SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA
BAKALÁŘSKÝ
STUDIJNÍ PROGRAM
(kombinované studium)
akademický rok 2014/2015
Brno 2014
Základní údaje o studijním programu
Bakalářský studijní program Specializace v pedagogice, studijní obor Sociální
pedagogika je uskutečňován Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně (UTB), Fakultou
humanitních studií (FHS) a Institutem mezioborových studií (IMS) na základě
rozhodnutí MŠMT o udělení společné akreditace ze dne 11. prosince 2013 do
31. října 2017.
Studijní program je oborově zaměřen na získání znalostí a dovedností založených
na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu vývoje v sociální pedagogice, na
zvládnutí jejich aplikace v tvůrčích a sociálně pedagogických činnostech
pracovníků resortů veřejné správy, zejména v rámci ministerstev vnitra,
spravedlnosti, vězeňské služby, školství, mládeže a tělovýchovy a práce a
sociálních věcí.
2
INSTITUT MEZIOBOROVÝCH STUDIÍ, s.r.o. (IMS)
639 00 Brno, Londýnské náměstí 4, budova D
e-mail: [email protected], [email protected]
Struktura IMS
Vedení
Ředitel
MUDr. Miroslav Bargel
511 187 912
Statutární zástupce ředitele
Ing. Miroslav Bargel, CSc., Dipl. EBS
511 187 911
Tajemník
Ing. Radomír Pernica
511 187 922
Ekonom
Dagmar Bargelová
511 187 913
Hlavní účetní
Ing. Beata Dittelová
511 187 914
Sekretariát
Mgr. Jana Lechová
511 187 924
Magisterské studium
Bc. Petra Nováková
511 187 900
Bakalářské studium
Mgr. Petra Udržalová
511 187 901
Mgr. Magdaléna Filipová
511 187 903
Poradce ředitele pro vědu
a výzkum
Studijní administrativa
Knihovna
Administrativa
3
Ústav sociální pedagogiky IMS (ÚSP IMS)
Vedoucí ústavu
doc. PhDr. Miloslav Jůzl, Ph.D.
Zástupce vedoucího ústavu Mgr. Silvia Neslušanová, PhD.
Vyučující
Katedra cizích jazyků
Vedoucí katedry:
Mgr. Olga Doňková
prof. PhDr. Rudolf Kohoutek, CSc.
PhDr. Geraldina Palovčíková, CSc.
PhDr. Alena Plšková
Mgr. Monika Tannenbergerová
doc. PhDr. Lubomír Vašina, CSc.
Ing. Mgr. Irena Ocetková, Ph.D.
prof. PhDr. Peter Ondrejkovič, DrSc.
doc. PhDr. Lenka Haburajová Ilavská, PhD.
doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc.
prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc.
JUDr. Miroslava Muselíková
doc. JUDr. Ladislav Pokorný, Ph.D.
PhDr. et Mgr. Zdeňka Vaňková
PharmDr. Hana Kotolová, Ph.D.
MUDr. Juraj Tkáč
doc. PhDr. Ing. Aleš Gregar, CSc.
Ing. Zuzana Němcová, Ph.D.
PhDr. Mgr. Zdeněk Šigut, PhD., MPH
Mgr. Lucie Mlčochová
511 187 916
511 487 915
511 187 908
511 187 906
511 187 919
511 187 917
511 187 906
511 187 902
Oddělení anglického jazyka
Vyučující
Mgr. Jaromír Haupt
Mgr. Jan Chovanec, Ph.D.
Mgr. et. Mgr. Hana Kratochvílová
Mgr. Lucie Seibertová
Oddělení německého jazyka
Vyučující
Mgr. Marek Halo
PhDr. Mojmír Muzikant, CSc.
