SNAZŠÍ ŽIVOT
S CELIAKIÍ
Tiráž:
Copyright 2010 Dr.Schär AG/ SPA, Winkelau 9,39014 Burgstall, Itálie
Všechna práva vyhrazena. Přetisk a rozmnožování, a to i ve zkrácené podobě, stejně jako šíření
po internetu jsou možné pouze s písemným souhlasem společnosti Dr. Schär AG/ SPA.
Text: Dr. Schär Professionals, MUDr. Jernej Dolinsek, zweiblick // kommunikation
Grafická úprava: zweiblick // design, Mnichov
Tisk: Athesia
2. vydáni 2013
SNAZŠÍ ŽIVOT
S CELIAKIÍ
PŘÍRUČKA PRO ZAHÁJENÍ
BEZLEPKOVÉ DIETY
1
ÚVOD
MUDR. JERNEJ DOLINSEK
Celiakie již není neznámou a vzácnou nemocí. Je
jen málo lidí, kteří o ní nikdy neslyšeli, kteří nemají
blízkého příbuzného nebo přítele s touto nemocí
nebo sami celiakii nemají. Vývoj v medicíně a inovace na poli diagnostiky celiakie hodně pomohly
dosáhnout tohoto zlepšení. Avšak spíše to bylo
ovlivněno mnoha aktivitami pro rozšíření povědomí veřejnosti o vážnosti celiakie.
Změny v obecném povědomí mají nesmírný význam pro pacienty trpící celiakií, jelikož bariéry,
které nemoc tvoří, jsou vzácnější a léčením nemoci je lze snadněji překonat.
Zvýšení kvality bezlepkových výrobků, široký výběr
a snadnější přístup k nim umožňují pacientům trpícím celiakií relativně běžný způsob života.
Rychlé stanovení správné diagnózy a příslušná
léčba s přísnou bezlepkovou dietou umožňují
pacientům navrátit zdraví, užívat si plně života, a
2
tudíž zabránit rozvoji nemocí s celiakií spojených,
které mohou, nejsou-li léčeny, vážně ovlivnit kvalitu
jejich života.
Přesto však stále existuje ohledně celiakie mnoho
výzev. Dosavadní úspěchy vytvářejí další motivaci
pro nové nápady a iniciativy.
Tato brožura bezpochyby významně přispěje ke
zvýšení povědomí o celiakii, neboť pomůže nalézt
odpovědi na mnoho otázek souvisejících s celiakií. Na druhé straně poskytne pacientům trpícím
celiakií možnost při užívání správné diety prožívat
normální život.
3
OBSAH
1. CELIAKIE
1.1
Celiakie, no a?
7
1.2 Co je celiakie?
8
1.3 Jaké má celiakie symptomy?
10
1.4 Jaké jsou klinické formy celiakie?
11
1.5 Jak často se celiakie vyskytuje?
14
1.6 Co dělat při podezření na celiakii?
17
1.7 Duhringova choroba (dermatitis herpetiformis)
20
1.8 Nesnášenlivost laktózy
21
1.9 Jak se léčí celiakie?
22
2. BEZLEPKOVÁ DIETA
4
2.1 Co znamená bezlepková dieta?
25
2.2 Jaké pozitivní účinky má bezlepková dieta?
28
2.3 Bezlepkové druhy obilovin
30
2.4 Obiloviny s obsahem lepku
32
2.5 Co se může jíst?
34
2.6 Zdravá a vyvážená strava bez lepku
44
2.7 Nákup potravin jako výzva
50
2.8 Speciální bezlepkové potraviny
54
2.9 Tipy pro domácí stravování
56
OBSAH
3. DR. SCHÄR
3.1 Dr. Schär
61
3.2 Společnost Schär
64
3.3 GlutenfreeRoads
66
4. DALŠÍ INFORMACE
Další informace
69
5
CELIAKIE
1
1.1
CELIAKIE, NO A?
DIAGNÓZA, KTERÁ PŘINÁŠÍ SPOUSTU OTÁZEK.
Zvláště takových, které se týkají změny v každodenním stravování a obav, že se nutně zhorší kvalita života. Tyto obavy jsou však neopodstatněné,
protože i celiaci mohou nadále žít bez obtíží. Jen
je zapotřebí dodržovat určitá pravidla. Život s celiakií může být životem zcela bez kompromisů.
7
1.2
CO JE CELIAKIE?
CELIAKIE JE TRVALÁ NESNÁŠENLIVOST VŮČI LEPKU.
Celiakie je trvalá nesnášenlivost imunitního
systému vůči lepkové bílkovině glutenu (lepku),
který se nachází v mnoha obilovinách, jako je
například pšenice, žito, ječmen, špalda, kamut,
oves a žitovec. Postižení nesmějí jíst žádné výVnitřní stěna tenkého
střeva je pokryta
klky, které zajišťují
vstřebávání živin
robky, které obsahují lepkové obiloviny. U dětí
a dospělých s příslušnou genetickou dispozicí
vede příjem lepkových potravin nebo i potravin,
které obsahují pouze stopové množství lepku, k imunitní reakci v tenkém střevě. Dochází
k chronickému zánětu sliznice tenkého střeva
a vymizení (atrofii) klků. Sliznice tenkého střeva je
pokryta klky a jemnými výchlipkami, tzv. mikrovily,
které zvětšují povrch, jímž jsou přijímány živiny.
U pacientů postižených celiakií dochází k téměř
úplnému vymizení těchto klků a mikrovilů a k poškození sliznice tenkého střeva.
Celiaci proto nemohou přijímat žádné nebo téměř žádné živiny, jako jsou bílkoviny, tuky, sacharidy, vitamíny a minerální látky. Výsledkem je ne-
8
žito
ječmen
pšenice
dostatečná výživa a podvýživa. Dokladem toho,
že na vznik celiakie mají vliv také genetické
faktory, je desetkrát častější výskyt této choroby
u příbuzných prvního stupně než v celkové populaci. Mnoho genů, které tyto dědičné dispozice řídí, však ještě nebylo prozkoumáno.
9
1.3
JAKÉ MÁ CELIAKIE
SYMPTOMY?
CELIAKIE MŮŽE MÍT RŮZNÉ SYMPTOMY.
Typické symptomy celiakie jsou průjem, úbytek
hmotnosti a síly, nafouklé břicho, bolesti břicha,
nevolnost a poruchy růstu u dětí. V některých
případech se vyskytují také symptomy mimo oblast tenkého střeva, například nedostatek železa
s anémií (chudokrevnost), osteoporóza (lámavost
kostí), amenorea (absence menstruace) a nedostatek vitamínů a minerálních látek.
