Ministerstvo
financí
Jaké výhody přinášejí?
• patří mezi nejbezpečnější, konzervativní způsoby spoření
• představují nástroj s garantovaným výnosem dluhopisu a garancí
splacení dlužné částky
Spořicí státní dluhopisy jsou cenné papíry,
které vydává Česká republika, a jsou evidovány
v elektronické podobě v samostatné evidenci
Ministerstva financí.
• proti-inflační dluhopisy garantují také ochranu úspor před
znehodnocením inflací
• jsou dostupné pro každého, lze je pořídit již od 1000 Kč
• pořízení a držení není zatíženo žádným poplatkem, je třeba uhradit
pouze cenu pořizovaných dluhopisů
• přinášejí všem investorům stejné podmínky bez ohledu na výši
vložených prostředků
• vložené prostředky lze v případě potřeby získat v původní výši zpět
formou předčasného splacení před stanoveným datem řádné splatnosti
bez sankcí a bez tržního rizika
• rozsáhlá síť distribučních míst
2/10
Pro koho jsou určeny?
Prémiové, kuponové, reinvestiční a proti-inflační spořicí státní dluhopisy:
• fyzická osoba,
• veřejná výzkumná instituce,
• občanské sdružení fyzických osob nebo honební společenstvo,
• Česká televize, Český rozhlas nebo Česká tisková kancelář,
• odborová organizace nebo organizace zaměstnavatelů,
• Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky nebo resortní,
odborová, podniková a další zdravotní pojišťovna,
• nadace nebo nadační fond,
• obecně prospěšná společnost,
• stavovská komora nebo profesní organizace,
• školská právnická osoba, jejímž zřizovatelem nejsou ministerstvo, kraj,
obec nebo svazek obcí,
• Hospodářská komora České republiky nebo Agrární
komora České republiky,
• veřejná vysoká škola,
• územní samosprávné celky a vyšší územní samosprávné celky České
republiky nebo hlavní město Praha,
• dobrovolný svazek obcí,
• Svaz měst a obcí České republiky, Sdružení místních samospráv České
republiky nebo Asociace krajů České republiky,
• společenství vlastníků jednotek,
• vybrané zahraniční právnické osoby.
3/10
Nabízené typy
3letý prémiový spořicí státní dluhopis
5letý reinvestiční spořicí státní dluhopis
Výnos dluhopisu je vždy k 12.12. daného roku
automaticky reinvestován, to znamená, že Vám budou
připsány další kusy spořicích státních dluhopisů na Váš
majetkový účet ve výši odpovídající výnosu dluhopisu.
Počet kusů spořicích státních dluhopisů se tedy
každoročně zvyšuje a navíc bude poslední rok výnos
dluhopisů navýšen o prémii za držbu do splatnosti.
Reinvestované výnosy dluhopisů spolu s posledním
výnosem dluhopisů budou vypláceny ke dni splatnosti
daných dluhopisů.
Výnos dluhopisu je vždy k 12.12. daného roku
automaticky reinvestován, to znamená, že Vám budou
připsány další kusy spořicích státních dluhopisů na Váš
majetkový účet ve výši odpovídající výnosu dluhopisu.
Počet kusů spořicích státních dluhopisů se tedy
každoročně zvyšuje. Reinvestované výnosy dluhopisu
jsou tak dále zhodnocovány a budou vyplaceny k datu
splatnosti dluhopisu.
7letý proti-inflační spořicí státní dluhopis
Výnos dluhopisu je vždy k 12. 6. a 12. 12. daného roku
automaticky reinvestován, to znamená, že Vám budou
připsány další kusy spořicích státních dluhopisů na Váš
majetkový účet ve výši odpovídající výnosu. Počet kusů
spořicích státních dluhopisů se každoročně zvyšuje.
Reinvestované výnosy dluhopisu budou vyplaceny k
datu splatnosti dluhopisu.
5letý kuponový spořicí státní dluhopis
Výnos dluhopisu je vyplácen vždy k 12. 12. daného
roku bezhotovostním převodem na Váš platební účet.
Výnos dluhopisu až do data splatnosti každý rok
narůstá.
4/10
Úrokové sazby
Výnosové období
12. 12. 2013 – 12. 12. 2014
0,5 %
0,5 %
0,5 %
12. 12. 2014 – 12. 12. 2015
0,5 %
1,0 %
1,0 %
12. 12. 2015 – 12. 12. 2016
6,0 %
3,0 %
3,0 %
12. 12. 2016 – 12. 12. 2017
4,0 %
4,0 %
12. 12. 2017 – 12. 12. 2018
5,5 %
6,5 %
Proti-inflační spořicí státní dluhopisy
• výnos dluhopisu bude připsán 2x ročně 12. 6. a 12. 12.
