Bezdrátový GSM alarm systém
HF-GSM02
Uživatelská příručka
Vážený zákazníku, děkujeme za nákup našeho produktu.
Tato uživatelská příručka Vás provede instalací systému a seznámí Vás s
funkcemi a ovládáním systému.
Uživatelskou příručku pěčlivě uschovejte pro případné další použití.
1
Voděodolnost
Alarm systém není voděodolný, používejte jej pouze na suchém místě.
Servis
Opravy může provádět pouze autorizovaný servis.
Originální součásti a baterie
Záruka se vztahuje pouze na originální součásti a baterie.
Doplňování systému
Alarm systém lze doplňovat o další kompatibilní senzory.
Překážky
Všechna bezdrátová zařízení jsou citlivá na překážky (kovy, armatury,
vysokofrekvenční přístroje), které mohou ovlivnit jejich optimální funkčnost.
2
Funkce systému
možnost nastavení až 6 telefonních čísel pro automatické
telefonické oznámení alarmu
možnost nastavení 1 telefonního čísla pro automatické SMS
oznámení alarmu
možnost nahrání automatického vzkazu (max. délka 10 sec)
snadné ovládání systému pomocí klávesnice nebo dálkových
ovladačů
dálkové zapnutí/vypnutí alarmu - pokud zapomenete při odjezdu
zapnout alarm, můžete ho dodatečně zapnout vzdáleně pomocí
mobilního telefonu
upozornění SMS zprávou na výpadek elektrického proudu a jeho
opětovného zapnutí;
vestavěný akumulátor zabezpečí provoz cca 16 hodin při výpadku
elektrického proudu
možnost jednoduchého doplnění systému o dalších až 12
bezdrátových zařízení (venkovní siréna, tísňová tlačítka, senzory
PIR, kouře, plynu, dálkových ovladačů apod.)
snadná instalace – umístěte senzory na Vámi vybraná místa, zapněte
centrální jednotku a systém je plně funkční
Umístění centrální jednotky
Centrální jednotku umístěte uvnitř monitorovaného prostoru tak, aby mezi
touto jednotkou a bezdrátovými senzory byl optimální bezdrátový přenos tj.
mimo dosah vysokofrekvenčních přístrojů, velkých kovových předmětů a
překážek jako jsou kovové protipožární dveře, armované betony apod.
Centrální jednotku umístěte tak, aby nebyla snadno nalezená případnými
narušiteli a odpojena od přívodu el. energie, resp. vypnout záložní zdroj.
3
Instalace a nastavení systému
Instalace
1. Před vložením SIM karty do alarmu ji nejprve vložte do mobilního telefonu
a odstraňte PIN a všechna uložená telefonní čísla.
2. Vložení SMS karty do centrální jednotky: stiskněte žluté tlačítko
nacházející se vedle zásuvky pro SIM kartu na boku centrální jednotky,
zásuvka vyskočí, vložte SIM kartu do zásuvky a zásuvku vč. SIM karty
zasuňte zpět až na doraz do centrální jednotky (čipem na SIM kartě dolů).
3. Připevněte externí anténu. Našroubujte jí do vstupu na boku centrální
jednotky.
4. Až po té připojte centrální jednotku k přívodu el. energie a přepněte do
pozice ON přepínač pro nabíjení záložního zdroje.
5. Po připojení centrální jednotky k přívodu el. energie se rozsvítí zelená LED
dioda POWER, ozve se pípnutí a dojde k automatické aktivaci systému.
Alarm automaticky zkontroluje GSM síť a přihlásí se do ní. Doba aktivace
je přibližně 30 - 60 sec., blikající červené LED diody (dioda “ARM” bliká
hned a pomalu, dioda NET WORK začne blikat až po chvíli a rychle)
signalizují, že probíhá aktivace a přihlašování ke GSM síti. Po úspěšném
přihlášení se ozve pípnutí, dioda ARM začne nepřetržitě svítit a systém se
automaticky aktivuje, tj. alarm je zapnut. Pro zapínání a vypínání systému
používejte dálkový ovladač.