Celiakii mohou nasvědčovat také jiná onemocnění zasahující imunitní systém, například diabetes
typu 1 a onemocnění štítné žlázy, nebo neurologické choroby, například epilepsie, ataxie a neuropatie. Symptomy jsou natolik rozmanité, že se
celiakie dělí na různé klinické formy, které je zapotřebí brát v úvahu při diagnóze.
10
1.4
JAKÉ JSOU KLINICKÉ
FORMY CELIAKIE?
STRUČNÝ POPIS KLINICKÝCH FOREM CELIAKIE.
Typická celiakie
Typická neboli symptomatická celiakie se vyvíjí již
velmi brzy, zpravidla několik měsíců po odstavení
kojence, a projevuje se typickými příznaky nedostatečného příjmu potravy: chronickým průjmem,
poruchami růstu, nechutenstvím, nevolností a nafouklým bříškem.
Atypická celiakie
Atypická celiakie se naproti tomu vyskytuje až
v pozdějším věku a má příznaky mimo oblast
tenkého střeva, jako je například chudokrevnost
z nedostatku železa, nesnášenlivost laktózy, opakující se bolesti břicha, poškození zubní skloviny,
poruchy plodnosti, Duhringova choroba (dermatitis herpetiformis) a poruchy růstu ve školním věku.
11
Tichá celiakie
Tichá celiakie je u pacientů bez zřejmých příznaků diagnostikována většinou náhodně zjištěním
přítomnosti pozitivních protilátek při vyšetření krve.
I když se u této formy celiakie zpočátku nevyskytují
žádné obtíže, ve skutečnosti se postižení cítí tělesně i duševně výkonnější, jakmile začnou dodržovat
bezlepkovou dietu.
Potenciální celiakie
Jako potenciální celiakie se označují takové případy, u kterých byly v krvi stanoveny příslušné protilátky, ale biopsie tenkého střeva je neprůkazná.
U lidí s touto formou celiakie může časem dojít ke
znatelnému poškození tenkého střeva. Potenciální
Celiakie máˇrí.
mnoho tvá
celiakie je často diagnostikována také u lidí, kteří
trpí autoimunním onemocněním, zvláště diabetem
typu 1 či onemocněním štítné žlázy, popřípadě genetickými syndromy, například Downovým, Turnerovým a Williamsovým syndromem, nebo nedostatkem imunoglobulinu A (IgA) (onemocněním
z nedostatku protilátek).
12
LEDOVEC CELIAKIE
TICHÁ
CELIAKIE
Viditelné poškození
sliznice
TYPICKÁ
A ATYPICKÁ CELIAKIE
Normální
sliznice
POTENCIÁLNÍ
CELIAKIE
13
1.5
JAK ČASTO SE CELIAKIE
VYSKYTUJE?
TOUTO NEMOCÍ TRPÍ AŽ 1 % OBYVATELSTVA.
V posledních letech se ukázalo, že celiakie se
vyskytuje mnohem častěji, než se předpokládalo. V některých zemích byla popsána prevalence celiakie zhruba 1:100 až 1:500. To znamená,
že celiakií je postiženo až 1 % obyvatelstva, přičemž většina případů je bezpříznakových, tedy
bez typického průběhu celiakie, a proto nejsou
diagnostikovány. Také v mnoha zemích východní Evropy není celiakie často diagnostikována
a prevalence je velmi vysoká.
e
Prevalenjce
celiakie ysoká!
velmi v
14
Jak časté
onemocnění je
celiakie?
Postižený je
1 ze 100.
15
16
1.6
CO DĚLAT
PŘI PODEZŘENÍ
NA CELIAKII?
K JEDNOZNAČNÉ DIAGNÓZE VEDOU
RŮZNÁ VYŠETŘENÍ.
V případě symptomů, které ukazují na celiakii, je
pro první diagnózu většinou dostačující vyšetření krve. Definitivní diagnóza může být stanovena
pouze pomocí biopsie tenkého střeva. Při biopsii
se odeberou a vyšetří vzorky tkáně, aby se zjistilo
případné poškození tenkého střeva.
Bezlepkov
NEZAHAJUou dietu
pˇred stanov JTE
diagnózy! ením
17
Sérologická vyšetření
Podezření na celiakii může být potvrzeno vyšetřením krve. Při tomto vyšetření se nejprve zkoumají takzvané protilátky třídy IgA proti tkáňové
transglutamináze (anti-tTG). Jedná se o maximálně spolehlivý a rutinně prováděný krevní test.
Stejně spolehlivé, ale méně používané je stanovení protilátek proti endomysiu (EMA). Protilátky
proti gliadinu (AGA) třídy IgA a IgG jsou nejpřesvědčivější zvláště u dětí do 3 let, protože poskytují jednoznačnější výsledky než ostatní protilátky. Pouhá změna AGA IgG není pro samotnou
diagnózu rozhodující (kromě diagnózy u dětí
s nedostatkem IgA).
Biopsie tenkého střeva
V případě pozitivních výsledků z krevních testů je
k jednoznačnému stanovení diagnózy zapotřebí
provést biopsii tenkého střeva pomocí gastroskopie. Pokud jsou krevní nálezy pozitivní a také
pokud byly zjištěny typické změny v oblasti tenkého střeva, je možné diagnózu celiakie definitivně potvrdit.
18
Po stanovení diagnózy jsou důležité pravidelné
roční lékařské prohlídky kvůli kontrole některých
laboratorních hodnot.
19
1.7
DUHRINGOVA
CHOROBA (DERMATITIS
HERPETIFORMIS)
Duhringova choroba (dermatitis herpetiformis,
DH) je projev celiakie ve formě zánětlivého onemocnění kůže. Je proto považována za takzvanou
kožní manifestaci celiakie. Pokud je u pacienta
diagnostikován tento typ dermatitidy, automaticky
provází celiakii. Opačně to však platit nemusí. Pro
DH jsou charakteristické silně svědivé puchýřky,
které mají většinou červené zabarvení. U 90 % pa-
DH je kožncíí
manifesta
celiakie.
cientů se tato kožní vyrážka objevuje na loktech
a předloktí. Jedinou příčinnou a nejefektivnější
léčbu DH představuje přísná bezlepková dieta.
U většiny pacientů však trvá poměrně dlouho (několik měsíců až let), než symptomy díky bezlepkové dietě zmizí. V tomto mezičase se proto doporučuje dodatečná farmakoterapie. Bezlepková dieta
snižuje riziko trvalého poškození zdraví a dokáže
zajistit optimální zdravotní stav.
