KG
www.dyka.cz
KG kanalizační systém SN4, SN8
KG kanalizační systém SN4, SN8
1
Obsah
PLATNOST .........................................................................................................................................................................3
CHARAKTERISTIKA MATERIÁLU .....................................................................................................................................3
OBLAST POUŽITÍ ................................................................................................................................................................4
SCHVÁLENÍ VÝROBKŮ .......................................................................................................................................................4
VLASTNOSTI PVC-U ...........................................................................................................................................................5
OZNAČENÍ VÝROBKŮ A NORMY ..................................................................................................................................6
ZNAČENÍ .............................................................................................................................................................................6
NORMY ................................................................................................................................................................................6
BALENÍ, SKLADOVÁNÍ A DOPRAVA ..............................................................................................................................7
BALENÍ A SKLADOVÁNÍ ....................................................................................................................................................7
DOPRAVA ...........................................................................................................................................................................7
NAVRHOVÁNÍ A POKLÁDKA PVC-U TRUBEK .............................................................................................................8
HYDRAULIKA KANALIZAČNÍCH SÍTÍ ...............................................................................................................................8
DIMENZOVÁNÍ ....................................................................................................................................................................9
SPOJOVÁNÍ ........................................................................................................................................................................10
POKLÁDKA A ZÁSYP .....................................................................................................................................................16
ZKOUŠKY TĚSNOSTI .........................................................................................................................................................20
CHOVÁNÍ PLASTOVÝCH TRUBEK A STATICKÉ VÝPOČTY ..............................................................................................21
TABULKY K NAVRHOVÁNÍ A POKLÁDCE TRUBEK .....................................................................................................22
SYMBOLY A ZKRATKY ................................................................................................................................................26
KG TRUBKY A TVAROVKY – PŘEHLED .......................................................................................................................27
KGEM TRUBKY SN4 ........................................................................................................................................................27
KGEM TRUBKY SN8 .......................................................................................................................................................31
KG TVAROVKY ................................................................................................................................................................33
PŘÍSLUŠENSTVÍ .................................................................................................................................................................43
Kdo je DYKA ?
Společnost DYKA patří mezi přední výrobce plastových potrubních systémů v Evropě. Firma působí na mezinárodních trzích a má pobočky v několika
evropských zemích, mimo jiné od roku 1992 i v České republice. DYKA dodává vysoce kvalitní produkty kanalizačních, odpadních a tlakových systémů.
DYKA je holandským producentem plastového potrubí a tvarovek pro vodovody, kanalizace, vnitřní odpady a průmyslové systémy z PVC, PP, PE či ABS.
Společnost byla založena již v roce 1954 Albertem van Dijkem, který sehrál hlavní roli v rozvoji, uvedení a přijetí plastových materiálů v Holandsku. Jeho vynález
- tvarovka z jednoho kusu byla světová novinka.
Od roku 1987 je DYKA součástí divize výroby plastových potrubních systémů nadnárodní společnosti LVM - evropského výrobce PVC, patřící do skupiny
Tessenderlo Group. Group Tessenderloo zaměstnává v celosvětovém měřítku více než 7000 lidí a má ustálený roční obrat 1.5 mld. Euro. V rámci této skupiny
zaměstnává DYKA a celá divize výroby plastových potrubních systémů 1150 lidí s obratem 250 miliónů Euro.
Dnes má tato divize výrobní závody v Nizozemí, Belgii, Francii a Polsku a dále působí i v Něměcku, Velké Británii, České republice, Slovensku a Rumunsku. Přes
pobočku DYKA Export znají naše produkty i v dalších 50 zemích jižní i západní polokoule.
2
KG kanalizační systém SN4, SN8
Platnost a charakteristika
Platnost
Tyto technické informace platí pro použití, spojování a
systému), a také prorůstání kořenů
•
nízká hmotnost trubek (několikrát nižší než trubek z
montáž hladkostěnných KG trubek a tvarovek z PVC-U
neplastových materiálů), což usnadňuje transport a
kruhové tuhosti SN2, SN4 a SN8, spojovaných spoji s
zkracuje a zlevňuje jejich montáž
pryžovým těsněním, určených pro beztlakový odvod
•
domovních a průmyslových odpadních vod v jednotné
nebo oddílné kanalizaci (vod dešťových a splaškových).
možnost jejich čistění vysokotlakou tryskou (cca 120
bar)
•
pružné chování trubek během jejich životního cyklu,
KG trubky jsou vyráběny podle ČSN EN 14 376-2
zaručující několikanásobně nižší výskyt poruch
(strukturovaná stěna) nebo podle ČSN EN 1401-1 (s
kanalizačních řadů (rozpojení spojů, praskliny a jiné)
pevnou stěnou).
•
PVC-U si dlouhodobě udržuje odolnost (kruhovou
tuhost) stěn
Počítá se s převážným použitím mimo budovy v zemi bez
•
PVC-U vykazuje odolnost proti degradaci při
požadavků na obetonování - kód oblasti použití „U“. Pro
kontaktu s korozivním médiem v rozsahu pH 1-13
použití uvnitř budov jsou PVC-U trubky označeny kódem
(běžně pro pH 2-12)
oblasti použití „UD“.
•
PVC-U vykazuje odolnost proti usazování
biologického materiálu (PVC nepodporuje tvorbu
Charakteristika materiálu
Hladkostěnné KG trubky a tvarovky jsou z
biologického filmu na stěnách trubek)
•
polyvinylchloridu (PVC-U, tvrdé PVC) a dále z
minerálních plniv, barviv a stabilizátorů proti UV záření
PVC-U může být svařováno i lepeno (na rozdíl od
polyolefinů - PP a PEHD)
•
Potrubí z PVC-U má také jedny z nejvyšších hodnot
a tepelné degradaci. Trubky se vyrábějí v provedení se
modulu pružnosti (E-modul) u plastů – cca 3000
strukturovanou stěnou – obchodní název Ultra-3, resp. s
MPa. Tuto výhodu oceníme hlavně při nežádoucí
plnou stěnou – kompaktní provedení. PVC-U je ekologický
tvorbě protispádů při pokládce potrubních řadů.
materiál a je odolný proti oděru a otěru.
Existují ale i některá omezení pro trubky z PVC-U:
Mezi základní výhody trubek z PVC-U patří:
•
životnost minimálně 50 let (nyní se odhaduje až na
více než 100 let)
•
•
•
mají nižší kruhovou tuhost než trubky z jiných
(neplastových) materiálů
•
mají nižší odolnost vyšším teplotám – používají se pro
velmi dobré hydraulické vlastnosti (minimalizuje
trvalé provozní teploty mezi 40-60°C (podle tloušťky
se tvorba usazenin vzhledem k hladkosti vnitřního
stěny a průměru). Při nízkých teplotách (pod -10° až
povrchu trubek)
15°C) se pokládka a manipulace s PVC-U trubkami
vysoká těsnost hrdlových spojů s pryžovým těsněním
nedoporučuje.
díky tuhosti stěn potrubí, zaručující nulovou exfiltraci
(průsaky do půdy) a infiltraci (spodních vod do
KG kanalizační systém SN4, SN8
3
Oblast použití a schválení výrobků
Oblast použití
Trubkami z PVC-U nelze dopravovat:
Kanalizační trubky z PVC-U pro ležatou kanalizaci
aromatické a chlorované sloučeniny a silně
se používají pro beztlakovou dopravu splaškových a
oxidující kyseliny jako HNO3 apod.). Chemická
dešťových vod, kde maximální teploty kapalin nebo okolí
odolnost plastů - detailněji viz samostatný materiál –
nepřesahují trvale 50°C.
Tabulky chemické odolnosti plastů.
Lze jej použít pro stavbu stokových sítí a kanalizačních
Schválení výrobků
přípojek jednotné nebo oddílné soustavy na
Všechny výrobky prošly povinným schválením pro použití
poddolovaném nebo sesuvném území. Pro uložení
v ČR v Institutu pro testování a certifikaci, a.s. Zlín (AO
kanalizačních řadů v zatěžovaných komunikacích se s
224) a byla jim vydána Stavebně-technická osvědčení
výhodou používá potrubí o kruhové tuhosti SN8.
a certifikáty. Při schvalování podle určené normy je na
výrobek vystaven pouze certifikát.
Dopravovaná média:
K výrobkům vydala firma DYKA s.r.o. Prohlášení o shodě.
•
splaškové odpadní vody, dešťové vody, průmyslové
Výrobci DYKA B.V. Holandsko a DYKA Sp. z o.o. Polsko
odpadní vody
jsou certifikováni podle ISO 9001.
•
4
většina běžných chemikálií, např. vodné roztoky
neoxidujících kyselin, zásad, alkoholů, aldehydů,
Systém kanalizačního potrubí DYKA z PVC-U pro ležatou
peroxidů atd.
kanalizaci splňuje technické požadavky Obecných
•
benzín, oleje
technických podmínek SŽDC pro odvodnění železničních
•
vzduch o nízkém tlaku
tratí a obdržel Osvědčení o kvalitě.
KG kanalizační systém SN4, SN8
Vlastnosti PVC-U
2.3 Vlastnosti PVC-U
Tab.1: Fyzikálně-chemické, tepelné a mechanické vlastnosti PVC-U trubek
Fyzikálně-chemické, tepelné a mechanické vlastnosti
Hustota • kompaktní provedení trubek (pevná stěna)
• třívrstvé provedení trubek (strukturovaná stěna)
Nasákavost
Chemická odolnost • PVC-U
• pryžové těsnící kroužky
E-modul • krátkodobý
• dlouhodobý
Napětí na mezi kluzu
Napětí (elastické)
Napětí při přetržení
Modul ohybu
Torzní modul
Tvrdost
Energie lomu
Napětí v materiálu při deformaci
Mezní deformace potrubí • krátkodobá
• dlouhodobá
metoda (norma)
DIN 53479
< 0.2 %
pH 2-12
ISO/TR 7620
vyhovuje
NBN T42-108
ISO R527
DIN 53452
Shore
ISO 180
(% D)
ČSN EN ISO 9969
Těsnost hrdlových spojů
Životnost PVC-U trubek
Bod měknutí dle Vicata
Koef. délkové roztažnosti (20-90°C)
Tepelná vodivost při 20°C
Teplotní odolnost • krátkodobá
ČSN EN 1277
směrnice Teppfa
EN 727
EN 1456-6
DIN 52612
Barva
1150 kg/m3
DIN 53495
ISO/TR 10358
Kruhová tuhost SN
• dlouhodobá
Elektrický odpor povrchu
Třída hořlavosti
hodnota
1350-1400 kg/m3
°C
ČSN 73 0862
RAL
3000 N/mm2 (MPa)
1400 N/mm2 (MPa)
35 N/mm2
10 %
>80 %
80-110 N/mm2
1500 N/mm2
84 Shore D
2-5 mJ/mm2
max. 12,5 N/mm2
max. 5 (8 pro SN8)
max. 8 (10 pro SN8)
2 kN/m2 pro třídu SN2
4 kN/m2 pro třídu SN4
8 kN/m2 pro třídu SN8
vyhovuje – bez netěsností
min. 100 let
+80 °C
0,06 mm/m °C
0,16 W/m.°C
60
40
>106 megaOhm
B (nesnadno hořlavý)
8023-oranžovohnědá
7037-šedá
KG kanalizační systém SN4, SN8
5
Označení výrobků a normy
Označení výrobků a normy
Značení
PVC KG potrubí DYKA SN2, SN4 a SN8 je označováno:
KG tvarovky jsou označovány:
•
výrobce DYKA Sp. z o.o. (nebo DYKA B.V.)
