z oddělení ORFM, Interna kardiologie, Interna
OGHM A, Urologie, ORL
Oddělení, ve kterém je prokazatelně nižší spokojenost s
procedurou přijetí do nemocnice, je Ortopedie 2,
Neurochirurgie B, Ortopedie 1, Chirurgie B.
pacienti z těchto oddělení: Interna OGHM A, Neurologie,
Ortopedie 3 – všeob., ORL. Nejméně naopak na
Chirurgii A.
Koordinace a integrace péče
Tuto dimenzi nejvíce sytí ukazatelé dosažitelnost
zdravotnického personálu, změna termínu dohodnutého
vyšetření nebo zákroku, dostatek soukromí a kontinuita
informací.
Nadprůměrná spokojenost s dimenzí koordinace a integrace
péče je mezi pacienty z odd. Interna OGHM A, Urologie,
Neurologie, Kožní, ORL.
Naopak na Psychiatrii, Neurochirugii B je spokojenost
pacientů s touto dimenzí nižší než průměr.
Respekt, ohled, úcta
V rámci této dimenze jsou pacienti nejvíce spokojeni
s formou komunikace sester a lékařů. Naopak menší
spokojenost je se znalostí ošetřujícího lékaře.
©RNDr. Tomáš RAITER, 2011
Informace a komunikace
Nejvyšší míra spokojenosti pacientů je v rámci této dimenze
s frekvencí návštěv ošetřujícího lékaře , se seznámením
s právy nemocného a s frekvencí hovorů s lékařem, kde
došlo k největšímu nárůstu spokojenosti.
Kvalita Očima Pacientů ÚVN 2011
strana 5
Hlavní zjištění
Ve srovnání s ostatními odděleními je nejvyšší spokojenost mezi pacienty Interny OGHM A (6 z 8 dimenzí je
nadprůměrných)
Nižší spokojenost s péčí vykazují stanice: Chirurgie A, Ortopedie 2, Neurochirurgie B (4 z 8 dimenzí je
podprůměrných).
Citová opora
Tradičně nízká spokojenost je se srozumitelností odpovědí
lékařů a vůbec nejnižší spokojenost je s vybranými službami
nemocnice (telefon, TV, noviny atd.).
S komunikací a informovaností jsou nejvíce spokojeni
pacienti z Interny kardiologie, Interny OGHM A a
Kožního odd.
Tělesné pohodlí
V rámci dimenze tělesné pohodlí pacienti nemají žádné
špatné zkušenosti s pády z lůžka a doba podávání jídel
rovněž vyhovuje téměř většině pacientů.
Již menší spokojenost je s dobou ranního buzení a kvalitou
jídla. Kvalita jídla dosahuje vůbec nejnižší úrovně
spokojenosti.
S dimenzí tělesné pohodlí jsou nejvíce spokojeni pacienti
z těchto oddělení: Neurologie, Interna OGHM A, Oční a
Interna kardiologie.
Oddělení, ve kterých je statisticky prokazatelně nižší
spokojenost pacientů s dimenzí tělesného pohodlí, jsou
Chirurgie A a B, ORL.
©RNDr. Tomáš RAITER, 2011
Přes 98 % pacientů je v rámci této dimenze spokojeno
s postojem personálu, jenž hodnotili jako soucitný
a uklidňující a se schopností vzbudit v pacientovi dobré
pocity. Naopak ještě zlepšit bude potřeba hodnocení
důvěry k ošetřujícímu lékaři a zajištění citových
a duchovních potřeb, které jsou obě stále významně pod
„standardem 80 %“, i když u zajištění citových potřeb
došlo k zlepšení.
Se zajištěním citové opory jsou nejvíce spokojeni pacienti
z Neurochirurgie A, Interny OGHM A a Urologie.
Zapojení rodiny
Dimenze zapojení rodiny je vůbec nejlépe hodnocená
dimenze. Se všemi indikátory, které sytí tuto dimenzi,
bylo spokojeno přes 90 % pacientů.
Zapojení rodiny je vysoce příznivě hodnoceno na všech
odděleních, nejlépe je hodnoceno pacienty z oddělení
Urologie, ORL, Oční.
Prokazatelně nižší spokojenost s touto dimenzí deklarují
pacienti z Chirurgie A.
Kvalita Očima Pacientů ÚVN 2011
strana 6
Hlavní zjištění
Souhrnná spokojenost pacientů s personálem a všeob. službami je ve srovnání s rokem 2010 mírně nižší, stále ale
vysoká.
Hodnocení sester je velmi vysoké 84,4 %. Nejvyšší spokojenost s prací sester je mezi pacienty Interna OGHM A,
Interna kardiologie, Neurochirurgie A.
Hodnocení lékařů zůstává nad hodnotou dobrého standardu (81,5 %).
Nejlépe jsou hodnoceni lékaři na Interně OGHM A, Interně kardiologii, Kožním, Neurochirurgii A.
Všeobecné služby jsou nejlépe hodnoceny mezi pacienty Neurochirurgie A, Interny OGHM A, Interny kardiologie,
Očního a Kožního odd.
Propuštění a pokračování péče
Spokojenost s personálem a všeobecnými službami
U 4 z 5 indikátorů, které sytí tuto dimenzi, je spokojenost pacientů
88 a více procent. Nejméně tuto dimenzi sytí indikátor „nabídka
pomoci při zajišťování domácí péče po propuštění z nemocnice“.
S tímto ukazatelem je spokojeno jen 67 % pacientů.
Celková průměrná spokojenost se sestrami je nad hranicí
standardu dobré péče a dosahuje 84,4 % (85,4 % v roce 2010).
Nejvyšší spokojenost se sestrami vykazuje Interna OGHM A,
Interna kardiologie, Kožní.
S procedurou propuštění jsou velmi spokojeni pacienti na všech
odděleních. Vyšší než průměrné hodnocení dosahuje tato dimenze
na odděleních Interna kardiologie, Kožní, Interna OGHM A.
Hodnocení lékařů činní 80,6 % (81,4 % v roce 2010). Nejvyšší
spokojenost s lékaři deklaruje: Interna OGHM A, Interna
kardiologie, Kožní.
Hodnocení všeobecných služeb je 70,8 %(73,2 % v roce
Porovnání oddělení
Z hlediska počtu nadprůměrně hodnocených dimenzí dosáhlo
nejlepšího výsledku Interna OGHM A (v 6 z 8 dimenzí) – viz
2010). Nejvyšší spokojenost se všeobecnými službami je mezi
pacienty Neurochirurgie A, Interny OGHM A, Interny kardiologie, Kožního a Očního odd.
tabulka na straně 60.
Spokojenost pacientů ve srovnání s ostatními odděleními je nižší
na odděleních Neurochirurgie B, Ortopedie 2, Chirurgie A (v 4 z
8 dimenzí nižší než průměrné hodnocení).
©RNDr. Tomáš RAITER, 2011
Kvalita Očima Pacientů ÚVN 2011
strana 7
Řešitel projektu
RNDr. Tomáš RAITER
Partnerem řešitele projektu je
výzkumná společnost STEM/MARK
řešitel projektu Kvalita Očima Pacientů
Telefon:
E-mail:
Web:
IČ:
DIČ:
Sídlo:
+420 774 203 543
+420 284 686 387
[email protected]
[email protected]
www.hodnoceni-nemocnic.cz
4714 6206
CZ 47146206
Opletalova 9, 110 00 Praha 1
Řešitel projektu je zkušeným výzkumným pracovníkem. Je zakladatelem
společnosti pro marketingový výzkum STEM/MARK, a.s., působil jako
prezident asociace předních výzkumných společností působících v České
republice, zaměřuje se na koncepci a koordinaci významných projektů na
národní i mezinárodní úrovni. Je iniciátorem a propagátorem projektů Kvalita
Očima Pacientů a Kvalita Pracovního Života ve zdravotnictví. V rámci tohoto
projektu spolupracuje od roku 2001 s Ministerstvem zdravotnictví ČR a
společností STEM/MARK, a.s. na lokalizaci metodiky měření kvality zdravotní
péče prostřednictvím systematického monitoringu osmi dimenzí kvality
- spokojenosti pacientů. Při měření kvality zdravotní péče spolupracuje také s
některými kraji, krajskými zdravotními rady a nemocnicemi (např.:
Středočeský kraj, Liberecký kraj, FN Ostrava, FN Plzeň a dalšími). Je
spoluautorem publikace Strategický marketing zdravotnických zařízení a
metodické příručky Kvalita Očima Pacientů.
STEM/MARK, a.s.
PhDr. Lenka Beranová
Analytička
Analytička, která spolupracuje na projektech Kvalita Očima Pacientů a v
oblasti marketingového výzkumu působí 4 roky.
©RNDr. Tomáš RAITER, 2011
STEM/MARK
je
společností
zkušených
odborníků
v
marketingovém výzkumu, kteří se řídí přesvědčením, že
kvalitní výzkum musí být dialog: Dialog mezi námi a klientem
a dialog s našimi respondenty otevírají cestu k dobrému
výzkumu. Dobrý výzkum je předpokladem úspěšného dialogu
našeho klienta s jeho zákazníky. Nejlepší služby se rodí z
otevřeného dialogu lidí. Marketingový výzkum je dialog.
V letošním roce STEM/MARK vstoupí do osmnáctého roku
existence. Během této doby jsme se stali jednou z předních
společností v oblasti marketingového výzkumu na českém
trhu.
Poskytujeme služby na vysoké profesionální úrovni, prověřené
na několika úrovních společnosti nezávislými orgány české
asociace agentur pro výzkum trhu SIMAR a odpovídající
standardům světové profesní organizace ESOMAR.
Výzkumné série, rozsáhlý archiv dat pořízených ve vlastní režii
a znalost prostředí nám umožňují znát odpovědi na některé
otázky ještě dříve, než nám je klienti položí.
Pomáháme zákazníkům správně porozumět výsledkům
výzkumu a zvolit optimální marketingovou strategii vedoucí k
úspěchu a k dosažení jejich cílů. Tím podporujeme jejich růst a
zlepšování pozice na trhu.
Chlumčanského 497/5, 180 00 Praha 8
Web: http://www.stemmark.cz
Kvalita Očima Pacientů ÚVN 2011
strana 8
Východiska projektu
O projektu
Zadavatelem je Ústřední vojenská nemocnice, která získala
v lednu 2005 jako první nemocnice v ČR, a ve střední a
východní Evropě vůbec, mezinárodní akreditaci Joint
Historie projektu
Ačkoli existuje mnoho dotazníků spokojenosti nemocných s
různými položkami kvality péče, jejich výsledky nejsou
vzájemně srovnatelné, často nadhodnocují spokojenost
Commission International, která je udělována jako
osvědčení o dodržování vysokých standardů kvality péče o
pacienty.
nemocných s poskytovanou zdravotní péčí a proto přináší
jen málo informací pro zlepšování kvality péče.
V zahraničí tento problém jako první řešili pracovníci
Projekt Kvalita péče očima pacientů je v souladu s
požadavkem EU zavádět systém kontinuálního rozvoje
kvality a standardy Ministerstva zdravotnictví ČR.
Kvalita ve zdravotnictví je pojem zahrnující celou řadu
postupů z oblasti standardizace, akreditace a metod měření
a řízení kvality péče. Významnou složkou je vnímání kvality
ve zdravotnictví jejími každodenními spotřebiteli - pacienty.
Průběh nemoci a proces uzdravování je ovlivněn též
Pickerova institutu, kteří si uvědomili, že pravděpodobná
příčina nekompatibility výsledků šetření spokojenosti
spočívá ve špatně definovaném pojmu kvalita péče. Provedli
proto rozsáhlé šetření s cílem definovat kvalitu péče z
pohledu pacienta.
Ze zkušeností a doporučení Pickerova institutu vycházela
také skupina kolem PhDr. Miroslava Bílka z Centra řízení
kvality péče při FN v Plzni podporovaná Sdružením
působením řady psychologických faktorů. Z klinických
fakultních nemocnic a Ministerstvem zdravotnictví ČR. Od
výzkumů vyplývá, že doba hospitalizace a celkového
procesu uzdravování může být podstatně zkrácena, a tím i
zlevněna, pozitivním přístupem pacienta a jeho dobrým
psychickým stavem. Velký vliv zde hraje zejména
spokojenost pacienta s prostředím a péčí, které se mu
dostává, dobrá spolupráce a komunikace se zdravotnickým
personálem a další charakteristiky, které lze souhrnně
nazvat kvalita péče.
roku 2002 spolupracuje MZČR na projektech kvality
zdravotní péče očima pacientů MZČR s řešitelem projektu.
Ti vytvořili na základě svých zkušeností s výzkumy v oblasti
zdravotnictví a farmacie v českém prostředí lokalizovaný
dotazník pro hodnocení kvality zdravotní péče. Dotazník se
zaměřuje na ty významné zkušenosti pacientů, které
mohou hodnotit samotní pacienti.
Metodika sběru dotazníků odpovídá doporučenému
Pro rozhodovací procesy spojené s řízením kvality je
standardu, který byl zveřejněn ve Věstníku MZ ČR.
zapotřebí pravidelně získávat spolehlivé podklady na
metodicky jednotné bázi. Z toho vyplývá potřeba
pravidelného monitoringu kvality péče z pohledu pacientů.
Důležité jsou jak absolutní hodnoty získaných ukazatelů,
tak zejména jejich vývoj v časové řadě a odhad trendů.
©RNDr. Tomáš RAITER, 2011
Kvalita Očima Pacientů ÚVN 2011
strana 9
Východiska projektu
Průměrné hodnoty výsledků za všechny pacienty dává pro
Konstrukce dimenzí kvality péče
Dimenze kvality péče jsou tematicky definované oblasti
každou dimenzi průměrné procento spokojenosti pacientů
péče. Každou dimenzi sytí 3–10 škálových otázek
se službami poskytovanými v dané oblasti.
dotazníku. Pro interpretaci dimenzí byla zvolena statistika
Důvodem, proč do analýzy vstupují pouze nejlepší kategorie
splňující následující požadavky:
odpovědí (tzv. top box), je obecná zkušenost, že při
umožňuje agregovat otázky do jednoho čísla
výzkumech spokojenosti mají respondenti tendenci uvádět
lze ji snadno interpretovat
poměrně vysoké hodnoty spokojenosti. I při takto přísné
konstrukci statistik vychází průměrná spokojenost pacientů
umožňuje statistické analýzy.
s položkami sytícími jednotlivé dimenze okolo 80 %.
Tyto vlastnosti splňuje následující transformace otázek:
Z centrální limitní věty potom plyne, že takto konstruovaná
statistika má limitně normální rozdělení, tedy ji lze testovat
U každé otázky zvolíme typicky jednu položku škály,
pomocí běžných statistických testů. Asymptotická normalita
která odráží nejlepší hodnocení pacienta. Této
v těchto případech začíná obvykle fungovat od N=20.
položce škály přiřadíme hodnotu 1.
Všem ostatním platným položkám přiřadíme číslo 0.
Položky typu „neuvedeno“, „neví“, apod. z analýzy
vynecháme.
Za každého pacienta spočítáme pro každou dimenzi
průměr takto transformovaných proměnných.
Za každou dimenzi spočítáme z těchto hodnot
průměr přes všechny pacienty.
Výsledkem tohoto postupu je, že každému pacientovi je pro
každou dimenzi přiřazeno jedno číslo, které lze
interpretovat jako procento otázek sytících danou dimenzi,
ve kterých byl pacient maximálně spokojený.
©RNDr. Tomáš RAITER, 2011
Kvalita Očima Pacientů ÚVN 2011
strana 10
Metodika projektu
Ve výzkumu pro ÚVN Praha byl použit standardizovaný a v
českém prostředí ověřený dotazník, který pokrývá všech osm
„pickerovských“ dimenzí a umožňuje získat standardizovaná data
srovnatelná nejen mezi jednotlivými odděleními, ale která jsou
také základem pro sledování vývoje kvality péče v časové řadě.
V roce 2011 se projektu zúčastnila tato lůžková oddělení:
Urologie
Gynekologie
Chirurgie B
Chirurgie A
Ortopedie 1
Ortopedie 2
Ortopedie 3 – všeob.
