GSM Alarm System s LED displejem
GSM-01A
Přehled
GSM inteligentní alarm má všechny funkce tradičního
telefonního systému plus navíc využívá výhod GSM sítě a SMS
pro pohodlnější, výkonnější a spolehlivější používání.
Základní funkce systému
1.
2.
3.
4.
Podporováno GSM sítí, snadné užívání a instalace
není potřeba pevná linka. Dá se použít všude, kde je
dostupná GSM síť.
Uloží a vytáčí až 5 telefonních čísel při poplachu a 2 čísla
alarmových center
Při poplachu posílá přednastavené SMS.
Snadné nastavení telefonních čísel a posílání zpráv
formou SMS. Dvě chráněné zprávy dostupné aby
pomohly, kdyby bylo potřeba
5.
6.
7.
8.
9.
12.
13.
14.
Podporuje libovolné senzory s kabelem a má pro ně 7
vstupů.
Indikuje až 30 čísel aktivovaných zón, zobrazí jejich čísla
při kodování a poplachu.
Hlavní panel podporuje všechny druhy bezdrátových čidel,
PIR, infračervených, kouřových a plynových senzorů,
tlačítek paniky atd.
Umožňuje nastavení systému kdykoli přes telefon.
Aktivace, deaktivace alarmu nebo tlačítko paniky přes
dálkový ovladač.
Z bezpečnostních důvodů je pro vzdálený přístup
vyžadováno heslo.
Odposlech střeženého prostoru - monitorování hlasu přes
telefon
Obsahuje hlasitou sirénu, která se rozezní při poplachu.
Jedno vestavěné relé – ovladatelný vstup a výstup.
1
Jeden otevřený sběratelský výstup.
Balení obsahuje:
Hlavní panel
Napájení
Bezdrátový P.I.R.
Bezdrátové dveřní čidlo
Dálkový ovladač
Externí siréna
GSM anténa
Manuál
1 kus
1 kus
1 kus
1 kus
2 kusy
1 kus
1 kus
1 kus
Volitelné: bezdrátová čidla kouře, plynu, Bezdrátová
infračervená záclonová čidla, tlačítka paniky atd.
Technické parametry:
1. Napájení:
AC110V/220V ~ DC12V
1A
2.Statický proud:
< 35mA
3.Pracovní teplota:
-15℃~ +55℃
4. Podporuje GSM900/GSM1800MHz.
R.H.≤90
%
5. GSM síla:CLASS4(2W)/EGSM900,
CLASS1(1W)/GSM1800
6. Bezdrátová frekvence: 315 or 433.92 MHz
7. Bezdrátová modulace: ASK
8. Bezdrátová přijímací citlivost:[email protected] SINAD
9. Podporuje bezdrátových detektorů: 28
10. Hlasitost sirény:
≥110dBspl
2
I. Instalace bezpečnostního systému
1. Instalace hlavního panelu
Hlavní panel by měl být napevno instalován kdekoli je GSM
signál a napájení, jiná připojení nejsou potřeba.
Obrázek popisuje instalaci funkcí externího rozhraní v zadní
části hlavního panelu.
1
2
3
4
5 6 7
1. Spínač pro záložní baterii (volitelné). Baterie může systém
udržet online až 24 hodin bez napájení ze sítě.
2. Zdířka pro napájení, DC 12V/1A, vnitřní anoda
3. Externí 12 pinové rozhraní, popis
zleva doprava:
Pin 1: Zem (GND)
Pin 2: Siréna,(záporný pól sirény -pin 1)
Pin 3: Napájení senzorů
Pin 4 až Pin 10: vstupy senzorů
Pin 11 a Pin 12: vstup a výstup překlápěcího relé
4. SIM karta, vytáhnutí konzole pro sim kartu – zmáčknutím
žlutého tlačítka
5. CODE tlačítko, naučí do ústředny bezdrátové senzory
6. RESET tlačítko, když je to zapnuté tak po zmáčknutí se
inicializují všechna nastavení na tovární.
