MESTSKY SOUD V BRNE
Polni 39,608
0l
Bmo
Protokol o piedr{ni spisri soudnimu exekutorovi
Mdstskf soud v Bmd ve vdcech vykonu rozhodnuti piedal soudnimu exekutorovi
JUDr. Ph.D. Alend Blaikov6, Exekutorskf riiad Brno
se sidlem Konein6ho nfm6stf 2.611 18 Brno
-
mEsto.
dne 17. dervna 2013 v soula{u s bodem 8 dl. II piechodnych ustanovenizhkonaE,.39612012
Sb., ktenfm se m6ni zhkon t,. 9911963 Sb., obdansky soudni i6d, spisy veden6 pod spisovimi
znadkami kterd jsou uvedeny v seznamu, ktery je nedilnou soud6sti tohoto protokolu.
Spolu se spisem byla soudnimu exekutorovi pied6na Vyrozum6ni oprdvndn6ho a
exekutora o piedfni spisu soudnimu exekutorovi. Vyrozumdni je piiloZeno Ve dvou
stejnopisech. Jeden stejnopis je urden soudnim
soudnim exekutorem.
Timto MdstskV soud v Brnd L6dd soudniho exekutora
JUDr. Ph.D. Alenu BlaZkovou. Exekutorskf riiad Brno
se sidlem Konein6ho ndmEstf 2.61118 Brno
-
mdsto.
o vyv6Seni Protokolu o piedr{ni spisri soudnfmu exekutorovi vietn6 piiloZendho seznamu
na elektronickou riiedni desku Exekutorskd komory eeske republiky.
V BrnE dne 17. dervna 2013
JUDr. Roman KiS, Ph.D.
mistopiedseda soudu
JUDr. Ph.D. Alena BlaZkovri
soudni exekutor
JUDr. Ph.D.
Blaikovd Alena
76Er332/20t1
7681325/20r1
7681274/2011
76Et484t2012
76F,610t2012
76F,60r/2012
76F58s/20t2
76Es84/20t2
76858312012
768572/2012
768561/2012
76E5s6120t2
76F.s28120t2
76E527120t2
76852t/2012
76E450/2012
76E393/20t2
76E373/2012
76E356120t2
76E273/2412
768264t2012
7 6823U2012
76817U2012
76E10312012
76F5/20t2
768325/2011
76F,20912011,
76E2t3l20tl
76E28r0l20rl
768280712011
768277212011
7682771/20r1
7682768/20rr
768276212011
76827s8/2011
7
6E27 s7
/20t1
7682756120tr
768273212011
76E273r/2011
7681379/2011
1346l20tl
76Et340l20tl
76E
7681338/2011
76EI271l20tr
7 6Er247l20rl
76Et24v20tl
7681240/20r1
7681239/2011
7681236/2011
76Er235l20tr
76Er233/2011
76Ert2sl20r1
76Et013l20rl
76E766/2011
768744/2011
768640/20rr
768619/20t1
768607/20rr
76E426120rr
76840812011
768358/201r
7 5860U2004
7sE683/2007
75Et0312008
77E880/200s
77847212006
77E81912006
8t878312007
8rE33/2009
8tE52612009
l03EI/2007
t038463t2007
76863312010
44L lyao
Q4
E
I
+{E 2\4+t,
' t Z04l
+6E4K<4 lzo-r't
+( E 4K6Vl za41
+(E z2(zl
zo44
74E 163812012
74E2393/2011
74817912012
748 t343/2012
74E ls66l20r2
74E 1322/2012
r02E 4212012
l02E 1175/2012
r02E 611/2012
t02E t3t6l20r2
t02E 84012012
l02E I 138t20r2
l02E l s88120r2
l02E 132312012
r02E r290120t2
102E r403/20t2
278 612012
7482107/20rr
74F,3381/2011
74E2833120t1
748 3328/20rr
748 33312011
74F' 890120rr
748 2862120rr
748 2018/2011
74F.
2339/20t1
748 2534t2011
748 2238/20tr
748 2116/20rr
74E259612011
74E282r/20r1
74E l9r7l20ll
748 3548/2011
7481756t2011
74E 3105120t1
l02E 51712010
l02E t584/20t0
748285t2009
748 382t2009
64E 13812009
798 33v2009
80E 602/2009
80E 38212009
268 34r/2009
78F,146/2009
78E 388/2009
648109/2008
748 82812008
79E 33v2008
80E 541/2008
26F. 628/2008
26E 726t2008
78F. 3t2008
78E 280/2007
808 18112007
64E s4612007
788 r1t2l2A0s
798 56712004
26E 919196
278 3702/98
748 1832/2012
74E 2527120t1
748 217t2011
748 t714/201r
7481246/2010
748 t54st20r0
74E tl97/201r
748 4$12A10
74E28l8t20rl
74F. r2l20t0
748 882/2012
748 2817/201r
74E 39U2012
268 2090t99
1028 3167t2011
80E 617t2009
t0282223/20rr
t02E 2839/20t0
t02E 1262/2012
7481262t20tr
74F' 334t/2011
r02E 400120rr
r02E tr03t20rr
t02E 307412011
1028116t201r
1028 936t2011
102814t8l20tr
748266212010
748 20812010
74810t912010
102E 223312010
102E r36t20tl
748 44012009
l02E ts89t20rl
26 E 919196
01 POVINNV
ZIRO, spol. s r.o., Ii41605543
02 OpnArfNpNf
V5eobecn6 zdravotni poji5t'ovna
iesk6 republiky, Ie 4l
1975 I 8
27 E 3702198
a)
OPRA\TNENV
M6stsk6 spr6va soci6lniho zabezpeleni Brno, Ie00006963
01. POVINN'f SOTER, spol. s r.o,,Iil
5546187
2682090199
01 OpnAfrNEN.i
Statut6rni mEsto Brno, Mdstsk6 d6st Bmo-Stary Liskovec,
rc44992785
02 POVINNV
JenvSov6 Alena. rE.5257261076
79 E 56712004
a)
oPnAtfNPNY
01. POVfNNV
78 E
a)
Mdstsk;f soud v BmE
Homolov6 Jana. rd. 72510513953
1tt2/2005
OPRA\TNENY
Mdstsk6 spr6va soci6lniho zabezpedeni Brno, Ie00006963
01. POVINNf Fischer Ivo. rd. 650720/0326
648
s4612007
a OPRATfNENY MEstski sprdva soci6lniho zabezpe(eni
01 POVINNY Ine. Jurnedka Petr. nar.20.04.1959
78828012007
a
OPRAtfNpNY
0l
POVINNV
Okresni soud ve Ztarunad S6zavou
PRODIK spol. s r.o.,1e49454153
80 E 18v2007
a
OPRAVNEN'I
0l
POVfNNV
268 628/2008
iesk6 republika - M6stskf soud v BrnE
Gaida Petr. rd. 84090413973
Brno, IiOOOOOqOf
a)
OPRA\TNENY
01.
POVINNY
MEstsk6 spr6va soci6lniho zabezpedeni Brno, Ie00006963
Hrdlidka Jiii. rd. 63022510746
26 E 72612008
a)
OPRAVNENV
01. POVINNV
eesk6 republika - Mdstskf soud v BmE
Kudlidkov6 Jitka. rd. 64541710041
64 E 109/2008
a)
OPRA\TNENV
01.
POVINNV
Mdstsk6 spr6va soci6lniho zabezpeleni Bmo, Ie00006963
Havlidek Libor. nar. 03.10.1966
74E 82812008
a)
OPRA\TNENY
01. POVINNV
Statut6rni mdsto Bmo, 1e44992785
Holoubkov6Irena. rt.71572819370
78 E,312008
a)
M6stsk6 sprdva soci6lniho zabezpeleni Brno, Ie00006963
OPRAVNEN-f
01. POVINNY
BliZenec Lubomir. rE.57040912724
79 E 331t2008
a)
OpnAWpNY
01. POVINNV
Hutnick6 zam6stnaneck6 pojiSt'ovna
Piikrvlov6 Jitka. rd. 73562713815
80 E 541/2008
a)
OPRA'\TNENV
01. POVINNV
Uiad pr6ce Bmo-mdsto,Ie7249699L
STEEL - PowER, spol.s r.o.,1e26916444
26F. 34112009
a)
opnArrNENY
01. POVINNV
Mestsky fiad Tiebid,re00290629
Horv6thovhBoLena.rd. 61 510416451
64 E 13812009
a)
oPnAntPNY
rc00212423
Vdzefisk6 sluZba eR, Vazebni v6znice Praha-Ruzyn6,
01.
POVINNY
Horv6thov6 Renata. rE. 75620910998
74828512009
a)
OpRAWENY
01. POVINNV
Okresni spr6va soci6lniho zabezpedeni Blansko, Ie00006963
Juiik Pavel. rd. 68011710585
74 E 38212009
a)
OpnAVNpNY
01. POVfNNV
iesk6 republika - Okresni soud v Prostdjov6
Falt.fnek Adolf. rt,. 600226/ll I I
74E 440t2009
a)
OpnArfNpN.i
01. POVINNV
788
a)
M6stsk6 spr6va soci6lniho zabezpedeni Brno, Ie00006963
Juzl Tom65. rd. 75091313995
14612009
OpnArfNeNf
01. POVINNV
Okresni spr6va soci6lniho zabezpeleni Strakonice, Ie00006963
Hoherchak Mykhaylo, nar. 15.11.1974
78 E 388/2009
a)
OpnAVNpNY
01. POVINNY
eesk6 republika - Okresni soud Brno - venkov
Nov6dek Petr. rd. 64040912156
79 E 33U2009
a)
OPRA\TNENV
01. POVINNY
iido
Cesk6 republika - Mdstsklf soud v Brn6
FrantiSek, rd. 82040913986
80 E 38212009
a)
OpnArfNpNY
01. POVINNV
80 E 60212009
a)
MEstsk6 spr6va soci6lniho zabezpedenf Brno, Ie00006963
HvdzdaPavel. rt,. 57070412066
OpnAVNpNY MEstsk6 spr6va soci6lniho zabezpeleni Brno, Ie00006963
0l. povINN-i INTER-STOL s.r.o.. re26271346
80F. 61712009
a)
oPnAtrNPNf
01. POVINNY
M6stsk6 spr6va socirllniho zabezpeleni Brno, Ie00006963
Plachetka Petr. rd. 630318/6010
7481212010
a)
OpnAWpNY
01. POVINNV
Mdstsk6 spr6va soci6lniho zabezpeleni Brno, Ie00006963
Ing. Burian Miroslav, rt,.56061712396
74 E 20812010
a)
OpnArfNpNV
01. POVINNV
V5eobecn6 zdravotni poji5t'ovna
iesk6 republiky, Ie4l
1975 I S
Kcickov6 Alena, rd. 79600913317
748 443120t0
a)
0l
.
oPnATTNPNY
POVINNY
Mdstskd spr6va soci6lniho zabezpeleni Bmo, Ie00006963
Kr6lov6 Lucie. nar. 3 l.0l .1967
74E 10t912010
a)
oPnAwPNY
01. POVINNY
748
a)
748
iesk6 republiky, Ie4l
Semr6dov6 Simona. rd. 785305/3857
opnAvNPNY
M6stsk6 spriiva socirilniho zabezpeleni Bmo, Ie00006963
Kludsky Ana, nar. 22.08.1957
154512010
OPNATTNPNY
01. POVINNY
M6stsk6 sprdva soci6lniho zabezpedeni Brno, tiOOOOOqO:
Carabus. a.s..1C27725197
74 E 266212010
a)
1975
124612010
01. POVINNY
a)
V5eobecnrl zdravotni poji5t'ovna
opnAvNeNY
01. POVINNY
eesk6 republika - Okresni soud ve Vy5kovd
VdrnV Josef. rt,.89062114152
1
8
r02E 5r712010
a)
OPRA\TNENV
Vychovnf ristav, stiedni Skola a Skolni jidelna Vi5fiov6,
rc4943892r
01. POVINNV
t02E
a)
ionkov6 Gabriela, rE.75552713308
158412010
OpnArfNnNY
01. POVINNV
Vseobecn6 zdravotnipoji5t'ovna Cesk6 republiky, Ie41l975lS
Maredkov6 Denisa. r8.76612413909
1028223312010
a)
OpnAfrNeNV
01. POVfNNV
t028
a)
Vdrnf Josef, rd.61110210773
283912010
Mdstskd spr6va soci6lniho zabezpeleni Bmo, Ie00006963
OPRATTNPNV
01. POVINNY
74
iesk6 republika - Okresni soud ve VySkovE
Palma ZavalaViktor Baltazar, nar. 06.01 .1975
E2l7l20l1
a)
OpnAVNpNY
01.
POVINN..f
MEstsk6 spr6va soci6lniho zabezpeleni Brno, IC00006963
HP moraviattade s.r.o.. Ie26890313
74E 333120t1
a)
OPRA\rNEN.f
01. POVINNV
V5eobecn6zdravotni poji5t'ovnaiesk6republiky, Ie4l197518
GASWELL, spol. s r.o., lCzlesogql
74 E 890120t1
a)
OpnArfNpNY
0l. POVINNV
V5eobecn6 zdravotni pojiSt'ovna e eskd republiky, Ie
4l 1975
Ulrich Jan. rd. 77041513985
748 rt97l20rl
a)
OpnATfNBNV
OI. POVINNY
74 E 1262120rr
Mdstsk6 spr6va soci6lniho zabezpeleni Brno, Ie00006963
M S TRADNG, S.r.O.,IE6O7I8I53
I8
a)
OpnaVNgNY
01. POVINNV
LazarovdEva. rd. 71571113953
74E t7t4l20tl
a) opnArrNPNY
01. POVINNY
Statut6rni mdsto Bmo, m€stsk6 d6st Brno-sever,1144992785
MEstsk6 spr6va socidlniho zabezpedeni Brno, Ie00006963
Hrouzek Jan. rd, 62090310289
74 E t756t20ll
a)
OPRA'\TNENV
01. POVINNY
M6stskd spr6va soci6lniho zabezpeleni Bmo, IC00006963
Holub6i Jiii. rd. 54121210824
748 t9r7l20rl
a)
OpnArfNpNY
01. POVINNY
Mdstsk6 spr6va soci6lniho zabezpedeni Brno, Ie00006963
Miho Miroslav. rd. 62120117152
74 E 2018/2011
a)
OpnATfNBNY
01. POVINNV
V5eobecn6 zdravotnipojiSt'ovna iesk6 republiky, Ie4l197518
Vu Quang Huy, nar. 19.01.1986
74E2107l20tl
a)
OpnArfNpNY
iesk6 republika, Krajsk6 ieditelstvi Policie Jihomoravsk6ho
kraje, 1C75151499
01. POVINNV ZelinkovirTercza.rd. 89561414087
74E2r16120lr
a)
OpnArfNpNY
01. POVINNV
M6stsk6 spr6va soci6lniho zabezpeEeni Brno, Ii00006963
Krausovd Vlasta. r(:.61522717252
74 E 223812011
a)
OpnAVNeNY
01. POVINNV
Mdstsk6 spr6va socirllnfho zabezpeleni Brno, Ie00006963
KoloS Roman. rE.82032513850
74 E 2339t2011
a)
oPnAtTNENY
MEstsk6 spr6va soci6lniho zabezpeteni Bmo, Ie00006963
01.
POVINNY
Zhoi Libor,rE. 77092513827
7482393120rr
a)
OpnAtfNpNY
01. POVINN-f
MEstsk6 spr6va socidlniho zabezpedeni Brno, IC00006963
V6penik Jiii, rd. 6l 1021/0810
74 8252712011
a)
OpnArfNpNY
01. POVINNV
M6stsk6 sprdva soci6lniho zabezpedeni Brno, Ie00006963
JURISYS, s.r.o. v likvidaci, lCA]AgeA$
74825341201r
a)
OpRAVNENY
01. POVINNV
Statut6rni mdsto Bmo, M6stsk6 d6st Brno-Bystrc, 1C44992785
Golka Jiii. rd. 830113/3786
74 E 259612011
a)
OPRA\TNENV
01. POVINNV
M6stsk6 spr6va soci6lniho zabezpedeni Brno, IC00006963
SmardaFrantiSek, r(:.74042413825
74 E2817120rr
a) OPRA'\TNENY Mdstsk6 spr6va soci6lniho zabezpedeni Brno, IC00006963
01. POVINNV iechov6 Iveta, r(:. 69511213960
74 E 281812011
a)
OPRA\TNENY
01. POVINNV
Mdstsk6 sprdva socidlniho zabezpeleni Brno, Ie00006963
Venc6lek Jan, rd. 4802081241
74 E 282v2011
a)
OpnAWpNV
01. POVINNV
M6stsk6 spr6va soci6lniho zabezpeleni Brno, Ie00006963
Schuster Petr. rd. 68121l/0833
74 E 283312011
a)
opnAvNENY
01. POVINNV
Uiad pr6ce iesk6 republiky, 1e72496991
Vondrov6Margita, r(,.79572913795
74 E 2862t20r1
a)
OpnAVNpNY
01. POVINNV
M6stsk6 spr6va soci6lniho zabezpeteni Brno, Ie00006963
Vvsoudil Richard,
rL
64020610269
748 3l05l20ll
a)
oPnAtTNENY
01. POVINNY
Pavlidek Marek. rt,.82102613875
74F' 3328120t1
oPnAtTNBNY
a)
01. POVINNY
M6stsk6 spr6va soci6lniho zabezpedeni Brno, Ie00006963
M6stsk6 spr6va soci6lniho zabezpeleni Brno, teOOOO6gOf
Navr6tilov6 Lenka. r(,. 755119/3815
74 E 3341/20t1
a)
OPRAVNENY
01. POVINNY
NeuMartin.rE.740ll4l3882
748 338v20r1
a) oPnAvNPNY
01. POVINNY
a)
.
t02E
a)
POVINNY
MEstskd spr6va soci6lniho zabezpeEeni Brno, IdOOOOO9O:
Nguyen Van Son, rd. 61 102412039
74 E 3548t2011
OPRA\TNENV
0l
M6stsk6 spr6va soci6lniho zabezpedeni Bmo, Ie00006963
Statutfrni mEsto Brno - Magistriit m6sta Brna, rc+qggZlgS
Ing. Miko5ka Jaroslav , rE. 510525/188
11612011
OPRAVNENV
01. POVINNY
Statut6rni m6sto Bmo, mdstsk6 d5st Bmo-s ever,l1,44g92785
Luvsandagva Ochirsuren, nar. 01.08.1970
t02E t36t2011
a)
OPRA\TNENY
Okresni spr6va soci6lniho zabezpedeni Brno-venkov,
re00006963
01. POVINNV
Protsiv Ivan, rd. 73010919938
t02E
a)
40012011
oPnAtTNBNY
01. POVINNY
Statutrlrni mEsto Frfdek-Mistek, Ie002 96643
DANG VAN Hung, nar. 16.05.1986
t02 E 93612011
a)
OPRA\TNENV
01.
