VÝROČNÍ ZPRÁVA
2013
1
2
Výroční zpráva
společnosti
1. OČNÍ S.R.O.
za rok 2013
3
OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY
SPOLEČNOSTI 1. Oční s.r.o. ZA ROK 2013
01. Úvodní slovo jednatele společnosti 06
02. Významné události uplynulého kalendářního roku 07
03. Identifikační údaje společnosti včetně složení statutárního orgánu ke dni 31.12.2013
08
04. Poslání společnosti a podnikatelský cíl
10
05. Organizační schéma společnosti k 31.12.2013
12
06. Základní ekonomické ukazatele společnosti za rok 2013
14
6.1. Rozvaha v plném rozsahu ke dni 31.12.2013
6.2. Výkaz zisku a ztráty
18
6.3. Přehled o změnách vlastního kapitálu
19
6.4. Přehled o peněžních tocích
20
6.5. Příloha účetní závěrky za rok 2013 44
16-17
21-35
07. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku ke dni 31.12.2013,
aktivity v oblasti ochrany životního prostředí, aktivity v oblasti výzkumu a vývoje,
aktivity v oblasti pracovněprávních vztahů
36
08. Předpokládaný vývoj společnosti v roce 2014 a v následujících letech, základní aspekty
střednědobého plánu společnosti
09. Zpráva o vztazích
10. Zpráva dozorčí rady
11.
Závěrečný výrok auditora k účetní závěrce, výroční zprávě a zprávě o vztazích mezi
propojenými osobami
38
39-44
45
46-47
55
ÚVODNÍ SLOVO
JEDNATELE SPOLEČNOSTI
01
Vážené dámy, vážení pánové,
vážení obchodní partneři,
do rukou se Vám dostává výroční zpráva společnosti
1. Oční s.r.o., která analyzuje rok 2013, jako další rok
fungování společnosti a definuje cíle společnosti na
další období.
Prostřednictvím této výroční zprávy společnosti
1. Oční s.r.o. se seznámíte s úkoly, inovacemi a
samotným hospodářským výsledkem za uplynulé
období a plány dalšího rozvoje tohoto očního centra.
Hlavní cílem společnosti 1. Oční s.r.o. v rámci skupiny
AGEL je být pracovištěm, které je orientováno na
pacienta a poskytuje nejlepší služby v rámci svého
oboru. Svou odborností a vstřícností získáváme
neustále nové a nové pacienty, zvyšujeme kvalitu
poskytované
zdravotní
péče.
Jsme
si
vědomi
skutečnosti, že není snadné se vyrovnat s konkurencí,
která v oboru očního lékařství existuje v našem regionu.
Nicméně věříme, že stabilizovaný tým zaměstnanců
společnosti 1. Oční s.r.o. má všechny předpoklady ke
splnění tohoto cíle.
jednatel společnosti
Rád bych touto poděkoval všem našim zaměstnancům
za vynikající pracovní výsledky
v roce 2013, za
jejich ochotu, trpělivost při udržení standardu naší
společnosti.
Velký dík patří také všem našim obchodním partnerům
a členům dozorčí rady společnosti za spolupráci a
všem členům dozorčí rady společnosti 1. Oční s.r.o.
a vedení společnosti AGEL a.s.. Bez jejich podpory,
vzájemné spolupráce bychom nemohli zajistit všechny
úkoly, které před námi stály.
6
Ing. Petr Liškář
1. Oční s.r.o.
VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI
UPLYNULÉHO KALENDÁŘNÍHO ROKU 2013
02
Nové metody, inovace stávající nabídky
Kromě klasických operací šedého zákalu se
prováděly další operace, jako kosmetické výkony,
Zajišťujeme péči o pacienty s očními onemocněními
a jiné léčebné operace. Z kosmetických operací se
a vadami zraku včetně nejmodernějších operačních
jedná o plastické operace víček.
zákroků.
Širokou
škálu
operativních
zákroků
neustále rozšiřujeme o nové metody, stávající
V uplynulém roce jsme začali provádět novou oční
nabídku inovujeme v souladu s nejnovějšími
antiglaukomovou operaci pomocí nitroočního
poznatky.
implantátu.
V září 2013 byl rozšířen provoz oční ambulance v
Kromě špičkové refrakční péče nabízí společnost
Nemocnici Nový Jičín a.s., detašované pracoviště
1. Oční s.r.o. také specializovanou diabetickou
Vítkov.
a
glaukomovou
poradnu,
vyšetření
na
nejmodernějším přístroji OCT, oční optiku a další.
1. Oční s.r.o . – Laserová operace očí
7
03
Obchodní jméno:
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI VČETNĚ SLOŽENÍ
STATUTÁRNÍHO ORGÁNU KE DNI 31.12.2013
Zdravotní péče v oboru: Oftalmologie
1. Oční s.r.o.
Den zápisu: 19. ledna 2004 u Krajského
IČ:
Nestátní zdravotnické zařízení
soudu v Ostravě, oddíl C,
(druh a typ zdravotnického zařízení):
vložka 27758
oftalmologická ambulance, laserové pracoviště,
268 25 775
operační sál.
Sídlo:Ostrava, Vítkovice,
Místo provozování nestátního zdravotnického
Zalužanského 1192/15,
zařízení:
PSČ 703 00
1. Ostrava, Vítkovice, Zalužanského 1192/15, PSČ:
Právní forma:
společnost
s
ručením
703 00; nájemní vztah
- oftalmologická ambulance, laserové
omezeným
Předmět podnikání: - výroba, obchod a služby
neuvedené v přílohách 1 až
3 živnostenského zákona,
- oční optika.
pracoviště, operační sál
2. Nový Jičín, Purkyňova 2138/16, PSČ: 741 01;
podnájemní vztah
- oftalmologická ambulance
Předmět činnosti společnosti:
3. Vítkov, Opavská 90, PSČ 749 01
- oftalmologická ambulance
Druh a rozsah poskytované péče:
Složení statutárního orgánu:
Statutární orgán společnosti tvoří jednatelé společnosti:
Ing. Petr Liškář
MUDr. Stanislav Jackanin
jednatel společnosti
jednatel společnosti
8
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI VČETNĚ SLOŽENÍ
STATUTÁRNÍHO ORGÁNU KE DNI 31.12.2013
03
Základní kapitál:
200.000,- Kč
Společníci:
AGEL a.s.
Prostějov, Mathonova 291/1,
PSČ: 796 04
Identifikační číslo: 005 34 111
Vklad:
200.000,- Kč
Splaceno: 200.000,- Kč
Obchodní podíl:
100 %
Jednání za společnost:
Jménem společnosti jsou jednatelé oprávněni
jednat společně.
Dozorčí rada společnosti:
MUDr. Filip Horák, MBA
Ing. Karel Kantor
MUDr. Milan Leckéši
předseda dozorčí rady
člen dozorčí rady
člen dozorčí rady
9
04
POSLÁNÍ SPOLEČNOSTI A PODNIKATELSKÝ CÍL
Uspět v konkurenci oftalmologických zařízení
flexibilním přístupem k měnícím se potřebám
obyvatelstva vzhledem k jeho demografickému
vývoji, a to především v dostupnosti, kvalitě
a klientském charakteru poskytované zdravotní
péče.