7. Anténní konektor, připojte anténu před zapnutím přístroje
3
Siren
~ 220V
O/P device
Wired sensors(
Lamp
7路)
2. Instalace dveřního detektoru
Jak to funguje: Když se zvětší mezera mezi magnetem a čidlem na
jistou velikost, magnetická síla se oslabí a spínač v čidle na to
zareaguje a spustí alarm. Může detekovat otevření dveří a oken.
Magnet se snadno nainstaluje na dveře nebo okna., druhá část je
připevněna na rám dveří či okna lepící páskou. Aktivační mezera je
asi 15mm.
3. Instalace P.I.R.
PIR umí detekovat pohuby ve vzdálenosti 5-15 metrů, podle
nastavení. Horizontální detekční ůhel je 110°, vertikální 60°. Podle
toho nastavte pozici PIR a upevněte ho na zeď nebo nábytek.
Poznámka: Pozice a směr PIR ovlivní detekční schopnosti.
4
II. Ovládání hlavního panelu.
1.
Nastavení telefonních čísel na alarm
Postup 1
Na SIM kartě přednastavte 2 centrální telefonní čísla a 5 tel. čísel pod
jmény A1 až A7. Když se spustí poplach, hlavní panel nejdříve zavolá
čísla (A1 a A2), pokud jsou nastavena, potom zavolá na A3 až A7 a
mezitím pošle zprávy na telefony.
Poznámka: Do čísla se nepíše "+", předvolba země pro tuzemská
čísla taky ne a číslo musí mít max. 20 znaků.
Postup 2
Napiště SMS na hlavní panel z telefonu v tomto tvaru:
“****#A1(A2)# ########”
“****#A3(A4/A5/A6,A7)# ########”
kde **** je 4místné heslo (default 1234), A1 a A2 mohou býtčísla na
PCO, A3 až A7 alarm telefony “########” platné osmimístné tel.
číslo,jeden “#” jako potvrzovací znak, “XXXXXXXXXX” textové znaky,
Například: “1234#A1#88888888”,
nastaví číslo “88888888” na A1(PCO).
Nebo: “1234#A3#1388888888”,
Nastaví číslo “13888888888” na A3(alarm telephone).
5
2.
Nastavit zprávu alarmu
Postup 1
Nejdříve vymažte všechny zprávy na SIM, potom uložte nové:
Zprávy 1-7 odpovídají kabelovému vstupu 1-7. Když se vstup 1
aktivuje, je vyslána výstraha na číslo 1.
Například: Zpráva 1: " V budově XXX ulice XX kouřový alarm."
Zprávy 8 až 35 korespondují k bezdrátovým senzorům jako PIR,
kouřový detektor atd.
Například: Zpráva 8: “8 bezdrátový alarm dveře”, když se
zona 8 aktivuje, tak se SMS pošle.
Postup 2:
(doporučený)
Poslat SMS na hlavní panel ve formátu:
“****#SM#1XXXXXXXXXX“
Například: “1234#SM#1 externí vstupní alarm”,
Potom se zpráva “1 externí vstupní alarm” uloží na SIM kartu jako
zpráva alarmu. Místo jedničky můžete vybrat jakékoli číslo z 2 až
35 podle toho, jakou zonu chcete nastavit.
Poznámka:
1) Čísla 1-9 a 10-35 na začátku zprávy je nutno zadat, jinak
nebudou odpovídat číslům zón.
Maximální délka zprávy je 100 znaků.
Přednastavená zpráva je “1~35 zone activated” odpovídající
zónám 1 až 35.
2) Všechny zprávy se ukládají na SIM. Pokud se na kartu
vleze pouze 20 zpráv, budou se ukládat pouze zprávy s
čísly 1 až 19.
3) Z důvodu aktualizace hlavní panel smaže funkci pomocných
zpráv a všechny související operace budou neplatné.
