TECHNICKÉ INFORMACE | STIEBEL ELTRON
OHŘEV VODY
VYTÁPĚNÍ
OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE
TECHNICKÉ INFORMACE
OHŘEV VODY
OHŘEV VODY
» VYDÁNÍ LEDEN 2009
STIEBEL ELTRON spol. s r. o. | K Hájům 946 | 155 00 Praha 5 | Česká republika
Tel. +420 2 5111 6111 | Tel. +420 2 5111 6130 | Fax +420 2 3551 2122
[email protected] | www.stiebel-eltron.cz | www.tepelna-cerpadla.cz
OBSAH
Typ
Elektrický ohřev vody
Druhy rozvodů a přístrojů
Pojmy z přípravy teplé vody
Projektování zařízení
Použití bezpečnostních armatur pro zásobníkové ohřívače vody
Vlastnosti vody a materiálů
Spotřeba teplé vody
Podklady pro výpočty
Zjištění roční spotřeby el. energie
Beztlakové a tlakové malé zásobníky teplé vody, závěsné zásobníky
Zásobníky teplé vody, instalace, schéma zapojení
Beztlakové zásobníky teplé vody 5..15 1
Tlakové zásobníky teplé vody 5..15 1
Tlakové závěsné zásobníky teplé vody 30.. 150 I komfortní řada
Průtokové zásobníky 30 a 100 I
Průtokové ohřívače
Konstrukce, funkce, instalace, schéma zapojení
Plně elektronicky řízené průtokové ohřívače
Elektronicky řízené průtokové ohřívače
Hydraulicky řízené průtokové ohřívače / technické údaje, zvláštní příslušenství
Tlakové stojaté zásobníky
Konstrukce, funkce, instalace, schéma zapojení
Tlakové stojaté zásobníky teplé vody 200.. 1000 I
Tlakové stojaté kombinované zásobníky teplé vody 200..1000 I
Tepelné výměníky topného média a chladiva
Šroubovatelná topná tělesa
Topné příruby
Armatury
Baterie pro beztlakové zásobníky teplé vody
Bezpečnostní soustavy pro tlakové zásobníky teplé vody, průtokové ohřívače a stojaté zásobníky
Osoušeče rukou
WWW.STIEBEL-ELTRON.CZ
SNU..SL, SN..SL
SHU..SL, SH..SL
SHZ
SHD
DHE
DHB-E
DHH, DHF-C
SHW, SHO
SB
WTW, WTFS
BGC
FCR
HTE, HTT
Strana
4-10
4-8
9-10
11-19
11
12-14
15
16-17
18-19
20-42
21-25
26-28
29-31
32-40
41-42
43-62
43-50
51-54
55-56
57-62
63-84
63-69
70-76
77-79
80-81
82
83-84
85-94
85-91
92-94
95-97
3
ELEKTRICKÝ OHŘEV VODY
DRUHY ROZVODŮ A PŘÍSTROJŮ
S růstem životní úrovně stoupá rovněž
spotřeba vody. Stoupají nároky na zásobení teplou vodou obzvláště z hlediska
výkonu, komfortu a hospodárnosti. Zařízení pro přípravu teplé vody musí tedy
být schopna hospodárně připravit požadované množství vody pro technické
a hygienické účely a dodat je na místo
odběru v požadovaném množství, kvalitě
a teplotě. V následující části budou představeny přístroje, které mohou být použity
pro dodávky teplé vody do místností, bytů,
domů a velkých objektů.
Přitom rozlišujeme:
• Decentralizované zásobení vodou (individuální nebo skupinové zásobení)
• Centrální zásobení vodou (zásobení
bytů)
Decentralizované zásobení vodou
U decentralizovaných zařízení se provádí
ohřev vody bezprostředně v místě odběru
nebo v jeho blízkosti. Je možno tedy k tomu
použít jak průtokové ohřívače a průtokové
zásobníky, tak zásobníky teplé vody. Pro
tento druh zásobení jsou obzvláště vhodné
beztlakové zásobníky teplé vody.
Beztlakové přístroje se hodí jen pro zásobení jednoho odběrového místa. Jsou
konstruovány jako přístroje pro přípravu
vařící vody nebo zásobníky. Níže jsou krátce popsány nejdůležitější druhy přístrojů
pro lokální přípravu teplé vody a jejich
konstrukční a funkční rysy.
Individuální zásobení. Bezprostředně u každého odběrového místa. Tak může z každé baterie vždy ihned vytékat teplá
voda.
Skupinové zásobení (zásobení koupelny). Jeden tlakový přístroj zásobuje pouze sousedící odběrová místa. Při instalaci
jsou potřebná jen krátká vodovodní potrubí a tak je teplá voda vždy ihned k dispozici.
4
Centrální zásobení (zásobení bytu). Jeden tlakový přístroj
zásobuje všechna odběrová místa.
WWW.STIEBEL-ELTRON.CZ
ELEKTRICKÝ OHŘEV VODY
DRUHY ROZVODŮ A PŘÍSTROJŮ
Individuální zásobení
U individuálního zásobení jsou jednotlivá
místa odběru zásobena vždy vlastním navzájem nezávislým přívodem teplé pitné
vody. - přístroje pro přípravu vařící vody - zásobníky teplé vody. Stávající přípojka
studené vody umožňuje montáž přístroje
v blízkosti spotřeby a přípravu teplé vody
pro dané místo odběru.
Typickými přístroji pro zásobení jednoho
odběrového místa teplou vodou jsou beztlakové zásobníkové ohřívače vody.
Jejich podstatným rysem je to, že obsah
vody v zásobníku je stále v rovnováze
s okolní atmosférou prostřednictvím beztlakové přepadové trubice. Kohoutek teplé
vody je umístěn na vodovodním potrubí
před přístrojem (v přívodním potrubí studené vody). Jestliže se kohoutek teplé vody
otevře, vstupuje studená voda zespodu do
zásobníku a vytlačuje teplou vodu přes
přepadovou trubici k výtoku. Propojení
na vnější atmosféru je zajištěno speciální
přepadovou odběrovou baterií. Protože
při ohřevu vody se její objem zvětšuje,
odkapává voda z volné výtokové trubice
baterie. Pro zamezení nadměrnému sacímu tlaku během odběru je nutno na baterii nastavit hodnotu průtoku. Ohřívače je
nutno vybavit speciální baterií pro beztlakové přístroje, která je na výstupu teplé
vody neuzavíratelná. Přístroje nejsou pod
tlakem z potrubí studené vody.
WWW.STIEBEL-ELTRON.CZ
Beztlakové zásobníky teplé vody
Instalace pod odběrovým místem (objem
5 a 10 I). Instalace nad odběrovým místem (objem 5,10,15 I). Beztlakové zásobníky teplé vody jsou určeny pro montáž
na stěnu. Tyto přístroje zásobují jen jedno
odběrové místo (individuální zásobení)
a udržují teplou vodu stále připravenou
na žádané teplotě mezi 30°C a 85°C.
Dobrá tepelná izolace přispívá značnou
měrou k hospodárnosti. Vnitřní zásobník je zhotoven z polypropylenu. Rovněž
u těchto beztlakových zásobníků teplé
vody pouze speciální beztlakové baterie
Stiebel Eltron zaručují bezporuchový provoz a bezpečnost. Pojistné armatury nejsou zapotřebí, protože přístroje pracují
bez tlaku.
Pro individuální zásobení teplou vodou
jsou vhodné též:
- malé průtokové ohřívače
- průtokové ohřívače
- průtokové zásobníkové ohřívače. Jejich
popis naleznete na str. 7 a 8.
1 beztlakový výtok teplé vody
2 ventil pro odběr teplé vody
(v přítoku studené vody)
3 topné těleso
4 přepadová trubice
5 tepelná izolace
6 vnitřní nádrž
7 vnější kryt
Funkční schéma beztlakového zásobníku SN.
5
ELEKTRICKÝ OHŘEV VODY
DRUHY ROZVODŮ A PŘÍSTROJŮ
Skupinové zásobení
Centrální zásobení
Tyto druhy zásobení teplou vodou se vyznačují tím, že ohřev teplé vody probíhá
na jednom centrálním místě, odkud se
teplá voda rozvádí potrubím pro teplou
vodu k místům odběru. Elektrické přístroje pro ohřev teplé vody se instalují v bezprostřední návaznosti na rozvod pitné vody
jako tlaková zařízení. Zásobník přístrojů
pro teplou vodu je zapojen trvale pod tlakem vody ve vodovodním potrubí. Pojistné armatury Stiebel Eltron (bezpečnostní
armatury) zaručují to, že nebude překročen přípustný jmenovitý přetlak přístroje
pro přípravu teplé vody. Při odběru teplé
vody z elektrického ohřívače vody protéká
tato přes běžné tlakové odběrové baterie.
Je možno připojit libovolný počet odběrových míst, ale pro zamezení tepelným
ztrátám ve vodovodním potrubí je žádoucí
se vyhnout příliš velkým délkám potrubí.
Vlastnosti zařízení pro elektrický ohřev
vody jsou v podstatě uvedeny v kapitole
„Decentralizované zásobení teplou vodou". Rozdílné jsou následující elektrické
přístroje pro skupinové a centrální zásobení teplou vodou:
• průtokový ohřívač a průtokový zásobník
• tlakové závěsné zásobníky teplé vody
• tlakové stojaté zásobníky teplé vody
• tlakové kombinované stojaté zásobníky
teplé vody
V následující části budou jednotlivě popsána výše uvedená zařízení pro elektrický
ohřev teplé vody a budou uvedeny jejich
parametry, podle nichž je možné vybrat
vhodný přístroj.
Konstrukční typ: Tlakový
Tlakové přístroje pro ohřev vody nejsou
v beztlakovém kontaktu s okolní atmosférou. Tlak v potrubí studené vody se přenáší
do zásobníku teplé vody a potrubí s teplou vodou. Z bezpečnostních důvodů při
zahřátí uniká voda viditelně z pojistného
ventilu bezpečnostní armatury.
6
1 odběrové místo teplé vody
(ve výtokovém potrubí teplé vody)
2 bezpečnostní armatury podle ČSN
3 topné těleso
4 tepelná izolace
5 výtoková trubice
6 vnitřní nádrž
7 vnější plášť
Funkční schéma tlakového závěsného zásobníku.
Tlakové závěsné zásobníky
pro teplou vodu
Zásobníky pro teplou vodu s vestavěnou
tlakovou nádrží mohou zásobovat více
odběrových míst. Přístroje tohoto typu se
dodávají ve velikostech od 5 do 150 litrů.
Jsou trvale naplněny teplou vodou o žádané teplotě mezi 30°C a 85°C. Tepelná izolace mezi vnitřní nádrží a vnějším pláštěm
splňuje nároky na energeticky úsporný
provoz. Přístroje by měly být připevněny na
stěnu zpravidla v blízkosti místa s největším odběrem, čímž se zamezí zbytečným
ztrátám. Protože dodatečný ohřev většího
množství vody trvá určitou dobu, je nutné
přizpůsobit velikost přístroje maximální
okamžité spotřebě. Vnitřní zásobník je
zhotoven u malých ohřívačů 5 - 15 I z mědi a u větších zásobníků z oceli opatřené
uvnitř vrstvou smaltu a antikorozní tyčí.
Požadovaná bezpečnostní zařízení jsou
uvedena v normě ČSN. V místech odběru
je možné instalovat termostatické směšovací baterie nebo jednopákové směšovací
baterie.
Tlakové stojaté zásobníky
pro teplou vodu
U centrálního zásobování teplou vodou
v případě, že spotřeba teplé vody přesahuje 150 I denně, se instalují stojaté zásobníky s objemem 200 až 1000 litrů. Ohřev vody
probíhá převážně v době, kdy energetické
závody nabízí sníženou cenu elektrické
energie. V těchto zásobnících je udržována
stále teplá voda s nastavitelnou teplotou
35°C až 80°C. Vnitřní zásobník je vyroben
z oceli a opatřen uvnitř vrstvou smaltu
a antikorozní tyčí. Elektrická topná příruba je vestavěna. Zásobníky jsou dodávány
buď s pěnovou tepelnou izolací nebo se na
místě montáže obalují izolační tepelnou
vrstvou. Místo instalace by mělo být voleno
tak, aby odběrová místa, u kterých se často
spotřebovávají malá množství vody, byla
zásobována přes krátké vodovodní potrubí. Při použití zásobníku je možné zamezit
nežádoucímu letnímu provozu (ten totiž
předpokládá trvalou provozní pohotovost
celého systému). Elektrické stojaté zásobníky s přídavným vestavěným tepelným
výměníkem je vhodné používat obzvláště
pro přípravu teplé vody v kombinaci s kotlem pro ústřední topení. Tuto kombinaci je
možné instalovat též dodatečně.
Tlakové stojaté
kombinované zásobníky SB
Kombinované stojaté zásobníky o objemu
300 až 1000 litrů jsou srovnatelné se stojatými zásobníky, pouze nejsou sériově vybaveny žádnou topnou vložkou. Přírubové
otvory mohou být podle přání osazeny
odborným instalatérem.
Zvláštní příslušenství zásobníků SB:
• příruba pro elektrické topení
• tepelný výměník pro topné kotle
a solární články
• bezpečnostní tepelný výměník
pro provoz s chladivem.
WWW.STIEBEL-ELTRON.CZ
ELEKTRICKÝ OHŘEV VODY
DRUHY ROZVODŮ A PŘÍSTROJŮ
Průtokové ohřívače
Průtokové ohřívače jsou tlakové přístroje s tlakuvzdorným vnitřním zásobníkem
pro centrální zásobování, na které může
být připojen libovolný počet odběrových
míst, přičemž množství teplé vody, které je
k dispozici, závisí na výkonu topné spirály.
Tyto přístroje mají kompaktní konstrukci
a jsou vybaveny tak výkonným topením, že
voda může být ohřátá během doby, kterou
protéká přístrojem. Přitom teplota vody
vytékající z průtokového ohřívače závisí
na třech faktorech:
• průtoku (l/min)
• teplotě přitékající studené vody (°C)
• topném výkonu přístroje (kW)
Existují dva konstrukční principy
průtokových ohřívačů:
• plně elektronicky řízené průtokové
ohřívače
• hydraulicky řízené průtokové ohřívače
Plně elektronicky řízené
průtokové ohřívače
Průtokové ohřívače Stiebel Eltron DHE
představují technickou špičku v ohřevu
vody. Zajišťují vždy dodávku teplé vody
o zvolené teplotě mezi 20°C a 60°C. Žádaná teplota může být kdykoliv plynule
nastavena na ovladači přístroje.
Čím se DHE liší od jiných typů?
U plně elektronického typu DHE je automatický omezovač přítoku studené vody.
To znamená, že v přívodu studené vody
se nachází elektronicky řízený ventil, který
omezuje průtok vody. Jestliže při otevřené odběrové baterii není dosaženo požadované teploty, proběhne automatické
omezení průtoku tak, aby byla získána
voda přesně o teplotě, která je nastavena.
Jen tato elektronická regulace umožňuje
automatické přizpůsobení elektrického
výkonu žádané teplotě a průtokovému
množství. Tím se šetří energie. Přitom
elektronické řízení brání kolísání teploty vody. Přístroje DHE mají topný systém
s holou spirálou vhodný pro tvrdou vodu.
Vzhledem ke své extrémně vysoké účinnosti mění energii v teplo prakticky beze
ztrát. Vodu z topného válce nelze u tohoto
systému vypouštět.
WWW.STIEBEL-ELTRON.CZ
topný blok
dálkové ovládání
měření
průtoku
tepelné spirály
řídící
elektroda
omezovač
průtoku
čidlo
teploty
obtokový
ventil
čidlo teploty
sítko
bezpečnostní
omezovač
teploty
ovladač
DHE electronic comfort
Systém rozpoznávání
vzduchových bublin
Elektronicky řízené průtokové ohřívače
DHE a DHB-E jsou vybaveny diferenciální
analýzou pro rozpoznávání vzduchových
bublin. Tento systém zabraňuje poškození topného tělesa při vniku vzduchových
bublin z vodovodní sítě. Pokud systém rozpozná vzduchové bubliny, odpojí elektrické napájení na 1 minutu. Po uplynutí této
doby je přístroj znovu zapnut. Pokud např.
při prvním uvedení do provozu dojde k sepnutí bez vody, je topné těleso odpojeno
bezpečnostní elektronikou.
obsahují tyto přístroje ještě omezovač tlaku nebo teploty. U hydraulicky řízených
průtokových ohřívačů existují dva různé
topné systémy:
- Průtokové ohřívače DHF jsou vybaveny
trubkovým topným tělesem. Známý topný systém obsahuje v tlakuvzdorném
měděném válci řadu topných těles, kolem nichž proudí ohřívající se voda.
- Průtokové ohřívače DHB jsou vybaveny
speciálně vyvinutým topným systémem
s holou spirálou a je vhodný zejména
pro tvrdou vodu. Vodu z topného válce
nelze u tohoto systému vypouštět.
Hydraulicky řízené průtokové ohřívače
Pracují v závislosti na množství protékající
vody. Při malém průtoku, např. u umyvadla, vzniká v určitém měřícím místě
v přístroji malý diferenční tlak. Spínač
diferenčního tlaku spíná automaticky na
poloviční a při zvýšení diferenčního tlaku
(větší průtok vody) na plný výkon. Pro tyto spínací operace je požadován v místě
připojení přístroje určitý průtokový tlak.
Při dodržení montážních pokynů je ohřívač vhodný i pro jednopákové směšovací
baterie. Kromě nutných spínacích prvků
pro regulaci, které při použití průtokových
ohřívačů spínají a vypínají topný výkon,
7
ELEKTRICKÝ OHŘEV VODY
DRUHY ROZVODŮ A PŘÍSTROJŮ
dem k mimořádně malému objemu vody
v přístroji a hmotnostně malému topnému
systému nevyvíjí se po vypnutí přístroje
téměř žádné dodatečné teplo - což je
základní faktor pro zmenšení vylučování
kotelního kamene. Vzhledem k provedení
topného tělesa není možné z průtokových
ohřívačů používajících systém holé spirály vypouštět vodu. V zimních měsících je
proto nutno zajistit v místnosti instalace
přístroje nezámrznou teplotu.
