2012
VÝROČNÍ ZPRÁVA
Transfúzní služba a.s.
Obsah výroční zprávy společnosti
Transfúzní služba a.s. za rok 2012
1. Úvodní slovo předsedkyně představenstva společnosti
2. Významné události uplynulého kalendářního roku 2012
3. Identifikační údaje společnosti včetně složení statutárního orgánu ke dni 31.12.2012
4. Poslání společnosti a podnikatelský cíl
5. Organizační schéma společnosti ke dni 31.12.2012
6. Základní ekonomické ukazatele společnosti za rok 2012
6. 1. Rozvaha v plném rozsahu ke dni 31.12.2012
6. 2 . Výkaz zisku a ztráty
6. 3. Přehled o změnách vlastního kapitálu
6. 4. Přehled o peněžních tocích
6. 5. Příloha účetní závěrky za rok 2012
7. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku ke dni 31.12.2012,
aktivity v oblasti ochrany životního prostředí, aktivity v oblasti výzkumu a vývoje,
aktivity v oblasti pracovněprávních vztahů
8. Předpokládaný vývoj společnosti v roce 2013 a v následujících letech,
střednědobý plán společnosti na léta 2013–2015
9. Zpráva o vztazích
10. Zpráva dozorčí rady
11. Závěrečný výrok auditora k účetní závěrce, výroční zprávě a zprávě o vztazích
mezi propojenými osobami
Úvodní slovo předsedkyně představenstva
společnosti
1.0
Vážené dámy a pánové,
jménem společnosti Vám předkládám výroční
zprávu, analyzující celkové hospodaření a vývoj
společnosti Transfúzní služba a.s. v roce 2012. Tato
zpráva obsahuje především hodnocení uplynulého
roku, současně však deklaruje i trendy a cíle, které
chce vedení společnosti naplňovat v dalších letech.
V průběhu roku 2012 pokračovala spolupráce se
všemi odběrovými středisky. Jednalo se především
o navyšování odběrů plazmy metodou aferézy
v rámci kapacitních možností odběrových středisek.
S odběrovým střediskem v Novém Jičíně byla
projednána i budoucí spolupráce při zpracování
odběrů plných krví. V roce 2012 jsme také sjednotili
ve všech konsignačních skladech informační systém
Amadeus. Díky modernizaci počítačového vybavení
a propojení informačních systémů je umožněn
náhled na skladové zásoby konsignačních skladů,
a tudíž i efektivnější přerozdělování transfúzních
přípravků mezi jednotlivými konsignačními sklady
podle aktuálních potřeb krevních bank.
Naším hlavním cílem v minulém roce bylo dodržování
správné výrobní praxe a zajištění účelné hemoterapie.
Postupy práce dle legislativních požadavků správné
výrobní praxe na jednotlivých odběrových místech
a v konsignačních skladech jsme kontrolovali řadou
interních auditů. Díky interním auditům můžeme
sledovat, zda je ve všech úsecích spojených s výrobou
transfúzních přípravků (od odběru, přepravy,
zpracování, skladování až po podání konkrétnímu
pacientovi) zajištěna správná manipulace s nimi,
a tedy zachována co nejvyšší kvalita transfúzního
přípravku. V roce 2012 jsme vyhodnocovali
bezpečnost a úroveň hemoterapie v zařízeních
skupiny AGEL řadou auditů zaměřených na správné
podávání transfúzních přípravků na klinických
pracovištích. Během externího auditu zpracovatele
plazmy bylo naše pracoviště ohodnoceno jako velmi
spolehlivý partner, který ke zpracování zasílá pouze
transfúzní přípravky vysoké kvality.
Naše aktivity by nebylo možné uskutečnit bez
stabilní dárcovské základny, kterou se snažíme
rozšiřovat pravidelnými náborovými akcemi
a organizací péče o dárce. V Šumperku jsme
pořádali slavnostní koncert pro dárce krve, kteří
v roce 2012 dosáhli jubilejních odběrů a podíleli
jsme se na přípravě této akce také v Bruntále. Touto
formou chceme již tradičně poděkovat dárcům krve
za jejich spolupráci a vstřícnost.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem svým
spolupracovníkům, všem partnerským firmám,
zástupcům organizací, měst a obcí. Poděkování patří
také členům dozorčí rady za jejich aktivní spolupráci.
MUDr. Marie Urbánková
předsedkyně představenstva
společnosti Transfúzní služba a.s.
2
Významné události uplynulého
kalendářního roku 2012
2.0
• V lednu 2012 byl instalován další mrazicí box v prostoru expedice. Důvodem byla nedostatečná
skladovací kapacita pro plazmy v důsledku navýšení výroby transfúzních přípravků včetně plazmy
během roku 2012.
• V průběhu ledna 2012 byla dokončena instalace a napojení dalších konsignačních skladů na informační
systém Amadeus v Přerově a Prostějově. To usnadňuje sledování neshod v konsignačních skladech
podle jednotných kritérií v rámci HEMOVIGILANCE.
• Byla navýšena výroba plazmaferéz z odběrových středisek Nový Jičín, Přerov, Prostějov o 21%.
V Novém Jičíně byly rozšířeny odběrové kapacity pro odběry aferetické plazmy.
• V únoru 2012 byla zahájena činnost v kosignačním skladu v laboratořích společnosti P&R LAB a.s.
v Bílovecké nemocnici a.s.
• V březnu 2012 společnost Transfúzní služba a.s. úspěšně absolvovala audit odběratele plazmy Baxter.
Při auditu nebyly zjištěny žádné neshody. Společnost Transfúzní služba a.s. byla hodnocena jako
spolehlivý dodavatel plazmy pro další výrobu.
• V květnu 2012 proběhla v rámci modernizace počítačové techniky výměna počítačů na úseku
expedice a výroba.
• V průběhu roku 2012 proběhlo 11 interních auditů výroby transfúzních přípravků a 14 auditů
společnosti Transfúzní služba a.s. na všech odběrových střediscích a konsignačních skladech.
Společnost uskutečnila zákaznické audity u smluvních partnerů a klinické audity podávání transfuzních
přípravků v nemocnicích skupiny AGEL.
• V průběhu roku 2012 probíhaly rekonstrukce a změny ve vybavení v budovách Transfúzní služby
a PLF centra. V březnu byla opravena speciální litá podlaha ve výrobě, v říjnu byla vyměněna okna,
v listopadu byly zakoupeny nové židle a stoly pro dárce.
• V prosinci byl instalován nový biochemický analyzátor a zahájena spolupráce v oblasti vývoje
a výzkumu nanotechnologií použitých ve zdravotnictví.
Koncert pro dárce krve a plazmy
3
Významné události uplynulého
kalendářního roku 2012
2.0
Oblast marketingu, marketingové komunikace:
• Společnost Transfúzní služba a.s. se zaměřovala především na nábor nových dárců a komplexní
podporu dárců již registrovaných.
• V červnu 2012 byly spuštěny nové webové stránky společnosti Transfúzní služba a.s. Jsou graficky
atraktivnější, aktuální, přehledné, obsahují ucelené spektrum jasných informací a jsou propojené
se sociální sítí Facebook.
• Také v roce 2012 se Transfúzní služba a.s. zaměřila na rozvíjení spolupráce s významnými regionálními
zaměstnateli, organizacemi a institucemi. Vybrané společnosti se v roce 2012 zúčastnily hromadného
darování krve.
• Oblast marketingu se dále zaměřovala na důstojné oceňování dárců již registrovaných (dárkové
balíčky za první odběr plazmy, odměňování dárců za jubilejní odběry, nové výhody ve spolupráci
s firmami aj.). Nejvýznamnějšími akcemi z této oblasti byly:
• Slavnostní oceňování dárců krve a krevní plazmy plaketami prof. MUDr. Jana Janského v Bruntále
ve spolupráci s OS ČČK Bruntál.
• Koncert pro dárce krve a plazmy Transfúzní služby v Šumperku 2012, který uspořádala v listopadu pro
své dárce Transfúzní služba a.s. pod záštitou města Šumperka. Hlavními vystupujícími slavnostního
večera byli Ondřej Ruml a Moravia BIG BAND.
• Během roku byla pro dárce zpracována a vytištěna brožura s názvem „Jak pomáhá darování krve
a plazmy“. Dárcům je v ní přehlednou a motivující formou vysvětleno, jak pomáhá jejich aktivita,
i jakým způsobem probíhá odběr a zpracování krve a plazmy.
Studenti z Gymnázia Šumperk společně darují krev.
4
Identifikační údaje společnosti
včetně složení statutárního orgánu
ke dni 31.12.2012
3.0
Obchodní název:
Transfúzní služba a.s.
Den zápisu:
5. března 2003 u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2663
Sídlo:
Šumperk, B. Němcové 1006/22, PSČ 787 01
IČ:267 97 917
Právní forma:
Akciová společnost
Předmět podnikání:
• transfúzní lékařství (odběry lidské krve a plazmy a jejich zpracování, výroba, skladování a výdej
transfúzních přípravků a krevních derivátů),
• výroba transfúzních přípravků v rozsahu:
Pracoviště B. Němcové 1006/22, 787 01 Šumperk:
Odběry krve, aferézy, zpracování odběru krve a jejich složek na transfúzní přípravky, výroba plazmy pro
frakcionaci, laboratorní kontroly související s výrobní činností, nákup, skladování a výdej krevních derivátů.