POVINNY
eesk6 republika - Okresni soud Brno - venkov
PetrLela Ladislav. rd. 8l120115571
t02E 1103l20ll
a)
OPRAVNENY
01.
POVINNV
V5eobecn6 zdravotnipojiSt'ovnaiesk6republiky,
Ie4ll975l8
Jasendukov6 Andrea. rE.79600314445
t02E l418l20ll
a)
OPRA\TNENY
0l. POVINNY
V5eobecn6 zdravotni poji5t'ovna
iesk6 republiky, Ie4l197518
Horkf Jiii. rd. 57051212423
t02E t589l20ll
a)
oPnAtTNPNY
01. POVINNY
Holoubek Jiii. rd. 850303/4199
t0282223120tr
oPnAtTNPNY
a)
01. POVINNY
t02E
a)
102 E
Mdstskri spr6va soci6lniho zabezpeleni Brno, Ie00006963
Mgr. Kolidkov6 Ilona, rE. 66521111994
307412011
OPRA\TNENV
01. POVINNY
a)
Mdstsk6 spr6va soci6lniho zabezpeleni Brno, Ie00006963
eesk6 republika - Okresni soud v Pierovd
V6lek Ivan. rd. 63051 510544
3167l20ll
oPnATTNENY
01. POVINNY
27 E 612012
M6stsk6 spr6va soci6lniho zabezpedeni Brno, Ie00006963
Pi5tdk Svatopluk, rd. 81112313845
a)
OpnAtrNpNY
01.
POVINNV SPN International s.r.o.. 1e26255651
Finandni uiad pro Jihomoravskf kraj
74 E 179t20t2
a)
OPRA'{NENY
iesk6 republika - Obvodni soud pro Prahu l0
01. POVINN'f Vohradskf Kamil. rE.66052711057
74F. 39U2012
a)
Mdstsk6 spr6va soci6lniho zabezpeleni Brno, Ie00006963
opnAtrNENY
01. POVINNV
KLUSSY s.r.o.. 1e29222251
74 E 882/2012
a)
oPnATTNPNY
01. POVINNY
MEstsk6 sprilva soci6lniho zabezpedeni Brno, Ie00006963
BRB spol. s r.o., 1C29244153
748 1322120t2
a)
OpnArfNpNY
01. POVINNY
748
a)
01.
PILUX
t34312012
OPNATTNPNY
V5eobecn6 zdravotni poji5t'ovna iesk6 republiky,
S.r.O..
Ie4l
197518
IE269IO9S5
M6stsk6 spr6va sociiilniho zabezpeEeni Brno, Ie00006963
POVTNNV JOKOW WORKS
s.r.o.. 1C28251601
74 E 156612012
a)
OpnAVNpNY
Mdstskd spr6va soci6lnfho zabezpeleni Brno, Ie00006963
01. POVINNY HonzhkMartin. nar. 30.05.1979
74E t63812012
a)
OPRA'rrNEN\f
0l. POVfNNV
Mdstsk6 spr6va soci6lniho zabezpedeni Brno, IC00006963
Kovai Miroslav, nar. 06.02.1968
74 E r832/20t2
a)
OPRAVNENV
Mdstskd spr6va soci6lniho zabezpedeni Brno, Ie00006963
01.
POVINNY
Kopednf Richard, nar. 22.07.1974
r02 E 4212012
a)
OPRA\TNENY
01.
POVINN.,f Akinlawon
Vojensk6 zdravotnipoji5t'ovnaieskd republiky, l1+1t14975
Olanrewaju Akeem, nar. 30.05.1988
t02E 6tu20r2
a)
OpnArfNpNY
01. POVINNV
t02E
a)
Mdstsk6 sprdva soci6lniho zabezpedeni Bmo, Ie00006963
H6jek Martin, nar.02.02.1971
84012012
OpnAVNpNV
01. POVINNV
M6stsk6 spr6va soci6lniho zabezpeleni Brno, Ie00006963
Duong Van Thanh, nar.03.07.1978
t02E 1t38120r2
a)
OPRA\TNENY Vfchovnf fstav, stiedni Skola a Skolni jidelna Vi5iov6,
rc49438921
01. POVINNV
Casasov6 Helena. r8.60520717427
l02E tt75l20l2
a)
OpnAWpNY
01. POVfNNV
t02E
a)
a)
OpnArfNpNY
l02E
MEstsk6 spriiva socirilniho zabezpedeni Brno, Ie00006963
stddrV Jiii. nar. 22.08.1973
129012012
OpnAWpNY
01. POVINNV
a)
Rotari Andrei. nar.02.12.1988
126212012
01. POVINNV
l02E
Mdstsk6 spr6va socidlniho zabezpedeni Brno, Ie00006963
iesk6 republika - Uiad pr6ce iesk6 republiky, 1e72496991
Drab6lkov6 Alena. r(:. 65552510317
131612012
OPRA\rNEN.f
Mdstsk6 spr6va soci6lniho zabezpedeni Brno,Ie00006963
01. POVINN'f Vo Quoc Thai, nar. 11.08.1967
t02E 1323t2012
a)
Mdstsk6 spr6va soci6lniho zabezpeEenf Bmo, Ie00006963
OPnnfTNPNY
01. POVINNY
l02E
a)
Vrtdna Jiii. nar. 15.09.1982
140312012
OPRAVNENV
01. POVINNV
Statutarni mEsto Karvind, 1e00297534
Mica Ladislav. rd. 60042110234
1028 158812012
a)
OPRAVNENV
01. POVINNV
Okresni soud v Uhersk6m HradiSti
Hvnar Jaroslav. rd. 800302/5800
M
k
jp,
z-DtL. troJ.
FaCHoF,-74_,v.
4+ 47. 4q(1
&A rvo
I
c/+r -lo€ fx}hYh czHEz
FovtA{Mr {uky
. q.6
. 49 {Q
/Hru
+4
E
"t(x1
\.,,
2o.r,t
,l
OFILhvufpr
Neez
./
.I
W
FQv/tvMl
t
1.6
r
1,2 6 zIt-t(
0Pt>kvlvEA/f
t
FovlMMr-
L,
lzo44
,
bpar0
lv
/
PhvtA BEDYAlIou^ I aLrv.
7se 61 aJQ
|
OB u[*p PAA ctr E
Fgrtr< zAHunE utoky t".",\,, 9.3 /qEC
t
I
JUDr. BlaZkov6, Ph.D.
75 E 60112004
a)
0l.
OpRAVNENV Mdstskri spr6va soci6lniho zabezpe1eni Brno, 1e00006963
POVfNNV Bergmanov6Riho5kov6Magdaldna, rt.74582915427
77 E 88012005
a) OpnAVNENV M6stsk6,sprrivasociiilnih.ozabezpeteniBrno,le00006g63
01. PovlNNv EKOMONTAZE CZ,s.r.o.,tCZSZll4Sl
77 E 472/2006
a) OPRAVNENV Mdstsk6 spr6va soci6lniho
01. PovrNNv Riedl Jiii, rc 59072911632
zabezpe(eni Brno, 1C00006963
77 E 8t912006
a)
01.
OpRAVNENV M6stsk6 spr6va soci6lniho zabezpeEeni
POVINNV Rapantov6BoZena, r(,.57521612174
Brno, Ie00006963
7s E 68312007
a OPRAVNENV Mdstskii spr6va soci6lniho zabezpe(eni Bmo, Ie00006963
01 POVINN'i Hlavinkov6 Helena, rd.505328/l l5
8t E 783/2007
oPRAVNENV
0l
PovlNNY
MEstsk6 spr6va soci6lniho zabezpe(eni Brno, le 00006963
Kristek Ales. rd. 60092211427
103 E v2007
a)
01.
OPRAVNENV M6stsk6 spr6va socidlniho zabezpehni
POVINN'I Bergman Dalibor, rL74092113834
Brno, Ie00006963
103 E 463/2007
a
0l
OPRAVNENV Mdstsk6 spr6va soci6lniho zabezpe(eni
POVINNV ViZd'a Jaroslav. rd. 731104/3861
Brno, Ie00006963
75 E r0312008
a) OPRAVNENf iesk6 republika - MEstskli soud v BmE
01. POVINNf Svobodov6 Eva. rd. 79571413964
8l
E 33/2009
a)
01.
8t E
a)
0l .
OPRAVNENV Mdstsk6 spr6va socirilnfho zabezpe(eni
POVINNV PalmaZavalaRicardo, rd. 660101/1780
Brno. Ieoooo6963
52612009
OPRAVNENV M6stsk6 dast Praha l, Ie00063410
POVINNV eernV Jif i. rt,. 69012213956
76 E 633/2010
a)
01.
OPRAVNENV eesk6 republika - Krajskii
POVINNV Holubec Jiii. rd.541009/0301
soud v Brnd
76 E20912011
a)
01.
76
OPRAVNENV Statut6rni mdsto Brno - Magistr6t
POVINNV Kristof Stefan. nar.0l .04.1974
m6sta Brna, 1e44992785
E2t3l20ll
a) OPRAVNENf V5eobecn6 zdravotni pojiSt'ovna
POVINNY Berkovd Edita. rd, 65620310860
0|.
iesk6 republiky, le4 | 1975 I 8
Celkem zlznamit
76 E 3251201|
a)
01.
76 E
a)
01.
OpRAVNENV Vjchovnj ristav, stfedniSkola
POVINNV Ligalan,rL 90042714169
a Skolni jidelna Vi5fiove, 1C49438921
3s8l20ll
OpRAVNENV Mdstsk6 spr6va soci6lniho zabezpe&ni
POVfNNV Biirta Vlastimil, rL 74021514034
Brno, IC00006963
76 E 4081201I
a)
01.
OPRAVNENV Mdstsk6 sprdva soci6lniho zabezpe(eni
POVINNV Ampapov6 Zdefika, rd. 5453l5ll253
Brno, IC00006963
16 E 42612011
a) OPRAVNENV Uiad priice Brno-mdsto, 1C72496991
01. PovINNv QANL|N, druZstvo, 1e26924595
76 E 607 t201|
a)
01.
OpRAVNENV M6stsk6 spr6va soci6lniho
POVINNV ierm6k Petr, rd. 76052513876
16 E 619/20t
a)
01.
zabezpeteni Brno,1C00006963
I
OpRAVNENV Vseobecna zdravotni poj i5t'ovna ieskd republiky, le4l
POVINNV Michlov6 Lucie, nar. l3.l1.1987
1975 I 8
76 E 640/2011
a)
01.
OpRAVNENV Mdstsk6 spr6va soci6lniho
POVfNNV Kol6i Manin , r(,. 760710/3867
zabezpe(eni Brno, Ie00006963
76 E 744/2011
a)
01.
OpRAVNENV Statur6rni
POVINNV Biinek Radim,
mdsto Brno, Mdstsk6 d6st Brno-Bystrc,lC44992785
rL79010314669
76 E 7661201l'
a)
01.
76 E
OPRAVNENV Mdstsk6 spr6va soci6lniho
POVINNV Dlstav s.r.o., Iez69sg0z0
zabezpeEeni Brno, Ie00006963
l0r3l20l1
a) OpnAVNeNV MEstsk6 spr6va soci6lniho zabezpeteni
01. POVINNV Hlou5ek Roman, rL72032513816
76 E
a)
0l .
Brno, Ie00006963
lt25l20ll
OPRAVNENV Uiad pr6ce Ceskd republiky,L7249699l
POVINNV Gruberov6 Jana, rd. 75561613912
76 E 123312011
a)
01.
OPRAVNENV Mdstsk6 spr6va soci6lniho
POVINNY Luk65 Marek, rd. 83011613849
zabezpe1eni Brno, Ie00006963
76 E 123512011
a)
01.
OpRAVNENV MEstsk6 spr6va soci6lniho
POVINNY HvEzda Pavel, rd. 57070412066
zabezpeteni Brno, Ie00006963
76 E 123612011
a)
01.
OppAVNBNV Statutdrni mdsto Brno - Magistr6t
POVINNV Horv6th David, rL86032514220
mdsta Brna, 1e44992785
76 E 123912011
a)
01.
OpRAVNENV Statut6rni m6sto Brno - Magistr6t m6sta Brna, 1C44992785
POVINNV Horvdth Jaroslav, rd. 8708l0l425l
Cefkem zdznamit
76 E
a)
01.
r240l20ll
OPRAVNENV Statut6rni mdsto Brno - Magistr6t
POVINNV Horv6thMiroslav,r(,'72060613799
m6sta Brna, 1C44992785
76 E t24l/2011
a)
01.
OPRAVNENV Statutiirni
POVINNV Horv6th Pavel,
mdsto Brno - Magistr5t mesta Brna, 1e44992785
rd. 71020713792
76 E 1247l20ll
a)
01.
OpRAVNENV M6stsk6 spr6va soci6lniho zabezpe(eni
POVfNNV Hoang Van Tan, nar.02.02.1971
Brno, 1C00006963
768 t27ll20ll
OPRAVNENV Uiad pr6ce ieskd republiky,lC7249699l
POVINNV Kub6tov6 Marcela, rt.70561413853
a)
01.
76 E t274/2011
a)
01.
OPRAVNENV Uiad pr6ce ieskd republtky,le7249699l
POVINNV Zengler Milan, rd.650815/6545
76 E 1325/2011
a)
0l.
:it
01.
OPRAVNENV iesk6 republika - Okresni soud Brno - venkov
POVINNV Simek David,ft. 86061314262
tt|Ji:UliuutlO
POVINNY
okresnispr6va soci6lniho zabezpeteniUsti nad orlici, Ii00006e63
Ndmec Lubor, r(,, 64072410268
76 E 1338120t1
a)
01.
OpRAVNENV M6stsk6 spr6va soci6lniho
POVINNY Maz6( Petr, rd. 63101210564
zabezpe(eni Brno, Ie00006963
76E l340l20ll
a) opRAvNENf oKRESNI spRAvA SocrALNiHo zABEZpEieNi
PovINN''l Novotnli Patrik, rd, 70101914730
0l .
zNo:vo,
1e00006963
76 E 134612011
a)
01.
OpnAVfVENV Mdstsk6 spr6va soci6lniho
POVfNNV Men5ik Milan, r('.72040113872
zabezpe(eni Brno, 1e00006963
76E t379l20ll
a)
01.
OPRAVNENV iesk6 republika - Okresni soud ve Svitav6ch
POVINNV KejdaMiroslav,rt.72021813967
76 82731/2011
a)
0l .
OpRAVNENV Statut6rni mdsto Brno, Mdstsk6
POVINNV Proch6zka Martin, rd. 90032 ll4l81
d6st Brno-Bystrc,Ie44992785
76 E 273212011
a) opnAvNnNY Statut6rni m6sto Brno, Mdstsk6 d6st Brno-Bystrc,le44992785
POVINNV Haniikovii Monika, re . 9453 l4l4l95
0|.
76 E 2756/2011
a) OpRAVNENV MEstsk6 sprdva soci6lnfho zabezpe(eni Brno, Ie00006963
01. PovINNv NAHODIL Zbyn6k,rE. 63043012180
Celkem zinnamit
76E.275712011
a)
01.
OPRAVNENV M6stsk6 spr6va soci6lnfho zabezpeEeni
POVINNV Ing. Nemec Jaroslav, nar. 02.08.1961
Brno, Ie00006963
76 E275812011
a)
01.
OPRAVNENV Mdstsk6 spr6va sociSlniho zabezpeEeni
POVINNY Zapletalov| Hana, rd. 565508/2587
Brno, 1i00006963
76 E276212011
a)
01.
OPRAVNENV Mdstsk6 spr6va soci6lniho
POVINNV PiichystalJifi, rd. 78031213834
zabezpedeni Brno, Ie00006963
76 E276812011
a)
01.
OPRAVNENV Mdstsk6 spr6va soci6lniho zabezpeleni Brno, Ie 00006963
POVINNV Neumaier David. rd. 751 00613847
76 F.277t/2011
a)
01.
OPRAVNENV MEstskd spr6va socidlniho
POVfNNV Neterder Petr. rd. 560220/2551
zabezpe(eni Brno, Ie00006963
76 E277212011
a)
01.
OPRAVNENV VSeobecn6 zdravotni pojiSt'ovna ieskd
POVINNV Bartoiov6 Karolina. nar. 0l .02.1976
republiky,
Ie4l
197518
76 E 280712011
a)
01.
OPRAVNENV Mdstsk6 sprdva soci6lniho zabezpe(.eni
POVINN\I Voitovd Lenka. r(,.785218/3801
Brno, 1C00006963
76 E 28t0120r1
a)
01.
OPRAVNENV M6stsk6 spriiva soci6lniho zabezpedeni Brno,
POVfNNV Nguyen Van Bang, nar.27.09.'1986
IC00006963
76 E 5120t2
a)
01.
OPRAVNENV iesk6 republika - Obvodni
POVINNY Cina Martin. rd. 820301/4380
soud pro Prahu l0
76 E t0312012
a)
01.
OPRAVNENV Mdstsk6 sprdva soci6lnfto zabezpe(eni
POVINNV Sadilek Martin, rd. 830104/3850
Brno, 1e00006963
76E 17112012
a)
01.
OPRAVNENV Mdstsk6 spr6va soci6lniho
POVINNV vinto s.r.o.. 1e26259737
zabezpe(eni Brno, Ie 00006963
76 E23U20t2
a)
01.
76
OPRAVNENV Okresni spr6va soci6lniho
PoVINNV burdanskV s.r.o.. tezgotsgto
zabezpe(eni Osffava-mdsto
8264t20t2
a) OPRAVNENV Mdstskyi soud v Praze
01. povtNNv LICENCE COM. s. r.o.. tit+SqOt tg
76 E 27312012
a)
01.
OPRAVNENV M6stsk6 spr6va soci6lniho zabezpeteni
POVINNV Kristov6 Lenka. rd. 585 12512286
Brno, 1e00006963
76 E 3s612012
a) OpnAVUgNV Mdstsk6 spr6va socirilniho
01. POVINNV Fuchs Dalibor. r(. 5004291128
zabezpeleni Brno, Ie00006963
Celkem zbznamit
76 E 373/2012
a)
0l .
OpRAVNENV Mdstsk6 spr6va soci6lniho zabezpeteni
POVINNV JO Tradeing, spol. s r.o., 1e27660702
Brno, Ie00006963
76 E 393t2012
a)
01.
OpRAVNENV Mdstsk6 spr6va soci6lniho zabezpe(eni Brno,1e00006963
POVINNV PALAVIA, spol. s r.o. - v likvidaci, 1e60734752
76 E 45012012
a)
01,
OPRAVNENV M6stsk6 spr6va soci6lniho zabezpe(eni
POVINNV FrySara Radek, rt.74022413860
Brno, IC00006963
76 E 521t20t2
a)
01.
OpRAVNENV M6stsk6 spriiva soci6lniho
POVINNV Cichra Jifi, nar. 28.04.1970
zabezpe1eni Brno, Ie 00006963
76 E 52712012
a)
OI.
