svdvr4/svdvr4gps
Záznamové zařízení videa
s ukládáním na SD karty
Uživatelská příručka
Funkce systému
 Záznam video signálu z jedné až čtyřech kamer
 Záznam zvuku
 Spuštění záznamu automaticky, ve stanovený čas, nebo při vyvolání poplachu
 Záznam polohy vozidla dle GPS
 Ovládání kamer PTZ
1
Obsah
Úvodní informace a parametry................................................................................... 3
Základní schéma systému................................................................................. 4
Doporučení k montáži a provozu...................................................................... 5
Popis systému....................................................... Chyba! Záložka není definována.
Rozměry hlavní jednotky a význam indikátorůChyba! Záložka není definována.
Význam konektorů na zadním panelu............................................................... 8
Popis nejpoužívanějších kabelů ........................................................................ 9
Dálkový ovladač .............................................................................................11
Nastavení systému ................................................................................................... 12
Přihlášení uživatele do systému...................................................................... 12
Schéma nabídek systému................................................................................ 13
Nabídka System – Nastavení základních parametrů systému .......................... 14
Nabídka Record – Nastavení nahrávání .......................................................... 17
Nabídka Vehicle – Parametry vozidla, vstupy a rychlosti................................ 19
Nabídka Tools – Nástroje správy SD karet a sledování polohy ....................... 20
Nabídka Playback – Přehrávání záznamů ....................................................... 23
Nabídka Info – Údaje o systému..................................................................... 25
Základní zapojení, nastavení a přehrávání................................................................ 25
Režimy nahrávání a zapojení vstupů (senzorů)............................................... 25
Zapojení a nastavení PTZ (Pan-Tilt-Zoom kamera) ........................................ 27
Přehrávání záznamů na počítači ..................................................................... 28
Možné problémy a jejich řešení ............................................................................... 29
Systém .......................................................................................................... 30
Poloha dle GPS .............................................................................................. 30
Kvalita obrazu a délka záznamu............................................................................... 30
2
Úvodní informace a parametry
Systém MDVR přestavuje zařízení pro záznam obrazu až ze 4 kamer. Systém je založen na
operačním systému Linux a k ukládání komprimovaného videa na SD karty využívá
technologii H.264. Součástí systému je podpora síťového připojení a GPS přijímač. Systém
tak umožňuje záznam audio – video souborů, záznam údajů o pohybu vozidla a dálkový
přístup k těmto informacím prostřednictvím centrálního ovládacího softwaru.
Technické parametry
Systém
Video
Audio
Jazyk
Angličtina, čínština
Údaje a nastavení
Grafické uživatelské rozhraní
Přístupová hesla
Heslo uživatele a správce systému
Video vstupy
4 x video vstup, 1 Vpp, 75 Ohm
Video výstup
1 x video výstup, 1 Vpp, 75 Ohm
Náhled
Náhled 1 nebo 4 video vstupů
Rychlost nahrávání
PAL 25 snímků/sek, NTSC 30 snímků/sek
Komprese obrazu
Technologie H.264, 100 snímků/sek
Audio vstupy
4 x audio vstup
Audio výstup
1 x audio výstup
Režim nahrávání
Synchronizované nahrávání video a audio
Video formát
D1 / HD1 / CIF
Video stream
Formát a
Video bitrate
ukládání
video souborů Možnost nastavení
v 8 úrovních
Alarm
ISO 14496-10
D1: 2048 Kbps ~ 400 Kbps
HD1: 2048 Kbps ~ 380 Kbps
CIF: 1536 Kbps ~ 128 Kbps
Audio bitrate
8 KB/s
Paměťové médium
1 SD karta o kapacitě až 32 GB
Vstupy alarmu
6 alarmových vstupů / 2 alarmové vstupy
Výstupy alarmu
2 alarmové výstupy – úroveň 12 V
RS-485
1 / 2 rozhraní RS-485
Komunikační
rozhraní
RS-232
1 rozhraní RS-232
GPS
Zabudovaný GPS přijímač
G-senzor
Zabudovaný senzor zrychlení (G-senzor)
Software
PC
Aktualizace
Aktualizace prostřednictvím SD karty
Přehrávání videa na PC
Poznámky k technickým parametrům:
3
1. Základní model systému je vybaven pouze funkcí záznamu videa.
Elektrické parametry
Napájecí napětí
8 až 36 V DC
Při dlouhodobém poklesu pod 8 V nebo
překročení přes 36 V dojde k automatickému
vypnutí systému
Výstupní napětí
12 V
12 V (+/- 0,2 V), max. 2A
<4V
Vypnuto
>5V
Zapnuto
Impedance
75 Ohm
Vstupní impedance každého video vstupu
Video napětí
2 Vp-p
Vstupní CVBS analogový signál 2 Vp-p
I/O rozhraní
<4V
Výstraha – nízká úroveň
>4V
Výstraha – vysoká úroveň
1 SD karta
Maximální kapacita každé karty: 32 GB
SD karty
Rozsah pracovních teplot -40° až 80° C
V dobře větraném prostředí
Základní schéma systému
Na obrázku níže je znázorněno typické schéma zapojení a využívání systému. Konkrétní
zapojení a využití záleží na modelu a požadavcích uživatele. Systém lze umístit například do
autobusu, nákladního vozidla, taxi, nebo vozidla záchranného systému a policie. Systém
umožňuje záznam obrazu až ze 4 kamer a uložení na SD kartu. Modely se zabudovaným
GPS přijímačem navíc poskytují možnost záznamu polohy vozidla.
