SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ
STUDIJNÍ PROGRAM
(kombinované studium)
akademický rok 2014/2015
Brno 2014
Základní údaje o studijním programu
Studijní program Specializace v pedagogice, studijní obor Sociální pedagogika
navazuje na bakalářský studijní program téhož oboru. Je uskutečňován Univerzitou
Tomáše Bati ve Zlíně (UTB), Fakultou humanitních studií (FHS) a Institutem
mezioborových studií (IMS) na základě rozhodnutí MŠMT o udělení společné
akreditace ze dne 11. prosince 2013 do 31. října 2017.
Program je určen absolventům bakalářských studijních programů oboru Sociální
pedagogika a oborů příbuzných.
Cílem studia je poskytnutí vzdělání pro kvalifikovaný výkon manažerských,
poradenských a dalších specializovaných funkcí v rámci veřejné správy
a v systémech personalistiky a vzdělávání podnikatelských i neziskových
organizací.
2
INSTITUT MEZIOBOROVÝCH STUDIÍ BRNO, s.r.o (IMS)
639 00 Brno, Londýnské náměstí 4, budova D
e-mail: [email protected], [email protected]
Struktura IMS
Vedení
Ředitel
MUDr. Miroslav Bargel
511 187 912
Statutární zástupce ředitele
Ing. Miroslav Bargel, CSc., Dipl. EBS
511 187 911
Tajemník
Ing. Radomír Pernica
511 187 922
Ekonom
Dagmar Bargelová
511 187 913
Hlavní účetní
Ing. Beata Dittelová
511 187 914
Sekretariát
Mgr. Jana Lechová
511 187 924
Magisterské studium
Bc. Petra Nováková
511 187 900
Bakalářské studium
Mgr. Petra Udržalová
511 187 901
Mgr. Magdaléna Filipová
511 187 903
Poradce ředitele pro vědu
a výzkum
Studijní administrativa
Knihovna
Administrativa
3
Ústav sociální pedagogiky IMS (ÚSP IMS)
Vedoucí ústavu
doc. PhDr. Miloslav Jůzl, Ph.D.
Zástupce vedoucího ústavu Mgr. Silvia Neslušanová, PhD.
Vyučující
Katedra cizích jazyků
Vedoucí katedry:
Mgr. Olga Doňková
prof. PhDr. Rudolf Kohoutek, CSc.
PhDr. Geraldina Palovčíková, CSc.
PhDr. Alena Plšková
Mgr. Monika Tannenbergerová
doc. PhDr. Lubomír Vašina, CSc.
Ing. Mgr. Irena Ocetková, Ph.D.
prof. PhDr. Peter Ondrejkovič, DrSc.
doc. PhDr. Lenka Haburajová Ilavská, PhD.
doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc.
prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc.
JUDr. Miroslava Muselíková
doc. JUDr. Ladislav Pokorný, Ph.D.
PhDr. et Mgr. Zdeňka Vaňková
PharmDr. Hana Kotolová, Ph.D.
MUDr. Juraj Tkáč
doc. PhDr. Ing. Aleš Gregar, CSc.
Ing. Zuzana Němcová, Ph.D.
PhDr. Mgr. Zdeněk Šigut, PhD., MPH
Mgr. Lucie Mlčochová
511 187 916
511 487 915
511 187 908
511 187 906
511 187 919
511 187 917
511 187 906
511 187 902
Oddělení anglického jazyka
Vyučující
Mgr. Jaromír Haupt
Mgr. Jan Chovanec, Ph.D.
Mgr. et. Mgr. Hana Kratochvílová
Mgr. Lucie Seibertová
Oddělení německého jazyka
Vyučující
Mgr. Marek Halo
PhDr. Mojmír Muzikant, CSc.