1 odběrová místa (ve výtokovém potrubí
teplé vody)
2 přítok studené vody
3 topná spirála z holého vodiče
4 izolační dráha před topením
5 izolační dráha za topením
6 blok topení
7 kryt přístroje
Funkční schéma topného systému s holou
spirálou, použitého u typů DHH, DHE a DHB-E
Topné systémy s holou spirálou
• Elektronicky řízené průtokové
ohřívače, typ DHE, DHB-E
• Hydraulicky řízené průtokové
ohřívače, typ DHH
U průtokového ohřívače s holou spirálou je
topný vodič protékaný el. proudem uložen
bezprostředně v protékající vodě. Topná
spirála z holého vodiče je přitom vedena
v izolačním bloku, který je uložen v tlakuvzdorné měděné nádrži (DHE) nebo izolačním monobloku (DHB-E, DHH). V izolačním bloku je dráha topné spirály umístěna
tak, že před ní a za ní jsou zařazeny volné
úseky trubice, které zajišťují izolační odpor. Části vodovodního potrubí před a za
topnou spirálou tedy mají stejnou úlohu
jako oxid horečnatý v normálním topném
tělese, to znamená, že slouží jako izolace.
Izolační odpor závisí tedy na protékající
vodě. Aby byla zaručena bezpečná funkce
přístroje, musí být zohledněn elektrický
odpor vody v potrubí v místě instalace (viz
technické údaje přístrojů). Obecně existuje ovšem jen málo míst, kde tato hodnota
nevyhovuje (silně kyselá agresivní voda).
Informaci o elektrické vodivosti vody podá příslušná vodárna. Tyto přístroje byly
vyvinuty speciálně pro vody s obsahem
hydrogenuhličitanu vápenatého. Vzhle-
8
Tlakové průtokové zásobníky
Při použití průtokového zásobníku je zabezpečena velká nabídka teplé vody na
všech odběrových místech v bytě. Tyto přístroje jsou termicky regulovány, jsou tlakuvzdorné a dodávají se se dvěma stupni
topení a se zásobníky vody na 30 nebo 100
litrů. Teplota vody v zásobníku může být
stupňovitě nastavena až do 85°C. Při malé
spotřebě vody spíná přístroj v důsledku
malého teplotního rozdílu na regulátoru
malý topný výkon 3,5 kW a ohřívá vodu tak
dlouho, až je dosažena teplota nastavená
na regulátoru. V případě odběru většího
množství vody v důsledku většího teplotního poklesu na regulátoru se sepne velký
topný výkon 21 kW. Po rychlém odběru
celého objemu zásobníku (v domácnosti
stěží realizovatelném) se sníží dodávka
teplé vody na 10,7 l/min o teplotě 40°C
( 28K). Vnitřní zásobník je ocelový,
uvnitř opatřený smaltem a antikorozní tyčí. Vysoce účinná tepelná izolace
z materiálu bez fluorovaných uhlovodíků
umožňuje energeticky úsporný provoz.
Z hlediska vodovodní instalace je vyžadována bezpečnostní skupina odpovídající normě ČSN. Připojení termostatických
a jednopákových směšovacích baterií na
přístroj je možné. Pro instalaci průtokového zásobníku je nutné povolení příslušného energetického rozvodného závodu.
1 místa odběru teplé vody (ve výtokovém
potrubí teplé vody)
2 bezpečnostní armatury podle ČSN
3 topné těleso
4 tepelná izolace
5 výtoková trubice
6 vnitřní zásobník
7 vnější plášť
Funkční schéma průtokového zásobníku SHD
WWW.STIEBEL-ELTRON.CZ
POJMY Z PŘÍPRAVY TEPLÉ VODY
Antikapka
Zařízení pro zabránění odkapávání vody
z důvodů její expanze při ohřevu malých
beztlakových zásobníků teplé vody (viz nekapající baterie).
Antikorozní tyč
Slouží jako ochrana proti korozi v zásobnících teplé vody pokrytých uvnitř speciálním smaltem. Antikorozní tyč je vodivě
spojena s vnitřním ocelovým zásobníkem.
Od této anody teče proud, odpovídající
elektrochemické řadě napětí, k možným
defektním místům ve smaltu. Anodový
proud, vznikající rozpouštěním antikorozní tyče, zamezuje vzniku koroze v místech
poškození smaltu.
Cirkulační potrubí
Cirkulační potrubí umožňuje u centrálního
zásobení teplou vodou dosáhnout většího
komfortu a má za úlohu udržovat přibližně stejnou teplotu na všech odběrových
místech. Zásadně je třeba promyslet, zda
je cirkulační potrubí zapotřebí. U potrubí
o délce menší než 5 m by se o instalaci cirkulačního potrubí nemělo uvažovat. V jednotlivých případech je naproti tomu nutné
uvažovat též o tom, zda není hospodárnější decentralizovaný ohřev pitné vody.
Dálkové ovládání
U zásobníku se dvěma elektrickými okruhy
je možné při zvýšené spotřebě teplé vody
zapnout ze vzdáleného místa obsluhy, prostřednictvím vestavěného stykače, přídavné topení pomocí tlačítkového spínače.
Dvouokruhový systém
Přístroje se systémem dvou okruhů jsou
SHZ, SHW, SHO. U těchto přístrojů je možné též přepnutí na jednookruhový systém.
Objem zásobníku je vytápěn pomocí základního topného systému v době nízkého
tarifu. Při potřebě je možné spuštěním
tlačítkového voliče (lze provést dálkovým
ovládáním) zapnout rychlý topný stupeň
a využít jej k jednorázovému ohřátí vody
(v době normálního tarifu).
Dynamický tlak
Voda proudící do beztlakových zásobníků
teplé vody nebo z nich vytékající způsobuje dynamický tlak v zásobníku. Velikost
dynamického tlaku závisí na průtoku, průřezu potrubí a délce připojeného výtokového potrubí. U beztlakových přístrojů pro
teplou vodu při plně otevřené odběrové
armatuře nesmí být dynamický tlak větší
než 0,1 MPa.
WWW.STIEBEL-ELTRON.CZ
Elektrická vodivost vody
Je to součtový parametr, k němuž přispívají
všechny ionty přítomné ve vodě svou pohyblivostí v elektrickém poli. Protože pohyblivost iontů závisí na teplotě, měří se
elektrická vodivost při určité vztažné teplotě nebo je na ni přepočítávána. Montážní
firmy musí při projektování nebo montáži
průtokových ohřívačů s holým drátem (typ
DHE, DHB-E nebo DHH) brát do úvahy parametry uvedené v tabulce technických údajů.
Elektrický odpor vody
Měrný elektrický odpor vody (udávaný
firmou Stiebel Eltron pro přístroje typu
DHE, DHB-E nebo DHH) je matematická
převrácená hodnota měrné elektrické vodivosti vody.
Jednookruhový systém
Přístroje s jedním elektrickým okruhem
jsou všechny zásobníkové ohřívače, které
při každém sepnutí regulátoru teplotního
voliče pracují s plným topným výkonem.
Podle velikosti přístroje mohou pracovat
např. s 2, 3, 4 nebo 6 kW, u standardních
přístrojů s objemem nad 400 litrů též
s vyššími výkony.
Klidový tlak
Statický přetlak v měřícím místě vodovodního potrubí pro pitnou vodu naměřený
v okamžiku, kdy voda neteče.
Minimální průtočný tlak
Požadovaný statický přetlak v místě připojení baterie pro odběr vody nebo průtokového ohřívače na vodovodní přípojku při
určitém průtočném množství vody.
Minimální rozvodný tlak
Minimální statický přetlak v místě připojení přívodního vedení na napájecí vedení
podle údajů příslušné zásobující vodárenské společnosti.
Nastavení průtoku vody
(beztlakové přístroje)
Aby se zamezilo poškození beztlakových
přístrojů na teplou vodu tlakem vody, je
nutno nastavit průtok vody s ohledem na
tlak vody ve vodovodním řádu a velikost
daného přístroje.
Obtokový ventil
U přístrojů typu DHE je instalován obtokový
ventil mezi regulačním blokem a topným
systémem. Tento ventil při překročení určitého průtočného tlaku otevírá vodovodní
potrubí paralelní k topnému bloku.
Ochrana proti mrazu
Značka "•" na voliči teploty, při níž se zapíná topení, jestliže teplota vody klesne
pod 5 °C. Předpokladem však je zajištění
el. napájení přístroje. Pozor - nechrání
rozvody vody.
Omezovač průtoku vody
U hydraulicky řízených průtokových ohřívačů je v přítoku studené vody vestavěno
zařízení k omezení protékajícího množství
vody. Omezovač průtoku při plně otevřené
armatuře udržuje průtok nezávisle na kolísání tlaku spolehlivě na určité maximální
hodnotě.
Pitná voda
Voda vhodná pro pitné účely obyvatelstva,
jejíž kvalita je dána ČSN.
Podtlak
Podtlak vzniká působením kinetické energie vodního sloupce v přepadové trubici
a připojeném potrubním vedení u beztlakových přístrojů pro teplou vodu v případě,
kdy se náhle uzavře přítok vody. Hodnota
podtlaku závisí na rychlosti proudění vody
a velikosti vodního sloupce a proti tomu
působícímu odporu potrubního vedení.
Pohotovostní spotřeba proudu tepelná
ztráta za 24h
Tepelná ztráta naplněného zásobníku teplé vody za 24 h, připojeného na síť, odpovídající spotřebě energie k tomu, aby
byla střední teplota vody 65°C udržena po
dobu 24 h.
Pojistná armatura
Armatura sloužící k ochraně části zařízení
před nepřípustným překročením tlaku nebo teploty, např. pojistné ventily.
Pojistný omezovač teploty
Pojistný spínač, který při nepřípustně vysoké teplotě (v případě poruchy) odpojí
přístroj všemi kontakty od sítě a který není
přístupný uživateli. Přístroj smí být znovu
zapnut teprve po odstranění příčiny poruchy odborníkem.
Pojistný omezovač tlaku
Pojistný spínač, který při nepřípustně vysokém tlaku (v případě poruchy) odpojí
přístroj všemi kontakty od sítě a který není
přístupný uživateli. Přístroj smí být znovu
zapnut teprve po odstranění příčiny poruchy odborníkem.
9
POJMY Z PŘÍPRAVY TEPLÉ VODY
Pojistný ventil
Pojistný ventil je armatura, která automatickým otevřením zamezí překročení
hodnoty předem nastaveného provozního
tlaku a která se po poklesu tlaku automaticky uzavře.
Spínač nulové ochrany
Konstrukční část, která při naskočení vypadlého napětí zamezuje nebo omezuje
samovolné sepnutí příkonu většího než
6 kW u tepelně regulovaných průtokových
zásobníků.
Provozní přetlak
Vnitřní přetlak v určitém místě zařízení,
existující během libovolného provozního
stavu. Ve vodovodním řádu: tlak vody.
Stupeň účinnosti
Jako stupeň účinnost přístroje nebo procesu je označován poměr odevzdané a přijaté energie. Protože technické procesy
nikdy neprobíhají beze ztrát, je odevzdaná energie vždy menší než přijatá energie
(s výjimkou tepelných čerpadel). Podle
druhu přístroje stupeň účinnosti u elektrických přístrojů pro přípravu teplé vody
má hodnotu mezi 0,9 a 1,0.
Průtočný tlak
Statický přetlak v místě měření v zařízení
pro spotřebu vody během odběru vody.
Průtok, průtokové množství,
objemový tok
Je to objem vody protékající určitým průřezem za jednotku času.
Regulátor teploty
Regulační člen, který v závislosti na teplotě registrované senzorem automaticky
vypíná nebo zapíná topný výkon. Teplota
vody může být nastavena plynule od 35°C
do 85°C.
Rozdíl tlaků. Tlaková ztráta
Rozdíl mezi dvěma tlaky v zařízení s pitnou vodou.
Signální anoda
Antikorozní tyč se signalizačním členem.
Smíšené množství vody teplé 40°C
Smíšené množství vody je takové množství
vody teplé 40°C, které odpovídá stejnému
obsahu tepla, které má jmenovitý objem
zásobníku teplé vody 65°C vztažené na
teplotu studené vody 15°C.
Temperační baterie
Baterie stojánková pro beztlakové přístroje pro teplou vodu, která kromě ventilu
pro odběr má ještě temperační rukověť
s regulačním členem. Část vody je vedena
přes zásobník, zatímco zbytek teče přímo
k výtoku. Nastavení teploty vytékající vody
se provádí pouze otočením ventilu baterie.
Tepelná izolace z PU
Speciální tepelná izolace z tvrdé polyuretanové pěny, která se buď nanáší přímo na
zásobník, nebo se přikládá ve tvaru dvou
skořepin, kterými se obloží zásobník, aby
se tepelné ztráty snížily na minimum.
Teplotní omezovač
Regulační člen, který při určité teplotě vypíná automaticky topný výkon a sám jej
znovu nezapne. Uživatel musí znovu stisknout tlačítko, aby zapnul přístroj. Používá
se u sprchových a koupelnových bojlerů
a přístrojů pro vařící vodu.
Speciální smalt
Korozní ochrana pro nádrže tlakových zásobníků teplé vody ze speciálního smaltu.
Podstatnou součástí smaltu jsou speciální
silikátová skla s unikátním složením a mimořádnými vlastnostmi. Smaltování se
provádí natavením tenké souvislé vrstvy
na kovový substrát. Je tvrdý, nárazuvzdomý, teplotně stálý, fyziologicky neškodný
a chová se neutrálně vůči všem materiálům, z nichž je zhotovováno potrubí.
Termostatická armatura
Termostatická armatura k centrálnímu
předmísení vody u tlakových zásobníků
teplé vody. Termostatická armatura je instalována v části výtoku teplé vody ze zásobníku a umožňuje přimísením studené
vody přes obtokový ventil dosažení konstantní teploty vytékající vody; tuto teplotu
lze nastavit stupňovitě od 40°C do 60°C.
Spínač částečné zátěže
Výkonový volič u hydraulicky řízených průtokových ohřívačů, který pro zvolený odběr
umožňuje dosažení energeticky úsporného provozu.
Topný systém s holou spirálou
Topná spirála z holého vodiče uložená přímo v proudu tekoucí vody u průtokových
ohřívačů. Topné spirály s malou tepelnou
kapacitou topného systému zaručují rychlý
odvod tepla. Tento druh topení není vůbec
náchylný na tvorbu kotelního kamene.
10
Topný systém s trubkovým topným
tělesem
Ohřev prostřednictvím trubkového topného tělesa z mědi, užívaný v průtokových
ohřívačích, zásobníkových ohřívačích
a přístrojích pro přípravu teplé a vařící vody. Topné těleso se skládá z kovové
trubky, ve které je koncentricky uložena
topná spirála zalisovaná do oxidu horečnatého, sloužícího jako izolátor. Trubková
topná tělesa jsou robustní a mají dlouhou
životnost.
Univerzální topná příruba
Univerzální elektrická topná příruba pro
zásobník teplé vody. Jednoduchým propojením svorkovnice bez zásahu do vnitřní
instalace lze přepínat na různé výkony
a různá napětí.
Úspora energie
Značka „E", znamenající „šetřící energii",
na regulačním voliči teploty dává uživateli
návod na mimořádně ekonomický a energeticky úsporný provoz. Značka označuje
teploty pro trvalý provoz od 40°C do 55°C.
Ventil omezující průtok vody
Plně elektronické přístroje typu DHE pracují s automatickým omezovačem množství protékající studené vody. V přívodu
studené vody je nainstalován elektronicky
řízený ventil omezující průtok vody. Jestliže při plně otevřené odběrové baterii není
dosažena zvolená teplota vody, následuje
automatické omezení průtoku vody tak,
aby žádoucí teplota vody byla dosažena
přesně na stupeň Celsia.
Výkon teplé vody (smíšená voda)
Jako výkon teplé vody je označováno u průtokových ohřívačů množství vody, ohřáté
za 1 minutu a smíšené se studenou vodou
na požadovanou teplotu. Výkon teplé vody
(smíšená voda) závisí na:
- topném výkonu přístroje
- teplotě přitékající studené vody
- zvýšení teploty.
Základní topení
Topení malého výkonu u zásobníků se
dvěma elektrickými obvody, které slouží
pro topení v době s nízkým elektrickým
tarifem.
Zpětný ventil
Zpětné ventily jsou zařízení, která slouží k automatickému zabránění zpětnému
toku vody v potrubích s pitnou vodou.
WWW.STIEBEL-ELTRON.CZ
PROJEKTOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ
POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍCH ARMATUR PRO ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY
Tlak
Všechny části zařízení pro pitnou vodu
musí být z důvodu pevnosti dimenzovány
na přípustný provozní tlak 1 MPa, pokud
nejsou brány do úvahy vyšší přípustné
provozní tlaky (výjimka: ohřívače pitné vody). Tlakové ohřívače pitné vody s jmenovitým tlakem 0,6 MPa mohou být použity
jen tehdy, jestliže kromě pojistného ventilu je ve vodovodním zařízení pro pitnou
vodu vestavěn omezovač tlaku (redukční
ventil). Od vestavění omezovače tlaku smí
být upuštěno tehdy, jestliže z důvodů zásobovací situace (např. při výškové nádrži)
nemůže být dosaženo tlaku vyššího než
0,48 MPa v místě připojení ohřívače pitné
vody.
Bezpečnostní armatury
Pojistné ventily v tlakových ohřívačích teplé vody.
Každý tlakový ohřívač pitné vody má být
vybaven povoleným membránovým pojistným ventilem. (Výjimka: Průtokové ohřívače vody s jmenovitým objemem < 3 I).
Do jmenovitého objemu 5000 I smějí být
použity jen pružinou zatížené membránové pojistné ventily. Jmenovitá světlost pojistných ventilů se určuje podle tabulky.
Jmenovitá světlost (JS) pojistných ventilů
pro tlakové ohřívače pitné vody
jmenovitý
objem I
velikost
topný výkon
ventilu JS
kW
min.*
max.
≤ 200
15 (R ½)
75
> 200 ≤ 1000
20 (R ¾)
150
> 1000 ≤ 5000
25 (R 1)
250
* jako velikost ventilu se bere velikost vstupní
pojistky
WWW.STIEBEL-ELTRON.CZ
Montáž
Pro montáž membránových pojistných
ventilů platí následující zásady:
- Pojistné ventily musí být vestavěny do
potrubí pro studenou vodu. Mezi přípojkou pojistného ventilu a ohřívačem
vody se nesmí nalézat žádné uzavírací
armatury, škrtící armatury a sítka.
- Pojistné ventily musí být uspořádány
tak, aby byly dobře přístupné a mají se
nalézat v blízkosti ohřívače pitné vody.