20
1.8
NESNÁŠENLIVOST
LAKTÓZY
Před stanovením diagnózy a také nějakou dobu
po jejím stanovení se u celiaků může navíc vyskytnout nesnášenlivost laktózy, která je způsobena
poškozením sliznice tenkého střeva. V těchto
Cˇastým pru˚v
jevem celia odním
je nesnášenkliie
laktózy. vost
případech může příjem potravin obsahujících
laktózu vést k přetrvávajícím symptomům, například bolestem břicha a nadýmání. Při léčbě nesnášenlivosti laktózy je nezbytně nutné vynechat
potraviny s vysokým obsahem laktózy (plnotučné
mléko, zmrzlinu vyrobenou z mléka, čerstvé sýry
atd.). Namísto plnotučného mléka je možné používat mléko bez laktózy nebo sójové mléko, které je
k dostání téměř v každém supermarketu. V mnoha případech však může nesnášenlivost laktózy
přetrvávat i po zahájení bezlepkové diety a normalizaci sliznice tenkého střeva. Příčinou je nedostatek enzymu laktázy, který se obecně velmi
často vyskytuje u obyvatelstva jižní Evropy, avšak
není způsoben celiakií.
21
1.9
JAK SE LÉČÍ CELIAKIE?
BEZSTAROSTNÝ ŽIVOT S PŘÍSNOU
BEZLEPKOVOU DIETOU.
Jakmile je stanovena diagnóza, dochází k několika zásadním změnám. Pouhým přechodem na
přísně bezlepkovou dietu a zcela bez užívání
léků nejprve pozvolna odezní symptomy. Bezlepková dieta zajistí celiakovi optimální zdraví, celkově dobrý zdravotní stav, vymizení obtíží a také
zlepšení tělesné a duševní kondice.
Diagnóza celiakie a následná změna stravování
přináší mnoho otázek. Proto je vhodné ihned po
stanovení diagnózy a v případě problémů s dodržováním bezlepkové diety využít odborného
poradenství výživového specialisty.
22
Léčba celiakie v budoucnosti
V současné době probíhají různé vědecké studie s cílem najít další možnosti léčby. Zkoumá se
například, jestli by bylo možné podávat při celiakii
účinný lék ve formě tabletek, nebo dokonce provádět očkování proti celiakii. To je však zatím ještě
„hudba budoucnosti“. Vědci se však shodují na
tom, že nejlepší a nejjednodušší léčbou celiakie
je dnes bezlepková dieta, která může být v budoucnu případně „doplněna“ léky.
23
BEZLEPKOVÁ
DIETA
24
2
2.1
CO ZNAMENÁ
BEZLEPKOVÁ DIETA?
BEZLEPKOVÁ DIETA JE JEDINOU
LÉČBOU CELIAKIE.
Jediná současná léčba celiakie spočívá v bezlepkové dietě. Při ní je třeba dbát na to, aby se
z jídelníčku vynechaly všechny potraviny, které
byly vyrobeny z obilovin obsahujících lepek. Jeho
množství přitom nehraje žádnou roli, protože zdraví může být poškozeno i minimálním, respektive
stopovým množstvím lepku, i když ne u všech
postižených dochází k obtížím bezprostředně po
jeho požití. Z dlouhodobého hlediska se může
sliznice střeva poškodit opakovaně, aniž by se objevily konkrétní symptomy.
25
Proto je důležité být při výběru potravin a při
jídle vždy obezřetný, ale nepropadat panice
při každém pomyšlení na lepek ani se nenechat úplně znejistět – takový postoj by byl zcela neopodstatněný. Po přechodu na bezlepkovou dietu dochází k mnoha pozitivním změnám
a bez jakéhokoli užívání léků je možné dosáhnout
optimálního zdravotního stavu. Vzdát se chleba
a těstovin určitě není snadné, protože se jedná
o důležité součásti moderního stravování.
Přechod na bezlepkovou dietu však usnadní celá
řada přirozeně bezlepkových potravin (kukuřice,
rýže, brambory, maso, ovoce, zelenina atd.) a také
speciálně vyráběné produkty (chleba, těstoviny,
koláče, korpusy na pizzu, mouka, sušenky, sladkosti a hotová jídla). Pro usnadnění nákupu jsou
tyto speciální produkty označeny nápisem „bez
lepku“ a/nebo symbolem „přeškrtnutého klasu“
a obdržíte je v prodejnách se zdravou výživou,
drogeriích dm a obchodech s potravinami.
26
27
2.2
JAKÉ POZITIVNÍ
ÚČINKY MÁ
BEZLEPKOVÁ DIETA?
SYMPTOMY MIZÍ, HODNOTY SE NORMALIZUJÍ.
Symptomy mizí, hodnoty stanovené při vyšetření
krve a také sliznice tenkého střeva se vracejí do
normálního stavu. U celiaků s typickými symptomy, zvláště u dětí, jsou účinky bezlepkové diety
patrné ihned. Během několika málo dní se vrací
chuť k jídlu a celkově dobrý zdravotní stav, ustává
průjem a u dětí se normalizuje růst. Také případné projevy nedostatečné výživy, například snížená
mineralizace kostí nebo chudokrevnost způsobená nedostatkem železa, pozvolna odeznívají. Bezlepková dieta, zvláště pokud se s ní začalo ihned
po stanovení diagnózy, omezuje riziko dlouhodobých zdravotních problémů.
28
CO JE DOBRÉ VĚDĚT
Sliznice střev se normalizuje
Tělo přijímá a využívá výživné látky
Ztráta tělesné hmotnosti se vyrovnává
Celkový zdravotní stav se zlepšuje
29
2.3
BEZLEPKOVÉ
DRUHY OBILOVIN
VÝBĚR OBILOVIN BEZ LEPKU JE VĚTŠÍ,
NEŽ JE OBECNĚ ZNÁMO.
Ne všechny druhy obilovin obsahují lepek. Existují
takové, které jsou přirozeně bezlepkové a lze je
používat jako alternativu lepkových obilovin. K přirozeně bezlepkovým druhům obilovin patří kukuřice, rýže, proso, pohanka, amarant (laskavec), tef
(milička habešská) a quinoa (merlík chilský).
Bezlepkové obiloviny se při pečení chovají jinak
než obiloviny s obsahem lepku, který jako lepková
bílkovina usnadňuje pečení. U přirozeně bezlepkových druhů obilovin dávejte pozor na to, zda nebyly kontaminovány lepkovými obilovinami (například při mletí, přepravě nebo skladování). Pokud
chcete mít jistotu, dávejte přednost obilovinám
a mouce, které mají označení „bez lepku“ nebo
jsou doporučeny společnostmi celiaků.