Řídíme se následujícími hodnotami:
• Ekonomická prosperita
• Image společnosti
• Seberealizace zaměstnanců
• Kvalitní a bezpečná péče o pacienty
1. Oční s.r.o. – Vyšetření očí na přístroji OCT
10
04
POSLÁNÍ SPOLEČNOSTI A PODNIKATELSKÝ CÍL
1. Oční s.r.o. – Refrakční laser
11
05
ORGANIZAČNÍ SCHÉMA SPOLEČNOSTI K 31.12.2013
VALNÁ HROMADA
Jednatelé společnosti
Dozorčí rada
Manažer provozu
a ošetřovatelské péče
Samostatná účetní
Staniční sestra
Nelékařský
zdravotnický personál
12
Rada kvality
Primář
Zástupce
primáře
Lékaři
13
06
ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE SPOLEČNOSTI ZA ROK 2013
6.1.
ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31.12.2013
6.2.
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT Y
6.3.
PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU
6.4.
PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
6.5.
PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2013
14
06
ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE SPOLEČNOSTI ZA ROK 2013
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. PROSINCI 2013
Název společnosti: 1. Oční s.r.o.
Sídlo: Zalužanského 1192/15, 703 00 Ostrava - Vítkovice
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 268 25 775
Součásti účetní závěrky: Rozvaha
Výkaz zisku a ztráty
Přehled o změnách vlastního kapitálu
Přehled o peněžních tocích
Příloha
Účetní závěrka byla sestavena dne 25. března 2014
Statutární orgán účetní jednotkyPodpis
Ing. Petr Liškář
jednatel společnosti
MUDr. Stanislav Jackanin
jednatel společnosti 15
6.1.
ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU K DATU 31.12.2013
1. Oční s.r.o., Zalužanského 1192/15, 703 00 Ostrava - Vítkovice, IČ 268 25 775
(v tisících Kč)
31.12.2013
Brutto
Korekce
31.12.2012
Netto
Netto
AKTIVA CELKEM
33 032
16 396
16 636
22 439
B.
Dlouhodobý majetek
18 589
7 866
10 723
11 968
B.I.
Dlouhodobý nehmotný majetek
764
205
559
B.I.3.
Software
764
205
559
B.II.
Dlouhodobý hmotný majetek
17 825
7 661
10 164
11 968
B.II.2.
Stavby
73
7
66
69
B.II.3.
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
17 752
7 654
10 098
11 899
C.
Oběžná aktiva
14 443
8 530
5 913
10 457
C.I.
Zásoby
155
155
162
C.I.1.
Materiál
132
132
136
C.I.5.
Zboží
23
23
26
C.III.
Krátkodobé pohledávky
C.III.1.
Pohledávky z obchodních vztahů
C.III.2.
Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba
C.III.6.
Stát - daňové pohledávky
C.III.8.
14 228
8 530
5 698
10 252
3 216
3
3 213
4 228
85
85
103
90
90
441
Dohadné účty aktivní
2 310
2 310
1 213
C.III.9.
Jiné pohledávky
8 527
C.IV.
Krátkodobý finanční majetek
60
60
43
C.IV.1.
Peníze
60
60
43
D. I.
Časové rozlišení
14
D.I.1.
Náklady příštích období
14
16
8 527
4 267
6.1.
ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU K DATU 31.12.2013
31.12.2013
31.12.2012
PASIVA CELKEM
16 636
22 439
A.
Vlastní kapitál
-2 600
177
A.I.
Základní kapitál
200
200
A.I.1.
Základní kapitál
200
200
A.II.
Kapitálové fondy
74
60
A.II.2.
Ostatní kapitálové fondy
74
60
A.III.
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku
20
20
A.III.1.
Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond
20
20
A.IV.
Výsledek hospodaření minulých let
-103
1 044
A.IV.1.
Nerozdělený zisk minulých let
A.IV.2.
Neuhrazená ztráta minulých let
A.V.
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+ - )
-2 791
-1 147
B.
Cizí zdroje
19 226
22 262
B.II.
Dlouhodobé závazky
5 766
6 635
B.II.9.
Jiné závazky
4 848
5 955
B.II.10.
Odložený daňový závazek
918
680
B.III.
Krátkodobé závazky
13 460
15 627
B.III.1.
Závazky z obchodních vztahů
3 256
3 766
B.III.2.
Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba
3 003
2 834
B.III.5.
Závazky k zaměstnancům
583
622
B.III.6.
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
341
367
B.III.7.
Stát - daňové závazky a dotace
104
106
470
1 072
5 703
6 860
B.III.10. Dohadné účty pasivní
B.III.11. Jiné závazky
1 044
-103
C. I.
Časové rozlišení
10
C.I.1.
Výdaje příštích období
10
17
6.2.
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v druhovém členění
období končící k 31.12.2013
1. Oční s.r.o., Zalužanského 1192/15, 703 00 Ostrava - Vítkovice, IČ 268 25 775
(v tisících Kč)
Období do 31.12.2013
Obdobi do 31.12.2012
I.
Tržby za prodej zboží
553
602
A.
Náklady vynaložené na prodané zboží
221
251
+
Obchodní marže
332
351
II.
Výkony
27 075
27 083
II.1.
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
27 075
27 083
B.
Výkonová spotřeba
10 751
11 776
B.1.
Spotřeba materiálu a energie
5 562
7 011
B.2.
Služby
5 189
4 765
+
Přidaná hodnota
16 656
15 658
C.
Osobní náklady
12 454
12 450
C.1.
Mzdové náklady
9 202
9 226
C.2.
Odměny členům orgánů společnosti a družstva
50
50
C.3.
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
3 113
3 095
C.4.
Sociální náklady
89
79
D.
Daně a poplatky
72
197
E.
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
2 270
1 817
G.
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních
nákladů příštích období
4 267
2 135
IV.
Ostatní provozní výnosy
429
618
H.
Ostatní provozní náklady
135
135
*
Provozní výsledek hospodaření
-2 113
-458
N.
Nákladové úroky
426
450
O.
Ostatní finanční náklady
14
14
*
Finanční výsledek hospodaření
-440
-464
Q.
Daň z příjmů za běžnou činnost
238
225
Q 2.
- odložená
238
225
**
Výsledek hospodaření za běžnou činnost
-2 791
-1 147
***
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)
-2 791
-1 147
****
Výsledek hospodaření před zdaněním
-2 553
-922
18
6.3.
PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU k datu 31.12.2013
1. Oční s.r.o., Zalužanského 1192/15, 703 00 Ostrava - Vítkovice, IČ 268 25 775
Základní
kapitál
Stav k 31.12.2011
200
Kapitálové
fondy
60
(v tisících Kč)
Rezervní fondy,
Nerozdělený
nedělitelný fond a
zisk minulých
ostatní fondy ze
let
zisku
20
Rozdělení výsledku hospodaření
3 172
Neuhrazená
ztráta minulých let
Výsledek hospodaření běžného
účetního období
VLASTNÍ
KAPITÁL
CELKEM
0
-2 128
1 324
-2 128
2 128
Výsledek hospodaření za běžné
období
Stav k 31.12.2012
200
60
20
Rozdělení výsledku hospodaření
Prijmy do kapitálových fondů
-1 147
177
1 044
0
-1 147
-1 044
-103
1 147
14
14
Výsledek hospodaření za běžné
období
Stav k 31.12.2013
-1 147
200
74
20
-103
-2 791
-2 791
-2 791
-2 600
19
6.4.
PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH období končící k 31.12.2013
1. Oční s.r.o., Zalužanského 1192/15, 703 00 Ostrava - Vítkovice, IČ 268 25 775
(v tisících Kč)
Období do 31.12.2013
P.
Počáteční stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů
Období do 31.12.2012
43
102
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)
Z.
Výsledek hospodaření za běžnou činnost před zdaněním
-2 553
-922
A.1.
Úpravy o nepeněžní operace
6 963
4 402
A.1.1.