Pokud je aktivace neúspěšná, nebliká LED dioda NET WORK a po cca 1
min se ozve zvukový signál (5 krátkých pípnutí). Ten signalizuje, že SIM
karta není v síti, nebo že aktivace nebyla řádně provedena. Zkontrolujte,
zda je SIM karta správně umístěna a opakujte krok 2-5. Se SIM kartou
manipulujte pouze pokud je centrální jednotka odpojena od el. sítě a je
vypnut i záložní zdroj.
4
Nastavení
1. Nahrání zvukového záznamu: #9*80heslo#
Zařízení je schopno zaznamenat 10 sekundový zvukový záznam, který bude
telefonicky přehrán při spuštění alarmu, postupně na všech 6 uložených
čísel. Všechna nastavení provádějte pomocí bezdrátové klávesnice. Po
každé zadané číslici se musí ozvat pípnutí, tj. mačkejte číslici tak dlouho
resp. tolikrát, dokud se neozve pípnutí. Továrně přednastavené heslo je
1234.
Pomocí klávesnice alarmu zadejte následující: #9*801234#. Namluvte
zvukový záznam max 10 sec. ze vzdálenosti cca 30 cm od centrální
jednotky, poté stiskněte libovolné tlačítko na klávesnici a uslyšíte delší
zvukový signál. Ten signalizuje úspěšné nahrání záznamu.
2. Uložení telefonních čísel: #1*číslo#
Naprogramovat lze šest telefonních čísel, které systém zavolá v případě
poplachu. Pro naprogramování prvního telefonního čísla zadejte pomocí
klávesnice poplašného zařízení následující: #1*601601601# (toto číslo je
pouze vzor). Úspěšně uložené číslo bude signalizovat zvukový signál. resp.
v případě neúspěšného záznamu bude slyšet zvukový signál (5x pípnutí).
Pro zaznamenání druhého telefonního čísla použijte následnou číselnou
kombinaci: #2*číslo#, #3*číslo#, …. #6*číslo#
Vymazání telefonních čísel: #1*#
Když chcete některé telefonní číslo ze seznamu odstranit, pak pro vymazání
prvního telefonního čísla zadejte následující: #1*#. Pro vymazání dalších
telefonních čísel: #2*#, …...#6*#
3. Uložení telefonního čísla pro příjem SMS zpráv: #0*číslo#
V případě poplachu alarm odešle krátkou textovou zprávu na mobilní
telefon. Pro uložení čísla zadejte na klávesnici: #0*601601601# (toto číslo
je pouze vzor). Úspěšně uložené číslo bude signalizovat zvukový signál,
resp. v případě neúspěšného záznamu bude slyšet zvukový signál (5x
pípnutí).
V případě alarmu bude na zvolené telefonní číslo odeslána krátká textová
zpráva, upozorňující, že v určité zóně došlo k poplachu.
5
Vymazání telefonního čísla pro SMS signalizaci: #0*#
Pro vymazání čísla zadejte na klávesnici: #0*#.
4. Nastavení akustického (hlasitého) alarmu: #9*1#
Pomocí klávesnice alarmu zadejte následující: #9*1# a uslyšíte zvukový
signál. Ten signalizuje úspěšné nastavení hlasité sirény při spuštění alarmu.
5. Nastavení tichého (ztlumeného) alarmu: #9*0#
Pomocí klávesnice alarmu zadejte následující: #9*0# a uslyšíte zvukový
signál. Ten signalizuje úspěšné nastavení vypnuté sirény při spuštění
alarmu.
6. Nastavení signalizace sirény při ovládání alarmu pomocí dálkového
ovladače: #9*3#
Pomocí klávesnice alarmu zadejte následující: #9*3# a uslyšíte zvukový
signál. Ten signalizuje úspěšné nastavení signalizace sirény při ovládání
(aktivaci a deaktivaci) alarmu tj. při každém zmáčknutí tlačítka na ovladači
bude siréna vydávat krátký zvukový signál.