6
3. Kódování mezi hlavním panelem a bezdrátovými detektory.
Detektory lze přiřadit do dvou zón:
1) Zóna s příchodovým a odchodovým zpožděním – 30s
2) Zóna okamžitého alarmu
Všechny bezdrátové detektory byly zaregistrovány na hlavním
panelu už ve výrobní továrně, přesto je třeba znát tento
(kodovací) proces:
1) Kódování do zóny s příchodovým zpožděním
Zmáčkněte tlačítko CODE po dobu 2 vteřin, pusťte ho a zmáčkněte
znovu, dokud neuslyšíte jedno pípnutí. Systém se přepne do učícího
režimu a nyní můžete naučit detektor do ústředny.
Aktivujte bezdrátové detektory a pošlete signál. (Například:
Zmáčkněte tlačítka dálkového ovladače, zapněte PIR, oddalte od sebe
části dveřního detektoru.) Hlavní panel přijme signál, dekoduje data a
potom je uloží jako identifikovaná čísla do paměti a proces kodování je
u konce. Uživatel může nastavit více kodování. Režim kodování se
ukončí po 25 sekundách.
Upozornění: Hlavní panel vyšle dvě pípnutí "D - D" když je kodování
úspěšné, a LED ukazatel zony zobrazí příslušné číslo zóny.
Jestliže chcete ukončit učení, zmáčkněte tlačítko CODE znovu a
ústředna ohlásí konec učícího režimu jedním pípnutím.
2) Kódování do zóny s okamžitou reakcí
Zmáčkněte tlačítko RESET po dobu 2 vteřin, pusťte ho a zmáčkněte
znovu, dokud neuslyšíte jedno pípnutí. Systém se přepne do učícího
režimu a nyní můžete naučit detektor do ústředny.
Aktivujte bezdrátové detektory a pošlete signál. (Například:
Zmáčkněte tlačítka dálkového ovladače, zapněte PIR, oddalte od sebe
části dveřního detektoru.) Hlavní panel přijme signál, dekoduje data a
potom je uloží jako identifikovaná čísla do paměti a proces kodování je
u konce. Uživatel může nastavit více kodování. Režim kodování se
ukončí po 25 sekundách.
7
Upozornění: Hlavní panel vyšle dvě pípnutí "D - D" když je kodování
úspěšné, a LED ukazatel zony zobrazí příslušné číslo zóny.
Jestliže chcete ukončit učení, zmáčkněte tlačítko RESET znovu a
ústředna ohlásí konec učícího režimu jedním pípnutím.
Uživatel může změnit příslušnost k zóně jednoduchou přeregistrací
čidla ze jedné zónu do druhé.
V případě, že chcete vymazat všechny detektory z ústředny, přidržte
RESET při startu systému.
4. Způsobení alarmu a odpověď
1)Naběhnutí systému a initializace
Nejprve připojte anténu, vložte SIM kartu, poté zapojte do napájení.
LED statusu svítí, když je nastaven status zajištěn (Arm). Poté bliká
LED Signal během hledání GSM sítě a inicializace. Pokud proběhla
inicializace úspěšně, tak Signal LED svítí, pokud nastala jakákoli
chyba, tak nesvítí.
2) Spuštění poplachu
Následujícími způsoby může být aktivován alarm hlavního panelu:
Libovolná nízká úroveň přítomna na kabelovém vstupním terminálu I1
až I7. Zmáčknutí tlačítka paniky na dálkovém ovladači. Výstražný
signal od PIR. Dveřní, plynový a kouřový detektor. atd
3) Platná odpověď/zrušení poplachu
Při poplachu se zapne siréna, hlavní panel vyšle zprávu alarmu
následovanou voláním na A1 a A2 a tel. čísla A2-A7, které se může
opakovat až pětkrát pokud nepřijde žádná platná odpověď nebo
zrušení poplachu. Když uživatel zvedne hovor od alarmu , tak po
zadání hesla zmáčknutí "6#" zruší poplach. Vypnutí lze rovněž
docílit zmáčknutím tlačítka "disarm" na dálkovém ovladači. Pokud
ho uživatel nevypne, tak se poplach vypne automaticky po pěti
pokusech o vytočení telefonního čísla alarmu.