•
logo a název výrobce
•
oblast použití („U“) - použití mimo struktury staveb
•
označení materiálu (PVC-U)
(„UD“ – použití uvnitř i mimo struktury staveb)
•
třída tuhosti a SDR (SN8 SDR 34, příp. SN4 SDR 41)
norma EN 13476-2:2008 (pro trubky se
•
zkratka výrobku (např. KGEA, KGB, …) + rozměr DN
•
strukturovanou stěnou – „U-3“, obch. název
+ případně úhel (u odboček a kolen)
Ultra-3), norma EN 1401-1:1999 (pro trubky s plnou
•
výrobní norma (EN 1401-1, EN 1329)
stěnou – „kompakt“)
•
oblast použití „D“ (BD), nebo „UD“
•
světlost + kruhová tuhost, např. DN125 SN4
•
případně loga certifikačních orgánů (KIWA, KOMO,
•
materiál + typ trubky, např. PVC-U-Ultra-3
•
datum a čas výroby
•
číslo linky, např. =L6=
Benor, BS, …)
•
(měsíc) a rok výroby
Normy
Vybrané odkazy pro PVC-U trubky:
číslo normy
EN 1295-1
ČSN EN 13476-2
ČSN EN 1401-1
ENV 1401-3
EN 476
EN 681-2
EN 752-1-2-3
EN ISO 9969
ČSN 72 1006
ČSN 75 6101
ČSN EN 1610
ČSN 75 6909
TNV 75 0211
6
název
Statický návrh potrubí uloženého v zemi pro různé zatěžovací podmínky – část 1: Všeobecné
požadavky
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi –
Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), PP a PE – část
2: Specifikace pro trubky a tvarovky s hladkým vnitřním a vnějším povrchem a pro systém, typ A
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi –
Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) – část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém
Dtto EN 1401-1. Část 3: Návod pro instalaci
Všeobecné požadavky na stavební dílce stok a kanalizačních přípojek gravitačních systémů
Elastomerní těsnění – Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek pro odpady – Elastomery
Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek – část 1: Definice, č.3: Navrhování
Trubky z termoplastů – Stanovení kruhové tuhosti
Kontrola zhutnění zemin a sypanin
Stokové sítě a kanalizační přípojky
Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení
Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek
Navrhování vodovodního a kanalizačního potrubí uloženého v zemi – Statický výpočet
KG kanalizační systém SN4, SN8
Balení, skladování a doprava
Balení, skladování a doprava
Balení a skladování
Hladkostěnné KG trubky jsou baleny v paletách
standardních rozměrů nebo v menších svazcích pomocí
vázací pásky. Každé balení je zajištěno dřevěnými
hranolky. Trubky z PVC-U musí být skladovány na rovném
podkladu bez ostrých předmětů, kamenů nebo hran,
aby se zabránilo jejich poškození, průhybu a deformaci.
Trubky by měly být skladovány v originálním balení
Tab.2: Údaje o balení hladkostěnného KG potrubí
DN/OD
Paleta
Paleta
(mm)
110
125
160
200
250
315
400
500
630
OMNI (ks)
86
68
40
25
16
9
5
4
-
Sp.z o.o. (ks)
50
81
28
20
16
9
3
4
2
výrobce. Podpěrami pod paletou mohou být dřevěné
latě nebo hranolky o šířce nejméně 5 cm, rozložené ve
vzdálenostech nejvýše 1,5m. Palety musí být na sebe
stavěny „dřevo na dřevo“ (viz obr.). Potrubí volně ložené
může být skladováno ve stozích do max. výšky 1,5m.
Potrubí je nutno skladovat „střídavě“, tj. trubky s hrdlem
na trubky s hladkým koncem. Hrdla se nesmí dotýkat jiné
trubky nebo podkladu. Potrubí různých průměrů je nutno
skladovat odděleně. Pokud to je možné, trubky většího
průměru nebo větší tloušťky stěny musí být vespod.
Dlouhotrvalé působení slunečního záření (UV)
může v určité míře snížit odolnost PVC-U
Tvarovky jsou baleny v papírových kartonech, případně v
trubek proti nárazu nebo může způsobit jejich
plastových pytlích. Důležitá je ochrana jejich hrdel před
odbarvení. Doba skladování na otevřených plochách by
poškozením a znečištěním oleji a tuky, které mohou
neměla překročit 1 rok. V případě delšího (plánovaného)
naleptávat pryžová těsnění.
skladování je potřeba trubky zakrýt plachtou nebo černou
fólií s UV ochranou. PVC-U trubky a tvarovky by neměly
Doprava
být vystaveny působení zdrojů tepla a chemikálií jako
PVC-U trubky a tvarovky mohou být během dopravy nebo
olejů, barev nebo rozpouštědel. U pryžových těsnících
při manipulaci poškozeny. Během dopravy je nutno volně
kroužků se při skladování pod -10° C výrazně snižuje
ložené trubky zajistit proti posunutí např. nekovovými
pružnost, pro delší skladování je vhodné je vyjmout a
popruhy nebo pásy.
skladovat v chladu a temnu.
KG kanalizační systém SN4, SN8
7
Navrhování a pokládka PVC-U trubek
Trubky nesmí být na korbě auta opřeny o
q/Q = 0,46 - 0,5.cos (π.h/D1) + 0,04.cos (2π.h/D1)
postranice, ale musí ležet na podlaze podložené
(m3/s)
(B) - pro částečně zaplněné trubky
stejně jako na běžném podkladě. Trubky nesmí
korbu výškově přesahovat o více než 1m. Při vykládce
Q = v.A, kde
nesmějí být z ložné plochy házeny, vykládají se buď ručně
v = průměrná rychlost kapaliny v trubce (m/s)
nebo pomocí manipulační techniky. Nesmí být použito
D1 = vnitřní průměr trubky (m)
nechráněných kovových lan a háků. Při teplotách pod
Q = průtok kapaliny (m3/s)
-15° C se nedoporučuje PVC trubky přepravovat.
q = průtok při částečně zaplněném profilu (m3/s)
Požadavky na dopravu a skladování viz také ČSN EN
h = výška částečně zaplněného profilu (m)
12007-2, ČSN EN 1610.
A = vnitřní průřez trubky (m2)
k = koeficient drsnosti trubky (mm)
Navrhování a pokládka PVC-U trubek
J = spád trubek (klesání) (mm/m)
L = délka trubního úseku (m)
Pro navrhování beztlakových podzemních systémů
dešťové, splaškové a sanitární kanalizace mimo konstrukce
Nomogram č.1
Průtok v m3/h
budov (symbol oblasti použití „U“) platí ČSN EN 75 6101,
ČSN EN 752-3, TNV 75 0211, pro pokládku a zkoušení
pak ČSN EN 1610, EN 1295-1, ENV 1401-3, ČSN ENV
1046, EN 476, ČSN 75 6909 a další v nich citované normy.
Hydraulika kanalizačních sítí
Údaje o dimenzování KG PVC-U trubek (spády, průtočná
množství, …) naleznete v Hydraulických tabulkách
kanalizačního potrubí. Tabulky k hydraulickým výpočtům
kanalizačních sítí z PVC-U jsou založeny na fyzikálních
a experimentálních údajích a rovnicích podle PrandtlaColebrooka (A) (pro 100% zaplněné trubky) a podle
Brettinga (B) (částečně zaplněné trubky), které eliminují
koeficient tření trubek.
1. Výpočet průtoku Q:
Q = - 6,95 log (0,74/(D1.√D1.J.106) + k/3,71.D1).D12.√D1.J
(m3/s)
8
(A) - pro 100% zaplněné trubky
KG kanalizační systém SN4, SN8
Klesání (mm/m)
nutnost použít k výpočtu kinematickou viskozitu vody a
Průtok v l/s
Dimenzování, spády
2. Určení minimálního spádu J:
Případ 1: Hledáme průměr trubky de pro 100%
Jmin = L/D1
zaplněnou trubku.
Q = 150 m3/h, J = 2 mm/m = 1/500.
3. Určení minimální rychlosti kapaliny v trubce:
Řešení: V nomogramu č.1 najdeme kolmici J = 1/500, na
•
pro kanalizaci dešťovou
v = 0,6 m/s
vodorovné ose pak Q = 150, průsečík obou přímek dává
•
pro kanalizaci spaškovou
v = 0,8 m/s
průměr D1 přibližně 315 mm (pro volbu de (tj. DN/OD)
•
pro kanalizaci jednotnou
v = 1,0 m/s
výsledek zaokrouhlíme nahoru).
Případ 2: Hledáme rychlost (v) a průtok (Q) pro částečně
4. Volba koeficientu drsnosti potrubí (k):
zaplněnou trubku. Pokud je trubka zaplněna kapalinou jen
•
k = 0,4 mm pro trubky z PVC-U se systémy s
zčásti, rychlost a průtok se dá vyjádřit jako % rychlosti a
přípojkami a šachtami
průtoku v plné trubce.
k = 0,25 mm pro systémy přímé (tranzitní).
Řešení: Z nomogramu č.2 odečteme, že při plnění h =
•
V praxi se místo koeficientu (k) uplatňuje tzv. “provozní
40 % průměru trubky (h/D = 0,4) je průtok Q = 34 %
drsnost trubek” Kb, která zahrnuje navíc i vlivy spojů,
průtoku při plnění 100 %. Stejně tak rychlost kapaliny (v)
vtoků, odboček a vzdálenosti šachet.
je v tomto případě 90 % normální rychlosti.
Výpočty podle rovnic (A) a (B) lze zjednodušit použitím
V praxi se za optimální plnění považuje oblast kolem 0,6 D1, tj.
nomogramu č.1 (pro 100% zaplněné trubky a koeficient
60% profilu trubky. V tab. 3 (na str. 22) jsou uvedeny minimální
(k)) a nomogramu č.2 (pro částečné plnění).
spády trubek (J), které se požadují pro nejnižší rychlosti průtoku
V nomogramu č.1 jsou průtok Q a spád trubky J vyneseny
(v) při zachování podmínky samočištění trubek.
v logaritmickém měřítku. Kinematická viskozita vody je
pro 10°C 1,31.10-6 m2/s . Pro výpočet musíme znát vždy
Dimenzování
alespoň 2 ze 3 veličin Q, D1 nebo J.
Pro navrhování platí mimo jiné ČSN EN 75 6101: Z2 1999,
Nomogram č. 2
ČSN EN 752-3 a další v platném znění.
Spády
Doporučený spád trasy potrubí (J):
•
1 % pro dešťovou vodu
•
pro znečištěnou vodu
Plnění h/D
yy 2 % do DN100
yy 1,5 % pro DN100-DN200
yy 200 : DN (%) pro DN nad 200 mm
Pro velké spády je nutno zajistit hrdla trubek proti vytažení
plnění h/D
obetonováním, mechanickými pojistkami apod.
KG kanalizační systém SN4, SN8
9
Spojování
Vyosení trubek
Tvar výkopu (viz obr. 2, 3) má velký vliv na tlakové
Maximální povolené vyosení KG SN4 a SN8 trubek
působení překryvu zeminy na trubku, tedy na statické
z PVC-U je vzhledem k eliminaci pnutí v materiálu je
podmínky uložení.
uvedeno v tab. 4 (na str. 23):
obr. 1 - max. vyosení trubek
Hloubky krytí
Krytí PVC trubek DYKA je závislé na specifikaci v projekční
dokumentaci. Orientační maximální výšky krytí zeminou
udává tab. 5 (str. 23).
obr. 2 - výkop s kolmými stěnami
V případech zvýšených nároků na zatížení trubek (nižší
krytí, těžší provoz, těžší obsypový materiál, spodní voda
apod.) je nutné vypracování statického posudku (blíže viz
str. 21). Limitním kritériem zde je dlouhodobá vertikální
deformace trubky do max. 10% (podle ČSN EN 1401-1).
Přípravné práce
Rozměry výkopu musí umožnit snadnou a bezpečnou
pokládku trubek a také jeho odsyp a odstup stěn výkopu
obr. 3 - výkop se šikmými stěnami
od trubky. Doporučené rozměny výkopu jsou v tab. 6 (str.