Základní schéma systému je znázorněno na obrázku níže:
4
Doporučení k montáži a provozu
Aby celý systém fungoval správně a po dlouhou dobu, dbejte následujících upozornění a
doporučení:
1. Vozidlo a příslušenství: Při montáži a využívání výrobku dbejte také příslušných
pokynů výrobce vozidla a případně dalšího elektrického příslušenství a součástí.
2. Napájení a zemnění: Systém lze napájet napětím v rozsahu 8 až 36 V DC. Dbejte,
aby nedošlo k chybnému zapojení obou pólů napájení a aby nemohlo dojít
k elektrickému zkratu. I vypnuté zařízení může zůstat v nabitém stavu, a proto dbejte,
aby nedošlo k elektrickému zkratu. Před zahájením montáže doplňků odpojte zařízení
od napájecího zdroje. Vstupy zařízení jsou 2-úrovňové, přičemž vstupní napětí pod
4 V je považováno za nízkou úroveň a napětí mezi 4 a 30 V je považováno za
vysokou úroveň. Úroveň napětí nad 30 V by způsobila poškození zařízení. Pokud
zařízení není používáno, je doporučeno jej vypnout, čímž prodloužíte jeho životnost.
3. Požadavky na vlhkost prostředí: Zařízení umístěte do suchého prostředí a dbejte,
aby nemohlo být vystaveno působení vody nebo nadměrné vlhkosti. Zařízení se
nedotýkejte mokrýma rukama.
4. Umístění zařízení: Hlavní jednotku systému umístěte tak, aby byla vystavena co
nejmenším otřesům, vhodné umístění je například za sedadlem řidiče. Hlavní
jednotku neumisťujte do zcela uzavřených prostor, jako je například zavazadlový
prostor vozidla. Zajistěte dostatečné větrání systému – umístěte jej do vzdálenosti
minimálně 15 cm o okolních přístrojů. Vodiče systému musí být umístěny
5
v dostatečné vzdálenosti a dále by měly být opatřeny odpovídající ochranou proti
ohni. Dbejte, aby vodiče nebyly příliš ohnuty a aby nemohlo dojít k jejich poškození
ostrými hranami nebo pohyblivými součástmi v blízkosti. Hlavní jednotka systému
i jednotlivé součásti je zapotřebí dále umístit tak, aby nebyly vystaveny působení
tepla z různých tepelných zdrojů ve vozidle. Na hlavní jednotku systému neumisťujte
žádná další zařízení.
5. Bezpečnost posádky vozidla: Hlavní jednotku systému i připojené součásti umístěte
tak, aby nemohly ohrozit posádku vozidla, ani v případě například prudkého brzdění.
Dále je nutné, aby systém neomezoval výhled z vozidla ani nikterak neomezoval
bezpečné ovládání vozidla. Systém neumisťujte do blízkosti dalších elektrických
systémů vozidla. Montáž provádějte vždy při vypnutém motoru, a pokud je to možné,
odpojte baterii.
Poznámky k montáži
1. Systém obsahuje elektrické součásti, a proto s ním zacházejte opatrně.
2. Montáž systému by měla být provedena osobou s odpovídajícími znalostmi a
zkušenostmi.
3. Systém neumisťujte na taková místa ve vozidle, kde je patrná koroze nebo docházelo
po další dobu k působení deště nebo tekutiny.
4. Montáž musí být provedena tak, aby systém dostatečně zajistila a upevnila – tomu
musí odpovídat také použitý montážní materiál.
5. Dbejte, aby systém nebyl vystaven působení tepla z různých tepelných zdrojů. Dále
systém nesmí být vystaven působení prachu a silného magnetického pole.
6. Na kryt systému neumisťujte další těžké předměty.
7. Dbejte, aby při mytí vozidla nemohlo dojít k navlhčení nebo namočení systému.
8. Výstupní konektory systému nesmí být připojeny k neschváleným nebo
nedoporučeným typům zařízení.
9. Do ventilačních otvorů systému nevkládejte žádné předměty.
10. Nerozebírejte systém ani jeho součásti.
11. Před jakoukoli změnou systému (odpojování nebo připojování vnějších zařízení)
nejprve odpojte systém od napájení.
Systém s 1 kartou
Systém s 1 kartou je znázorněn na obrázku níže:
6
Význam indikátorů
Panel indikátorů je znázorněn na obrázku níže a jejich význam je následující:
SD1 / SD2
Označení SD karty, na kterou probíhá nahrávání
REC
Probíhající nahrávání
GPS
GPS modul je připraven
POWER
Napájení systému
ALM
Systém se nachází v nestandardním režimu
IR
Infračervený senzor přijímá signál
Vložení SD karty
Zámek odemkněte prostřednictvím klíčku a následně otevřete ochranný kryt, jak je
ilustrováno na obrázku výše. Vložte SD kartu a kryt uzavřete.
