VODOVODY
spol.sr.o,
Na l6nech 3,57O 01 LitomySl
v
KANALIZACNI
RAD
v ,
PRO
MESTOLITOMYSL
ri i:sls r..i iiti,ttl t.lttiltvit-
' '','
.',"l;';" ))) - )it )'i)'i ,tut t-t
rlnL 2,r, /'t
:t .{1 ..
n"t4'k,*/
listopad 2013
Dr)irl
lVl6stskfriiad Litomy5l
?6.
odboriivotniho prostiedi
vodoprdvnlfiad
Bii
Sp.zn.:SZ MEil Litomy\ll299l4/2013ZPlPac
Cj. : MdU Litornyll 3312912013
1
Vyitzuje:Ing.Pacllkovd
PracoviStd:
J.E.Purkynd
918,Litomyil
Td..:467653421
Fax: 461 653 414
litomvsl.cz
E-mail:olsa.paclikova@
Datum:25.listopadu
2013
ROZHODNUTI
Vfrokovf i6st:
riiaduLitornysl,jako vodopr6vni
riiadpIislu3n!podle$ 27 odst.1 zdkona
OdborZivotnihoprosri'edi
M6stsk6ho
potiebu
pro
veiejnou
a
o zmdn6ndkterfchz6konir (z6kono
d, 27412001
Sb.,o vodovodech
a kanahzacich
jen
a
(d6le
piedpisri
a kanalizacich"),
"z6kono vodovodech
vodovodech
ve zndnlpozd6j5ich
a kanalizacich),
jako mistndpiisludn! vodopr6vnirliad podle$ 11 z6konad. 500/2004Sb.,sprdvniidd, ve zndnipozddj5ich
pfedpisrl,
kteroudne23,I 0,2013podal
ve sprdvnimifzeniposoudilZ6dost,
VODOVODY
Na L6nech3,57001 Litomyil
spol.s r.o,,IeO 52062948n
(d6lejen"Zadatel"),
a nazdklad6tohotoposouzeni:
schvaluje
podle$ 14odst.3 z6konao vodovodech
a kanalizacich:
Kanalizainii6d prq mds{oLitomybl
(ddlejen "kanalizadnii6d") na mlstd:
Pardubick!
LitomySl
Z6hrad'
Litomybl,Ldnyu Litomyile,NedoSin,
47, 6857
04
685674,
685682,
6857
1-o3-02-017ai. 1-03-02-019
4270Vysokomftskdsynklindla
N6zevkaje
Ndzevobce
N6zevkatastrdlnihorlzemi
( lsetnyKooKarasuatntno
uzeml
CIslo hydrologick6hopoiadi
Fiydlogeologickf rajon
Kanalizadnii6d se schvalujeza tdchto podminek:
1. Platnosttohotorozhodnutfse dasovdomezuiedo: 31'12.2016.
Udastnlcii'izenina ndZsevztahuje rozhodnut(spr6vnihoorg6nu($ 27 odst. 1 spldvnihol6du):
VODOVODY
3 , 5 7 00 1 L i t o m y 5 l
s p o l .s r . o . , I C O6 2 0 6 2 9 4 8N,a L r i n e c h
Odrivodnini:
Dne 23.10.2013podal ZadatelZddosto schv6lenikanalizadnihoi6du. Timto dnem bylo zah6jenovodoprfvni
i'Izeni.
Vodopr6vni riiad ozn6mil zah6jen( iizetrl zndmim ddastnikfim iizenf a dotdenfm spr6vnlm rliadim.
K projedn6n(Zddostisoudasndnaiidil fstni jedniini sen6s mistnim Xetienimna 13.11.2013s upozorndnim,Zena
ej. SZMei Litonygl/29914/2013
:lPtpac
str.2
ndnithy, ktel€ nebudou scl€lenynejpozddji pii ristnim jedndni 0nistnim Setieni), nebude moZno, podle
uslanoveni$ 115 odst.8 vodniho z6kona,brft zietel. O vysledkufstnfho jedndnlbyl seps6nprorokoi.
Kanalizaini i6d vypracovalaspol. s r.o. V O D O V O D Y v listopadu2013.
Posouzenlvodopri4vnihoriiadu:
Vodopr6vni flad v ploveden6mIlzenf plezkoumal piedloZenouZ6dosrz hleclisekuveclenfchv ustanovenich
z{kona o vodovodecha kanalizacich a piedpist souvisejicich,plojednal ji s fdastnfky i(zenf a s dotdenlmi
spr6vn(mi fiady. Pii piezkourndni Zddosti nebyly shleddny drivody brdn(cl schvflenf kanalizadnihor'ddu.
Nabytim prdvni moci tohoto rozhodnuti pozbjvd platnosti rozhodnuti Mdstsk6ho diadu Litomydl, odboru
Zivotnihoprostiedize dne 10.8.2011
dj.: MCULitomydl2796912011.
Vodoprdvni diad proto lozhodl, jak je uvedenove vlroku rozhodnuti,za pouZiti ustanovenipr6vnich pieclpisri
ve vlroku uvedenjch.
tldastnici iizeni - dalSidotiend osoby (g 27 odst.2 sprdvnihol6du)r
SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o.,Mdsto Litorny5l,odborrozvoje a investic
Vypoi5ddni s n6vlhy a ndmitkamlfdastnikfl:
.
Udastnicineuplatnilin6\,1'hya n6mitky.
'
Vypoi6d6nis vyj6dienimi fdastnikfl k podkladrirllrozhodnuti:
. IJdastn{cisek podklaclfrmrozhodnutinevyj6diili.
FouCeniridastnikrfr:
Proti tomuto rozhodnuti se 1ze odvolat do 15 dnt ode dne jeho ozndmenfk odboru Zivotniho prostledl a
zemeddlstviKrajskdhotiladu Pa|dubick6hokraje poddnfmu vodoprdvnihofriaduMdstskdhoriiadu LitornySl.
V odvoldnl se uvede v jak6m rozsahu se rozhodnutinapad6a drile nam(tani rozpor s pr6vnimi piedpisy nebo
nespr6vnostrozhodnutinebo iizeni, jeZ mu piedch6zelo.
Odvoldn{ se pod6v6 v podtu 3 stejnopistr.Nepodd-li fidastnik potlebni podet stejnopisfi,vyhotov{ je na jeho
naklady Mdstsky riiad Litomydl odbor Zivotniho prostfedi vodoprdvni Liiad. Podan6 odvoli4nim6 v souladu
s ustanovenim$ 85 odst. I spr6vniho i6du odkladnf ridinek. Odvoldnl jen proti odrivodndnirczhodnutfje
nepi{Dustn6.
Ing.JiIi Rand6k
vedouciodbomlivotnihoprosti.edi
M6stsk6ho
Lii.adu
Litomy3l
Flilohy pro iadatele:
o Kanaliza(nli d 4x - po nabytipr'6vnimoci
Obdrii:
(dorudenky)
navrhovatel6
V OD O V OD Y spol.s r.o.,IDDS:he89i5x
(dorudenky)
ostatnir:rdastnici
SAINT-GOBAINADFORSCZ s.r.o.,IDDS:kpe1zwT
M6stoLitomySl,odborrozvojea invesric,Bil Sr'astnichd.p.1000,57020 Lirornyil-Mdsto
Kanalizadni
iild pro mEstoLitomySl
1.1 NAzEvoBcEA p{stuSuE stoxovesirE:
VeiejnAkanalizacemdstaLitomy5l
IDENTIFIKAENI
EISLOMAJETKOVE
EVIDENCE
STOKOVE
SITE(PODLEVYHLASKY
d.428/2001
Sb.):
5307-685674-0027
6944-3t1
IDENTIFIKACNI
CISLOMAJETKOVE
EVIDENCE
CISTIRNYODPADNICH
VOD (PODLEVYHLASKY
d.
-00276s444t1
42812001
Sb.): s307-685747
Pisobnosttohotokanalizadniho
tadu se vztahujena vypousteni
odpadniclrvod do stokov6sit6
mestaLitomysl
zakondena
distirnou
mestskychodpadnich
vodv m6stsk6destiNedoiin.
Vlastnikkanalizace
:
M6stoLitomysl
ldentifikaeni
dtslo(lC)
:
00276944
Sidlo
:
Bri.Stastnlch1000,S7001 Litomysl
Provozovatel
kanalizace
:
VODOVODY
spol.s r.o.
ldentifikadni
eislo(lC)
:
62062948
Sidlo
:
Na Ldnech
3,57001 Litomysl
Provozovatel
COV
:
SainfGobain
AdforsCZ,s,r.o.
ldentifikadni
dislo(te)
:
00012661
Sidlo
:
Sokolovska
106,57001 LitomySl
Zpracovatel
provoznihofadu
:
Bc.HelenaKariikova
DatumzpracovAni
:
bFezen2011, aktualizace
listopad
20j 3
Platnost
do
:
31.12.2016
1.2 Zdznamyo platnostikanalizadnihoi6du :
Kanalizadni
i6d bylschv6lenpodleg i4 zakonai).274tzoo1sb..
rozhodnutim
mistnepiistusneho
vodopravniho
uiadu....,/.
ei0.'....1.1../.q.f.y.
!./.
y'/t"l try'am/{"/ JJr'24//nr
xe.r.
, :................
.,.................,.'(.9
ze dne
....?.{.,..1/.......4.4/!....
M F s t sk y { i a d
o{lbor Zi votn il)o p roslie.Ji
Bll. sfasinich l aoa)
. i 7 A 2 ( ) Li i o n v S l
A"il?*/
razitkoa podpis
schvalujiclho
0iadu
Obsah kanalizačního řádu
OBSAH KANALIZAČNÍHO ŘÁDU ........................................................................................................................................ 0
TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU ...................................................................................................... 1
1.1
NÁZEV OBCE A PŘÍSLUŠNÉ STOKOVÉ SÍTĚ : ........................................................................................ 1
1.2
ZÁZNAMY O PLATNOSTI KANALIZAČNÍHO ŘÁDU : ................................................................................................ 1
2
ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU ..................................................................................... 2
2.1
VYBRANÉ POVINNOSTI PRO DODRŽOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU ........................................... 2
2.2
CÍLE KANALIZAČNÍHO ŘÁDU .............................................................................................................................. 3
2.3
SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA ................................................................................................................................... 4
POPIS ÚZEMÍ ................................................................................................................................................................. 5
2.4
CHARAKTER LOKALITY .............................................................................................................................. 5
2.5
ODPADNÍ VODY ............................................................................................................................................. 6
3
TECHNICKÝ POPIS STOKOVÉ SÍTĚ ............................................................................................................. 8
3.1
POPIS A HYDROTECHNICKÉ ÚDAJE ...................................................................................................................... 8
3.1.1
Popis kanalizačního systému: .................................................................................................................... 8
3.1.2
Důležité objekty na kanalizaci ................................................................................................................. 10
3.1.3
Základní hydrologické údaje ................................................................................................................... 12
3.1.4
Množství odebírané a vypouštěné vody .................................................................................................... 12
3.2
GRAFICKÁ PŘÍLOHA .......................................................................................................................................... 12
4
ÚDAJE O ČISTÍRNĚ MĚSTSKÝCH ODPADNÍCH VOD .......................................................................... 13
4.1
PROJEKTOVANÁ KAPACITA ČOV ....................................................................................................................... 13
4.2
POŽADAVKY VODOHOSPODÁŘSKÉHO ORGÁNU NA MNOŽSTVÍ A JAKOST ODPADNÍ VODY VYPOUŠTĚNÉ Z ČOV . 14
4.2.1
Množství ................................................................................................................................................... 14
4.2.2
Kvalita – limity znečištění ........................................................................................................................ 14
4.2.3
Platnost povolení k nakládání s vodami z ČOV Litomyšl ....................................................................... 15
4.2.4
Další podmínky vypouštění odpadních vod z ČOV stanovené vodoprávním úřadem ............................ 15
4.3
SOUČASNÉ VÝKONOVÉ PARAMETRY ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ......................................................... 15
4.3.1
Efekt čištění odpadních vod na ČOV v roce 2010 ................................................................................... 15
4.3.2
Údaje o stávajícím množství a kvalitě odpadních vod vypouštěných z ČOV .......................................... 16
1
4.3.2.1
Údaje za rok 2010 .................................................................................................................................................. 16
4.4
ŘEŠENÍ DEŠŤOVÝCH VOD ................................................................................................................................. 16
5
ÚDAJE O VODNÍM RECIPIENTU .................................................................................................................. 17
6
SEZNAM LÁTEK, KTERÉ NEJSOU ODPADNÍMI VODAMI .................................................................. 18
7
NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÉ MNOŽSTVÍ A ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD VYPOUŠTĚNÝCH DO
KANALIZACE ............................................................................................................................................................... 20
7.1
OBECNĚ PLATNÉ LIMITY PŘÍPUSTNÝCH ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD VYPOUŠTĚNÝCH DO VEŘEJNÉ KANALIZACE
20
7.2
VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM AMALGÁMU.................................................................................... 22
8
MĚŘENÍ MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH VOD ..................................................................................................... 23
9
OPATŘENÍ PŘI PORUCHÁCH, HAVÁRIÍCH A MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH ......................... 24
9.1
PŘEHLED DŮLEŽITÝCH TELEFONNÍCH ČÍSEL: ..................................................................................................... 24
10
KONTROLA VYPOUŠTĚNÝCH ODPADNÍCH VOD ............................................................................... 25
10.1 VÝČET A INFORMACE O SLEDOVANÝCH PRODUCENTECH............................................................................... 25
10.2 ROZSAH A ZPŮSOB KONTROLY ODPADNÍCH VOD............................................................................................ 25
10.2.1
ODBĚRATELEM (tj. producentem odpadních vod) ............................................................................ 25
10.2.2
PROVOZOVATELEM............................................................................................................................. 25
10.2.3
Podmínky pro provádění odběrů a rozborů odpadních vod ................................................................... 25
10.3 PŘEHLED METODIK PRO KONTROLU MÍRY ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD .................................. 26
11
SANKCE .............................................................................................................................................................. 26
12
KONTROLA DODRŽOVÁNÍ PODMÍNEK STANOVENÝCH KANALIZAČNÍM ŘÁDEM .............. 26
13
AKTUALIZACE A REVIZE KANALIZAČNÍHO ŘÁDU ........................................................................ 26
14
PŘEHLED SOUVISEJÍCÍCH NOREM .......................................................................................................... 27
Příloha č. 1 - Přehled vydaných vodohospodářských povolení k vypouštění odpadních vod do městské kanalizace
Příloha č. 2 - Přehled metodik pro kontrolu míry znečištění odpadních vod
Příloha č. 3 - Přehled předčistících zařízení a míst s možností vzniku havarijního znečištění
Příloha č. 4 - Přehled producentů s povinností sledovat míru znečištění vypouštěných odpadních vod do kanalizace
Grafická příloha - mapa
Kanalizační řád pro město Litomyšl
1 TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU
1.1
NÁZEV OBCE A PŘÍSLUŠNÉ STOKOVÉ SÍTĚ :
Veřejná kanalizace města Litomyšl
IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO MAJETKOVÉ EVIDENCE STOKOVÉ SÍTĚ (PODLE VYHLÁŠKY č. 428/2001 Sb.) :
5307-685674-00276944-3/1
IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO MAJETKOVÉ EVIDENCE ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD (PODLE VYHLÁŠKY č.
428/2001 Sb.) : 5307-685747-00276944-4/1
Působnost tohoto kanalizačního řádu se vztahuje na vypouštění odpadních vod do stokové sítě
města Litomyšl zakončené čistírnou městských odpadních vod v městské části Nedošín .
1.2
Vlastník kanalizace
:
Město Litomyšl
Identifikační číslo (IČ)
:
00276944
Sídlo
:
Bří. Šťastných 1000, 570 01 Litomyšl
Provozovatel kanalizace
:
VODOVODY spol. s r.o.
Identifikační číslo (IČ)
:
62062948
Sídlo
:
Na Lánech 3, 570 01 Litomyšl
Provozovatel ČOV
:
Saint-Gobain Adfors CZ, s.r.o.
Identifikační číslo (IČ)
:
00012661
Sídlo
:
Sokolovská 106, 570 01 Litomyšl
Zpracovatel provozního řádu
:
Bc. Helena Karlíková
Datum zpracování
:
březen 2011, aktualizace listopad 2013
Platnost do
:
31.12.2016
Záznamy o platnosti kanalizačního řádu :
Kanalizační řád byl schválen podle § 14 zákona č. 274/2001 Sb., rozhodnutím
místně příslušného vodoprávního úřadu ...............…………………………………
č. j. ..........................................
ze dne ................................
