INFOLETTER
Listopad 2014
možnost reinvestovat své prostředky přesně k datu
nové emise, tedy před tím, než se začne k ceně
dluhopisů připočítávat narostlý úrok (AÚV).
Základní informace
Vznik fondu: 2008
Měna: CZK
Základní kapitál při založení: 50 000 000 CZK
Základní kapitál k 31. 1. 2014: 292 000 000 CZK
Objem majetku fondu (NAV) k 30. 9. 2014:
361,7 mil. CZK
Charakter fondu: fond kvalifikovaných investorů
Správce fondu: Arca Capital CEE (samosprávný fond)
Depozitář fondu: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Auditor fondu: KPMG Česká republika
Fond podléhá regulaci a dohledu ze strany ČNB
Splacení emise dluhopisů Arca
Acquisition Capital, a.s.
K datu 30. září 2014 byla plně splacena emise
dluhopisů Arca Acquisition Capital, a.s., ISIN CZ
0003501777, které byly vydány v září 2011.
Splacení emise je výrazem schopnosti finanční
skupiny Arca Capital dostát svým závazkům a
potvrzením finanční stability, včetně schopnosti
využít aktuální situace na finančních trzích.
Možnost reinvestování splacené jistiny
a výnosu dluhopisů Arca Acquisition
Capital, a.s.
Vzhledem k omezené nabídce atraktivních
investičních příležitostí na kapitálovém trhu a toho
plynoucího problému řady investorů, jak řešit rizika
spojená s reinvestováním svých prostředků, jsme
umožnili držitelům splácených dluhopisů reinvestici
splatné jistiny, případně včetně úrokového výnosu
do nových dluhopisů společnosti Arca Acquisition
Capital, a.s., ISIN CZ0003511552. Podmínky
reinvestice byly nastaveny tak, aby měli investoři
Současný vývoj tržních úrokových sazeb
Na finančních trzích pokračující pokles úrokových
sazeb je způsoben historicky nízkou inflací, která
v určitých obdobích přechází i do deflace, to je
poklesu cenové hladiny. Tato situace je často
provázena stagnací ekonomiky, případně pouze
mírným ekonomickým růstem, vyjádřeným pomocí
ukazatele vývoje hrubého domácího produktu
(HDP). Deflace je velkým strašákem téměř pro
všechny centrální bankéře, kterým docházejí
nástroje na provádění aktivní měnové politiky.
Úrokové sazby stanovené centrálními bankami se
limitně blíží nule a některé centrální banky sáhly i
k záporným úrokovým sazbám. V případě ČNB brání
zavedení záporných sazeb mimo jiné legislativa, kdy
např. na výši diskontní sazby jsou vázány některé
sankční úroky při neplnění smluvních podmínek
obchodními partnery, a zavedení záporných sazeb
by paradoxně „trestalo“ věřitele a ne dlužníky. Pro
ilustraci uvádím i aktuální výši úrokových sazeb
českých státních dluhopisů, kterou může pravidelně
sledovat na webových stránkách České národní
banky (www.cnb.cz), na kterých jsou pravidelně
zveřejňovány výsledky aukcí českých státních
dluhopisů, a to jak krátkodobých, tak i
střednědobých a dlouhodobých. Průměrný výnos
státních pokladničních poukázek (SPP), což jsou
státní dluhopisy vydávané se splatností jeden rok,
případně méně, činí u roční splatnosti 0,07% (čti
sedm setin procenta!) a výnos do splatnosti u
desetiletých českých státních dluhopisů se blíží
výnosu německých státních dluhopisů, které jsou
všeobecně považovány za nejbezpečnější státní
dluhopisy na světě a činí pouhých 1,2%. Pro srovnání
desetileté dluhopisy vlády USA vynášejí více než
dvakrát tolik (2,53%).
Předpověď vývoje úrokových sazeb
Prognózy většiny zavedených institucí jako ČNB
nebo Ministerstvo financí ČR ohledně budoucího
vývoje národního hospodářství se mírně liší, co do
předpovídané výše ekonomického růstu, ale všechny
se téměř shodují na budoucím vývoji úrokových
sazeb. Pro období nejbližších dvou let očekávají
pokračování stavu nízkých úrokových sazeb.
Vzhledem k tomu, že sazby ČNB jsou již dva roky na
„technické nule“ a přitom tržní úrokové sazby jsou
„nenulové“, dá se očekávat další snižování tržních
úrokových sazeb. Jestliže klesající úrokové sazby u
hypotečních úvěrů lámou po celý rok rekordy,
přestože nás některé banky přesvědčují, že již
dosáhly svého minima, tak podobný vývoj probíhá i
u korporátních úvěrů, které vzhledem k aktuální výši
mají ještě relativně velký prostor pro pokles. Jestliže
první emise tříletých dluhopisů Arca Capital měla
roční kupón 7% a další emise výnos 6% p.a. a výnos
u současné emise byl stanoven na 5% ročně, dá se
předpokládat, že po ukončení primárního prodeje
současné emise, to je po 1. prosinci 2014, budou
případné nové emise dluhopisů Arca Capital nabízet
opět o něco nižší výnos. Proto je pro investory, kteří
chtějí část svých úspor investovat do korporátních
dluhopisů Arca Capital, s vyváženým poměrem
výnosu a rizika, ten pravý čas.
Podrobné informace o investičním fondu, včetně
statutu a stanov fondu, je možno získat na
následujících kontaktních spojeních:
Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s.
Doudlebská 1699/5
140 00 Praha 4
Česká republika
Telefon: +420 224 231 813
E-mail: [email protected]
www.arcacapitalcee.com
Kontaktní osoba: Ing. Pavel Makovec
http://makovecpavel.blog.idnes.cz/
Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter
a nepředstavují žádnou konkrétní investiční nabídku. Příjemci
investičních doporučení vydaných společností Arca Capital CEE,
uzavřený investiční fond, a.s. doporučujeme, vedle informací
poskytovaných touto společností, použití i dalších zdrojů
informací.
Download

INFOLETTER Listopad 2014 Splacení emise dluhopisů Arca