7
Označení
Význam
GPS
Konektor pro připojení GPS antény
DC 8– 36 V
Napájení systému
VIDEO-OUT
Video výstup
AUDIO-OUT
Audio výstup
SENSORS
Vstupní rozhraní: vysoká úroveň (High) > 4 V
SPEED
Vstupní rozhraní pro připojení diferenčního signálu Speed pulse
RS485 / RS232
Sériové komunikační rozhraní RS232 / RS485
Systém s 1 kartou
U tohoto modelu systému je volitelný GPS modul.
Význam konektorů je shodný s modelem systému se dvěma SD kartami – viz. výše.
8
Popis nejpoužívanějších kabelů
Nejpoužívanější kabely
Napájecí kabel
4-pinový
AV výstup
AV kamerový kabel
s kulatým konektorem
RS232 / RS485
údaje o rychlosti,
alarmy
Kabely k připojení antén a dalších rozšířených funkcí
Anténa GPS
Napájecí kabel
Bílý 6-ti pinový konektor napájecího kabelu je určen přímo k připojení do zástrčky na zadní
straně základní jednotky sytému. Červený vodič připojte přímo ke kladné svorce napájení
(baterie) o napětí 8 až 36 V. Černý vodič připojte k záporné svorce baterie (zem). Oba
napájecí vodiče by měly mít průměr minimálně 1,5 mm. Zajistěte dostatečnou izolaci
vodičů, aby nemohlo dojít ke zkratování baterie. Žlutý vodič připojte k signálu, který
zajišťuje rozsvícení osvětlení po odemknutí vozidla resp. otevření dveří. Díky tomu bude
systém automaticky spuštěn současně rozsvícením osvětlení a vypnut po uplynutí
stanoveného času (delay) po zhasnutí osvětlení. Druhou možností je zapojit tento vodič
k zapalování.
9
Audio-video kabely
K montáži je doporučeno využívat 4-pinový AV kabel.
Antény
V závislosti na využití komunikačních modulů je zapotřebí připojit příslušné antény: GPS.
Alarmové vstupy a výstupy
Tento systém je vybaven 6 vstupy alarmu a 2 výstupy. Vstupy alarmu systému mohou být
připojeny k různým zařízením, jako například brzdy (viz obrázek níže), dveřní spínače,
tlačítka ohrožení (Emergency) apod.
Výstupy alarmu umožňují dodávat proud až 200 mA. V případě většího proudového zatížení
je zapotřebí zapojit přídavné relé. Na schématu níže je znázorněno připojená výstupu alarmu
prostřednictvím optoelektronického členu.
10
Dálkový ovladač
Význam tlačítek dálkového ovladače je následující:
11
POWER
INFO
Zapnout / Vypnout
Údaje a informace o systému
Přepínání mezi snímky z jednotlivých kamer a zobrazením všech
snímků současně
RETURN
PAUSE / STEP
GOTO
Návrat do předchozí nabídky nebo ukončení zobrazení nabídek a
návrat ke zobrazení snímků z kamer
Pozastavit přehrávání videa z kamery
Nastavení času, od kterého má být zahájeno přehrávání
FRAME
Jednotlivé snímky
PLAY
Zahájit přehrávání
FWD
Rychlé přetáčení vpřed: každým stisknutím změníte rychlost
přehrávání 2 x, 4 x, 8 x a 16 x
REW
Rychlé přetáčení vzad: každým stisknutím změníte rychlost
přehrávání 2 x, 4 x, 8 x a 16 x
STOP REC
Ukončit nahrávání
RECORD
Zahájit nahrávání
NEXT
Přehrávání následující stránky nebo souboru
PREV
Přehrávání předchozí stránky nebo souboru
PTZ
F1, F2, F3
Ovládání a nastavení kamery
F1 - tlačítko rychlé volby, F2 a F3 – bez funkce
Nastavení systému
Přihlášení uživatele do systému
Po dokončení montáže připojte napájení a systém zapněte. Během spouštění systému bude
na obrazovce zobrazeno oznámení LOADING. Následně je zapotřebí provést přihlášení do
systému, které lze provést po stisknutí tlačítka LOGIN na dálkovém ovladači. Bude
znázorněna stejnojmenná obrazovka, která je ilustrována na obrázku níže vlevo.
Význam položek obrazovky LOGIN je následující:
12
 DEVICE NUM – Číslo zařízení zadávané především v případě, kdy je do systému
zahrnuto více zařízení (jednotek).
 USER – Uživatelské jméno. Každý uživatel může mít buďto standardní nebo
správcovská práva k systému. Uživatel se standardními právy má možnost přehrávat
nahrané video záznamy a zobrazit některé údaje, nemá však oprávnění k provedení
nastavení systému. Nastavení systému smí provádět uživatel se správcovskými
(administrátorskými) právy.
 PSW – Heslo k danému uživatelskému účtu. Po zadání hesla zvolte položku LOGIN
nebo stiskněte tlačítko ENTER.
Výchozí nastavení správcovského účtu je následující: USER: admin, PSW: 111111. Po
přihlášení správce systému bude zobrazena nabídka nastavení, která je znázorněna na
obrázku výše vpravo. Význam jednotlivých položek bude detailně popsán dále v této
kapitole.
