BEYLİKDÜZÜ
2014 - 2019
STRATEJİK PLAN
TASLAĞI
Bu taslak belge;
Beylikdüzü Belediyesi’nce
hazırlanmakta olan Stratejik Plan'a
son halinin verilebilmesi amacıyla,
ilgili sivil toplum kuruluşları, uzmanlar
ve tüm kent dinamiklerinin görüş,
öneri ve eleştirilerine bir zemin
oluşturmak üzere hazırlanmıştır.
Beylikdüzü 2014 - 2019
Stratejik Plan Taslağı
içindekiler
Başkanın Önsözü
5
İki Temel Hedef
6
Yeni Beylikdüzü’nü kuracağız
7
Beylikdüzü’nü markalaştıracağız
11
Kentsel Planlama, Tasarım, Ulaşım ve Altyapı
14
Cumhuriyet Caddesi - Yaya Öncelikli Bulvar Projesi
19
Yaşam Vadisi Konsept Projesi
20
Üç Köy Üç Meydan Projesi
23
Beylikdüzü Proje Alan Hesapları
26
Parklar ve Yeşil Alanlar
27
Çevre Koruma ve Denetim
30
Kültürel ve Sosyal Politikalar
34
38
Sosyal Hizmet Projeleri
EKREM İMAMOĞLU
Beylikdüzü Belediye Başkanı
önsöz
Beylikdüzü Geleceğine Yürüyor
Sevgili Beylikdüzülüler; Değerli Beylikdüzü Dostları;
Güzel Beylikdüzü’müzde yepyeni bir döneme adım atıyoruz. Hep
birlikte umut dolu bir yolculuğa çıkıyoruz.
Yolculukların en tehlikelisi, en maliyetlisi, planlanmamış bir
geleceğe doğru yürümektir. Nereye nasıl gideceğine ortak akılla
ve şeffaf bir katılım süreci içinde karar vermemiş kentler bunun
bedellerini ağır biçimde öderler.
Bizler, Beylikdüzü’nün geleceğine giden yolu el ele tasarlayacağız
ve birlikte adımlayacağız. Çünkü yolun sonunda, istisnasız herkesin
içtenlikle, gururla, güvenle “Beylikdüzü’nde mutluyum” diyebildiğini
görmek istiyoruz.
Stratejik yol haritamızı belirleyerek başlatacağımız yeni dönem,
belediye hizmet kalitemizin en üst seviyeye ulaştığı, markalaşma
yolunda büyük adımlar attığımız, daha yeşil, daha yaşanır, daha
kolay ulaşılır, daha eğlenceli, kültür ve sanatla çok daha iç içe ve
daha cazibeli ve vizyon sahibi bir Beylikdüzü’nün dönemi olacak.
Bu kitapçıkla, hazırlamakta olduğumuz stratejik planımızın
temellerini sizlerin değerli görüş ve eleştirilerine sunuyoruz.
Sizlerin titiz değerlendirmelerinin ve önerilerinin ardından stratejik
plana nihai halini vereceğiz.
Kim bu kent için bir fikir, bir eser, bir değer üretir, Beylikdüzü’nün
sahibi odur. Beylikdüzü’ne sahip çıkacağınıza ve bu kentin mutlu
geleceğine giden yolu bizimle birlikte çizeceğinize inancım tam.
Beylikdüzü’nde sadece İstanbul’un değil, dünyanın örnek alacağı bir
başarıya el birliğiyle imza atabilmek dileğiyle, katkılarınız için bütün
hemşehrilerimiz adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.
Saygılarımla,
Ekrem İmamoğlu
Stratejik Plan Taslağı
5
İki Temel Hedef
5 yıllık stratejik planımız iç içe
geçmiş iki temel hedefi içermektedir:
Yeni Beylikdüzü’nü kurmak ve
Beylikdüzü’nü markalaştırmak.
6
Beylikdüzü 2014 - 2019
Yeni
Beylikdüzü’nü
kuracağız
Stratejik Plan Taslağı
7
Beylikdüzü’nün yeri ve stratejik
önemi
Beylikdüzü, İstanbul Metropoliten alanının batı yakasındaki
en önemli gelişim alanlarından biridir. Yeni ve nitelikli konut
yapılaşmasının merkezi iş alanlarıyla birlikte geliştiği ilçe, ana
ulaşım arterlerinin kesiştiği noktada yer almaktadır. Bununla
birlikte, ilçemizde yoğun bir sanayi üretimi bulunmaktadır. Ayrıca
barındırdığı liman fonksiyonu ile mal akışları açısından kritik öneme
sahiptir.
İlçenin kuzeyi yeni ve prestijli konut projeleri ile hızlı bir şekilde
gelişmekte iken, sahil kesimine doğru yapılaşma yoğunluğu
azalmaktadır. Parçacıl projeler ve kamusal alanların eksikliğinden
dolayı kentsel yerleşim alanları arasında entegrasyon yeterince
sağlanamamaktadır. Bu durum, kentsel hizmetlere erişimde
eşitsizliğe ve sosyal adaletsizliğe neden olmaktadır.
8
Beylikdüzü 2014 - 2019
Beylikdüzü’nün yeni bir
başlangıca ihtiyacı var
Çağdaş, akılcı kentleşme ve yapılaşma biçimlerini hem kullanarak
hem de kullandırarak Beylikdüzü’nün rahat bir nefes almasını
sağlayacağız.
Merkezi idarelerde aktif rol alarak, merkezi kararlara yerinden
ışık tutarak Beylikdüzü için en uygun kararların verilmesini
sağlayacağız.
Halkın karar alma süreçlerine katılımını sağlayarak kentte
demokratik bir işleyişi gerçekleştirecek; uygulamaların her
aşamada ve ölçekte sorgulanmasına imkan veren şeffaf, verimli ve
hesap verebilir bir model oluşturacağız.