OpRAVNENV M6stska spr6va soci6lniho zabezpe&ni
POVINNV CLUB BRIXEN S .O.,IE28345380
Brno, Ie00006963
76 E 52812012
a)
01.
Op3AVNENV MEstsk6 spr6va soci6lniho zabezpeEeni
POVINNV Czechstudio, s.r.o.,lCZ6gZ'7gOZ
Brno, le 00006963
76 E 5s612012
a)
01.
OpRAVNENV M6stskd spriiva soci6lniho
POVINNV DoleZal Marek, nar.22.04.1977
zabezpe(eni Brno, Ie00006963
76 E 561t2012
a)
0l.
OpRAVNENV Mdstsk6 spr6va soci6lniho zabezpe(eni
POVINNV Nizkoenergetickds.r.o.,1e28210622
Brno, Ie00006963
76 E 572/2012
a)
01.
OpRAVNENV Mdstskd spr6va soci6lniho zabezpe&ni
POVINNV KOVO Malbonat, s.r,o., IC25589962
Brno, 1e00006963
76 E 58312012
a)
01.
OpRAVNENV M6stsk6 spr6va soci6lniho zabezpe(eni
POVINNV Dobi6Sovd Alice, nar. 26.04.1970
Bmo, Ie00006963
76 E 58412012
a)
01.
OPRAVNENV Ceskd republika - Okresni soud Brno - venkov
POVINNV PaiizekStanislav, rE.77082913956
76 E 58512012
a)
01.
OpRAVNENV VSeobecn6 zdravotni poji5t'ovna iesk6 republiky, Ie4l 1975 | 8
POVINNV Sladek Jan, rd. 57030111919
76E60112012
a)
01.
OPRAVNENV M6stoHodonin,1e00284891
POVINNV Ing. Kosik Jiii, rd.550915/0625
76 E 61012012
a)
01.
OpRAVNENV Mdstsk6 spr6va soci6lniho zabezpeteni
POVINNV Han6kov6 Marie, nar. 18.09.1955
Brno, Ie00006963
Cefkem zivnamir
76 E 148412012
a)
01.
OpRAVNENV M6stsk6 spr6va soci6lniho zabezpeteni
POVINNV Han6kov6 Marie, nar. 18.09.1955
Brno, 1e00006963
Celkem zilznamit
MESTSKV SOUD V BRNE
Polni 39, 608
8
0l Brno
546
5l
I I I l, fax: 546 530269
Protokol o piedfni spisri soudnfmu exekutorovi
M6stsky soud v BmE ve vEcech vykonu rozhodnuti piedal soudni exekutorce
JUDr. Alen6 Blaikov6. Ph.D.. Exekutorski riiad Brno
g"oo
-
mdsto.
dne 25. biezna 2013 v souladu s bodem 8 dl. II piechodnfch ustanoveni zitkona Et 39612012
Sb', kterym se mdni zdkon E. 9911963 Sb., obdanskf soudni i6d, spisy vedend pod spisovymi
znadkami kter6 jsou uvedeny v seznamu, ktery je nedilnou soudiisti tohoto protokolu.
Spolu se spisem byla soudnimu exekutorovi pied6na Vyrozum6ni oprdvndn6ho a
exekutora o piedinf spisu soudnimu exekutorovi. VyrozumEni je piiloZeno ve dvou
stejnopisech. Jeden stejnopis je urden soudnimu exekutorovi, druh)i pro pied6ni opr6vn6n6mu
soudnim exekutorem.
Timto Mdstsk;f soud v BrnE
Lttdd soudni exekutorku
JUDr. Alenu Blazkovou. Ph.D.. Exekutorskf rliad Brno
-
m6sto.
o vyv6Seni Protokolu o piedfni spisri soudnimu exekutorovi vietn6 piiloZen6ho seznamu
na elektronickou riiedni desku Exekutorskd komory iesk6 republiky.
V Brnd dne 25. biezna2073
soudni exekutor
27 E 2512012
75 E 118612004
7 5 E 35412005
75 E 74812007
75 E 47712008
7s E 285/2008
75 E 34712008
75 F,23712008
75 E 47612009
7 5 E 3s412009
81 E 74712007
81 E 71212007
81 E 17212008
81 E 684/2008
81 E 21512008
81 E 70212008
81 E 383/2009
81 E 32112009
81 E 28512009
81 E 49012009
103 E 6212006
r02 B 13112009
102 B 240712010
102 E 202712010
102 E 312712010
102 E 290212010
r02 B 59712010
102 E 241312010
102 E 16112010
102 E 608/2010
102 E 618/2010
102 E 237112010
102 E 283012010
102 E 10212010
102 E 89/2010
102 E 2312010
102 E r9l20l0
102 E 612010
102 E 298312010
r02 E 1133/2010
102 E 3712010
r02 E 24lll20l0
102 E 23981201r
r02 E
r02 E
rr48l20rl
rl32l20ll
102 E l594l20ll
102 E 1938/2011
102 E 203ll20lr
102 E 343512011
102 E 3388/201r
102 E 30l4l20ll
102 E 23l0l20rr
102 E 2309120rr
102 E 3501/2011
102 E 2r34l20rr
102 E 1631120lr
102 E 1547l20ll
102 E 264212011
102 E 3060/2011
102 E 1800/2011
102 E 1587l20rr
102 E 1950/2011
102 E 328312011
102 E 2l92l20ll
102 E 3l82l20ll
102 E 35r3l20ll
102 E 1811/2011
102 E 1626120ll
102 E 1614120ll
102 E 1613120ll
102 E 23491201r
102 E 23421201r
102 E 68312011
102 E 1848/2011
102 E 285612011
r02 E 239412011
102 E 2816120ll
102 E 1900/2011
102 E l842l20ll
102 E 1727l20ll
102 E 1757l20ll
102 E r703l20rl
102 E l704l20ll
102 E l754l20ll
102 E t698l20rr
102 B 3l79l20rr
102 E 278312011
r02 E 1647l20lr
102 E l520l20ll
102 E 1560120ll
102 E 23l2l20lr
102 E l218l20rr
102 E 1277l20rl
102 E 64212011
102 E l22ll20lr
102 E 32471201r
102 E 3r7ll20ll
102 E 3176120ll
102 E 28571201r
r02 E 2838120rr
102 E 3515/2011
102 E 345012011
102 E ll77l20lt
102 E l248l20ll
102 E 252ll20ll
102 E 248rl20ll
102 E 1130/2011
102 8 1 181/2011
l3l2l20ll
102 E l3l4l20lr
r02 E
102 E 334212011
102 E 344712011
102 E l004l20ll
r 02 E 3345120rr
102 E l079l20ll
102 E 29661201r
r02 E 813/2011
102 E 848120rr
r02 E 3183/2011
102 E 1266120rr
102 E 209512011
102 E 20931201r
102 E 328812011
102 E 2161l20ll
r02 E 20541201r
102 E 1281l20rr
102 E r723l20ll
102 E 1813/201 I
102 E 1693120rr
102 E 1696120rr
102 E l700l20rr
102 E 104512012
102 E 82912012
102 E 23012012
102 F, 17 6312012
102 E 83112012
r02 E r05rl20r2
102 E 102412012
102 E 106712012
102 E ll43l20l2
102 E 123812012
102 E 18712012
102 E 6612012
102 E 177912012
102 E ll7ll20r2
102 E 3s2120r2
102 E 178812012
102 E 176612012
r02 B 52612012
102 E 89512012
102 E 137712012
102 B 15912012
102 E 164112012
102 E 90212012
102 E 52812012
102 E 53012012
102 E 55212012
102 E 55412012
102 E s5912012
102 E 57412012
102 B 439120t2
102 E l0l9l20l2
102 E 176512012
102 E 61812012
102 E 3412012
102 E 16712012
r02 E
rl9ll20l2
102 E 152312012
102 E r0r8l20l2
102 E 77712012
102 E 45612012
102 E 48012012
75 E tt86t2004
a)
01.
7
OPRAM{ENV
POVINN*
Mdstski sprava socidlnibo zabezpedeni Bmo, IC00006963
Richter Petr,
rL
640102/ 1660
5 E 354/2005
A)
OI.
OPRAVNENV
POVINNV
Mdstska sprdva socialniho zabezpedeni Bmo. 1C00006963
Slavidek Michal, rd 810519/3877
75 E748t2007
A
01
OPRAVNENV
POVINNV
M6stskii sprava sociiilniho zabezpedeni Bmo. Ie00006963
Matousek Marek, r( 750411/3936
75 8237/2008
A)
OI.
OPRAVNENV
POVINNV
V5eobecnii zdravotnl pojiStbvna eeskd republiky,
RapoSklo, spol. s r o, 1e2624779s
Ie4l
|
9751 8
75 E285/2008
A)
OI.
OPRAVNENV
POVINNY
ieski
republika - MEstslo-/ soud v Bmd
68 1006/0136
Ziivodnlk Miroslav, rd
75 E 347t2008
A)
01.
OPRAVNENV
POVINNY
75E 477/2008
OPRAVNENV
POVINNV
A)
OI.
Mestskii sprava sociiilniho zabezpedeni Bmo. Ie00006963
Skala Petr, rt, 61022711406
Mdstskri sprava socidlniho zabezpedeni Bmo. 1e00006963
Alexa Radim, rt, 510530262
75 E 354t2009
a)
01.
opnAwENY
povnnq*
Mdstskd spr6va socidlniho zabezpeleni Bmo. IC00006963
Nathaniel Radek, rd. 691030/3807
75 E 476/2009
a)
OI.
opnAwENV
POVINNY
Mdstsk6 spr6va socidlnlho zabezpedeni Bmo, Ie00006963
Koc6b Jan, rt, 64O428/1224
27 825t2012
a)
01.
OPRAVI\rENV
POVINNY
Vseobecn6 zdravotri pojiSt'ovna eeske republiky,
Ie4l
I
975 I 8
Mljnek Bohumil, nar. 01 .09.1945
81E74712007
a
ol
opnAwrNY
PovrNNV
Mdstska sprava socirilniho zabezpedeni Bmo, Ie00006963
Hudedek Jindtich , r(, 771229138O9
81 8772/2007
a
ol
oPnAwsNY
PovrNNV
Mdstska spr6va socialniho zabezpeceni Bmo. Ii00006963
Jitt, rt, 630225107 46
Hrdf idka
81 E 172/2008
a)
ol.
OpnAwrNY
PovrNNV
Mesbk6 sprava socidlniho zabezpedeni Bmo. IC00006963
B6rta Luk65, rt, 76O203/3835
8l E2t512008
a)
01.
OPRAVNENV
PovrNNV
Mtsska sprdva sociiilniho zabezpedeni Bmo. Ie00006963
Pelik6novii Miroslava, rd 535401/106
81 E 684/2008
a)
OI.
OPnAwruY
POVINNV
Mestske spreva sociiilniho zabezpeceni Bmo. |C00006963
LuZovii Janetta, ft, 7 153041 5438
8r E70212008
a)
or.
8r
oPRAn{ENV
PovrNNV
Mdsska sprdva socidlniho zabezpeceni Bmo. Ii00006963
Ghazal Waael, ft, 75O30419906
E 285/2009
a)
OI.
OPRAVNENV
POVINNY
Utad prace Bmo- mEsto, le7 249699
Luka3kov6 Sor1a,
1
rd 625506/1692
81 E 327 t2009
a)
OI.
oPnAwENY
POVINNV
Vdzedsk6 sluzba CR, Vdznice Kufim, IC00212423
Hron lvan, rt, 63090310244
8l E 383/2009
a)
01.
OPRAVNENV
PovrNNf
eeskd republika - Mdstsh-i soud v Bmd
Havlidek Libor, nar 03 10 1966
Celkem z|znamfi
8r E490/2009
A)
OI.
OPRAVNENV
POVINN*
M6stska spriiva sociiilniho zabezpedeni Bmo, Ie00006963
Ing. Nissl Paul, nar.25.02.1954
103 E 62/2006
A)
OI.
OPRAVNENV
POVINNV
Mesbk6 sprava socidlniho zabezpedeni Bmo. Ie00006963
DNA CZ. s.r.o.. Ie26236605
102 E 13U2009
A)
OI.
OPRAVNENV
POVINNY
Starutdml mesto Bmo. mesBkii east Bmo-sever, Ie 44992785
Dobe5ova Svatava, rd. 685302/0141
102 E 161/2010
A)
OI.
OPRAVNENV
POVINNV
Zam€stnaneckd pojiSr'ovna 5koaa. tiqO3S4t A2
Ing arch Z6leS6kovit Sofla CSc, rt, 565122/0443
102 E 597 t2010
a)
OI.
r
OPRAVNENV
POVINNV
VSeobecnd zdravotri pojiSt'ovna deske republiky. Ie4 I I 975 I 8
AmbroZ Karel,
ft
60020910996
02 E 608/2010
a)
01.
oPRAVT{ENV
Ceskii republika - Okresni soud v Blansku
POVINN*
Bihdriovri Nikola, rd 90561 8/5'l 38
A)
01,
t02 E202712010
OPRAVNENV
POVINNV
Mdstskri sprdva socialniho zabezpedeni Bmo. If00006963
PaedDr Hrstka Lubomir, rd 4611281494
r02E240712010
OPRAVNENV
POVINNV
Utad pnice Bmo-mesto, Ie 72496991
Cbovanec Petr. rt, 731213/3851
A)
OI.
102E241312010
A)
OI.
OPRAVNENV
POVINN*
M6stskd sprdva sociiilniho zabezpeCeni Bmo. Ie00006963
CZ STAVIMONT s.r.o., Ie27710904
102 82902t2010
A)
OI.
OPRAVNENV
POVINNV
M€stska sprdva sociiilniho zabezpeeeni Bmo. Ii00006963
Raiskub Dafibor, rt, 56032512732
102 E 3127 t20r0
a)
OI.
OPRAVNENV
POVINNV
Statutdmi mdsto Bmo, Mdstskri dast Bmo-Bystrc
Jtizovii Nad6Zda, r( 60542411677
102 E 6/2010
A)
OI.
102 E
A)
OI.
OPRAVNENV
POVINNf
Mdssk6 sprdva socralniho zabezpedeni Bmo. IC00006963
Bertschinger JiIi, rt, 7 2l0l 4/3820
t9t20t0
OPRAVNENV
POVINN'i
r02E2312010
OPRAVNENV
POVINNV
A)
01.
Mdstskd sprdva socirilnlho zabezpeteni Bmo. Ie00006963
ft, 540717/0351
Durof, Ivan,
OKRESNI SPRAVA SOCIALNIHO ZABEZPECENI ZNOJMO,
Bartesov6 Kliira, nar. 05.12.1982
ICOOOO6963
102 E 89/2010
a)
01.
OPRAVNENV
POVINNV
Mestskd sprava socidtnlho zabezpeCeni Bmo. Ie00006963
Cboc ! Intemational. s.r.o.. IC2697 9128
102 E r02t20r0
A)
OI.
OPRAVNENV
POVINNV
M6stskii spr6va socialniho zabezpedeni Bmo. lC00006961
WINTRADE s.r.o., 1C2693 4299
102 E 618/2010
A)
OI.
OPRAVNENV
POVINNV
eesk6 republika - Okresni soud Bmo - venkov
Kotldr Josef,
891021 14159
rt
102 E 1r33120t0
A)
OI.
102
OPRAVNENV
POVINNV
M6stskii spr6va sociiilniho zabezpeteni Bmo. Ii00006963
rt, 65092210476
Proke5 Milan,
82371t20r0
A)
01.
OPRAVNENV
POVINNV
Mdstska sprava sociiilniho zabezpedenl Bmo, IC00006963
Melounova Anna. rd 636001/7048
Celkem zilznamtl
102E2830t20t0
a)
01.
OPRAVNENV
POVINNY
Ulad prace Bmo- mdsto, le7 249699
Sentenckd Marcela,
r(,
7
1
| 591 | 12840
102E298312010
A)
OI.
OPRAVNENV
POVINNY
Ceskii repubtika - Okresni soud Praha - vj'chod
Ztuuba Jan, rt, 75|220I|037
102 E 37 t20t0
A)
OI.
OPRAVNENV
POVINNY
Ceskii republika - Okresni soud v Blansku
Lalik Jan, rt 770828/3825
10282411n010
A)
01.
OPRAVNENV
POVINNY
Statutdmf m6sto Bmo, M6stsk6 dtist Bmo-Bystrc
Kopednj Petr, nar. 23.03.1 981
102 E 1132t2011
A)
01.
102 E
a)
OI.
OPRAVNENV
POVINNY
MdstskA sprriva socialniho zabezpedeni Bmo, Ii00006963
BurliSek Petr, rd 701 I l613808
rl48l20l1
OPRAVNENV
POVINNY
Statut6rni m6sto Brno - Magistrat m6sta Bma,1e44992785
785420/37 86
Kocmanov6 Jana,
ft
102 E 1594/2011
a)
01.
OPRAVNENV
POVINNY
t02 E 193812011
OPRAVNENV
POVINNY
A)
OI.
Statutdmi mdsto Bmo, Mdstskd drist Bmo-Bystrc
Vacek Martin, ft, 76011714031
V5eobecnii zdravotri poji5t'ovna Ceskd republiky, Ie41 197518
Micbalov6 Marika, nar. 08.08.1984
r02E203112011
a)
OI.
oPRAvl\rENV
POVINNY
1028239812011
OPRAVNENV
POVINNY
A)
01.
I
oPRAVNENY
V5eobecna zdravouri poji5t'ovna Ceske republ iky,
Simek Jifi, rE. 5003191246
Ie4l 97
5 |
I
Finandni utad v Ttebidi
ADI, spol s r o, IC6071081 I
102 E 3388/201
a)
OI.
POVINNY
Mdstskd sprava socialniho zabezpedeni Bmo, Ie00006963
GASTROSERVIS S r O, IC49432435
102 E 3435t2011
A)
OI.
t02E
A)
01.
OPRAVNENY
POVINNY
Mdstskd spr6va socialniho zabezpeceni Bmo, Ie00006963
NKL s.r.o., IC26298341
154712011
OPRAVNENV
POVINNY
Mdstskd spriiva socialnlho zabezpedenf Bmo, Ie00006963
Grygarova Dof eZalov6 Soia, ft, 62591 5l 1602
102 E 163v2011
a)
OI.
l 02 E
A)
OI.
OPRAVNENV
POVINNY
1
Mdstska sprriva socidlniho zabezpecani Bmo, Ie00006963
Horak Miroslav, rd 660331/0186
800/201 r
OPRAVNENV
POVINNY
Mdstsk6 sprava soci6lniho zabezpedeni Bmo, Ie00006963
Maf ikova Katefina, & 775330/3998
102E213412011
A)
OI.
OPRAVNENV
POVINNY
Utad pnice Ceskd republiky, 1t72496991
HowAthovd Helena,
r(
7
45817 13129
102E230912011
A)
OI.