Neurochirurgie A
Neurochirurgie B
Interna kardiologie
Interna OGHM-A
Interna OGHM-B
Oční
ORL
Neurologie
Všeobecná interna
Následná péče
Psychiatrie
Kožní
ORFM
©RNDr. Tomáš RAITER, 2011
Sběr dat
Výzkumnou technikou bylo anketní dotazování.
K dotazování byl použit standardizovaný dotazník, který byl v
nemocnicích distribuován prostřednictvím staničních sester
pacientům všech oddělení den před propuštěním z nemocnice.
Distribuci a sběr dotazníků zajišťoval odběratel vlastními
zaměstnanci dle metodických pokynů řešitele projektu.
Jednalo se o pacienty, kteří strávili v nemocnici minimálně 2 dny
(jednu noc) a kteří jsou k vyplnění dotazníku způsobilí.
Dotazník vyplňovali respondenti samostatně, doba vyplňování
obvykle nepřekročila 20 minut.
V průběhu šetření sestra rozdávala dotazníky všem způsobilým
pacientům, dokud celkový návrat nedosáhl předem stanovené
hranice určené pro každé oddělení.
Jednotlivá oddělení měla stanovena plánovaný počet vyplněných
dotazníků podle velikosti a průměrného počtu přijatých pacientů.
Podle standardní metodiky nejsou obvykle vyhodnocena
pracoviště, kde počet získaných dotazníků nedosáhl aspoň 20 ks.
Pracoviště s nižším počtem vstupují do celkových výsledků
spokojenosti pacientů za celou nemocnici, ale nejsou obvykle
samostatně vyhodnocována. Mohou být sloučena s jiným
pracovištěm, nebo zařazena do kategorie „ostatní“.
Každé oddělení vyplňuje Hlášení o nezařazených pacientech, ve
kterém je evidován počet případů, kdy pacient sice splňoval
objektivní podmínky pro zařazení do výzkumu, ale nevyhověl
subjektivním kritériím (indispozice k vyplnění dotazníku,
organizační důvody zařízení).
Pokud na pracovišti součet získaných dotazníků a nezařazených
pacientů překročí počet vykázaných propuštěných pacientů, je
hlášení tohoto pracoviště o propuštěných pacientech anulováno.
Pokud je přesto počet dotazníků vyšší než počet propuštěných
pacientů, je ve výstupech uvedeno, že u tohoto pracoviště nebylo
možné návratnost vyhodnotit.
Kvalita Očima Pacientů ÚVN 2011
strana 11
Návratnost dotazníků a validita dat
Návratnost dotazníků
V době, kdy probíhal sběr dotazníků v roce 2011 bylo na
ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1000 (2011), n=1146 (2010)
sledovaných odděleních ÚVN hospitalizováno celkem 1501
87
Interna OGHM A+B
Ortopedie 3 - všeob.
83
Kožní
83
Ortopedie 2
78
Neurologie
78
Psychiatrie
78
Chirurgie B
76
80
Urologie
100
pacientů. Na těchto odděleních v rozhodném období nebylo
do výzkumu zařazeno dle kvalifikovaného posudku
personálu nemocnice 134 (8,9 %) pacientů. Během šetření
se podařilo získat 1000 validních dotazníků. To znamená, že
úspěšnost (návratnost) dotazování dosáhla hodnoty
93
73 procent.
98
86
Histogram rozložení vah v datovém souboru (2011)
75
67
150.00
Neurochirurgie B
72
Oční
72
68
ORL
98
95
120.00
75
Neurochirurgie A
Frequency
66
64
Všeobecná interna
Následná péče
59
ORFM
58
Interna kardiologie
52
Ortopedie 1
51
2011
30.00
98
0%
20%
40%
Mean = 1.0584
Std. Dev. = 0.28084
N = 1,000
83
0.00
36
41
Gynekologie
60.00
2010
62
43
Chirurgie A
90.00
0.75
60%
80%
100%
1.00
1.25
1.50
1.75
vaha
Cases weighted by vaha
ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - ÚVN, 2011
©RNDr. Tomáš RAITER, 2011
Kvalita Očima Pacientů ÚVN 2011
strana 12
Parametry projektu
Histogram sběru dat
Detaily terénního šetření
ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1000 (2011)
Celkový počet sebraných dotazníků:
v roce 2011 n=1000
v roce 2010 n=1146
Termín anketního šetření:
v roce 2011: říjen až listopad
v roce 2010: březen až duben
Vážení dat
Sebraná data za nemocnici byla převážena na skutečný
počet pacientů v rámci jednotlivých lůžkových oddělení
nemocnice, který byl dodán ÚVN. Zpracování metodou
vážení četností zajišťuje maximální reprezentativitu
výsledků.
Za obecně přijatelný se považuje rozsah vah v rozmezí mezi
0,3 -3,0. V datovém souboru se rozsah vah pohybuje mezi
0,77 – 1,84; což indikuje velmi dobrou shodu sebraných dat
a celého souboru pacientů.
Histogram rozložení vah je na předcházející straně.
1 .10.2011
5 .10.2011
7 .10.2011
8 .10.2011
9 .10.2011
10.10.2011
11.10.2011
12.10.2011
13.10.2011
14.10.2011
15.10.2011
16.10.2011
17.10.2011
18.10.2011
19.10.2011
20.10.2011
21.10.2011
22.10.2011
23.10.2011
24.10.2011
25.10.2011
26.10.2011
27.10.2011
28.10.2011
29.10.2011
30.10.2011
31.10.2011
1 .11.2011
2 .11.2011
3 .11.2011
4 .11.2011
5 .11.2011
6 .11.2011
7 .11.2011
8 .11.2011
10.11.2011
12.11.2011
13.11.2011
14.11.2011
17.11.2011
18.11.2011
20.11.2011
24.11.2011
25.11.2011
26.11.2011
27.11.2011
30.11.2011
31.11.2011
-5
2
1
1
3
3
33
14
13
33
45
36
37
36
64
18
9
43
32
9
9
2
2
2
1
1
1
45
40
38
43
45
21
11
30
39
38
41
14
44
28
4
3
2
1
1
2
1
1
10
25
40
55
70
ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - ÚVN, 2011
©RNDr. Tomáš RAITER, 2011
Kvalita Očima Pacientů ÚVN 2011
strana 13
Parametry projektu
Počet získaných odpovědí v jednotlivých
odděleních
Počty propuštěných pacientů
ZÁKLAD: Všichni pacienti
ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1000 (2011), n=1146 (2010)
Interna OGHM A+B
Interna - kardiologie
104
48
ORL
Chirurgie A
85
73
Chirurgie B
76
76
Ortopedie 2
76
68
Neurochirurgie B
Oční
61
78
68
55
Chirurgie A
53
Neurologie
Ortopedie 1
45
Neurochirurgie A
45
41
Ortopedie 3 - všeob.
44
18
80
64
25
Gynekologie
21
ORFM
2010
49
0
25
75
100
ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - ÚVN, 2011
©RNDr. Tomáš RAITER, 2011
10 88
57
12 69
65
3 68
61
7 68
51
2 53
39
Psychiatrie
36
0 36
ORFM
36
0 36
6 45
Kožní
23 0 23
Následná péče
19 3 22
20
95
0 94
78
0
50
3 97
21
Všeobecná interna
32
5 100
94
Ortopedie 3 - všeob.
2011
6 105
74
Neurologie
13
17
Následná péče
94
Neurochirurgie A
19
17
Kožní
Ortopedie 2
Gynekologie
63
28
30
Psychiatrie
95
Ortopedie 1
29
34
Všeobecná interna
Chirurgie B
Neurochirurgie B
75
13 120
99
Oční
67
Interna kardiologie
0 125
107
Urologie
130
127
25
125
Interna - OGHM A+B
83
18
102
ORL
79
80
Urologie
112
40
Zařazení pacienti
Nezařazení pacienti
60
80
100
120
140
160
180
125
ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - ÚVN, 2011
Kvalita Očima Pacientů ÚVN 2011
strana 14
Dimenze kvality péče
Přijetí do nemocnice
Citová opora a zmírnění strachu a úzkosti
opoždění péče jako zdroj nespokojenosti nemocných
strach a úzkost může oslabovat stejně jako fyzické účinky
zpoždění jsou drahá i v potenciálních nákladech za sníženou
úzkost z nemoci a strach z možných důsledku a
spokojenost pacientů a ve vedlejších klinických výsledcích
dlouhodobých prognóz
obavy z účinku nemoci na schopnost postarat se o sebe
Respekt, ohled, úcta
pocit anonymity a ztráta identity v nemocnici
obavy z účinku nemoci na rodinný příjem
potřeba být léčen s úctou a respektem
Zapojení rodiny a přátel
obavy z nemoci a z ovlivnění života léčbou
rodinní příslušníci a nejbližší přátelé jako sociální a citová
potřeba být informován a být zahrnut do lékařského
podpora
rozhodování o léčbě
obavy z vlivu nemoci na přátele a rodinu
Koordinace a integrace péče
Propuštění a pokračování péče
kompetence a schopnosti poskytovatelů péče z pohledu
neznalost, jak sledovat nebezpečné signály, jak užívat léky
pacienta
uspořádání klinické péče, pomocných služeb a péči první
linie
Informace, komunikace a vzdělávání
poskytnutí informací o klinickém stavu, vývoji a prognóze
informace, jak se chovat po propuštění ze zdravotnického
zařízení
Tělesné pohodlí
fyzická péče je jednou z nejzákladnějších služeb, kterou
poskytovatelé zdravotnických služeb mohou poskytnout z
pohledu pacienta
pocit strachu z melancholického vybavení nemocnice
oceňována je čistota, pohodlí a příjemné prostředí
©RNDr. Tomáš RAITER, 2011
Kvalita Očima Pacientů ÚVN 2011
strana 15
Hodnocení spokojenosti
Spokojenost podle dimenzí
Dimenze kvality péče jsou tématicky definované oblasti péče o pacienta. Každou dimenzi sytí 3–10 škálových otázek dotazníku.
Spokojenost pacientů s poskytovanou péčí v jednotlivých dimenzích vyjadřuje, na kolik procent byl pacient během svého pobytu
spokojen s poskytnutou péčí, a to ve vybraných ukazatelích, které sytí jednotlivé dimenze.
Souhrnná spokojenost
Souhrnná spokojenost pacientů s poskytovanou péčí vyjadřuje, na kolik procent byl pacient během svého pobytu spokojen s
nemocniční péčí, a to souhrnně pro všechny sledované ukazatele.
Spokojenost podle jednotlivých oddělení
Hodnocení pacientů jednotlivých oddělení byla srovnána s průměrným hodnocením všech ostatních oddělení.
Následující grafy ukazují jednak průměrnou spokojenost pacientů (v grafu znázorněno kolečkem) a dále 95% interval spolehlivosti okolo
této hodnoty (v grafu znázorněno úsečkou).
Šířka intervalu spolehlivosti je ovlivněna počtem odpovědí a jednotností pacientů v jejich odpovědích. Čím více odpovědí a čím větší shoda
v názorech pacientů, tím užší je tento interval.
Statisticky významné odchylky jsou v grafech a v tabulkách vyznačeny barevně.
Červeně jsou vyznačeny významné odchylky směrem nahoru (významně lepší výsledek v souhrnné spokojenosti pacientů daného oddělení)
a významné odchylky směrem dolů jsou vyznačeny modře (významně horší výsledek v souhrnné spokojenosti pacientů daného oddělení).
Spokojenost s jednotlivými indikátory
Tabulky shrnují rozdíly ve spokojenosti s jednotlivými indikátory podle oddělení. Pro porovnání průměrného hodnocení na jednotlivých
odděleních s průměrem za všechny ostatní oddělení byl využit dvou výběrový T-test (Independent T-test). Statisticky významné rozdíly
byly testovány pro hladinu p=0,05. Odchylky směrem nahoru jsou v tabulkách zaznamenány znaménkem „+“ a vyznačeny červeně,
směrem dolů znaménkem „-“ a modře.
©RNDr. Tomáš RAITER, 2011
Kvalita Očima Pacientů ÚVN 2011
strana 16
Struktura vzorku pacientů
Demografická struktura pacientů
V souboru pacientů bylo 53 % mužů a 47 % žen.
Z hlediska věku převažují pacienti na 51 let (67 %).
ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1000 (2011), n=1146 (2010)
Nejmladší věková skupina do 30ti let tvoří 10 % vzorku.
Do 30 let
10
Z hlediska vzdělání převažují pacienti spíše s vyšším
10
vzděláním; pacientů s maturitou je v souboru 42 %,
pacientů s vysokoškolským vzděláním je 28 %.
24
31 - 50 let
Oproti roku 2010 se demografická struktura pacientů nijak
Věk
24
výrazně nezměnila.
42
51 - 70 let
40
24
Nad 70 let
27
53
Pohlaví
Muž
50
47
Žena
50
5
Vzdělání
Základní bez vyučení
5
2011
25
Vyučení bez maturity
24
42
Maturita
2010
43
28
VŠ
28
0%
20%
40%
60%
80%
100%
ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - ÚVN, 2011
©RNDr. Tomáš RAITER, 2011
Kvalita Očima Pacientů ÚVN 2011
strana 17
Přijetí do nemocnice
Byl/a jste v této nemocnici, kde právě ležíte,
hospitalizován/a plánovaně nebo jako akutní případ?
Plánované přijetí k hospitalizaci výrazně převažuje nad
urgentním příjmem (65 % vs 26 %). Oproti roku 2008
ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1000 (2011), n=1146 (2010)
vrostl podíl neplánovaných přijetí o 2 p.b.
26
Neplánovaně, jako akutní případ
Čekací doba na přijetí do nemocnice u pacientů s
24
plánovaným příjmem není obvykle delší než jeden měsíc.
Oproti roku 2010 se průměrná doba čekání na přijetí mírně
65
Plánovaně, byl(a) jstem objednán(a)
předem
snížila.
67
4
Většina pacientů považuje čekací dobu za adekvátní
Byl(a) jsem převezen(a) odjinud
3
vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nebo byla přijata
dříve než předpokládala.
5
Neuvedeno
5
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90% 100%
ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - ÚVN, 2011
Čekací doba na přijetí do nemocnice
Hodnocení zdravotního stavu vzhledem k čekací době na přijetí
do nemocnice
ZÁKLAD: Všichni respondenti, jejichž příjem byl předem plánován, n=695 (2011), n=773 (2010)
ZÁKLAD: Všichni respondenti, jejichž příjem byl předem plánován, n=678 (2011)
20
Přiliš dlouhá
Tak akorát
Byl(a) jsem přijat(a) dříve, než jsem předpokládal(a)
Nevím
17
6
100%
5
90%
16
80%
17
70%
37
Do jednoho měsíce
30%
2011
1
68
53
47
60
43
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
4
2
Do jednoho
měsíce
30%
ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - ÚVN, 2011
17
1
Do jednoho
týdne
1
©RNDr. Tomáš RAITER, 2011
20
53
2-3 dny
0%
1
20%
20
68
20%
2010
10%
2
14
27
10%
0
0%
44
40%
20
Neuvedeno
43
4
50%
19
Déle
1
60%
41
Do půl roku
5
Více než půl
roku
Do jednoho týdne
8
Nečekal(a)
jsem
2-3 dny
Do půl roku
Nečekala(a) jsem
ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - ÚVN, 2011
Kvalita Očima Pacientů ÚVN 2011
strana 18
SOUHRNNÁ SPOKOJENOST
SOUHRNNÁ SPOKOJENOST
Spokojenost s nemocniční péčí souhrnně pro všechny sledované ukazatele
Souhrnná spokojenost
Souhrnná spokojenost pacientů s poskytovanou péčí vyjadřuje, na kolik procent byl pacient během svého
pobytu spokojen s nemocniční péčí, a to souhrnně pro všechny sledované ukazatele a podle jednotlivých
oddělení.
