Odvodnění plochých střech Vario
Technická příručka
Stav:
Srpen 2011
Odvodnění plochých střech Vario
Obsah
Technická příručka
Strana
Podklady pro rozhodování
5
Zásady pro odvodnění plochých střech
5
Normativní podklady pro navrhování a výpočet
6
Vnitřní odvodnění - navrhování
8
Vnitřní odvodnění - realizace
9
Vnější odvodnění
10
Nouzové odvodnění - realizace
11
Prvky odvodnění FDT Vario
12
Vpust Vario
13
Sortiment komponentů vpustí Vario
14
Oblasti použití komponentů vpustí Vario
15
Příklady instalace
16
Montáž jednostupňové vpusti Vario
19
Montáž nástavce pro zateplené střechy
(dvoustupňová vpust)
20
Montáž sanační vpusti Vario
20
Zapojovací schema k vyhřívaným vpustem Vario
21
Dodací program vpustí Vario
22
Technické údaje - odvodňovací kapacita
23
Rozměry vpustí Vario
24
Příslušenství k vpustem Vario
26
FDT - kompetentně rozhodnout
spolehlivě odvodnit.
5
Podklady pro rozhodování
Zásady pro odvodnění plochých střech
Odvodnění plochých střech je třeba navrhnout
tak, aby byla srážková voda bez překážek
odvedena se střešní plochy nejkratší cestou.
Rozhodujícím předpokladem pro to je dostatečný
spád.
Při návrhu odvodnění se vychází z ČSN EN
12056 Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy
– Část 3: Odvádění dešťových vod ze střech –
Navrhování a výpočet a z na ni navazující revize
ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace.
Při odvodňování plochých střech
se rozlišuje mezi:
vnějším odvodněním do podokapních
žlabů
vnitřním odvodněním vpustěmi/přelivy
U plochých střech se spádem pod 5°
se doporučuje vnitřní odvodnění.
6
Podklady pro rozhodování
Vpusti a odvodňovaci potrubí se plánují a navrhují podle ČSN EN 12056 Vnitřní kanalizace
– Gravitační systémy. Odvodnění plochých
střech detailně stanovuje její Část 3: Odvádění
dešťových vod ze střech – Navrhování a výpočet.
Na znění této normy navazuje ČSN 75 6760
která se ni v příslušných místech svého textu
odkazuje.
Dešťovou vodu je možno se střešní plochy
odvádět z hlediska způsobu jejího proudění
gravitačními nebo podtlakovými odvodňovacími
systémy. Odvodňovací systémy FDT jsou systémy
gravitační.
Výchozí veličinou rozhodující pro návrh počtu
a světlosti vtoků je odtok dešťových vod Q
udávaný v litrech za sekundu (l.s-1). Odtok
dešťových vod se vypočte ze vztahu
Q=i*A*C
kde i
intenzita deště v litrech za sekundu na
jeden metr čtvereční (l .m-2. s-1), kterou
ČSN 75 6760 stanovuje pro ploché
střechy hodnotou i = 0,30 l .m-2. s-1
A
účinná plocha střechy (m2), kterou je
vodorovný průmět odvodňované
plochy nebo tzv. účinná plocha střechy
dle ČSN EN 12056-3, čl. 4.3.2
C
součinitel odtoku (-), který má v případě
plochých střech s propustnou horní vrstvou tlustší než 100 mm hodnotu 0,5
a pro ostatní ploché střechy hodnotu
1,0. V případě vegetačních souvrství
s intenzívním ozeleněním může být
hodnota tohoto součinitele dle
ČSN 75 6750, tab. 9 až v rozmezí
0,05 - 0,15 (v závislosti na sklonu
povrchu).
Kontrukce všech střešních vpustí, přelivů
a chrličů musí umožňovat rychlý a plynulý odtok
dešťové vody se střešního povrchu.
Na střešní ploše nesmí dojít ke vzdutí vody které
by překročilo únosnost nosné střešní konstrukce.