Při změně nastavení dbejte následujícího:
1. Každou změnu nastavení je zapotřebí potvrdit tlačítkem SAVE, jinak nebude dané
nastavení uloženo.
2. Vyplněné zaškrtávací políčko u dané položky znamená, že je tato funkce spuštěna.
3. Zadání číslic lze provést přímo prostřednictvím tlačítek na numerické klávesnici
dálkového ovladače nebo prostřednictvím zobrazení klávesnice. Písmena lze zadávat
pouze prostřednictvím klávesnice.
Schéma nabídek systému
Níže je znázorněno schéma nabídek systému. Význam jednotlivých položek bude detailně
popsán dále v této kapitole.
13
Nabídka System – Nastavení základních parametrů systému
14
Nabídka SYSTEM obsahuje 4 další podnabídky: BASIC, POWER, NETWORK a
PASSWORD, jejichž význam je následující:
Nabídka BASIC – Základní nastavení, čas a jména
Nabídka BASIC je znázorněna na obrázku níže vlevo. U položek, ve kterých jsou zadávána
písmena, zobrazíte klávesnici stisknutím tlačítka ENTER. Na zobrazené klávesnici lze zvolit
jednotlivá písmena prostřednictvím kurzorových šipek a potvrzení výběru tlačítkem ENTER.
Význam jednotlivých položek je následující:
1. DATE TYPE – Formát zobrazení data YMD (rok-měsíc-den) nebo DMY (den-měsícrok).
2. DATE a TIME – Nastavení aktuálního data a času prostřednictvím tlačítek (+) a (-).
3. OPR TIMEOUT – Automatické vypnutí jednotky po uplynutí tohoto daného času od
vypnutí zapalování (resp. světla ve vozidle): lze nastavit v rozsahu 30 až 3600
sekund. Aktuálně nastavenou hodnotu vymažete tlačítkem CANCEL a následně lze
prostřednictvím numerické klávesnice zadat požadovanou novou hodnotu.
4. DEVICE NUM – Číslo (označení) dané jednotky (zařízení). Aktuálně nastavenou
hodnotu vymažete tlačítkem CANCEL a následně lze prostřednictvím numerické
klávesnice zadat požadovanou novou hodnotu.
5. COMPANY NAME – Název společnosti, skupiny apod.
6. VEHICLE NUM – Číslo vozidla.
7. DRIVER NAME – Jméno řidiče.
8. LINE NUM – Číslo linky, trasy apod.
9. AUTOTIMING – Automatické nastavení aktuálního času prostřednictvím GPS
signálu.
10. TIMEZONE – Aktuální časové pásmo.
11. HOMEPAGE – Úvodní obrazovka: QUAD – normální zobrazení signálu z kamer.
DEV STA – zobrazení informací o jednotlivých kanálech, podobně jako po stisknutí
tlačítka INFO.
15
Nabídka POWER – Doba spuštění systému
Nabídka POWER je znázorněna na obrázku výše vpravo. Význam jednotlivých položek je
následující:
1. POWER MODE – Spouštění sytému: ACC – spuštění systému současně
s nastartováním vozidla – doporučeno jako výchozí režim. TIME – zapínání a
vypínání systému ve stanovém čase.
2. POWER OFF DELAY – Zapnout nebo vypnout zpoždění vypnutí systému
o stanovený čas – DELAY TIME.
3. DELAY TIME – Zpoždění vypnutí systému lze nastavit v rozsahu 3 až 240 minut
(zpoždění vypnutí funguje v režimech ACC i TIME).
Nabídka NETWORK – Připojení k síti
Nabídka NETWORK je znázorněna na obrázku níže vlevo. Význam jednotlivých položek je
následující:
1. SERVER IP – IP adresa nemá význam tuto položku nastavovat není funkční.
2. CONTROL PORT – Číslo shodné s Gateway Server Port, obvykle „8501“.
Nabídka PASSWORD – Přístupová hesla
Nabídka PASSWORD je znázorněna na obrázku výše vpravo. Význam jednotlivých položek
je následující:
1. PSW ENABLE – Vyžadovat heslo k přihlášení do systému.
2. Správce systému (ADMIN) může měnit heslo uživatele (USER PSW) i své heslo
(ADMIN PSW). Nově zadané heslo je zapotřebí pro kontrolu zadat také do položky
CONFIRM PSW. Výchozí nastavení hesla ADMIN je „111111“. Provedené nastavení
uložte stisknutím tlačítka SAVE.
16
Nabídka Record – Nastavení nahrávání
Nabídka RECORD obsahuje 4 další podnabídky: NORMAL, CHANNEL, TIME LIST a
SUB-STREAM, které umožňují dosažení co nejvyšší kvality obrazu a nastavení parametrů
nahrávání.
Nabídka NORMAL – Parametry nahrávání
Zvolená položka k nastavení je označena zeleně. Změnu nastavení lze provést po stisknutí
tlačítka ENTER.
1. SYSTEM – Kódování obrazu PAL nebo NTSC.
2. REC MODE – Režim nahrávání: AUTO – automatické spuštění, ALARM –
v případě příjmu (vyvolání) poplachu, TIMING – ve stanovený čas.