İlçede ortak yaşam kültürünü geliştirecek, kentsel / kamusal
hizmetleri herkes için eşit, erişilebilir, verimli, etkin hale getirecek;
gelişmeye ve yeniliklere açık olacak, yeni istihdam alanları
yaratacak, sosyal-kültürel yaşamı canlandıracağız.
Stratejik Plan Taslağı
9
Yerel yönetim
anlayışımızın temel ilkeleri
• Katılım ve denetimde demokratikleşmeyi içselleştirmek;
• Kentte yaşayan farklı sosyal kesimlerin ortak yaşam ve
dayanışma kültürünü geliştirecek yeni kamusal mekanlar ve
faaliyetler geliştirmek;
• Sağlıklı bir çevrede yaşam için; eğitim, sağlık, sosyal hizmetler,
açık ve yeşil alan düzenlemeleri, altyapı gibi temel kamu
hizmetlerine bilimsel ve eşitlikçi bir yaklaşım getirmek;
• Yaşanabilir bir Beylikdüzü için; doğal ve kültürel değerlerin
korunmasını öncelikli kabul ederek sosyoekonomik gelişme
politikalarını ortaya koyan; bütüncül, katılımcı, müzakereci,
dinamik bir planlama anlayışını temel amaç olarak görmek;
• Dar ve orta gelirlilerin nitelikli konut edinmelerine olanak
sağlayacak uygulanabilir politikalar üretmek;
• Kadınların, çocukların, engellilerin, yaşlı ve yoksunların
toplumsal yaşama tam ve eşit yurttaşlar olarak katılımını
sağlamak;
• Sağlıklı kentsel gelişim için, toplu taşıma ve bisiklet kullanımını
özendirici, yaya öncelikli ulaşımı destekleyen modeller üretmek;
• Yeşil alanların korunması ve geliştirilmesi ile birlikte, bu alanları
herkes için erişilebilir kılmak;
• Başta deprem olmak üzere, afetlere dayanıklı, riskleri azaltılmış,
herkes için sağlıklı ve güvenceli bir çevrede yaşama hakkını tesis
edebilmek;
• Üretmek ve üretime yön vererek, istihdam olanaklarının
yaratılmasına katkı sağlamak;
• Birbirinden farklı yapılaşma biçimlerini birbiriyle uyumlu hale
getirmek ve ilçenin şehir estetiğini geliştirmek;
• Beylikdüzü’nü ayrıcalıklı kılacak ve bölgesel merkez haline
dönüştürecek projeler üretmek.
10
Beylikdüzü 2014 - 2019
Beylikdüzü’nü
markalaştıracağız
Stratejik Plan Taslağı
11
Beylikdüzü’nü markalaştırmak
Herkes için yaşanabilir bir Beylikdüzü, farklılıkları ile ön plana
çıkan, heyecan verici, canlı ve bir arada yaşama kültürünün geliştiği
bir değer haline gelecek.
Beylikdüzü’nün marka değerini geliştirmek açısından sahip olduğu
potansiyeli hayata geçirebilmek için, ciddi ve tutarlı bir iradeyi ortaya
koymak şarttır. Bu iradeyi yalnızca yerel yönetimin göstermesi
yetmez, ilçede yaşayan tüm yurttaşların ve diğer tüm paydaşların iş
birliği içerisinde davranması gerekmektedir.
Beylikdüzü markasını yaratmak, sadece önümüzdeki beş yıl için
değil, çok daha uzun bir vadede, kentin kaderine pozitif anlamda bir
müdahalede bulunmak demektir.
Beylikdüzü’nün bütün ticari ve kamusal kurumları, yatırımcıları,
sivil toplum, kültür, sanat ve spor dünyası ve elbette Beylikdüzü’nde
yaşayan, çalışan ve vakit geçiren herkes Beylikdüzü markasının
birer unsurudur.
12
Beylikdüzü 2014 - 2019
Beylikdüzü markasını yaratan özellikler
Bir kentin markalaşabilmesi için başlıca
şu unsurlarda fark ve değer yaratması
gereklidir:
İnsanlar – ürünler – hizmetler – etkinlikler
– kentsel tasarımlar – aktiviteler – kültür –
tarih – mimari – altyapı – sokaklar – tabiat.
Markalaştırma politikamız, bütün
bu alanlarda Beylikdüzü’nün farkını
hissettirecek yaratıcı çözümleri,
tüm yurttaş ve paydaşlarımız ile
birlikte geliştirmeye ve uygulamaya
dayanmaktadır.
Bütün bu farklı alanlardaki uygulamalar
“Yeni Beylikdüzü” algısına ve
Beylikdüzü markasına destek olacak,
güçlendirecek şekilde tasarlanacak ve
gerçekleştirilecektir. Beylikdüzü’nü
markalaştırma çalışmaları koordineli ve
amaca odaklanmış bir biçimde aralıksız
sürdürülecektir.
Kurumsal kimlik ve logo
Kent markası inşa etmek, haritanın üzerine konabilecek, insanların
hafızalarında yer edecek simgesel görseller inşa etmekle kolaylaşır,
kalıcılaşır. Özel bina ve mimari yapılar ile her türlü kentsel tasarım
bu tarz simgesel görsellikler arasındadır.
Beylikdüzü Belediyesi’nin kurumsal kimliği ve logosu da bu
çerçevede önemlidir. Belediyemizin yeni kurumsal kimlik ve
logosu, stratejik planlamamızın, Beylikdüzü’nü markalaştırma
çalışmalarımızın önemli bir parçasıdır. Hemşehrilerimizin öneri
ve onaylarıyla tespit edeceğimiz yeni logomuzun ileteceği mesaj,
bu planın hedefleriyle uyum içinde olacak ve “Yeni Beylikdüzü”nü
simgeleyecektir.