Zvolený konstrukční typ vpusti musí umožňovat
spolehlivé a zaručeně vodotěsné napojení
Odvodnění plochých střech Vario
příslušné povlakové hydroizolace na vtokové
hrdlo vpusti.
Světlost svislého odpadního potrubí se stanovuje
v závislosti na odtoku dešťových vod a na návrhové hloubce vody. V případě gravitačního
odvodňovacího systému se svislým odpadním
potrubím s kruhovým průřezem se odcházející
dešťovou vodou nikdy nezaplní celý průřez
potrubí. Voda odchází ve tvaru prstenců podél
stěn potrubí, v jeho středu zůstává volná oblast
tvořená zpětně proudícím vzduchem, takže
reálně je průřez potrubí zaplněn vodou pouze
maximálně ze 40-60%. ČSN 75 6760 používá
v tab. 10 pro stanovení hydraulické kapacity
vnitřního odpadního potrubí stupeň plnění
f = 0,30.
Nejmenší jmenovitá světlost dešťového odpadního potrubí je DN 70, největší prakticky
používaná světlost je DN 150..
Při návrhu světlosti svislého odpadního potrubí
platí zároveň zásada, že odtoková kapacita
svislého odpadního potrubí potrubí musí být
větší než odtoková kapacita vpusti, kterou určí
její výrobce.
ČSN EN 12056-3 výslovně upozorňuje
na skutečnost, že kritickým místem
odvodňovacího systému limitujícím odtok
dešťové vody je obvykle celková odtoková
kapacita vpustí.
V případě, že je na hrdle vpusti osazen záchytný
košík nebo lapač listí, snižuje se odtoková kapacita vpusti o 50%.
Ploché střechy s atikami se odvo dňují vždy
nejméně 2 vpustěmi nebo jednou vpustí
a nejméně jedním nouzovým přepadem
odvádějícím dešťovou vodu volně skrz atiku
mimo objekt. Toto ustanovení platí pro každou
samostatnou část střešní plochy.
Vpusti se neumisťují do bezprostřední blízkosti
atik a jiných stavebních konstrukcí vystupujících
nad střešní plochu Jejich minimální vzdálenost
od těchto konstrukcí by měla být 0,8 m. Vpusti
se rovněž neumisťují do míst, kam může vítr
navát listí a nečistoty.
Odvodnění plochých střech Vario
Umístění vtoků musí umožňovat volný přístup
pro jejich kontrolu a čištění.
Pro střešní plochy v nepříznivých klimatických
podmínkách (ve vyšších nadmořských výškách),
pro střechy s obráceným pořadím vrstev a
pochůzné střechy se navrhují vpusti konstrukčně
zabezpečené proti zamrzání, např. vpusti elektricky vyhřívané.
Podklady pro rozhodování
7
8
Podklady pro rozhodování
Vnitřní odvodnění
Navrhování
Pokyny pro plánování vnitřního odvodnění
Střešní plochy s vnitřním odvodněním musí mít
nejméně jeden vtok a jeden nouzový přepad.
Střešní vtoky musí být situovány v nejnižších
bodech střešní plochy.
ezi vnější hranou příruby vpusti a nejbližší
M
atikou, stěnou nebou jinou konstrukcí vystupující nad střešní rovinu by měl být odstup min.
30 cm.
Pokud je střešní plocha členěna požárními
zdmi, dilatačními spárami apod. je třeba
takto vzniklé dílčí plochy odvodňovat
samostatně.
yhřívané vpusti mohou zabránit možnému
V
vzniku námrazy.
ouzové přepady a přelivy je nutno dle ČSN
N
EN 12056-3 navrhovat tak, aby nedocházelo
ke vzdutí vody, které by překročilo dovolené
zatížení střechy a tak, aby žádná voda nemohla
vnikat pod střešní plášť.
ouzové přelivy jsou vpusti s hrdlem nouzovéN
ho přelivu, jejichž napojovací potrubí ústí volně
do prostoru mimo objekt. Použití v úžlabích,
kdy není možné odvodnění skrz atiku nebo
v úžlabích delších než 20 m s oboustraně
umístěnými nouzovými přepady.
unkci nouzového přelivu mohou převzít
F
obdobně rozmístěné chrliče, pokud jsou napojeny na vnější otevřený žlabový kotlík.
pusti Vario s předvyrobenou manžetou poskyV
tují další zajištění pro vodotěsné napojení
hydroizolace na vpust.
