11/2014
Citát měsíce
NA SVATÉHO MARTINA, dRŽ SE SYNKU KOMíNA
Svátek svatého Martina byl a snad i je ochotníci souboru J.K.Tyl Počátky,
jedním z nejoblíbenějších svátků roku. kteří v dobovém oblečení s loučemi a
Děti i hospodáři čekali na první sníh, s lampiony půjdou v čele tohoto lampihospodyně pekly posvícenskou mar- ónového průvodu. Bezpečnost, hlavně
tinskou husu a martinské rohlíky nebo na silnici, nám ochotně zajistí policispodkovy, zvané martiny, roháče, zahý- té z Počátek a Kamenice nad Lipou.
báky – prostě posvícení jak se patří.
Již od září probíhá výtvarná soutěž
Svatomartinský den měl v Čechách pro děti na téma svatý Martin. A tak
bohatou tradici:
v závěru lampionového průvodu přeČeledi končívala sjednaná služba, dáme ceny těm nejlepším malým výdostávala mzdu a hledala nového tvarníkům, kterého se zhostí starosta
hospodáře, případně o rok prodlužo- města Počátky Mgr. Karel Štefl. Ceny
vala dohodu. V tento den se uzavíraly jsou také lákavé, takový poukaz do
smlouvy mezi obcí a obecním pastý- hotelu Artaban na bowling není marný.
řem, ovčákem, ponocným a dalšími Připraveno bude i občerstvení pro zalidmi. Konávaly se dobytčí či výroční hřátí a zároveň si ve vinotéce Kamila
trhy. Na mnoha místech se konaly Přecha můžete zakoupit pravé svatopoutě, neboť sv. Martin byl patronem martinské vínko.
koní. Hojně se pořádala martinská poLí.
svícení. Toho dne se hodně slavilo a
existují hojné záznamy
o rozpustilostech, ba i
výtržnostech, prováděných “martínky” –
čeledí. Tradici, zvláště
ve vinařských oblastech neb je Martin také
patronem vinařů, má
v tento den také slavnost nového vína.
Přesně
11.11.2014
v 17:00 hodin se v
Počátkách po čtvrté
sejdou malí, velcí a i
ti nejstarší, aby doprovodili Martina na koni
s rozsvícenými lampiony. Koníček Flint k
nám přijede ze Žirovnice a již třetím rokem
nám zpestřuje tuto
akci. Stačil změnit maŘazení před Áčkem (infocentrem)
jitele, ale díky ochotě i
na Palackého náměstí.
těch nových majitelů a
Zakončení před infocentrem,
jejich nadšení ho tady,
vyhodnocení výtvarné soutěže a občerstvení.
tak jako vloni, osedlá Filsochů vnouček.
Družinu mu vytvoří
11.11.2014 od 17 hod.
Štěstí tvého života
záleží na druhu
tvých myšlenek.
Marcus Aurelius
Z obsahu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zahájenísvozubioodpadu
CRIFhodnotilměstoPočátky
ZjednáníradyměstaPočátky
Zjednánízastupitelstvaměsta
Volby2014
KandidátnílistinyvPočátkách
Počátečtíhasičiděkují
Covászajímá:Policie
Broukvhlavě
ConovéhovLéskovci
Krajkdekončíchlebaa.
PočáteckýrodákOtokarBřezina
Zprávaošachovémturnaji
Myobyčejníaneobyčejnílidé
ZkazkyapověstiodJavořice
Pronáladu.
Shumoremaoptimismem.
Mužna50haléřovéznámce
MCLvíček-program
KinoPočátky
KnihovnaPočátky
SLOVO HEJTMANA KRAJE VYSOČINA
SLOVO HEJTMANA KRAJE VYSOČINA
Na
každého
roku se
nevyhneme
úvahám
o tom,
co nás je
v něm
čeká. V osobním
životě
nevíme,
jen leccos
tušíme.
Ve
pak obtížné
sestavování
koalic
a jednotná
a jasná
poliNa začátku
konci září
se v Polné
sešli
členové Rady
Kraje
Vysočiveřejném
životě vímea ostarosty
některých
důležitých
událostech.
V roce, na
prahu stojíme, nás čekají troje volby. Na jaře volby do
na se starostkami
měst,
městysů
a obcí regiotikajehož
samospráv.
evropského
parlamentu,
na podzim
volby
senátní
a do obecních
zastupitelstev.
nu. Rád jsem
jim za jejich
čtyřletou
práci
poděkoval,
pro- Výsledky
voleb tuto skutečnost potvrdily. Na mnoha mísZastavím
u těch, ježz jsou
nám nejbližší.
Města
a obce už pomalu
bilancují
své čtyřleté
období.složitá
Starostové
a členové
místních
tech
byla jednání
o koalicích
a svou
roli hrály
i mentože šlo oseposlední
pravidelných
setkání
s představiteli
samospráv
patří dlouhodobě
k těm, jimž jejich
voličiNedávno
důvěřují nejvíce.
Myslím,
oprávněně.které
Daří tisesilnější
jim přes
jejich nelehkou
ší strany
nebožeseskupení,
k získání
většiny
obecních samospráv
před komunálními
volbami.
pozici
obce aže
města
postupně
Mimo
jiné iseproto,vžezastupitelstvech
se nevěnují politickým
hrátkámPři
a půtkám,
většinou jim
potřebovali.
oněch ale
jednáních
jde
jsem zjistil,
jsmestále
jedním
z málazvelebovat.
krajů, které
taková
jde
o společnou
ve prospěch
občanů. vždy o to, aby se byli budoucí partneři schopni dohodnout
tkání
pravidelněkaždodenní
organizují.práci
A chceme
v tomzájmu
pokračovat,
Za
krajskou
samosprávu
bych
zdůraznil
velmi dobrouvšech
spolupráci
měst a obcí ssvé
naším
úřadem.Menší
Zároveň
doufám,
že se
protože
naše
zkušenost
je rád
taková,
že spolupráce
a respektovat
partnery.
účast
voličů
sev blízdala
ké
budoucnosti
zlepší
krajů sjenově
ustavenou
vládou,očekávat.
protože všichni
že taže
nebyla
obdobíprůměru
ideální.
Mne víme,
potěšilo,
oprotiv minulém
celostátnímu
složek
samospráv
nasoučinnost
všech úrovních
potřebná
a užitečObyvatelům
Kraje Vysočina
přeji v roce
2014 hodně
zdraví a příznivých
prožitků
v práci
soukromém
44,46 %
v našem
krajii vjako
jediném vživotě.
zemi přišla k urnám
ná. Další setkání
s nově zvolenými
starosty
a starostkami
více než polovina voličů (52,11 %). I to je sice méně než
obcí Vysočiny se uskuteční opět v jarních měsících.
Jiří%),
Běhounek,
hejtman
Vysočina
ale přece
jen toKraje
svědčí
o vyPřed necelým měsícem proběhly volby do obecních za- před čtyřmi lety(55,00
stupitelstev. Tradičně jsou to volby, které zajímají občany sokém zájmu a zodpovědnosti občanů Vysočiny ke svým
nejvíce. V městech a obcích totiž své kandidáty občané obcím.
znají aZ JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ČÍSLO 47 ZE DNE 25. LISTOPADU 2013
mohou je při jejich vykonávání mandátu zblízka Doufám, že nově zvolená zastupitelstva očekávání voličů
sledovat. Navíc oproti parlamentním volbám nevolí strany, nezklamou a budou schopna pracovat pro obecní i obecný
RADA
SCHVÁLILA
Počátky
nemají pro
danýa typ
panelů
ké službyK s.r.o.,
tomu jim
přeji dostatek
energie
schopnosti
ale mohou
si z různých kandidátek vybírat jim sympatické prospěch.
využití
a
s
prodejem
souhlasí.
••poskytnutí•finančního•příspěvku
Občanskému
sdruuchazeče. Zajímavé bylo v letošních volbách množství no- řešit konkrétní pozitivní rozvoj sídel a věřím, že k tomu
zajištění•
vypracování•
průkazů•
energetické•
ženínejrůznějších
„Fond ohrožených
dětí“,
Praha
ve výši
1.000,- ••
přispějí
i obyvatelé
v konkrétním
místě.
Bez nich tonáročnejde.
vých
seskupení
typu
„za 1,
město
krásnější“.
Kč
z
rezervního
fondu
rady
nosti•
budov•
(PENB)
ve
vlastnictví
Což je trochu ošidné, ale napovídá to něco o potřebě lidí Ze strany krajské samosprávy a krajskéhoměsta
úřadu vjim první
v tom
etapě se
jedná opomáhat.
budovy městského muzea, základ•mluvit
dodatek•č.•9•ke•Smlouvě•o•nájmu•ze•dne•31.12.•2003
všemožně
do obecních záležitostí i o jisté obecné touze po budeme
ní školy, mateřské školy, sportovní haly, Sokolovny a
uzavřené
pod č.j.tvářích.
1590/2003
mezi Městem
Počátky
změně,
po nových
Nebezpečí
této situace
tkví av
multifunkčního kulturního
centrahejtman Kraje Vysočina
Kulturním
zařízením
města
Počátky,
kterou
je
přeJiří Běhounek,
následném rozdrobení nových složení zastupitelstev, kdy
nechána budova Sokolovny v Počátkách do dočas- ••komisi•pro•výběr•zadavatele na Komplexní provedení
ného užívání příspěvkové organizaci; dodatkem se
výběrového řízení na zhotovitele stavby na akci „Stapoděkování
upravuje doba sjednání nájmu na dobu určitou od
vební úpravy Palackého náměstí Počátky“, ve slože1.1. 2004 do 31.12.2014, a je stanoveno celkové nání: Mgr. Karel Štefl, Petr Zadák a David Brýna, DiS.;
Vážení
milírok
spoluobčané,
jemnéa za
2013 ve výši 350.000,- Kč
akce je financovaná z Regionálního operačního proměsto
a místní části, ale především pro jejich občany.
chtěl bych Vám touto cestou poděkovat za to, že jste přišli k naše
••úpravu•výše•nájemného•v•městských•nájemních•bygramu
Jihovýchod
Vašeho
rozhodnutí
pro stabilitu a prosperitu si velmi vážívolbám
do
zastupitelstva
města
a
tím
dokázali,
že
budouctech, ve kterých končí regulované nájemné: Ludmila
me
a
proto
se
budeme
snažit i nadále pracovat tak, abynost
našeho
města
Vám
není
lhostejná.
Velký
dík
patří
Nováčková, Počátky – navýšit nájemné od 1.1.2014 RADA BERE NA VĚDOMÍ
chom
nezklamali
Vámi
vloženou
důvěru.
kteří
jste
dali
svůj
hlas
„Sdružení
nezávislých
kandiVám,
2
na 36,- Kč/m /měsíc; Dagmar Holá, Počátky – navý- •• žádost• paní• Sylvy• Mikoláškové•
a• Václava• Musila
dátů
Počátky“
a
tím
podpořili
možnost
dokončit
a
realizo2
šit nájemné od 1.1.2014 na 32,- Kč/m /měsíc; Gabrio přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou
Starosta města Mgr. Karel Štefl
vatela
další
projekty, které
jsou–důležité
a potřebné
nejen
pro
Rajčanová,
Počátky
prodloužit
nájemní
smlouv Počátkách (DPS); rada konstatuje, že v současné
vu a sspoluobčané,
přihlédnutím k výši nabídkové ceny nájmu při
době nemá město v DPS k dispozici žádný volný byt
Vážení
přidělení
bytu
ponechat
nájemné
v
této
původní
výši
a
žádost
tak zůstává
v evidenci
pro další
posouzení
v
vykonávat,
a proto
jsem podala
rezignaci.
Mrzí
Velice si vážím hlasů v místních volbách. Opravdu• jsem povědně
případě
uvolnění
některého
vhodného
bytu
••
rozložení•
úhrady•
nesplaceného•
nájemného
za
2.
ale nepředpokládala, že bych mohla být zvolena (z de- mě to, ale věřím, že mé rozhodnutí bude prospěšné pro
Oznámení•
pololetí
2013
z nebytových prostor
v prvním
nadzemměsto
Počátky.předběžných• informací• souvisejících
sátého,
spíše
sympatizujícího
místa na
kandidátní
listině ••
se
zahájením
zadávacího řízení projektu „Stavební
ním
podlaží
budovy
č.p.
442,
ul.
Žirovnická,
Počátky,
MOP) za člena zastupitelstva. Vzhledem k mému součas- Děkuji za pochopení.
úpravy
Palackého
pronajatých
k
výkonu
zdravotnické
ambulantní
péče
náměstí Počátky“
na webových
MUDr Alice
Ševčíková
nému pracovnímu vytížení bych tuto pozici nemohla zodMUDr. Miloši Beutlovi s tím, že částka bude hrazena
stránkách – Věstník veřejných Zakázek
v měsíčních splátkách od ledna 2014 do prosince •• Harmonogram• projektu „Transformace Ústavu
OBCÍ
V NAŠEM
MĚSTĚ
2014VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTEV
sociální péče
pro mentálně
postižené
Kraje Vyso•
•
•
•• označení vyhrazené parkovací plochy10.
uvnitř
obytné
10.
– 11. čina“
10. 2015
zóny před bytovým domem č.p.573 – 574 svislou
dopravní značkou pro p. Jindřicha Tunku, Počátky; RADA DOPORUČUJE
•
důvodem Výsledky
je umístění
dodatkové
tabulky s vyznače••variantu•č.•2
při•změně•otevírací•doby•pro•veřejvoleb
do zastupitelstva
obce Počátky
dle jednotlivých
stran a jejich kandidátů
ním registrační značky osobního automobilu žadanost• na• České• poště• s.p., pobočka Počátky, HorPočet hlasů
Kandidátní
listina
Počet
Přepočtený
základ
Platnéúvazků
hlasy
tele, který je
těžce zdravotně
postižený
(označení
ní ul. č.p.Počet
87, z důvodu
snížení
pracovních
Číslo
název
strany
kandidátů
mandátů
dle
počtu
kandidátů
v
%
abs.
%
01) a je držitelem průkazu ZTP a parkovacího průkauv dvou
stávajících zaměstnanců zajišťujících obzu;
zpevnění
parkovací
plochy
před
bytovým
domem
služnost
u 6přepážek celkem13.510,00
o 1 hodinu denně,
tzn.:
SNK Počátky
2.
15
4.762 35,25
35,24
bylo schváleno usnesením rady č. 17/2007 ze dne
bude zachována otevírací doba v sobotu dopoledMOP
6.
15
2.277 16,85
3
13.510,00
16,85
5.11.2007
ne a o pracovních dnech bude krácena doba pro
KDU
ČSL
1.
15
2.094
15,50
2
13.510,00
15,49
••prodej•použitých•stropních•panelů o rozměrech 300
veřejnost o půl hodiny každý den (nově odpoledx 4.
100 x ANO
12 cm,
vyjmutých
při
likvidaci
uzavíratelných
ní
otevírací
doba:
v
pondělí,
úterý,
čtvrtek
a
pátek
2011
15
2.072 15,34
2
13.510,00
15,33
přístřešků na popelnice TKO z lokality Sídliště v Pobude pouze do 16:00 hodin, ve středu odpoledne
ČSSD
5.
9 vč. DPH,
1.401 10,37
1 až od 13:30 hod.
8.106,00
17,28
čátkách,
v počtu 6 ks, za cenu 250,- Kč/ks
bude otevřeno
do 17:00 hod.,
jako
ODS
12
904
10.808,00
8,36
p.3.Adolfu
Sedlákovi, trv. bytem Počátky. Vodotechnicv6,69
současné1 době)
22
SLOVO HEJTMANA KRAJE VYSOČINA
Výsledky
voleb do zastupitelstva obce
dle
jednotlivých
stran
a čeká.
jejich
kandidátů
Na začátku každého
roku se
nevyhneme úvahám o tom,
co nás v něm
V osobním
životě nevíme, jen leccos tušíme. Ve
veřejném životě
vímevoleb
o některých
důležitých událostech.
V roce, na jehož
stojíme,
nás čekají troje volby. Na jaře volby do
Výsledky
do zastupitelstva
obce dle jednotlivých
stran prahu
a jejich
kandidátů
evropského parlamentu, na podzim
KDU - volby
ČSL senátní a do obecních zastupitelstev.
SNK
ZastavímČíslo
se u těch, jež jsou nám nejbližší. MěstaPořadí
a obce už pomalu
bilancují své čtyřleté období. StarostovéPořadí
a členové místních
Číslo
samospráv
jejich voliči
jim přes
jejich
nelehkou
na patří dlouhodobě k těm, jimž Počet
podle p.důvěřují
Pořadí nejvíce.
na Myslím, že oprávněně. Daří se
Počet
podle p.
Pořadí
kand.a města
Kandidátstále postupně Věk
hlasů Mimo
hlasů jiné
zvolení
Věk
hlasů
hlasůale většinou
zvolení
pozici obce
zvelebovat.
i proto, kand.
že se Kandidát
nevěnují politickým hrátkám
a půtkám,
jim
4.
Karel
Šimánek práci ve62
359 zájmu
1. občanů.
1.
1. Karel Štefl
46
571
1.
1.
jde o společnou
každodenní
prospěch
3. samosprávu
Pavel Kešner
47
290
2.
2,
2.městDrahoslav
41 Zároveň
493 doufám,
2.
Za krajskou
bych rád zdůraznil
velmi dobrou
spolupráci
a obcí s Kadlec
naším úřadem.
že2.se v blíz2.
Otmar
Krásl
49
271
3.
3.
5.
Dagmar
Škorpíková
31
424
3.
3. ideální.
ké budoucnosti zlepší součinnost krajů s nově ustavenou vládou, protože všichni víme, že ta nebyla v minulém období
1.
František
Peroutka
50
213
4.
4.
4.
Martin
Pavlíček
44
383
4.
4.
Obyvatelům Kraje Vysočina přeji v roce 2014 hodně zdraví a příznivých prožitků v práci i v soukromém životě.
7.
Stanislav Fiala
48
166
5.
5.
6. Lukáš Janko
34
349
5.
5.
8.
Jana Panáčková
61
115
6.
8.
8. Jitka Zlukyová Jiří Běhounek,
56
342
6. Kraje 8.
hejtman
Vysočina
6.
Milada Ondřejková
63
105
7.
7.
10. Mariel Hrnčířová
53
333
7.
10.
5.
Stanislav Žižka
55
94
8.
6.
3. Pavel Heřmánek
59
312
8.
6.
15. Stanislav Štefl
54
93
9.
15.
11. Adolf Lehejček
57
252
9.
11.
Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ČÍSLO 47 ZE DNE 25. LISTOPADU 2013
9.
Pavlína Pastuchová
35
81
10.
9.
9. Pavlína Jelínková
36
250
10.
9.
12.
Květos.
Urbanová
65
75
11.
12.
13.
Stanislav
Háva
66
245
11.
13.
RADA SCHVÁLILA
ké služby s.r.o., Počátky nemají pro daný typ panelů
10. Jaros. Rudišarová
79 Občanskému
69
12.
10.
7.
Ondřej
25
227
12.
7.
využití
a sMarek
prodejem souhlasí.
••poskytnutí•finančního•příspěvku
sdru11. Daniel
Trost dětí“, Praha
20
63ve výši
13. 1.000,11.
Luděk vypracování•
Koukal
41
227energetické•
12.
14.nároč•• 14.
zajištění•
průkazů•
žení „Fond
ohrožených
1,
13. Jiří Neužil
52
14.
13.
12.
Petr
Král (PENB) ve
51 vlastnictví
211
13.
Kč z rezervního
fondu rady 59
nosti•
budov•
města 12.
v první
14.
Miroslava
57
48
15.
14.
15.
Jitka
Krystiánová
53
143
14.
etapě se jedná o budovy městského muzea,15.základ• dodatek•č.•9•ke•Smlouvě•o•nájmu•ze•dne•31.12.•2003
Neužilová
ní školy, mateřské školy, sportovní haly, Sokolovny a
multifunkčního kulturního centra
••komisi•pro•výběr•zadavatele na Komplexní provedení
MOP
výběrového řízení na zhotovitele stavby na akci „StaČíslo
Pořadí
vební úpravy Palackého náměstí
ve složena
Počet Počátky“,
podle p. Pořadí
kand.
Kandidát
VěkZadák
hlasůa David
hlasů Brýna,
zvolení DiS.;
ní: Mgr.
Karel Štefl, Petr
1.
Černoš
32
263
1.
1.
akceŠtěpán
je financovaná
z Regionálního
operačního
pro10.
Alice
Ševčíková
56
246
2.
2.
gramu
Jihovýchod
uzavřené pod č.j. 1590/2003 mezi Městem Počátky a
Kulturním zařízením města Počátky, kterou je přenechána budova Sokolovny v Počátkách do dočasANO 2011
ného užívání příspěvkové organizaci; dodatkem se
Číslo
Pořadí
upravuje
dobupodle
určitou
od
na doba sjednání nájmu naPočet
p. Pořadí
kand. do
Kandidát
hlasů
hlasů
zvolení
1.1. 2004
31.12.2014, a je Věk
stanoveno
celkové
náMiloslava
62
206
1.
jemné 6.
za rok
2013 Přibylová
ve výši 350.000,Kč 1.
2. Václav Přibyl
64
198
2.
2.
••úpravu•výše•nájemného•v•městských•nájemních•by5. kterých
Ludmilakončí
Marková
44 nájemné:
182
3. Ludmila
3.
tech, ve
regulované
15. Milan
Malý – navýšit43
167 od4.1.1.2014
4.
Nováčková,
Počátky
nájemné
2
4.
Bohuslav
Vlček
49
160
5.
5.
na 36,- Kč/m /měsíc; Dagmar Holá, Počátky – navý2
3.
Vladislav
Vobr
48
144
6.
7.
šit nájemné od 1.1.2014 na 32,- Kč/m /měsíc; Gabri7. Dana Kuklová
56
139
7. smlou8.
ela Rajčanová,
Počátky – prodloužit
nájemní
Martin Kukla
31
138ceny8.nájmu 6.při
vu a s 1.přihlédnutím
k výši nabídkové
14. bytu
Jan Bureš
37 v této
137 původní
9.
15.
přidělení
ponechat nájemné
výši
10.
Jiří
Soukup
58
123
10.
• 11.
•• rozložení• úhrady• nesplaceného• nájemného za 2.
11. Luděk Novotný
48
11.
12.
pololetí
2013 z nebytových prostor
v122
prvním
nadzem12. Ludmila Nováčková
43
111
12.
13.
ním podlaží budovy č.p. 442, ul. Žirovnická, Počátky,
9. Dominika Blatná
25
91
13.
10.
pronajatých k výkonu zdravotnické ambulantní péče
8. Elena Foistová
25
80
14.
9.
MUDr. Miloši Beutlovi s tím, že částka bude hrazena
13. Jaroslava Blatná
47
74
15.
14.
v měsíčních splátkách od ledna 2014 do prosince
2014
•
•• označení• vyhrazené• parkovací
ODS plochy uvnitř obytné
zóny Číslo
před bytovým domem č.p.573 – Pořadí
574 svislou
dopravní
Tunku,
na značkou pro p. JindřichaPočet
podle Počátky;
p. Pořadí
kand. je
Kandidát
Věk tabulky
hlasů
hlasů
zvolení
důvodem
umístění dodatkové
s vyznače1. Jan Třebický
70 automobilu
250
1.
1.
ním registrační
značky osobního
žada2. Erik
47 postižený
134
2.
2.
tele, který
je Dufek
těžce zdravotně
(označení
Jaroslav průkazu
Vrábel
90
3. průka3.
01) a je4.držitelem
ZTP37
a parkovacího
3.
Jaroslav
Vitků
36
61
4.
4.
zu; zpevnění parkovací plochy před bytovým domem
7.
Rostislav
Horálek
40
59
5.
7.
bylo schváleno usnesením rady č. 17/2007 ze dne
8.
Martina
Dufková
44
54
6.
8.
5.11.2007
11.
Martina
Brýnová
24
51
7.
11.
••prodej•použitých•stropních•panelů o rozměrech 300
Růžičková při likvidaci
29
49uzavíratelných
8.
10.
x 100 10.
x 12 Natálie
cm, vyjmutých
5. Antonín Zmeškal
59
45
9.
5.
přístřešků na popelnice TKO z lokality Sídliště v Po6. Antonín Forman
60
38
10.
6.
čátkách, v počtu 6 ks, za cenu 250,- Kč/ks vč. DPH,
9. Daniel Škoda
35
37
11.
9.
p. Adolfu Sedlákovi, trv. bytem Počátky. Vodotechnic12.
Alena Formanová
59
36
12.
4.
Karel Holý
27
205
3.
3.
2. H.
V. Konvalinková
183
4.
4.
RADA
BERE
NA VĚDOMÍ41
9.
Zbyněk
Třebický
33
173
5.
5. Musila
•• žádost• paní• Sylvy• Mikoláškové• a• Václava•
5.
Lucie
Bulícková
33
170
6.
o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou 6.službou
2.
Václav Matoušek
31 konstatuje,
139
7.že v současné
7.
v Počátkách
(DPS); rada
8.
39 k dispozici
137
8.
doběZdenka
nemáDoskočilová
město v DPS
žádný 10.
volný byt
15.
Martintak
Holýzůstává v evidenci
24
125
9. posouzení
15.
a žádost
pro další
v
6.
Ilona
Fojtová
27
124
10.
případě uvolnění některého vhodného bytu 8.
Ondřej Vetiška
26
121
11.
14.
•• 14.
Oznámení•
předběžných•
informací•
souvisejících
13. Ondřej Novotný
30
110
12.
13.
se zahájením zadávacího řízení projektu „Stavební
7. Lukáš Matoušek
24
101
13.
9.
úpravy Palackého náměstí Počátky“ na webových
11. Jiří Trčka
33
91
14.
11.
stránkách – Věstník veřejných Zakázek
12. Tomáš Stránský
32
89
15.
12.
•• Harmonogram• projektu „Transformace Ústavu
sociální péče pro mentálně postižené Kraje Vysočina“
ČSSD
Číslo
Pořadí
RADA
DOPORUČUJE
na
Počet
podle p. Pořadí
•
kand. Kandidát
Věk
hlasů
hlasů
zvolení
••variantu•č.•2
při•změně•otevírací•doby•pro•veřej•
1.
Vichr poště•66
336
1. Počátky,
1. HornostFrantišek
na• České•
s.p., pobočka
5.
Jiříč.p.
Nováček
61 snížení
210 pracovních
2.
2.úvazků
ní ul.
87, z důvodu
8.
Josef stávajících
Preisinger
62
170 zajišťujících
3.
8.
u dvou
zaměstnanců
ob4.
Jiří
Přádný
53
139
4.
5. tzn.:
služnost u přepážek celkem o 1 hodinu denně,
3.
Kukla
34 doba
134 v sobotu
5.
4.
budeJanzachována
otevírací
dopoled7.
Ivan
Chadim
68
124
6.
7.
ne a o pracovních dnech bude krácena doba
pro
2.
Jaromír
Svoboda
52
117
7.
3.
veřejnost o půl hodiny každý den (nově odpoled9. Pavel Kubů
73
99
8.
9.
ní otevírací doba: v pondělí,
úterý,
čtvrtek
a pátek
6. Jiří Svoboda
29
72
9.
6.
bude pouze do 16:00 hodin, ve středu odpoledne
bude otevřeno až od 13:30 hod. do 17:00 hod., jako
v současné době)
12.
2
3
3
SLOVO HEJTMANA KRAJE VYSOČINA
Z JEDNÁNÍ
RADY MĚSTA ČÍSLO 62 ZE DNE 6. ŘÍJNA 2014
Na
začátku každého roku se nevyhneme úvahám o tom, co nás •v něm
čeká. V osobním
nevíme,
jen leccos
tušíme.
Ve
nejvýhodnější
cenovouživotě
nabídku
na výměnu
stávajících
dřevěRADA SCHVALUJE
veřejném
životě
víme
o
některých
důležitých
událostech.
V
roce,
na
jehož
prahu
stojíme,
nás
čekají
troje
volby.