Výzkum prokázal, že kvalita péče v ÚVN je na vysoké úrovni. Souhrnná spokojenost za celou nemocnici
dosahuje 83,5 %. Celkovou spokojenost podporuje i fakt, že naprostá většina pacientů by ÚVN doporučila svým
přátelům nebo rodině. Ve srovnání s přecházející vlnou šetření se spokojenost téměř nezměnila (- 0,4 p.b).
Nejvyšší souhrnná spokojenost je na odděleních:
Interna OGHM A
Interna kardiologie
Kožní
Neurologie
Urologie
Naopak nejnižší souhrnnou spokojenost ve srovnání s průměrem za celou nemocnici, ačkoli stále vysokou
spokojenost, lze zaznamenat na těchto odděleních:
Neurochirurgie B
Chirurgie A
Ortopedie 2
©RNDr. Tomáš RAITER, 2011
Kvalita Očima Pacientů ÚVN 2011
strana 21
ÚVN: Souhrnná spokojenost
ÚVN: Souhrnná spokojenost
Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích
Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích
83,5
2011 (n=50)
1 Interna OGHM A
2 Interna
kardiologie
85,6
2011 (n=67)
87,6
2010 (n=79)
83,1
2011 (n=19)
86,9
2010 (n=17)
87,9
2011 (n=53)
86,8
4 Neurologie
2010 (n=64)
89,8
2011 (n=68)
86,8
2010 (n=61)
87,5
2011 (n=45)
86,7
5 Oční
6 Neurochirurgie A
2010 (n=41)
82,6
2011 (n=79)
86,5
7 Urologie
2010 (n=80)
84,6
2011 (n=54)
86,0
8 Interna OGHM B
2010 (n=61)
84,7
2011 (n=85)
84,9
2010 (n=73)
85,5
2011 (n=28)
82,9
2010 (n=34)
77,3
9 ORL
10 Všeobecná
interna
0
10
20
90,0
2010 (n=48)
3 Kožní
30
40
2011 (n=45)
82,5
2010 (n=63)
83,6
2011 (n=25)
82,3
2010 (n=49)
86,3
2011 (n=21)
81,7
2010 (n=32)
89,5
2011 (n=76)
81,5
2010 (n=76)
80,0
2011 (n=44)
80,7
2010 (n=48)
85,8
2011 (n=76)
79,3
2010 (n=83)
82,6
2011 (n=27)
79,2
2010 (n=30)
85,4
2011 (n=54)
79,0
2010 (n=75)
79,1
2011 (n=68)
78,4
2010 (n=78)
79,7
2011 (n=13)
76,4
2010 (n=17)
69,8
11 Ortopedie 1
12 Gynekologie
13 ORFM
14 Chirurgie B
15 Ortopedie 3 všeob.
16 Ortopedie 2
17 Psychiatrie
18 Chirurgie A
19 Neurochirurgie
B
20 Následná péče
50
60
70
ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - ÚVN, 2011
©RNDr. Tomáš RAITER, 2011
83,5
80
90
100
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - ÚVN, 2011
Kvalita Očima Pacientů ÚVN 2011
strana 22
SPOKOJENOST PACIENTŮ
V JEDNOTLIVÝCH DIMENZÍCH
Spokojenost pacientů v jednotlivých dimenzích
Tato kapitola se zabývá jednotlivými dimenzemi kvality péče, jednak v rámci celé nemocnice a jednak v rámci
jednotlivých oddělení.
Dimenze představují tématicky definované oblasti péče o pacienta sycené jednotlivými indikátory (otázkami).
Spokojenost pacientů s poskytovanou péčí v jednotlivých dimenzích vyjadřuje, na kolik procent byl pacient
během svého pobytu spokojen s poskytnutou péčí, a to ve vybraných indikátorech, které sytí jednotlivé
dimenze.
I v případě jednotlivých dimenzí podílejících se na souhrnné spokojenosti je celková spokojenost pacientů
vysoká. Až na „citovou oporu“ převyšují všechny dimenze hranici 80 %.
Z hlediska celkového hodnocení ÚVN je spokojenost pacientů vůbec nejvyšší v dimenzích zapojení rodiny a
propuštění a pokračování péče. Naopak mírně nižší spokojenost oproti průměru (celkově se však stále jedná o
vysokou spokojenost) vyjadřují pacienti s citovou oporou, s tělesným pohodlím a s informacemi.
Následující graf ukazuje spokojenost pacientů v jednotlivých dimenzích za celou nemocnici. Další části kapitoly
postupně analyzují jednotlivé dimenze na jedné straně podle podílu jednotlivých indikátorů na sycení dané
dimenze, na straně druhé podle hodnocení dané dimenze v jednotlivých oddělení.
©RNDr. Tomáš RAITER, 2011
Kvalita Očima Pacientů ÚVN 2011
strana 24
ÚVN: Souhrnná spokojenost
Základ: Všichni pacienti
83,5
2011 (n=996)
2010 (n=1120)
Celkem
0
83,5
83,9
Zapojení rodiny
92,3
92,3
Propuštění a pokračování
péče
90,4
90,4
Přijetí do nemocnice
85,2
85,9
Respekt, ohled, úcta
84,9
83,9
Koordinace a integrace
péče
82,7
83,1
Informace
81,3
82,9
Tělesné pohodlí
80,8
81,7
Citová opora
78,0
79,0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - ÚVN, 2011
©RNDr. Tomáš RAITER, 2011
Kvalita Očima Pacientů ÚVN 2011
strana 25
ÚVN: Souhrnná spokojenost
Základ: Všichni respondenti
83,5
2011 (n=91)
2010 (n=96)
78,7
80,3
Věk: 31 - 50 let
2011 (n=230)
2010 (n=252)
83,1
82,5
Věk: 51 - 70 let
2011 (n=407)
2010 (n=418)
84,9
85,8
Věk: Nad 70 let
2011 (n=234)
2010 (n=305)
84,0
84,1
Pohlaví: Muž
2011 (n=520)
2010 (n=556)
84,5
84,0
Pohlaví: Žena
2011 (n=464)
2010 (n=563)
82,5
83,6
Vzdělání: Zákl. bez vyučení
2011 (n=50)
2010 (n=57)
79,2
87,5
Vzdělání: Vyučen
2011 (n=244)
2010 (n=266)
85,1
85,6
Vzdělání: Maturita
2011 (n=406)
2010 (n=481)
83,6
84,0
Vzdělání: VŠ
2011 (n=276)
2010 (n=305)
83,1
81,4
Příjem: akutní
2011 (n=261)
2010 (n=277)
82,6
82,4
Příjem: plánovaný
2011 (n=653)
2010 (n=772)
83,8
84,4
Věk: Do 30 let
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - ÚVN, 2011
©RNDr. Tomáš RAITER, 2011
Kvalita Očima Pacientů ÚVN 2011
strana 26
Přijetí do nemocnice
Otázky sytící dimenzi:
Byl termín Vašeho přijetí nemocnicí změněn?
Jak dlouhá Vám připadala doba čekání na přijetí do nemocnice vzhledem k Vašemu
zdravotnímu stavu?
Zhoršily se Vaše zdravotní potíže během čekání na přijetí do nemocnice?
Jak na Vás působil první kontakt s nemocnicí (na pohotovosti, na příjmu apod.)?
Dostal/a jste během přijetí dostatek informací o svém zdravotním stavu a dalším
průběhu Vaší léčby?
Jak dlouho jste při příjmu do nemocnice čekal/a na uložení na lůžko?
Jak byste oznámkoval/a organizaci a plynulost Vašeho přijetí do nemocnice?
Přijetí do nemocnice
V rámci dimenze „přijetí do nemocnice“, jsou nejlépe hodnoceny indikátory, tj. otázky nejvíce sytící danou dimenzi:
Doba čekání na přijetí do nemocnice vzhledem ke zdravotnímu stavu
Vývoj zdravotních potíží během čekání na přijetí do nemocnice (tj. během čekání na přijetí se zdravotní potíže
nezhoršily)
Dodržení termínu přijetí
Dojem z prvního kontaktu z nemocnicí
Mezi indikátory s nižší celkovou spokojeností se řadí:
Organizaci a plynulost přijetí do nemocnice
S dimenzí přijetí do nemocnice byli spokojenější pacienti z oddělení :
ORFM
Interna kardiologie
Interna OGHM A
Urologie
ORL
Oddělení, ve kterém je prokazatelně nižší spokojenost s přijetím do nemocnice, je Ortopedie 2, Neurochirurgie B,
Ortopedie 1, Chirurgie B.
Ve srovnání s předcházející vlnou šetření se spokojenost s touto dimenzí nejvíce zhoršila na Ortopedii 2.
©RNDr. Tomáš RAITER, 2011
Kvalita Očima Pacientů ÚVN 2011
strana 28
ÚVN: Přijetí do nemocnice
Základ: Všichni pacienti
85,2
0
85,2
85,9
2011 (n=988)
2010 (n=1105)
Přijetí do nemocnice
Doba čekání na přijetí do
nemocnice vzhledem
ke zdravotnímu stavu
95,0
95,1
Dodržení termínu přijetí
93,9
89,4
Zhoršení zdravotních potíže
během čekání na přijetí do
nemocnice
91,4
92,1
Dojem z prvního kontaktu
s nemocnicí
87,6
89,0
Doba čekání na uložení na
lůžko
85,6
86,7
Dostatek informací o
zdravotním stavu a dalším
průběhu léčby
84,4
84,3
Organizace a plynulost
přijetí do nemocnice
70,1
74,4
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - ÚVN, 2011
©RNDr. Tomáš RAITER, 2011
Kvalita Očima Pacientů ÚVN 2011
strana 29
ÚVN: Přijetí do nemocnice
ÚVN: Přijetí do nemocnice
Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích
Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích
85,2
2011 (n=21)
1 ORFM
2 Interna
kardiologie
89,0
2011 (n=66)
91,6
2010 (n=78)
88,3
2011 (n=50)
91,4
2010 (n=47)
87,6
2011 (n=25)
90,8
2010 (n=49)
92,6
2011 (n=19)
89,2
4 Gynekologie
5 Kožní
2010 (n=17)
92,0
2011 (n=54)
88,8
6 Interna OGHM B
2010 (n=60)
81,9
2011 (n=77)
88,4
7 Urologie
2010 (n=79)
85,2
2011 (n=45)
88,1
2010 (n=38)
85,0
2011 (n=85)
88,0
2010 (n=73)
88,2
2011 (n=65)
86,6
2010 (n=61)
89,9
8 Neurochirurgie A
9 ORL
10 Oční
0
10
20
92,7
2010 (n=31)
3 Interna OGHM A
30
40
2011 (n=53)
85,5
2010 (n=64)
90,7
2011 (n=53)
85,1
2010 (n=74)
80,7
13 Ortopedie 3 všeob.
2011 (n=44)
82,3
2010 (n=48)
87,4
14 Všeobecná
interna
2011 (n=28)
82,0
2010 (n=34)
72,0
2011 (n=75)
80,5
2010 (n=74)
77,6
2011 (n=27)
79,4
2010 (n=29)
84,0
2011 (n=45)
78,8
2010 (n=62)
84,4
2011 (n=68)
78,5
2010 (n=76)
82,3
2011 (n=76)
77,8
2010 (n=82)
87,0
2011 (n=13)
71,7
2010 (n=16)
73,4
11 Neurologie
12 Chirurgie A
15 Chirurgie B
16 Psychiatrie
17 Ortopedie 1
18 Neurochirurgie
B
19 Ortopedie 2
20 Následná péče
50
60
70
ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - ÚVN, 2011
©RNDr. Tomáš RAITER, 2011
85,2
80
90
100
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - ÚVN, 2011
Kvalita Očima Pacientů ÚVN 2011
strana 30
Respekt, ohled, úcta
Otázky sytící dimenzi:
Znal/a jste svého ošetřujícího lékaře?
Hovořil před Vámi lékař tak, jako byste nebyl/a přítomen/a?
Hovořila před Vámi zdravotní sestra tak, jako byste nebyl/a přítomen/a?
Měl/a jste důvěru ke zdravotním sestrám, které Vás ošetřovaly?
Chtěl/a jste být více zapojen/a do rozhodování o své léčbě?
Cítíte celkově, že jste byl/a léčen/a s úctou a respektem?
Respekt, ohled a úcta
V rámci dimenze „respekt, ohled a úcta“, jsou nejlépe hodnoceny následujícími indikátory související s komunikací a
respektem ze strany zdravotnického personálu:
Způsob komunikace před pacientem ze strany sestry
Způsob komunikace před pacientem ze strany lékaře
Mezi indikátory sytící tuto dimenzi slaběji patří:
Znalost ošetřujícího lékaře
Oddělení, ve kterých je nejvyšší spokojenost s respektováním a zapojením pacienta do léčby:
Interna OGHM A
Neurologie
Ortopedie 3 všeob.
ORL
Oddělení, ve kterém je prokazatelně nižší spokojenost s respektem a úctou k pacientovi, je:
Chirurgie A
©RNDr. Tomáš RAITER, 2011
Kvalita Očima Pacientů ÚVN 2011
strana 32
ÚVN: Respekt, ohled, úcta
Základ: Všichni pacienti
84,9
2011 (n=992)
Respekt, ohled, úcta
2010 (n=1118)
84,9
83,9
Způsob komunikace před
pacientem ze strany sestry
93,0
Způsob komunikace před
pacientem ze strany lékaře
90,8
Úcta a respekt ze strany
zdravotnického personálu
86,3
Potřeba většího zapojení do
rozhodování o vlastní léčbě
84,1
Důvěra k ošetřujícím
sestrám
83,4
92,1
90,3
85,9
72,2
84,4
74,0
Znalost ošetřujícího lékaře
0
10
20
77,1
30
40
50
60
70
80
90
100
ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - ÚVN, 2011
©RNDr. Tomáš RAITER, 2011
Kvalita Očima Pacientů ÚVN 2011
strana 33
ÚVN: Respekt, ohled, úcta
ÚVN: Respekt, ohled, úcta
Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích
Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích
84,9
2011 (n=50)
92,5
2010 (n=48)
89,6
2011 (n=53)
92,1
2010 (n=64)
91,2
2011 (n=44)
89,7
1 Interna OGHM A
2 Neurologie
3 Ortopedie 3 všeob.
2010 (n=48)
87,0
2011 (n=25)
89,5
4 Gynekologie
2010 (n=49)
86,7
2011 (n=85)
88,9
2010 (n=73)
86,4
2011 (n=79)
87,7
5 ORL
6 Urologie
2010 (n=80)
83,6
2011 (n=54)
86,9
7 Interna OGHM B
2010 (n=61)
89,0
2011 (n=18)
85,9
8 Kožní
2010 (n=17)
87,2
2011 (n=44)
85,2
2010 (n=41)
83,9
2011 (n=68)
84,2
2010 (n=61)
88,7
9 Neurochirurgie A
10 Oční
0
10
20
30
40
11 Interna
kardiologie
2011 (n=67)
83,9
2010 (n=78)
77,9
12 Všeobecná
interna
2011 (n=28)
83,9
2010 (n=33)
78,4
2011 (n=76)
83,5
2010 (n=76)
78,6
2011 (n=45)
83,3
2010 (n=63)
83,7
2011 (n=67)
82,8
2010 (n=78)
83,8
2011 (n=27)
81,7
2010 (n=30)
84,6
2011 (n=76)
81,4
2010 (n=83)
82,8
2011 (n=20)
79,8
2010 (n=32)
88,3
2011 (n=13)
78,1
2010 (n=17)
55,5
2011 (n=54)
77,4
2010 (n=75)
80,0
13 Chirurgie B
14 Ortopedie 1
15 Neurochirurgie
B
16 Psychiatrie
17 Ortopedie 2
18 ORFM
19 Následná péče
20 Chirurgie A
50
60
70
ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - ÚVN, 2011
©RNDr. Tomáš RAITER, 2011
84,9
80
90
100
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - ÚVN, 2011
Kvalita Očima Pacientů ÚVN 2011
strana 34
Koordinace a integrace péče
Otázky sytící dimenzi:
Stalo se Vám, že jste dostal/a během pobytu v nemocnici od zdravotnického
personálu (lékařů, sester) protichůdné informace?
Vyhovovala Vám dosažitelnost zdravotnického personálu v nemocnici?