Mgr. Jana Muzikantová
Oddělení ruského jazyka
Vyučující
Mgr. Marcela Dušková
PaedDr. Olga Hortová
Další informace o Institutu mezioborových studií, s.r.o. jsou uvedeny na internetové adrese
http://www.imsbrno.cz
4
Časový plán výuky pro akademický rok 2014/2015
29. 8. 2014 do 12:00 h
od 5. 9. 2014
Mezní termín zápočtů a zkoušek za letní semestr akademického
roku 2013/2014
Zápisy pro akademický rok 2014/2015
ZIMNÍ SEMESTR
12. 9. 2014 – 20. 12. 2014
Výuka 2. a 3. ročníku bakalářského studijního programu
20. 12. 2014 – 30. 1. 2015
Zkouškové období (5 týdnů)
2. 2. 2015 – 13. 2. 2015
Opravné zkouškové období (2 týdny)
LETNÍ SEMESTR
6. 2. 2015 – 16. 5. 2015
Výuka 2. ročníku bakalářského studijního programu
13. 2. 2015 – 21. 3. 2015
Výuka 3. ročníku bakalářského studijního programu
březen 2015
Vypsání témat bakalářských prací na akademický rok 2015/2016
23. 3. 2015 – 30. 4. 2015
Zkouškové období 3. ročníku bakalářského studijního programu
18. 5. 2015 – 30. 6. 2015
Zkouškové období 2. ročníku bakalářského studijního programu
1. 7. 2015 – 17. 7. 2015
17. 8. 2015 – 31. 8. 2015
Opravné zkouškové období
Opravné zkouškové období
31. 8. 2015 do 12:00 h
Mezní termín zápočtů a zkoušek za akademický rok 2014/2015
od 4. 9. 2015
Zápisy pro akademický rok 2015/2016 a zahájení výuky
v akademickém roce 2014/2015
do konce listopadu 2015
Oficiální zadání bakalářských prací na akademický rok 2015/2016
Ukončení studia
do 28. 11. 2014
12. 1. 2015 – 23. 1. 2015
Přihlášky ke státním závěrečným zkouškám v lednu 2015,
odevzdání bakalářské práce
Státní závěrečné zkoušky bakalářského studijního programu
do 30. 4. 2015
Ukončení 3. ročníku bakalářského studijního programu a odevzdání
bakalářských prací
do 30. 4. 2015
Přihlášky ke státním závěrečným zkouškám v červnu 2015
8. 6. 2015 – 19. 6. 2015
Státní závěrečné zkoušky bakalářského studijního programu
10. 7. 2015
Promoce absolventů bakalářského studijního programu
5
Studijní plán bakalářského studijního programu
Specializace v pedagogice
studijního oboru Sociální pedagogika
B 7507
STUDIJNÍ PLÁN 2. ROČNÍKU
STUDIJNÍ PLÁN 3. ROČNÍKU
Vysvětlivky:
1. Symbolika značí:
P
S
C
z
klz
zk
SZZk PK
-
počet hodin přednášek za semestr
počet hodin seminářů za semestr
počet hodin cvičení za semestr
označuje ukončení předmětu zápočtem
označuje ukončení předmětu klasifikovaným zápočtem
označuje ukončení předmětu zkouškou
státní závěrečná zkouška
počet kreditů
2. Volitelnost předmětů:
P
povinný
6
STUDIJNÍ PLÁN 2. ROČNÍKU
BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
Specializace v pedagogice, obor Sociální pedagogika
Volitelnost
P
P
P
P
P
P
P
P
Kód
Zimní semestr
Letní semestr
P-S-C Ukon. PK P-S-C Ukon. PK
Povinné předměty
TB3FE Filozofie a etika
Kutnohorská, Raclavský
TB3PP Pedagogická psychologie
Kohoutek, Ocetková
TB3TV Teorie výchovy
Jůzl, Balvín, Neslušanová,
Tannenbergerová
TB3OP Základy občanského práva
Jílek, Vaňková
30
zk
10
15
zk
5
15
zk
5
30
zk
10
TB4AD Adiktologie
Tkáč
TB4PS Sociální psychologie I
Ocetková
TB4MD Metodologie
Ondrejkovič, Kutnohorská, Neslušanová
TB4PD Sociální pedagogika 1