.....................................................
razítko a podpis
schvalujícího úřadu
1
Kanalizační řád pro město Litomyšl
2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU
2.1
VYBRANÉ POVINNOSTI PRO DODRŽOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU
a) Vypouštění odpadních vod do kanalizace vlastníky pozemku nebo stavby připojenými
na kanalizaci a produkujícími odpadní vody (tj. odběratel) v rozporu s kanalizačním
řádem je zakázáno (§ 10 zákona č. 274/2001 Sb.) a podléhá sankcím podle § 33, § 34,
§35 zákona č. 274/2001 Sb.,
Dle zákona 274/2001 Sb. § 10 odst. 2) je neoprávněným vypouštěním odpadních vod do kanalizace
vypouštění
a) bez uzavřené písemné smlouvy o odvádění odpadních vod,
b) v rozporu s podmínkami stanovenými kanalizačním řádem, nebo
c) přes měřicí zařízení neschválené provozovatelem nebo přes měřicí zařízení, které v důsledku zásahu
oběratele množství vypuštěných odpadních vod nezaznamenává nebo zaznamenává množství menší
než je množství skutečné a odběratel je povinen podle odst. 3) nahradit vzniklé ztráty provozovateli
kanalizace, způsob výpočtu těchto ztrát stanoví prováděcí právní předpis.
b) Vlastník pozemku nebo stavby připojený na kanalizaci nesmí z těchto objektů vypouštět
do kanalizace odpadní vody do nich dopravené z jiných nemovitostí pozemků, staveb
nebo zařízení bez souhlasu provozovatele kanalizace,
c) Nově smí vlastník nebo provozovatel kanalizace připojit na tuto kanalizaci pouze stavby
a zařízení, u nichž vznikající odpadní nebo jiné vody, nepřesahují před vstupem do
veřejné kanalizace míru znečištění přípustnou kanalizačním řádem. V případě
přesahující určené míry znečištění je odběratel povinen odpadní vody před vstupem do
kanalizace předčišťovat – především všechny nově připojované nebo rekonstruované
nemovitosti, kde vznikají a nebo se předpokládá, že by mohly vznikat a být vypouštěny
do veřejné kanalizace odpadní vody s obsahem ropných látek, tuků apod. (EL a C10C40), musí být vybaveny vhodným předčistícm zařízením - lapolem (odlučovačem
lehkých kapalin nebo lapákem tuku apod.). (toto týká se především stravovacích a
potravinářských provozů, větších parkovacích ploch, služeb v dopravě apod.) Povinnost
instalovat odlučovače tuků, jako ochrany kanalizační sítě, pro odvádění odpadních vod
z kuchyňských a restauračních provozoven, provozoven s prodejem smažených jídel
nebo výroby uzenin, polotovarů či jiných masných výrobků, při jejichž výrobě nebo
zpracování vznikají odpadní vody s obsahem extrahovatelných látek, určí vodoprávní
úřad na návrh provozovatele kanalizace po posouzení charakteru, množství a jakosti
odpadních vod a technických možností kanalizačního systému v dané lokalitě.
d) U provozů, kde vznikají, budou vznikat nebo se předpokládá, že by mohly vznikat
technologické odpadní vody (TOV), které přesahují nebo by mohly přesahovat míru
znečištění přípustnou kanalizačním řádem, je třeba, aby producent těchto TOV sledoval
kvalitu vypouštěných vod. Rozsah včetně kontrolovaných ukazatelů, četnost kontrol, typ
odebíraných vzorků a další náležitosti jako např. délku zkušebně sledovaného období,
které bude vyhodnoceno, a stanovení potřeby případného dalšího sledování bude
stanovena po projednání s vodoprávním úřadem a provozovatelem veřejné kanalizace
– viz kap. 7.
2
Kanalizační řád pro město Litomyšl
e) Dle vyhlášky č. 501/2006 Sb. (prováděcí vyhláška stavebního zákona č. 183/2006 Sb.)
je třeba, aby dle § 20 odst. 5 písm c) stavební pozemek byl vymezen tak, aby na něm
bylo vyřešeno vsakování nebo odvádění srážkových vod srážkových vod
zezastavěných ploch nebo zpevněných ploch, pokud se neplánuje jejich jiné využití;
přitom musí být řešeno přednostně jejich vsakování, v případě jejich možného smísení
se závadnými látkami umístění zařízení k jejich zachycení, není-li možné vsakování,
dále jejich zadržování a regulované odvádění oddílnou kanalizací k odvádění
srážkových vod do vod povrchových, v případě jejich možného smísení se závadnými
látkami umístění zařízení k jejich zachycení, nebo není-li možné oddělené odvádění do
vod povrchových, pak jejich regulované vypouštění do jednotné kanalizace. Dle § 21
odst. 3) je vsakování srážkových vod na pozemcích staveb splněno, jestliže poměr
výměry části pozemku schopné vsakování srážkové vody k celkové výměře pozemku
činí v případě samostatně stojícího rodinného domu a stavby pro rodinnou rekreaci
nejméně 0,4 a v případě řadového rodinného domu a bytového domu 0,3.
f) Vlastník kanalizace je povinen podle § 25 vyhlášky 428/2001 Sb. změnit nebo doplnit
kanalizační řád, změní-li se podmínky, za kterých byl schválen,
g) Kanalizační řád je výchozím podkladem pro uzavírání smluv na odvádění odpadních
vod kanalizací mezi vlastníkem kanalizace a odběratelem,
h) Provozovatel kanalizace shromažďuje podklady pro revize kanalizačního řádu tak, aby
tento dokument vyjadřoval aktuální provozní, technickou a právní situaci,
Další
povinnosti
vyplývající
v následujících kapitolách.
2.2
z
textu
kanalizačního
řádu
jsou
uvedeny
Cíle kanalizačního řádu
Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům
odpadních vod (odběratelům) povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody z určeného
místa, v určitém množství a v určité koncentraci znečištění v souladu se základními
vodohospodářskými právními normami určujícími existenci, předmět a vztahy plynoucí z
kanalizačního řádu (viz níže související legislativa body 1), 2) a 3)), a to tak, aby byly
plněny podmínky vodoprávního povolení k vypouštění odpadních vod do vod
povrchových.
Kanalizační řád vychází z požadavků vodohospodářského orgánu a určuje nejvyšší
přípustnou míru znečištění a množství odpadních vod vypouštěných do veřejné kanalizace
a dále stanovuje látky, které nejsou odpadními vodami a jejichž vniknutí do veřejné
kanalizace musí být zabráněno, a další podmínky jejího provozu.
Kanalizační řád vytváří právní a technický rámec pro užívání stokové sítě obce
Litomyšl tak, aby zejména :
a) byla plněna rozhodnutí vodoprávního úřadu,
b) nedocházelo k porušení materiálu stokové sítě a objektů,
c) aby nebyla ohrožena jakost vody ve vodních tocích a provoz čistírny odpadních vod bylo zaručeno bezporuchové čištění odpadních vod v čistírně odpadních vod a
dosažení vhodné kvality kalu,
d) odpadní vody byly odváděny plynule, hospodárně a bezpečně,
e) byla zaručena bezpečnost zaměstnanců pracujících v prostorách stokové sítě,
f) byla přesně a jednoznačně určena místa napojení vnitřní areálové kanalizace
významných producentů průmyslových odpadních vod do kanalizace pro veřejnou
potřebu
3
Kanalizační řád pro město Litomyšl
2.3
Související legislativa

Zákon Parlamentu ČR č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon), v platném znění (zejména § 16)

Zákon Parlamentu ČR č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou
potřebu a o změně některých zákonů (o vodovodech a kanalizacích), v platném znění
(zejména § 9, § 10, § 14, § 18, § 19, § 32, § 33, § 34, § 35)

Vyhláška MZe č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. o
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění. ( § 9, § 14, § 24, §
25, § 26)

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 123/2012 Sb. ze dne 30. března 2013, o
poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových, v platném znění

Nařízení vlády č. 143/2012 Sb., o postupu pro určování znečištění odpadních vod,
provádění odečtů množství znečištění a měření objemu

Vyhláška Ministerstva zemědělství ČR č. 432/2001 Sb. ze dne 3. prosince 2001 o
dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a
vyjádření vodoprávního úřadu, v platném znění

Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ze dne 29. ledna 2003 o ukazatelích a hodnotách
přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k
vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 450/2005 Sb. o náležitostech nakládání se
závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení
havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků.
4
Kanalizační řád pro město Litomyšl
POPIS ÚZEMÍ
2.4
CHARAKTER LOKALITY
Město Litomyšl má v současné době cca 9200 trvale bydlících obyvatel (bez
přidružených okolních obcí), kteří jsou z větší části zaměstnaní v místních firmách, menší
část vyjíždí za prací z města. Dále do města přijíždějí zaměstnanci zaměstnaní jak
v průmyslu, tak ve službách apod. a žáci a studenti místních škol (především v pracovních
dnech) a během sezóny je město navštěvováno mnohými turisty. Na veřejnou kanalizaci je
napojeno cca 8 800 obyvatel (což je cca 96%) a většina firem působících ve městě. Z
hlediska produkce je nejvýznamnějším průmyslovým podnikem firma Saint-Gobain Adfors
CZ s.r.o.
Ve městě převládají trvale obydlené domy, jen malou část tvoří objekty k individuální
rekreaci. Turisté mají možnost využít většího množství objektů hromadného ubytování
(hotely, pensiony, ubytovny apod.). Hustě osídlený je střed města s historickým jádrem
města. Cca 40 % obyvatel žije na sídlištích, zbytek v rodinných nebo řadových domcích.
Ve městě kromě průmyslu, který zastupuje firma Sain-Gobain Adfors CZ s.r.o.,
převládají spíše služby a obchod.
Město Litomyšl leží v nadmořské výšce 320-370 metrů na okraji tzv. Loučenské
tabule a Českotřebovské vrchoviny, které jsou součástí Svitavské pahorkatiny, jež náleží
do soustavy České křídové tabule. Roční srážkový úhrn je cca 680 mm/rok.
Odpadní vody z města a část vod srážkových jsou gravitačně odváděny jednotnou
stokovou sítí na čistírnu odpadních vod. Vyčištěné odpadní vody pak odtékají do řeky
Loučné, která protéká od východu k západu přes město a odděluje ho na dvě části. Řeka
Loučná je významným vodním tokem dle vyhlášky č. 470/2001 Sb. Částečně jsou odpadní
vody využívány jako technologická voda pro firmu Saint-Gobain Adfors CZ s.r.o. a.s., která
je provozovatelem městské čistírny odpadních vod.
Zásobení pitnou vodou je realizováno z převážné části z vodovodu pro veřejnou
potřebu a z malé části i z lokálních podzemních zdrojů (studní místního zásobování). Na
vodovod je napojeno 100 % trvale bydlících obyvatel.
Do kanalizační sítě stále vniká množství balastních vod zejména v historickém jádru
města je do ní svedeno značné množství pramenní vody. Průsaky v souběhu kanalizace
s řekou a na pravé polovině náměstí, které způsobovaly značné ředění odpadních a
průmyslových vod byly odstraněny vložkováním v letech 2003 a 2007.
Průměrná denní spotřeba pitné vody z veřejného vodovodu činí v posledním období
cca 1700 m3. Průměrné množství fakturovaných odpadních vod za den činí cca 2550 m3.
5
Kanalizační řád pro město Litomyšl
2.5
ODPADNÍ VODY
V městské aglomeraci vznikají odpadní vody vnikající do kanalizace :
a)
srážkové a povrchové
a komunikací),
vody
(vody
ze
střech,
zpevněných
ploch
b)
v bytovém fondu („obyvatelstvo“),
c)
v zařízeních občansko-technické vybavenosti a státní vybavenosti („městská
vybavenost“),
d)
při výrobní činnosti – průmyslová výroba („průmysl“), další podniky, provozovny
apod.
e)
jiné (podzemní a srážkové vody vznikající v zastaveném území).
Srážkové
a
povrchové
vody
(vody
ze
střech,
zpevněných
ploch
a komunikací) jsou v některých lokalitách blízko vodního toku odváděny přímo do řeky,
případně u některých producentů jsou dále využívány (např. klášterní zahrady –
zavlažování), zbytek je odváděn jednotnou kanalizací na ČOV
Odpadní vody z bytového fondu („obyvatelstvo“) - jedná se o splaškové odpadní vody z
domácností. Tyto odpadní vody jsou v současné době produkovány od
cca 8 800 obyvatel, bydlících trvale v odkanalizovaných částech města napojených přímo
na stokovou síť.
Tyto odpadní vody neovlivňují stabilně významně kvalitu odpadních vod ve stokové síti.
Částečně jsou odpadní vody v malém počtu případů odváděny i do septiků, do
bezodtokových akumulačních jímek (žump), nebo domovních ČOV (neodkanalizovaná
část města). Do kanalizace není dovoleno přímo vypouštět odpadní vody přes septiky ani
žumpy.
Odpadní vody z městské vybavenosti – jsou (kromě srážkových vod) vody především
splaškového charakteru. Jejich kvalita se může přechodně měnit ve značně širokém
rozpětí podle momentálního použití vody. Patří sem producenti odpadních vod ze sféry
činností (služeb), kde dochází i k možné produkci technologických odpadních vod (v
následujícím seznamu s označením TOV).
Pro účely tohoto kanalizačního řádu se do sféry městské vybavenosti zahrnují zejména :
významní producenti:
Litomyšlská nemocnice, a.s. – patří se svým areálem a dalšími budovami k velkoodběratelům a je jedním
z nejvýznamnějších producentů
restaurační a další stravovací zařízení (včetně školních jídelen)
stomatologická a ortodontická zařízení
Tyto odpadní vody ovlivňují významně kvalitu odpadních vod ve stokové síti.
ostatní producenti:
školská zařízení (mateřské, základní, střední školy a odborná učiliště, vyšší odborné školy apod.)
úřady a další instituce
ordinace lékařů, lékárny a veterinární ordinace
ubytovací zařízení (hotely, penziony, ubytovny apod.)
parkoviště u supermarketů, autobusové nádraží a případně další velké parkovací plochy vč. náměstí
Tyto odpadní vody neovlivňují stabilně významně kvalitu odpadních vod ve stokové síti.
6
Kanalizační řád pro město Litomyšl
Průmyslové odpadní vody – odpadní vody z největšího a nejvýznamnějšího průmyslového
podniku v odkanalizovaném území:
Saint-Gobain Adfors CZ s.r.o. – Sokolovská 65, 570 01 Litomyšl
Průmyslové odpadní vody, které zde vznikající ovlivňují stabilně významně množství i
kvalitu odpadních vod přitékajících na ČOV. TOV jsou předčišťovány na podnikové ČOV.
Odpadní vody z ostatní výrobní a podnikatelské činnosti - jsou (kromě srážkových vod)
obecně dvojího druhu :
 vody splaškové (ze sociálních zařízení podniků),
 vody technologické (z vlastního výrobního procesu).
Podnikatelské subjekty vykazují poměrně velkou variabilitu ve svých činnostech, nad
vlastní výrobní činností převládá spíše poskytování služeb.
Mezi producenty patří:
subjekty zajišťující dodávky elektřiny, plynu vody apod. a hospodaření s odpady
Správa a údržba silnic, Technické služby města
stavební a dopravní firmy
kovovýroba a strojírenství
výroba keramiky
servisy a opravny
čerpací stanice PHM
reklamní a tiskařské společnosti
obchodní a další společnosti
Tyto odpadní vody neovlivňují stabilně významně kvalitu odpadních vod ve stokové síti.
Podzemní a drenážní vody – vnikání vod tohoto typu do kanalizace je stále omezováno –
především postupným vložkováním původního kanalizačního potrubí v oblasti kolem řeky
Loučné a v historickém jádru města tak, aby se snížilo ředění vod v kanalizaci a přítok do
ČOV v bezdeštné období
7
Kanalizační řád pro město Litomyšl
3 TECHNICKÝ POPIS STOKOVÉ SÍTĚ
Město je odvodněno převážně jednotnou kanalizací, která byla vybudována v letech
1910 - 1964. Délka stokové sítě byla 24,4 km, kanalizačních přípojek bylo vybudováno
1438 o celkové délce 14,4 km.
V dalších letech při výstavbě nových sídlištních celků bylo vybudováno dalších cca 16,6
km stokové sítě a cca 5,1 km kanalizačních přípojek.
V současné době délka stokové sítě je téměř 41 km, celková délka kanalizačních
přípojek je cca 19,5 km. Počet kanalizačních přípojek byl na konci roku 2012 1850.