Stratejik Plan Taslağı
13
Kentsel Planlama,
Tasarım, Ulaşım
ve Altyapı
Beylikdüzü önünü görecek, geleceğe
planlı-programlı yürüyecek
14
Beylikdüzü 2014 - 2019
Temel sorunlar
• Hızla artan nüfus ve değişen demografik yapı.
• Yoğun yapılaşma baskısı, yerleşimler arası kopukluk.
• Kamusal ve ortak yaşam alanlarının/faaliyetlerinin eksikliği.
• Eski konut stokunun afet riskine karşı yenilenmesi.
• Yeni yapılaşma ve dönüşümün yaşandığı bölgelerde aktif yeşil
alan eksikliği.
• Temel kamusal donatıların ilçe genelinde dengeli ve yeterli bir
şekilde yapılandırılmaması. Sağlık hizmetleri, spor tesisleri,
kültür merkezleri ve okulların halkımızın ihtiyaçlarını tam
karşılayacak yeterlilikte bulunmaması. Mevcut tesislerin de genel
itibariyle günümüz koşul ve ihtiyaçlarını yansıtacak seviyede
olmaması.
• Gürpınar sahil bölgesinde zemin etüd, imar planlama ve
uygulama sorunlarının henüz çözümlenmemiş olması.
• Sanayi bölgelerinin ilçe genelinde dağınık halde bulunması.
• Ulaşım altyapısı açısından eksiklikler bulunmakla birlikte,
alternatif ulaşım politikalarının yeterli ölçüde gelişmemiş olması.
Stratejik Plan Taslağı
15
Çözüm açısından temel ilkeler
• Mevcut imar planlarının projeksiyon nüfusu olan 500.000 kişiye
hizmet edecek sosyal donatı alanlarını ve yeşil alanları erişilebilir
bir şekilde planlayabilmek, donatı dengesini sağlayabilmek. Bu
alanların mülkiyet problemlerini çözerek kamu eline geçmesini
sağlamak ve ardından katılımcı projelerle bunları hayata
geçirebilmek.
• İlçemiz sorunlarının çözümlerinde halkımızı mağdur etmeyen,
azami seviyede halkın mutluluğunu hedefleyen, eşitlikçi,
engelli vatandaşlarımızı toplumsal yaşama kazandıran, ihtiyacı
sahibine ulaştıran, yeni istihdam olanakları yaratan ve mevcut
iş gücünün kapasitesini geliştiren, vatandaşı belediyenin
ayağına getiren değil, kurumu vatandaşın kapısına götüren bir
anlayışla sosyal yardımları kimsenin görmediği ve bilmediği
bir şekilde vatandaşa ulaştıran, dayanışma ağlarını geliştiren,
ilçemizde bulunan kadınların yeteneklerini gösterebilecekleri
ve emeklerini yansıtabilecekleri iş ortamları sağlayan, ev
hanımlarını, emeklileri, yaşlıları sosyalleştiren, çocuk ve gençleri
olumlu şekilde yönlendiren, alışveriş, yeme-içme, eğlence,
kültür-sanat ve eğitimin iç içe birbirini renklendirdiği, sanatın
sokaklarda ve önemli merkezlerde hayatın içine alındığı, estetiğin
ön planda tutulduğu, yapılaşmanın yeşili yok etmediği, sağlık
ve eğitim hizmetlerinin tüm yurttaşlar açısından yeterli olduğu
ve vatandaşın ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayacak kamu
yapılarının hizmet verebildiği bir anlayışı ortaya koymak.
• Beylikdüzü’nün marka değerini geliştirecek, farklılık yaratan,
ekolojik açıdan duyarlı kentsel tasarım ve mimari çözümler
geliştirmek.
• Afetlere karşı dayanıklı yapı stoku üretmek, sakınım planları
ve afet yönetimini etkinleştirmek. Kentsel dönüşüm açısından
yaşayanların mağdur edilmeyeceği, yerinde, sosyal, ekonomik
ve kamusal politikalar ile birlikte bütün, genel planlama ilkeleri
ile uyumlu projeleri hayata geçirmek. Sağlıksız ve riskli yapıların
gerek ilgililerce, gerekse belediyemizce tespitlerinin yapılması
suretiyle yenilenerek yerinde dönüşümünü sağlamak (yeşil
alanı, sosyal donatı alanları, otoparkları olan güvenli bir kent
oluşturmak).
16
Beylikdüzü 2014 - 2019
• Tüm planlama ve uygulama çalışmalarında yurttaşların karar
alma süreçlerine katılımını ve sürekli bilgi akışını sağlamak.
• İnsan odaklı, yaya öncelikli ve engelliye uygun alternatif ulaşım
yöntemleri üretip desteklemek ve trafik eğitim parkları yaparak
küçük yaştaki çocukları trafik konusunda bilinçlendirmek.
Çözüm için projeler
Beylikdüzü ilçesinde yaşayan her yaştan ve her kesimden insanın
azami seviyede mutluluğunu hedefleyen, mevcut sorunlarına akılcı
çözümler sunan projeler hazırlanmış olup kısa süre içerisinde
uygulama aşamalarına geçilecektir.
Bu projeler şunları kapsamaktadır;
• Vatandaşı mağdur etmeyen, yerinde bir kentsel tasarım
mantığıyla, sadece bina yapılanması olarak değil, ekolojik,
toplumsal ve ekonomik boyutlarıyla tasarlanmış kentsel
dönüşüm projeleri.
• İçinde dinlenme, eğlenme, spor alanları, eğitim, sağlık tesisleri,
botanik bahçesi, tematik parklar, yürüyüş yolları ve gezinti
tramvayı bulunan; vatandaşlarımızı hasret kaldıkları doğa ve
yeşile kavuşturacak önemli bir cazibe merkezi olacak 5,5 km
uzunluğundaki “Yaşam Vadisi Projesi”.