OPRAVNENV
POVINNY
MdstskA sprava socialnlho zabezpedeni Bmo, Ie00006963
Kubiny Jitina, rt,. 586212/ 1606
1028 2310t2011
OPRAVNENY
POVINNY
Mdstska sprava socialniho zabezpedeni Bmo, Ie00006963
Kutka Luddk, rd. 580506/0756
A)
01.
102F.264212011
a)
OI.
OPRAVNENV
POVINNY
Mdsto Koplivnic e, Ieo0298O7 7
Tran Manl Hoan, nar. 16.06.1971
Celkem z6znamft
102 E 301412011
A)
01.
OPRAVNENV
POVINNY
Okresni sprava sociiilniho zabezpedeni Bmo-venkov, Ie00006963
72530819954
Helisova Afla,
rt
l 02 E 3060/201 I
A)
OI.
OPRAVNENV
POVINNY
Mdstska sprdva socirilniho zzbezpeteni Bmo, Ie00006963
GEOGALILEO kartografie Bmo spol. s r.o., IC27457605
102 E 3501/201 I
A)
OI.
OPRAVNENY
POVINNY
M€stskii sprava socialniho zabezpeceni Bmo. Ii00006963
Centrum desko-litevskd spoluprace, s.r.o., Ie64506720
102 E 1587120'tl
A)
01.
OPRAVNENV
POVINNY
Mdsska sprdva socidlniho zabezpedeni Bmo. IC00006963
Herrmann Rudolf, rd 651 I I I /0298
102 E t6l3/2011
a)
OPRAVNIENV
MEstskd sprava socialniho zabezpeceni Bmo. Ie00006963
.01.
POVINNV
Holub Roman, rt,. 8503\
5/
4253
102 E t6142011
a)
01.
OPRAVNENV
POVINNV
102 E 1626t2011
OPRAVNENY
a)
01.
POVINNV
Mdstskd sprava socialniho zabezpedeni Bmo, Ie00006963
Hofub Radovan, ft, 690204/3962
Statutami mdsto Bmo - Magistr6t mdsta 8rna,Ie44992785
GofiaS Vladimir, rt, 5'1061112478
102 E r8l1/2011
A)
OI.
OPRAVNENV
POVINNY
102E t9501201r
OPRAVNENV
A)
OI.
POVINNY
r02E219212011
OPRAVNENV
POVINNY
A)
OI.
Shtutami mdsto Bmo - Magistr6t mdsta Bma,IC44992785
Horvdthovd Magdalena, rd. 7 8592413821
Mdstskd spniva soci6lniho zabezpedeni Bmo, 1400006963
Mucha Roman, rd 801204/3853
MEssk6 sprava soci6lniho zabezpeceni Bmo. Ii00006963
PENTOLANDIA s.r.o., IC27
7
4827 8
102E31822011
A)
OI.
OPRAVNENV
POVINNY
102E32831201r
OPRA\TNENV
POVINNY
a)
01.
102 E 35 I 3/201
A)
01.
POVINNY
102E 172712011
OPRAVNENY
POVINNY
A)
OI.
102 E r842t2011
OPRAVNENV
a)
01.
Mestskii sprava socialniho zabezpeceni Bmo. Ie00006963
Ndmec Jifi, rC 820419/381 |
1
OPRAVNENY
POVINNY
102E683/2011
OPRAVNENY
A)
OI.
M6stska sprAva socidlniho zabezpedeni Bmo, IC00006963
HELLERI VIENNA A.S.. IE28283368
POVINNV
eeskd republika - Mdstslc! soud v Praze
Mafj, Roman, rd. 70072413804
Mdstskri sprava socirilniho zabezpedeni Bmo, IC00006963
AUTO-MOTO-INVENT s.r.o., 1e26245132
mdsto Bmo - Magistrat m6sta Bma,1c44992785
Kejik Roman, rd 870608/4288
statutimi
Ulad prace ieske republiky, 1C72496991
Rusn6kov6 Erika, nar. 22.10.1988
1028 I 848/201 l
a)
01.
r02
a)
01.
OPRAVNENV
POVINNV
Utad prdce Ceske republiLa, It72496991
Plachetkovri Katetina, rt, 795729 13949
l 900/201 I
OPRAVNENY
POVINNV
Mdstska sprava sociiilniho zabezpedeni Bmo, IC00006963
PLOCHA s.r.o., 1C26908263
102 E234212011
a)
01.
OPRAVNENY
POVINNV
StatutAmi mesto Bmo, Mdstsk6 ddst Bmo-Komin, IC44992785
INGOSTAV. s.r o. Ie60716967
Cefkem zAznamtt
102E2349/2011
OPRAVNENV
POVINNV
A)
OI.
M6stsk6 spr6va socidlnlbo zabezpedeni Bmo, Ie00006963
Kudera Libor, rC 71031 l/3831
102 F.2394t2011
A)
OI.
OPRAVNENV
POVINNY
Mdstska spftiva soci6lniho zabezpedeni Bmo, IC00006963
Vodidkovd Dagmar, rt, 77513113856
102 8 2816t2011
A)
OI.
OPRAVNENV
POVINNY
Mdstskri spr6va socirilniho zabezpe&ni Bmo, Ie00006963
Vitek Vladan, nar. 26.09.1 9 69
102 E285612011
A)
01.
OPRAVNENV
POVINNY
statutami mdsto Bmo, 1c44992785
Netolidka Zdendk,
rL
690409 13966
102 E 1520/2011
A)
01.
OPRAVNENV
POVINNY
Mdstsk6 sprriva socirilniho zabezpeteni Bmo, Ie00006963
Gagamov Boris, rd 75021713800
102 E 1560n011
A)
01.
r02 E
a)
OI.
OPRAVNENV
POVINNV
1647
Mdstska spniva socidlniho zabezpedeni Bmo, Ie00006963
Kudera Toma5, rC. 740815/3841
/2011
oPRAVNENV
POVINNY
Mdstskri spr6va socirilniho zabezpedeni Bmo, Ie00006963
Horvathovii Ludmila, rt,. 56612412015
102 E 1698t2011
A)
OI.
OPRAVNENV
POVINNY
Utad pr6ce Ceskd republiky, IC72496991
Olahov6 Alena, rC 655109/0436
102 E 1703t2011
A)
OI.
OPRAVI'IENV
POVINNY
Utad pr6ce eeskd republiky, 1e72496991
Lidartovslcj' Miroslav,
620217 /1943
A)
01.
102E 1704/2011
OPRAVNENV
POVINNY
Utad prace Ceske republiky, 1C72496991
Senkov6 Jaroslava, r( 47 5319 / 447
102E 1754/2011
OPRAVNENV
POVINNY
Mdstska spniva sociriln bo zabezpeden i B mo, IC00006963
V & H INSTAL, spol. s r o ,1e26979578
A)
01.
rt
i
102 E 17 57 t2011
A)
OI.
OPRAVNENV
POVINNY
Mdstskai spr6va socirilniho zabezpedeni Bmo, Ie00006963
I.C.C. - Dr Pohl, s r o, 1C28298161
102 E2783t2011
A)
OI.
OPRAVNENV
POVINNY
Mdstska sprava socialniho zabezpedeni Bmo. 1e00006963
Sen\i lov6 Hana, nar. 04.09 1958
102 E3179t2011
a)
OI.
OPRAVNENV
POVINNY
Statutiimi mdsto Bmo, M6stskii diist Bmo-Bystrc
Povodova M6ria, rt,. 566104/737O
102 E 642/2011
A)
01.
OPRAVNENV
POVINNY
102E r22r/201r
OPRAVNENV
POVINNY
a)
OI.
102 E 1277
A)
OI.
Vseobecna zdravotri pojiSt'ovna ieskd republiky, Ie41 197518
Slezingr David, rd. 831021/3802
VSeobecna zdravotni pojiSt'ovna Ceskd repubtiky,
Ii41
197518
Bulant Marek, rt, 750814/5249
t20tl
OPRAVNENV
POVINNY
Mds8kii sprava soci6tniho zabezpedeni Bmo, IC00006963
DZudZo Rudolf, rt, 69082519567
102 E 1278t2011
A)
01.
OPRAVTIENV
POVINNY
102E2312120t1
OPRAVNENV
POVINNV
A)
01.
Mdstskii spr6va socidlniho zabezpedeni Bmo, Ie00006963
Ing. Kvadek Toma5, rd. 801 | 18/3983
Statutami mdsto Bmo, 1C44992785
Vallk Tom65, rd 640523/1800
Celkem zilznamit
102 E2838t2011
A)
OI.
OPRAVNENV
POVINNY
102E2857/2011
OPRAVNENY
POVINNY
A)
01.
102 E 317
A)
OI.
102 E
A)
OI.
|
l20l
Mdsska sprava socialniho zabezpeceni Bmo, Ie00006963
VaSidek Zdendk,
rd
7401 1 8/3856
Okresnf spniva socialniho zabezpedeni Bmo-venkov, teOoooeg6l
MuZnj, Toma5, ft, 801226/3952
I
OPRAVNENV
POVINNY
Mdstskri sprava socialniho zabezpeCeni Bmo, Ie00006963
Kovaldlk Jifl, rd.
55
1
I I 5/l 305
3l76120ll
OPRAVNENY
POVINNY
Utad priice ieskd republiky, 1e72496991
T olv ay ov ir Ztzana, rd 8 I 5307/3 808
102 E 3247 12011
a)
OI.
OPRA\TNENV
POVINNY
ieska republika - Okresni soud Bmo - venkov
Matal Jifl, rC. 890310/4078
102 E 1130t2011
A)
OI.
102 E
a)
01.
OPRAVNENV
POVINNY
tt77 t2011
oPRAVNENV
POVINNY
Mdstskd sprAva socialniho zabezpedeni Bmo, IC00006963
63O8161O672
Cerm6k Petr,
rt
Oborova zdravobri pojiSt'ovna zamdstnancfi bank, pojiSfoven a stavebnictvi, 1C47114321
MORAVIA TRAVEL s r o ,1C25505378
102Ell8l/2011
oPRAU{ENV Mdstska spniva socialniho
POVINNY
BASI, s ro ,1e255o4215
a)
01.
zabezpeCeni Bmo, Ii00006963
102 E 12482011
A)
01.
102 E
a)
01.
OPRAVNENV
POVINNV
Ulad pnice
B mo- mEsto, Ie7 249 699 |
KnechtovA Dagm ar,
rt. 520628/O24
r3t2t201l
OPRAVNENV
POVINNi'
Statutaml mdsto Bmo, M6stskd ddst Bmo-Bystrc
Kratochvil Pavel, nar. 06.04.1992
102 E 1314t201r
01.
oPRAVNENV
POVINN{'
StatutAml mesto Bmo - Magistat mdsta Bma,1c44992785
Holub Igor, r(, 5108141322
102 8248112011
01.
OPRAVNENV
POVINNV
M6stska sprdva soci6lniho zabezpedeni Bmo, IC00006963
Kyvif Jaromir, rd 680415/01 I I
102 F.2521t2011
01.
OPRAVl,{ENV
POVINNV
Mdstskii spr6va soci6lniho zabezpedeni Bmo, Ie00006963
ELITE GUARD SECURITY s r o, IC29207401
r02 E3450t2011
a)
01.
OPRAVNENV
POVINNV
t02 E 35 l51201
a)
01.
Urad pr6ce iesk6 republiky, 1e72496991
SitnaZdeftka, nar 17 12 1966
1
opnAwENY
PovnwV
Mdstska sprava soci6lniho zabezpeCeni Bmo, Ie00006963
Nguyen Anh Tuan, rrrr. 3l.10.1972
102 E8l3/2011
a)
01.
opnAwsuV
povnwY
Statutdmi mdsto Brno, Mdstska d6st Bmo-Bystrc
DuSkovd Hana, rd 86581 8/383.
102 E 848/20 l r
a)
01.
opnAwsuY
povntNY
102 E 1004/201
a)
0t.
eeskd republika - Okresni soud Bmo - venkov
Flax Josef, ft, 780424/3964
l
opnAwsuY
povnNf
Vdzeilskd sluZba CR, V6znice Svdtld nad Sazavou,leo02l2423
72591413881
Jaro5ovri Monika,
d
102 E 1079/2011
a)
0r.
opnAwENY
povnwY
Vdzerlsk6 sluZba CR, Vdznice Pardubice
Holub Jan, rd 810103/3798
Celkem zAznamtr
102 E 126612011
A)
OI.
OPRAVNENY
POVINNY
102E2966t2011
OPRAVNENV
POVINNY
A)
OI.
102 E 3183/201
A)
OI.
Mestske spreva socielniho zabezpeeeni Bmo. Ie00006963
596128/1612
Kala5ova Jana,
rt
M€stska sprava socialniho zabezpeceni Bmo. IC00006963
Bc Regdciova Lj dia, rt, 686217 /6530
1
OPRAVNENV
POVINNY
Mdstska sprava soci6ln{ho zabezpedeni Bmo. IC00006963
LENOSHI s.r o. Ie276801 77
r0283342t20r1
A)
OI.
OPRAVNENV
POVINNV
Vojenska zdravotni poj iSt'ovna eeske repu
PELETEXM s r o., IC26825091
bl
ikry, Ie 47
|
497 5
102 E3345t2011
A)
OI.
OPRA\NENV
Oborova zdravotni pojiSt'ovna zamdstnanc[ bank, pojiSt'oven a stavebnictvi, 1e47114321
POVINNY
DOMRASTO. s r o. Ic25574302
102 E 3M712011
A)
OI.
OPRAVNENV
POVINNY
M€stskii sprava socialniho zabezpeceni Bmo. 1C00006963
Caleta Buena s r o, 1C28303121
102 E 1287 12011
A)
OI.
OPRAVNENV
POVINNY
Statutiimi m6sto Brno, Mdstske dast Bmo-Bystrc
PhDr Novak AleS, ft
63042212001
102 F.1693/2011
a)
OI.
oPRAVNENV
POVINNY
t02 E 1696/201r
OPRAVNENV
POVINNY
A)
OI.
Ufad pr6ce ieskd republiky, 1t72496991
HowAthovd Monika. rt 87 5917 /4215
UIad pr6ce Ceske republiky, 1e72496991
JirouSov6 Alena,
rd 565523/l
5 |
6
102 E 1723/2011
a)
OI.
OPRAVNENV
POVINNY
Mdstskai sprava socidlnlho zabezpeCeni Bmo, IC00006963
HyZikova Andrea, r(. 766O028789
l02El8l3/201t
A)
OI.
OPRAVNENV
POVINNY
Statutdmi mgsto Brno, mEstska dast Brno-sever, IC44992785
Mihalikovri Stanislava, rd 67 5704/0026
A)
OI.
r02 E20s4/20tr
OPRAVNENV
POVINNY
Mestskd sprava.soci6lniho zabezpedeni Bmo. Ie00006963
D - NET, as,1C25534076
r02E2093t2011
OPRAVNENV
POVINNY
M€stskii sprava sociiilniho zabezpeceni Bmo. 1e00006963
Krdl Jakub, rt, 8406171382O
A)
OI.
r02 E2095/2011
a)
OI.
OPRA\ rENV Mdssk6 sprdva sociiilniho zabezpedeni Bmo. IC00006963
POVINNY
r02 F.2167 /201r
OPRAVNENV
POVINNY
A)
OI.
Baverino s r o,1C28355474
Mdstskd sprava socialnibo zabezpedeni Bmo, Ie00006963
SALENTO s r o, IC27732355
102 E 3288/2011
a)
OI.
oPRAVNENV
POVINNV
M6stskii sprava soci6lnlho zabezpeteni Bmo, IC00006963
Pitr Bletislav, r( 640516/O322
102 E 1700/2011
A)
OI.
OPRAVNENV
POVINNY
Urad prace Ceske republiky, 1e72496991
Kuderov6 Iveta, rt, 685227/1800
102 E23012012
A)
OI.
OPRAVNENV
POVINNY
102E829t2012
OPRAVNENV
POVINNV
A)
OI.
Mdstska spr6va socidlnlho zabezpedeni Bmo, IC00006963
Supdk Pavel, rd 680614/0616
Ceskti republika - Mdstskf soud v Bmd
Malanik Radek, rt, 74040214089
Celkem ziznamtt
102 E 831 t2012
A)
OI.
OPRAVNENY
POVINNV
Okresni sprava socialniho zabezpedeni Bmo-venkov, IC00006963
Stefan Dalibor, nar 1OO2 1974
102 E 102412012
a)
01.
OPRAVNENV
POVINNV
MesBkA sprdva socialniho zabezpeCeni Bmo. IC00006963
Hou5ka Jifi, nar 19.02 1973
t02E 1045t2012
A)
OI.
OPRAVNENV
POVINNV
Mdstskd sprdva sociiilniho zabezpedeni Bmo, IC00006963
Ing. arch. Chadima Vladimir, nu. 25.02.1955
102 E 1051t2012
a)
01.
oPRAVNENV
POVINNJ'
Ceska republika - Okresni soud v Uherskem HradiSti
Havlin Rostislav, r(,. 880307 /4214
102 E 1067 /2012
a)
OI.
OPRAVNENV
POVINNV
r02 E 1t43/2012
OPRAVNENV
POVINN1'
A)
OI.
Mdsska spriiva sociiilniho zabezpedeni Bmo. Ie00006963
Krausov6 Vlasta, nar. 27.02.1961
Okresni sprava soci6lniho zabezpedeni TfebiL IC00006963
N.V.Z.. s.r.o.. IC49970038
102 E 1763t2012
A)
01.
OPRAVNENV
POVINNV
Ceskri republika - Utad prdce Cesk6 republiky, 1e72496991
DoleZel Miroslav, ft, 690331 /3802
t02 E 66t20r2
a)
OI.
oPRAVNENV
POVINNV
Mdstska sprdva socidlnlho zabezpedeni Bmo, Ie00006963
Janda David, rE. 86O4 16/ 4239
102 E r87 /2012
A)
01.
OPRAVNENf
POVINNV
t02F.35212012
OPRAVNENV
POVINN-i/
A)
OI.
t02 E 526/2012
OPRAVNENV
A)
01.
POVINN*
eesk6 republika-eeskii sprava socirilniho zabezpedeni, Ie00006963
PSenicovri Silvie, rC 855112/5594
Mdstskri spr6va socidlnlho zabezpedeni Bmo, IC00006963
H.T.P. stfechy s.r.o., IC27 7 5 1872
Mdsto Kromdfiz, Ie00287351
Kudrik Jozet rd. 660310/7005
102 E 895t2012
A)
OI.
OPRAVNENV
POVINNV
MEstskf sprdva sociiilniho zabezpedeni Bmo. Ie00006963
Aim2call s.r.o., IC290 14506
A)
01.
10281171t2012
OPRAVNENY
POVINNY
OKRESNI SPRAVA SOCIALNiHO ZABEZPECENi SVITAVY,
CH Trading s r o, IC27 510107
r02 E 1238/2012
OPRAVNENV
POVINNV
Mdstska sprdva sociiilniho zabezpeCeni Bmo. Ie00006963
EXPRINT-KOCtAN.spol.s r.o.. le 47907932
A)
OI.