Odpisy stálých aktiv
2 270
1 817
A.1.2.
Změna stavu opravných položek a rezerv
4 267
2 135
A.1.5.
Nákladové a výnosové úroky
426
450
A.*
Čistý provozní peněžní tok před změnami pracovního kapitálu
4 410
3 480
A.2.
Změna stavu pracovního kapitálu
-201
-2 949
A.2.1.
Změna stavu pohledávek a časového rozlišení aktiv
-50
-2 513
A.2.2.
Změna stavu závazků a časového rozlišení pasív
-158
-430
A.2.3.
Změna stavu zásob
7
-6
A.**
Čistý provozní peněžní tok před zdaněním a mimořádnými položkami
4 209
531
A.3.
Vyplacené úroky
-426
-450
A.5.
Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost
351
-263
A.***
Čistý peněžní tok z provozní činnosti
4 134
-182
-2 433
-185
0
2 348
-2 433
2 163
Peněžní toky z investiční činnosti
B.1.
Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv
B.3.
Půjčky a úvěry spřízněným osobám
B.***
Čistý peněžní tok z investiční činnosti
Peněžní toky z finančních činností
C.1.
Změna stavu financování
-1 684
-2 040
C.***
Čistý peněžní tok z finanční činnosti
-1 684
-2 040
F.
Čistá změna peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů
17
-59
R.
Konečný stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů
60
43
20
6.5.
PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2013
Název společnosti: 1. Oční s.r.o.
Sídlo:
Zalužanského 1192/15, 703 84 Ostrava - Vítkovice
Právní forma:
společnost s ručením omezeným
IČ:
268 25 775
OBSAH
1.
Obecné údaje
23
1.1.
Založení a charakteristika společnosti
23
1.2.
Změny a dodatky v obchodním rejstříku v uplynulém účetním období
23
1.3.
Organizační struktura společnosti
23
1.4.
Představenstvo a dozorčí rada k rozvahovému dni
24
1.5.
Identifikace skupiny
24
2.
Účetní metody
24
2.1.
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
24
2.2.
Zásoby
25
2.3.
Pohledávky
25
2.4.
Závazky
26
2.5.
Daně
26
2.6.
Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu
26
2.7.
Finanční leasing
27
2.8.
Výnosy
27
2.9.
Použití odhadů
27
2.10.
Změny účetních metod oproti předcházejícímu účetnímu období
27
2.11.
Přehled o peněžních tocích
27
3.
Doplňující údaje
28
3.1.
Dlouhodobý nehmotný majetek (dnm)
28
3.2.
Dlouhodobý hmotný majetek (dhm)
28
3.2.1. Majetek najatý formou finančního leasingu
28
3.3.
Zásoby
29
3.4.
Krátkodobé pohledávky
29
3.5.
Vlastní kapitál
29
3.6.
Dlouhodobé závazky
29
21
6.5.
PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2013
3.7.
Krátkodobé závazky
29
3.8.
Odložená daň z příjmů
30
3.9.
Výnosy z běžné činnosti
30
3.10.
Spotřebované nákupy
30
3.11.
Služby
30
3.12.
Ostatní provozní výnosy a náklady
30
3.13.
Zaměstnanci, vedení společnosti a statutární orgány
31
3.14.
Transakce a vztahy se spřízněnými subjekty
31
3.15.
Závazky neuvedené v rozvaze
33
3.16.
Události, které nastaly po datu účetní závěrky
33
22
6.5.
PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2013
1. OBECNÉ ÚDAJE
1.1. Založení a charakteristika společnosti
1. Oční s.r.o. (dále jen „společnost“) byla založena zakladatelskou smlouvou jako 1. Nemocniční s.r.o. a vznikla
zapsáním do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě dne 19.1.2004. Dne 1.11.2007 byla přejmenována
na 1. Oční s.r.o.
Předmětem podnikání společnosti je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského
zákona, oční optika.
Druh a rozsah poskytované péče v oboru oftalmologie: oftalmologická ambulance, laserové pracoviště, operační
sál.
Sídlo společnosti je Ostrava - Vítkovice, Zalužanského 1192/15, PSČ 703 00.
Společnost má základní kapitál ve výši 200 tis. Kč.
Fyzické a právnické osoby podílející se více než 20 % na základním kapitálu společnosti a výše jejich podílu jsou
uvedeny v následující tabulce:
Společník
% podílu na základním kapitálu
AGEL a.s., Mathonova 291/1, 796 04 Prostějov
100%
Celkem
100%
1.2. Změny a dodatky v obchodním rejstříku v uplynulém účetním období
V průběhu roku 2013 byla provedena tato změna v obchodním rejstříku:
Ke dni 1.5.2013 byl zapsán do obchodního rejstříku jednatel MUDr. Stanislav Jackanin místo MUDr. Jiřího Kunce.
1.3. Organizační struktura společnosti
Organizační struktura společnosti je uvedena v příloze číslo 1.
23
6.5.
PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2013
1.4. Představenstvo a dozorčí rada k rozvahovému dni
Dozorčí rada
předseda
MUDr. Filip Horák, MBA
člen
Ing. Karel Kantor
člen
MUDr. Milan Leckéši
Statutární orgán
jednatel
Ing. Petr Liškář
jednatel
MUDr. Stanislav Jackanin
1.5. Identifikace skupiny
Společnost patří do holdingového uskupení společnosti AGEL a.s. a je součástí konsolidačního celku.
Identifikace konsolidačního celku je obsaženo v příloze číslo 2 tohoto dokumentu.
2. Účetní metody
Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb.
o účetnictví v platném znění, vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.
563/1991 Sb. o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví,
v platném znění a Českými účetními standardy pro podnikatele v platném znění.
Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými cenami,
zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky
pokračovat ve svých aktivitách.
Účetní závěrka společnosti je sestavena k rozvahovému dni 31.12.2013.
Finanční údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korunách českých (tis. Kč), není-li dále uvedeno jinak.
2.1. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
Dlouhodobým majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož ocenění je v
jednotlivém případě vyšší než 40 tis. Kč u hmotného majetku a 60 tis. Kč u nehmotného majetku. Do kategorie
dlouhodobého majetku je zařazován i majetek v pořizovací ceně od 10 tis. do 40 tis. Kč, pokud má charakter
dlouhodobého majetku a doba jeho upotřebitelnosti je delší než jeden rok.
Nakoupený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceněn pořizovací cenou sníženou o oprávky a případné
opravné položky.
24
6.5.
PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2013
Technické zhodnocení, pokud převýšilo v úhrnu za zdaňovací období u jednotlivého hmotného či nehmotného
majetku částku 40 tis. Kč, zvyšuje pořizovací cenu příslušného dlouhodobého majetku.
Pořizovací cena dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, s výjimkou pozemků a nedokončených
investic, je odpisována po dobu odhadované životnosti majetku následujícím způsobem:
Druh majetku
Metoda odepisování
Počet let
Software
lineární
3
Zdravotní technika
lineární
3-10
Inventář
lineární
8
Ostatní majetek do 40 tis. Kč
lineární
2
2.2. Zásoby
Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení a vedlejší
pořizovací náklady, zejména dopravné a skladovací poplatky, provize, pojistné a skonto.
Nakupované zásoby léků a zdravotnického materiálu se účtují přímo do spotřeby. K rozvahovému dni je na
základě provedené fyzické inventury zdravotnického materiálu a léků provedena korekce nákladů o tento
nespotřebovaný materiál a léky a jeho aktivace do rozvahy. K ocenění těchto zásob se použije hodnota poslední
dodávky. O zásobách pro prodejnu oční optiky se účtuje způsobem A.