• İlçemizin tarihi merkezini oluşturan Gürpınar, Kavaklı ve Yakuplu
köylerinin birer merkez haline gelmelerini ve ilçe sakinlerimizin
bu alanlarda bir araya gelebilmelerini sağlayacak olan “Üç Köy,
Üç Meydan Projesi”.
• Çevreye zarar vermeyen, aksine doğal enerjileri kullanarak yeşili
bünyesinde barındıran akıllı binalar ile günümüz teknolojilerinin
maksimum seviyede kullanıldığı yeni projeler.
• Ulaşım altyapısı açısından bisiklet yolu, raylı sistem, denizyolu
gibi alternatifler ortaya koyan, yaya öncelikli, toplu taşımayı
hedefleyen, erişilebilir düzenleme ve çözüm önerileri.
• Metrobüs ve otobüs kullanımlarında ilçe genelinde tercih edilen
park et - devam et yöntemi, trafik akışına engel oluşturan araç
Stratejik Plan Taslağı
17
parklarına sebebiyet vermektedir. Sonraki yıllarda bu yoğunluğun
artacağı göz önünde bulundurularak zemin altı, katlı otopark
çözümlerinin geliştirilmesi.
• Bölge gelişimi göz önünde bulundurularak; mimari çözümlerin
doğaya ve insan ölçeğine uygun estetik, mimari kaygılarla
yapılmasının sağlanması.
• Ambarlı Limanı’nın sebep olduğu yoğun kamyon trafiği bölge
özelinde yolların bozulması, araç park problemleri vb. sorunlar
oluşturmaktadır. Bu çerçevede kamyon yoğunluğunu azaltmak
için liman bölgesindeki yüklerin demir yolu taşıma sistemi ile ilçe
dışına çıkarılması.
• Uluslararası spor organizasyonlarının düzenlenmesi, dünya
standartlarına uygun spor komplekslerinin ilçeye kazandırılması.
• İlçenin giriş noktalarında ilçeyi temsil edebilecek sembol
tasarımların geliştirilmesi ve sergilenmesi.
• İlçe konum itibariyle finans ve ticaret alanlarının hızlı gelişimine
açıktır. Bu çerçevede, finans merkezi, oteller bölgesi vb. alt
bölgelerin oluşturulması.
• İlçe özelinde deniz ulaşımını teşvik edici politikaların
geliştirilmesi.
• İlçe sınırları içerisinde düşünülen devlet hastanesinin ilçe içinde
ulaşılabilirliğinin sağlanması ve tüm vatandaşların kolaylıkla
yararlanabileceği bir konumda inşa edilmesi. Sağlık hizmetleri ve
sosyal hakların nasıl elde edilebileceğiyle ilgili bir danışma hattı
kurulması.
18
Beylikdüzü 2014 - 2019
VİZYON PROJELER
YAYA ÖNCELİKLİ BULVAR PROJESİ - CUMHURİYET CADDESİ
(1.250 mt)
Yeni bir yaya ve müzeler alanı olarak, yeşil alan ve çekici sokak hayatı
ile farklı bir yaya öncelikli çağdaş kent alanı sağlanacaktır. Cadde;
zengin sosyal, kültürel, ticari aktivitelerle Beylikdüzü kent ruhunu
yansıtacak, yaya, bisiklet ve cadde tramvay erişim ve dolaşımıyla
Yaşam Vadisi'ne yeni bir kent meydanıyla bağlanacaktır.
Alanda;
•
•
•
•
•
•
•
3.000 m² Hissedilen Müze: Görme Engelliler Müzesi
3.000 m² Yakın Tarih Müzesi
10.000 m² Kültür Merkezi
10.000 m²'lik Ana Kent Meydanı
4.000 m² Kent Meydanı
9.000 m² Yeni Belediye Hizmet Binası
10.000 m² Hükümet ve Kamusal Hizmet Yapıları
inşa edilecek, böylece Beylikdüzü yeni bir merkeze kavuşacak.
Stratejik Plan Taslağı
19
YAŞAM VADİSİ KONSEPT PROJESİ
Yaşam Vadisi; Beylikdüzü Kentsel Gelişim Projesi'nin temelinde
yer almaktadır. Beylikdüzü Kentsel Gelişim Projesi kapsamında
hazırlanan projelerin çoğunluğu, Yaşam Vadisi’nin içinde veya
onunla bağlantılı haldedir. Uzun vadeli ve esnek bir konsept proje
niteliğinde olan Yaşam Vadisi alanında birçok ulaşım, donatı ve
rekreasyon projesi hazırlanmış olup, bu projelerin ortak paydası ve
bu projelerle canlanan bir yaşam alanı olarak planlanmıştır.
Beylikdüzü ilçesinde, hem bölge hem de İstanbul ölçeğinde bir açık
yeşil alan oluşturmak projenin asıl amacıdır.
Bununla beraber, kent merkezinden uzak ve mevcut durumda donatı
ve rekreasyon alanları bakımından eksikleri bulunan bir yerleşim
alanı olan Beylikdüzü ilçesini;
• Yaşam kalitesi yüksek bir yerleşim yeri
• Yerel ve bölgesel bir çekim merkezi
• Günün her saatinde aktif yaşamın var olduğu
• Sürdürülebilir
• Engelli dostu
• Ulaşılabilir
bir merkez durumuna getirmek amaçlanmaktadır.