23). Také použití bednění ovlivňuje velikost a šířku výkopu
Spojování
a množství odtěžené zeminy. Blíže viz Vyhláška ČÚBP a
ČBÚ č. 324/1990 Sb. Hloubku výkopu a minimální krytí
A. Spojování dvou trubek:
upravuje ČSN EN 1610.
Před spojením trubek se zkontroluje hrdlo s pryžovým
Šířka výkopu (B) s pažením, měřená v úrovni horní hrany
těsněním, případné nečistoty (písek, kameny, bahno, …)
trubky musí být zhruba rovna jejímu vnějšímu průměru
je nutno odstranit, poškozené těsnění vyměnit. Trubky
d + 70 cm, přičemž potrubí se pokládá doprostřed (obr.
s poškozeným hrdlem nebo hladkým koncem není
2). V celé výšce trubky musí mít výkop kolmé stěny, nad
dovoleno použít (spoj nebude těsný).
úrovní trubky může být zešikmen (obr. 3). Výkop by měl
mít stěny zajištěny bedněním nebo by měl být proveden
tak, aby nedošlo k sesuvu stěn.
10
KG kanalizační systém SN4, SN8
Spojování
Správná orientace těsnícího kroužku v hrdle (viz obr. 4).
obr. 4
obr. 5
obr. 7
obr. 6
Správně upravený hladký konec trubky má mít zkosení
v úhlu 15°, které lze provést jemnozubou rašplí nebo
pilníkem, případně řezačem trubek (viz obr. 5). Hloubka
zkosení musí být minimálně do poloviny tloušťky stěny.
Řezy na zkracovaných trubkách musí být kolmé, otřepy je
nutno odstranit.
Zkosený konec trubky a vnitřní stranu těsnění potřeme
vazelínou a trubku zasuneme do hrdla na doraz. Je dobré
si předem označit hloubku zasunutí na trubce např. fixem.
Pro usnadnění práce (zejména u větších dimenzí) je
potřeba použít páky nebo montážního heveru (viz obr. 6).
Potom trubku povytáhneme o cca 3 mm/1 m
obr. 8
délky trubky (nejméně však o 1 cm u 5 m trubky),
aby mohla v hrdle dilatovat při změně teploty
média (viz obr. 7).
C. Napojování přípojek
a) Pomocí dvou přesuvných spojek KGU
a odbočky KGEA (viz obr. 8), kdy ze stávajícího řadu
B. Spojování trubky s tvarovkou nebo dvou
tvarovek
vyřízneme díl (L), odpovídající délce odbočky + 2 krát de
trubky. Na jeden konec trubky nasadíme odbočku, na
Dvě tvarovky zasouváme do sebe na doraz, není
druhý konec jednu z přesuvek, vyříznutou trubku zkrátíme
potřeba je z hrdla povytahovat.
na potřebnou délku a propojíme ji pomocí druhé
Tvarovky je zakázáno zkracovat !!
přesuvky. Konce trubek zkosíme. Toto řešení je vhodné do
průměru trubek 200-250 mm.
KG kanalizační systém SN4, SN8
11
Spojování
b) pomocí navrtávacího sedla KGS
nasazovaného na trubku zhora nebo šikmo v úhlu do 45°.
Toto řešení je vhodné pro větší průměry trubek (250-630
mm) a napojovací průměry trubek de 125 a 160 mm.
1.
Na stávajícím kanalizačním řadu si označte místo
2.
napojení minimálně 30 cm od hrdel a vyvrtejte otvor
Smirkem, ocelovou houbou nebo nožem začistěte
otřepy ve vyvrtaném otvoru.
pro potrubí d125mm nebo d160 mm. Vrták lze
nasadit do sklíčidla běžné vrtačky.
3.
12
Do připraveného otvoru vsaďte hrdlo (aretační páky musí
4.
Potom oběma rukama sklopte aretační páky směrem
být vztyčeny), jehož spodní těsnění potřete vazelínou.
k trubce a tím hrdlo zafixujte. Těsnění v hrdle odbočky
Hrdlo musí být zasunuto v otvoru až na doraz.
potřete vazelínou a vsaďte do něj připojované KG potrubí.
KG kanalizační systém SN4, SN8
Spojování
Pomocí navrtávacího sedla Easy-clip®
3. Ověřte si tloušťku
- nasazovaného na trubku zhora nebo šikmo v úhlu do
stěny vrtaného potrubí
45°. Toto řešení je vhodné pro větší průměry trubek (315-
(S).
1000 mm). Sedla s odbočovacím průměrem 160 mm jsou
opatřena kloubem, výkyvným o 10° v každém směru.
4. Otočte odbočku
hrdlem dolů. Otáčením
sedlo s odbočením 160 mm
sedlo s odbočením 200 mm
10°
utahovací matice
nastavte tuto výšku (x):
tloušťka stěny potrubí (S)
plus 3-4 cm.
5. Vsuňte odbočku
napojovací úhel
úhel výkyvu
Easy-clip® do otvoru
a ujistěte se, že vnitřní
Montáž:
kluzné expanzní těsnění
1. Použijte vhodný
prochází středem otvoru.
jádrový vrták, kterým
vyvrtejte otvor o d
200 mm ± 0/+3 mm.
6. Zatlačte odbočku
Ujistěte se, že otvor je
lehce v kolmém směru
kolmý k ose potrubí –
tak, že sedlová příruba
tím vyloučíte šikmý řez, který může způsobit netěsnost
dosedne přesně na
připojení.
povrch potrubí.
2. Z otvoru odstraňte
7. Použitím utahovacího
otřepy a nečistoty,
klíče, který je součástí
očistěte hrany otvoru
balení, utahujte
jemným smirkem.
oranžovou utahovací
Nepřesný řez může
matici tak dlouho, až je
způsobit netěsnosti
vnitřní expanzní těsnění
připojení.
stlačeno. (viz detail dole)
KG kanalizační systém SN4, SN8
13
Spojování
8. Pro silnostěnná,
2. Smirkem, ocelovou
tj. železobetonová,
houbou nebo nožem
betonová a kameninová
začistěte otřepy ve
potrubí zabráníte
vyvrtaném otvoru.
vniknutí vody nebo
korozi tím, že do otvoru
v patě odbočky vtlačíte
expanzní pěnu. Dojde zároveň k dodatečné stabilizaci
spoje.
3. Do připraveného
otvoru vsaďte sedlo,
9. Pro dvouvrstvé typy
jehož spodní těsnění
plastových potrubí
potřete vazelínou.
(korugované apod.)
Utažením otočné
napřed vystřeďte vnitřní
aretační matice zafixujte
expanzní těsnění, teprve
sedlo na potrubí pomocí
potom jej zatlačte do
utahovacího klíče.
otvoru. Před montáží
zaplňte vnitřní dutiny ve
Pomocí nalepovací odbočky KGAB
stěně potrubí expanzní pěnou.
– toto řešení se však již téměř
nepoužívá pro svou časovou náročnost
Pomocí navrtávacího sedla REDI
a nespolehlivou těsnost provedeného
- toto řešení je vhodné pro trubky 250-400 mm a
spoje. V napojované trubce je
napojovací průměry 160 mm. Rozsah tlouštěk hlavní
nutno vyznačit a vyříznout otvor pro
hladké trubky je 5-50 mm
přípojku, očistit hrany a povrch před nalepením odbočky.
Nalepenou odbočku fixujeme po dobu schnutí. Před
Montáž:
zásypem v místě napojené odbočky je nutno ji fixovat
1. Na stávajícím
proti uvolnění.
kanalizačním řadu si
označte místo napojení
minimálně 30 cm od
hrdel a vyvrtejte otvor
pro potrubí d 160 mm.
Vrták lze nasadit do
sklíčidla běžné vrtačky.
14
KG kanalizační systém SN4, SN8
Spojování
D. Spojování PVC-U s jinými materiály
KG tvarovky pro spojení s jinými materiály
co s čím
PVC >
kamenina
Kamenina
> PVC
PVC > litina
označení
vyobrazení
KGUSM
+ těsnící
kroužek
KGUS +
•
jak spojit
těsnící kroužek nasadit na začátek KGUSM
•
BEZ mazání nasadit KGUSM do hrdla kameniny
•
nové typy kameninových hrdel jsou již opatřeny
•
těsněním !
těsnící kroužek nasadit na začátek hladkého
těsnící
kroužek
konce kameniny
•
•
PVC trubky (nejdříve o-kroužek (A), pak profil.
GA-set
těsnění
BEZ mazání nasadit KGUS
GA-set těsnění nasadit na NEZKOSENOU hranu
těsnění (G))
•
litinové hrdlo NAMAZAT
•
•
trubku zasunout do litinového hrdla na doraz
GA-set těsnění nasadit na hranu litinové trubky
(nejdříve o-kroužek (A), pak profil. těsnění (G))
litina > PVC
KGUG +
•
GA-set
KGUG přechodku NAMAZAT a nasadit na
litinovou trubku
•
PVC hrdlo trubky nasunout na KGUG přechodku
•
na doraz
ke spojení PVC trubek s betonovými šachtami
PVC >
šachtové
•
vložku je do šachty nutno předem zabetonovat
beton
vložky KGF
•
orientace těsnění v KBF musí být ve směru
dovnitř šachty
E. Připojování PVC-U trubek na šachty
Připojování se provádí pomocí šachtové vložky KGF,
která se musí zabetonovat do stěny šachty tak, aby dno
napojované PVC-U trubky leželo v jedné rovině se dnem
šachty (viz obr. 9). Trubka se může ve vložce výkyvně
pohybovat v úhlu cca 3-5°.
obr. 9 - instalace šachtové vložky
KG kanalizační systém SN4, SN8
15
Pokládka a zásyp
Pokládka a zásyp
Vzorové schéma uložení hladkých kanalizačních trubek
Platí ČSN EN 1610, ČSN P ENV 1046, ČSN P ENV 1401-
DYKA (volný terén, komunikace) najdete v odst. 5.6.
3 a další v platném znění. Základní členění výkopu je
popsáno na obr. 10.
obr. 11
pískové lože výšky (x)
Podloží + lože trubky (L)
Trubky z PVC-U se do výkopu pokládají v jeho ose, a to
na pískové (štěrkopískové) lože L o minimální výšce x=10
cm (viz obr. 11), u jílovitých podloží přímo na dno výkopu,
v kamenitém podloží a na skále min. 15 cm (viz obr. 12).
Orientace trubky je pro průtok od hrdla k dříku. Hrdla
spojovaných trubek a tvarovek by měla být zapuštěna do
obr. 12
lože tak, aby dno výkopu na hrdlo nepůsobilo tlakem.
kamenité podloží
Zeminu není nutno hutnit, písek nesmí být upěchován,
podloží nesmí být zmrzlé !
