ATMOS Chrást s.r.o.
Tel.: +420 377 860 131 Fax: +420 377 945 379
Plzeòská 149, 330 03 Chrást u Plznì
http://www.atmos-chrast.cz, e-mail: [email protected]
PRODEJNÍ AKCE
- vybrané šroubové kompresory ALBERT
PØEDMÌT AKCE:
sleva 5% +dárkové poukázky
1
ALBERT E.50 V:
2
3
ALBERT E.50 VS (s integrovaným sušièem)
v hodnotì 5000,- Kè
ALBERT E.100 VS Vario (s integrovaným sušièem)
Model
Typ
Výkonnost
[m3/min.]
Tlak(*)
[bar]
Motor
[kW]
TN
[l]
Poznámka
Stand. ceníková cena
bez DPH
ALBERT E.50 V
0,87
9
5,5
270
-
79 213,00 Kè
ALBERT E.50 VS
0,87
9
5,5
270
int. sušiè
94 213,00 Kè
ALBERT E.100 VS
0,57-1,85
6 až 10
11,0
270
int. sušiè
133 000,00 Kè
Akèní cena(1)
bez DPH
75 252 Kè
89 502 Kè
126 350 Kè
Struèný popis stroje:
Akèní šroubové kompresory jsou vybaveny vzdušníkem o objemu 270 litrù a v pøípadì variant “S” i integrovaným kondenzaèním
sušièem Friulair. Všechny kompresory jsou chránìny speciální elektronickou øídící jednotkou ATMOS Care (ATMOS Chip), která
hlídá servisní intervaly a v pøípadì potøeby modifikuje výkonnost kompresoru, aby zabránila poškození stroje od zneèištìných filtrù.
Šroubové kompresory jsou urèeny pro prùmyslové využití, kontinuální dodávku stlaèeného vzduchu, mají dlouhou životnost a relativnì nízkou hluènost.
Detailní a závazné technické parametry(*): viz www.atmos-chrast.cz. Pro bližší informace kontaktujte svého prodejce.
Podmínky akce
Akce se vztahuje na všechny objednávky akèních kompresorù doruèených do sídla firmy ATMOS Chrást, s.r.o.
v dobì trvání akce a v rámci území ÈR. Princip: Sleva 5% ze standardních ceníkových cen vybraných šroubových kompresorù.
Cena po slevì 5% - viz akèní cena(1) výše v tabulce. Závaznou objednávkou akèního stroje, po zaplacení celé kupní ceny, vzniká objednavateli nárok
navíc na dárkové poukázky Cadchoc v celkové hodnotì 5000,- Kè za každý akèní stroj. Partnerù, kteøí akceptují dárkové poukázky
Cadhoc, je celá øada. Jejich kompletní seznam, je uveden na www.seky.cz.
Pokud nebude uvedeno jinak, dárkové poukázky budou zaslány Èeskou poštou (jako cenina) - primárnì na adresu provozovny objednavatele uvedené
v objednávce. Poukázky budou zaslány dle možností firmy ATMOS Chrást s.r.o. (bez zbyteèného odkladu). V pøípadì jakéhokoliv sporu, zejména
o vzniku nároku na akèní slevu, èi dárkové poukázky Cahoc v jakékoliv výši, rozhoduje firma ATMOS Chrást s.r.o. Poukázky se považují za doruèené
jejich odesláním na specifikovanou adresu.
Fotografie kompresorù jsou pouze ilustrativní. Podrobná technická specifikace je k dispozici na www.atmos-chrast.cz.
Firma ATMOS Chrást s.r.o. si vyhrazuje právo na zmìny a na právo akci kdykoliv odvolat. Z dané akce nelze vyvozovat žádný právní nárok!
NAKUPUJTE VÝHODNÌ!
PLATNOST OD 1.
10. 2014 DO 15. 11. 2014
Download

Akční nabídka Atmos - merkle