3. PACKET TIME – Délka jednoho úseku video záznamu, který bude uložen do
samostatného souboru. Lze nastavit délky 15, 30, 45 a 60 minut, přičemž je
doporučeno 15 nebo 30 minut.
4. OVERWITTEN – Povolit nebo zakázat přepisování starých souborů (záznamů)
v případě, kdy dojde k zaplnění kapacity SD karty.
5. VOLUME OUT – Hlasitost lze nastavit v rozsahu 0 až 15.
6. ALARM PRE-REC TIME (S) – Délka záznamu před příchodem alarmového signálu.
Tato část záznamu bude přiřazena k celému záznamu při vyvolání alarmu. Možnost
nastavení 0 až 60 sekund.
7. ALARM REC DEALY – Délka záznamu po skončení alarmového signálu.
17
8. ALARM OUTPUT TIME(S) – Doba připojení externích zařízení při příchodu
alarmového signálu.
9. REC PROTECT TIME – Záznamy pořízené v této „ochranné lhůtě“ nebudou
přepsány ani v případě, kdy dojde k zaplnění kapacity SD karty. Lze nastavit
ochrannou lhůtu 1 až 15 dní.
10. REC VEHICLE INFO – Spustit nebo zakázat ukládání údajů o vozidle – poloha
GPS, vyvolání poplachu a další.
Nabídka CHANNEL – Spuštění a nastavení jednotlivých nahrávacích kanálů
V nabídce CHANNEL lze nastavit parametry každého nahrávacího kanálu (CH1 až CH4):
1. ENABLE – Ukládat audio-video signál na daném kanálu.
2. RES – Rozlišení obrazu.
3. QUAL – Lze nastavit v rozsahu 1 (nejvyšší) až 8 (nejnižší).
4. FPS – Počet snímků za sekundu.
5. MIC – Zapnout mikrofon k záznamu a ukládání zvuku.
Nabídka TIME LIST – Spuštění nahrávání v daný čas
V nabídce TIME LIST lze nastavit hodiny, ve kterých má být spuštěno nahrávání
v jednotlivých dnech, případně také každý den (položka EVERYDAY). Při nastavování
umístěte kurzor na požadovaný čas a danou číslici upravte tlačítky (+) a (-).
Nabídka SUB-STREAM – Rychlost přenosu videa prostřednictvím sítě 3G
V nabídce SUB-STREAM lze nastavit parametry přenosu obrazu prostřednictvím sítě 3G do
systému CMS. Rychlost přenosu hlavně záleží na aktuálních parametrech sítě.
1. RESOLUTION – Rozlišení obrazu lze nastavit CIF nebo QCIF.
18
2. BIT RATE (Bitová rychlost) a FRAME RATE (počet snímků za sekundu) jsou ve
vzájemném vztahu, který je uveden v tabulce níže. Výchozí nastavení je BIT RATE
96 a FRAME RATE 10. Pokud je k dispozici rychlé přepojení k internetu, lze
nastavit až nejvyšší rychlost FRAME RATE 25.
Nabídka Vehicle – Parametry vozidla, vstupy a rychlosti
Nabídka VEHICLE obsahuje 3 další podnabídky: SENSOR, SPEED a G-SENSOR.
Nabídka SENSOR – Vstupy systému
K systému může být připojeno až 6 vstupů (senzorů), například dveřní spínače, brzda apod.
Nabídka nastavení těchto vstupů je ilustrována na obrázku níže:
1. INPUT – Název každého vstupu (senzoru) lze nastavit dle vašich požadavků.
19
2. ENABLE – Spustit, tedy vyhodnocovat signály na daném vstupu.
3. LEVEL – Spuštění daného vstupu vysokou (HIGH) úrovní (nad 5 V), nebo nízkou
úrovní.
Nabídka G-SENSOR – Nastavení senzoru zrychlení
Signál ze senzoru zrychlení (G-senzoru) je vyhodnocován ve 3 osách – X, Y a Z, které
odpovídají zrychlenému pohybu nahoru-dolů, doprava-doleva a dopředu-dozadu.
1. ENABLE – Vyhodnocovat signál v dané ose.
2. THRESHOLD – Prahová úroveň spuštění – je zapotřebí nastavit zkoušením celého
systému.
3. RECORD – Spustit nahrávání při překonání prahové úrovně.
Nabídka SPEED – Sledování rychlosti vozidla
1. SPD SOURCE – Rychlost vozidla může být sledována (vyhodnocována) buďto
z GPS signálu, nebo ze signálu vozidla – VEHICLE. V případě GPS je nutné mít
připojen GPS modul a dostatečný GPS signál. V případě volby VEHICLE je rychlost
vypočítávána ze signálu SPEED PULSE dle vzorce COEFFICIENT = PULSE /
SPEED. K připojení jsou využívány vodiče SPEED-A a SPEED-B.
2. SPD UNIT – Jednotky rychlosti: km/h nebo míle/h.
3. LOW SPD a HIGH SPD – Limity pro nízkou a vysokou rychlost, jejichž sledování
lze spustit u položky ENABLE. Dále lze nastavit limitní rychlost (THRESHOLD) a
spuštění nahrávání (RECORD) při překročení dané rychlosti.