ICOOOO6963
102 E 1',166t2012
A)
01.
OPRAVNENV
POVINNY
eeskri republika - Urad pnice ieskd republiky, 1C72496991
Kri5t6fove Eva, rd 635908/6580
r02E 1779120t2
A)
OI.
OPRAVNENV
POVINNV
Statulimi mdsto Bmo, mestska d6st Bmo-sever, 1C44992785
Pl5ek David, rd, 821 105/3818
102 E 1788/2012
A)
01.
OPRAVNENV
POVINNV
Statut6mi mesto Brno, mestska cest Bmo-sever, 1e44992785
Kottdr Af bert, rt,. 640429 / 6844
r02E r59t2012
A)
OI.
OPRAVNENV
POVINNV
VSeobecnd zdravotni pojist'ovna
Effenbergerovii Eli5ka,
feskd republiky. Ie4l
197518
rd 535628/320
102 E 52812012
a)
01.
oPRA\.NENV
POVINNJ'
Mdssk6 sprdva sociatniho zabezpedeni Bmo, IC00006963
INGOSTAV. s r.o. IC60716967
Cefkem z6znamir
102 E 530t2012
A)
OI.
OPRAVNENY
POVINNV
M6stskii sprava socidlniho zabezpedeni Bmo, Ie00006963
IZOLACE BRNO. s r o . 1C277 10556
102 E 55212012
A)
OI.
OPRAVNENY
POVINNV
M6stska spriiva soci6lniho zabe-zpedeni Bmo, IC00006963
STAVOS LP. monttZe s r o.1C44012012
102 E 554t2012
A)
01.
OPRAVNENV
POVINNY
Mdsska sprdva socialniho zabezpeteni Bmo. Ie00006963
Myvam s.r.o.,
lC27 692302
102 E 559t2012
A)
O,I.
OPRAVNENV
POVINNV
Mdstsk6 sprdva socialniho zabezpedenj Bmo, IC00006963
FREECOM DISTRIBUTION s r o . 1C277 11960
102 E 574t2012
A)
OI.
OPRAVNENV
POVINNY
Mesbkd sprava sociiilniho zabezpedeni Bmo. Ii00006963
Ing. Freiwaldovd Lucie, nar. 01.06.1978
102F.902120t2
OPRAVNENV
POVINNY
Mdstskii sprava socidlniho zabezpeceni Bmo. 1C00006963
Hochmann Stanislav, nar. 12.1 1,197 3
A)
OI.
t02E 1377t2012
a)
OI.
OPRAVT{ENV
POVINNY
Staruuimi mgsto Brno - Magistrat mtsta Brna. \C44992785
Tichj, DuSan, nar 22 01.1971
102 E 1641t2012
A)
01.
OPRAVNENV
POVINNY
Krajskli ufad Jihomoravsk6ho kraje. IC70888337
KOBRA BUS. s r.o.Ie28286618
1028 34/2012
A)
01.
OPRAVNENV
POVINNY
Mdstskri sprava socialniho zabezpedeni Bmo, Ie00006963
Richterova AlZbdra, rL 58521 5 I 6937
102 E 167 t2012
A)
01.
OPRAVNENY
Mdstskri spriiva sociAlniho zab€zpedeni Bmo, Ie00006963
POVINNY
KOSsro,lC27728684
r02 E 439t2012
OPRAVNENV
POVINNY
A)
OI.
l02E
A)
OI.
Statutarni mesto Bmo - Magistrat mesta Bma.l(44992785
Pokutova BoZena, rt,. 7 45130/37 94
45612012
OPRAVNENV
POVINNY
r02 E 4802012
OPRAVNENV
POVINNY
A)
01.
M6stska spr6va socirilniho zabezpedeni Bmo, Ie00006963
F.R.O.M. CZ, spol. s r.o. v likvidaci, 1C25534335
PraZskd spniva soci6lniho zabezpedeni. Ie00006963
SM stavby marketing Group a.s.,1e64949443
102 E 6t8/2012
A)
01.
OPRAVNENV
POVINNY
Mdstska sprava socialniho zabezpeceni Bmo. IC00006963
Diffusion
s
r o, IC2627
6127
102F,77712012
A)
OI.
OPRAVNENV
POVINNY
Mdstskri sprdva soci6lniho zabezpedeni Bmo, IC00006963
Sfavfdek Jarosfav,nar 25 05 1949
t02E r0r8t20r2
a)
OI.
oPRAvNiNv
POVINNY
Statutami mdsto Bmo - Magistr6t mdsta Bma, 1e44992785
Mirga Gustav, nar. 23.09.1967
102 E 1019t2012
A)
01.
102E
A)
OI.
OPRAVNENf
Statutiimi mesto Brno - Magistrat mesta Bma. 1C44992785
POVINNY
Kreslik Michal,
ft,
76121313881
rr9v20r2
OPRAVNENY
POVINNY
VSeobecn6 zdravotni pojistbvna Ceske republ iky, IC41 19751 8
Ndmec Jaroslav,
rt, 64082711914
102 E 1523t2012
a)
ol.
OPnATTNENY
povnwY
Statut6mi mesto Bmo - Magistrat mesta Bma. Ie44992785
Josifek Oldtich, rt, 430415/425
Celkem z6znamt)
102 E 176512012
A)
01.
OPRAVNENV
POVINNV
Ceskri republika - Ufad pr6ce
ieskd republiky, 1e72496991
BranZovslcf Michael rt, 93081814259
Celkem zAznamtt
77 E 28712005
76 E 96812006
77 E 55412007
76E7612008
76 E 14312008
76 E 25012008
77 E 8ss/2008
111 E 55/2008
E 4601201r
76 E 5l2l20ll
76 E 561120ll
7 6 E 5631201r
7 6 E 56412011
7 6 E 565120rr
76 E 57212011
6
7
111 E 8212009
76F.5741201r
76 E 576120rr
111 E10412009
7
ttl864612009
76 E 60412011
76 E 70612010
7
76 Er15512010
76 E 612120rl
76 Erl56l20l0
76 Ell6ll20l0
7 6 Ell63l20l0
7
76 E 13512009
7
6
F-rl72l20l0
76 E,rl88/2010
76 E130912010
76 E,131012010
76 E133012010
76 8138912010
76 8142312010
6 F-146412010
7 6 F-154012010
7
76E.1558/2010
El6l2l20l0
76 Er6l4l20l0
76
76 8163412010
E 44412011
16 E 44812011
7 6 E 44912011
76 E 452120rr
76 E 457l20rr
7
6
6 E 5781201r
6 E 606120rr
6 E 614120rr
76 E 62012011
76 E 679120rr
E 44912012
7 6 E 45112012
7 6 E 45512012
76
76F'. 45712012
76 E 45812012
E 46012012
7 6 E 46412012
7 6 E 46612012
7 6 E 46712012
76 E 48412012
76 E 48s120r2
76 E 49312012
76 E 49412012
76 E 49612012
76 E 52212012
76 E 52312012
7 6 E 54312012
76 E 54812012
76
E 54912012
76 E 55212012
76 B 55312012
76 E 55512012
76 E 56812012
76 E 57012012
76 E 57912012
76 E 59212012
76 E 60912012
76 E 61112012
76 E 61312012
76 E 61912012
76 E 62612012
76 E 63612012
76 E 63712012
76 E 66712012
76 E 66912012
76 E 67212012
76
8
67712012
76 E
76 E
76 E
76 E
68112012
7
6
68212012
68312012
200112012
76 E 200312012
76 E 2004120L2
76 E 200512012
76 E 200912012
76 E 20lll20l2
76 E 201412012
76 E 216412012
76 E 216912012
77 E287t2005
a)
OI.
OPRAVNENV
POVINNY
Mdstsk! soud v Brnd
Veleckf lvo, rd. 7801 l0/3893
76 E 96812006
a)
OI.
OPRAVNENV
POVINNV
Ceskd pr0 myslov6 zdravotn i poj iSt'ovna. lC47 67 223 4
Conka Vladim ir, r(. 84021 3 19394
77 E 554t2007
A
OI
OPRAVNENV
POVINNV
eR - Okresni soud ve Svitavdch
Rafaelovd Renata, rL 7 65427 I 47 | 6
76 E 76t2008
a)
OI.
76
OPRAVNENV
POVINNV
Mdstsk6 sprdva soci6lniho zabezpedeni Brno, 1C00006963
R6c Josef. rL 5005151227
E t43/2008
a)
I.
OPRAVNENV
POVINNV
O
Mdstsk6 spr6va soci6lniho zabezpedeni Brno, 1e00006963
Hurzin Miroslav, rd. 720910/3858
76 E 250t2008
A)
OI.
OPRAVNENV
POVINNV
iesk6 republika - Mdstskj soud v Brnd
Marek Milan,
rL
64040512061
77 E 8s5t2008
a)
OI.
il
1
OPRAVNENV
POVINNY
Mdstsk6 spr6va socirilniho zabezpeeeni Brno. Ie00006963
Kopiivov6 Nadd2da, nar. 05.07. I 963
8 55/2008
a)
OI.
OPRAVNENV
POVINNV
Mdstsk6 spriiva socidlniho zabezpedeni Brno, Ie00006963
RAVE, spol. s r.o., IC48910163
76 E 135/2009
a)
OI.
OPRAVNENV
POVINNV
eesk6 republika - Mdstsk;i soud v Brnd
Kozera Tom65, rd. 821 | l5l3830
||l882t2009
A)
OI.
OPRAVNENV
POVINNV
llt E 104t2009
a) OPRAVNENV
OI. POVINNV
nl E 646t2009
a) OPRAVNENV
OI. POVINNV
V5eobecn6 zdravotni pojiSt'ovna Ceskd republiky,
Ii4
| | 975 | 8
Funty Marie, r(,. 505928/094
eesk6 republika - Mdstskli soud v Brnd
R0dka Dominik.
rL
87022614263
Mdstsk6 spr6va soci6lniho zabezpedeni Brno, Ie00006963
Kubidkov6 Renata, rE. 6655261049 |
76 E 706t2010
a)
OI.
OPRAVNENV
POVINNV
T-Mobile Czech Republic a.s.. te6494968
I
Vozdek Jiii, rd. 681003/0205
768 u5st20t0
a)
OI.
76
OPRAVNENV
POVINNV
OKRESNI SPRAVA Soc IALNIHO ZABEZPEEEN i VY SKOV, I dOOOO6963
coNET WARE. s.r.o.. t(49448544
E I t5612010
a)
ot.
opnAvNeNY
povn'rNY
76E n6l/2010
opnAvNENY
a)
or.
povrNuV
Mdstsk6 sprriva soci6lniho zabezpedeni Brno. Ie00006963
WOODPRODUCTION PodolskV. s.r.o.. IC283 t9052
Mdstskri spr6va soci6lniho zabezpedeni Brno. 1i00006963
QUICKSTAV s.r.o., IC277001 | 9
76E 116312010
a) oPRAVNENV
OI.
POVINNY
76 E 1172120t0
A)
OI.
OPRAVNENY
POVINNY
76 E I 188/2010
a)
OI.
OPRAVNENV
POVINNY
76 E 130912010
A)
OI.
OPRAVNENV
POVINNY
76 E l3l0/2010
a)
OI.
76E
a)
OI.
Statut6rni mdsto Brno - Magistr6t mdsta Brna' 1C44992785
Horv6th Zolt6n, r(. 81 020219386
Mdstskd spr6va soci6lniho zabezpedeni Brno, IC00006963
Sojka Bohumil, nar. 03.09.1970
Statut6rni mdsto Brno - Magistr6t mdsta Brna" 1C44992785
HlouSek Roman, tL 720325/3816
oPnAwEtlY
Statut6rni mdsto Brno - Magistrdt mdsta Brna. 1C44992785
POVINNY
Fif o
76 E 1330/2010
a)
OI.
Mdstsk6 spr6va soci6lniho zabezpedeni Brno, 1e00006963
Rous Petr, rd.60l 107/1638
OPRAVNENV
POVINNY
Miroslav,
r{
88060414214
Ufad pr6ce Bmo-mdsto, 1e72496991
Horv6thov6 Jitka, rd' 77602719362
138912010
76E
a)
OI.
OPRAVNENY
POVINNY
142312010
76E
a)
OI.
OPRAVNENY
POVINNY
Statut6rni mdsto Brno, 1e44992785
Wole Joao, nar. 08.10.1938
Statut6rni mdsto Brno - Magistr6t mdsta Brna, 1C44992785
Danielov6 Ilona, rd. 61510310677
146412010
OPRAVNENV
POVINNY
76 E 154012010
a)
OI.
OPRAVNENV
POVINNY
76 E 1558/2010
a)
OI.
oPnAvNENV
POVINNY
76 E 16t212010
a)
OI.
OPRAVNENV
POVINNY
76 E 16t412010
a)
OI.
oPnAvNENY
POVINNY
7681634120t0
a)
OI.
768
a)
OI.
OPRAVNENV
POVINNY
Hejda Marek, rd. 881219/ 1839
eeskd republika - Okresni soud v Pelhiimovd
Kotl6rov6 Viera, rd. 67571316595
Mdstskd spr6va soci6lniho zabezpedeni Brno, Ie00006963
CHINEX, druzstvo v likvidac i, 1e277 0861 6
Zdrav otni poj iSf ovna M i n i sterstva vn itra
Porte5 Petr, r(,, 800222137 90
C
R, lC4'1 | | 4304
oborov6 zdravotni pojiSt'ovna zam6stnanc0 bank, po.iiSt'oven
Havlikov6 Pavla, rd. 8 l 5708/3902
MEstsk6 spr6va soci6lniho zabezpedeni Brno. 1i00006963
Kala Tom65, rd. 840120/3965
44412011
oPRAvNENV
POVINNY
76 E 44812011
a)
OI.
Uiad pr6ce Brno-m€sto. ltr72496991
OPRAVNENV
POVINNY
Statut6rni mdsto Bmo, Mdstskd d6st Brno-Bohunice
Plidka Antonis, rL 86043014247
Mdstsk6 sprdva soci6lniho zabezpeeeni Brno' IC00006963
SWEET PRODUCT s.r.o. v likvidaci,le27720829
a
stavebnictvi.lc47ll432l
76 E 449t201|
a)
OI.
OPRAVNENV
POVINNV
Mdstskri spr6va soci6lniho zabezpedeni Bmo, IC00006963
PREMEDICAL BS, s.r.o., 1C283 13470
76845212011
OPRAVNENV
POVTNN'I
Mdstsk6 sprdva soci6lniho zabezpedeni Brno, IC00006963
Brablecovii lvu r(. 66541410372
A)
OI.
76 E 457t2011
a)
OI.
OPRAVNENV
POVINNY
UIad pr6ce v N6chodd
Budai Milan, rL 86042413560
76 E 46012011
a)
OI.
76 E
a)
OI.
OPRAVNENV
POVINNY
V5eobecn6 zdravotni po.ii5t'ovna eeskd republiky, Ie4 | | 975
Maisel Vf adimir, rt, 4612021465
5l2l20ll
OPRAVNENV
POVINNY
iesk6 republika - Utad pr6ce ve Vsetind, 1e72496991
Proch6zkov6 Maftina, rt,. 7 46027 I 5889
76E 56U20tI
a)
OI.
OPRAVNENV
POVINNV
Mtstsk6 spr6va soci6lniho zabezpedeni Brno. Ie00006963
Cervinek Luk65, rd. 75072713829
768 563t20t1
a)
OI.
OPRAVNENV
POVINNV
Mdstsk6 spriiva soci6lniho zabezpedeni Brno. 1e00006963
Blezina Jan. rd. 830525/3990
76 E 56412011
a)
01.
opnAvNENV
POVDTTNY
Mdstsk6 spr6va soci6lniho zabezpedeni Brno, 1e00006963
Ing. BureS lifi, rE. 7 6102613507
76 E 5651201|
a)
OI.
OPRAVNENV
POVTNNV
Mdstska spr6va soci6lniho zabezpedeni Brno, IC00006963
Co Th i Hoa, nar. 29.03 , | 985
76 E 572/2011
a)
or.
oPRAvNENV
povrvNV
Statutdrni mdsto Brno, Mdstsk6 d6st Brno-Bystrc
Hrstka Michal. rC. 840 | 05/5553
76 E 574t2011
a)
OI.
7
OPRAVNENV
POVINNV
Statut6rni mdsto Brno, Mdstsk6 diist Brno-Bystrc
Voksov6 Pavla, rC. 73621613842
6 E 57612011
a)
OI.
oPRAvNENV
POVINNV
Mdstsk6 spr6va soci6lniho zabezpedeni Brno, 1C00006963
Cernohorskii Erika, rd. 7 1 5502137 88
76 E 578t20'tl
a)
OI.
OPRAVNENV
POVINNV
MEstsk6 spriiva soci6lniho zabezpedeni Brno, Ie00006963
Hegr Michaf. r(,. 720401 13795
76 E 604t20t1
a)
OI.
OPRAVNENV
POVINNV
Mdstsk6 spr6va soci6lniho zabezpedeni Brno. IC00006963
Daiov6 Anna, rd. 71620719342
76 E 606t2011
a)
OI.
76 E
a)
OI.