Způsob tvorby opravných položek
Opravné položky k zásobám se tvoří na základě individuálního posouzení zásob s ohledem na jejich použitelnost,
případné znehodnocení a upotřebitelnost. Opravná položka k zásobám není tvořena, společnost k 31.12.2013
nevlastní znehodnocené či nepoužitelné zásoby.
2.3. Pohledávky
Pohledávky jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou, následně sníženou o případné opravné položky.
Pohledávky nabyté postoupením jsou oceňovány cenou pořízení.
Dlouhodobé pohledávky jsou pohledávky, které v okamžiku, ke kterému je účetní závěrka sestavena, mají dobu
splatnosti delší než jeden rok, a odložená daňová pohledávka. Krátkodobé pohledávky jsou pohledávky, které
v okamžiku, ke kterému je účetní závěrka sestavena, mají dobu splatnosti jeden rok a kratší.
25
6.5.
PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2013
Způsob tvorby opravných položek
Účetní opravné položky k pohledávkám závisí na míře rizika nesplacení pohledávek a době jejich splatnosti. Na
pohledávky 180 dnů po splatnosti je tvořena opravná položka ve výši 50 % její rozvahové hodnoty, k pohledávkám
po lhůtě splatnosti více než 360 dnů je tvořena 100% opravná položka.
2.4. Závazky
Závazky jsou zaúčtovány v jejich jmenovité hodnotě.
Dlouhodobé závazky jsou závazky, které v okamžiku, ke kterému je účetní závěrka sestavena, mají dobu
splatnosti delší než jeden rok a odložený daňový závazek. Krátkodobé závazky jsou závazky, které jsou splatné
do jednoho roku.
2.5. Daně
Daňové odpisy dlouhodobého majetku
Pro účely výpočtu daňových odpisů dlouhodobého hmotného majetku je použit zrychlený způsob odepisování.
Pro účely výpočtu daňových odpisů dlouhodobého nehmotného majetku se postupuje v souladu s § 32a zákona
o dani z příjmů.
Splatná daň
Výpočet daňové povinnosti za rok 2013 byl proveden na základě kalkulace daně, která vychází z porozumění
a interpretace daňových zákonů platných v České republice k datu sestavení účetní závěrky. S ohledem na
existenci různých interpretací daňových zákonů a předpisů ze strany třetích osob včetně orgánů státní správy,
výsledná hodnota vypočteného základu daně a z něj vypočtené daně z příjmů společnosti se může změnit podle
konečného stanoviska finančního úřadu.
Odložená daň
Výpočet odložené daně je založen na závazkové metodě vycházející z rozvahového přístupu.
2.6. Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu
Společnost neúčtovala v roce 2013 o žádných transakcích v cizí měně.
26
6.5.
PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2013
2.7. Finanční leasing
Finančním leasingem se rozumí pořízení dlouhodobého hmotného majetku způsobem, při kterém se po uplynutí
nebo v průběhu sjednané doby úplatného užívání majetku uživatelem převádí vlastnictví majetku z vlastníka na
uživatele a uživatel do převodu vlastnictví hradí platby za nabytí v rámci nákladů.
První splátka (akontace) při finančním leasingu je časově rozlišena a rozpouštěna po celou dobu pronájmu
rovnoměrně na vrub nákladů.
2.8. Výnosy
Výnosy z hlavní činnosti, kterou je zdravotní péče hrazená pojišťovnami, jsou účtovány měsíčně na bázi paušálního
nebo výkonového systému podle smluvního ujednání s konkrétní zdravotní pojišťovnou a jsou osvobozeny od
daně z přidané hodnoty. Pokud k datu účetní závěrky neprovede zdravotní pojišťovna vyúčtování poskytnuté
zdravotní péče, jsou vytvářeny dohadné položky vyhodnocení smlouvy provedeného společností.
2.9. Použití odhadů
Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady a předpoklady, jež mají vliv na
vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za
sledované období. Vedení společnosti stanovilo tyto odhady a předpoklady na základě všech jemu dostupných
relevantních informací. Nicméně, jak vyplývá z podstaty odhadu, skutečné hodnoty v budoucnu se mohou od
těchto odhadů odlišovat.
2.10. Změny účetních metod oproti předcházejícímu účetnímu období
V roce 2013 nedošlo k žádným změnám účetních metod oproti předcházejícímu účetnímu období.
2.11. Přehled o peněžních tocích
Přehled o peněžních tocích byl sestaven nepřímou metodou. Peněžní ekvivalenty představují krátkodobý likvidní
majetek, který lze snadno a pohotově převést na předem známou částku v hotovosti. Peněžní prostředky a
peněžní ekvivalenty lze analyzovat takto:
(údaje v tis. Kč)
Pokladní hotovost a peníze na cestě
Účty v bankách
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty celkem
31.12.2013
31.12.2012
60
43
0
0
60
43
27
6.5.
PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2013
Peněžní toky z provozních, investičních nebo finančních činností jsou uvedeny v přehledu o peněžních tocích
nekompenzovaně.
3. Doplňující údaje
3.1. Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM)
Významné přírůstky DNM zahrnují (údaje v pořizovací ceně):
(údaje v tis. Kč)
Položka/Druh majetku
2013
2012
Software
593
0
3.2. Dlouhodobý hmotný majetek (DHM)
Významné přírůstky DHM zahrnují (údaje v pořizovací ceně):
(údaje v tis. Kč)
Položka/Druh majetku
2013
2012
Stroje a zařízení
562
2 079
Inventář
0
20
Stavby
0
0
Společnost eviduje k 31.12.2013 (31.12.2012) drobný hmotný majetek ve výši 579 tis. Kč (486 tis. Kč), který není
uveden v rozvaze. Tento majetek představuje drobný hmotný majetek, což jsou ostatní movité věci a soubory
movitých věcí s dobou použitelnosti delší než jeden rok nevykázané v položce dlouhodobého majetku. O tomto
majetku společnost účtuje na vrub nákladů.
3.2.1. Majetek najatý formou finančního leasingu
(údaje v tis. Kč)
Celková hodnota
leasingu
Skutečně uhrazené splátky do
31.12.2012
Vybavení ordinace
292
262
Škoda Octavia
578
Celkem
870
Popis předmětu/skupiny předmětů
28
Skutečně uhrazené
splátky za rok
2013
Splatno v roce
2014
Splatno v dalších
letech PO ROCE
2013
30
0
0
57
116
116
289
319
146
116
289
6.5.
PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2013
3.3. Zásoby
Zásoby materiálu a zboží k 31.12.2013 jsou tvořeny především nespotřebovanými zásobami léků a zdravotnického
materiálu.
3.4. Krátkodobé pohledávky
Pohledávky z obchodních vztahů k 31.12.2013 (31.12.2012) činí 3 187 tis. Kč (4 228 tis. Kč), z toho pohledávky
z obchodních vztahů po splatnosti činí k 31.12.2013 (31.12.2012) 1 293 tis. Kč (3 409 tis. Kč).
Dohadné účty aktivní k 31.12.2013 (31.12.2012) ve výši 2 310 tis. Kč (1 213 tis. Kč) jsou tvořeny dohadnými
položkami ve výši 1 800 tis. Kč (1 213 tis. Kč) vůči zdravotním pojišťovnám a dohadem na vyúčtování služeb za
rok 2013 ve výši 510 tis. Kč.
Jiné pohledávky k 31.12.2013 (31.12.2012) ve výši 8 527 tis. Kč (8 531 tis. Kč) obsahují předpis náhrad škod
z titulu uplatnění preskripce zdravotními pojišťovnami.