Odvodnění plochých střech Vario
Odvodnění plochých střech Vario
Podklady pro rozhodování
Vnitřní odvodnění
Realizace
Pokyny pro provádění
vnitřního odvodnění
V případě jednoplášťových plochých střech
s tepelně izolační vrstvou se používají
dvoustupňové vpusti na jejichž dolní stupeň
se napojí parozábrana.
Vpusti se instalují ve správné výšce (nesmí
přečnívat přes okolní navazující hydroizolaci)
a zajištěné proti zpětnému vzdutí vody.
Příruby vpustí se z tohoto důvodu pokud
možno zapustí do podkladu pod hydroizolací.
Vpusti se připevňují k podkladu. Jestliže je to dle Návodu na pokládání požadováno, fixuje
se střešní pás v oblasti vpusti speciálními
manžetami kotvicího systému Gripfix
(v případě střešních pásů Rhepanol fk)
nebo horkovzdušným přivařením nebo
přilepením na přírubu vpusti.
Vpusti musí být pravidelně čištěny, aby spadané listí a jiné nečistoty neucpaly vtok vpusti.
Vnitřní
odvodnění
vpustí Vario.
9
10
Podklady pro rozhodování
Odvodnění plochých střech Vario
Vnější odvodnění
Vnější odvodnění se zpravidla zajišťuje podokapními žlaby. Přechod se střešní plochy se provádí
pomocí okapních plechů.
V případě střešních pásů Rhepanol a Rhenofol
se k tomuto účelu přednostně používají poplastované plechy.
Okrajové fošny by měly být o 1 cm tenší (nižší)
než tepelná izolace, aby se umožnil hladký odtok
vody.
Žlabové háky musí být zapuštěny do okrajových
fošen popř. do podkladu pod hydroizolací.
Podokapní žlab
s okapnicí
z poplastovaného
plechu Rhepanol.
Odvodnění plochých střech Vario
Podklady pro rozhodování
Nouzové odvodnění
Realizace
Pokyny pro provádění nouzového
odvodnění
Nouzové přepady slouží k přímému odvádění
dešťové vody skrz atiku mimo objekt.
Dolní hrana vtoku nouzových přepadů musí
být nanejvýš v úrovni maximálně přípustné
hladiny vzdutí dané únosností střešní
konstrukce nebo jinými stavebně technickými
omezeními.
V případě zátěžových střech (s vrstvou oblázků,
s vegetačním souvrstvím atd.) je dolní hrana
vtoku přepadu v úrovni horní hrany zátěžové
vrstvy.
Odvodňovací nátrubek nouzového přepadu
by měl přečnívat min. 20 cm přes vnější líc
atiky a měl by mít sklon min. 2° směrem ven
mimo objekt.
Při výšce dolní hrany vtoku přepadu < 50 mm
nad úrovní navazující střešní plochy se
používají nouzové přepady se zalomenou
přírubou.
Nouzový přepad Rhepanol
600 x 100 mm s délkou
nátrubku 400 mm..
11
12
Prvky odvodnění
FDT Vario
Odvodnění plochých střech Vario
Prvky odvodnění FDT Vario
Vpust Vario
Vpust Vario je zateplená střešní vpust certifikovaná dle DIN EN 1253 a DIN 19599
určená pro odvodnění plochých střech
s volnou hladinou stojaté vody.
Je vyrobena z PVC se zvýšenou nárazuvzdorností se svislým nebo vodorovným
vyústěním, včetně koše pro zachycení listí
a nečistot, pro napojení na odpadní potrubí
DN 70 – DN 150.
Je pravidelně prověřována LGA Bayern.
Pro jednoplášťové střechy s tepelnou
izolací jsou v sortimentu nástavce pro
zateplené střechy, pro terasy a balkony
terasové nástavce.