OPRAVNENV
POVINNV
Mdstsk6 spr6va soci6lniho zabezpedeni Brno, Ie00006963
Daniel Mikut6l, nar. 09.06.1976
6t2t20ll
oPRAvNENV
POVINNV
Mdstsk6 spr6va soci6lniho zabezpedeni Brno, Ie00006963
Zelenkov it SvatuSe, nar. 20.02. | 9 6l
|8
768 6t4l20ll
a) OPRAVNENV
01. POVINNY
MEstsk6 spr6va soci6lniho zabezpedeni Brno, IC00006963
Dao Thi Minh Huyen. nar. 05.01.1962
768620t2011
a)
0l
OPRAVNENV
POVINNY
Statut6rni mdsto Brno, Mdstsk6 d6st Brno-Bystrc
Kol6dek Oldiich, r{78020913926
76 E 67912011
a) OPRAVNENV
01. POVINNY
Ulad pr6ce Brno-mdsto, 1e72496991
SmrZ Pavel. rd. 801219/3838
76 E 449t2012
a) OPRAVNENV
01. POVINNY
Mdstska spr6va soci6lniho zabezpedeni Brno, Ie00006963
Gekousidis Isak. rd. 54050812078
76 E 451t2012
a) OPRAVNENV
01. POVINNY
MEstsk6 sprdva soci6lniho zabezpedeni Brno, IC00006963
Funtyov6 Dagmar, rt.82551013791
76 E 455t2012
a) OPRAVNENV
01. POVINNY
768
Cesk6 republika-Cesk6 spr6va soci6lniho zabezpedeni, IC00006963
Tinusova Yvona. rd. 55511412366
45712012
a) OPRAVNENV
01. POVINNV
Mdstsk6 spr6va soci6lniho zabezpedeni Brno, 1C00006963
Bano Jiii. rd. 8501 l9l42l8
76 E 45812012
a) OPRAVNENV
01. POVINNV
Mdstsk6 sprava soci6lniho zabezpedeni Brno, 1e00006963
AmbroZ Ondfe i. rd. 810413/3785
76 E 460/2012
a) OPRAVNENV
01. POVINNY
Mdstsk6 spr6va sociiilniho zabezpedeni Brno, Ie00006963
Mil6n Libor, rL 82092314033
76 E 464t2012
a) OPRAVNENV
01. POVINNY
Mdstsk6 spr6va soci6lniho zabezpeeeni Brno, Ii00006963
Bohridek Jiii. rd. 520905/158
76 E 466/2012
a) OPRAVNENV
01. POVINNV
Mdstsk6 spriiva soci6lniho zabezpedeni Brno, Ie00006963
Bednardik Alois. rd. 750305/3800
76 E 46712012
a) OPRAVNENV
01. POVINNV
Mdstskri spr6va soci6lniho zabezpedeni Brno, 1e00006963
Blahov6 Andrea. r(.76582813787
76 E 484t20t2
a) OPRAVNENV
01. POVINNY
Okresni spr6va soci6lniho zabezpedeni Kromdii2, Ie00006963
Morevovii Kl6ra. rd. 72530714400
76 E 485t20t2
a) OPRAVNENV
01. POVINNY
VSeobecn6 zdravotni po.iisfovna
Munzar David. rd. 74042113861
ieske republiky, le4l 1975l8
76 E 493t2012
a) OPRAVNENV
01. POVINNV
Mdstsk6 sprdva socidlniho zabezpedeni Brno. 1i00006963
Babddek. s.r.o.. Ie2829t53 |
76 E 494t2012
a) OPRAVNENV
01. POVINNV
Mdstsk6 spr6va soci6lniho zabezpedeni Brno, IC00006963
Ing. arch. Br0ZaBohumil, nar.06. ll.l978
76 E 496t20t2
a)
OI.
OPRAVNENV
POVINNY
Oborov6 zdravotni pojiSt'ovna zamdstnancfr bank. po.iiSt'oven a stavebnictvi,lC4Tll432l
Vond rov6 Mar gita, rE. 7 9 57 29 I 37 9 5
76 E 522t2012
a)
OI.
oPRAVNENV
POVINNY
Mdstsk6 spr6va soci6lniho zabezpedeni Brno. 1e00006963
Cerm6k David, nar. 26.06.1980
76 E 523120t2
a)
OI.
OPRAVNENV
POVINNV
Statutarni mdsto Brno - Magistr6t mdsta Brna, 1C44992785
Kadlecov6 Lucie, rd. 91591714222
76 E 543t2012
a)
OI.
OPRAVNENV
POVINNY
Mdstsk6 spr6va soci6lniho zabezpedeni Brno. Ie00006963
Dan€k Vildm, nar. 08.07 .1947
76 E 54812012
a)
OI.
OPRAVNENV
POVINNY
Mdstsk6 spr6va soci6lniho zabezpedeni Brno. Ii00006963
DuSek Ladislav, nar. 07.06. | 975
76 E 549t2012
A)
OI.
OPRAVNENV
POVINNV
Mdstsk6 spr6va soci6lniho zabezpe0eni Brno. IC00006963
Drmotov6 Lenka, rd. 84592113972
76 E 552120t2
A)
OI.
OPRAVNENV
POVINNV
Mdstsk6 spr6va sociiilniho zabezpedeni Brno. IC00006963
Dvoi6dek Stan islav, nar. 24.02.1967
76 E 553120t2
a)
OI.
oPRAVNENV
Mdstsk6 sprdva socidlniho zabezpedeni Brno. 1e00006963
POVINNY
Drapal Jiti, nar.06.04. 1981
76 E 555t2012
a)
OI.
OPRAVNENV
POVINNV
Mdstsk6 spr6va soci6lniho zabezpedeni Brno, 1C00006963
Dau Minh Hai, nar. 02.05.1962
76 F.56812012
A)
OI.
OPRAVNENV
POVINNY
Mdstsk6 spr6va soci6lniho zabezpedeni Brno, Ie00006963
LENSKY. s.r.o.. 1C277 09213
76 E 570120t2
a)
OI.
OPRAVNENV
POVINNY
Mdstsk6 spr6va soci6lniho zabezpedeni Brno. Ie00006963
Govorov Valery, nar.09.04.
l96l
76 E 579t2012
a)
OI.
oPRAVNENV
Mdstsk6 spr6va soci6lniho zabezpedeni Brno. Ii00006963
POVINNY
Gottwald Vojtech, nar. 12.04.1979
76 E 59212012
a)
OI.
OPRAVNENV
POVINNV
eeskd republika - Mdstskyi soud v Brnd
Steinhauser
Ma(in,
rt,. 87 05 | 0l 4287
76 E 609t2012
A)
OI.
76 E
a)
OI.
OPRAVNENV
POVINNV
Mdstsk6 sprdva soci6lniho zabezpedeni Brno. Ie00006963
Hoang Van Dao, nar. 13.12.1973
6lt20l2
OPRAVNENV
POVINNV
Mdstsk6 spr6va soci6lniho zabezpedeni Brno, IC00006963
Hajzok Marian, nar.27.01 .1969
76 E 613/2012
a)
OI.
OPRAVNENV
POVINNV
Okresni spr6va soci6lniho zabezpedeni Plzen-.iih. Ie00006963
Chico Dominguez Freddy Ruben, nar. I 3,09. | 975
/o E 6t9/2012
a)
oPRAVNENV
0l
POVINNY
Mdstsk6 sprdva socidlniho zabezpedeni Brno, Ie00006963
Ber6nek Vlastimil. nar. 30.04. l 955
76 E 626t2012
a)
0l
OPRAVNENV
POVINNV
76 E 63612012
oPRAVNENV
a)
0t
POVINNV
Mdstskd spr6va soci6lniho zabezpedeni Brno. 1C00006963
Hotiirek Pavel, nar. 12.08.1984
Mdstsk6 sprdva soci6lniho zabezpedeni Brno. Ie00006963
Kadirek Radim. nar. 02.08.1976
t6 E 637120t2
OPRAVNENV
0l
POVINNV
Mdstsk6 spr6va soci6lniho zabezpedeni Brno. Ie00006963
Brandejsovd Alena, rd. 546030 I | | 54
/o E 667t2012
OPRAVNENV
0l
POVINNV
Mdstsk6 spr6va soci6lniho zabezpeeeni Brno. Ii00006963
Pend6k Milan, nar. 05.1 I .1974
a)
a)
76 E 669t2012
a)
0l
OPRAVNENV
POVINNV
/o E 67212012
OPRAVNENV
POVINNV
0t
a)
Mdstsk6 spr6va soci6lniho zabezpedeni Brno, IC00006963
Plavec Jaroslav, nar. 2 l. | 0. I 980
MEsto Kromdfiz. Ie00287351
Gribor Jaroslav, nar. l5.06.1994
76 E 67712012
a)
0t
OPRAVNENV
POVINNV
to E 681t2012
OPRAVNENY
0l
POVINNV
a)
VSeobecn6 zdravotni pojist'ovna ieske republiky,
Sktipsk! Radek, rd. 77062713872
te+t
1975 I 8
Mdstsk6 spr6va soci6lniho zabezpedeni Brno. Ie00006963
Pokora Radek, nar. 23. I 0. | 968
76 E 682t2012
a)
OPRAVNENV
0l
POVTNNV
to E 68312012
OPRAVNENV
0l
POVINNY
a)
Mdstsk6 spr6va soci6lniho zabezpedeni Brno, 1e00006963
Pokora Vladimir, nar. 04.02.1965
Mdstsk6 spr6va soci6lniho zabezpedeni Brno, Ie00006963
Prochazka Jindiich, nar. 29. I 0. | 960
76 E 200112012
a)
0l
OPRAVNENV
POVINNV
to E2003t2012
OPRAVNENV
0l
POVINNV
a)
Statut6rni mdsto Brno - Magistr6t mEsta Brna. 1C44992785
Krejdif FrantiSek, rd. 730809/3804
eeskd republika - Obvodni soud pro Prahu 2
Stojka M6rio, rd. 86051817426
76 E2004t2012
a)
0l
OPRAVNENV
POVINNV
Vlchovn!
0stav, stiedni Skola a Skolnijidelna ViSriove, 'e49438921
stojka Patrik, r(. 90 1225/ol8l
76 E2005/2012
a)
0l
OPRAVNENV
POVINNV
Mdstsk6 spr6va soci6lniho zabezpedeni Brno. IC00006963
Odehnal Jifi, nar. 02.12.1955
/o F.2009t2012
a)
oPRAVNENV
0l
POVINNV
Mdstsk6 spr6va soci6lniho zabezpedeni Brno, IC00006963
Poghosjan Hamlet, nar. 16.09. 1975
76 E
a)
0l
IO
a)
0l
20lll20l2
OPRAVNENV
POVINNV
E 201412012
OPRAVNENV
POVINNY
76 E 216412012
a)
0t.
OPRAVNENV
POVINNV
76 E 216912012
a)
0t.
OPRAVNENV
POVINNV
i ho zabezpe(eni
Mezl Pavel. nar. 27.02'1970
Okresn i spr6va soci 6ln
B
mo-venkov, 1e00006963
Statut6rni mdsto Brno - Magistr6t m0sta Brna' 1C44992785
Havlikov6 Alena, 1e653 lo0l2
M6stsk6 spr6va soci6lniho zabezpedeni Brno. Ie00006963
Loub FrantiSek, nar. 3 l. I 0. | 957
iesk6 republika - Okresni soud v KromdfiZi
Holoubek Tom65, rd. 910701/4081
4 E t48t20tl
7 4 E 129/2011
74 E t27t20tl
7 4 E r33l20ll
78 E 633t2004
7 4 E 21612004
80 E 923t2005
78 E ttu2006
74 E 675t2006
78 E 330/2007
74 E 373/2007
26 E 295t2007
64 E 348t2007
78 E 2412008
7
74E1742t20t2
7 4 E r739t2012
74E173712012
74 E 2006/2012
74 E 20r0t20r2
74 E 201u20r2
74 E 1689t2012
74 n rc57 t20t2
74E1647t2012
74 E 2033/2012
7 4 E 2030t2012
74 E 33u20r2
7 4 E 1699t2012
74 E 1694t2012
74 E 358t2012
7 4 E 351/2012
7 4 E 341/2012
74 E 33412012
74 E 903t2012
7 4 8 86712012
74 E 865t2012
74 E 863t2012
74 E 862t20r2
64 E 65U2009
74 E 2183t2012
7 4 E 2168/2012
7 4 E 2t54t2012
74 E 1889t20r2
74 E 1882/2012
74E397t2008
7 4 E 215212012
74 E 215u2012
74 E 1249t2012
7 4 8 r247120t2
7 4 E 123912012
74 E 2142/2012
74 n D84t2012
74 E l774l20tl
74E'67/2012
74 E 228t20t2
74 E 1754t2012
74 E 1758120t2
74 E 1774t20r2
74 E t779t2012
7 4 E r795t2012
7 4 E 1805t2012
74 E 474t20r2
74 E 97512011
74 E t70412012
74 E 6st20t2
7 4 E 34812012
7 4 E 446t2012
74 E 235/2012
7 4 E 430/2012
7 4 E t8u20l2
74 E 2343t2010
7 4 E 134912010
7 4 E 125012010
7 4 E r435t2010
74F,,807t20rr
26 E 656t2008
26 E 142t2008
4E
74 E
74 E
74 E
74 E
74 E
7
2243/2011
2016t2012
203U2012
127u2010
288t2012
2299t2012
74Ell07t20t2
74 E lr08l20r2
7 4 E lt28t20l2
74 E 1109/2012
74Ett37t20r2
74 E tt33t20l2
4 E 2324t2012
74E.58712012
66 E 96t20tr
74 E 25t20r2
7 4 E 442t2011
7 4 E 1042/2012
74 E 2376t2011
79 E 357 /2007
7 4 E t9t5/20tr
78 E 295t2009
79 E 812/2008
79 E 43U2009
7
74Et9t7t20t0
7 4 E 3166/2010
74E.2437t2010
78 E 903/2003
79 E 19U2007
74 E 1289/2012
74E.1357/2012
74Et307/20t2
74 E 77212012
74E1287t2012
4 E 223/2010
ll0 E 42312009
7 4 E 452/2010
7 4 E t542120t0
7 4 E 173412010
7
74Er743t2010
74 E t528t2010
7 4 E 1804t2010
74 E 2s83t2010
74 E 2579t2010
7 4 E 2s6U2010
7 4 E 1402/2012
74E317t2012
74 E
74 E
74 E
74 E
74 E
74 E
2200t2012
2203/2012
1032/2012
1053/2012
1765t2012
1433t20t2
4 E l43ll20l2
7 4 E 143012012
7 4 E l4l4l20l2
7 4 E 140912012
26 E 4712009
110 E 42112009
7 4 E 79312012
7 4 E 72412012
74 E 62r120t2
7 4 E 59412012
7 4 E 71412012
7 4 E 81612012
7 4 E 71312012
7 4 E 3l7l20ll
74E 3038/2010
7 4 E 306412010
7 4 E 307312010
7 4 E 3190/2010
7 4 E 323612010
7 4 E 3333/20rr
74 E 3330/2011
7 4 E 3329120rr
7 4 n 32921201r
7 4 E 327812011
7 4 E 2653/2010
74 E 219812010
7
74f'271712010
74f.257412010
74 E 1788/2010
74 E 3030/201r
14 E 30251201r
7 4 E 298ll20ll
7 4 E rl8l20rl
74 E r03l20rl
7 4 E 17l20ll
7 4 E l8l20ll
74 E 29091201r
4 8 293712011
7 4 E 29081201r
7 4 E 28941201r
7 4 8 288712011
74 E 2884120rr
7 4 E 160120lr
7
14 E l59l20rr
14 E l32l20ll
7 4 E 146120ll
7 4 E 126120lr
7 4 El28l20lr
7 4 B l25l20rl
74 E l24l20lr
74 E l23l20lr
14 E l20l20rr
7 4 E l0r9l20ll
7 4 E 99612011
7 4 E 9931201r
74f. 938/2011
7 4 E 9331201r
74 E 9l3l20lr
7 4 E 9021201r
74E 886/2011
74F 884/2011
74 E 880/201r
74 E 1912009
74 E 24312009
7 4 E 36012007
64 E 64412009
64 E 17312009
26 E 14512006
80 E 693/2008
80 E 19712007
74 E2t612004
a)
OI
OPRAVNENV
POVINNY
VSeobecn6 zdravotni poj iSt'ovna Cesk6 republiky' Ie4 | | 97
Gregor Kvdtoslav, rd 5608 I 4/0 I 53
78 E 63312004
a)
OI.
oPRAVNENV
POVINNY
80E923/2005
A)
OI,
OPRAVNIENV
POVINNY
74E67512006
OPRAVNENV
POVINNV
A)
OI
78Elll/2006
A)
OI
OPRAVNENV
POVINNY
V5eobecn6 zdravotni pojisfovna Ceskd republiky,
Ottova Ludmilq rE. 465417 1498
5I
8
lC4l I 975 | 8
Vseobecnd zdravotnl pojist'ovna Ceskd republiky, IC4 | I 975 I 8
Veseld Alena. rt, 4860041406
V5eobecnf zdravotni poj iSt'ovna Ceskd republiky, IC4 I 1975 I 8
KreJdfik Erik, rd 73051 l/3937
Mdstska spr6va soci6lniho zabezpedeni Brno, 1C00006963
Hlavadek Pavel, rd. 5801 l7l1640
26 E 295/2007
OI
OPRAVNENV
POVINNY
64E.34812007
OI
7
OPRA\NENV
POVINNV
Mdstskd spr6va soci6ln{ho zabezpe(eni Bmo' IC00006963
Proch6zka Jindlich, rd. 601 029/l 6l 7
Vseobecnd zdravotnl pojiSfovna Ceskd republ iky. IC4 I I 975 l 8
Petrova Berta, rE. 7 85826/ 4469
4 E 373/2007
OI
OPRAVNENV
POVINNY
78 E 33012007
OPRA\,TNENV
A
OI
POVINNY
26 E t42/2008
OPRAVNTENV
a)
OI
POVINNY
Cesk6 republika - MEstskj' soud v BmO
Cem6 Marie. rd. 655601/0285
Zdtavotni pojist'ovna Ministerstva vnitra Cn,
Putna Roman, rd. 640309/0353
tcazt t+loq
T-Mobile Czech Republic a.s., IC64949681
Skotri,kovri Karcf ina, rE. 85 52281 4224
26 E 656/2008
A)
OI
OPRAVNENV
POVINNY
74E397/2008
A) OPRA\NENV
OI
POVINNY
Statutami mdsto Bmo, 1C44992785
Gabrhelov6 Ludmila, rC. 595626/0145
T-Mobile Czech Republic a.s., 1C64949681
MoravcovA Anna, rd. 685509/0308
78 E 24/2008
A)
OI
OPRAVNENV
POVINNY
T-Mobile Czech Republic a s., 1C64949681
Novotnj'Petr, rd. 6901 lll3879
64 E 65112009
A)
OI.
OPRAVNENV
POVINNY
Statutemi mdsto Bmo, 1C44992785
J
a5ov6 Zdeika.
r(,
75
5725 1381 4
74 E t27l/2010
A)
OI,
OPRAVNENY
POVINNY
Mdstski spr6va socihlniho zabezpeEenl Bmo' IC00006963
Lejskov6 Ludmilq r t'. 645927 / 1225
74 E 127/20t1
^)
OI
oPRAV\IENV
POVINNY
Statutami mdsto Bmo, mdstska d6st Bmo-sever, 1C44992785
Janec Lubomlr. rd. 580105/2367
74 E 12912011
A)
OI.
OPRAVNENV
POVINNY
Statutami mdsto Bmo, mdstskd d6st Bmo-sever, 1C44992785
Kandusov6 Iveta. rd. 696129/7145
74E t33/20r1
A)
OI
OPRAVNENV
POVINNY
Ceskri republika - Okresni soud ve Vy5kovd
Salamonovd Gizela. rd. 89621 6/ 4l 56
Celkem zlznamtt
74E 14812011
A)
OI
OPRAVNENV
POVINNY
74880712011
OPRAVNENV
POVINNY
A)
OI
74E l774l20rl
A)
01.
OPRAVNENV
POVINNY
74 8224312011
A)
OI.
OPRAVNENV
POVINNY
74E28812012
OPRAVNENV
POVINNY
A)
OI
74 E 33112012
A)
OI.