• místo provozování nestátního zařízení: Bruntál, Nádražní 27, PSČ: 792 01
• odběrové středisko pro odběry krve, aferézy, laboratorní kontroly související s výrobní činností,
nákup, skladování a výdej krevních derivátů
• druh a rozsah poskytované péče: hematologie a transfúzní lékařství
• výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Předmět činnosti:
konsignační sklady – skladování a výdej transfúzních přípravků:
Šumperská nemocnice a.s., Nerudova 640/41, 787 52 Šumperk, IČ: 476 82 795,
Nemocnice Nový Jičín a.s., Purkyňova 2138/16, PSČ 741 01 Nový Jičín, pracoviště K nemocnici 76,
741 01 Nový Jičín, IČ: 258 86 207,
Podhorská nemocnice a.s., Hornoměstská 549/16, 795 01 Rýmařov, IČ: 476 68 989, pracoviště Nádražní 27,
792 01 Bruntál,
Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, 739 61 Třinec, IČ: 005 34 242,
Nemocnice Valašské Meziříčí a.s., U Nemocnice čp. 980, 757 42 Valašské Meziříčí, IČ: 268 22 105,
Vítkovická nemocnice a.s., Zalužanského 1192/15, 703 84 Ostrava, Vítkovice, IČ: 607 93 201,
P&R LAB a.s., Revoluční 2214/35, 741 01 Nový Jičín, IČ: 166 28 373,
P&R LAB a.s., Revoluční 2214/35, 741 01 Nový Jičín, IČ: 166 28 373, pracoviště Bílovická nemocnice a.s.,
Bílovec, 17. listopadu 538, PSČ 743 01,
5
Identifikační údaje společnosti
včetně složení statutárního orgánu
ke dni 31.12.2012
3.0
Středomoravská nemocniční a.s., odštěpný závod Nemocnice Šternberk, Jivavská 1435/20,
785 01 Šternberk, IČ: 27797660,
Středomoravská nemocniční a.s., odštěpný závod Nemocnice Přerov, Dvořákova 75, 751 52 Přerov,
IČ: 27797660
Středomoravská nemocniční a.s., odštěpný závod Nemocnice Prostějov, Mathonova 291/1,
796 04 Prostějov, IČ: 27797660
Jediný akcionář:
AGEL a.s.
Prostějov, Mathonova 291/1, PSČ: 796 04
Identifikační číslo: 005 34 111
Akcie: 20 kusů kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč v listinné
podobě, neregistrované.
Základní kapitál: 2.000.000 Kč, splaceno 100 %
Jednání za společnost:
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy
dva členové představenstva společně.
Ostatní skutečnosti:
Dne 24.11.2005 byla uzavřena smlouva o prodeji části podniku mezi prodávajícím – Nemocnice Šumperk,
spol. s r.o., se sídlem: Šumperk, Nerudova 640/41, PSČ 787 52, identifikační číslo: 476 82 795, a kupujícím –
Transfúzní služba a.s., se sídlem: Šumperk, B. Němcové 1006/22, PSČ 787 01, identifikační číslo: 267 97 917,
s účinností od 1.1.2006.
6
Identifikační údaje společnosti
včetně složení statutárního orgánu
ke dni 31.12.2012
3.0
Představenstvo
MUDr. MARIE URBÁNKOVÁ . . . . . . . . . . . . . . . předseda představenstva
Ing. MARIE POLÁCHOVÁ . . . . . . . . . . . . . místopředseda představenstva
MUDr. ŠTEFAN REPOVSKÝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . člen představenstva
7
Identifikační údaje společnosti
včetně složení statutárního orgánu
ke dni 31.12.2012
3.0
Dozorčí rada
MUDr. MILAN LECKÉŠI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . předseda dozorčí rady
Ing. IVETA OSTRUSZKOVÁ, MBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . člen dozorčí rady
MUDr. RADAN VOLNOHRADSKÝ . . . . . . . . . . . . . . . . . člen dozorčí rady
8
Poslání a podnikatelský cíl
4.0
Společnost Transfúzní služba a.s. vyrábí a distribuje transfúzní přípravky odpovídající svou kvalitou
požadavkům daným státními institucemi a zásobuje jimi zařízení skupiny AGEL i další zájemce v rozsahu
svých výrobních možností. Společnost Transfúzní služba a.s. klade při výběru dárců, výrobě a distribuci
transfúzních přípravků důraz na dodržování platné legislativy tak, aby byly zabezpečeny dodávky kvalitních
transfúzních přípravků pro všechny pacienty v nemocnicích skupiny.
Cílem společnosti Transfúzní služba a.s. je zůstat výrobcem kvalitních transfúzních přípravků, který je
uznávaný svými dodavateli i odběrateli. Dále být společností, která plní podnikatelský záměr a chová se
korektně a eticky ke svým zaměstnancům a je pozitivně vnímána veřejností.
Důležitým strategickým marketingovým cílem Transfúzní služby je, aby dárci vnímali zdravotnické
zařízení jako přívětivé, s proklientským přístupem.
9
5.0
Organizační schéma společnosti
Transfúzní služba a.s. ke dni 31.12.2012
VALNÁ HROMADA
Představenstvo
Dozorčí rada
Ředitel společnosti
Ekonom
Informatik
Finanční účetní
Transfúzní služba a.s.
pracoviště Bruntál
Primář
Primář
Osoba odpovědná
za kontrolu jakosti
Vedoucí sestra
PLF centra
Osoba odpovědná
za kontrolu jakosti
Lékař
Osoba odpovědná
za výrobu
Vedoucí laborant
Expedice
Laborant
Laborant
Zdravotní sestra
Řidič
Sanitářka
Pomocnice
Manipulační
dělník
10
Marketing
Transfúzní služba a.s.
pracoviště Šumperk
Lékař, pověřený
zdrav. pracovník
Odborný pracovník
ve výrobě
Manažer kvality
Vedoucí sestra,
Osoba odpovědná za výrobu
Zdravotní sestra
Laborant
Pomocnice
5.0
Organizační schéma společnosti
Transfúzní služba a.s. ke dni 31.12.2012
Dodavatelsko-odběratelské schéma společnosti Transfúzní služba a.s.
Šumperská nemocnice a.s.
Podhorská nemocnice a.s.
Nemocnice Valašské Meziříčí a.s.
TSL – odběrové
středisko Šumperk
Nemocnice Nový Jičín a.s.
TSL – odběrové
středisko Bruntál
P&R LAB a.s. Nový Jičín
Odběrové středisko
Nemocnice Nový Jičín
SMN a.s., o.z. Nemocnice Šternberk
Odběrové středisko
SMN a.s. Prostějov
SMN a.s., o.z. Nemocnice Prostějov
Odběrové středisko
SMN a.s. Přerov
SMN a.s., o.z. Nemocnice Přerov
Odběrové středisko
Nemocnice Třinec
Nemocnice Podlesí a.s.
Nemocnice Český Těšín a.s.
Dialýza Šumperk, spol s r. o.
Ostatní odběratelé
12
Základní ekonomické ukazatele
společnosti za rok 2012
6.0
6.1. Rozvaha v plném rozsahu ke dni 31.12.2012
6.2. Výkaz zisku a ztráty
6.3. Přehled o změnách vlastního kapitálu
6.4. Přehled o peněžních tocích
6.5. Příloha účetní závěrky za rok 2012
13
6.0
Základní ekonomické ukazatele
společnosti za rok 2012
ÚČETNí ZÁVĚRKA K 31. PROSINCI 2012
Název společnosti:
Transfúzní služba a.s.
Sídlo:
B. Němcové 1006/22, 787 01 Šumperk
Právní forma:
akciová společnost
IČ:
267 97 917
Součásti účetní závěrky:
Rozvaha
Výkaz zisku a ztráty
Přehled o změnách vlastního kapitálu
Přehled o peněžních tocích
Příloha
Účetní závěrka byla sestavena dne 22. března 2013.
Statutární orgán účetní jednotky
MuDr. Marie urbánková
předsedkyně představenstva
Ing. Marie Poláchová
místopředsedkyně představenstve
14
Podpis
6.1
Rozvaha v plném rozsahu
k datu 31.12.2012
Transfúzní služba a.s.; B. Němcové 1006/22, 787 01 Šumperk; IČ 267 97 917
v tisících Kč
31.12.2012
Brutto
Korekce
31.12.2011
Netto
Netto
AKTIVA CELKEM
53 432
15 521
37 911
29 863
B.
Dlouhodobý majetek
21 425
15 509
5 916
6 124
B.I.
Dlouhodobý nehmotný majetek
2 216
1 574
642
420
B.I.3.
Software
2 216
1 574
642
420
B.II.
Dlouhodobý hmotný majetek
19 209
13 935
5 274
5 704
B.II.3.
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
15 719
12 326
3 393
3 591
B.II.7.
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
B.II.9.
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
3 490
1 609
1 881
2 113
C.
Oběžná aktiva
30 809
12
30 797
22 347
C.I.
Zásoby
20 339
20 339
11 185
C.I.1.
Materiál
1 561
1 561
1 994
C.I.3.
Výrobky
18 648
18 648
9 089
C.I.5.
Zboží
130
130
102
C.II.
Dlouhodobé pohledávky
37
37
69
C.II.8.
Odložená daňová pohledávka
37
37
69
C.III.
Krátkodobé pohledávky
10 370
12
10 358
10 981
C.III.1.
Pohledávky z obchodních vztahů
10 081
12
10 069
10 591
C.III.2.
Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba
281
281
358
C.III.7.
Krátkodobé poskytnuté zálohy
8
8
9
C.III.8.
Dohadné účty aktivní
C.III.9.
Jiné pohledávky
C.IV.
Krátkodobý finanční majetek
63
63
112
C.IV.1.
Peníze
63
63
112
D. I.
Časové rozlišení
1 198
1 198
1 392
D.I.1.
Náklady příštích období
1 198
1 198
1 392
23
15
6.1
Rozvaha v plném rozsahu
k datu 31.12.2012
Transfúzní služba a.s.; B. Němcové 1006/22, 787 01 Šumperk; IČ 267 97 917
v tisících Kč
31.12.2012
PASIVA CELKEM
37 911
29 863
A.
Vlastní kapitál
13 711
9 835
A.I.
Základní kapitál
2 000
2 000
A.I.1.
Základní kapitál
2 000
2 000
A.II.
Kapitálové fondy
282
256
A.II.2.
Ostatní kapitálové fondy
282
256
A.III.
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku
460
463
A.III.1.
Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond
400
400
A.III.2.
Statutární a ostatní fondy
60
63
A.IV.
Výsledek hospodaření minulých let
7 066
3 105
A.IV.1.
Nerozdělený zisk minulých let
7 066
3 105
A.V.
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+ - )
3 903
4 011
B.
Cizí zdroje
24 149
19 978
B.II.
Dlouhodobé závazky
871
1 211
B.II.9.
Jiné závazky
871
1 211
B.III.
Krátkodobé závazky
23 278
18 767
B.III.1.
Závazky z obchodních vztahů
9 613
8 598
B.III.2.
Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba
9 274
7 797
B.III.5.
Závazky k zaměstnancům
2 010
784
B.III.6.
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
509
430
B.III.7.
Stát – daňové závazky a dotace
486
564
1 017
246
369
348
B.III.10. Dohadné účty pasivní
16
31.12.2011
B.III.11.
Jiné závazky
C. I.
Časové rozlišení
51
50
C.I.1.
Výdaje příštích období
51
50
6.2
Výkaz zisku a ztráty v druhovém členění
období končící k 31.12.2012
Transfúzní služba a.s.; B. Němcové 1006/22, 787 01 Šumperk; IČ 267 97 917
v tisících Kč
Období
do 31.12.2012
Období
do 31.12.2011
I.
Tržby za prodej zboží
16 836
15 224
A.
Náklady vynaložené na prodané zboží
14 730
13 374
+
Obchodní marže
2 106
1 850
II.
Výkony
76 189
68 910
II.1.
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
66 630
67 154
II.2.
Změna stavu zásob vlastní činnosti
9 559
1 756
B.
Výkonová spotřeba
54 070
48 516
B.1.
Spotřeba materiálu a energie
46 308
41 302
B.2.
Služby
7 762
7 214
+
Přidaná hodnota
24 225
22 244
C.
Osobní náklady
15 262
14 567
C.1.
Mzdové náklady
11 400
10 591
C.2.
Odměny členům orgánů společnosti a družstva
60
60
C.3.
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
3 343
3 525
C.4.
Sociální náklady
459
391
D.
Daně a poplatky
2 482
24
E.
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
1 809
1 679
IV.
Ostatní provozní výnosy
1 823
855
H.
Ostatní provozní náklady
1 448
1 712
*
Provozní výsledek hospodaření
5 047
5 117
X.
Výnosové úroky
2
1
N.
Nákladové úroky
227
216
O.
Ostatní finanční náklady
47
47
*
Finanční výsledek hospodaření
-272
-262
Q.
Daň z příjmů za běžnou činnost
872
844
Q 1.
– splatná
840
913
Q 2.
– odložená
32
-69
**
Výsledek hospodaření za běžnou činnost
3 903
4 011
***
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)
3 903
4 011
****
Výsledek hospodaření před zdaněním
4 775
4 855
17
6.3
Přehled o změnách vlastního kapitálu
k datu 31.12.2012
Stav k 31.12.2010
2 000
187
Rozdělení výsledku hospodaření
1 365
1 810
50
1 740
-1 790
-20
Přijaté dary
69
Výdaje z kapitálových fondů
-51
2 000
256
Rozdělení výsledku hospodaření
Přijaté dary
282
VLASTNÍ KAPITÁL
CELKEM
4 011
9 835
463
3 105
4 011
50
3 961
-4 011
26
-53
Výsledek hospodaření za běžné období
18
4 011
-53
2 000
-20
-51
26
Výdaje z kapitálových fondů
5 826
69
Výsledek hospodaření za běžné období
Stav k 31.12.2012
Výsledek hospodaření
běžného účetního
období
464
Vyplacené tantiemy
Stav k 31.12.2011
Neuhrazená ztráta
minulých let
v tisících Kč
Nerozdělený zisk
minulých let
Rezervní fondy,
nedělitelný fond
a ostatní fondy ze zisku
Kapitálové fondy
Základní kapitál
Transfúzní služba a.s.; B. Němcové 1006/22, 787 01 Šumperk; IČ 267 97 917
460
7 066
3 903
3 903
3 903
13 711
6.4
Přehled o peněžních tocích (cash flow)
období končící k 31.12.2012
Transfúzní služba a.s.; B. Němcové 1006/22, 787 01 Šumperk; IČ 267 97 917
v tisících Kč
Období
do 31.12.2012
P.
Počáteční stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů
Období
do 31.12.2011
112
76
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)
Z.
Výsledek hospodaření za běžnou činnost před zdaněním
4 775
4 855
A.1.
Úpravy o nepeněžní operace
2 034
1 894
A.1.1.
Odpisy stálých aktiv
1 809
1 679
A.1.5.
Nákladové a výnosové úroky
225
215
A.*
Čistý provozní peněžní tok před změnami pracovního kapitálu
6 809
6 749
A.2.
Změna stavu pracovního kapitálu
-3 535
-5 605
A.2.1.
Změna stavu pohledávek a časového rozlišení aktiv
817
-2 450
A.2.2.
Změna stavu závazků a časového rozlišení pasív
4 802
-1 221
A.2.3.
Změna stavu zásob
-9 154
-1 934
A.**
Čistý provozní peněžní tok před zdaněním a mimořádnými položkami
3 274
1 144
A.3.
Vyplacené úroky
-227
-216
A.4.
Přijaté úroky
2
1
A.5.
Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost
-1 146
-647
A.***
Čistý peněžní tok z provozní činnosti
1 903
282
Peněžní toky z investiční činnosti
B.1.
Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv
-1 601
-1 780
B.***
Čistý peněžní tok z investiční činnosti
-1 601
-1 780
-324
1 536
Peněžní toky z finančních činností
C.1.
Změna stavu závazků z financování
C.2.
Dopady změn vlastního kapitálu
-27
-2
C.2.4.
Přijaté dary
26
69
C.2.5.
Přímé platby na vrub fondů
-53
-51
C.2.6.
Vyplacené dividendy a tantiémy
C.***
Čistý peněžní tok z finanční činnosti
F.
R.
-20
-351
1 534
Čistá změna peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů
-49
36
Konečný stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů
63
112
19
Příloha účetní závěrky za rok 2012
6.5
Název společnosti:
Transfúzní služba a.s.
Sídlo:
B. Němcové 1006/22, 787 01 Šumperk
Právní forma:
akciová společnost
IČ:267 97 917
1.
OBECNÉ ÚDAJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
1.1.
Založení a charakteristika společnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
1.2.
Změny a dodatky v obchodním rejstříku v uplynulém účetním období . . . . . . . . 22
1.3.
Organizační struktura společnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
1.4.
Představenstvo a dozorčí rada k rozvahovému dni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
1.5.
Identifikace skupiny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2.
ÚČetní metody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2.1.
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
2.2.Zásoby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
2.3.Pohledávky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
2.4.Závazky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
2.5.Daně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
2.6. Finanční leasing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
2.7.Výnosy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
2.8. Použití odhadů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
2.9.
Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
2.10. Změny účetních metod oproti předcházejícímu účetnímu období . . . . . . . . . . . . 26
2.11. Přehled o peněžních tocích . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
3.
Doplňující údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
3.1.
Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
3.2. Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
3.3. Majetek najatý formou finančního leasingu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
3.4.Zásoby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
3.5. Odložená daňová pohledávka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
3.6.
20
Krátkodobé pohledávky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Příloha účetní závěrky za rok 2012
3.7.
6.5
Časové rozlišení aktivní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
3.8. Vlastní kapitál . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
3.9.
Dlouhodobé závazky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
3.10. Krátkodobé závazky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
3.11. Výnosy z běžné činnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
3.12. Spotřebované nákupy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
3.13.Služby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
3.14. Ostatní provozní výnosy a náklady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
3.15. Zaměstnanci, vedení společnosti a statutární orgány . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
3.16. Transakce a vztahy se spřízněnými subjekty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
3.17. Závazky neuvedené v rozvaze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
3.18. Události, které nastaly po datu účetní závěrky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
21
6.5
Příloha účetní závěrky za rok 2012
1.
OBECNÉ ÚDAJE
1.1. Založení a charakteristika společnosti
Transfúzní služba a.s. (dále jen „společnost“) byla založena zakladatelskou smlouvou jako akciová
společnost dne 2.12.2002 a vznikla zapsáním do obchodního rejstříku soudu v Ostravě dne 5.3.2003 pod
názvem EuroIPA a.s., Konská č.p. 453, 739 61 Třinec. Dne 21.4.2005 došlo ke změně názvu a sídla společnosti.
Předmětem podnikání společnosti je:
• transfúzní lékařství (odběry lidské krve a plazmy a jejich zpracování, výroba, skladování a výdej
transfúzních přípravků a krevních derivátů)
• výroba transfúzních přípravků
Sídlo společnosti je Šumperk, B. Němcové 1006/22, PSČ 787 01
Společnost má základní kapitál ve výši 2 000 tis. Kč.
Fyzické a právnické osoby podílející se více než 20 % na základním kapitálu společnosti a výše jejich podílu
jsou uvedeny v následující tabulce:
Akcionář/společník
% podílu na základním kapitálu
AGEL a.s., Prostějov, Mathonova 291/1, 796 04
100 %
Celkem
100 %
1.2. Změny a dodatky v obchodním rejstříku v uplynulém účetním období
V uplynulém účetním období nedošlo v obchodním rejstříku k žádným změnám či dodatkům.
1.3. Organizační struktura společnosti
Organizační schéma společnosti je obsaženo v příloze číslo 1 tohoto dokumentu.
22
Příloha účetní závěrky za rok 2012
6.5
1.4. Představenstvo a dozorčí rada k rozvahovému dni
Představenstvo
Dozorčí rada
Funkce
Jméno
Předseda
MUDr. Marie Urbánková
Místopředseda
Ing. Marie Poláchová
Člen
MUDr. Štefan Repovský
Předseda
MUDr. Milan Leckéši
Člen
MUDr. Radan Volnohradský
Člen
Ing. Iveta Ostruszková, MBA
1.5. Identifikace skupiny
Společnost patří do holdingového uskupení společnosti AGEL a.s. a je součástí konsolidačního celku.