Měl/a jste dostatek soukromí, když s Vámi lékař probíral Váš zdravotní stav nebo
léčbu?
Měl/a jste dostatek soukromí během vyšetření nebo léčby?
Jak jste byl/a celkově spokojen/a s rychlostí, s jakou Vám personál poskytl pomoc,
když jste ji potřeboval/a?
Pokud jste byl/a předem informován/a o vyšetření či zákroku, který jste měl/a
podstoupit, stalo se, že jeho termín nebyl dodržen?
Jak byste celkově ohodnotil/a péči, která Vám zde byla poskytnuta?
Koordinace a integrace péče
Indikátory, které dimenzi koordinace a integrace péče sytí nejvíce, jsou :
Dosažitelnost zdravotnického personálu
Změna termínu dohodnutého vyšetření nebo zákroku
Dostatek soukromí
Kontinuita informací
Mezi indikátory dimenze koordinace a integrace péče, se kterými jsou pacienti v rámci dimenze méně spokojeni, se řadí:
Celkové hodnocení péče
Dostatek soukromí při probírání zdravotního stavu nebo léčby
Mezi oddělení, ve kterých je spokojenost s koordinací péče o pacienta významně vyšší než průměr, patří:
Interna OGHM A
Urologie
Neurologie
Kožní
ORL
Oddělení, ve kterém byla míra spokojenosti pacientů nižší než průměrná spokojenost s dimenzí koordinace
a integrace, je Psychiatrie, Neurochirugie B, Ortopedie 3 všeob.
©RNDr. Tomáš RAITER, 2011
Kvalita Očima Pacientů ÚVN 2011
strana 36
ÚVN: Koordinace a integrace péče
Základ: Všichni pacienti
82,7
Koordinace a integrace 2011 (n=991)
péče
2010 (n=1118)
0
82,7
83,1
Dosažitelnost
zdravotnického personálu
88,5
88,2
Kontinuita informací ze
strany zdravotnického
personálu
88,2
86,2
Dostatek soukromí během
vyšetření nebo léčby
86,3
86,2
Změna termínu
dohodnutého vyšetření či
zákroku
86,3
86,6
Rychlostí pomoci ze strany
zdravotnického personálu
82,7
84,2
Dostatek soukromí, při
probírání zdravotního stavu
nebo léčby
77,9
80,6
Celkové hodnocení péče
71,9
72,8
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - ÚVN, 2011
©RNDr. Tomáš RAITER, 2011
Kvalita Očima Pacientů ÚVN 2011
strana 37
ÚVN: Koordinace a integrace péče
ÚVN: Koordinace a integrace péče
Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích
Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích
82,7
2011 (n=50)
91,1
2010 (n=48)
84,9
2011 (n=79)
89,8
1 Interna OGHM A
2 Urologie
2010 (n=80)
85,6
2011 (n=18)
88,9
3 Kožní
2010 (n=17)
89,4
2011 (n=53)
88,5
4 Neurologie
2010 (n=64)
91,4
2011 (n=44)
86,2
2010 (n=41)
81,3
2011 (n=85)
86,2
2010 (n=73)
85,7
2011 (n=67)
86,0
5 Neurochirurgie A
6 ORL
7 Interna
kardiologie
2010 (n=78)
82,4
2011 (n=45)
85,9
8 Ortopedie 1
2010 (n=63)
83,8
2011 (n=67)
85,4
2010 (n=61)
91,3
2011 (n=54)
84,9
2010 (n=61)
80,4
9 Oční
10 Interna OGHM
B
0
10
20
30
40
2011 (n=28)
83,9
2010 (n=33)
81,5
2011 (n=76)
81,7
2010 (n=76)
79,4
2011 (n=54)
80,1
2010 (n=75)
75,0
2011 (n=76)
77,5
2010 (n=83)
80,7
15 Ortopedie 3 všeob.
2011 (n=44)
75,2
2010 (n=48)
85,8
16 Neurochirurgie
B
2011 (n=67)
75,2
2010 (n=78)
78,9
2011 (n=25)
74,6
2010 (n=49)
85,0
2011 (n=20)
74,5
2010 (n=32)
87,6
2011 (n=13)
71,2
2010 (n=17)
59,2
2011 (n=27)
70,6
2010 (n=30)
76,9
11 Všeobecná
interna
12 Chirurgie B
13 Chirurgie A
14 Ortopedie 2
17 Gynekologie
18 ORFM
19 Následná péče
20 Psychiatrie
50
60
70
ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - ÚVN, 2011
©RNDr. Tomáš RAITER, 2011
82,7
80
90
100
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - ÚVN, 2011
Kvalita Očima Pacientů ÚVN 2011
strana 38
Informace a komunikace
Otázky sytící dimenzi:
Byl/a jste celkově spokojen/a s takovými službami nemocnice, jako je např.
možnost telefonovat, sledovat TV, zakoupit si noviny atd.?
Vyhovovalo Vám, jak často Vás ošetřující lékař navštěvoval?
Když jste položil/a lékaři důležitou otázku, dostal/a jste odpověď, které jste
rozuměl/a?
Hovořil s Vámi lékař každý den?
Když jste položil/a zdravotní sestře důležitou otázku, dostal/a jste odpověď, které
jste rozuměl/a?
Byl/a jste seznámen/a s právy nemocného?
Informace a komunikace
Dimenzi informace a komunikace sytí nejvíce indikátory spojené:
S frekvencí setkávání pacienta s lékařem
Se seznámením s právy nemocného
S frekvencí hovorů s lékařem
Nižší spokojenost pacientů v rámci dimenze informace a komunikace je s ukazateli:
Vybrané služby nemocnice (telefon, TV, noviny atd
Srozumitelnost odpovědí lékaře
S komunikací a informovaností jsou nejvíce spokojeni pacienti z těchto oddělení:
Interna kardiologie
Interna OGHM A
Kožní
Ve srovnání s předcházející vlnou šetření se spokojenost s touto dimenzí nejvíce zlepšila na Interně kardiologie.
Na Ortopedii 3 všeob., Neurochirurgii B, Ortopedii 2 a Chirurgii A byla míra spokojenosti pacientů s komunikací a
informovaností nižší než průměr.
©RNDr. Tomáš RAITER, 2011
Kvalita Očima Pacientů ÚVN 2011
strana 40
ÚVN: Informace, komunikace
Základ: Všichni pacienti
81,3
Informace
0
2011 (n=996)
81,3
2010 (n=1117)
82,9
Seznámení s právy
nemocného
95,6
Frekvence návštěv
ošetřujícího lékaře
95,0
Frekvence hovorů s
lékařem
88,2
Srozumitelnost odpovědí
sester
79,6
Srozumitelnost odpovědí
lékaře
66,5
Spokojenost s vybranými
službami nemocnice
(telefon, TV, noviny atd.)
64,8
10
93,8
96,0
91,8
20
81,7
70,0
65,4
30
40
50
60
70
80
90
100
ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - ÚVN, 2011
©RNDr. Tomáš RAITER, 2011
Kvalita Očima Pacientů ÚVN 2011
strana 41
ÚVN: Informace, komunikace
ÚVN: Informace, komunikace
Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích
Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích
81,3
2011 (n=67)
1 Interna
kardiologie
79,9
2011 (n=50)
87,5
2010 (n=48)
86,0
2011 (n=19)
86,8
3 Kožní
2010 (n=17)
89,0
2011 (n=54)
85,4
2010 (n=60)
84,9
2011 (n=68)
85,1
4 Interna OGHM B
5 Oční
2010 (n=61)
82,5
2011 (n=85)
84,5
6 ORL
2010 (n=73)
84,0
2011 (n=45)
83,9
7 Neurochirurgie A
2010 (n=41)
82,7
2011 (n=79)
83,8
2010 (n=80)
84,6
2011 (n=45)
83,6
2010 (n=63)
83,9
2011 (n=21)
81,8
2010 (n=32)
91,9
8 Urologie
9 Ortopedie 1
10 ORFM
0
10
20
88,3
2010 (n=78)
2 Interna OGHM A
30
40
2011 (n=25)
81,1
2010 (n=49)
85,9
2011 (n=53)
80,7
2010 (n=64)
87,0
2011 (n=27)
80,6
2010 (n=30)
86,0
2011 (n=28)
79,6
2010 (n=33)
76,4
2011 (n=76)
78,9
2010 (n=76)
80,3
2011 (n=76)
76,9
2010 (n=83)
78,7
2011 (n=54)
75,3
2010 (n=75)
79,1
18 Neurochirurgie
B
2011 (n=68)
74,0
2010 (n=78)
75,5
19 Ortopedie 3 všeob.
2011 (n=44)
73,3
2010 (n=48)
84,7
2011 (n=13)
66,9
2010 (n=17)
82,0
11 Gynekologie
12 Neurologie
13 Psychiatrie
14 Všeobecná
interna
15 Chirurgie B
16 Ortopedie 2
17 Chirurgie A
20 Následná péče
50
60
70
ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - ÚVN, 2011
©RNDr. Tomáš RAITER, 2011
81,3
80
90
100
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - ÚVN, 2011
Kvalita Očima Pacientů ÚVN 2011
strana 42
Tělesné pohodlí
Otázky sytící dimenzi:
Rušil Vás v noci hluk?
Jak jste byl/a spokojen/a s čistotou pokojů?
Jak jste byl/a spokojen/a s čistotou toalet a sprch?
Vyhovovala Vám teplota ve Vašem pokoji?
Vyhovovala Vám doba ranního buzení?
Jak byste ohodnotil/a kvalitu jídla?
Jaké množství jídla jste dostával/a?
Vyhovovala Vám doba podávání jídel?
Stalo se Vám někdy, že jste spadl/a z lůžka?
Bylo množství léků, které jste dostával/a na utišení bolesti pro Vás vyhovující?
Tělesné pohodlí
V rámci dimenze tělesné pohodlí, která patří mezi dimenze s nižší než průměrnou spokojeností, jsou pacienti
nejspokojenější s indikátory :
Téměř žádný pacient nemá zkušenost s pády z lůžka
Doba podávání jídel
Tišení bolesti
Vysoká spokojenost je rovněž s množstvím jídla a čistotou pokojů.
Dimenzi tělesné pohodlí již méně sytí indikátory :
Kvalita jídla
Doba ranního buzení
S dimenzí shrnující indikátory tělesného pohodlí jsou nejvíce spokojeni pacienti z těchto oddělení:
Neurologie
Interna OGHM A
Oční
Interna kardiologie
Odděleními, ve kterých je nižší spokojenost pacientů s dimenzí tělesného pohodlí, jsou Chirurgie A a B, ORL.
©RNDr. Tomáš RAITER, 2011
Kvalita Očima Pacientů ÚVN 2011
strana 44
ÚVN: Tělesné pohodlí
Základ: Všichni pacienti
80,8
Tělesné pohodlí
0
2011 (n=996)
2010 (n=1119)
80,8
81,7
Pády z lůžka
99,0
98,3
Doba podávání jídel
98,4
97,8
Tišení bolesti
96,8
95,2
Čistota pokojů
89,9
90,9
Množství jídla
87,0
86,6
Noční hluk
82,0
80,4
Čistota toalet a sprch
80,5
82,8
Teplota na pokoji
80,2
82,8
Doba ranního buzení
57,9
58,3
Kvalita jídla
41,3
46,6
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - ÚVN, 2011
©RNDr. Tomáš RAITER, 2011
Kvalita Očima Pacientů ÚVN 2011
strana 45
ÚVN: Tělesné pohodlí
ÚVN: Tělesné pohodlí
Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích
Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích
80,8
2011 (n=53)
1 Neurologie
88,2
2011 (n=50)
85,8
2010 (n=48)
82,2
2011 (n=68)
85,8
3 Oční
2010 (n=61)
85,8
2011 (n=45)
85,3
2010 (n=41)
83,8
2011 (n=19)
85,1
4 Neurochirurgie A
5 Kožní
6 Interna
kardiologie
2010 (n=17)
77,7
2011 (n=67)
85,0
2010 (n=79)
82,5
2011 (n=79)
81,5
7 Urologie
2010 (n=80)
82,6
2011 (n=54)
81,4
8 Interna OGHM B
2010 (n=60)
79,3
2011 (n=13)
81,1
2010 (n=17)
61,2
2011 (n=28)
80,5
2010 (n=33)
76,8
9 Následná péče
10 Všeobecná
interna
0
10
20
86,6
2010 (n=64)
2 Interna OGHM A
30
40
2011 (n=45)
79,9
2010 (n=63)
83,7
2011 (n=68)
79,7
2010 (n=78)
80,5
2011 (n=21)
79,5
2010 (n=32)
86,4
2011 (n=44)
79,2
2010 (n=48)
83,5
2011 (n=76)
78,6
2010 (n=83)
82,4
2011 (n=85)
77,9
2010 (n=73)
82,1
2011 (n=76)
77,3
2010 (n=76)
78,2
2011 (n=27)
76,9
2010 (n=30)
87,7
2011 (n=54)
76,8
2010 (n=75)
77,7
2011 (n=25)
76,6
2010 (n=49)
80,4
11 Ortopedie 1
12 Neurochirurgie
B
13 ORFM
14 Ortopedie 3 všeob.
15 Ortopedie 2
16 ORL
17 Chirurgie B
18 Psychiatrie
19 Chirurgie A
20 Gynekologie
50
60
70
ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - ÚVN, 2011
©RNDr. Tomáš RAITER, 2011
80,8
80
90
100
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - ÚVN, 2011
Kvalita Očima Pacientů ÚVN 2011
strana 46
Citová opora
Otázky sytící dimenzi:
Jak byste zhodnotil/a Váš vztah k ošetřujícímu lékaři z hlediska důvěry?
Pokud jste měl/a strach nebo obavy ze svého stavu nebo léčby, byl lékař ochotný si
s Vámi promluvit?
Pokud jste měl/a strach nebo obavy ze svého stavu nebo léčby, byla zdravotní
sestra ochotna si s Vámi promluvit?
Jak hodnotíte postoj celého personálu této nemocnice? Řekl/a byste, že postoj byl
soucitný a uklidňující a jeho schopnost vzbudit ve Vás dobré pocity byla
uspokojující?
Jak jste byl/a spokojen/a s tím, jak personál nemocnice zajistil Vaše citové a
duchovní potřeby?
Citová opora
Pacienti v rámci dimenze citové opory, která je dimenzí s nejnižší mírou spokojenosti, nejlépe hodnotí postoje celého
personálu nemocnice (téměř všichni pacienti byli spokojeni s postojem personálu, tj. s tím, že postoj personálu byl
soucitný a uklidňující a měl schopnost vzbudit v pacientovi dobré pocity).
Z hlediska citové opory jsou pacienti méně spokojeni se :
Vztahem k ošetřujícímu lékaři z hlediska důvěry
Zajištěním citových a duchovních potřeb
Se zajištěním citové opory jsou nejvíce spokojeni pacienti z Neurochirurgie A, Interna OGHM A, Urologie.
Ve srovnání s ostatními je podprůměrná spokojenost na odd.: Ortopedie 2.
Ve srovnání s předcházející vlnou šetření se spokojenost s touto dimenzí nejvíce zlepšila na Neurochirurgii A.