Jůzl, Neslušanová, Tannenbergerová
Celkem
90
Počet zkoušek
Počet klasifikovaných zápočtů
Počet zápočtů
30
4
Počet ročních kreditů
15
zk
5
15
zk
5
30
zk
10
30
zk
10
90
30
4
60
7
STUDIJNÍ PLÁN 3. ROČNÍKU
BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
Specializace v pedagogice, obor Sociální pedagogika
Volitelnost Kód
P
P
P
PV
PV
P
P
P
P
P
Zimní semestr
P-S-C Ukon. PK
Povinné předměty
TB5SO Právo v sociální oblasti
Jílek, Vaňková
TB5PM Personální management
Gregar, Němcová
TB5PO Psychologie osobnosti pro praxi
Vašina
TB5PV Pedagogika volného času
Tannenbergerová
TB5PP Penologie a penitenciaristika
Jůzl, Ruprecht
TB5C Cizí jazyk
Oddělení cizích jazyků
15
zk
5
30
zk
10
15
klz
3
15
klz
3
15
klz
3
30
zk
10
TB6VP Metody sociálně výchovné práce
Jůzl, Tannenbergerová, Plšková
TB6PD Pedagogicko-psychologická
diagnostika
Kohoutek, Tannenbergerová, Ocetková
TB6BP Seminář k bakalářským pracím
Jůzl
TB6OP Odborná praxe, bakalářská práce
Jůzl
Celkem
105
Počet zkoušek
Počet klasifikovaných zápočtů
Počet zápočtů
Počet ročních kreditů celkem
31
3
2
Letní semestr
P-S-C Ukon. PK
15
klz
3
15
klz
3
6
z
3
90
z
20
126
29
2
2
60
8
Anotace předmětů
Povinné předměty
Adiktologie
garant
MUDr. Juraj Tkáč
Cílem předmětu je obeznámení se s problematikou závislostí, rozpoznat jednotlivé závislosti na
návykových látkách. Kladen je důraz na diagnostiku, diferenciální diagnostiku, kliniku a léčbu
drogových závislostí. Cílem je i prevence a komunikace se specifickou klientelou na návykových
látkách a jejich možnosti v společnosti.
Filozofie a etika
garant:
doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc.
Cílem předmětu je seznámit s úkolem filosofické kritiky, zprostředkovat poznatky umožňující
hlubší pochopení kulturního vývoje člověka a společnosti a posílit mravní povinnost
a odpovědnost člověka za lidsky důstojný vztah k sobě samotnému, k jiným lidem, k přírodě a ke
společnosti.
Metodologie
garant:
prof. PhDr. Peter Ondrejkovič, DrSc.
Cílem předmětu je zprostředkovat studentům základní znalosti o vědě, kritériích vědecké práce,
vědeckých metodách a postupech. Dále předmět usiluje o vytvoření nezbytných předpokladů pro
samostatnou vědecko-výzkumnou činnost studentů.
Metody sociálně výchovné práce
garant:
doc. PhDr. Miloslav Jůzl, Ph.D.
Předmět doplňuje a prohlubuje znalosti ze sociální pedagogiky. Obsah předmětu má přispět
k ucelenému a komplexnímu pohledu na obor studia, výchovný proces a sociálně výchovnou
péči. Specificky se dotýká kategorií populace sociálně znevýhodněné.
Odborná praxe, bakalářská práce
garant:
doc. PhDr. Miloslav Jůzl, Ph.D.
Odborná praxe zahrnuje ověření teoretických poznatků v praxi, prohloubení praktických
dovedností a vypracování bakalářské práce, včetně eventuálního uskutečnění výzkumu.
Bakalářskou prací student prokazuje, že je schopen na základě soudobých poznatků vědy,
výzkumu a vývoje v daném oboru řešit a ústně a písemně prezentovat zadaný problém a obhájit
své vlastní přístupy k řešení. Vypracování bakalářské práce je součástí studijního plánu.
Pedagogická psychologie
garant:
prof. PhDr. Rudolf Kohoutek, CSc.