Identifikace konsolidačního celku je obsažena v příloze číslo 2 tohoto dokumentu.
2.
ÚČetní metody
Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb.
o účetnictví v platném znění, vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
č. 563/1991 Sb. o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného
účetnictví, v platném znění a Českými účetními standardy pro podnikatele v platném znění.
Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými cenami,
zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky
pokračovat ve svých aktivitách.
Účetní závěrka společnosti je sestavena k rozvahovému dni 31.12.2012.
Finanční údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korun českých (tis. Kč), není-li dále uvedeno jinak.
23
Příloha účetní závěrky za rok 2012
6.5
2.1. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
Dlouhodobým majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož ocenění
je v jednotlivém případě vyšší než 40 tis. Kč u hmotného majetku a 60 tis. Kč u nehmotného majetku.
Do kategorie dlouhodobého majetku je zařazován i majetek v pořizovací ceně od 10 tis. do 40 tis. Kč, pokud
má charakter dlouhodobého majetku a doba jeho upotřebitelnosti je delší než jeden rok.
Nakoupený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceněn pořizovací cenou sníženou o oprávky
a případné opravné položky.
Technické zhodnocení, pokud převýšilo v úhrnu za zdaňovací období u jednotlivého hmotného či nehmotného
majetku částku 40 tis. Kč, zvyšuje pořizovací cenu příslušného dlouhodobého majetku.
Pořizovací cena dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, s výjimkou pozemků a nedokončených
investic, je odpisována po dobu odhadované životnosti majetku následujícím způsobem:
Druh majetku
Metoda odepisování
Počet let
Software
lineární
2–3
Zdravotní technika
lineární
2–5
Kancelářská a reprodukční technika
lineární
2–5
Inventář
lineární
2–4
Ostatní dlouhodobý majetek
lineární
2
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku obsahuje kladný rozdíl mezi oceněním převzatého majetku, závazků
a pohledávek. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku se odepisuje rovnoměrně do nákladů 180 měsíců.
2.2.Zásoby
Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení a vedlejší
pořizovací náklady, zejména celní poplatky, dopravné a skladovací poplatky, provize, pojistné a skonto.
Zásoby vytvořené vlastní činností se oceňují vlastními náklady dle kalkulačních vzorců, které zahrnují
přímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou činnost, popřípadě i část nepřímých nákladů, která se
vztahuje k jejich výrobě.
Zásoby krevních přípravků v průběhu roku účtujeme způsobem A a evidujeme na účtech 123, 132. Výdaje
zásob vlastních výrobků ze skladu jsou účtovány pevnými skladovými cenami na základě kalkulací.
Nakupované zásoby léků a zdravotnického materiálu se účtují přímo do spotřeby. K rozvahovému dni je
na základě provedené fyzické inventury zdravotnického materiálu a léků provedena aktivace nespotřebovaných
zásob do rozvahy a korekce nákladů o tento nespotřebovaný materiál a léky. K ocenění těchto zásob se
použije hodnota poslední dodávky.
24
Příloha účetní závěrky za rok 2012
6.5
2.3.Pohledávky
Pohledávky jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou, následně sníženou o případné opravné položky.
Dlouhodobé pohledávky jsou pohledávky, které v okamžiku, ke kterému je účetní závěrka sestavena, mají
dobu splatnosti delší než jeden rok, a odložená daňová pohledávka. Krátkodobé pohledávky jsou pohledávky,
které v okamžiku, ke kterému je účetní závěrka sestavena, mají dobu splatnosti jeden rok a kratší.
Způsob tvorby opravných položek
Opravné položky k pohledávkám jsou stanovovány dle analýzy doby splatnosti pohledávek – na pohledávky
180 dnů po splatnosti je tvořena opravná položka ve výši 50 % její rozvahové hodnoty, k pohledávkám
po lhůtě splatnosti více než 365 dnů je tvořena 100% opravná položka.
2.4.Závazky
Závazky jsou zaúčtovány v jejich jmenovité hodnotě.
Dlouhodobé závazky jsou závazky, které v okamžiku, ke kterému je účetní závěrka sestavena, mají dobu
splatnosti delší než jeden rok a odložený daňový závazek. Krátkodobé závazky jsou závazky, které jsou
splatné do jednoho roku.
2.5.Daně
Daňové odpisy dlouhodobého majetku
Pro účely výpočtu daňových odpisů dlouhodobého hmotného majetku je použit rovnoměrný způsob
odepisování.
Pro účely výpočtu daňových odpisů dlouhodobého nehmotného majetku se postupuje v souladu s § 32a
zákona o dani z příjmů.
Splatná daň
Výpočet daňové povinnosti za rok 2012 byl proveden na základě kalkulace daně, která vychází z porozumění
a interpretace daňových zákonů platných v České republice k datu sestavení účetní závěrky. S ohledem
na existenci různých interpretací daňových zákonů a předpisů ze strany třetích osob včetně orgánů státní
správy, výsledná hodnota vypočteného základu daně a z něj vypočtené daně z příjmů společnosti se může
změnit podle konečného stanoviska finančního úřadu.
Odložená daň
Výpočet odložené daně je založen na závazkové metodě vycházející z rozvahového přístupu.
25
Příloha účetní závěrky za rok 2012
6.5
2.6. Finanční leasing
Finančním leasingem se rozumí pořízení dlouhodobého hmotného majetku způsobem, při kterém se
po uplynutí nebo v průběhu sjednané doby úplatného užívání majetku uživatelem převádí vlastnictví
majetku z vlastníka na uživatele a uživatel do převodu vlastnictví hradí platby za nabytí v rámci nákladů.
První splátka (akontace) při finančním leasingu je časově rozlišena a rozpouštěna po celou dobu pronájmu
rovnoměrně na vrub nákladů.
2.7.Výnosy
Výnosy z hlavní činnosti tvoří prodej výrobků a zboží ze skladů.
Výnosy jsou zaúčtovány v hodnotě přijatého plnění nebo plnění, které bude přijato, a představují pohledávky
za výrobky, zboží a služby poskytnuté v průběhu běžné činnosti, po odečtení slev, daně z přidané hodnoty
a dalších daní souvisejících s prodeji.
2.8. Použití odhadů
Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady a předpoklady, jež mají vliv
na vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů
za sledované období. Vedení společnosti stanovilo tyto odhady a předpoklady na základě všech jemu
dostupných relevantních informací. Nicméně, jak vyplývá z podstaty odhadu, skutečné hodnoty v budoucnu
se mohou od těchto odhadů odlišovat.
2.9. Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu
Účetní operace v cizích měnách prováděné během roku jsou účtovány kurzem ČNB platným ke dni
uskutečnění účetního případu.
V roce 2012 nebyly transakce prováděné v cizích měnách.
2.10. Změny účetních metod oproti předcházejícímu účetnímu období
V roce 2012 nedošlo k žádným změnám účetních metod oproti předcházejícímu účetnímu období.
26
6.5
Příloha účetní závěrky za rok 2012
2.11. Přehled o peněžních tocích
Přehled o peněžních tocích byl sestaven nepřímou metodou. Peněžní ekvivalenty představují krátkodobý
likvidní majetek, který lze snadno a pohotově převést na předem známou částku v hotovosti. Peněžní
prostředky a peněžní ekvivalenty lze analyzovat takto:
(údaje v tis. Kč)
31.12.2012
Pokladní hotovost a peníze na cestě
31.12.2011
34
48
0
0
Ceniny
29
64
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty celkem
63
112
Účty v bankách
Peněžní toky z provozních, investičních nebo finančních činností jsou uvedeny v přehledu o peněžních
tocích nekompenzovaně.
3.
Doplňující údaje
3.1. Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM)
Významné přírůstky DNM zahrnují (údaje v pořizovací ceně):
(údaje v tis. Kč)
Položka/Druh majetku
2012
software
2011
672
69
Nejvýznamnějším přírůstkem v roce 2012 byl software Amadeus v hodnotě 672 tis. Kč.
3.2. Dlouhodobý hmotný majetek (DHM)
Významné přírůstky DHM zahrnují (údaje v pořizovací ceně):
(údaje v tis. Kč)
Položka/Druh majetku
samostatné movité věci
2012
2011
929
2 815
Nejvýznamnějším přírůstkem v roce 2012 byl biochemický analyzátor v hodnotě 604 tis. Kč.
27
6.5
Příloha účetní závěrky za rok 2012
Společnost eviduje k 31.12.2012 (31.12.2011) drobný hmotný majetek ve výši 1 353 tis. Kč (1 398 tis. Kč), který
není uveden v rozvaze. Tento majetek představuje drobný hmotný majetek, což jsou ostatní movité věci
a soubory movitých věcí s dobou použitelnosti delší než jeden rok nevykázané v položce dlouhodobého
majetku. O tomto majetku společnost účtuje na vrub nákladů.
3.3. Majetek najatý formou finančního leasingu
(údaje v tis. Kč)
Popis předmětu/
skupiny předmětů
Dopravní prostředky, lékařské
a laboratorní přístroje
Celkem
Celková
hodnota
leasingu
Skutečně
uhrazené splátky
do 31.12.2011
Skutečně
uhrazené splátky
za rok 2012
4244
1 016
697
757
1 774
4 244
1 016
697
757
1 774
Splatno
v roce 2013
Splatno
v dalších letech
PO ROCE 2013
3.4.Zásoby
Zásoby materiálu k 31.12.2012 (31.12.2011) jsou tvořeny především nespotřebovanými zásobami zdravotnického
a všeobecného spotřebního materiálu.
Zásoby výrobků k 31.12.2012 (31.12.2011) představují krevní přípravky vytvořené vlastní činností a evidované
ve skladové evidenci společnosti.