U speciálních pokládek lze provést dno výkopu z betonové
vrstvy (viz obr. 13). Na ni se nanese vrstva písku (podmínky
viz výše). Pokud se očekává velký pokles podkladových
vrstev půdy, je zapotřebí dno výkopu vyložit betonovými
obr. 13
dílci na základě statického výpočtu.
betonový podklad
Výkop musí být před pokládkou suchý, spodní vody je nutno
odvést drenážemi nebo odčerpáváním. Trubka by měla v
podkladové vrstvě ležet určitou částí své spodní plochy - viz
tzv. úhel uložení (a) má být vyšší než 90° (viz obr. 14).
obr. 14
úhel uložení
obr. 10 - základní členění výkopu
16
KG kanalizační systém SN4, SN8
Pokládka a zásyp
Účinná vrstva (UV)
Norma ČSN EN 1610 pro použití v účinné vrstvě
Účinná vrstva UV je oblast pod a vedle trubky a min. 30
UV povoluje:
cm nad jeho horní hranou – tj. zahrnuje oblast lože L,
• stejnozrnný štěrk, • zrnitý materiál s
bočního obsypu BO a krycího obsypu KO. V celé účinné
odstupňovanou zrnitostí, • písek, • netříděný zrnitý
vrstvě je nutno podle ČSN EN 1610 použít zeminu (zrnitý
materiál (All-in) a drcené stavební materiály.
nesoudržný materiál) neagresivní vůči potrubí, nesmí
ovlivňovat vodu, musí být bez ostrohranných částic, nesmí
Za určitých okolností (při výskytu podzemní vody) může
být zmrzlý, doporučuje se, aby byl stejnozrný. Pro hladké
být k zabezpečení účinné vrstvy použito geotextilie
trubky do DN200 musí mít zrnitost max. 22 mm, do
nebo filtračního štěrku. Konkrétní rozdělení stavebních
DN250 max. 40 mm.
materiálů do skupin je uvedeno v ČSN EN 1610, příloha
B, třídění zemin a sypanin pak v ČSN 73 1001. Moduly
Po uložení trubky v požadovaném směru a sklonu se
přetvárnosti Ez a zatřídění zemin uvádíme v tab.7 a v tab.
provádí obsyp a násyp po vrstvách cca 10-15 cm, a to po
8 na str. 24.
OBOU stranách trubky. Zde lze použít pouze lehká strojní
dusadla do 60 kg nebo ruční a nožní dusání.
Směrnice ATV- A 127 rozlišuje 4 způsoby
provedení úložných vrstev v UV:
Do 30 cm nad vrcholem trubky je těžkými
B1 – lože hutněné po vrstvách v rostlé zemině nebo v
mechanismy zakázáno hutnit ! (viz zóna zákazu
násypu (bez stanovení a prokazování stupně zhutnění).
hutnění X). Velmi pečlivě je naopak nutno hutnit
Platí i pro pažení výkopů z fošen
po stranách trubky v horní vrstvě lože do 1/3 výšky trubky
B2 – svislé vyztužení výkopu z prken nebo lehkých
(boční obsyp BO) zároveň s kontrolou jejich posunu.
štětových profilů (do výše profilu 80 mm), které se
Stupeň hutnění (např. ve stupních Proctora) je dán
vytáhnou až po vyplnění zóny trubky, nebo pažení
projektem, další pokyny viz ČSN P ENV 1046.
výkopu pomocí pažících boxů, které se postupně vytahují
(odstraňují) při vyplňování zóny trubky. Nezhutňovaná
Hloubka překrytí trubky (tzv. krycí obsyp KO) jemným
zóna trubky.
zrnitým materiálem je minimálně 30 cm nad horní
B3 – svislé pažení výkopu pomocí štětovnic, fošen,
hranu, při pokládce trubky mimo výkop (hráze, náspy,
deskových pažení a pažících boxů, které se vytahují teprve
skládky apod.) je pak minimálně 4-násobkem vnějšího
po provedení obsypu
průměru trubky D. U výkopu ve velkém spádu je nutno
B4 – zhutněné lože výkopu po vrstvách proti rostlému
spoje trubek fixovat vzhledem k hmotnosti dopravované
terénu se stanovením stupně zhutnění. Platí i pro
kapaliny i vlastní hmotnosti trubky proti rozpojení tak, že
postupně odstraňované pažení nebo pro uložení v
se provede betonová patka pod každým hrdlem ve směru
násypech. (Způsob nelze použít pro zeminy skupiny G4).
spádu, u větších průměrů a spádů trubek pak betonáží ve
vzdálenostech 5 m v místech pod hrdly.
KG kanalizační systém SN4, SN8
17
Pokládka a zásyp
Hlavní zásyp (HZ)
Po dosažení úrovně krycího obsypu lze již pro hlavní zásyp
štětových profilů (do výše profilu 80 mm), které se
použít hrubozrný hutnitelný materiál, nebo materiál se
vytáhnou až po vyplnění zásypu výkopu, nebo pažení
smíšeným zrnem s velikostí zrna do 150 mm. Hlavní zásyp
výkopu pomocí pažících boxů, které se postupně vytahují
se provádí po úspěšném ukončení testu těsnosti. ČSN 73
(odstraňují) při vyplňování zásypu výkopu. Nezhutňovaná
6006 určuje značení stok a kanalizačních přípojek šedou
výplň výkopu. (Zaplavování výplně vodou vhodné pro
výstražnou fólií v hlavním zásypu.
zeminy skup. G1).
A3 – svislé pažení výkopu pomocí štětovnic, fošen,
Směrnice ATV- A 127 rozlišuje 4 způsoby
provedení úložných vrstev v HZ:
deskových pažení a pažících boxů, které se vytahují teprve
A1 – zásyp je hutněn po vrstvách v rostlé zemině nebo v
A4 – zhutněná výplň výkopu po vrstvách proti rostlému
násypu (bez stanovení a prokazování stupně zhutnění).
terénu se stanovením stupně zhutnění. Platí i pro
Platí i pro pažení výkopů z fošen
postupně odstraňované pažení nebo pro uložení v
A2 – svislé vyztužení výkopu z prken nebo lehkých
násypech. (Způsob nelze použít pro zeminy skupiny G4).
Vzorové schéma uložení hladkých
kanalizačních trubek DYKA
po provedení zásypu
Vzorové obetonování KG trubek
Minimální tloušťka obetonování
100mm
Obetonovat je nutno celou délku trubek
mezi šachtami, hrdlové spoje obalit
obr. 15 - vzorové uložení KG truek
geotextilií proti styku s betonovou směsí
Druh betonu“ B15, suchá směs
18
KG kanalizační systém SN4, SN8
Pokládka a zásyp
Řešení uložení kanalizačních trubek v protlaku
Stupeň zhutnění ID (%) se pro komunikace
Protlak je technologicky nejjednodušší vytvořit z
stanovuje na 95% Proctora, ve volném terénu na
ocelového potrubí o vnitřním rozměru o cca 50-100
90-93% Proctora. Pro nízké krytí H (do 0,8-1,2
mm větším než max. venkovní průměr hrdla plastové
m) se doporučuje boční obsyp BO hutnit na 96-98%
kanalizační trubky. Jednotlivé trubky se pak postupně
Proctora.
vtlačují do ocelové chráničky. Pro zabránění uložení
trubek na hrdla a následnému průhybu doporučujeme
Odstranění výztuže
okolo potrubí umisťovat vystřeďovací kroužky (např.
Odstranění výztuže ze zóny potrubí (z účinné vrstvy
RACI) po vzdálenosti 2 m. Vystřeďovací kroužky mají
UV) po ukončení hlavního zásypu může vést k závažně
však standardní výšku a neslouží k vyrovnání odchylek
nepříznivým důsledkům pro chování trubky (snížení
od spádu ocelové chráničky. Pro tyto účely se používají
únosnosti, změny ve výškovém a bočním umístění trubky).
distanční sedla vyrobená např. ohýbáním KARI výztuže na
Výztuž se musí odstraňovat postupně během vytváření
stavbě podle potřeby.
účinné vrstvy. Odstranění výztuže musí souhlasit s
Prostor v mezikruží doporučujeme vyplnit pískem nebo
podmínkami zabudování podle statického výpočtu, pokud
popílko-cementovou směsí. V případě použití tekuté
je stanoven projektem.
betonové směsi je nutné, aby injektování betonu bylo
Pokud není možné postupné odstraňování výztuže,
prováděno za nízkého tlaku kolem 0,5 baru a plastová
provádí se např.:
trubka byla před vyplněním mezikruží zajištěna proti
•
zvláštní statický výpočet
vztlaku. V každém případě se doporučuje trubku před
•
část výztuže se ponechá na místě
injektáží vyplnit vodou.
•
vyplnění vzniklých dutin a dodatečné dohutnění
bočního obsypu.
Hutnění
Provedený stupeň zhutnění ve všech zónách potrubí
Ovalita a deformace
(lože L, boční obsyp BO, krycí obsyp KO, účinná vrstva
Podle TNV 75 0211 by dlouhodobá deformace trubek f
UV, hlavní zásyp HZ) musí odpovídat přinejmenším
(%) neměla překročit 6%. Stanovení její max. hodnoty
údajům ve statickém výpočtu, pokud byl projektantem
vždy závisí na požadavcích provozovatele a správce
navržen a proveden. Volba zhutňovacího přístroje,
kanalizace, protože dosud žádnou ČSN normou není
počet zhutňovacích přechodů a tloušťka zhutňované
stanovena.
vrstvy musí být přizpůsobeny zhutňovanému materiálu
a oblasti hutnění. Údaje k použití hutnících prostředků
Dopravní zatížení
jsou uvedeny ve směrnici ATV- A 139. Obecně platí, že v
Zatížení silniční dopravou podle DIN 1072 rozlišuje 3
účinné vrstvě UV se hutní ručně nebo lehkými dusadly, v
normová vozidla o celkové hmotnosti 12t, 30t a 60t – viz
hlavním zásypu HZ lze již použít těžší hutnící techniku, od
tab. 11 (str. 25).
1 m nad vrcholem trubky pak i techniku těžkou.
KG kanalizační systém SN4, SN8
19
Zkoušky těsnosti
Tolerance v ustavení potrubí
Chování plastových trubek a statické výpočty
Povolené tolerance osy stoky jsou určeny ČSN 75
Plastové trubky (PVC-U, PE, PP) se na rozdíl od
6101:2004. Tolerance ve vodorovném směru jsou
neplastových materiálů (beton, kamenina) chovají jako
povoleny max. 40 mm pro každou stranu, v kolmém
pružná tělesa, a vyžadují při projektování pro pokládku
směru jsou pak povoleny odchylky proti niveletě dna:
v zemi zcela jiný postup. Neplastové tuhé trubky si
•
± 10 mm do sklonu potrubí 1%
zachovávají svůj tvar až do destrukce při dosažení tzv.
•
± 30 mm při sklonu nad 1%.
vrcholové pevnosti, kdežto plastové trubky na zatížení
V niveletě dna nesmí vzniknout protispád !
reagují vratnou deformací úměrnou jeho velikosti.
Mezi přímými úseky stokové sítě (dvě šachty apod.)
S postupem času se počáteční pnutí ve stěně trubky
mohou být směrové odchylky pro potrubí DN ≤ 500 max.
snižuje (plast tzv. relaxuje) a deformace trubky se ustálí
50 mm, nad DN > 500 max. 80 mm.
na určité hodnotě, která závisí na počátečním zatížení, na
mechanických vlastnostech trubky a velkou roli zde hraje
Zkoušky těsnosti
i pružnost (poddajnost) zeminy, obklopující trubku – viz
Pro provádění testů těsnosti platí ČSN 75 6909/Z1 a ČSN
obr. 16.
EN 295. K testům lze podle ČSN EN 1610 použít jak vodu
Platí, že čím nižší „tuhost“ zeminy (tj. čím nižší zhutnění),
(postup „W“), tak i stlačený vzduch (postup „L“). Před
tím je nutné použít tužší plastovou trubku.
zahájením zkoušek by měly být dodrženy tyto zásady:
•
proběhla kontrola hrdlových spojů a pryžových
těsnění
•
trubky se naplní vodou tak, aby z nich mohl
uniknout vzduch
•
v nejvyšším bodě zkoušené trasy se trasa opatří
odvzdušňovacím ventilem, který se po odvzdušnění
uzavře.
Po naplnění trasy vodou se náplň nechá ustálit po dobu
1 hodiny. Pro přejímku se zkouší po zásypech rýhy a
obr. 16 - průběh deformace plastových trubek
odstranění pažení. Trubní materiál je ve výkopu zasypán
pouze mimo místa hrdlových spojů. Volba typu zkoušky
PVC-U trubky snášejí i extrémní stlačení na 100% svého
(voda, vzduch) je na objednateli díla. Při nevyhovující
průměru (tj. do dosažení styku stěn). Při působení
zkoušce vzduchem se přechází na zkoušku vodou a tato
vrcholového tlaku se kruhový profil trubky mění na elipsu.
zkouška je pak směrodatná.