Nabídka Tools – Nástroje správy SD karet a sledování polohy
Nabídka TOOLS obsahuje nástroje správy SD karet a sledování pohybu vozidla.
20
Nabídka FORMAT – Formátování SD karty
Před zahájením používání nové SD karty je doporučeno provést její formátování – v nabídce
TOOLS zvolte položku FORMAT, následně vyberte požadovanou kartu (SD1) a potvrďte
formátování tlačítkem FORMAT a následně YES.
Upozornění: formátováním dojde k vymazání celého obsahu dané SD karty.
Nabídka CONFIGURE – Uložit a opětovně použít nastavení systému
Nabídka CONFIGURE je znázorněna na obrázku výše vlevo a umožňuje následující funkce:
1. EXPORT CONFIGURE – Uložit (exportovat) aktuální nastavení systému na SD
kartu SD1. Toto uložené nastavení může sloužit jako záloha, nebo lze tuto SD kartu
následně vložit do jiného systému a nahrát (použít) dané nastavení.
2. LOAD NEW CONFIGURE – Nahrát nastavení systému z uložené zálohy – viz výše.
3. RESET SETTING – Obnovit tovární nastavení systému.
Nabídka LOG – Vyhledávání událostí v záznamech
Nabídka LOG je znázorněna na obrázku výše vpravo a umožňuje vyhledávat různé události
v záznamech o provozu vozidla – LOG. Lze vyhledávat všechny události (ALL), dále pouze
vyvolání poplachu (ALARM), nebo dle daného uživatele (USER).
Nabídka MOTION DETECTION – Sledování pohybu na kamerách
V nabídce MOTION DETECTION lze spustit
sledování pohybu na jednotlivých kamerách – kanály
CH1 až CH 4. Událost (zaznamenání pohybu) bude
zapsána v záznamech (LOG) jako typ MD ALARM.
V případě opakovaného vzniku tohoto typu poplachu
bude událost zapisována každých 30 sekund. Dále lze
nastavit, jestli má být ukládáno video při vyvolání
tohoto typu poplachu. Systém dále umožňuje uložit
i video před zahájením poplachu, což lze nastavit
v nabídce RECORD u položky ALM PRE-REC TIME.
21
Citlivost na pohyb ve vymezené oblasti (popsáno dále) udává položka SENSITIVITY, kterou
lze nastavit na LOW (nízká), MEDIUM (střední) a HIGH (vysoká).
Ke správné funkci sledování pohybu je dále zapotřebí nastavit, která část obrazu má být
sledována – to lze provést po stisknutí tlačítka CONFIGURE u daného kanálu CH1 až CH4.
Bude zobrazena obrazovka nastavení, která je ilustrována na obrázku níže.
Postupujte následujícím způsobem:
1. Zvolte první rámeček a stiskněte tlačítko ENTER.
2. Zvolte druhý rámeček, přičemž úhlopříčka nebo obdélník mezi těmito dvěma
rámečky představuje požadovanou plochu. Po stisknutí tlačítka ENTER bude oblast
označená úhlopříčkou označena tmavě-zelenou barvou.
3. Stiskněte tlačítko RETURN k návratu na předchozí nabídku a následně potvrďte
nastavení tlačítkem SAVE.
4. Zvolenou oblast lze také vymazat tlačítkem CANCEL a následně zadat oblast novou.
Nabídka UPGRADE – Aktualizace firmwaru systému
Nabídka UPGRADE umožňuje aktualizaci firmwaru systému. Před zahájením aktualizace je
však zapotřebí získat aktualizační soubor s označením „HI3512-wkpmdvr.crc“ a tento
soubor zkopírovat na SD kartu, kterou vložíte do zdířky s označením SD1. Následně zvolte
nabídku UPGRADE.
Během procesu aktualizace firmwaru nevysunujte SD kartu ani nevypínejte napájení
systému, protože by došlo k poškození systému.
22
Nabídka Playback – Přehrávání záznamů
Po výběru nabídky PLAYBACK je zapotřebí zvolit záznamy, které si přejete přehrát –
k tomu je určena nabídka SEARCH, která je ilustrována na obrázku níže vpravo.
V nabídce SEARCH lze zvolit následující parametry vyhledávání:
1. REC TYPE – Typ záznamu: ALL (všechny záznamy), NORMAL (běžné nahrávání
při nastartování vozidla), ALARM (nahrávání při vyvolání poplachu).
2. CHANNEL – Video-kanál nebo paměťová karta.
3. DATE – Datum.
4. START TIME – Počáteční čas.
5. END TIME – Koncový čas.
Po potvrzení parametrů vyhledávání tlačítkem SEARCH budou na obrazovce SEARCH
RESULT zobrazeny výsledky vyhledávání, ve kterých lze zvolit požadovaný záznam
k přehrání.
Přehrávání záznamů
Přehrávání zvoleného záznamu je ilustrováno na obrázku níže:
23
Kromě videa jsou v záznamech uloženy také údaje o GPS poloze a rychlosti daného vozidla.
Záznam lze zrychleně přetáčet vzad a vpřed tlačítky (<<) a (>>) - každým stisknutím se
rychlost přetáčení změní: 2 x, 4 x, 8 x a 16 x. Přehrávání lze případně pozastavit tlačítkem
(►||). Uložené záznamy lze také přehrávat na počítači, jak bude popsáno dále.