Mgr. Jana Muzikantová
Oddělení ruského jazyka
Vyučující
Mgr. Marcela Dušková
PaedDr. Olga Hortová
Další informace o Institutu mezioborových studií, s.r.o. jsou uvedeny na internetové adrese
http://www.imsbrno.cz
4
Časový plán výuky pro akademický rok 2014/2015
29. 8. 2014 do 12:00 h
od 5. 9. 2014
Mezní termín zápočtů a zkoušek za letní semestr akademického
roku 2013/2014
Zápisy pro akademický rok 2014/2015
ZIMNÍ SEMESTR
12. 9. 2014 – 20. 12. 2014
Výuka 2. ročníku navazujícího magisterského st. programu
20. 12. 2014 – 30. 1. 2015
Zkouškové období (5 týdnů)
2. 2. 2015 – 13. 2. 2015
Opravné zkouškové období (2 týdny)
Ukončení studia
do 28. 11. 2014
12. 1. 2015 – 23. 1. 2015
do 31. 3. 2015
Přihlášky ke státním závěrečným zkouškám v lednu 2015,
odevzdání diplomové práce
Státní závěrečné zkoušky navazujícího magisterského st. programu
Ukončení studia 2. ročníku navazujícího mag. st. programu a
odevzdání diplomové práce
do 31. 3. 2015
Přihlášky ke státním závěrečným zkouškám v květnu 2015
11. 5. 2015 - 22. 5. 2015
Státní závěrečné zkoušky navazujícího magisterského st. programu
10. 7. 2015
Promoce absolventů navazujícího magisterského st. programu
5
Studijní plán navazujícího magisterského studijního programu
Specializace v pedagogice
studijního oboru Sociální pedagogika
N 7507
STUDIJNÍ PLÁN 2. ROČNÍKU
Vysvětlivky:
1. Symbolika značí:
P
S
C
z
klz
zk
PK
-
počet hodin přednášek za semestr
počet hodin seminářů za semestr
počet hodin cvičení za semestr
označuje ukončení předmětu zápočtem
označuje ukončení předmětu klasifikovaným zápočtem
označuje ukončení předmětu zkouškou
počet kreditů
2. Volitelnost předmětů:
P
povinný
6
STUDIJNÍ PLÁN 2. ROČNÍKU
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
Specializace v pedagogice, obor Sociální pedagogika
Volitelnost
P
P
P
P
Kód
Přehled předmětů / přednášející
TM3P Sociální pedagogika II
Haburajová, Neslušanová, Plšková,
Tannenbergerová
TM3Z Řízení lidských zdrojů
Gregar
TM3C Cizí jazyk II/2
Oddělení cizích jazyků
Zimní semestr
Letní semestr
P-S-C Ukon. PK P-S-C Ukon. PK
30
zk
10
30
zk
10
30
zk
10
TM4D Praxe pod supervizí II, diplomová práce
Jůzl
Celkem
90
90
Počet zkoušek
30
z
90
30
30
3
Počet zápočtů
1
Počet ročních kreditů
60
7
Anotace předmětů
Povinné předměty:
Praxe pod supervizí II, diplomová práce
garant:
doc. PhDr. Miloslav Jůzl, Ph.D.
Praxe pod supervizí II zahrnuje ověření teoretických poznatků v praxi, prohloubení praktických
dovedností, uskutečnění výzkumu a vypracování diplomové práce.
Diplomovou prací student prokazuje, že je schopen na základě soudobých poznatků vědy,
výzkumu a vývoje v daném oboru řešit a ústně a písemně prezentovat zadaný problém a obhájit
své vlastní přístupy k řešení.
Řízení lidských zdrojů
garant:
doc. PhDr. Ing. Aleš Gregar, CSc.
Předmět profiluje studenta ve specifické oblasti managementu – vědy o řízení sociálních
systémů. Zahrnuje tématiku související s efektivním využíváním lidského potenciálu. Navazuje
na výuku disciplín pedagogiky a psychologie a na předměty odborného základu manažerských
studií, zejména teorii a praxi řízení a management a marketing.
Sociální pedagogika II
garant:
doc. PhDr. Lenka Haburajová Ilavská, PhD.
V návaznosti na studium předmětu Sociální pedagogika I (v bakalářském stupni studia) rozšiřuje
předmět Sociální pedagogika II teoretický i metodologický pohled na daný obor. Shrnuje
a rozšiřuje dosavadní poznatky o filozoficko-metodologické bázi a úloze sociální pedagogiky
v současných proměnách společnosti a o pojetí výchovy v integrujícím se světě. Zahrnuje otázky
sociálně pedagogického dění v současné společnosti, odráží globalizační tendence a sociální
inkluzi (trendy v integrující se Evropě) a poukazuje na problémy socializace osobnosti
v podmínkách ČR. Zabývá se sociálně pedagogickými aspekty pomáhání a dobrovolnické
činnosti, složitými životními situacemi a pomocí při jejich řešení především u skupin sociálně
znevýhodněných.
Povinně volitelné předměty
Cizí jazyk, II/2 – Anglický, Německý, Ruský
garant:
Mgr. Lucie Mlčochová
Cílem výuky cizích jazyků v navazujícím magisterském studiu je vzdělání studenta ve druhém
světovém jazyku. V průběhu konzultací si student zkonsoliduje a prohloubí základní jazykové
dovednosti – mluvení, poslech, četbu, psaní – tak, aby byl schopen domluvit se v základních
společenských i profesních situacích v příslušném cizím jazyce, aby porozuměl mluvenému
projevu, dokázal se orientovat v cizojazyčném textu a čerpat z něho informace, a byl schopen
napsat text v cizím jazyce.
8
Informace pro studenty
studijního programu Specializace v pedagogice, oboru Sociální pedagogika,
kombinované studium,
na UTB, FHS ve Zlíně a IMS
v akademickém roce 2014/2015
UTB ve Zlíně je členěna na fakulty, které v souladu se zákonem o vysokých školách mají mimo
jiné právo jednat jménem vysoké školy ve věcech tvorby a uskutečňování studijních programů.
V čele univerzity je rektor. Vedení univerzity tvoří dále prorektoři a kvestor, kteří zastupují
rektora na určených úsecích činnosti.