U vyhřívaných verzí vpustí Vario je topné
těleso izolované proti ostřikové vodě –není
zapěněné- a je dvojnásobně jištěné oběma
integrovanými jisticími systémy (tepelnou
pojistkou a proudovým jističem). Napojení
přes trafo 230/24 V (10 W na vpust) podle
VDE 0551, CE. Možnosti regulace viz str. 21.
13
14
Odvodnění plochých střech Vario
Prvky odvodnění FDT Vario
Sortiment komponentů
vpustí Vario
Vpust Vario svislá, DN
150, jednostupňová
Vpust Vario svislá, DN
125, jednostupňová,
ev. vyhřívaná
Nástavec pro zeteplené střechy, pro
tl. izolace:
35-160 mm, 160-240 mm, 250-360
mm
Redukce z DN
125 na DN 100
Vpust Vario
lomená, DN 125,
jednostupňová,
ev. vyhřívaná
Terasový nástavec
Protipožární manžeta
rovněž pro potrubí DN
100, DN 125, DN 150
Nastavovací
kroužek k terasovému nástavci
Vpust Vario lomená,
extrémně plochá, DN
70, jednostupňová
Redukce z DN 70 na
DN 100
Sanační vpust Vario,
do DN 150
Hrdlo nouzového
přelivu pro vpusti
Vario
Redukce asymetrická z DN 125
na DN 70
Šroubovací
nástroj
Ochranný kryt
Odvodnění plochých střech Vario
Oblasti použití komponentů vpustí Vario
Odvodnění jednoplášťových a dvouplášťových
plochých střech se svislým nebo zalomeným
napojením na odvod vody.
Napojení na odpadní potrubí DN 7O,
DN 100, DN 15 a DN 150.
Napojení na pásy Rhepanol fk, Rhepanol hg,
Rhenofol. Napojení na všechny běžné druhy
umělohmotných, kaučukových a asfaltových
povlakových hydroizolací prostřednictvím
odpovídající materiálově shodné manžety.
Nástavec pro zateplené střechy je v sortimentu
pro tloušťky tepelně izolační vrstvy od 35 do
160 mm, od 160 do 240 mm a od 250 do
360 mm1). Napojení na všechny parozábrany
přímo popř. separátní prefabrikovanou
manžetou.
Pro funkci nouzového přelivu pro odvedení
vzduté vody se na vpust Vario nebo na
nástavec pro zateplené střechy našroubuje
místo svěrného kroužku hrdlo nouzového
přelivu.
Prvky odvodnění FDT Vario
15
16
Prvky odvodnění FDT Vario
Odvodnění plochých střech Vario
Příklady instalace
Vpust Vario svislá, DN 125 s nástavcem
pro zateplené střechy
připevnění vpusti Vario
(4 prvky/vpust)
výztužný plech
ocelový nosný plech
s protikorozní úpravou
parozábrana
ev. penetrace asfaltovou
suspenzí
tepelná izolace, např. EPS
kašírovaný asfaltovým pásem
manžeta parozábrany
vpust Vario
kroužek Gripfix
samolepicí manžeta
Rhepanol
pás Rhapnol fk,
lepený lepidlem
Rhepanol 90
Vpust Vario lomená, extrémně plochá,
DN 70 v úžlabí z Rhepanolu fk
 vazník
 železobetonová lomená
skořepina
 stará střešní skladba
 dodatečná tepelná izolace,
EPS kašírovaný asfaltovým
pásem
 pás Rhepanol fk, š. 1,05 m,
lepený lepidlem Rhepanol 90
(vodorovná část)
popř. kontaktním lepidlem
Rhepanol 50 (šikmá část)
 samolepicí manžeta Rhepanol
 vpust Vario lomená, extrémně
plochá
Odvodnění plochých střech Vario
Prvky odvodnění FDT Vario
Příklady instalace
Vpust Vario lomená, DN 70, s nástavcem pro zateplené střechy a terasovým
nástavcem na terase s pásy Rhenofol CG
železobeton
FDT parozábrana PE
tepelná izolace z EPS
se zvýšenou pevností
separační vrstva,