Nabídka PTZ
Nabídka PTZ je ilustrována na obrázku výše
a umožňuje nastavení protokolu pro jednotlivé kanály:
1. PROTOCOL – Protokol PELCO-D nebo PELCO-P.
2. BAUDRATE – Bitová rychlost 1200, 2400, 4800, nebo 9600.
3. Dbit – Výchozí hodnota je 8 bitů.
4. Sbit – Výchozí hodnota je 1.
5. VERIFY – Kontrola.
6. NUM – Tato adresa (číslo) musí být shodná s adresou (kódem) PTZ. Normálně je
tato hodnota 1, lze ji však změnit v případě potřeby označení (výběru) jiného PTZ.
7. Zapojení kabelu: Kladný pól PTZ připojuje RS485A, záporný pól připojuje RS485B.
8. Vzdálené ovládání: Posun lze ovládat prostřednictvím tlačítek (▲) / (▼) / (◄) / (►).
Dále lze využít tlačítka ZOOM, FOCUS a IRIS.
Další informace jsou uvedeny v kapitole Zapojení a nastavení PTZ.
24
Nabídka Info – Údaje o systému
Po výběru položky INFO budou zobrazeny údaje o systému, kapacitě SD karet a připojení a
funkcích jednotlivých modulů – GPS. Údaje o systému jsou znázorněny na několika
obrazovkách, jak je ilustrováno na obrázcích níže.
Základní zapojení, nastavení a přehrávání
Zapojení vodičů během testování systému
Napájecí kabel se skládá ze 3 vodičů – černého, červeného a žlutého. Červený vodič připojte
ke kladné svorce baterie (+), černý vodič k záporné svorce (-). Žlutý vodič je určen
k připojení k zapalování nebo osvětlení ve vozidle spuštěné ještě před zapalováním. Pro
účely testování systému je však vhodné spojit červený a žlutý vodič a oba připojit ke
kladnému pólu napájení, čímž bude systém spuštěn stále, což je oznámeno modrým
indikátorem PWR. Ke konektoru AV-OUT systému připojte displej. Systém lze spustit
elektronickým klíčem, což bude potvrzeno rozsvícením příslušných indikátorů.
Schéma zapojení je znázorněno na obrázku níže:
Povolený rozsah napájecího napětí je 8 až 36 V DC. Pokud svítí pouze modrý indikátor, je
systém připraven v pohotovostním režimu. Svítící další indikátory oznamují systém
v provozu.
Režimy nahrávání a zapojení vstupů (senzorů)
Systém umožňuje celkem 3 režimy nahrávání, které lze zvolit v nabídce RECORD →
NORMAL pod položkou REC MODE, jak je také popsáno v příslušné kapitole nastavení.
25
1. AUTO – Automatické nahrávání
Automatické nahrávání je zahájeno po spuštění systému, pokud je vložena paměťová SD
karta.
Poznámka: Při prvním použití nové SD karty je doporučeno provést její formátování, jak je
popsáno výše.
2. TIMED RECORDING – Nahrávání v daný čas
Po výběru tohoto režimu je zapotřebí nastavit požadované časy, ve kterých má být
provedeno nahrávání: nabídka RECORD → TIME LIST, jak je popsáno v příslušné kapitole
nastavení.
3. ALARM RECORDING – Nahrávání v případě vyvolání poplachu
V režimu nahrávání v případě vyvolání poplachu může být uložen i video záznam před
příchodem signálu vyvolání poplachu, jak je popsáno v příslušné kapitole nastavení
(RECORD → NORMAL). Dále lze nastavit, jak dlouhý záznam po vyvolání poplachu má
být uložen.
Testování vstupů systému lze provést v následujícím uspořádání:
Systém umožňuje vyhodnocovat 4 různé typy vstupů (senzorů):
A. Vstupy SENSOR IN
Vstupy označené SENSOR IN (celkem 6 vstupů) slouží k připojení externích spínačů
nebo tlačítek. U těchto vstupů lze dále nastavit, jestli mají být spínány vysokou nebo
nízkou napěťovou úrovní – viz nabídka VEHICLE → SENSOR.
B. Překročení nastavené povolené rychlosti
Systém umožňuje sledovat rychlost buďto prostřednictvím GPS systému, nebo
z údajů o rychlosti vozidla (SPEED PULSE), jak lze nastavit v nabídce VEHICLE →
SPEED. Při překročení nastavené povolené rychlosti bude zahájeno nahrávání
záznamu. V případě zjištění rychlosti z údajů vozidla je zapotřebí připojit příslušné
vodiče, jak je schematicky znázorněno na obrázku níže. Rychlost je vypočítávána dle
vzorce COEFFICIENT = PULSE / SPEED. K připojení jsou využívány vodiče
SPEED-A a SPEED-B.
26
C. Senzor zrychlení
Senzor zrychlení (G-Senzor) vyhodnocuje zrychlení vozidla ve 3 osách a může tedy
reagovat například na prudké brzdění nebo změnu směru. Nastavení citlivosti
v jednotlivých osách lze provést v nabídce VEHICLE → G-SENSOR. Toto nastavení
záleží na typu daného vozidla a dalších parametrech, které je zapotřebí vyzkoušet.