Tlak trubky způsobuje reakci zeminy po bocích trubky,
která (podle stupně zhutnění) brání její další deformaci. Ke
stanovení odolnosti plastových trubek se používá pojmu
20
KG kanalizační systém SN4, SN8
Chování plastových trubek
kruhová tuhost SN (kN/m2) – její měření viz EN ISO 9969.
vrstvy UV a postup při vytahování pažení z rýhy
yy stanovení metody zkoušky trubek (může se
Pro statickou stabilitu systému „trubka-zemina“
nařídit zkouška infiltrace podzemní vody do
je nezbytné provést výpočet, např. podle směrnice
trubky)
ATV-A 127.
•
Opatření při pokládce
yy volba vhodného zásypového materiálu
Vlastnosti půd, tj. hodnota modulu přetvárnosti Ez zeminy
yy volba vhodného pažení rýhy
v úrovni PVC-U trubky v závislosti na stupni zhutnění ID,
yy odvodňování rýhy bez ovlivňování účinné vrstvy
charakterizující vlastnosti zeminy, je uvedena v tab. 7
(str. 23). Zatřídění zemin do skupin podle ATV-A127 je
uvedeno v tab. 8 (str. 23). Pro výběr vhodného typu PVC-U
UV a trubky
yy použití geotextilie nebo filtračního štěrku k
zabezpečení účinné vrstvy UV.
trubky podle požadované kruhové tuhosti (SN4, SN8,
SN16) jsou v tab. 9 (str. 23) uvedeny maximální povolené
Praktické chování plastových trubek v zemi
hloubky krytí H.
Různými praktickými testy bylo zjištěno, že skutečné
deformace instalovaných plastových trubek jsou
Poznámka:
výsledkem působení více činitelů. Mezi nejdůležitější
patří druh zeminy, pečlivost provedení zemních prací
Problematika spodní vody
spojených s hutněním (má až 80% vlivu na deformaci !)
Pokud je po provedeném hydrogeologickém
a také kruhová tuhost (tloušťka stěn) použitých trubek.
průzkumu zjištěno, že se na stavbě bude
Mnohem menší vliv má výška krytí H nebo úroveň zatížení
vyskytovat spodní voda, je nutno přijmout odpovídající
provozem.
opatření na úrovni projektu a rovněž při vlastní pokládce
trubek – viz ČSN EN 1610.
Pečlivost provedení zemních prací
(výběr zásypového materiálu a úroveň hutnění) můžeme
•
Projekční opatření
rozdělit do 3 skupin (viz obr. 17):
yy provedení statického výpočtu podle směrnice
ATV-A127 – výpočet musí zahrnovat vliv spodní
A. - pokládka pečlivá = nehutněné pískové lože prosté
vody (také viz ČSN EN 1295-1) a musí potvrdit
kamenů, obsyp provedený po vrstvách o výšce 25 cm a
vhodnost použití daného typu a třídy tuhosti
důkladně zhutněný, dosažený stupeň zhutnění nejméně
trubky
95% stupně Proctora (ID ≥0,95)
yy stanovení podmínek pro pokládku ( tj. postup a
metoda odvodňování rýhy – čerpáním ze dna,
B. - pokládka nepříliš pečlivá = vyrovnané pískové lože,
vrtanými studnami, vodorovnými perforovanými
obsyp provedený po vrstvách, zhutněný na 85-95%
trubkami, sací čerpací jehlou), provádění účinné
stupně Proctora (ID=0,85-0,95)
KG kanalizační systém SN4, SN8
21
Tabulky navrhování
C. - pokládka bez hutnění = pokládka bez pískového lože,
obsyp pouze za použití vytěžené zeminy. U stěn výkopu je
možný sesuv, zhutnění je pouze sporadické, na méně než
85% stupně Proctora (ID<0,85).
V tab. 10 (str. 25) jsou uvedeny zjištěné průměrné
deformace PVC-U trubek pro různé typy zemin použitých
pro obsyp, pro různé kvality pokládky a pro různé kruhové
tuhosti (tloušťky stěn) trubek.
Na obr. 17 je znázorněn vztah mezi pečlivostí hutnění a
výslednou deformací trubky různých kruhových tuhostí
SN.
Pokud přijmeme jako maximální přípustnou 6% deformaci
PVC-U trubek (podle TNV 75 0211), pak pouze trubky
SN8 a SN16 nevyžadují speciální dozor při pokládce.
Praxe potvrzuje, že i deformace PVC-U trubky do 12-15%
SN
(včetně deformace hrdlových spojů) je provozně bezpečná.
SN
SN
SN
obr. 17 Vliv pokládky na deformaci trubky
Tabulky k navrhování a pokládce trubek
Tab. 3: Minimální spády PVC-U trubek pro zajištění samočištění
Průměr
22
trubky
dešťová kanalizace
Spád trubek (J) (mm/m, ‰)
jednotná kanalizace
(mm)
de
110
160
200
250
315
400
500
v= 0,6 m/s
v= 0,8 m/s
k = 0,25
4,0
2,7
2,0
1,5
1,2
0,85
0,6
KG kanalizační systém SN4, SN8
k = 0,4
5,1
3,4
2,5
1,8
1,4
1,0
0,8
k = 0,25
6,7
4,5
3,5
2,6
2,0
1,5
1,2
k = 0,4
9,0
6,0
4,5
3,4
2,5
2,0
1,5
splašková kanalizace
v= 1,6 m/s
k = 0,25
9,8
6,5
5,2
4,0
3,0
2,3
2,0
k = 0,4
14,5
9,5
7,0
5,2
4,0
3,0
2,5
Tabulky navrhování
Tab. 4: Maximální vyosení PVC-U trubek
de DN/OD
min. poloměr
převýšení
pro vzdálenost
(mm)
110
200
nad 200
ohybu trubky
300 x de
400 x de
500 x de
h (m)
0,4 - 0,5
0,3
0,25
L (m)
12
Tab. 5: Maximální orientační výšky krytí PVC-U trubek DYKA
světlost trubek
de (DN/OD)
min. výška krytí H (m)
max. výška krytí H (m)
125
volná
160
200
250
0,8 m pro třídu SN4
0,6 m pro třídu SN8
plocha
4m/6m pro U-3/kompakt SN4 (SDR 41)
6m/9m pro U-3/kompakt SN8 (SDR 34)
315
400
komunikace s běžným
500
630
1,0 m pro třídu SN4
0,8 m pro třídu SN8
provozem
3,5m/4m pro U-3/kompakt SN4 (SDR 41)
4m/6m pro U-3/kompakt SN8 (SDR 34)
Tab. 6: Doporučené rozměry paženého a nepaženého výkopu
Minimální šířka výkopu (B) pro
hloubku rýhy:
Hloubka rýhy
Minimální šířka
H+d (m)
> 1,0 m
1,0-1,75 m
1,75-4,0 m
> 4,0 m
(B) (m)
není předepsáno
0,8 m
0,9 m
1,0 m
Minimální šířka výkopu (B) pro různé průměry trubky:
de (DN/OD)
Nepaženo
Výkop s
trubky
(mm)
do 225
225 – 350
350 – 500
pažením
d+0,40 m
d+0,50 m
d+0,70 m
sklon nepažené stěny >60° sklon do 60°
d+0,40 m
d+0,50 m
d+0,70 m
d+0,40 m
Tab. 7: Hodnota modulu přetvárnosti různých typů zemin Ez (kPa) v závislosti na ID podle ATV-A127
Stupeň
zhutnění
ID (%)
85
90
92
94
96
98
100
Druh zeminy (modul přetvárnosti Ez) o hustotě 20 kN/m2
Nesoudržné
Slabě soudržné
Soudržné (směsné)
Směsi štěrku a jílu, štěrku
Štěrky, směsi štěrku a
Písky, směsi písku a štěrku
a hlíny, písku a jílu nebo
písku nebo štěrku a hlíny
nebo hlíny (5-15%)
hlíny (5-40%)
skupina G1
skupina G2
skupina G3
vnitřní úhel tření 35°
30°
25°
2,4
1,2
0,8
6
3
2
9
4,5
3
13
6,5
4,5
19
9
7
25
14
10
40
20
13
Soudržné
Hlíny a jíly nízko- a
středně plastické s
organickou příměsí
skupina G4
20°
0,6
1,5
2
3,5
5
8
10
KG kanalizační systém SN4, SN8
23
Tabulky navrhování
Tab. 8: Zatřídění zemin do skupin podle ATV-A127
skupina podle
ATV-A127
zeminy dle DIN 18196
zkr.
GE
GW
GI
Nesoudržné
SE
zeminy
SW
SI
GU
G2
GT
Slabě soudržné
SU
zeminy
ST
GU*
G3
GT*
Smíšené
SU*
ST*
soudržné
UL
zeminy
UM
TL
TM
G4
TA
OU
Soudržné
OT
zeminy
OH
OK
G1
zkrácený název
štěrk
štěrk
štěrk
písek
písek
písek
štěrk s hlínou
štěrk s jílem
písek s hlínou
písek s jílem
štěrk s hlínou
štěrk s jílem
písek s hlínou
písek s jílem
mírně plast. hlína
střed. plast. hlína
mírně plast. jíl
středně plast. jíl
výrazně plast. jíl
hlína s org. příměsí
jíl s org. příměsí
humózní půdy
glejové půdy
přibližně odpovídající zeminy dle ČSN 73 1001
zkr.
název
třída
GW
štěrk dobře zrněný
G1
GP
SW
štěrk špatně zrněný
písek dobře zrněný
G2
S1
SP
písek špatně zrněný
G-F
štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy
S-F
písek s příměsí jemnozrnné zeminy
GM
GC
SM
SC
ML
MI
CL
CI
CH
štěrk hlinitý
štěrk jílovítý
písek hlinitý
písek jílovitý
hlína s nízkou plasticitou
hlína se střední plasticitou
jíl s nízkou plasticitou
jíl se střední plasticitou
jíl s vysokou plasticitou
S2
G3
F1,F2
S3
F3,F4
G4
G5
S4
S5
F5
F5
F6
F6,F7
F8
Organické zeminy
O
Pozn. : Z mnoha druhů organických zemin lze
ukládat pouze do OU, OT, OH a OK
Tab. 9: Max. povolené hloubky krytí H (m) PVC-U trubek pro různou kruh. tuhost SN, třídu provozu a modul Ez
Dynamické zatížení
4 MPa
provozem v úrovni
povrchu
Třída A
Třída B
Třída C
Mimo komunikace
24
SN2
---2,3 m
KG kanalizační systém SN4, SN8
SN4
--2,0 m
2,8 m
SN8
-2,3 m
2,8 m
3,3 m
Modul přetvárnosti zeminy Ez
8 MPa
rozsahy kruhové tuhosti
SN2
SN4
SN8
-3,7 m
4,5 m
2,3 m
4,1 m
4,8 m
2,8 m
4,3 m
5,2 m
3,3 m
4,7 m
5,3 m
16 MPa
SN2
3,0 m
3,7 m
4,1 m
4,3 m
SN4
5,2 m
5,7 m
6,0 m
6,1 m
SN8
7,0 m
7,3 m
7,5 m
7,4 m
Tabulky navrhování
Tab. 10: Hodnoty deformace PVC-U trubek pro různé kruhové tuhosti, pokládku a typ zeminy
Typ zeminy
Kvalita pokládky
(viz obr. 17)
A
B
C
A
B
C
A
B
C
Drobný štěrk
Písek
Hlína
Deformace PVC-U trubek f (% průměru) pro SN v kN/m2
SN2
SN4
SN8
SN16
(SDR 51)
3
5
7
3
6
10
5
7,5
12
(SDR 41)
2,5
4
6,5
2
4,5
7,5
4
5
9
(SDR 34)
2
3
5
1
3,5
5
3,5
4
6,5
(SDR 26)
1
2
3,5
1
3
3
3
3,5
4
Tab. 11: Normová vozidla pro zatížení silniční dopravou
Normové
Celková
Počet náprav
plocha
SLW60
SLW30
(kN)
600
300
3
3
vozidla (m2)
6x3=18
6x3=18
LKW12
120
2
6x3=18
vozidlo
hmotnost
Půdorysná
Zatížení kola
(kN)
Dosedací
plocha kola
100
50
vpředu 20
(m)
0,6x0,2
0,4x0,2
0,2x0,2
vzadu 40
0,3x0,2
Rozvor
Rozchod kol
náprav (m)
(m)
1,5
1,5
2,0
2,0
3,0
2,0
KG kanalizační systém SN4, SN8
25
Symboly a zkratky
Symboly a zkratky
symbol
de, DN/OD
D1, DN/ID
A
L
v
Q
q
h
K, Kb
J, Jmin.
