Fincentrum a PwC ČR vyhlásily Investici roku 2010:
nejlepším fondem se stal ING (L) Invest Prestige & Luxe
Praha, 8. února 2011
Mezi podílovými fondy určenými pro zhodnocování úspor drobných investorů přinesl
drobným střadatelům nejlepší zhodnocení při nejnižším riziku fond ING (L) Invest Prestige
& Luxe. Na zpracování detailní analýzy českého investičního trhu spolupracovaly
společnosti Fincentrum Media, PwC Česká republika a odborný portál Investujeme.cz.
TISKOVÁ ZPRÁVA
„Čeští spotřebitelé při správě svých osobních financí dlouhodobě chybují. Nerozlišují základní
vztahy výnosu a rizika, neumí rozlišit význam časového horizontu, na který investici zamýšlejí.
Analýza investičního trhu s názvem Investice roku 2010 je dalším z projektů, kterým chce
Fincentrum přispívat pravidelně ke zvyšování míry finanční gramotnosti českých spotřebitelů,“
uvedl při vyhlášení Investice roku 2010 Petr Stuchlík, předseda představenstva skupiny
Fincentrum.
Součástí Investice roku 2010 je proto také pohled na rok 2011. „Dostupné studie PwC indikují
mírné oslabení růstu globální ekonomiky na řádově 4 %. Větší zpomalení přitom očekáváme v EU,
kde budou stále chrastit kostlivci ve skříních. Tématem zde budou stále deficity některých států.
Globální lídři budou věřit spíše rozvíjejícím se trhům,“ uvedl Petr Kříž, vedoucí partner sektoru
Finančních služeb PwC Audit.
Výsledky analýzy Investice roku 2010
Vítězný fond ING (L) Invest Prestige & Luxe těžil z oživení trhů v době odeznívání finanční
a ekonomické krize. „Fond investuje do značek, které jsou spojované s prestiží a luxusem. Jeho
dobré výsledky potvrzují, že úspěšní lidé se po odříkání v roce 2009 vloni dopřáli odměnu za svou
tvrdou práci. V analýze se dařilo i dalším fondům s podobným zaměřením,“ uvedl Josef Rajdl,
vedoucí analytik společnosti Fincentrum.
Kategorie
Vítězný fond
Fond peněžního trhu 2010
Fond peněžního trhu otevřený podílový
fond ČP INVEST investiční společnost
Konzervativní
dluhopisový fond 2010
Progresivní dluhopisový
fond 2010
Conseq Invest Konzervativní dluhopisový
fond
Fond korporátních dluhopisů otevřený
podílový fond ČP INVEST investiční
společnost
Hrubý výnos
Nadvýnos
Nadvýnos / riziko
1,35 %
záporný
n.a.
2,85 %
0,51 %
0,79
8,37 %
5,465 %
2,07
Akciový fond 2010
ING (L) Invest Prestige & Luxe
42,31 %
36,22 %
2,26
Smíšený fond 2010
Zlatý otevřený podílový fond ČP INVEST
investiční společnost
27,34 %
21,69 %
1,22
Investice roku 2010
(hlavní cena)
ING (L) Invest Prestige & Luxe
42,31 %
36,22 %
2,26
Na zhodnocení ve fondech peněžního trhu měla vliv nízká cena peněz na mezibankovním trhu.
Plusového zhodnocení tak dosáhly většinou pouze fondy s nízkými správcovskými poplatky.
Zajímavých výnosů dosáhli investoři také ve smíšených fondech – některé z nich nabídly v roce
2010 při nižším riziku než akciové fondy velmi zajímavá zhodnocení.
Metodiku pro hodnocení a porovnání jednotlivých fondů zpracoval analytický tým společnosti
Fincentrum. Právě poměr čistého výnosu a rizika investice do fondu je vhodný pro srovnání
jednotlivých fondů, které se drobným investorům nabízí.