D. Zjištění pohybu na kameře
Podmínky, za kterých má být spuštěn alarm při zjištění pohybu na kameře, lze
nastavit v nabídce TOOLS → MOTION DETECTION. Jedná se o úroveň citlivosti
na pohyb a dále vymezení sledované oblasti.
Zapojení a nastavení PTZ (Pan-Tilt-Zoom kamera)
Postupujte následujícím způsobem:
1. Zvolte PTZ protokol: PELCO-D (rozšířenější), nebo PELCO-P.
2. Nastavte rychlost Baudrate: 1200, 2400, 4800, nebo 9600.
3. Nastavte adresu PTZ – výchozí hodnotou je 1, lze ji však změnit, pokud je využíváno
více PTZ systémů.
4. Zapojte ovládací kabel RS-485: vodiče RS-485A a RS485-B.
Po provedení úspěšného zapojení a nastavení parametrů je nutné zvolit vstupní kanál, který
je využit pro připojení PTZ (například CH2), aby bylo možné provádět požadované ovládání
kamery.
5. Zapojení a následné ovládání je možné třemi způsoby:
A. Ovládací kabel RS-485 na PTZ je připojen ke vstupům RS-485-A a RS-485-B na
systému. Video kabel je připojen ke vstupu systému, který zároveň poskytuje
napájení pro PTZ. V tomto zapojení lze systém PTZ ovládat prostřednictvím
dálkového ovladače. Schéma je znázorněno na obrázku níže.
B. Ovládací kabel PTZ RS-485 je připojen přímo ke klávesnici (joysticku) a není
přímo připojen k systému. Do systému je však připojen video kabel a dále systém
poskytuje napájení pro PTZ a klávesnici. Ovládání tímto způsobem lze doporučit.
Schéma je znázorněno na obrázku níže.
27
C. Ovládací kabel PTZ RS-485 je připojen ke klávesnici (joysticku) i k systému,
takže lze PTZ ovládat prostřednictvím dálkového ovladače, klávesnice nebo
systému CMS.
Přehrávání záznamů na počítači
Uložené záznamy lze přehrávat přímo prostřednictvím systému, nebo snáze prostřednictvím
počítače. K tomu je určen program MDVR Player, který je zapotřebí nejprve nainstalovat –
na instalačním CD zvolte soubor „MDVR Player V1.0.1.30_111221.exe“. Povolte a
proveďte celou instalaci, jak je ilustrováno na obrázku níže.
Požadovanou SD kartu nejprve vyjměte z systému a připojte ji k počítači prostřednictvím
zabudované nebo externí čtečky SD karet. Po úspěšné instalaci tohoto nového zařízení
budou zobrazeny jednotlivé složky (dle data) a v těchto složkách budou jednotlivé záznamy,
jak je ilustrováno na obrázku níže.
28
Ovládací okno programu MDVR Player poskytuje následující funkce:
Možné problémy a jejich řešení
Žádný video výstup ze systému
1. Zkontrolujte, jestli je správně zapojeno napájení a jestli je systém spuštěn. Pokud je
systém pouze v pohotovostním režimu, svítí modrý indikátor.
2. Zkontrolujte, zda je správně připojen displej a jeho vstup přepnut na příslušný vstup.
3. Zkontrolujte, zda je výstup systému AV-OUT správně připojen k displeji.
Konektor video vstupu systému neodpovídá výstupu kamery
1. Systém využívá 4-pinový kulatý konektor. Pokud výstupní konektor kamery tomuto
neodpovídá, zkuste sehnat příslušný konvertor.
Paměťová SD karta je vložena, avšak systém nenahrává
1. Zkontrolujte, zda je SD karta správně vložena a zda není chráněna proti přepsání. SD
kartu je doporučeno vkládat a vyjímat pouze při vypnutém systému.
2. Novou SD kartu je doporučeno nejprve naformátovat.
3. Zkontrolujte, zda není spuštěn režim nahrávání pouze v určitém čase (TIMING) nebo
v případě vzniku poplachu (ALARM).
Požadovaný záznam nelze nalézt
1. Nahrávání bylo patrně vypnuté – zvolte odpovídající režim nahrávání.
29
Poloha dle GPS
Slabý nebo žádný signál GPS
1. Zkontrolujte, zda je váš model systému vybaven GPS modulem.
2. Zkuste umístit GPS anténu mimo vozidlo.
Uváděná poloha vozidla neodpovídá
1. Přesnost GPS systému je dána aktuálními podmínkami, systémovou chybou určení
polohy a omezením přesnosti dané provozovatelem systému.
1. .
Kvalita obrazu a délka záznamu
Tabulka níže udává přibližné paměťové místo pro jeden vstupní kanál za hodinu. Skutečná
velikost souboru bude záležet na aktuálním osvětlení a jeho změnách, pohybu objektů a
dalších vlivech. Pokud je video obraz stálý, bude výsledný soubor výrazně menší. Paměťové
místo lze šetřit vypnutím ukládání zvuku nebo vypnutím těch video-kanálů, které nejsou
aktuálně využívány.
30
Download

Návod - LevneAlarmy.cz