Zásoby zboží k 31.12.2012 (31.12.2011) představují nakoupené krevní přípravky za účelem jejich dalšího
prodeje.
3.5. Odložená daňová pohledávka
Celkovou existující odloženou daňovou pohledávku lze analyzovat následovně:
(údaje v tis. Kč)
Stav k 31.12.2012
Stav k 31.12.2011
Odložená daňová pohledávka z rozdílu účetních a daňových zůstatkových cen DM
37
69
Celkem odložená daňová pohledávka
37
69
3.6. Krátkodobé pohledávky
Pohledávky z obchodních vztahů po lhůtě splatnosti k 31.12.2012 (31.12.2011) činí 12 tis. Kč (2 704 tis. Kč).
28
6.5
Příloha účetní závěrky za rok 2012
3.7. Časové rozlišení aktivní
Časové rozlišení aktivní obsahuje především časové rozlišení leasingů a předplacených služeb.
3.8. Vlastní kapitál
Struktura a pohyb vlastního kapitálu jsou doloženy v přiloženém přehledu o změnách vlastního kapitálu.
3.9. Dlouhodobé závazky
Jiné dlouhodobé závazky k 31.12.2012 (31.12.2011) ve výši 871 tis. Kč (1 211 tis. Kč) jsou tvořeny především
dlouhodobým závazkem z titulu zákaznických úvěrů.
3.10. Krátkodobé závazky
Závazky z obchodních vztahů po lhůtě splatnosti k 31.12.2012 (31.12.2011) činí 133 tis. Kč (91 tis. Kč).
Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba k 31.12.2012 (31.12.2011) ve výši 9 274 tis. Kč (7 797 tis. Kč)
jsou tvořeny především závazkem vůči mateřské společnosti z titulu cashpoolingových operací ve výši
8 372 tis. Kč (7 797 tis. Kč).
Dohadné účty pasivní k 31.12.2012 (31.12.2011) ve výši 1 017 tis. Kč (246 tis. Kč) jsou tvořeny především
dohadnými položkami na služby.
Jiné krátkodobé závazky k 31.12.2012 (31.12.2011) jsou tvořeny především krátkodobým závazkem z titulu
zákaznických úvěrů ve výši 341 tis. Kč (325 tis. Kč).
3.11. Výnosy z běžné činnosti
(údaje v tis. Kč)
Období do 31.12.2012
Období do 31.12.2011
Tuzem.
Zahr.
Celkem
Tuzem.
Zahr.
Celkem
Zboží
11 430
5 406
16 836
10 519
4 705
15 224
Tržby za prodej zboží celkem
11 430
5 406
16 836
10 519
4 705
15 224
Prodej výrobku – krevní přípravky
39 068
27 193
66 261
32 974
33 928
66 902
369
0
369
252
0
252
0
0
0
0
0
0
39 437
27 193
66 630
33 226
33 928
67 154
Služby zdravotní
Služby ostatní
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb celkem
29
6.5
Příloha účetní závěrky za rok 2012
3.12. Spotřebované nákupy
Spotřeba materiálu za rok 2012 (2011) činí 45 072 tis. Kč (40 137 tis. Kč), spotřeba energií činí 1 236 tis. Kč
(1 165 tis. Kč).
3.13.Služby
Nejvýznamnější položky nákladů za nakupované služby za rok 2012 (2011) jsou náklady na odborné
poradenství ve výši 3 131 Kč (2 762 tis. Kč), náklady na opravy a udržování ve výši 562 tis. Kč (615 tis. Kč), náklady
na nájemné ve výši 609 tis. Kč (607 tis. Kč) a náklady na laboratorní výkony ve výši 454 tis. Kč (377 tis. Kč).
Informace o odměnách statutárním auditorům bude uvedena v příloze konsolidované závěrky skupiny,
v jejímž konsolidačním celku je společnost zahrnuta.
3.14. Ostatní provozní výnosy a náklady
Ostatní provozní výnosy za rok 2012 (2011) ve výši 1 823 tis. Kč (855 tis. Kč) jsou tvořeny především přijatými
provozními bonusy ve výši 887 tis. Kč (109 tis. Kč).
Ostatní provozní náklady za rok 2012 (2011) ve výši 1 448 tis. Kč (1 712 tis. Kč) jsou tvořeny především
poskytnutými provozními bonusy ve výši 650 tis. Kč (1 000 tis. Kč).
3.15. Zaměstnanci, vedení společnosti a statutární orgány
Počet zaměstnanců a členů vedení společnosti a osobní náklady jsou následující:
(údaje v tis. Kč)
2012
Zaměstnanci
Vedení společnosti
Celkem
2011
Počet
Osobní náklady celkem
Počet
Osobní náklady celkem
29
11 257
29
10 997
3
4 005
3
3 570
32
15 262
32
14 567
Počet zaměstnanců vychází z průměrného přepočteného stavu pracovníků.
Členové představenstva, dozorčí rady a členové řídících orgánů obdrželi nad rámec osobních nákladů
odměny za výkon funkce ve výši 60 tis. Kč (60 tis. Kč v roce 2011). V roce 2011 byla vyplacena tantiéma
ve výši 20 tis. Kč.
30
6.5
Příloha účetní závěrky za rok 2012
3.16. Transakce a vztahy se spřízněnými subjekty
Výnosy z transakcí se spřízněnými subjekty za rok 2012:
(údaje v tis. Kč)
Vztah ke společnosti
Zboží
Výrobky
Služby
Finanční
Ostatní
Celkem 31.12.2012
Mateřská
0
0
0
0
811
811
Sesterské
11 377
23 196
369
0
0
34 942
Celkem
11 377
23 196
369
0
811
35 753
Výnosy z transakcí se spřízněnými subjekty za rok 2011:
(údaje v tis. Kč)
Vztah ke společnosti
Zboží
Výrobky
Služby
Finanční
Ostatní
Celkem 31.12.2011
Mateřská
0
0
0
0
358
358
Sesterské
10 416
23 114
252
0
0
33 782
Celkem
10 416
23 114
252
0
358
34 140
Nákupy z transakcí se spřízněnými subjekty za rok 2012:
(údaje v tis. Kč)
Vztah ke společnosti
Zásoby
Dlouhodobý majetek
Služby
Finanční
Ostatní
Celkem 31.12.2012
Mateřská
0
0
3 161
0
0
3 161
Sesterské
23 263
29
1 961
0
0
25 253
Celkem
23 263
29
5 122
0
0
28 414
Nákupy z transakcí se spřízněnými subjekty za rok 2011:
(údaje v tis. Kč)
Vztah ke společnosti
Zásoby
Dlouhodobý majetek
Služby
Finanční
Ostatní
Celkem 31.12.2011
Mateřská
0
0
2 840
0
0
2 840
Sesterské
9 631
59
1 811
0
0
11 501
Celkem
9 631
59
4 651
0
0
14 341
31
6.5
Příloha účetní závěrky za rok 2012
Pohledávky za spřízněnými subjekty k 31.12.2012:
Vztah ke společnosti
Krátkodobé
z obchodního styku
(údaje v tis. Kč)
Ostatní
krátkodobé
Dlouhodobé
Půjčky
Ostatní
Celkem
31.12.2012
Mateřská
45
267
0
0
0
312
Sesterské
4 119
0
0
0
0
4 119
Celkem
4 164
267
0
0
0
4 431
Pohledávky za spřízněnými subjekty k 31.12.2011:
Vztah ke společnosti
Krátkodobé
z obchodního styku
(údaje v tis. Kč)
Ostatní
krátkodobé
Dlouhodobé
Půjčky
Ostatní
Celkem
31.12.2011
Mateřská
0
358
0
0
0
358
Sesterské
3 727
0
0
0
0
3 727
Celkem
3 727
358
0
0
0
4 085
Závazky vůči spřízněným subjektům k 31.12.2012:
Vztah ke společnosti
Krátkodobé
z obchodního styku
(údaje v tis. Kč)
Ostatní
krátkodobé
Dlouhodobé
Půjčky
Ostatní
Celkem
31.12.2012
Mateřská
186
887
0
0
8 372
9 445
Sesterské
2899
0
0
0
0
2 899
Celkem
3 085
887
0
0
8 372
12 344
Závazky vůči spřízněným subjektům k 31.12.2011:
Vztah ke společnosti
32
Krátkodobé
z obchodního styku
(údaje v tis. Kč)
Ostatní
krátkodobé
Dlouhodobé
Půjčky
Ostatní
Celkem
31.12.2012
Mateřská
31
5
0
0
7 792
7 828
Sesterské
842
0
0
0
0
842
Celkem
873
5
0
0
7 792
8 670
Příloha účetní závěrky za rok 2012
6.5
3.17. Závazky neuvedené v rozvaze
Společnost nemá žádné závazky neuvedené v účetnictví.
Soudní spory
K 31.12.2012 se společnost neúčastnila žádného soudního sporu, jehož rozhodnutí by mělo podstatný
dopad na společnost.
Ekologické závazky
K 31.12.2012 neexistuje ekologický audit společnosti. Vedení společnosti se domnívá, že možné budoucí
závazky související se škodami způsobenými minulou činností i závazky související s prevencí možných
škod budoucích nejsou významné.
3.18.Události, které nastaly po datu účetní závěrky
Po datu účetní závěrky nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad na účetní závěrku.
33
6.5
Příloha účetní závěrky za rok 2012
Příloha č. 1: Organizační schéma společnosti
Transfúzní služba a.s. ke dni 31.12.2012
VALNÁ HROMADA
Představenstvo
Dozorčí rada
Ředitel společnosti
Ekonom
Informatik
Finanční účetní
Marketing
Transfúzní služba a.s.
pracoviště Šumperk
Transfúzní služba a.s.
pracoviště Bruntál
Primář
Primář
Lékař, pověřený
zdrav. pracovník
Odborný pracovník
ve výrobě
Manažer kvality
Osoba odpovědná
za kontrolu jakosti
Vedoucí sestra
PLF centra
Osoba odpovědná
za kontrolu jakosti
Lékař
Osoba odpovědná
za výrobu
Vedoucí laborant
Expedice
Laborant
Laborant
Zdravotní sestra
Řidič
Sanitářka
Pomocnice
Manipulační
dělník
Vedoucí sestra,
Osoba odpovědná za výrobu
Zdravotní sestra
Laborant
Pomocnice
6.5
Příloha účetní závěrky za rok 2012
Příloha č. 2: Organizační schéma skupiny AGEL ke dni 31.12.2012
AGEL a.s.