Investice roku 2010: objektivní a proklientská metodika
Hodnocení fondů je založené na objektivních a proklientských kritériích. Výsledky vychází
z celkového ročního výnosu fondu po odečtení poplatků, od něj byl odečtený 12-měsíční
EURIBOR platný ke konci roku 2009. Výsledkem je „nadvýnos“, který říká, jakou přidanou hodnotu
přinesl fond v porovnání s bezrizikovou investicí na finančním trhu.
Pro drobné investory je velmi důležitá možnost srovnat bez problémů fondy v jednotlivých
kategoriích. Aby bylo možné srovnat například akciové a dluhopisové fondy, vydělili hodnotitelé
před stanovením konečného pořadí nadvýnos průměrnou volatilitou konkrétního fondu.
„Výsledkem je míra čistého nadvýnosu v přepočtu na jednotku celkového rizika – takzvané Sharpe
ratio,“ doplnil Josef Rajdl.
Velké rezervy ve znalostech drobných investorů
TISKOVÁ ZPRÁVA
Analýza investičního trhu Investice roku 2010 vznikla jako reakce na nedostatečné znalosti
a informovanost drobných investorů, se kterou se setkávají při každodenní práci finanční poradci
skupiny Fincentrum.
„Po snížení státní podpory stavebního spoření sledujeme zvýšený zájem o podílové fondy také
u spotřebitelů, kteří se doposud spokojili s výnosem stavebního spoření. Rozdmýchání diskuse
o podílových fondech a další finanční vzdělávání obyvatel České republiky je nezbytným
předpokladem toho, aby se drobní investoři a střadatelé vyhnuli případným omylům a zklamáním,“
uzavřel Petr Stuchlík.
Upozornění:
Investice roku 2010 je nezávislou analýzou investičních příležitostí v roce 2010 se zaměřením na běžného občana ČR.
Vyhodnocené jsou jen lehce dostupné nástroje kolektivního investování (otevřené fondy). Kritériem hodnocení je
absolutní výnos instrumentu vzhledem k jeho volatilitě a měnovému riziku. Cílem analýzy je popularizace nástrojů
pravidelného investování běžným občanům ČR a zvýšení jejich finanční gramotnosti v této oblasti.
V případě zájmu o další informace kontaktujte:
Miroslav Beneš
Fincentrum
Tel.: +420 603 174 347
E-mail: [email protected]
Pavel Heřmanský
PwC Česká republika
Tel.: +420 251 151 827
E-mail: [email protected]
Skupina Fincentrum byla založena v dubnu 2000 s cílem vybudovat na českém internetu nejlepší finanční server.
Web koupila v červenci 2001 akciová společnost Mafra. Po prodeji internetového portálu pokračuje skupina Fincentrum
v rozvoji finančně-poradenských aktivit v oblastech finančního poradenství, zaměstnaneckých výhod a médií.
Obrat společností skupiny Fincentrum v roce 2010 překonal 810 milionů Kč, v roce 2011 je očekáván obrat přesahující
1 miliardu Kč. V roce 2010 se stala skupina Fincentrum historicky první finančně-poradenskou firmou, která byla
zařazena mezi 100 nejlepších firem v Česku v žebříčku Českých 100 nejlepších.
Další informace získáte na www.fincentrum.com.
PwC (www.pwc.cz) poskytuje auditorské, daňové a poradenské služby veřejným i soukromým organizacím v různých
průmyslových odvětvích. Spojení znalostí, zkušeností a nápadů více než 161 000 pracovníků ve 154 zemích nám
umožňuje získávat důvěru veřejnosti a zvyšovat hodnotu podnikání pro naše klienty a jejich vlastníky.
Název „PwC“ označuje všechny společnosti skupiny PricewaterhouseCoopers International Limited, z nichž každá je
samostatným a nezávislým právním subjektem.
Další tiskové zprávy, publikace a studie vydané PwC a články našich odborníků naleznete na www.pwc.cz/czpress.