H
B
x
ID
P
f
Ez
e
F
PVC-U
SDR
SN
rozměr
mm
mm
m2
m
m/s
m3/s
m3/s
m
mm, 1
mm/m, %
m
m
m
1, %
kN
% de
kPa
m
kN
D/e
kN/m3
popis
vnější rozměr trubky
vnitřní rozměr trubky
vnitřní průřez trubky
délka trubního úseku
rychlost kapaliny v trubce
průtok kapaliny v plně zaplněné trubce
průtok kapaliny při částečně zaplněné trubce
výška částečně zaplněného profilu trubky, výška hladiny spodní vody nad trubkou
koeficient drsnosti trubky (mm), provozní drsnost potrubí (1)
spád trubek, minimální spád
hloubka krytí trubky
šířka výkopu
výška lože
koeficient zhutnění (1), nebo stupeň Proctora (%)
kolový tlak
vrcholová deformace trubky
modul přetvárnosti zeminy v úrovni trubky
tloušťka stěny trubky
síla, potřebná k dosažení 3% deformace trubky
Neměkčený polyvinylchlorid
Standard Dimension Ratio – poměr vnějšího průměru trubky k její tloušťce stěny
Kruhová tuhost trubky (podle EN ISO 9969)
Symboly pro výrobkovou část
symbol
26
rozměr
popis
DN
mm
jmenovitý průměr trubky
DN1, DN2, DN3
de
Dmax
D1,D2,D3,D4,D5
E
t
L
Z, Z1, Z2
α
R
h
mm
mm
mm
mm
mm
mm
m
mm
stupeň
mm
mm
jmenovité průměry hrdel
vnější průměr trubky
max. vnější průměr hrdla
průměry
minimální tloušťka stěny trubky
délka hrdla
stavební (montážní) délka trubky
konstrukční délky tvarovek
jmenovitý úhel tvarovky
poloměr rozevření tvarovek
celková délka tvarovky
KG kanalizační systém SN4, SN8
KG trubky a tvarovky - přehled
KG trubky a tvarovky – přehled
Základní rozměry KGEM trubek DYKA
DN
100
125
150
200
250
300
400
500
KGEM trubka SN4 (SDR 41)
e (*)
e (**)
de
110
3,0
-125
3,0
-160
3,6
4,0
200
4,5
4,9
250
6,1
6,2
315
7,7
7,7
400
9,8
9,8
500
12,3
--
Dmax
129
146
184
228
289
359
452
567
t
76
82
100
120
140
160
190
220
DN
100
KGEM trubka SN8 (SDR 34)
de
e (*)
e (**)
Dmax
110
3,2
-129
150
200
250
300
400
500
160
200
250
315
400
500
4,7
5,9
7,3
9,2
11,7
14,6
4,7
5,9
7,3
9,2
11,7
14,6
146
228
289
359
452
567
t
76
100
120
140
160
190
220
(*) tloušťka stěny trubky Ultra-3 (ČSN EN 13476-1)
(**) tloušťka stěny trubky kompaktní (ČSN EN 1401-1)
provedení a řezy stěn KG trubek:
Jednovrstvá KG trubka
Třívrstvá KG trubka
Kompakt
Ultra-3
KG kanalizační systém SN4, SN8
27
KG trubky a tvarovky - přehled
Přehled sortimentu KGEM trubek DYKA:
typ KOMPAKT
typ ULTRA-3
DN/OD
L (m)
110
125
160
200
250
315
400
500
630
110
125
160
200
250
315
400
0,5
x
x
x
x
1
x
x
x
x
x
x
x
x
KGEM SN 4 (SDR 41)
2
3
4
5
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
6
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Pozn.: stav k lednu 2012, délky 4m jsou pouze na objednávku
28
KG kanalizační systém SN4, SN8
kg/m
1,16
1,27
2,10
3,27
5,06
8,21
13,04
29,2
3,06
4,69
7,70
12,05
19,47
0,5
KGEM SN 8 (SDR 34)
2
3
4
5
x
x
x
lze použít KGEM SN4
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
6
x
kg/m
1,22
x
x
x
x
x
2,56
3,99
6,20
9,79
15,97
33,0
52,3
x
x
x
x
x
3,8
5,96
9,14
14,42
23,26
KGEM trubky SN 4
KGEM trubky SN4
KGEM hladká trubka s hrdlem SN4 ULTRA-3 se strukturovanou stěnou (podle ČSN EN 13476-1)
kat. č.
5175010
5175012
5175014
5175015
5175017
5175018
5175020
5175022
5175024
5175025
5175027
5175040
5175042
5175044
5175045
5175047
5175048
5175060
5175062
5175064
5175065
5175067
5175068
5175082
5175084
5175085
5175087
5175088
5175122
5175124
5175125
5175127
5175128
5175152
5175154
5175155
5175157
5175158
5175182
5175184
5175187
de
110
110
110
110
110
110
125
125
125
125
125
160
160
160
160
160
160
200
200
200
200
200
200
250
250
250
250
250
315
315
315
315
315
400
400
400
400
400
500
500
500
DN
L
100
100
100
100
100
100
125
125
125
125
125
150
150
150
150
150
150
200
200
200
200
200
200
250
250
250
250
250
300
300
300
300
300
400
400
400
400
400
500
500
500
500
1000
2000
3000
5000
6000
500
1000
2000
3000
5000
500
1000
2000
3000
5000
6000
500
1000
2000
3000
5000
6000
1000
2000
3000
5000
6000
1000
2000
3000
5000
6000
1000
2000
3000
5000
6000
1000
2000
5000
Dmax
129
129
129
129
129
129
146
146
146
146
146
184
184
184
184
184
184
228
228
228
228
228
228
289
289
289
289
289
359
359
359
359
359
452
452
452
452
452
567
567
567
s
t
kg/m
kg/ks
balení
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,9
4,9
4,9
4,9
4,9
4,9
6,2
6,2
6,2
6,2
6,2
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
9,8
9,8
9,8
9,8
9,8
12,3
12,3
12,3
76
76
76
76
76
76
82
82
82
82
82
100
100
100
100
100
100
120
120
120
120
120
120
140
140
140
140
140
160
160
160
160
160
190
190
190
190
190
220
220
220
1,16
1,16
1,16
1,16
1,16
1,16
1,27
1,27
1,27
1,27
1,27
2,10
2,10
2,10
2,10
2,10
2,10
3,27
3,27
3,27
3,27
3,27
3,27
5,06
5,06
5,06
5,06
5,06
8,21
8,21
8,21
8,21
8,21
13,04
13,04
13,04
13,04
13,04
29,20
29,20
29,20
0,70
1,26
2,40
3,56
5,87
7,02
0,77
1,37
2,64
3,90
6,44
1,32
2,35
4,45
6,55
10,75
12,85
2,19
3,79
7,06
10,32
16,85
20,12
6,14
11,03
16,08
31,44
31,25
9,94
18,17
26,39
42,82
51,04
15,92
28,96
42,00
68,08
81,12
34,5
62,55
146,71
1/(80)/96
1/50/86
1/50/86
1/50/86
1/50/86
1/50
1/75
1/81/68
1/81/68
1/81/68
1/81/68
1/(28)/40
1/28/40
1/28/40
1/28/40
1/28/40
1/28
1/25
1/20/25
1/20/25
1/20/25
1/20/25
1/20
1/16
1/16
1/16
1/16
1/16
1/9
1/9
1/9
1/9
1/9
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/4
1/4
1/4
KG kanalizační systém SN4, SN8
29
KGEM trubky SN 4
KGEM hladká trubka s hrdlem SN4 KOMPAKT s pevnou stěnou (podle EN 1401-1)
kat.č.
3182042
3182044
3182045
3182048
3182062
3182064
3182065
3182068
3182088
3182125
3182128
3182155
30
de
160
160
160
160
200
200
200
200
250
315
315
400
DN
150
150
150
150
200
200
200
200
250
300
300
400
KG kanalizační systém SN4, SN8
L
1000
2000
3000
6000
1000
2000
3000
6000
6000
3000
6000
3000
Dmax
184
184
184
184
228
228
228
228
289
359
359
452
s
4,0
4,0
4,0
4,0
4,9
4,9
4,9
4,9
6,2
7,7
7,7
9,8
t
100
100
100
100
120
120
120
120
140
160
160
190
kg/m
3,06
3,06
3,06
3,06
4,69
4,69
4,69
4,69
7,70
12,05
12,05
19,47
kg/ks
3,43
6,50
9,56
18,75
5,44
10,14
14,83
28,95
45,53
38,68
47,83
62,71
balení
1/28
1/28
1/28
1/28
1/20
1/20
1/20
1/20
1/16
1/9
1/9
1/3
KGEM trubky SN 8
KGEM trubky SN8
KOEM hladká trubka s hrdlem SN8 ULTRA-3 se strukturovanou stěnou (podle ČSN EN 13476-1)
kat.č.
5175012
5175014
5175015
5175017
5175018
3183042
3183044
3183045
3183048
3183062
3183064
3183065
3183068
3183084
3183085
3183088
3182122
3183124
3183125
3183128
3183154
3183155
3183158
3183187
3183217
de
110
110
110
110
110
160
160
160
160
200
200
200
200
250
250
250
315
315
315
315
400
400
400
500
630
DN
100
100
100
100
100
150
150
150
150
200
200
200
200
250
250
250
300
300
300
300
400
400
400
500
600
L
1000
2000
3000
5000
6000
1000
2000
3000
6000
1000
2000
3000
6000
2000
3000
6000
1000
2000
3000
6000
2000
3000
6000
5000
5000
Dmax
129
129
129
129
129
184
184
184
184
228
228
228
228
289
289
289
359
359
359
359
452
452
452
567
s
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
4,7
4,7
4,7
4,7
5,9
5,9
5,9
5,9
7,3
7,3
7,3
9,2
9,2
9,2
9,2
11,7
11,7
11,7
14,6
18,4
t
76
76
76
76
76
100
100
100
100
120
120
120
120
140
140
140
160
160
160
160
190
190
190
220
250
kg/m
1,22
1,22
1,22
1,22
1,22
2,56
2,56
2,56
2,56
3,99
3,99
3,99
3,99
6,20
6,20
6,20
9,79
9,79
9,79
9,79
15,97
15,97
15,97
33,00
52,30
kg/ks
1,38
2,67
3,95
6,51
7,42
2,87
5,42
7,98
15,66
4,63
8,61
12,60
24,56
13,51
19,71
38,30
11,84
21,63
31,43
60,80
35,39
51,43
99,34
165,00
261,50
balení
1/50
1/50
1/50
1/50
1/50
1/28
1/28
1/28
1/28
1/20
1/20
1/20
1/20
1/16
1/16
1/16
1/9
1/9
1/9
1/9
1/3
1/3
1/3
1/4
1/2
KG kanalizační systém SN4, SN8
31
KGEM trubky SN 8
KOEM hladká trubka s hrdlem SN8 KOMPAKT s pevnou stěnou (podle EN 1401-1)
kat.č.