30
kukuřice
rýže
proso
luštěniny
amarant (laskavec)
quinoa (merlík chilský)
pohanka
brambory
Také brambory a luštěniny, například fazole
a čočka, jsou bezlepkové a představují důležitou součást vyvážené bezlepkové stravy. Nejvhodnější je používat celou paletu bezlepkových
obilovin, brambory a různé luštěniny a začlenit
je do pestrého jídelníčku. To je základ vyvážené
a zdravé stravy.
31
2.4
OBILOVINY
S OBSAHEM LEPKU
DŮLEŽITÉ JSOU PODROBNÉ ZNALOSTI,
KDE SE LEPEK NACHÁZÍ.
Lepková bílkovina gluten je obsažena v následujících obilovinách: pšenice, ječmen, špalda, žito,
oves, kamut a žitovec.
Celiaci by se měli s těmito obilovinami seznámit,
aby se ve své stravě dokázali lepku vyvarovat.
32
pšenice
ječmen
žito
špalda
kamut
pšenice špalda
žitovec
oves
33
2.5
CO SE MŮŽE JÍST?
VŠECHNY POTRAVINY SE DĚLÍ DO
TŘÍ SKUPIN PODLE RIZIKA.
BEZPEČNÉ POTRAVINY
Existuje mnoho produktů, které jsou přirozeně bezlepkové
a bezpečné: již dříve uvedené bezlepkové obiloviny, brambory,
luštěniny, tapioka, kaštany, mléko a mléčné výrobky, maso, ryby,
vejce, rostlinné oleje, ovoce a zelenina. Kromě toho existuje
mnoho speciálně vyráběných produktů (chléb, těstoviny, koláče,
korpusy na pizzu, mouka, sušenky, cukrovinky, a dokonce různá
hotová jídla). Tyto speciální produkty jsou označeny nápisem
„bez lepku“, respektive symbolem „přeškrtnutého klasu“. To je
zárukou, že produkt je bezlepkový a odpovídá aktuálním zákonným předpisům.
34
Na následujících stranách naleznete
přehledné tabulky s bezpečnými, nebezpečnými a zakázanými potravinami.
Uvědomte si prosím, že tyto seznamy
nemusí být úplné, a informujte se ve
společnosti celiaků ve vaší zemi.
NEBEZPEČNÉ POTRAVINY
Nebezpečné jsou všechny potraviny, které mohou obsahovat
lepek jako přísadu nebo přídavnou látku. Jsou to například hotová
jídla, uzeniny, sójové omáčky či zmrzlina. U těchto potravin je
zvláště důležité podrobně číst údaje o složení uvedené na obalu,
protože pokud je ve výrobku jako přísada obsažen lepek, musí
zde být také uveden. Nebezpečné jsou i ty potraviny, které mohly
být kontaminovány lepkem při výrobě. Zde se vyplatí nahlédnout
do seznamů potravin vydávaných společností celiaků.
ZAKÁZANÉ POTRAVINY
Zakázané jsou všechny obiloviny s obsahem lepku a potraviny,
které obsahují pšenici, žito, ječmen, špaldu, kamut a žitovec,
například chléb, pizza, těstoviny, sušenky, koláče, krekry atd.
Je zapotřebí vyvarovat se i ovsa, protože je lepkem často
kontaminován.
35
OBILÍ
ZARUČENĚ BEZLEPKOVÉ
Brambory, kukuřice, rýže (také divoká rýže), proso a tef,
pohanka, quinoa, amarant, rohovníková moučka, tapioka,
maniok, kaštany
Uvědomte si prosím nebezpečí kontaminace u obilovin a dávejte
přednost dietním výrobkům s odpovídajícím označením.
NEBEZPEČNÉ
(Podrobně čtěte seznam přísad)
Hotové výrobky (např. bramborová kaše), bramborové lupínky,
pufovaná rýže
ZAKÁZANÉ, LEPKOVÉ
Pšenice, oves, ječmen, žito, špalda, žitovec, pšenice dvouzrnka,
kamut, zelená zrna pšenice špaldy, pšenice jednozrnka, bulgur,
kuskus
Všechny těstoviny, pečivo, vločky, müsli atd. vyrobené z těchto
druhů obilí
36
OVOCE
ZARUČENĚ BEZLEPKOVÉ
Veškeré ovoce a ořechy
NEBEZPEČNÉ
(Podrobně čtěte seznam přísad)
Suché plody
37
ZELENINA
ZARUČENĚ BEZLEPKOVÉ
Všechny druhy zeleniny a luštěnin
NEBEZPEČNÉ
(Podrobně čtěte seznam přísad)
Hotová zeleninová jídla
ZAKÁZANÉ, LEPKOVÉ
Pokrmy se zeleninou a obilím, smažená nebo obalovaná
zelenina
38
MLÉČNÉ VÝROBKY
ZARUČENĚ BEZLEPKOVÉ
Mléko, přírodní jogurt, smetana, čerstvé sýry, tvaroh,
mascarpone, mozzarella, přírodní sýry, např. eidam, gouda,
ementál, parmazán
NEBEZPEČNÉ
(Podrobně čtěte seznam přísad)
Krémy a pudinky, hotové mléčné koktejly, tavené sýry, rokfór,
sýrové výrobky
ZAKÁZANÉ, LEPKOVÉ
Mléčné výrobky s cereáliemi, např. jogurt s müsli
39
MASO, RYBY A VEJCE
ZARUČENĚ BEZLEPKOVÉ
Všechny druhy masa a ryb, vejce
NEBEZPEČNÉ
(Podrobně čtěte seznam přísad)
Hotová jídla a hotové omáčky s masem nebo rybami, uzeniny
ZAKÁZANÉ, LEPKOVÉ
Ryby nebo maso smažené, obalované nebo s omáčkou
obsahující lepek
40
TUKY, KOŘENÍ, OMÁČKY
A PEČICÍ PŘÍSADY
ZARUČENĚ BEZLEPKOVÉ
Všechny oleje, máslo, margarín, sádlo, ocet, čisté koření,
sůl, pepř
NEBEZPEČNÉ
(Podrobně čtěte seznam přísad)
Hotové omáčky, sójové omáčky, přípravky k ochucení, bujónové
kostky, pečicí přísady, např. kypřicí prášek
ZAKÁZANÉ, LEPKOVÉ
Všechny omáčky s přísadami obsahujícími lepek
41
CUKROVINKY
A SLADIDLA
ZARUČENĚ BEZLEPKOVÉ
Všechny druhy cukru, med, marmeláda
NEBEZPEČNÉ
(Podrobně čtěte seznam přísad)
Čokoláda, bonbony, kakao, zmrzlina, žvýkačky
ZAKÁZANÉ, LEPKOVÉ
Čokoláda s cereáliemi
42
NÁPOJE
ZARUČENĚ BEZLEPKOVÉ
Osvěžující nápoje, např. cola a limonády, zrnková káva, čaj,
ovocné šťávy a nektary, veškeré alkoholické nápoje kromě piva
a sladové whisky
NEBEZPEČNÉ
(Podrobně čtěte seznam přísad)
Hotové směsi na frapé, kakao
ZAKÁZANÉ, LEPKOVÉ
Pivo, ječné nebo sladové náhražky kávy, nápoje s balastními
látkami obsahujícími lepek, nápoje obsahující oves
43
2.6
ZDRAVÁ A VYVÁŽENÁ
STRAVA BEZ LEPKU
ZDRAVÍ PROSPĚŠNÁ ROZMANITOST.
