Vymezení lidské
komunikace

Communicatio (lat.) – vespolné účastnění

Communicare – činit něco společným, společně

Participare – spolupodíleti se s někým o něco

Communicare est multum dare – mnoho toho
něco sdílet
druhému člověku dát
Sociální komunikace

Intersubjektivní sdělování informací
v sociálním procesu, řízené sociálními
vztahy subjektů a jejich sdělovacími
potřebami
(Kořenský, Hoffmanová)
Sociální komunikace


Je to sdělování (přenos informací či
výměna významů) v rámci společenského
styku
zabývá se různými typy a způsoby
komunikování ve společnosti
(Jirák, J. – Nekvapil, J. – Šoltys, O.)

přímá, nepřímá
Komunikace



společné podílení se na nějaké činnosti ve
vzájemném kontaktu, nikoliv tedy jen proudění
informací jedním směrem
sdělování + sdílení (komunikují i ti, kdo třeba
pouze přihlížejí)
komunikaci spoluvytváříme, ovlivňujeme,
zároveň jsme její součástí, jsme jí ovlivňováni
Tradiční definice lidské
komunikcace


médium pozorovatelných manifestací lidských
vztahů (Watzlawick, Beavinová, Jackson,1969)
proces vytváření významu mezi dvěma nebo více
lidmi (Tubbs, 1991)
analýza komunikačního aktu (H. Lasswell, 1948):
„Kdo říká co jakým kanálem ke komu s jakým
účinkem“ + proč (s jakým záměrem)

Model komunikace



umožňuje zachytit realitu zjednodušeně
vybírá klíčové prvky
poukazuje na vztahy
Lineární modely komunikace



historicky první model komunikace
přenosový, transmisivní model
komunikační tok jako přenos sdělení
od odesílatele k příjemci prostřednictvím
komunikačního kanálu a s důsledkem
v podobě účinku na příjemce
Lasswellova formule
(1948)
KDO
CO
KANÁL
KOMU
EFEKT
Model komunikace podle
Shannona a Weavera
K modelu komunikace podle
Shannona a Weawera:



Podle Shannona a Weavera probíhá komunikace lineárně a
sekvenčně (= v posloupnosti).
Posloupnost začíná u informačního zdroje. Vysílač (transmitter) vyšle
signál prostřednictvím určitého kanálu. Významnou složkou modelu
je zdroj šumu (noise), který do signálu vkládá informační šum.
Přijímač (receiver) přijímá signál a předává jej dále na místo určení
(destination).
Model však nic neříká o tom, co se děje uvnitř lidí – „vysílače“ a
„přijímače“. Jaké mezi nimi existují vztahy, čím jsou ovlivněni atd.
To je předmětem zájmu psychologie komunikace.
Faktory ovlivňující průběh
komunikačního procesu
(David Berlo)
Osgoodův a Schrammův
cirkulární model
Koncept pole zkušeností
(W. Schramm)
Wilbur Schramm (1954)




kruhový model
zdůrazňuje cyklickou přirozenost
komunikace
důležitost zpětné vazby, účinný prostředek
k řešení problému šumu
pole zkušenosti – společný jazyk,
spol.zázemí, kultura
Spirálový model F. E. X.
Danceho
Nevcombův model (1953)
Model Westlyeho a MacLeana
6 obecných parametrů vyplývajících
z nejrůznějších definicí komunikace
(B. W. Wahlstromová, 1992)

1) efektivní sebe – vyjádření

2) výměna sdělení psaním, mluvením,
obrazy

3) sdílení informací nebo poskytování
zábavy prostřednictvím slov, mluvením
nebo jinými metodami



4) transfer – přenášení – od jedné osoby
ke druhé
5) výměna významu mezi jedinci při
použití společného systému symbolů
6) proces, jímž jedna osoba předává
sdělení jiné osobě prostřednictvím
nějakého kanálu s určitým efektem
Funkce komunikování








informovat (informativní funkce)
instruovat (instruktážní funkce)
přesvědčit (persuazivní funkce)
vyjednat, domluvit se
(vyjednávací nebo operativní funkce)
pobavit
(funkce zábavní)
kontaktovat se (fatická nebo kontaktní funkce)
předvést se ( sebe – prezentační funkce)
Motivace ke komunikaci








Kognitivní
zjišťovací a orientační
sdružovací
sebepotvrzovací
adaptační
„přesilová“
existenciální
„požitkářská“
Mnohé další motivace:




rozptýlit podezření druhého
zamluvit choulostivé téma
vytvořit událost (skandalizovat někoho)
zmást
Download

Komunikace