20
Beylikdüzü 2014 - 2019
DETAYLAR
Proje Alanı: 181.83 ha
Tramvay: 9807 metre
Bisiklet Yolu: 9807 metre
Yaşam Vadisi içerisinde yer alan projeler:
• Üniversitekent
• Tiyatro
• Açık ve Kapalı Spor Kompleksleri
• Kreşler
• Eğitim Kompleksi
• Tramvay Hattı
• Bisiklet Yolu
• Yaşam Bulvarı
Stratejik Plan Taslağı
21
Yaşam Vadisi ile bağlantılı projeler:
• Cumhuriyet Caddesi Yaya Öncelikli Bulvar Projesi
• Amfi Tiyatro
• Hissedilen Müze
• Yakın Tarih Müzesi
• Engelli Koordinasyon Merkezi
22
Beylikdüzü 2014 - 2019
ÜÇ KÖY ÜÇ MEYDAN PROJESİ
Beylikdüzü’nün tarihi merkezini oluşturan Gürpınar, Kavaklı
ve Yakuplu aynı zamanda köy merkezleri olma sebebiyle
Beylikdüzü’nün geçmişini yansıtmaktadır.
Bu merkezler çevresinde gelişerek bugün bir ilçe olan
Beylikdüzü’nde geçmiş köy yerleşimlerinin merkezileşmesini ve ilçe
sakinlerimizin bu merkezlerde bir araya gelebilmelerini sağlamak
üzere Üç Köy Üç Meydan Projesi geliştirilmiştir.
Proje alanları, alanı oluşturan doku, yeşil alanlar ve peyzaj, mimarlık
yapıları, çevrenin düzenlenişi başlı başına ilçenin toplumsal ve
tarihsel simgelerine vurgu yapan bir yaklaşımla ele alınarak
tasarlanacaktır.
Beylikdüzü’nü belirleyen ana parçalar olan bu üç köyde yer alacak
olan meydanlar, bu nitelikleriyle toplumsal belleğin, ilçemizin
kimliğinin, ilçe sakinlerimizin aidiyetinin oluşumundaki asıl etkenler
olacaktır.
Şekil 1: ÜÇ KÖY ÜÇ MEYDAN PROJESİ VE İLÇEDEKİ KONUMU
Stratejik Plan Taslağı
23
Üç Köy Üç Meydan Projesi'ne göre her köyde bir ana meydan
oluşturulmuştur ve toplanma alanı olabilecek açık alanlar da
yaratılmak istenmiştir. Üç köy merkezi ilçenin iki önemli aksından
biri olacak Yaşam Bulvarı ile birbirine bağlanacaktır. Üç Köy
Üç Meydan Projesi'nin üç ayağı da aynı planlama yaklaşımı ile
çalışılacaktır. Ayrıca köy içlerinde yaya öncelikli ulaşım sistemleri
geliştirilecektir.
GÜRPINAR KÖYÜ
Gürpınar Köyü'nde oluşturulacak meydan ile kamusal alanların aktif
kullanımı hedeflenmiştir. Bu kamusal alanların çevresi yapılar ya da
ağaçlarla sınırlandırılıp tanımlandırılarak açık alanlar oluşturmak
istenmiştir. Oluşacak bu tanımlı alanlar kentsel birer açık alan
olarak buluşma ve toplanma merkezleri niteliği taşıyacaktır. Köy
içlerindeki karma fonksiyon kullanımları ile birlikte günün her
saatinde insanlar tarafından aktif olarak kullanabilinecek alanlar
oluşturulmak ve unutulmaya yüz tutmuş sokak/cadde kültürünü
yaşatmak amaçlanmıştır.
Şekil 2: GÜRPINAR KÖYÜ PROJESİ
Köy içinde oluşturulacak ana meydanın yanı sıra, yapı adalarının
aralarında oluşan küçük açık alanların da birer küçük meydan/
toplanma alanı niteliği taşıması, bir soluklanma mekanı oluşturması
amaçlanmıştır. Bu alanların oluşturulması ile kamusal mekan
ihtiyaçlarının karşılanarak sokaklardaki sosyal hayatın çeşitli
24
Beylikdüzü 2014 - 2019
aktiviteler ve etkinliklerle canlandırılması hedef alınmıştır.
Böylelikle şehir yaşamının unutturduğu mahalle/semt ilişkilerinin
yeniden canlanmasına destek olunacaktır.
Aynı zamanda, proje alanının kuzeyinde kalacak olan Yaşam
Bulvarı'nın dışında yaya öncelikli ulaşım sistemleri geliştirilerek,
trafik yoğunluğunu azaltıp bu kamusal alanları kullanacak
insanların yaya güvenliğinin sağlanması amaçlanmıştır.
DİĞER KÖYLER İLE ENTEGRASYONU
Gürpınar, Kavaklı ve Yakuplu köyleri arasındaki entegrasyon
Beylikdüzü’nün iki önemli aksından biri olacak olan Yaşam Bulvarı
ile sağlanacaktır. Kent içerisinde ve bulvar üzerinde yer alan ulaşım
hattı ve bisiklet yolları ile entegrasyon sağlanmış olacaktır.
Şekil 3: ÜÇ KÖY ÜÇ MEYDAN PROJESİNİN YAŞAM BULVARINDAKİ YERİ VE İLİŞKİSİ
Köy içlerinde çeşitli lokasyonlara ve özellikle meydanlara
yerleştirilecek olan bisiklet durakları ve bisiklet park birimleri ile
hem Beylikdüzü hem de Kavaklı ve Yakuplu meydanlarının bağlantısı
bisiklet yolları aracıyla sağlanacaktır. Böylece, hem projenin diğer
ayakları ile hem de ilçe bütünüyle bir entegrasyon oluşturulmuş
olacaktır.