©RNDr. Tomáš RAITER, 2011
Kvalita Očima Pacientů ÚVN 2011
strana 48
ÚVN: Citová opora
Základ: Všichni pacienti
78,0
Citová opora
0
2011 (n=992)
78,0
2010 (n=1117)
79,0
Hodnocení postoje celého
personálu nemocnice
98,6
Ochota rozptýlit obavy a
strach ze strany sestry
81,3
Ochota rozptýlit obavy a
strach ze strany lékaře
77,5
Zajištění citových a
duchovních potřeb
67,7
Vztah k ošetřujícímu lékaři
z hlediska důvěry
65,4
10
98,3
81,4
77,3
71,7
20
67,7
30
40
50
60
70
80
90
100
ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - ÚVN, 2011
©RNDr. Tomáš RAITER, 2011
Kvalita Očima Pacientů ÚVN 2011
strana 49
ÚVN: Citová opora
ÚVN: Citová opora
Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích
Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích
78,0
2011 (n=44)
1 Neurochirurgie A
71,1
2011 (n=50)
86,3
2010 (n=48)
78,4
2011 (n=79)
82,4
2010 (n=80)
78,0
2011 (n=54)
82,2
3 Urologie
4 Interna OGHM B
5 Interna
kardiologie
2010 (n=61)
85,4
2011 (n=67)
81,7
2010 (n=78)
79,9
2011 (n=68)
81,6
6 Oční
2010 (n=61)
82,0
2011 (n=18)
81,2
2010 (n=17)
88,5
2011 (n=85)
79,0
2010 (n=73)
80,2
2011 (n=27)
78,6
2010 (n=30)
80,2
2011 (n=76)
78,0
2010 (n=76)
75,3
7 Kožní
8 ORL
9 Psychiatrie
10 Chirurgie B
0
10
20
87,0
2010 (n=41)
2 Interna OGHM A
30
40
2011 (n=20)
77,7
2010 (n=32)
90,4
2011 (n=25)
76,7
2010 (n=49)
82,5
2011 (n=44)
76,4
2010 (n=48)
80,6
2011 (n=53)
74,9
2010 (n=64)
82,9
2011 (n=54)
74,4
2010 (n=75)
75,3
2011 (n=45)
73,6
2010 (n=63)
79,8
17 Všeobecná
interna
2011 (n=28)
73,6
2010 (n=33)
74,2
18 Neurochirurgie
B
2011 (n=67)
72,8
2010 (n=78)
73,4
2011 (n=76)
71,1
2010 (n=82)
72,5
2011 (n=13)
62,4
2010 (n=17)
69,4
11 ORFM
12 Gynekologie
13 Ortopedie 3 všeob.
14 Neurologie
15 Chirurgie A
16 Ortopedie 1
19 Ortopedie 2
20 Následná péče
50
60
70
ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - ÚVN, 2011
©RNDr. Tomáš RAITER, 2011
78,0
80
90
100
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - ÚVN, 2011
Kvalita Očima Pacientů ÚVN 2011
strana 50
Zapojení rodiny
Otázky sytící dimenzi:
Vyhovovala Vám doba návštěv?
Měli Vaši blízcí dostatek příležitostí hovořit s lékařem?
Vysvětlili lékaři nebo zdravotní sestry Vašim blízkým, jakou pomoc potřebujete při
zotavování?
Zapojení rodiny
Dimenze zapojení rodiny je vůbec nejlépe hodnocená dimenze. Se všemi indikátory, které sytí tuto dimenzi, je spokojeno
okolo 92 % pacientů.
Dimenzi zapojení rodiny je vysoce příznivě hodnocena ve všech odděleních, přesto lze říci, že nejlépe je hodnocena
pacienty z těchto oddělení :
Oční
ORL
Urologie
Ve srovnání s předcházející vlnou šetření se spokojenost s touto dimenzí nejvíce zlepšila na těchto odděleních:
Urologie
Statisticky prokazatelně nižší spokojenost se zapojením rodiny deklarovali pacienti z Chirurgie A.
©RNDr. Tomáš RAITER, 2011
Kvalita Očima Pacientů ÚVN 2011
strana 52
ÚVN: Zapojení rodiny
Základ: Všichni pacienti
92,3
2011 (n=969)
92,3
2010 (n=1087)
92,3
Zapojení rodiny
94,0
Doba návštěv
93,7
91,6
Dostatek příležitostí pro
rodinu hovořit s lékařem
92,7
90,7
Vysvětlení péče po
propuštění rodině
0
10
88,2
20
30
40
50
60
70
80
90
100
ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - ÚVN, 2011
©RNDr. Tomáš RAITER, 2011
Kvalita Očima Pacientů ÚVN 2011
strana 53
ÚVN: Zapojení rodiny
ÚVN: Zapojení rodiny
Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích
Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích
92,3
2011 (n=13)
1 Následná péče
87,3
2011 (n=62)
97,3
2010 (n=57)
93,3
2011 (n=81)
97,1
2010 (n=73)
95,4
2011 (n=50)
96,3
2010 (n=48)
94,8
2011 (n=52)
96,2
3 ORL
4 Interna OGHM A
5 Interna OGHM B
2010 (n=58)
98,6
2011 (n=78)
95,7
6 Urologie
2010 (n=78)
86,8
2011 (n=50)
95,3
7 Neurologie
8 Všeobecná
interna
2010 (n=62)
96,5
2011 (n=28)
95,2
2010 (n=32)
94,3
2011 (n=44)
95,1
2010 (n=62)
89,8
2011 (n=43)
94,6
2010 (n=44)
94,3
9 Ortopedie 1
10 Ortopedie 3 všeob.
0
10
20
97,4
2010 (n=17)
2 Oční
30
40
2011 (n=19)
93,9
2010 (n=17)
97,1
12 Interna
kardiologie
2011 (n=65)
93,3
2010 (n=76)
94,5
13 Neurochirurgie
A
2011 (n=45)
93,3
2010 (n=40)
98,8
14 Neurochirurgie
B
2011 (n=67)
93,0
2010 (n=77)
86,8
2011 (n=27)
91,4
2010 (n=28)
94,0
2011 (n=21)
90,5
2010 (n=32)
96,9
2011 (n=74)
90,3
2010 (n=80)
94,2
2011 (n=75)
90,0
2010 (n=73)
90,4
2011 (n=25)
87,3
2010 (n=48)
94,8
2011 (n=51)
75,2
2010 (n=75)
79,6
11 Kožní
15 Psychiatrie
16 ORFM
17 Ortopedie 2
18 Chirurgie B
19 Gynekologie
20 Chirurgie A
50
60
70
ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - ÚVN, 2011
©RNDr. Tomáš RAITER, 2011
92,3
80
90
100
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - ÚVN, 2011
Kvalita Očima Pacientů ÚVN 2011
strana 54
Propuštění a pokračování péče
Otázky sytící dimenzi:
Vyskytly se nějaké problémy, které způsobily odklad Vašeho propuštění z
nemocnice?
Vysvětlili Vám zdravotníci, jak o sebe máte pečovat a jak užívat léky po propuštění z
nemocnice?
Řekl Vám někdo, jaké nebezpečné příznaky Vašeho zdravotního stavu máte po
propuštění z nemocnice sledovat?
Nabídli Vám zdravotníci pomoc při zajišťování domácí péče po propuštění z
nemocnice (např. pečovatelská služba, sociální pracovník apod.)?
Doporučil/a byste tuto nemocnici rodině nebo přátelům?
Propuštění a pokračování péče a komunikace
S procedurou propouštění a s následnou péčí jsou pacienti v celkovém hodnocení velmi spokojeni.
U 3 z 5 indikátorů, které sytí tuto dimenzi, je spokojenost pacientů 90 a více procent. Nejméně tuto dimenzi sytí
indikátor „nabídka pomoci při zajišťování domácí péče po propuštění z nemocnice“. S tímto ukazatelem je spokojeno jen
67 % pacientů.
S procedurou propuštění jsou vysoce spokojeni pacienti na všech odděleních. Vyšší než průměrné hodnocení a
prokazatelně statisticky významné je na těchto odděleních ÚVN:
Interna kardiologie
Kožní
Interna OGHM A
Podprůměrná je spokojenost s touto dimenzí pouze na oddělení Neurochirurgie B.
©RNDr. Tomáš RAITER, 2011
Kvalita Očima Pacientů ÚVN 2011
strana 56
ÚVN: Propuštění a pokračování péče
Základ: Všichni pacienti
90,4
2011 (n=981)
Propuštění a
pokračování péče 2010 (n=1104)
0
90,4
90,4
Informace o péči a užívání
léků po propuštění z
nemocnice
95,9
Průběh propuštění
z nemocnice
92,0
Doporučení nemocnice
rodině nebo přátelům
90,2
Informace o možných
nebezpečných příznacích po
propuštění z nemocnice
88,1
Nabídka pomoci při
zajišťování domácí péče po
propuštění z nemocnice
67,2
10
95,5
92,3
20
89,9
88,9
68,3
30
40
50
60
70
80
90
100
ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - ÚVN, 2011
©RNDr. Tomáš RAITER, 2011
Kvalita Očima Pacientů ÚVN 2011
strana 57
ÚVN: Propuštění a pokračování péče
ÚVN: Propuštění a pokračování péče
Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích
Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích
90,4
2011 (n=66)
1 Interna
kardiologie
90,1
2011 (n=18)
94,7
2010 (n=17)
95,9
2011 (n=50)
94,4
2010 (n=48)
88,6
2011 (n=53)
93,8
3 Interna OGHM A
4 Neurologie
2010 (n=64)
94,8
2011 (n=43)
93,0
5 Ortopedie 1
2010 (n=61)
85,7
2011 (n=66)
92,9
6 Oční
2010 (n=59)
89,8
2011 (n=85)
92,6
7 ORL
2010 (n=73)
93,0
2011 (n=79)
92,5
2010 (n=80)
94,0
2011 (n=75)
92,1
2010 (n=75)
88,8
2011 (n=53)
90,5
2010 (n=61)
91,9
8 Urologie
9 Chirurgie B
10 Interna OGHM
B
0
10
20
95,4
2010 (n=76)
2 Kožní
30
40
2011 (n=25)
90,4
2010 (n=49)
92,0
12 Všeobecná
interna
2011 (n=28)
90,1
2010 (n=32)
90,2
13 Neurochirurgie
A
2011 (n=42)
89,8
2010 (n=39)
85,3
2011 (n=76)
87,9
2010 (n=82)
91,0
2011 (n=13)
87,3
2010 (n=17)
85,6
2011 (n=53)
86,1
2010 (n=75)
87,0
2011 (n=27)
85,2
2010 (n=29)
94,1
2011 (n=44)
84,4
2010 (n=46)
90,3
2011 (n=21)
84,3
2010 (n=32)
92,7
2011 (n=65)
83,1
2010 (n=77)
81,1
11 Gynekologie
14 Ortopedie 2
15 Následná péče
16 Chirurgie A
17 Psychiatrie
18 Ortopedie 3 všeob.
19 ORFM
20 Neurochirurgie
B
50
60
70
ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - ÚVN, 2011
©RNDr. Tomáš RAITER, 2011
90,4
80
90
100
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - ÚVN, 2011
Kvalita Očima Pacientů ÚVN 2011
strana 58
SPOKOJENOST PACIENTŮ
NA JEDNOTLIVÝCH ODDĚLENÍ
Spokojenost pacientů v jedn. dimenzích – porovnání
oddělení
Přehled statisticky významných rozdílů v dimenzích mezi daným pracovištěm a ostatními
ZÁKLAD: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích
ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů, 2011
Koordinace a
Přijetí do
Respekt,
Celkem
integrace
nemocnice
ohled, úcta
péče
Urologie
+
Informace
Tělesné
pohodlí
Citová opora
Zapojení
rodiny
Propuštění a
pokračování
péče
Gynekologie
Chirurgie B
Chirurgie A
-
Ortopedie 2
-
-
Ortopedie 1
-
-
-
-
-
Ortopedie 3 - všeob.
-
-
-
-
-
Neurochirurgie A
+
Neurochirurgie B
-
-
Interna kardiologie
+
+
Interna OGHM A
+
+
+
-
+
+
+
+
+
Oční
+
+
+
ORL
Neurologie
+
+
Všeobecná interna
Následná péče
Psychiatrie
-
-
-
-
Kožní
ORFM
Interna OGHM B
©RNDr. Tomáš RAITER, 2011
Kvalita Očima Pacientů ÚVN 2011
strana 60
Hodnocení v rámci jednotlivých pracovišť
ÚVN: Dynamika spokojenosti
ÚVN: Porovnání s ostatními pracovišti
Základ: Pacienti hospitalizovaní na pracovišti
Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích
Urologie: Celkem
2011 (n=79)
86,5
2010 (n=80)
84,6
Ostatní pracoviště (n=918)
Zapojení rodiny
95,7
92,8
Propuštění a
pokračování péče
92,5
90,3
85,6
Koordinace a integrace
péče
89,8
82,4
88,4
Přijetí do nemocnice
88,4
84,7
Respekt, ohled, úcta
87,7
85,1
Informace
83,8
81,2
Citová opora
82,4
77,8
Tělesné pohodlí
81,5
81,0
95,7
Zapojení rodiny
86,8
Propuštění a pokračování
péče
92,5
94,0
Koordinace a integrace
péče
89,8
Přijetí do nemocnice
85,2
87,7
Respekt, ohled, úcta
83,6
83,8
Informace
84,6
82,4
Citová opora
78,0
81,5
Tělesné pohodlí
82,6
0
10
20
30
86,5
83,4
Urologie (n=79)
Celkem
40
50
60
70
80
90
100
ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - ÚVN, 2011
0
10
20
30
40
50
60
ÚVN: Dynamika spokojenosti
ÚVN: Porovnání s ostatními pracovišti
Základ: Pacienti hospitalizovaní na pracovišti
Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích
Gynekologie: Celkem
2011 (n=25)
82,3
2010 (n=49)
86,3
Ostatní pracoviště (n=972)
92,6
90,8
84,9
90,4
92,0
Propuštění a
pokračování péče
90,4
90,5
Respekt, ohled, úcta
89,5
Respekt, ohled, úcta
89,5
85,2
Zapojení rodiny
87,3
93,2
Informace
81,1
81,4
Citová opora
76,7
78,2
Tělesné pohodlí
76,6
81,2
Koordinace a integrace
péče
74,6
83,2
86,7
87,3
94,8
81,1
Informace
85,9
76,7
Citová opora
82,5
76,6
Tělesné pohodlí
80,4
Koordinace a integrace
péče
0
Přijetí do nemocnice
Propuštění a pokračování
péče
Zapojení rodiny
10
20
74,6
85,0
30
40
50
60
ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - ÚVN, 2011
©RNDr. Tomáš RAITER, 2011
80
90
100
70
80
90
100
82,3
83,7
Gynekologie (n=25)
Celkem
90,8
Přijetí do nemocnice
70
ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - ÚVN, 2011
70
80
90
100
0
10
20
30
40
50
60
ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - ÚVN, 2011
Kvalita Očima Pacientů ÚVN 2011
strana 61
Hodnocení v rámci jednotlivých pracovišť
ÚVN: Dynamika spokojenosti
ÚVN: Porovnání s ostatními pracovišti
Základ: Pacienti hospitalizovaní na pracovišti
Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích
Chirurgie B: Celkem
2011 (n=76)
81,5
2010 (n=76)
80,0
Propuštění a pokračování
péče
Ostatní pracoviště (n=921)
88,8
Propuštění a
pokračování péče
92,1
90,3
90,0
Zapojení rodiny
90,0
93,3
Respekt, ohled, úcta
83,5
85,4
79,4
Koordinace a integrace
péče
81,7
83,1
80,5
Přijetí do nemocnice
80,5
85,4
Informace
78,9
81,6
Citová opora
78,0
78,2
Tělesné pohodlí
77,3
81,3
92,1
Zapojení rodiny
90,4
83,5
Respekt, ohled, úcta
78,6
Koordinace a integrace
péče
81,7
Přijetí do nemocnice
77,6
78,9
Informace
80,3
78,0
Citová opora
75,3
77,3
Tělesné pohodlí
78,2
0
10
20
30
81,5
83,9
Chirurgie B (n=76)
Celkem
40
50
60
70
80
90
100
ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - ÚVN, 2011
0
10
20
30
40
50
60
ÚVN: Dynamika spokojenosti