K těmto jiným pohledávkám byla k 31.12.2013 (31.12.2012) vytvořena opravná položka ve výši 8 527 tis. Kč
(4 264 tis. Kč).
3.5. Vlastní kapitál
Struktura a pohyb vlastního kapitálu jsou doloženy v přiloženém přehledu o změnách vlastního kapitálu.
3.6. Dlouhodobé závazky
Jiné dlouhodobé závazky k 31.12.2013 (31.12.2012) ve výši 4 848 tis. Kč (5 955 tis. Kč) jsou tvořeny především
dlouhodobým závazkem z titulu zákaznických úvěrů.
3.7. Krátkodobé závazky
Závazky z obchodních vztahů po lhůtě splatnosti k 31.12.2013 (31.12.2012) činí 865 tis. Kč (35 tis. Kč).
Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba k 31.12.2013 (31.12.2012) ve výši 3 003 tis. Kč (2 834 tis. Kč) obsahují
závazek za mateřskou společností z titulu cashpoolingových operací ve výši 3 001 tis. Kč (2 832 tis. Kč).
Dohadné účty pasivní k 31.12.2013 (31.12.2012) ve výši 470 tis. Kč (1 072 tis. Kč) jsou tvořeny dohady za přijaté
služby.
29
6.5.
PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2013
Jiné krátkodobé závazky k 31.12.2013 (31.12.2012) ve výši 5 700 tis. Kč (6 860 tis. Kč) jsou tvořeny především
krátkodobým závazkem z titulu zákaznických úvěrů ve výši 2 543 tis. Kč (2 121 tis. Kč) a závazkem z předpisu
náhrad škod z titulu uplatnění preskripce zdravotních pojišťoven ve výši 3 157 tis. Kč (4 735 tis. Kč).
3.8. Odložená daň z příjmů
Celkový odložený daňový závazek lze analyzovat následovně:
(údaje v tis. Kč)
Stav k 31.12.2013
Odložená daň z rozdílu účetních a daňových zůstatkových cen DM
Stav k 31.12.2012
-1 195
-924
Odložená daň z daňové ztráty
277
244
Celkem odložený daňový závazek
918
-680
3.9. Výnosy z běžné činnosti
(údaje v tis. Kč)
Období do 31.12.2013
Tuzem.
Zahr.
Období do 31.12.2012
Celkem
Tuzem.
Zahr.
Celkem
Zboží Optiky
553
0
553
602
0
602
Tržby za prodej zboží celkem
553
0
553
602
0
602
Služby -zdravotní péče
27 075
0
27 075
27 083
0
27 083
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb celkem
27 075
0
27 075
27 083
0
27 083
3.10 Spotřebované nákupy
Spotřeba materiálu za rok 2013 (2012) činí 5 200 tis. Kč (6 665 tis. Kč), spotřeba energií činí 362 tis. Kč (346 tis. Kč).
3.11. Služby
Nejvýznamnější položky nákladů za nakupované služby za rok 2013 (2012) jsou náklady na odborné poradenství
ve výši 728 tis. Kč (1 590 tis. Kč) a náklady na nájmy prostor a přístrojů ve výši 486 tis. Kč (512 tis. Kč).
Informace o odměnách statutárním auditorům bude uvedena v příloze konsolidované závěrky skupiny, v jejímž
konsolidačním celku je společnost zahrnuta.
3.12. Ostatní provozní výnosy a náklady
Ostatní provozní výnosy za rok 2013 (2012) ve výši 429 tis. Kč (618 tis. Kč) jsou tvořeny především přijatými
bonusy ve výši 204 tis. Kč (442 tis. Kč).
30
6.5.
PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2013
Ostatní provozní náklady za rok 2013 (2012) ve výši 135 tis. Kč (135 tis. Kč) jsou tvořeny především náklady na
pojištění majetku a odpovědnosti ve výši 134 tis. Kč (135 tis. Kč).
3.13. Zaměstnanci, vedení společnosti a statutární orgány
Počet zaměstnanců a členů vedení společnosti a osobní náklady jsou následující:
(údaje v tis. Kč)
2013
Osobní náklady
celkem
Počet
Zaměstnanci
2012
Osobní náklady
celkem
Počet
23
11 624
22
10 735
Vedení společnosti
2
780
2
1 665
Odměny
x
50
Celkem
25
12 454
50
24
12 450
Počet zaměstnanců vychází z průměrného přepočteného stavu pracovníků. Pod pojmem vedení společnosti se
rozumí jednatel společnosti.
3.14. Transakce a vztahy se spřízněnými subjekty
Výnosy z transakcí se spřízněnými subjekty za rok 2013:
(údaje v tis. Kč)
Vztah ke společnosti
Materiál
Výrobky
Služby
Finanční
Celkem
31.12.2013
Ostatní
Mateřská
0
0
0
97
0
97
Sesterské
13
0
431
204
0
648
Celkem
13
0
431
301
0
745
Výnosy z transakcí se spřízněnými subjekty za rok 2012:
(údaje v tis. Kč)
Vztah ke společnosti
Materiál
Výrobky
Služby
Finanční
Celkem
31.12.2012
Ostatní
Mateřská
0
0
0
94
0
94
Sesterské
0
0
166
20
0
186
Celkem
0
0
166
114
0
280
31
6.5.
PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2013
Nákupy z transakcí se spřízněnými subjekty za rok 2013:
(údaje v tis. Kč)
Vztah ke společnosti
Dlouhodobý
majetek
Materiál
Služby
Finanční
Celkem
31.12.2013
Ostatní
Mateřská
0
0
761
72
2
835
Sesterské
4 354
856
1 584
0
9
6 803
Celkem
4 354
856
2 345
72
11
7 638
Nákupy z transakcí se spřízněnými subjekty za rok 2012:
(údaje v tis. Kč)
Vztah ke společnosti
Dlouhodobý
majetek
Materiál
Služby
Finanční
Celkem
31.12.2012
Ostatní
Mateřská
0
0
1 595
150
0
1 745
Sesterské
5 514
2 075
1 350
0
6
8 945
Celkem
5 514
2 075
2 945
150
6
10 690
Závazky vůči spřízněným subjektům k 31.12.2013:
(údaje v tis. Kč)
Vztah ke společnosti
Krátkodobé z
obchodního styku
Ostatní
krátkodobé
Dlouhodobé
Půjčky
Celkem
31.12.2013
Ostatní
Mateřská
528
5
0
0
0
533
Sesterské
2 208
0
0
0
0
2 208
Celkem
2 736
5
0
0
0
2 741
Závazky vůči spřízněným subjektům k 31.12.2012:
(údaje v tis. Kč)
Vztah ke společnosti
Krátkodobé z
obchodního styku
Ostatní
krátkodobé
Dlouhodobé
Půjčky
Celkem
31.12.2012
Ostatní
Mateřská
25
2 832
0
0
2
2 859
Sesterské
3 420
0
0
0
0
3 420
Celkem
3 445
2 832
0
0
2
6 279
32
6.5.
PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2013
Pohledávky vůči spřízněným subjektům k 31.12.2013:
(údaje v tis. Kč)
Vztah ke společnosti
Krátkodobé z
obchodního styku
Ostatní
krátkodobé
Dlouhodobé
Půjčky
Celkem
31.12.2013
Ostatní
Mateřská
9
0
0
0
85
94
Sesterské
21
0
0
0
0
21
Celkem
30
0
0
0
85
115
Pohledávky vůči spřízněným subjektům k 31.12.2012:
(údaje v tis. Kč)
Vztah ke společnosti
Krátkodobé z
obchodního styku
Ostatní
krátkodobé
Dlouhodobé
Půjčky
Celkem
31.12.2012
Ostatní
Mateřská
9
0
0
0
103
112
Sesterské
23
0
0
0
0
23
Celkem
32
0
0
0
103
135
3.15. Závazky neuvedené v rozvaze
Účetní jednotka, kromě závazků z finančního leasingu, neeviduje žádné jiné závazky neuvedené v účetnictví.
Soudní spory
K 31.12.2013 se společnost neúčastnila žádného soudního sporu, jehož rozhodnutí by mělo podstatný dopad
na společnost.
Ekologické závazky
Vedení společnosti nejsou známy jakékoli možné budoucí závazky související s ekologickými škodami
způsobenými minulou činností ani závazky související s prevencí možných škod budoucích.
3.16. Události, které nastaly po datu účetní závěrky
Na základě rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady ze dne 17.3.2014 došlo ke
změně názvu společnosti z 1. Oční s.r.o. na Oční centrum AGEL s.r.o.
33
6.5.
PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2013
Příloha č. 1 - Organizační struktura společnosti Vítkovická nemocnice a.s.
VALNÁ HROMADA
Jednatelé společnosti
Dozorčí rada
Manažer provozu
a ošetřovatelské péče
Samostatná účetní
Staniční sestra
Nelékařský
zdravotnický personál
34
Rada kvality
Primář
Zástupce
primáře
Lékaři
6.5.
PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2013
Příloha č. 2 - Organizační schéma skupiny AGEL ke dni 31.12.2013
AGEL a.s. - organizačná
zložka
AGEL a.s.
Nemocnice,
ambulantní zařízení
Distribuce, ostatní
společnosti
Šumperská
nemocnice a.s.
MARTEK MEDICAL a.s.
Nemocnice
Podlesí a.s.
Repharm, a.s.
Středomoravská
nemocniční a.s.
Avenier, a.s.
Nemocnice Valašské
Meziříčí a.s.
Medical
Systems a.s.
Podhorská
nemocnice a.s.
ZENAGEL a.s.
Dopravní
zdravotnictví a.s.
AGEL SERVIS a.s.
Nemocnice
Český Těšín a.s.
KTR-Servis s.r.o.
Nemocnice
Nový Jičín a.s.
Komplement
1. Oční s.r.o.
Transfúzní služba a.s.
Vítkovická
nemocnice a.s.
Laboratoře AGEL a.s.
Diagnostické a liečebné
centrum Zvolen s.r.o.
Hornická
poliklinika s.r.o.
Neziskové organizace
AGEL DIAGNOSTIC
a.s.
Kardiologické
centrum AGEL a.s.
Vzdělávací a výzkumný
institut AGEL, o.p.s.
MEDI RELAX M+M
s.r.o.
IVF Clinic a.s.
NADACE AGEL
Nemocnica
Krompachy spol. s r.o.
AGEL Medical a.s.
Všeobecná nemocnica
s poliklinikou Levoča, a.s.
AGEL SK a.s.
Dialýza Šumperk,
spol. s r.o.
Nemocnice Prostějov
odštěpný závod
Nemocnice Přerov
odštěpný závod
Nemocnice Šternberk
odštěpný závod
Nemocnice s poliklinikou
Praha Italská
PROPERTIES
Prostějov s.r.o.
Poliklinika Nymburk
Poliklinika
Česká Třebová
Poliklinika Ostrava
Poliklinika Olomouc
Nemocnica
Zvolen a.s.
Dom sociálnych
služieb Krupina n.o.
Poliklinika Plzeň
Mateřská škola
AGEL s.r.o.
CGB laboratoř a.s.
Vysvětlivky k barevnému označení společnosti
Mateřská společnost
Dceřiná společnost působící v ČR
Vnukovská společnosti působící v ČR
Dceřiná společnost působící v SR
Vnukovská společnost působící v SR
Dceřiná společnost působící v PL
TYMIAN s.r.o.
AGEL POLSKA S A
Organizační složka podniku, odštěpný závod, provozovna
Nezisková organizace
35
07
ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A O STAVU JEJÍHO MAJETKU KE
DNI 31.12.2013, AKTIVITY V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, AKTIVITY V
OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE, AKTIVITY V OBLASTI PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ
Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku
Hlavní podnikatelskou činností společnosti 1. Oční s.r.o. v roce 2013 bylo poskytování zdravotní péče v oblasti
oftalmologie.
Společnost 1. Oční s.r.o. působila v roce 2013 v pronajatých prostorách v rámci areálu Vítkovické nemocnice a.s.
Společnost eviduje dlouhodobý majetek ve výši 10.723 tis. Kč, který je představován softwarem a movitými
věcmi.
Během roku 2013 bylo rozšířeno přístrojové vybavení zdravotnického zařízení. Celková investice do přístrojového
vybavení v roce 2013 činila cca 525 tis Kč, které byly pořízeny formou zákaznického úvěru.
Aktivity v oblasti životního prostředí
Společnost 1. Oční s.r.o. dodržuje veškeré právní předpisy vztahující se k ochraně životního prostředí, které pro ni
vyplývají s ohledem na provozované podnikatelské aktivity. Jedná se zejména o nakládání s odpady. Společnost
1. Oční s.r.o. měla pro rok 2013 uzavřenou smlouvu na likvidaci veškerých druhů odpadů se specializovanou
společností.
Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje
Společnost 1. Oční s.r.o. nemá vlastní výzkum a vývoj.
Aktivity v oblasti pracovněprávních vztahů
Společnost má nastaven motivační systém odměňování ve formě výkonnostních a kvartálních odměn a
zaměstnanci mají nárok na jeden týden dovolené nad zákonný rámec. Mezi další benefity poskytované
zaměstnancům patří příspěvek na životní připojištění zaměstnanců a příspěvek na stravné. Každý rok jsou pro
zaměstnance stanovena školení a semináře, která absolvují v rámci zvyšování kvalifikace.
Společnost 1. Oční s.r.o. nemá žádnou organizační složku v zahraničí.
36
07
ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A O STAVU JEJÍHO MAJETKU KE
DNI 31.12.2013, AKTIVITY V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, AKTIVITY V
OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE, AKTIVITY V OBLASTI PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ
1. Oční s.r.o. – Vyšetření pacienta
37
08
PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ SPOLEČNOSTI V ROCE 2014 A V NÁSLEDUJÍCÍCH LETECH,
ZÁKLADNÍ ASPEKTY STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU SPOLEČNOSTI
Společnost 1. Oční s.r.o. bude v následujícím roce i dalších letech směřovat k vytvoření komplexního ambulantního
zařízení pro léčbu předního segmentu.
Plánujeme rozšířit pracoviště očního lékařství v rámci dalších měst Moravskoslezského kraje.
Struktura pracoviště s provozem spádových ambulancí, nadstandardní glaukomové, diabetické a okulární
poradny a operativa předního segmentu oka samozřejmě zůstávají prioritou naší činnosti.
Lékařský tým bychom rádi posílili o erudované odborníky a budeme nadále pokračovat ve spolupráci se zadně
segmentovým pracovištěm a také zajišťovat dosažitelné a kvalitní vzdělávání neatestovaných lékařů získáním
odborné akreditace.
Podpora pro cíle a představy nadnesené v předchozích větách je zjevná ze strany mateřské společnosti AGEL
a.s., odborné veřejnosti i ze strany samotných pacientů.