umělohmotné rouno
300 g/m2
pás Rhepanol CG, 1,5 mm
spojovací páska parozábrany
horkovzdušný svar
vpust Vario, lomená,
extrémně plochá
terasový nástavec
manžeta Rhenofol
ev. ochranný pás
lože z drobných oblázků
dlažba
Vpust Vario svislá, DN 100, s nástavcem pro zateplené střechy
a protipožární manžetou
ocelový nosný plech
s protikorozní úpravou
parozábrana FDT PE
tepelná izolace z minerálních
vláken
pás Rhenofol CV
výztužný (krycí) plech
připevnění protipožární
manžety a vpusti Vario
horkovzdušný svar
vpust Vario
manžeta Rhenofol
protipožární manžeta
protipožární výplň
17
18
Prvky odvodnění FDT Vario
Odvodnění plochých střech Vario
Příklady instalace
Sanační vpust Vario
stará střešní vpust
stávající tepelná izolace
stará povlaková izolace
kroužek Gripfix
záchytný košík vpusti Vario
připevnění vpusti Vario (4 ks/vpust)
samolepicí manžeta Rhepanol
pás Rhepanol fk, lepený lepidlem
Rhepanol 90
šroubovací kroužek vpusti Vario
sanační vpust Vario
Vpust Vario lomená, DN 70, s hrdlem nouzového přepadu,
jako nouzový přeliv v úžlabí s pásy Rhepanol fk

železobeton

ev. penetrace asfaltovou suspenzí
parozábrana

tepelná izolace, EPS kašírovaný
asfaltovým pásem

pás Rhepanol fk, lepený lepidlem
Rhepanol 90
hrdlo nouzového přelivu
vpust Vario, lomená,
extrémně plochá
samolepicí manžeta Rhepanol
těsnicí hmota
napojovací pás Rhepanol fk
Odvodnění plochých střech Vario
Prvky odvodnění FDT Vario
Montáž jednostupňové
vpusti Vario
Postup montáže
Prostup střešní konstrukcí ∅ 19 cm (pro vpust
lomenou 19 x 28 cm, pro vpust extrémně
plochou 19 x 25 cm).
Vpust připevnit k nosnému podkladu (4 přip.
prvky/ svislou vpust, 3 přip.prvky/ lomenou
vpust).
V případě izolace z pásů Rhepanol fk položit
předem pod přírubu vpusti kroužek kotevního
systému Gripfix.
Zkontrolovat správné umístění oválného kruhového těsnění pod šroubovacím kroužkem vpusti
Vario (těsnění proti vzdutí vody).
Napojení izolačních pásů a parozábran:
Pásy Rhepanol fk, Rhepanol hg
nebo Rhenofol:
Pás se rozvine přes vpust, na horní straně pásu
se vyznačí hrana šroubovacího kroužku vpusti
a v pásu se vystřihne cca o 1 cm větší kruhový
otvor. Pásy Rhepanol hg se poté přilepí na
přírubu vpusti kontaktním lepidlem Rhepanol
50. Pásy Rhenofol nebo jiné pásy mPVC se na
přírubu přivaří horkovzdušně nebo pomocí chemického svařovacího prostředku (THF). Kolem
vtoku se osadí manžeta (v případě samolepicí
manžety Rhepanol nejprve odtrhnout krycí
papír) a vnitřní hrana manžety se pevně zajistí
zašroubováním šroubovacího kroužku. Nakonec
se vnější strana manžety horkovzdušně navaří
nebo přiválečkuje (v případě Rhepanol fk) na
střešní pás.
V případě asfaltových pásů se vpust položí
a vtlačí do předem nahřátého spodního asfaltového pásu. Položí se manžeta s ochranným
krytem a svaří se se spodním pásem. Následně
se rozvine horní asfaltový pás přes ochranný
kryt a kolem jeho vnější hrany se vyřízne. Poté
se asfaltový pás opět sroluje a navaří na spodní
pás. Ochranný kryt se odstraní a nahradí se
šroubovacím kroužkem vpusti Vario.