Na
jaře
volby
do
ných oken (okna pokroucená a netěsnící) v nájemním bytě domu
• rozpočtové změny roku 2014 dle usnesení Zastupitelstva města
evropského
parlamentu,
podzimbod
volby
a do obecních
č.p. 21 na Palackého náměstí, pronajatém pí. Markétě Svobodové,
Počátky č.3/2010
ze dne na
30.12.2010
J), senátní
kterým vyhrazuje
radě zastupitelstev.
Zastavím
u těch, jež
jsou nám
nejbližší.
Města a obce
už pomalu bilancují
své čtyřleté
období. Starostové
místních
za okna plastová
(6 ks dvoudílných
oken 1560ax členové
1020), předloženou
provádětse
rozpočtová
opatření
v souladu
s rozpočtovými
pravidly
samospráv
patří dlouhodobě
k těm,
jejichurčené
voliči na
důvěřují
Myslím,
oprávněně.
Daří sevjim
přes ceně
jejichdíla
nelehkou
fi. Jiří
Kantor že
-stavební
práce, Počátky,
celkové
35.121,• uvolnění částky
z rezervy
spolufi-nejvíce.
ve výši 128.100,Kčjimž
DPH; správcem
bytového
aa
nebytového
fondu
města jim
RK
nancování
dotaci na
památky
(v rozpočtu
pro rok 2014
pozici
obce ak města
stále
postupně
zvelebovat.
Mimoschváleno
jiné i proto, žeKč
sevč.
nevěnují
politickým
hrátkám
půtkám, ale
většinou
Koubská s.r.o. Pelhřimov byly předloženy celkem 3 nabídky splňující
Kč, přesun
z minulých
letve
198.000,Kč) zájmu
za účelem
dofijde400.000,o společnou
každodenní
práci
prospěch
občanů.
zadavatelem,
bude hrazeno
z fondu
akce Statickébych
zajištění
č.p.30–schválený
Za nancování
krajskou samosprávu
rád domu
zdůraznil
velmi dobrourozpospoluprácikritéria
měst astanovená
obcí s naším
úřadem.dílo
Zároveň
doufám,
že seoprav
v blíz•
práce
spojené
s
odstraněním
suchých
větví
a
kontroly
vazeb
čet
800.000,Kč,
elektronická
aukce
928.070,Kč
vč.
DPH
(vítěz
ké budoucnosti zlepší součinnost krajů s nově ustavenou vládou, protože všichni víme, že ta nebyla v minulém období ideální.
v koruně vzrostlé lípy na hřbitově v Počátkách na základě znalecAGOS stavební a.s. Pelhřimov)
Obyvatelům Kraje Vysočina přeji v roce 2014 hodně zdraví a příznivých prožitků v práci i v soukromém životě.
kého posudku č. 163 „Lípa u hrobky na hřbitově v Počátkách“,zpra• poskytnutí finančního příspěvku ve výši 39.104,- Kč z rezervy
covaného pro město Počátky p. Vladislavem Skoumalem, České
rady města na výdaje vynaložené při uspořádání oslav 140. let trJiří Běhounek,
hejtman
Kraje Vysočina
ochrany přírody
– specializace
hodnoBudějovice, znalcem oboru
vání Sboru dobrovolných hasičů Počátky dne 9.8.2014
cení stavu dřevin, v důsledku žádosti pí. Marie Vítové, Vesce o její
• upravený rozpočet na obnovu sloupu Sv. Jana Nepomuckého
pokácení, podpořené iniciativou skupiny občanů; práce budou pros kašnou ve výši 1.681.208,- Kč včetně 15 % a 21 % DPH z důvodu
Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ČÍSLO 47 ZE DNE 25. LISTOPADU 2013
váděny v pravidelných intervalech a bude proveden stabilizační řez
úpravy rozsahu prací doporučovaných Ústavem památkové péče
mírnou obvodovou redukcí, aby řezné rány nepřesahovaly 10 cm v
Telč při kontrolních dnech; v rozpočtu města byla schválena částka
RADA
SCHVÁLILA
službys čímž
s.r.o.,
nemají
prokdaný
typ panelů
ké
průměru,
se Počátky
zdravý strom
vzhledem
dobré kompartmen1,000.000,Kč, dotace z regenerace památek činí 765.000,- Kč
využití
a s prodejem
souhlasí.
••poskytnutí•finančního•příspěvku
Občanskému
sdrutalizaci dobře
vyrovná; protokoly
z akustického tomografu FAKOPP
• smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení
práva odpovídajícího
že strom je natolik
zdravý,energetické•
že je dostatečně
odolný
3D dokladují,
vypracování•
průkazů•
náročžení
„Fond
ohrožených
dětí“, Praha
1, ve p.p.č.
výši 1.000,věcnému
břemeni
na p.p.č. 4512/11,
p.p.č. 4513/3,
4526/10, •• zajištění•
proti zlomu
(bezpečnostní
168 %)
p.p.č.
p.p.č. 4526/9
st.p.č. 440/2 v k.ú. Počátky, které jsou
Kč
z 4526/1,
rezervního
fonduarady
nosti•
budov•
(PENB)faktor
ve vlastnictví
města v první
ve vlastnictví Města Počátky (LV 10001), uzavřenou mezi Měs- RADA
NA VĚDOM
etapěBERE
se jedná
o budovy městského muzea, základ• dodatek•č.•9•ke•Smlouvě•o•nájmu•ze•dne•31.12.•2003
tem Počátkypod
a E.ON
Distribuce, a.s.,
se sídlem
České
Budějovipřehled
města sportovní
Počátky k 30.9.2014,
předložený
školy,hospodaření
mateřské školy,
haly, Sokolovny
a
uzavřené
č.j. 1590/2003
mezi
Městem
Počátky
a • ní
ce,
investor
stavby,
na
uložení
kabelového
vedení
NN,
pro
stavbu
vedoucí
finančního
odboru
MěÚ
Počátky
multifunkčního kulturního centra
Kulturním zařízením města Počátky, kterou je pře„Počátky, Moravská, Hejmanecká – obnova NN“, za jednorázovou • porovnání daňových příjmů města Počátky za měsíce leden –
nechána budova Sokolovny v Počátkách do dočas- ••komisi•pro•výběr•zadavatele na Komplexní provedení
úplatu věcného břemene ve výši 157.275,- Kč bez DPH dle platnézáří 2014, s daňovými příjmy za stejné období let 2013, 2012, 2011
ného
užívání
příspěvkové
organizaci; dodatkem se
výběrového
řízení na zhotovitele stavby na akci „Staho ceníku
schváleného
radou města
a 2010, ve vztahu k upravenému rozpočtu
určitoup.p.č.
od • vební
úpravy Palackého
náměstí
ve složezřízenísjednání
věcného nájmu
břemenena
na dobu
p.p.č. 1176/4,
• upravuje
smlouvu odoba
vývoj daňových
příjmů města
PočátkyPočátky“,
za měsíce leden
– září
1.1.
2004
do1184/2,
31.12.2014,
a je p.p.č.
stanoveno
ná-v
ní:
Mgr.
Karel Štefl,
Petrobdobím
Zadák valetech
David
Brýna,
4497/2,
p.p.č.
p.p.č. 1276/2,
4496/1 celkové
a st.p.č. 434
2014
v porovnání
se stejným
2013,
2012,DiS.;
2011,
jemné
za rok
2013
výši 350.000,Kč
akce
je financovaná
z Regionálního
prok.ú. Počátky,
které
jsou ve
ve vlastnictví
Města Počátky
(LV 10001),
2010, 2009
a 2008, ve vztahu
ke schválenémuoperačního
rozpočtu
••úpravu•výše•nájemného•v•městských•nájemních•byJihovýchod
uzavřenou mezi Městem Počátky a E.ON Distribuce, a.s., se síd- • gramu
Rozhodnutí
Ministerstva kultury o poskytnutí příspěvku na oblem České
Budějovice,
F. A. investor
stavby, nájemné:
na uložení kabelového
novu nemovité kulturní památky – sloupu Sv. Jana Nepomuckého
tech,
ve kterých
končí
regulované
Ludmila
stavbu „Počátky,
smrčina
samoty od
– obnova
NN“, RADA
vedení NN, proPočátky
na p.p.č.
4525/1, rejstřík č. ÚSKP 41735/3-3244, v městs kašnou
BERE
NA VĚDOMÍ
Nováčková,
– navýšit
nájemné
1.1.2014
za
jednorázovou
2 úplatu věcného břemene ve výši 13.200,- Kč bez
ské
památkové
zóně
Počátky,
k.ú. a obec Počátky,
okres Pelhřimov,
na 36,- Kč/m /měsíc; Dagmar Holá, Počátky – navý- •• žádost• paní• Sylvy•
Mikoláškové•
a• Václava•
Musila
DPH
dle
platného
ceníku
schváleného
radou
Vysočina;
rozhodnutím
byl
opětovně
uvolněn
účelový
finanční
Kraj
2města; smlouva o
šit nájemné od 1.1.2014 na 32,- Kč/m /měsíc; Gabrio přidělení bytu v Domě s pečovatelskou
službou
smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemepříspěvek ve výši 765.000,- Kč
ela Rajčanová, Počátky – prodloužit nájemní smlouv Počátkách (DPS); rada konstatuje, že v současné
nu byla schválena RM dne 14.3.2006 jako bezúplatná
• sdělení ředitele Základní školy Otokara Březiny Počátky o záa s přihlédnutím
k výši
nabídkové
nájmu
při
době
nemá město v DPS k dispozici žádný volný byt
části p.p.č. 95/1
5) – terasa
v zadní
o výměře
30 m2 (6 xceny
• vu
pronájem
jmovém vzdělávání, o zařazení dětí do školní družiny podle přiložepřidělení
bytu
ponechat
nájemné
v
této
původní
výši
a
žádost
tak szůstává
evidenciprovozní
pro další
posouzení v
části kavárny „U Krobijána“, ul. Tyršova č.p. 535, Počátky, předem
ného seznamu
časovýmvrozvržením
doby
•
uvolnění
některého
vhodného
bytu Březiny Po•• rozložení•
úhrady•
nesplaceného•
nájemného
zaúče2. • případě
určenému zájemci
pí. Simona
Vávrová, trv. bytem
Říčany, za
o činnosti
Základní
školy Otokara
Výroční zprávu
předběžných• informací• souvisejících
pololetí
2013
z nebytových
prostor40,v prvním
nadzemna dobu •• Oznámení•
lem rozšíření
služeb,
za cenu pronájmu
Kč/m2/rok,
čátky 2013/2014
neurčitou,
s tříměsíční
lhůtou
zahájením
zadávacího
řízenívýstavních,
projektu kulturních
„Stavebnía
ním
podlaží
budovyvýpovědní
č.p. 442,
ul. Žirovnická, Počátky, • se
přehled
všech prodejních,
klubových,
• pronajatých
nejvýhodnější kcenovou
na zhotovení
„Statickéhopéče
zajišsportovních
akcí, plánovaných
v Počátkách
v říjnu
předložeúpravy
Palackého
výkonunabídku
zdravotnické
ambulantní
náměstí
Počátky“
na2014,
webových
tění domu
č.p. 30Beutlovi
v Počátkách“,
předloženou
ve bude
výběrovém
řízení
ný vedoucí příspěvkové
Kulturní
zařízení města Počátky
MUDr.
Miloši
s tím,
že částka
hrazena
stránkách
– Věstníkorganizace
veřejných
Zakázek
elektronickou
aukcí fi. AGOS
stavební
a.s., do
Tomáše
ze Štít- ••
• Harmonogram•
informace podané jednatelem
služeb
s.r.o.,
vnákupní
měsíčních
splátkách
od ledna
2014
prosince
projektuVodotechnických
„Transformace
Ústavu
ného
634,
Pelhřimov,
v
celkové
ceně
díla
767.000,Kč
bez
DPH;
o
personálním
zajištění
provozu
na
překladišti
odpadů
v
Počátkách
2014
sociální péče pro mentálně postižené Kraje Vysovýběrového řízení se ve dnech 9.9.2014 (od 08:30 hod.) do 23.9.
a o odchodu 1 zaměstnance do starobního důchodu k 1.11.2014
•• označení• vyhrazené• parkovací• plochy uvnitř obytné
čina“
2014 (do 13:46 hod.) účastnilo 5 firem; výběr dodavatele doporučila • výpis usnesení č. 7 Školské rady při Základní škole Otokara Březóny
před
bytovým
domem
č.p.573
– 23.9.
5742014
svislou
hodnotící
komise
výsledkovým
protokolem
ze dne
ziny Počátky ze dne 23.9.2014 ve věci schválení Výroční zprávy o
značkou
pronabídku
p. Jindřicha
Tunku,
Počátky;
DOPORUČUJE
• dopravní
nejvýhodnější
cenovou
na nákup
a montáže
69 ks RADA
činnosti
školy ve školním roce 2013/2014
•
důvodem
je měřidel
umístění
tabulkypro
s vyznačepři•změně•otevírací•doby•pro•veřejelektronických
tepladodatkové
s dálkovým odečtem
domy s pe- ••variantu•č.•2
p. Jiřího Kukly, trv. bytem Počátky, ve věci
• kladnou odpověď
•
ním
registrační
značky
osobního
automobilu
žadanost
na•
České•
poště• s.p.,
pobočka
Horčovatelskou službou – DPS I., ul. Tyršova č.p. 256 a DPS II., ul. Námožnosti výkupu pozemkových
parcel
v lokalitěPočátky,
Z2 za Sídlištěm
dražní který
č.p. 542,jepředloženou
fi. Koncept postižený
Fast s.r.o., Krušnohorská
tele,
těžce zdravotně
(označení
v Počátkách
ní
ul. č.p. 87, z důvodu snížení pracovních úvazků
v celkovéprůkazu
ceně díla 28.367,63
Kč; správcem bytového
786,aOstrov,
provedení kontrolní
prohlídkyzajišťujících
z podnětu manželů
01)
je držitelem
ZTP a parkovacího
průka- • uzáznam
dvou ostávajících
zaměstnanců
oba nebytového
fondu
města RKplochy
Koubskápřed
s.r.o. bytovým
Pelhřimov byly
předMgr. Lenkyua přepážek
Ing. Luďka Koukalových
dne 29.8.
2014 vetzn.:
věci
zu;
zpevnění
parkovací
domem
služnost
celkem o 1zehodinu
denně,
loženy
celkem
3
nabídky,
dílo
bude
hrazeno
z
fondu
oprav
provádění
nepovolených
terénních
úprav
p.
Vítem
Janko
při
navábylo schváleno usnesením rady č. 17/2007 ze dne
bude zachována otevírací doba v sobotu dopoled• 5.11.2007
nejvýhodnější cenovou nabídku na výměnu stávajících oken v
ženíazeminy
na vlastní pozemky
p.p.č. doba
4135/121
ne
o pracovních
dnech p.p.č.
bude4115/4,
krácena
proa
Domě s pečovatelskou službou Počátky č.p. 256, ul. Tyršova za
p.p.č. 4115/13 a rovněž pak z podnětu p. Víta Janko ze dne 3.9.
••prodej•použitých•stropních•panelů o rozměrech 300
veřejnost o půl hodiny každý den (nově odpoledokna plastová (20 ks čtyřdílných oken s poutcem a příslušenstvím
2014 ve věci provádění navážky v dané lokalitě na pozemek měsxa 3100
x 12 cm, oken
vyjmutých
přialikvidaci
uzavíratelných
ní
otevírací
pondělí,
úterý, čtvrtek
pátek
ks dvoudílných
s poutcem
příslušenstvím),
předloženou
ta Počátky
p.p.č.doba:
4116/3,v navážky
na pozemky
ČR p.p.č.a4127/13,
přístřešků
na
popelnice
TKO
z
lokality
Sídliště
v
Pobude
pouze
do
16:00
hodin,
ve
středu
odpoledne
fi. MV PLAST s.r.o., Pelhřimov, v celkové ceně díla 268.985,- Kč vč.
p.p.č. 4127/14 a dále na navážku zeminy na pozemek pana Víta
čátkách,
v počtu
6 ks,a nebytového
za cenu 250,Kč/ksRK
vč.Koubská
DPH,
bude
otevřeno
od 13:30manž.
hod.Koukalovými
do 17:00 hod., jako
DPH; správcem
bytového
fondu města
Janko p.p.č.
4116/3,až
prováděnou
p.
Adolfu
Sedlákovi,
trv. bytem
současné
době)
s.r.o.
Pelhřimov
byly předloženy
celkemPočátky.
3 nabídkyVodotechnicsplňující kritéria • vrealizaci
optické
kabeláže (dvě optická vlákna pro potřebu města)
stanovená zadavatelem, dílo bude hrazeno z fondu oprav
v prostoru parku podél oplocení areálu Nemocnice Počátky s.r.o. pro
24
zajištění připojení Domu s pečovatelskou službou II. a následnou pří- • uzavření smlouvy o dílo na akci „Zateplení sportovní haly v PoSLOVO HEJTMANA KRAJE VYSOČINA
čátkách“ s fi. HORA s.r.o., Tábor, z důvodu odstoupení fi. Bačina
pravu pro instalaci kabeláže do ulice Nádražní v Počátkách; pokládstavební firma a.s., Pelhřimov, ze soutěže (neuzavření smlouvy); fi.
ku kabeláží provede fi. StaMPI s.r.o. Pelhřimov v průběhu podzimu
Na2014
začátku
každého
roku se nevyhneme
úvahám
tom, co nás v něm
čeká.
osobním
životě
jenřízení
leccos
tušíme.
Ve
HORA
s.r.o.VTábor
předložila
ve nevíme,
výběrovém
druhou
cenově
zemním pracím
v areáluonemocnice
vzhledem
k prováděným
nabídku vnás
ceně
díla 4,187.556,DPH
• žádost dobrovolného
spolku občanů
FOKUS
Vysočina V
o příveřejném
životě víme o některých
důležitých
událostech.
roce, na nejvýhodnější
jehož prahu stojíme,
čekají
troje volby.Kč
Nabez
jaře
volby do
opakovanou žádost p. Jana Prokýška, trv. bytem Počátky, o prospěvek proparlamentu,
rok 2015 za účelem
poskytování
sociálníchaslužeb
oso- •zastupitelstev.
evropského
na podzim
volby senátní
do obecních
nájem
vodní
- návesní
rybník
p.p.č. 76avčlenové
k.ú. Horní
Viímeč;
bám
s
duševním
onemocněním,
případně
jiným
handicapem.
Zastavím se u těch, jež jsou nám nejbližší. Města a obce už pomalu bilancují
svéplochy
čtyřleté
období.
Starostové
místních
je usnesením
rady č. 40/2005
dobunelehkou
neurčitou
rybník
RADA POVĚŘUJE
samospráv
patří dlouhodobě k těm, jimž jejich voliči důvěřují nejvíce.
Myslím,
že oprávněně.
Daří sepronajatý
jim přesnajejich
schválené nájemní smlouvy č.j. 250/05 ze dne 16.3.
• Vodotechnické
služby
Počátky
realizací opatření
na zvýpozici
obce a města
stáles.r.o.
postupně
zvelebovat.
Mimo jiné
i proto, ženasezákladě
nevěnují
politickým hrátkám a půtkám, ale většinou jim
2005, současný nájemce se o nemovitost dobře stará, nájemné
šení odtoku vody při rozvodnění potoka tekoucího od rybníků Dvojde o společnou každodenní práci ve prospěch zájmu občanů.
hradí v pravidelných lhůtách a rada jako orgán oprávněný k uzařákův a Městský během jarního tání a přívalových deštích, v místě
Za krajskou samosprávu bych rád zdůraznil velmi dobrou spoluprácivírání
městnájemních
a obcí s naším
Zároveň
žezesestávající
v blízsmluvúřadem.
neshledává
důvod doufám,
k výpovědi
propustku pod silnicí v ul. Moravská až k toku Počáteckého potoka
ké abudoucnosti
zlepší
součinnost
krajů
s
nově
ustavenou
vládou,
protože
všichni
víme,
že
ta
nebyla
v
minulém
období
ideální.
nájemní smlouvy; o výše uvedeném byl žadatel vyrozuměn již doschvaluje výměnu stávajícího zatrubnění o nedostatečném průObyvatelům
Kraje
Vysočina
přeji vcca
roce
zdraví od
a příznivých
v práci
i v asoukromém
životě.
pisemprožitků
ze dne 12.6.
2014
kopie uzavřené
nájemní smlouvy mu
měru 50 cm
za roury
o průměru
80 2014
– 100hodně
cm, směřující
nebude poskytnuta
mostku pod komunikací do přepadové šachty vedoucí kolem poJiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina
žární nádrže v délce cca 35 m; finanční náklady budou čerpány z RADA NESCHVALUJE
kapitoly „Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni dalších • výměnu starých akumulačních kamen v nájemním bytě domu
č.p. 308 v ul. Rudé armády, pronajatém pí. Ivaně Krejčí; žádost
územních správních úřadů v oblasti krizového řízení“
Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ČÍSLO 47 ZE DNE 25. LISTOPADU 2013
bude znovu posouzena po úhradě dluhu na nájemném
• Dodatek
č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt „Stavební úpra- • opakovanou žádost pí. Nikoly Neuberové o výměnu v současnosti
užívaného
bytuPočátky
č. 6 v zadní
části domu
21 na
vy Palackého
náměstí Počátky“, Prioritní osa 3 – Udržitelný rozvoj
RADA
SCHVÁLILA
služby
s.r.o.,
nemají
pro č.p.
daný
typPalackého
panelů
ké
za byt vsouhlasí.
budově sokolovny č.p. 252, ul. Tyršova
nám. v Počátkách
3.3 Rozvoj a stabilizace
měst a venkovských sídel, Oblast podpory:Občanskému
využití
a s prodejem
••poskytnutí•finančního•příspěvku
sdruv Počátkách;
rada trvá na svém
rozhodnutí
z usnesení č. nároč61/2014
venkovských
číslo projektu:
CZ-1.11/3.3.00/36.01456;
dodat- •• zajištění•
vypracování•
průkazů•
energetické•
žení
„Fond sídel,
ohrožených
dětí“,
Praha 1, ve výši 1.000,ze dne 8.9.2014
bude hledat
pro zlepšení
stávajících
bytokemz byla
schválena fondu
změna rady
data ukončení projektu z 19.12.2014
Kč
rezervního
nosti•
budov•a(PENB)
veřešení
vlastnictví
města
v první
vých podmínek nájemnice
na 31.10. 2015
etapě se jedná o budovy městského muzea, základ• dodatek•č.•9•ke•Smlouvě•o•nájmu•ze•dne•31.12.•2003
ní školy, mateřské školy, sportovní haly, Sokolovny a
uzavřené pod č.j. 1590/2003 mezi Městem Počátky a
multifunkčního kulturního centra
Kulturním zařízením města Počátky, kterou je přeVÁS ZAJÍMÁ:
POLICIE
nechána budova Sokolovny CO
v Počátkách
do dočas- ••komisi•pro•výběr•zadavatele
na Komplexní provedení
ného užívání příspěvkové organizaci; dodatkem se
výběrového řízení na zhotovitele stavby na akci „Staupravuje DO
doba
sjednání nájmu
na dobu určitou od
vební úpravy Palackého náměstí Počátky“, ve složeVLOUPÁNÍ
REKREAČNÍCH
OBJEKTŮ
1.1.
2004
do
31.12.2014,
a
je
stanoveno
celkové
ná- nout
ní: policistům
Mgr. Kareldůležité
Štefl, Petr
Zadák aMajitelům
David Brýna,
DiS.;
informace.
chat dopoOd začátku letošního roku do konce září evidují
policisté
jemné
za
rok
2013
ve
výši
350.000,Kč
akce
je
financovaná
z
Regionálního
operačního
proručujeme,
aby
si
ve
svých
chatách
nezanechávali
v
době
v Kraji Vysočina celkem 158 případů krádeže vloupáním
••úpravu•výše•nájemného•v•městských•nájemních•bygramu
Jihovýchod
nepřítomnosti
cenné
věci.
Je
vhodné
objekt
zabezpečit
do rekreačních objektů. Pachatelé při nich způsobili majitech,
ve akterých
regulované
nájemné: Ludmila
telům
chat
chalupkončí
odcizením
věcí a poškozením
rekre- elektronickým zabezpečením a mechanickými zábrannýBERE NA
Nováčková,
– navýšit
nájemné
od 3.172.000
1.1.2014 RADA
mi prostředky
jakoVĚDOMÍ
jsou například bezpečnostní zámkový
ačního
objektu Počátky
a jejího zařízení
celkovou
škodu
na 36,Kč/m2/měsíc;
Dagmarse
Holá,
Počátky
– navýžádost•
paní•uzamykatelné
Sylvy• Mikoláškové•
Václava•
systém,
mříže,
okenice.a•
Není
dobré Musila
nechákorun.
Policistům
a kriminalistům
podařilo
38 těchto
pří- ••
šit nájemné
od 1.1.2014
na chat
32,- vloupávají
Kč/m2/měsíc;
Gabri- vato sipřidělení
bytu vobjektu
Doměviditelně
s pečovatelskou
službou
u rekreačního
žebřík. Uklizené
by
padů
objasnit. Pachatelé
se do
především
elazajištěná
Rajčanová,
nájemní
smlou- mely
v Počátkách
rada
že v současné
být rovněž (DPS);
všechny
věci,konstatuje,
které by pachatel
mohl při
přes
oknaPočátky
a dveře –zaprodloužit
použití násilí.
Nejčastějším
vu ajes vpřihlédnutím
výši nabídkové
ceny nájmu
při násilném
době nemá
město
v DPS kpoužít.
dispozici
žádný
volný byt
vniknutí
do objektu
Jedná
se především
cílem
rekreačním kobjektu
zahradní nářadí,
motorobytu ponechat
nájemné
v této
původní
výši o sekyry,
a žádost
tak zůstává
v evidenci
další posouzení
v
nářadí
a předměty,
které pro
je možné
využít k pávépřidělení
pily, elektronika,
kuchyňské
nádobí,
rybářské
potřeby,
•
případě
uvolnění
některého
vhodného
bytu
••
rozložení• oblečení,
úhrady• nesplaceného•
nájemného
zaPa2. čení.
Je vhodné
rekreační
objekt
i v zimních
měsících nestarožitnosti,
potraviny a alkoholické
nápoje.
Oznámení•
předběžných•
informací•
pololetí
2013
nebytových
prostor
v prvním
nadzempravidelně
navštěvovat.
Uklizený
sníh budí souvisejících
zdání pohybu
chatel
odcizí
alezprakticky
všechno
co má
nějakou
hodno- ••
se zahájením
řízení
projektu
„Stavební
budovy č.p. 442, ul. Žirovnická, Počátky, majitele
v objektu.zadávacího
Dále je vhodné
všímat
si pohybu
podetu ním
a lzepodlaží
to prodat.
úpravy
Palackého
pronajatých
k výkonu
ambulantní
Počátky“
na webových
osob
a vozidel náměstí
v chatových
oblastech.
Pachatelé
využívají
chaty zdravotnické
zvláště v chladném
počasípéče
také zřelých
MUDr. Miloši
Beutlovi
s případech
tím, že částka
bude
hrazena
stránkách
Zakázek
dojde –k Věstník
vloupáníveřejných
do rekreačního
objektu je pro pok přespání.
Škoda
v těchto
majiteli
vznikne
po- Pokud
v
měsíčních
splátkách
od
ledna
2014
do
prosince
••
Harmonogram•
projektu
„Transformace
Ústavu
licisty
důležité,
aby
majitel
nevstupoval
dovnitř
a tuto
věc
škozením dveří popřípadě okna a zařízení chaty. Dopadesociální péče
propolicii.
mentálně
postižené
Vysooznámil
Vhodné
je poříditKraje
si fotodokuní 2014
pachatele je v případě vloupání do rekreačních objek- neprodleně
•
•
••
vyhrazené
parkovací
plochy
uvnitř
čina“ cenných věcí, policisté ji využijí při pátrání a identůoznačení
velmi obtížné,
neboť •majitelé
často
krádež
zjistíobytné
až po mentaci
zóny
předVlivem
bytovým
domem
č.p.573
– 574
svislou tifikaci odcizených věcí. Policisté provádějí v chatových
delší
době.