3.1
Popis a hydrotechnické údaje
3.1.1 Popis kanalizačního systému:
Hlavní kmenová stoka
 celková délka 3,911 km
 začíná u ČOV a je v délce 746 m zdvojena.
 původní přivaděč je DN 500, nový přivaděč DN 600 (183 m) a DN 1000 (563 m)
 ve stanovišti 0,183 je vybudován dešťový oddělovač (č.1)
 dále je stoka zdvojena DN 500 původní stoka a nová stoka DN 1000
 na stoce DN 1000 (500 m) je shybka u hřiště Na Lánech ve stanovišti 0,626, na stoce
DN 500 (487 m) je shybka od č.p. 94 k šachtě, kde se stará a nová stoka spojují u firmy
VODOVODY ve stanovišti 0,683
 pokračuje DN 1000/1500 délky 268 m k revizní šachtici u podchodu Loučné u hotelu
Dalibor
 tok Loučné prochází zdvojeným profilem DN 1000 a DN 400 délky 26 m
 pak pokračuje DN 800/1200 délky 220 m, DN 700 délky 73 m, DN 300 délky 63 m k
dešťovému oddělovači (č.7)
 od dešťového oddělovače (č.7) pokračuje DN 1000 délka 502 m, DN 800 délka 52 m,
DN 500/750 délky 51 m k dešťovému oddělovači (č.12),
 z druhé strany přichází DN 400 délky 796 m, DN 300 délky 656 m od objektu areálu
DUKOR, který je odvodněn přes samostatný odělovač (č.13), nová průmyslová zóna na
Benátské ulci přes dešťový oddělovač č.15
- sídliště Komenského nám. je odvodněno DN 300 – DN 400 přímo do kmenové stoky
v ulici Bernardka
- oblast ulice Tyršova a přilehlá část ulice Mařákova v profilu DN 400 jsou odvodněny
přímo do kmenové stoky v ulici Vodní Vale u č.p. 282
- dolní a střední část ulice Benátská je odvodněna stokou DN 300, která ústí do
kmenové stoky nad světelnou křižovatkou
Odvodnění městské části Zaháj
- je provedeno pomocí stoky DN 500, která se napojuje do kmenové stoky u hotelu
Dalibor a přes dešťový odlehčovač č.5
- na ulici Havlíčkova se rozdvojuje na DN 400 a DN 500,
- stoka DN 400 odvodňuje ulice Kornická, Za humny, U lomu, část ulice Končinská a
8
Kanalizační řád pro město Litomyšl
část ulice Družstevní v profilech DN 300 – DN 500
- stoka DN 500 odvodňuje ulice Vognerova, A. Tomíčka, Hrnčířská, Jabloňová,
Družstevní, J. Formánka, Polní, Zahájská, Gregorka, část ulice Končinská a část ulice M.
Kuděje v profilech DN 300 – DN 400
- v ulici Jabloňová u č.p. 364 odlehčovač č.14
Odvodnění historického jádra
- je provedeno dvěma stokami DN 300 až DN 500, které jdou dolů po Smetanově nám.,
v rohu náměstí u lékárny se spojují ve stoku DN 700 v délce 67 m, která je napojena do
kmenové stoky u Pedagogické školy v ulici Vodní Vale a je zde odlehčovač č.6
- sběrače DN 300 – DN 400 z Toulovcova nám., Šantovo nám., ulic B. Němcové,
Špitálské, M.D.Rettigové, Školní, Mariánské, Šmilovského a rekt. Stříteského ústí do stoky
DN 600 na Smetanově nám.
- do stoky DN 700 ústí stoka profilu DN 500/750 z ulice Jiráskova
Odvodnění městské části Záhraď
- na stoku profilu DN 500/750 z ulice Jiráskova navazuje DN 400 a dále na V. K. Jeřábka
souběžně DN 400 a DN 300, do této stoky jsou odvodněny ulice Příčná, Za brankou, Pod
Prokopem, Za moštěním, Okružní a část Osevní, část ul. M. Kuděje, J. Matičky
- městská část Záhraď je z druhé strany odvodněna stokou DN 600 v Nerudově ulici a
DN 500 přes Braunerovo nám., která je napojena na kmenovou stoku u kina v ul. Vodní
Vale, odvodňuje ulice Zámecká a Lidická – v horní části od dešťové oddělovače (č.9) nový
úsek v délce 289 m PVC DN 400
- do ulice Lidická jsou odvodněny ulice T. Novákové, bří. Pátů, P. Bezruče, Portmanka,
část ulice Osevní, Lomená DN 200 na stoku v ulici zámecká se napojuje odvodnění části
ulice Prokešova v profilu DN 300 a odvodnění autokempu a tenisové haly
- část ulice Osevní-Lidická přes odlehčovač č.10
Fügnerova čtvrť
- ulice Moravská, Jaselská, Nová, Sluneční, Jilemnického, Fügnerova, J. Metyše profil
DN 300 a dále ulice Strakovská a U plovárny DN 400 – DN 500 jsou odvodněny přímo do
kmenové stoky
- oblast Zimní stadion, hřbitov, sportovní hala a areál koupaliště – část ulice Prokešova
je napojena do kmenové stoky v ulici Moravská u č.p. 244
Sídliště u nemocnice, Masarykova čtvrť – část na jihozápad od silnice I/35 a řeky
Loučné
- 3 větve:
1. ulice Dukelská, část ulice 17. listopadu, část ul. 9. května a část ul. T.G.Masaryka DN
300 – DN 400,
2. ulice Mařákova (sídliště) DN 300-400,
3. ulice J.E.Purkyně (síliště u nemocnice) – splašková kanalizace DN 300-400
se spojují na křižovatce s kruhovým objezdem ve stoku o profilu DN 1000 a stoka
pokračuje kolem autobusového nádraží ulicí Mařákova směrem ke světelné křižovatce
k odlehčovací komoře č. 11, dále DN 300 a podchází řeku Loučnou a je napojena do
kmenové stoky u č.p. 287
9
Kanalizační řád pro město Litomyšl
- odvodnění ulice Partyzánská a části ulice Benátská v profilech DN 300 – DN 400
podchází řeku Loučnou mezi č.p. 307 a č.p. 322, u KOMFI ústí do stoky DN 300 na ul.
Mařákova
- na ulici J.E.Purkyně (sídliště u nemocnice) je také dešťová kanalizace, která odvádí
srážkové vody ze sídliště u nemocnice v profilech DN 600 - DN 800 a ústí do stoky DN
1000 u kruhového objezdu
- odvodnění ulice Bří. Šťastných, část ulice 9. května, část ul. 17. listopadu a část ulice
T.G.Masaryka podchází Loučnou DN600/900 v délce 171 m a napojuje se na kmenovou
stoku v ulici Vodní Vale u kina, přes oddělovač č. 8
- odvodnění ulice U školek a části ulice kpt. Jaroše a okolí Smetanova domu DN 300 –
DN 400 se napojuje do hlavní kmenové stoky u Smetanova domu
- průmyslová zóna TGM, VOŠ a SOŠ technická DN 300, Okrasné a ovocné školky
Litomyšl DN 250 + část ulice kpt. Jaroše DN 500 ústí do kmenové stoky u Daliboru, přes
oddělovač č. 4
- odvodnění firem Gama, VČP, Aukční hala a část ulice T.G. Masaryka nad železničním
nádražím v profilu DN 300 jsou napojeny na kmenovou stoku u ČSAD
Husova čtvrť
-
ulice Míru, J. Žižky, Želivského a Zahradní jsou odvodněny v profilech DN 300
-
stoka ústí do kmenové stoky v ulici Sokolovská naproti firmě Vodovody
- odvodnění části silnice I/35 (ul. Sokolovská) od viaduktu k autobazaru DN 300 ústí do
kmenové stoky v dešťovém oddělovači č. 2
Lány
-
odkanalizovan jen menší část této městské čtvrti
- stoka DN 300 odvádí vodu z ulice Na Lánech (od č.p. 470 po č.p. 23) a ústí do
kmenové stoky u firmy Vodovody, přes dešťový oddělovač č.3
3.1.2 Důležité objekty na kanalizaci
Na kanalizační síti je vybudováno:
560 revizních šachtic a spádišť
19 dešťových oddělovačů, které jsou pravidelně kontrolovány a čištěny:
OK 1 – SOKOLOVSKÁ
u bývalého autobazaru - vyústění do Loučné u železničního mostu
OK 2 – HUSOVKA
Sokolovská ul. u č .p. 616 - vyústění do Loučné u č.p. 97
OK 3 – LÁNY
v areálu firmy PRIMA u žlutého domku – vyústění do Loučné před mostem
OK 4 – KPT. JAROŠE
naproti Hotelu Dalibor, pod „zubárnou“ – vyústění do Loučné naproti Daliboru
10
Kanalizační řád pro město Litomyšl
OK 5 – ZAHÁJSKÁ
křižovatka ul. Zahájská/Havlíčkova – vyústění do Loučné naproti Sm. domu u mostu
OK 6 – SMETANOVO NÁM.
v rohu náměstí u průchodu k pedagogické škole, prochází uličkou na Vodní Valy, druhé
odlehčení v šachtě, kde se napojuje kanalizace z Vodních Valů – vyústění do Loučné
směr ke Smet. domu
OK 7 – VODNÍ VALY
zezadu u „Štorka“ (Sm.nám. č.p. 25,26, Vodní Valy č.p. 401) – vyústění do Loučné u
dětského hřiště
OK 8 – ALBERT
pod zdí u silnice I/35 za bankou – vyústění kolem supermarketu Albert do Loučné u lávky
OK 9 – NERUDOVA
Braunerovo nám. u č.p. 210, u uličky k „Peklu“ – vyústění do zatrubněné Drahošky „u
Wagnerů“ (šachta v silnici)
OK 10 – LIDICKÁ
Lidická ul. u č.p. 272 – vyústění do Drahošky v Líbánkách
OK 11 – MAŘÁKOVA
u parkoviště u Billy u světelné křižovatky – vyústění do Loučné u mostu u světelné
křižovatky
OK 12 – MORAVSKÁ
za světelnou křižovatkou na konci ul. Benátská – vyústění hned dole do Loučné za
mostem
OK 13 – TRSTĚNICKÁ (starší)
u „Dukoru“ (bývalých SILNIC) – vyústění dolů do řeky Loučné (katastr Benátky)
OK 14 – JABLOŇOVÁ
Jabloňová ul. u č.p. 364 (Dvořák, vedle 365 Lašek)- vyústění do dešťové kanalizace
Zahájská a potom do potoka údolím Gregorky
OK 15 – PRŮMYSLOVÁ ZÓNA
u křižovatky Trstěnická/Svitavská – vyústění do dešťové kanalizace silnicí směr
Benátky/Čistá a přes louku dolů do Loučné kolem Benátky č.p. 128
OK 16 – VODOVODY
na zahradě – DN 800 přechází dál do DN 400 a dál pod řekou na druhý břeh a přes
přelivnou hranu do DN 1000 přes hřiště
OK 17 – U POŠTY
Jiráskova ul. u č.p. 15 a Sm.nám. 140 – přepad do odvodnění od máchadla směr OK 6
OK 18 – PARTYZÁNSKÁ – u Macha před podchodem pod řekou
OK 19 – SOKOLOVSKÁ 2 – v areálu p. Drahoše (bývalý autobazar) – napojení do
vyústění od OK1 ve společné šachtě
11
Kanalizační řád pro město Litomyšl
3.1.3 Základní hydrologické údaje
Roční úhrny srážek dle výsledků z posledních let činí průměrně cca 680 mm/rok.
3.1.4 Množství odebírané a vypouštěné vody
průměrný odběr:
obyvatelstvo
90 l/os./den
ostatní (služby, průmysl, zemědělství, doprava)
820 m3/den
Celkový počet trvale bydlících obyvatel ve městě je v současnosti cca 9 200,
z toho je na veřejnou kanalizaci napojeno cca 8 800.
Celkově jsou všichni současní uživatelé veřejné kanalizační sítě připojeni
prostřednictvím 1850 přípojek o celkové délce cca 19,5 km.
3.2
Grafická příloha
Grafická
příloha
obsahuje
základní
situační
a jsou v ní vyznačeny významné zdroje odpadních vod.
12
údaje
o
kanalizaci
Kanalizační řád pro město Litomyšl
4 ÚDAJE O ČISTÍRNĚ MĚSTSKÝCH ODPADNÍCH VOD
Městská ČOV byla postavena v letech 1964-1968 a v letech 1979-1982 byla
rozšířena. Rekonstrukce ČOV provedená v letech 1998-1999 byla již třetí zásadní etapou
rozvoje městské ČOV. Byla vyvolána potřebou zlepšení účinnosti čistících procesů podle
požadavků aktuální legislativy a současně potřebou společného čištění zvýšeného
množství průmyslových odpadních vod z firmy Saint-Gobain Adfors, s.r.o. Litomyšl.
Koncepčně rekonstrukce rozvinula mechanicko-biologickou ČOV s kalovým
hospodářstvím ze začátku 80.let 20.stol.
V rámci rekonstrukce byla posílena kapacita a výkon biologické čistírenské linky.
Zásadním zásahem bylo využití stávající koridorové ČOV z roku 1977 jako aktivačních
objemů a vybudování nové kruhové dosazovací nádrže o průměru 30 m se stíráním dna i
hladiny.
Mechanická část ČOV sestává z česlí, dvou vírových lapáků písku a kruhové
usazovací nádrže. Původní biologická linka, tj. aktivační a dosazovací nádrž, byla
z provozního hlediska zrušena. Ostatní technické parametry a provozní zásady hrubého
předčištění včetně mechanického odlehčení, mechanického čištění a kalového
hospodářství zůstaly zachovány.
Odpadní vody jsou přiváděny do ČOV přes nátokový objekt s kanalizačními
šoupátky, kde je možné regulovat přítok natékajících odpadních vod. Přívodní potrubí pak
přchází v otevřený žlab, který se rozděluje na dva žlaby uzavíratelné hradítky. Tudy
prochází voda přes hrubé ručně stírané česle do kruhových odstředivých lapáků písku.
Z lapáků písku voda odtéká kanály do spojovací šachty a dále do usazovací nádrže
o průměru 15 m, která je vybavena strojním stíráním kalu ze dna i hladiny. Primární kal je
čerpán do zahušťovacích nádrží a z nich do vyhnívací nádrže.
Z usazovací nádrže voda pokračuje do šroubové čerpací stanice, kde jsou 3
šroubová čerpadla, která zvyšují hladinu v aktivační nádrži. Z výtlačné jímky šnekové ČS
vedou 2 odtoky hrazené šoupaty DN 500.
Voda pokračuje přes aktivační nádrže, které jsou vybaveny provzdušňovacími rošty
ASEKO pro jemnobublinkovou talkovou aerifikaci a vrtulovými míchadly. Dále voda
gravitačně odtéká do kruhové dosazovací nádrže o průměru 30 m se strojním stíráním dna
i hladiny a přečištěná voda odtéká přes měrný objekt ČOV do recipientu – řeky Loučné.
Odsazený kal z dosazovací nádrže částečně vede zpět do rozdělovacího objektu,
přebytečný kal je veden přes zahušťovací nádrže ke stabilizaci do otevřené kruhové
vyhnívací nádrže o průměru 25 m. Vyhnilý kal je odváděn do dvou kalových nádrží nebo
přímo do objektu se sítopásovým lisem na odvodnění kalu. Dále je kal využit ke
kompostování.
Dlouho plánovaná rekonstrukce ČOV – intenzifikace stávající ČOV - stavba byla
povolena rozhodnutím KÚ PK SPkRÚ 2437/2011 OŽPZ KrÚ/14038/2011 ze dne
23.2.2011, byla zahájena během roku 2013, dokončení se předpokládá cca koncem roku
2014/ začátkem roku 2015.
4.1
Projektovaná kapacita ČOV
Qmax - 200 l/s (maximální průtok biologickou ČOV za deště)
přiváděné organické znečištění CHSKCr
4 305 kg / den
přiváděné organické znečištění BSK5
2 175 kg / den
přiváděné NL
1 435 kg / den
počet zapojených EO (při specifickém znečištění 60 g BSK5/ob./den) 36 250 EO
13
Kanalizační řád pro město Litomyšl
4.2
Požadavky vodohospodářského orgánu na množství a jakost odpadní vody
vypouštěné z ČOV
Vypouštění odpadních vod z městské ČOV do řeky Loučné je povoleno
vodohospodářským rozhodnutím Vodoprávního úřadu Krajského úřadu Pardubického
kraje, SpKrÚ 311292/2008 OŽPZ, OŽPZ/32629-6/2008/Hr ze dne 14.10.2008, jehož
platnost byla prodloužena do zahájení zkušebného provozu stavby „Rekonstrukce ČOV
Litomyšl“, nejdéle však do 31.12.2012 rozhodnutím Krajského úřadu Pardubického kraje
SpKrÚ 50049/2010 OŽPZ, KrÚ/60238/2010 ze dne 16.8.2010. Protože stavba do konce
roku nebyla zahájena, byla platnost znovu dále prodloužena rozhodnutím Krajského úřadu
Pardubického kraje SpKrÚ 580388/2012 OŽPZ OVH, č.j. KrÚ/7100/2013 ze dne
30.1.2013 do zahájení zkušebného provozu stavby „Rekonstrukce ČOV Litomyšl“, nejdéle
však do 31.12.2014, v tomto množství a kvalitě:
4.2.1 Množství
Qprum
Qmax
160 l/s
200 l/s
4 000 000 m3/rok
4.2.2 Kvalita – limity znečištění
Ukazatel
„p“
„m“
znečištění
(mg/l)
(mg/l)
CHSKCr
75
110
150
TNV 757520
BSK5
15
30
30
ČSN EN 1899-1,2
NL
20
40
60
ČSN EN 872
N-NH4
5
10**
10
ČSN EN ISO 14911
Ncelk.
15*
30**
50
ČSN EN ISO 11905-1
Pcel.
2*
4**
5
ČSN EN ISO 6878
t/rok
způsob
rozboru
* aritmetický průměr koncentrací za kalendářní rok
** hodnota platí pro období, ve kterém je teplota odpadní vody na odtoku z biologického
stupně vyšší než 12 °C


Počet napojených EO je 28 000, způsob čištění odpadních vod mechanickobiologická čistírna.
Objem vypouštěných odpadních vod je měřen měrným žlabem, ultrazvukovou
sondou a vyhodnocovací jednotkou.