Napojení parozábran:
Varianta 1:
Vpust se položí na parozábranu, ve které je
vystřihnut otvor cca 180 mm a příruna vpusti
se napojí na parozábranu oboustrannou
butylovou páskou.
Varianta 2:
Parozábrana se rozvine přes vpust, přiloží se
šroubovací kroužek a na parozábraně se vyznačí
jeho vnitřní okraj. Ve vyznačení se parozábrana
vystřihne a šroubovacím kroužkem zafixuje.
Varianta 3:
Napojení parozábrany z asfaltového pásu se
napojí stejně jako výše popsané napojení
„asfaltových pásů“.
Záchytný košík se nasadí na ozuby
šroubovacího kroužku a pootočí se až do
pevného zaklapnutí.
vpust Vario
nosná deska
pás Rhepanol fk
samolepicí manžeta Rhepanol
kroužek kotevního systému Gripfix
připevnění vpusti (4 přip.prvky/vpust)
záchytný košík
19
20
Prvky odvodnění FDT Vario
Odvodnění plochých střech Vario
Montáž nástavce pro zateplené střechy
(dvoustupňová vpust)
Montáž sanační vpusti
Tepelná izolace se položí přes připevněnou
jednostupňovou vpust a v místě vtoku se v ní
vyřízne otvor ∅ 120 mm, jeho horní hrana
se zkosí.
Těsnicí kroužek v zabudované vpusti se natře
kluzným prostředkem (součást balení vpusti)
a do vpusti se nasune nástavec.
Napojení izolačních pásů na nástavec je stejné
jako v případě jednostupňové vpusti.
vpust Vario
manžeta parozábrany
výztužný plech
vpust Vario
ocelový nosný plech
kroužek systému Gripfix
parozábrana
samolepicí manžeta Rhepanol
ev. penetrace asfaltovou suspenzí
pás Rhepanol fk, lepený lepidlem
Rhepanol 90
tep. izolace, EPS kašírovaný
asfaltovým pásem
Postup montáže sanační vpusti Vario
Vtok staré vpusti musí mít průměr min. 167 mm
a max. 210 mm.
Stará izolace nebo její manžeta musí být pevně
a vodotěsně spojena s vpustí.
Horní část staré vpusti musí být suchá a zbavená
prachu a nečistot.
Na spodní stranu sanační vpusti Vario se uvnitř
připevňovacích předvrtaných otvorů (∅ 220 mm)
připevní těsnicí šňůra. V případě pásů Rhepanol fk
se vystřihne kroužek systému Gripfix s vnitřním
průměrem ∅ 230 mm.
Sanační vpust Vario se připevní na přírubu staré
vpusti 4 připevňovacími prvky.
Izolační pás se napojí stejně jako je popsáno
na str. 19.
Záchytný košík se nasadí na ozuby šroubovacího
kroužku a pootočí se až do pevného zaklapnutí.
stará vpust
samolepicí manžeta Rhepanol
stávající tepelná izolace
stará asfaltová hydroizolace
pás Rhepanol fk, lepený lepidlem
Rhepanol 90
kroužek systému Gripfix
šroubovací kroužek
záchytný košík
sanační vpust Vario
připevnění vpusti Vario (4 přip.prvky/vpust)
Odvodnění plochých střech Vario
Prvky odvodnění FDT Vario
21
Zapojovací schema vyhřívaných vpustí Vario
Návrhy na provedení
1. Jednoduché zapojení/vypojení
rozsah dodávky FDT
stavba
Transformator
L1
230 V
tepelná
Temperatursicherung
pojistka
+ 84
°C
+84°C
pojistka
Sicherung
0,8
0,8AA
mittelträge
24 V
N
Heizgitter
5757
Ohm
topná
mřížka24
24V,V,1010W,W,
Ohm
2. Ovládání termostatem
stavba
rozsah dodávky FDT
Termostat
Thermostat
Transformator
tepelná
pojistka
+84°C
pojistka
0,8 A
Temperatursicherung
+ 84 °C
Sicherung
0,8 A
mittelträge
L1
230 V
24 V
topná mřížka 24 V, 10 W, 57 Ohm
N
Heizgitter 24 V, 10 W, 57 Ohm
Pozor:
Elektrická
Na transformátor, který je dodávkou stavby, může být také podle výkonu napojeno více vpustí Vario
současně. Výkon transformátoru by měl být přitom využit pouze z cca 80%.
napojení mohou
Napříkad:
Při výkonu transformátoru 100 VA může být napojeno maximálně 8 vpustí Vario.
k tomu oprávněné
provádět výhradně
osoby!