časové
prodlevy
dochází
k poškození
dopravní
p. Práci
Jindřicha
Tunku,
Počátky; RADA
DOPORUČUJE
oblastech
nepravidelné preventivní kontroly. V zimních
nebo
zničeníznačkou
některýchpro
stop.
policistům
znesnadňu•
umístění
dodatkové
tabulky
s vyznačepři•změně•otevírací•doby•pro•veřejměsících jsou intenzivnější
a na tyto lokality se zaměřují
je důvodem
i to, že se je
v těchto
lokalitách
pohybuje
menší
množství ••variantu•č.•2
•
ním
registrační
značky
osobního
automobilu
žadataké
policejní
psovodi.
nost
na•
České•
poště• s.p., pobočka Počátky, Horosob, které by se mohly stát svědky vloupání a poskyttele, který je těžce zdravotně postižený (označení
ní ul. č.p. 87, z důvodu snížení pracovních úvazků
01)
a
je
držitelem
průkazu
ZTP
a
parkovacího
průkadvou stávajících zaměstnanců zajišťujících obÚzemní obvod
Počet vloupání Objasněno Škoda u(Kč)
zu; zpevnění parkovací plochy před bytovým domem
služnost u přepážek celkem o 1 hodinu denně, tzn.:
ÚO
Jihlava
43 rady č. 17/2007
7
617.000
bylo
schváleno usnesením
ze dne
bude zachována otevírací doba v sobotu dopoled5.11.2007
ne a o pracovních dnech bude krácena doba pro
ÚO
Třebíč
41
16
574.000
••prodej•použitých•stropních•panelů
o
rozměrech
300
veřejnost o půl hodiny každý den (nově odpoledÚO Žďár nad Sázavou 21
7
1.042.000
x 100 x 12 cm, vyjmutých při likvidaci uzavíratelných
ní otevírací doba: v pondělí, úterý, čtvrtek a pátek
ÚO
Havlíčkův
483.000
přístřešků
naBrod
popelnice23
TKO z lokality 4Sídliště v Pobude pouze do 16:00 hodin, ve středu odpoledne
Krajské
ředitelství
policie
kraje
Vysočina
čátkách,
v počtu 6 ks, 30
za cenu 250,- Kč/ks
vč. DPH,
bude otevřeno až
od 13:30
hod. do
17:00
hod.,
jako
ÚO
Pelhřimov
4
456.000
Oddělení
p. Adolfu Sedlákovi, trv. bytem Počátky. Vodotechnicv současné
době) tisku a prevence, nprap. Martin Dušek
KRAJ CELKEM
158
38
3.172.000
koordinátor prevence
2
5
ŽENA JE OBVINĚNA Z PĚSTOVÁNÍ
KONOPÍ
SLOVO HEJTMANA KRAJE VYSOČINA
Pelhřimovským kriminalistům se podařilo odhalit pěstírnu přes devět kilogramů sušeného konopí a velké množství
konopí v malé obci na Pelhřimovsku. V souvislosti s přípapro jeho
pěstování.
Na začátku každého roku se nevyhneme úvahám o tom, co nás potřeb
v něm čeká.
V osobním
životě nevíme, jen leccos tušíme. Ve
dem vyšetřovatel zahájil trestní stíhání jednašedesátileté Zadrženou jednašedesátiletou ženu vyšetřovatel obvinil
veřejném životě víme o některých důležitých událostech. V roce, na jehož prahu stojíme, nás čekají troje volby. Na jaře volby do
ženy, která je obviněna ze zločinu nedovolené výroby a
zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamevropského parlamentu, na podzim volby senátní a do obecních ze
zastupitelstev.
jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a nými a psychotropními látkami a s jedy. Žena je obviněna
Zastavím se u těch, jež jsou nám nejbližší. Města a obce už pomalu bilancují své čtyřleté období. Starostové a členové místních
s jedy a hrozí jí až deset let vězení.
z toho,
že v místě
svého bydliště
přinejmenším
červensamospráv patří dlouhodobě k těm, jimž jejich voliči důvěřují nejvíce.
Myslím,
že oprávněně.
Daří se
jim přes jejichodnelehkou
Kriminalisté na základě operativního šetření získali po- ce letošního roku do 15. října, kdy byla zadržena kriminapozici obce a města stále postupně zvelebovat. Mimo jiné i proto, že se nevěnují politickým hrátkám a půtkám, ale většinou jim
znatky vedoucí k závěru, že v hospodářském stavení v
jde o společnou každodenní práci ve prospěch zájmu občanů. listy, vypěstovala téměř dvě stovky rostlin konopí, které na
malé obci nedaleko Kamenice nad Lipou dochází k pěs- počátku října sklidila a v prostoru pěstírny sušila v úmyslu
Za krajskou samosprávu bych rád zdůraznil velmi dobrou spolupráci
měst a obcí s naším úřadem. Zároveň doufám, že se v blíztování marihuany. Ve středu 15. října odpoledne provedli
marihuanu.
ké budoucnosti zlepší součinnost krajů s nově ustavenou vládou,získat
protože
všichni víme, že ta nebyla v minulém období ideální.
kriminalisté v objektu domovní prohlídku, při které našli V současné době je žena stíhána na svobodě, v případě
Obyvatelům Kraje Vysočina přeji v roce 2014 hodně zdraví a příznivých prožitků v práci i v soukromém životě.
indoorovou pěstírnu konopí a následně zadrželi ženu, kte- prokázání viny jí hrozí trest odnětí svobody na dva až derá v domě bydlí a byla důvodně podezřelá z pěstování set let.
Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina
por. Bc. Monika Pátková, komisař
uvedených rostlin. Při domovní prohlídce policisté zajistili
POLICISTÉ
KONTROLOVALI ZÁBAVNÍ PODNIKY
Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ČÍSLO 47 ZE DNE 25. LISTOPADU 2013
Policisté na Pelhřimovsku se o uplynulém víkendu zaměři- kolika údery do hlavy a trupu. Protože neuposlechla výzev
abys.r.o.,
svéhoPočátky
jednání nemají
zanechala,
zajistili.
li na kontrolu
zábavních podniků a to zejména na kontrolu policistů,
RADA
SCHVÁLILA
pro policisté
daný typji panelů
ké služby
Při
následné
dechové
zkoušce
nadýchala
1,28
promile.
dodržování
zákona
o
opatřeních
k
ochraně
před
škodavyužití a s prodejem souhlasí.
••poskytnutí•finančního•příspěvku Občanskému sdruPolicisté
u ženy
provedli i průkazů•
test na přítomnost
návykových
mižení
způsobenými
tabákovými
výrobky,
jinými ••
zajištění•
vypracování•
energetické•
nároč„Fond ohrožených
dětí“,
Prahaalkoholem
1, ve výši a1.000,který
byl pozitivní
extázi.vPolicisté
návykovými
látkami.fondu
Kontroly
Kč z rezervního
radyproběhly v rámci všech ob- látek,
nosti•
budov•
(PENB) na
ve amfetamin
vlastnictvíaměsta
první
ženuse
eskortovali
na protialkoholní
záchytnou
oddělení na Pelhřimovsku v nočních hodinách ze pak
etapě
jedná o budovy
městského
muzea, stanici
základ-a
•vodních
dodatek•č.•9•ke•Smlouvě•o•nájmu•ze•dne•31.12.•2003
šetřímateřské
jako přestupek
občanskému
soužití. a
soboty
na neděli.
ní školy,
školy,proti
sportovní
haly, Sokolovny
uzavřené
pod č.j. 1590/2003 mezi Městem Počátky a případ
rámci prováděných
kontrol navíc
Policisté
zkontrolovali
dvěPočátky,
desítky kterou
restauračních
kulturního
centrapolicisté v Pacově zjisKulturním
zařízením přes
města
je pře- V multifunkčního
tili také řidiče pod vlivem alkoholu.
řidič
zařízení
a zábavních
podniků. Uv čtrnácti
osobdomladších
nechána
budova Sokolovny
Počátkách
dočas- ••komisi•pro•výběr•zadavatele
naDevětadvacetiletý
Komplexní provedení
osobního
automobilu
při
dechové
zkoušce
nadýchal
2,34
osmnácti
let
zjistili,
že
jsou
pod
vlivem
alkoholu.
Nejvíce
ného užívání příspěvkové organizaci; dodatkem se
výběrového řízení na zhotovitele stavby na akci „Stave věci zahájili
úkonyPočátky“,
trestního ve
řízení
pro
– upravuje
0,88 promile
nadýchala
dívka.
Pozitivní
doba
sjednánísedmnáctiletá
nájmu na dobu
určitou
od promile.
vební Policisté
úpravy Palackého
náměstí
složez přečinu
ohrožení
pod vlivem
návykové
výsledek
na do
alkohol
měla dechová
zkouška icelkové
u dvou náčtr- podezření
1.1. 2004
31.12.2014,
a je stanoveno
ní: Mgr. Karel
Štefl,
Petr Zadák
a David
Brýna,látky
DiS.;a
dále prověřují.
náctiletých
Jedna
nadýchala
0,83Kč
promile, druhá okolnosti
jemné zadívek.
rok 2013
ve výši
350.000,akce jepřípadu
financovaná
z Regionálního operačního pro0,59 promile. Navíc matka jedné čtrnáctileté dívky, která si
••úpravu•výše•nájemného•v•městských•nájemních•bygramu Jihovýchod
por. Bc. Monika Pátková, komisař
pro
ni pove
vyrozumění
policisty
přišla, ji fyzicky
napadla
nětech,
kterých končí
regulované
nájemné:
Ludmila
Nováčková, Počátky – navýšit nájemné od 1.1.2014 RADA BERE NA VĚDOMÍ
na 36,- Kč/m2/měsíc; Dagmar zemědělství
Holá, Počátky – navý- na
•• žádost•
paní• Sylvy• Mikoláškové• a• Václava• Musila
počátecku
šit nájemné od 1.1.2014 na 32,- Kč/m2/měsíc; Gabrio přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou
ela Rajčanová, Počátky – prodloužit nájemní smlouv Počátkách (DPS); rada konstatuje, že v současné
Zemědělství prošlo v historii naší republiky a potažmo i městem Počátky řadou změn. Pozemková reforma roku 1918
vu a s přihlédnutím k výši nabídkové ceny nájmu při
době nemá město v DPS k dispozici žádný volný byt
přinesla zánik feudálních velkostatků a byla posílena pozice statkářů a začínaly vznikat první státní statky. Další zlom
přidělení bytu ponechat nájemné v této původní výši
a žádost tak zůstává v evidenci pro další posouzení v
byl 23. února 1949, kdy byl přijat zákon o kolektivizaci a zakládání Jednotných zemědělských družstev. Od roku 1951
případě uvolnění některého vhodného bytu
•• rozložení• úhrady• nesplaceného• nájemného• za 2.
se objevovaly první pokusy zakládání JZD, ale celkem bez výsledku. Následně bylo zakládání JZD tlačeno násilnou
pololetí 2013 z nebytových prostor v prvním nadzem- •• Oznámení• předběžných• informací• souvisejících
formou. Tento směr se nevyhnul ani Počátkám a okolním obcím.
se zahájením zadávacího řízení projektu „Stavební
ním podlaží budovy č.p. 442, ul. Žirovnická, Počátky,
úpravy Palackého náměstí
pronajatých k výkonu
zdravotnické ambulantní péče
VescePočátky“ na webových
Počátky
MUDr.
Miloši
s tím,
že částka
bude
hrazena
stránkách
– Věstník
veřejnýchJZD
Zakázek
schůze
zakládajícího
se konala 13. 3. 1956
Zde
vzniklo
JZDBeutlovi
poměrně
dlouho
až v roce
1958.
Prv- Ustavující
měsíčních
splátkách
odpodávány
ledna 2014
prosince
Harmonogram•
projektuMNV
„Transformace
v 800
hodin večer v úřadovně
ve Vesci – taktoÚstavu
uvedení vpřihlášky
do družstva
byly
již vdo
lednu
1958. ••
2014 bylo ustanoveno s 50 zemědělci a celkovou no.sociální
péče
mentálně
Kraje
Předsedou
bylpro
zvolen
Novotnýpostižené
František č.
p. 34Vyso(dnes
Družstvo
•
•
•
••
označení
vyhrazené
parkovací
plochy
uvnitřbylo
obytné
čina“ Jiří) a získal 18 hlasů z 24 přítomných. Místopředvýměrou
310
ha. Na jednu
pracovní
jednotku
vy- Novotný
zóny před
bytovým
domem
č.p.573
– 574 5,60
svislou
pláceno
8,- Kč
a čerpání
naturálií
v hodnotě
Kč sedou se stal Petrů František č. p. 1 (dnes Trčkovi) a zísdopravní
značkou
pro p.Předsedou
Jindřicha družstva
Tunku, Počátky;
DOPORUČUJE
kal 16 hlasů.
Účetním byl Fiala Petr č. p. 7 (dnes Rajdlovi),
také
na pracovní
jednotku.
byl pan RADA
•
důvodem
je umístění
dodatkové
tabulky sbudova
vyznačepři•změně•otevírací•doby•pro•veřejskladník Coufal Ladislav
č. p. 9, rostlinářem Malínek BohuMartínek
Karel
z č. p. 204
(pod nemocnicí,
již ••variantu•č.•2
ním Obhospodařovány
registrační značkybyly
osobního
žada- mírnost
č. p.• na•
13,České•
živočichářem
p. 21.
není).
pozemkyautomobilu
od silnice Počátpoště•Petrů
s.p.,František
pobočkač.Počátky,
Horkterý
jestrana
těžce azdravotně
(označení
Novotném
předsedou
JZD pracovních
p. Petrů František
kytele,
– Ctiboř
levá
Počátky – postižený
Kaliště pravá
strana. Poníp.ul.
č.p. 87, zbyl důvodu
snížení
úvazkůz
01) byly
a je držitelem
ZTP
a parkovacího
1, dále
byl předsedou
Coufal Ladislav.
Největší obzeTakto
pozemky průkazu
rozděleny
mezi
JZD, státnímiprůkastatky č. up.dvou
stávajících
zaměstnanců
zajišťujících
zu; zpevněnízemědělci.
parkovacíTím
plochy
předdojít
bytovým
domem mědělci
ve uVesci
byly Coufal
Ladislav,
Doškářová
a soukromými
mohlo
ke zcelování
služnost
přepážek
celkem
o 1 hodinu
denně,Marie
tzn.:
bylo schváleno
usnesením
rady č. 17/2007
ze dne
František),
Fiala Petr
Rajdlovi),
Havel
pozemků.
Takto družstvo
hospodařilo
do sloučení
do (dnes
budeDoškář
zachována
otevírací
doba(dnes
v sobotu
dopoled5.11.2007
František
pozemky
Ing. Havel
Kříž pro
Jan
konce
roku 1960.
ne a o (dnes
pracovních
dnech
bude Ivanovice),
krácena doba
••prodej•použitých•stropních•panelů
o rozměrech
Doležalovi),
(dnes(nově
Malínek
Pavel),
Největším zemědělcem nad 10 ha v Počátkách
byl 300
pan (dnes
veřejnost
o půlMalínek
hodinyBohumír
každý den
odpoledx 100
x 12 cm,
vyjmutých
při likvidaci
(dnesdoba:
Hrnčířovi),
Němecúterý,
František
(dnesa Němec
Brdlík
Leopold,
Horní
ulice, dnes
optika uzavíratelných
p. Ročeň, dále Nechvátal
ní otevírací
v pondělí,
čtvrtek
pátek
přístřešků
na ze
popelnice
TKO zselokality
Sídliště
Po- Dušan),
Petrů František,
Ryšavý
Tomáš
Bílkovský
Josef
mlýna (říkalo
u Klátů),
Janko vFranbude pouze
do 16:00Tomšík
hodin,Jaroslav,
ve středu
odpoledne
čátkách,
v počtu
6 ks,
za cenu
250,-(dnes
Kč/ksBouzkovi),
vč. DPH, (dnes
Ryšavý
Jiří).až
V roce
1958 dosahuje
dobrých
výsledků
tišek,
Solařová
Emilie
ul. Rudé
armády
bude
otevřeno
od 13:30
hod. do 17:00
hod.,
jako
p. Adolfu
Sedlákovi,
trv.(dnes
bytemVšohájek
Počátky. Jaroslav),
Vodotechnicu pšenice
22,80 q/ha, u brambor 188 q/ha a je v
Všohájek
Petr
ul. Žižkova
Fá- výnosů
v současné
době)
rámci okresu Kamenice nad Lipou hodnoceno velice dobře.
ček Jan ul. Horní.
26
Heřmaneč
Počátky
SLOVO HEJTMANA KRAJE VYSOČINA
Zde se ustavovalo JZD složitě a bylo založeno v roce Zde vznikla ČSSS na majetku družstevního lihovaru, dnes
1957. Prvním předsedou byl Jelínek Alois, následně
zvaném
na „statku“.
to zemědělská
půdaVea
Na začátku každého roku se nevyhneme úvahám o tom, co násmístně
v něm čeká.
V osobním
životě Byla
nevíme,
jen leccos tušíme.
Pavlíček Josef. Zde byla složitost s hospodářstvím bratrů rybníky. Obhospodařovaly pozemky od silnice Počátky –
veřejném životě víme o některých důležitých událostech. V roce, na jehož prahu stojíme, nás čekají troje volby. Na jaře volby do
Vašíčkových, kteří byly vystěhováni, nemovitosti jim ale
na pravé straně (dnes nazýváme Šejby a Strážák),
evropského parlamentu, na podzim volby senátní a do obecních Ctiboř
zastupitelstev.
zůstali ve vlastnictví. Na hospodářství byla nucená správa. na druhé straně od silnice Počátky – Kaliště na levé straZastavím se u těch, jež jsou nám nejbližší. Města a obce už pomalu bilancují své čtyřleté období. Starostové a členové místních
Největší hospodáři nad 10 ha – Doškář František (dnes ně. Vedením spadaly pod ČSSS Žirovnice, kde byl dlouhosamospráv patří dlouhodobě k těm, jimž jejich voliči důvěřují nejvíce.
Myslím, že oprávněně. Daří se jim přes jejich nelehkou
pozemky Hlava Pavel, dům prodán), Dědič Jaroslav, Parp. Dvořák
Stanislav
(pocházel
ze Stojčípozici obce a města stále postupně zvelebovat. Mimo jiné i proto,letým
že se správcem
nevěnují politickým
hrátkám
a půtkám,
ale většinou
jim
kan Jan, Vyvadil Václav, Novák Josef (pozemky i dům pro- na), ředitelství bylo v Kamenici nad Lipou.
jde o společnou každodenní práci ve prospěch zájmu občanů.
dán), Jelínek Alois (dnes Jelínek Oldřich), Bednář Josef Pod hospodářství ČSSS Počátky spadalo i hospodaření
Za krajskou samosprávu bych rád zdůraznil velmi dobrou spolupráci
měst a obcí s naším úřadem. Zároveň doufám, že se v blíz(dnes pozemky bratři Bednářovi Počátky, dům prodán)
Horní Vilímči,
kde hospodařily
pozemcích
ké budoucnosti zlepší součinnost krajů s nově ustavenou vládou,vprotože
všichni víme,
že ta nebyla převážně
v minulém na
období
ideální.
–
Kořínek
Tomáš
(dnes
budova
i
pozemky
prodány),
Holý
Leskovec
Obyvatelům Kraje Vysočina přeji v roce 2014 hodně zdraví a příznivých prožitků v práci i v soukromém životě.
Družstvo bylo založeno v roce 1956 a na přihláškách do František, Roh Josef, Staněk František, Kořínek Antonín
Počátek),hejtman
DoležalKraje
(dnes
vlastní
JZD je většinou datum 21. 6. 1956. Z těchto přihlášek se (dnes vlastní dcery mimo
Jiří Běhounek,
Vysočina
dozvídáme, že např. pan Buček Karel (dnes Švandovi) vlo- dcery), Adamcovi (dnes Truplovi), Bendovi (dnes Stárek),
žil do družstva 24,5 ha zemědělské půdy, 5 dojných krav, 3 Kocmánkovi, Straka, Dejmkovi (dnes Kubů).
Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ČÍSLO 47 ZE DNE 25. LISTOPADU 2013
3 býky na výkrm, 1 prasnici, 2 bahnice, 2 berany, Dále ve Stojčíně hospodařily ČSSS, které spadaly pod
jalovice,
řízení ČSSS Žirovnice. Hospodařily především na pozem5 jehňat, valacha ryzáka 14 roků a klisnu vranka 13 roků.
které byly
v majetku
města
Žirovnice
v k. typ
ú. Stojčín.
RADA
SCHVÁLILA
s.r.o.,
Počátky
nemají
pro daný
panelů
ké služby
Předsedou
JZD byl Kejval Jan, následně Hlava Jindřich, cích,
ČSSS Počátky byl p. Vaníček
využití a hospodářství
s prodejem souhlasí.
skupinářem Kapoun Antonín.
••poskytnutí•finančního•příspěvku
Občanskému sdru- Správcem
(odešel
na Lidmaň),
Vránaprůkazů•
(odešel energetické•
do Žirovnice),náročJanda
Největší
hospodáři
Buček Karel
ha,1,Hlava
Tomáš
20 ••
zajištění•
vypracování•
žení „Fond
ohrožených
dětí“,24,5
Praha
ve výši
1.000,(odešel(PENB)
do bytového
družstva),
Edr Josef
ze
haKč
(dnes
Hlava Jiří),fondu
Kapoun
Antonín 18,81 ha (dnes Ka- František
z rezervního
rady
nosti• budov•
ve vlastnictví
města
v první
bylo správcem
do sloučení
s JZDzákladv roce
Karel). V této obci vstoupila do družstva řada řeme- Žirovnice,
etapě sekterý
jedná
budovy městského
muzea,
•poun
dodatek•č.•9•ke•Smlouvě•o•nájmu•ze•dne•31.12.•2003
kde ještě
pracoval
jakosportovní
rostlinář. haly, Sokolovny a
slníků,
kteří se
stali základem
stavební
skupiny
ní školy,
mateřské
školy,
uzavřené
podnásledně
č.j. 1590/2003
mezi Městem
Počátky
a 1977,
kolektivizace
nebyly centra
jednoduché, práce v zeměsloučeného
„LÍSEK“ města
Počátky.
multifunkčního
kulturního
KulturnímJZD
zařízením
Počátky, kterou je pře- Začátky
dělství obnášela dřinu, těžko by se
bez záhumenkové
První
stavboubudova
v Leskovci
byla drůbežárna,
druhou do
prasečák
nechána
Sokolovny
v Počátkách
dočas-u ••komisi•pro•výběr•zadavatele
na žilo
Komplexní
provedení
prasat, slepic.
všichnistavby
vydrželi
zemědělJanů,
třetíužívání
stavbou byl
kravín, kterýorganizaci;
byl dokončendodatkem
již v roce 1960.
ného
příspěvkové
se krávy,
výběrového
řízení Většinou
na zhotovitele
navakci
„Staství,
byli
zvyklí
na
práci
a
všichni
následně
pomáhali
jako
upravuje doba sjednání
nájmu
na
dobu
určitou
od
vební úpravy Palackého náměstí Počátky“, ve složeProstý
důchodci.
1.1.
2004
do
31.12.2014,
a
je
stanoveno
celkové
nání:
Mgr.
Karel
Štefl,
Petr
Zadák
a
David
Brýna,
DiS.;
JZD bylo založeno v 13. ledna 1956 a vstoupilo do něho 9
chtěl
pomoci zemědělcům,
proto byly
po roce 1947
jemné zasrok
2013 ve
akce
je financovaná
z Regionálního
operačního
prozemědělců
výměrou
110výši
ha. 350.000,Protokol a Kč
soupis vložené- Stát
zřízeny
strojní
traktorové
stanice,
která
byla
zřízena
i
v
Po••úpravu•výše•nájemného•v•městských•nájemních•bygramu
Jihovýchod
ho majetku je datován 5. prosince 1956, družstvo mělo 13
tech,Předsedou
ve kterýchbylkončí
regulované
členů.
Doležal
Stanislav.nájemné: Ludmila čátkách, byla strojně vybavena a pomáhala zemědělcům
v poli aBERE
s přepravou.
Na ty to pracovníky se již zapomíná,
NA VĚDOMÍ
Nováčková,
Počátky
– navýšit
nájemné
od(dnes
1.1.2014
Největší
zemědělci:
Matoušek
František
25 ha
dům RADA
2
ale
těm starším
lze připomenout
- Karel
Povondra
- vena 36,- Kč/m
/měsíc;
Dagmar
Holá, Počátky
– navýžádost•
paní• Sylvy•
Mikoláškové•
a• Václava•
Musila
i pozemky
prodány),
Rasocha
František
18 ha (dnes
po- ••
2
doucí,
traktoristi
Roh
Josef,
Jelínek
Josef,
Krejčí
Václav,
šit nájemné
1.1.2014
na Coufalovi
32,- Kč/m18
/měsíc;
Gabrio přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou
zemky
potomci,oddům
zbořen),
ha (říkalo
se
Josef, Jelínek
Oldřich,
Karel, Dedera
ze
ela Rajčanová,
– prodloužit
nájemní
smlou- Farka
v Počátkách
(DPS);
rada Uxa
konstatuje,
že v současné
u Broučků,
chalupaPočátky
i pozemky
prodány). JZD
hospodařilo
Šejbů,
Brdlík
Jiří,
Coufal
Miroslav,
účetní
Šteflová
Marta
vu
a
s
přihlédnutím
k
výši
nabídkové
ceny
nájmu
při
době
nemá
město
v
DPS
k
dispozici
žádný
volný
byta
do roku 1960, pak následovalo sloučení.
ke konci
roku 1960
a stroje
přidělení bytu ponechat nájemné v této původní výši jiní.
a Traktorová
žádost takstanice
zůstávázanikla
v evidenci
pro další
posouzení
v
Stojčín
následně
odprodány
do JZD.
případě
uvolnění
některého
vhodného bytu
•• rozložení• úhrady• nesplaceného• nájemného• za 2. byly
V této obci bylo JZD založeno k 1. 1. 1956 devíti zeměDalší
zlom nastal
v roce 1961, informací•
kdy se sešli souvisejících
13. února záOznámení•
předběžných•
pololetí 2013 z nebytových prostor v prvním nadzem- ••
dělci. Největší zemědělec byl p. Dvořák Stanislav (dnes
všech JZD zadávacího
(Počátky, Vesce,
Vilímeč,
Prostý,
se zahájením
řízeníHorní
projektu
„Stavební
ním podlaží budovy č.p. 442, ul. Žirovnická, Počátky, stupci
soukromý zemědělec Dvořák Ladislav - říkalo se u Číhalů)
Stojčín,
Heřmaneč
a
Leskovec),
a
všechny
JZD
vstoupiúpravy Palackého náměstí Počátky“ na webových
pronajatých k výkonu zdravotnické ambulantní péče
a Ševčík František 25 ha.
do společného
JZD veřejných
„Lísek“ v Počátkách.
MUDr. Miloši Beutlovi s tím, že částka bude hrazena la stránkách
– Věstník
Zakázek Kanceláře a
Předsedou byl Kožich Bohumil.
dílny
byly v prostoru projektu
dnešního skladu
Prantl u autobusov měsíčních splátkách od ledna 2014 do prosince ••
Harmonogram•
„Transformace
Ústavu
V této obci obhospodařovalo JZD jen část pozemků, prového
nádraží,
dříve
prostory
traktorové
stanice.
Sloučené
2014
sociální
péče
pro
mentálně
postižené
Kraje
Vysotože zde ještě
hospodařil
Československý
státní statek –
•
•
•
družstvo
mělo 334 dojnic, 38 koní, 714 prasat, 1 632 ks
••
označení
vyhrazené
parkovací
plochy
uvnitř
obytné
čina“
dvůr Stojčín, pozemky převážně patřily městu Žirovnice.
zóny před bytovým domem č.p.573 – 574 svislou drůbeže a výměru 1 300 ha, výnosy necelých 20 q/ha.