Chcete-li zůstat zdraví a čilí, musíte dbát na rozmanitou a pestrou stravu, pít dostatek vody, šetřit solí
a pravidelně se pohybovat. Zdravou a vyváženou
stravu můžeme znázornit pomocí pyramidy tvořené různými stupni. Každý úsek obsahuje jednu
skupinu potravin.
Potraviny ve spodní části pyramidy (zelenina
a ovoce) by se měly konzumovat ve větším
množství, potraviny v horní části (tuky, sladkosti)
v menším množství.
Tip!
Rozmansitt ost
Pestro
Pohyb
44
Tuky, oleje, sladkosti
Maso, ryby, vejce, mléko
a mléčné výrobky
Obiloviny, brambory,
luštěniny
Ovoce
a zelenina
Pohyb
a tekutiny
45
Ovoce a zelenina:
Ke každému hlavnímu jídlu
Ovoce a zelenina obsahují vlákninu, vitamíny, minerální látky, stopové prvky a antioxidanty. Denně
byste měli zkonzumovat 3 porce zeleniny a 2 porce ovoce, pokud možno v různých barvách (1 porce = alespoň 120 g = hrst).
Výrobky z obilovin, brambory a luštěniny:
Denně
Výrobky z obilovin, například bezlepkový chléb
a bezlepkové těstoviny, brambory a rýže, pohanka, amarant a quinoa, ale také luštěniny (fazole,
hrách, čočka a cizrna) obsahují mnoho sacharidů a balastních látek, kromě toho také bílkoviny,
vitamíny (zejména skupiny B) a minerální látky. Dodávají energii, kterou tělo snadno využije. Ke každému hlavnímu jídlu byste měli sníst jednu potravinu z této skupiny, tedy 3 porce denně. Jedna
porce = cca 80–100 g bezlepkového chleba, cca
200 g brambor, cca 100 g bezlepkových těstovin,
60–100 g luštěnin.
46
Mléko a mléčné výrobky:
Denně
Mléko a mléčné výrobky, například jogurt, tvaroh
a sýry, obsahují bílkoviny, tuk, vápník a vitamíny.
Snězte 2–3 porce denně, pokud možno se sníženým obsahem tuku. Jedna porce = cca 200 ml
mléka, 150–180 g jogurtu nebo tvarohu, 30 g sýra.
Maso, ryby, vejce:
Denně dostatečné množství
Maso, ryby a vejce obsahují bílkoviny, tuky, minerální látky a vitamín B. Do této skupiny lze zařadit
také rostlinné zdroje bílkovin (tofu), ale částečně
i luštěniny. Denně byste měli zkonzumovat střídavě 1 porci masa nebo ryb (cca 100–120 g) nebo
jako alternativu dvakrát týdně luštěniny (cca 60 g)
nebo jiné zdroje bílkovin. Nejzdravější je libové
hovězí maso, drůbež a ryby. Vejce byste měli jíst
maximálně dvakrát týdně.
47
Tuky, oleje a sladkosti:
Denně s mírou
Tuky a oleje obsahují esenciální mastné kyseliny
a vitamíny rozpustné v tucích (A, D, E, K). Nejzdravější jsou rostlinné tuky, například za studena lisovaný
olivový olej a jádrové oleje. Spotřebujte denně maximálně 3 porce po 10 g. Živočišné tuky, například
máslo, by se měly konzumovat s mírou. Sladkosti,
slané pamlsky a slazené nápoje si dopřávejte jen
občas a šetřete cukrem.
NĚKOLIK MALÝCH RAD
• Vypijte denně alespoň 1,5–2 litry vody. Nejvhodnější je pitná/
minerální voda, zředěné ovocné a zeleninové šťávy, neslazené
bylinkové a ovocné čaje
• Pokrmy připravujte šetrně a bez tuku
(pečené, dušené, vařené v páře)
• Jezte pomalu, dobře žvýkejte a jídlo si vychutnejte
• Používejte raději čerstvé bylinky a koření místo soli
• Jezte rozmanitou stravu
• Alkohol pijte střídmě
• Při přípravě pokrmů používejte pouze zaručeně bezlepkové přísady
• Zamezte kontaminaci s lepkovými potravinami
• Pravidelně sportujte
48
49
2.7
NÁKUP POTRAVIN
JAKO VÝZVA
NĚKOLIK PRAVIDEL A TIPŮ USNADNÍ ROZHODOVÁNÍ
PŘI NAKUPOVÁNÍ.
Každodenní nakupování potravin není pro celiaky
vůbec jednoduché. Nabídka výrobků je sice široká, ale při každém rozhodování se vynoří otázka:
Opravdu to také můžu jíst? Pokud však budete
dodržovat několik pravidel, bezlepkové nakupování se pro vás rychle stane poklidnou rutinou.
50
TIPY PRO SPOLEHLIVĚ BEZLEPKOVÉ NAKUPOVÁNÍ
Čtěte pozorně složení výrobku uvedené na obalu. Lepek
se přidává do mnoha potravin.
Existuje mnoho potravin, které jsou přirozeně bezlepkové:
maso, ryby, ovoce, zelenina, mléko a mnoho mléčných
výrobků, rýže, kukuřice, brambory, luštěniny.
Mnoho výrobců, například společnost Schär a DS, vyrábí
speciální bezlepkové produkty, jako je chléb, špagety,
koláče, sušenky, přesnídávky a hotová jídla.
