Celostátní soutěž základních škol ve vybíjené
Preventan® Cup
2012/2013
Preventan® Cup je školní sportovní soutěž ve vybíjené pro kluky a děvčata, která se hraje na I. stupni základních školách v celé České republice.
Pořadatelem šestého ročníku je Asociace školních sportovních klubů ČR.
Generálním partnerem soutěže je společnost SVUS Pharma a.s., Hradec
Králové. Oficiální propozice soutěže vydává ředitelství soutěže na příslušný školní rok a rozesílá je školním sportovním klubům AŠSK ČR.
Soutěž je součástí sportovních soutěží vyhlašovaných MŠMT ve Věstníku
8/2012, B 50.
Praha, srpen 2012
Medvědí síla pro zdraví dětí
-1-
-2-
Preventan® Cup 2012/2013 - PROPOZICE
Pořadatel:
Asociace školních sportovních klubů (AŠSK ČR)
Generální partner:
SVUS Pharma a.s., Hradec Králové
Záměr projektu:
Získat děti pro sportovní činnost formou vybrané pohybové aktivity, která je přiměřená dané věkové kategorii, nabízí dětem pozitivní program využití volného
času, současně působí jako aktivní prostředek prevence kriminálních projevů mládeže. Cílem projektu
je umožnit maximálnímu počtu žáků ZŠ - chlapcům
i dívkám účast v dlouhodobé soutěži, podpořit rozvoj
další pohybové aktivity na základních školách v České
republice.
Informace:
AŠSK ČR - krajské a okresní rady, garanti vybíjené
okresních rad, základní školy, webové stránky:
www.assk.cz, www.preventancup.cz Pozn.: adresáře kontaktních osob jsou v další části
tohoto materiálu.
Účast:
Ve školních kolech - třídní družstva (možno zapojit
i více družstev v jedné třídě)
Od okrskových kol – vítěz školního kola, popř. výběr
školy v dané věkové kategorii. Účastnit se mohou
žáci bez omezení pro výuku povinné školní TV.
Přihlášky družstev na příslušné kolo soutěže zasílejte
určenému pořadateli v termínu daném propozicemi
konkrétní akce. (viz Přihláška na soutěž a soupiska)
Kategorie:
Základní škola 1. stupeň, kategorie II. - starší děti
(ročníky narození 2003, 2002, 2001)
A: otevřená (hraje libovolný počet chlapců a dívek
nebo pouze chlapci)
B: dívky (mohou hrát pouze dívky)
Pozn.:
- start jednotlivce v jednom postupovém kole za obě kategorie současně není možný
- družstvo je složeno z žáků jedné školy
-3-
Organizační zajištění Preventan® Cupu
Preventan® Cup je sportovní postupová soutěž školních družstev, která začíná třídním
a školním kolem. Těchto kol se mohou z jedné třídy zúčastnit i dvě a více družstev. Tuto část
doporučujeme hrát dlouhodobě formou turnajů mezi družstvy – třídami, doporučujeme vícekolový systém (minimálně tři kola). Systém soutěže na škole je v kompetenci garanta soutěže
ve vybíjené. Vítěz školní soutěže postupuje do okrskového nebo přímo do okresního kola.
Vítězové okresů se setkávají na krajském finále, vítězové kraje postupují do Republikového
finále AŠSK ČR (RF), které je vyvrcholením příslušného ročníku soutěže.
1. Termínová listina soutěže ve školním roce 2012/2013
1. přebor školy, okrsková kola
2. okresní finále **
2. krajská finále
3. republikové finále
do 21. prosince 2012
do 26. dubna 2013
do 24. května 2013
3. – 5. června 2013 (Pecka – HKR)
** Konkrétní datum pro ukončení příslušného kola soutěže stanovuje příslušná okresní nebo
krajská rada ve své termínové listině soutěží na začátku školního roku 2012/2013. Každá
škola si určuje případný počet školních kol dle podmínek a zájmu žáků. Do okrskového
nebo okresního kola může škola postavit buď vítěze školního kola, nebo provést výběr školy.
2. Organizace soutěže
Za organizaci příslušného kola soutěže zodpovídají Okresní a Krajské rady AŠSK ČR. Asociace
školních sportovních klubů vydává aktualizované metodické pokyny a pravidla soutěže pro příslušný školní rok. Rámcová pravidla jsou rovněž vydávána v materiálu „Veřejně prospěšné programy AŠSK ČR ve školním roce 2012/2013“ a soutěž je součástí školních sportovních soutěží
kat. B, vypisovaných ve Věstníku MŠMT ČR pro školní rok 2012/2013. Další aktuální informace
a přihlášku najdete na webových stránkách turnaje: www.preventancup.cz.
Tato celostátní soutěž ve vybíjené se organizuje podle organizační struktury AŠSK ČR:
- školní kolo (školní garant soutěže)
- okresní (okrskové) kolo (okresní rada AŠSK ČR)
- krajské kolo (krajská rada AŠSK ČR)
- republikové finále (sekretariát AŠSK ČR + příslušný pořadatel)
Školní kola se vypisují podle zájmů žáků příslušných škol. Herní systém soutěže si zvolí
příslušný garant soutěže na škole podle podmínek školy a zájmu žáků.
Okresní kola vypisuje příslušná okresní rada AŠSK ČR, vydává propozice akce a přijímá
přihlášky vítězných družstev jednotlivých škol ve své spádové oblasti. Okresní kolo se koná
při minimálním počtu tří přihlášených škol v dané spádové oblasti (okrese). Při větším počtu
přihlášených družstev může okresní rada rozhodnout o konání okrskových finále a určit počet
postupujících z okrskových finále do okresního finále.
Krajská kola soutěže vypisuje příslušná krajská rada AŠSK ČR, vydává propozice akce
a přijímá přihlášky vítězných družstev jednotlivých okresů ve své spádové oblasti (kraji).
Krajská rada může rovněž upřesnit i počet postupujících z okresních kol do krajského finále
v propozicích. Propozice všech postupových kol se vydávají vždy minimálně měsíc před termínem konání příslušného finále.
Republikové finále AŠSK ČR se koná za účasti postupujících družstev z krajů a pořadatele
republikového finále pro obě kategorie společně. V každé kategorii může maximálně startovat
14 vítězů krajských finále + 2. družstvo ze Středočeského kraje + družstvo pořadatele. Republikové finále se hraje podle vydaných propozic Ředitelstvím soutěže, jež musí být zveřejněny
do konce dubna 2013.