Příloha tiskové zprávy:
Investice roku – metodika
V nominaci ve všech kategoriích mohou být zařazeny pouze následující typy fondů:
- fond je určen pro retailovou klientelu a bylo možné do něj vstoupit na počátku roku a vystoupit na konci
roku (tedy ne uzavřené tranše zajištěných fondů nebo speciální fondy kvalifikovaných investorů);
- fond je dostupný retailovým klientům a k fondu jsou volně dostupné informace za rok 2010; existuje-li
více měnových tříd, zastoupena bude jen jedna (primárně v CZK, EUR má přednost před USD);
- minimální jednorázová investice musí být nižší nebo rovna 100 000 Kč a pravidelná investice musí být
nižší nebo rovna 3 000 Kč.
Kategorie zařazení fondů:
TISKOVÁ ZPRÁVA
1) Fondy peněžního trhu
Do této kategorie spadají fondy, které trvale investují na trhu dluhopisů anebo na peněžním trhu. Celková
modifikovaná durace nesmí překročit hodnotu 1 (při překročení tohoto limitu je fond klasifikován jako
dluhopisový fond). Hodnoceny budou pouze fondy korunové, popř. denominované v CZK, investující do
korunových nástrojů či do CZK zajištěné. Minimálně 90 % hodnoty fondu musí být investováno do
nástrojů v CZK, popř. zajištěno v CZK.
2) Dluhopisové fondy
Do této kategorie spadají fondy, které trvale investují na trhu dluhopisů. Doplňkové investování do akcií je
možné, ale podíl akcií nesmí překročit 10 % aktiv fondu. Dluhopisové fondy zahrnují i indexové fondy
vázané na obligační indexy. Fondy budou rozčleněny do dvou následujících skupin.
a) Konzervativní dluhopisový fond
Jedná se o fondy korunové, popř. denominované v CZK, investující do korunových nástrojů či do CZK
zajištěné. Minimálně 80 % hodnoty fondu je v CZK, popř. zajištěno v CZK. Fond musí být zaměřen na
české státní dluhopisy nebo dluhopisy s investičním ratingem.
b) Progresivní dluhopisový fond
Jedná se o dluhopisové fondy nespadající do kategorie konzervativní dluhopisový fond, tedy např.
obsahují spekulativní korporátní dluhopisy a dluhopisy ze zemí emerging markets bez ohledu na
zajištění či měnu denominace.
3) Akciové fondy
Do této kategorie spadají fondy trvale investující na akciovém trhu minimálně 66 % aktiv (tj. do akcií
a instrumentů nesoucích riziko akcií). Akciové fondy zahrnují i indexové fondy vázané na akciové indexy.
Do této kategorie budou zařazené také fondy fondů, které trvale investují jen do akciových fondů.
U akciových fondů nezáleží na měně denominace. Doplňkově se stanovuje, zda je fond orientován
sektorově, tj. fond, který investuje výhradně do určitého ekonomického sektoru či regionálně, tj. fond
specializující se na určité regiony. Pomocí těchto kritérií budou fondy rozděleny do následujících skupin.
a) Globální akciové fondy a fondy vyspělých trhů
Jedná se o fondy:
o zaměřené na Severní Ameriku a/nebo západní Evropu,
o s širokou globální diverzifikací včetně těch, které jsou programově „převážené“ v určitém regionu.
b) Regionálně zaměřené fondy
Jedná se o fondy, které jsou zaměřené na akcie společností působících v určitém regionu (např.
východní Evropa, Latinská Amerika), s výjimkou regionů Severní Amerika a západní Evropa, nebo
orientací na konkrétní zemi s výjimkou zemí Severní Ameriky nebo západní Evropy (např. Česká
republika, Japonsko, Austrálie, Malajsie, Čína).
c) Sektorově zaměřené fondy
Do této skupiny spadají fondy, které jsou odvětvově zaměřené: např. na životní prostředí, těžební
průmysl atd.
a) Garantované fondy
Do této kategorie spadají fondy, které mají určitým způsobem garantovanou hodnotu. Jedná se
především o click fondy a fondy garantované. Hodnoceny budou jen fondy, jejichž hodnota je
garantována v CZK.
b) Smíšené fondy
Do této kategorie spadají fondy, které investují do aktiv na různých trzích a nejsou stanoveny limity
pro podíl akcií či dluhopisů. V této kategorii budou také zařazeny fondy fondů, které nespadají do
kategorie akciových fondů. Zároveň jsou v této kategorii zařazeny fondy nespadající do jiné výše
uvedené kategorie (např. nemovitostní fondy a komoditní fondy).