• reálný výnos (kupon) cca 0,50 % p. a. (0,25 % per semestre)
+
pohyblivá úroková sazba, která se vypočítá jako součet procentní
změny indexu spotřebitelských cen (životních nákladů) za měsíc
říjen příslušného roku (či duben příslušného roku) proti indexu
spotřebitelských cen za měsíc duben příslušného roku (či říjen
roku předcházejícího)
5/10
Darování
V rámci vánoční emise 2013 byla rozšířena služba darování o dva nové
motivy dárkových certifikátů. Spořicí státní dluhopisy se tak stávají
originálním dárkem, kterým můžete překvapit ty, na nichž Vám záleží.
Jak darovat spořicí státní dluhopisy?
Dárce si vybere typ spořicího státního dluhopisu, motiv
dárkového certifikátu, zvolí si kolik kusů chce darovat a určí
osobu - obdarovaného, které mají být spořicí státní dluhopisy
darovány, a rozhodne způsob předání daru obdarovanému. Dále se dárce
a obdarovaný dostaví k distributorovi společně nebo jednotlivě a
vyplní Žádost o provedení darování. Dárkový certifikát bude doručen
na adresu sloužící pouze pro jednorázové zaslání.
Pokud nemáte zájem o službu darování a přece se Vám zalíbila idea
mít ozdobnou variantu certifikátu, která bude připomínat, že jste
hrdým vlastníkem spořicích státních dluhopisů, je možné v Žádosti
o úpis zaškrtnout volbu vyjadřující zájem o jednorázové zaslání
ozdobné varianty „pamětního listu emise“ nebo můžete v průběhu
celého roku podávat Žádost o vystavení pamětního listu emise
prostřednictvím distributora.
Více informací naleznete na internetových stránkách
www.sporicidluhopisycr.cz.
6/10
Základní parametry:
Spořicí státní dluhopis
Upisovací období
4. 11. – 29. 11. 2013
4. 11. – 29. 11. 2013
4. 11. – 29. 11. 2013
4. 11. – 29. 11. 2013
Datum emise
12. 12. 2013
12. 12. 2013
12. 12. 2013
12. 12. 2013
Datum splatnosti
12. 12. 2016
12. 12. 2018
12. 12. 2018
12. 12. 2020
1 Kč
1 Kč
1 Kč
1 Kč
Emisní kurz
100 %
100 %
100 %
100 %
Minimální počet ks
1 objednávky
1 000 ks
1 000 ks
1 000 ks
1 000 ks
Pořizovací cena 1000 ks
1 000 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
Maximální hodnota objednávky na osobu
50 000 000 ks
50 000 000 ks
50 000 000 ks
50 000 000 ks
Úpis formou reinvestice jmenovité hodnoty
ANO
NE
ANO
ANO
pevná úroková sazba
s prémií v posledním roce
rostoucí pevná
úroková sazba
rostoucí pevná
úroková sazba
procentní změna indexu
spotřebitelských cen
ANO
NE
ANO
ANO
1x ročně
1x ročně
1x ročně
2x ročně
při splatnosti
1x ročně
při splatnosti
při splatnosti
Možnost předčasného splacení
ANO
ANO
ANO
ANO
Možnost reinvestice jmenovité hodnoty
dluhopisu do jiných dluhopisů
ANO
ANO
ANO
ANO
Jmenovitá hodnota 1 ks
Typ úročení
Automatická reinvestice výnosu*
Frekvence připisování výnosů
Výplata výnosu
* výnos dluhopisu není vyplácen, ale je reinvestován připsáním dalších spořicích státních dluhopisů ve výši výnosu dluhopisu na majetkový účet
7/10
Jak a kde si je můžete pořídit?
Reinvestice jmenovité hodnoty
Spořicí státní dluhopisy si můžete pořídit prostřednictvím kteréhokoli
z distributorů, případně pomocí elektronického přístupu ke správě
majetkového účtu (https://pssd.sporicidluhopisycr.cz). Vaše dluhopisy
budou evidovány v samostatné evidenci státních dluhopisů, ve které
Vám bude zdarma zřízen majetkový účet. Tuto evidenci vede Ministerstvo
financí.