AGEL a.s. - organizačná
zložka
Nemocnice, ambulantní
zařízení
Distribuce, ostatní
společnosti
Dialýza Šumperk,
spol. s r.o.
Šumperská nemocnice
a.s.
MARTEK MEDICAL a.s.
Nemocnice Prostějov
odštěpný závod
Nemocnice Podlesí a.s.
Repharm, a.s.
Nemocnice Přerov
odštěpný závod
Středomoravská
nemocniční a.s.
Medical Systems a.s.
Nemocnice Šternberk
odštěpný závod
Nemocnice Valašské
Meziříčí a.s.
ZENAGEL a.s.
Nemocnice s poliklinikou
Praha Italská
Vítkovická nemocnice
a.s.
AGEL SERVIS a.s.
Poliklinika Nymburk
Dopravní zdravotnictví
a.s.
KTR-Servis s.r.o.
Poliklinika
Česká Třebová
Nemocnice
Český Těšín a.s.
Distibuce, ostatní
Komplement
společnosti
Nemocnica
Zvolen a.s.
Poliklinika Ostrava
Nemocnice
Nový Jičín a.s.
Transfúzní služba a.s.
Dom sociálnych
služieb Krupina n.o.
Poliklinika Olomouc
Podhorská nemocnice
a.s.
P&R LAB a.s.
Diagnostické a liečebné
centrum Zvolen s.r.o.
Poliklinika Plzeň
Hornická poliklinika
s.r.o.
Neziskové organizace
AGEL DIAGNOSTIC
a.s.
1. Oční s.r.o.
Vzdělávací institut
AGEL, o.p.s.
MEDI RELAX M+M
s.r.o.
Kardilologické centrum
AGEL s.r.o.
NADACE AGEL
Nemocnica Krompachy
spol. s r.o.
IVF Clinic a.s.
Všeobecná nemocnica
s poliklinikou Levoča, a.s.
Avenier, a.s.
TYMIAN s.r.o.
AGEL SK a.s.
AGEL POLSKA S A
CGB laboratoř a.s.
Vysvětlivky k barevnému označení
společností:
Mateřská společnost
Dceřiná společnost působící v ČR
Vnukovská společnost působící v ČR
Dceřiná společnost působící v SR
Vnukovská společnost působící v SR
Dceřiná společnost působící v PL
Organizační složka podniku,
odštěpný závod, provozovna
Nezisková organizace
Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti
a o stavu jejího majetku ke dni 31.12.2012,
aktivity v oblasti ochrany životního prostředí,
aktivity v oblasti výzkumu a vývoje,
aktivity v oblasti pracovněprávních vztahů
7.0
Ke dni 31.12.2012 byl stav dlouhodobého nehmotného majetku 642 tis. Kč, dlouhodobého hmotného
majetku 5274 tis. Kč a dlouhodobého finančního majetku 0 Kč. Pořízený nehmotný majetek v roce 2012 tvoří
software Amadeus pro odběrové středisko a konsignační sklad Transfúzní služby a.s. ve Středomoravské
nemocniční a.s., odštěpný závod v Přerově a Prostějově a to formou financováním v hotovosti.
Jako významný hmotný majetek byl pořízen biochemický analyzátor v hodnotě 604 tis. Kč, který byl
financován čerpáním bonusu dle Smlouvy o koupi a dodání plazmy a krevních derivátů s firmou Grifols s.r.o.
Podnikatelské aktivity v roce 2012
• Stejně jako v minulých letech, i v roce 2012 společnost Transfúzní služba naplňovala základní cíl,
kterým je zásobování skupiny AGEL transfúzními přípravky a zajištění soběstačnosti všech členů
holdingu v této oblasti. Společnost Transfúzní služba a.s. se i v roce 2012 zaměřovala na optimalizaci
výroby transfúzních přípravků. Byla navýšena výroba transfúzních přípravků z plné krve a odběrů
plazmy o 10 %. Objem likvidací z výroby byl snížen a byla dosaženo nulových expirací. Společnost
Transfúzní služba a.s. poskytovala v roce 2012 transfúzní přípravky i služby vynikající kvality, o čemž
svědčí spokojenost odběratelů transfuzních přípravků i zpracovatelů plazmy a navýšení prodeje
do skupiny AGEL i mimo ni.
• V roce 2012 probíhala jednání s vedením Nemocnice Nový Jičín a.s. v oblasti obnovení spolupráce
ve zpracování odběrů plných krví, zásobování krevní banky a zřízení konsignačního skladu a zprovoznění
informačního systému Amadeus. V roce 2012 došlo k rozšíření odběrových kapacit pro odběry plazmy
zvláště v Nemocnici Nový Jičín a v odběrových střediscích v Přerově a Prostějově, které patří pod
společnost Středomoravská nemocniční a.s. Byla zahájena spolupráce s krevní bankou společností
P&R LAB v Bílovecké nemocnici, kde společnost Transfúzní služba a.s. zřídila nový konsignační sklad.
• V roce 2012 pokračovala implementace jednotného software Amadeus ve spolupracujících
zdravotnických zařízeních, aby byla možná obousměrná on-line komunikace. Tato implementace
stála 642 tis. Kč. Komplexní využívání funkcionalit softwaru Amadeus včetně napojení na nemocniční
a laboratorní informační systémy a přenášení informací o transfúzních přípravcích a výsledků testů
je další z priorit, kterou Transfúzní služba řeší u všech odběratelů.
• V roce 2012 došlo k rozšíření skladovacích prostor pro transfuzní přípravky, v prostoru expedice byly
instalovány mrazicí box a lednice. Bylo investováno do modernizace počítačové techniky a probíhaly
rekonstrukce a změny ve vybavení budov. Byla vyměněna okna a pořízeny nové židle a stoly, které
přispěly ke zvýšení komfortu dárců. Finanční prostředky byly využity i ke zlepšení zázemí zaměstnanců.
36
Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti
a o stavu jejího majetku ke dni 31.12.2012,
aktivity v oblasti ochrany životního prostředí,
aktivity v oblasti výzkumu a vývoje,
aktivity v oblasti pracovněprávních vztahů
7.0
Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí
• Společnost Transfúzní služba a.s. dodržuje veškerá nařízení a vyhlášky vztahující se k ochraně
životního prostředí vyplývající z typu provozovaných podnikatelských aktivit. Jedná se zejména
o nakládání s odpady. V roce 2012 měla organizace uzavřeny smlouvy s dodavatelskými společnostmi,
které plně zajišťovaly pravidelnou likvidaci všech typů vyprodukovaných odpadů. Navíc se začalo
s tříděním odpadu.
Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje
• Společnost Transfúzní služba a.s. v roce 2012 zahájila spolupráci v oblasti vývoje a výzkumu
nanotechnologií použitých ve zdravotnictví.
Aktivity v oblasti pracovněprávních vztahů
• Pracovněprávní vztahy jsou pravidelně diskutovány se zástupci odborových organizací a ošetřeny
jsou v rámci Kolektivní smlouvy. Společnost Transfúzní služba a.s. nabízí svým zaměstnancům
výhody nad rámec zákonných povinností, např. jeden týden dovolené navíc. Lékaři i vybraný
zdravotní personál se v průběhu roku 2012 účastnili vzdělávacích akcí, odborných seminářů a stáží.
Zaměstnanci organizace jsou pravidelně proškolováni také v oblasti bezpečnosti práce a ostatních
předpisů souvisejících s provozem společnosti (hygienické řády, směrnice a nařízení, apod.).
Společnost nemá organizační složku v zahraničí.
37
Předpokládaný vývoj společnosti v roce
2013 a v následujících letech, střednědobý
plán společnosti na léta 2013–2015
8.0
Společnost Transfúzní služba a.s. hodlá v roce 2013 i letech dalších naplňovat základní cíl, kterým je vyrábět
a distribuovat transfúzní přípravky vynikající kvality a zásobovat jimi zařízení skupiny AGEL i další zájemce
v rozsahu svých výrobních možností.
Zásobování většiny odběratelů transfúzními přípravky probíhá prostřednictvím konsignačních skladů
ve zdravotnických zařízeních AGEL. Tyto sklady jsou v pravidelných intervalech zásobovány dvěma vozidly
Transfúzní služby a.s. se speciální vestavbou určenou k převozu transfúzních přípravků v optimálních
podmínkách.
Společnost Transfúzní služba a.s. od února 2013 obnoví spolupráci s Nemocnicí Nový Jičín v oblasti
zpracování odběrů plných krví, zásobování krevní banky a zřízení konsignačního skladu a zprovoznění
informačního systému Amadeus.
V roce 2013 předpokládáme další intenzívnější spolupráci v oblasti aferetických odběrů plazmy z odběrových
středisek, zejména s odběrovými středisky Středomoravské nemocniční a.s. a v Nemocnici Nový Jičín.
Transfúzní služba bude i nadále poskytovat odběrovým střediskům plnou podporu jak v oblasti přístrojového
vybavení, tak v oblasti zkušeností s propagačními akcemi a rozšiřováním dárcovské základny. Předpokladem
rozšiřování spolupráce je možnost dostatečné motivace zaměstnanců odběrových středisek a vstřícnost
z jejich strany.