Stratejik Plan Taslağı
25
BEYLİKDÜZÜ PROJE ALAN HESAPLARI
1. Yaşam Vadisi: Park, rekreasyon ve spor alanları;
yaklaşık 1.000.000,00 m²
2. Yaya öncelikli Bulvar (Cumhuriyet Cad.): 1.250 metre
3. Kreş: Toplam 25.000 m2
4. Hastane (Batı): 26.000 m2
Hastane (Doğu): 28.000 m2
5. Üniversite: 37.500 m2
6. Eğitim Kompleksi: 137.500 m2
7. Yakın Tarih Müzesi: 8.250 m2
8. Görme Engelli Müzesi: 3.000 m2
9. Mahalle Koordinasyon Merkezi: Toplam 3.500 m2
10. Spor Tesisi: 42.000 m2
11. Engelli Koordinasyon Merkezi: 8000 m2
12. Tiyatro: Toplam 12.500 m2 Amfi Tiyatro: 7.000 m2
13. 3 Köy 3 Meydan
Gürpınar: Toplam Tasarım Alanı 73.000 m²
Kavaklı: Toplam Tasarım Alanı 79.000 m²
Yakuplu: Toplam Tasarım Alanı 90.000 m²
14. Bulvarlar
Kuzey-Güney Bulvarı: 4.200 metre
Doğu-Batı Bulvarı: 5.800 metre
15. Bisiklet yolu: Tek yön 46 km, çift yön 92 km.
26
Beylikdüzü 2014 - 2019
Parklar ve Yeşil
Alanlar
Beylikdüzü, İstanbul’un en büyük
parkı olacak
Stratejik Plan Taslağı
27
Temel sorunlar
a) Tema parklarının bulunmaması
b) Büyük ölçekli parkların bulunmaması
c) Sahil şeridinin aktif olarak kullanılamaması
d) İlçe genelinde kent meydanlarının olmaması
e) Yayalaştırma projeleri ve bulvar yollarının işlevsel olmaması
f ) Kent içi ağaçlandırmanın uygun tür ve standartlarda yapılmaması
Çözüm Açısından Temel İlkeler
• Beylikdüzü’nde gelişen nüfus projeksiyonu göz önünde
bulundurularak kamusal kullanıma açık park alanları
yaratabilmek.
• İlçe genelinde planlanan yeşil akslar ve parklar için özellikli
konsept temaları geliştirebilmek.
• Hedeflenen park ve kamusal alan vizyon projelerinin
uygulanabilmesi ve ilçe sakinleri tarafından benimsenebilmesi
için politikalar geliştirebilmek.
• İlçe genelinde mevcut meydan park vb. kamusal kullanım
alanlarının daha etkin kullanılması için düzenlemelerin
yapılması.
28
Beylikdüzü 2014 - 2019
Çözüm İçin Projeler
1) Beylikdüzü vizyon projeleri kapsamında yer alan Yaşam Vadisi’nin
toplam 6 etapla hayata geçirilmesi.
2) Sahil projeleriyle ortak kamusal kullanım alanlarının yaratılması
ve sahilin ilçe sakinlerinin denizle buluştuğu önemli merkezlerden
biri haline getirilmesi.
3) Tematik park projeleri geliştirilmesi.
4) Yeni ağaçlandırma çalışmalarında ağaç özellikleri nitelikleri vb.
durumlar göz önünde bulundurularak çalışmaların yürütülmesi.
5) Adnan Kahveci Mahallesi'nde bir "Engelsiz Yaşam Parkı"
düzenlemesi.
6) Mahallelerde bulunan ve aktif kullanılamayan korulukların
kentsel hayata dahil edilmesi.
Stratejik Plan Taslağı
29
Çevre Koruma ve
Denetim
Beylikdüzü’nde doğal dönüşüm
başlıyor
30
Beylikdüzü 2014 - 2019
Temel Sorunlar
• İlçe genelinde evsel atık ve atık bitkisel yağ toplanma eksiklikleri.
• Dönüşüm ve atık toplama organizasyonlarında kampanya eksikliği.
• Beylikdüzü genelinde enerji kaynaklarının verimli kullanımındaki
eksiklik.
• İlçe genelinde artan yerleşim ve yoğunluğun sebep olduğu gürültü
kirliliği.
• İlçe genelinde her geçen gün artan yapılaşma yoğunluğunun
neden olduğu görüntü kirliliği.
Çözüm Açısından Temel İlkeler
• Çevre bilincini artıracak politikaların geliştirilmesi ve uygulamaya
geçirilmesi.
• “Yenilenebilir Enerji” politikaları geliştirerek atık yönetimi, “yeşil
bina” vb. çözümlerin sunulması.
• Çevre bilincini artırabilmek için tüm aktörleri süreç içine dahil
edebilecek katılımcı yönetim zeminlerinin yaratılması.
• İlçeye ait çevre ve enerji politikalarının uygulanmasında
teknolojinin kullanılması.
• Çevre bilincinin arttırılmasına yönelik reklam kampanyaları
vb. uygulamalarla halkın katılımını sağlayacak çeşitli araçlar
yaratabilmek.
Stratejik Plan Taslağı
31
Çözüm İçin Projeler
1. Yapılaşmasını bitirmiş olan sitelere mevcut yapılaşmalarının
uygun ve imar yollarının geniş olmasından dolayı yer altı evsel
atık konteyneri ve yer üstü modüler evsel atık konteynerlerinin
yerleştirilmesinin sağlanması.
2. İlçemizde insan sirkülasyonunun yoğun olduğu yerlere hem
görsel açıdan halkın ilgisini çekecek, hem de toplama kolaylığı
sağlayacak atık bitkisel yağ makinelerinin yerleştirilmesi.
3. İlçemizdeki alışveriş merkezleri, kapalı semt pazarları,
okullar, muhtarlıklar vb. yerlerde geri dönüşümlü atık toplama
ekipmanlarının görsel olarak halkın dikkatini çekecek hale
getirilmesi.
4. İlçemizde kendiliğinden çözünen poşet kullanımını destekleyici
kararların geliştirilmesi.
5. Yeni inşaat projeleri için yeşil binaların arttırılmasının sağlanması
hedeflenerek buna uygun politikaların geliştirilmesi.