Všímejte si nápisu „bez lepku“
a symbolu přeškrtnutého klasu
51
Rozpoznání lepku ve výrobcích
Ne vždy je možné poznat lepek ve výrobcích na
první pohled. Udělejte si na nakupování čas a pozorně čtěte složení jednotlivých výrobků, abyste
se ujistili, že výrobek je opravdu bezlepkový. Čtěte
údaje o přísadách také na obalech výrobků, které kupujete denně nebo téměř denně, protože
receptury se často mění. Pokud některou z přísad uvedenou na etiketě neznáte, výrobek raději
nekupujte.
Ne vždy je však lepek ve výrobku skutečně obsažen, i když je uveden na obale. Například rostlinný
olej je vždy bezlepkový, i když se vyrábí z obilovin,
které lepek obsahují. A škrob, který obsahuje lepek,
musí být v zemích EU odpovídajícím způsobem
deklarován. Pokud je uveden pouze jako „škrob“
nebo „modifikovaný škrob“, musí být bezlepkový.
52
Odk
spoleacˇznnosa adresy
tí celiaku˚
www.celiak.
:
Při bezlepkovém nakupování mohou pomoci také
informace společnosti celiaků v dané zemi. Někte-
www.klu cz, www.celia-zbl
.cz,
www.celiabcki eliakie.cz,
www.bezle e-jih.cz, www.cel
p
ia
ko
c.
cz,
va
di
www.celiacl
et
ubrokycana.cz,
yos.blog.cz
ré společnosti celiaků nabízejí podrobné seznamy
potravin pro každodenní nákupy. Staňte se členem
společnosti celiaků, a obdržíte seznamy potravin
a další užitečné informace pro život s celiakií a bezlepkovou dietu ve vaší zemi.
53
2.8
SPECIÁLNÍ BEZLEPKOVÉ
POTRAVINY
VELKÝ VÝBĚR VÝROBKŮ USNADŇUJE ŽIVOT S CELIAKIÍ.
Nejbezpečnější je, pokud dáte přednost produktům vyrobeným speciálně pro celiaky, například
výrobkům od společnosti Schär a DS. Vyvážený
jídelníček obsahuje také výrobky z obilovin, které organismu dodávají cenné sacharidy, vlákninu
Bez lepku =
do 20 ppm g,
(2 mg/100 )
0,00002 %
a minerální látky. K nim patří například mouka,
müsli, chléb, těstoviny a pizza.
Pro pacienty postižené celiakií je v této skupině
potravin celá řada speciálních dietetických výrobků, které přesně odpovídají jejich potřebám, chutnají stejně dobře jako ty „normální“ a umožňují
bezstarostný život bez omezení.
54
CO ZNAMENÁ ÚDAJ „BEZ LEPKU“?
Kdy smí být výrobek označen údajem „bez lepku“?
Definice pojmu „bez lepku“ se v jednotlivých zemích liší.
Komise Codex alimentarius přijala na svém 31. zasedání v červenci 2008 směrnice s názvem „Codex Standard for Foods for
Special Dietary Use for Persons Intolerant to gluten”. Dne 20. ledna 2009 byly tyto směrnice schváleny Evropskou unií v rámci
„Nařízení komise (ES) č. 41/2009 ze dne 20. ledna 2009 o složení
a označování potravin vhodných pro osoby s nesnášenlivostí
lepku“. Podle tohoto nového nařízení EU jsou potraviny s maximálním obsahem lepku do 20 ppm (2 mg/100 g) považovány za
BEZLEPKOVÉ.
Potraviny s 21–100 ppm lepku již nesmějí být označovány za bezlepkové, ale musí nést označení „velmi nízký obsah lepku“. Přechodné období pro toto nařízení skončilo dnem 1. 1. 2012.
Symbol „přeškrtnutého klasu“, který označuje výrobek „bez lepku“, je společnostmi celiaků v příslušné zemi propůjčován výrobkům, respektive výrobcům, kteří mohou zaručit bezlepkovost
svých výrobků díky odpovídajícímu systému řízení kvality a odpovídajícím analýzám.
55
2.9
TIPY PRO DOMÁCÍ
STRAVOVÁNÍ
ZARUČENĚ BEZLEPKOVÁ KUCHYNĚ.
Kromě výběru bezlepkových potravin je třeba
v kuchyni dbát především na to, aby tyto potraviny nebyly během svého uložení a přípravy kontaminovány lepkem.
Díky několika jednoduchým radám snadno zamezíte kontaminaci lepkem ve vaší kuchyni.
56
57
TIPY PRO BEZLEPKOVOU KUCHYNI
Je třeba přeorganizovat spižírnu a skříň v kuchyni. Přísně oddělujte lepkové a bezlepkové výrobky a vytvořte si
„bezlepkový koutek“.
Měli byste používat dva toustovače, jeden z nich výhradně pro bezlepkový chléb. Stejně by tomu mělo být
i s košíky na pečivo.
Nedotýkejte se bezlepkových pokrmů pomoučenýma
rukama nebo znečištěnými kuchyňskými přístroji, které
přišly do kontaktu s lepkovými pokrmy.
Bezlepková jídla pokládejte jen na čisté povrchy (pracovní plochy, pečicí plechy atd.) a před vařením nebo
pečením důkladně omyjte kuchyňské náčiní (vařečku,
cedník apod.).
58
TIPY PRO BEZLEPKOVOU KUCHYNI
Na povrchu, který by mohl být kontaminován, používejte
jako podložku pečicí papír nebo alobal.
Při použití obilného mlýnku dbejte, aby byl mlýnek používán pouze pro bezlepkové obiloviny.
Vyčleňte si dřevěné náčiní pro přípravu pouze bezlepkových jídel, protože ve štěrbinkách často zůstávají
zbytky mouky.
Nepoužívejte olej ani vodu, které již byly použity pro fritování, smažení či vaření lepkových pokrmů.
59
DR. SCHÄR
60
3
3.1
DR. SCHÄR
BEZLEPKOVÉ POTRAVINY:
BEZPEČNÉ, CHUTNÉ A INOVATIVNÍ.
„Nabídnout inovativní řešení problémů lidem, kteří jsou odkázáni na bezlepkovou dietu.“ Tak zní již
více než 30 let heslo společnosti Dr. Schär. Jako
průkopník a nesporná jednička na evropském
trhu v oblasti bezlepkových potravin nabízí tato
společnost se svými šesti značkami (Schär, DS,
Glutano, Glutafin, Beiker a Trufree) široký sortiment běžných a hluboce mražených výrobků bez
lepku, které jsou nejen vysoce kvalitní, naprosto
bezpečné a inovativní, ale také výborně chutnají.