Zdrojová data
Pro každý fond je zapotřebí těchto informací v uvedeném formátu:
- plný název fondu a ISIN, včetně uvedení investiční společnosti a měny, ve které je uvedena cena
podílových listů;
- kategorie podle výše uvedených pravidel – ve sporných případech doplňkové informace, například
stručný popis investiční strategie nebo orientační struktura portfolia;
- časová řada cen podílových listů pro každý pracovní den v roce; není-li cena uvedena z nějakých
důvodů (např. státní svátek v Lucembursku, apod.), uvádí se cena za předchozí den;
- časová řada musí být upravena na pracovní dny v ČR, tj. bez sobot, nedělí a českých státních svátků;
- tabulky vstupních a výstupních poplatků ve formátu:
Výše investice
Vstupní poplatek jako % investované částky
100 000 Kč jednorázově
Výše odkupu
Výstupní poplatek jako % z odkupu 365. den
TISKOVÁ ZPRÁVA
100 000 Kč jednorázově
Způsob vyhodnocení výsledků
Výsledky budou pro každou kategorii vyhodnoceny tímto způsobem:
1. Pro každý fond se vypočítá celkový roční výnos v CZK (vyjádřený v %).
2. Pro každý fond se vypočte čistý výnos zohledněním vstupních a výstupních poplatků.
3. Od tohoto výsledku se nadále odečte hodnota jednoroční sazby PRIBID platná ke konci předchozího
roku (tj. 31. 12. 2009), která představuje bezrizikovou investici.
4. Výsledek budeme nazývat „nadvýnos“ (N).
5. Pro každý fond se vypočte celková anualizovaná volatilita na bázi denních výnosů. Pro fondy
s denominací jinou než CZK se do volatility promítne i měnové riziko (např. CZK/EUR, CZK/USD, atd.).
6. Pro každý fond se vypočte podíl N / volatilita. Tento poměr se nazývá Sharpeův poměr (Sharpe Ratio)
a jde vlastně o míru nadvýnosu v přepočtu na jednotku celkového rizika vyjádřeného volatilitou. Tato
hodnota je podkladem pro výpočet konečného žebříčku.
7. Protože Sharpeův poměr poskytuje hodnoty srovnatelné napříč kategoriemi, je možné vytvořit i celkový
žebříček výkonnosti vyjádřené jakožto podíl „nadvýnos / celkové riziko“.
Závěr
Výsledkům bude přiřazeno pořadí a budou publikovány podle specifikací společnosti Fincentrum.
V současnosti plánované vyhlašované kategorie jsou následující:
1. Fond peněžního trhu (kategorie zařazení fondů (1)),
2. Konzervativní dluhopisový fond (kategorie zařazení fondů (2a)),
3. Progresivní dluhopisový fond (kategorie zařazení fondů (2b)),
4. Akciový fond (kategorie zařazení fondů (3)),
5. Garantovaný fond (kategorie zařazení fondů (4)),
6. Smíšený fond (kategorie zařazení fondů (5)),
7. Investice roku (nejlepší z výše uvedených),
8. Divoká karta investujeme.cz (potenciálně zajímavý fond dle redakce investujeme.cz).
Poznámka: Kategorie, ve které žádný fond splňující kritéria nebude mít kladný nadvýnos dle výše uvedených
pravidel, nebude vyhlašována. Výjimkou je kategorie fond peněžního trhu z důvodu možného kratšího
investičního horizontu. Pokud v této kategorii žádný fond nesplní podmínku kladného nadvýnosu, bude na
tuto skutečnost upozorněno a fondy budou porovnávány dle čistého výnosu k volatilitě. Za těchto okolností
však tyto fondy nebudou zařazeny do celkového pořadí.
*
*
*
Download

TZ Investice roku 2010 - Fincentrum