6. Belediyemiz ile İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ortaklaşa
yapacağı çalışma doğrultusunda, ilçemizin gürültü haritasının
çıkarılması ve bu doğrultuda gerekli tedbirlerin alınmasının
sağlanması.
7. Görüntü kirliliğine neden olan bina dış cephe rehabilitasyonu ile
ilgili politikaların geliştirilmesi.
8. İlçemizin sahil kıyı bandına yönelik Mavi Bayrak Projesi
kapsamında; can kurtaran kuleleri, uyarıcı ve önleyici bayraklı
levhalar, ilk yardım malzemeleri, vatandaşlara sahil ile ilgili
bilgilendirici ve yönlendirici panolar ve modern sahil düzenlemeleri
gibi uygulamaların bir an önce tamamlanması.
9. Belediye, Kaymakamlık, okullar, sağlık ocakları vb. kamu kurum
ve kuruluşlarında, özellikle sıcak su temini ve ısınma amaçlı
32
Beylikdüzü 2014 - 2019
güneş panel sistemlerinin kurularak alternatif enerji kaynaklarına
yönelimin sağlanması.
10. Atıkların ayrı toplama, sınıflandırma, değerlendirme yöntem
ve sistemlerinin belirlenmesi; az atık üretilmesi ve atıkların geri
kazanılması gibi konularda ilgili ve yetkili kuruluşlarla koordineli
olarak halkın bilgilendirilmesi için katılımcı eğitim çalışmalarının
yürütülmesi.
11. İlçemiz genelinde radyoaktif (ışınetkin) kirliliğin tespit edilmesi
amacı ile elektronik haberleşme cihazlarından kaynaklanan
elektromanyetik alan şiddetinin uluslararası standartlara göre
maruziyet limit değerlerinin belirlenmesi; kontrolü ve denetimi
hakkında yönetmelik gereğince; yetkilendirilmiş kurum
(Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) ile iletişime geçilip, belirli
noktalardan elektromanyetik radyasyon şiddeti ölçümü alınması.
Stratejik Plan Taslağı
33
Kültürel ve Sosyal
Politikalar
Sanatseverler Beylikdüzü’nü çok
sevecek
34
Beylikdüzü 2014 - 2019
Temel Sorunlar
• Beylikdüzü ilçesine ait ortak bir kültür ve kimlikten
bahsedilememesi.
• İlçe genelindeki örgütlenmelerin ve STK'ların birbirleriyle yeteri
kadar etkileşimde olamayışı.
• Beylikdüzü kimliğini yansıtacak ortak kullanım alanları, kamusal
etkinlikler ve uluslararası programların yetersizliği.
• İlçenin İstanbul genelindeki algısının“İstanbul’un merkezine
uzak, yeni inşaat projelerinin yapıldığı konut bölgesi”nin dışına
çıkamayışı.
• Yapılacak sosyal-kültürel tüm faaliyetlerin mahalle ölçeğinde
olamayışı ve bu nedenle yurttaşlarla yerel yönetimin arasındaki
kopukluk.
• Genç nüfus ve çocuklar için geliştirici, yapıcı yerel politikaların
üretilememiş olması.
Çözüm Açısından Temel İlkeler
• “Beylikdüzü Ortak Kültürü”nü oluşturabilecek politikaları ve bu
çerçevede bunun araçlarını geliştirebilmek.
• Geliştirilecek tüm kültür politikalarında katılımı esas almak ve
yurttaşların talepleri doğrultusunda kararlar üretebilmek.
• Genç nüfusun ve çocukların ihtiyaçlarına yönelik geliştirilen
kurs-eğitim vb. tüm belediye etkinliklerini mahalle ölçeğinde
programlandırmak. Bu etkinlikleri, kültür merkezi dersliklerinden,
stüdyolarından dışarı çıkararak, sokağa, gündelik yaşama dahil
etmek.
• Beylikdüzü için hedeflenen kimliğin oluşturulmasında önemli olan
ulusal ve uluslararası kültürel etkinlikleri gerçekleştirmek ve uzun
vadede projeksiyonlarla planlamak.
• İlçe sınırları içinde özellikle genç ve çocuklar için sporu teşvik edici
programlar üretmek.
Stratejik Plan Taslağı
35
• Kültür ve kent mekanı arasındaki etkileşimi ve ilişkiyi kurgulayarak
konsept çözümler üretmek (Sanat sokakları vb.).
• Beylikdüzü sınırları içindeki genç, yaşlı tüm sanatseverlere ve
sanatın herhangi bir dalıyla amatör ve/veya profesyonelce uğraşan
yurttaşlara sahne, sergi, vb. koşulları sağlayarak onları teşvik
etmek.
Çözüm İçin Projeler
•
• “Beylikdüzü İçin Hedeflenen Ortak Kültür” konulu tüm STK’ların
katılımının sağlanacağı bir çalıştay organize etmek.
• Beylikdüzü için ulusal ve/veya uluslararası tiyatro festivali, müzik
festivali, edebiyat günleri vb. etkinlikler geliştirebilmek için
toplumun önde gelen saygın sanatçı, yazar ve aydınlarıyla iletişimde
olmak ve bu çerçevede danışmanlıklar almak.
• Okuma alışkanlığını arttırabilmek için mahalle ölçeğinde özellikle
çocuk ve gençler için okuma atölyeleri organize etmek.
• Spor ve sağlıklı yaşamı teşvik edici ve geleneksel olarak
düzenlenecek “Beylikdüzü Spor Festivali” organizasyonunu
gerçekleştirebilmek. Bu çerçevede denizden faydalanarak su
sporlarını teşvik edici etkinliklere ve kurslara yer vermek (Kürek
Sporu, Yelken Sporu, vb.).