Tyto výrobky se prodávají po celém světě.
Společnost Dr. Schär začala velmi brzy investovat do výzkumu a vybudovala vlastní výzkumné a vývojové oddělení, aby mohla celiakům
nabídnout zdravou výživu, která bude nanejvýš
bezpečná a kvalitní a zároveň se bude vyznačovat vynikající chutí. Vědecké poznatky získané
v tomto výzkumném oddělení, stejně jako výsled-
61
ky z průzkumů trhu a neustálých rozhovorů se
zákazníky a konzumenty se pak využívají při vývoji
výrobků. Jen tak je možné držet krok s dobou
a neustále nabízet celiakům vysoce atraktivní,
inovativní produkty jako nejlepší možné řešení
jejich výživových problémů.
62
63
3.2
JIŽ 30 LET SOUSTAVNĚ PEČUJE
O PACIENTY POSTIŽENÉ CELIAKIÍ.
Již více než čtvrt století se společnost Schär soustavně stará o to, aby lidé v celé Evropě, kteří trpí
nesnášenlivostí lepku, mohli žít bezproblémový
a „chutný“ život. A to díky obrovskému výběru
kvalitních, přirozeně bezlepkových výrobků s kontrolovanými přísadami pro maximální bezpečnost
a kvalitu chuti. Výrobky společnosti Schär jsou
k dostání v obchodech zdravé výživy, drogeriích
dm a částečně také v obchodech s potravinami.
Kompetence společnosti Schär v problematice
celiakie však dalece překračují výrobní paletu.
Společnost Schär podporuje lékaře a výživové
Co je celiakie?
v následujíje obsažena
bílkoviny, která
nebo potravin
st lepku, tedy
Při požití obilnin
nesnášenlivo
sliznice
oves, špalda.
Celiakie je trvalá
žito, ječmen,
klků a poškození
obilí: pšenice,
tvorbě střevních
cích druzích
jako jsou bílkoviny,
k zánětu střeva,
využít přijaté živiny,
lepek dochází
obsahujících
tělo nedokáže
velmi omezeně.
V takovém případě
látky, nebo jen
tenkého střeva.
vitamíny a minerální
tuky, uhlohydráty,
PĚT TIPŮ PŘI
poradce při diagnóze a nutričním po-
CELIAKII
1
dieková d
bezlepková
bezlepk
doživotní bez
řísná dož
Přísná
tavu
představuceliakie představuerá v případě
která
a, která
tta,
edinou léčbu.
je
e jedinou
je
2
takových potraKonzumace jen
zaručeně bezlepkové.
in, které jsou
vvin,
je symbol přeárukou bezlepkovosti
Zárukou
Z
na obalech produktů.
krtnutého klasu
škrtnutého
škr
šk
3
Bezlepkové a lepkov
é potraviny
Zaručeně
bezlepkové
4
a
čtěte etiketu
Zásadně vždy
potravin obpřísad: mnoho
seznam
Obilí
lepek.
Brambory, kukuřice,
sahuje skrytý
rýže
5
(také divoká rýže),
proso a tef,
pohanka, quinoa,
amarant,
výrohovníková moučka,
bezlepkových
U výrobce
tapioka,
si
vyžádatkaštany
maniok,
Schär je možné
Nebezpečné
Podrobně čtěte
seznam přísad
Hotové výrobky (např.
bramborová kaše),
bramborové
lupínky, pufovaná
rýže
robků
materiál o
bezplatný informační Pozor
kana možnou
dietě a také
kontaminaci
celiakii a bezlepkové
mouky
pacienty:
určený i pro
talog výrobků
, [email protected]
www.schaer.com
Ovoce
Zelenina
Postal
Winkelau 9, I-39014
Dr. Schär GmbH,
[email protected]
www.schaer.com,
radenství celiaků a postiženým nabízí
potravin, které
Existuje mnoho
brambezlepkové:
sou přirozeně
jjsou
ryby,
rýže, vejce, maso,
bory, kukuřice,
řada
mléko a celá
ovoce, zelenina,
na
Dbejte však
mléčných výrobků.
při přípravě
nebezpečí kontaminace
produktů.
bezlepkových
Veškeré ovoce a
ořechy
Všechny druhy zeleniny
a
luštěniny
Mléčné výrobky
Maso, ryby a vejce
Tuky, koření, omáčky
a pečicí přísady
Cukrovinky a sladidla
Nápoje
mací a služeb.
Všechny těstoviny,
pečivo,
vločky, müsli atd.
vyrobené z
těchto druhů obilí
Suché plody
Hotová zeleninová
jídla
(BZ)
-14.indd 1
Schaer_Infoblatt_CS_11-11
pomocnou ruku v podobě četných infor-
Zakázané,
lepkové
Pšenice, oves, ječmen,
žito,
špalda, žitovec, pšenice
dvouzrnka, kamut,
zelená
zrna pšenice špaldy,
pšenice
jednozrnka, bulgur,
kuskus,
Pokrmy se zeleninou
a
obilím, smažená
nebo
obalovaná zelenina
13:23:32
Mléko, přírodní
14.11.2011
jogurt,
smetana, čerstvé
sýry, tvaroh,
mascarpone, mozzarella,
přírodní sýry, např.
eidam,
gouda, ementál,
parmazán
Všechny druhy masa
a ryb, vejce
Všechny oleje, máslo,
margarín, sádlo,
ocet, čisté
koření, sůl, pepř
Všechny druhy cukru,
med, marmeláda
Osvěžující nápoje,
např. cola
a limonády, zrnková
káva, čaj,
ovocné šťávy a nektary,
veškeré
alkoholické nápoje
kromě piva
a sladové whisky
Dr. Schär GmbH,
Winkelau 9, I-39014
Postal (BZ)
www.schaer.com,
[email protected]
Krémy a pudinky,
hotové
mléčné koktejly,
tavené sýry,
rokfór, sýrové výrobky
Hotová jídla a hotové
omáčky s
masem nebo rybami,
uzeniny
Hotové omáčky,
sójové
omáčky, kořenicí
přípravky,
bujónové kostky,
pečicí přísady,
např. kypřicí prášek
Čokoláda, bonbony,
kakao,
zmrzlina, žvýkačky
Hotové směsi na
frapé, kakao
Mléčné výrobky
s cereáliemi,
např. jogurt s müsli
Ryby nebo maso
smažené,
obalované nebo
s omáčkou
obsahující lepek
Všechny omáčky
s přísadami
obsahujícími lepek
Čokoláda s cereáliemi
Pivo, ječné nebo
sladové
náhražky kávy, nápoje
s
balastními látkami
obsahujícími
lepek, nápoje obsahující
oves
SCZ06
DIAGNÓZA
ením
prokázat stanovením
í diaCeliakii je možné
Typicv krvi. K potvrzení
mít různé symptomy.