ÚVN: Porovnání s ostatními pracovišti
Základ: Pacienti hospitalizovaní na pracovišti
Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích
Chirurgie A: Celkem
2011 (n=54)
79,0
2010 (n=75)
79,1
Propuštění a pokračování
péče
Ostatní pracoviště (n=943)
87,0
Propuštění a
pokračování péče
86,1
90,7
85,1
Přijetí do nemocnice
85,1
85,0
75,0
Koordinace a integrace
péče
80,1
83,1
77,4
Respekt, ohled, úcta
77,4
85,7
Tělesné pohodlí
76,8
81,3
Informace
75,3
81,7
Zapojení rodiny
75,2
94,0
Citová opora
74,4
78,4
80,7
Koordinace a integrace
péče
80,1
Respekt, ohled, úcta
80,0
76,8
Tělesné pohodlí
77,7
75,3
Informace
79,1
75,2
Zapojení rodiny
79,6
74,4
Citová opora
75,3
0
10
20
30
40
50
60
ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - ÚVN, 2011
©RNDr. Tomáš RAITER, 2011
80
90
100
70
80
90
100
79,0
83,9
Chirurgie A (n=54)
Celkem
86,1
Přijetí do nemocnice
70
ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - ÚVN, 2011
70
80
90
100
0
10
20
30
40
50
60
ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - ÚVN, 2011
Kvalita Očima Pacientů ÚVN 2011
strana 62
Hodnocení v rámci jednotlivých pracovišť
ÚVN: Dynamika spokojenosti
ÚVN: Porovnání s ostatními pracovišti
Základ: Pacienti hospitalizovaní na pracovišti
Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích
Ortopedie 1: Celkem
2011 (n=45)
82,5
2010 (n=63)
83,6
Ostatní pracoviště (n=952)
Zapojení rodiny
95,1
92,9
Propuštění a
pokračování péče
93,0
90,3
83,8
Koordinace a integrace
péče
85,9
82,8
83,6
Informace
83,6
81,3
Respekt, ohled, úcta
83,3
85,4
Tělesné pohodlí
79,9
81,1
Přijetí do nemocnice
78,8
85,3
Citová opora
73,6
78,4
95,1
Zapojení rodiny
89,8
Propuštění a pokračování
péče
93,0
85,7
Koordinace a integrace
péče
85,9
Informace
83,9
83,3
Respekt, ohled, úcta
83,7
79,9
Tělesné pohodlí
83,7
78,8
Přijetí do nemocnice
84,4
73,6
Citová opora
79,8
0
10
20
30
82,5
83,7
Ortopedie 1 (n=45)
Celkem
40
50
60
70
80
90
100
ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - ÚVN, 2011
0
10
20
30
40
50
60
ÚVN: Dynamika spokojenosti
ÚVN: Porovnání s ostatními pracovišti
Základ: Pacienti hospitalizovaní na pracovišti
Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích
Ortopedie 2: Celkem
2011 (n=76)
79,3
2010 (n=83)
82,6
Ostatní pracoviště (n=921)
Zapojení rodiny
90,3
93,2
91,0
Propuštění a
pokračování péče
87,9
90,7
81,4
Respekt, ohled, úcta
81,4
85,6
Tělesné pohodlí
78,6
81,2
Přijetí do nemocnice
77,8
85,6
80,7
Koordinace a integrace
péče
77,5
83,4
76,9
Informace
76,9
81,7
Citová opora
71,1
78,8
94,2
Propuštění a pokračování
péče
87,9
Respekt, ohled, úcta
82,8
78,6
Tělesné pohodlí
82,4
77,8
Přijetí do nemocnice
87,0
Koordinace a integrace
péče
77,5
Informace
78,7
71,1
Citová opora
72,5
0
10
20
30
40
50
60
ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - ÚVN, 2011
©RNDr. Tomáš RAITER, 2011
80
90
100
70
80
90
100
79,3
84,0
Ortopedie 2 (n=76)
Celkem
90,3
Zapojení rodiny
70
ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - ÚVN, 2011
70
80
90
100
0
10
20
30
40
50
60
ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - ÚVN, 2011
Kvalita Očima Pacientů ÚVN 2011
strana 63
Hodnocení v rámci jednotlivých pracovišť
ÚVN: Dynamika spokojenosti
ÚVN: Porovnání s ostatními pracovišti
Základ: Pacienti hospitalizovaní na pracovišti
Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích
Ortopedie 3 - všeob.:
Celkem
2011 (n=44)
80,7
2010 (n=48)
85,8
Ostatní pracoviště (n=953)
Zapojení rodiny
94,6
93,0
Respekt, ohled, úcta
89,7
85,1
90,3
Propuštění a
pokračování péče
84,4
90,7
82,3
Přijetí do nemocnice
82,3
85,1
Tělesné pohodlí
79,2
81,1
Citová opora
76,4
78,3
85,8
Koordinace a integrace
péče
75,2
83,3
73,3
Informace
73,3
81,8
94,6
Zapojení rodiny
94,3
89,7
Respekt, ohled, úcta
87,0
Propuštění a pokračování
péče
84,4
Přijetí do nemocnice
87,4
79,2
Tělesné pohodlí
83,5
76,4
Citová opora
80,6
Koordinace a integrace
péče
75,2
Informace
84,7
0
10
20
30
80,7
83,8
Ortopedie 3 - všeob. (n=44)
Celkem
40
50
60
70
80
90
100
ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - ÚVN, 2011
0
10
20
30
40
50
60
ÚVN: Dynamika spokojenosti
ÚVN: Porovnání s ostatními pracovišti
Základ: Pacienti hospitalizovaní na pracovišti
Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích
Neurochirurgie A:
Celkem
2011 (n=45)
86,7
2010 (n=41)
82,6
Ostatní pracoviště (n=952)
Zapojení rodiny
93,3
93,0
85,3
Propuštění a
pokračování péče
89,8
90,5
88,1
Přijetí do nemocnice
88,1
84,9
Citová opora
87,0
77,8
81,3
Koordinace a integrace
péče
86,2
82,8
85,3
Tělesné pohodlí
85,3
80,8
Respekt, ohled, úcta
85,2
85,3
Informace
83,9
81,3
98,8
Propuštění a pokračování
péče
89,8
Přijetí do nemocnice
85,0
87,0
Citová opora
71,1
Koordinace a integrace
péče
86,2
Tělesné pohodlí
83,8
85,2
Respekt, ohled, úcta
83,9
83,9
Informace
82,7
0
10
20
30
40
50
60
ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - ÚVN, 2011
©RNDr. Tomáš RAITER, 2011
80
90
100
70
80
90
100
86,7
83,5
Neurochirurgie A (n=45)
Celkem
93,3
Zapojení rodiny
70
ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - ÚVN, 2011
70
80
90
100
0
10
20
30
40
50
60
ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - ÚVN, 2011
Kvalita Očima Pacientů ÚVN 2011
strana 64
Hodnocení v rámci jednotlivých pracovišť
ÚVN: Dynamika spokojenosti
ÚVN: Porovnání s ostatními pracovišti
Základ: Pacienti hospitalizovaní na pracovišti
Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích
Neurochirurgie B:
Celkem
2011 (n=68)
78,4
2010 (n=78)
79,7
Ostatní pracoviště (n=929)
Zapojení rodiny
93,0
93,0
81,1
Propuštění a
pokračování péče
83,1
91,0
82,8
Respekt, ohled, úcta
82,8
85,5
Tělesné pohodlí
79,7
81,1
Přijetí do nemocnice
78,5
85,5
78,9
Koordinace a integrace
péče
75,2
83,5
74,0
Informace
74,0
81,9
Citová opora
72,8
78,6
93,0
Zapojení rodiny
86,8
Propuštění a pokračování
péče
83,1
Respekt, ohled, úcta
83,8
79,7
Tělesné pohodlí
80,5
78,5
Přijetí do nemocnice
82,3
Koordinace a integrace
péče
75,2
Informace
75,5
72,8
Citová opora
73,4
0
10
20
30
78,4
84,1
Neurochirurgie B (n=68)
Celkem
40
50
60
70
80
90
100
ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - ÚVN, 2011
0
10
20
30
40
50
60
ÚVN: Dynamika spokojenosti
ÚVN: Porovnání s ostatními pracovišti
Základ: Pacienti hospitalizovaní na pracovišti
Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích
Interna kardiologie:
Celkem
2011 (n=67)
87,6
2010 (n=79)
83,1
Propuštění a pokračování
péče
Ostatní pracoviště (n=930)
90,1
Propuštění a
pokračování péče
95,4
90,1
93,3
Zapojení rodiny
93,3
93,0
Přijetí do nemocnice
91,6
84,5
Informace
88,3
80,9
82,4
Koordinace a integrace
péče
86,0
82,7
85,0
Tělesné pohodlí
85,0
80,8
Respekt, ohled, úcta
83,9
85,4
Citová opora
81,7
77,9
94,5
91,6
Přijetí do nemocnice
88,3
88,3
Informace
79,9
Koordinace a integrace
péče
86,0
Tělesné pohodlí
82,5
83,9
Respekt, ohled, úcta
77,9
81,7
Citová opora
79,9
0
10
20
30
40
50
60
ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - ÚVN, 2011
©RNDr. Tomáš RAITER, 2011
80
90
100
70
80
90
100
87,6
83,4
Interna kardiologie (n=67)
Celkem
95,4
Zapojení rodiny
70
ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - ÚVN, 2011
70
80
90
100
0
10
20
30
40
50
60
ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - ÚVN, 2011
Kvalita Očima Pacientů ÚVN 2011
strana 65
Hodnocení v rámci jednotlivých pracovišť
ÚVN: Dynamika spokojenosti
ÚVN: Porovnání s ostatními pracovišti
Základ: Pacienti hospitalizovaní na pracovišti
Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích
Interna OGHM A:
Celkem
2011 (n=50)
90,0
2010 (n=48)
85,6
Ostatní pracoviště (n=947)
Zapojení rodiny
96,3
92,8
88,6
Propuštění a
pokračování péče
94,4
90,2
92,5
Respekt, ohled, úcta
92,5
84,9
Přijetí do nemocnice
91,4
84,7
84,9
Koordinace a integrace
péče
91,1
82,5
87,5
Informace
87,5
81,1
Citová opora
86,3
77,7
Tělesné pohodlí
85,8
80,8
96,3
Zapojení rodiny
94,8
Propuštění a pokračování
péče
94,4
Respekt, ohled, úcta
89,6
91,4
Přijetí do nemocnice
87,6
Koordinace a integrace
péče
91,1
Informace
86,0
86,3
Citová opora
78,4
85,8
Tělesné pohodlí
82,2
0
10
20
30
90,0
83,3
Interna OGHM A (n=50)
Celkem
40
50
60
70
80
90
100
ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - ÚVN, 2011
0
10
20
30
40
50
60
ÚVN: Dynamika spokojenosti
ÚVN: Porovnání s ostatními pracovišti
Základ: Pacienti hospitalizovaní na pracovišti
Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích
Oční: Celkem
2011 (n=68)
86,8
2010 (n=61)
87,5
Ostatní pracoviště (n=929)
Zapojení rodiny
97,3
92,7
89,8
Propuštění a
pokračování péče
92,9
90,3
86,6
Přijetí do nemocnice
86,6
84,9
Tělesné pohodlí
85,8
80,7
91,3
Koordinace a integrace
péče
85,4
82,8
85,1
Informace
85,1
81,1
Respekt, ohled, úcta
84,2
85,4
Citová opora
81,6
77,9
93,3
Propuštění a pokračování
péče
92,9
Přijetí do nemocnice
89,9
85,8
Tělesné pohodlí
85,8
Koordinace a integrace
péče
85,4
Informace
82,5
84,2
Respekt, ohled, úcta
88,7
81,6
Citová opora
82,0
0
10
20
30
40
50
60
ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - ÚVN, 2011
©RNDr. Tomáš RAITER, 2011
80
90
100
70
80
90
100
86,8
83,4
Oční (n=68)
Celkem
97,3
Zapojení rodiny
70
ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - ÚVN, 2011
70
80
90
100
0
10
20
30
40
50
60
ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - ÚVN, 2011
Kvalita Očima Pacientů ÚVN 2011
strana 66
Hodnocení v rámci jednotlivých pracovišť
ÚVN: Dynamika spokojenosti
ÚVN: Porovnání s ostatními pracovišti
Základ: Pacienti hospitalizovaní na pracovišti
Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích
ORL: Celkem
2011 (n=85)
84,9
2010 (n=73)
85,5
Ostatní pracoviště (n=912)
Zapojení rodiny
97,1
92,7
93,0
Propuštění a
pokračování péče
92,6
90,2
88,9
Respekt, ohled, úcta
88,9
84,9
Přijetí do nemocnice
88,0
84,7
85,7
Koordinace a integrace
péče
86,2
82,7
84,5
Informace
84,5
81,1
Citová opora
79,0
78,1
Tělesné pohodlí
77,9
81,3
97,1
Zapojení rodiny
95,4
Propuštění a pokračování
péče
92,6
Respekt, ohled, úcta
86,4
88,0
Přijetí do nemocnice
88,2
Koordinace a integrace
péče
86,2
Informace
84,0
79,0
Citová opora
80,2
77,9
Tělesné pohodlí
82,1
0
10
20
30
84,9
83,6
ORL (n=85)
Celkem
40
50
60
70
80
90
100
ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - ÚVN, 2011
0
10
20
30
40
50
60
ÚVN: Dynamika spokojenosti
ÚVN: Porovnání s ostatními pracovišti
Základ: Pacienti hospitalizovaní na pracovišti
Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích
Neurologie: Celkem
2011 (n=53)
86,8
2010 (n=64)
89,8
Ostatní pracoviště (n=944)
Zapojení rodiny
95,3
92,9
94,8
Propuštění a
pokračování péče
93,8
90,3
92,1
Respekt, ohled, úcta
92,1
84,9
91,4
Koordinace a integrace
péče
88,5
82,7
86,6
Tělesné pohodlí
86,6
80,7
Přijetí do nemocnice
85,5
85,0
Informace
80,7
81,4
Citová opora
74,9
78,4
96,5
Propuštění a pokračování
péče
93,8
Respekt, ohled, úcta
91,2
Koordinace a integrace
péče
88,5
Tělesné pohodlí
88,2
85,5
Přijetí do nemocnice
90,7
80,7
Informace
87,0
74,9
Citová opora
82,9
0
10
20
30
40
50
60
ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - ÚVN, 2011
©RNDr. Tomáš RAITER, 2011
80
90
100
70
80
90
100
86,8
83,5
Neurologie (n=53)
Celkem
95,3
Zapojení rodiny
70
ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - ÚVN, 2011
70
80
90
100
0
10
20
30
40
50
60
ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - ÚVN, 2011
Kvalita Očima Pacientů ÚVN 2011
strana 67
Hodnocení v rámci jednotlivých pracovišť
ÚVN: Dynamika spokojenosti
ÚVN: Porovnání s ostatními pracovišti
Základ: Pacienti hospitalizovaní na pracovišti
Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích
Všeobecná interna:
Celkem
2011 (n=28)
82,9
2010 (n=34)
77,3
Ostatní pracoviště (n=969)
Zapojení rodiny
95,2
93,0
Propuštění a
pokračování péče
90,1
90,5
81,5
Koordinace a integrace
péče
83,9
82,9
83,9
Respekt, ohled, úcta
83,9
85,3
Přijetí do nemocnice
82,0
85,1
Tělesné pohodlí
80,5
81,1
Informace