14
Kanalizační řád pro město Litomyšl
4.2.3 Platnost povolení k nakládání s vodami z ČOV Litomyšl
Vodohospodářské rozhodnutí je časově omezeno do zahájení zkušebního provozu
stavby „Rekonstrukce ČOV Litomyšl“, nejdéle však do 31.12.2014.
4.2.4 Další podmínky vypouštění odpadních vod z ČOV stanovené vodoprávním
úřadem
 Odběr vzorků je prováděn 1 x za 14 dní na odtoku z ČOV, odběry 24 hod. směs.
vzorků, získané sléváním 12 objemově průtoku úměrných dílčích vzorků (typ C přílohy
č. 4, NV 61/2003 Sb.); vzorky jsou odebírány v intervalu 2 hodin. Odběr vzorků OV i
jejich vyhodnocování provádí akreditovaná laboratoř dle příslušných norem. pro
posouzení účinnosti čištění je stejným způsobem zjišťována jakost OV na přítoku na
ČOV.
 Mimo limitovaných ukazatelů jsou sledovány minimálně 1 x měsíčně na odtoku z ČOV
ukazatele RAS (podle TNV 75 7347), AOX (podle ČSN ISO 9562), Cd, Pb a Ba (podle
ČSN EN ISO 11885), Hg (podle TNV 75 7440), As (podle ČSN EN ISO 11969), C 10-C40
(podle ČSN EN ISO 9377-2;75 7507), a fluoridy (podle ČSN EN ISO 1004-1) a N-NH4.
 Kromě období nepříznivých klimatických podmínek (období dešťů) nesmí být do Loučné
před nátokem na ČOV odlehčovány žádné odpadní vody.
 Za účelem ověření vlivu odlehčovaných vod na znečištění recipientu je měřeno
množství odlehčovaných vod do řeky Loučné (odlehčení před nátokem na ČOV);
s četností 6x ročně jsou odebírány akreditovanou laboratoří dvouhodinové směsné
vzorky takto odlehčovanýh vod a a jsou jí vyhodnocovány v ukazateli znečištění BSK5,
CHSKCr a ML. Zároveň je sledován počet dní (hodin) deštného období, při kterých
došlo k odlehčení OV a je veden popis průběhu dešťové srážky.
 Počet překročení povolených hodnot „p“ do výše hodnot „m“ se při stanovené četnosti
rozborů vzorků připouští nejvýše 3 výsledky rozboru směsného vzorku za posledních
12 měsíců, s výjimkou Ncelk. a Pcelk.. Maximálně přípustná hodnota koncentrace „m“
nesmí být v žádném vzorku překročena.
 Pro posouzení dodržení povolených hodnot ročního bilančního množství vypouštěného
znečištění je směrodatný součin ročního objemu vypouštěných odpadních vod
v posledním celém kalendářním roce a aritmetického průměru výsledků rozborů
směsných vzorků OV odebraných v témže roce.
 Každoročně do 31.1. je předáváno vodprávnímu úřadu a správci povodí za minulý rok a
jeho každý kalendářní měsíc tabelární přehled množství vypouštěných OV a výsledky
rozborů vypouštěných OV včetně vyhodnocení ročního bilančního množství
vypouštěného znečištění v limitovaných i sledovaných ukazatelích.
4.3
Současné výkonové parametry ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD
4.3.1 Efekt čištění odpadních vod na ČOV v roce 2012
Qprum
BSK5 celodenní vstup
BSK5 průměrný přítok
BSK5 průměrný odtok
účinnost dle BSK5
NL celodenní vstup
11 562 m3/den
1119,6 kg/den
127,75 mg/l
2,8333 mg/l
97,78 %
1669,58 kg/den
15
365 m3/hod
101,44 l/s
Kanalizační řád pro město Litomyšl
NL průměrný přítok
NL průměrný odtok
účinnost dle NL
CHSKCr celodenní vstup
CHSKCr průměrný přítok
CHSKCr průměrný odtok
účinnost dle CHSKCr
190,5 mg/l
9,8333 mg/l
94,84 %
2854,21 kg/den
325,6667 mg/l
21,4375 mg/l
93,42 %
počet zapojených EO na přítoku (při specifickém znečištění 60 g BSK 5/ob./den) 18 660 EO
znečištění na odtoku reprezentuje 414 EO
limity vypouštěného znečištění dané rozhodnutím vodoprávního úřadu nejsou
překračovány.
4.3.2 Údaje o stávajícím množství a kvalitě odpadních vod vypouštěných z ČOV
4.3.2.1
Údaje za rok 2012
množství odpadních vod
BSK5
CHSKCr
NL
N-NH4
Nanorg.
Ncelk.
Pcelk.
Hg
Cd
Ba
NEL
AOX
PAL A+N
m3/rok
m3/den
l/s
t/rok
kg/den
ø mg/l
t/rok
kg/den
ø mg/l
t/rok
kg/den
ø mg/l
ø mg/l
ø mg/l
ø mg/l
ø mg/l
ø mg/l
ø mg/l
ø mg/l
ø mg/l
ø mg/l
ø mg/l
3 207 700
8764,2
101,44
přítok
409,78
1119,6
127,75
1044,64
2854,21
325,6667
611,07
1669,58
190,5
10,8583
13,0225
20,025
0,67
0,0003
0,0010
0,069
2,7608
0,0438
2,5279
odtok
9,09
24,83
2,8333
68,77
187,88
21,4375
31,54
86,18
9,8333
1,13
5,5358
10,0442
0,1226
0,0002
0,001
0,0405
0,2
0,0445
0,7563
Produkce kalu za rok 2012 – 1916,92 t/rok, průměrný obsah sušiny 17,65 %
4.4
Řešení dešťových vod
V případě přívalových srážek jsou zředěné odpadní vody z městské kanalizace před
nátokem na ČOV odlehčovány do vodního toku přes nožové šoupě tak, aby hydraulické
zatížení ČOV nebylo větší jak 200 l/s, aby nedocházelo k vyplavování aktivačního kalu.
Toto odlehčování probíhá za podmínek daných vodhospodářským povolením – viz výše.
16
Kanalizační řád pro město Litomyšl
5 ÚDAJE O VODNÍM RECIPIENTU
Čištěné odpadní vody jsou vypouštěny do řeky Loučné, ř. km 59,85, hydrogeologické
pořadí číslo 1-03-02-019, kraj Pardubický, okres Svitavy, město Litomyšl, k.ú. Nedošín,
p.č. 387/49, výústní objekt stávající na levém břehu, JTSK: X=612 677, Y=1 082 104.
Řeka Loučná je v místě čistírny charakterizována těmito hodnotami:
Název recipientu
:
Správce toku
:
Kategorie podle vyhlášky č. 178/2012 Sb. :
Číslo hydrologického profilu
:
Identifikační číslo vypouštění OV
:
Q330
0,23
m3/s
Q355
0,052 m3/s
Q364
0,021 m3/s
Kvalita
:
Řeka Loučná
Povodí Labe, s.p., Hradec Králové
Významný vodní tok
1-03-02-019
422021
BSK5
NL
CHSK(Cr)
N-NH4+
Nc
Pc
17
=
=
=
=
=
=
2,3 mg/l
8 mg/l
12 mg/l
0,075 mg/l
8,9 mg/l
0,08 mg/l
Kanalizační řád pro město Litomyšl
6 SEZNAM LÁTEK, KTERÉ NEJSOU ODPADNÍMI VODAMI
Kdo zachází s látkami, které nejsou odpadními vodami a které mohou ohrozit jakost
nebo zdravotní nezávadnost povrchových nebo podzemních vod, je povinen dbát
zvláštních předpisů, které stanoví, za jakých podmínek lze s takovými látkami zacházet
z hlediska ochrany jakosti povrchových a podzemních vod. Není-li zacházení s uvedenými
látkami z tohoto hlediska zvláštními předpisy upraveno, je každý, kdo s těmito látkami
zachází povinen učinit taková opatření, aby nevnikly do povrchových nebo podzemních
vod anebo aby neohrozily jejich jakost nebo zdravotní nezávadnost. S použitými obaly
závadných látek se zachází jako se závadnými látkami.
Do kanalizace nesmí podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění,
vnikat následující látky, které ve smyslu tohoto zákona nejsou odpadními vodami:
A. Zvlášť nebezpečné látky
Zvlášť nebezpečné látky jsou látky náležející do dále uvedených skupin látek, s
výjimkou těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle mění na látky biologicky
neškodné:
1. organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve vodním
prostředí,
2. organofosforové sloučeniny,
3. organocínové sloučeniny,
4. látky nebo produkty jejich rozkladu, u kterých byly prokázány karcinogenní nebo
mutagenní vlastnosti, které mohou ovlivnit produkci steroidů, štítnou žlázu, rozmnožování
nebo jiné endokrinní funkce ve vodním prostředí nebo zprostředkovaně přes vodní
prostředí,
5. rtuť a její sloučeniny,
6. kadmium a jeho sloučeniny,
7. persistentní minerální oleje a persistentní uhlovodíky ropného původu,
8. persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo
klesnout ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod.
Jednotlivé zvlášť nebezpečné látky jsou uvedeny v nařízení vlády vydaném podle §
38 odst. 5; ostatní látky náležející do uvedených skupin v tomto nařízení neuvedené se
považují za nebezpečné látky.
B. Nebezpečné látky
Nebezpečné látky jsou látky náležející do dále uvedených skupin:
1. Metaloidy, kovy a jejich sloučeniny:
1. zinek 6. selen
11. cín
16. vanad
2. měď
7. arzen
12. baryum
17. kobalt
3. nikl
8. antimon
13. berylium
18. thalium
4. chrom 9. molybden 14. bor
19. telur
5. olovo 10. titan
15. uran
20. stříbro
2. Biocidy a jejich deriváty neuvedené v seznamu zvlášť nebezpečných látek.
3. Látky, které mají škodlivý účinek na chuť nebo na vůni produktů pro lidskou
spotřebu pocházejících z vodního prostředí, a sloučeniny mající schopnost zvýšit obsah
těchto látek ve vodách.
18
Kanalizační řád pro město Litomyšl
4. Toxické nebo persistentní organické sloučeniny křemíku a látky, které mohou
zvýšit obsah těchto sloučenin ve vodách, vyjma těch, jež jsou biologicky neškodné nebo
se rychle přeměňují ve vodě na neškodné látky.
5. Elementární fosfor a anorganické sloučeniny fosforu.
6. Nepersistentní minerální oleje a nepersistentní uhlovodíky ropného původu.
7. Fluoridy.
8. Látky, které mají nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu, zejména amonné soli
a dusitany.
9. Kyanidy.
10. Sedimentovatelné tuhé látky, které mají nepříznivý účinek na dobrý stav
povrchových vod.
Kanalizace slouží výhradně pro odvádění odpadních vod a je nepřípustné, aby
do tohoto systému byly odváděny odpady, např. rozmělněný kuchyňský odpad.
Tyto odpady podléhají režimu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a dle vyhlášky č.
381/2001 Sb. je kompostovatelný kuchyňský odpad zařazen do kategorie
komunálního odpadu a je veden jako biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a
stravoven“. Jedná se tedy o odpad a jako s takovým s ním musí být nakládáno.
Přítomnost potravinového odpadu a zbytků jídel v kanalizaci je v neposlední řadě
obrovským a zejména snadným zdrojem potravy pro hlodavce. Používání drtičů je
možné, vnitřní kanalizace z objektu však musí být připojena na kanalizaci pro
veřejnou potřebu přes odlučovací zařízení, na kterém se zachytí odpady, které do
sítě nepatří. Zachycené látky se pak zpracovávají jako odpady dle jejich typu.
Použité oleje z fritovacích lázní z kuchyňských a restauračních provozů nesmí být
vylévány do kanalizace. Musí být likvidovány odbornou firmou na základě platné
smlouvy. Platnou smlouvu k likvidaci olejů a doklady o této likvidaci by měl být
schopen provozovatel kuchyňských a restauračních nebo podobných provozů na
požádání oprávněným zaměstnancům provozovatele předložit.
19
Kanalizační řád pro město Litomyšl
7 NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÉ MNOŽSTVÍ A ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH
VOD VYPOUŠTĚNÝCH DO KANALIZACE
 Kanalizací mohou být odváděny odpadní vody jen v míře znečištění a v množství
stanoveném v kanalizačním řádu a ve smlouvě o odvádění odpadních vod. Odběratel je
povinen v místě a rozsahu stanoveném kanalizačním řádem kontrolovat míru znečištění
vypouštěných odpadních vod do kanalizace.
 Odpadní vody, které k dodržení nejvyšší míry znečištění podle kanalizačního řádu
vyžadují předchozí čištění, mohou být vypouštěny do kanalizace jen s povolením
vodoprávního úřadu. Vodoprávní úřad může povolení udělit jen tehdy, bude-li zajištěno
vyčištění těchto vod na míru znečištění odpovídající kanalizačnímu řádu.
 V případě, že je kanalizace ukončena čistírnou odpadních vod, není dovoleno vypouštět
do kanalizace odpadní vody přes septiky ani přes žumpy.
 Odběratel, který vypouští do kanalizace odpadní vody s obsahem zvlášť nebezpečných
látek (příloha č. 1 vodního zákona), je povinen v souladu s povolením vodoprávního
úřadu měřit míru znečištění a objem odpadních vod a množství zvlášť nebezpečných
látek vypouštěných do kanalizace, vést o nich evidenci a výsledky měření předávat
vodoprávnímu úřadu, který povolení vydal.
 Kanalizační řád nestanovuje, kromě vodohospodářským úřadem povolených množství
a znečištění odpadních vod vypouštěných do stokové sítě uvedených v kapitole 7.1,
žádná další zvláštní omezení.
 Krátkodobé, časově omezené vypouštění odpadních vod s vyšším znečištěním než
určují limity uvedené v kapitole 7.1, může vodoprávní úřad povolit ve výjimečných
případech na nezbytně nutnou dobu, např. při haváriích zařízení, nezbytných
rekonstrukcích, úpravách technologického zařízení nebo v jiných výjimečných
případech. Toto povolení musí být předem projednáno s provozovatelem kanalizace a
provozovatelem ČOV.
 Vývoz kalů z domovních ČOV a odpadních vod z jímek a septiků fekálními vozy a jejich
následné vypouštění do kanalizační sítě není dovoleno. Tento zvláštní druh druh
likvidace odpadních vod je povolen pouze na ČOV a to dle podmínek, pravidel a cen
odsouhlasených vlastníkem kanalizace.
7.1
Obecně platné limity přípustných znečištění odpadních vod vypouštěných do
veřejné kanalizace
1) Do kanalizace mohou být odváděny odpadní vody jen v míře znečištění stanovené
v následující tabulce. Výjimkou jsou jednotliví producenti odpadních vod s povolením
k vypouštění odpadních vod do kanalizace města litomyšle vydaným od vodoprávního
úřadu uvedení v příloze č.1 tohoto kanalizačního řádu Uvedené koncentrační limity se
ve smyslu § 25 odst. g), vyhlášky č. 428/2001 Sb. netýkají splaškových odpadních vod.
2) Zjistí-li vlastník nebo provozovatel kanalizace překročení limitů (maximálních hodnot)
dle tabulky, bude o této skutečnosti informovat vodoprávní úřad a může na viníkovi
uplatnit náhrady ztráty v rámci vzájemných smluvních vztahů a platných právních
norem (viz § 10 zákona č. 274/2001 Sb. a § 14 vyhlášky č. 428/2001 Sb.). Krajský úřad
a obecní úřad obce s rozšířenou působností uplatňují sankce podle § 32 – 35 zákona
č. 274/2001 Sb.
20
Kanalizační řád pro město Litomyšl
Pro všechny znečišťovatele platí následující koncentrační limity:
Ukazatel
Symbol
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Reakce vody
Teplota
Biochemická spotřeba kyslíku
Chemická spotřeba kyslíku
Nerozpuštěné látky
Dusík amoniakální
Dusík celkový
Fosfor celkový
Rtuť
Měď
Nikl
Chrom celkový
Chrom šestimocný
Olovo
Arsen
Zinek
Selen
Kadmium
Stříbro
Vanad
Extrahovatelné látky
Uhlovodíky C10-C40
Tenzidy anioaktivní
Fenoly
Baryum
Lithium
Mangan
Molybden
Kobalt
PH
T
BSK5
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
„p“
Koncentrační limit
„m“
6,0 – 9,0
o
40 C
Ba
Li
Mn
Mo
Co
400 mg O2/l
800 mg/l
500 mg/l
15 mg/l
20 mg/l
5 mg/l
0,001 mg/l
0,2 mg/l
0,02 mg/l
0,15 mg/l
0,005 mg/l
0,05 mg/l
0,005 mg/l
0,5 mg/l
0,2 mg/l
0,002 mg/l
0,02 mg/l
0,05 mg/l
40 mg/l
2 mg/l
2 mg/l
5 mg/l
0,5 mg/l
0,01 mg/l
0,1 mg/l
0,05 mg/l
0,05 mg/l
800 mg O2/l
1600 mg/l
700 mg/l
45 mg/l
70 mg/l
15 mg/l
0,05 mg/l
1,0 mg/l
0,1 mg/l
0,3 mg/l
0,1 mg/l
0,1 mg/l
0,1 mg/l
2 mg/l
0,5 mg/l
0,1mg/l
0,05 mg/l
0,1 mg/l
80 mg/l
10 mg/l
10 mg/l
10 mg/l
1,5 mg/l
0,015 mg/l
0,3 mg/l
0,2 mg/l
0,2 mg/l
Sírany
SO4
200 mg/l
400 mg/l
Adsorbovatelné organické halogeny
Radioaktivní látky - alfa
Radioaktivní látky - beta
Kyanidy celkové
Kyanidy toxické
Rozpuštěné anorganické soli
AOX
0,05 mg/l
0,5 Bq/l
2 Bq/l
0,18 mg/l
0,05 mg/l
1000 mg/l
0,15 mg/l
2 Bq/l
10 Bq/l
0,2 mg/l
0,1 mg/l
2500 mg/l
CHSKCr
NL
+
N-NH4
Ncelk.