OPRAVNENV
POVINNY
Vdzerlsk6 sluZba CR, vdznice Jifice, 1C00212423
Pecka Michaf . rt. 72030713845
V5eobecn6 zdravotni pojiSt'ovna Ceskd republiky, lC4 l | 975 I 8
Dufek Stanislav. rd, 580717/0380
VseobecnA zdravotni poji$t'ovna Cesk6 republiky,
Veseli Josef, rd. 480805/426
lC4l 197518
OKRESNI SPRAVA SOCIALNIHO ZABEZPECENI PROSTEJOV,
Cupdkovfi Vdr4 rt.
ICOOOO6963
5654241 | 472
Mestsk6 sprAva socialniho zabezpeleni Bmo, IC00006963
Strublik Karel. rd. 550701/.l301
Mdstskd spr6va soci6lniho zabezpedeni Brno, 1C00006963
MuZ6tko Petr, rd. 890708/4153
I
74 E 33412012
A)
OI.
7
OPRAVNENf
POVINNY
4 E 34112012
OPRAVNENV
POVINNY
a)
01.
74
E3sl/2012
a)
OPRAVNENV
0l
POVNNV
74E 358/2012
a)
01.
OPRAVNENf
POVINNY
74 E 862/2012
A)
OI.
OPRAVNENf
POVINNY
74 E 863/2012
a)
OI.
oPRAVNENV
POVINNY
74 E 865/2012
A)
OI
OPRAVNENY
POVINNY
74 E 86712012
A)
OI,
OPRAVNENV
POVINNY
MEsskri spr6va soci6lniho zabezpedeni Brno. 1e00006963
Dfinovsk! LeoS, nar. 16.08.1972
Mdstsk6 spriva soci6lnlho zabezpelenl Brno, IC00006963
Holej5i Ludmil4 rt.
8251221 1847
MesBkA spr6va soci6lnlho zabezpeteni Brno, IC00006963
Abivon plus s.r.o,, le285l l9l3
Mdstskd spr6va soci6lniho zabezpeCeni Bmo, I400006963
Addmek Marek, rd. 72031413827
Cesk6 republika - UIad pr6ce Ceskd republiky,l|7249699l
Plichystalov6 Katelin4 rd. 87 62261 4225
CeskA republika - Urad pr6ce Cesk€ republiky,117249699l
9 | 1230 17 39 |
Kudrik Patrik.
rt
Ceskf republ ika - Ulad pr6ce Cesk6 republiky ' 1C72496991
Filovd Jof ana, rC 7 45721 13841
Cesk6 republika - Urad pr6ce Ceskd republiky,lC7249699l
Dunkov6 BoZena, rd. 86541914219
74 890312012
A)
OI
OPRAM\ENV
POVINNY
Mestsk6 sprAva soci6lniho zabezpedeni Bmo. 1C00006963
EMKAL, spol. s r.o., 1C64509371
74 E 1647 12012
^)
OI.
OPRAVNENV
POVINNY
74 E r6s7l20l2
A)
OI.
OPRAVNENV
POVINNY
Okresni sprdva soci6lniho zabezpeCeni Tepl ice
HOCKEY POINT s.r.o., 1c27221261
Okresni spr6va sociAlnlho zabezpedeni KromdiiZ, IC00006963
Bihariov6 Zuzana, nw. 17 .03 1967
74 E 168912012
A)
OI.
OPRAVNENV
POVINNY
MEstsk6 spr6va soci6lniho zabezpedeni Brno, 1C00006963
Krejdl Petr, nar. 10.06.1957
74 E t694120t2
Celkem zfiznamtt
A)
OI.
OPRAVNENV
POVINNY
74 E 169912012
A)
OI.
OPRAVNENV
POVINNY
74 E 173712012
A)
OI.
OPRAVNENV
POVINNY
74 E 173912012
A)
OI.
74
OPRAVNENV
POVINNY
E r74212012
A)
OI.
OPRAVNENV
POVINNY
74E t88212012
A)
OI,
OPRAVNENV
POVINNY
74 E 1889/2012
A)
OI
OPRAVNENV
POVINNY
74 E t984120t2
A)
OI.
OPRAVNENY
POVINNY
74E200612012
A)
OI.
OPRAVNENf
POVINNY
74 E20r0120t2
A)
01
OPRAVNENV
POVINNY
74E20lll20l2
A)
OI.
OPRAVNENV
POVINNY
74 E 2016/2012
A)
OI.
OPRAVNENV
POVINNY
7482030/2012
a)
OI,
oPRAVNTENv
POVINNY
74 8203112012
A)
OI.
OPRAVNENV
POVINNY
74 E 203312012
A)
OI
OPRAVNENV
POVINNY
74E214212012
OPRAVNENV
POVINNY
A)
OI.
7
4E
A)
OI.
7
OPRAVNENV
POVINNY
4 E 2t5212012
A)
OI.
7
2tsr/2012
OPRAVNENV
POVINNY
4 E 2t5412012
oPRAVNTENV
a)
MdstskA spr6va soci6lniho zabezpeleni Bmo, IC00006963
Koza Petr. nar. 20.05.197 5
M6stsk6 spr6va soci6lniho zabezpe&n1 Bmo, IC00006963
Matu5ka Osvald, nar. 09.03 1966
MOstskA sprAva socidlnih o zabezpe(eni Bmo, 1C00006963
Le Thi Cham, nar.28.02 l98u
Mes$kA sprdva soci6lniho zabezpeCeni Bmo, IC00006963
Nespd5nf Adoli nar. 06.02'1966
MbstskA spr6va soci6lniho zabezpe(eni Bmo, IC00006963
Lazar Miroslav, nar. I 1.02. | 964
M6stsk6 sprdva soci6lniho zabezpeleni Bmo, IC00006963
VoRBlS, spol. s r.o., 1C25347446
Mdstskd sprAva soci6lniho zabezpedeni Brno, 1e00006963
VeselV Petr. nar 28.03.1973
Mdstsk6 spr6va soci6lnlho zabezpedenl Brno, IC00006963
Havlidek, s.r.o., IC46905 537
Statutami mesto Karvin6, 1C00297 534
Poupovd Milosf ava, r ('. 935 428/2982
Mdstskd sprdva soci6lnih o zabezpeteni Brno, lC00006963
Pterovsk! Zden€k, nw. 22.07 .l 9 5 5
s pr6va soc ialn ih o zabezpeEeni
Poliak Milan. nar.06.09 1956
M dstskd
B
rno, 1C00006963
statutami mtsto Bmo - Magistret mesta Bm4 1c44992755
clvENT s.r.o.,
1C283 I 0829
Statutdmf mdsto Bmo - Magistr6t mdsta Bma, 1C44992785
JanouSkov6 Marie, rd. 4954241200
Statutamf mesto Bmo - Magistrat mesta Bma- 1e44992785
Hroch Jan. rd 820209/3504
Cesk6 republika - Krajsk6 teditelswi policie Jihomoravskdho kraje
SedlAdkov6 Ivana" rd. 91581314227
Mdstskri spr6va soci6lnih o zabezpe(eni Bmo, IC00006963
Egner Jan, nar. 08.05 1980
MdstskA sprdva soci6lnih o zabezpeleni Bmo, tC00006963
UPD Group s.r.o., 1C29230918
MEstsk6 sprfva soci6lniho zabezpedeni Bmo, Ie00006963
POWER BLUE s.r.o., 1C27756106
Cesk6 republika - Utad prdce Cesk6 republiky,lC'12496991
Celkem zdmamtt
01
POVINNY
748216812012
OPRAVNENY
POVINNY
A)
OI.
74 E 2t83120t2
A)
OI
OPRAVNENY
POVINNY
78 E 903/2003
a)
OI
79E
A
OI
oPRAVITENV
POVINNY
Hortov6 Michaela, ft,. 8662221 4296
Statutaml mesto Bmo - Magistr6t mdstaBma,1l44992785
Mejzlik Petr, r( 90062614091
Ceskd republika - Ufad pr6ce Cesk6 republiky,lC7249699 '
Horvdthovd Monika, nar. 25.l0 l99l
MesBkA spr6va sociAlnfho zabezpetenl Bmo, IC00006963
Nebenftihr M iroslav, rt'. 440926 I 459
19112007
OPRA\,TNENV
POVINNV
79 E 357 12007
A
OI
OPRAVNENV
POVINNV
79 E81212008
A)
OI,
OPRAVNENV
POVINNY
Mes$kA spr6va soci6lniho zabezpelenl Brno, 1C00006963
HELASTRANSPORT, spol. s r.o., IC25329910
Mdstskd spr6va soci6lniho zabezpeleni Bmo, IC00006963
Pham Thi Kim Dung, nu.07.03 1972
Mdstsk6 spr6va soci6lniho zabezpelenl Bmo, 1C00006963
Pulicar Kami l, r('. 681 0221 0043
78 829512009
A)
OI
OPRAVNENV
POVINNY
79 E 431/2009
A)
OI.
74E
A)
OI
OPRAVNENV
POVINNY
M6stsk6 sprdva soci6lniho zabezpedeni Brno, IC00006963
Balog FrantiSek, rC 711220/3791
Mdstsk6 spr6va sociAlnih o zabezpe&ni Brno, Ie 00006963
Kuman Milan, rd. 510706/17l
191712010
OPRAVNENV
POVINNY
74 E 243712010
A)
OI.
OPRAVNENV
POVINNY
74 E3166120t0
^)
OI
OPRAVNENV
POVINNY
Mdstskd sprava soci6lniho zabezpeteni Brno, IC00006963
5108141262
Toma3ovid Vladimir,
d
Mes$k6 spr6va soci6lniho zabezpedeni Bmo, IC00006963
Autosoudasti J + B. s.r.o., 1C28283490
MEstskri spriiva soci6lniho zabezpedeni Bmo, IC00006963
lng. Pivec Jan, rt.5302221090
66 E 96/2011
A)
OI.
OPRAVNENV
POVINNY
VSeobecn6 zdravotni pojiSfovna eesk6 republ
Turek Jan. rE. 701 1041387
iky' lC4 I | 975 | 8
5
74 E 44212011
A)
OI.
74 E
A)
OI.
OPRAVNENV
POVINNY
r9l5l20ll
OPRAVNENY
POVINNY
74E2376/20t1
A)
OI.
OPRAVNENV
POVINNY
Mdstsk6 spr6va soci6lnfho zabezpeleni Bmo, IC00006963
Posof da Petr,
rC
7 7
06081397 9
Mdstskd sprdva soci6lniho zabezpeceni Bmo, 1C00006963
Melounov6 Anna, rd. 636001/7048
Mdstsk6 spr6va soci6lnfho zabezpet'eni Bmo, Ie00006963
MORAVIA - MED, druZstvo ,1C27735877
74 E 2512012
A)
OI.
OPRAVNENV
POVINNY
Statutdmi mesto Bmo, 1C44992785
Vidkovskj Martin, rd 8305 l2l3838
74 E s87/20t2
A)
OI,
OPRAVNENV
POVINNY
Ceskd republika - Okresni soud Bmo - venkov
Bllek Stanislav, rC. 850313/4156
74 E 77212012
A)
OI.
OPRAVNENY
POVINNY
M dstsk6 spr6va soci 6l
n ih
o zabezpeteni
B
mo, |C00006963
Moldavduk lvan, nar. 14,01.1969
Celkem zamamtl
74 E 1042/2012
A)
OPRAVNENV
POVINNY
OI.
74 E
A)
OI.
ll07/2012
OPRAVNENV
POVINNY
748lt08/2012
A)
OI.
74 E
A)
OI.
OPRAVNENV
POVINNY
ll09l20l2
OPRAVNENV
POVINNY
Mdstsk6 spr6va soci6lnih o zabezpe(eni Bmo, IC00006963
Sustrov6 Ivana, nar. 02.02.195 |
MdstskA spriva soci6lniho zabezpedenl Bmo, IC00006963
GoNG spol. s r.o., Ie60709502
MestskA sprdva sociiilniho zabezpe0eni Bmo, IC00006963
Kautuelt. s.t.o., lC27 697 401
Mdstskd spr6va socidrlnlho zabezpedeni Brno' 1C00006963
s r.o., 1c29268222
TOL - ATT
74E |2812012
A)
OI.
OPRAVNENV
POVINNY
74 E n3712012
a)
OI.
OPRAMIENV
POVINNY
7481289/2012
A)
OI,
74E
OPRAVNENV
POVINNY
PraZskd sprAva soci6lniho zabezpeEeni, 1C00006963
DEMOLICE Co. s.r.o., Ie28280008
statutami mdsto Bmo - Magistr6t mdsta Bma, 1444992785
JUDr. Putna ZdenEk, rE 590223/ | 599
Mdstska sprdva soci6lniho zabezpeteni Bmo' 1C00006963
Mgr. Brzobohat6 Ev4 nar. 19 07. 1963
130712012
A)
OI
OPRAVNENV
POVINNY
74 E 1357 12012
A)
OI
OPRAVNENV
POVINNY
Mdstska spr6va sociAlniho zabezpedeni Brno, IC00006963
Bilokurets Pavlo, nar. 3 I .05. I 982
Ceska republika - Urad pr6ce Cesk6 republiky'1C72496991
Packo Milan. rE. 6307 30/ 6192
74 E 229912012
A)
OI
OPRAVNENV
POVINNY
Cesk6 republika - Okresni soud ve Zd'6ru nad S6zavou
MUDr. FamA Jitka, rd. 585616/2158
74E2324/2012
a)
OI.
OPRAVI\IENV
POVINNY
26 E 47/2009
OPRAVNIENV
A)
OI
lt0E
A)
OI.
POVINNY
OPRAVNIENI
POVINNY
OPRAVNENV
POVINNY
74822312010
A)
OI,
OPRAVNIENV
POVINNY
74 E 45212010
A)
OI
OPRAVNENV
POVINNY
74E t250/2010
A)
OI
OPRAVNENV
POVINNY
74 E 1349/2010
A)
OI.
republiky,le7249699l
Mdstska sprdva soci6lnih o zabezpe(eni Bmo, 1C00006963
RAc Josef, rt,. 5005 | 5 1227
421/2009
|0E42312009
A)
OI
CeskA republika - Ufad pr6ce Cesk6
Korbidkov6 Renata, rC. 716031J963
OPRAVNENV
POVINNY
Mdstsk6 spr6va soci6lniho zabezpedeni Bmo. IC00006963
Jandovd Marta, rd. 645712/0164
Mdstsk6 spr6va soci6lnlho zabezpeteni Bmo' 1e00006963
Ing Hanfrkov6 Muie, rC 55591812376
MdstskA spr6va soci6lniho zabezpe(eni Bmo, 1C00006963
JUDr, TeyschlovA Eva, rd 545112/0279
Mdstskd sprdva soci6lniho zabezpedeni Bmo, IC00006963
M0hlbacher Karel, rd. 510928/100
Mdstsk6 spr6va soci6lniho zabezpedeni Bmo, IC00006963
Ldska Petr, rd 730908/3892
MdstskA spr6va soci6lniho zabezpedeni Bmo, IC00006963
Mgr. Lindovskj' Miroslav, rd. 650104/0007
Celkem z|mamtt
74 E 1435120t0
A)
OI.
OPRAVNENV
POVINNV
Mdstsk6 sprdva soci6lniho zabezpeCeni Bmo, IC00006963
Dopitafl or s.r.o., 1426897 199
74 E 1s28/2010
A)
OI.
OPRAVNENV
POVINNY
Statutdmi mbsto Bmo - Magistrdt mdsta Bma, 1e44992785
Lidartovsk6 Edita, rd. 785409/4688
7481542/2010
A)
OI.
OPRAVNENV
POVINNY
Mestska spr6va soci6lnih o zabezpeleni Bmo, IC00006963
Jiti, rt,. 7 7 0425 /3821
Soudek
74E t734/2010
a)
OI,
oPRAVNENV
POVINNY
StatutAmi mesto Bmo - Magistr6t mdsta
Minalik Jaroslav, rd. 891 025/4 | 88
Bm4 1C44992785
74 E t743/2010
A)
OI.
OPRAVNENV
POVINNY
Statut6rni mdsto Brno. 1C44992785
VajnordkovA Janq rd. 715707/3968
74 E t804/2010
A)
OI.
OPRAVNENV
POVINNV
UFad prAce Bmo-mbsto, 1C72496991
KAMIDO CZECH
S.r.O,,
IC440I5763
74 E 2343/2010
A)
OI.
OPRAVNENV
POVINNV
Okresni spr6va soci6lniho zabezpedeni Jidin
Nguyen Van Hoa, rE. 6507 12/227 0
74 E 2561t2010
A)
OI.
OPRAVNENV
POVINNY
Statutdmi mEsto Bmo - MagistrAt mesta Bma, rc44992785
Kudlidkovd Hana. rd. 59542010362
74 E 2579/2010
A)
OI
OPRAVNENV
POVINNV
74 E 2583/2010
OPRAVNTENV
a)
OI,
POVINNY
eeskA republika - Okresni soud ve SvitavAch
Kubik Ondfej, rd. 760828/3859
Ufad prdce Bmo-mdsto, 1C72496991
rC. 715409/5564
Novlrkov6 [veta,
74 E 975/201|
a)
OI.
OPRAVNENV
POVINNY
Mdsrska spr6va soci6lniho zabezpedeni Bmo, IC00006963
Miroslav, rE.72010913790
Baf dk
74 E 65/2012
A)
OI
74 E
a)
OI,
74 E
A)
OI,
OPRAVNENV
POVTNNY
67/20t2
oPRAVNENV
POVINNY
MdstskA sprdva soci6lniho zabezpedeni Bmo, 1C00006963
Jandovd Karla, rC. 64512510003
Statut6mi mdsto Brno, Mdstskri C6st Brno-Bystrc
Smofka Jili, rt, 670507 / 1340
l9t/2012
OPRAVNENV
POVINNY
Vdzellska
sf
uZba CR, Vdznice Valdice, 1e00212423
Pof frk J6n, r(,. 7 505 19 /927 3
74E228/20t2
A)
OI
74
Vfchovnli ristav, stledni Skola a Skolntjidelna Vi5i1ov6, lc49438921
Horvith P etr, r t. 9 | 0822/ 4202
E23s/20t2
A)
OI.
74
OPRAVNENV
POVINNY
OPRAVNENf
Ceskf republika - Okresni soud Bmo - venkov
POVINNV
Cermdkov6 Romana, rE.
73
6l l0 / 4542
E3l7/20t2
A)
OI.
OPRAVNENV
POVINNV
MdstskA spr6va soci6lniho zabezpedenl Bmo, 1C00006963
Vldek David. rE 720120/3977
74 E 348/2012
A)
OI
OPRAVNENV
POVINNY
Statutaml mdsto Brno, Mdstsk6 dAst Bmo-Bystrc
SomorovskV Josef. nar. I 3. 10. 1992
74 E 430/2012
Celkem zLmamtt
A)
OI.
OPRAVNENV
POVINNV
Mdstskd spr6va soci 6ln ih o zabezpe(eni Bmo, 1C00006963
Do Thi Thach, nar.26.02.1962
74 E 446/2012
A)
OI.