Přívodní potrubí k pojistnému ventilu musí mít přinejmenším jmenovitou
světlost pojistného ventilu.
- Pojistný ventil musí být uložen tak vysoko, aby připojené vypouštěcí potrubí
mohlo být instalováno se spádem. Je
výhodné, jestliže pojistný ventil je instalován nad ohřívačem teplé vody, takže
může být provedena jeho výměna bez
vyprázdnění tohoto ohřívače.
Pro nastavovací tlak (spouštěcí tlak) pojistného ventilu platí následující údaje:
Pojistné ventily jsou dodávány od výrobce
s předem pevně nastaveným tlakem.
K přípustnému provoznímu tlaku ohřívače vody se vybere pojistný ventil se stejným nebo menším spouštěcím tlakem.
Maximální tlak v potrubí studené vody
musí být přinejmenším o 20% menší než
je spouštěcí tlak pojistného ventilu (viz
tabulka); jestliže maximální tlak v potrubí
studené vody je nad touto hodnotou, musí být vestavěn omezovač tlaku.
spouštěcí
tlak
pojist.
ventilu
MPa
0,6
0,7
1,0
(bar)
(6)
(7)
(10)
přípustný
provoz
přetlak
ohřívače
vody
MPa (bar)
0,6
(6)
0,7
(7)
1,0
(10)
Zpětný ventil
V přítokovém potrubí studené vody - nezávisle na způsobu vytápění ohřívače pitné
vody - má být vestavěn zpětný ventil, jestliže jmenovitý obsah průtokového ohřívače nebo zásobníku teplé vody je větší než
10 litrů. U tlakových ohřívačů pitné vody se
pro zkoušení a výměnu zpětného ventilu
instaluje v dosažitelné blízkosti před ním
a za ním uzavírací zařízení. U ohřívačů
pitné vody s obsahem do 150 litrů, instalovaných na stěně, je možné upustit od
druhého uzavíracího ventilu. Mezi prvním
uzavíracím zařízením a zpětným ventilem
se má instalovat zkušební zařízení.
max. tlak
v potrubí
studené
vody
MPa
(bar)
do 0,48 (4,8)
do 0,56 (5,6)
do 0,8
(8)
11
PROJEKTOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ
VLASTNOSTI VODY A MATERIÁLŮ
Instalace potrubí
Tabulky, které jsou uvedené vedle, vás
informují o připojování teplovodních přístrojů na straně vody a kovovém potrubí
pro studenou a pro teplou vodu.
Pro instalaci průtokových ohřívačů
STIEBEL ELTRON s pozinkovaným potrubím platí následující: Při instalaci přístrojů DHE, DHB-E a DHH je riziko koroze
nepatrné, neboť tyto přístroje nabízejí
působení vody pouze poměrně malý měděný povrch, takže počet vyplachovaných
měděných iontů je malý. Předpokladem je
však nezávadná kvalita vody v místě instalace a dostatečné proplachování potrubí,
aby se předešlo vzniku korozních zárodků.
Rozhodnutí o použití může provést pouze
odborník na místě instalace
materiál nádoby
měď
Polypropylen
vhodnost
pro veškeré vody
uvnitř smaltovaná ocel
přimý smalt „anticor"
pro veškeré vody
Nevolit příliš malé zásobníky! Lepší je použít větší zásobník v trvalém provozu
s teplotou 60 °C než s teplotou 85 °C:
• u vod podporujících korozi -> šetření nádoby a teplovodních potrubí
• u vod omezujících korozi -> menší usazování vápníku, tvoření ochranné vrstvy
uvnitř nádoby
• značné zmenšeni nároků na proud pro stav pohotovosti teplé vody
teplovodní
potrubí
potrubí
teplovodní
pro studenou vodu potrubí
potrubí
pro studenou v
přístroj
přístroj
Ohřívače vody pro plastové potrubní
systémy
Následující přístroje umožňují instalaci ve
spojení s plastovými potrubními systémy
pro instalaci rozvodu studené a teplé vody.
Přitom je třeba zohlednit údaje uvedené
níže a údaje výrobců plastového potrubí.
Závěsné zásobníky teplé vody
SHZ 30-150 LCD,
stojaté zásobníky SHW 200-400 S
U zásobníků může být nastavena provozní
teplota až na max. 82°C. Tuto teplotu je
možno omezit na 60/65°C.
V případě poruchy můžou teploty dosáhnout až 95°C (max.0,6 MPa). Použité plastové rozvody musí být pro tyto podmínky
nadimenzovány.
Malé zásobníky SH/SHU 5-15
U zásobníků může být nastavena provozní
teplota až na max. 82°C. Tuto teplotu je
možno omezit na 65°C.
V případě poruchy můžou teploty dosáhnout až 105°C. Použité plastové rozvody
musí být pro tyto podmínky nadimenzovány.
Průtokové ohřívače
Použití plastových rozvodů v kombinaci
s průtokovými ohřívači je popsána na str.
46.
12
žárově pozinkovaná ocel
uvnitř smaltovaná ocel
měď
mezikus z červené mosazi
Potrubní instalace pro zásobování teplou užitkovou vodou.
Rozsahy použití pro průtočné ohřívače s topným systémem s holým drátem,
vztažené na specifickou, elektrickou vodivost/ specifický, elektrický odpor vody.
Typ
Údaj jako
DHE **
DHB-E, DHH
odpor
vodivost
odpovídá
specifické
odpor
vodivost
DHH 12

Rozsahy použití pro různé referenční teploty*
analýzy vody
normalizovaný údaj při
při
při 15˚C
20˚C
25˚C
 900  cm
 800  cm
 735  cm
 111 mS/m
 125 mS/m
 136mS/m
 1000  cm
 100 S/cm
 890  cm
 112 S/cm
 815  cm
 123 S/cm
* Upozorněni: Hodnoty pro specifický elektrický odpor, resp. elektrickou vodivost se určují regionálně
odchylně při rozdílných teplotách, tuto skutečnost je nutno vzít při hodnocení v úvahu
** Rozsah použití u solárních režimů (do 55 °C) specifický odpor cm(normalizovaný údaj
při 15 °C)
WWW.STIEBEL-ELTRON.CZ
PROJEKTOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ
VLASTNOSTI VODY A MATERIÁLŮ
Vzhledem k tomu, že jsou funkce a životnost teplovodních přístrojů ovlivňovány
především vlastnostmi vody, má rozhodující význam správná volba vnitřního materiálu nádrží a potrubí. Korozní chování
materiálu je velmi silně ovlivňováno kromě provozních podmínek a provedení instalace chemickým složením vody. Zatímco
v předešlých letech byly lokální vodní poměry ve značné míře konstantní, je třeba
dnes počítat s měnícím se složením vody.
Přimíšením povrchové vody nebo napájením z různých zdrojů nastává zhoršování
vodních poměrů pokud se týká korozního
účinku na kovové materiály.
Zásobování vodou musí splňovat hygienické požadavky. Korozní účinek vody se
hodnotí podle normy. Přitom je nutno rozlišovat mezi vodami korozi podporujícími
a vodami korozi omezujícími.
Korozi podporující vody.
Takové vody mají malou celkovou tvrdost
(měkké vody), vysoké obsahy solí (chloridy, sulfáty) a vysoké obsahy kyslíku a volné kyseliny uhličité. V našich zásobovacích
oblastech se dnes nejčastěji setkáváme
s korozi podporujícími, tedy agresivními
vodami.
Korozi omezující vody.
Na rozdíl od předchozích vod se zde jedná
o tvrdší vody. Tyto vody mají nižší obsahy
kyslíku a kyseliny uhličité.
Materiály pro teplovodní přístroje
Korozi je možno ve značné míře zamezit,
jestliže se dodrží při volbě a montáži materiálů nádob a potrubí určitá základní
pravidla. Nádoby teplovodních přístrojů
se vyrábějí buď z materiálů odolných proti
korozi, jako mědi nebo polypropylenu nebo se vybaví vnitřní strana ocelové nádoby
smaltováním jako ochranou proti korozi.
WWW.STIEBEL-ELTRON.CZ
Materiály odolné proti korozi
Polypropylen odolný proti vysoké teplotě
se již řadu let osvědčuje jako materiál pro
výrobu malých beztlakových zásobníků
(5-15 litrů). Malé tlakové zásobníky jsou
vybaveny vnitřní nádrže z mědi. Nástěnné
zásobníky s obsahem 30 - 1000 litrů mají
ocelovou nádobu s vnitřním speciálním
smaltem.
Materiály chráněné proti korozi
Dostatečnou ochranu proti korozi nabízejí
ocelové nádrže s vnitřní vrstvou smaltu.
Tlakové, uvnitř smaltované zásobníky jsou
nabízeny o objemu od 30 do 1000 litrů.
Nanesená ochranná vrstva smaltu s celkovou tloušťkou vrstvy přibližně 0,4 mm má
velkou odolnost proti oděru. Smalt je speciální sklo se zvláštním chemickým složením a fyzikálními vlastnostmi. Smalt je
ideální ochranou povrchu pro kovy. Smaltováním vzniká sdružený materiál z kovu
a skla, který sjednocuje optimálním způsobem kladné vlastnosti obou materiálů.
Tento sdružený materiál je tvrdý, odolný
proti oděru, korozi, působení vlivů povětrnosti a horka, je stálobarevný, hygienicky
nezávadný a toxicky neškodný.
I přes velkou péči mohou při smaltování
vzniknout drobné nepravidelnosti, které
jsou nejprve neviditelné. Aby je bylo možno trvale ochránit proti korozi, je přídavně
instalována katodická protikorozní ochrana.
Elektrochemická koroze
Korozní pochody jsou odvozeny téměř
vždy z elektrochemických reakcí. Působící silou je přitom rozdíl potenciálů mezi
korodujícím kovem (anoda) a protielektrodou (katoda). Na obou elektrodách
nastávají změny materiálu za spoluúčasti
elektronů, přičemž vlastní korozní pochod
uvolňuje elektrony na méně ušlechtilé
elektrodě. Proudový impulz mezi anodou a katodou je zajišťován v elektrolytu
(korozivní médium) přenosem iontů, a je
mírou pro rychlost korozního procesu.
Elektrochemická napěťová řada dovoluje
pouze hrubé posouzení korozního chování kovů, neboťjednotlivé potenciály anody
a katody závisejí rozhodujícím způsobem
na fyzikálně-chemických okrajových podmínkách složení korozního média a produktů koroze.
Koroze
Podle normy se pod korozí rozumí měřitelná změna materiálu vlivem reakcí s jeho
okolím. Ve většině případů jsou tyto reakce
elektrochemického původu. V některých
případech mohou být reakce způsobeny
také chemickými nebo fyzikálními podmínkami, týkajícími se kovů.
13
PROJEKTOVÁNÍ SOUSTAVY
VLASTNOSTI VODY A MATERIÁLŮ
Katodická protikorozní ochrana
Snaha železa na případných vadných nebo narušených místech smaltu přecházet do roztoku je přerušována překrytím
opačného proudu (ochranný proud). Tím
existující přebytek elektronů (katodická
polarizace) na vadném místě sníží diferenci potenciálu mezi anodou a katodou
(nádoba) až k zastavení koroze.
K zamezení toho, aby na sebe vnitřní vybavení nádob, jako topná tělesa a tepelné
výměníky koncentrovaly anodový proud,
jsou provedeny jako izolované.
Katodické protikorozní ochrany se dosahuje následujícími dvěma možnostmi:
koroze
Anoda s cizím napájením
Oproti reakčním anodám se přitom získává ochranný proud externím zdrojem
napětí. Stejnosměrný proud, potřebný
k protikorozní ochraně, se zvnějšku elektronicky (SHZ...LCD) napájí a řídíš elektronickou regulací.
Titanová anodová tyč s povlakem oxidu
ušlechtilého kovu pracuje jako napájecí
a měřící elektroda. Periodicky je na krátkou dobu napájení proudem přerušováno. Potom změřený rozdíl potenciálu je
elektronikou porovnáván s předem zadaným požadovaným potenciálem. Stálým
vyrovnáváním skutečného potenciálu
s požadovaným potenciálem se hodnota
ochranného proudu reguluje přesně na
skutečně potřebnou hodnotu. Rozhodující pro potřebnou hodnotu proudu jsou
především existence a tvar možných vadných míst ve smaltu. Při předávání proudu
nepodléhá titanová tyč rozpouštění kovu
(inertní materiál). Anody s proudem z cizího zdroje se neopotřebují a nevyžadují
údržbu.
Antikorozní tyč
Reakční anoda je spojena vodivě s ocelovou vnitřní nádobou. Od anody protéká podle elektrochemické napěťové řady
proud k možným vadným místům. Tento
anodový proud, vznikající rozpouštěním
neušlechtilého materiálu reakční tyče,
zamezuje korozi na poškozeném místě.
Ochranná anoda, instalovaná v zásobníku, sestává z větší části z hořčíku a je třeba
ji zkontrolovat poprvé po dvou letech.
Toto je zapotřebí, neboť mohou vzniknout
situace (kvalita vody), které způsobí zkrácenou životnost. Po prvním zhodnocení je
možno přesněji určit dalších časové intervaly údržby.
katodická protikorozní ochrana
anoda s cizím napájením
hořčíková anoda
nádoba železo
vadné místo
cizí proud
voda
cizí proud
smalt
• ionty železa (Fe**) přecházejí
s odevzdáváním elektronů
(2e*) do roztoku
• tvorba oxidu obsahem kyslíku
vody
oxid železa "rez"
14
• překrytý, opačný ochranný proud přeruší "rezavění" přebytkem elektronů
• Malý tok proudu (ochranný proud) externím
zdrojem napětí (elektronika SHZ...LCD),
tím přebytek elektronů
• Bez údržby a opotřebování
• Regulovaný proud (elektronika SHZ...LCD), závislý
na vadném místě (velikost, charakteristika)
• Hořčík méně ušlechtilý v porovnání
k železu, přechází dříve do roztoku
• Přebytek elektronů pomocí hořčíkových iontů (Mg**)
• Po vypotřebování je nutná náhrada
WWW.STIEBEL-ELTRON.CZ
SPOTŘEBA TEPLÉ VODY
Orientační hodnoty
pro spotřebu teplé vody
Znalost očekávané spotřeby teplé vody je
základním předpokladem pro volbu vhodného přístroje a nebo potřebného objemu
zásobníku při řešení příslušného aplikačního případu. Z tohoto důvodu se doporučuje
při určování výhledové spotřeby teplé vody
brát do úvahy orientační hodnoty spotřeby,
které vycházejí ze zkušenosti a jsou užitečné zejména z hlediska individuálních
zvyklostí u koupelen a sprch. Následující
tabulky umožňují zjištění spotřeby teplé
vody v domácnosti, dílnách, hospodářství,
atd., vztažené k výstupní teplotě teplé vody
60°C a teplotě studené vody 10°C.
Domácnost
Kadeřnictví*
spotřeba teplé vody l/den.osobu
průměrná hodnota
v domácnosti
(podle měření VDEW)
nižší spotřeba
střední spotřeba
vyšší spotřeba
(podle VDI 2067)
Údaje slouží jako orientační hodnoty a naleznou uplatnění v případě, kdy nejsou
k dispozici žádné přesnější údaje o předpokládané spotřebě vody.
teplota teplé vody
60˚C
45˚C
měrné
užitečné teplo
kWh na den
a osobu
20
30
1,2
10 až 20
20 až 40
40 až 80
15 až 30
30 až 60
60 až 120
0,6 až 1,2
1,2 až 2,4
2,4 až 4,8
Použití
pánský salon,
mokré pracoviště
dámský salon
do 8 mokrých pracovišť
9 až 14 mokrých pracovišť
více než 14 mokrých pracovišť
čištění provozu
litr/den
vztaženo na
40 - 60
mokré pracoviště
100
50
40
60
mokré pracoviště
mokré pracoviště
mokré pracoviště
1 m2 provozní plochy
Mateřské školky*
Použití
mycí stoly ve školkách
litr/den
2,5
vztaženo na
dítě
Jednotlivé příklady spotřeby
odběrové místo
dřez
koupelnová vana
sprcha
mycí stůl
umyvadlo na ruce
množství
vody I
10 až 20 l
130 až 180 l
30 až 50 l
10 až 15 l
2 až 5 l
užitná
teplota °C
50 ˚C
40 ˚C
37 ˚C
37 ˚C
37 ˚C
množství
teplé
vody
o teplotě
60˚C
8 až 16 l
80 až 108 l
16 až 27 l
5 až 8 l
1 až 3 l
Dílny:
Pekařství*
použití
příprava těsta, čištění strojů
a zařízení
čištění provozu
osobní hygiena
(sprchy a umyvadla)
litr/den
50
0,5
40
čištění strojů a zařízení
čištění provozu
osobní hygiena
(sprchy a umyvadla)
litr/den
80
1
40
standardní třída
litr/den
30
vztaženo na
místo k sezení
Restaurace**
Použití
umyvadla
kompletní koupelna
sprchová koupelna
čištění pokojů
kuchyně, bez dřezů
(výroba bez čištění)
litr/den
15
90
50
5
5
vztaženo na
hosta
hosta
hosta
pokoj
jídlo
Nemocnice a ubytovny*
Použití
litr/den
vztaženo na
1 m2 pečící plochy
1 m2 provozní plochy
1 zaměstnance
nemocnice
ubytovny
jako domovy důchodců,
mládežnické ubytovny,
dětské domovy
200
lůžko
vztaženo na
prase/týden
1 m2 provozní plochy
1 zaměstnance
* V této hodnotě je obsažena spotřeba teplé vody na 1 várku jednoho 300
litrového ohřívače vody. Při více dávkách na den příp. dalších ohřívačích
je třeba připočítat odpovídající příspěvek ke zvýšené denní spotřebě teplé
vody. Konečný ohřev na 70°C až 80°C se provádí v ohřívači.
WWW.STIEBEL-ELTRON.CZ
Použití
vztaženo na
Masny*
použití
Kavárny**
40-80
lůžko
Hotely*
Použití
litr/den
vztaženo na
pokoj s koupelnou a sprchou
pokoj s koupelnou
pokoj se sprchou
ostatní hotely, pensiony,domovy
120 . .
95 . .
50 . .