Na vesnicích
zbyli jen farmáři. V roce 1968 došlo ke změdopravní značkouHorní
pro p.Vilímeč
Jindřicha Tunku, Počátky; RADA
DOPORUČUJE
Družstvo
bylo
založeno
v
roce
1957
a
členské
přihlášky
jsou
•
nám
v
Horní
Vilímči,
kde hospodařil už jen ČSSS a ve
důvodem je umístění dodatkové tabulky s vyznače- ••variantu•č.•2
při•změně•otevírací•doby•pro•veřejdatovány
k 1. 1. 1957.
Do družstva
se celkem
sloučilo žada7 hos- Stojčíně
začalo
hospodařit
jen JZD.
Začaly
se postupně
ním registrační
značky
osobního
automobilu
nost• na•
České•
poště• s.p.,
pobočka
Počátky,
Horpodářství.
Největší
zemědělec
byl Ondřejka
František
č. p. realizovat
investice
stavba snížení
dílen, kravínů,
sušky,úvazků
strojní
tele, který
je těžce
zdravotně
postižený
(označení
ní ul. č.p.
87, z -důvodu
pracovních
1401)
– 16
Fiala Karel
(dnes vlastní
synové) 20 ha.
sloučení byl
předsedou Petrů
Bohumil, obnáa ha,
je držitelem
průkazu
ZTP a4parkovacího
průka- vybavení.
u dvou Po
stávajících
zaměstnanců
zajišťujících
Předsedou
byl
p.
Spurný.
Takto
hospodařilo
JZD do
konce sledně
Povondra
Karel, celkem
Musil Václav
a Heřmánek
zu; zpevnění parkovací plochy před bytovým
domem
služnost
u přepážek
o 1 hodinu
denně, Karel
tzn.:
roku
1960.
roku 1992.
bylo
schváleno usnesením rady č. 17/2007 ze dne dobude
zachována otevírací doba v sobotu dopoledV 5.11.2007
této obci obhospodařovalo JZD jen část pozemků, ještě Mezitím
od 1. 1. 1977
sloučení
- JZDdoba
„Lísek“
ne a odošlo
pracovních
dnechkebude
krácena
proa
zde
hospodařil
Československý
státní
statek,
podobně
jako
hospodářství
ČSSS
a
tím
se
hospodařilo
na
výměře
2
257
••prodej•použitých•stropních•panelů o rozměrech 300
veřejnost o půl hodiny každý den (nově odpoledv obci
Stojčín.
bylydoba:
ustájeny
v kravíně
Leskovec,
x 100
x 12 cm, vyjmutých při likvidaci uzavíratelných ha,nídojnice
otevírací
v pondělí,
úterý,
čtvrteknaa statku,
pátek
a ve
Stojčíně
ustájeno
1 000
Československé
statky
přístřešků
na popelnice TKOstátní
z lokality
Sídliště v Po- v Počátkách
bude pouze
doVesci,
16:00vehodin,
ve bylo
středu
odpoledne
naotevřeno
výkrm a až
v Horní
Vilímči
100
Vznikaly
po vroce
1945
i v za
našem
ČSSS.vč.
Byly
za- býků
čátkách,
počtu
6 ks,
cenuregionu
250,- Kč/ks
DPH,
bude
od 13:30
hod.
do kusů
17:00býků.
hod.,Mladý
jako
byl u Janů
v Leskovci, na Statku, v Počátkách u
kládány
z moci
úřední atrv.
probytem
zemědělce,
kteří
připadly do dobytek
p. Adolfu
Sedlákovi,
Počátky.
Vodotechnicv současné
době)
Janků, ve Stojčíně u Kožichů a Dvořáků, v Prostým u CouČSSS to také nebyly jednoduché roky.
2
7
falů. V pracovním procesu bylo 218 pracovníků.
senážních jam, jímky na kejdu a nového skladu na obilí s
SLOVO HEJTMANA KRAJE VYSOČINA
V roce 1989 došlo ke společenským změnám ve společ- kapacitou 800 tun. Poslední stavba, která není moderninosti a také potažmo v zemědělství. Proběhla transforma- zována, je kravín Vesce, kde ještě máme 80 krav uvázaNa
každého
roku Sb.
se nevyhneme
úvahám o tom,
co nás ných.
v něm čeká. V osobním životě nevíme, jen leccos tušíme. Ve
ce začátku
dle zákona
42/1992
o úpravě majetkových
vztahů
veřejném
životě
víme
o
některých
důležitých
událostech.
V
roce,
na
prahu
stojíme,
nás čekají6troje
volby.traktorů
Na jaře volby
do
a vypořádání majetkových nároků v zemědělských druž- V jehož
rostlinné
výrobě
vlastníme
nových
značky
evropského
parlamentu,
na
podzim
volby
senátní
a
do
obecních
zastupitelstev.
stvech, byly navráceny vlastnická práva k půdě a lesům, CASE a STEYR o síle 95 - 250 koní, dva obilní kombajZastavím
těch, jež jsou
nám nejbližší.
Města aVzniklo
obce užZD
pomalu
čtyřleté období.
a členové
majetek se
bylu rozdělen
oprávněným
osobám.
nybilancují
KLASSsvé
(veškerou
úrodu Starostové
si sklízíme
sami), místních
řezačku
samospráv
patří dlouhodobě k těm, jimž jejich voliči důvěřují nejvíce.
Myslím,
že (ročně
oprávněně.
Daří se
jim přes
jejich
nelehkou
„Lísek“ Počátky.
KLASS
Jaguár
musíme
sklidit
14 000
tun
senáží
pozici
obce a roky
města1991
stále-postupně
zvelebovat.
Mimojednodujiné i proto,ažesiláže),
se nevěnují
hrátkám
půtkám,
ale(5
většinou
jim
Následující
1993 nebyly
také roky
strojepolitickým
na sklizeň
pícnina zn.
KÜHN
sekaček,
jde
o
společnou
každodenní
práci
ve
prospěch
zájmu
občanů.
ché, hodně vlastníků chtělo vyrovnat podíly, peníze ne- 3 shrnovače), secí stroje KÜHN 4m a ty jsme v letošním
Za
krajskou
bych rádna
zdůraznil
spolupráci
měst
a obcí snovým
naším úřadem.
ZároveňHORSCH
doufám, že6m
se záběv blízbyly,
těžko samosprávu
se sháněly peníze
provoz,velmi
řadadobrou
pracovníků
roce
nahradili
secím strojem
ké
budoucnosti
zlepší
součinnost
krajů
s
nově
ustavenou
vládou,
protože
všichni
víme,
že
ta
nebyla
v
minulém
období
ideální.
odešla za lepším do jiných podniků. Po všech peripetiích a ru, dva pluhy Överum a Lenken a další drobné tažné a
Obyvatelům
přeji pracujících
v roce 2014členů
hodněkzdraví
a příznivých
prožitků
úvahách jakKraje
dál, Vysočina
došlo u části
rozhodzávěsné
stroje.v práci i v soukromém životě.
nutí založení nové zemědělské společnosti a tak vzniklo Ročně dosahujeme obratu 95 mil. Kč.
Jiří Běhounek,
hejtman
Krajeschůzi
Vysočina
„Agrodružstvo Počátky“, které v letošním roce oslavilo 20 Pracovníci Agrodružstva
se sešli na
slavnostní
při
let od založení.
dvacátém výročí založení. Připomněli si vše, co se váže
Agrodružstvo
Počátky založilo v roce 1994 67 členů, kteří k zemědělství na Počátecku, připomněli si i naše předky,
Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ČÍSLO 47 ZE DNE 25. LISTOPADU 2013
vlastnili zemědělskou půdu a majetkové podíly. Cílem bylo kteří nám přenechali to nejdůležitější a to zemědělskou
jen zemědělské
hospodaření, bez přidružených výrob a půdu,
ve velice
dobrém
stavu.
Každý
ví, že
RADA
SCHVÁLILA
s.r.o.,
Počátky
nemají
pro zemědělec
daný typ panelů
ké služby
bez
provozování
mlékárny
v
Žirovnici.
Pracovníků
bylo
85.
cena
půdy
nelze
vyčíslit,
půda
je
nenahraditelná
a
přesto
využití a s prodejem souhlasí.
••poskytnutí•finančního•příspěvku Občanskému sdruDnes
družstvo
53 pracovníků.
Přes prvopotíže
založe- ••
každý
den ubývá
téměř 20průkazů•
ha kvalitní
zemědělské
půdy.
zajištění•
vypracování•
energetické•
náročženímá
„Fond
ohrožených
dětí“, Praha
1, ve výši 1.000,ní,Kč
nejistoty
v
ekonomice,
ustálené
výroby,
jsme
se
spoTuto
půdu
už
nám
nikdo
nevrátí.
Že
v
Počátkách
byl
vztah
z rezervního fondu rady
nosti• budov• (PENB) ve vlastnictví města v první
lečně za 20 let vypracovali na solidní zemědělský podnik. k zemědělství u našich předků, je zapsáno i v historii Poetapě se jedná o budovy městského muzea, základ• dodatek•č.•9•ke•Smlouvě•o•nájmu•ze•dne•31.12.•2003
Obhospodařujeme 1 852 ha zemědělské půdy, z toho 640 čátek. V roce 1890 bylo v Počátkách 3 000 obyvatel (bylo
ní školy, mateřské školy, sportovní haly, Sokolovny a
uzavřené pod č.j. 1590/2003 mezi Městem Počátky a
ha trvalých luk, chováme 480 dojných krav červenostraka- jen staré město) a tito obyvatelé chovali 1 400 kusů hověmultifunkčního kulturního centra
Kulturním zařízením města Počátky, kterou je přetých s vlastním obratem stáda, celkově chováme 1 400 ks zího dobytka. To je pro dnešní generaci nepředstavitelné.
nechána budova Sokolovny v Počátkách do dočas- ••komisi•pro•výběr•zadavatele na Komplexní provedení
hovězího dobytka.
Zemědělství patří do naší krajiny, je naší součástí. Bude
ného užívání příspěvkové organizaci; dodatkem se
výběrového řízení na zhotovitele stavby na akci „StaZa posledních 20 let jsme investovali přes 90 mil Kč. V záležet jen na nás, v jakém stavu zachováme zemědělství
upravuje doba sjednání nájmu na dobu určitou od
vební úpravy Palackého náměstí Počátky“, ve složeživočišné výrobě kompletní areál na statku včetně se- našim následníkům, jak vychováme nové zemědělce. A
1.1. 2004 do 31.12.2014, a je stanoveno celkové nání: Mgr. Karel Štefl, Petr Zadák a David Brýna, DiS.;
nážních jam, zpevněného hnojiště, ustájení telátek. V jak se nám to podaří, třeba někdy někdo vyhodnotí za
jemné za rok 2013 ve výši 350.000,- Kč
akce je financovaná z Regionálního operačního proPočátkách jsme zrekonstruovali ustájení telátek, ve Vesci dalších 20 let.
••úpravu•výše•nájemného•v•městských•nájemních•bygramu Jihovýchod
Jelínek Oldřich
ustájení na vysoké podestýlce jalovic, ve Stojčíně proběhtech, ve kterých končí regulované nájemné: Ludmila
předseda Agrodružstva
la rekonstrukce hal pro ustájení býků, rekonstrukce dvou
Nováčková, Počátky – navýšit nájemné od 1.1.2014 RADA BERE NA VĚDOMÍ
na 36,- Kč/m2/měsíc; Dagmar Holá, Počátky – navý- •• žádost• paní• Sylvy• Mikoláškové• a• Václava• Musila
šit nájemné od 1.1.2014 na 32,- Kč/m2/měsíc; Gabrio přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou
ela Rajčanová,
Počátky – prodloužit
nájemní smlourada konstatuje,
že v současné
DS AJETO!
PROZRAZUJE
NĚCOv Počátkách
MÁLO Z(DPS);
PŘÍPRAV
OSLAV
vu a s přihlédnutím k výši nabídkové ceny nájmu při
době nemá město v DPS k dispozici žádný volný byt
JIŽ
10původní
LET výši
JEJICH
ČINNOSTI
přidělení bytu ponechat nájemné
v této
a žádost
tak zůstává v evidenci pro další posouzení v
•
případě uvolnění některého vhodného bytu
•• rozložení• úhrady• nesplaceného• nájemného za 2.
Naši
milí 2013
diváci,
touto cestou
bych vvám
jménem
ce- ••
přízeň
je naše předběžných•
jediná odměnainformací•
za velkou práci
a hodiny
Oznámení•
souvisejících
pololetí
z nebytových
prostor
prvním
nadzemlého
spolku
chtěla
podě- a hodiny
našehozadávacího
volného času,
které
divadlu„Stavební
dáváme.
se zahájením
řízení
projektu
nímdivadelního
podlaží budovy
č.p.AJeTo!
442, ul.Počátky
Žirovnická,
Počátky,
kovat
za vaši stálou,
velkou
a úžasnou
podporu a
ná- Právě
proto
ještě přidáváme
francouzskou
frašku
úpravy
Palackého
pronajatých
k výkonu
zdravotnické
ambulantní
péče
náměstí Počátky“
na webových
vštěvnost
na našich
divadelních
V HLAVĚ
28.11.
2014Zakázek
a také, jak jsme slíMUDr. Miloši
Beutlovi
s tím, že představeních.
částka bude hrazena BROUK
stránkách
– Věstník
veřejných
bili,
budeme ještě projektu
opakovat SLUHU
DVOU PÁNŮ
Když
jsme v loňském
roceod
začali
hrát
komedii
dell´Ar- ••
v měsíčních
splátkách
ledna
2014
do prosince
Harmonogram•
„Transformace
Ústavua
te 2014
Sluha dvou pánů, byli jsme potěšeni velkou účastí to sociální
21.11.2014.
se hrají
od
péčeObě
pro divadelní
mentálně představení
postižené Kraje
Vyso•
•
naoznačení
našich představeních.
Vždyť jen
v Počátkách
Sluhu 19:30
••
vyhrazené• parkovací
plochy
uvnitř obytné
čina“hodin v kině v Počátkách. Předprodej byl již zadvou
ccadomem
1500 diváků,
jsme hájen na obvyklém místě v Lékárně U Sv.Kateřiny.
zónypánů
předshlédlo
bytovým
č.p.573dohromady
– 574 svislou
toto
představení
odehráli
již Jindřicha
19 krát. Někteří
divá- RADA
Touto DOPORUČUJE
cestou bych vás také velice ráda všechny podopravní
značkou
pro p.
Tunku,naši
Počátky;
ci důvodem
viděli komedii
Sluha
dvou
pánů
i
čtyřikrát.
Což
je
na
zvala
na
oslavu• při•změně•otevírací•doby•pro•veřejnarozenin divadelního spolku AJeTo!.
je umístění dodatkové tabulky s vyznače- ••variantu•č.•2
• se to zdá skoro neuvěřitelné je za námi již
dnešní
dobu podleznačky
mého názoru
velký
úspěch a žadamálo- Ano,
ač
ním registrační
osobního
automobilu
nost
na• České• poště• s.p., pobočka Počátky, Horkterý
divadelní
spolekpostižený
se může (označení
těšit tako- deset
práce
vámi a pracovních
pro vás milíúvazků
diváci.
tele,ochotnický
který je těžce
zdravotně
ní ul.letč.p.
87, a
z radosti
důvodus snížení
vou
přízní.
Proto máme
velkou radost.
dobustávajících
jsme pro vás
nacvičili čtrnáct
divadelních
01)diváckou
a je držitelem
průkazu
ZTP a moc
parkovacího
průka- Zau tu
dvou
zaměstnanců
zajišťujících
obO zu;
to horší
bylo vymyslet
hru pro
tuto představení
všemožných
žánrů.
muzikály,
zpevnění
parkovacínovou
plochydivadelní
před bytovým
domem
služnost u přepážek
celkem
o 1 Například
hodinu denně,
tzn.:
sezonu.
Se Sluhou
byla nasazena
laťka
přeci jen
operety, ale
také pohádky,
frašku,dopoledkoncert
bylo schváleno
usnesením
rady č.
17/2007
ze dost
dne komedie,
bude zachována
otevírací
doba v sobotu
vysoko
. Sice jsme ve skrytu doufali, že by fraška atd...
Také
jsme uspořádali
Divadelních
plesů,
5.11.2007
ne a
o pracovních
dnechněkolik
bude krácena
doba
pro
Brouk
v
hlavě
mohla
diváky
zaujmout,
ale
rozhodně
Vinobraní
a
Merendy.
Ta
první,
jak
si
jistě
pamatujete,
••prodej•použitých•stropních•panelů o rozměrech 300
veřejnost o půl hodiny každý den (nově odpoledjsme
nečekali
toto.
Nechci být
Karel
Gott a tvrdit, byla
charitativní
na podporu
našeho
počáx 100
x 12 cm,
vyjmutých
při jako
likvidaci
uzavíratelných
ní otevírací
doba:
v pondělí,záchrany
úterý, čtvrtek
a pátek
žepřístřešků
tentokrát na
jsme
to opravdu,
opravdu
nečekali,
kina ado
podíleli
se na
vy všichni.
Také
popelnice
TKO zale
lokality
Sídliště
v Po- teckého
bude pouze
16:00jste
hodin,
ve ní
středu
odpoledne
alečátkách,
v podstatě
je to6 tak.
Máme
a při- mimo
každý rok
chystáme
zpívanou
mši
vánoční
v počtu
ks, za
cenuzase
250,-vyprodáno
Kč/ks vč. DPH,
budetootevřeno
až od
13:30 hod.
do 17:00
hod.,
jako
dávají
se další
představení.
Za Počátky.
což bychVodotechnicvám všem, v vkostele
Sv. době)
Jana Křtitele v Počátkách. Uspořádali
p. Adolfu
Sedlákovi,
trv. bytem
současné
naši milí diváci, chtěla moc poděkovat, protože vaše jsme pro vás také několik Živých Betlémů a pásem
28
u příležitosti Václavských slavností. Rádi vzpomíná- 2015. Bohužel pořad To všechno odnes čas, bude naSLOVO HEJTMANA KRAJE VYSOČINA
me například na pásmo Písniček z pohádek, které se tolik náročný, že uvedeme pouze tyto dvě představení.
opravdu povedlo. My jsme se vyblbli a vám divákům Neváhejte si proto již dnes zamluvit, či raději rovnou
Na
v něm čeká.
V osobním
životě nevíme,
jen leccos tušíme.
Ve
se začátku
to moc každého
líbilo.  roku se nevyhneme úvahám o tom, co nászakoupit
vstupenky
v Lékárně
U Sv.Kateřiny
nebo obveřejném
životě
víme
o
některých
důležitých
událostech.
V
roce,
na
jehož
prahu
stojíme,
nás
čekají
troje
volby.
Na
jaře
volby
do
A toto vše a samozřejmě i mnohem víc si můžete spo- jednat přes objednávací formulář na www.ajetodivaevropského
parlamentu,
na
podzim
volby
senátní
a
do
obecních
zastupitelstev.
lu s námi připomenout na již zmíněné narozeninové dlo.cz.
Zastavím
se u těch, jež jsou
nám AJeTo!
nejbližší. pod
Městanázvem
a obce užTO
pomalu
bilancují
čtyřletése
období.
Starostové
místních
oslavě divadelního
spolku
Milí
diváci,své
všichni
na vás
těšímea členové
na divadelních
samospráv
dlouhodobě
těm, jimž divadelního
jejich voliči důvěřují
Myslím,
oprávněně.
Daří se jim
přes jejich
nelehkou
VŠECHNOpatří
ODNES
ČAS. kSoučástí
před- nejvíce.
prknech
a tože
nejen
v Počátkách,
protože
je před
námi
pozici
obce
a města
stále postupně
zvelebovat.kulis
Mimoajiné
i proto,již
že dnes
se nevěnují
politickým
hrátkám
a půtkám, ale
většinou
jim
stavení
bude
výstava
našich kostýmů,
jiných
mnoho
zájezdních
vystoupení,
kde
vás také
jde
o
společnou
každodenní
práci
ve
prospěch
zájmu
občanů.
relikvií, která vám pomůže přenést se do různých ob- rádi uvidíme. Bližší informace vám ráda podá Jana
Za
krajskou
bych rád
zdůraznil
velmi dobroudort,
spolupráci
měst a obcí
s naším úřadem.
doufám,
že se v blíz-a
dobí
naší samosprávu
tvorby. Nebude
chybět
narozeninový
Kráslová
v Lékárně
U Sv. Zároveň
Kateřiny.
O termínech
ké
budoucnosti
zlepší
součinnost
krajů
s
nově
ustavenou
vládou,
protože
všichni
víme,
že
ta
nebyla
v
minulém
období
ideální.
promítání nejlepších scének, drby ze zákulisí a hlavně změnách se můžete také informovat na www.ajetoObyvatelům
Kraje
Vysočina
přeji
v
roce
2014
hodně
zdraví
a
příznivých
prožitků
v
práci
i
v
soukromém
životě.
pro vás již nyní připravujeme velký hudební pořad plný divadlo.cz nebo facebooku Divadelní spolek AJeTo!
písniček, vtipných situací a hlavně vzpomínání.
Protože deset let slavíme jen jednou, tak začínáme
již v 18,00 hod v Kině Počátky a to 9. 1. 2015 a 23. 1.
Počátky.
Jiří Běhounek,
hejtman Kraje
Vysočina
Za divadelní
spolek
AJeTo!
Pavlína Krátká
Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ČÍSLO 47 ZE DNE 25. LISTOPADU 2013
RADA SCHVÁLILA
ké služby s.r.o., Počátky nemají pro daný typ panelů
využití a s prodejem souhlasí.
••poskytnutí•finančního•příspěvku Občanskému sdružení „Fond ohrožených dětí“, Praha 1, ve výši 1.000,- •• zajištění• vypracování• průkazů• energetické• náročKč z rezervního fondu rady
nosti• budov• (PENB) ve vlastnictví města v první
etapě se jedná o budovy městského muzea, základ• dodatek•č.•9•ke•Smlouvě•o•nájmu•ze•dne•31.12.•2003
ní školy, mateřské školy, sportovní haly, Sokolovny a
uzavřené pod č.j. 1590/2003 mezi Městem Počátky a
multifunkčního kulturního centra
Kulturním zařízením města Počátky, kterou je přenechána budova Sokolovny v Počátkách do dočas- ••komisi•pro•výběr•zadavatele na Komplexní provedení
ného užívání příspěvkové organizaci; dodatkem se
výběrového řízení na zhotovitele stavby na akci „Staupravuje doba sjednání nájmu na dobu určitou od
vební úpravy Palackého náměstí Počátky“, ve slože1.1. 2004 do 31.12.2014, a je stanoveno celkové nání: Mgr. Karel Štefl, Petr Zadák a David Brýna, DiS.;
jemné za rok 2013 ve výši 350.000,- Kč
akce je financovaná z Regionálního operačního pro••úpravu•výše•nájemného•v•městských•nájemních•bygramu Jihovýchod
tech, ve kterých končí regulované nájemné: Ludmila
Nováčková, Počátky – navýšit nájemné od 1.1.2014 RADA BERE NA VĚDOMÍ
na 36,- Kč/m2/měsíc; Dagmar Holá, Počátky – navý- •• žádost• paní• Sylvy• Mikoláškové• a• Václava• Musila
šit nájemné od 1.1.2014 na 32,- Kč/m2/měsíc; Gabrio přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou
ela Rajčanová, Počátky – prodloužit nájemní smlouv Počátkách (DPS); rada konstatuje, že v současné
vu a s přihlédnutím k výši nabídkové ceny nájmu při
době nemá město v DPS k dispozici žádný volný byt
přidělení bytu ponechat nájemné v této původní výši
a žádost tak zůstává v evidenci pro další posouzení v
případě uvolnění některého vhodného bytu
•• rozložení• úhrady• nesplaceného• nájemného• za 2.
pololetí 2013 z nebytových prostor v prvním nadzem- •• Oznámení• předběžných• informací• souvisejících
se zahájením zadávacího řízení projektu „Stavební
ním podlaží budovy č.p. 442, ul. Žirovnická, Počátky,
úpravy Palackého náměstí Počátky“ na webových
pronajatých k výkonu zdravotnické ambulantní péče
MUDr. Miloši Beutlovi s tím, že částka bude hrazena
stránkách – Věstník veřejných Zakázek
v měsíčních splátkách od ledna 2014 do prosince •• Harmonogram• projektu „Transformace Ústavu
2014
sociální péče pro mentálně postižené Kraje Vyso•• označení• vyhrazené• parkovací• plochy uvnitř obytné
čina“
zóny před bytovým domem č.p.573 – 574 svislou
dopravní značkou pro p. Jindřicha Tunku, Počátky; RADA DOPORUČUJE
důvodem je umístění dodatkové tabulky s vyznače- ••variantu•č.•2 • při•změně•otevírací•doby•pro•veřejním registrační značky osobního automobilu žadanost• na• České• poště• s.p., pobočka Počátky, Hortele, který je těžce zdravotně postižený (označení
ní ul. č.p. 87, z důvodu snížení pracovních úvazků
01) a je držitelem průkazu ZTP a parkovacího průkau dvou stávajících zaměstnanců zajišťujících obzu; zpevnění parkovací plochy před bytovým domem
služnost u přepážek celkem o 1 hodinu denně, tzn.:
bylo schváleno usnesením rady č. 17/2007PODĚKOVÁNÍ
ze dne
bude zachována otevírací doba v sobotu dopoled5.11.2007
ne a o pracovních dnech bude krácena doba pro
••prodej•použitých•stropních•panelů
o rozměrech
300Otokara
veřejnost
půl hodiny
každý
den
odpoledJiž několik let chodím na obědy do jídelny
základní školy
Březiny voPočátkách.
Tímto
bych
rád(nově
poděkoval
všem
x 100 x 12
cm, kuchyně
vyjmutých
při likvidaci
uzavíratelných
ní Bínové
otevírací
doba: v obědy
pondělí,
úterý, čtvrtek
a kpátek
kuchařkám
školní
včetně
jejich vedoucí
paní Jindřišky
za výborné
a bezvadný
přístup
nám
přístřeškůTaké
na popelnice
TKO
z lokality
v Po-Jaroslavu
budeBlažíčkovi
pouze do
hodin,
ve středu
odpoledne
strávníkům.
samozřejmě
děkuji
řediteliSídliště
školy panu
za 16:00
to, že nám
umožňuje
bezproblémový
čátkách,
v počtu
6 ks, za cenu 250,- Kč/ks vč. DPH,
bude otevřeno až od 13:30 hod. do 17:00 hod., jako
přístup
do školní
jídelny.
p. Adolfu Sedlákovi, trv. bytem Počátky. Vodotechnicv současné době)
Za spokojené strávníky
Stanislav Štefl.
2
9
SLOVO HEJTMANA KRAJE VYSOČINA
dRAKIádA 2014 SE VYdAŘILA
Na
začátku
každého
se nevyhneme
úvahám ooddílem
tom, co rodiče
nás v něm
čeká.
osobnímPočátky,
životě nevíme,
leccos
Ve
I letos
se konal
dalšíroku
ročník
Drakiády pořádaný
a děti
TJ V
Spartaku
oddílujen
Sport
protušíme.
všechny,.
veřejném
o některých
důležitých
událostech.
V bylo
roce,příznivé,
na jehož prahu
stojíme, nás
troje volby.
Namoc,
jaře volby
do
Tentokrátživotě
stálé víme
datum
28.9. připadlo
na neděli.
Počasí
bylo slunečno
a i čekají
vítr foukal,
sice ne
ale pro
evropského
parlamentu,
volby
senátní 50
a do
obecních
zastupitelstev.
většinu draků
to stačilo.na
Napodzim
kopci se
vystřídalo
dětí
a za menší
či větší pomoci rodičů, prarodičů, tetiček a strýčků se
Zastavím
se u těch,
ježdraka
jsou nám
nejbližší. Nebe
Městanad
a obce
už pomalu
bilancují
své čtyřleté
období.
a členovéa místních
snažili dostat
svého
do vzduchu.
strážným
kopcem
zdobili
Hurvínci,
draci,Starostové
netopýři, Brumíci
spousta
samospráv
patří dlouhodobě
jimž říše.
jejich Účastníci
voliči důvěřují
nejvíce.
Myslím,
žebuřtíky
oprávněně.
Dařípitíčko,
se jim které
přes jejich
nelehkou
jiných postaviček
z pohádekk atěm,
zvířecí
si potom
mohli
opéci
a vypít
dostali
za odpozici
a města
stále
postupně
zvelebovat.