-4-
3. Organizační struktura soutěže
Kraj
Kód kraje
Počet okresů
HKR
5
Hradec Králové, Jičín,
Rychnov nad Kněžnou, Trutnov,
Náchod
Jihočeský
JIC
7
Tábor, Písek, Strakonice, Prachatice,
Český Krumlov, České Budějovice,
Jindřichův Hradec
Jihomoravský
JIM
7
Brno-město, Brno-venkov, Blansko,
Břeclav, Vyškov, Hodonín, Znojmo
Karlovarský
KVA
3
Cheb, Sokolov, Karlovy Vary
Liberecký
LIB
4
Liberec, Jablonec nad Nisou,
Česká Lípa, Semily
Moravskoslezský
MSL
6
Karviná, Opava, Ostrava, Nový Jičín,
Frýdek-Místek, Bruntál
Olomoucký
OLM
5
Jeseník, Šumperk, Olomouc, Přerov,
Prostějov
Pardubický
PAR
4
Pardubice, Chrudim, Ústí nad Orlicí,
Svitavy
Pražský
PHA
16
Městské části a obvody Prahy 1 - 16
(podrobnosti určuje KR Praha)
Plzeňský
PLZ
7
Plzeň, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Rokycany,
Klatovy, Domažlice, Tachov
Středočeský
STC
12
Beroun, Kladno, Praha – západ,
Příbram, Rakovník, Benešov,
Mladá Boleslav, Mělník, Nymburk,
Kolín, Praha – východ, Kutná Hora
Ústecký
UST
7
Ústí nad Labem, Děčín, Litoměřice,
Teplice, Chomutov, Most, Louny
Vysočina
VYS
5
Pelhřimov, Havlíčkův Brod, Jihlava,
Žďár nad Sázavou, Třebíč
Zlínský
ZLN
4
Kroměříž, Uherské Hradiště, Zlín,
Vsetín
14
92
Královéhradecký
Celkem
-5-
Příslušné okresy, organizační celky
Základní pravidla vybíjené 2012/2013
Vybíjená je hra, která se těší velké oblibě především u mladších dětí. Je velice kvalitní průpravou
pro sporty jako např. volejbal, basketbal, házená, korfbal, plážový volejbal nebo nové sporty jako
bossabal nebo tchoukbal. Rozvíjí fyzickou i mentální stránku hráče. Do fyzické oblasti bychom
zařadili zejména kvalitní rozvoj motoriky, jako např. hbitost, obratnost, rychlost, pružnost, vytrvalost,
přesnost a samozřejmě silovou přípravu. Do mentálního rozvoje bychom řadili pokoru, smysl pro
fair play, prohlubování taktického uvažování, přemýšlení, a to v rychlosti a i pod tlakem. A na prvním
místě pak zásady správného chování při míčových sportech.
Hřiště: (viz náčrtek)
Hřiště má rozměry 9 x 18m. Půlící čára dělí hřiště na dva čtverce 9 x 9m.
Při venkovní variantě je důležité vysvětlení hracího prostoru (kurtu). Na jedné boční straně (vně
hřiště) stojí hlavní rozhodčí, naproti němu pomocný rozhodčí a stolek zapisovatelů. Na stejné straně se zapisovateli jsou 1m od postranní čáry dvě pole vzdálené 4m od středu, kde se může pohybovat buď učitel, nebo trenér (pouze jedna osoba). Zadní zázemí je vymezeno prodlouženou čarou
postranního zámezí. Šířka zámezí je 9m. Hraje se s volejbalovým míčem č.4 nebo s míčem podle
rozhodnutí pořadatele, který musí druh míče uvést v propozicích soutěže.
Družstva:
Družstva tvoří deset hráčů a dva náhradníci. Každé družstvo má svého kapitána, který je
označen páskou na rukávu alespoň 2cm širokou. Jedině on má právo hovořit s rozhodčím, nikoli
trenér či učitel!
Výměna hráčů během hry je dovolena jen v případě zranění, jinak je možná jen po skončeném
poločase. Pokud družstvo nastoupí do utkání s menším počtem hráčů než deset, chybějící hráči
se počítají jako vybití.
Zahájení hry:
Kapitáni losují, kdo vyhraje los, může zvolit buď stranu, nebo míč. Rozhodčí dává pokyn k zahájení
hry píšťalkou a předá míč vylosované straně. Po nabití může hráč (z pole) hned vybíjet.
Ve druhém poločase si družstva vymění strany, míč dostane družstvo, které v prvním poločase
začínalo bez míče.
Trvání hry a její bodování:
Hraje se dvakrát 7 minut s výměnou stran po přestávce, která trvá max. 3 minuty.
Druhý poločas se zahajuje opět s plným počtem hráčů. Je-li některé družstvo vybité před vypršením
7 minut – zapíše se čas vybití posledního hráče.
Utkání pokračuje druhým poločasem nebo je utkání ukončeno. V kompetenci rozhodčího je minimální nastavení hrací doby vlivem zakutálení míče mimo hrací kurt. Čas se zastavuje v případě
zranění, úpravy výstroje nebo dodatečného vysvětlení pravidel (okrsková kola).
Výsledek hry udává celkový počet vybitých hráčů z obou poločasů. Vítězem se stává družstvo, které v hrací době vybije větší počet soupeřů, nebo všechny soupeře před časovým limitem. Je-li stav
nerozhodný, po tříminutové přestávce se prodlužuje o 3 ½ minuty. O míč a stranu se opět losuje.
Je-li výsledek opět nerozhodný, družstva na hrací ploše zůstávají v počtu, s kterým dohráli prodloužení a znovu losují o míč. V tomto prodloužení vyhrává družstvo, které vybije prvního protihráče
(„náhlá smrt“). Po skončení prodloužení získá vítězný tým dva body a do skóre pouze 1 vybitého (i
kdyby bylo vybitých více hráčů).
Postavení hráčů:
Každé družstvo obsadí své pole a volně se v něm rozestaví. Do zámezí za soupeřovým polem
(zadní zázemí) jde kapitán, nebo tam posílá jiného hráče. Tento hráč (většinou kapitán) se vrací
do hry jako poslední, až když jsou poslední hráči vybití. Kapitán tedy nastupuje na libovolné aktivní
pozici v týmu. V zadním zázemí je možno na počátku hry povolit nahrávače (jeden z hráčů v poli),
-6-
Firma SVUS Pharma a.s. je přední český výrobce generických léčiv a doplňků
stravy. Produkty jsou prodávané na trhu pod obchodní značkou Farmax®.
Přípravky obchodní značky Farmax® jsou vyvíjeny na základě vědeckých poznatků. Firma nekompromisně dbá na nejvyšší kvalitu surovin. Všechny produkty Farmax® jsou vyráběny v režimu Správné výrobní praxe, tím je zaručena
jejich kvalita a účinnost.
V oblasti léčiv obchodní značka Farmax® zaujímá významné místo v oboru
psychiatrie. Široký sortiment přípravků nabízíme ve formě doplňků stravy.
Jedním ze stěžejních je řada Preventan®, přípravky s prokázaným účinkem
na zvyšování sekreční imunity až o 71%. Většina spotřebitelů má velmi dobré
zkušenosti s přípravkem MaxiCor® s nejvyšším obsahem čistých omega–3 nenasycených mastných kyselin pro doplnění potřebných látek. K zajištění zdraví
pro děti informujeme o jedinečných přípravcích FolGravid®, MaxIQ® a ActiLac®
mimi, ActiLac® baby.
Investujte s důvěrou prostřednictvím produktů Farmax do zdraví svého a svých
blízkých!
Tým Farmax
* Literatura: Podzimek a kol.: Vliv Preventanu na hladiny sekrečních protilátek IgA ve slinách zdravých
pro celou rodinu
Využijte výhod internetového obchodu farmax na www.eshop.farmax.cz
-7-
www.farmax.cz
Akut
s novou
příchutí
www.preventan.cz
www.farmax.cz
Posilte svou imunitu!
uť
Vy
jte novou př
ouše
ích
zk
který na tomto místě hraje tak dlouho, dokud není některý hráč vlastního družstva vybit, pak se
vrací do pole.
Průběh hry:
Vybíjení - Vybíjet mohou všichni hráči v poli i v zadním zázemí, Ti, kteří chytí míč přihraný (hodem)
kterýmkoliv spoluhráčem mimo postranní zázemí (postavení odhazujícího i chytajícího musí být mimo
postranní zázemí a zároveň v kurtu).
Míč hozený soupeřem odkudkoli je nabitý a hráč může okamžitě vybíjet.
Míč se nesmí dotknout země. Kdo míč zvedl, nebo chytí-li odražený od země, nemá nabito a musí
přihrát dalšímu spoluhráči, aby mohl vybíjet. Hráč je vybit, je-li přímo zasažen míčem hozeným soupeřem. Není vybit míčem odraženým od země nebo od hráče.