7. Zrušení signalizace sirény při ovládání alarmu pomocí dálkového
ovladače: #9*2#
Pomocí klávesnice alarmu zadejte následující: #9*2# a uslyšíte zvukový
signál. Ten signalizuje úspěšné zrušení signalizace sirény při ovládání
(aktivaci a deaktivaci) alarmu tj. při zmáčknutí tlačítka na ovladači nebude
siréna vydávat žádný zvuk.
8. Nastavení délky zvukového signálu sirény: #9*4 délka#
Zadáním následujícího čísla lze nastavit délku zvukového signálu sirény:
#9*4 délka#, kde “délka“ označuje počet minut. Např. pokud chcete
nastavit 3 minutovou signalizaci sirény, tak zadejte “#9*43#“. Pokud chcete,
aby siréna signalizovala nepřetržitě, tak zadejte “#9*4*#“. V tomto případě
siréna zmlkne až po deaktivaci alarmu, nebo po vypnutí pomocí telefonu.
9. Nastavení hesla: #7*heslo#
Alarm se dodává s přednastaveným heslem: “1234“. V zájmu zamezení
nepovolaným zásahům do nastavení alarmu změňte heslo. Pro změnu
6
přednastaveného hesla zadejte následující: (např. pokud chcete heslo 4455),
pak zadejte #7*4455#. Heslo může být jakékoli čtyřmístné číslo.
10. Obnova továrního nastavení systému: #9*69heslo#
Pokud chcete obnovit původní nastavení alarmu zadané z výroby, zadejte
na klávesnici: #9*69heslo# tj. pokud je Vaše heslo např. “4455“ pak bude
pokyn pro obnovení přednastavení vypadat takto: #9*694455#. Tento
pokyn obnoví všechny tovární nastavení systému, s výjimkou hesla, které
zůstane tak, jak jste ho zadali Vy. Budou vymazány všechna telefonní
čísla a nahraný zvukový záznam.
DŮLEŽITÉ: Stiskněte jakékoliv tlačítko na klávesnici. Pokud návrat k
továrnímu nastavení proběhl v pořádku, pak uslyšíte zvukový signál
(krátký a dlouhý), pokud návrat k přednastavení byl neúspěšný, tak
zvukový signál bude nepřetržitý, dokud se znovu nepokusíte o obnovení
továrního nastavení.
Ovládání alarmu pomocí dálkového ovladače
Dálkový ovladač lze používat k přepínání mezi jednotlivými režimy, např.
vypnutí či zapnutí celého systému, přepnutí do režimu zapnuto “doma“,
dále do režimu “pomoc v nouzi“ a dalších.
pro zapnutí (aktivaci) systému zmáčkněte tlačítko:
Aktivujte systém po opuštění monitorovaného prostoru. Po aktivaci se
rozsvítí LED dioda ARM.
pro vypnutí (deaktivaci) systému zmáčkněte tlačítko:
Deaktivujte systém před vstupem do monitorovaného prostoru. Po
deaktivaci LED dioda ARM zhasne.
pro spuštění režimu “pomoc v nouzi” zmáčkněte tlačítko:
Spustí se poplach a systém začne volat na telefonní čísla.
pro nastavení režimu zapnuto “doma”zmáčkněte tlačítko:
Zapnutím režimu “doma“ se rozumí stav, kdy se kdokoliv nachází uvnitř
chráněného prostoru, a proto jsou pouze určitá místa pod kontrolou
7
spuštěných detektorů. Například vchodové dveře, okno či balkón, které při
narušení spustí alarm. Pohybová čidla jsou v tomto režimu vypnuty. Pro
spuštění režimu „doma“ zmáčkněte 2x tlačítko
ozve se 3x pípnutí.