3183042C
3183044C
31830451
31830481
3183062C
3183064C
31830651
3183066C
3183084C
3183085CG
31830881
3183124C
3183125C
3183128C
3183154C
3183155C
3183158C
32
de
160
160
160
160
200
200
200
200
250
250
250
315
315
315
400
400
400
DN
150
150
150
150
200
200
200
200
250
250
250
300
300
300
400
400
400
KG kanalizační systém SN4, SN8
L
1000
2000
3000
6000
1000
2000
3000
6000
2000
3000
6000
2000
3000
6000
2000
3000
6000
Dmax
184
184
184
184
228
228
228
228
289
289
289
359
359
359
452
452
452
s
4,7
4,7
4,7
4,7
5,9
5,9
5,9
5,9
7,3
7,3
7,3
9,2
9,2
9,2
11,7
11,7
11,7
t
100
100
100
100
120
120
120
120
140
140
140
160
160
160
190
190
190
kg/m
3,80
3,80
3,80
3,80
5,96
5,96
5,96
5,96
9,14
9,14
9,14
14,42
14,42
14,42
23,26
23,26
23,26
kg/ks
4,14
7,83
11,52
22,59
6,72
12,52
18,30
35,68
19,70
28,72
55,81
31,88
46,31
89,58
51,64
74,90
114,68
balení
1/28
1/28
1/28
1/28
1/20
1/20
1/20
1/20
1/16
1/16
1/16
1/9
1/9
1/9
1/3
1/3
1/3
KG tvarovky
KG tvarovky
KGMM spojka dvouhrdlá (nátrubek)
kat.č.
65049011
6505808
65068041
6507900
6508105
6508408
6508507
6508608
6508706
de
110
125
160
200
250
315
400
500
630
DN
110
125
150
200
250
300
400
500
600
h
123
142
172
216
252
293
380
460
520
kg/ks
0,224
0,291
0,554
0,974
1,944
3,435
8,11
20,413
22,10
de
110
125
160
200
250
315
400
500
630
DN
100
125
150
200
250
300
400
500
600
123
142
172
216
252
293
380
460
520
kg/ks
0,213
0,273
0,501
0,906
1,914
3,416
8,040
15,42
26,6
KGU spojka dvouhrdlá přesuvná
kat.č.
65090051
6509203
65094041
6509609
6509708
6509807
6509908
6510007
6510008
KG kanalizační systém SN4, SN8
33
KG tvarovky
KGB koleno s hrdlem
34
kat.č.
62164011
6220603
62242051
62280001
6228201
6228402
6228604
6228808
62176011
6220903
62253051
62280041
6228205
6228406
6228608
6228902
62178031
62218091
62258061
6228008
6228209
6228500
6228702
6228906
6218900
6221904
6226207
6228102
de
110
125
160
200
250
315
400
500
110
125
160
200
250
315
400
500
110
125
160
200
250
315
400
500
110
125
160
200
DN
100
125
150
200
250
300
400
500
100
125
150
200
250
300
400
500
100
125
150
200
250
300
400
500
100
125
150
200
α
15°
15°
15°
15°
15°
15°
15°
15°
30°
30°
30°
30°
30°
30°
30°
30°
45°
45°
45°
45°
45°
45°
45°
45°
67°
67°
67°
67°
Z1
9
10
13
15
19
23
29
37
17
19
24
30
37
47
59
74
26
29
37
46
57
72
92
114
41
46
59
73
Z2
15
16
19
23
30
38
48
59
21
23
30
38
49
61
78
97
29
33
42
54
69
86
110
137
47
52
66
82
kg/ks
0,240
0,290
0,512
1,022
2,230
3,955
7,500
14,880
0,263
0,323
0,579
1,113
2,420
4,333
8,500
16,900
0,273
0,347
0,641
1,242
2,750
4,800
9,060
18,740
0,332
0,410
0,774
1,391
62198041
110
100
90°
59
65
0,363
62238051
62278071
6228106
6228307
6228508
6228800
6229004
125
160
200
250
315
400
500
125
150
200
250
300
400
500
90°
90°
90°
90°
90°
90°
90°
66
84
105
132
166
211
440
72
91
113
143
180
229
456
0,448
0,836
1,590
3,597
6,406
13,620
35,680
KG kanalizační systém SN4, SN8
KG tvarovky
KGEA odbočka s hrdlem 45°
kat.č.
de1/de2
DN1/DN2
α
Z1
Z2
h
kg/ks
63348091
6346808
63498061
63519051
6352003
63521011
6352109
6352207
6352305
6352403
6352501
6352509
6352607
6352705
6352803
6352901
6352909
6353007
6353105
6353203
6353301
6353309
6353407
6353505
6353603
6353701
6353803
6353807
6354101
6354109
6354207
6354305
6354501
6356000
6356100
6356200
6362950
110/110
125/110
125/125
160/110
160/125
160/160
200/110
200/125
200/160
200/200
250/110
250/125
250/160
250/200
250/250
315/110
315/125
315/160
315/200
315/250
315/315
400/110
400/125
400/160
400/200
400/250
400/315
400/400
500/160
500/200
500/250
500/315
500/500
630/160
630/200
630/315
630/400
100/100
125/100
125/125
150/100
150/125
150/150
200/100
200/125
200/150
200/200
250/100
250/125
250/150
250/200
250/250
300/100
300/125
300/150
300/200
300/250
300/300
400/100
400/125
400/150
400/200
400/250
400/300
400/400
500/150
500/200
500/250
500/300
500/500
630/150
630/200
630/300
630/400
45°
45°
45°
45°
45°
45°
45°
45°
45°
45°
45°
45°
45°
45°
45°
45°
45°
45°
45°
45°
45°
45°
45°
45°
45°
45°
45°
45°
45°
45°
45°
45°
45°
45°
45°
45°
45°
134
141
152
159
170
194
180
190
214
241
206
217
241
268
301
240
251
275
302
335
378
405
405
405
450
450
500
560
480
500
550
600
750
134
144
152
168
176
194
195
203
221
241
228
236
254
274
301
272
279
297
318
344
378
380
385
400
430
450
460
620
500
565
600
635
735
275
290
309
315
337
385
355
376
424
479
484
484
484
537
604
514
514
514
568
633
722
725
725
725
810
810
1000
1100
850
900
1000
1100
1400
0,603
0,706
0,770
1,100
1,120
1,432
1,617
1,757
2,107
2,694
3,685
3,715
3,871
4,601
5,882
5,963
5,974
6,138
7,107
8,448
10,826
13,600
13,800
14,160
16,750
17,500
18,250
30,080
23,400
29,750
30,780
36,420
60,500
44,200
46,500
55,700
57,200
KG kanalizační systém SN4, SN8
35
KG tvarovky
KGEA T-kus s hrdlem 87,5°
kat.č.
63369021
6348809
63519011
63519091
6352007
63521051
6352203
6352301
6352309
6352407
6352505
6352603
6352701
6352709
6352807
6352905
6353003
6353101
6353109
6353207
6353305
6353509
6353607
6353803
6353901
6354105
6354203
6354301
6354309
6354505
6356001
6356101
6356201
6363000
36
de1/de2
110/110
125/110
125/125
160/110
160/125
160/160
200/110
200/125
200/160
200/200
250/110
250/125
250/160
250/200
250/250
315/110
315/125
315/160
315/200
315/250
315/315
400/160
400/200
400/315
400/400
500/160
500/200
500/250
500/315
500/500
630/160
630/200
630/315
630/630
KG kanalizační systém SN4, SN8
*s náběhem
DN1/DN2
100/100
125/100
125/125
150/100
150/125
150/150
200/100
200/125
200/150
200/200
250/100
250/125
250/150
250/200
250/250
300/100
300/125
300/150
300/200
300/250
300/300
400/150
400/200
400/300
400/400
500/150
500/200
500/250
500/300
500/500
600/150
600/200
600/300
600/600
α
87,5°
87,5°
87,5°
87,5°
87,5°
87,5°
87,5°
87,5°
87,5°
87,5°
87,5°
87,5°
87,5°
87,5°
87,5°
87,5°
87,5°
87,5°
87,5°
87,5°
87,5°
87,5°
87,5°
87,5°
87,5°
87,5°
87,5°
87,5°
87,5°
87,5°
87,5°
87,5°
87,5°
87,5°
Z
62
70
70
87
87
89
106
106
108
111
132
132
134
136
143
162
162
164
170
174
178
220
225
240
240
310
315
315
320
h
237
251
265
277
292
327
320
335
368
408
433
433
433
518
518
465
465
465
612
612
612
620
690
880
880
750
800
850
900
kg/ks
0,456
0,543
0,595
0,824
0,901
1,082
1,427
1,488
1,727
2,084
3,326
3,310
3,424
4,150
4,645
5,483
5,520
5,600
7,310
7,710
8,270
14,050
15,350
18,950
18,800
22,960
24,100
26,200
31,300
36,000
*
*
*
*
KG tvarovky
KGRE čistící kus jednohrdlý
kat.č.
6511002
6511007
6511101
6511105
de
110
125
160
200
DN
100
125
150
200
typ
(*)
(*)
(**)
(**)
h
255
325
385
525
kg/ks
0,564
0,820
1,700
3,000
(*) se šroubovacím víkem
(**) obdélníkové víko se šrouby
KGKLAP zpětná klapka s aretací REDI
kat.č.
3767605
3767900
3768006
3768200
3768206
3768304
de
110
125
160
200
250
315
DN
100
125
150
200
250
300
Z1
61
68
74
100
Z2
307
318
337
451
Z3
230
230
255
300
t
61
65
74
86
kg/ks
KG kanalizační systém SN4, SN8
37
KG tvarovky
KGKLAP zpětná klapka s aretací KARMAT
kat.č.
K4619010
K4619015
K4619020
K4619030
de
110
125
160
200
DN
100
125
150
200
Z1
Z2
Z3
t
kg/ks
KGM zátka do hrdla
kat.č.
64154041
64154051
64155091
64156031
6415607
6415701
6415705
6415709
de
110
125
160
200
250
315
400
500
DN
100
125
150
200
250
300
400
500
h
41
45
53
64
95
100
105
157
kg/ks
0,109
0,142
0,260
0,473
1,180
2,042
3,850
9,250
de
110
125
160
200
250
315
400
500
DN
100
125
150
200
250
300
400
500
h
41
45
53
65
kg/ks
0,109
0,140
0,263
0,485
KGK víčko na hladký konec
kat.č.
64152061
64153001
64153041
64153081
2621207
2622203
2623200
2625105
*šedá barva
38
KG kanalizační systém SN4, SN8
*
*
*
*
KG tvarovky
KGAM nalepovací hrdlo
kat.č.
6510501
6510505
6510600
6510604
de
110
125
160
200
DN
100
125
150
200
h
93
107
131
159
kg/ks
0,168
0,208
0,386
0,710
KGR redukce nesouosá
kat.č.
6411803
64129001
6413807
6414000
6414306
6414407
6414500
6414508
6414607
6414708
6414709
de1/de2
125/110
160/110
160/125
200/125
200/160
250/200
315/200
315/250
400/315
500/400
630/400
DN1/DN2
125/100
150/100
150/125
200/125
200/150
250/200
300/200
300/250
400/300
500/400
600/400
h
140
172
172
205
260
300
Z
15
34
26
29
36
48
kg/ks
0,250
0,420
0,427
0,800
0,759
1,160
252
260
495
122
100
142
2,970
8,060
12,000
KGUG přechod litina -> PVC
kat.č.
6515101
6515104
6515108
6515202
de
110
125
160
200
DN
100
125
150
200
DN1
124
151
176
226
Z1
60
65
70
145
h
132
150
165
kg/ks
0,233
0,320
0,482
1,120
KG kanalizační systém SN4, SN8
39
KG tvarovky
GA-SET dvojité těsnění pro KGUG
kat.č.