Cílem tohoto předmětu je osvojení odborných poznatků z psychologie učení a vyučování,
o psychologických příčinách a podmínkách školní úspěšnosti a neúspěšnosti, o problematice
výchovy a sebevýchovy, o problémových osobnostech žáků (studentů) a o psychologii osobnosti
pedagoga a kreativnosti žáků (studentů).
9
Pedagogicko-psychologická diagnostika
garant:
prof. PhDr. Rudolf Kohoutek, CSc.
Cílem předmětu je prohloubení a rozvoj znalostí, schopností a dovedností studentů
v aplikovaných disciplínách pedagogiky a psychologie. Rozvíjí schopnost vést diskusi o cílech
a účelnosti diagnostiky a stanovování diagnóz, přispívá k ovládnutí příslušné terminologie,
seznamuje s vybranými metodami a konkrétními instrumenty diagnostické práce a způsoby
jejich aplikace v praxi, umožňuje získání základních dovedností při psaní pedagogickopsychologického posudku a jeho interpretaci.
Personální management
garant:
doc. PhDr. Ing. Aleš Gregar, CSc.
Cílem předmětu je předložit studentům teoretické poznatky a praktické zkušenosti z oblasti
personálního řízení v systému organizace, manažerských koncepcí personálního řízení a jejich
jednotlivých procesů. Předmět zprostředkovává informace o možných systémech řízení
personálního a sociálního rozvoje organizace.
Právo v sociální oblasti
garant:
prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc.
Předmět objasňuje právní úpravu vybraných aktuálních problémů v sociální oblasti: právní
dimenze sociálního zabezpečení, postavení a ochranu dětí a nezletilých, kriminalitu mládeže,
náhradní rodinnou péči a domácí násilí.
Psychologie osobnosti pro praxi
garant:
doc. PhDr. Lubomír Vašina, CSc.
Cílem předmětu Psychologie osobnosti pro praxi je propojit poznatky o osobnostních
charakteristikách a povahových rysech člověka a o příčinách jeho chování s praktickou výukou
ve specializovaném semináři tak, aby studenti na základě hlubšího sebepoznání lépe porozuměli
druhému člověku.
Seminář k bakalářským pracím
garant:
doc. PhDr. Miloslav Jůzl, Ph.D.
Cílem předmětu je prohloubit a ověřit znalosti studentů z teorie a praxe vypracování bakalářské
práce. Upřesnit aktuální požadavky z oblasti autorských práv, příslušné administrativy a formální
úpravy. Upřesnit zásady, postupy a kriteria hodnocení práce a její obhajoby.
Sociální pedagogika 1
garant:
doc. PhDr. Miloslav Jůzl, Ph.D.
Předmět vychází ze studia disciplín pedagogiky, sociologie a navazujících, tzn. filozofie,
psychologie, práva. Objasňuje základní pojmy, kategorie a souvislosti sociální pedagogiky jako
vědecké a užitné disciplíny v jejím aktuálním pojetí. Analyzuje vztah procesů socializace
a výchovy v podmínkách současné společnosti, roli prostředí ve výchově a v rozvoji osobnosti.
Pojednává o úloze a sociálně-pedagogických funkcích rodiny a výchovně-vzdělávacích institucí,
úloze kultury, sportu a masmédií v soudobém sociálním systému. Zahrnuje aktuální problémy
multikulturní výchovy.
10
Sociální psychologie 1
garant:
Ing. Mgr. Irena Ocetková, Ph.D.
Cílem předmětu je vytvoření základů sociálně psychologického myšlení jako předpokladu
pro zvládání následných aplikovaných psychologických disciplín a dalších oborů s blízkým
předmětem a zvládnutí základních sociálně psychologických poznatků umožňujících
samostatnou aplikací v praxi meziosobních, intra a interskupinových vztahů. Výuka přispívá
k vytváření teoretického rámce potřebného k efektivní komunikaci v sociálních skupinách.
Teorie výchovy
garant:
PhDr. Miloslav Jůzl, Ph.D.