• Beylikdüzü Kültür Merkezi ve diğer projelendirilen kültür merkezleri
36
Beylikdüzü 2014 - 2019
için senelik programlar planlamak ve bunu yaparken İstanbul
ölçeğindeki uluslararası etkinlikleri takip ederek Beylikdüzü’nü bu
çerçevede bir ayak haline getirebilmek.
• İlçenin dışarı açılabilmesi için üniversiteler ve diğer STK'lar ile
iletişimde olmak ve ilçe dışındaki festival, özellikli etkinlikler,
üniversite sempozyumları vb. platformlarda yer almak. • Beylikdüzü kültürü için önemli araçlar olan korolar, orkestralar vb.
yapılanmaların hayata geçirilmesini sağlamak ve yurttaşların bu
yapılanmalara ilgisini çekecek etkinlikler düzenlemek.
• Beylikdüzü Tiyatro Topluluğu'nun yapacağı mahalle ölçeğindeki
çalışmalarla çocuk ve gençlerin tiyatroya olan ilgisini artırmak ve
yurttaşların katılımıyla senelik oyunlar perdelemek.
• Kent mekanı ve sanatın iç içe kurgulanacağı özellikli sanat sokakları
tasarlamak ve bu sokaklara ulusal ve uluslararası sanatçıların
katılımını sağlayarak, İstanbul ölçeğinde bu kent mekanlarına dikkat
çekmek.
• Mahalle ölçeğinde müzik, enstrüman kursaları düzenlemek ve bu
çerçevede tasarlanan orkestralara başta gençler olmak üzere,
müziksever ve yetenekli Beylikdüzülü yurttaşları yönlendirebilmek.
• Yöresel Halk Dansları ve diğer tüm dans türlerini kapsayan
dans atölyeleri ile dansa teşvik amaçlı etkinlikler ve programlar
gerçekleştirmek. Beylikdüzü Dans Atölyeleri’ni kurmak.
Stratejik Plan Taslağı
37
SOSYAL HİZMET PROJELERİ
Öncelikle oluşturulacak uzman ekiplerle; belediye hizmet sunumunu iyileştirmek, yerel gelirleri artırmak, finansal yönetim uygulamaları ve yerel enerji verimliliği planları geliştirmek ve uygulamak temel hedefimizdir. Bununla birlikte tüm ilçeye yönelik olarak geliştirilecek acil sosyal hizmetler şunlardır;
1. ÜCRETSİZ KREŞ: Çocukların yaşadığı her yerde, her
mahallede, her çocuğa uygun, muhtaç aileler için ücretsiz
kreşlerle Beylikdüzülü çalışan annelerin içi rahat olacak.
2. ENGELLİ KOORDİNASYON MERKEZİ: Engelli bireylerimizin sosyal
aktivitelere katılımını sağlamak, mesleki becerilerini geliştirmeye
yardımcı olmak, engelli ailelerinin gündelik yaşamlarını kolaylaştırmak
temel amaçtır.
3. BEYLİKDÜZÜ KAYNAŞTIRMA PROGRAMI: Beylikdüzü’nde
herkes bir araya gelecek, herkes birbirini anlayacak ve Beylikdüzü’nün
gerçek gücü ortaya çıkacak.
4. SAĞLIK KENT-SAĞLIK DESTEK HİZMETLERİ: Beylikdüzü’nde
büyük ihtiyaç olan hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarının bir an önce
hayata geçirilmesi için her türlü çalışma ve girişim yapılacaktır. İhtiyaç
sahiplerine kendi ortamlarında sağlık bakımı hizmetleri verilecektir.
5. SPORKENT: Her mahalleye açık veya kapalı spor tesisi yapılacak.
Yaşam Vadisinde yapılacak olan bölgesel spor alanlarıyla Beylikdüzü
spor kenti olacak.
6. MEMLEKET SEVDALILARINA TAM DESTEK: Ülkenin pek çok
yerinden Beylikdüzü’ne göç eden vatandaşlarımızın kurdukları
hemşehri dernekleri desteklenecek ve bu derneklerin geleneksel
faaliyetlerine katkı sağlanacak.
7. KADINLARI GÜÇLENDİRME PROGRAMI: Özellikle ev hanımlarına
yönelik gerçekleştirilecek faaliyetlerle Beylikdüzü’nde her kadın bir
birey, her emek de bir ödül olacaktır.
8. MAHALLE KOORDİNASYON MERKEZİ: Beylikdüzü’nde herkes kendi
yaşadığı mahalleye sahip çıkacak, sorunları iletecek, çözüm önerecek,
çözüme katılacak ve gerçek birer mahalleli olacak.
38
Beylikdüzü 2014 - 2019
9. TEMATİK FAALİYETLER (Sosyal Kampanyalar):
- SEVGİNİ VER: Beylikdüzü’nü paylaştığımız sokak
hayvanlarına daha iyi bir yaşam sağlayabilmek amacıyla
düzenlenecektir.
- MAHALLENE SAHİP ÇIK: Mahalleli olma bilinç ve kültürünü geliştirmek amacını taşıyacaktır.
- TEMSİL ET: Gençlerin, Koordinasyon Merkezi aracılığıyla yaşadığı bölgeyi Belediye Meclisi’nde temsil etmeleri sağlanacaktır.
- ESNAFINLA BULUŞ: Özellikle köy içi meydanlarında Beylikdüzülülerin kendi bölgelerinin esnafıyla
buluşmalarını sağlayacak özel günler
gerçekleştirilecektir.
- BEYLİKDÜZÜ’NÜN GELECEĞİNİ SEN YENİDEN YAZ:
Şeffaf, katılımcı bir hizmet anlayışıyla çözümler ortak akılla belirlenecek ve Beylikdüzü’nün geleceği hep
birlikte belirlenecektir.
Stratejik Plan Taslağı
39
40
Beylikdüzü 2014 - 2019
Download

2014 - 2019 BEYLİKDÜZÜ - Beylikdüzü Geleceğine Yürüyor