Stanovená měřidla
Profesionální instalace
Prvotní ověření
Následné ověření
Poradenství a údržba
Max
Min
e=
6%/
6 kg
40 g
2g
TYP: M - 6S-h
NR.: 22411568
CZ
100-240V ~ 50/60Hz 250-100 mA
Mettler-Toledo
D-72458 Albstat
Made in Germany
%/
11
PRODEJ A SERVIS
Mettler-Toledo, s. r. o.
6įGDQJQUVKEM½
2TCJC
6GN
Ověřování vah
používaných v obchodním styku
Ověřování vah
Včasné zajištění
následného úředního ověření
K povinnostem uživatele stanoveného měřidla mimo jiné patří také včasné
zajištění následného úředního ověření měřidla. Tato povinnost je kontrolována
dozorčími orgány, které mají oprávnění okamžitě na místě při provádění
kontroly zakázat provoz měřidel bez platného ověření a udělit jejich uživateli
sankci.
Stanovujete cenu zboží
podle jeho hmotnosti?
Pokud Vaše odpověď zní „Ano“,
musíte respektovat platnou
evropskou i českou legislativu,
která Vám ukládá pro prodej zboží
používat váhy, které jsou stanovenými měřidly a podléhají úřednímu
ověření. Tyto povinnosti jsou zakotveny v zákoně o metrologii a v doplňujících vyhláškách Ministerstva
průmyslu a obchodu. Pokud
Česká obchodní inspekce nebo jiný
kontrolní orgán zjistí, že používáte
neověřené měřidlo, musíte okamžitě
přestat měřidlo používat a může
Vám být udělena vysoká pokuta.
Úřední ověření
Zajistit úřední ověření stanoveného
měřidla je dle zákona o metrologii
povinností jeho uživatele. Úřední
ověření prokazuje splnění legislativních požadavků na ochranu
spotřebitele.
Platnost ověření
Stanovená měřidla lze pro daný
účel používat jen po dobu platnosti
ověření. Novému ověření tato
měřidla již nepodléhají, pokud
prokazatelně přestala být užívána
k účelům, které je dříve řadily mezi
stanovená měřidla. Platnost ověření je stanovena vyhláškou a pro
váhy používané v obchodním
styku je stanovena na 2 roky.
Prvotní ověření
Při dodání a instalaci nového
stanoveného měřidla může oprávněný výrobce* na základě platné
evropské legislativy provést
v souvislosti s uváděním tohoto
nového stanoveného měřidla
na trh tzv. „prvotní ověření“ (prohlášení shody s typem). V těchto
případech je měřidlo předáváno
do provozu se specifickou značkou
deklarující provedení definovaných
zkoušek výrobcem měřidla. Tato
značka má podobu písmene
M ve čtvercovém zeleném poli.
Pokud výrobce tuto možnost
nemá, prvotní ověření zajišťuje
Český metrologický institut stejným
způsobem.
* Výrobce se zavedeným systémem řízení kvality
podle příslušného nařízení vlády pro váhy
s neautomatickou činností.
2
Krátkodobé používání
stanoveného měřidla
ČMI povoluje za specifických
podmínek krátkodobé používání
stanoveného měřidla v době mezi
ukončením jeho opravy a provedením jeho ověření a tuto dobu
omezuje na 30 dnů. Toto povolení
se vztahuje na váhy za splnění
podmínky, že opravu, resp.
servisní zásah na této váze,
provedl subjekt registrovaný podle
§ 19 zákona o metrologii a že tento
subjekt splnil další povinnosti,
které mu ukládá platná legislativa.
Následné ověření
Po uplynutí doby platnosti posouzení shody (prvotního ověření)
je nutné provést následné ověření
stanoveného měřidla. Následnému
ověření by měla předcházet preventivní údržba měřidla a jeho seřízení
po dvou letech používání. Úřední
ověření vah v České republice může
provést pouze ČMI. Ověření je
v souladu s platnými předpisy nutné
objednávat na místním inspektorátu
ČMI minimálně 90 dní před koncem
jeho platnosti u dané váhy.
Jak zjistíte, zda má Vaše váha platné úřední ověření?
11
Max
6/15 kg
Min
40 g
e=
2/5 g
T= -9,995 kg
Tato váha je označena štítkem tzv. „prvotního ověření“ provedeného
výrobcem (písmeno M v zeleném čtvercovém poli). Rok provedení tohoto
„prvotního ověření“ je uveden u značky CE vpravo nahoře. Tato váha tedy
byla „prvotně ověřena“ a uvedena na trh v roce 2011 a její ověření platí
do konce roku 2013.
T6953
0103
Type: bC-U2
S/N: 3201303
-10°C ~ +40°C
100-240V ~ 50/60Hz/0,5A
PRODEJ A SERVIS
Mettler-Toledo, s. r. o.
100 00 Praha 10
Tel.: 226 808 163
Mettler-Toledo
(Albstadt) GmbH
Made in Germany
www.mt.com
Max
Min
e=
6%/
6 kg
40 g
2g
TYP: M - 6S-h
NR.: 22411568
CZ
100-240V ~ 50/60Hz 250-100 mA
Mettler-Toledo
D-72458 Albstat
Made in Germany
Každá váha, která je stanoveným měřidlem, musí být povinně označena
výrobním štítkem s předepsanými údaji. Na tomto štítku je také pole, kam
se umístí po dokončení „posouzení shody“ (někdy také prvotního ověření)
zelená čtvercová nálepka „M“, která opravňuje uvést měřidlo na trh a začít
jej okamžitě používat na území Evropské unie po dobu platnosti tohoto ověření.
%/
11
Tato váha je opatřena značkou ČMI a její poslední úřední ověření
proběhlo v roce 2011. Platnost tohoto ověření tedy také končí rokem 2013.
PRODEJ A SERVIS
Mettler-Toledo, s. r. o.
6įGDQJQUVKEM½
2TCJC
6GN
3
Šetřete svým časem
a plnění povinností nechte na nás
Ubírá Vám plnění povinností
souvisejících se stanovenými
měřidly čas, který byste rádi
využili jinde? METTLER TOLEDO
Service je připraven pro Vás zajistit
vše potřebné, co Vám umožní
soustředit se plně na svou
obchodní činnost bez starostí
o plnění požadavků legislativy
týkajících se stanovených měřidel
a eliminovat riziko vysokých pokut
od kontrolních orgánů nebo
uzavření prodejních míst.
Kontaktujte nás a vyžádejte
si naši nabídku.
www.mt.com/service
Pro více informací
Česko
Slovensko
Mettler-Toledo, s. r. o.
Třebohostická 2283/2, 100 00 Praha 10
Tel.: +420 226 808 150, Fax: +420 226 808 170
Servis: +420 226 808 163, E-mail: [email protected]
Mettler-Toledo s. r. o.
Hattalova 12, 831 03 Bratislava
Tel.: +421 2 44 44 12 20, 22, Fax: +421 2 44 44 12 23
Servis: +421 2 44 44 12 21, E-mail: [email protected]
Technické změny vyhrazeny, MTPS0014
© 02/2014 Mettler-Toledo, s.r.o.
Vytištěno v České republice
Download

Stanovená m ěřidla