Adresa:
Rektorát
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín
www.utb.cz
V čele Fakulty humanitních studií je děkan. Vedení fakulty dále tvoří proděkani a tajemník,
kteří zastupují děkana na určených úsecích činnosti.
Adresa:
Fakulta humanitních studií
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Mostní 5139, 760 01 Zlín
www.fhs.utb.cz
Na UTB ve Zlíně, Fakultě humanitních studií (FHS), je uskutečňováno studium oboru Sociální
pedagogika se zaměřením na pomáhající profese.
Institut mezioborových studií, s.r.o. (samostatná právnická osoba), v jehož čele je ředitel.
Studium v příslušném programu zajišťuje Ústav Sociální pedagogiky.
Studenti se k vyřízení svých běžných studijních, administrativních a organizačních záležitostí
obrací na studijní administrativu IMS, v odborných záležitostech studia na vedoucího ústavu.
Adresa:
Institut mezioborových studií, s.r.o.
Londýnské náměstí 4
639 00 Brno
www.imsbrno.cz
e-mail: [email protected]
Výuka na IMS se uskutečňuje podle plánu studia, který vydává studijní administrativa IMS.
Harmonogram, plány výuky a další důležité informace jsou zveřejněny na úřední desce IMS a na
internetových stránkách IMS www.imsbrno.cz .
Pro výuku jsou studenti rozděleni do studijních a přednáškových skupin. Výuka probíhá
v učebnách objektu Londýnské náměstí 4, budova D.
Akademické akty (promoce) se uskutečňují v aule Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
9
Státní závěrečné zkoušky
Předměty státní závěrečné zkoušky:
 Obhajoba diplomové práce,
 Aplikované právo,
 Psychologie,
 Sociální pedagogika.
Absolvent získá akademický titul „magistr“ (ve zkratce „Mgr.“ uváděné před jménem).
Promoce
Promoce je slavnostním aktem pro absolventy magisterského studia. Uskuteční se ve Zlíně dne
10. 7. 2015. Účast na promoci vyžaduje slavnostní společenský oděv. Přítomnost příbuzných
i dalších hostů je vítaná.
Organizace studia
Studium oboru Sociální pedagogika na IMS je organizováno podle pravidel studijního programu
v souladu se studijním a zkušebním řádem IMS. Každý vyučovaný předmět má svého odborného
garanta, na kterého se mohou studenti obracet s dotazy k problematice předmětu a jeho
návazností na další předměty. Jména vyučujících a podmínky zkoušek a zápočtů jsou uvedeny
v příslušném sylabu a budou studentům upřesněny při zahájení výuky příslušného předmětu.
Studenti jsou organizačně zařazeni do ročníků a studijních skupin.
Účast studentů na prezenční (blokové) výuce je evidována. Individuální konzultace si student
dojedná s vyučujícími osobně. Ke komunikaci s vyučujícími je možno využít internetových
stránek. Cestovní náležitosti studentů v Brně jsou potvrzovány na studijní administrativě IMS
v souladu s údaji ve studijní knize (jejíž součástí je prezenční listina).
K vyřízení běžných záležitostí studentů jsou určeny úřední hodiny v objektu Londýnské náměstí
4, budova D (4. poschodí):
-
studijní administrativa IMS:
pondělí
08,30 – 11,00 h
středa
08,30 – 11,00 h
pátek
08,30 – 11,00 h
13,00 – 15,00 h
13,00 – 15,00 h
13,00 – 17.00 h
Ubytování studentů
IMS Brno nemá vlastní ubytovací kapacity. Studenti mohou využít kapacity Národního centra
ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, Vinařská 6, 656 02 Brno, tel. 543 248 159,
543 559 155 (Po – Pá od 06.00 do 14.30), Tauferových kolejí, Jana Babáka 3/5, Brno (ubytování
lze objednat 14 dnů předem na tel. č. 541 422 051) nebo Domova mládeže SŠ informatiky a
spojů, Čichnova 23, Brno, tel. 541 123 364, 541 123 148.
10
Obsah
Základní údaje o studijním programu
2
Institut mezioborových studií, s.r.o.
3
Ústav sociální pedagogiky IMS
4
Časový plán výuky pro akademický rok 2013/2014
5
Studijní plán navazujícího magisterského studia
6
Anotace předmětů
8
Informace pro studenty zahajující studium
9
11
Název:
Sociální pedagogika, navazující magisterský
(kombinované studium), akademický rok 2014/2015
Odpovědný redaktor:
Zpracoval:
Určeno:
Vydání:
Tisk:
Copyright:
studijní
doc. PhDr. Miloslav Jůzl, Ph.D.
Ing. Radomír Pernica
Pro studenty oboru Sociální pedagogika na UTB ve Zlíně
a IMS
První
BonnyPress
www.bonny.cz
Institut mezioborových studií, s.r.o., 2014
12
program
Download

ak. rok 2014/2015