Pcelk.
Hg
Cu
Ni
Crcelk.
+6
Cr
Pb
As
Zn
Se
Cd
Ag
V
EL
C40-C10
PAL-A
2-
-
CN celk.
CN tox.
RAS
„p“ přípustná hodnota
„m“ maximálně přípustná hodnota
Podmínky pro provádění odběrů a rozborů odpadních vod jsou uvedeny v kap. 10.2.3.
21
Kanalizační řád pro město Litomyšl
7.2
Vypouštění odpadních vod s obsahem amalgámu
Na základě dohody České stomatologické komory a Ministerstva životního prostředí
z prosince 2001 směřující k omezování zatížení životního prostředí rtutí ze
stomatologických zdravotnických zařízení provozovaných členy Komory byly stanoveny
tyto podmínky:
Provozovatelé stomatologických praxí
1. musí být schopni doložit platnou smlouvu o výkupu odpadů s obsahem amalgámu
uzavřenou s firmou, která má oprávnění k jeho odstraňování
2. při zpracování amalgámu budou postupovat tak, aby se co nejvíce omezilo jeho
vnikání do odpadních vod
3. mají svá pracoviště vybavená příslušným technickým zařízením na záchyt hrubších
částic amalgámu a na zabránění jejich vniku do odpadních vod
4. pokud jsou vlastníky objektů, kde je jejich stomatologická praxe umístěna a mají
uzavřenou smlouvu o odvádění odpadních vod do kanalizace, mohou vypouštět
odpadní vody s obsahem amalgámu jako zvlášť nebezpečné látky (rtuť a její
sloučeniny) do kanalizace na základě povolení místně příslušného vodoprávního
úřadu (§16 zákona 245/2001 Sb. vodního zákona)
5. pokud jsou v nájemním vztahu k vlastníkům objektů, v nichž je jejich praxe
umístěna, musí informovat vlastníka nebo správce příslušného objektu, který má
uzavřenou smlouvu na vypouštění odpadních vod do kanalizace o tom, že nakládají
s amalgámem jako zvlášť nebezpečnou látkou (rtuť a její sloučeniny) a že z toho pro
něj vyplývá povinnost požát o povolení místně příslušný vodoprávní úřad o povolení
k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné látky do kanalizace
(podle přílohy č. 1 zákona 254/2001 Sb.)
6. instalované stomatologické soupravy musí být vybaveny odlučovači na záchyt
suspendovaných částic amalgámu z odpadních vod s minimální účinností 95%,
účinnost musí být doložitelná atestem uznávané zkušebny, odlučovač musí být
řádně provozován
7. předloží na požádání provozovateli kanalizace jako oprávněnému subjektu
příslušnou dokumentaci, týkající se uvedené problematiky
22
Kanalizační řád pro město Litomyšl
8 MĚŘENÍ MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH VOD
Požadavky na měření a stanovení množství odváděných odpadních vod jsou
všeobecně stanoveny zejména v § 19 zákona č. 274/2001 Sb., a v §§ 29, 30, 31 vyhlášky
č. 428/2001 Sb.
1) U producentů, kteří odebírají pouze vodu z veřejného vodovodu, se předpokládá, že
tento odběratel vypouští do kanalizace takové množství vody, které podle zjištění na
vodoměru nebo podle směrných čísel spotřeby vody z vodovodu odebral a takto
zjištěné množství odpadních vod je podkladem pro vyúčtování stočného.
2) Jednotliví producenti, kteří kromě vody z veřejného vodovodu využívají i vodu
z jiných zdrojů (především individuální studny nebo vrty) nebo pouze z jiných
zdrojů, měří množství odpadních vod vypouštěných do veřejné kanalizace
měřícím zařízením - typ a umístění tohoto měřicího zařízení určuje provozovatel
a konkrétní ujednání je součástí smlouvy o odvádění odpadních vod. Měřicí
zařízení podléhá úřednímu ověření podle zvláštních právních předpisů (zákon o
metrologii 505/1990 Sb. v platném znění) a toto ověřování zajišťuje na své
náklady odběratel. Provozovatel je oprávněn průběžně kontrolovat funkčnost a
správnost měřicího zařízení a odběratel je povinen umožnit provozovateli
přístup k tomuto měřicímu zařízení. Pouze ve výjimečných případech lze pro
tento účel použít výpočet dle směrných čísel, který musí být součástí smlouvy o
odvádění odpadních vod.
3) Není-li množství srážkových vod odváděných do jednotné kanalizace přímo přípojkou
nebo přes uliční vpust měřeno, vypočte se toto množství způsobem, který stanoví
prováděcí právní předpis. Výpočet množství srážkových vod odváděných do jednotné
kanalizace musí být uveden ve smlouvě o odvádění odpadních vod.
23
Kanalizační řád pro město Litomyšl
9 OPATŘENÍ PŘI PORUCHÁCH, HAVÁRIÍCH A MIMOŘÁDNÝCH
UDÁLOSTECH





Případné poruchy, ohrožení provozu nebo havárie kanalizace se hlásí provozovateli
kanalizace firmě VODOVODY spol. s r.o. Litomyšl
Provozovatel kanalizace postupuje při likvidaci poruch a havárií a při mimořádných
událostech podle příslušných provozních předpisů – zejména provozního řádu
kanalizace podle vyhlášky č. 195/2002 Sb. o náležitostech manipulačních a
provozních řádů vodovodních děl a odpovídá za uvedení kanalizace do provozu a
odpovídá za provedení šetření ke zjišťení zdroje, druhu a viníka poruchy nebo
havárie. Náklady spojené s odstraněním zaviněné poruchy, nebo havárie hradí ten,
kdo ji způsobil.
V případě havárií provozovatel postupuje podle ustanovení § 40 a § 41 zákona
254/2001 Sb., podává hlášení Hasičskému záchrannému sboru ČR (případně
jednotkám požární ochrany, Policii ČR, správci povodí). Vždy informuje příslušný
vodoprávní úřad, Českou inspekci životního prostředí, vlastníka kanalizace případně
Český rybářský svaz.
Producent odpadních vod hlásí neprodleně provozovateli ČOV možné nebezpečí
překročení předepsaného limitu (i potenciální).
Činnost provozovatele při povodních obecně řeší § 84 zákona č. 254/2001 Sb., o
vodách, v platném znění, konkrétní opatření a postupy jsou uvedeny v Povodňovém
plánu města Litomyšl
9.1 Přehled důležitých telefonních čísel:
VODOVODY spol. s r.o. kancelář PO-PÁ 7-15
VODOVODY spol. s .ro. POHOTOVOST
VODOVODY spol. s r.o. vedoucí provozu
Obsluha ČOV
Předák ČOV
Saint Gobain Adfors CZ s.r.o. - Mgr. Škoda, PhD.
Hasičský záchranný sbor PK
Policie ČR
POVODÍ LABE, s.p.
vodoprávní úřad – Městský úřad Litomyšl
ing. Randák
vlastník kanalizace – Město Litomyšl odbor MH
ing. Jiráň
ČIŽP HK OOV
Český rybářský svaz p. Kmošek, p. Bryška
Rybářství Litomyšl, s.r.o ing. Holcman
24
461 612 169
724 093 704
777 761 075
606 651 857
606 613 661
602 630 715
950 578 197 nebo 150
974 578 711 nebo 158,
495 088 720, 730 nebo 495 088 111
461 653 420-1
775 653 317
461 653 360
775 653 306
731 405 020, 731 405 205
775 913 403, 602 434 024
461 612 806, 602 479 851
Kanalizační řád pro město Litomyšl
10 KONTROLA VYPOUŠTĚNÝCH ODPADNÍCH VOD
10.1 Výčet a informace o sledovaných producentech
Přehled producentů, kterým je uložena rozhodnutím vodoprávního úřadu povinnost
provádět pravidelně rozbory vzorků vypouštěných odpadních vod, je uveden v příloze č. 1
tohoto Kanalizačního řádu. V příloze č. 4 tohoto Kanalizačního řádu jsou uvedeni další
vybraní producenti, kterým tuto povinnost stanovuje tento Kanalizační řád.
Provozovatel kanalizace provádí průběžně během roku kontroly vypouštěných
odpadních vod u producentů dle plánu a dále podle potřeby dle svého uvážení.
10.2 Rozsah a způsob kontroly odpadních vod
10.2.1 ODBĚRATELEM (tj. producentem odpadních vod)
Podmínky provádění kontrol jsou stanoveny v povolení k vypouštění odpadních vod
vydaných vodoprávním úřadem, kde jsou stanoveny limity, četnosti, typy rozborů, místa
odběrů a případně další podmínky a povinnosti producentů.
Výčet producentů, kterým tento Kanalizační řád ukládá provádět na vlastní náklady
kontrolu vypouštěných odpadních vod, rozsah, četnost těchto kontrol a další podmínky,
obsahuje příloha č. 4 tohoto Kanalizačního řádu. O výsledcích provedených rozborů
producent provozovatele informuje neprodleně předáním protokolu. Na základě
vyhodnocení výsledků z dodaných protokolů a podle dalších provozních potřeb městské
kanalizace bude příloha č. 4 průběžně aktualizována a doplňována.
10.2.2 PROVOZOVATELEM
Provozovatel kanalizace je oprávněn provádět namátkově kontrolní odběry a rozbory
odpadní vody vypouštěné do veřejné kanalizace jednotlivými producenty.
Výsledky měření množství odpadních vod a sledování jakosti vypouštěných odpadních
vod sledovaných producentů jsou evidovány a uloženy u provozovatele městské
kanalizace – firmy VODOVODY spol. s r.o.
Při kontrole jakosti vypouštěných odpadních vod se provozovatel kanalizace řídí
zejména ustanoveními § 18 odst. 2, zákona 274/2001 Sb., § 9 odst. 3) a 4 a § 26 vyhlášky
428/2001 Sb.
Výsledky sledování jakosti odpadních vod na vstupu do a výstupu z městské ČOV jsou
evidovány a uloženy u jejího provozovatele – firmy SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o.
10.2.3 Podmínky pro provádění odběrů a rozborů odpadních vod
Pro uvedené ukazatele znečištění a odběry vzorků uvedené v tomto kanalizačním řádu
platí následující podmínky:
1) Uvedený 2 hodinový směsný vzorek se pořídí sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v
intervalech 15 minut, v případě přerušovaného (nepravidelného) provozu jako maximum
okamžitého prostého vzorku
2) Čas odběru se zvolí tak, aby co nejlépe charakterizoval kvalitu vypouštěných odpadních vod.
3) Kontrola množství a jakosti vypouštěných odpadních vod se provádí v období běžné
vodohospodářské aktivity, zpravidla za bezdeštného stavu - tj. obecně tak, aby byly získány
reprezentativní (charakteristické) hodnoty.Pro analýzy odebraných vzorků se používají metody
uvedené v českých technických normách, při jejichž použití se pro účely tohoto kanalizačního
řádu má za to, že výsledek je co do mezí stanovitelnosti, přesnosti a správnosti prokázaný.
4) Odběry vzorků musí provádět odborně způsobilá osoba, která je náležitě poučena o
předepsaných postupech při vzorkování.
25
Kanalizační řád pro město Litomyšl
10.3 PŘEHLED METODIK PRO KONTROLU MÍRY ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
Rozbory vzorků odpadních vod se provádějí podle metodického pokynu MZe č. j. 10
532/2002 - 6000 k plánu kontrol míry znečištění odpadních vod (čl. 28).
Přehled metodik pro kontrolu míry znečištění odpadních vod přiměřeně podle NV č.
143/2012 Sb. je uveden v příloze KŘ č. 2.
11 Sankce
V případě, že :
 dojde k překročení limitů daných Kanalizačním řádem,
 bude zjištěno vniknutí látek do kanalizace, které nejsou odpadními vodami (kapitola
6),
 dojde k porušení ostatních povinností vyplývajících z Kanalizačního řádu ( kapitoly
2, 7, 8 ).
vystavuje se producent nebezpečí postihu :
 ze strany vodoprávního úřadu, kdy mu může být vyměřena pokuta podle vodního
zákona, případně podle zákona o vodovodech a kanalizacích,
 ze strany provozovatele na základě smluvních ujednání o odvádění odpadních vod
kanalizací pro veřejnou potřebu,
 ze strany provozovatele k náhradě vzniklé ztráty dle zákona o vodovodech a
kanalizacích.
12 KONTROLA DODRŽOVÁNÍ PODMÍNEK STANOVENÝCH
KANALIZAČNÍM ŘÁDEM
Kontrolu dodržování kanalizačního řád provádí provozovatel veřejné kanalizace v
návaznosti na každý kontrolní odběr odpadních vod. O výsledcích kontroly (při zjištěném
nedodržení podmínek kanalizačního řádu) informuje bez prodlení dotčené odběratele
(producenty odpadních vod), vlastníka kanalizace a vodoprávní úřad.
13 AKTUALIZACE A REVIZE KANALIZAČNÍHO ŘÁDU
Kanalizační řád musí pružně reagovat na podmínky, v nichž je veřejná kanalizace
provozována. Aktualizace kanalizačního řádu (změny a doplňky) jsou prováděny podle
stavu, resp. změn technických a právních podmínek, za kterých byl kanalizační řád
schválen - dojde-li ke změnám skutečností, za nichž byl kanalizační řád schválen, navrhne
provozovatel veřejné kanalizace vodohospodářskému orgánu příslušnou změnu nebo
doplnění kanalizačního řádu.
Revizí kanalizačního řádu se rozumí kontrola technických a právních podmínek, za
kterých byl kanalizační řád schválen. Revize, které jsou podkladem pro případné
aktualizace, provádí provozovatel kanalizace průběžně, nejdéle však vždy po 5 letech od
schválení kanalizačního řádu. Provozovatel informuje o výsledcích těchto revizí vlastníka
kanalizace a vodoprávní úřad.
26
Kanalizační řád pro město Litomyšl
14 Přehled souvisejících norem
ČSN 01 3463
ČSN 75 6101
ČSN EN 1610
ČSN 75 6401
ČSN 75 6406
ČSN EN 858
ČSN 75 6551
ČSN
ČSN
TNV
TNV
TNV
EN
75
75
75
75
1825
6909
6910
6911
6925
Výkresy inženýrských staveb - Výkresy kanalizace
Stokové sítě a kanalizační přípojky
Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich
zkoušení
Čistírny odpadních vod pro více než 500
ekvivalentních obyvatel
Odvádění a čištění odpadních vod ze zdravotnických
zařízení
Odlučovače lehkých kapalin (např. oleje a benzinu)
Odvádění a čištění odpadních vod s obsahem ropných
látek
Lapáky tuků
Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek
Zkoušky kanalizačních objektů a zařízení
Provozní řád kanalizace
Obsluha a údržba stok
27
Kanalizační řád kanalizace pro město Litomyšl
Přehled platných povolení k vypouštění do kanalizace vydaných vodoprávním řadem /k 18.11.2013/
Odběratel
Odběrní
místo
číslo rozhodnutí
datum
vydání
platnost
předčistící
zařízení
Jaromír Jiroušek
Končinská 235
570 01 Litomyšl
Havlíčkova
SZ MěÚ
441 – Jídelna Litomyšl/26444/2013
Oáza zdraví
ZP/Pac
MěÚ Litomyšl 30227/Pac
29.10.2013
Po dobu
Odlučovač
provozování tuku
jídelny
ČR-Hasičský
záchranný sbor
Pardubického
kraje,
Teplého 1526,
530 02 Pardubice
IČO: 70885869
Partyzánská
Požární
stanice
Litomyšl
SZ MěÚ
Litomyšl/27279/2013
ZP/Pac
MěÚ Litomyšl 29637/Pac
21.10.2013
CIMBRIA HMD,
s.r.o. Mařákova
1088, 570 01
Litomyšl
IČO: 15036723
Svitavská
SZ MěÚ
Litomyšl/23109/2013
ZP/Pac
MěÚ Litomyšl 28463/Pac
9.10.2013
Po dobu
užívání
manipulační
ch ploch
areálu
Požární
stanice
Litomyšl
Do
31.12.2018
Česká pošta, s.p.