25 . .
hosta
hosta
hosta
hosta
180
140
100
50
* specifické potřebné množství při teplotě vody 60°
15
PODKLADY PRO VÝPOČTY
Všeobecné podklady pro výpočty podle mezinárodní měrové soustavy (SI)
potřebné množství tepla Q
vzorec
Q = m · c · 
příklad
Kolik watthodin je zapotřebí pro ohřátí 80 kg
vody z 1 10 °C na 2 55 °C?
= 21
ve Wh
Q = 80 kg · 1,163 Wh · 45 K
Q = 4187 Wh ≙ 4,2 kWh
potřebná energie W
(práce)
Kolik energie je zapotřebí pro ohřátí 80 kg
vody z 1 10 °C na 2 55 °C?
m · c · 
W=

ve Wh
W=
80 kg · 1,163 Wh · 45 K
0,98
kg · K
W = 4272 Wh ≙ 4,3 kWh
potřebný příkon
80 kg vody má být ohřáto za 8 hodin z teploty
1 10 °C na 2 55 °C
m · c · 
P=
t ·
ve W
P=
80 kg · 1,163 Wh · 45 K
8 h · 0,98
kg · K
P = 534 W
doba ohřevu t
Potřebná doba k ohřátí 80 kg vody z teploty
1 10 °C na teplotu 2 55 °C při příkonu 2000 W.
m · c · 
t=
P ·
v h
t=
80 kg · 1,163 Wh · 45 K
2000 W · 0,98
kg · K
t = 2,1 h
teplota smíšené vody M
Při smísení 80 kg vody (m2) s teplotou
2 55 °C se 40 kg vody (m1) s teplotou 1 10 °C.
m ·  + m2 · 2
M = 1 1
 m1 + m2
ve ˚C
M =
40 kg · 10 °C + 80 kg · 55 °C
40 kg + 80 kg
M = 40°C
Kolik smíšené vody s teplotou M 40°C
obdržíme smísením studené vody
s teplotou 1 10 °C s 80 kg vody
s teplotou 2 55 °C?
množství smíšené vody mM
mM =

v kg příp. litrech
m2 · (2-1)
M-1
mM =
mM = m1 + m2
80 kg · (55 °C – 10 °C)
40 °C – 10 °C
mM = 120 kg 120 l)
Vysvětlivky ke vzorcům
Q = množství tepla
v Wh
m = množství vody
v kg*
P
ve W
= příkon
W = spotřeba energie
ve Wh
t
v h
= doba ohřevu
 = stupeň účinnosti
* 1 kg ≙ 1 litr
16
c = měrné teplo v
Wasser c = 1,163
‰ 4,1868
Wh
kg · K
Wh
kg · K
kJ
kg · K
 = rozdíl teplot
1 = teplota studené vody
2 = teplota teplé vody
M = teplota smíšené vody
m1 = množství studené vody
m2 = množství teplé vody
mM = množství smíšené vody
.
mD = průtočné množství
v K (2-1)
ve °C
ve °C
ve °C
v kg
v kg
v kg
v kg/min
WWW.STIEBEL-ELTRON.CZ
PODKLADY PRO VÝPOČTY
Průtočné množství a teplota teplé vody u průtokových ohřívačů
Průtočné množství mD
(přepočet hodin na minuty)
mD =
Průtokový ohřívač DHE 21, jmenovitý výkon 21 kW.
Jak velké je průtočné množství mD, jestliže je teplota
teplé vody 2 = 38 °C a studené vody 1 = 10 °C?
P
1h
·
c ·  60 min
mD =
v kg/min
21000 W
1h
·
1,163 Wh · 28 K 60 min
mD = 10,7 kg/min ≙10,7 l/min
Empirický vzorec pro průtočné množství při zvýšení teploty
příkon v kW
P
28 K 
mD =
=
cca l/min.
2
2
(z 10 °C na 38 °C)
příkon v kW
P
43 K 
cca l/min.
=
mD =
3
3
(z 10 °C na 53 °C)
teplota teplé vody
2
P
1h
.·
2 =
+
c · mD 60 min 1
ve °C
21 kW
= 10,5 l/min
2
21 kW
= 7,0 l/min
3
Průtokový ohřívač DHE 21, jmenovitý výkon 21 kW.
Jak vysoká je teplota teplé vody 2, jestliže průtočné
množství mD = 10,7 kg/min a teplota studené vody
činí 1 = 10 °C?
21000 W
1h
·
+ 10 °C
2 =
1,163 Wh · 10,7 kg 60 min
2 = 28 K +10 °C =38 °C
Empirický vzorec pro teplotu teplé vody 2
14 · P (kW)
teplota teplé vody
.
2 =
+1
mD
2
1000
Faktor „14“ =
ve °C
60 · 1,163
Empirický vzorec pro příkon
příkon P
P = l/min · · 0,073
v kW
(
2 =
)
14 · 21 kW
+ 10 °C
10,7 kg/min
2 = 37,5 °C
Empirický vzorec pro množství smíšené vody při teplotě vstupní vody 10°C
např. 80 I
množství teplé vody se 65°C • 2 ≙ množství smíšené vody s cca 37°C
zahřát na 65°C
Empirický vzorec pro spotřebu energie
za cenu 1 kWh získáme
cca 10 litrů vody 85°C
nebo 20 litrů vody 50°C
nebo 30 litrů vody 37°C
WWW.STIEBEL-ELTRON.CZ
17
ZJIŠTĚNÍ ROČNÍ SPOTŘEBY ELEKTRICKÉ ENERGIE
Roční spotřeba el. energie
(Podle směrnice VDI 2067 list 4)
K bodu 1 Spotřeba teplé vody (užitečné
teplo)
Zpravidla se počítá se střední hodnotou
spotřeby vody. Osoby, které mají být zásobovány, se ovšem mohou lišit ve svých
zvyklostech (zejména z hlediska frekvence
jejich koupání nebo sprchování).
K bodu 2 Vodovodní potrubí teplé vody
Je třeba rozlišovat:
-potrubí, která se ohřívají jen při odběru
teplé vody (délka stoupacího potrubí
a průchozího potrubí v m)
- potrubí, ve kterých teplá voda cirkuluje
(délka v m)
m 1 = potrubí teplé vody,
m2 = cirkulační potrubí.
U stoupacích a průchozích potrubí platí
pro měď (15x1) a ocel rozdílné hodnoty.
Z toho plyne, zeje zapotřebí brát do úvahy teplotu teplé vody (60°C nebo 40°C).
Tepelné ztráty v potrubí závisí na frekvenci odběru teplé vody a proto ve výpočtu
je brán do úvahy počet osob.Při cirkulaci
teplé vody hrají materiály potrubí podřadnou roli. Zde je rozhodující druh a kvalita
tepelné izolace potrubí. Jsou zde uvedeny
měrné hodnoty pro dva nejčastější způsoby izolace. „Ochranným pláštěm" se
rozumí jednoduchá izolace potrubí umělou hmotou, plstí nebo podobným materiálem, které mají pouze nedostatečný
izolační tepelný účinek. Pro „tepelnou
izolaci" platí pro tepelné izolace potrubí
provedené podle nařízení pro vytápěcí
zařízení. Také zde jsou uvedeny hodnoty
pro dvě teploty teplé vody (60°C a 40°C).
Výchozí hodnoty platí pro trvalou cirkulaci. Při časově omezené cirkulaci je třeba
měrné hodnoty odpovídajícím způsobem
snížit, např. při době cirkulace 16h denně
na 16/24. Při okolní teplotě 20°C je ztráta
tepla z potrubí teplé vody o teplotě 40°C
pouze poloviční než při teplotě 60°C.
K bodu 3 Elektrické přístroje pro ohřev
teplé vody
Odvod tepla ze zásobníku teplé vody do
okolí závisí především na velikosti zásobníku, teplotě teplé vody a druhu provozu.
Jsou běžné dva způsoby provozu:
Konstantní ohřev podle spotřeby. V tomto
případě lze zásobník teplé vody kdykoli zapnout. Obsah vody je vždy zahřát tak, aby
teplota vystoupila na nastavenou hodnotu.
Protože přitápění trvá vždy pouze několik
minut, je zásobník trvale vyhřát na nastavenou teplotu.
Zahřívání během doby slabého provozu.
V tomto případě je zásobník teplé vody
18
ohřev vody v domácnosti se získá násobením součtu spotřeby z bodu 1, 2 a 3 s faktorem z bodu 4. Případná dodatečná spotřeba proudu, např. pro oběhová čerpadla,
není v údajích zahrnuta. Při vyhodnocení
výsledku je třeba brát do úvahy, že při normálních podmínkách větší část zjištěného
odvodu tepla z bodů 2 a 3 během topného
období může být použita jako teplo získané pro ohřev obytných prostor.
Příklad
Domácnost se třemi osobami s decentralizovaným zásobením teplou vodou. Přízemí: WC pro hosty s malým zásobníkem
5 litrů, kuchyně se zásobníkem 10 litrů.
První patro: Koupelna s průtokovým ohřívačem pro sprchu, vanu a mycí dřez (délka
potrubí s teplou vodou 5 m).
ohříván pouze během určité volné doby.
Při odběru teplé vody je obsah teplé vody
více či méně nahrazen přitékající studenou vodou.Odvod tepla do okolí se tím
odpovídajícím způsobem.Při okolní teplotě 20 °C je odvod tepla zásobníku teplé
vody o teplotě 40°C pouze poloviční než
při teplotě 60° C.
K bodu 4 Zařízení šetřící energii
Pro část zařízení k přípravě teplé vody,
které využívají okolní nebo odpadní teplo
pomocí tepelných čerpadel nebo slunečních kolektorů a jsou správně technicky
dimenzována, platí uvedené omezující
faktory. Pro odvod tepla ze zásobníku teplé vody se bere hodnota menší než 3.
K bodu 5 Roční spotřeba el. energie
Roční spotřeba proudu pro elektrický
- příklad
osoby
kWh/rok . os.
200
x
400
x
800
x
kWh/rok
2 Potrubí pro teplou vodu (odvod tepla)
teplota
kWh/m. rok. os.
potrubí, které
60°C
10
teplé vody
potrubí,ve
ocel
s ochr.
kterém teplá
voda
cirkuluje
izolací
1200
3
+
osoby
m
x
40°C
5
x
60°C
20
x
40°C
10
x
x
x
5
3
75
x
kWh/rok
x
teplota
kWh/m. rok. os.
60°C
400
mV+mR
h/24h
x
x
/24
40°C
200
x
x
/24
60°C
60
x
x
/24
40°C
30
x
x
/24
+
kWh/rok
zásobník teplé
vody
teplota teplé vody
60°C
40°C
kWh/rok
60°C
80
40
-
-
40
130
65
-
-
130
180
95
110
55
270
135
160
80
340
170
200
100
620
310
500
250
720
360
580
280
880
440
700
350
40°C
kWh/rok
+
kWh/rok x os.
20
osoby
30
kWh/rok
kWh/rok
1
1475
x
0,35
1
10
x
3
-----------------------
0,45
----------------------1475 kWh/rok
WWW.STIEBEL-ELTRON.CZ
ROČNÍ SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE
ZÁSOBENÍ OBYTNÉHO DOMU TEPLOU VODOU
kWh/rok. osobu
osoby
200
x
400
x
800
x
kWh/rok
+
2. Potrubí pro teplou vodu (odvod tepla)
teplota kWh/m x.rok x osoby
potrubí, které
teplé vody
ocel
m
osoby
60°C
10
X
X
40°C
5
X
X
60°C
20
X
X
40°C
10
X
X
kWh/rok
+
teplota kWh/m x.rok x osoby
potrubí, ve
s ochr.
kterém teplá
400
X
X
h/24h
/24
40°C
200
X
X
/24
60°C
m1+ m 2
voda
s ochr.
60°C
60
X
X
/24
cirkuluje
izolací
40°C
30
X
X
/24
kWh/rok
+
zásobník teplé vody
teplota teplé vody
kWh/rok
60°C
80
40°C
40
-
60°C
40°C
-
130
65
-
-
180
90
110
55
270
135
160
80
340
170
200
100
620
310
500
250
720
360
580
290
880
440
700
350
k W h / r ok os .
20
kWh/rok
osob
10
+
x
k W h / ro k
∑
x
1
0 ,3 5
0 ,4 5
kWh/rok
Zdroj: německá energetická agentura HEA
WWW.STIEBEL-ELTRON.CZ
19
BEZTLAKOVÉ A TLAKOVÉ ZÁSOBNÍKY TEPLÉ VODY
20
WWW.STIEBEL-ELTRON.CZ
KONSTRUKCE, FUNKCE,
INSTALACE, SCHÉMA, ZAPOJENÍ
Beztlakové zásobníky
Beztlakové zásobníky teplé vody zásobují
jen jedno odběrové místo. Tyto zásobníky
nesmí být vystaveny žádnému tlaku. Nezavírejte proto výtokové hrdlo a otočné
rameno beztlakové baterie a nepřipojujte
k němu žádný perlátor nebo usměrňovač
proudu vody s hadicí. Ohřívač instalujte do
nemrznoucí místnosti.
Vodovodní přípojka
k beztlakovým zásobníkům
Dodržujte normy ČSN a předpisy vašeho
vodárenského podniku. Pouze při použití
beztlakových baterií firmy Stiebel Eltron
vám zaručujeme bezporuchový provoz zásobníku. Průtokové množství uvedené na
typovém štítku nesmí být překročeno ani
při přechodně vyšším tlaku vody. Při tomto
průtokovém množství nebudou překročeny mezní hodnoty normy pro hluk přístroje
a baterie. Kromě toho dochází v nádrži jen
k malému mísícímu jevu a tím k příznivému využití zásoby teplé vody. Jestliže
uzavřete vodu a vyšroubujete uzavírací
zátku, můžete provést instalaci baterií
v pořadí nástěnná růžice, mezikus, mísící baterie a prodlužovací trubice. Jestliže
musí být překročena největší přípustná
délka prodlužovací trubice 1 metr, instalujte do přepadového potrubí odvětrávací
nástavec.
Tlakové zásobníky
Tlakové zásobníky, které jsou vystaveny
plnému tlaku vody z vodovodního řádu,
mohou zásobovat více odběrových míst.
Jejich ocelové nádrže jsou uvnitř opatřeny
smaltem a vybaveny ochrannou antikorozní anodou. Jednookruhové přístroje udržují v době připojeného el. napájení vodu
ohřátou na zvolenou teplotu. Dvouokruhové přístroje mají základní topení (pro
nízký tarif) a topení pro rychlý ohřev, které
při potřebě teplé vody lze zapnout stisknutím tlačítka. Při dosažení předem zvolené
teploty se přídavné topení vypne a již se
samočinně nezapíná. Signální světlo svítí
během provozu přídavného topení.
WWW.STIEBEL-ELTRON.CZ
Vodovodní přípojka
k tlakovým zásobníkům
Dodržujte normy ČSN a předpisy vašeho
vodárenského podniku. Provozní tlak uvedený na typovém štítku nesmí být v žádném případě překročen. Připojte nejprve
níže uvedené připojovací trubky na potrubní rozvod studené a teplé vody. Z bezpečnostních důvodů musíte na přípojku
studené vody ve zdi instalovat bezpečnostní armaturu jako je např. KV 30, KV 40,
KV 307 nebo KV 707. Dejte pozor na správnou instalaci pojistného ventilu. Mezi pojistný ventil a zásobník nevkládejte žádný
uzavírací ventil. Před instalací armatur
důkladně propláchněte potrubí studené
vody.
1
2
3
4
5
- Instalujte bezpečnostní armaturu: KV 30,
pro tlak vody v potrubí do 0,48 MPa
(obj.č. 000826), KV40, pro tlak vody
v potrubí 0,48-1 MPa (obj.č. 000828).
- Při tlaku vody vyšším než 1 MPa musí
být učiněna zvláštní opatření. Dodržujte
pokyny vodárenského podniku.
- Ke snížení teploty vody v potrubí pitné vody s délkou větší než 5 m doporučujeme
instalaci termostatické armatury TA 260
(obj. č. 003466) s volitelným rozsahem
teploty od 45°C do 60°C. Tato armatura je
použitelná jen ve spojení s bezpečnostními armaturami typu KV.
pojistný ventil
zpětný ventil
přípojka manometru
škrtící ventil
zkušební hrdlo
pro manometr
Vodovodní přípojka s KV 30 (do 0,48 MPa)
1
2
3
4
pojistný ventil
zpětný ventil
přípojka manometru
průchozí uzavíratelný
ventil (škrtící ventil)
4 škrtící ventil
6 zkušební hrdlo
pro manometr
Vodovodní přípojka s KV 40 (0,48-1,0 MPa)
21
KONSTRUKCE, FUNKCE,
INSTALACE, SCHÉMA, ZAPOJENÍ
Nastavení teploty
Pomocí otočného voliče teploty lze nastavit žádanou teplotu ohřevu teplé vody.
Úspora energie
Při nízké teplotě teplé vody jsou tepelné
ztráty a tvorba kotelního kamene nízké.
Je tedy výhodné volit energeticky úsporný
provoz od cca 38°C do cca 55°C (poloha E
u přístroje SH). Stanovte pomocí postupného snížení teploty zásobníku teplé vody skutečně potřebné množství smíšené
vody. Případná špičková spotřeba - např.
před návštěvou - může být pokryta ujednookruhových zásobníků krátkodobým
otočením voliče teploty na vyšší teplotu
a u dvouokruhových zásobníků stisknutím
tlačítka spínače druhého okruhu.
Ochrana proti mrazu
Jednookruhový zásobník je chráněn proti
zamrznutí i při nastavení spínače do polohy „o" (studená). Při využití této ochrany
je však nutné zajistit nepřetržitou dodávku
el. energie. U dvouokruhových zásobníků
je chráněn zásobník proti zamrznutí jen
během provozu v režimu nízkého tarifu.
Při jednorázovém ohřevu není zásobník
proti mrazu chráněn.
Připojení na elektrickou síť
Při připojení přístroje k elektrické síti je
nutné respektovat všechny platné předpisy ČSN a energetických rozvodných závodů
a údaje na výrobním štítku. Porovnejte napětí v síti, zvolte správný průřez elektrického vodiče a vhodnou velikost pojistek.
Zásobník teplé vody musí být napevno připojen na síť střídavého proudu. Po otevření krytu na spodku zásobníku ukončete přívodní vedení na svorkovnici podle
schématu zapojení.
Zásobník teplé vody se musí ještě navíc
dát oddělit všemi póly od sítě na vzdálenost kontaktů přinejmenším 3 mm. K tomu účelu mohou být instalovány pojistky
nebo jistič. Před zapojením přístroje jej
naplňte vodou otevřením ventilu teplé
vody.