Společnost Transfúzní služba plánuje v roce 2013 výstavbu dalšího mrazicího boxu. Z důvodu navyšování
odběrů aferetické plazmy ve všech odběrových střediscích a kvůli předpokládaným odběrům PK z odběrového
střediska Nemocnice Nový Jičín, kdy budou navýšené také zásoby plazmy z PK. Dosavadní kapacity skladových
prostor, mrazících zařízení, jsou již při současné produkci nedostačující. Bez vybudování nového mrazicího
boxu nebude možné splnit závazky o navýšení odběrů.
Transfúzní služba a.s. spolupracuje s firmou Steiner s.r.o. na propojení odběrových středisek, zpracovatele
a konsignačních skladů jednotným transfúzním softwarem Amadeus, které má za cíl zjednodušení přenosu
dat, jednodušší manipulaci a vydávání transfúzních přípravků a efektivnější nakládání s transfúzními přípravky.
I nadále se bude společnost věnovat výrobě širokého portfolia produktů včetně nových přípravků, jako
jsou trombocytární koncentráty a afereticky odebírané deleukotizované erytrocytární koncentráty. V roce
2013 bude pokračovat spolupráce v oblasti vývoje a výzkumu nanotechnologií použitých ve zdravotnictví.
Dlouhodobá strategie vychází ze základní funkce společnosti Transfúzní služba a.s., kterou je zásobování
skupiny AGEL transfúzními přípravky a zajištění soběstačnosti všech členů holdingu v této oblasti. V souladu
s misí a vizí firmy se Transfúzní služba zaměří jak na optimalizaci výroby, tak i zásobování, aby byla schopna
zásobit jak stávající, tak i případné další odběratele transfúzními přípravky v dostatečném množství i kvalitě.
38
Předpokládaný vývoj společnosti v roce
2013 a v následujících letech, střednědobý
plán společnosti na léta 2013–2015
8.0
Společnost Transfúzní služba a.s. zajišťuje v rámci skupiny AGEL také dohled nad hemoterapií a konzultantskou
činnost v rámci podávání transfuzních přípravků. Dlouhodobé zaměření na dohled nad všemi částmi
transfuzního řetězce je jednou z možností, jak kvalitní hemoterapie zajistit. Audity a aktivity prováděné
v jednotlivých zdravotnických zařízeních vedou ke zvýšení kvality hemoterapie ve všech zařízeních skupiny
AGEL a zajištění její co nejvyšší úrovně.
Dalším důležitým faktorem ovlivňujícím budoucí stabilitu společnosti je forma spolupráce s dodavateli krve
a odběrateli transfúzních přípravků. Odběrateli transfúzních přípravků jsou zejména poskytovatelé zdravotních
služeb skupiny, ale také zahraniční zpracovatelé plazmy. Je zřejmé, že výroba plazmy pro frakcionaci je
hlavní možností, kterou může společnost využít k dalšímu růstu, protože dochází ke snižování spotřeby
erytrocytárních přípravků ve zdravotnických zařízeních. I aktivity směřující k rozšiřování odběrů plazmy,
které Transfúzní služba podniká, však mají svá rizika, protože nabídka plazmy je v současné době na trhu
vyšší než poptávka, a tak dochází jak k riziku snižování vykupovaného množství ze strany zpracovatelů,
tak ke snižování výkupních cen. Transfúzní služba se však snaží tato rizika eliminovat tím, že spolupracuje
s více zpracovateli plazmy a díky velkým kapacitním možnostem může oslovit i případné nové zpracovatele.
Mnoho úsilí bude věnováno organizaci náborových akcí. Na fotografii daruje krev členka jednotky
dobrovolných hasičů.
39
9.0
Zpráva o vztazích
Název společnosti
Transfúzní služba a.s.
Sídlo:
Šumperk, B. Němcové 1006/22, PSČ: 787 01
Právní forma:
Akciová společnost
IČ:267 97 917
Zapsaná ve složce 2663, oddílu B obchodního rejstříku vedeného Krajským
soudem v Ostravě
Společnost Transfúzní služba a.s., se sídlem: Šumperk, B. Němcové 1006/22, PSČ: 787 01, IČ: 267 97 917,
zapsaná v obchodním rejstříku, oddíl B, vložka 2663, vedeném Krajským soudem v Ostravě, společně s dále
uvedenými osobami tvoří koncern ve smyslu §66 odst. 7 obchodního zákoníku. Tato zpráva o vztazích
mezi propojenými osobami je zpracována v souladu s ustanovením § 66a, odst. 9 obchodního zákoníku
za účetní období roku 2012 (dále jen „účetní období“).
I.
OBECNÁ USTANOVENÍ
1) Společnost Transfúzní služba a.s. vznikla dne 5. března 2003, kdy byla zapsána do obchodního
rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě.
2) Od 1.1.2012 do 31.12.2012 byl základní kapitál společnosti Transfúzní služba a.s. ve výši 2.000.000 Kč
tvořen vkladem jediného akcionáře – společnost AGEL a.s., se sídlem: Prostějov, Mathonova 291/1,
PSČ: 796 04, IČ: 005 34 111.
3) Ovládající osobou společnosti Transfúzní služba a.s. byla tedy ve smyslu § 66a odst. 3 obchodního
zákoníku společnost AGEL a.s.
4) Dle dostupných informací, získaných dotazem na společnost AGEL a.s., byla společnost AGEL a.s.
v účetním období roku 2012 ovládající osobou ve vztahu ke společnostem:
a) společnosti 1. Oční s.r.o., se sídlem: Ostrava, Vítkovice, Zalužanského 1192/15, PSČ: 703 00,
IČ: 268 25 775,
b) společnosti AGEL POLSKA S A, se sídlem: Warszawa, Pilsudskiego 3, PSČ: 00-078, IČ: 144 694 904,
c) společnosti AGEL SERVIS a.s., se sídlem: Prostějov, Mathonova 291/1, PSČ: 796 01, IČ: 293 51 073,
d) společnosti AGEL SK a.s., se sídlem: Bratislava, Prepoštská 6, PSČ: 811 01, IČO: 366 58 448,
e) společnosti Avenier, a.s., se sídlem: Brno, Bidláky 20, č.p. 837, PSČ: 639 00, IČ: 262 60 654,
f) společnosti Dopravní zdravotnictví a.s., se sídlem: Praha 2, Italská 560/37, PSČ: 121 43,
IČ: 259 03 659,
40
Zpráva o vztazích
9.0
g) společnosti IVF Clinic a.s., se sídlem: Prostějov, U Spalovny 4582/17, PSČ: 796 01, IČ: 293 58 914,
h) společnosti Kardiologické centrum AGEL s.r.o., se sídlem: Pardubice, Kyjevská 44,
PSČ: 532 03, IČ: 259 59 905,
i) společnosti KTR-Servis s.r.o., se sídlem: Ostrava, Moravská Ostrava, Stodolní 316/2,
PSČ: 702 00, IČ: 259 66 618,
j) společnosti MARTEK MEDICAL a.s., se sídlem: Prostějov, U Spalovny 4582/17, PSČ: 796 01,
IČ: 476 75 934,
k) společnosti Medical Systems a.s., se sídlem: Prostějov, Mathonova 291/1, PSČ: 796 04,
IČ: 268 53 167,
l) společnosti Nemocnice Český Těšín a.s., se sídlem: Český Těšín, Ostravská 783, PSČ: 737 01,
IČ: 258 97 551,
m) společnosti Nemocnice Nový Jičín a.s., se sídlem: Nový Jičín, Purkyňova 2138/16,
PSČ: 741 01, IČ: 258 86 207,
n) společnosti Nemocnice Podlesí a.s., se sídlem: Třinec, Konská 453, PSČ: 739 61, IČ: 484 01 129,
o) společnosti Nemocnice Valašské Meziříčí a.s., se sídlem: Valašské Meziříčí, U Nemocnice
č.p. 980, PSČ: 757 42, IČ: 268 22 105,
p) společnosti Laboratoře AGEL a.s. (dříve P&R LAB a.s.), se sídlem: Nový Jičín, Revoluční 2214/35,
PSČ: 741 01, IČ: 166 28 373,
q) společnosti Podhorská nemocnice a.s., se sídlem: Rýmařov, Hornoměstská 549/16,
PSČ: 795 01, IČ: 476 68 989,
r) společnosti Repharm, a.s., se sídlem: Třinec – Konská č.p. 453, PSČ: 739 61, IČ: 253 19 141,
s) společnosti Středomoravská nemocniční a.s., se sídlem: Prostějov, Mathonova 291/1,
PSČ: 796 04, IČ: 277 97 660,
t) společnosti Šumperská nemocnice a.s., se sídlem: Šumperk, Nerudova 640/41, PSČ: 787 52,
IČ: 476 82 795,
u) společnosti Vítkovická nemocnice a.s., se sídlem: Ostrava, Vítkovice, Zalužanského 1192/15,
PSČ: 703 84, IČ: 607 93 201,
v) společnosti ZENAGEL a.s., se sídlem: Ostrava, Radvanice, Těšínská 1349/296, PSČ: 716 00,
IČ: 278 37 921.
5) Tato zpráva pojednává o vztazích mezi společností Transfúzní služba a.s. a mateřskou společností
AGEL a.s.
6) Tato zpráva pojednává také o vztazích mezi společností Transfúzní služba a.s. a ostatními společnostmi
ovládanými společností AGEL a.s. uvedenými v bodě 4 písm. a) – v).