8
5. Nastavování funkcí hlavního panelu
Metoda 1: Vzdálené ovládání přes telefon
Po vytočení čísla hlavního panelu je do deseti sekund navázáno
spojení. Zadejte heslo a "#" (např. 1234#). Po pípnutí můžete
provést zmáčknutím tlačítek na telefonu následující operace:
0# aktivace alarmu
0* deaktivace alarmu
1# vysoký výkon
1* nízký výkon (default)
4# Přenos vypnut
4* Přenos zapnut (default)
5# Posílání SMS za poplachu
zapnuto (default)
5* Posílání SMS za poplachu vypnuto
6# Ukončit poplach, hlavní panel
potom ukončí spojení
7# Při poplachu houká siréna (default)
7* Při poplachu siréna nehouká
8# ****# zadání nového hesla (****)
9# on-site monitorování vypnuto
(default)
9* monitorování zapnuto
Pozor:
Každá operace je ukončena znakem # nebo *. Pokud proběhla
úspěšně, ozve se pípnutí, v opačném případě je třeba operaci
opakovat.
Metoda 2: Nastavení přes SMS
Pošlete SMS na hlavní panel v následujícím formátu:
1) Konfigurace stavu hlavního panelu
“****XXXXXXXXXX(Obsah SMS)
9
Možný obsah SMS:
ARM DISARM
OUTPUT ON
OUTPUT OFF
RELAY ON
RELAY OFF
Např : “1234ARM, OUTPUT ON, RELAY OFF” nastaví hlavní panel na
aktivaci alarmu, vysoký výkon a vypnutí přenosu.
2)
Nastavení hesla z "1234"
na “6789”
“1234#PW#6789”
3) Nastavení ID uživatele hlavního panelu na “0008” když
potřebujete síť PCO centra “1234#ID#0008”
4) Vyžádání krátké zprávy 9 a 0 od hlavního panelu
“1234#H#”
5) Nastavení čísla “13888888888” jako A3(telefon
alarmu). “1234#A3#1388888888”
6) Nastavení zprávy “1 external input alarm” na SIM
kartu. “1234#SM#1 external input alarm”,
6. LEDs na hlavním panelu
1. Indikátor výkonu (OUT): svítí, když je výkon nastaven na
vysoký.
2. Indikátor vstupu (INPUT): svítí, když je aspoň jeden ze vstupů
IN1 až IN7 aktivnován (nízká úroveň), nesvítí při vysoké úrovni
(Žádný alarm).
3. Indikátor přenosu (RELAY): svítí, když je vnitřní přenos vypnut,
nesvítí, když je aktivován.
4. Indikátor sirény (SIREN): svítí, když siréna zní.
5. Indikátor monitorování (MONITOR): svítí, když je aktivován režim
on-site monitorování.
10
GSM Intelligent Alarm System user manual
6. Indikátor GSM signálu (SIGNAL): Bliká při hledání GSM
signálu, vytáčení a připojení přes telefon Svítí v režimu
připraven (standby) a nesvítí pokud není GSM signál nebo je
nesprávná informace o SIM.
Power supply
led(POWER)
Arm/disarm status
Input led(IN)
(STATUS)
Relay status
GSM, card status
led(RELAY)
(SIGNAL)
Siren status
Monitor
led(SIREN)
status(MONITOR)
Status indicator (STATUS): lit when armed, extinguished for
7. disarmed,
blinked for alarming and delay arm.
8. Power indicator (POWER): lit when
power on.
9. Zone indicator(ZONE ID):
“8”LEDs on the top right corner of panel represents the zone
numbers,
display “1 - 9”and “A - F”, digit “1-7”represent external wired input
zone I1
to I7, “8-F” represents wireless zone 8-15, “1-F” with the lit point “.”
represents wireless zone 16-30.