Příklad doby ohřevu vody
Elektrické připojení ohřívačů 30 - 150 l
Zakončení přípoj. kabelu
Připojení přívodního kabelu
Údržba
Zásobník teplé vody a bezpečnostní soustavu nechte pravidelně zkontrolovat odborníkem. Téměř každá voda vylučuje při
vysokých teplotách kotelní kámen. Je proto nutné zásobník teplé vody čas od času
nechat prohlédnout a odvápnit odborníkem. Jestliže chcete pro údržbářské práce
zásobník teplé vody uvést mimo provoz,
odpojte jej nejprve plně od elektrické sítě.
Po uzavření vodovodního potrubí může
být pak vyprázdněn.
Příklad: zásobník 80 I s topným výkonem 1 kW ohřeje vodu na 85°C za 6,9 h a na 60°C za 4,4 h
22
WWW.STIEBEL-ELTRON.CZ
BEZTLAKOVÉ A TLAKOVÉ
MALÉ ZÁSOBNÍKY VODY
WWW.STIEBEL-ELTRON.CZ
23
BEZTLAKOVÉ A TLAKOVÉ
MALÉ ZÁSOBNÍKY VODY
Ekonomické a ekologické
Zásobníkové malé ohřívače vody nové
generace zaručují vyšší hospodárnost
a uživatelský komfort. Vyznačují se též
výrazným designem a šetrností k životnímu prostředí. Zásobníky o objemu 5-151
spojují vhodnost použití s vysokými úsporami energie a zahrnují vysoké požadavky
současnosti na kvalitní a recyklovatelnou
tepelnou izolaci. Dlouholeté zkušenosti
s výrobou ohřívačů vody, nové myšlenky
a filozofie firmy založená na důsledné
ochraně životního prostředí se spojily při
tvorbě nových přístrojů. Všechny součásti jsou opatřené symbolem recyklace
a umožňují jejich snadné roztřídění a vrácení do oběhu materiálu.
Exkluzivní design
Dokonalý Soft-line design přístroje spojuje přístroj harmonicky s okolním prostředím.
Vysoká vhodnost použití
• nízká tepelná ztráta
• velké množství smíšené vody
• optimální odběrová charakteristika
• možnost nastavení úsporného stupně
a omezení max.teploty
• snadná obsluha
• funkce antitropf u SNU 5 SL
Nová funkce antitropf pro vyšší komfort
a hygienu, zamezuje odkapání vody během ohřevu. Tím se šetří voda a snižuje
se zanášení odběrové baterie a umyvadla vodním kamenem. Při ohřevu vniká
expandovaná voda do speciálního zásobníčku a stlačuje přitom vyrovnávací
membránu. Při dalším odběru teplé vody je tento zásobníček pomocí Venturiho
trubice vyprázdněn a je připraven pro
další ohřev.
Vyvážený a přesvědčivý koncept
v detailech
STIEBEL ELTRON
Antitropf comfort
°C
co m fo r t
85
35
65
Eco
°C
55
85
35
65 Eco 55
Funkce thermostop
Tato funkce šetří energii, neboť zabraňuje
úniku tepla z nádrže přes odběrovou baterii. Tato ztráta tepla může dosahovat až
0,4 kWh/den. Během ohřevu se uvolňují
vzduchové bubliny, vzduch je shromažďován v sifonu na výstupní přípojce ohřívače
a zabraňuje tak tepelné cirkulaci.
Příkladem je praktická schránka pro uložení kabelu v zadní straně přístroje. Přebývající část kabelu tak nepřekáží vedle
přístroje. Připojovací kabel je možno vyvést z levé nebo z pravé části přístroje.
Bezpečnostní pojistka s funkcí reset
Beztlakové zásobníky jsou vybaveny bezpečnostní tepelnou pojistkou s funkcí reset. Tato pojistka nás chrání před nepříjemnými následky při chybě uvedení do
provozu bez vody. Po odstranění příčiny
závady (tj. po napuštění nádrže vodou)
lze bezpečnostní tepelnou pojistku znovu
aktivovat.
STIEBEL ELTRON
Antitropf comfort
°C
85
35
65
Eco
55
Sériově pro všechny beztlakové zásobníky
s 2 kW topným výkonem: pojistka s funkcí reset
Instalační technika
Instalační technika Profi-Rapid je jedinečná. Nezáleží na tom, zda jde o novou
instalaci nebo výměnu starého přístroje,
se systémem Profi-Rapid je instalace vždy
snadná. Praktické detaily a snadný přístup
k přípojkám přinášejí přesvědčivé montážní výhody. Instalace je tak provedena
profesionálně a rychle.
24
Profesionální aktivní ochrana: pojistka s funkcí reset
WWW.STIEBEL-ELTRON.CZ
INSTALACE, SCHÉMA ZAPOJENÍ
Provedení instalace beztlakového zásobníku pod a nad odběrovým místem
* Až max. 530 mm (trubka 500 mm = zvláštní příslušenství)
SVMT - montáž
Provedení instalace zásobníku v beztlakovém režimu
* Až max. 530 mm (trubka 500 mm = zvláštní příslušenství)
SN 5 SL, SN 10 SL, SL 15 SL
SNU 5 SL,SNU 10 SL
1 kW nebo 2 kW
1 připojení ochranného vodiče
2 kontrolka
3 regulátor teploty
4 omezovač teploty
5 topné těleso 1 nebo 2 kW
WWW.STIEBEL-ELTRON.CZ
SN 15 SL 3,3 kW
1 připojení ochranného vodiče
2 kontrolka
3 regulátor teploty
4 omezovač teploty
5 topné těleso 3,3 kW
SH 10SL-2kW
SH 15 SL - 2 kW nebo 3,3 kW
SHU5SL, SHU10SL-2kW
1 připojení ochranného vodiče
2 kontrolka
3 regulátor teploty
4 omezovač teploty
5 topné těleso 2 nebo 3,3 kW
25
BEZTLAKOVÉ MALÉ ZÁSOBNÍKY TEPLÉ VODY
OBJEM 5.. 15 LITRŮ
SNU 5 SL antitropf comfort
Krátce a výstižně
• instalace přístroje v místě odběru
• zásobník v provedení pod místo
odběru SNU..SL(i)
• zásobník v provedení nad místo
odběru SN..SL (i)
• teplá voda ihned k dispozici tam,
kde je zapotřebí
• žádné ztráty v potrubí
• tepelná pojistka s funkcí reset
pro všechny beztlakové zásobníky
o výkonu 1 a 2 kW
• thermostop u SNU 5-10 SL (i)
• funkce antitropf u SNU 5 SL (i)
• instalační technika Profi-Rapid
pro rychlou montáž
• vnitřní nádrž z polypropylenu
• malá pohotovostní spotřeba proudu
• vynikající tepelná izolace z tvrdé
polystyrolové pěny bez fluorovaných
uhlovodíků
• exkluzivní design
• konstrukční součásti jsou označeny
recyklační značkou
• konstrukce přizpůsobena pro snadnou
údržbu, lehce přístupné komponenty
pro snadné odstraňování kotelního
kamene
• vyměnitelná měděná topná příruba
• plynulé nastavení teploty
• sériová možnost omezení teploty
rozsahem otáčení knoflíku voliče
• schránka na přívodní šňůru
pro uložení případné nadbytečné
délky šňůry v zadní stěně přístroje
• vhodné baterie pro beztlakové
přístroje ve výrobním programu
26
Popis přístroje
SNU 5, 10 SL(i) a SN 5, 10, 15 SL(i)
Beztlakový zásobník teplé vody
s izolovanou vnitřní nádrží z polypropylenu, pro zásobování jednoho odběrového místa teplou vodou. Zásobník má
malé tepelné ztráty díky tepelné izolaci
z materiálu neobsahujícího fluorované
uhlovodíky. Obsah vody je udržován na
teplotě nastavené na regulátoru. Teplota
může být nastavena plynule v intervalu
od cca 35°C do 85°C. Standardní omezení teploty rozsahu otáčení knoflíku voliče
na 45°C, 55°C nebo 65°C. Kontrolka provozu topení, vyměnitelná měděná topná
příruba, tepelná pojistka, automatická
ochrana proti mrazu, pokud je přístroj
pod el. napětím. Funkce antitropf pro
vyšší komfort a hygienu u SNU 5 SLi.
Funkce thermostop u SNU 5/10 SLi. Přípojný kabel se síťovou vidlicí s ochranným kontaktem je součástí dodávky. Instalaci je možno provést jen s použitím
baterie pro beztlakové přístroje.
SN 15 SL comfort
typová verze o objemu 15 I k instalaci
nad místem odběru, v bílé barvě,
s topným výkonem 2,0 kW nebo 3,3 kW.
SNU 5 SL(i) antitropf comfort
typová verze o objemu 5 I k instalaci
pod místem odběru, v bílé barvě,
s topným výkonem 1,0 kW nebo 2,0 kW.
SNU 10 SL comfort
typová verze o objemu 10 I k instalaci
pod místem odběru, v bílé barvě,
s topným výkonem 2,0 kW.
SN 5 SLi comfort
typová verze o objemu 5 I k instalaci
nad místem odběru, v bílé barvě,
s topným výkonem 2,0 kW.
SN 10 SLi comfort
typová verze o objemu 10 I k instalaci
nad místem odběru, v bílé barvě,
s topným výkonem 2,0 kW.
WWW.STIEBEL-ELTRON.CZ
BEZTLAKOVÉ MALÉ ZÁSOBNÍKY TEPLÉ VODY OBJEM 5.. 15 LITRŮ
TECHNICKÉ ÚDAJE
Typ
objednací číslo
barva
tepelná izolace (materiál)
vnější kryt (materiál)
vnitřní nádrž (materiál)
jmenovitý objem
množství smíšené vody 40°C (15°C/65°C)
pohotovostní spotřeba proudu při 65°C/24h
vodovodní přípojka (kovová)
průtokové množství (max.)
konstrukční typ
hmotnost
elektrické krytí
elektrická přípojka
tepelná pojistka s řešetem
funkce antitropf
funkce thermostop
I
I
kWh
l/min
kg
SNU 5 SLi
22 11 21
bílá
polystyrol
polystyrolová tuhá pěna
polypropylen
5,0
10
0,2
G3/8
5,0
beztlakový
3,1
IP24D
2,0 kW 1/N/PE-230V
+
+
+
SNU 5 SL
22 11 16
bílá
polystyrol
polystyrolová tuhá pěna
polypropylen
5,0
10
0,2
G3/8
5,0
beztlakový
3,1
IP24D
1,0 kW 1/N/PE-230V
+
+
+
SNU 10 SLi
22 21 99
bílá
polystyrol
polystyrolová tuhá pěna
polypropylen
10,0
19
0,32
G3/8
10,0
beztlakový
5,0
IP24D
2,0 kW 1/N/PE-230V
+
+
Rozměry přístroje a přípojek v mm
b
a
70 mm
i
14 mm
G 3/8
antitropf comfort
f
d
°C
h
35
85
e
65 Eco 55
d
h
55 Eco 65
85
35
k
°C
14 mm
comfort
G 1/2
b
70 mm
a
100 mm
SNU 5 SL(i)
SNU 10 SL(i)
SN 5 SL(i)
SN 10 SL(i)
SN 15 SL(i)
100 mm
WWW.STIEBEL-ELTRON.CZ
27
BEZTLAKOVÉ MALÉ ZÁSOBNÍKY TEPLÉ VODY OBJEM 5.. 15 LITRŮ
TECHNICKÉ ÚDAJE
Typ
objednací číslo
barva
tepelná izolace (materiál)
vnější kryt (materiál)
vnitřní nádrž (materiál)
jmenovitý objem
I
množství smíšené vody 40°C (15°C/65°C)
I
pohotovostní spotřeba proudu při 65°C/24h
kWh
vodovodní přípojka (kovová)
průtokové množství (max.)
l/min
konstrukční typ
hmotnost
kg
elektrické krytí
elektrická přípojka
tepelná pojistka s řešetem
funkce antitropf
funkce thermostop
Baterie pro beztlakove ohřívače jsou uvedeny na str. 85.
a
b
d
e
f
h
i
k
SN 5 SL(i)
SNU 5 SL (i)
230
263
140
303
93
421
118
328
SN 10 SL(i)
SNU 10 SL(i)
275
295
200
387
140
503
116
363
SN 15 SL(i)
295
316
200
495
601
106
-
SN 5 SLi
22 11 27
bílá
polystyrol
polystyrolová tuhá pěna
polypropylen
5,0
10
0,2
G1/2
5
beztlakový
3,1
IP24D
2,0 kW 1/N/PE-230V
+
-
SN 10 SLi
22 21 93
bílá
polystyrol
polystyrolová tuhá pěna
polypropylen
10,0
19
0,31
G1/2
10
beztlakový
5,1
IP24D
2,0 kW 1/N/PE-230V
+
-
SN 15 SLi
22 22 04
bílá
polystyrol
polystyrolová tuhá pěna
polypropylen
15,0
28
0,37
G1/2
12
beztlakový
6,7
IP24D
2,0 kW 1/N/PE-230V
+
-
SN 15 SL
22 22 03
bílá
polystyrol
polystyrolová tuhá pěna
polypropylen
15,0
28
0,37
G1/2
12
beztlakový
6,8
IP24D
3,3 kW 1/N/PE-230V
-
Doba ohřevu
[min]
40
15 l - 2 kW
35
30
10 l - 2 kW
5 l - 1 kW
25
15 l - 3,3 kW
20
15
5 l - 2 kW
10
5
0
35 °C
28
55 °C
E
65 °C
85 °C
WWW.STIEBEL-ELTRON.CZ
TLAKOVÉ MALÉ ZÁSOBNÍKY TEPLÉ VODY
OBJEM 5.. 15 LITRŮ
SHU10 SLi comfort
Krátce a výstižně
• instalace přístroje v místě odběru
• zásobník v typovém provedení
k instalaci pod místem odběru
SHU..SL(i)
• zásobník v typovém provedení
k instalaci nad místem odběru
SH..SL(i)
• teplá voda ihned k dispozici tam,
kde je zapotřebí
• je možné připojení více odběrových
míst
• rychlá, snadná montáž
• vnitřní nádrž z mědi, vyměnitelná
měděná topná příruba
• malá pohotovostní spotřeba proudu
• vynikající tepelná izolace z tvrdé
polystyrolové pěny bez fluorovaných
uhlovodíků
• exkluzivní design
• konstrukční součásti jsou označeny
recyklační značkou
• konstrukce přizpůsobena pro snadnou
údržbu, lehce přístupné komponenty
pro snadné odstranění kotelního
kamene, atd.
• plynulé nastavení teploty, sériové
omezení teploty rozsahem otáčení
knoflíku voliče
• schránka na přívodní šňůru
pro uložení případné nadbytečné
délky šňůry v zadní stěně přístroje
• vhodné pojistné armatury jsou
ve výrobním programu
WWW.STIEBEL-ELTRON.CZ
Popis přístroje SHU 5,10 SLi
a SH 10,15 SL(i)
Tlakové malé zásobníky teplé vody
s izolovanou vnitřní nádrží z mědi, pro
zásobování více odběrových míst teplou
vodou. Zásobník má malé tepelné ztráty díky tepelné izolaci z materiálu neobsahujícího fluorované uhlovodíky. Ta
je tvarována tak, že přesně přiléhá na
nádrž (skořepinová konstrukce). Obsah
vody je udržován na teplotě nastavené
na regulátoru. Teplota může být nastavena plynule v intervalu od cca 35°C do
85°C. Standardní omezení teploty rozsahem otáčení knoflíku voliče na 45°C,
55°C nebo 65°C.
SH15 SL(i) comfort
Typová verze o objemu 15 I k instalaci
nad místem odběru, v bílé barvě, s topným výkonem 2,0 kW nebo 3,3 kW. Instalace se provádí s bezpečnostní armaturou typu KV 307 nebo KV 40.
Kontrolka provozu topení, vyměnitelná
měděná topná příruba, pojistný omezovač teploty, automatická ochrana proti
mrazu (pokud je přístroj pod el. napětím). Přípojný kabel se síťovou vidlicí
s ochranným kontaktem je součástí dodávky.
SHU 5 SLi comfort
Typová verze o objemu 5 I k instalaci pod
místem odběru, v bílé barvě, s topným
výkonem 2,0 kW. Instalace se provádí
bezpečnostní armaturou typu SVMT.
SHU 10 SLi comfort
Typová verze o objemu 10 I k instalaci
pod místem odběru, v bílé barvě, s topným výkonem 2,0 kW. Instalace se provádí s bezpečnostní armaturou typu SVMT.
SH 10 SLi comfort
Typová verze o objemu 10 I k instalaci
nad místem odběru, v bílé barvě, s topným výkonem 2,0 kW. Instalace se provádí s bezpečnostní armaturou typu
KV 307.
29
TLAKOVÉ MALÉ ZÁSOBNÍKY TEPLÉ VODY OBJEM 5.. 15 LITRŮ
TECHNICKÉ ÚDAJE
Typ
objednací číslo
barva
tepelná izolace (materiál)
vnější kryt (materiál)
vnitřní nádrž (materiál)
jmenovitý objem
množství smíšené vody 40°C (15°C/65°C)
pohotovostní spotřeba proudu při 65°C/24h
vodovodní přípojka (kovová)
průtokové množství (max.)
přípustný provozní přetlak
hmotnost
elektrické krytí
elektrická přípojka
I
I
kWh
l/min
MPa
kg
SHU 10 SL(i) comfort
22 21 87
bílá
polystyrol
polystyrolová tuhá pěna
měď
10,0
19
0,36
G3/8
10
0,7
8,0
IP24D
2,0 kW 1/N/PE-230V
SHU 5 SL(i) comfort
22 21 51
bílá
polystyrol
polystyrolová tuhá pěna
měď
5,0
10
0,31
G3/8
5
0,7
5,2
IP24D
2,0 kW 1/N/PE-230V
Bezpečnostní armatury pro tlakové zásobníky jsou uvedeny na str. 92 - 93.