Mimo
jiné i proto,
že se nevěnují
politickým
půtkám,
alesvětšinou
jim
měnuobce
za svou
snahu.
Tímto
také děkuji
Městu
Počátky
za příspěvek
na nákup
odměnhrátkám
pro děti.a Za
pomoc
organizací
jde
o společnou
každodenníspráci
ve prospěch
zájmu občanů.
děkuji
Pavlíně Smrčkové
rodinou.
Příští drakiáda
bude zase 28.9.2015, těšíme se na Vás a na Vaše děti zase na
Za
krajskoukopci.
samosprávu bych rád zdůraznil velmi dobrou spolupráci měst a obcí s naším úřadem. Zároveň doufám, že se v blízStrážném
ké budoucnosti zlepší součinnost krajů s nově ustavenou
vládou,
protože
všichni
víme, žeTJ
ta Spartak
nebyla v Počátky
minulémLucie
období
ideální.
Za oddíl rodiče
a děti,
Sport
pro všechny,
Bulíčková
Obyvatelům Kraje Vysočina přeji v roce 2014 hodně zdraví a příznivých prožitků v práci i v soukromém životě.
Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina
Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ČÍSLO 47 ZE DNE 25. LISTOPADU 2013
RADA SCHVÁLILA
ké služby s.r.o., Počátky nemají pro daný typ panelů
využití a s prodejem souhlasí.
••poskytnutí•finančního•příspěvku Občanskému sdružení „Fond ohrožených dětí“, Praha 1, ve výši 1.000,- •• zajištění• vypracování• průkazů• energetické• náročKč z rezervního fondu rady
nosti• budov• (PENB) ve vlastnictví města v první
etapě se jedná o budovy městského muzea, základ• dodatek•č.•9•ke•Smlouvě•o•nájmu•ze•dne•31.12.•2003
ní školy, mateřské školy, sportovní haly, Sokolovny a
uzavřené pod č.j. 1590/2003 mezi Městem Počátky a
multifunkčního kulturního centra
Kulturním zařízením města Počátky, kterou je přenechána budova Sokolovny v Počátkách do dočas- ••komisi•pro•výběr•zadavatele na Komplexní provedení
ného užívání příspěvkové organizaci; dodatkem se
výběrového řízení na zhotovitele stavby na akci „Staupravuje doba sjednání nájmu na dobu určitou od
vební úpravy Palackého náměstí Počátky“, ve slože1.1. 2004 do 31.12.2014, a je stanoveno celkové nání: Mgr. Karel Štefl, Petr Zadák a David Brýna, DiS.;
jemné za rok 2013 ve výši 350.000,- Kč
akce je financovaná z Regionálního operačního pro••úpravu•výše•nájemného•v•městských•nájemních•bygramu Jihovýchod
tech, ve kterých končí regulované nájemné: Ludmila
Nováčková, Počátky – navýšit nájemné od 1.1.2014 RADA BERE NA VĚDOMÍ
na 36,- Kč/m2/měsíc; Dagmar Holá, Počátky – navý- •• žádost• paní• Sylvy• Mikoláškové• a• Václava• Musila
šit nájemné od 1.1.2014 na 32,- Kč/m2/měsíc; Gabrio přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou
ela Rajčanová, Počátky – prodloužit nájemní smlouv Počátkách (DPS); rada konstatuje, že v současné
vu a s přihlédnutím k výši nabídkové ceny nájmu při
době nemá město v DPS k dispozici žádný volný byt
přidělení bytu ponechat nájemné v této původní výši
a žádost tak zůstává v evidenci pro další posouzení v
případě uvolnění některého vhodného bytu
•• rozložení• úhrady• nesplaceného• nájemného• za 2.
pololetí 2013 z nebytových prostor v prvním nadzem- •• Oznámení• předběžných• informací• souvisejících
se zahájením zadávacího řízení projektu „Stavební
ním podlaží budovy č.p. 442, ul. Žirovnická, Počátky,
úpravy Palackého náměstí Počátky“ na webových
pronajatých k výkonu zdravotnické ambulantní péče
MUDr. Miloši Beutlovi s tím, že částka bude hrazena
stránkách – Věstník veřejných Zakázek
v měsíčních splátkách od ledna 2014 do prosince •• Harmonogram• projektu „Transformace Ústavu
2014
sociální péče pro mentálně postižené Kraje Vyso•• označení• vyhrazené• parkovací• plochy uvnitř obytné
čina“
zóny před
bytovým domem č.p.573 – 574 svislou
Vážení
čtenáři,
dopravní značkou
p. Jindřicha
Tunku, zpravodaje
Počátky; (PZ)
RADA
DOPORUČUJE
současné
uhrazené pro
předplatné
Počáteckého
vyprší
vydáním čísla prosinec 2014. Pokud chcete
•
je umístění
tabulky
s vyznačeidůvodem
nadále dostávat
PZ dododatkové
své poštovní
schránky
vždy na ••variantu•č.•2
začátku měsíce,při•změně•otevírací•doby•pro•veřejještě před jeho distribucí do počátec•
ním
registrační
značky
osobního
automobilu
žadanost
na•
České•
poště• s.p.,
pobočka
Počátky,
Horkých obchodů, je nutné obnovit si předplatné na rok 2015. Cena PZ pro předplatitele
se nemění
a je
stanovena
tele,
který
je
těžce
zdravotně
postižený
(označení
ní
ul.
č.p.
87,
z
důvodu
snížení
pracovních
úvazků
na 7,50 Kč, v počáteckých obchodech je volně v prodeji za 8,- Kč.
01) a je držitelem průkazu ZTP a parkovacího průkau dvou stávajících zaměstnanců zajišťujících obzu; zpevnění
parkovací
před
bytovým
domem
služnost
u přepážek
celkem
o 1 úmyslně
hodinu denně,
tzn.:
Dále
upozorňujeme,
že naplochy
webové
stránky
města
www.pocatky.cz
je PZ
v elektronické
podobě
umisťován
usnesením
č. 17/2007
dne podobě.
bude zachována otevírací doba v sobotu dopoledsbylo
ccaschváleno
20ti denním
zpožděnímrady
po jeho
distribuci ze
v tištěné
5.11.2007
ne a o pracovních dnech bude krácena doba pro
••prodej•použitých•stropních•panelů
rozměrech(leden
300 – prosinec
veřejnost
o půl
den á(nově
odpoledRoční předplatné pro doručování PZ vo Počátkách
2015)
činíhodiny
90,- Kčkaždý
(12 výtisků
7,50 Kč).
Pro
x 100 x 12 mimo
cm, vyjmutých
likvidaci
uzavíratelných
ní (PZ
otevírací
v pondělí,
pátek
doručování
Počátky = při
zasílání
poštou
činí cena 318,- Kč
7,50 Kč,doba:
poštovné
17,- Kč,úterý,
obálkačtvrtek
2,- Kč).aPředpřístřešků
na popelnice
TKO zvlokality
Sídliště
v Po- centru
bude na
pouze
do 16:00
hodin,
ve středu
platné
je možné
uhradit hotově
Turistickém
informačním
Palackého
náměstí
7 nebo
poštovníodpoledne
poukázčátkách,
v
počtu
6
ks,
za
cenu
250,Kč/ks
vč.
DPH,
bude
otevřeno
až
od
13:30
hod.
do
17:00 hod., jako
kou typu C na jakékoliv pobočce České pošty.
p. Adolfu Sedlákovi, trv. bytem Počátky. Vodotechnicv současné době)
Kulturní zařízení města Počátky
2
10
SLOVO HEJTMANA KRAJE VYSOČINA
KDO JE OBĚT?
Na začátku každého roku se nevyhneme úvahám o tom, co nás v něm čeká. V osobním životě nevíme, jen leccos tušíme. Ve
„Každou osobu, která se cítí být obětí spáchaného trestného činu, je třeba považovat za oběť, pokud nevyjde najevo
veřejném životě víme o některých důležitých událostech. V roce, na jehož prahu stojíme, nás čekají troje volby. Na jaře volby do
opak nebo se nejedná o zcela zjevné zneužití postavení oběti podle zákona. Na postavení oběti nemá vliv, zda byl
evropského parlamentu, na podzim volby senátní a do obecních zastupitelstev.
pachatel zjištěn nebo odsouzen.
Zastavím se u těch, jež jsou nám nejbližší. Města a obce už pomalu bilancují své čtyřleté období. Starostové a členové místních
samospráv patří dlouhodobě k těm, jimž jejich voliči důvěřují nejvíce. Myslím, že oprávněně. Daří se jim přes jejich nelehkou
Právě takto definuje oběť trestného činu Zákon č. 45 /2013 Sb. – „O obětech trestného činu“. Za jeden rok, kdy je zákon
pozici obce a města stále postupně zvelebovat. Mimo jiné i proto, že se nevěnují politickým hrátkám a půtkám, ale většinou jim
v účinnosti, se na jihlavskou poradnu Probační a mediační služby obrátilo více jak sedmdesápět lidí, kteří se ocitli v
jde o společnou každodenní práci ve prospěch zájmu občanů.
nelehké životní situaci. Poradkyně paní Mgr.Karásková a Mgr. Kuklová pomáhají lidem se zorientovat v oblasti trestního
Za krajskou samosprávu bych rád zdůraznil velmi dobrou spolupráci měst a obcí s naším úřadem. Zároveň doufám, že se v blízřízení a vyrovnat se s dopady trestného činu. V rámci komplexnosti poskytovaných služeb obětem je nabízena i právní
ké budoucnosti zlepší součinnost krajů s nově ustavenou vládou, protože všichni víme, že ta nebyla v minulém období ideální.
a psychosociální podpora, včetně návazné psychoterapie.
Obyvatelům Kraje Vysočina přeji v roce 2014 hodně zdraví a příznivých prožitků v práci i v soukromém životě.
Obětí trestného činu se rozumí člověk, jemuž byla nebo měla být způsobena majetková
Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina
či nemajetková újma anebo pokud se na jeho úkor pachatel trestného činu nezákonně obohatil.
Samostatnou kategorií jsou takzvaně zvlášť zranitelné oběti. Těmi jsou děti, mentálně, fyzicky či psychicky postižení
lidé anebo
oběti sexuálních trestných činů. Mezi ně například patří i oběti domácího násilí nebo oběti trestného činu
Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ČÍSLO 47 ZE DNE 25. LISTOPADU 2013
obchodování s lidmi. Zvlášť zranitelné oběti mají v rámci zákona zajištěnou vyšší míru podpory a práv.
RADA SCHVÁLILA
ké služby s.r.o., Počátky nemají pro daný typ panelů
Služby obětem trestného činu jsou proObčanskému
všechny klienty
bezplatné
a anonymní.
Poradenství
je nabízeno všem lidem bez
využití
a s prodejem
souhlasí.
••poskytnutí•finančního•příspěvku
sdruohledu
druhohrožených
trestného činu
nebo
na stav
řízení. V
rámci projektu
„Proč zrovna
já“ je PMS
hradí díkynáročdotaci
•• zajištění•
vypracování•
průkazů•
energetické•
žení na
„Fond
dětí“,
Praha
1, vetrestního
výši 1.000,Evropského
strukturálního
fondu v operačním programu Lidskénosti•
zdrojebudov•
a zaměstnanost.
Kč z rezervního
fondu rady
(PENB) ve vlastnictví města v první
etapě se jedná o budovy městského muzea, základ• dodatek•č.•9•ke•Smlouvě•o•nájmu•ze•dne•31.12.•2003
ní školy,
mateřské9,školy,
sportovní haly, Sokolovny a
uzavřené
pod
č.j.
1590/2003
mezi
Městem
Počátky
a
Veřejnost se může obrátit na středisko Probační a mediační služby,
tř. Legionářů
Jihlava,
multifunkčního
kulturního
centra
Kulturním
zařízením
města
Počátky,
kterou
je
přetel: 567 563 371 nebo 567 563 374, e-mail: [email protected], [email protected]
nechána budova Sokolovny v Počátkách do dočas- ••komisi•pro•výběr•zadavatele na Komplexní provedení
ného užívání příspěvkové organizaci; dodatkem se
výběrového řízení na zhotovitele stavby na akci „Staupravuje doba sjednání nájmu na dobu určitou od
vební úpravy Palackého náměstí Počátky“, ve slože1.1. 2004 do 31.12.2014, a je stanoveno celkové nání: Mgr. Karel Štefl, Petr Zadák a David Brýna, DiS.;
jemné za rok 2013 ve výši 350.000,- Kč
akce je financovaná z Regionálního operačního pro••úpravu•výše•nájemného•v•městských•nájemních•bygramu Jihovýchod
tech, ve kterých končí regulované nájemné: Ludmila
Nováčková, Počátky – navýšit nájemné od 1.1.2014 RADA BERE NA VĚDOMÍ
na 36,- Kč/m2/měsíc; Dagmar Holá, Počátky – navý- •• žádost• paní• Sylvy• Mikoláškové• a• Václava• Musila
šit nájemné od 1.1.2014 na 32,- Kč/m2/měsíc; Gabrio přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou
ela Rajčanová, Počátky – prodloužit nájemní smlouv Počátkách (DPS); rada konstatuje, že v současné
vu a s přihlédnutím k výši nabídkové ceny nájmu při
době nemá město v DPS k dispozici žádný volný byt
přidělení bytu ponechat nájemné v této původní výši
a žádost tak zůstává v evidenci pro další posouzení v
případě uvolnění některého vhodného bytu
•• rozložení• úhrady• nesplaceného• nájemného• za 2.
pololetí 2013 z nebytových prostor v prvním nadzem- •• Oznámení• předběžných• informací• souvisejících
se zahájením zadávacího řízení projektu „Stavební
ním podlaží budovy č.p. 442, ul. Žirovnická, Počátky,
úpravy Palackého náměstí Počátky“ na webových
pronajatých k výkonu zdravotnické ambulantní péče
MUDr. Miloši Beutlovi s tím, že částka bude hrazena
stránkách – Věstník veřejných Zakázek
v měsíčních splátkách od ledna 2014 do prosince •• Harmonogram• projektu „Transformace Ústavu
2014
sociální péče pro mentálně postižené Kraje Vyso•• označení• vyhrazené• parkovací• plochy uvnitř obytné
čina“
zóny před bytovým domem č.p.573 – 574 svislou
dopravní značkou pro p. Jindřicha Tunku, Počátky; RADA DOPORUČUJE
důvodem je umístění dodatkové tabulky s vyznače- ••variantu•č.•2 • při•změně•otevírací•doby•pro•veřejním registrační značky osobního automobilu žadanost• na• České• poště• s.p., pobočka Počátky, Hortele, který je těžce zdravotně postižený (označení
ní ul. č.p. 87, z důvodu snížení pracovních úvazků
01) a je držitelem průkazu ZTP a parkovacího průkau dvou stávajících zaměstnanců zajišťujících obzu; zpevnění parkovací plochy před bytovým domem
služnost u přepážek celkem o 1 hodinu denně, tzn.:
bylo schváleno usnesením rady č. 17/2007 ze dne
bude zachována otevírací doba v sobotu dopoled5.11.2007
ne a o pracovních dnech bude krácena doba pro
••prodej•použitých•stropních•panelů o rozměrech 300
veřejnost o půl hodiny každý den (nově odpoledx 100 x 12 cm, vyjmutých při likvidaci uzavíratelných
ní otevírací doba: v pondělí, úterý, čtvrtek a pátek
přístřešků na popelnice TKO z lokality Sídliště v Pobude pouze do 16:00 hodin, ve středu odpoledne
čátkách, v počtu 6 ks, za cenu 250,- Kč/ks vč. DPH,
bude otevřeno až od 13:30 hod. do 17:00 hod., jako
p. Adolfu Sedlákovi, trv. bytem Počátky. Vodotechnicv současné době)
2
11
SLOVO HEJTMANA KRAJE VYSOČINA
NOC S HROU A KNIHOU
Na začátku každého roku se nevyhneme úvahám o tom, co nás v něm čeká. V osobním životě nevíme, jen leccos tušíme. Ve
V pátek 10.
října
v 18.
hodin odstartovala
zajímavá V
akce
postavách
či zápletkách
úplně
veřejném
životě
víme
o některých
důležitých událostech.
roce, na
jehož prahu
stojíme, násněkterých
čekají trojeknih.
volby.Byť
Nanebylo
jaře volby
do
v
rámci
týdne
knihoven.
Městská
knihovna
Počátky
v
čele
jednoduché
přizpůsobit
náročnost
podobně
upravených
evropského parlamentu, na podzim volby senátní a do obecních zastupitelstev.
s Pavlou se
Suchánkovou
společně
s Klubem
deskových
herbilancují
věku asvé
znalostem
zúčastněných
a ne
všechnymístních
děti se
Zastavím
u těch, jež jsou
nám nejbližší.
Města
a obce užher
pomalu
čtyřleté období.
Starostové
a členové
stihly
vystřídat,
myslíme
si,
že
se
akce
povedla.
Děti
se
uspořádali
noc
plnou
knih
a
her
pro
děti
ze
základní
škosamospráv patří dlouhodobě k těm, jimž jejich voliči důvěřují nejvíce. Myslím, že oprávněně. Daří se jim přes jejich nelehkou
ly.
Zúčastnilo
se
celkem
13
přihlášených
dětí
plus
několik
velmi
dobře
bavily
a
v
přestávkách
mezi
hrami
čile
listovapozici obce a města stále postupně zvelebovat. Mimo jiné i proto, že se nevěnují politickým hrátkám a půtkám, ale většinou jim
ratolestí
organizátorů.
Cílem
byloveseznámit
s krásným
jde
o společnou
každodenní
práci
prospěchděti
zájmu
občanů. ly vyhlédnutými knihami. Tuto akci chceme příští rok určitě
prostředím
místní
knihovny
a
zároveň
si
zahrát
moderní
znovu
Zajisté
se podaří
ještě
lépe propojit
dva
Za krajskou samosprávu bych rád zdůraznil velmi dobrou spolupráci
městzopakovat.
a obcí s naším
úřadem.
Zároveň
doufám,
že se v blízhry
z
nabídky
Klubu
deskových
her.
Nakonec
děti
přespaly
nádherné
světy
svět
knih
a
svět
deskových
her.
Na
závěr
ké budoucnosti zlepší součinnost krajů s nově ustavenou vládou, protože všichni víme, že ta nebyla v minulém období ideální.
bychomprožitků
rádi poděkovali
základní
školy, že ve škole
přímo v knihovně
a v sobotu
ráno
si tak
odnesly
Obyvatelům
Kraje Vysočina
přeji
v roce
2014
hodnědomů
zdravínea příznivých
v práci i v řediteli
soukromém
životě.
zapomenutelný zážitek. Snažili jsme se propojit svět knih zorganizoval přihlášení dětí a akce tak měla hojnou účast.
noc
s hrou a hejtman
knihou 2015.
a deskových her, jelikož řada her je inspirováno přímo Již nyní se těšíme naJiří
Běhounek,
Kraje Vysočina
knihami. Některé, zejména vyprávěcí hry, pak lze snadno
Za organizátory Štěpán Černoš
herně přizpůsobit a vyzkoušet tak znalosti a přehled dětí o
Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ČÍSLO 47 ZE DNE 25. LISTOPADU 2013
RADA SCHVÁLILA
••poskytnutí•finančního•příspěvku Občanskému sdružení „Fond ohrožených dětí“, Praha 1, ve výši 1.000,Kč z rezervního fondu rady
• dodatek•č.•9•ke•Smlouvě•o•nájmu•ze•dne•31.12.•2003
uzavřené pod č.j. 1590/2003 mezi Městem Počátky a
Kulturním zařízením města Počátky, kterou je přenechána budova Sokolovny v Počátkách do dočasného užívání příspěvkové organizaci; dodatkem se
upravuje doba sjednání nájmu na dobu určitou od
1.1. 2004 do 31.12.2014, a je stanoveno celkové nájemné za rok 2013 ve výši 350.000,- Kč
••úpravu•výše•nájemného•v•městských•nájemních•bytech, ve kterých končí regulované nájemné: Ludmila
Nováčková, Počátky – navýšit nájemné od 1.1.2014
na 36,- Kč/m2/měsíc; Dagmar Holá, Počátky – navýšit nájemné od 1.1.2014 na 32,- Kč/m2/měsíc; Gabriela Rajčanová, Počátky – prodloužit nájemní smlouvu a s přihlédnutím k výši nabídkové ceny nájmu při
přidělení bytu ponechat nájemné v této původní výši
•• rozložení• úhrady• nesplaceného• nájemného• za 2.
pololetí 2013 z nebytových prostor v prvním nadzemním podlaží budovy č.p. 442, ul. Žirovnická, Počátky,
pronajatých k výkonu zdravotnické ambulantní péče
MUDr. Miloši Beutlovi s tím, že částka bude hrazena
v měsíčních splátkách od ledna 2014 do prosince
2014
•• označení• vyhrazené• parkovací• plochy uvnitř obytné
zóny před bytovým domem č.p.573 – 574 svislou
dopravní značkou pro p. Jindřicha Tunku, Počátky;
důvodem je umístění dodatkové tabulky s vyznačením registrační značky osobního automobilu žadatele, který je těžce zdravotně postižený (označení
01) a je držitelem průkazu ZTP a parkovacího průkazu; zpevnění parkovací plochy před bytovým domem
bylo schváleno usnesením rady č. 17/2007 ze dne
5.11.2007
••prodej•použitých•stropních•panelů o rozměrech 300
x 100 x 12 cm, vyjmutých při likvidaci uzavíratelných
přístřešků na popelnice TKO z lokality Sídliště v Počátkách, v počtu 6 ks, za cenu 250,- Kč/ks vč. DPH,
p. Adolfu Sedlákovi, trv. bytem Počátky. Vodotechnic-
ké služby s.r.o., Počátky nemají pro daný typ panelů
využití a s prodejem souhlasí.
•• zajištění• vypracování• průkazů• energetické• náročnosti• budov• (PENB) ve vlastnictví města v první
etapě se jedná o budovy městského muzea, základní školy, mateřské školy, sportovní haly, Sokolovny a
multifunkčního kulturního centra
••komisi•pro•výběr•zadavatele na Komplexní provedení
výběrového řízení na zhotovitele stavby na akci „Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky“, ve složení: Mgr. Karel Štefl, Petr Zadák a David Brýna, DiS.;
akce je financovaná z Regionálního operačního programu Jihovýchod
RADA BERE NA VĚDOMÍ
•• žádost• paní• Sylvy• Mikoláškové• a• Václava• Musila
o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou
v Počátkách (DPS); rada konstatuje, že v současné
době nemá město v DPS k dispozici žádný volný byt
a žádost tak zůstává v evidenci pro další posouzení v
případě uvolnění některého vhodného bytu
•• Oznámení• předběžných• informací• souvisejících
se zahájením zadávacího řízení projektu „Stavební
úpravy Palackého náměstí Počátky“ na webových
stránkách – Věstník veřejných Zakázek
•• Harmonogram• projektu „Transformace Ústavu
sociální péče pro mentálně postižené Kraje Vysočina“
RADA DOPORUČUJE
••variantu•č.•2 • při•změně•otevírací•doby•pro•veřejnost• na• České• poště• s.p., pobočka Počátky, Horní ul. č.p. 87, z důvodu snížení pracovních úvazků
u dvou stávajících zaměstnanců zajišťujících obslužnost u přepážek celkem o 1 hodinu denně, tzn.:
bude zachována otevírací doba v sobotu dopoledne a o pracovních dnech bude krácena doba pro
veřejnost o půl hodiny každý den (nově odpolední otevírací doba: v pondělí, úterý, čtvrtek a pátek
bude pouze do 16:00 hodin, ve středu odpoledne
bude otevřeno až od 13:30 hod. do 17:00 hod., jako
v současné době)
2
12
SLOVO HEJTMANA KRAJE VYSOČINA
MY OBYČEJNÍ A NEOBYČEJNÍ LIDÉ
Na začátku
každého
roku se znevyhneme
úvahám
o tom, zapamatování
co nás v něm čeká.
osobním životě nevíme, jen leccos tušíme. Ve
Seriál
ze života,
vyprávění,
dokumentů,
pro osvětu,
i pro Vzasmání…
veřejném
životě
víme
o
některých
důležitých
událostech.
V
roce,
na
jehož
prahu
stojíme,
nás čekají troje volby. Na jaře volby do
PŘÍBĚHY ZDRAVOTNICKÉ
evropského
parlamentu,
na
podzim
volby
senátní
a
do
obecních
zastupitelstev.
Nemocnice v našem městečku byla historicky jedna z prv- ho přístroje je odhadem pro dva až tři okresy- jde spíše
Zastavím
se u těch,
jsou nám
nejbližší.
Města
a obcevznikly
už pomalu
bilancují své čtyřleté
období.
Starostové
a členovéTéž
místních
včasného
dojezdu
nemocného.
jsem
o problematiku
ních v oblasti
mezijež
Prahou
a Vídní.
Teprve
později
samospráv
patří
dlouhodobě
k těm,
jimž
jejich či
voliči
důvěřují nejvíce.
Myslím,za
žeCT
oprávněně.
Daří se jim přes
jejich nelehkou
se přimluvil
pro pelhřimovskou
nemocnici.
K ceně
okolní bývalé
okresní
nemocnice
v J.
Hradci,
Pelhřimově,
pozici
obce
a městanebo
stálerakouském
postupně zvelebovat.
Mimo
jiné bez
i proto,černobílého
že se nevěnují
politickým
půtkám, počítat
ale většinou
jim
přístroje
13 hrátkám
mil. Kč amusíme
nezbytTáboře,
Dačicích,
St. Poltenu….
Není
jde
o
společnou
každodenní
práci
ve
prospěch
zájmu
občanů.
zajímavosti, že ve svém oboru se slušně uživil v Počátkách né náklady s vyčleněním a vyškolením obsluhy pro neZa
krajskouokolí
samosprávu
bych
rád zdůraznil
velmi dobrou
spolupráci
měst a obcí
s naším
úřadem.
doufám, žestavebně
se v blízslužbu
(např.
úrazy Zároveň
apod.), přirozeně
a blízkém
jen MUDr.
Ekschlager
konající
základní
lé- přetržitou
ké
budoucnosti
zlepší
součinnost
krajů
s
nově
ustavenou
vládou,
protože
všichni
víme,
že
ta
nebyla
v
minulém
období
ideální.
upravit
prostory
pro
vlastní
přístroj,
pro
lékaře
a
sestry
kařskou péči. V nemocnici sloužící lidem ve městě i daleObyvatelům
Kraje
2014 hodně
zdraví a příznivých
prožitkůZanedlouho
v práci i v soukromém
životě.
se zázemím.
byl nahrazen
přístrojem jiným
kém okolí byli
dva,Vysočina
nebo tří přeji
lékařiv sroce
řádovými
zdravotnickými
sestrami. Dále jeden zubař, jeden dentista (dodnes tu jsou – barevným- za více jak 35 mil. Kč. Nedovedu posoudit
Jiří Běhounek,
hejtman
Kraje Vysočina
s výší ceny
přístroje
a mlčím.
dva lékaři) a v obvodu působila i kvalifikovaná porodní ses- cenu barevného rozlišení
tra. I když počet obyvatel města a okolí spíše klesal počet Soudím, že tak tomu bylo ve všech nemocnicích okresního formátu. Za totáče, když
praktických lékařů, oddělení
Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ČÍSLO 47 ZE DNE 25. LISTOPADU 2013
ho potřeboval k vyšetření
v nemocnici a s nimi i počet
jeden můj známý byl salékařů a ostatního personáRADA SCHVÁLILA
ké služby s.r.o., Počátky nemají pro daný typ panelů
nitkou odvezen do Plzně,
lu narůstal. V době zrušení
využití a s prodejem souhlasí.