Output
led(OUT)
11
III. Užití bezdrátového dálkového ovládání
Ovladač má tři tlačítka: Aktivovat a deaktovovat alarm a
tlačítko paniky. Po zmáčknutí tlačítka aktivace bude na
panelu blikat 30 sekund stavová LED, potom se alarm
aktivuje. Pokud zmáčknete aktivovat a hned poté tlačítko
paniky, alarm se aktivuje okamžitě. Zmáčknutí paniky
během aktivovaného alarmu spustí poplach. Tlačítko
deaktivace vypne alarm / zruší poplach.
IV. Technické parametry bezdrátových čidel
1. Bezdrátový mezerový (dveřní/okenní) Detektor
Napájení:
DC=12V~8.4V(vnitřní baterie DC=12V)
Statický proud:
I1≤15µA
Vysílací proud:
I2≤15mA
Vysílací frekvence:
f=315/433.92 ±0.2MHz
Vysílací čas:
T≥1S
Vysílací vzdálenost:
bez překážek ≥80m;
Vnitřní vzdálenost:
15mm
Pracovní teplota:
-10℃~+40℃
Relativní vlhkost:
≤90%
2.Bezdrátový P.I.R. Detektor
Napájení:
DC=9V~7.2V(inner battery DC=9V)
Statický proud::
I1 ≤30µA
Vysílací proud:
I2≤20mA
Vysílací frekvence:
f=315/433.92 ±0.2MHz
Vysílací čas:
T≥1s
Vysílací vzdálenost:
bez překážek ≥80m
Zahřívací čas:
≤2min.30s
Interval dvojího vysílání: ≤35s
Detekční vzdálenost: 5~15m
Detekční úhel:
Horizontální:110°,Vertikálníl:60°
Pracovní teplota:
-10℃~+40℃
12
Relativní vlhkost:
≤90%
3.Bezdrátový ovladač
Napájení:
Statický proud::
DC=12V~8.4V
I1=0
Vysílací proud:
Vysílací frekvence:
Vysílací čas:
Vysílací vzdálenost:
Pracovní teplota:
Relativní vlhkost:
I2≤15mA
f=315/433.92 ±0.2MHz
T≤1s
bez překážek ≥80m
-10℃~+40℃
≤90%
13
V. FAQ
Problém
Hlavní panel
nemůže
vytáčet
Pravděpodobná
příčina
Řešení
1.Neplatná aktivace
2.SIM karta nesprávně
vložena
1.Aktivujte alarm správně
2.Ujistěte se, že je karta
vložena správně
3.Alarmové centruma
alarmové tel. číslo
nejsou nestaveny
správně
3. Nastavte správná čísla
4.Dveřní čidlo je
instalováno nevhodně
4. Upravte mezeru mezi
kontakty čidla
5.Nevhodná instalace
PIR
5.Instalujte PIR pečlivě dle
návodu
6. Neplatné kódování
na hlavním panelu
6.Kódujte znovu.
(alarm)
Nepove
dlo se
nastavit
tel. číslo
alarmu a
zprávu
přes
SMS
Nemožno
vytáčet
během
poplachu
2.Neplatné heslo
1.Zkontrolujte podle
manuálu
2. Resetujte zařízení a
užijte původní heslo
1. není nastaveno tel.
číslo
1. Ujistěte se, že je na
kartě uloženo správneé
číslo
2.Nesprávně připojená
2. Připojte anténu
1.Nesprávný formát
14
Nepracuje
po odpojení
od externího
napájení
Externí
vstup/výstup
nefunguje
správně
anténa
správně.
1.Není záložní baterie
1.Instalujte záložní baterii
2.Přepínač záložní
baterie je v pozici
"vypnuto"
2. Zapněte přepínač
1. Terminal nesprávně
připojen.
2. Popletená nízká
úroven s vysokou
1.Vytvřte spjení správně
podle manuálu
2. Ujistěte se, že užíváte
správně nízkou a vysokou
úroveň
15
Download

1 Přehled - Alarmy