Při zasažení soupeře a následného dalšího hráče je vždy vybit pouze první zasažený hráč.
Chytí-li kterýkoliv hráč (spoluhráči i protihráči) míč odražený od hráče, zachrání jej od vybití a může
sám ihned vybíjet (míč je nabitý). V případě, že takto zachrání soupeř hráče, soupeř si situaci uvědomí a míč pustí a je prokazatelné, že už míč držel, vybíjený hráč není vybit (záleží na citlivém posouzení rozhodčího). Chytí-li hráč míč hozený (ne tečovaný) soupeřem a pustí jej, je rovněž vybit.
Po vybití hráče rozhodčí písknutím přeruší hru. Vybitý hráč může odejít do zadního pole přes soupeřovo postranní zázemí, přičemž nesmí šlápnout do soupeřova pole a zároveň na žádnou čáru.
Pokračování hry po vybití - hra pokračuje na pokyn rozhodčího (opět písknutím) míčem z pole.
Míč má družstvo, jehož hráč byl vybit (vstoupí-li při odchodu vybitý do soupeřova území, je družstvu
odebrán míč). Míč není nabitý!
Zadní a boční zázemí - V zadním zámezí se smí přihrávat i vybíjet, z postranního zázemí, tj. ze
strany, lze pouze přihrávat (do pole i zázemí), ale nelze vybíjet. Ze strany lze přihrát míč do pole nebo
zadního zázemí, ale míč není nabitý (jedinou výjimkou je, že míč chytí bez dotyku země soupeř, ten
pak nabito má).
Vybití všech v poli - Když jsou všichni hráči v poli vybiti, nastupuje hráč, který hrál od začátku v zadním zázemí (většinou kapitán). Tento hráč má pouze jeden život, první ránu nemá nabitou. Po hřišti
se může pohybovat s míčem driblováním.
Chyby:
Kroky a držení míče - s míčem je dovoleno v poli i zázemí udělat nejvýše 2 kroky. Jen pokud je v
poli či zázemí jediný hráč, může se pohybovat s míčem, ale pouze driblováním. Mimo hřiště (nikoli
kurt – vymezený označený prostor) se lze pohybovat s míčem bez driblinku. Ztráta nastává, když hráč
drží míč a udělá více než 2 kroky jak v poli, tak i v zázemí, nebo když drží míč déle než 3 sekundy.
Počty přihrávek - ve vlastním poli i v zázemí se smí míč přihrávat nejvýše dvakrát (počítá se i zkažená přihrávka), třetí přihrávka musí jít přes soupeřovo pole, nebo musí být vystřeleno na soupeře
(postranní i zadní jsou v tomto případě jeden celek a přihrávka z postranního zázemí se do počtu
přihrávek v zadním zázemí počítá, ale přihrávka do pole se nepočítá jako přihrávka v poli a hráči si
mohou ještě 2x nahrát).
Je-li přihrávek víc, ztrácí družstvo míč.
Tečování míče se nepovažuje za přihrávku. Přihrávky, které nelze chytit (směr zadní zázemí – hřiště či zpět a postranní zázemí – hřiště či zpět), smějí jít přes hřiště soupeře pouze 5krát, poté je družstvu míč odebrán, kontakt míče se zemí není důvodem k novému počítání (tzv. “bití do prázdna“).
Při posuzování „chytatelnosti“ přihrávek záleží na citu rozhodčího.
Přešlapy - přešlápne-li hráč bez i s míčem jakoukoliv čáru (počítáme i dotek čáry), nebo dotkne-li
se kteroukoliv částí těla soupeřova území (i rukou), ztrácí jeho družstvo míč. Také vybírání míče v
soupeřově poli nebo vyrážení míče z ruky protihráče se trestá ztrátou míče. Hráč, na kterého bylo
vystřeleno a on uhne, ale přitom přešlápne, nebo se dotkne čáry či zázemí (i rukou), se považuje za
vybitého. Hráč, který vystřelený míč chytí, ale vypadne, nebo přešlápne pole, je potrestán ztrátou
míče. Vykopnutí míče z pole soupeře je považováno za chybu.
Vlastnictví míče - míč ve vzduchu je všech hráčů, záleží na tom, který hráč míč získá (tomu družstvu patří). Je-li míč nad územím soupeře, lze jej získat za předpokladu, že se hráč nedotkne čáry
nebo ji nepřešlápne a nedojde ke kontaktu s protihráčem, který hraje ve svém poli. Míč na zemi může
uchopit jen hráč, kterému patří území, na kterém se míč právě nachází. V případě, že tomu tak není,
-9-
družstvo ztrácí míč. Míč na čáře spojující dvě různá území mohou sebrat hráči obou těchto území.
Dribling - při hře je povolen jednoúderový driblink, a to pro případ zkrocení míče. V soupeřově poli
nelze driblovat. Takový přestupek se trestá ztrátou míče. Takovýto driblink ve svém prostoru, který
zahrnuje jakoukoli čáru, je povolen.
Odchod vybitého hráče - odchází-li vybitý hráč z pole a vstoupí-li do soupeřova pole nebo na jakoukoli čáru, ztrácí jeho družstvo míč. Za chybu se nepočítá, odejde-li přes soupeřovo postranní zázemí.
To samé platí pro hráče, který se vrací do pole (kapitán, pomocník nebo střídající hráč - zranění).
Zdržování hry - zdržování hry se trestá ztrátou míče (předchází tomu varování rozhodčího). Jedná
se zejména o úmyslné pomalé střídání (nahrávač do hřiště, střídání zraněného hráče), odcházení
hráčů po vybití a vysoké přihrávky ve hřišti i zadním a bočním zázemí s cílem získat čas.
Tresty - Nekázeň hráčů potrestá rozhodčí žlutou kartou. Je-li družstvo potrestáno 3 žlutými kartami
(i pro 3 různé hráče), znamená, že 4. žlutá karta je automaticky červenou pro napomínaného hráče,
tzn. vyloučení do konce zápasu. Hráč se započítá jako vybitý a nesmí se do průběhu utkání zapojit.
Při hrubém provinění mohou být hráči vyloučeni ihned a do dalšího utkání nesmí nastoupit.. S rozhodčím smějí hovořit pouze kapitáni. V případě porušení tohoto pravidla je rozhodčí zmocněn udělit
žlutou kartu příslušnému hráči a v případě trenéra či učitele kapitánovi týmu.
Zastavování času - při ošetřování zraněného hráče nebo při delší diskusi s rozhodčím se zastavuje čas.
Ukončení hry:
Po skončení hry (písknutí rozhodčího) zůstanou obě družstva na svých místech, aby rozhodčí překontrolovali
počet hráčů podle zápisu. Potom nastoupí obě družstva do řady proti sobě, rozhodčí oznámí výsledek a
vzájemným pozdravem a podáním rukou hra končí.
Rozhodčí:
Rozhodčí stojí na půlící čáře vně hřiště. Provede s kapitány losování. Zahajuje, přerušuje a ukončuje utkání. Pohybuje se po celé délce postranního zázemí a má přednost před hráči v tomto zázemí.
Kontroluje vybití hráčů, počet přihrávek, odchod vybitých hráčů, přešlapy a každé další porušení
pravidel. Pomocný rozhodčí měří čas, zapisuje průběh hry (počet vybitých hráčů, napomenutí, vyloučení) a pomáhá hlavnímu rozhodčímu dle dohody. Rozhodnutí rozhodčího je definitivní. Diskuse
jsou bezpředmětné.