Politických vězňů
909
110 00 PRAHA
IČO: 47114983
Smetanovo
nám. 15 do
Havlíčkovy
ulice
SZ MěÚ
Litomyšl/25055/2013
ZP/Ran
MěÚ Litomyšl 25080/Ran
18.9.2013
Do konce
září 2023
strana 1
Odlučovač
ropných
látek GSOL
2/10
ČOV
z lakovací
kabiny
Příloha č. 1
povolená
jakost
vypouštěných
vod
dle KŘ EL p 40 m
80 mg/l, pH 6-9
dle KŘ BSK5 p
400 a m 800 mg/l,
CHSKCr p 800 a
m 1600 mg/l, C10C40 p 2 a m 10
mg/l, pH 6-9
četnost
sledování
typ
vzorku
místo
odběru
sledované
ukazatele
3 x ročně
prostý
Výstup
EL
z odlučov pH
ače tuku
2 x ročně
prostý
Odtok z
CHSKCr
odlučova BSK5
če
C10-C40
pH
CHSKCr p 800 a
4 x ročně
m 1600 mg/l, NL p
500 a m 700 mg/l,
C10-C40 p 2 a m
10 mg/l, AOX p
0,05 a m 0,15
mg/l, Zn p 0,5 a m
2 mg/l, Cr6+ p
0,005 a m 0,1
mg/l, RAS p 1000
mg/l a m 2500
mg/l, Pcelk. p 5
mg/l a m 15 mg/l,
Ncelk. p 20 mg/l a
70 mg/l, pH 6-9
Odlučovač
dle KŘ BSK5 p
1 x ročně
ropných
400 a m 800 mg/l,
látek GSOL- CHSKCr p 800 a
2/10
m 1600 mg/l, NL p
500 a m 700 mg/l,
C10-C40 p 2 a m
10 mg/l, RAS p 2 a
m 10 mg/l, pH 6-9
Dvouho Kontrolní CHSKCr
dinový jímka
NL
směsný
Ncelk.
Pcelk.
RAS
Cr6+
Zn
C10-C40
AOX
pH
prostý
Na
odtoku z
odlučova
če
CHSKCr
BSK5
NL
RAS
C10-C40
pH
Odběrní
místo
číslo rozhodnutí
AHOLD Czech
Republic, a.s.
Radlická 117
158 00 PRAHA 5
IČO: 44012373
Bělidla 1059
Supermarket
ALBERT č.
479
SZ MěÚ
Litomyšl/17670/2013
ZP/Pac
MěÚ Litomyšl 21670/2013
Farní charita
Litomyšl,
Bělidla 392
570 01 Litomyšl
IČO: 474898391
Lidový dům - SZ MěÚ
Bělidla 392
Litomyšl/17259/2013
ZP/Pac
MěÚ Litomyšl 19700/2013
Odběratel
datum
vydání
platnost
předčistící
zařízení
povolená
jakost
četnost
typ
místo
vypouštěných
sledování
vzorku
odběru
vod
Dle KŘ CHSKCr p 3 x ročně – 1 Dvouho V šachtě
800 mg/l m 1600
x za 4 měsíce dinový na
mg/l, BSK5 p 400
směsný výstupu
mg/l m 800 mg/l,
do
NL p 500 mg/l m
veřejné
700 mg/l, EL p 40
kanalizac
mg/l m 80 mg/l, pH
e
6-9
29.7.2013
Po dobu
Odlučovač
provozování tuku
prodejny
8.7.2013
Po dobu
2 ks
dle KŘ EL p 40 m
provozování odlučovače 80 mg/l, pH 6-9
restaurace
tuků ZETEC
Babysep
Odlučovač
tuku
dle KŘ EL p 40 m
80 mg/l, pH 6-9
Odlučovač
ropných
látek SOL2/4P
dle KŘ BSK5 p
3 x ročně – 1 prostý
400 a m 800 mg/l, x za 4 měsíce
CHSKCr p 800 a
m 1600 mg/l, NL p
500 a m 700 mg/l,
C10-C40 p 2 a m
10 mg/l, RAS p 2 a
m 10 mg/l, pH 6-9
Separátor
amalgámu
Smetanovo
ŘEZNICTVÍ
SLOUPNICE s.r.o. nám. 34
565 53 Dolní
Sloupnice 134,
IČO: 60915901
SZ MěÚ
Litomyšl/17228/2013
ZP/Pac
MěÚ Litomyšl 19758/2013
8.7.2013
Bohuslav Svatoš
Trstěnická 943
570 01 Litomyšl
IČO: 69131074
Sokolovská
1159
SZ MěÚ
Litomyšl/15814/2013
ZP/Pac
MěÚ Litomyšl 19373/2013
3.7.2013
Po dobu
provozování
prodejny
masa a
jídelny
Florida
Po dobu
provozování
prodejny
motocyklů
s příručním
servisem a
myčkou
MUDr. Patrik
Krpčiar s.r.o.
Čajkovského 1716
130 00 PRAHA
IČO:24250562
Nerudova
1228
SZ MěÚ
Litomyšl/09764/2013
ZP/Pac
MěÚ Litomyšl 13105/2013
2.5.2013
31.5.2017
strana 2
3 x ročně – 1 Dvouho V šachtě
x za 4 měsíce dinový na
směsný výstupu
do
veřejné
kanalizac
e
3 x ročně – 1 Dvouho Za
x za 4 měsíce dinový odlučova
směsný čem tuku
není
stanovena
Na
odtoku z
odlučova
če
sledované
ukazatele
CHKCr
BSK5
NL
EL
pH
EL
pH
EL
pH
CHSKCr
BSK5
NL
RAS
C10-C40
pH
Odběratel
Odběrní
místo
číslo rozhodnutí
datum
vydání
platnost
předčisticí
zařízení
povolená
jakost
vypouštěných
vod
dle KŘ BSK5 p
400 a m 800 mg/l,
NL p 500 a m 700
mg/l, C10-C40 p 2
a m 10 mg/l
četnost
sledování
typ
vzorku
místo
odběru
sledované
ukazatele
ČSAD Ústí nad
Orlicí a.s.
Třebovská 330
562 03 Ústí nad
Orlicí
IČ 60108851
Jiří Dvořák
Nad lesním
divadlem 1113
147 00 PRAHA
nar. 17.10.2010
areál
Sokolovská
SZ MěÚ
Litomyšl/07577/2013
ZP/Pac
MěÚ Litomyšl 10454/2013
8.4.2013
31.12.2012
Smetanovo
nám. 100
SZ MěÚ
Litomyšl/05245/2013
ZP/Pac
MěÚ Litomyšl 08826/2013
+ změna 12321/2013
20.3.2013
změna
24.4.2013
Po dobu
Odlučovač
provozování tuku
restaurace
dle KŘ EL p 40 m
80 mg/l, BSK5 p
400 a m 800 mg/l
1 x ročně
prostý
Střední škola
zahradnická a
technická,T.G.Mas
aryka 659
570 01 Litomyšl
IČO: 72085428
MUDr. Ivana
VESELÍKOVÁ,
Sm.nám. 97
570 01 LITOMYŠL
IČO: 49324063
T.G.Masaryk
a
SZ MěÚ
Litomyšl/05759/2013
ZP/Pac
MěÚ Litomyšl 09019/2013
22.3.2013
po dobu
Odlučovač
provozování tuku
jídelny
dle KŘ EL p 40 m
80 mg/l, BSK5 p
400 a m 800 mg/l
4 x ročně
Dvouho Za
EL
dinový odlučova BSK5
směsný čem tuku
Smetanovo
nám. 97
SZ MěÚ
Litomyšl/05097/2013
ZP/Pac
MěÚ Litomyšl 08643/2013
19.3.2013
30.4.2017
Hotel Zlatá Hvězda Smetanovo
s.r.o., Sm.nám 84 nám. 84
570 01 Litomyšl
IČO: 28805062
SZ MěÚ
Litomyšl/04582/2013
ZP/Pac
MěÚ Litomyšl 07464/2013
8.3.2013
po dobu
Odlučovač
provozování tuku
restaurace
Mariánská
1137
SZ MěÚ
Litomyšl/00987/2013
ZP/Pac
MěÚ Litomyšl 04483/2013
11.2.2013
28.2.2017
Mařákova
280
SZ MěÚ
Litomyšl/02181/2013
ZP/Pac
MěÚ Litomyšl 02471/2013
23.1.2013
po dobu
Odlučovač
provozování tuku OT1
stravovacího
zařízení
MUDr. Vladimír
Oliva,
Mariánská 1137,
570 01 LITOMYŠL
IČO: 47491990
Komuniké, o.p.s.
Jaselská 778,
570 01 LITOMYŠL
IČO: 28795971
strana 3
Odlučovač
ropných
látek u mycí
rampy
Separátor
amalgámu
2 x ročně
odtok do NL,BSK5,
kanalizac C10-C40
e
Za
EL
odlučova BSK5
čem tuku
není
stanovena
dle KŘ EL p 40 m
80 mg/l, BSK5 p
400 a m 800 mg/l
Separátor
amalgámu
3 x ročně
/EL 1
překročení/
prostý
Šachta
EL
na
BSK5
výstupu
z odlučov
ače tuku
prostý
Za
EL
odlučova
čem
není
stanovena
dle KŘ EL p 40 m
80 mg/l,
4 x ročně
/EL 1
překročení/
Odběrní
místo
platnost
Šmilovského SZ MěÚ
1122
Litomyšl/45179/2012
ZP/Pac
MěÚ Litomyšl 01582/2013
15.1.2013
31.1.2017
Separátor
amalgámu
není
stanovena
Družstevní
69
SZ MěÚ
Litomyšl/44755/2012
ZP/Pac
MěÚ Litomyšl 01570/2013
15.1.2013
31.1.2017
Separátor
amalgámu
není
stanovena
9.května 809
SZ MěÚ
Litomyšl/43449/2012
ZP/Pac
MěÚ Litomyšl 00499/2013
7.1.2013
31.1.2017
Separátor
amalgámu
není
stanovena
Smetanovo
nám. 132
SZ MěÚ
Litomyšl/43028/2012
ZP/Pac
MěÚ Litomyšl 00158/2013
3.1.2013
31.1.2017
Separátor
amalgámu
není
stanovena
Smetanovo
Ludvík Buben
nám. 113
Sm.nám. 113
570 01 LITOMYŠL St.p.č. 288
IČO: 11099747
SZ MěÚ
Litomyšl/41393/2012
ZP/Pac
MěÚ Litomyšl 43586/2012
3.12.2012
31.12.2022
Odlučovač
tuku NS4
dle KŘ EL p 40 m
80 mg/l, BSK5 p
400 a m 800 mg/l
4 x ročně
/EL 1
překročení/
prostý
Na Lánech
764
restaurace
SZ MěÚ
Litomyšl/39137/2012
ZP/Pac
MěÚ Litomyšl 42500/2012
21.11.2012
31.12.2022
Odlučovač
tuku
dle KŘ EL p 40 m
80 mg/l, BSK5 p
400 a m 800 mg/l
4 x ročně
/EL 1
překročení/
prostý
Smetanovo
nám. 26
rychlé
občerstvení
SZ MěÚ
Litomyšl/03590/2012
ZP/Pac
MěÚ Litomyšl 11803/2012
27.1.2012
po dobu
LAPOL
provozování OTP 0,5
rychlého
občerstvení
dle KŘ EL p 40 m
80 mg/l
4 x ročně
prostý
/1 překročení/
Odběratel
MUDr. Dagmar
Švecová,
Šmilovského 1122,
570 01 LITOMYŠL
IČO: 13557149
MUDr. Zdeňka
Králová,
Družstevní 69,
570 01 LITOMYŠL
IČO: 43501338
MUDr. Jana
Pokorná,
9.května 809,
570 01 LITOMYŠL
IČO: 47489235
MUDr. František
Zeman,
Smet. nám. 132,
570 01 LITOMYŠL
IČO: 47490144
MH servis Litomyšl
s.r.o.
Na Lánech 764MH
servis Litomyšl
s.r.o.
Na Lánech 764
570 01 Litomyšl
IČO: 25970437
NEMRUT s.r.o.
Ak.Heyrovského
1178, 500 03
Hradec Králové
IČO: 27541151
číslo rozhodnutí
strana 4
předčisticí
zařízení
povolená
jakost
vypouštěných
vod
datum
vydání
četnost
sledování
typ
vzorku
místo
odběru
Revizní
šachta
za
odlučova
čem
Čerpací
šachta
za
odlučova
čem tuku
sledované
ukazatele
EL
BSK5
EL
BSK5
na
EL
odtoku z
odlučova
če
Odběrní
místo
číslo rozhodnutí
Litomyšlská
nemocnice a.s.
J.E.Purkyně 652
Litomyšl
IČO: 27520579
Nemocnice
J.E.Purkyně
a
Partyzánská
SZ MěÚ
Litomyšl/32018/2013
ZP/Pac
MěÚ Litomyšl 32507/2013
18.11.2013
III.mateřská škola
Litomyšl Lidická
1056, Litomyšl
IČ: 70156018
Lidická 1056
SZ MěÚ
Litomyšl/47861/2011
ZP/Pac
MěÚ Litomyšl 49676/2011
3.10.2011
Město Litomyšl
Bří.Šťastných
1000
570 20 Litomyšl
IČO: 00276944
Školní
jídelna II.ZŠ
U školek
1117
SZ MěÚ
Litomyšl/30924/2011
ZP/Pac
MěÚ Litomyšl 34227/2011
29.8.2011
ČEPRO, a.s.
Dělnická 213
170 04 PRAHA
IČO: 60193531
ČS PHM
EuroOil
Moravská
SZ MěÚ
Litomyšl/19539/2011
ZP/Pac
MěÚ Litomyšl 20768/2011
21.6.2011
MUDr. Jan Joukl,
J.E.Purkyně 1150,
570 01 Litomyšl
IČ 49324071
J.E. Purkyně
1150
SZ MěÚ
Litomyšl/35418/2010
ZP/Pac
MěÚ Litomyšl 39163/2010
Pfahnl Backmittel,
spol. s r.o., , Na
Lánech 764, 570
01 Litomyšl
IČO 25263927
Svitavská ul.
p.č.
1267/1,2312/
5 k.ú Ltm
SZ MěÚ
Litomyšl/13019/2010
ZP/Pac
MěÚ Litomyšl 17485/2010
Odběratel
datum
vydání
povolená
jakost
platnost
vypouštěných
vod
Po dobu
Odlučovač
BSK5 p 400 a m
životnosti
tuku na
800 mg/l, CHSKCr
předčistících
zařízení, pokud st.p.1089, (+ p 800 a m 1600
budoucí
mg/l, C10-C40 p 2
budu stavby,
pro které je
odlučovače a m 10 mg/l, EL p
předčistící
RL st.p 1127 40 a m 80 mg/l,
zařízení
a 1313/9)
AOX p 0,5 a m
určeno, sloužit
0,95 mg/l, pH 6-9
stejnému účelu vše k.ú.
Litomyšl
Po dobu
odlučovač
dle KŘ EL p 40 m
provozování
tuku
80 mg/l, BSK5 p
kuchyně MŠ
400 a m 800 mg/l
předčistící
zařízení
a po dobu
životnosti
odlučovače
Po dobu
provozování
jídelny a po
dobu
životnosti
stavby
odlučovače
četnost
sledování
typ
vzorku
místo
odběru
sledované
ukazatele
4 x ročně
/EL 1
překročení/
Dvouho Šachta
dinový za
směsný budovou
patologie
pH,BSK5,
CHSKCr,
EL, C10C40,AOX
3 x ročně
Dvouho na
EL
dinový výstupu z BSK5
směsný odlučova
če
odlučovač
tuku
dle KŘ EL p 40 m
80 mg/l, BSK5 p
400 a m 800 mg/l
4 x ročně
/EL 1
překročení/
Dvouho na
EL
dinový výstupu z B
směsný odlučova SK5
če
10 let od
nabytí
právní moci
rozhodnutí
Sorpční
vpusti
Dle KŘ C10-C40
m 10 mg/l
2 x ročně
prostý
na
odtoku
ze 2
vpustí
8.12.2010
31.12.2014
separátor
amalgámu
26.5.2010
31.12.2020
Lapák tuku
NS3 +
odlučovač
RL NS60
prostý
na
CHSKCr,B
odtoku z SK5,
odlučova NL,EL
če
strana 5
C10-C40
není
stanovena
CHSKCr p 800
mg/l m 1600mg/l
BSK5 p 400 mg/l
m 800 mg/l, NL p
300 mg/l m 500
mg/l, EL p 40 mg/l
m 80 mg/l, NEL p
2mg/l m 10 mg/l
4 x ročně (EL
1překročení)
2 x během
zkušebního
provozu
Odběratel
Odběrní
místo
První litomyšlská
stavební a.s.,
IČ 15034682,
Havlíčkova 1118
570 01 Litomyšl
areál
provozovny
dopravy p.č.
1903/2 k.ú.
Litomyšl
1.základní škola
IČ 47487283
ČEZ
Distribuce,a.s.
Teplická 874, 405
02 Děčín
IČO: 27232425
MEGA
PROMOTION
s.r.o.
IČ 25929879,
Na Třebešíně
3158, 130 00
PRAHA
ALTO SONORO,
s.r.o.
IČ 26940949,
Kopečná 409/14,
602 00 Brno
Manželé
VANŽUROVI,
J.Žižky 697,
570 01 Litomyšl
Správa a údržba
silnic
Pardubického
kraje,
IČ 00085031
Doubravice 98
533 53 Pardubice
číslo rozhodnutí
SZ MěÚ
Litomyšl/05748/2010
ZP/RAN
MěÚ Litomyšl 05957/2010
datum
vydání
platnost
povolená
jakost
vypouštěných
vod
lapol GSOL- NEL m 10 mg/l,
5/20
pH 6-9
u mycí
rampy
předčistící
zařízení
četnost
sledování
Zámecká 496 SZ MěÚ
Litomyšl/30118/2009
ZP/Pac
MěÚ Litomyšl 33961/2009
Lidická ul.