Rozměry přístroje a přípojek v mm
b
a
70 mm
i
14 mm
G 3/8
f
antitropf comfort
d
°C
55
e
65 Eco
h
35
85
d
h
55Eco
65
85
35
k
°C
14 mm
comfort
G 1/2
70 mm
b
a
100 mm
SHU 5 SL(i)
SHU 10 SL (i)
SH 10 SL(i)
SH 15 SL(i)
100 mm
30
WWW.STIEBEL-ELTRON.CZ
TLAKOVÉ MALÉ ZÁSOBNÍKY TEPLÉ VODY OBJEM 5.. 15 LITRŮ
TECHNICKÉ ÚDAJE
Typ
objednací číslo
barva
tepelná izolace (materiál)
vnější kryt (materiál)
vnitřní nádrž (materiál)
jmenovitý objem
množství smíšené vody 40°C (15°C/65°C)
pohotovostní spotřeba proudu při 65°C/24h
vodovodní přípojka (kovová)
průtokové množství (max.)
přípustný provozní přetlak
hmotnost
elektrické krytí
elektrická přípojka
SHU 5 SL(i)
a
b
d
e
f
h
i
k
230
263
140
93
421
328
SH 10 SL(i)
SHU 10 SL(i)
275
295
200
387
140
503
116
363
SH 15 SL(i)
295
316
200
495
601
106
-
I
I
kWh
l/min
MPa
kg
SH 15 SL(i)
22 22 11
bílá
polystyrol
polystyrolová tuhá pěna
měď
15,0
28
0,41
G 1/2
12,0
0,7
11,1
IP24D
2,0 kW 1/N/PE-230V
SH 10 SL(i)
22 21 81
bílá
polystyrol
polystyrolová tuhá pěna
měď
10,0
19
0,35
G 1/2
10,0
0,7
8,2
IP24D
2,0 kW 1/N/PE-230V
SNU 15 SL
22 22 09
bílá
polystyrol
polystyrolová tuhá pěna
měď
15,0
28
0,41
G 1/2
12,0
0,7
11,1
IP24D
3,3 kW 1/N/PE-230V
Doba ohřevu
[min]
40
15 l - 2 kW
35
30
25
10 l - 2 kW
5 l - 1 kW
20
15 l - 3,3 kW
15
5 l - 2 kW
10
5
0
35 °C
WWW.STIEBEL-ELTRON.CZ
55 °C
E
65 °C
85 °C
31
TLAKOVÉ ZÁVĚSNÉ ZÁSOBNÍKY TEPLÉ VODY
32
WWW.STIEBEL-ELTRON.CZ
ZÁVĚSNÉ ZÁSOBNÍKY
SHZ 30-150 LCD ELECTRONIC
Prvotřídní technika - osvědčená i nová
Nové závěsné zásobníky SHZ...LCD spojují osvědčené vlastnosti vybavení s novou
technikou.
Nezměněné připojovací rozměry zaručují
bezproblémovou náhradu starých přístrojů za nové.
Oproti předchozímu provedení mají tyto
ohřívače další výhody:
Elektronickou regulaci přípravy teplé
vody
Plynulá volba teploty od 20 do 85°C
Anoda s cizím napájením bezúdržbová,
pro aktivní antikorozní ochranu
Ovládací panel s LCD displejem
a funkčními tlačítky
Ovládací pole s LCD displejem
2
3
Ca
1
5 6
7
8
4
8a
LCD displej dává automaticky informaci o množství
smíšené vody.
V případě potřebyje možno tlačítkem aktivovat
rychloohřev.
Volba menu a zobrazení např.:
- na stupeň přesné nastavení teploty
- množství smíšené vody (40°C) v litrech
- univerzální topná příruba pro jedno-/
dvouokruhový provoz nebo jednorázový
ohřev (1-6 kW na 230 nebo 400 V)
Volba provozního režimu posuvným
přepínačem
Volba výkonu posuvným přepínačem
Rychloohřev pro dvouokruhový provoz
a
Indikace zavápnění topného tělesa jako první zásobník na světě obsahuje varovný systém zavápnění topného tělesa,
který umožňuje zajistit včasné preventivní
odvápnění.
Displej s multifunkčním zobrazením zajišťuje přehlednost a jednoduchou obsluhu.
Plynulou volbu teploty a možnost omezení
maximální teploty je možno snadno vyvolat pomocí menu na ovládacím panelu.
LCD displej dává automaticky informaci
o dosažitelném množství smíšené vody,
provozním režimu a omezení teploty. Volitelně lze zobrazit teplotu teplé vody nebo
množství spotřebované energie na přípravu teplé vody.
Také volba provozního režimu je jednoduchá. Dva posuvné přepínače ve spínací
skříňce umožňují jednoduché přepnutí
mezi jednookruhovým, dvouokruhovým
nebo jednorázovým ohřevem a volbu výkonu např. pro nízký tarif.
WWW.STIEBEL-ELTRON.CZ
33
ZÁVĚSNÉ ZÁSOBNÍKY
SHZ 30-150 LCD ELECTRONIC
Vysoká užitná schopnost
• vysoké množství smíšené vody
Detaily, které přesvědčí
• univerzální topná příruba
pro jedno- i dvouokruhové zapojení
• snadná demontáž přístroje
• optimální výtoková charakteristika
• nejmenší tepelné ztráty
Univerzální použití
Ohřívač je možno použít jak v beztlakovém
tak i v tlakovém režimu.
• konektorové připojení topné příruby
vylučuje chybu zapojení
• snadno přístupná rozvodná skříňka
• "neztratitelné" šrouby krytu rozvodné
skříňky
• velký průměr příruby
• vypouštěcí ventil s připojením hadice
• úchyty pro jednoduchou montáž
Přímý email anticor
Speciálně emailovaný zásobník
pro dlouhou životnost.
• univerzální závěsná lišta s kryty
Přímo nanášený email "anticor" je nepřekonatelný ve srovnání s běžně používanými jedno- nebo dvouvrstvými emaily.
Vhodnost pro plastové rozvody
Zásobníky jsou sériově vybaveny bezpečnostním konceptem, umožňujícím použití
atestovaných plastových rozvodů.
Vypouštěcí ventil s přípojkou pro hadici
Snadné vypouštění zásobníku (viz str. 12).
• distanční kusy jsou součástí dodávky
Recyklovatelnost
Uspořádání zásobníku umožňuje bezproblémové oddělení nádrže, tepelné izolace,
krytu a el.prvků.
34
WWW.STIEBEL-ELTRON.CZ
BEZTLAKOVÉ A TLAKOVÉ ZÁVĚSNÉ ZÁSOBNÍKY VODY
INSTALACE
instalační rozměry beztlakového zapojení zásobníku
* až max. 530 mm (trubka 500 mm = zvláštní příslušenství)
instalační rozměry tlakového zapojení zásobníku
WWW.STIEBEL-ELTRON.CZ
35
INSTALACE
3
5
1
3
4
X2
31
21
11
32
22
12
X2
X4
K2
X8
K4
X1
X5
FB
K3
X6
K5
L1
6
L3
5
N
L3
L2
L2
X12
CB
X10
2
Z
1
B
2
L FB
L1
LF
X9
X7
1
E
1
N
3
Zweikreis-Anschlussbeispiele 1-Z‰hler-Messung
1
Z
E
B
1/2 kW
2
2/2 kW
2
1/4 kW
2
2/4 kW
2
3/4 kW
2
1/4 kW
2
1
1
1
1
1
1
2
3
2
3
2
3
N L1 L2 L3 5 6
2
3
2
3
2
2/4 kW
2
3
1
N L1 L2 L3 5 6
PE N L
2
1/6 kW
2
2/6 kW
2
3/6 kW
2
1
1
1
1
2
3
2
3
N L1 L2 L3 5 6
PE N L
LF
2
2
3
PE N L1 L2 L3
LF
1/N/PE ~ 230V
3
N L1 L2 L3 5 6
PE N L1 L2
LF
1/N/PE ~ 230V
3
3/4 kW
2
LF
2/N/PE ~ 400V
3/N/PE ~ 400V
Zweikreis-Anschlussbeispiele 2-Z‰hler-Messung
N L1 L2 L3 5 6
N L1 L2 L3 5 6
PE
N L1 L2 L3 5 6
PE
PE
K1
K2
K1
K2
K1
K2
K2
K1
K2
K1
K2
K1
HT
NT
HT
NT
HT
NT
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
L1
L1
L1
L2
L2
L2
L3
L3
L3
N
N
N
1/N/PE ~ 230V
1/N/PE ~ 230V
2/N/PE ~ 400V
2/N/PE ~ 400V
3/N/PE ~ 400V
Einkreisbetrieb-Anschlussbeispiele
Boilerbetrieb-Anschlussbeispiele
1 kW
2
1
36
E
Z
B
E
Z
B
1
2
2 kW
2
3
N L1 L2 L3 5 6
1
2
3 kW
2
3
N L1 L2 L3 5 6
1
2
3 kW
2
3
N L1 L2 L3 5 6
1
2
4
3
N L1 L2 L3 5 6
4 kW
2
1
2
kW
2
3
N L1 L2 L3 5 6
1
2
6 kW
2
3
N L1 L2 L3 5 6
1
2
3
N L1 L2 L3 5 6
PE N L
PE N L
PE N L
PE N L1 L2
PE N L
PE N L1 L2
PE N L1 L2 L3
1/N/PE ~ 230V
1/N/PE ~ 230V
1/N/PE ~ 230V
2/N/PE ~ 400V
1/N/PE ~ 230V
2/N/PE ~ 400V
3/N/PE ~ 400V
WWW.STIEBEL-ELTRON.CZ
INSTALACE
Schéma elektrického zapojení SHD 30, 100 S
1
2
3
4
5
6
provozní termostat
bezpečnostní termostat
tlakový spínač signální anody
spínač druhu provozu
tlačítko rychloohřevu
elektronická deska
s nulovým a spínacím relé
7 kontakt HDD
400 V~ topné těleso
1
2
7 kW
7 kW
režim průtokového ohřívače
3
3,5 kW
4
3,5 kW
dvouokruhový provoz - jednosazbové měření spotřeby
jednookruhový provoz
WWW.STIEBEL-ELTRON.CZ
37
TLAKOVÉ NEBO VOLITELNĚ BEZTLAKOVÉ ZÁVĚSNÉ ZÁSOBNÍKY TEPLÉ VODY
30-150 LITRŮ
SHZ 100 LCD
Krátce a výstižně
• příprava teplé vody volitelně v:
- tlakovém
- beztlakovém režimu
• elektronická regulace
• bezúdržbová ochranná anoda s cizím
napájením
• zobrazení zavápnění topného tělesa
• ovládací panel s LCD displejem
a funkčními tlačítky
• volba menu a zobrazení např.:
na stupeň přesné nastavení teploty;
množství smíšené vody v litrech (40°C)
• volba druhu provozu a výkonu pomocí
posuvných přepínačů
• ocelová nádrž se speciálním přímo
nanášeným emailem "anticor"
• možnost instalace s atestovanými
plastovými rozvody
• možnost použití armatur Stiebel Eltron:
- pojistné armatury pro tlakový provoz
- beztlakové baterie pro beztlakový
provoz
• vysoký komfort teplé vody pro víc odběrových míst současně
(tlakový provoz)
• rychlá snadná montáž (též rohová
montáž) díky závěsným lištám
• ekologicky nezávadná tepelná izolace
s nízkými tepelnými ztrátami
• vyměnitelná měděná topná příruba
• vypouštěcí ventil s hadicovým
připojením
• připojení topných těles kompletním
přírubovým konektorem
• recyklovatelné díky oddělení krytu,
tepelné izolace a vnitřního zásobníku
38
Popis přístroje
SHZ 30-150 LCD electronic comfort
Závěsný zásobníkový ohřívač pro tlakový nebo beztlakový provoz. Elektronická
regulace teploty vody s plynulým nastavením od cca. 20-85°C. Objem vody je
regulací podle zvoleného druhu režimu
udržován na nastavené teplotě. Ovládací panel s funkčními tlačítky a LCD displej. Volba menu a zobrazení: na stupeň
přesné nastavení a zobrazení teploty,
na stupeň přesné nastavení a zobrazení
maximální teploty (40-65°C), zobrazení
tepelného obsahu zásobníku v litrech
smíšené vody (40°C), zobrazení množství
spotřebované energie, zobrazení zavápnění topné příruby, servisní a poruchová zobrazení, zobrazení druhu provozu
- ohřev VYP/ZAP, rychloohřev (dálkové
ovládání v rámci montáže), automatická
protizámrazová ochrana. Aktivní antikorozní ochrana bezúdržbovou anodou
s cizím napájením. Ocelová nádrž se
speciálním přímo nanášeným emailem
"anticor". Ekologická tepelná izolace
s nejmenšími tepelnými ztrátami. Univerzální měděné topné těleso pro dvou-/
jednookruhový provoz. Možnost volby
výkonu. Připojení topné příruby pomocí kompletního přírubového konektoru.
Nastavení výkonu a volba druhu provozu
(jednookruhový, dvouokruhový, jednorázový) pomocí posuvných přepínačů.
Vypouštěcí ventil s hadicovou přípojkou
G 3/4. Vnější plášť z lakovaného ocelového plechu, horní a dolní kryt z plastické
hmoty se žlábky pro uchopení.
Beztlakový provoz
je určen pro zásobování jednoho odběrného místa. Instalace je možná pouze ve
spojení s jednou beztlakovou baterií.
Jednorázový ohřev
slouží pro ohřev vody na nastavenou teplotu (dále ji neudržuje).
Tlakový provoz
je určen pro zásobování více odběrných
míst. Instalace je možná pouze ve spojení s pojistnou armaturou (např. KV30
nebo KV40). Kombinace s atestovanými
plastovými rozvody pro studenou i teplou stranu je možná.
WWW.STIEBEL-ELTRON.CZ
TLAKOVÉ ZÁSOBNÍKY TEPLÉ VODY - KOMFORTNÍ ŘADA
TECHNICKÉ ÚDAJE
Typ
objednací číslo
barva
vnější plášť (materiál)
horní a spodní kryt (materiál)
nádrž (materiál)
příp. provozní přetlak
jmenovitý objem
množstvísmísenévody40°C (15°C/6 5°C)
tepelná ztráta při 65°C/24 h
vodovodní přípojka
průtokové množství (max.)
hmotnost
elektrické krytí
elektrická přípojka lze zapojit následující výkony:
univerzální příruba
dvou-/jednookruhové provedení
jednorázový ohřev možný
MPa
I
l
kW h
l/min.
kg
SHZ 30 LCD electronic comfort
18 54 52
bílá
ocelový plech
plast
ocel se speciálním emailem
0,6
30
59
0,45
G 1/2
18
23,5
IP25D
dvouokruhový provoz
1/2 kW, 2,2 kW,
1/4 kW, 2/4 kW, 3/4 kW
1/N/PE ~ 230 V
1/4 kW, 2/4 kW, 3/4 kW
2/N/PE ~ 400 V
1/6 kW, 2/6 kW, 3/6 kW,
3/N/PE ~ 400 V
SHZ 50 LCD electronic comfort
18 54 53
bílá
ocelový plech
plast
ocel se speciálním emailem
0,6
50
97
0,52
G 1/2
18
30,0
IP25D
dvouokruhový provoz
1/2 kW, 2,2 kW,
1/4 kW, 2/4 kW, 3/4 kW
1/N/PE ~ 230 V
1/4 kW, 2/4 kW, 3/4 kW
2/N/PE ~ 400 V
1/6 kW, 2/6 kW, 3/6 kW,
3/N/PE ~ 400 V
dvouokruhový provoz
1 kW, 2 kW, 3 kW, 4 kW
1/N/PE ~ 230 V
3 kW, 4 kW
2/N/PE ~ 400 V
6 kW
3/N/PE ~ 400 V
jednorázový ohřev
(výkony jako jednookruhový)
dvouokruhový provoz
1 kW, 2 kW, 3 kW, 4 kW
1/N/PE ~ 230 V
3 kW, 4 kW
2/N/PE ~ 400 V
6 kW
3/N/PE ~ 400 V
jednorázový ohřev
(výkony jako jednookruhový)
Bezpečnostní armatury pro tlakové zásobníky jsou uvedeny na str. 92
Rozměry přístroje a přípojek v mm
a
b
h
i
k
l
WWW.STIEBEL-ELTRON.CZ
SHZ 30 LCD
420
410
750
700
70
SHZ 50 LCD
510
510
720
600
140
39
TLAKOVÉ ZÁSOBNÍKY TEPLÉ VODY - KOMFORTNÍ ŘADA
TECHNICKÉ ÚDAJE
Typ
objednací číslo
barva
vnější plášť (materiál)
horní a spodní kryt (materiál)
nádrž (materiál)
příp. provozní přetlak
MPa
jmenovitý objem
I
množství smísené vody 40°C (15°C/6 5°C) l
tepelná ztráta při 65°C/24 h
kW h
vodovodní přípojka
průtokové množství (max.)
l/min.