OPRAVNENV
POVINNY
Statutarni mdsto Bmo - Magistrat mdsta Bma. 1C44992755
Pitrocha Vlastimil. rd. 801| l9l3795
74 E 474t2012
A)
OI,
OPRAVNENV
POVINNV
Statutami mesto Bmo - Magisrrdt mbsta Bma, 1C44992785
Kladman Bohumil. rd. 600708/0838
74 E 594t20t2
A)
OI.
OPRAVNENV
POVINNV
Statutii,rni mdsto Bmo - Magistrdt mdsta Bma, 1C44992785
Vesel6 Petra, rE. 7 45926/395 5
74 E 621/20t2
A)
OI.
OPRAVNENV
POVINNV
Mdstsk6 spriiva socialniho zabezpedeni Brno, IC00006963
Caska Ale5. nar. 09. I 0. I 962
74 E 714t2012
A)
OI
OPRAVNENV
POVINNY
Stalutarni mdsto Bmo - Magtstrat mEsla Bma, 1C44992785
Janidkova lveta. rd. 73601 5/3900
74 E724/2012
A)
OI
74 E
A)
OI
OPRAVNENV
POVINNV
CeskA republika - Okresni soud v Tlebfdi
Rafaelovir Renata, rd. 7 65427 /47 | 6
773/20t2
OPRAVNENV
POVINNV
Mtstski sprdva soci6lniho zabezpedenf Bmo, 1C00006963
Mgr. Novotnd Milena, nar. 20.09. I 950
74 E 793/2012
A)
OI.
OPRAVNENV
POVINNY
MEstskA spr6va soci6lnlho zabezpeeeni Bmo, 1C00006963
Minatik Marek. nar. 10.04.1985
74 E 8t6/2012
A)
OI
OPRAVNENV
POVTNNV
Statut6m{ mEsto Bmo, MEstskd d6st Bmo-Bystrc
Navchuk Andriy, nar. 15.04.1975
74 E t032t20r2
A)
OI
OPRAVNENV
POVINNV
V5eobecn6 zdravotni poji5fovna eeske republiky, IC4 | 1975 I 8
Jelinek Mifo5. r(,. 560520/2537
74 E t0s3/2012
A)
OI,
OPRAVNENf
POVINNV
VSeobecn6 zdravotni pojiSfovna Ceskd republiky, IC4l 197518
Patoraj Franti5ek, nar. 28.03. 1986
748 t239/2012
A)
OI
OPRAM\ENV
POVINNV
MEstsk6 sprdva soci6lnih o zabezpe(eni Bmo, 1C00006963
MOTOR OK car, s.r.o., 1C28261275
74 E t247t2012
A)
OI.
OPRAVNENV
POVINNV
MdstskA spr6va socidlniho zabezpe&ni Brno, IC00006963
Sysel Tomd3, nar 08.09.1980
74 E t249t20t2
a)
OI.
OPRAVNENV
POVINNY
Mdstsk6 sprdva sociiilniho zabezpedeni Bmo, IC00006963
ZUBKO-STAV s.t.o., 1C267 7 057 |
74 E 1287 t2012
a)
OI.
oPRAVNENV
POVINNY
Mdstskd spr6va soci6lniho zabezpe(eni Bmo, IC00006963
MUDr. Fam6 Jitka, nar. 16.06.1958
74 E 1402/2012
A)
OI
74
OPRAM\ENV
POVINNY
Mdstskd spr6va soci6lniho zabezpeteni Bmo, IC00006963
D'altilia Antonio, nar. 09.06. I 97 I
E t409/2012
A)
OI
OPRAVNIENV
POVTNNV
Mdstsk6 spr6va soci6lnih o zzbezpeleni Bmo, IC00006963
Kosmdk Martin. nar. 02 08 1979
74E t4t4t20l2
A)
OPRAVNENV
Mdstsk6 spr6va socidlniho zabezpedeni Brno, IC00006963
Celkem z6znamtt
OI
POVINNY
Dost6f Michal. nar, 29.09.1979
74 E t430/20t2
a)
OI.
74 E
A)
OI,
74
OPRAVNENV
POVINNV
l43l/2012
OPRAVNENV
POVINNY
E t433/20t2
oPRAVNENV
a)
Ot,
MdsskA spr6va soci6lniho zabezpedeni Bmo, 1e00006963
s r.o., 1c26245035
KOMPLEX REAL
POVINNY
MdstskA sprdva soci6lniho zabezpedeni Bmo. IC00006963
JH - sanace s.r.o., IC2928488 I
MEstsk6 sprdva soci6lniho zabezpedeni Bmo, IC00006963
Fedoryshyn Vasyl, nar. 05.05. 1 969
74 E 1704t20t2
A)
OI.
OPRAVNENV
POVINNV
Mdstskd sprdva soci6lnfho zabezpecenl Bmo, 1e00006963
Kruti5 Libor. nar. 04.06.1980
74E t7s4t20l2
A)
OI.
OPRAVNENV
POVINNV
Mdstska spr6va soci6lniho zabezpedeni Bmo, IC00006963
Phan Duy Dien, nar. 18.08.1971
74 E t758/20t2
A)
OI.
OPRAVNENV
POVINNY
MEstsk6 spr6va soci6lniho zabezpe(eni Bmo, 1C00006963
Sedl6dek Jiti. nar. 01.05. l 957
74 E 1765t20t2
)
OI
OPRAVNENV
POVINNV
V5eobecn6 zdravotni pojiSfovna Ceskd republiky, lC4l 197518
Majerov it Zuzana, r E. 7 7 6 | | 7 / 38 | 6
74 E t77412012
A)
OI.
OPRAVNENV
POVINNY
eesk6 repubfika - Ulad pr6ce Cesk6 republiky,1C72496991
Tomkov6 Jarmila, rd. 8551 l2l41 86
74E 1779/2012
a)
OI.
OPRAVNENV
POVINNV
Statutami mdsto Bmo - Magistrat mdsta Bma, 1C44992785
Jedlidka Josef. r(,. 831213 137 97
74 E t795/2012
a)
Ot,
74
oPRAVNENV
POVINNV
Skrulami mesro Bmo - Magisrrdt mesta Bm4 1C44992785
Mysak Vasyl, nar. I l. 10. 1979
E t80s/2012
A)
OI.
OPRAVNENV
POVINNV
Statut6mi mdsto Brno - Magistr6t mdsta Bma, 1C44992785
HorvAth lgor, ft,. 850428/ 4206
74 E2200/2012
A)
OI.
OPRAVNENV
POVINNY
MdstskA sprdva soci6lniho zabezpe'eni Bmo, IC00006963
rE. 5 40826/25 1 9
Zv6k Lubomir.
74 E 2203/20t2
A)
OI.
OPRAVNENV
POVINNY
Mdstsk6 spr6va soci6lniho zabezpedenI Bmo. IC00006963
MAdka Roman. rt, 75061313789
26 E 745/2006
A)
OI.
OPRAVNENV
POVINNV
MdstskA spr6va soci6lniho zabezpeleni Bmo, IC00006963
Veselj Petr, rE 740823/3866
74 E 360/2007
A
OI
OPRAVNENV
POVTNNV
MesEkri sprAva soci6lniho zabezpedeni Brno. 1C00006963
Kolmadka Jiti. r(, 64121310021
80 E t97 t2007
A
OI
OPRAVNENV
POVINNV
80 E 693/2008
OPRAVNTENV
a)
OI
POVINNV
Mdstsk6 sprriva soci6lniho zabezpedeni Bmo" lC00006963
Schneeweiss Martin. rd. 73 I 007/381 5
Vdzeisk6 sluZba CR, Vazebni v€znice Valdice
Kotlar R6bert. rd. 7 10628/7 | 44
64E t73/2009
A)
OI
OPRAVNENV
POVINNV
eesk6 republika - Mdstsky soud v Bmd
Trlicov6 Kvdtoslava, rt,. 815417 /3786
Celkem z6^amtr
64 E 644t2009
A)
OI.
74
OPRAVNENV
POVINNY
Vdzerlsk6 sluzba Cn, lCoOZtzaz:
Hof ub Vojtdch, rE. 57 0901 /6137
E t912009
A)
OI,
OPRAVNENV
POVINNY
V6zerlskd sluZba CR, Vdznice Kufim, 1C00212423
Havef Martin" rC. 640201/17l5
74 E 243t2009
A)
OI.
OPRAVNENV
POVINNY
Ceskd republika - Mdstskj soud
Skolfrk Oto,
v Bmd
rd 810129/3849
74 E t788/2010
A)
OI.
OPRAVNENf
POVINNY
Vdzeilsk6 sluZba CR, Vdznice Valdice, 1C00212423
Ga5par Petr, rt,. 580925 1 17 7 8
74 F.2198/2010
A)
OI
OPRAVNENY
POVINNf
Mdstsk6 sprdva soci6ln(ho zabezpedeni Bmo, IC00006963
Valmoris Miroslav. rd. 570908/1 983
74 E 2s74120r0
A)
OI
OPRAVNENV
POVINNY
Ufad mdstske dAsti mdsta Bma, Bmo-Bystrc
rman Luk63, rd. 9105 | 8/4209
He
74 E 2653/2010
A)
OI.
OPRAVNENV
POVINNV
Statut6mi mdsto Bmo - Magistrat mdsta Bma, 1C44992785
Ivanciv Ruslan Mykolajovyd, rE. 7 60607 /997 6
74 E 2717 t2010
A)
OI.
OPRAVNENV
POVINNY
UFad prAce Bmo-mdsto, 1C72496991
Aral Rifat Barbaros, nar. 10.05 1969
74 E 3038/20t0
A)
01.
OPRAVNENV
Zdravotni pojist'ovna Ministerswa vnitra CR, 1447114304
PovrNNv
Miffek TomdS, rd. 8701l3/4288
74 E 306412010
A)
OI.
OPRAVNENV
POVINNY
MdstskA spr6va soci6lniho zabezpedeni Brno, IC00006963
Mylonas lvan, rd. 620529/0113
74 E 3073/2010
A)
OI
OPRAVNENV
POVINNY
Ufad prAce Brno-mdsto, 1C72496991
Davidova Simona,
rd 906206/5386
74 E 3t90120r0
a)
OI,
oPRAvNENi
POVINNY
74F.3236120t0
OPRAVNENV
POVINNY
A)
OI
Oborov6 zdravotni pojiSt'ovna zamEstnanc0 bank, poji5foven a stavebnicwi, IC47l
Julena Pavef , r(,. 7 00425 / 4048
Cesk6 republika - Okresni soud Bmo - venkov
Z6k J ifi . r (,. 6oo 523 I o4o7
74 E t7/20t1
A)
OI.
OPRAVNENV
POVINNY
Statutdmi mesto Bmo - Magistrat mdsta Bma, tC44992785
Langer Adam, rd. 8301 l413807
74 E t8/2011
A)
OI,
OPRAVNENV
POVINNY
Statutaml mdsto Bmo - Magistrat mdsta Brnq 1C44992785
Horv6th Mari6n. r(, 720625/9357
74 E 103/2011
A)
OI.
74 E
A)
OI,
OPRAVNENV
POVINNY
Ufad pr6ce Bmo-mdsto, 1C72496991
FRENO s.r.o., IC269281
l6
n8l20tr
OPRAVNENV
POVINNY
Statutamf mdsto Bmo, mdstsk6 d6st Bmo-sever, 1444992785
Conka Jaroslav, rt, 67061116406
74 E 120/2011
A)
OI
OPRAVNENV
POVINNV
Statutdmi mesto Bmo, mdstsk6 ddst Brno-sever, 1C44992785
Kof 6lovd Jifina. rE. 7 46219/3959
Celkem z6;zramtl
74 E 123/20t1
A)
OI.
74
OPRAVNENV
POVINNY
Statutdmi mdsto Bmo, mdstsk6 ddst Bmo-sever, 1C44992785
Holubov6 lvana, rd. 605419/l 550
E t24/20tr
A)
01.
OPRAVNENV
POVnTNV
Statutrl,rni mdsto Bmo, m0stsk6 dAst Brno-sever, 1C44992785
Ligov 6 Zuzana, r L 69 57 23 / 3 67 9
74E 125/20t1
a)
OI.
OPRAVNENV
POVINNV
Statutarni mdsto Bmo, mdstskd CAst Bmo-sever, 1C44992785
r( 71541919272
Filov6 Kristfna.
74 E t26/2011
a)
OI
OPRAVNENV
POVINNY
Statutfuni mdsto Brno, mdstskA d6st Bmo-sever, 1C44992785
7 007 | 5 / 5562
Ziga Maxmilirin, rt,.
74 E t28/20t1
a)
OI.
OPRAVNENV
POVINNV
Statutami mdsto Bmo, mdstsk6 d6st Bmo-sever, 1C44992785
Horv6thovd Simona r E. 87 6004/ 4249
74 E 132/2011
a)
OI
OPRAVNENV
POVINNY
Statutri,rni mdsto Bmo, mdstsk6 dast Bmo-sever, 1C44992785
Nguyen Xuan Hai, rE. 690912/3947
74 E t46/20t1
a)
OI.
OPRAVNENV
POVINNV
Statutdmi mdsto Bmo, MdstskA d6st Bmo-Bystrc
lvidic lvan. rd 660326/0103
74 E t59/2011
a)
OI.
OPRAVNENV
POVINNV
74E t60/20t1
oPRAvNENf
a)
OI,
POVINNY
Meslska sprava soci6lnfho zabezpeceni Bmo, IC00006963
Offi ceTel Corporation s.r.o. v I ikvidaci . lC27 7 4 l28l
Mdstskd sprdva soci6lniho zabezpedeni Bmo, 1C00006963
Szalka Ondfej, nu 29.1 l.196l
74 E 3t7 /201 |
a)
OI.
oPRAvNENV
POVINNY
MEstska sprAva soci6lnih o zabezpeleni Bmo, 1C00006963
Batmunkh Ganbold, nar. 16.09.1968
74 E 880t2011
a)
OI
OPRAVNENV
POVINNY
KABELOVA TELEVZE CZ S r O. IC48I5OO29
IVAS EKT s.r.o., 1C26229684
74 E 884/2011
a)
OI,
OPRAVNENV
POVINNY
Statutemi mdsto Bmo, MbstskA dAst Bmo-Bystrc
Feri Stefan. nar. 10.06.1983
74 E 886/2011
a)
OI,
OPRAVNENV
POVINNY
Statut6m{ mOsto Brno, MEstskA d6st Bmo-Bystrc
Qudch Van Chinh, nar. 26.07.1987
74 E 902/20rr
a)
OI.
74 E
a)
OI.
oPRAVNEN1
POVINNV
Mdstsk6 spr6va soci6lnih o zabezpelenl Bmo, IC00006963
MASTERGLASS - CZ S.r.O.. 1C28302745
9l3l20ll
oPRAvNENV
POVINNV
UIad pr6ce Bmo-m€sto, 1472496991
Ptibyl Petr, rd. 800420/4010
74 E 933/201|
a)
OI
OPRAVNENV
POVINNY
Mdstsk6 sprAva soci6lniho zabezpedeni Bmo, IC00006963
Bad'ura Mifan, rE 790126/3788
74 E 938t201l
a)
OI.
OPRAVNENV
POVINNV
statutami mesto Brno - Magisrr6t mdsta Bm4 1c44992785
Kakurovd Maria, rd, 74552619404
74 8993/2011
a)
OI.
oPRAvr{ENV
POVTNNV
Mdstskd sprava socidlnih o zabezpeleni Bmo, IC00006963
BeneS Ale5, rt,. 73091 5/3786
74 E 996/201|
Celkem zilmamtt
A)
OI.
OPRAVNENV
POVINNY
Cn - ufaO prdce v Karvin6,re72496991
Kudrikovf Hefenu rE. 69591217120
74 E l0t9/2011
a)
OI.
oPRAVNENV
POVINNY
Mdstsk6 spr6va soci dln ih o zabezpeEeni
Bruss Danief, r( 78092514728
mo, IC00006963
B
74 E 288412011
A)
OI.
OPRAVNENV
POVINNY
74 E 2887
a)
OI
Mdstska spr6va soci6lniho zabezpeoeni Bmo, IC00006963
Packo BohuS, nw. 23.12.1969
l20ll
oPRAVNENV
POVINNY
Ufad pr6ce Cesk6 republiky, 1C7 249699
Hudedkov6 Zderlka. rd. 585505/l 829
1
74 E 2894/2011
A)
OI
OPRAVNENY
POVINNY
Mdstsk6 sprdva sociiilniho zabezpeteni Bmo, IC00006963
INTRADE BRNO spol. s r.o., IC25512048
74 82908/20t1
A)
OI.
OPRAVNENV
POVINNY
Uf ad pr6ce Cesk6 republiky, 1C7249699
Vatkov6 Katelina, rt,. 7 86020 13043
1
74 8290912011
A)
OI
OPRAVNENV
POVINNY
Urad pr6ce Ceskd republiky ,1C72496991
SvobodovA Alena, rd. 545407/l 898
74 E293712011
a)
OI
oPRAVNENV
POVINNY
M0stsk6 sprdva soci6lniho zabezpedeni Bmo, IC00006963
gardField s.r.o, IC29197198
74 E 2981 /2011
A)
OI
OPRAVNENV
POVINNY
Okresni spr6va soci6lniho zabezpe(eni Bmo-venkov, IC00006963
Mukha Mykolq nar, 16.12.1966
74 E 302s/2011
A)
OI.
OPRAVNENV
POVINNY
i spr6va soc i 6ln iho zabezpeteni
Pollvka Antonin, rd. 500506/l 76
Okresn
B
I
ansko, IC00006963
74 E 303012011
A)
OI-
OPRAVNENV
POVINNY
Okresni spr6va soc i6lniho zabezpe(eni Bmo-venkov, IC00006963
Vogelov6 Edita" rd 785128/3880
74 E 3278/2011
A)
OI.
OPRAVNENV
POVINNY
MEstskd spr6va soci6lniho zabezpedeni Bmo, lC00006963
Prokop Michal, rt,. 810407 /7223
74 E 329212011
a)
OI.
OPRA\,rNENV
POVINNY
Mdstsk6 sprAva soci6lnlho zabezpe(eni Bmo, |C00006963
Ptibyl Tomri(,
rE. 72081 4/397 6
74 E 3329/2011
A)
OI.
7
OPRAVNENV
POVINNY
Mdstsk6 spr6va soci6lniho zabezpe(eni Bmo, IC00006963
POLTUS ACCOLTNT s.r.o., Ie25346393
4 E 3330120rr
A)
OI
OPRAVNENV
POVINNY
Mdstskd spr6va soci6lniho zabezpeleni Bmo, 1e00006963
RHTB - MORAVA s.r.o.. Ic27778398
74 E 333312011
A)
OI.
OPRAVNENV
POVINNY
MEstsk6 spr6va soci6lnih o zabezpe(eni Bmo, IC00006963
PAINT CZ s.r.o.. le27 66295 |
Celkem zilznamtt
Download

MESTSKY SOUD V BRNE