Cílem předmětu je na základě empirických i aktuálních poznatků pedagogiky vést studenty
k pochopení podstaty výchovy prostřednictvím symbolických hodnot (jakými jsou pravda,
dobro, krása, láska, práce, demokracie, humanita...) a prohlubovat jejich schopnosti orientovat se
ve způsobech, jak tyto hodnoty zprostředkovat. V osobnostně-procesuální rovině je těžištěm
předmětu teorie a praxe pozitivního ovlivňování předpokládaných vlastností osobnosti (edukanta
i edukátora), jejího charakteru, přesvědčení, postojů, motivů, a to adekvátními výchovnými
metodami.
Základy občanského práva
garant:
prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc.
Předmět má vést studenty k pochopení podstaty občanského práva jako integrujícího odvětví
soukromoprávní úpravy a odvětví vyjadřujícího civilní status člověka. Má je vybavit primární
orientací v pojmech a systému občanského práva a poznáním jeho vztahu k ostatním
soukromoprávním odvětvím, zejména k rodinnému právu.
11
Povinně volitelné předměty
Penologie a penitenciaristika
garant:
doc. PhDr. Miloslav Jůzl, Ph.D.
Cílem předmětu je poskytnout studentům oboru Sociální pedagogika základní vědomosti
o druzích a způsobech trestů v historickém vývoji, zejména o vězeňství a trestu odnětí svobody,
jeho současných trendech a právních úpravách, jakož i o způsobech zacházení s vězni. Veškerý
penitenciární proces v České republice pak představit v komparaci s vězeňskými systémy
v jiných zemích v souladu s Evropskými vězeňskými pravidly.
Pedagogika volného času
garant:
Mgr. Monika Tannenbergerová, Ph.D.
Cílem předmětu je poskytnout studentům oboru Sociální pedagogika základní vědomosti spojené
s fenoménem volného času v postmoderní společnosti. Studenti tak získají přehled o životních
způsobech a stylech v současné době, o využívání volného času a volnočasových aktivitách
v různých oblastech lidské činnosti.
Cizí jazyk JA1/3, JN1/3, JR1/3 – Angličtina, Němčina, Ruština
garant:
Mgr. Lucie Mlčochová
Cílem předmětu je hlubší seznámení s cizím jazykem, a to jak z hlediska struktury, tak také
základní odborné terminologie oboru Sociální pedagogika. Předmět pokračuje v opakování látky
a prohlubování znalostí ze čtvrtého semestru. Studenti mají být schopni číst středně obtížné texty
s porozuměním a začít studovat odbornou literaturu v cizím jazyce. Poznatky získané z této
literatury slouží k vypracování písemné a ústní prezentace v rámci studovaného oboru.
12
Informace pro studenty
studijního programu Specializace v pedagogice, oboru Sociální pedagogika,
kombinované studium,
na UTB, FHS ve Zlíně a IMS
v akademickém roce 2014/2015
UTB ve Zlíně je členěna na fakulty, které v souladu se zákonem o vysokých školách mají mimo
jiné právo jednat jménem vysoké školy ve věcech tvorby a uskutečňování studijních programů.
V čele univerzity je rektor. Vedení univerzity tvoří dále prorektoři a kvestor, kteří zastupují
rektora na určených úsecích činnosti.
Adresa:
Rektorát
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín
www.utb.cz
V čele Fakulty humanitních studií je děkan. Vedení fakulty dále tvoří proděkani a tajemník,
kteří zastupují děkana na určených úsecích činnosti.
Adresa:
Fakulta humanitních studií
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Mostní 5139, 760 01 Zlín
www.fhs.utb.cz
Na UTB ve Zlíně, Fakultě humanitních studií (FHS), je uskutečňováno studium oboru Sociální
pedagogika se zaměřením na pomáhající profese.
Institut mezioborových studií, s.r.o. (samostatná právnická osoba), v jehož čele je ředitel.
Studium v příslušném programu zajišťuje Ústav Sociální pedagogiky.
Studenti se k vyřízení svých běžných studijních, administrativních a organizačních záležitostí
obrací na studijní administrativu IMS, v odborných záležitostech studia na vedoucího ústavu.
Adresa:
Institut mezioborových studií, s.r.o.