K datu 12. 12. 2013 bude umožněna reinvestice jmenovité hodnoty
Diskontovaného spořicího státního dluhopisu České republiky, 2012–2013,
CZ0001003594, do předem určených spořicích státních dluhopisů s datem
emise 12. 12. 2013. Reinvestice spořicích státních dluhopisů se řídí
příslušnými emisními podmínkami.
Distributory jsou:
• Česká pošta, s. p.
• Česká spořitelna, a. s.
• Československá obchodní banka, a. s., a vybraná finanční centra
Poštovní spořitelny
• Komerční banka, a. s.
• J&T BANKA, a. s.
Minimální počet dluhopisů, které si můžete pořídit při jedné objednávce, je
1000 ks. Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu je 1 Kč.
Maximální hodnota objednávky na osobu pro prémiové, kuponové,
reinvestiční a proti-inflační spořicí státní dluhopisy činí 50 milionů Kč.
O pořízení spořicích státních dluhopisů či poskytnutí dalších návazných
služeb můžete požádat u některého z distributorů. Volba distributora
a jeho pobočky je čistě na Vás a můžete jej kdykoli změnit.
Reinvestici lze provést do následujících dluhopisů:
• PRÉMIOVÝ SPOŘICÍ STÁTNÍ DLUHOPIS ČESKÉ REPUBLIKY,
2013–2016 II, FIX %, CZ0001004170
• REINVESTIČNÍ SPOŘICÍ STÁTNÍ DLUHOPIS ČESKÉ REPUBLIKY,
2013–2018 II, FIX %, CZ0001004196
• PROTI-INFLAČNÍ SPOŘICÍ STÁTNÍ DLUHOPIS ČESKÉ REPUBLIKY,
2013–2020 II, CPI %, CZ0001004204
Období pro podávání Žádosti o reinvestici spořicích státních
dluhopisů:
4. 11. 2013 – 11. 11. 2013
8/10
Služby poskytované zdarma
Podmínky pro předčasné splacení
•
•
•
•
•
•
•
•
Žádost o předčasné splacení Vámi držených dluhopisů můžete podat
u kteréhokoli z distributorů. Veškeré vložené prostředky dostanete v plné
výši zpět, a to bez sankcí a poplatků.
zřízení, vedení a zrušení majetkového účtu
změna údajů o majiteli účtu
vedení dluhopisů na majetkovém účtu
pořízení dluhopisů a jejich připsání na majetkový účet
výplata výnosu a reinvestice výnosu
předčasné splacení ve stanovených termínech
reinvestice jmenovité hodnoty při splatnosti
výpis z majetkového účtu v listinné podobě
• k datu vydání
• k datu reinvestice výnosu
• k datu předčasného splacení
• k datu splatnosti dluhopisů či k datu reinvestice jmenovité hodnoty
Zpoplatněné služby
•
•
•
•
•
•
Přehled jednotlivých období pro podání žádosti a termínů předčasného
splacení naleznete v emisních podmínkách daného dluhopisu a
na internetových stránkách www.sporicidluhopisycr.cz.
Minimální počet dluhopisů pro jednu žádost o předčasné splacení
k jednomu datu je 1000 kusů. Požádat o předčasné splacení menšího
počtu než 1000 kusů daného dluhopisu je možné pouze podáním
žádosti o předčasné splacení všech kusů daného dluhopisu vedených na
majetkovém účtu. Do 500 000 kusů včetně není požadavek na předčasné
splacení omezen. Z počtu kusů nad 500 000 může být k jednomu datu
předčasně splaceno nejvýše 50 % držených dluhopisů.
mimořádný výpis z majetkového účtu na žádost majitele
přechod spořicích státních dluhopisů (například dědictví)
převod spořicích státních dluhopisů
darování spořicích státních dluhopisů
vystavení pamětního listu emise
zástava spořicích státních dluhopisů a pozastavení práva nakládat
9/10
Důležité kontakty
Ministerstvo financí
internetové stránky: www.sporicidluhopisycr.cz
e-mailová adresa: [email protected]
Distributoři
Bezplatná informační linka
Internetové stránky
Česká pošta, s. p.
800 188 188
www.ceskaposta.cz
Česká spořitelna, a.s.
800 207 207
www.csas.cz
Československá obchodní banka, a.s.,
včetně vybraných finančních center
Poštovní spořitelny
800 188 188
www.csob.cz
Komerční banka, a.s.
800 150 250
www.kb.cz
J&T BANKA, a. s.
800 900 920
www.jtbank.cz
Podrobný seznam distribučních míst je k dispozici na
www.sporicidluhopisycr.cz
a na internetových stránkách distributorů.
10/10
Download

Informační leták vánoční emise 2013