určitých protilátek
kého
tenkého
Celiakie může
úbytek
provést biopsii
je například průjem,
gnózy je třeba
bokými příznaky
nadmuté břicho,
střeva.
hmotnosti a slabost,
poruchy růstu,
nevolnost a
lesti břicha,
se navíc
dětí. U dospělých
DIETA
především u
tenkého
LÉČBA – BEZLEPKOVÁ
mimo oblast
jediná možvyskytují symptomy
osteodobě existuje
malátnost, anémie,
V současné
je přísná
střeva: únava,
léčit, a tou
vitamínů a minerálnost, jak nemoc
edným
poróza, nedostatek
dieta. Důsledným
laktózy.
doživotní bezlepková
žení se
postižení
ních látek a nesnášenlivost
této diety se
dodržováním
potravin
zbaví obtíží. Mnoho
velmi rychle
např.ř. maso,
bezlepkových,
VÝSKYT V POPULACI
je přirozeně
ko a celá
než se předzelenina, mléko
a
častěji,
ovoce
ryby, vejce,
kuřice a
kukuřice
Celiakie se vyskytuje
1 % obyvavýrobků, rýže,
nemocí trpí až
řada mléčných
velký výo
pokládá. Touto
toho trh nabízí
diagnostikovanéh
brambory. Kromě
o je moutelstva. Na jednoho
10 postiproduktů, jako
připadá 7 až
běr bezlepkových
pacienta v Evropě
objevena.
sušenky.
není nemoc
ka, chléb, těstoviny,
žených, u kterých
v každém věku!
Celiakie se vyskytuje
SYMPTOMY
Schaer_Infoblatt_CS_11-11-14.ind
d 2
14.11.2011 13:23:57
64
SLUŽBY SPOLEČNOSTI SCHÄR
Klub Schär na webových stránkách www.schaer.com:
rychlý odběr novinek z webu, praktický RSS kanál, přes
650 úžasných receptů, otázky pro odborníky, celoevropský vyhledávač obchodů, možnost sdílení s ostatními celiaky.
Bezplatný odběr časopisu Magalog.
Vlastní internetové stránky pro děti s maskotem Milly
www.123milly.com, na kterých se děti hravou formou
dozvědí vše potřebné o celiakii a bezlepkové dietě.
Kromě toho zde naleznou spoustu zábavného malování, modelování a dalších her.
Služba, která je pro všechny bezplatná, zahrnuje také
bezplatný uvítací balíček pro nově diagnostikované
pacienty, který je možné objednat prostřednictvím
karty „Taste-it“.
65
3.3
BEZ LEPKU A BEZPEČNĚ NA CESTÁCH!
Dnes pizza v Miláně, zítra příjemná večeře v Berlíně? Ambiciózní světoběžníci, rekreanti a všichni
ti, kteří jsou v rámci svého zaměstnání často na
cestách, si určitě často přáli, aby nemuseli pokaždé, když vyjdou ze svých čtyř stěn, vysvětlovat své
zvláštní potřeby.
GlutenfreeRoads.com nabízí největší nabídku kvalitních adres online na vaše cesty. Najdete zde
více než 30 000 adres z celého světa: hotely, restaurace, pizzerie, letecké spoje, prodejny bezlepkových potravin. Databáze se každým dnem
zvětšuje, neustále přidáváme nové prodejny nebo
restaurace.
Snadná a intuitivní obsluha, propojení s nejnovějšími internetovými technologiemi usnadní vyhledávání bezlepkových potravin. Koncepce kvality
systému GlutenfreeRoads přitom zaručuje nejvyšší spolehlivost i díky referencím, komentářům
66
a hodnocení uživatelů. Tím zajišťujeme neustálou
aktualizaci a kontrolu míst s prodejem bezlepkových potravin z nejrůznějších zdrojů.
Díky stránkám GlutenfreeRoads.com si mohou
lidé, kteří potřebují nebo jen chtějí bezlepkovou
stravu, okamžitě a snadno plánovat své cesty.
Cestujte svobodně a snadno pro větší radost ze
života!
www.glutenfreeroads.com
67
DALŠÍ
INFORMACE
68
4
DALŠÍ INFORMACE
SPOLEČNOSTI CELIAKŮ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AOECS – Association of European Coeliac Societies: www.aoecs.org
CYE – Coeliac Youth of Europe: www.cyeweb.eu
Společnost pro bezlepkovou dietu: www.celiak.cz
Klub celiakie Brno: www.klubceliakie.cz
Sdružení jihočeských celiaků: www.celiakie-jih.cz
Celia – Život bez lepku: www.celia-zbl.cz
Klub celiaků Litoměřice: na str. Celie
Sdružení celiaků ČR: www.celiac.cz
Poradenské centrum pro celiakii a bezlepkovou dietu:
www.bezlepkovadieta.cz
• Celia Club Rokycany o.s.: http://celiaclubrokycanyos.blog.cz
ZAJÍMAVÉ WEBOVÉ STRÁNKY:
• 4-2-1 Reisen: www.4-2-1.net
• British Travel Company – pro bezstarostné a relaxační
•
•
•
•
•
•
•
•
cestování pro alergiky: www.btco.de
Glutenfree Roads: www.glutenfreeroads.com
Gluten Free Passport: www.glutenfreepassport.com
Gluten Free Travel information: www.celiactravel.com
Gluten Free Travel Agency: www.glutenfreetravel.com
Celiac Societies around the world: www.celiacdisease.about.com
Allergytranslation: www.allergytranslation.com
Schär: www.schaer.com
Glutano: www.glutano.com
69
70
71
www.schaer.com
72
SCS0513
CELIAKIE, NO A?
Pacient, který musí přejít na bezlepkovou dietu,
je konfrontován s mnoha otázkami. První z nich
zní: „Co je celiakie?“ A následují další: „Jak se
celiakie léčí?“ a „Co můžu jíst?“ Na tyto a mnoho
dalších otázek vám chceme odpovědět v této
brožuře a zároveň nabídnout řešení – vše názorně a srozumitelně. Abyste i vy mohli po přečtení prohlásit: „Celiakie, no a?“
DALŠÍ DOTAZY?
Dr. Schär AG/ SPA, Winkelau 9, I-39014 Burgstall (BZ)
www.schaer.com, [email protected]
Download

SNAZŠÍ ŽIVOT S CELIAKIÍ