Signalizace poplachu centrální jednotkou – volání a SMS
Při aktivaci senzorů tj. spuštění poplachu se rozsvítí na centrální jednotce
LED dioda ALARM. Současně s tím bude voláno první uložené telefonní
číslo, na které bude přehrán zvukový záznam. Centrální jednotka zároveň
odešle SMS zprávu na přednastavené číslo. Pokud nebude poplach ukončen
nebo systém deaktivován (dálkově z mobilního telefonu nebo přímo
dálkovým ovladačem) následuje volání postupně na dalších 5 telefonních čísel,
pokud byla taková čísla uložena.
Pokud první telefonní číslo do 40 vteřin nepřijme hovor z centrální jednotky,
tak se poplašné volání zopakuje na druhé telefonní číslo a potom na ostatní
čísla, dokud nebude poplach ukončen.
Ukončení poplachu pomocí mobilního telefonu
Pro ukončení poplachu musíte nejdříve přijmout příchozí hovor na Vašem
telefonu. Po přijetí hovoru uslyšíte zvukovou nahrávku oznamující poplach.
Pro ukončení poplachu, vypnutí sirény a ukončení vytáčení ostatních čísel
stiskněte tlačítko #.
stisknutím tlačítka 1 můžete odposlouchávat oblast okolí centrály (a to i
opakovaně vždy po dobu max. 20 vteřin)
stisknutím tlačítka 2 můžete zapnout sirénu (pokud byla v režimu MUTE),
stisknutím tlačítka 3 sirénu vypnete
stisknutím tlačítka 5 alarm deaktivujete
stisknutím tlačítka 4 alarm můžete znovu aktivovat
stisknutím tlačítka * můžete znovu vyslechnout zvukovou nahrávku
8
Dálkové ovládání systému přes mobilní telefon
Celý systém lze ovládat nejen přímo prostřednictvím dálkových ovladačů, ale
i prostřednictvím mobilního telefonu. Pokud jste např. zapomněli aktivovat
systém a jste již mimo domov (monitorovaný prostor), můžete systém
aktivovat a dále ovládat prostřednictvím Vašeho telefonu.
1. Vytočte telefonní číslo systému (číslo SIM karty vložené do centrální
jednotky). Po 3 – 4 vyzváněních systém přijme hovor a odpoví zvukovým
signálem.
2. Zadejte čtyřmístné číselné heslo, pokud je zadané heslo správně, systém
opět odpoví zvukovým signálem (dvojité pípnutí). Pokud nebylo heslo
zadáno správně, pak uslyšíte opakovaný zvukový signál (4x pípnutí). Po
třech neúspěšných pokusech o zadání hesla v rámci jednoho volání Vás
systém odpojí.
Pokud uslyšíte dvojité pípnutí, tak můžete provést následující kroky:
stisknutím tlačítka 1 můžete odposlouchávat oblast okolí centrály 20 vteřin
stisknutím tlačítka 2 zapnete sirénu
stisknutím tlačítka 3 sirénu vypnete
stisknutím tlačítka 4 alarm můžete znovu aktivovat
stisknutím tlačítka 5 alarm deaktivujete
stisknutím tlačítka # ukončíte telefonní hovor
3. Ovládání systému pomocí SMS zpráv
SMS zprávy jsou tvořeny speciálními textovými příkazy, jejichž nezbytnou
součástí je Vaše heslo. Pokud systém od Vás obdrží SMS ve správném
formátu, obdržíte potvrzovací SMS o provedené změně nastavení systému.