SZ MěÚ
Litomyšl/16182/2007
ZP/Rom
MěÚ Litomyšl 27632/2009
7.10.2009
po dobu
životnosti
stavby
odlučovač
tuku
dle KŘ EL p 40 m
80 mg/l
4 x ročně
prostý
/1 překročení/
12.8.2009
30.9.2014
Odlučovač
ropných
látek
Dle KŘ NEL m 10
mg/l
2 x ročně
prostý
/m
nepřekročiteln
é/
Hotel
APLAUS
Šantovo
nám. 181
SZ MěÚ
Litomyšl/01233/2009
ZP/Pac
MěÚ Litomyšl 03367/2009
30.1.2009
po dobu
odlučovač
EL hodnota m 80
provozování tuku OTP - 1 mg/l
restaurace
hotelu
4 x ročně
prostý
/1 překročení/
na
EL
odtoku z
odlučova
če
Hotel
DALIBOR
Komenského
nám. 1053
SZ MěÚ
Litomyšl/21668/2008
ZP/Pac
MěÚ Litomyšl 23633/2008
20.8.2008
po dobu
provozu
hotelu
EL p 40 m 80 mg/l
4 x ročně
prostý
/1 překročení/
na
odtoku z
odlučova
če
EL
Restaurace
SLUNCE,
Smetanovo
nám. 17
T.G.Masaryk
a
SZ MěÚ
Litomyšl/16319/2008
ZP/Pac
MěÚ Litomyšl 19197/2008
SZ MěÚ
Litomyšl/13612/2007
ZP/Pac
MěÚ Litomyšl 16612/2007
2.7.2008
po dobu
odlučovač
provozování tuku AS
restaurace
FAKU
EL dle KŘ
4 x ročně
prostý
/1 překročení/
na
odtoku z
odlučova
če
EL
6.6.2007
31.12.2017
NEL p 2mg/l
p 10 mg/l
4 x ročně
strana 6
prostý
na
odtoku
z mycí
rampy
sledované
ukazatele
10 let
lapol IV
prostý
místo
odběru
1.3.2010
odlučovač
tuku
2 x ročně
typ
vzorku
NEL,NL,
RL,pH
na
EL
odtoku z
odlučova
če
v šachtě NEL
na ul.
Lidická
NEL,BSK5
,CHSKcr,N
L
Odběratel
Odběrní
místo
číslo rozhodnutí
datum
vydání
platnost
předčistící
zařízení
povolená
jakost
četnost
vypouštěných
sledování
vod
NEL p 2 m 10 mg/l 1 x ročně
prostý
na
NEL
odtoku z
odlučova
če
na
EL
odtoku z
odlučova
če
výstup z
CHSKcr,
odlučova BSK5,EL
če
typ
vzorku
Město Litomyšl
autobusové
nádraží a
parkoviště u
Billy, kpt.
Jaroše
SZ MěÚ
Litomyšl/20757/2006
ZP/Ran
MěÚ Litomyšl 22801/2006
24.11.2006
není
uvedena
odlučovač
lehkých
kapalin ASTOP 100 VF
Billa s.r.o.,
Modletice 67,
251 01 Říčany u
Prahy
Mikola Tivodar,
A.Tomíčka 45
570 01 Litomyšl
Obchodní
dům BILLA
SZ MěÚ
Litomyšl/20757/2006
ZP/Ran
MěÚ Litomyšl 22801/2006
ŽP/VH/1166/05/Pa
24.11.2006
není
uvedena
odlučovač
tuku ASFAKU 7 ER
EL p 40 m 80 mg/l
1 x ročně
prostý
9.12.2005
není
uvedena
odlučovač
tuků OTP 1
4 x ročně
/m nesmí být
překročeno/
prostý
Město Litomyšl
koupaliště
Prokešova
ŽP/VH/748/05/Pa
13.6.2005
30.6.2015
LB TECH, spol.
s r.o.
IČ 15035808
Moravská 786
570 01 Litomyšl
Moravská
786
ŽP/VH/1442/99/Ra
31.8.1999
31.12.2014
odlučovač
GSOL-5/20
CHSKCr p 600
mg/l m 1000mg/l
BSK5 p 400 mg/l
m 800 mg/l
EL m 50 mg/l
dle KŘ, vypuštění
v bezdeštném
období
NEL 10 mg/l
Silnice Litomyšl
IPS IČ 46505032
LTM
Východočeská
energetika a.s.
Sladkovského 215
Hradec Králové
Trstenická
Nyní areál
DUKOR
mycí box v
areálu
ŽP/VH/1515/98/Ra
22.7.1998
není
uvedena
GSOL
ŽP/VH/1524/94/Ra a
ŽP/VH/1830/95/Ra
14.9.1995
31.12.2014
ČOV
NEL 20mg/l
UNIFLOT 02 BSK5 300 mg/l
NL 300 mg/l
CHSK 500 mg/l
Mařákova
365
strana 7
místo
odběru
není
stanovena
NEL 5 mg/l
při vypouštění bodový
jímek
na
odtoku z
ČOV
sledované
ukazatele
Bazény
Jungrovi,Střílkovi,
Šedivý
T.Novákové
302,303,304
ŽP/VH/850/95/Ra
9.5.1995
31.12.2015
bazén 40 m3
povolená
jakost
vypouštěných
vod
Cl max 0,4 mg/l
Lorencovi +
Lorencovi
Hrnčířská
270 a 269
ŽP/VH/1180/95/Ra
1.6.1995
31.12.2015
bazén 35 m3
Cl max 0,4 mg/l
není stanoveno
Štěrba Jaromír
Sokolovská
615
ŽP/VH/1548/95/Ra
17.7.1995
31.12.2015
bazén 40 m3
Cl max 0,4 mg/l
není stanoveno
Švábovi
Okružní 276
ŽP/VH/849/95/Ra
9.5.1995
31.12.1995
bazén 40 m3
Cl max 0,4 mg/l
není stanoveno
Janderovi
Končinská
117
ŽP/VH/1441/99/Ra
26.7.1999
31.12.2020
bazén 30 m3
BSK5 8 mg/l,
CL2 0,4 mg/l
Cu 0,1 mg/l
není stanoveno
Odběratel
Odběrní
místo
číslo rozhodnutí
datum vydání
platnost
četnost
sledová
ní
typ
vzorku
místo
odběru
sledovan
é
ukazatel
e
není stanoveno
SAINT-GOBAIN VERTEX s.r.o., Litomyšl
integrované povolení 2. změna KrÚ 16251-7/2008/OŽPZ/Př SpKrÚ/16251/2008 30.7.2008 odstavec 2. Voda bod 2. pro vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace
Města Litomyšl se stanovují tyto emisní limity:
Ukazatel
CHSKCr
BSK5
NL
N-NH4
Ncelk.
Pcelk.
Fluoridy
Arsen
Barium
Olovo
Rtuť
Kadmium
NEL
PAL A,N
AOX
RAS
pH
emisní limit „p“
800
400
300
15
50
10
10
0,005
0,5
0,05
0,001
0,002
2
8
0,5
1700
emisní limit „m“
1600
800
500
45
100
20
16
0,2
1,5
0,1
0,005
0,1
10
10
0,95
2000
množství Qmax = 34 l/s, Qden = 2940 m3 Qměs. 89352
m3 Q rok 1 072 250 m3; četnost kontrol 1 x měsíčně 24
hodinový slévaný vzorek z 12 objemově dílčích vzorků
odebíraných v intervalu 2 hodin na odtoku ze směšovací
jímky podnikové ČOV, maximální koncentrační limity
nemohou být překročeny, průměrné koncentrační limity
mohou být překročeny v četnosti 2 x ročně
6.0 - 9.0
strana 8
Příloha č. 2
Příloha Kanalizačního řádu kanalizace pro město Litomyšl č. 2
PŘEHLED METODIK PRO KONTROLU MÍRY ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
(metodiky jsou dle Nařízení vlády č. 143/2012 Sb., o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění
a měření objemu)
Upozornění: tento materiál je průběžně aktualizován, některé informace jsou
uveřejňovány ve Věstníku pro technickou normalizaci, metrologii a státní
zkušebnictví a ve Věstníku Ministerstva životního prostředí
Normy stanovení ukazatelů znečištění pro účely vodního zákona
(Rozhodčí analytické metody)
1
Technické požadavky na úpravu vzorků před chemickou analýzou
Pro účely tohoto nařízení je způsob úpravy vzorku určen v ČSN 75 7315 Úprava vzorků
odpadních vod před chemickou analýzou. Podrobnosti uvádí tabulka A. 1 v normativní
příloze A této normy.
Při sestavování programu odběru vzorků a vypracování standardního postupu pro odběr
vzorků se vychází z požadavků obsažených v níže uvedených příslušných technických
normách pro odběr vzorků. ČSN EN ISO 5667-1 (75 7051) Jakost vod - Odběr vzorků - Část 1:
Návod pro návrh programu odběru vzorků a pro způsoby odběru vzorků
ČSN EN ISO 5667-3 (75 7051) Jakost vod - Odběr vzorků - Část 3: Návod pro konzervaci
vzorků a manipulaci s nimi
ČSN ISO 5667-4 (75 7051) Jakost vod - Odběr vzorků - Část 4: Pokyny pro odběr vzorků z
vodních nádrží
ČSN ISO 5667-6 (75 7051) Jakost vod - Odběr vzorků - Část 6: Návod pro odběr vzorků z řek a
potoků
ČSN ISO 5667-10 (75 7051) Jakost vod - Odběr vzorků - Část 10: Pokyny pro odběr vzorků
odpadních vod
ČSN ISO 5667-11 (75 7051) Jakost vod - Odběr vzorků - Část 11: Pokyny pro odběr vzorků
podzemních vod
ČSN ISO 5667-14 (75 7051) Jakost vod - Odběr vzorků - Část 14: Pokyny pro zabezpečování
jakosti odběru vzorků vod a manipulace s nimi
2
Ukazatele znečištění a analytické metody jejich stanovení
Ukazatel
znečištění
CHSKCr
Analytické metody stanovení ukazatelů znečištění
CSN ISO 15705 (75 7521) Jakost vod - Stanovení chemické spotřeby kyslíku
(CHSKCr) - Metoda ve zkumavkách
ČSN ISO 6060 (75 7522) Jakost vod - Stanovení chemické spotřeby kyslíku
RAS
CSN 75 7347 Jakost vod - Stanovení rozpuštěných anorganických solí (RAS) v
odpadních vodách - Gravimetrická metoda po filtraci filtrem ze skleněných
vláken
NL
CSN EN 872 (75 7349) Jakost vod - Stanovení nerozpuštěných látek - Metoda
filtrace filtrem ze skleněných vláken
Pcelk
CSN EN ISO 6878 (75 7465), čl. 7 a čl. 8, Jakost vod - Stanovení fosforu Spektrofotometrická metoda s molybdenanem amonným
ČSN EN ISO 11885 (75 7387) Jakost vod - Stanovení vybraných prvků optickou
-1-
Příloha č. 2
emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES)
ČSN EN ISO 15681-1 (75 7464) Jakost vod - Stanovení orthofosforečnanů a
celkového fosforu průtokovou analýzou (FIA a CFA) - Část 1: Metoda průtokové
injekční analýzy (FIA)
ČSN EN ISO 15681-2 (75 7464) Jakost vod - Stanovení orthofosforečnanů a
celkového fosforu průtokovou analýzou (FIA a CFA) - Část 2: Metoda
kontinuální průtokové analýzy (CFA)
ČSN EN ISO 17294-2 (75 7388) Jakost vod - Použití hmotnostní spektrometrie s
indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS) - Část 2: Stanovení 62 prvků
N-NH4+
CSN ISO 5664 (75 7449) Jakost vod - Stanovení amonných iontů - Odměrná
metoda po destilaci
ČSN ISO 7150-1 (75 7451) Jakost vod - Stanovení amonných iontů - Část 1:
Manuální spektrometrická metoda
ČSN EN ISO 11732 (75 7454) Jakost vod - Stanovení amoniakálního dusíku Metoda průtokové analýzy (CFA a FIA) se spektrofotometrickou detekcí
ČSN ISO 6778 (75 7450) Jakost vod - Stanovení amonných iontů Potenciometrická metoda
ČSN EN ISO 14911 (75 7392) Jakost vod - Stanovení rozpuštěných kationtů Li+,
Na+, NH4+, K+, Mn2+, Ca2+, Mg2+, Sr2+ a Ba2+chromatografií iontů - Metoda pro
vody a odpadní vody
Nanorg
(N-NH4+) + (N-NO2-) + (N-NO3-)
N-N02-
CSN EN 26777 (75 7452) Jakost vod - Stanovení dusitanů - Molekulární
absorpční spektrofotometrická metoda
ČSN EN ISO 13395 (75 7456) Jakost vod - Stanovení dusitanového dusíku a
dusičnanového dusíku a sumy obou průtokovou analýzou (CFA a FIA) se
spektrofotometrickou detekcí
ČSN EN ISO 10304-1 (75 7391) Jakost vod - Stanovení rozpuštěných aniontů
metodou kapalinové chromatografie iontů - Část 1: Stanovení bromidů,
chloridů, fluoridů, dusičnanů, dusitanů, fosforečnanů a síranů
N-NO3-
CSN ISO 7890-3 (75 7453) Jakost vod - Stanovení dusičnanů - Část 3:
Spektrometrická metoda s kyselinou sulfosalicylovou
ČSN EN ISO 13395 (75 7456) Jakost vod - Stanovení dusitanového dusíku a
dusičnanového dusíku a sumy obou průtokovou analýzou (CFA a FIA) se
spektrofotometrickou detekcí
CSN EN ISO 10304-1 (75 7391) Jakost vod - Stanovení rozpuštěných aniontů
metodou kapalinové chromatografie iontů - Část 1: Stanovení bromidů,
chloridů, fluoridů, dusičnanů, dusitanů, fosforečnanů a síranů
ČSN 75 7455 Jakost vod - Stanovení dusičnanů - Fotometrická metoda s 2,6dimethylfenolem - Metoda ve zkumavkách
AOX
CSN EN ISO 9562 (75 7531) Jakost vod - Stanovení adsorbovatelných organicky
vázaných halogenů (AOX)
TNI 75 7531 (757531) Kvalita vod - Stanovení adsorbovatelných organicky
vázaných halogenů (AOX) v odpadních vodách s vyšší koncentrací chloridů
-2-
Příloha č. 2
Hg
ČSN EN ISO 12846 (757439) Kvalita vod - Stanovení rtuti - Metoda atomové
absorpční spektrometrie (AAS) po zkoncentrování a bez něj
ČSN 75 7440 Jakost vod - Stanovení celkové rtuti termickým rozkladem,
amalgamací a atomovou absorpční spektrometrií
ČSN EN 12338 (75 7441) Jakost vod - Stanovení rtuti - Metody po
zkoncentrování amalgamací
ČSN EN ISO 17852 (75 7442) Jakost vod - Stanovení rtuti - Metoda atomové
fluorescenční spektrometrie
Cd
CSN EN ISO 5961 (75 7418) Jakost vod - Stanovení kadmia atomovou absorpční
spektrometrií
ČSN EN ISO 11885 (75 7387) Jakost vod - Stanovení vybraných prvků optickou
emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES)
CSN ISO 8288 (75 7382) Jakost vod - Stanovení kobaltu, niklu, mědi, zinku,
kadmia a olova - Metody plamenové atomové absorpční spektrometrie
ČSN EN ISO 15586 (75 7381) Jakost vod - Stanovení stopových prvků atomovou
absorpční spektrometrií s grafitovou kyvetou
ČSN EN ISO 17294-2 (75 7388) Jakost vod - Použití hmotnostní spektrometrie s
indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS) - Část 2: Stanovení 62 prvků
Vysvětlivky:
U stanovení fosforu podle ČSN EN ISO 6878 je postup upřesněn odkazem na příslušné články
této normy. Použití postupů s mírnějšími účinky mineralizace vzorku podle ČSN EN ISO 6878
čl. 7 nebo podle ČSN EN ISO 11885 je podmíněno prokázáním shody s účinnějšími způsoby
mineralizace vzorku podle ČSN EN ISO 6878 čl. 8 nebo podle TNV 75 7466.
U stanovení amoniakálního dusíku je odměrná metoda podle ČSN ISO 5664 vhodná pro vyšší
koncentrace, spektrometrická metoda podle ČSN ISO 7150-1 pro nižší koncentrace. Před
spektrometrickým stanovením podle ČSN ISO 7150-1 a ČSN EN ISO 11732 ve znečištěných
vodách, v nichž nelze snížit rušivé vlivy filtrací a ředěním vzorku, se oddělí amoniakální dusík
od matrice destilací podle ČSN ISO 5664.