38
09
Zpráva o vztazích
Název společnosti
1. Oční s.r.o.
Sídlo:
Ostrava, Vítkovice, Zalužanského 1192/15, PSČ 703 84
Právní forma:
Společnost s ručením omezeným
IČ:268 25 775
Společnost Vítkovická nemocnice a.s., se sídlem: Ostrava, Vítkovice, Zalužanského 1192/15, PSČ: 703 84,
IČ: 607 93 201, zapsaná v obchodním rejstříku, oddíl B, vložka 1050, vedeném Krajským soudem v Ostrava,
společně s dále uvedenými osobami tvořila v roce 2013 koncern ve smyslu § 66 odst. 7 obchodního zákoníku.
Tato zpráva o vztazích mezi propojenými osobami je ještě zpracována v souladu s ustanovením § 66a, odst. 9
obchodního zákoníku za účetní období roku 2013 (dále jen „účetní období“).
I. Obecná ustanovení
1. Společnost 1.Oční s.r.o. vznikla dne 19. ledna 2004, kdy byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného
Krajským soudem v Ostravě.
2. Od 1.1.2013 do 31.12.2013 byl základní kapitál společnosti 1.Oční s.r.o. ve výši 200.000,- Kč tvořen
vkladem jediného akcionáře – společnost AGEL a.s., se sídlem: Prostějov, Mathonova 291/1, PSČ: 796
04, IČ: 005 34 111
3. Ovládající osobou společnosti 1.Oční s.r.o. byla tedy v roce 2013 ve smyslu § 66a odst. 3 Obchodního
zákoníku společnost AGEL a.s.
4. Dle dostupných informací, získaných dotazem na společnost AGEL a.s., byla v roce 2013 společnost
AGEL a.s. v účetním období roku 2013 ovládající osobou ve vztahu ke společnostem:
a) společnosti AGEL Medical a.s., se sídlem: Ostrava, Vítkovice, Zalužanského 1192/15, PSČ: 703 00,
IČ: 024 79 249,
b) společnosti AGEL POLSKA S A, se sídlem: Cieszyn, ul. Pokoju 1, PSČ: 43-400, IČ: 144 694 904,
c) společnosti AGEL SERVIS a.s., se sídlem: Prostějov, Mathonova 291/1, PSČ: 796 01, IČ: 293 51 073,
d) společnosti AGEL SK a.s., se sídlem: Bratislava, Prepoštská 6, PSČ: 811 01, IČO: 366 58 448,
e) společnosti Avenier, a.s., se sídlem: Brno, Bidláky 20, č.p. 837, PSČ: 639 00, IČ: 262 60 654,
f) společnosti Dopravní zdravotnictví a.s., se sídlem: Praha 2, Italská 560/37, PSČ: 121 43,
IČ: 259 03 659,
g) společnosti IVF Clinic a.s., se sídlem: Olomouc, Horní Lán 1328/6, Nová Ulice, PSČ: 779 00,
IČ: 293 58 914,
39
09
Zpráva o vztazích
h) společnosti Kardiologické centrum AGEL a.s., se sídlem: Pardubice, Kyjevská 44, PSČ: 532 03,
IČ: 259 59 905,
i) společnosti KTR-Servis s.r.o., se sídlem: Ostrava, Moravská Ostrava, Stodolní 316/2, PSČ: 702 00,
IČ: 259 66 618,
j) společnosti Laboratoře AGEL a.s., se sídlem: Nový Jičín, Revoluční 2214/35, PSČ: 741 01,
IČ: 166 28 373,
k) společnosti MARTEK MEDICAL a.s., se sídlem: Prostějov, U Spalovny 4582/17, PSČ: 796 01,
IČ: 476 75 934,
l) společnosti Medical Systems a.s., se sídlem: Prostějov, Mathonova 291/1, PSČ: 796 04, IČ: 268 53 167,
m) společnosti Nemocnice Český Těšín a.s., se sídlem: Český Těšín, Ostravská 783, PSČ: 737 01,
IČ: 258 97 551,
n) společnosti Nemocnice Nový Jičín a.s., se sídlem: Nový Jičín, Purkyňova 2138/16, PSČ: 741 01,
IČ: 258 86 207,
o) společnosti Nemocnice Podlesí a.s., se sídlem: Třinec, Konská 453, PSČ: 739 61,
IČ: 484 01 129,
p) společnosti Nemocnice Valašské Meziříčí a.s., se sídlem: Valašské Meziříčí, U Nemocnice č.p. 980,
PSČ: 757 01, IČ: 268 22 105,
q) společnosti Podhorská nemocnice a.s., se sídlem: Rýmařov, Hornoměstská 549/16, PSČ: 795 01,
IČ: 476 68 989,
r) společnosti Repharm, a.s., se sídlem: Ostrava, Moravská Ostrava, Brandlova 1243/8, PSČ: 702 00,
IČ: 253 19 141,
s) společnosti Středomoravská nemocniční a.s., se sídlem: Prostějov, Mathonova 291/1, PSČ: 796 04,
IČ: 277 97 660,
t) společnosti Šumperská nemocnice a.s., se sídlem: Šumperk, Nerudova 640/41, PSČ: 787 52,
IČ: 476 82 795,
u) společnosti Transfúzní služba, a.s., se sídlem: Šumperk, B. Němcové 1006/22, PSČ: 787 01,
IČ: 267 97 917,
v) společnosti Vítkovická nemocnice a.s., se sídlem: Ostrava, Vítkovice, Zalužanského 1192/15,
PSČ: 703 84, IČ: 607 93 201,
w) společnosti ZENAGEL a.s., se sídlem: Ostrava, Moravská Ostrava, Brandlova 1243/8, PSČ: 702 00,
IČ: 278 37 921.
5.
Tato zpráva pojednává o vztazích mezi společností 1. Oční s.r.o. a mateřskou společností AGEL a.s.
6. Tato zpráva pojednává také o vztazích mezi společností 1.Oční s.r.o. a ostatními společnostmi ovládanými
společností AGEL a.s. uvedenými v bodě 4 písm. a) – w).
40
09
Zpráva o vztazích
7. Tato zpráva o vztazích zároveň pojednává o vztahu mezi společností 1. Oční s.r.o. a ostatními společnostmi
ve skupině AGEL:
a) společností AGEL DIAGNOSTIC a.s., se sídlem: Bratislava, Prepoštská 6, PSČ: 811 01, IČO: 36 866 792,
b) společností CGB laboratoř a.s., se sídlem: Ostrava, Vítkovice, Kořenského 1210/10, PSČ: 703 00,
IČ: 253 86 735,
c) společností Diagnostické a liečebné centrum Zvolen s.r.o., se sídlem: Zvolen, Kuzmányho nábrežie
2524/30, PSČ: 960 01, IČO: 46 283 064,
d) společností Dialýza Šumperk, spol. s r.o., se sídlem: Šumperk, Nerudova 640/41, PSČ: 787 52,
IČ: 619 75 567,
e) společností Mateřská škola AGEL s.r.o., se sídlem: Ostrava, Zalužanského 1192/15, PSČ: 703 00,
IČ: 017 55 722,
f) společností MEDI RELAX M+M s.r.o., se sídlem: Bratislava, Prepoštská 6, PSČ: 811 01, IČO: 35 772 786,
g) Nemocnica Krompachy spol. s r.o., se sídlem: Krompachy, Banícka štvrt´1, PSČ: 053 42,
IČO: 36 182 672,
h) společností Nemocnica Zvolen a.s., se sídlem: Zvolen, Kuzmányho nábrežie 28, PSČ: 960 01,
IČO: 45 594 929,
i) společností PROPERTIES Prostějov s.r.o., se sídlem: Prostějov, U Spalovny 4582/17, PSČ: 796 01,
IČ: 279 43 101,
j) společností TYMIAN s.r.o., se sídlem: Levoča, Probstnerova cesta 2/3082, PSČ: 054 01, IČO: 36 602 141,
k) společností Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s., se sídlem: Levoča, Probstnerova cesta
2/3082, PSČ: 054 01, IČO: 36 594 849.