Aktivace systému:
SMS ve tvaru hesloARM (např. 1234ARM ), jako odpověď obdržíte
následující zprávu: „Host is activated!“
Deaktivace systému:
SMS ve tvaru hesloDISARM (např. 1234DISARM ), jako odpověď
9
obdržíte následující zprávu: „Host is deactivated!“
Vypnutí sirény:
SMS ve tvaru hesloONSIREN (např. 1234ONSIREN ), jako odpověď
obdržíte následující zprávu: „The siren is opened!“
Zapnutí sirény:
SMS ve tvaru hesloOFFSIREN (např. 1234OFFSIREN ), jako odpověď
obdržíte následující zprávu: „The siren is closed!“
Ověření stavu systému:
SMS ve tvaru hesloCHECK (např. 1234CHECK ), jako odpověď obdržíte
následující zprávu: „Host is activated!“ nebo „Host is deactivated!“ dle
stavu v kterém se systém právě nachází.
Pokud systém od Vás obdrží SMS se správným heslem, ale ve nesprávném
formátu tj s chybným příkazem, obdržíte potvrzovací SMS ve tvaru: „The
command is wrong.“
DŮLEŽITÉ: Požívejte v SMS pouze VELKÁ PÍSMENA. Ovládat alarm
pomocí SMS můžete pouze z čísla zadaného v centrální jednotce pro příjem
SMS oznamujících poplach.
Signalizace stavu siťového napětí prostřednictvím SMS
Poplašné zařízení je vybaveno řádně fungujícím záložním zdrojem energie,
proto v případě poruchy síťového napětí, centrální jednotka automaticky
odešle SMS zprávu na zvolené telefonní číslo, že síťové napětí vypadlo:
„AC power shut off.“
Jakmile bude napětí v síti znovu obnoveno, systém odešle SMS zprávu
informující o obnově napětí v síti:
„AC power recovered.“
10
Technické parametry
Frekvence bezdrátového přenosu:
GSM hlavní jednotka:
Proud v pohotovostním režimu:
Proud režimu poplachu:
Provozní spotřeba energie:
Zabudovaný záložní zdroj Li-Ion:
GSM frekvence:
Max. vzdálenost pro bezdrátový přenos:
315/433 MHz
100-240AC/6DC, 1A
<90mA
<200mA
0,5W
1800mA, 3,6V
900/ 1800/ 1900 MHz
80m (bez překážek)
Rozšiřitelnost systému: max. dalších 12 bezdrátových zařízení.
11. Párování dalších bezdrátových senzorů s centrální jednotkou
12. Pro programování dálkového ovladače a senzorů, zadejte následující:
#9*90heslo#. Přednastavené číslo je “1234“, tedy pro programování
dálkového ovladače zadejte následující “#9*901234#“ a pro
programování detektoru následující: #9*90123402#. Pro programování
senzoru otevírání dveří #9*90123403#.
13. Pro vymazání dálkového ovladače: #9*91heslo#.
14. Pro vymazání dalších detektorů (pohybových senzorů): #9*92heslo#
15. Nastavení bezdrátové sirény: stiskněte následující tlačítka: “#9*93číselný
kód (8 místné číslo na blikajícím zobrazovači) a #
16. Používání signalizační sirény lze zapnout při aktivaci vnější a vnitřní
ochrany, resp. zařízení lze používat s němým alarmem.
17. Poplašný systém lze používat s více centrálními dozorčími stanicemi,
v případě aplikace ID kódu. 6 místný individuální identifikační kód
potřebný k panelu alarmu, přidělí centrální dozorčí stanice. Po zadání
šestimístného kódu zadejte následující: “#8*123456#“ – 123456
znamená zvolený číselný kód.
18. Je důležité, abyste po naprogramování zkontrolovali správnost funkce
poplašného zařízení. Pro kontrolu nastavení všech možných funkcí bude
11
třeba několik příležitostí k otestování. V zájmu zabezpečení správné
funkce poplachového systému je třeba zařízení otestovat jednou měsíčně.
19. Pro aktivaci poplachového systému, stiskněte na dálkovém ovladači
ikonku zobrazující zámek, nebo zavolejte poplašný systém, podle pokynů
bodu “Funkce dálkového ovládání“.
Seznam bezdrátového příslušenství:
12
Download

Bezdrátový GSM alarm systém HF