hmotnost
kg
elektrické krytí
elektrická přípojka
lze zapojit následující výkony
univerzální příruba
dvou-/jednookruhové provedení
jednorázový ohřev možný
a
b
h
i
k
l
40
SHZ 80 LCD
510
510
1030
900
150
SHZ 100 LCD
510
510
1030
900
150
SHZ 80 LCD electronic comfort
18 54 54
bílá
ocelový plech
plast
ocel se speciálním emailem
0,6
80
159
0,66
G 1/2
18
44
IP 25 D
dvouokruhový provoz
1/2 kW, 2,2 kW,
1/4 kW, 2/4 kW, 3/4 kW
1/N/PE ~ 230 V
1/4 kW, 2/4 kW, 3/4 kW
2/N/PE ~ 400 V
1/6 kW, 2/6 kW, 3/6 kW,
3/N/PE ~ 400 V
SHZ 100 LCD electronic comfort
18 54 55
bílá
ocelový plech
plast
ocel se speciálním emailem
0,6
100
198
0,77
G 1/2
18
45
IP 25 D
dvouokruhový provoz
1/2 kW, 2,2 kW,
1/4 kW, 2/4 kW, 3/4 kW
1/N/PE ~ 230 V
1/4 kW, 2/4 kW, 3/4 kW
2/N/PE ~ 400 V
1/6 kW, 2/6 kW, 3/6 kW,
3/N/PE ~ 400 V
SHZ 120 LCD electronic comfort
18 54 56
bílá
ocelový plech
plast
ocel se speciálním emailem
0,6
120
235
0,92
G 1/2
18
50
IP 25 D
dvouokruhový provoz
1/2 kW, 2,2 kW,
1/4 kW, 2/4 kW, 3/4 kW
1/N/PE ~ 230 V
1/4 kW, 2/4 kW, 3/4 kW
2/N/PE ~ 400 V
1/6 kW, 2/6 kW, 3/6 kW,
3/N/PE ~ 400 V
SHZ 150 LCD electronic comfort
18 54 57
bílá
ocelový plech
plast
ocel se speciálním emailem
0,6
150
292
1,05
G 1/2
18
62,5
IP 25 D
dvouokruhový provoz
1/2 kW, 2,2 kW,
1/4 kW, 2/4 kW, 3/4 kW
1/N/PE ~ 230 V
1/4 kW, 2/4 kW, 3/4 kW
2/N/PE ~ 400 V
1/6 kW, 2/6 kW, 3/6 kW,
3/N/PE ~ 400 V
dvouokruhový provoz
1 kW, 2 kW, 3 kW, 4 kW
1/N/PE ~ 230 V
3 kW, 4 kW
2/N/PE ~ 400 V
6 kW
3/N/PE ~ 400 V
jednorázový ohřev
(výkony jako
jednookruhový)
dvouokruhový provoz
1 kW, 2 kW, 3 kW, 4 kW
1/N/PE ~ 230 V
3 kW, 4 kW
2/N/PE ~ 400 V
6 kW
3/N/PE ~ 400 V
jednorázový ohřev
(výkony jako
jednookruhový)
dvouokruhový provoz
1 kW, 2 kW, 3 kW, 4 kW
1/N/PE ~ 230 V
3 kW, 4 kW
2/N/PE ~ 400 V
6 kW
3/N/PE ~ 400 V
jednorázový ohřev
(výkony jako
jednookruhový)
dvouokruhový provoz
1 kW, 2 kW, 3 kW, 4 kW
1/N/PE ~ 230 V
3 kW, 4 kW
2/N/PE ~ 400 V
6 kW
3/N/PE ~ 400 V
jednorázový ohřev
(výkony jako
jednookruhový)
SHZ 120 LCD
510
510
1190
300
900
310
SHZ 150 LCD
510
510
1425
300
1100
345
WWW.STIEBEL-ELTRON.CZ
TLAKOVÉ PRŮTOKOVÉ ZÁSOBNÍKY TEPLÉ VODY SHD
SHD 100 S
Krátce a výstižně
• teplá voda s konstantní teplotou
v každém odběrovém místě při krátké
době ohřevu
• rychlá, snadná montáž (též v rohu
místnosti) na závěsné lišty
• vnitřní ocelová nádrž se speciálním
smaltem a s ochrannou anodou
• tepelná izolace z polymerů bez
fluorovaných uhlovodíků
s minimálními tepelnými ztrátami
• vyměnitelná měděná topná příruba
• plynulé nastavení teploty relé
nulového napětí
• funkce přístroje: - průtokový zásobník
přídavné rychlé topení 21 kW reagující
automaticky
- dvouokruhový provoz zásobníku
- jednookruhový provoz zásobníku
• vhodné bezpečnostní armatury
ve výrobním programu
WWW.STIEBEL-ELTRON.CZ
Popis přístroje
SHD 30 S, SHD 100 S
Tlakové průtokové zásobníky pro zásobování více odběrových míst teplou vodou. Vnitřní ocelová nádrž se speciálním
přímo nanášeným smaltem „anticor"
s ochrannou anodou (antikorozní tyčí) a signální kontrolkou na ovládacím
panelu. Tepelná izolace z materiálu
neobsahujícího fluorované uhlovodíky
s nepatrnými tepelnými ztrátami. Topná
příruba 3,5/21 kW u přístroje pro jednookruhový provoz. Příkon topení při malém odběru je 3,5 kW, při velkém odběru
je 21 kW. Při průtokovém provozu se snižuje výkon teplé vody na cca 10,7 l min.
(z 10°C na 38°C). Je možný též provoz
s předehřátou vodou (viz. technické
údaje). Teplota může být nastavena plynule v intervalu od cca 35°C do 85°C.
Vestavěný regulátor teploty a pojistný
omezovač teploty, automatická ochrana
proti zamrznutí (pokud je přístroj pod
el. napětím), kontrolka pro signalizaci
rychlého ohřevu, relé nulového napětí, vyměnitelná měděná topná příruba.
Vnější plášť z lakovaného ocelového plechu, horní a dolní kryt z plastické hmoty
se žlábky pro uchopení. Závěsná lišta
pro předběžnou montáž umožňuje též
instalaci do rohu místnosti. Instalace je
možná jen při použití bezpečnostních
soustav armatur KV 30 nebo KV 40.
Vzhledem k elektrickému krytí IP 25 D
je možná montáž přístroje v obytných
a otevřených prostorách též přímo nad
koupací vanu (ochranná zóna 1).
41
TLAKOVÉ PRŮTOKOVÉ ZÁSOBNÍKY
TECHNICKÉ ÚDAJE
Typ
objednací číslo
barva
vnější plášť (materiál)
horní-dolní víko (materiál)
vnitřní nádrž (materiál)
jmenovitý objem
množství smíšené vody 40°C (15°C/65°C)
pohotovostní spotřeba proudu při 65°C/24h
vodovodní přípojka (kovová)
průtokové množství (max.)
průtok při = 28K (10° na 38°)
přípustný provozní přetlak
max. teplota vstupní vody pro režim:
- průtokový zásobník
- jedno/dvouokruhový zásobník
hmotnost
elektrické krytí
elektrická připojení
I
I
kWh
l/min
l/min
MPa
SHD 30 S
073059
bílá
ocelový plech
umělá hmota
speciální smaltovaná ocel
30
59
0,45
G 1/2
18
10,7
0,6
25°
75°
kg 24,5
SHD 100 S
073060
bílá
ocelový plech
umělá hmota
speciální smaltovaná ocel
100
195
0,77
G 1/2
18
10,7
0,6
25°
75°
46
IP 25 D
režim průtokového zásobníku
režim dvouokruhového zásobníku
3,5/21 kW, 3/PE ~ 400V
režim jednookruhového zásobníku
21 kW, 3/PE ~ 400V
Bezpečnostní armatury pro tlakové zásobníky jsou uvedeny na str. 92
Rozměry přístroje a přípojek v mm
a
b
h
k
l
42
SHD 30 S
420
410
750
700
70
SHD 100 S
510
510
1030
900
150
WWW.STIEBEL-ELTRON.CZ
PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE
KONSTRUKCE, FUNKCE, INSTALACE
WWW.STIEBEL-ELTRON.CZ
43
PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE
INSTALACE
Místo pro montáž
Průtokové ohřívače mají být instalovány
v nepromrzající místnosti v blízkosti místa odběru. Dodržujte příslušné normy
ČSN (ochranné zóny).
Elektrická instalace
Elektrická instalace smí být provedena
pouze odborníkem s příslušným oprávněním. Veškeré elektroinstalační práce musí odpovídat ustanovením ČSN
a předpisům příslušných rozvodných závodů. Průtokové ohřívače firmy STIEBEL
ELTRON mohou být připojeny na vedení
pod nebo nad omítkou. Musí být instalovány pevnou přípojkou. Přístroj lze provozovat jen při ochranných opatřeních
proti příliš vysokým dotykovým napětím.
Průtokový ohřívač musí být oddělitelný
od sítě všemi póly na vzdálenost kontaktů nejméně 3 mm. K tomu účelu mohou
být použity vypínač, pojistky atp., které
musí být začleněny do instalace.
Vedení studené a teplé vody
Je nutno dbát údajů o jakosti vody a materiálů, ČSN a předpisů vašeho vodárenského podniku. U průtokových ohřívačů
vzniká v závislosti na průtokovém množství tlaková ztráta (viz technické údaje),
kterou je nutno zohlednit při projektování a v místě montáže. Provoz s předehřátou vodou není možný.
Průtokový ohřívač, instalace nad místem
odběru s armaturou
Rozměry pro instalaci průtokového
ohřívače
Výkon teplé vody
Teplota vytékající vody závisí na topném výkonu ohřívače, množství protékající vody
a na teplotě přitékající studené vody. Při znalosti teploty vstupní a výstupní vody (rozdíl
teplot ) a požadovaného průtokového množství teplé vody (l/min) je možno zvolit
vhodný průtokový ohřívač podle následujícího grafu.
Průtokový ohřívač, instalace pod místem
odběru s přívodem vody shora (s použitím
konstrukčního nástavce)
Průtokový ohřívač, instalace pod místem
odběru s přívodem vody pod omítkou
DHE, DHB-E
DHH
DHF
44
v
478
470
370
š
225
225
220
h
107
121
141
WWW.STIEBEL-ELTRON.CZ
PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE.
INSTALAČNÍ TECHNIKA - "PROFI-RAPID" - KOMFORT PŘI INSTALACI
Instalační technika firmy Stiebel Eltron
Profi-Rapid umožňuje díky mnoha praxí
ověřených řešení detailů profesionální
a rychlou montáž:
• univerzální montážní lišta s centrálním
vyrovnáním nerovnosti obkladů
• volně přístupný montážní prostor
pro připojení nad i pod omítkou
• komfort ovládání i při montáži
pod odběrným místem díky otočnému
krytu
• centrální servisní upevňovací šroub
• možnost montáže do sprchového koutu
• možnost vestavby pod omítkou
• univerzální přípojky vody s převlečnými
maticemi vhodné pro všechny
průtokové ohřívače Stiebel Eltron
• uzavírací ventil studené vody
pro připojení nad i pod omítkou
• možnost použití plastových rozvodů
• snadno přístupné elektrické připojení
dole nebo nahoře
• speciální montážní sady pro extrémní
podmínky umístění
Nástěnná montáž
Univerzální montážní lišta vhodná při výměně přístroje bez vrtání dalších otvorů
pro připevnění. Stávající otvory s hmoždinkami mohou být využity i po cizích
přístrojích. Centrální rýhovaná matka
umožňuje vyrovnání přesazení obkladů
do 20 mm.
WWW.STIEBEL-ELTRON.CZ
Volně přístupný montážní prostor
Bez nářadí oddělitelná zadní stěna ohřívače zaručuje pohodlný přístup pro připojení vody.
Otočný kryt
U průtokových ohřívačů typu DHE, DHB-E
a DHH je možno při montáži pod odběrné
místo otočit kryt tak, aby se ovládací panel
nacházel v horní části přístroje. Upevnění krytu zepředu je běžné u všech našich
průtokových ohřívačů.
Centrální servisní upevňovací šroub
Funkční část přístroje je možno povolením
servisního upevňovacího šroubu docela
jednoduše uvolnit a vyjmout.
Elektrické krytí IP 25
Konstrukce krytů přístroje v provedení proti stříkající vodě. Instalace ve sprše nebo
nad vanou (třída ochrany 1) je možná.
Možnost vestavby pod omítkou
Díky malé hloubce přístroje jsou průtokové
ohřívače typů DHE, DHB-E a DHH vhodné
pro vestavbovou montáž pod omítkou při
použití speciálních vestavbových skříněk
(např. GIS systém firmy Geberit). Zejména
vhodné pro tento způsob montáže jsou
plně elektronické průtokové ohřívače DHE
s možností dálkového ovládání (FB1 popř.
FFB).
45
PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE.
INSTALAČNÍ TECHNIKA - "PROFI-RAPID" - KOMFORT PŘI INSTALACI
Připojení vody
Jednotný systém připojení vody u všech
průtokových ohřívačů vody zaručuje rychlé a čisté připojení vedení teplé a studené
vody při montáži nebo při výměně.
Technika převlečných matic
Již po desetiletí se osvědčuje připojování
pomocí převlečných matic. Přípojky jdou
i u staršího potrubí snadno povolit.
Trojcestné uzavírání kuželovým ventilem
Na převlečné matice jsou nasazeny univerzální trojcestné kuželové ventily. Uzavírání
je možné při instalaci nad i pod omítkou.
V případě výměny přístroje může být použit stávající trojcestný kuželový ventil (není
nutná odstávka vodovodního potrubí). Sítko pro zachycení nečistot umístěné za ventilem lze snadno demontovat a vyčistit.
Průtokové ohřívače vody
pro plastové potrubní systémy
Následující průtokové ohřívače umožňují
instalaci ve spojení s plastovými potrubními systémy pro instalaci rozvodu studené a teplé vody. Přitom je třeba zohlednit
údaje uvedené níže a údaje výrobců plastového potrubí.
Hydraulicky řízené
průtokové ohřívače DHH control
Provozní teplota může dosáhnout až max.
85°C.
V případě poruchy může zatížení instalace
dosáhnout krátkodobě až 95°C/1,2 MPa.
Použité plastové rozvody musí být pro tyto
podmínky nadimenzovány.
Elektronicky řízené
průtokové ohřívače DHB-E
Provozní teplota může dosáhnout až max.
60°C.
V případě poruchy může zatížení instalace
dosáhnout krátkodobě až 95°C/1,2 MPa.
Použité plastové rozvody musí být pro tyto
podmínky nadimenzovány.
Elektronicky řízené
průtokové ohřívače DHE
Provozní teplota může dosáhnout až max.
60°C.
V případě poruchy může zatížení instalace
dosáhnout krátkodobě až 80°C/1 MPa.
Použité plastové rozvody musí být pro tyto
podmínky nadimenzovány.
46
Hydraulicky řízené
průtokové ohřívače DHF
Hydraulicky řízené průtokové ohřívače s trubkovým topným tělesem nejsou
vhodné pro instalaci rozvodu teplé vody
plastovými rozvody. Pokud jsou na straně studené vody použity plastové rozvody
musí být připojení přístroje provedeno
kovovou trubkou o délce min. 1 m.
Elektrická přípojka
Elektrická přípojka je sériově umístěna ve
spodní části ohřívače. Při výměně za cizí
ohřívače je často přípojka v horní části.
Jednoduchým přemístěním svorkovnice
je možno přípojku umístit do horní části
ohřívače. Při této změně je nutné přemístit
i gumovou průchodku tak, aby bylo zachováno stejné elektrické krytí.
Propojovací sady
Pro různé podmínky, které můžou při
montáži nastat jsou nabízeny speciální
instalační sady.
Volitelný výkon 18/21/24 kW
U elektronických průtokových ohřívačů
18/21/24 může být maximální výkon redukován konektorovou vsuvkou. Tím je
možno výkon průtokového ohřívače nastavit podle průřezu vodičů a jištění, které
jsou k dispozici..
Sady pro montáž pod odběrné místo
Speciální sada vložená v zadní straně přístroje DHE, DHB-E a DHH, která vyvede
přípojky vody v horní části přístroje.
Výměna za plynové ohřívače
Tato sada umožňuje změnu umístění přípojek vody (studená nalevo, teplá napravo) uvnitř přístroje. Je určena pro výměnu
za stávající plynové ohřívače vody.
Trubková sada pro předsazenou montáž
Propojovací sada vč. montážního rámu
pro DHE, DHB-E a DHH umožňující vertikální posunutí přístroje vůči přípojkám
vody o cca. 90 mm dolů.
Sada pro připojení vody nad omítkou
Pro připojení vody nad omítkou jsou určeny 3 rozdílné sady obsahující:
1. 2 záslepky a 2 šroubení 1/2" s naletovanými měděnými trubkami 12 mm
2. 2 záslepky a 2 šroubení 1/2" s naletovanými měděnými trubkami 15 mm
3. 2 záslepky a 2 šroubení 1/2" s naletovanými měděnými trubkami 16 mm
DHE pro dohřev vody ze solárních systémů
Přístroj DHE je vhodný pro předehřátou
vodu do 65 (60)°C a je ho možno využít
v kombinaci se solárními systémy. Je nutno
učinit opatření pro nepřekročení této teploty. Pro tento účel je možno využít centrální
termostatickou armaturu ZTA 3/4.
Dálkové ovládání elektronického
průtokového ohřívače DHE
Rádiové dálkové ovládání
FFB 1 a FFB 2 umožňuje dálkové rádiové
dálkové ovládání (433 MHz) průtokového
ohřívače DHE.
Po instalaci sady FFB 1 je možno obsluhovat ohřívač i nadále přímo z ovládacího
panelu. Dálkové ovládání je vodotěsné (IP
X7) a může být proto použito uvnitř sprchy
koutu popř. ve vaně. Na jeden přijímač
je možno připojit až šest ovládacích dílů
(FFB 2). Každý je napájen vlastní baterií.
Kabelové dálkové ovládání
V případě potřeby je možno použít i kabelové dálkové ovládání FB1 SL. Sada umožňuje ovládání jak z přístroje tak dálkovým ovládáním umístěným v nástěnném
držáku.
termost.
armatura
WWW.STIEBEL-ELTRON.CZ
PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE
SCHÉMA ZAPOJENÍ
Schéma el. zapojení pro DHE SLi
Schéma el. zapojení pro DHH
1
2
4
3
3/PE~ 400V
1 topný systém
s holým drátem
2 diferenční spínač
- spínací stupeň I
při malém průtoku
- spínací stupeň II
při velkém průtoku
3 bezpečnostní vypínač
4 spínač částečného výkonu
1
2
4
3
3/PE~ 400V
WWW.STIEBEL-ELTRON.CZ
47
PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE
INSTALACE
Přednostní zapojení pro kombinaci s jinými přístroji, např.:
- s elektrickými akumulačními
kamny nebo konvektory
- s průtokovými ohřívači
Pro provoz s přednostním zapojením je
nutno vestavět do rozvodu odpojovači relé. Relé se zapojuje do prostřední fáze.
Důsledky změny síťového napětí při výměně přístroje
Přednostní zapojení průtokového ohřívače DHB,
DHE, DHF
„Výkonový skok".
V České republice je dnes většinou k dispozici síťové napětí 230/400 V. Průtokový ohřívač s jmenovitým výkonem 21 kW
pro napětí 380 V vykazuje při 400 V výkon
23,27 kW. Bude-li nyní tento přístroj vyměněn za nový (dimenzovaný na 21 kW/
400V), objeví se snížení výkonu o 2,27 kW.
Zákazník dostane méně teplé vody. V případě takové výměny může být montován
přístroj s nejbližším vyšším jmenovitým
výkonem.