- 10 -
Doporučení:
Z hlediska správného návyku dětí + rozvoji motoriky dítěte a přípravy na budoucí sportování je
třeba vést děti ke správnému házení míčů. Z metodického hlediska jsou pro děti mezi 3. – 5. třídou
nejdůležitější právě tyto roky. Kdy jindy se naučit správně házet než nyní? Správná metodika hodu,
odhodu a házení míče je volně k prohlédnutí zde:
Základním způsobem přihrávání míče je vrchní přihrávka jednoruč s dlouhým nápřahem. I u
vyspělých družstev je tento způsob používaným nejčastěji (až v 90%).
Přihrávka vpřed má dvě fáze – nápřah a odhod. Při nápřahu hráč vede paži s míčem do vzpažení
mírně vzad se současným pootočením ramene dozadu. Natočení souhlasného ramene dozadu a
současné předsunutí nesouhlasného ramene směrem vpřed docílíme jednoduchým trikem. Poradíme dětem, aby si nesouhlasnou paží ukázaly, kam chtějí směřovat přihrávku. Po zdokonalení
přihrávek a zažití tohoto pohybu nemusí být nesouhlasná paže natažená, ale může jako skrčená
sloužit jako ochrana proti soupeři. Paže souhlasné ruky s míčem je mírně ohnuta v lokti, loket nesmí
klesnout pod úroveň ramene, lépe je, aby byl v úrovni očí.
Odhod začíná vykročením opačné nohy a protlačováním souhlasného boku, pak postupně ramene,
lokte a ruky s míčem vpřed a končí vypuštěním míče, kterému ještě přesný směr dodají prsty. Při
této činnosti je důležité, aby přihrávku prováděla mírně pokrčená paže, aby při odhodu byl v úrovni hlavy nejdříve loket a aby se na dokončení podílely i prsty. Ruka s míčem musí být téměř ve
vertikální ose těla nad hlavou. Nesouhlasná paže a rameno pomáhá švihu souhlasné paže a ruky
pohybem vzad.
- 11 -
Určení pořadí:
- počet dosažených bodů
- výsledek vzájemného utkání
Při stejném počtu bodů 3 a více družstev se sestaví minitabulka z jejich utkání, která určí pořadí podle těchto
kritérií:
- počet dosažených bodů
- výsledek vzájemného utkání
- počet vybitých z utkání v minitabulce
- rozdíl skóre v minitabulce
- počet vybitých ze všech utkání
- rozdíl skóre ze všech utkání
- počet utkání ukončených před časovým limitem
- los
Terminologie:
Hod, hození – hod nastává tehdy, když hráč měl míč pod kontrolou, prokazatelně ho držel (v jedné
či obou rukou v dlaních) a následně ho hodil dále (ne kopl, odbyl, plácl…)
„Teč“ – za teč je považováno vše, co tedy není považováno za hod (líznutí hráče míčem, odraz od
těla, kop do míče, úder do míče – smeč, „bagr“…)
- 12 -
ADRESÁŘ - Preventan® Cup 2012/2013
Ředitelství soutěže
Vedoucí projektu
Naďa Prokůpková
AŠSK ČR, Praha
Tel.: 220 172 145
Mobil: 603 340 469
Fax: 242 454 723
E-mail: [email protected]
Generální partner
SVUS Pharma a.s.
- generální ředitel
MUDr. Lukáš Jirka
SVUS Pharma a.s.
Hradec Králové
Tel.: 495 736 116
Fax: 495 214 192
E-mail: [email protected]
Administrátorka
projektu
Dana Soukupová
AŠSK ČR, Praha
Garant sportu
Jindřich Slunečko
Základní škola Benešov
Jiráskova 888
256 01 Benešov
Mobil: 776 193 603
Ing. Šárka Suchánková
SVUS Pharma a.s.
Tel.: 495 736 145
Tel.: 220 172 145
Mobil: 603 372 928
Fax: 242 454 723
E-mail: [email protected]
Generální partner
SVUS Pharma a.s.
- organizační
zajištění
Fax:
E-mail: [email protected]
Mobil: 731 441 318
Fax: 495 214 192
E-mail: [email protected]
Kontaktní osoby krajských rad AŠSK ČR
HKR
JIC
JIM
KVA
LIB
Čurdová Dana
Achátová 1702
509 01 Nová Paka
Tel.:
Kinšt Otakar
Agentura OK
Jarošova 743
377 01 Jindřichův Hradec
Tel.: 384 361 486
Jadvidžák Zdeněk
Gymnázium
tř. Kpt. Jaroše 14
658 71 Brno
Skype: Jadva01
Mobil: 736 786 907
Fax:
E-mail: [email protected]
Mobil: 606 939 088
Fax: 384 361 486
E-mail: [email protected]
Mobil: 737 302 777
Fax: 545 243 594
E-mail: [email protected]
Adamec Bohumil
KR AŠSK ČR
Zahradní 43
360 01 Karlovy Vary
Tel.: 353 227 149
Mobil: 605 864 115
Fax: 353 227 149
E-mail: [email protected]
Vořechovská Ivana
LB - STO
Jablonecká 18
460 01 Liberec
Tel.: 485 107 762
Mobil: 723 392 060
Fax: 485 101 176
E-mail: [email protected]
- 13 -
MSL
OLM
PAR
Gellnerová Jana
Základní škola
Englišova 82
746 01 Opava
Tel.:
Kapuš Karel
SOŠ a SOU stavební a strojní
Dukelská 1240
790 01 Jeseník
Tel.: 584 412 032
Mobil: 604 938 505
Fax:
E-mail: [email protected]
Alt Zdeněk
Ke stadionu 235
517 40 Kostelec nad Orlicí
Mobil: 603 314 550
Fax: 584 412 032
E-mail: [email protected]
Tel.:
Mobil: 603 314 465
Fax:
E-mail: [email protected]
PHA
Černohorská Ivana
Roháčova 30
130 00 Praha 3
Tel.:
Mobil: 604 714 096
Fax:
E-mail: [email protected]
PLZ
Hejcman Vlastimil
U Stezky 6
326 00 Plzeň
Tel.:
Mobil: 603 314 470
Fax:
E-mail: [email protected]
STC
UST
VYS
Kolda Zdeněk
DDM
Pod Šachtami 294
261 02 Příbram
Tel.: 318 630 300
Mobil: 603 319 294
Fax: 318 630 300
E-mail: [email protected]
Pěkný Václav
Základní škola
Rabasova 3
400 11 Ústí nad Labem
Hruška Dalibor
Vrchlického 19
586 01 Jihlava
Tel.: 477 753 616
Mobil: 604 547 050
Fax: 477 753 616
E-mail: [email protected]
Tel.: 567 217 022
Mobil: 776 589 118
Fax:
E-mail: [email protected]
ZLN
Jadvidžák Zdeněk
Gymnázium
tř. Kpt. Jaroše 14
658 70 Brno
Skype: Jadva01
Mobil: 737 302 777
Fax: 545 243 594
E-mail: [email protected]
Kontaktní osoby okresních rad AŠSK ČR
HKR/500/00
Hradec Králové
Libuše Kadečková
Kotěrova 847
500 03 Hradec Králové
- 14 -
Tel.:
Mobil: 774 485 882
Fax:
E-mail: [email protected]
HKR/506/00
Jičín
Eva Lacinová
ZŠ K. V. Raise
Komenského 95
507 81 Lázně Bělohrad
Tel.: 493 792 070
HKR/516/00
Rychnov n/Kn
Hartmanová Jana
Frošova 781
517 41 Kostelec nad Orlicí
Tel.:
HKR/541/00
Trutnov
Mgr. Kočanová Milena
ZŠ R. Frimla 816
541 01 Trutnov
Tel.:
HKR/547/00
Náchod
JIC/370/00
Č. Budějovice
Mgr. Kratochvílová Monika
Masarykova ZŠ Broumov
Komenského 312
550 01 Broumov
Liška Milan
O. Nedbala 30
370 05 České Budějovice
Mobil:
Fax:
E-mail: [email protected]
Mobil: 604 414 077
Fax:
E-mail: [email protected]
Mobil: 733 116 082
Fax:
E-mail: [email protected]
Tel.:
Mobil: 604 617 587
Fax:
E-mail: [email protected]
Tel.: 385 102 011
Mobil: 776 161 784
Fax: 385 102 485
E-mail: [email protected]
JIC/377/00
J. Hradec
Kinšt Otakar
Agentura OK
Jarošovská 743
377 01 Jindřichův Hradec
JIC/381/00
Český Krumlov
Sviták Josef
Základní škola
Komenského 100
382 82 Benešov n/Černou
JIC/383/00
Prachatice
JIC/386/00
Strakonice
JIC/390/00
Tábor
JIC/397/00
Písek
Tel.: 384 361 486
Mobil: 606 934 098
Fax: 384 361 486
E-mail: [email protected]
Tel.: 380 322 178
Mobil: 724 276 055
Fax:
E-mail: [email protected]
Lád Ladislav
Gymnázium
Zlatá stezka 137
383 01 Prachatice
Tel.:
Srb Luboš
DDM
Palackého 652
388 01 Blatná
Tel.:
Mobil: 736 675 706
Fax:
E-mail: [email protected]
Mobil: 728 770 692
Fax:
E-mail: [email protected]
Heršálková Alena
Základní škola
Helsinská 2732
390 05 Tábor
Tel.: 381 262 387
Mobil: 739 570 162
Fax: 381 262 391
E-mail: [email protected]
Králíková Jiřina
DDM
Hradišťská 2394
397 01 Písek
Tel.: 382 201 312
Mobil: 604 916 692
Fax: 382 215 216
E-mail: [email protected]
- 15 -
JIM/600/00
Brno
JIM/664/00
Brno-venkov
JIM/669/00
Znojmo
JIM/678/00
Blansko
JIM/682/00
Vyškov
Hadačová Danuše
Základní škola
Novoměstská 21
621 00 Brno
Tel.: 541 321 508
Vaculíková Iva
Základní škola
Benešova 332
664 42 Modřice
Tel.:
Černochová Petra
Základní škola
Očovská 1
695 01 Hodonín
E-mail: [email protected]
LIB/460/00
Liberec
Vořechovská Ivana
LB - STO
Jablonecká 18
460 01 Liberec
Mobil: 723 967 105
E-mail: [email protected]
Mobil:
Fax:
E-mail: [email protected]
Tel.:
Mobil: 608 623 766
Fax:
E-mail: [email protected]
Tel.:
Mobil: 777 016 821
Fax:
E-mail: [email protected]
Tel.: 518 398 713
Mobil: 605 908 526
Fax: 518 398 712
E-mail: [email protected]
Tel.: 354 430 145
Mobil: 606 317 017
Fax: 354 431 840
E-mail: [email protected]
Záleský Ivo
Základní škola
Švabinského 1702
356 01 Sokolov
Adamec Bohumil
KR AŠSK ČR
Zahradní 43
360 01 Karlovy Vary
Tel.:
Fax:
Tel.: 516 418 320
Žídek Jan
Gymnázium
Nerudova 7
350 02 Cheb
KVA/360/00
Karlovy Vary
Mobil: 604 890 304
Fax:
Chelík Roman
DDM Vyškov
Brněnská 7
682 01 Vyškov
JIM/695/00
Hodonín
KVA/356/00
Sokolov
E-mail: [email protected]
Vinická Magda
ZŠ TGM
Rodkovského 2
678 01 Blansko
Semerádová Marie
Základní škola
Komenského 2
693 01 Hustopeče
KVA/350/00
Cheb
Fax:
Lenka Pavlíková
ZŠ Prokopa Diviše a MŠ
Přímětice 569
669 04 Znojmo
JIM/690/00
Břeclav
Mobil:
Tel.: 352 623 645
Mobil: 731 410 485
Fax: 352 623 645
E-mail: [email protected]
Tel.: 353 227 149
Mobil: 605 864 115
Fax: 353 227 149
E-mail: [email protected]
Tel.:
Mobil: 723 392 060
Fax:
E-mail: [email protected]
- 16 -
LIB/466/00
Jablonec n/N
LIB/470/00
Česká Lípa
LIB/513/00
Semily
MSL/700/00
Ostrava
Hlaváček Petr
Základní škola
Liberecká 26
466 01 Jablonec nad Nisou
Tel.: 483 319 953
Brož Pavel
Základní škola
Školní 437
471 23 Zákupy
Tel.: 487 883 846
Mobil: 723 934 160
Fax: 483 320 777
E-mail: [email protected]
Mobil: 721 746 301
Fax:
E-mail: [email protected]
Štrincl Karel
SVČDM
Husova 77
511 01 Turnov
Tel.: 481 311 364
Mobil: 603 293 957
Fax:
E-mail: [email protected]
Bílková Radmila
Sokolovská 1331
708 00 Ostrava - Poruba
Tel.:
Mobil: 605 830 397
Fax:
E-mail: [email protected]
MSL/733/00
Karviná
Pavlica Petr
Erbenova 805
739 61 Třinec
Tel.:
Mobil: 739 865 614
Fax:
E-mail: [email protected]
MSL/738/00
Frýdek-Místek
Bekárková Hana
ZŠ n.u. P. Bezruče
T. G. Masaryka 454
738 01 Frýdek-Místek
Tel.: 558 445 333
MSL/741/00
Nový Jičín
Slezák Antonín
č.p. 135
742 54 Bartošovice
Tel.: 552 303 750
Mobil: 732 419 882
Fax: 558 627 951
E-mail: h. [email protected]
Mobil: 602 566 049
Fax:
E-mail: [email protected]
MSL/746/00
Opava
Gellnerová Jana
Englišova 82
746 01 Opava
Tel.:
Mobil: 604 938 505
Fax:
E-mail: [email protected]
MSL/792/00
Bruntál
OLM/750/00
Přerov
Raček Vladimír
SPgŠ a SOŠ
Jiráskova 1a
794 01 Krnov
Tel.: 554 637 477
Mobil: 605 316 131
Fax:
E-mail: [email protected]
Fukalová Květa
Bratrská 24
750 02 Přerov
Tel.:
Mobil: 775 062 481
Fax:
E-mail: [email protected]
OLM/770/00
Olomouc
Coufal Miroslav
Gymnázium
Tomkova 45
779 00 Olomouc
Tel.: 585 711 161-3
Mobil: 604 923 022
Fax: 585 711 170
E-mail: [email protected]
- 17 -
OLM/787/00
Šumperk
OLM/790/00
Jeseník
OLM/796/00
Prostějov
PAR/530/00
Pardubice
Šula Vratislav
DDM - Vila Doris
17.listopadu 2
787 01 Šumperk
Tel.: 583 321 421
Hanefl Jiří
SVČ Duha
Průchodní 154
790 70 Jeseník
Tel.: 584 401 262
Mobil: 731 186 059
Fax:
E-mail: [email protected]
Mobil: 603 326 633
Fax: 584 450 531
E-mail: [email protected]
Pospíšil Ladislav
OS ČSTV
Česká 15
796 01 Prostějov
Tel.: 588 507 048
Mobil: 721 857 548
Fax:
E-mail: [email protected]
Žemlička Karel
Ke hřišti 365