6515402
6515406
6515500
6515504
de
110
125
160
200
DN
100
125
150
200
D3
D4
D5
D6
H
kg/ks
KGUS přechod kamenina -> PVC (včetně těsnění)
kat.č.
6156006
6516100
6516104
6516108
de
110
125
160
200
DN
100
125
150
200
DN1
138
164
194
250
Dmax.
163
193
225
288
Z1
64
71
86
105
h
151
172
207
248
kg/ks
0,330
0,440
0,810
1,550
KGUSM přechod PVC -> kamenina (bez těsnění)
kat.č.
6515704
6515708
6515802
6515806
40
de
110
125
160
200
KG kanalizační systém SN4, SN8
DN
100
125
150
200
DN1
132
160
187
242
L
73
73
73
73
h
91
94
98
103
kg/ks
0,190
0,230
0,350
0,610
KG tvarovky
KGF šachtová vložka
kat.č.
6516250
6516252
6516254
6516256
6516258
6516260
6516286
6516262
6516264
6516266
6516268
6516270
6516272
6516288
6516274
6516276
6516278
6516280
6516282
6516284
6516290
de
110
125
160
200
250
315
400
110
125
160
200
250
315
400
110
125
160
200
250
315
400
DN
100
125
150
200
250
300
400
100
125
150
200
250
300
400
100
125
150
200
250
300
400
d2
110,4
125,4
160,5
200,6
250,6
315,7
400,8
110,4
125,4
160,5
200,6
250,6
315,7
400,8
110,4
125,4
160,5
200,6
250,6
315,7
400,8
d3
120,6
137,5
174,3
216,2
272,9
338,9
427,1
120,6
137,5
174,3
216,2
272,9
338,9
427,1
120,6
137,5
174,3
216,2
272,9
338,9
427,1
f
9,1
10,4
11,7
13,0
19,5
20,8
24,5
9,1
10,4
11,7
13,0
19,5
20,8
24,5
9,1
10,4
11,7
13,0
19,5
20,8
24,5
s
5
5
5
5
5
6
11
5
5
5
5
5
6
11
5
5
5
5
5
6
11
L
80
80
80
80
80
80
80
110
110
110
110
110
110
110
240
240
240
240
240
240
240
materiál
S/B
S/B
S/B
S/B
S/B
S/B
PU
S/B
S/B
S/B
S/B
S/B
S/B
PU
S/B
S/B
S/B
S/B
S/B
S/B
PU
kg/ks
Navrtávací sedlová odbočka REDI
kat.č.
1432251
1433351
1434451
de1/de2
250/160
315/160
400/160
DN1/DN2
250/150
300/150
400/150
h
t
d vrtáku
152
152
152
kg/ks
KG kanalizační systém SN4, SN8
41
KG tvarovky
Navrtávací sedlová odbočka KGS
kat.č.
3277500
3277607
3277704
3277801
3278107
3278204
3278301
3278409
3278504
de1/de2
200/125
250/125
315/125
400/125
250/160
315/160
400/160
500/160
630/160
DN1/DN2
200/125
250/125
315/125
400/125
250/150
315/150
400/150
500/150
630/150
H
231
256
289
331
260
293
335
385
450
M
64
64
64
64
67
67
67
67
67
d vrtáku
127
127
127
127
159
159
159
159
159
kg/ks
0,564
0,820
1,700
3,000
4,330
3,000
4,330
4,330
4,330
Navrtávací sedlová odbočka EASY-CLIP (REDI)
Odbočka s výkyvným hrdlem de 160 mm, úhel vychýlení 10°
kat.č.
3770012
3770016
3770022
3770026
3770010
3770016
3770020
3770022
3770026
3770010
3770014
3770020
3770026
3770010
3770014
3770020
3770024
DN
ID
OD
DN/ de 160
300
400
500-600
700-800
300
400
500
600
700-800-1000
315
400
500-630
800-1000
315
400
500-630
710-800-1000
h
pro potrubí
beton,
železobeton,
kamenina, litina
270
korugované
(DIN), PP INCOR,
ULTRA-RIB (DIN)
korugované
(SCAN), ULTRARIB (SCAN)
270
hladké KG, PP,
(*) maximální tloušťka (rozsah) stěny navrtávané trubky v mm
42
KG kanalizační systém SN4, SN8
PEHD, GRP
stěna (*)
40-80
30-80
40-100
50-100
max. 30
30-80
max. 50
40-100
max. 100
max. 30
max. 35
max. 50
max. 100
5-30
6-35
max. 50
12-50
vrták
200 mm
200 mm
kg/ks
KG tvarovky; Přislušenství
Odbočka s hrdlem de 200 mm
kat.č.
3770013
3770017
3770023
DN
DN/ de 200
300
400
500-600
3770027
OD
pro potrubí
beton,
železobeton,
kamenina,
litina
700-800
ID
3770011
3770017
3770021
3770023
3770027
3770011
3770015
3770021
3770027
3770011
3770015
3770021
3770025
h
stěna (*)
40-80
30-80
40-100
balení
1
1
1
1
200 mm
korugované
(DIN), PP INCOR,
ULTRA-RIB (DIN)
korugované
(SCAN), ULTRA-
320
kg/ks
50-100
320
300
400
500
600
700-800-1000
315
400
500-630
800-1000
315
400
500-630
710-800-1000
vrták
RIB (SCAN)
hladké KG,
PP, PEHD, GRP
max. 30
30-80
max. 50
40-100
max. 100
max. 30
max. 35
max. 50
max. 100
5-30
6-35
max. 50
12-50
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
200 mm
(*) maximální tloušťka (rozsah) stěny navrtávané trubky v mm
Příslušenství
Vrták pro sedlové odbočky
kat.č.
4939884
4939880
4939885
4939888
4999902
4939891
d odbočky
160
125
160
160 + 200
160 + 200
d vrtáku
152
127
160
200
200
32-210
pro odbočku
TRUBKA
REDI
PLAST
KGS
PLAST
KGS
PLAST
EASY-CLIP
PLAST
EASY-CLIP
OSTATNÍ
Unašeč vrtáku HEX 9,5
pro všechny vrtáky
kg/ks
balení
1
1
1
1
1
1
KG kanalizační systém SN4, SN8
43
Příslušenství
Náhradní těsnění do hrdel KGEM a KG tvarovek
kat.č.
6517202
6517206
6517300
6517304
6517308
6517402
6517406
6517500
6517504
de
110
125
160
200
250
315
400
500
630
DN
100
125
150
200
250
300
400
500
600
materiál
kg/ks
balení
1
1
1
1
1
1
1
1
1
kg/ks
balení
1
1
1
1
nitrilkaučuk
Náhradní O-kroužek pro KGUS
kat.č.
65163081
65164021
6516406
65165001
de
110
125
160
200
DN
100
125
150
200
materiál
nitrilkaučuk
Vazelína pro hrdlové spoje
kat.č.
0017150
0017250
0017500
0016900
typ balení
tuba
tuba
tuba
kbelík
kg/ks
0,15
0,25
0,5
1
balení
50
50
24
12
Lepidlo pro odpadní PVC
kat.č.
0002105
0003000
0004006
0005002
0006009
objem (l)
0,125
0,25
1
5
10
typ balení
plechovka
plechovka
plechovka
kanystr
kanystr
poznámka
štětec ve víčku
štětec ve víčku
kg/ks
balení
10
12
12
1
1
Čistidlo pro odmaštění povrchu
kat.č.
0016004
0015008
44
objem (l)
0,25
1
KG kanalizační systém SN4, SN8
typ balení
plechovka
plechovka
kg/ks
balení
12
12
Poznámky
KG kanalizační systém SN4, SN8
45
Poznámky
46
KG kanalizační systém SN4, SN8
Poznámky
KG kanalizační systém SN4, SN8
47
Prodejní sortiment DYKA:
KANALIZACE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
KG PVC-U HLADKÉ TRUBKY – TŘÍVRSTVÉ A KOMPAKTNÍ PROVEDENÍ d110-630 SN4
KG PVC-U HLADKÉ TRUBKY – TŘÍVRSTVÉ A KOMPAKTNÍ PROVEDENÍ d160-630 SN8
KG PVC-U TVAROVKY d110-630 SN4/SN8
KG NAVRTÁVACÍ SEDLA DN300-1000 EASY-CLIP
KANALIZAČNÍ SPOJKY A SEDLA MüCHER
KG ZPĚTNÉ KLAPKY KARMAT A CAPRICORN
PP KORUGOVANÉ TRUBKY A TVAROVKY INCOR® (DN/ID 200-800) SN8
PP KANALIZAČNÍ ŠACHTY DN 300, DN400 A DEŠŤOVÉ VPUSTI
PP KANALIZAČNÍ ŠACHTY DN 600 AXEDO
PP ODPADNÍ ŠACHTY A VPUSTI
PVC A PE/PP DRENÁŽNÍ TRUBKY A TVAROVKY DĚROVANÉ A NEDĚROVANÉ DN50-200 (TAKÉ S GEOTEXTILIÍ)
PE KABELOVÉ CHRÁNIČKY DN40-200
ODPADY
•
•
•
•
•
•
PP HT TRUBKY A TVAROVKY d32-160
PP HT TVAROVKY AIRFIT
PP HT ZPĚTNÉ KLAPKY KARMAT
PVC ODPADNÍ TRUBKY A TVAROVKY K LEPENÍ d32-160
PP VPUSTI, GULY, SIFONY
PP LAPAČE DEŠŤOVÝCH VOD (GEIGERY) spodní / boční
VODA
•
•
•
•
•
•
PVC-U VODOVODNÍ TRUBKY A TVAROVKY d63-450, PN6-PN16 (DIN)
PVC-U VODOVODNÍ TRUBKY d90-225, PN6-PN16 (EN)
PEHD VODOVODNÍ TRUBKY d20-630, PN6-PN16 (PE80), d25-630, PN10-PN16 (PE100)
PP MECHANICKÉ SPOJKY A VENTILY d20-110 NA POTRUBÍ Z PE
PP VODOMĚRNÉ ŠACHTY
PP ODVODŇOVACÍ ŽLABY SABDRAIN 100x50-200x300 A PE ZATRAVŇOVACÍ DLAŽDICE GRAB 40x40cm
SPECIÁLNÍ SYSTÉMY
•
•
•
PVC-U TLAKOVÉ TECHNICKÉ TRUBKY A TVAROVKY K LEPENÍ d16-500, PN6-PN16
PVC-U POTRUBÍ d33-400 A PŘÍSLUŠENSTVÍ PEVEFOR PRO VYSTROJENÍ VRTŮ
PP VSAKOVACÍ BOXY A TUNELY RAINBOX II, GEOTEXTILIE
OSTATNÍ VÝROBKY
•
•
•
•
LEPIDLA, ČISTIDLA, VAZELÍNY
FIXAČNÍ MATERIÁL
PRYŽOVÁ TĚSNĚNÍ
VRTÁKY
DYKA s. r. o., člen skupiny TESSENDERLO Group
Unhošťská 505, 273 61, Velká Dobrá - CZ
Obch. Rejstřík Městský soud Praha odd. C, vložka 11132
Pobočky – Šenov: Těšínská 222, 739 34, ŠENOV
Brno: Hájecká 14, 618 00, BRNO
48
KG kanalizační systém SN4, SN8
PRODEJNÍ SKLADY:
Velká Dobrá
tel. +420 312 666 011
fax +420 312 685 026
e-mail: [email protected]
Brno
tel./fax +420 548 122 298
e-mail: [email protected]
Šenov
tel. +420 596 831 515
fax +420 596 831 514
e-mail: [email protected]
www.dyka.cz
KB Kladno: 2195350287/0100
IBAN: CZ0301000000002195350287
Download

Katalog DYKA KG Odpani systémy