79,6
81,4
Citová opora
73,6
78,3
95,2
Zapojení rodiny
94,3
Propuštění a pokračování
péče
90,1
90,2
Koordinace a integrace
péče
83,9
Respekt, ohled, úcta
78,4
82,0
Přijetí do nemocnice
72,0
80,5
Tělesné pohodlí
76,8
79,6
Informace
76,4
73,6
Citová opora
74,2
0
10
20
30
82,9
83,7
Všeobecná interna (n=28)
Celkem
40
50
60
70
80
90
100
ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - ÚVN, 2011
0
10
20
30
40
50
60
ÚVN: Dynamika spokojenosti
ÚVN: Porovnání s ostatními pracovišti
Základ: Pacienti hospitalizovaní na pracovišti
Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích
Následná péče: Celkem
2011 (n=13)
76,4
2010 (n=17)
69,8
Ostatní pracoviště (n=984)
Zapojení rodiny
97,4
93,0
85,6
Propuštění a
pokračování péče
87,3
90,5
81,1
Tělesné pohodlí
81,1
81,0
Respekt, ohled, úcta
78,1
85,4
Přijetí do nemocnice
71,7
85,2
59,2
Koordinace a integrace
péče
71,2
83,1
66,9
Informace
66,9
81,6
Citová opora
62,4
78,4
87,3
Propuštění a pokračování
péče
87,3
Tělesné pohodlí
61,2
78,1
Respekt, ohled, úcta
55,5
71,7
Přijetí do nemocnice
73,4
Koordinace a integrace
péče
71,2
Informace
82,0
62,4
Citová opora
69,4
0
10
20
30
40
50
60
ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - ÚVN, 2011
©RNDr. Tomáš RAITER, 2011
80
90
100
70
80
90
100
76,4
83,8
Následná péče (n=13)
Celkem
97,4
Zapojení rodiny
70
ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - ÚVN, 2011
70
80
90
100
0
10
20
30
40
50
60
ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - ÚVN, 2011
Kvalita Očima Pacientů ÚVN 2011
strana 68
Hodnocení v rámci jednotlivých pracovišť
ÚVN: Dynamika spokojenosti
ÚVN: Porovnání s ostatními pracovišti
Základ: Pacienti hospitalizovaní na pracovišti
Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích
Psychiatrie: Celkem
2011 (n=27)
79,2
2010 (n=30)
85,4
Ostatní pracoviště (n=970)
91,4
Zapojení rodiny
94,0
Zapojení rodiny
91,4
93,1
Propuštění a pokračování
péče
85,2
94,1
Propuštění a
pokračování péče
85,2
90,6
Respekt, ohled, úcta
81,7
Respekt, ohled, úcta
81,7
85,4
Informace
80,6
81,4
Přijetí do nemocnice
79,4
85,2
Citová opora
78,6
78,2
Tělesné pohodlí
76,9
81,2
Koordinace a integrace
péče
70,6
83,3
84,6
80,6
Informace
86,0
79,4
Přijetí do nemocnice
84,0
78,6
Citová opora
80,2
76,9
Tělesné pohodlí
87,7
Koordinace a integrace
péče
0
79,2
83,8
Psychiatrie (n=27)
Celkem
10
20
70,6
76,9
30
40
50
60
70
80
90
100
ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - ÚVN, 2011
0
10
20
30
40
50
60
ÚVN: Dynamika spokojenosti
ÚVN: Porovnání s ostatními pracovišti
Základ: Pacienti hospitalizovaní na pracovišti
Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích
Kožní: Celkem
2011 (n=19)
86,9
2010 (n=17)
87,9
Propuštění a pokračování
péče
Ostatní pracoviště (n=978)
95,9
Propuštění a
pokračování péče
94,7
90,4
93,9
Zapojení rodiny
93,9
93,0
Přijetí do nemocnice
89,2
84,9
89,4
Koordinace a integrace
péče
88,9
82,9
86,8
Informace
86,8
81,3
Respekt, ohled, úcta
85,9
85,3
Tělesné pohodlí
85,1
81,0
Citová opora
81,2
78,1
97,1
89,2
Přijetí do nemocnice
92,0
Koordinace a integrace
péče
88,9
Informace
89,0
85,9
Respekt, ohled, úcta
87,2
85,1
Tělesné pohodlí
77,7
81,2
Citová opora
88,5
0
10
20
30
40
50
60
ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - ÚVN, 2011
©RNDr. Tomáš RAITER, 2011
80
90
100
70
80
90
100
86,9
83,6
Kožní (n=19)
Celkem
94,7
Zapojení rodiny
70
ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - ÚVN, 2011
70
80
90
100
0
10
20
30
40
50
60
ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - ÚVN, 2011
Kvalita Očima Pacientů ÚVN 2011
strana 69
Hodnocení v rámci jednotlivých pracovišť
ÚVN: Dynamika spokojenosti
ÚVN: Porovnání s ostatními pracovišti
Základ: Pacienti hospitalizovaní na pracovišti
Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích
ORFM: Celkem
2011 (n=21)
81,7
2010 (n=32)
89,5
Ostatní pracoviště (n=976)
92,7
Přijetí do nemocnice
89,0
90,5
Zapojení rodiny
96,9
Přijetí do nemocnice
92,7
84,8
Zapojení rodiny
90,5
93,1
Propuštění a pokračování
péče
84,3
92,7
Propuštění a
pokračování péče
84,3
90,6
Informace
81,8
Informace
81,8
81,4
Respekt, ohled, úcta
79,8
85,4
Tělesné pohodlí
79,5
81,1
Citová opora
77,7
78,2
Koordinace a integrace
péče
74,5
83,1
91,9
79,8
Respekt, ohled, úcta
88,3
79,5
Tělesné pohodlí
86,4
77,7
Citová opora
90,4
Koordinace a integrace
péče
0
81,7
83,7
ORFM (n=21)
Celkem
10
20
74,5
87,6
30
40
50
60
70
80
90
100
ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - ÚVN, 2011
0
10
20
30
40
50
60
ÚVN: Dynamika spokojenosti
ÚVN: Porovnání s ostatními pracovišti
Základ: Pacienti hospitalizovaní na pracovišti
Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích
Interna OGHM B:
Celkem
2011 (n=54)
86,0
2010 (n=61)
84,7
Ostatní pracoviště (n=943)
Zapojení rodiny
96,2
92,8
91,9
Propuštění a
pokračování péče
90,5
90,4
88,8
Přijetí do nemocnice
88,8
84,8
Respekt, ohled, úcta
86,9
85,2
Informace
85,4
81,2
80,4
Koordinace a integrace
péče
84,9
82,9
82,2
Citová opora
82,2
77,9
Tělesné pohodlí
81,4
81,0
98,6
Propuštění a pokračování
péče
90,5
Přijetí do nemocnice
81,9
86,9
Respekt, ohled, úcta
89,0
85,4
Informace
84,9
Koordinace a integrace
péče
84,9
Citová opora
85,4
81,4
Tělesné pohodlí
79,3
0
10
20
30
40
50
60
ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - ÚVN, 2011
©RNDr. Tomáš RAITER, 2011
80
90
100
70
80
90
100
86,0
83,5
Interna OGHM B (n=54)
Celkem
96,2
Zapojení rodiny
70
ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - ÚVN, 2011
70
80
90
100
0
10
20
30
40
50
60
ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - ÚVN, 2011
Kvalita Očima Pacientů ÚVN 2011
strana 70
SPOKOJENOST PACIENTŮ
S PERSONÁLEM A SLUŽBAMI
Spokojenost s personálem a službami
Pro hodnocení spokojenosti pacientů se sestrami, lékaři a všeobecnými službami byly zkonstruovány 3 další dimenze, z
nichž každou sytí vybrané otázky související s kompetencí zdravotnického personálu nebo všeobecných služeb.
Celková průměrná spokojenost se sestrami a s lékaři dosahuje/překračuje hranici 80 %, u všeobecných služeb je
spokojenost nižší (71 %). Ve srovnání s předcházející vlnou šetření se spokojenost ve všech třech dimenzích lehce
zhoršila.
Nejvyšší spokojenost s prací sester je mezi pacienty těchto oddělení:
Interna OGHM A
Interna kardiologie
Kožní
Naopak nejnižší celková spokojenost se sestrami lze zaznamenat na ORFM nebo Chirurgii A.
Pacienti nejvíce spokojeni s prací lékařů jsou z oddělení:
Interna OGHM A
Interna OGHM B
ORL
Nejnižší celkovou spokojenost s lékaři lze zaznamenat na Neurochirurgii B a Ortopedii 2.
Z hlediska dimenze spokojenost se všeobecnými službami jsou nejlépe hodnocena tato oddělení: Neurologie A,
Interna OGHM A, Interna Kardiologie, Oční.
Na druhé straně nižší spokojenost se všeobecnými službami je mezi pacienty Ortopedie 3 – všeob., Ortopedie 2.
©RNDr. Tomáš RAITER, 2011
Kvalita Očima Pacientů ÚVN 2011
strana 72
ÚVN: Spokojenost se všeob. službami
Základ: Všichni pacienti
2011 (n=996)
84,4
Spokojenost se sestrami
2010 (n=1119)
85,4
80,6
Spokojenost s lékaři
81,4
70,8
Spokojenost se
všeobecnými službami
73,2
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - ÚVN, 2011
©RNDr. Tomáš RAITER, 2011
Kvalita Očima Pacientů ÚVN 2011
strana 73
Spokojenost se sestrami
Otázky sytící dimenzi:
Jak jste byl/a spokojen/a s čistotou pokojů?
Jak jste byl/a spokojen/a s čistotou toalet a sprch?
Když jste položil/a zdravotní sestře důležitou otázku, dostal/a jste odpověď, které
jste rozuměl/a?
Pokud jste měl/a strach nebo obavy ze svého stavu nebo léčby, byla zdravotní
sestra ochotna si s Vámi promluvit?
Hovořila před Vámi zdravotní sestra tak, jako byste nebyl/a přítomen/a?
Měl/a jste důvěru ke zdravotním sestrám, které Vás ošetřovaly?
Jak jste byl/a celkově spokojen/a s rychlostí, s jakou Vám personál poskytl pomoc,
když jste ji potřeboval/a?
ÚVN: Spokojenost se sestrami
ÚVN: Spokojenost se sestrami
Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích
Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích
84,4
2011 (n=50)
1 Interna OGHM A
2 Interna
kardiologie
86,3
2011 (n=67)
90,7
2010 (n=79)
83,4
2011 (n=19)
90,1
2010 (n=17)
87,3
2011 (n=45)
89,9
2010 (n=41)
86,0
2011 (n=53)
89,1
2010 (n=64)
88,3
2011 (n=79)
87,5
4 Neurochirurgie A
5 Neurologie
6 Urologie
2010 (n=80)
87,3
2011 (n=68)
85,7
7 Oční
2010 (n=61)
91,7
2011 (n=76)
84,8
8 Chirurgie B
2010 (n=76)
82,1
2011 (n=85)
84,5
2010 (n=73)
86,0
2011 (n=45)
84,1
2010 (n=63)
84,2
9 ORL
10 Ortopedie 1
0
10
20
92,8
2010 (n=48)
3 Kožní
30
40
2011 (n=27)
82,0
2010 (n=30)
88,8
12 Ortopedie 3 všeob.
2011 (n=44)
82,0
2010 (n=48)
89,0
13 Interna OGHM
B
2011 (n=54)
81,8
2010 (n=60)
87,0
14 Všeobecná
interna
2011 (n=28)
81,4
2010 (n=33)
80,4
15 Neurochirurgie
B
2011 (n=68)
81,3
2010 (n=78)
81,5
2011 (n=76)
80,1
2010 (n=83)
83,6
2011 (n=25)
80,1
2010 (n=49)
90,2
2011 (n=54)
79,1
2010 (n=75)
77,8
2011 (n=13)
78,7
2010 (n=17)
63,4
2011 (n=21)
76,8
2010 (n=32)
89,3
11 Psychiatrie
16 Ortopedie 2
17 Gynekologie
18 Chirurgie A
19 Následná péče
20 ORFM
50
60
70
ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - ÚVN, 2011
©RNDr. Tomáš RAITER, 2011
84,4
80
90
100
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - ÚVN, 2011
Kvalita Očima Pacientů ÚVN 2011
strana 75
Spokojenost s lékaři
Otázky sytící dimenzi:
Znal/a jste svého ošetřujícího lékaře?
Vyhovovalo Vám, jak často Vás ošetřující lékař navštěvoval?
Jak byste zhodnotil/a Váš vztah k ošetřujícímu lékaři z hlediska důvěry?
Když jste položil/a lékaři důležitou otázku, dostal/a jste odpověď, které jste
rozuměl/a?
Pokud jste měl/a strach nebo obavy ze svého stavu nebo léčby, byl lékař ochotný si
s Vámi promluvit?
Hovořil před Vámi lékař tak, jako byste nebyl/a přítomen/a?
Hovořil s Vámi lékař každý den?
Chtěl/a jste být více zapojen/a do rozhodování o své léčbě?
Měli Vaši blízcí dostatek příležitostí hovořit s lékařem?
Měl/a jste dostatek soukromí, když s Vámi lékař probíral Váš zdravotní stav nebo
léčbu?
Dostal/a jste během přijetí dostatek informací o svém zdravotním stavu a dalším
průběhu Vaší léčby?
ÚVN: Spokojenost s lékaři
ÚVN: Spokojenost s lékaři
Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích
Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích
80,6
2011 (n=50)
1 Interna OGHM A
86,1
2011 (n=54)
88,2
2010 (n=60)
86,9
2011 (n=85)
85,0
2010 (n=73)
83,5
2011 (n=67)
85,0
3 ORL
4 Interna
kardiologie
2010 (n=79)
81,1
2011 (n=79)
83,7
5 Urologie
2010 (n=80)
80,9
2011 (n=19)
83,6
6 Kožní
2010 (n=17)
89,4
2011 (n=68)
82,3
7 Oční
8 Ortopedie 3 všeob.
2010 (n=61)
83,3
2011 (n=44)
82,1
2010 (n=48)
83,1
2011 (n=21)
81,9
2010 (n=32)
88,3
2011 (n=45)
81,2
2010 (n=41)
80,0
9 ORFM
10 Neurochirurgie
A
0
10
20
88,4
2010 (n=48)
2 Interna OGHM B
30
40
2011 (n=25)
81,0
2010 (n=49)
84,6
2011 (n=45)
79,8
2010 (n=63)
83,3
2011 (n=28)
79,4
2010 (n=34)
73,2
2011 (n=53)
78,8
2010 (n=64)
82,6
2011 (n=76)
78,5
2010 (n=76)
77,3
2011 (n=54)
76,7
2010 (n=75)
78,4
2011 (n=27)
75,7
2010 (n=30)
79,3
2011 (n=76)
74,8
2010 (n=83)
77,7
2011 (n=68)
72,4
2010 (n=78)
76,2
2011 (n=13)
67,5
2010 (n=17)
72,0
11 Gynekologie
12 Ortopedie 1
13 Všeobecná
interna
14 Neurologie
15 Chirurgie B
16 Chirurgie A
17 Psychiatrie
18 Ortopedie 2
19 Neurochirurgie
B
20 Následná péče
50
60
70
ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - ÚVN, 2011
©RNDr. Tomáš RAITER, 2011
80,6
80
90
100
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - ÚVN, 2011
Kvalita Očima Pacientů ÚVN 2011
strana 77
Spokojenost s všeobecnými službami
Otázky sytící dimenzi:
Jak na Vás působil první kontakt s nemocnicí?
Hodnocení organizace a plynulosti Vašeho přijetí do nemocnice.
Jak byste ohodnotil/a kvalitu jídla?
Byl/a jste celkově spokojen/a s takovými službami nemocnice, jako je např.
možnost telefonovat, sledovat TV, zakoupit si noviny atd.?
Doporučil/a byste tuto nemocnici rodině nebo přátelům?