530 03 Pardubice
Tel.:
Mobil: 606 285 909
Fax:
E-mail: [email protected]
PAR/537/00
Chrudim
Merhautová Eva
DDM
Palackého 418
537 01 Chrudim
PAR/562/00
Ústí nad Orlicí
Kaplová Jana
Zborovská 937
562 01 Ústí nad Orlicí
PAR/568/00
Svitavy
Drobný Libor
DDM 17. listopadu 905
572 01 Litomyšl
Tel.:
Mobil: 603 595 812
Fax:
E-mail: [email protected]
Tel.:
Mobil: 606 461 475
Fax:
E-mail: [email protected]
Tel.: 461 615 270
Mobil: 737 155 604
Fax:
E-mail: [email protected]
PHA/110/00
Praha 1
Praha 2
PHA/130/00
Praha 3
PHA/140/00
Praha 4
Wegnerová Dagmar
Základní škola
Mikulandská 5
110 00 Praha 1
Tel.: 224 933 877
Mobil: 777 211 805
Fax:
E-mail: [email protected]
Rampasová Karla
DDM Praha 2
Slezská 21
120 00 Praha 2
Tel.: 222 251 577
Mobil: 602 614 384
Fax:
E-mail: [email protected]
Kaifer Jaroslav
Základní škola
nám. Jiřího z Lobkovic 22
130 00 Praha 3
Janouškovec Kamil
DDM - Praha 4
Hobby centrum
Bartákova 37
140 00 Praha 4
Tel.: 267 310 706
Mobil: 777 152 603
Fax:
E-mail: [email protected]
Tel.: 241 731 510
Mobil: 776 642 790
Fax: 241 730 334
E-mail:
[email protected]
- 18 -
PHA/150/00
Praha 5, 13
PHA/160/00
Praha 6, 17
PHA/170/00
Praha 7
PHA/180/00
Praha 8
PHA/190/00
Praha 9, 14
PHA/100/00
Praha 10
Praha 11
Praha 12
PLZ/300/00
Plzeň
Vodsloňová Helena
Základní škola
Trávničkova 1744
150 00 Praha 5
Tel.: 251 626 155
Rychterová Zdena
ZŠ Dlouhý Lán
Dlouhý Lán
163 00 Praha 6
Tel.:
Pačesová Eva
DDM
Šimáčkova 16
170 00 Praha 7
Tel.: 220 801 448
Mobil: 605 939 324
Fax: 251 629 155
E-mail: [email protected]
Mobil: 606 577 687
Fax:
E-mail: [email protected]
Mobil: 606 515 404
Fax: 220 801 448
E-mail: [email protected]
Richard Kresta
DDM Spirála
Dolákova 537/26
180 00 Praha 8
Tel.:
Mobil: 732 144 324
Fax:
E-mail: [email protected]
Sláma Karel
DDM Praha 9
Gen. Janouška 1060
198 00 Praha 9
Tel.:
Mobil: 731 562 076
Fax:
E-mail: [email protected]
Janeček Jiří
DDM –DŮM UM
Golfoivá 10
100 00 Praha 10
Fax:
Mašková Eva
DDM JM
Šalounova 2024
149 00 Praha 4
Fax:
Tel.:
Mobil: 734 760 683
E-mail: [email protected]
Tel.:
Mobil: 602 364 001
E-mail: [email protected]@.cz
Egyházi František
DDM Praha 12 - Modřany
Herrmannova 24
143 00 Praha 4
Harvánek Ladislav
Žlutická 30
323 00 Plzeň
Tel.: 244 400 334
Mobil: 604 679 448
Fax: 241 772 463
E-mail: [email protected]
Tel.: 377 195 460
Mobil: 775 210 856
Fax: 377 195 548
E-mail: [email protected]
PLZ/305/00
Plzeň-sever
Čuřík Roman
Základní škola
Nová 730
331 41 Kralovice
PLZ/317/00
Plzeň-jih
Kuběna Roman
DDM
Nádražní 722
333 01 Stod
Tel.: 373 397 326
Mobil: 606 926 956
Fax: 373 397 327
E-mail: [email protected]
Tel.: 377 901 263
Mobil: 603 208 026
Fax: 377 901 318
E-mail: [email protected]
- 19 -
PLZ/337/00
Rokycany
PLZ/339/00
Klatovy
Vodička Karel
DDM
Čechova 1155
337 01 Rokycany
Tel.: 371 722 618
Dolejší Jaroslav
čp. 2
341 42 Kolinec
Tel.: 376 391 076
Mobil: 606 294 714
Fax: 371 722 618
E-mail: [email protected]
Mobil: 728 146 744
Fax:
E-mail: [email protected]
PLZ/344/00
Domažlice
PLZ/347/00
Tachov
STC/251/00
Praha-východ
Kozina Václav
Gymnázium
Pivovarská 323
344 01 Domažlice
Tel.: 379 414 212
E-mail: [email protected]
Hnát Zdeněk
Základní škola
Zárečná 1540
347 01 Tachov
Tel.: 374 723 118
Hrubcová Alena
Vavřenova 1440/2
142 00 Praha - Braník
STC/256/00
Benešov
Soustružník Slavomír
Gymnázium
Husova 470
256 01 Benešov
Mobil: 731 159 474
Fax: 374 723 118
E-mail: [email protected]
Bukačová Eva
MDDM
Havlíčkova 691
250 88 Čelákovice
STC/252/00
Praha-západ
Mobil: 724 326 037
Fax: 379 725 957
Tel.: 326 991 217
Mobil: 603 724 237
Fax: 326 995 959
E-mail: [email protected]
Tel.: 233 014 206
Mobil: 606 573 248
Fax: 233 014 190
E-mail: [email protected]
STC/261/00
Příbram
Tel.: 317 721 710
Mobil: 732 740 195
Fax: 317 784 070
E-mail: [email protected]
Sedláček Václav
Základní škola
262 72 Březnice
Tel.: 318 682 358
Mobil: 606 401 007
Fax: 318 982 358
E-mail: [email protected]
STC/266/00
Beroun
Kontaktujte sekretáře VPP
Tel.:
Kolda Zdeněk
Fax:
Mobil: 777 950 677
E-mail:
STC/269/00
Rakovník
STC/272/00
Kladno
Jirková Zdeňka
DDM
Nerudova 504
269 01 Rakovník
Tel.: 313 517 298
Mobil: 606 327 693
Fax: 313 515 438
E-mail: [email protected]
Hynková Ondřejka
Jiřího Voskovce 3071
272 01 Kladno
Tel.: 312 276 114
Mobil: 604 865 455
Fax:
E-mail: [email protected]
- 20 -
STC/276/00
Mělník
STC/280/00
Kolín
Tschöplová Lenka
DDM
Mládežnická 984
277 11 Neratovice
Tel.: 315 682 187
Křečková Lenka
Hlavní 91
280 02 Kolín - Sendražice
Tel.: 321 712 634
Mobil: 606 948 168
Fax: 315 682 187
E-mail: [email protected]
Mobil: 775 023 056
Fax: 321 712 634
E-mail: [email protected]
STC/284/00
Kutná Hora
STC/288/00
Nymburk
STC/293/00
Mladá Boleslav
Ptáček Karel
Základní škola TGM
Jiráskovy sady 387
284 01 Kutná Hora
Tel.: 327 512 324
Mobil: 604 579 362
Fax: 327 523 813
E-mail: [email protected]
Špeldová Pavla
DDM Symfonie
Za nádražím 56
290 01 Poděbrady
Tel.: 325 614 326
Mobil: 607 834 071
Fax: 325 614 326
E-mail: [email protected]
Ječná Květoslava
Jiráskova 398
293 01 Mladá Boleslav
Tel.: 326 733 481
Mobil: 604 549 637
Fax:
E-mail: [email protected]
UST/400/00
Ústí n/L
Kolařík Květoslav
Základní škola Vinařská
Vinařská 1016/6
400 01 Ústí nad Labem
Tel.: 472 742 692
UST/405/00
Děčín
Kadlec Oldřich
Gymnázium
Komenského nám. 4