U stanovení dusitanového a dusičnanového dusíku podle ČSN EN ISO 10304-1 se vzorek před
analýzou filtruje membránou 0,45 mikrometrů. Tuto úpravu, vhodnou k zabránění změn
vzorku v důsledku mikrobiální činnosti, lze použít i před stanovením podle ČSN EN 26777 a
ČSN EN ISO 13395.
U stanovení kadmia je metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (AAS) vhodná
pro stanovení vyšších koncentrací, metody AAS s grafitovou kyvetou, ICP-OES a ICP-MS jsou
vhodné pro stanovení nižších koncentrací. ČSN EN ISO 5961 obsahuje dvě metody AAS,
plamenovou i s grafitovou kyvetou.
Mez stanovitelnosti má laboratoř stanovenu při validaci metody. Pro účely stanovení
poplatků se rozbory zpoplatněných znečišťujících látek s výsledkem pod mezí stanovitelnosti
považují za rovné nule.
Aktualizace k 31.10.2013
-3-
Příloha Kanalizačního řádu kanalizace pro město Litomyšl č.3
Přehled předčistících zařízení a míst s možností vzniku havarijního znečištění
Název
adresa
předčistící zařízení
možnost
havarijního
znečištění
1
Saint- Gobain Vertex, s.r.o.
Sokolovská 106
Odlučovač tuku
X
2
Litomyšlská nemocnice, a.s.
J. E. Purkyně 652
lapol
X
3
autobusové nádraží
Mařákova/Kpt.Jaroše
Odlučovač lehkých kapalin AS-TOP
100 VF
X
4
parkoviště pod zámkem
Zahájská
X
5
parkoviště u II.ZŠ
Kpt.Jaroše/T.G.Masaryka
X
6
parkovací plochy na náměstí
Smetanovo nám.
X
7
VČE
Lidická 934
ČOV UNIFLOT 02
Odlučovač RL (rozvodna)
X
X
8
LBtech s.r.o.
Moravská 786
Odlučovač RL GSOL-5/20
X
9
ŠVANDA PRIMA s.r.o.
Sokolovská 611
ČOV UNIFLOT 02, lapač olejů
X
10
SÚS PK, cestmistrovství Litomyšl
T.G.Masaryka 985
Odlučovač benzínu a olejů LAPOL
IV
X
11
LAMITEK s.r.o.
Na Lánech 105
LAPOL –nepoužívá se
X
Partyzánská 1074
GSOL-20/10
X
Trstenická 932
Gravitačně sorpční odlučovač RL
X
LAPOL V u mycí rampy
X
12
13
Hasičský záchranný sbor
Pardubického kraje
areál DUKOR s.r.o.
(vč. HOLCIM)
14
ČSAD Ústí n.Orl.
Sokolovská 612
15
Autoservis Novák Karel
U školek 995
X
16
Auto Motive Industrial, a.s.
Sokolovská 1169
X
17
Autodílna Javůrek
Pneu Portlík
Nádražní 405
X
18
Pneuservis Nádvorník
Sokolovská 611
X
19
LORENZ a spol.
Moravská 367
X
20
Tomáš Urban autodílna
T.G.Masaryka 906
X
21
PROFISTAV a.s.
T.G.Masaryka 1147
X
22
Pneuservis Sirotek
Moravská 631
X
23
Východočeská plynárenská, a.s.
T.G.Masaryka 1060
X
24
Kubík a.s.
Zámecká 7
X
T.G.Masaryka 450
X
Stavitelství Jokeš, s.r.o.
(aukční hala)
První litomyšlská stavební
společnost s r.o.
SaM silnice a mosty Litomyšl,
a.s.
T.G.Masaryka 1147 a 1158,
Havlíčkova 1118
28
KOMFI spol. s r.o.
Partyzánská 515
29
H. R. G. spol. s r.o.
Svitavská 1203
X
30
CIMBRIA HMD, s.r.o.
Mařákova 1088
X
25
26
27
lapol GSOL-5/20 u mycí rampy
X
X
Sokolovská 94
LAPOL IV – nepoužívá se
strana 1
X
ČOV z lakovací kabiny
X
31
CIMBRIA HMD, s.r.o.
Svitavská
32
Rolnická společnost Perštýn
Sokolovská 1
X
33
MACH DRŮBEŽ a.s.
Partyzánská 322
X
34
Firma Faulhammer, s.r.o.
T.G.Masaryka 536
35
GAMA GROUP a.s.
T.G.Masaryka 588
X
36
LIKO Svitavy a.s.
Mařákova ul. a Kornická ul.
X
37
K2AUTO, s.r.o.
T.G.Masaryka 1190
X
38
WILLI plast s.r.o.
T.G.Masaryka 1210
X
39
Radomil Kovář - SAGAR
J. Žižky 699
X
40
Školky Litomyšl, spol. s r.o.
T.G.Masaryka 506
41
Koupaliště
Prokešova
42
Česká pošta, s.p.
Smetanovo nám. 15
Odlučovač GSOL-2/10
X
43
čerpací stanice PHM Čepro
Moravská
2 ks sorpčních vpustí ADONIX
X
44
čerpací stanice PHM + motorest
Eni ČR, s.r.o.
Sokolovská 122
odlučovače
X
45
KERALIT spol. s r.o.
Sokolovská 70
usazovací jímky
X
46
1. základní škola - jídelna
Zámecká 496
lapol
X
47
2. základní škola - jídelna
U školek 1117
lapol
X
48
VOŠP a SPgŠ internát+kuchyně
Strakovská 1071
Lapol AS-FAKU 7ER
X
49
I.mateřská škola
Jiráskova 95
50
II.MŠ
17.listopadu 905
51
III.MŠ
Lidická 1056
52
Jídelna Florida
Smetanovo nám. 34
53
Bowling bar PEKLO s restaurací
Braunerovo nám. 204
54
Čínská restaurace
Smetanovo nám. 100
55
Hospoda Na Kopečku
Zahájská 22
X
56
Asijské bistro Thang Long
Smetanovo nám. 139
X
57
Bistro U Fortny
B. Němcové 146
X
58
MH servis „U MEDVĚDA“
Na Lánech 764
59
Hospůdka Na konečné
Nádražní 502
X
60
Hostinec U Černého orla
B. Němcové 177
X
61
Hostinec U Párů
Tyršova 242
X
62
Hostinec Za vodou
Vodní Valy 393
X
63
Hotel Aplaus ****
Šantovo nám. 181
Odlučovač tuku OTP-1
X
64
Hotel Dalibor
Komenského nám. 1053
Odlučovač tuku
X
lapol u mycí rampy – nepoužívá se
Odlučovač
EKOSTAR QN 6 – nepoužívá se
mechanické předčištění, koagulační
filtrace zákalotvorných a
barvotvorných látek, korekce
reakce vody
X
X
X
lapol
X
X
Odlučovač tuku
X
Odlučovač tuku
Odlučovač tuku
strana 2
X
X
X
X
65
Hotel Sofia *** - Galerie Café Bar Lidická 113/1
66
Hotel Zlatá Hvězda s.r.o.
Smetanovo nám. 84
67
Masna pod věží
Smetanovo nám. 113
68
Ludvík Buben
Smetanovo nám. 113
69
Mléčná jídelna-rychlé
občerstvení
Smetanovo nám. 140
70
BOBO CAFE
Vodní Valy 162
lapol
X
71
CHOCCO CAFFÉ
Smetanovo nám. 117
lapol
X
72
Penzion-Restaurace Bludička
Mařákova 651
X
73
Penzion-Restaurace pod
Klášterem
B.Němcové 158
X
74
Pizzeria BNdS
Smetanovo nám. 91
X
75
KEBAB
Smetanovo nám. 26
76
Restaurace - bar Na plovárně
U plovárny 300
X
77
Restaurace Karlov
Komenského nám. 402
X
78
Restaurace Lidový dům
Bělidla 392
79
Restaurace Malý svět
Mariánská 1097
X
80
Restaurace na sídlišti
17.listopadu 981
X
81
Restaurace Slunce
Smetanovo nám. 17
Odlučovač tuku AS FAKU
X
82
Restaurace u Kolji
Mařákova 365
Odlučovač tuku OTP-1
X
83
Restaurace Veselka
T.Novákové 64
X
84
SPORT-BAR hala sport
U plovárny 1152
X
85
U komínků
B.Němcové 161
86
3h motorest
Sokolovská 122
87
BILLA
kpt. Jaroše
Odlučovač tuku AS-FAKU 7 ER
X
88
ALBERT
kpt. Jaroše
Odlučovač tuku
X
89
Komuniké, o.p.s. RETTIGOVKA
Mařákova 281
Odlučovač tuku OT1
X
90
Vyšší odborná škola a Střední
odborná škola technická
Jídelna T.G.Masaryka 527
Odlučovač tuku
X
91
Jídelna OÁZA ZDRAVÍ
Havlíčkova 441
Odlučovač tuku
X
92
Bohuslav Svatoš, myčka
Sokolovská 1159
Odlučovač ropných látek SOL-2/4P
X
93
STORY DESIGN a.s.
Moravská 949
94
Městské služby Litomyšl, s.r.o
Mařákova 376
lapol
X
95
Pfahnl Backmittel, spol. s r.o.
Svitavská ul.
odlučovač RL + odlučovač tuku
X
96
TRAMON s.r.o.
T.G.Masaryka 906
97
MUDr. Eliáš Adolf
Kpt. Jaroše 404
Separátor amalgámu – nemá
povolení
98
MUDr. Oliva Vladimír
Mariánská 1137
Separátor amalgámu
99
MUDr. Králová Zdena
Družstevní 69
Separátor amalgámu
lapol
X
X
Odlučovač tuku NS4
X
X
LAPOL OTP 0,5
2 ks odlučovač tuků ZETEC
babysep
lapol
X
X
X
X
X
strana 3
X
100
MUDr. Pokorná Jana
9. května 810
Separátor amalgámu
101
MUDr. Švecová Dagmar
Šmilovského 1122
Separátor amalgámu
102
MUDr. Veselíková Ivana
Smetanovo nám. 97
Separátor amalgámu
103
MUDr. Zeman František
Smetanovo nám. 132
Separátor amalgámu
104
MUDr. Krpčiar Patrik
Nerudova 1228
Separátor amalgámu
105
MUDr. Joukl Jan
J.E Purkyně 1150
Separátor amalgámu
aktualizace 31.10.2013
strana 4
Příloha Kanalizačního řádu kanalizace pro město Litomyšl č.4
Přehled producentů s povinností sledovat míru znečištění vypouštěných odpadních vod do kanalizace:
Kanalizační řád pro město Litomyšl dle § 18 odst. 2) Zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, v platném znění, stanovuje povinnost kontrolovat míru znečištění
vypouštěných odpadních vod do kanalizace v určeném místě a rozsahu těmto odběratelům:
Odběratel
Město Litomyšl
Jitka Bobková
Osevní 302
570 01 LITOMYŠL
IČO: 88844064
Důlní servis spol. s r.o.
Kolmá 675/3
190 00 PRAHA 9 Vysočany
IČO: 27158748
JOHNY, s.r.o.
Okružní 237, Litomyšl,
Záhradí, 570 01
IČO: 25278304
Masna "Pod věží" s.r.o.,
Smetanovo náměstí 113,
570 01, Litomyšl
IČO: 27464717
Společenství pro obchodní
centrum Bělidla v Litomyšli,
ulice T.G.Masaryka č.p.
1204
T.G.Masaryka 1204, 57001
Litomyšl
IČO: 28771915
Horský Pavel,
Peciny 201, Litomyšl,
Záhradí, 570 01
Hadaš Bohumil
Zahájská 344, Litomyšl,
Zahájí, 570 01
nar. 12.4.1971
Adresa odběrního
místa
Domov pro seniory
Zámecká 500
Místo odběru
Kontrolované
ukazatele
četnost
Typ vzorku
šachta – výstup do
veřejné kanalizace
pH, EL
1 x za 4 měsíce
Dvouhodinový směsný vzorek
dle KŘ kap. 10.2.3
výstup z lapolu
pH, EL
1 x za 3 měsíce
Dvouhodinový směsný vzorek
dle KŘ kap. 10.2.3
CHOCCO CAFFÉ
výstup do veřejné
Smetanovo nám. 117 kanalizace
pH, EL
1 x za 3 měsíce
Dvouhodinový směsný vzorek
dle KŘ kap. 10.2.3
Restaurace na sídlišti
17.listopadu 981
pH, EL
1 x za rok
Dvouhodinový směsný vzorek
dle KŘ kap. 10.2.3
masna
výstup do veřejné
Smetanovo nám. 113 kanalizace
pH, EL
1 x za 3 měsíce
Dvouhodinový směsný vzorek
dle KŘ kap. 10.2.3
Bistro Bamboo
T.G.Masaryka 1204
Šachta – výstup z lapolu
pH, EL
1 x za 4 měsíce
prostý
Hostinec U Párů
Petr Šmejda
Tyršova 242
Revizní šachta
pH, EL
1 x za 6 měsíců
prostý
pH, EL
1 x za 6 měsíců
prostý
Kavárna BOBO CAFE
Vodní Valy 162
šachta – výstup do
veřejné kanalizace
restaurace
šachta – výstup do
Smetanovo nám. 139 veřejné kanalizace
strana 1
poznámka
Eni Česká republika, s.r.o.
Sokolovská 394/17,
Praha,Karlín,186 00
IČO: 40764176
Jan Faulhammer,
Nar. 10.4.1984,
Za Brankou 137, 570 01,
Litomyšl - Záhradí
IČO: 73609218
Roman Stříteský,
Nar. 16.8.1976
B.Němcové 146, 570 01
Litomyšl
IČO: 72872781
Tašnerová Gabriela,
Mařákova 651, Litomyšl,
570 01
Částkovi,
B. Němcové 158, Litomyšl,
570 01
Město Litomyšl
Smékal Jiří,
Jiráskova 140,
570 01 Litomyšl,
IČO: 43492771
Olivovi,
Mariánská 1097, 570 01,
Litomyšl
SPORT areál s.r.o.
U Plovárny 1152, 570 01,
Litomyšl
IČO: 27473325
Kadlecová Ivana,
B. Němcové 161, Litomyšl,
570 01
Nar. 11.1.1961
Eva Dlouhá,
Nar. 30.5.1972
Jižní XV 1142/9, 141 00,
Praha - Záběhlice
Hubert Stratílek,
T. G. Masaryka 660,
Litomyšl, 570 01
Motorest Sokolovská
122
šachta – výstup do
veřejné kanalizace
pH, EL
1 x za 3 měsíce
prostý
Bowling Bar Peklo
šachta – výstup do
Braunerovo nám. 204 veřejné kanalizace
pH, EL
1 x za 3 měsíce
Dvouhodinový směsný vzorek
dle KŘ kap. 10.2.3
Bistro U Fortny
B.Němcové 146
šachta – výstup do
veřejné kanalizace
pH, EL
1 x za 3 měsíce
Dvouhodinový směsný vzorek
dle KŘ kap. 10.2.3
šachta – výstup do
veřejné kanalizace
pH, EL
1 x za 3 měsíce
prostý
šachta – výstup do
veřejné kanalizace
pH, EL
1 x za 4 měsíce
prostý
šachta – výstup do
veřejné kanalizace
pH, EL
1 x za 4 měsíce
prostý
Mléčná jídelna
šachta – výstup do
Smetanovo nám. 140 veřejné kanalizace
pH, EL
1 x 6 měsíců
prostý
Penzion-Restaurace
Bludička
Mařákova 651
Penzion-Restaurace
pod Klášterem
B.Němcové 158
Restaurace Karlov
Komenského nám.
407 Smetanův dům
Restaurace Malý svět
Mariánská 1097
šachta na kanalizační
přípojce dopředu do
náměstí přes č.p.137
pH, EL
1 x za rok
prostý
U plovárny 1152
šachta – výstup do
veřejné kanalizace
pH, EL
1 x za 4 měsíce
prostý
U komínků
B.Němcové 161
šachta – výstup z lapolu
pH, EL
1 x za 6 měsíců
prostý
Hostinec U Černého
orla
B. Němcové 177
šachta – výstup do
veřejné kanalizace
pH, EL,
1 x za 6 měsíců
prostý
Romana Peřinová,
Pizzeria BNdS
Smetanovo nám. 91
šachta – výstup do
veřejné kanalizace
pH, EL
1 x za 3 měsíce
Dvouhodinový směsný vzorek
dle KŘ kap. 10.2.3
strana 2
H. R. G. spol. s r.o., 570 01
Litomyšl-Město, Svitavská
Svitavská 1203
1203
IČO: 47471611
DUKOR s.r.o.
Trstěnická 932
570 01 Litomyšl
IČO: 60934883
LBtech, a.s.
Moravská 786,
570 01 Litomyšl
IČO: 15035808
šachta – výstup do
veřejné kanalizace
pH, AOX, RAS,
Pcelk., C10-C40
1x za 6 měsíců
Dvouhodinový směsný vzorek
dle KŘ kap. 10.2.3 příp.
osmihodinový směsný
Trstenická 932
výstup z odlučovače
pH, C10-C40
(NEL), RAS
1 x za 6 měsíců
prostý
Moravská 786
výstup z odlučovače
pH, C10-C40
(NEL)
1 x za 6 měsíců
prostý
Stav k 31.10.2013
strana 3
Download

kanalizačním řádu. - VODOVODY Litomyšl