ÚVN: Spokojenost se všeob. službami
ÚVN: Spokojenost se všeob. službami
Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích
Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích
70,8
2011 (n=45)
82,3
2010 (n=40)
77,2
2011 (n=50)
79,6
1 Neurochirurgie A
2 Interna OGHM A
3 Interna
kardiologie
2010 (n=48)
72,1
2011 (n=67)
78,7
2010 (n=79)
75,3
2011 (n=19)
78,2
4 Kožní
2010 (n=17)
72,6
2011 (n=67)
78,2
5 Oční
2010 (n=61)
76,5
2011 (n=54)
74,7
6 Interna OGHM B
2010 (n=61)
69,5
2011 (n=53)
73,3
7 Neurologie
2010 (n=64)
84,6
2011 (n=21)
72,9
8 ORFM
2010 (n=32)
82,7
2011 (n=79)
72,1
2010 (n=80)
77,1
2011 (n=45)
71,1
2010 (n=63)
67,4
9 Urologie
10 Ortopedie 1
0
10
20
30
40
11 Všeobecná
interna
2011 (n=28)
70,8
2010 (n=33)
65,4
2011 (n=85)
70,8
2010 (n=73)
74,5
2011 (n=68)
67,4
2010 (n=77)
70,4
2011 (n=25)
67,2
2010 (n=49)
76,3
2011 (n=76)
67,1
2010 (n=76)
64,2
2011 (n=27)
66,9
2010 (n=29)
81,4
2011 (n=54)
65,5
2010 (n=75)
67,3
2011 (n=76)
60,6
2010 (n=83)
69,5
2011 (n=13)
59,2
2010 (n=17)
68,2
2011 (n=44)
54,8
2010 (n=48)
71,2
12 ORL
13 Neurochirurgie
B
14 Gynekologie
15 Chirurgie B
16 Psychiatrie
17 Chirurgie A
18 Ortopedie 2
19 Následná péče
20 Ortopedie 3 všeob.
50
60
70
ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - ÚVN, 2011
©RNDr. Tomáš RAITER, 2011
70,8
80
90
100
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - ÚVN, 2011
Kvalita Očima Pacientů ÚVN 2011
strana 79
Souhrnná spokojenost na jednotlivých
odděleních
(tabulka výsledků s intervaly spolehlivosti)
Souhrnná spokojenost - celkem
Označení oddělení
Souhrnná spokojenost - celkem
1 Interna OGHM A
2 Interna kardiologie
3 Kožní
4 Neurologie
5 Oční
6 Neurochirurgie A
7 Urologie
8 Interna OGHM B
9 ORL
10 Všeobecná interna
11 Ortopedie 1
12 Gynekologie
13 ORFM
14 Chirurgie B
15 Ortopedie 3 - všeob.
16 Ortopedie 2
17 Psychiatrie
18 Chirurgie A
19 Neurochirurgie B
20 Následná péče
©RNDr. Tomáš RAITER, 2011
N (Počet
respondentů)
Průměrná
spokojenost
997
50
67
19
53
68
45
79
54
85
28
45
25
21
76
44
76
27
54
68
13
83,5
90,0
87,6
86,9
86,8
86,8
86,7
86,5
86,0
84,9
82,9
82,5
82,3
81,7
81,5
80,7
79,3
79,2
79,0
78,4
76,4
Kvalita Očima Pacientů ÚVN 2011
Interval spolehlivosti výsledků
82,7
86,2
84,9
83,3
83,4
84,0
82,8
84,1
82,1
82,4
77,5
78,5
76,6
75,2
78,2
76,3
75,9
73,2
74,9
75,1
70,3
84,4
93,8
90,3
90,5
90,2
89,5
90,7
88,8
90,0
87,4
88,3
86,5
88,0
88,3
84,8
85,0
82,6
85,2
83,1
81,8
82,5
strana 81
Souhrnná spokojenost se sestrami
Označení oddělení
Spokojenost se sestrami
1 Interna OGHM A
2 Interna kardiologie
3 Kožní
4 Neurochirurgie A
5 Neurologie
6 Urologie
7 Oční
8 Chirurgie B
9 ORL
10 Ortopedie 1
11 Psychiatrie
12 Ortopedie 3 - všeob.
13 Interna OGHM B
14 Všeobecná interna
15 Neurochirurgie B
16 Ortopedie 2
17 Gynekologie
18 Chirurgie A
19 Následná péče
20 ORFM
©RNDr. Tomáš RAITER, 2011
N (Počet
respondentů)
Průměrná
spokojenost
997
50
67
19
45
53
79
68
76
85
45
27
44
54
28
68
76
25
54
13
21
84,4
92,8
90,7
90,1
89,9
89,1
87,5
85,7
84,8
84,5
84,1
82,0
82,0
81,8
81,4
81,3
80,1
80,1
79,1
78,7
76,8
Kvalita Očima Pacientů ÚVN 2011
Interval spolehlivosti výsledků
83,1
88,1
86,7
83,6
85,0
84,0
83,6
80,5
80,3
79,8
77,6
72,8
76,2
74,4
72,3
75,9
74,4
70,5
72,4
69,4
65,3
85,8
97,5
94,6
96,6
94,8
94,2
91,4
90,9
89,3
89,1
90,5
91,2
87,7
89,1
90,5
86,8
85,8
89,6
85,9
87,9
88,2
strana 82
Souhrnná spokojenost s lékaři
Označení oddělení
Spokojenost s lékaři
1 Interna OGHM A
2 Interna OGHM B
3 ORL
4 Interna kardiologie
5 Urologie
6 Kožní
7 Oční
8 Ortopedie 3 - všeob.
9 ORFM
10 Neurochirurgie A
11 Gynekologie
12 Ortopedie 1
13 Všeobecná interna
14 Neurologie
15 Chirurgie B
16 Chirurgie A
17 Psychiatrie
18 Ortopedie 2
19 Neurochirurgie B
20 Následná péče
©RNDr. Tomáš RAITER, 2011
N (Počet
respondentů)
Průměrná
spokojenost
997
50
54
85
67
79
19
68
44
21
45
25
45
28
53
76
54
27
76
68
13
80,6
88,4
88,2
85,0
85,0
83,7
83,6
82,3
82,1
81,9
81,2
81,0
79,8
79,4
78,8
78,5
76,7
75,7
74,8
72,4
67,5
Kvalita Očima Pacientů ÚVN 2011
Interval spolehlivosti výsledků
79,4
83,9
84,0
81,1
81,0
80,0
77,5
78,0
74,8
72,9
75,1
72,7
74,6
72,0
74,0
73,5
70,9
66,8
70,0
67,3
55,7
81,9
93,0
92,3
88,9
89,0
87,5
89,7
86,6
89,4
90,9
87,3
89,3
85,0
86,7
83,5
83,5
82,5
84,6
79,7
77,4
79,2
strana 83
Souhrnná spokojenost se všeobecnými službami
Označení oddělení
Spokojenost se všeobecnými službami
1 Neurochirurgie A
2 Interna OGHM A
3 Interna kardiologie
4 Kožní
5 Oční
6 Interna OGHM B
7 Neurologie
8 ORFM
9 Urologie
10 Ortopedie 1
11 Všeobecná interna
12 ORL
13 Neurochirurgie B
14 Gynekologie
15 Chirurgie B
16 Psychiatrie
17 Chirurgie A
18 Ortopedie 2
19 Následná péče
20 Ortopedie 3 - všeob.
©RNDr. Tomáš RAITER, 2011
N (Počet
respondentů)
Průměrná
spokojenost
996
45
50
67
19
67
54
53
21
79
45
28
85
68
25
76
27
54
76
13
44
70,8
82,3
79,6
78,7
78,2
78,2
74,7
73,3
72,9
72,1
71,1
70,8
70,8
67,4
67,2
67,1
66,9
65,5
60,6
59,2
54,8
Kvalita Očima Pacientů ÚVN 2011
Interval spolehlivosti výsledků
69,2
75,5
73,1
73,4
70,0
72,7
67,5
67,0
63,4
67,4
62,1
61,2
65,5
60,9
57,9
61,3
55,3
58,2
54,0
42,8
45,5
72,4
89,2
86,1
83,9
86,5
83,7
81,8
79,6
82,3
76,7
80,1
80,3
76,0
73,9
76,5
72,9
78,6
72,7
67,2
75,7
64,1
strana 84
PŘÍLOHA 1: PŘEHLED INDIKÁTORŮ
PODLE ODDĚLENÍ
Přehled indikátorů – přijetí do nemocnice
Přehled statisticky významných rozdílů v jednotlivých indikátorech dimenze přijetí do nemocnice
ZÁKLAD: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištíc h
ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů, 2011
Zhoršení
Doba čekání na
přijetí do
zdravotníc h
Přijetí do
Dodržení
nemoc nice
potíže během
nemocnice
termínu přijetí
vzhledem
čekání na
ke zdravotnímu
přijetí do
stavu
nemocnice
Urologie
Dojem z
prvního
kontaktu
s nemocnicí
Dostatek
informací o
Doba čekání na Organizace a
zdravotním
uložení na
plynulost přijetí
stavu a dalším
lůžko
do nemocnice
průběhu léčby
Gynekologie
Chirurgie B
-
Chirurgie A
Ortopedie 1
-
Ortopedie 2
-
-
-
Ortopedie 3 - všeob.
-
-
Neurochirurgie A
Neurochirurgie B
-
Interna kardiologie
+
Interna OGHM A
+
-
-
+
+
+
+
Oční
ORL
+
Neurologie
+
Všeobecná interna
Následná péče
-
-
Psyc hiatrie
-
-
Kožní
ORFM
Interna OGHM B
©RNDr. Tomáš RAITER, 2011
+
Kvalita Očima Pacientů ÚVN 2011
strana 86
Přehled indikátorů – respekt, ohled, úcta
Přehled statisticky významných rozdílů v jednotlivých indikátorech dimenze respekt, ohled, úcta
ZÁKLAD: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích
ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů, 2011
Respekt, ohled,
úcta
Znalost ošetřujícího
lékaře
Způsob komunikace Způsob komunikace
Důvěra k ošetřujícím
před pacientem ze před pacientem ze
sestrám
strany lékaře
strany sestry
Potřeba většího
zapojení do
rozhodování o
vlastní léčbě
Úcta a respekt ze
strany
zdravotnického
personálu
Urologie
Gynekologie
Chirurgie B
Chirurgie A
-
-
-
Ortopedie 1
Ortopedie 2
-
Ortopedie 3 - všeob.
Neurochirurgie A
Neurochirurgie B
Interna kardiologie
Interna OGHM A
-
Oční
-
ORL
Neurologie
+
+
+
+
+
+
Všeobecná interna
Následná péče
Psychiatrie
+
-
Kožní
ORFM
Interna OGHM B
©RNDr. Tomáš RAITER, 2011
-
Kvalita Očima Pacientů ÚVN 2011
strana 87
Přehled indikátorů – koordinace a integrace péče
Přehled statisticky významných rozdílů v jednotlivých indikátorech dimenze koordinace a integrace péče
ZÁKLAD: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích
ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů, 2011
Kontinuita
Dosažitelnost
informací ze
Koordinace a
zdravotnického
strany
integrace péče
personálu
zdravotnického
personálu
Urologie
+
Gynekologie
Chirurgie B
Dostatek
Rychlostí pomoci
Dostatek soukromí
soukromí, při
ze strany
během vyšetření
probírání
zdravotnického
nebo léčby
zdravotního stavu
personálu
nebo léčby
+
-
-
-
-
Změna termínu
dohodnutého
vyšetření či
zákroku
Celkové hodnocení
péče
+
-
Chirurgie A
Ortopedie 1
Ortopedie 2
-
Ortopedie 3 - všeob.
-
-
-
Neurochirurgie A
Neurochirurgie B
-
-
-
-
-
Interna kardiologie
Interna OGHM A
+
+
Oční
+
+
+
ORL
Neurologie
+
Všeobecná interna
Následná péče
Psychiatrie
-
-
-
Kožní
ORFM
Interna OGHM B
©RNDr. Tomáš RAITER, 2011
+
Kvalita Očima Pacientů ÚVN 2011
strana 88
Přehled indikátorů – informace a komunikace
Přehled statisticky významných rozdílů v jednotlivých indikátorech dimenze informace a komunikace
ZÁKLAD: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích
ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů, 2011
Informace
Spokojenost s
vybranými službami Frekvence návštěv
nemocnice (telefon, ošetřujícího lékaře
TV, noviny atd.)
Srozumitelnost
odpovědí lékaře
Frekvence hovorů s
lékařem
Srozumitelnost
odpovědí sester
Seznámení s právy
nemocného
Urologie
Gynekologie
Chirurgie B
Chirurgie A
-
-
-
Ortopedie 1
Ortopedie 2
-
Ortopedie 3 - všeob.
-
Neurochirurgie A
-
-
+
Neurochirurgie B
-
Interna kardiologie
+
Interna OGHM A
+
+
-
+
+
Oční
+
ORL
+
Neurologie
+
-
-
+
+
Všeobecná interna
Následná péče
-
-
-
Psychiatrie
Kožní
ORFM
Interna OGHM B
©RNDr. Tomáš RAITER, 2011
+
Kvalita Očima Pacientů ÚVN 2011
strana 89
Přehled indikátorů – tělesné pohodlí
Přehled statisticky významných rozdílů v jednotlivých indikátorech dimenze tělesné pohodlí
ZÁKLAD: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištíc h
ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů, 2011
Čistota
Tělesné
Čistota
Teplota
Noč ní hluk
toalet a
na pokoji
pohodlí
pokojů
sprch
Urologie
+
Gynekologie
Kvalita
jídla
Množství
jídla
-
+
Doba
podávání
jídel
Pády z
lůžka
Doba
ranního
buzení
Tišení
bolesti
-
Chirurgie B
-
Chirurgie A
-
-
-
Ortopedie 1
+
+
Ortopedie 2
-
-
-
Ortopedie 3 - všeob.
Neurochirurgie A
+
Neurochirurgie B
-
Interna kardiologie
+
Interna OGHM A
+
Oční
+
+
+
+
Všeobecná interna
+
+
+
+
+
ORL
Neurologie
-
+
+
-
+
+
-
Následná péče
-
Psychiatrie
-
-
Kožní
ORFM
Interna OGHM B
©RNDr. Tomáš RAITER, 2011
-
Kvalita Očima Pacientů ÚVN 2011
strana 90
Přehled indikátorů – citová opora
Přehled statisticky významných rozdílů v jednotlivých indikátorech dimenze citová opora
ZÁKLAD: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích
ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů, 2011
Vztah k
Ochota rozptýlit Ochota rozptýlit
ošetřujícímu
Citová opora
obavy a strach obavy a strach
lékaři z hlediska
ze strany lékaře ze strany sestry
důvěry
Urologie
Hodnocení
postoje celého
personálu
nemocnice
Zajištění
citových a
duchovních
potřeb
Gynekologie
Chirurgie B
Chirurgie A
-
Ortopedie 1
Ortopedie 2
-
-
-
Ortopedie 3 - všeob.
Neurochirurgie A
+
Neurochirurgie B
-
-
Interna kardiologie
Interna OGHM A
+
+
Oční
ORL
Neurologie
-
-
Všeobecná interna
Následná péče
-
-
-
Psychiatrie
Kožní
ORFM
Interna OGHM B
©RNDr. Tomáš RAITER, 2011
+
Kvalita Očima Pacientů ÚVN 2011
strana 91
Přehled indikátorů - zapojení rodiny
Přehled statisticky významných rozdílů v jednotlivých indikátorech dimenze zapojení rodiny
ZÁKLAD: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích
ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů, 2011
Zapojení rodiny
Urologie
Doba návštěv
Dostatek příležitostí pro
rodinu hovořit s lékařem
Vysvětlení péče po
propuštění rodině
+
Gynekologie
Chirurgie B
Chirurgie A
-
-
Ortopedie 1
Ortopedie 2
-
Ortopedie 3 - všeob.
Neurochirurgie A
Neurochirurgie B
Interna kardiologie
Interna OGHM A
Oční
ORL
+
Neurologie
Všeobecná interna
Následná péče
Psychiatrie
-
Kožní
ORFM
Interna OGHM B
©RNDr. Tomáš RAITER, 2011
Kvalita Očima Pacientů ÚVN 2011
strana 92
Přehled indikátorů - propuštění a pokračování péče a komunikace
Přehled statisticky významných rozdílů v jednotlivých indikátorech dimenze propuštění a pokračování
ZÁKLAD: Pac ienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištíc h
ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pac ientů, 2011
Propuštění a
pokračování péče
Průběh propuštění
z nemocnice
Nabídka pomoci při
Informace o možných
Informace o péči a
nebezpečných
zajišťování domácí péč e
užívání léků po
příznacíc h po propuštění
po propuštění z
propuštění z nemoc nice
z nemocnice
nemocnic e
Doporuč ení nemoc nice
rodině nebo přátelům
Urologie
Gynekologie
Chirurgie B
Chirurgie A
-
Ortopedie 1
Ortopedie 2
Ortopedie 3 - všeob.
-
-
Neurochirurgie A
Neurochirurgie B
-
Interna kardiologie
+
-
-
+
Interna OGHM A
Oční
ORL
Neurologie
Všeobec ná interna
+
Následná péče
+
Psychiatrie
-
Kožní
ORFM
Interna OGHM B
©RNDr. Tomáš RAITER, 2011
-
Kvalita Očima Pacientů ÚVN 2011
strana 93
Download

KVALITA OČIMA PACIENTŮ ÚVN