405 02 Děčín
Tel.: 412 704 130
UST/412/00
Litoměřice
UST/415/00
Teplice
UST/430/00
Chomutov
UST/434/00
Most
Mobil: 775 357 495
Fax:
E-mail: [email protected]
Mobil: 604 800 265
Fax:
E-mail: [email protected]
Ježková Blanka
ZŠ Lingua Universal
Sovova 2
412 01 Litoměřice
Tel.: 416 733 690
Bartoš Jaroslav
Základní škola
Maršovská 1575/2
415 01 Teplice
Tel.: 417 562 392
Mobil: 739 036 330
Fax: 416 732 526
E-mail: [email protected]
Mobil: 604 567 062
Fax: 417 562 392
E-mail: [email protected]
Nobst Pavel
4. Základní škola Chomutov
Kadaňská 2334
430 03 Chomutov
Lískovcová Danuše
Základní škola
J. A. Komenského 474
434 01 Most
Tel.: 474 629 646
Mobil: 604 133 118
Fax: 474 629 646
E-mail: [email protected]
Tel.: 478 611 501
Mobil: 724 152 141
Fax: 478 611 501
E-mail: [email protected]
- 21 -
UST/440/00
Louny
VYS/393/00
Pelhřimov
VYS/580/00
Havlíčkův Brod
Jelínková Jana
Gymnázium
Poděbradova 661
440 62 Louny
Tel.: 415 652 324
Brothánková Šárka
DDM
Třída Legií 382
393 01 Pelhřimov
Tel.: 565 326 411
Mobil: 606 355 739
Fax: 415 653 565
E-mail: [email protected]
Mobil: 777 146 407
Fax: 565 326 411
E-mail: [email protected]
Kubát Martin
ZŠ Wolkerova 2941
580 01 Havlíčkův Brod
Tel.: 565 431 345
Mobil: 777 240 794
Fax:
E-mail: [email protected]
VYS/586/00
Jihlava
Hruška Dalibor
Vrchlického 19
586 01 Jihlava
Tel.: 567 217 022
Mobil: 776 589 118
Fax:
E-mail: [email protected]
VYS/591/00
Žďár n/Sázavou
Kalina Zbyněk
ACTIVE - SVČ
Dolní 3
591 01 Žďár nad Sázavou
VYS/674/00
Třebíč
Florián Pavel
ZŠ Třebíč
Václavské nám. 44/12
674 01 Třebíč
ZLN/686/00
Uh. Hradiště
Moštěk Zdeněk
ZŠ
Pod Vinohrady 1420
688 01 Uherský Brod
ZLN/755/00
Vsetín
ZLN/760/00
Zlín
ZLN/767/00
Kroměříž
Tel.: 566 621 515
Mobil: 604 100 234
Fax: 566 621 515
E-mail: kalina@activezdar.cz
Tel.: 568 839 351
Mobil: 732 805 748
Fax:
E-mail: pflorian@zsvaclav.cz
Tel.: 572 634 322
Mobil: 603 335 689
Fax:
E-mail: mostek@zsvin.cz
Sadílková Kateřina
SVČ
Zdeňka Fibicha 287
757 01 Valašské Meziříčí
Zálešáková Lenka
OATB a VOŠE
TGM 3669
761 57 Zlín
Tel.:
Mobil: 725 280 130
Fax: 571 665 405
E-mail: sadilkova-ddm@seznam.cz
Tel.:
Mobil: 607 162 133
Fax:
E-mail.: l.zalesakova@oazlin.cz
Háblová Lenka
Základní škola
Smetanovy sady 630
769 01 Holešov
Tel: 573 312 080
Mobil:
Fax:
E-mail: hablenka@post.cz
- 22 -
Posilte svou imunitu!
pro celou rodinu
Clasic
•
•
•
•
•
•
k dlouhodobému užívání v době chřipek a nachlazení
podporuje celkovou obranyschopnost organismu
pomáhá zmírnit průběh a zkrátit dobu obtíží
vhodný jako doplněk při užívání antibiotik
obsahuje originální účinnou látku ProteQuine®
i s novou příchutí
•
•
•
•
•
•
•
•
příjemná ovocná chuť
k dlouhodobému užívání v době chřipek a nachlazení
pomáhá zmírnit průběh a zkrátit dobu obtíží
vhodný jako doplněk při užívání antibiotik
obsahuje originální účinnou látku ProteQuine®
obsahuje speciální sladidlo, které neublíží dětským zoubkům
vhodný jako podpůrný prostředek při alergických potížích
v každém balení 90 tablet malý dárek pro děti
•
•
•
•
•
•
eukalypto-mátová příchuť
doporučován při prvních pocitech škrábání a řezání v krku
podporuje celkovou obranyschopnost organismu
pomáhá zmírnit průběh a zkrátit dobu obtíží
vhodný jako doplněk při užívání antibiotik
obsahuje originální účinnou látku ProteQuine®,
laktoferin a pomocnou látku beta-cyklodextrin
•
•
•
•
•
•
nyní i s novou příchutí
rychlý nástup účinku
podporuje celkovou obranyschopnost organismu
pomáhá zmírnit průběh a zkrátit dobu obtíží
vhodný jako doplněk při užívání antibiotik
obsahuje originální účinnou látku ProteQuine®
a beta-cyklodextrin , která napomáhá rychlému
vstřebávání účinných látek
www.preventan.cz
tan
n
e
v
Pre unior
J
ActiLac
mimi
MaxIQ
Acti
babLac
y
skou
o Če u
n
e
z
o
u
Posoediatrick stí
o
p
n
č
spole
MaxIQ
Omega-3
pro správnou funkci mozku
www.preventan.cz
doplněk stravy
Konec bolavému bříšku,
konec dětskému pláči
1
ActiLac
baby
od
roku
doplněk stravy
Silná imunita
– základ pro zdraví Vašeho dítěte
1
do
roku
ActiLac
mimi
doplněk stravy
Preventan
Junior
doplněk stravy
Vše pro zdraví Vašich dětí
Pro správnou činnost střev
a zdravé zažívání
- 24 -
www.farmax.cz
Distribuční centra
Preventan® Cup 2012/13
DC
jméno a adresa
kontaktní údaje
pro okresy
HKR
Čurda Josef
Achátová 1702
509 01 Nová Paka
mobil: 736 786 907
e-mail:josef.curda@centrum.cz
Hradec Králové, Jičín,
Rychnov nad Kněžnou,
Trutnov, Náchod
JIC
Kinšt Otakar
Jarošovská 743
377 01 Jindřichův
Hradec
mobil: 606 934 098
e-mail: skokjh@quick.cz
kinstota@seznam.cz
České Budějovice, Jindřichův Hradec, Český Krumlov, Prachatice, Strakonice,
Tábor, Písek
JIM
Jadvidžák Zdeněk
Gymnázium
tř. Kpt. Jaroše 14
658 71 Brno
mobil: 737 302 777
e-mail: jadva@jaroska.cz
Brno, Brno - venkov,
Znojmo, Blansko, Vyškov,
Břeclav, Hodonín
KVA
Adamcová Věra
Zahradní 43
360 01 Karlovy Vary
mobil: 776 860 300
e-mail: assk-kva@seznam.cz
Cheb, Sokolov,
Karlovy Vary
LIB
Vořechovská Ivana
LB - STO
Jablonecká 18
460 01 Liberec
mobil: 723 392 060
e-mail: asskliberec@volny.cz
Liberec, Jablonec nad
Nisou, Česká Lípa, Semily
MSL
Gellnerová Jana
B. Němcové 32 A
746 01 Opava
mobil: 737 838 872
e-mail:
jana.gellnerova@seznam.cz
Ostrava, Karviná, FrýdekMístek, Nový Jičín, Opava,
Bruntál
OLM
Kapuš Karel
SOŠ a SOU stav. a stroj.