••poskytnutí•finančního•příspěvku Občanskému sdruprotože u dalšího v Hradci
nemocnice zde našlo uplatžení „Fond ohrožených dětí“, Praha 1, ve výši 1.000,- •• zajištění• vypracování• průkazů• energetické• náročKrálové nebylo vyšetření z
nění přes 110 zaměstnaKč z rezervního fondu rady
nosti• budov• (PENB) ve vlastnictví
města v první
nějakých důvodů možné.
ných. Obdobný růst zažilo
etapě
se
jedná
o
budovy
městského
muzea, základ•zdravotnictví
dodatek•č.•9•ke•Smlouvě•o•nájmu•ze•dne•31.12.•2003
Když posloucháme
zdrav celé zemi. V
ní
školy,
mateřské
školy,
sportovní
haly,
Sokolovny
a
uzavřené
pod
č.j.
1590/2003
mezi
Městem
Počátky
a
votnické odborníky
v teleroce 1992 vydával stát na
multifunkčního
kulturního
centra
Kulturním
zařízením
města
Počátky,
kterou
je
převizi, člověk neví, zda má
zdravotní péči mimo zdranechána
budova
Sokolovny
v Počátkách do dočas- ••komisi•pro•výběr•zadavatele
na Komplexní
nebo se provedení
smát. Háplakat,
votní
pojištění
navíc 52
mld.
ného
užívání
příspěvkové
organizaci;
dodatkem
se
výběrového
řízení
na
zhotovitele
stavby
na akci
„Stadejte, ve kterých
ministerKč. O rok později 57 mld. Kč
upravuje
vební úpravy Palackého náměstí
ve složestvech Počátky“,
se nejčastěji
měnili
a nyní
je to jiždoba
přes sjednání
300 mld. nájmu na dobu určitou od
2004
do 31.12.2014,
ní: Mgr. Karel Štefl, Petr Zadák
a David
Brýna, každé
DiS.;
To uhádne
ministři?
Kč1.1.
ročně.
Opakujimimo pe- a je stanoveno celkové nájemné
za
rok
2013
ve
výši
350.000,Kč
akce
je
financovaná
z
Regionálního
operačního
promalé dítě. Je to řešením?
níze ze zdravotních pojišťo••úpravu•výše•nájemného•v•městských•nájemních•bygramu
Jihovýchod
Přirozeně že není. Zajímá
ven. Úmrtnost klesla u novotech, ve
kterých
končí regulované
rozenců
i seniorů
a posunula
své hranicenájemné:
dále přes Ludmila
věk 70-ti vás počet pacientů na jednoho lékaře podle odbornosti
NA VĚDOMÍ
– navýšit
nájemné
oddříve
1.1.2014
u nás aBERE
v okolních
zemích? Z hromady čísel- podle toho,
let.Nováčková,
Po revoluci vPočátky
roce 1989
se rozšířil
sortiment
nedo- RADA
2
na 36,- Kč/m
/měsíc;léků.
Dagmar
Holá,
Počátky
– navýSylvy•
Mikoláškové•
a• Václava•
jakžádost•
to kterépaní•
skupině
zdravotníků
vyhovuje
se určitěMusila
nic rostatkových
zahraničních
Tím jak
ceny
prakticky
všech ••
2
šitpostupně
nájemnérostly,
od 1.1.2014
32,- Kč/m
/měsíc;
Gabrio přidělení
bytu vAsi
Domě
pečovatelskou
nedozvíte.
nebylis dobří
v počtech službou
řeknete
léků
uživí se vnaPočátkách
bez
problémů
dvě zumného
ela Rajčanová,
Počátky
– prodloužit
smlou(DPS); jakmile
rada konstatuje,
současné
se rázem změní,
přejde řečže
na vpeníze.
Nelékárny
i když zanikla
klasická
nemocnice nájemní
i dětské lázně.
Z si.vToPočátkách
vu
a
s
přihlédnutím
k
výši
nabídkové
ceny
nájmu
při
době
nemá
město
v
DPS
k
dispozici
žádný
volný byta
toho bychom mohli usuzovat, že stát je finančně k neutahá- znám mnoho oborů lidské činnosti mimo zdravotnictví
bytu ponechat
nájemné
v této původní
a žádost tak
zůstává
evidenci
pro dalšíboom.
posouzení
v
kde
nastal vtakový
mimořádný
U bank
ní.přidělení
Ve skutečnosti
je to on a právě
ve jmenované
oblastivýši
též bankovnictví,
•
případě
uvolnění
některého
vhodného
bytu
••
rozložení•
úhrady•
nesplaceného•
nájemného
za
2.
se
situace
bolestně
pozvolna
mění.
Dát
na
zdravotnické
poněkud nemocný.
Oznámení•
informací•
z nebytových
prostor
v prvním
odbory
– nikdy předběžných•
nebylo v naší zemi
v oblastisouvisejících
zdravotnictví
V pololetí
začátcích2013
nových
možností chtěl
každý
okresní nadzemšpitál mít ••
seAzahájením
zadávacího
řízení
projektu
„Stavební
podlaží budovy
č.p.Důvod?
442, ul.Na
Žirovnická,
teď hádejme
kdo je ve větší
bryndě
my klienti,
nebo
CTním
(počítačový
tomograf).
západě hoPočátky,
má kde hůř.
úpravy Palackého náměstí Počátky“ na webových
pronajatých
k výkonu
zdravotnické
ambulantní
péče lékaři?
kdo
a je to výborný
pomocník
pro rychlé stanovení
diagnózy.
MUDr.
Miloši Beutlovi
tím,více
že částka
bude
hrazena
stránkách – Věstník veřejných Zakázek
Jako
neodborník
jsem se sptal
odborníků.
Odpovědi?
v
měsíčních
splátkách
od
ledna
2014
do
prosince
••
Harmonogram•
Příště:
Příběhy o jídle projektu „Transformace Ústavu
Obojí platí. Zvláště v případě, kdy klient je např. v bezvě2014Ale. Ptám se jaké ale? Ale využitelnost tak drahésociální péče pro mentálně postižené Kraje
VysoJ. Třebický
domí.
•• označení• vyhrazené• parkovací• plochy uvnitř obytné
čina“
zóny před bytovým domem č.p.573 – 574 svislou
ZKAZKY A POVĚSTI OD JAVOŘICE
dopravní značkou pro p. Jindřicha Tunku, Počátky; RADA DOPORUČUJE
důvodem je umístění dodatkové tabulky s vyznače- ••variantu•č.•2 • při•změně•otevírací•doby•pro•veřejČtení na pokračování ze sešitu Ludvíka Sadílka „Zkazky a pověsti od• Javořice“, které je pokračováním „Výběru lidových
ním registrační značky osobního automobilu žadanost na• České•
poště•
pobočkamuzeu.
Počátky, Horpověstí ze Studenska“, vydaného jako sborníček prací členů Národopisného
kroužku
přis.p.,
Jihočeském
tele, který je těžce zdravotně postižený (označení
ní ul. č.p. 87, z důvodu snížení pracovních úvazků
JAK
HOUŠEK
S VODNÍKEM
HÁDAL
01)SE
a je
držitelem
průkazu ZTP
a parkovacího průkau dvou stávajících zaměstnanců zajišťujících obpod Javořicí
obsazoval
všechny
rybníkytzn.:
svéKdyž
Houšekparkovací
o své pěkné
hospodářství
v Mrákotíně,
kou- Zejhralského
zu;přišel
zpevnění
plochy
před bytovým
domem
služnost usídla
přepážek
celkem
o 1 hodinu
denně,
velkého
panství až po
Nežárku.doba
Jak sevtenkrát
vztekal!
Až se
pilbylo
si malou
chaloupku
v Horním rady
Poli na
nad ze
splavem
schváleno
usnesením
č. výšině
17/2007
dne hobude
zachována
otevírací
sobotu
dopoledstříkala přes hráz
Karhova.
chcete, doba
abych sám
Zlatušky, kde se říká „u Kříže“ v Brůdkách. Je to dolní voda
rybníka
5.11.2007
ne pěnila,
a o pracovních
dnech
bude „To
krácena
pro
všecku
tu
havěť
hlídal?
A
vy
tak
jen
šít
a
na
procházky
a zase
část
Horního
Pole,
kam
teče
ze
Zlatušky
potok
a
náhon
do
mlý••prodej•použitých•stropních•panelů o rozměrech 300
veřejnost o půl hodiny každý den (nově odpoleda zpívat
při měsíčku,
Co pořádúterý,
máte? čtvrtek
Že je rybník
malý,
na.xHráz
jsouvyjmutých
porostlé z obou
stran jívou,
olší, vrbou i vo- šítní
100 i xpotok
12 cm,
při likvidaci
uzavíratelných
otevírací
doba: vže!pondělí,
a pátek
bahno,
mělký!
zase hodin,
tolik keřůve
kolem,
těchodpoledne
skrýší! A co
ňavou
střemchou
a sem tam jeTKO
i divoká
višeň. Ba,
kolem celého
přístřešků
na popelnice
z lokality
Sídliště
v Po- samé
bude
pouze
do Má
16:00
středu
stoka od
mlýna –až
ta krása!“
A tak,
když
bylo na
blýskání,
rybníka
bylo plno
zeleně
a také
stínu.Kč/ks
Není divu,
že se ta bude
čátkách,
v počtu
6 ks,
za pěkného
cenu 250,vč. DPH,
otevřeno
od 13:30
hod.
douž
17:00
hod.,
jako
Páček
se
přihlásil:
on
že
půjde!
tu p.
tolik
vodníkovi
Páčkovi
líbilo.
Čím
to
je,
mudroval,
že
se
sem
Adolfu Sedlákovi, trv. bytem Počátky. Vodotechnicv současné době)
tenkrát nikomu nechtělo? To když princ vodník z Karhovského a A nelitoval. Sedával často v lukách na druhé straně, proti hrá-
2
13
zi nebo na Ulehli v keřích pod pěknou zahradou, ale k večeru mi a budeme mít chleba! Neplačte!“ slyšel Páček. „Ještě se tam
SLOVO HEJTMANA KRAJE VYSOČINA
se vždy vracel ke mlýnu pod hráz,
nebo ke splavu, na druhém přece jen podívám“, řekl a vstával. Ale v tom uslyšel takový divkonci hráze, kde viděl na Brůdka od Kříže. Chtěl vědět, co jsou ný výkřik. Když doběhl přes hráz až ke stoce mlýna, viděl, že je
Na
začátku každého roku se nevyhneme úvahám o tom, co nás pozdě.
v něm Houšek
čeká. V osobním
životěpo
nevíme,
jen leccos
tušíme.dna,
Ve
spadl do stoky
hlavě, narazil
na kámen
„ti noví“.
veřejném
víme o některých
důležitých
V roce, na
prahuvody
stojíme,
násprýštil
čekajíztroje
volby.Houšek
Na jařebyl
volby
do
kdejehož
pramínek
trochu
nádrže.
mrtev.
V chalupěživotě
bylo smutno
jako po vyhoření.
Zeudálostech.
sedláka chalupevropského
podzim
do obecních
zastupitelstev.
níček! To separlamentu,
těžko snáší.naAle
byl sivolby
toho senátní
Houšek avinen
sám. Bylo
smutno Páčkovi. Šoural se po hrázi ke splavu a dál kolem
Zastavím
se usedlák,
těch, jež
jsou nám
nejbližší.
Města
obce už pomalu
bilancujíchaloupky.
své čtyřletéSpali
období.
členové
Zpychl velký
pantáta
Houšek.
Chlubil
se,a vytahoval
v Houškovy
už. Starostové
Šel dál po apotoku
domístních
Brůdek,
samospráv
patřívdlouhodobě
těm, jimž
jejich
voličiletdůvěřují
Myslím,
že oprávněně.
se jim přespole“,
jejichco
nelehkou
Mrákotíně, platil
hospodě zakvšechny
a tak
za pár
nezbylonejvíce.
kde voda
šuměla
kolem tohoDaří
„kamenného
tam od
pozici
obcemnoho.
a města
stále
postupně
i proto,dávných
že se nevěnují
politickým
hrátkám
půtkám,
ale většinou
věků zarůstá
balvany
podapřívaly
vodního
proudujimz
ze dvorce
Kdo
jednou
přijdezvelebovat.
„na buben“,Mimo
jak sejiné
dražbě
jde o společnou každodenní práci ve prospěch zájmu občanů. jara i při průtržích dešťů z Javořice.
Za krajskou samosprávu bych rád zdůraznil velmi dobrou spolupráci měst a obcí s naším úřadem.
Zároveň
doufám,
v blízPříště:
Vodní
panny že
nase
Karhově
ké budoucnosti zlepší součinnost krajů s nově ustavenou vládou, protože všichni víme, že ta nebyla v minulém období ideální.
Obyvatelům Kraje Vysočina přeji v roce 2014 hodně zdraví a příznivých prožitků v práci i v soukromém životě.
Masáže Anna
– léčivé
energie
Jiří Běhounek,
hejtman
Kraje Vysočina
pro Váš klidný a spokojený život








Masáž klasická - okamžitá úleva ztuhlých svalových oblasti
Masáž relaxační – uvolnění tělesného i duševního napětí
Diagnostika a harmonizace čaker
Čištění aury od negativních energií
Odstranění bloků z podvědomí (z blízké i velmi daleké minulosti)
Čištění domů a bytů od nežádoucích energií
Dárkové certifikáty – potěšte netradičním dárkem své bližní
Vánoční akce – cestovné do 20 km zdarma.
Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ČÍSLO 47 ZE DNE 25. LISTOPADU 2013
RADA SCHVÁLILA
••poskytnutí•finančního•příspěvku Občanskému sdružení „Fond ohrožených dětí“, Praha 1, ve výši 1.000,Kč z rezervního
rady alias „Kapsa“;
FOTO: fondu
Michal Kupsa
• dodatek•č.•9•ke•Smlouvě•o•nájmu•ze•dne•31.12.•2003
http://www.michalkupsa.cz/autor.html
uzavřené pod č.j. 1590/2003 mezi Městem Počátky a
majetku říkalo, když už nemohl zaplatit dluhy, ten nikdy nevyváKulturním zařízením města Počátky, kterou je přezl se zdravou kůží. Ke dluhům přibyly výlohy advokátů a soudců
nechána budova Sokolovny v Počátkách do dočasa tak postižená rodina odešla s malým rancem a raději dál do
ného užívání příspěvkové organizaci; dodatkem se
jiného domova, pokusit se znovu živořit. Kdyby Houšek uznal
upravuje doba sjednání nájmu na dobu určitou od
svou vinu a napravil se, bylo by to ještě slušné živobytí. Měl pra1.1. 2004 do 31.12.2014, a je stanoveno celkové nácovitou ženu, dobrou mámu a hospodyni, šikovné děti, kluka a
jemné za rok 2013 ve výši 350.000,- Kč
děvče, a ani ti se práci nevyhýbali. Ale pantáta se jen vztekal,
••úpravu•výše•nájemného•v•městských•nájemních•byužíral. Z práce utíkal zase do hospody zapíjet žal a vypovídat
tech, ve kterých končí regulované nájemné: Ludmila
se. V hospodě našel vždy dost posluchačů a všelijakých šizuňNováčková, Počátky – navýšit nájemné od 1.1.2014
ků, kteří za hlt kořalky
chválili a titulovali pantátu, jak jen si přál.
na 36,- Kč/m2/měsíc; Dagmar Holá, Počátky – navýbolest
Pantáto sem, pantáto tam a peněz se stále nedostávalo,
šit nájemné od 1.1.2014 na 32,- Kč/m2/měsíc; Gabrispíše narůstala! Když se vracíval z horního konce vsi, kde byla
ela Rajčanová, Počátky – prodloužit nájemní smlouhospoda, míval náladu povznesenou nad všechny trampoty.
vu a s přihlédnutím k výši nabídkové ceny nájmu při
Brumlal si, mluvíval celou cestu zvesela. Jen když přišel ke
přidělení bytu ponechat nájemné v této původní výši
mlýnu na hráz, ztratil náladu. Potkával ho vždy, to už byla noc,
•• rozložení• úhrady• nesplaceného• nájemného• za 2.
vodník Páček, mužíček v zelené kamizolce, s tmavým čepcem,
pololetí 2013 z nebytových prostor v prvním nadzemkolíbavou chůzí.
ním podlaží budovy č.p. 442, ul. Žirovnická, Počátky,
„Už zas, už zas!“ spustil Páček, jak se Houšek potácivě blížil.
pronajatých k výkonu zdravotnické ambulantní péče
Ten se zarazil, rozhlížel, a když spatřil zeleného mužíčka, bránil
MUDr. Miloši Beutlovi s tím, že částka bude hrazena
se: „Co je ti do toho, že piju zas! Piju za své, víš!“
v měsíčních splátkách od ledna 2014 do prosince
„A žena a děti čekají, to nevidíš? Čekají a pláčou. Měl bys dbát
2014
a hospodařit.• Mám rád pořádné
lidi kolem
sebe, kolem mé vody
•
•
••
označení
parkovací
a ne zahalečevyhrazené
a ochlasty. Víš
přece od plochy
zdejšíchuvnitř
lidí, jakobytné
dopadl
zóny
před
bytovým
domem
č.p.573
–
svislouv
tvůj předchůdce na domku u Kříže, pro lakotu a574
nesvornost
dopravní
prosep.vodník.
Jindřicha Tunku, Počátky;
rodině!
Přišel značkou
o život!“ durdí
důvodem
je
umístění
dodatkové
tabulky
s vyznače„Ty mě budeš poučovat, ochechule jedna!
Táhni, nebo
tě.“ rozním
registrační
značky
osobního
automobilu
žadapřahuje se Houšek. To se ví, chlap byl pořádný. Kdyby vodníčtele,
který
je
těžce
zdravotně
postižený
(označení
ka zmáčkl, bylo by zle! Ale Páček se nedal. Byl mrštnější, nu
01) a ajevodník,
držitelem
průkazu
ZTPkus
a parkovacího
průkastřízlivý
ve kterém
je ještě
zvláštní síly. Často
se
zu;
zpevnění
parkovací
plochy
před
bytovým
domem
tak „casnovali“, skoro denně se Houšek s vodníkem hádal, až
bylo se
schváleno
usnesením rady č. 17/2007 ze dne
jednou
mu to nevyplatilo.
5.11.2007
Páček mu dosud vždy ještě posvítil lucerničkou na cestu k tomu
••prodej•použitých•stropních•panelů
rozměrech
300
napomínání. Bylo mu líto rodiny a chtěl, abyo se
Houšek polepx 12 cm,
vyjmutých
likvidaci
uzavíratelných
šil,x i 100
z rybníka
mu ještě
pomohl,přikdyž
zavrávoral.
Teď už ale
přístřešků
popelnice
z lokality
v Pověděl,
že není na
hoden
pomoci. TKO
A tak příští
večerSídliště
nešel Houškovi
čátkách,
v
počtu
6
ks,
za
cenu
250,Kč/ks
vč.
DPH,
naproti, seděl u splavu, měsíček svítil, bylo slyšet zase pláč dětí
p. Adolfu
trv. bytemažPočátky.
Vodotechnica těšení
jejichSedlákovi,
maminky. „Neplačte,
budete velcí,
pomůžete
ké služby s.r.o., Počátky nemají pro daný typ panelů
využití a s prodejem souhlasí.
Anna Mariel Tomsová
•• zajištění•
vypracování• průkazů• energetické• náročHorní Dubenky
Web: www.masaze-anna.cz
nosti•
budov• (PENB) ve vlastnictví
města v první
Telefon: 607 167 574
Email: [email protected]
etapě se jedná o budovy městského muzea, základní školy, mateřské školy, sportovní haly, Sokolovny a
multifunkčního kulturního centra
INTERNET AŽ NA 4 MĚSÍCE
ZDARMA
!!!
••komisi•pro•výběr•zadavatele
na Komplexní
provedení
Značkový
router
NETIS,
instalace
TV
výběrového řízení na zhotovitele stavby na akcia„StaZDARMAR
ZDARMA!!!
Dostupnost
internetu
v
70
vební úpravy Palackého náměstí Počátky“, ve složeměstech
rychlostí
50 Mb/s.
www.pcsestav.cz
ní: Mgr. sKarel
Štefl,ažPetr
ZadákVíce
a David
Brýna, DiS.;
[email protected]
| Hradecká
751, 394 operačního
68 Žirovnice proakce je financovaná
z Regionálního
Jihovýchod
|gramu
728 406
298 | 723 656 941 | Od 100 Kč měsíčně
RADA BERE NA VĚDOMÍ
•• žádost• paní• Sylvy• Mikoláškové• a• Václava• Musila
o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou
v Počátkách (DPS); rada konstatuje, že v současné
době nemá město v DPS k dispozici žádný volný byt
P. a. (zkratka) – prodejní akce
a žádost tak zůstává v evidenci pro další posouzení v
případě
6.11. uvolnění
P.a. f. TROJAN
vhodného
– obuv bytu
některého
10.11.
P.a.
f.
ETCIMEX
– Secondhand
•• Oznámení• předběžných• informací•
souvisejících
25.11.
P.a.
f.
OPATEX
– Secondhand
se zahájením zadávacího řízení
projektu „Stavební
úpravy Palackého náměstí Počátky“ na webových
stránkách – Věstník veřejných Zakázek
•• Harmonogram• projektu „Transformace Ústavu
sociální péče pro mentálně postižené Kraje Vysočina“
Sokolovna
Akce listopad 2014
RADA DOPORUČUJE
••variantu•č.•2 • při•změně•otevírací•doby•pro•veřejnost• na• České• poště• s.p., pobočka Počátky, Horní ul. č.p. 87, z důvodu snížení pracovních úvazků
u dvou stávajících zaměstnanců zajišťujících obslužnost u přepážek celkem o 1 hodinu denně, tzn.:
bude zachována otevírací doba v sobotu dopoledne a o pracovních
dnech bude
krácena doba pro
ŘÁDKOVÁ
INZERCE
veřejnost o půl hodiny každý den (nově odpoled• Koupím
louku
nebov pole
v okolí
Počátek
a Žirovnice.
ní otevírací
doba:
pondělí,
úterý,
čtvrtek
a pátek
Tel:
602 pouze
879 481do 16:00 hodin, ve středu odpoledne
bude
• Mladý
manželský
se 4 měsíčním
synemhod.,
hledájako
probude otevřeno
ažpár
od 13:30
hod. do 17:00
nájem
v Počátkách,
v současné
době)nejlépe 3 + 1 za rozumnou cenu.
Tel.: 723 999 023
2
14
FOTO k TEXTU:
SLOVO HEJTMANA KRAJE VYSOČINA
MUŽ NA 50 HALÉŘOVÉ ZNáMCE
MUŽ NA 50 HALÉŘOVÉ ZNÁMCE
Na
začátku
každého
rokukseněnevyhneme úvahám o tom, co nás v něm čeká. V osobním životě anevíme,
leccos
tušíme.
Ve
Velitel
a vojenský
vůdce,
únik sejen
nesmí
provádět
daleveřejném
životě
víme
o
některých
důležitých
událostech.
V
roce,
na
jehož
prahu
stojíme,
nás
čekají
troje
volby.
Na
jaře
volby
do
muž Vašátko měl krůček, musí
ko od nepřátelského letounu.“
evropského
parlamentu,
na
podzim
volby
senátní
a
do
obecních
zastupitelstev.
míti několik základních vlastVašátko poslechl a výsledky se
Zastavím
u těch,
jež jsou
nám nejbližší. Města a obce už pomalu bilancují své čtyřleté období.záhy
Starostové
a členové
místních
ností, abysestrhl
a donutil
svou
dostavily.
Zanedlouho
se
samospráv
patří dlouhodobě
k těm, jimž jejich voliči důvěřují nejvíce. Myslím, že oprávněně. Daří
jim přes
jejich nelehkou
jednotku k dokonalému
výkonu.
stalse
přímo
legendární
postavou.
pozici
a města
stálesvých
postupně zvelebovat. Mimo jiné i proto, že se nevěnují politickým hrátkám
půtkám, ale
většinou
jim
Musí obce
si získati
důvěru
Kdyža skončila
válka
s Francií,
jde
o
společnou
každodenní
práci
ve
prospěch
zájmu
občanů.
podřízených, musí býti statečný,
měl na svém kontu k dobru 15
Za
krajskou
Zároveň doufám,
že se
v blíznesmí
toužitisamosprávu
po popularitě,bych
musírád zdůraznil velmi dobrou spolupráci měst a obcí s naším úřadem.sestřelených
Němců,
čímž
se
ké
budoucnosti
zlepší
součinnost
krajů
s
nově
ustavenou
vládou,
protože
všichni
víme,
že
ta
nebyla
v
minulém
období
ideální.
býti spravedlivý, přísný a nesmí
zařadil do seznamu francouzObyvatelům
Kraje Vysočina
přeji
životě. Jeden francouzse báti v některých
případech
i v roce 2014 hodně zdraví a příznivých prožitků v práci i v soukromém
ských letců-es.
netaktnosti. Šlo-li o blaho celku
ský letec napsal o francouzské
Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina
a bylo-li to k užitku dobré věci,
válce knihu, ve které se o VašátVašátko byl tvrdý jako ocel. Ve
kovi zmiňuje s velikým uznáním.
Vašátko zde byl vyznamenán řádem
svém Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ČÍSLO 47 ZE DNE 25. LISTOPADU 2013
vojenském životě řešil
Jednou přistál Vašátko po souLégion d'Honneur
Chevalier
a Officer
Vašátko zde byl vyznamenán
řádem Légion
d'Honneur Chevalier
a Officer
mnoho těžkých případů, kdy
boji zraněn. Chtěli ho ošetřit a
musel
bojovat
proti
názoru
veřejnosti.
Uvedu
jeden
z
nejmarkantodvézti
do
nemocnice.
„Nejdříve
podámpro
hlášení
boji.“panelů
Každý
RADA SCHVÁLILA
danýo typ
ké služby s.r.o., Počátky nemají
nějších:
věděl,
že
je
marné
ho
přemlouvat.
využití a s prodejem souhlasí.
••poskytnutí•finančního•příspěvku Občanskému sdruV době
havaroval
letoun zdětí“,
jeho letky.
Vašátko
prostu- •• zajištění• vypracování• průkazů• energetické• náročžení míru
„Fond
ohrožených
Praha
1, vebedlivě
výši 1.000,Napsal Mjr. let. František Fajtl
doval
tragédie afondu
zjistil, že
pilot si přivodil smrt sám. Ani nad
Kč příčinu
z rezervního
rady
nosti• budov• (PENB) ve vlastnictví města v první
Připravil: Miroslav Skokan
hrobem
neváhal
povědět
pravdu.
Oželel
ztrátu
mladého
života,
etapě se jedná o budovy městského muzea, základ• dodatek•č.•9•ke•Smlouvě•o•nájmu•ze•dne•31.12.•2003
aleuzavřené
nemohl jinak,
než
pro
výstrahu
svým
letcům
a
vojenským
vyní školy, mateřské školy, sportovní haly, Sokolovny a
pod č.j. 1590/2003 mezi Městem Počátky a
PRODEJ VÁNOČNÍCH
STROMKŮ
chovatelům
povědět
i toto: „Desátníku
XY svou smrt
zavinil
si
multifunkčního
kulturního centra
Kulturním
zařízením
města Počátky,
kterou
je jste
přesám
svou
nekázní
a
neodpovědností.“
nechána budova Sokolovny v Počátkách do dočas- ••komisi•pro•výběr•zadavatele na Komplexní provedení
Tradiční prodej vánočních stromků bude
Jenného
málo užívání
lidí v krematoriu
pochopilo,
kdo tak mluví
a proč je tak
příspěvkové
organizaci;
dodatkem
se
výběrového řízení na zhotovitele stavby na akci „Stazahájen 6.12.2014 na Vánočních trzích
tvrdým.
Avšak
po
jeho
výroku,
který
byl
i
v
novinách
přetřesen,
upravuje doba sjednání nájmu na dobu určitou od
vební úpravy Palackého náměstí Počátky“, ve složeu Sokolovny v Počátkách. Dále bude
nikdy
ve
Vašátkově
letce
k
podobné
tragédii
nedošlo.
1.1. 2004 do 31.12.2014, a je stanoveno celkové nání: Mgr. Karel Štefl, Petr Zadák a David Brýna, DiS.;
prodej pokračovat u Fialů ve Vesci 41.
Často
jsem
slýchával,
že
Vašátko
byl
neprobadatelná
osoba,
jemné za rok 2013 ve výši 350.000,- Kč
akce je financovaná z Regionálního operačního propokud
se
týče
jeho
soukromého
života.