8. Tato zpráva o vztazích zároveň pojednává o vztahu mezi společností 1. Oční s.r.o. a AGEL a.s. - organizačná
zložka, se sídlem: Bratislava I, Prepoštská 2088/6, PSČ: 811 01, IČO: 46 356 380.
II. Smlouvy uzavřené mezi propojenými osobami
Mezi společností 1. Oční s.r.o. a propojenou osobou
společností MARTEK MEDICAL a.s. byla v roce 2013 uzavřena:
•Smlouva o propagaci při pořádání akce „Tradiční seminář pro oční lékaře“ konané dne 5.12.2013 v Ostravě.
Celková cena za propagaci byla dle této smlouvy sjednána ve výši 40.000,- Kč. Smlouva byla uzavřena dne
18.11.2013.
41
09
Zpráva o vztazích
společností Repharm, a.s. byla v roce 2013 uzavřena:
•Smlouva o propagaci ze dne 7.11.2013 při pořádání semináře „Tradiční seminář pro oční lékaře“, konaného
dne 5.12.2013 v prostorách Restaurace Prometheus Ostrava. Celková cena za propagaci byla sjednána ve výši
10.000 Kč.
společností Medical Systems a.s. byla v roce 2013 uzavřena:
•Smlouva o zpracování dat a osobních údajů ze dne 1.1.2013, jejímž cílem je zajištění ochrany osobních
údajů v souvislosti se zpracováním dat v nemocničním a informačním systému IKIS. Smlouva je uzavřena na
dobu neurčitou.
•Smlouva o dílo Implementační smlouva IKIS č. 2013020 ze dne 1.1.2013, jejímž účelem je závazek
zhotovitele provést implementaci integrovaného klinického informačního systému (IKIS).
•Smlouva o poskytování služeb (servisní smlouva IKIS) jejímž účelem je podrobná úprava a právní vymezení
vztahů smluvních stran při poskytování služeb IKIS. Smlouva byla uzavřena dne 1.3.2013 na dobu neurčitou.
•Licenční ujednání - Licenční smlouva IKIS® ze dne 31.5.2013, jejímž předmětem je poskytnutí licence
k aplikaci IKIS®. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.
společností Vítkovická nemocnice a.s. byla v roce 2013 uzavřena:
•Smlouva o poskytování pracovně lékařských služeb ze dne 1. 4.2013. Předmětem je zajištění potřebné
zdravotní prevence, směřující k ochraně zaměstnanců před nemocemi z povolání a jinými poškozeními zdraví
a k prevenci pracovních úrazů za cenu dle ceníku poskytovatele v příloze smlouvy. Smlouva byla uzavřena na
dobu neurčitou.
•Smlouva o poskytování prací a služeb ze dne 30.1.2013 na sterilizaci chirurgických a jiných zdravotnických
přístrojů. Cena je stanovena dle ceníku uvedené v příloze smlouvy. Smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou.
společností Nemocnice Podlesí a.s. byla v roce 2013 uzavřena:
•Kupní smlouva ze dne 30.10.2013. Předmětem smlouvy je prodej osobního automobilu Škoda Fabia 1,2/47
kW, RZ 3T3 5122 ve výši 36.500,- Kč včetně DPH.
42
09
Zpráva o vztazích
Z výše uvedených smluv a dohod nevznikla společnosti 1. Oční s.r.o. žádná újma. Žádné další smlouvy nebyly
mezi propojenými osobami uzavřeny.
V běžném účetním období nadále trvala platnost smluv uzavřených v předchozích účetních obdobích, především
Smlouvy o poskytování a zprostředkování služeb, Dohody o finančním vyrovnání z titulu skupinové registrace
k DPH, Licenční smlouvy k ochranným známkám a Rámcových kupních smluv o dodávkách zboží.
Ceny služeb plnění a dodávek odpovídají cenám obvyklým a podmínkám obvyklým v obchodním styku.
III. Úkony učiněné v zájmu propojených osob
V zájmu propojených osob společností, které jsou společnosti známy, nebyly učiněny žádné jiné právní úkony.
IV. Opatření přijatá v zájmu propojených osob
V účetním období roku 2013 nebyla ovládající osobou společností AGEL a.s. přijata nebo uskutečněna žádná
opatření v zájmu nebo na popud ovládajících osob, z nichž by vznikla újma nebo prospěch, výhoda či nevýhoda.
43
09
Zpráva o vztazích
V. Závěr
Tato zpráva je zpracována za poslední účetní období, tj. za období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013,
statutárními zástupci společnosti 1. Oční s.r.o. bude předložena k přezkoumání dozorčí radě a auditorovi, který
bude provádět kontrolu účetní závěrky ve smyslu zvláštního zákona. Vzhledem k tomu, že společnost je povinna
ze zákona zpracovávat výroční zprávu, je tato zpráva k ní připojena jako její nedílná součást.
V Ostravě dne 31.1.2014
Ing. Petr Liškář
jednatel společnosti
1. Oční s.r.o.
MUDr. Stanislav Jackanin
jednatel společnosti
1. Oční s.r.o.
44
10
ZPRÁVA DOZORČÍ RADY
Zasedání dozorčí rady společnosti Oční centrum AGEL s.r.o. bylo svoláno na 11. 4. 2014 a bude projednávat
návrh usnesení tohoto znění:
1) Dozorčí rada společnosti Oční centrum AGEL s.r.o. dohlížela na výkon působnosti jednatelů a uskutečňování
podnikatelské činnosti společnosti v roce 2013 V rámci své kontrolní činnosti dospěla k závěru, že účetní
zápisy jsou vedeny řádně, v souladu se skutečností, a že podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje
v souladu s právními předpisy, společenskou smlouvou a pokyny valné hromady.
2) Dozorčí rada přezkoumala účetní závěrku za rok 2013 a k této účetní závěrce nemá žádné připomínky ani
výhrady.
3) Dozorčí rada přezkoumala návrh na vypořádání hospodářského výsledku společnosti předložený jednateli
společnosti Oční centrum AGEL s.r.o. a k tomuto návrhu nemá žádné připomínky ani výhrady.
4) Dozorčí rada přezkoumala zprávu o vztazích mezi propojenými osobami a k této zprávě o vztazích nemá
žádné připomínky ani výhrady.
5) Dozorčí rada přezkoumala výroční zprávu včetně zprávy o podnikatelské činnosti společnosti 1. Oční
s.r.o. za rok 2013 a k této zprávě nemá žádné připomínky ani výhrady.
6) Dozorčí rada společnosti projednala auditorskou zprávu. V průběhu projednávání nebyly členy dozorčí rady
vzneseny žádné námitky, a proto dozorčí rada doporučila valné hromadě schválit účetní závěrku společnosti
1. Oční s.r.o. za rok 2013.
MUDr. Ján Dudra, Ph.D., MPH
předseda dozorčí rady
společnosti Oční centrum AGEL s.r.o.
45
11
46
ZÁVĚREČNÝ VÝROK AUDITORA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE, VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A
ZPRÁVĚ O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI
11
ZÁVĚREČNÝ VÝROK AUDITORA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE, VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A
ZPRÁVĚ O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI
47
Download

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013