Dukelská 1240
790 01 Jeseník
mobil: 603 314 550
e-mail: kapus@soje.cz
Přerov, Olomouc,
Šumperk, Jeseník,
Prostějov
PAR
Zdeněk Alt
VOŠ, SOŠ a SOU
Komenského 873
517 41 Kostelec nad
Orlicí
mobil: 603 314 465
e-mail: alt@szeskostelec.cz
Pardubice, Chrudim,
Ústí nad Orlicí, Svitavy
PHA
Černohorská Ivana
Základní škola
nám. Jiřího z Lobkovic 22
130 00 Praha 3
mobil: 604 714 096
e-mail: ivce@email.cz
Praha 1 - 17
PLZ
Hejcman Vlastimil
U Stezky 6
326 00 Plzeň
mobil: 603 314 470
e-mail: assk@pilsedu.cz
Plzeň, Plzeň-sever,
Plzeň-jih, Rokycany,
Klatovy, Domažlice, Tachov
- 25 -
STC 1
Kolda Zdeněk
DDM
Pod Šachtami 294
261 02 Příbram
mobil: 603 319 294
e-mail: kolda@ddm.pb.cz
Příbram, Beroun,
Rakovník, Kladno
STC 2
Slunečko Jindřich
ZŠ Jiráskova
Jiráskova 888
256 01 Benešov
mobil: 776 193 603
e-mail:
jindrichslunecko@seznam.cz
Praha-západ, Praha-východ, Kolín, Benešov
STC 3
Špeldová Pavla
DDM Symfonie
Za Nádražím 56
290 01 Nymburk
mobil: 607 834 071
e-mail:
speldova@ddmpodebrady.cz
Mladá Boleslav, Nymburk,
Kutná Hora, Mělník
UST
Pěkný Václav
Základní škola
Rabasova 3
400 11 Ústí nad
Labem
mobil: 604 547 050
e-mail:
vaclav.pekny@zsrabasova.cz
Ústí nad Labem, Děčín,
Litoměřice, Teplice,
Chomutov, Most, Louny
VYS
Hruška Dalibor
Vrchlického 19
586 01 Jihlava
mobil: 776 589 118
e-mail: hrusdal@seznam.cz
Pelhřimov, Havlíčkův Brod,
Jihlava, Žďár nad Sázavou, Třebíč
ZLN
Ságnerová Svatava
Tyršova 1561
769 01 Holešov
mobil: 605 702 141
e-mail:
svatka.sagnerova@seznam.cz
Uherské Hradiště, Vsetín,
Zlín, Kroměříž
- 26 -
Preventan® Cup
Statistika souteže 1. – 5. ročník
Zapojení škol do soutěže
Počet škol zapojených do projektu
Družstva - Kat. A
Družstva - Kat. B
Počet dětí
2007/2008
1 453
1 345
865
26 520
2008/2009
1 643
1 447
1 047
29 928
2009/2010
1 753
1 560
1 061
31 452
2010/2011
1 726
1 499
1 160
31 908
2011/2012
1 566
1 395
1 100
29 940
Okrsková a okresní finále
Počet okrskových
finále kategorie
A+B
Počet okresních
finále - Kat. A
Počet okresních
finále - Kat. B
Počet okresních
finále celkem
2007/2008
324
63/786/9432
42/417/5004
105/1203/14436
2008/2009
339
81/684/8074
69/382/4590
150/1066/12792
2009/2010
347
82/710/8520
76/390/4680
158/1100/13200
2010/2011
349
80/689/8268
69/410/4920
149/1099/13188
2011/2012
247
78/600/7200
70/365/4380
148/965/11580
(finále/družstev/dětí)
(finále/družstev/dětí)
(finále/družstev/dětí)
Krajská finále
Počet krajských
finále - Kat. A
Počet krajských
finále - Kat. B
Počet krajských
finále celkem
14/80/960
13/67/804
27/147/1764
(finále/družstev/dětí)
2007/2008
(finále/družstev/dětí)
(finále/družstev/dětí)
2008/2009
14/92/1104
14/77/924
28/169/2028
2009/2010
14/97/1164
14/83/996
28/180/2160
2010/2011
14/98/1176
14/81/972
28/179/2148
2011/2012
14/94/1128
14/79/948
28/173/2076
Republikové finále
Počet družstev A/počet družstev B/počet družstev AB/počet dětí celkem
2007/2008
--
2008/2009
16/16/32/384
2009/2010
16/16/32/384
2010/2011
16/16/32/384
2011/2012
16/16/32/384
- 27 -
Preventan Cup – 2012 / 2013
®
Kat.:
přihláška na soutěž a soupiska
datum a místo konání akce:
školní kolo
okrskové kolo
okresní kolo
krajské kolo
Název školy
Adresa (ulice, PSČ, obec), telefon, e-mail
Vedoucí, trenér (jména)
Adresa (ulice, PSČ, obec)
Poř.
číslo
SOUTĚŽÍCÍ
(Příjmení, jméno)
republikové finále
Rok narození
Rok narození
Číslo
dresu
Poznámka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
V .......................................................... dne: ..............................................
Ředitelství školy potvrzuje,
že žáci a žákyně uvedení na soupisce jsou žáky denního studia školy, uvedeného věku
a nikdo z uvedených žáků není osvobozen od TV a nemá III. nebo IV. zdravotní klasifikaci.
Razítko
a podpis
ředitele
školy:
Potvrzení
příslušné
rady
AŠSK ČR:
registrační číslo klubu AŠSK ČR
Čestné prohlášení zúčastněné školy, že:
JE*
NENÍ*
členem AŠSK ČR
* Nehodící se škrtněte
Fotografie z minulých ročníků
Preventan® Cupu
Fotografoval: Matěj Mazur
Fotografoval: Matěj Mazur
- 29 -
Fotografoval: Matěj Mazur
Fotografoval: Matěj Mazur
- 30 -
Medvědí síla pro zdraví dětí
Pro více informací
navštivte webové stránky
Preventan® Cupu
www.preventancup.cz
3.
6. ročník
ročník 2009/2010
2012/2013
Preventan Cup je soutěž ve vybíjené pro kluky a děvčata, která
se hraje na základních školách v celé České republice.
Pořadatelem čtvrtého ročníku je Asociace školních sportovních
klubů ČR. Generálním sponzorem turnaje je společnost SVUS
Pharma a. s. Hradec Králové.
Portál plný informací, soutěží a slev!
- 31 -
Preventan® Cup
2012/2013
GENERÁLNÍ PARTNER
SVUS Pharma a.s., Smetanovo nábřeží 1238/20a, 500 02 Hradec Králové, ČR
tel.: +420 495 736 145, fax: +420 495 214 192
www.preventancup.cz, www.preventan.cz, www.farmax.cz, www.svus.cz
e-mail: preventan@svus.cz, svus@svus.cz
POŘADATEL
Asociace školních sportovních klubů ČR, J.Martího 31, 162 52 Praha 6
tel.: +420 220 172 145, fax: +420 242 454 723
email: sekretariat@assk.cz, www.assk.cz
- 32 -
Download

ke stažení - Preventan Cup