Málokomu
se
svěřoval
a
••úpravu•výše•nájemného•v•městských•nájemních•bygramu Jihovýchod
Prodejní doba:
měltech,
vždy ve
tu zásadu,
se to ani
nikoho netýká.
Avšak jeho
dobkterýchžekončí
regulované
nájemné:
Ludmila
pondělí – sobota
9:00 – 11:30 13:30 – 17:00
ří kamarádi
vědí,
že
Amos
Vašátko
byl
jako
každý
druhý
člověk,
Nováčková, Počátky – navýšit nájemné od 1.1.2014 RADA BERE NA VĚDOMÍ
Tel.: 607 936 298, 723 830 835
stvořený
i
pro
život
2 mimoslužební. Měl rád zábavu, dovedl milona 36,- Kč/m /měsíc; Dagmar Holá, Počátky – navý- •• žádost• paní• Sylvy• Mikoláškové• a• Václava• Musila
vatšit
vroucně
a ažod
udivuje,
že právě
koníčkem
nepřístupného
2
nájemné
1.1.2014
na 32,Kč/mtak
/měsíc;
Gabrio přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou
člověka
byla
láska
k
dětem.
Nejdříve
chtěl
vykonat
velikésmlouvěci, i o
ela Rajčanová, Počátky – prodloužit nájemní
v Počátkách (DPS); rada konstatuje, že v současné
tom
pak vytvořit rodinu
a život
paralelněceny
s životem
vojenvusnil.
a sApřihlédnutím
k výši
nabídkové
nájmu
při
době nemá město v DPS k dispozici žádný volný byt
ským,
do kterého
sporu, byl
zamilován.
přidělení
bytunení
ponechat
nájemné
v této původní výši
a žádost tak zůstává v evidenci pro další posouzení v
Jerozložení•
pravdou, žeúhrady•
nikdo neviděl
Vašátka zcitlivělého,
ale to snad
•
případě uvolnění některého vhodného bytu
••
nesplaceného•
nájemného
za lze
2.
přičísti
jenom
k
jeho
dobru,
neboť
nechtěl
být
nikým
a
ničím
ovliv- •• Oznámení• předběžných• informací• souvisejících
pololetí 2013 z nebytových prostor v prvním nadzemňován
práci, zabudovy
kterou odešel
z domova.
Avšak že měl
srdce
se zahájením zadávacího řízení projektu „Stavební
nímvpodlaží
č.p. 442,
ul. Žirovnická,
Počátky,
dobré,
kamarádské,
o
tom
svědčí
mnoho
příběhů
z
fronty.
Kamaúpravy Palackého náměstí Počátky“ na webových
pronajatých k výkonu zdravotnické ambulantní péče
rádům,
kteří
byli veBeutlovi
finanční tísni
vlivem
poměrů
MUDr.
Miloši
s tím,
že neuspořádaných
částka bude hrazena
stránkách – Věstník veřejných Zakázek
vevFrancii,
vydatněsplátkách
pomáhal, v boji
a slabé
povaměsíčních
od nikoho
lednaneopustil
2014 do
prosince
•• Harmonogram• projektu „Transformace Ústavu
hou
dovedl i lidským způsobem napraviti. Každý, kdo s ním nebo
2014
sociální péče pro mentálně postižené Kraje Vysopod ním sloužil,
potvrdí, že Vašátko byl čistý charakter, velký a
•• označení• vyhrazené• parkovací• plochy uvnitř obytné
čina“
zanícený vlastenec a dobrý člověk.
zóny před bytovým domem č.p.573 – 574 svislou
Válečná činnost velikého Vašátka byla velmi bohatá. Začal ve
dopravní značkou pro p. Jindřicha Tunku, Počátky; RADA DOPORUČUJE
Francii v r. 1939 na podzim u slavné Cigogne. Francouzi ho velmi
důvodem je umístění dodatkové tabulky s vyznače- ••variantu•č.•2 • při•změně•otevírací•doby•pro•veřejbrzo ohodnotili. Velmi ho ctili, přiznávajíce váhy jeho názorům a
ním registrační značky osobního automobilu žadanost• na• České• poště• s.p., pobočka Počátky, Hornávrhům. Je třeba uvésti, že mnozí z nás nedůvěřovali ve Vašáttele, který je těžce zdravotně postižený (označení
ní ul. č.p. 87, z důvodu snížení pracovních úvazků
kovy pilotní schopnosti. On totiž již u nás v době pilotního výcviku
01) a je držitelem průkazu ZTP a parkovacího průkau dvou stávajících zaměstnanců zajišťujících obnosil brýle. Byl dalekozraký a měl skla o 2 dioptriích. Zdálo se z
zu; zpevnění parkovací plochy před bytovým domem
služnost u přepážek celkem o 1 hodinu denně, tzn.:
počátku, že bude mít opravdu neúspěchy a začali jsme věřit, že
bylo schváleno usnesením rady č. 17/2007 ze dne
bude zachována otevírací doba v sobotu dopoledšel na frontu jen pro svoji velikou ctižádostivost. Jeho neúspěchy
5.11.2007
ne a o pracovních dnech bude krácena doba pro
však měly příčinu jinde. Vašátko měl velmi malou zkušenost ze
••prodej•použitých•stropních•panelů o rozměrech 300
veřejnost o půl hodiny každý den (nově odpoledvzdušné pilotní střelby, kterou absolvoval vlastně doma jen jedx 100 x 12 cm, vyjmutých při likvidaci uzavíratelných
ní otevírací doba: v pondělí, úterý, čtvrtek a pátek
nou a to ještě jenom na pomalém dvoumístném letounu. Byl si
přístřešků na popelnice TKO z lokality Sídliště v Pobude pouze do 16:00 hodin, ve středu odpoledne
toho vědom, a proto neostýchavě vyhledal rady a pomoci u svých
čátkách, v počtu 6 ks, za cenu 250,- Kč/ks vč. DPH,
bude otevřeno až od 13:30 hod. do 17:00 hod., jako
mladších, ale zkušenějších kolegů, najmě kpt. let. F. Peřiny. Ti mu
p. Adolfu Sedlákovi, trv. bytem Počátky. Vodotechnicv současné době)
odhalili tajemství střelby, „Na Němce se musí jít blízko, až „na tělo“
2
15
SLOVO HEJTMANA KRAJE VYSOČINA
NAŠE pOČáTECKá
KUCHAŘKA, ANEB dNES VAŘíM Já…
Na
roku
se nevyhneme
úvahám
tom, co snás
v něm čeká.
V osobním
životě
nevíme,
jen leccos
tušíme.
Ve
Na začátku
letošnímkaždého
5. ročníku
Dýňobraní
jsme měli
opěto úspěch
dobrůtkami,
které
jsme Vám
připravili
a které
obsahovali
podveřejném
životějakou
víme ojeněkterých
důležitých
událostech.
V roce, na jehož
stojíme,
čekají
volby.
Na vydané,
jaře volbyprodo
zimní plodinu,
právě dýně.
Pro velký
zájem zveřejňujeme
novéprahu
recepty
a i ty,nás
které
již vtroje
historii
byly
evropského
parlamentu, na
podzim
do obecních
zastupitelstev.
tože na ně vzpomínáte.
Dovolte
mivolby
toutosenátní
cestou apoděkovat
kuchařce
hotelu Artaban Lence Přechové, která nám i v tomto
Zastavím
se unápomocná,
těch, jež jsousestavila
nám nejbližší.
Městaaa sobce
už pomalu
čtyřleté
a členové
místních
ročníku byla
jídelníček
vervou
se denbilancují
pře akcísvé
pustila
doobdobí.
vaření Starostové
a pečení. Přímo
nedělní
akci
samospráv
patří
dlouhodobě
k těm,
jimž jejich
voliči důvěřují
Myslím,
že hendikep
oprávněně.
jim přesajejich
Dýňobraní si
vychutat
nemohla,
protože
měla bolavou
nohu,nejvíce.
ale i přes
tento její
seDaří
jí všesepodařilo,
Vám nelehkou
chutnalo!
pozici obce a města stále postupně zvelebovat. Mimo jiné i proto, že se nevěnují politickým hrátkám a půtkám, ale většinou jim
jde
společnou
každodenní práci ve prospěch zájmu občanů.
1 - odÝŇOVÝ
CHLÉB
Za
krajskou samosprávu bych rád zdůraznil velmi dobrou spolupráci měst a obcí s naším úřadem. Zároveň doufám, že se v blízSuroviny:
ké
budoucnosti
zlepší součinnost
krajů ssoli
nově ustavenou vládou,
protože všichni víme,
žegtauvařené
nebyla vnastrouhané
minulém období
ideální.
600
g hladké mouky
2 lžičky
1lžíce másla
300
dýně
Obyvatelům
v roce
2014 hodně zdraví2ašpetky
příznivých
prožitků v práci
v soukromém
45 g kvasnicKraje Vysočina přeji
200
ml mléka
tymiánu
Ze ivšech
surovin životě.
vypracujeme těsto
postup:
Jiří Běhounek,
hejtman
Kraje
Všechny suroviny zpracujeme v míse v bochánek, který necháme kynout. Nemusíme
dělat zvlášť
kvásek.
PoVysočina
vykynutí
vytvarujeme na plech bochánky dle potřeby, které ještě necháme jednou pod utěrkou kynout. Také těsto můžeme vložit
do formy. Po vykynutí pečeme v troubě při 180° C přibližně 40-50 minut.
Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ČÍSLO 47 ZE DNE 25. LISTOPADU 2013
2 - dÝŇOVÝ pERNíK
RADA
SCHVÁLILA
ké služby s.r.o., Počátky nemají pro daný typ panelů
Suroviny:
využití a stuku
prodejem souhlasí.
••poskytnutí•finančního•příspěvku
Občanskému sdru500g polohrubé mouky
300mi mléka
200g rostlinného
2 lžičky koření do perníku
•• zajištění•
vypracování• 1celé
průkazů•
energetické• náročženícukru
„Fond ohrožených dětí“,
Praha 1, vecukr
výši 1.000,200g
1 vanilkového
2 prášek
do pečiva
vejce
Kč
z
rezervního
fondu
rady
nosti•
budov•
(PENB)
ve
vlastnictví
města v první
šťáva z jednoho citronu
2 lžíce medu
100g drcených dýňových semínek
etapě se jedná o budovy městského muzea, základ•250g
dodatek•č.•9•ke•Smlouvě•o•nájmu•ze•dne•31.12.•2003
najemno nastrouhané syrové dýně
ní školy, mateřské školy, sportovní haly, Sokolovny a
uzavřené pod č.j. 1590/2003 mezi Městem Počátky a
postup:
kulturního
centra
Kulturním
zařízením
Počátky,
pře-které multifunkčního
Všechny
suroviny
dobřeměsta
promícháme
ve kterou
vláčné je
těsto,
nalijeme na vymazaný
plech
a pečeme v předehřáté
nechána
budova
Sokolovny
Počátkách
dočas••komisi•pro•výběr•zadavatele
na Komplexní
provedení
troubě
zhruba
na 170oC
zhrubav20
minut. Po do
opečení
můžeme
perník potřít citrónovou polevou
či čokoládou.
ného užívání příspěvkové organizaci; dodatkem se
výběrového řízení na zhotovitele stavby na akci „StadobadÝŇOVÝ
sjednání
nájmu na dobu určitou od
3 -upravuje
TŘíVRSTVÝ
KOLáČ
vební úpravy Palackého náměstí Počátky“, ve složeSuroviny
nado
náplň:
1.1. 2004
31.12.2014, a je stanoveno celkové nání: Mgr. Karel Štefl, Petr Zadák a David Brýna, DiS.;
650g
dýně
a rozmixované
ze 2 citrónůoperačního projemné
zauvařené
rok 2013
ve výši 350.000,- Kč150g cukru
akce je financovaná zšťáva
Regionálního
1 lžíce skořice
vanilkový pudink dle
potřeby
••úpravu•výše•nájemného•v•městských•nájemních•bygramu
Jihovýchod 2 vejce
Suroviny
těsto: končí regulované nájemné: Ludmila
tech, vena
kterých
40Nováčková,
g moučkového
cukru – navýšit1 nájemné
špetka soliod 1.1.2014
250 gRADA
Hery BERE NA
50 gVĚDOMÍ
mléka
400 g hladké mouky
Počátky
2
na 36,- Kč/m /měsíc; Dagmar Holá, Počátky – navý- •• žádost• paní• Sylvy• Mikoláškové• a• Václava• Musila
2
Nejprve
si ze všech
surovin na
vyrobíme
náplň
do koláče,
surovin
na těsto zpracujeme
bošit nájemné
od 1.1.2014
32,- Kč/m
/měsíc;
Gabri-kterouonecháme
přiděleníodležet.
bytu vZe
Domě
s pečovatelskou
službou
chánek,
který rozdělíme
na –2/3
a 1/3. Vymazaný
či koláčovou
formu pokryjeme
rovnoměrně
2/3žetěsta,
na které
ela Rajčanová,
Počátky
prodloužit
nájemníplech,
smlouv Počátkách
(DPS); rada
konstatuje,
v současné
rozetřeme
dýňovou náplň.
Zbytkem
těsta zakryjeme
(vyválenou
placičkou)
v předehřáté
troubě
vu a s přihlédnutím
k výši
nabídkové
ceny nájmu
při
době
nemádýňovou
město vsměs.
DPS kPečeme
dispozici
žádný volný
byt
připřidělení
180°C přibližně
40-50 minut.
Krájíme
po vychladnutí.
bytu ponechat
nájemné
v této
původní výši
a žádost tak zůstává v evidenci pro další posouzení v
případě uvolnění některého vhodného bytu
•• rozložení• úhrady• nesplaceného• nájemného• za 2.
4 -pololetí
ŘEZY S2013
dÝŇOVÝM
ŽELÉ prostor v prvním nadzem- •• Oznámení• předběžných• informací• souvisejících
z nebytových
Suroviny
těsto:
se zahájením zadávacího řízení projektu „Stavební
ním podlaží
budovy č.p. 442, ul. Žirovnická, Počátky,
6 vajec
40 dkg
cukru krystal/moučka
30 dkg úpravy
hladké mouky
1 vanilkový
cukr na webových
Palackého náměstí
pronajatých k výkonu
zdravotnické
ambulantní péče
Počátky“
Suroviny
želé: Beutlovi s tím, že částka bude hrazena
MUDr. Miloši
stránkách – Věstník veřejných Zakázek
70vdkg
nastrouhané
dýně od ledna
30 dkg
cukru
pudinky
šťáva z poloviny
citrónu
měsíčních
splátkách
2014
do prosince3 vanilkové
•• Harmonogram•
projektu
„Transformace
Ústavu
1 vanilkový
cukr
pomerančovou
či
ananasovou
tresť
(jakékoli
aroma)
2014
sociální péče pro mentálně postižené Kraje Vysopostup
těsto:
•
••
označení
vyhrazené• parkovací• plochy uvnitř obytné
čina“
U vajíček oddělíme bílky od žloutků. Žloutek utřeme s polovinou cukru a vanilkou. Bílek ušleháme také s cukrem. Vše
zóny před bytovým domem č.p.573 – 574 svislou
postupně jemně smícháme a pomalu přisypáváme mouku. Těsto rozetřeme na vymazaný a vysypaný plech. Pečeme
dopravní značkou pro p. Jindřicha Tunku, Počátky; RADA DOPORUČUJE
pozvolna ve vyhřáté troubě.
důvodem je umístění dodatkové tabulky s vyznače- ••variantu•č.•2 • při•změně•otevírací•doby•pro•veřejpostup želé:
ním registrační značky osobního automobilu žadanost• na• České• poště• s.p., pobočka Počátky, HorDýni si nastrouháme a do směsi vymačkáme šťávu z citrónu. Přisypeme cukr. Pozor, dýně pustí šťávu. Vše dáme do
tele, který je těžce zdravotně postižený (označení
ní ul. č.p. 87, z důvodu snížení pracovních úvazků
hrnce a 15 minut povaříme i s vanilkovým cukrem. Na konci varu přidáme pomerančové aroma. V 1 litru vody si roz01) a je držitelem průkazu ZTP a parkovacího průkau dvou stávajících zaměstnanců zajišťujících obmícháme pudink, který vmícháme do směsi a ještě chvíli povaříme. Horkou směs nalijeme na upečený piškot a vše
zu; zpevnění parkovací plochy před bytovým domem
služnost
u přepážek celkem o 1 hodinu denně, tzn.:
necháme ztuhnout. Řezy krájíme, až když je pudink naprosto vychladlý! Hotové řezy zdobíme na talířku šlehačkou.
bylo schváleno usnesením rady č. 17/2007 ze dne
bude zachována otevírací doba v sobotu dopoled5.11.2007
ne a o pracovních dnech bude krácena doba pro
••prodej•použitých•stropních•panelů o rozměrech 300
veřejnost o půl hodiny každý den (nově odpoledx 100 x 12 cm, vyjmutých při likvidaci uzavíratelných
ní otevírací doba: v pondělí, úterý, čtvrtek a pátek
přístřešků na popelnice TKO z lokality Sídliště v Pobude pouze do 16:00 hodin, ve středu odpoledne
čátkách, v počtu 6 ks, za cenu 250,- Kč/ks vč. DPH,
bude otevřeno až od 13:30 hod. do 17:00 hod., jako
p. Adolfu Sedlákovi, trv. bytem Počátky. Vodotechnicv současné době)
1
2
3
2
16
4
Zájemci volejte na: 724 591 055
SLOVO HEJTMANA KRAJE VYSOČINA
pO
ZO
RZ
Mě
N
A
Na začátku Lektorka
každéhoJógy
roku
seFLÍDROVÁ
nevyhneme
úvahám
o tom,
co nás v něm čeká. V osobním životě nevíme, jen leccos tušíme. Ve
Irena
oznamuje
otevření
2 kurzů
veřejném životě
víme od
o některých
Hathajógy
ledna 2015 důležitých událostech. V roce, na jehož prahu stojíme, nás čekají troje volby. Na jaře volby do
evropského parlamentu, na podzim volby senátní a do obecních zastupitelstev.
Zastavím se-u1.těch,
jež jsou nám
nejbližší. Města a obce už pomalu bilancují své čtyřleté období. Starostové a členové místních
kurz odpolední
- 90 minut
samospráv patří
dlouhodobě
k těm, jimž jejich voliči důvěřují nejvíce. Myslím, že oprávněně. Daří se jim přes jejich nelehkou
- 2. kurz
večerní - 90 minut
pozici obcePočet
a města
stále
postupně zvelebovat. Mimo jiné i proto, že se nevěnují politickým hrátkám a půtkám, ale většinou jim
cvičících
je omezen.
jde o společnou každodenní práci ve prospěch zájmu občanů.
ve vzpomínkách
Za krajskou samosprávu bych rád zdůraznil velmi dobrou spolupráci měst a obcí s naším úřadem. Zároveň doufám, že se v blízInfocentru
Počátky
možno
zakoupit
KALENDÁŘ
na rok
2015
ké budoucnosti zlepší součinnost krajů s nově ustavenou vládou,Vprotože
všichni
víme,
že ta
nebylaNOVÝ
v minulém
období
ideální.
„POČÁTKY
VE
VZPOMÍNKÁCH“
Obyvatelům Kraje Vysočina přeji v roce 2014 hodně zdraví a příznivých prožitků v práci i v soukromém životě.
 protahuje a posiluje svaly, vyrovnává svalové dysbalance
za cenu 95,- Kč.
 uvolňuje klouby, páteř
Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina
 stimuluje metabolismus, lymfu
CHALUPÁŘSKÝ BAZAR
 podporuje funkčnost vnitřních orgánů
LITOHOŠŤ (u Pacova)
Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ČÍSLO 47 ZE DNE 25. LISTOPADU 2013
 ovlivňuje harmonickou hladinu hormonů v těle
 rozvíjí a zlepšuje funkci srdečně cévní, dýchací, vylučovací,
NABÍZÍ:
RADA SCHVÁLILA
ké služby s.r.o., Počátky nemají pro daný typ panelů
trávicí a nervové soustavy
využití
a s prodejem
souhlasí.
••poskytnutí•finančního•příspěvku
Občanskému sdru pozitivně ovlivňuje psychiku
>
> brusle,
lyže, sjezdové
boty,
průkazů•
energetické•
náročžení 
„Fond
ohrožených
dětí“, Praha 1, ve výši 1.000,- •• zajištění•
je o relaxaci
a transformaci
> > sedacívypracování•
soupravy, stoly,
židle, komody,
matrace,
Kč z rezervního
fondu
radyrůstu a sebepoznání
nosti•
budov•
(PENB)
ve
vlastnictví
města
v
 je cestou
osobního
> > automatické pračky, ledničky, sporáky atd. první
etapě se jedná o budovy městského muzea, základ• dodatek•č.•9•ke•Smlouvě•o•nájmu•ze•dne•31.12.•2003
ní školy,Otevřeno
mateřsképouze
školy,v sportovní
haly,
Sokolovny a
uzavřené pod č.j. 1590/2003 mezi Městem Počátky a
neděli 13-16
hod.,
multifunkčního kulturního
centra
Kulturním zařízením města Počátky, kterou je přetel.: 722 773
265
nechána budova Sokolovny v Počátkách do dočas- ••komisi•pro•výběr•zadavatele na Komplexní provedení
ného užívání příspěvkové organizaci; dodatkem se
výběrového řízení na zhotovitele stavby na akci „Staupravuje doba sjednání nájmu na dobu určitou od
vební úpravy Palackého náměstí Počátky“, ve složeKNIHOVNA pOČáTKY
- NOVÉ KNIHY
1.1. 2004 do 31.12.2014, a je stanoveno celkové nání: Mgr. Karel Štefl, Petr Zadák a David Brýna, DiS.;
jemné za rok 2013 ve výši 350.000,- Kč
akce je financovaná z Regionálního operačního propro dospělé:
doktore,
šťastný a veselý ! – Patrick Taylor
••úpravu•výše•nájemného•v•městských•nájemních•bygramu Jihovýchod
Buď
se
mnou
– J. Lynn
„Člověk
mákterých
dělat to,
nač má
sílu“ – Život
Olgy Havlové
tech, ve
končí
regulované
nájemné:
Ludmila
(Ne)pohádkové
českých princů a princezen –
– Pavel
Kosatík
VĚDOMÍ
Nováčková, Počátky – navýšit nájemné od 1.1.2014 RADA BERE NAosudy
Zuzana
Pšenicová
2 Olsen
Zabijáci
–
Adler
na 36,- Kč/m /měsíc; Dagmar Holá, Počátky – navý- •• žádost• paní• Sylvy• Mikoláškové• a• Václava• Musila
hra – Patrik
2
Kletba
panstvíod
Tyringham
šit nájemné
1.1.2014 –naRosemary
32,- Kč/mMcLoughlin
/měsíc; Gabri- Vysoká
o přidělení
bytu vRozkovec
Domě s pečovatelskou službou
Azurové
nevěry
– Petrarada
Nechtmanová
Svůdný
vévoda – Počátky
Adele Ashworth
ela Rajčanová,
– prodloužit nájemní smlouv Počátkách (DPS);
konstatuje, že v současné
Uprostřed
sněžení – František
Uher
vu a s přihlédnutím
k výši nabídkové
ceny nájmu při
době nemá město v DPS k dispozici žádný volný byt
Krutá
smrt bytu
– Stanislav
Češka
přidělení
ponechat
nájemné v této původní výši pro
a žádost
tak zůstává v evidenci pro další posouzení v
děti a mládež:
Zážitky
blízké
smrti –nesplaceného•
Sabine Mehneová
případě
uvolnění
některého
vhodného
••
rozložení•
úhrady•
nájemného• za 2. Včelka
Mája
– Pohádky
na dobrou
noc bytu
pohřbeni
oblacích
– Tragédie
na K2
poprvénadzemz pohle- ••
Oznámení•
předběžných•
souvisejících
pololetí v2013
z nebytových
prostor
v prvním
Kronika
drakeových
– Krevníinformací•
msta – Alyxandra
Harduním
šerpů
– Peter
Zuckerman
a Amanda
Padoanová
se zahájením zadávacího řízení projektu „Stavební
podlaží
budovy
č.p. 442,
ul. Žirovnická,
Počátky, veyová
Cesta
u řeky – kAmanda
úpravy
Palackého
pronajatých
výkonu Quick
zdravotnické ambulantní péče Řekni
Počátky“
webových
vlkům,
že jsemnáměstí
doma - Carol
Rifka na
Bruntová
Hra
na lež
- TessBeutlovi
Stimsons tím, že částka bude hrazena Zvonilka
MUDr.
Miloši
stránkách
– Věstník veřejných
Zakázek
– Pohádkové
čtení
Čas
zemřít – David
Hewsonod ledna 2014 do prosince ••
v měsíčních
splátkách
Harmonogram•
projektu
„Transformace Ústavu
Hroší
příběhy – Lenka
Procházková
Láska
2014s chutí pelyňku – Věřa Řeháčková
sociální
péče pro
postižené Kraje VysoStejně
ho klofnu
já –mentálně
Věra Řeháčková
•
•
Okamžik
změny
– Nora• parkovací
Robertsová
••
označení
vyhrazené
plochy uvnitř obytné 3 holky
čina“ na stopě - panika v zábavním parku – Mira Sol
Smrt
vepřed
Vratislavi
– Vlastimil
Vondruška
zóny
bytovým
domem
č.p.573 – 574 svislou Za humny je drak – Markéta Zinnerová
Bůh
před
soudem
–
Gerhard
PadderatzTunku, Počátky; RADA
dopravní značkou pro p. Jindřicha
DOPORUČUJE
Odvážní
kamarádi – Renata Kaminská, Pepa Popper
Milenec
z Vysočiny
– Hannah
Howelltabulky s vyznače- ••variantu•č.•2
důvodem
je umístění
dodatkové
Jak se chodí do• při•změně•otevírací•doby•pro•veřejsvěta a další básničky – Jiří Žáček
Vyvolená
k smrti –značky
Lisa Jackson
ním registrační
osobního automobilu žada- peppa
nost•-na•
České•
s.p.,
pobočka Počátky, Horpříběhy
o poště•
prasátku
peppě
Tajemné
stezky
Toulky zdravotně
Vysočinou-postižený
Jan Bauer(označení pohádky
tele, který
je -těžce
ní ul. č.p.
87, z důvodu snížení pracovních úvazků
z mravenčí
01) a je držitelem průkazu ZTP a parkovacího průkau dvou stávajících zaměstnanců zajišťujících obzu; zpevnění parkovací plochy před bytovým domem
služnost u přepážek
celkem
o 1 hodinu denně, tzn.:
Výpůjční
doba:
bylo schváleno usnesením rady č. 17/2007 ze dne
bude zachována
otevírací
doba
v sobotu
Pondělí: 8:00 – 11:30 12:00
– 16:30 dopoled5.11.2007
ne a o Středa:
pracovních
dnech
bude
krácena
8:00 – 11:30 12:00 – 16:30 doba pro
••prodej•použitých•stropních•panelů o rozměrech 300
veřejnost
o půl hodiny
každý12:00
den –(nově
Čtvrtek:
7:15 – 11:30
15:45 odpoledx 100 x 12 cm, vyjmutých při likvidaci uzavíratelných
ní otevírací
v pondělí,
Pátek:doba:
7:15
– 11:30 úterý,
12:00 –čtvrtek
15:45 a pátek
přístřešků na popelnice TKO z lokality Sídliště v Pobude pouze do 16:00 hodin, ve středu odpoledne
Knihovnice:
čátkách, v počtu 6 ks, za cenu 250,- Kč/ks vč. DPH,
bude otevřeno až od 13:30 hod. do 17:00 hod., jako
Pavla Suchánková, Tel.: 561 034 922
p. Adolfu Sedlákovi, trv. bytem Počátky. Vodotechnicv současné době)
e-mail: [email protected], www.knihovna.pocatky.cz
2
17
KINO
SLOVO HEJTMANA KRAJE VYSOČINA
pOČáTKY
Na začátku každého roku se nevyhneme úvahám o tom, co nás v něm čeká. V osobním životě nevíme, jen leccos tušíme. Ve
LISTOpAd
Mateřské
centrum
Lvíček
veřejném životě
víme o některých
důležitých
událostech. V roce, na jehož
prahu stojíme,2014
nás čekají troje volby. Na jaře volby do
evropského
parlamentu,
volby
senátní
a do obecních zastupitelstev.
v klubovně
č. 1,na
v podzim
budově
KZM
počátky
Zastavím se uhrací
těch, jež
jsou nám nejbližší.