22
Prvky odvodnění FDT Vario
Odvodnění plochých střech Vario
Dodací program vpustí Vario
Výrobek
Provedení
Jmenovitý rozměr
Vpust Vario svislá
Tepelně izolovaná se záchytným košíkem. Redukce DN 125/100
DN 125 a DN 100
je standardní součást dodávky. Odtoková kapacita odpovídá DIN 125
popř. DIN 100 při použití přiložené redukce /DN 125/100).
Vpust Vario svislá, vyhřívaná
Tepelně izolovaná se záchytným košíkem. Redukce DN 125/100
DN 125 a DN 100
je standardní součást dodávky. Odtoková kapacita odpovídá DIN 125
popř. DIN 100 při použití přiložené redukce /DN 125/100).
Napojení 24 V, 10 W.
Vpust Vario svislá, DN 150
Tepelně izolovaná se záchytným košíkem. Odtoková kapacita
DN 150
odpovídá DIN 150.
Vpust Vario svislá, DN 150,
vyhřívaná
Tepelně izolovaná se záchytným košíkem. Odtoková kapacita
odpovídá DIN 150. Napojení 24 V, 10 W.
DN 150
Vpust Vario lomená,
extrémně plochá
Vpust Vario lomená,
extrémně plochá,
vyhřívaná
Tepelně izolovaná se záchytným košíkem. Zabudovací výška 110 mm,
odtoková kapacita odpovídá DIN 70 popř. DIN 100 při použití
přiloženého přechodového kusu (/DN 70/100).
DN 70 a DN 100
Tepelně izolovaná se záchytným košíkem. Zabudovací výška 110 mm,
odtoková kapacita odpovídá DIN 70 popř. DIN 100 při použití přiloženého
přechodového kusu (/DN 70/100). Napojení 24 V, 10 W.
DN 70 a DN 100
Vpust Vario lomená
Tepelně izolovaná se záchytným košíkem. Odtoková kapacita
DN 125
odpovídá DIN 125.
Vpust Vario lomená,
Tepelně izolovaná se záchytným košíkem. Odtoková kapacita
DN 125
vyhřívaná
odpovídá DIN 125. Napojení 24 V, 10 W.
Vpust Vario sanační
Pro staré vpusti do DN 150, šrouby a těsnicí šňůra jsou součástí dodávky. Nástavec pro zateplené střechy
Vhodná pro všechny typy vpustí Vario. Pro nasunutí do hrdla vpusti
v případě jednoplášťových plochých střech s tepelnou izolací.
Pro tloušťky tepelné izolace:
od 35 mm do 160 mm
od 160 mm do 240 mm
od 240 mm do 360 mm*)
*) zvláštní délky pro větší tloušťky tepelné izolace na poptání.
Poznámka:
Pro způsob použití a pro montáž dbejte prosím na naše příslušné předpisy.
Do DN 150
Odvodnění plochých střech Vario
23
Prvky odvodnění FDT Vario
Technické údaje – Odtokové kapacity
Typ vpusti Vario
Odtoková kapacita (l/s)
dle DIN 1986-100
Výška vzdutí (mm)
dle DIN EN 1253
se záchytným košíkem
dle DIN EN 1253
s terasovým nástavcem
DN 70 svislá
1,7
5,84
6,77
35
DN 100 svislá
4,5
5,68
6,34
35
DN 125 svislá
7,0
7,71
9,17
45
DN 150 svislá
8,1
8,10
-
45
DN 70 lomená
1,7
8,10
6,77
35
DN 100 lomená
4,5
5,12
6,34
35
DN 125 lomená
7,0
7,71
9,17
45
Vpust Vario s hrdlem nouzového přelivu1)
Odtoková kapacita (l/s)
se záchytným košíkem
Výška vzdutí2) na hrdle
nouzového přelivu (mm)
DN 70 svislá
5,84
35
DN 100 svislá
5,68
35
DN 125 svislá
5,68
35
DN 150 svislá
5,68
35
DN 70 lomená
8,10
35
DN 100 lomená
5,12
35
DN 125 lomená
5,68
35
1) Výška hrdla nouzového přelivu 40 mm.