7) Tato zpráva o vztazích zároveň pojednává o vztahu mezi společností Transfúzní služba a.s. a ostatními
společnostmi ve skupině AGEL:
a) společností AGEL DIAGNOSTIC a.s., se sídlem: Bratislava, Prepoštská 6, PSČ: 811 01, IČO: 36 866 792,
41
Zpráva o vztazích
9.0
b) společností CGB laboratoř a.s., se sídlem: Ostrava, Vítkovice, Kořenského 1210/10,
PSČ: 703 00, IČ: 253 86 735,
c) společností Diagnostické a liečebné centrum Zvolen s.r.o., se sídlem: Zvolen, Kuzmányho
nábrežie 2524/30, PSČ: 960 01, IČO: 46 283 064,
d) společností Dialýza Šumperk, spol. s r.o., se sídlem: Šumperk, Nerudova 640/41, PSČ: 787 52,
IČ: 619 75 567,
e) společností MEDI RELAX M+M s.r.o., se sídlem: Bratislava, Prepoštská 6, PSČ: 811 01,
IČO: 35 772 786,
f) společností Nemocnica Krompachy spol. s r.o., se sídlem: Krompachy, Banícka štvrť 1,
PSČ: 053 42, IČO: 36 182 672,
g) společností Nemocnica Zvolen a.s., se sídlem: Zvolen, Kuzmányho nábrežie 28, PSČ: 960 01,
IČO: 45 594 929,
h) společností TYMIAN s.r.o., se sídlem: Levoča, Probstnerova cesta 2/3082, PSČ: 054 01,
IČO: 36 602 141,
i) společností Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s., se sídlem: Levoča, Probstnerova
cesta 2/3082, PSČ: 054 01, IČO: 36 594 849.
8) Tato zpráva o vztazích zároveň pojednává o vztahu mezi společností Transfúzní služba a.s. a AGEL a.s.
– organizačná zložka, se sídlem: Bratislava I, Prepoštská 2088/6, PSČ: 811 01, IČO: 46 356 380.
II.
SMLOUVY UZAVŘENÉ MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI
Mezi společností Transfúzní služba a.s. a propojenou osobou
společností AGEL a.s. byla v roce 2012 uzavřena:
• Dohoda o finančním vyrovnání z titulu skupinové registrace k DPH, uzavřená dne 1.7.2012.
Dohoda upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při konečném rozdělení majetkových
prospěchů a ztrát vyplývajících z jejich skupinové registrace dle zákona o DPH za rok 2011. Transfúzní
služba a.s. obdržela vyrovnání ve výši 1.250.779 Kč.
• Licenční smlouva k ochranným známkám ze dne 1.1.2012. Na základě této smlouvy může Nabyvatel
využívat veškerá práva z ochranné známky v obchodním styku. Alokace odměny je vypočítávána dle
znaleckého posudku zpracovaného znalcem. Smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou.
společností MARTEK MEDICAL a.s. byla v roce 2012 uzavřena:
• Smlouva o poskytování služeb, uzavřená dne 1.1.2012. Předmětem smlouvy je zajištění služeb v rozsahu
zpracování faktur za zdravotnické prostředky prostřednictvím elektronického systému fakturace,
zajištění logistiky zdravotnických prostředků, poradenské činnosti v oblasti výběru zdravotnických
42
Zpráva o vztazích
9.0
prostředků a poradenské činnosti v oblasti interních předpisů v souvislosti s používáním zdravotnických
prostředků. Náklady za tyto služby činí 8.513 Kč ročně. Smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou.
• Smlouva o propagaci, uzavřená dne 12.11.2012. Předmětem smlouvy je zajištění propagace
objednatele na akci společnosti Transfúzní služba a.s. „Koncert pro dárce krve a plazmy Transfúzní
služby v Šumperku 2012“, konané 26.11.2012 v Kostele zvěstování Panny Marie v Šumperku. Odměna
za zajištění propagace je ve výši 20.000 Kč.
společností Podhorská nemocnice a.s. byla v roce 2012 uzavřena:
• Dohoda o spolupráci, uzavřená dne 4.5.2012. Předmětem dohody je zajištění poskytnutí první
pomoci dárcům v odběrovém středisku Bruntál a další potřebné zdravotní péče v případě potřeby.
Odměna za tuto službu činí 6.000 Kč ročně. Dohoda je uzavřena na dobu neurčitou.
společností Repharm, a.s. byla v roce 2012 uzavřena:
• Smlouva o propagaci, uzavřená dne 25.3.2012. Předmětem smlouvy je zajištění propagace společnosti
Repharm, a.s. na akci „Přiveď nového dárce, získáš dárek“ dne 26.3.2012 v prostorách Transfúzní
služby a.s. Odměna za zajištění propagace je ve výši 20.000 Kč.
• Smlouva o propagaci, uzavřená dne 10.10.2012. Předmětem smlouvy je zajištění propagace
společnosti Repharm, a.s. umístěním jeho reklamy o velikosti A5 na své služby v brožuře společnosti
Transfúzní služba a.s. Odměna za zajištění propagace je ve výši 18.000 Kč.
• Smlouva o propagaci, uzavřená dne 12.11.2012. Předmětem smlouvy je zajištění propagace společnosti
Repharm, a.s. na akci společnosti Transfúzní služba a.s. „Koncert pro dárce krve a plazmy Transfúzní
služby v Šumperku 2012“, konané 26.11.2012 v Kostele zvěstování Panny Marie v Šumperku. Odměna
za zajištění propagace je ve výši 20.000 Kč.
společností Středomoravská nemocniční a.s. byla v roce 2012 uzavřena:
• Smlouva o provedení reklamy a propagace, uzavřená dne 29.8.2012 v odštěpném závodu Nemocnice
Prostějov. Předmětem smlouvy je zajistit propagaci společnosti Transfúzní služba a.s. umístěním
jejího loga v prostorách obřadní síně Radnice Prostějov dne 3.9.2012 při předání zlatých a stříbrných
plaket Jánského za darování krve. Cena za provedení reklamy je ve výši 12.500 Kč.
• Smlouva o provedení reklamy a propagace, uzavřená dne 12.12.2012 v odštěpném závodu
Nemocnice Prostějov. Předmětem smlouvy je zajistit propagaci společnosti Transfúzní služba a.s.
umístěním jejího loga v prostorách obřadní síně Radnice Prostějov dne 17.12.2012 při předání zlatých
a stříbrných plaket Jánského za darování krve. Cena za provedení reklamy je ve výši 12.500 Kč.
společností Šumperská nemocnice a.s. byla v roce 2012 uzavřena:
• Kupní smlouva, uzavřená dne 23.4.2012. Předmětem smlouvy je úprava podmínek prodeje použitého
EKG přístroje. Kupní cena přístroje byla určena znaleckým posudkem na výši 5.000 Kč bez DPH.
Z výše uvedených smluv a dohod nevznikla společnosti Transfúzní služba a.s. žádná újma.
Představenstvo společnosti prohlašuje, že výše uvedené smlouvy byly uzavřeny na základě běžných
obchodních podmínek. Ceny služeb plnění odpovídají cenám obvyklým a podmínkám obvyklým v obchodním
styku. Žádné další smlouvy nebyly mezi propojenými osobami uzavřeny.
43
9.0
Zpráva o vztazích
III.
ÚKONY UČINĚNÉ V ZÁJMU PROPOJENÝCH OSOB
V zájmu propojených osob společností, kterou jsou společnosti známy, nebyly učiněny žádné jiné právní úkony.
IV.
Opatření přijatá v zájmu propojených osob
V účetním období 2012 nebyla ovládanými osobami přijata nebo uskutečněna žádná opatření v zájmu nebo
na popud ovládajících osob, z nichž by vznikla újma nebo prospěch, výhoda či nevýhoda.
V.
Závěr
Tato zpráva je zpracována za poslední účetní období, tj. za období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012,
statutárními zástupci společnosti Transfúzní služba a.s. a bude předložena k přezkoumání dozorčí radě
a auditorovi, který bude provádět kontrolu účetní závěrky ve smyslu zvláštního zákona. Vzhledem k tomu,
že společnost je povinna ze zákona zpracovávat výroční zprávu, je tato zpráva k ní připojena jako její
nedílná součást.
V Šumperku dne 31. ledna 2013
44
MUDr. Marie Urbánková
Ing. Marie Poláchová
předsedkyně představenstva
místopředsedkyně představenstva
společnosti Transfúzní služba a.s.
společnosti Transfúzní služba a.s.
Zpráva dozorčí rady
10.0
Dozorčí rada společnosti Transfúzní služba a.s. přijala na svém zasedání konaném dne 18.4.2013 v sídle
společnosti jednohlasně usnesení tohoto znění:
1)
Dozorčí rada v rámci své kontrolní činnosti dospěla k závěru, že účetní zápisy jsou vedeny řádně,
v souladu se skutečností, a že podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními
předpisy, stanovami a pokyny valné hromady.
2)
Dozorčí rada přezkoumala individuální účetní závěrku za rok 2012 a k této účetní závěrce nemá
žádné připomínky ani výhrady.
3)
Dozorčí rada přezkoumala návrh na vypořádání hospodářského výsledku společnosti předložený
představenstvem společnosti Transfúzní služba a.s. a k tomuto návrhu nemá žádné připomínky ani
výhrady.
4)
Dozorčí rada přezkoumala zprávu o vztazích mezi propojenými osobami podle ustanovení
§ 66a odst. 9 Obchodního zákoníku a k této zprávě o vztazích nemá žádné připomínky ani výhrady.
5)
Dozorčí rada přezkoumala výroční zprávu včetně zprávy o podnikatelské činnosti společnosti
Transfúzní služba a.s. za rok 2012 a k této zprávě nemá žádné připomínky ani výhrady.
6)
Dozorčí rada společnosti projednala auditorskou zprávu. V průběhu projednávání nebyly členy
dozorčí rady vzneseny žádné námitky, a proto na základě § 198 Obchodního zákoníku dozorčí rada
doporučila valné hromadě schválit účetní závěrku společnosti Transfúzní služba a.s. za rok 2012.
MUDr. Milan Leckéši
předseda dozorčí rady
společnosti Transfúzní služba a.s.
45
Závěrečný výrok auditora k účetní závěrce,
výroční zprávě a zprávě o vztazích
mezi propojenými osobami
46
11.0
Závěrečný výrok auditora k účetní závěrce,
výroční zprávě a zprávě o vztazích
mezi propojenými osobami
11.0
47
2012
VÝROČNÍ ZPRÁVA
Transfúzní služba a.s.
Download

VÝROČNÍ ZPRÁVA - Transfúzní služba