Města a obce už pomalu JOHN
bilancujíWICK
své čtyřleté období. Starostové a členové místních
dopoledne
pro děti
1.11.2014
– 19:00
– přes
110 Kč
samospráv patřís dlouhodobě
k
těm,
jimž
jejich
voliči
důvěřují
nejvíce.
Myslím, –žesobota
oprávněně.
Daříhodin
se jim
jejich nelehkou
říkankami a tvořením
minut – USA,
Čína,
Kanada
– českéale
titulky
pozici obce a města stále postupně zvelebovat. Mimo jiné i proto, že101
se nevěnují
politickým
hrátkám
a půtkám,
většinou jim
vždy od 9:00 do 11:00 hod
Akční, thriller
jde o společnou každodenní práci ve prospěch zájmu občanů.
12 letúřadem. Zároveň doufám, že se v blízZa krajskou samosprávu bych rád zdůraznil velmi dobrou spolupráciNevhodné
měst a obcído
s naším
ké budoucnosti zlepší součinnost krajů s nově ustavenou vládou, protože
všichni víme, že ta nebyla v minulém období ideální.
TŘI BRATŘI
MC Lvíček - listopad 2014
Obyvatelům Kraje Vysočina přeji v roce 2014 hodně zdraví a příznivých
prožitků
v práci i–v17:00
soukromém
2.11.2014
– neděle
hodin životě.
– 90 Kč
86 minut – Česko, Dánsko – české
4.11.2014
Pohádka, rodinný Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina
Téma: „Kočky“
přístupné
První listopadové úterý bude ve Lvíčku patřit
KAMARádI Z TELEVIZE
Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ČÍSLO 47 ZE DNE 25. LISTOPADU 2013
kočkám. Na kolik písniček a básniček o kočkách a
3.11.2014 – pondělí – 9:30 hodin – 20 Kč
kocourech
si
asi
vzpomeneme?
A
čeká
nás
i
kočičí
67
minut –s.r.o.,
ČR – české
RADA SCHVÁLILA
Počátky nemají pro daný typ panelů
ké služby
Pohádkové
pásmo nejen
pro děti z MŠ
tvoření.
využití a s prodejem
souhlasí.
••poskytnutí•finančního•příspěvku Občanskému sdrupřístupnévypracování• průkazů• energetické• náročžení „Fond ohrožených dětí“, Praha 1, ve výši 1.000,- •• zajištění•
Kč z rezervního fondu
rady
11.11.2014
• dodatek•č.•9•ke•Smlouvě•o•nájmu•ze•dne•31.12.•2003
Téma: „Lampičky“
uzavřené
pod
1590/2003
Městem
Počátky a
Jestli se
na č.j.
svátek
svatéhomezi
Martina
dočkáme
Kulturním zařízením města Počátky, kterou je přesněhu, to se necháme překvapit, ale alespoň si
nechána budova Sokolovny v Počátkách do dočasvyrobíme
lampičky,
které nám
budou zpříjemňovat
ného
užívání
příspěvkové
organizaci;
dodatkem se
dlouhé
podzimní
večery.
upravuje doba
sjednání
nájmu
na dobu určitou od
1.1. 2004 do 31.12.2014, a je stanoveno celkové nájemné za rok 2013 ve
výši 350.000,- Kč
18.11.2014
••úpravu•výše•nájemného•v•městských•nájemních•byTéma: „Nákupy“
tech,
ve kterých
končí
Ludmila
Tentokrát
se u nás
veregulované
Lvíčku budenájemné:
nakupovat
a
Nováčková, Počátky – navýšit nájemné od 1.1.2014
prodávat. Možná
budeme
hodně
překvapeni,
co
na 36,- Kč/m2/měsíc; Dagmar Holá, Počátky – navývšechno
do nákupního
šit nájemné
odse
1.1.2014
na 32,-košíku
Kč/m2našich
/měsíc; Gabrinejmenších
vejde. nájemní smlouela Rajčanová, Počátky
– prodloužit
vu a s přihlédnutím k výši nabídkové ceny nájmu při
přidělení bytu ponechat
nájemné v této původní výši
25.11.2014
•• rozložení•
úhrady•
nesplaceného•
nájemného• za 2.
Téma:
„Netradiční
cukroví“
pololetí
z nebytových
prostor
v prvním
nadzemPřijďte 2013
se inspirovat
na blížící
se Vánoce
a ochutním podlaží budovy č.p. 442, ul. Žirovnická, Počátky,
nat netradiční druhy cukroví. Děti si vyrobí vlastní
pronajatých k výkonu zdravotnické ambulantní péče
dobrotu, cukrového sněhuláčka.
MUDr. Miloši Beutlovi s tím, že částka bude hrazena
v měsíčních splátkách od ledna 2014 do prosince
27.11.2014
2014
•
•
MIMOŘÁDNÁ
ODPOLEDNÍ
AKCE
•• označení
vyhrazené• parkovací
plochy
uvnitř obytné
zóny před bytovým
domem č.p.573
„Pletení adventních
věnců“ – 574 svislou
dopravní Od
značkou
pro
p. vJindřicha
Počátky;
15 – 17
hod.
klubovně Tunku,
č. 1
důvodem účast
je umístění
dodatkové
tabulky
s
vyznačeje nutné nahlásit předem
ním registrační značky osobního automobilu žadau K. Burešové (tel. 608 464 903)
tele, který je těžce zdravotně postižený (označení
01) a je držitelem průkazu ZTP a parkovacího průkaPOZOR!!!
zu; zpevnění parkovací
plochy před bytovým domem
V úterý
4.11. a 18.11.2014
bylo schváleno
usnesením
rady č. 17/2007 ze dne
5.11.2007
je pro všechny, kteří si chtějí pohrát,
••prodej•použitých•stropních•panelů
o rozměrech 300
MC Lvíček otevřeno také odpoledne
x 100 x 12 cm, vyjmutých
likvidaci uzavíratelných
od 15 do 17přihod.!!!
přístřešků na popelnice TKO z lokality Sídliště v Počátkách, v počtu 6 ks, za cenu 250,- Kč/ks vč. DPH,
p. Adolfu Sedlákovi, trv. bytem Počátky. Vodotechnic-
nosti• budov• (PENB) ve vlastnictví města v první
EQUALIZER
etapě se jedná
o budovy
základ8.11.2014
– sobota
– 19:00městského
hodin – 80 muzea,
Kč
ní školy,
školy, titulky
sportovní haly, Sokolovny a
132
minutmateřské
– USA – české
multifunkčního
kulturního centra
Thriller,
akční, krimi
Nepřípustné do 15 let
••komisi•pro•výběr•zadavatele
na Komplexní provedení
výběrového řízení na zhotovitele stavby na akci „StaWINX CLUB: V tajemných hlubinách
vební úpravy
Palackého
náměstí
ve slože9.11.2014
– neděle
– 17:00
hodin –Počátky“,
90 Kč
ní: minut
Mgr. Karel
Petrdabing
Zadák a David Brýna, DiS.;
98
– ItálieŠtefl,
– český
akce je financovaná z Regionálního operačního proAnimovaný
gramu Jihovýchod
přístupný
INTERSTELLAR
RADA
BERE NA VĚDOMÍ
15.11.2014
– sobota
– 19:00 hodin a• Václava• Musila
•• žádost•
paní•
Sylvy• Mikoláškové•
169
minut
–
USA,VB
– českés titulky
o přidělení bytu v Domě
pečovatelskou službou
Sci-fi
, mysteriózní,
akční
v Počátkách
(DPS);
rada konstatuje, že v současné
Nevhodné
12 letv DPS k dispozici žádný volný byt
době nemádo
město
a žádost takSTŘíBRO:
zůstává v Hledání
evidenci pro
další posouzení
MAGICKÉ
kouzelného
rodu v
případě uvolnění
některého
16.11.2014
– neděle
– 17:00vhodného
hodin – 90bytu
a 100 Kč
•• 85
Oznámení•
předběžných•
informací• souvisejících
minut - Norsko
– český dabing
Rodinný,
fantasyzadávacího řízení projektu „Stavební
se zahájením
přístupný
úpravy Palackého náměstí Počátky“ na webových
stránkách –GAMES:
Věstník veřejných
Zakázek
HUNGER
Síla vzdorů
– 1. část
•• 22.11.2014
Harmonogram•
projektu
„Transformace
– sobota – 19:00 hodin – 120 Kč Ústavu
sociální
mentálně
125
minutpéče
- USApro
– české
titulkypostižené Kraje Vysočina“
Dobrodružný, sci-fi, thriller
Nevhodné do 12 let
RADA DOPORUČUJE
VČELKA MáJA
•
••variantu•č.•2
při•změně•otevírací•doby•pro•veřej23.11.2014
– neděle
– 17:00
– 100Počátky,
Kč
nost• na• České•
poště•
s.p.,hodin
pobočka
Hor88
minut
–
Austrálie,
Německo
–
český
dabing
ní ul. č.p. 87, z důvodu snížení pracovních úvazků
Animovaný,
rodinný zaměstnanců zajišťujících obu dvou stávajících
přístupný
služnost u přepážek celkem o 1 hodinu denně, tzn.:
bude zachována otevírací doba v sobotu dopoledpOHádKáŘ
ne a o pracovních
29.11.2014
– sobota –dnech
19:00 bude
hodin krácena
– 120 Kč doba pro
90
minut - ČR
– české
veřejnost
o půl
hodiny každý den (nově odpoledDrama,
romantický
ní otevírací
doba: v pondělí, úterý, čtvrtek a pátek
Nepřípustné
let hodin, ve středu odpoledne
bude pouze do 15
16:00
bude otevřeno až od 13:30 hod. do 17:00 hod., jako
v současné
době)
ZMěNA
pROGRAMU VYHRAZENA!
2
18
SLOVO HEJTMANA KRAJE VYSOČINA
se sídlem
Na začátku každého roku se nevyhneme
o tom, co nás v něm čeká. V osobním životě nevíme, jen leccos tušíme. Ve
v úvahám
Počátkách
veřejném životě víme o některých důležitých událostech. V roce, na jehož prahu stojíme, nás čekají troje volby. Na jaře volby do
tel.: 565 495 643
evropského parlamentu, na podzim volby
senátní a do obecních zastupitelstev.
[email protected]
Zastavím se u těch, jež jsou nám nejbližší. Města a obce už pomalu bilancují své čtyřleté období. Starostové a členové místních
samospráv
patří
k těm,
jimž jejich voliči
důvěřují nejvíce. Myslím, že oprávněně. Daří se jim přes jejich nelehkou
VYKUPUJE
ODdlouhodobě
VLASTNÍKŮ
ZEMĚDĚLSKÉ
POZEMKY
pozici obce a města stále postupně zvelebovat. Mimo jiné i proto, že se nevěnují politickým hrátkám a půtkám, ale většinou jim
jde
společnou
každodenní
práci ve prospěch
zájmu občanů.
• oDejte
přednost
při prodeji
zemědělcům,
Za krajskou
samosprávu
bych
rád
zdůraznil
velmi
dobrou spolupráci měst a obcí s naším úřadem. Zároveň doufám, že se v blízpřed překupníky.
ké•budoucnosti
zlepší
součinnost
krajů
s
nově
ustavenou
vládou, protože všichni víme, že ta nebyla v minulém období ideální.
Platba při podpisu smlouvy.
Obyvatelům Kraje Vysočina přeji v roce 2014 hodně zdraví a příznivých prožitků v práci i v soukromém životě.
Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina
HELP FINANCIAL
KAMENICTVÍ
Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ČÍSLO 47 ZE DNE 25. LISTOPADU 2013
PŮJČKA - RYCHLE A VÝHODNĚ!
RADA SCHVÁLILA
••poskytnutí•finančního•příspěvku Občanskému sdružení „Fond
ohrožených
dětí“, Praha
Nejlevnější
rychlá půjčka
v ČR 1, ve výši 1.000,Kč z rezervního fondu rady
Půjčka bez ručitele a bez zajištění
• dodatek•č.•9•ke•Smlouvě•o•nájmu•ze•dne•31.12.•2003
uzavřené pod
č.j.OSVČ,
1590/2003
mezimatky
Městem
a
I pro
důchodce,
na Počátky
MD
Kulturním zařízením města Počátky, kterou je přePůjčujeme na cokoli, peníze na ruku
nechána budova Sokolovny v Počátkách do dočasVyřízení do
48 hodin udodatkem
Vás doma se
ného užívání příspěvkové
organizaci;
upravuje doba sjednání nájmu
na
dobu
určitou
TEL.: 730 157
092od
1.1. 2004 do 31.12.2014, a je stanoveno celkové nájemné za rok 2013 ve výši 350.000,- Kč
••úpravu•výše•nájemného•v•městských•nájemních•bytech, ve kterých končí regulované nájemné: Ludmila
Nováčková, Počátky – navýšit nájemné od 1.1.2014
na 36,- Kč/m2/měsíc; Dagmar Holá, Počátky – navýšit nájemné od 1.1.2014 na 32,- Kč/m2/měsíc; Gabriela Rajčanová, Počátky – prodloužit nájemní smlouvu a s přihlédnutím k výši nabídkové ceny nájmu při
přidělení bytu ponechat nájemné v této původní výši
•• rozložení• úhrady• nesplaceného• nájemného• za 2.
pololetí 2013 z nebytových prostor v prvním nadzemním podlaží budovy č.p. 442, ul. Žirovnická, Počátky,
pronajatých k výkonu zdravotnické ambulantní péče
MUDr. Miloši Beutlovi s tím, že částka bude hrazena
v měsíčních splátkách od ledna 2014 do prosince
2014
•• označení• vyhrazené• parkovací• plochy uvnitř obytné
zóny před bytovým domem č.p.573 – 574 svislou
dopravní značkou pro p. Jindřicha Tunku, Počátky;
důvodem je umístění dodatkové tabulky s vyznačením registrační značky osobního automobilu žadatele, který je těžce zdravotně postižený (označení
01) a je držitelem průkazu ZTP a parkovacího průkazu; zpevnění parkovací plochy před bytovým domem
bylo schváleno usnesením rady č. 17/2007 ze dne
5.11.2007
••prodej•použitých•stropních•panelů o rozměrech 300
x 100 x 12 cm, vyjmutých při likvidaci uzavíratelných
přístřešků na popelnice TKO z lokality Sídliště v Počátkách, v počtu 6 ks, za cenu 250,- Kč/ks vč. DPH,
p. Adolfu Sedlákovi, trv. bytem Počátky. Vodotechnic-
SEVERA KAREL
nemají pro daný typ panelů
ké služby s.r.o., Počátky
KŘEMEŠNICKÁ 1946 , PELHŘIMOV 393 01
využití
a s prodejem
souhlasí.
393
01 PELHŘIMOV
TEL.: 565 323 360, 777 162 132
•• zajištění• vypracování• průkazů• energetické• náročx VÝROBA A MONTÁŽE POMNÍKŮ,RÁMŮ A KRYCÍCH DESEK
nosti• budov• (PENB) ve vlastnictví města v první
x ROVNÁNÍ,ZHOTOVENÍ ZÁKLADŮ POD POMNÍKY
etapě se jedná
o budovy
městského
muzea, základx PRODEJ
HŘBITOVNÍCH
DOPLŇKŮ
x ZHOTOVENÍ
NÁPISŮ A PŘÍPISŮ
ní školy, mateřské
školy, sportovní
haly, Sokolovny a
x PEČÍCÍcentra
KAMENY
multifunkčního kulturního
x
••komisi•pro•výběr•zadavatele
na Komplexní provedení
SLEVA 10%
výběrového
řízení
na zhotovitele
stavby
na akci
NA ZAKÁZKY
UZAVŘENÉ
DO KONCE
ROKU
2014„Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky“, ve složeZAVOLEJTE,ZAKÁZKU PŘIJEDEME SJEDNAT OSOBNĚ
ní: Mgr. Karel Štefl, Petr Zadák a David Brýna, DiS.;
akce je financovaná z Regionálního operačního programu Jihovýchod
RADA BERE NA VĚDOMÍ
•• žádost• paní• Sylvy• Mikoláškové• a• Václava• Musila
o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou
v Počátkách (DPS); rada konstatuje, že v současné
době nemá město v DPS k dispozici žádný volný byt
a žádost tak zůstává v evidenci pro další posouzení v
s možností zachování současného
případě uvolnění některého vhodného bytu
vzahu
•• Oznámení• předběžných• nájemního
informací• souvisejících
se zahájením zadávacího
projektu
„Stavební
Seriózní řízení
a rychlé
jednání,
úpravy Palackého
náměstí
Počátky“
na
webových
bonus až 50% k odhadní ceně
stránkách – Věstník veřejných Zakázek
•• Harmonogram• projektu „Transformace Ústavu
sociální péčeE-mail:
pro mentálně
postižené Kraje [email protected]
čina“
Koupím pro svého klienta
Děkujeme za nabídky
RADA DOPORUČUJE
••variantu•č.•2 • při•změně•otevírací•doby•pro•veřejnost• na• České• poště• s.p., pobočka Počátky, Horní ul. č.p. 87, z důvodu snížení pracovních úvazků
u dvou stávajících zaměstnanců zajišťujících obslužnost u přepážek celkem o 1 hodinu denně, tzn.:
bude zachována otevírací doba v sobotu dopoledne a o pracovních dnech bude krácena doba pro
veřejnost o půl hodiny každý den (nově odpolední otevírací doba: v pondělí, úterý, čtvrtek a pátek
bude pouze do 16:00 hodin, ve středu odpoledne
bude otevřeno až od 13:30 hod. do 17:00 hod., jako
v současné době)
2
19
SLOVO HEJTMANA KRAJE VYSOČINA
POTRAVINY
Na začátku každého roku se nevyhneme úvahám o tom, co nás v něm čeká. V osobním životě nevíme, jen leccos tušíme. Ve
veřejném životě víme o některých důležitých událostech. V roce, na jehož prahu stojíme, nás čekají troje volby. Na jaře volby do
97, Počátky
evropského parlamentu, na podzim volby senátní aHorní
do obecních
zastupitelstev.
Prodejní doba: Po - Pá: 6.30 - 18.00 hod., So: 7.00 - 12.00 hod., Ne: 8.00 – 11.00 hod.
Zastavím se u těch, jež jsou nám nejbližší.
Města a obce už pomalu bilancují své čtyřleté období. Starostové a členové místních
2
Na prodejní ploše 280 m zákazníkům nabízíme cca 6000 položek ze sortimentu čerstvých potravin a drogerie.
samospráv
dlouhodobě
těm, peněz
jimž prostřednictvím
jejich voliči platební
důvěřují
Myslím, že Také
oprávněně.
Dařídobít
se mobilní
jim přes
jejich nelehkou
Zákazníkůmpatří
také nabízíme
možnost k
vybírání
kartynejvíce.
- cash back.
si u nás můžete
telefon.
pozici obce
a
města
stále
postupně
zvelebovat.
Mimo
jiné
i
proto,
že
se
nevěnují
politickým
hrátkám
a
půtkám,
ale
většinou jim
Každý den čerstvé pečivo z naší pekárny!!! NOVĚ do sortimentu zařazeny domácí potřeby a kuchyňka!!!
jde o společnou každodenní práci ve prospěch zájmu občanů.
V letákové akci od 10.11. do 23.11.2014 mimo jiné nabízíme:
Za krajskou samosprávu bych rád
zdůraznil velmi dobrou spolupráci měst a obcí s naším úřadem. Zároveň doufám, že se v blízJČ mléko lahodné
polotučné
1l
16,90s nově
Bageta
speciál 200gvládou, protože všichni
24,90 víme,
Mouka
1kg
super cena !!!
ké budoucnosti
zlepší
součinnost
krajů
ustavenou
žehrubá
ta nebyla
v minulém
období9,90
ideální.
JČ tvaroh polotučný
250g
16,90 2014
Zavináče
v nálevu
200ga příznivých prožitků
23,90v práci
Rýžei dlouhozrnná
240g
9,90
Obyvatelům
Kraje 18%
Vysočina
přeji v roce
hodně
zdraví
v soukromém
životě.
Eidam Blaník plátky 30 % 100g
Milkin čerstvá smetana 33 % 250ml
Paula pudingový dezert 2x100g
Zott zakysaná smetana 15% 180g
Jaternice a Jelita 100g
Uzená kýta bez kosti 100g
15,90
17,90
19,90
11,90
8,90
12,90
Koláč tlačený 50g s náplní
Špičky makové, tvaroh, + duetky 200g
Poděbradka ProLinie 1,5l
Coca Cola , Fanta, Sprite 1,5l
Velkopopovický Kozel 11 0,5l
5,90
18,90
11,90
22,90
9,90
7,90
Rozinky 60g
Cukr krupice + krystal 1kg
Jiří Běhounek, hejtman Kraje
PEPO 280g
Aviváž Laguna 1l různé druhy
6,90
16,90
Vysočina
24,90
29,90
Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ČÍSLO 47 ZE DNE 25. LISTOPADU 2013
Braník 10 0,5l
Javořické párky 100g
5,90
Siesta 36g různé druhy
Šunkový
salám 100g
9,90
Romance 38g různé druhy
RADA
SCHVÁLILA
Kladenská pečeně 100g
13,90
Margot 100g
••poskytnutí•finančního•příspěvku Občanskému
sdruListové těsto chlazené 500g
23,90
Kakao VAN 75g
žení
„Fond
ohrožených
dětí“,
Praha
1,
ve výši 1.000,Kuřecí čtvrtky zadní 600g
36,90
Jihlavanka 250g
Kč
z 1kg
rezervního fondu rady 54,90
Kuře
Flora 250g
• dodatek•č.•9•ke•Smlouvě•o•nájmu•ze•dne•31.12.•2003
Míša nanuk 55ml různé druhy
9,90
Slunečnicový olej Giana 1l
super cena !!!
5,90
Každý měsíc losujeme 8 zákazníků,
kteří ve věrnostní
soutěži
vyhrávají:
s.r.o., Počátky
nemají pro
daný
typ panelů
ké služby 4,90
11,90
5 x poukázku na nákup za 200,- Kč
využití a s prodejem souhlasí.
9,90
3 x drobný dárek
•• zajištění•39,90
vypracování•
průkazů• energetické• náročsuper cena !!!
Bližší informace obdržíte na prodejně.
nosti• budov•
26,90 (PENB) ve vlastnictví města v první
etapě se29,90
jedná o budovy městského muzea, základní
školy,
mateřské
školy, sportovní haly, Sokolovny a
uzavřené
pod
č.j.
1590/2003
mezi
Městem
Počátky
a
!!! SUPER CENA!!!.........................!!! SUPER CENA !!!.........................!!!SUPER CENA!!!
multifunkčního kulturního centra
Kulturním zařízením města Počátky, kterou je přeVíkendová nabídka: 13.11. - 16.11. 2014
Eidam cihla 30% 100g
9,90
nechána budova Sokolovny v Počátkách do dočas- ••komisi•pro•výběr•zadavatele na Komplexní provedení
Víkendová
nabídka:
20.11. - 23.11.
2014
Džus
RELAX 1 l různé
19,90řízení na zhotovitele stavby na akci „Staného
užívání
příspěvkové
organizaci;
dodatkem
se druhy
výběrového
upravuje
doba
sjednání
nájmu
na
dobu
určitou
od
vební úpravy Palackého náměstí Počátky“, ve složeFLOP JE VAŠE JISTOTA! TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!
1.1. 2004 do 31.12.2014, a je stanoveno celkové nání: Mgr. Karel Štefl, Petr Zadák a David Brýna, DiS.;
jemné za rok 2013 ve výši 350.000,- Kč
akce je financovaná z Regionálního operačního pro••úpravu•výše•nájemného•v•městských•nájemních•bygramu Jihovýchod
tech, ve kterých končí regulované nájemné: Ludmila
Nováčková, Počátky – navýšit nájemné od 1.1.2014 RADA BERE NA VĚDOMÍ
na 36,- Kč/m2/měsíc; Dagmar Holá, Počátky – navý- •• žádost• paní• Sylvy• Mikoláškové• a• Václava• Musila
šit nájemné od 1.1.2014 na 32,- Kč/m2/měsíc; Gabrio přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou
ela Rajčanová, Počátky – prodloužit nájemní smlouv Počátkách (DPS); rada konstatuje, že v současné
vu a s přihlédnutím k výši nabídkové ceny nájmu při
době nemá město v DPS k dispozici žádný volný byt
přidělení bytu ponechat nájemné v této původní výši
a žádost tak zůstává v evidenci pro další posouzení v
případě uvolnění některého vhodného bytu
•• rozložení• úhrady• nesplaceného• nájemného• za 2.
pololetí 2013 z nebytových prostor v prvním nadzem- •• Oznámení• předběžných• informací• souvisejících
se zahájením zadávacího řízení projektu „Stavební
ním podlaží budovy č.p. 442, ul. Žirovnická, Počátky,
úpravy Palackého náměstí Počátky“ na webových
pronajatých k výkonu zdravotnické ambulantní péče
MUDr. Miloši Beutlovi s tím, že částka bude hrazena
stránkách – Věstník veřejných Zakázek
v měsíčních splátkách od ledna 2014 do prosince •• Harmonogram• projektu „Transformace Ústavu
2014
sociální péče pro mentálně postižené Kraje Vyso•• označení• vyhrazené• parkovací• plochy uvnitř obytné
čina“
zóny před bytovým domem č.p.573 – 574 svislou
dopravní značkou pro p. Jindřicha Tunku, Počátky; RADA DOPORUČUJE
důvodem je umístění dodatkové tabulky s vyznače- ••variantu•č.•2 • při•změně•otevírací•doby•pro•veřejním registrační značky osobního automobilu žadanost• na• České• poště• s.p., pobočka Počátky, Hortele, který je těžce zdravotně postižený (označení
ní ul. č.p. 87, z důvodu snížení pracovních úvazků
01) a je držitelem průkazu ZTP a parkovacího průkau dvou stávajících zaměstnanců zajišťujících obzu; zpevnění parkovací plochy před bytovým domem
služnost u přepážek celkem o 1 hodinu denně, tzn.:
bylo schváleno usnesením rady č. 17/2007 ze dne
bude zachována otevírací doba v sobotu dopoled5.11.2007
ne a o pracovních dnech bude krácena doba pro
••prodej•použitých•stropních•panelů o rozměrech 300
veřejnost o půl hodiny každý den (nově odpoledx 100 x 12 cm, vyjmutých při likvidaci uzavíratelných
ní otevírací doba: v pondělí, úterý, čtvrtek a pátek
přístřešků na popelnice TKO z lokality Sídliště v Pobude pouze do 16:00 hodin, ve středu odpoledne
čátkách, v počtu 6 ks, za cenu 250,- Kč/ks vč. DPH,
bude otevřeno až od 13:30 hod. do 17:00 hod., jako
p. Adolfu Sedlákovi, trv. bytem Počátky. Vodotechnicv současné době)
Vydavatel a sídlo redakce: Kulturní zařízení města Počátky, Palackého náměstí 7, Počátky 394 64, tel.: 561 034 920, [email protected] Počátecký zpravodaj je vydáván 12× ročně. Uzávěrka vždy k 15. předchozího měsíce. Zveřejněné názory nemusí souhlasit se
stanoviskem redakce. Redakční rada: Ludmila Marková, Jitka
2 Zlukyová. Povoleno pod č. j. 0330014687. Náklad 500 ks. Sazbu a tisk
provádí: RAIN s. r. o., Jindřichův Hradec, tel.: 384 362 512 Distribuce: vlastní roznos předplatitelům v Počátkách, zasílání předplatitelům mimo Počátky, volný prodej v obchodní síti v Počátkách. Předplatné: možno uhradit v kanceláři KZM vždy na kalendářní rok.
Download

11.11.2014 od 17 hod.