2) Další hodnoty při větších výškách vzdutí na vyžádání.
24
Prvky odvodnění FDT Vario
Odvodnění plochých střech Vario
Rozměry vpustí Vario
Údaje v mm.
Vpust Vario svislá, DN 70
Vpust Vario svislá, DN 125
Prostup střechou
∅ 190 mm
Prostup střechou
∅ 190 mm
Vpust Vario svislá, DN 150
Vpust Vario lomená, extrémně plochá, DN 70
Prostup střechou
∅ 190 mm
Prostup střechou
∅ 190 x 250 mm
Odvodnění plochých střech Vario
Prvky odvodnění FDT Vario
25
Prostup střechou
∅ 190 x 350 mm
Prostup střechou
∅ 190 x 280 mm
Vpust Vario sanační
Nástavec pro zateplené střechy
pro tloušťku střešní skladby 250-360 mm
Vpust Vario lomená, DN 125
pro tloušťku střešní skladby 160-240 mm
Vpust Vario lomená, DN 100
pro tloušťku střešní skladby
35-160 mm
Rozměry vpustí Vario
Údaje v mm.
26
Prvky odvodnění FDT Vario
Příslušenství k vpustem Vario
Manžety pro vpusti Vario
Pro napojení na pásy Rhepanol fk v šedé nebo černé barvě
v samolepicím systému (vnější ∅ 340 mm), včetně kroužku
systému Gripfix,
Rhepanol hg (vnější ∅ 273 mm),
Rhenofol (vnější ∅ 273 mm)
a asfaltové pásy (vnější ∅ 500 mm).
Vnitřní ∅ je 135 mm, přizpůsoben pro šroubovací kroužek vpusti.
Redukce DN 125/70
Pro napojení svislé vpusti Vario na odpadní potrubí DN 70,
vč. těsnicího kroužku.
Hrdlo nouzového přelivu
Umožňuje jednoduchou přestavbu všech vpustí Varion
pro pužití jako nouzový přeliv.
Odtoková kapacita viz str. 23.
Výška vzdutí je 40 mm, jiné výšky jsou možné.
Terasový nástavec
Z hliníku, s nastavovacím kroužkem. Pro odvodnění
provozních plochých střech s dlažbou nebo střech
s obráceným pořadím vrstev.
Výšku od 67 mm do 90 mm je možno přizpůsobit
po 3 mm navazující střešní ploše.
Od výšky dlažby 90 mm jsou nutné nastavovací kroužky.
Výška nastavovacího kroužku je 36 mm.
Vnější rozměny horní vtokové mřížky: cca 200 x 200 mm.
Odvodnění plochých střech Vario
Odvodnění plochých střech Vario
Příslušenství k vpustem Vario
Protipožární manžety pro vpusti Vario
Jako protipožární přepážka pro nosnou desku
dle DIN 18234.
Šroubovací nástroj
Montážní nástroj pro lehkou a jistou montáž
šroubovacího kroužku vpustí Vario, nástavců
pro zateplené střechy a sanačních vpustí Vario.
Náhradní díly k vpustem Vario
Záchytný košík
Šroubovací kroužek
Oválný těsnicí kroužek
Prvky odvodnění FDT Vario 27
FDT (CZ), s.r.o.
Na Břevnovské pláni 71
169 00 Praha 6
Tel.: 235 090 711-14
Fax: 235 090 722
www.fdt.cz
23 | 06 | 08/11 | 5000 | D |
Download

Odvodnění plochých střech Vario