Londýnské náměstí 4
639 00 Brno
www.imsbrno.cz
e-mail: [email protected]
Výuka na IMS se uskutečňuje podle plánu studia, který vydává studijní administrativa IMS.
Harmonogram, plány výuky a další důležité informace jsou zveřejněny na úřední desce IMS a na
internetových stránkách IMS www.imsbrno.cz .
Pro výuku jsou studenti rozděleni do studijních a přednáškových skupin. Výuka probíhá v Brně,
v učebnách objektů Londýnské náměstí 4, budova D.
Akademické akty (promoce) se uskutečňují v aule Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
13
Státní závěrečné zkoušky
Předměty státní závěrečné zkoušky:
 Obhajoba bakalářské práce,
 Aplikované právo,
 Aplikovaná psychologie,
 Sociální pedagogika.
Absolvent získá akademický titul „bakalář“ (ve zkratce „Bc.“ uváděné před jménem).
Promoce
Promoce je slavnostním aktem pro absolventy bakalářského studia. Uskuteční se ve Zlíně dne
10. 7. 2015. Účast na promoci vyžaduje slavnostní společenský oděv. Přítomnost příbuzných
i dalších hostů je vítaná.
Organizace studia
Studium oboru Sociální pedagogika na IMS je organizováno podle pravidel studijního programu
v souladu se studijním a zkušebním řádem FHS UTB ve Zlíně. Každý vyučovaný předmět má
svého odborného garanta, na kterého se mohou studenti obracet s dotazy k problematice
předmětu a jeho návazností na další předměty. Jména vyučujících a podmínky zkoušek a zápočtů
jsou uvedeny v příslušném sylabu a budou studentům upřesněny při zahájení výuky příslušného
předmětu. Studenti jsou organizačně zařazeni do ročníků a studijních skupin.
Účast studentů na prezenční (blokové) výuce je evidována. Individuální konzultace si student
dojedná s vyučujícími osobně. Ke komunikaci s vyučujícími je možno využít internetových
stránek. Cestovní náležitosti studentů v Brně jsou potvrzovány na studijní administrativě IMS
v souladu s údaji ve studijní knize (jejíž součástí je prezenční listina).
K vyřízení běžných záležitostí studentů jsou určeny úřední hodiny v objektu Londýnské náměstí
4, budova D (4. poschodí):
-
studijní administrativa IMS:
pondělí
08,30 – 11,00 h
středa
08,30 – 11,00 h
pátek
08,30 – 11,00 h
13,00 – 15,00 h
13,00 – 15,00 h
13,00 – 17,00 h
Ubytování studentů
IMS Brno nemá vlastní ubytovací kapacity. Studenti mohou využít kapacity Národního centra
ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, Vinařská 6, 656 02 Brno, tel. 543 248 159,
543 559 155 (Po – Pá od 06.00 do 14.30), Tauferových kolejí, Jana Babáka 3/5, Brno (ubytování
lze objednat 14 dnů předem na tel. č. 541 422 051) nebo Domova mládeže SŠ informatiky
a spojů, Čichnova 23, Brno, tel. 541 123 364, 541 123 148.
14
Obsah
Základní údaje o studijním programu
2
Institut mezioborových studií, s.r.o.
3
Ústav sociální pedagogiky IMS Brno
4
Časový plán výuky pro akademický rok 2014/2015
5
Studijní plán bakalářského studijního programu
6
Anotace předmětů
9
Informace pro studenty zahajující studium
13
15
Název:
Sociální pedagogika, bakalářský studijní program (kombinované studium),
akademický rok 2014/2015
Odpovědný redaktor:
Zpracoval:
Určeno:
Vydání:
Tisk:
Copyright:
PhDr. Miloslav Jůzl, Ph.D.
Ing. Radomír Pernica
Pro studenty oboru Sociální pedagogika na UTB ve Zlíně
a IMS
První
BonnyPress
www.bonny.cz
Institut mezioborových studií, s.r.o., 2014
16
Download

Bakalářský studijní program (ak. rok 2014/2015)