To znamená, že průtokový ohřívač Stiebel
Eltron 21 kW, 380V může být vyměněn za
přístroj nový, např. za typ DHE s 24 kW, 400
V. Předpokladem ovšem je, že elektrická
vedení a jištění jsou sestaveny podle norem platných v době instalace zařízení.
starý přístroj
15 kW, 380 V ->
18 kW, 380 V ->
21 kW, 380 V ->
24 kW, 380 V ->
nový přístroj
18 kW, 400 V
21 kW, 400 V
24 kW, 400 V
27 kW, 400 V
průřez vodiče
4 mm2
4 mm2
4 mm2
6 mm2
Přednostní zapojení průtokového ohřívače
2
)
ochrana proti nadproudu (A)
druh vedení: C3
okolní teplota: 25°C
2,5 mm 2
12 kW
(400 V)
13,2 kW
4 mm 2
6 mm 2
12 kW
(400 V)
13,2 kW
(400 V)
15 kW
(400 V)
18 kW
(400 V)
(400 V)
15 kW
(400 V)
18 kW
(400 V)
21 kW
(400 V)
24 kW
(400 V)
27 kW
(400 V)
48
jmenovitý
proud
21 kW
(400 V)
24 kW
(400 V)
27 kW
(400 V)
A
17,3
pojistky
20 A
25 A
32 A
35 A
40 A
50 A
19,1
21,7
26,0
30,3
34,6
39,0
WWW.STIEBEL-ELTRON.CZ
ELEKTRONICKY ŘÍZENÉ PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE
FUNKCE A VÝHODY
DHE electronic comfort
DHB-E
Funkce
Plně elektronicky řízený průtokový ohřívač se senzorem měření Elektronicky řízený průtokový ohřívač se senzorem měření teploty
vstupní a výstupní teploty vody, senzorem měření průtoku a mo- vstupní vody a senzorem měření průtoku. Plynulé automatické
torickým ventilem. Plynulé automatické přizpůsobování výkonu. přizpůsobování výkonu. Topný systém s holým drátem.
Topný systém s holým drátem.
Výhody
Teplota teplé vody
• stále na stupeň přesná teplota díky plně elektronicky řízenému • požadovaná teplota díky elektronicky řízenému topnému
výkonu
topnému výkonu
Stálost teploty
• kompletní kompenzace kolísání tlaku, teploty vstupní vody • kompenzace kolísání tlaku, teploty vstupní vody až do výkonové
a el. napětí, automatické přizpůsobení množství na výkonovou hranice
hranici
Výkon teplé vody
• automatické přizpůsobení výkonu
• úspora vody a energie
• automatické přizpůsobení výkonu
• volba teploty v daném rosahu
Komfort obsluhy
• plynulá digitální volba teploty
• rozlišení při volbě teploty 0,5°C
• rychlá volba 2 paměťovými tlačítky
• přehledný LCD displej
• plynulá volba teploty
• rozlišení při volbě teploty 0,5°C
Přídavné funkce
• ovládací komfort při instalaci pod odběrné místo
• vysoká provozní jistota díky rozpoznávání vzduch.bublin
• elektronická signalizace nebezpečí opaří
při teplotáchnad 43°C
• ECO funkce pro úspory vody a energie
• kabelové či rádiové dálkové ovládání
• EIB adaptér
• ovládací komfort při instalaci pod odběrné místo
• vysoká provozní jistota díky rozpoznávání vzduch.bublin
Instalační technika Profi-Rapid
• ano
• přepínatelný výkon 18/21/24 kW
WWW.STIEBEL-ELTRON.CZ
• ano
• přepínatelný výkon 18/21/24 kW
49
HYDRAULICKY ŘÍZENÉ PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE
FUNKCE A VÝHODY
DHH S
DHF..C
Funkce
Hydraulicky řízený průtokový ohřívač s automatickým 2x2-stupňo- Hydraulicky řízený průtokový ohřívač s automatickým 2-stupňovým přepínáním výkonu a ventilem pro kompenzaci kolísání tlaku. vým přepínáním výkonu a ventilem pro kompenzaci kolísání tlaku.
Topný systém s trubkovým topným tělesem.
Topný systém s holým drátem.
Výhody
Teplota teplé vody
• topný výkon spínán ve 2 x 2 stupních
• topný výkon spínán ve 2 stupních
Stálost teploty
• částečná kompenzace kolísání tlaku
• částečná kompenzace kolísání tlaku
Výkon teplé vody
• ruční nastavení
• ruční nastavení
Komfort obsluhy
• volba teploty ve 2 stupních
• komfortní volič pro nastavení požadované teploty
• volba teploty ve 2 stupních
Přídavné funkce
• ovládací komfort při instalaci pod odběrné místo
Instalační technika Profi-Rapid
• ano
50
• ano
WWW.STIEBEL-ELTRON.CZ
PLNĚ ELEKTRONICKY ŘÍZENÝ PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ
DHE SL
Krátce a výstižně
• exluzivní design s velmi plochým
krytem
• DHE 18 SL 25 A, pro starší zařízení
s jističem 25 A
• DHE 18/21/24 SL s přepínatelným
výkonem
• plně elektronicky řízeno, Fuzzy -Logic
• na stupeň přesná, konstantní teplota
• elektronicky řízený motorický ventil
• ovládací panel pro komfortní obsluhu
• multifunkční LCD displej
• zobrazení požadované teploty
a aktuálního výkonu na displeji
• plynulá volba teploty od 20 do 60°C
• dvě paměťová tlačítka pro uložení
požadované teploty
• ECO tlačítko pro úsporu vody
a energie při sprchování
• možnost integrace do EIB systému
pomocí speciálního adaptéru
• možnost kabelového dálkového
ovládání ze dvou míst
• možnost rádiového dálkového
až ze 6 míst
• hospodárnější provoz díky
Fuzzy-logice umožňuje až 20% úspory
vody a energie
• předehřátá voda až do 65°C
• elektronický bezpečnostní koncept
rozpoznávání vzduch. bublin
• topný systém s holou spirálou
zabraňující zavápnění
• instalace s atestovanými plastovými
rozvody možná
• wellness programy pro sprchování
WWW.STIEBEL-ELTRON.CZ
Popis přístroje
DHE 18 25 A,
18/21/24, 27 SL electronic comfort
Mikropočítačem řízený plně elektronický
průtokový ohřívač pro zásobování více
odběrových míst. Topný systém s holým
drátem v izolačním bloku (s tlakuvzdorným měděným pláštěm) je určen především pro vodu s vyšší tvrdostí (rozsah
použití viz technické údaje). Vzhledem
ke konstrukci topného válce nelze vodu
z přístroje v zimních měsících vypouštět.
Na stupeň přesná volba teploty pomocí LCD-displeje (požadovaná hodnota)
od 20°C do 60°C. Jednoduché a přesné
odečtení nastavené požadované teploty na přístroji. Navíc je možné uložení
oblíbených teplot pomocí dvou paměť.
tlačítek. Tlačítkem ECO je možné dosáhnout úspor vody a energie při sprchování
průtoku na 8l/min. Automatické přizpůsobování elektrického výkonu úměrně
zvolené teplotě probíhá elektronickou
regulací v závislosti na průtokové množství. Mikropočítač ve spojení se škrtícím
ventilem průtokového množství zabezpečuje automatické přizpůsobování
průtokového množství a tím tedy přesné dodržení požadované teploty. Ještě
hospodárnější zacházení s energií díky
systému „fuzzy logic". Ohřívač je opatřen elektronickým bezpečnostním konceptem a elektronickým rozpoznáváním
vzduchových bublin. Automatický obtokový ventil mezi regulačním blokem
a topným systémem zajišťuje maximální
průtokové množství, čímž se dosáhne
na stupeň přesně požadované teploty.
Šroubové vodovodní přípojky pro instalaci pod omítku a povrchovou instalaci
s integrovaným trojcestným uzávěrem
(kuličkový princip). Instalace s běžnými
bateriemi. Je možná montáž v kombinaci
s potrubím z plastické hmoty (dodržujte
pokyny na str. 46).
Dálkové ovládání
DHE umožňuje dálkové ovládání
(viz str. 53).
Solární režim
DHE je sériově určeno pro použití s předehřátou 65°C teplou vodou.
Systém rozpoznávání vzduchu ve vodě
Ohřívač DHE nové generace je opatřen
systémem rozpoznávání vzduchu ve vodě,
který při nesprávném prvním uvádění do
provozu popř. po jiných příčinách vedoucích k přítomnosti vzduchu ve vodě, zamezí
poškození topných těles přístroje. Pokud
systém vyhodnotí vzduch ve vodě, odpojí
na dobu 6 sekund napájení topného tělesa. Po tomto odpojení přístroj automaticky sepne. Pokud není např. při prvním
uvedení do provozu napuštěn topný válec
vodou, dojde k odpojení topného tělesa
bezpečnostním elektronickým systémem.
Tento systém umožňuje hlídání průtoku
přístrojem a odpínání topného tělesa při
nepřípustně vysoké výstupní teplotě vody.
51
TECHNICKÉ ÚDAJE
Typ
objednací číslo
barva
kryt (materiál)
izolační blok (materiál)
plášť izol. bloku (materiál)
příp. provozní přetlak
MPa
jmenovitý objem
l
vodovodní přípojka (vnější závit)
rozsah použití pro vodu:*
elektrická vodvost
mS/m
elektrický odpor (voda při 15°C)
 cm
teplota studené vody
°C
jmenovitý výkon
kW
jmenovitý proud
A
jištění
příkon elektroniky (v klidu)
W
výkon množství teplé vody (smíšená voda)
při 28  a jmenovitém výkonu
l/min
tlaková ztráta**
MPa/bar
časový průtok (při Δϕ 50 K)
l/min
zapínací průtok
l/min
hmotnost
kg
elektrické krytí
elektrické připojení
DHE 18 SL 25 A
22 74 82
bílá
umělá hmota
umělá hmota
měď
1
0,4
G 1/2
DHE 18/21/24 SL
22 74 83
bílá
umělá hmota
umělá hmota
měď
1
0,4
G 1/2
DHE 27 SL***
22 74 84
bílá
umělá hmota
umělá hmota
měď
1
0,4
G 1/2
≤111
≥900
≤65
18
26
25
<0,7
≤111
≥900
≤65
18/21/24
29/31/35
32/32/35
<0,7
≤111
≥900
≤65
27
39
40
<0,7
9,2
0,04 (0,4)
5,2
>2,5
4,5
IP 25
3/PE-400 V
9,2/10,7/12,3
0,08 (0,8)
6,9
>2,5
4,5
IP 25
3/PE-400 V
13,8
0,10 (1)
7,7
>2,5
4,5
IP 25
3/PE-400 V
* tabulka strana 12
** Průtokové množství při ohřevu z 10°C na 60°C ( 50K). Pro dimenzování potrubní sítě se doporučuje tlaková ztráta 0,1 MPa.
*** Provedení DHE 27 SL není dodáváno na český trh.
Rozměry přístroje a přípojek v mm
DHE 18, 21, 24, 27 SL electronic - comfort
225 mm
20 mm
105 mm
140 mm
6
5
1 2
52
100 mm
165 mm
1 přípojka teplé vody
2 připevnění na zeď dole
3 přípojka studené vody
4 el. přívodní vedení pod omítkou ve spodní části
5 el. přívodní vedení pod omítkou v horní části
6 nová instalace
3 4
G7
72 mm
110 mm
325 mm
9,5 mm
35 mm
30 mm
50 mm
414 mm
478 mm
44 mm
368 mm
330 mm
20 mm
35 mm
114 mm
Poznámka:
Při instalaci s dálkovým ovládáním:
7 el. přívodní vedení DHE SLi
8 řídící vedení (bezpečné napětí) pro dálk. ovládání
WWW.STIEBEL-ELTRON.CZ
PLNĚ ELEKTRONICKY ŘÍZENÝ PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ
Možnosti dálkového ovládání DHE electronic comfort
Provoz s kabelovým dálkovým ovládáním
FB1 SL
DHE electronic comfort
Nová generace průtokových ohřívačů
Více komfortu, menší spotřeba energie,
ještě rychlejší přeměna energie, možnost dálkového ovládání, solární provoz,
lepší servisní diagnostika - to je stručná
charakteristika nového elektronicky řízeného průtokového ohřívače DHE.
Kabelové dálkové ovládání FB 1 SL je provozováno s bezpečným malým napětím.
Bezchybná komunikace je zaručena do připojovací délky do 15 m.
Provoz s rádiovým dálkovým ovládáním
ukazatel teploty
FFB 1 SL
FFB 2 SL
velkoplošný displej
2 paměťová tlačítka
pro vložení teploty
funkční přepínač
LED a 43°C > 43°C
volič teploty
Ovládací panel
Přehledný ovládací panel s displejem z tekutých krystalů je vybaven následujícími
funkcemi:
• zobrazení teploty od 30 do 60°C
• omezení teploty na 43°C
• dvě paměťová tlačítka teploty
• LED dioda svítící do 43°C zeleně
a při větší teplotě červeně
• ECO-funkce (průtok 8 l/min)
• zobrazení výkonu
(10% odstupňování)
• zobrazení solárního režimu
• servisní režim
WWW.STIEBEL-ELTRON.CZ
Rádiové dálkové ovládání FFB 1 a FFB 2
slouží pro bezdrátové ovládání ohřívače. Komunikace v budově je zaručena do
vzdálenosti 25 m.
Ohřívač může být obsluhovám z maximálně 6 ovladačů. Ovladač na přístroji může
být též využíván.
53
PŘÍSLUŠENSTVÍ
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ PRO DHE ELECTRONIC COMFORT
Dálkové ovládání pro DHE..SL electronic comfort
obj. číslo 22 74 82 - 22 74 84
Kabelové dálkové ovládání
objednací
číslo
22 13 33
typ
popis
FB 1 SL
Sada FB 1 SL umožňuje ovládání ohřívače DHE přímo z přístroje a z druhého
externího místa. Externí ovládání je umístěno v nástěnném držáku. Sada umožňuje umístění v ochranné zóně 1 (bezpečné malé napětí).
Ovládání je možné použít pro všechny přístroje DHE od data výroby 04/05.
Rozsah dodávky: vestavná sada
záslepka
nástěnný držák
Rádiové dálkové ovládání
54
objednací
číslo
22 24 19
typ
popis
FFB 1 SL
Rádiové dálkové ovládání umožňuje ovládání ohřívače DHE z přístroje nebo
rádiovým ovladačem. Do ohřívače je vestavěn přijímač. Vysílač je možno umístit
do nástěnného držáku na libovolné místo. Ovládání je možno použít pro všechny přístroje typu DHE od data výroby 04/05. Elektrické krytí IP X7.
Rozsah dodávky: přijímač
vysílač
nástěnný držák
22 33 40
FFB2 SL
Samostatný vysílač je možno použít jen v kombinaci se sadou FFB 1 (max. 6 ks
na přístroj). Vysílače je možno instalovat na libovolné místo do nástěnného držáku. Ovládání je možno použít pro všechny přístroje typu DHE od data
výroby 04/05. Elektrické krytí IP X7.
Rozsah dodávky: vysílač
nástěnný držák
WWW.STIEBEL-ELTRON.CZ
ELEKTRONICKY ŘÍZENÝ PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ
DHB-E SLi ELECTRONIC
DHB-E SL electronic
Krátce a výstižně
• elektronicky řízený průtokový ohřívač
• DHB-E 18 SL 25 A pro starší zařízení
s jištěním 25 A
• DHB-E 18/21/24 SL s přepínatelným
výkonem
• možnost nastavení požadované teploty otočným voličem
• topný systém s holou spirálou
zabraňující zavápnění
• elektronický bezpečnostní koncept
rozpoznávání vzduch. bublin
• elektrické připojení v dolní nebo horní
části přístroje
• dosažení požadované teploty až po
výkonové možnosti ohřívače
• šroubovatelné připojení vody
nad i pod omítkou, trojcestný kuželový
ventil
• instalace s atestovanými plastovými
rozvody možná
WWW.STIEBEL-ELTRON.CZ
Popis přístroje
DHB-E SL 18, 21, 24, 27 electronic
Elektronicky řízený průtokový ohřívač
pro zásobování více odběrových míst.
Topný systém s holým drátem v izolačním bloku je určen především pro vodu
s vyšší tvrdostí. Teplotu výstupní vody je
možno plynule nastavovat v rozsahu 30
až 60°C. Elektronická regulace zajišťuje
automatické přizpůsobení topného výkonu požadované teplotě v závislosti na
průtoku. Požadované teploty je dosaženo
do výkonové hranice (18, 21, 24, 27 kW),
potom je nastavována odběrovou baterií.
Ohřívač je opatřen vestavěným automatickým omezovačem průtoku. Ohřívač je
opatřen elektronickým bezpečnostním
konceptem a elektronickým rozpoznáváním vzduchových bublin. Možnost elektrického připojení v dolní nebo horní
části přístroje. Šroubovatelné připojení
vody nad i pod omítkou, trojcestný kuželový ventil. Instalace s běžně dostupnými
tlakovými odběrovými bateriemi. Při použití termostatických armatur je nutno
nahradit nainstalovaný omezovač průtoku přiloženým (7,5 l/min, modrá barva).
Zvláštní příslušenství
- montážní sada nad omítku
- montážní rám potrubní sady
55
TECHNICKÉ ÚDAJE
Typ
objednací číslo
barva
kryt (materiál)
izolační blok (materiál)
příp. provozní přetlak
MPa
jmenovitý objem
1
rozsah použití pro vodu:*
elektrická vodvost
mS/m
elektrický odpor (voda při 15°C)
 cm
teplota vstupní vody
°C
jmenovitý výkon
kW
jmenovitý proud
A
jištění
A
příkon elektroniky (v klidu)
W
omezovač průtoku
l/min
výkon množství teplé vody (smíšená voda)
při 28  a jmenovitém výkonu
l/min
tlaková ztráta (s omezovačem průtoku)
bar
tlaková ztráta (bez omezovače průtoku)
bar
časový průtok (při Δϕ 50 K)
l/min
zapínací průtok
l/min
hmotnost
kg
elektrické krytí
elektrické připojení
DHB-E 13 SL electronic
22 74 81
bílá
umělá hmota
umělá hmota
1,0 (10 bar)
0,4
DHB-E 18 SL electronic 25 A
22 74 82
bílá
umělá hmota
umělá hmota
1,0 (10 bar)
0,4
DHB-E 18/21/24 SL electronic
22 74 83
bílá
umělá hmota
umělá hmota
1,0 (10 bar)
0,4
DHB-E 27 SL electronic***
22 74 84
bílá
umělá hmota
umělá hmota
1,0 (10 bar)
0,4
≤ 111
≥ 900
≤ 25
13,5
19
20
<2
4
≤ 111
≥ 900
≤ 25
18
26
25
<2
7,5
≤ 111
≥ 900
≤ 25
18/21/24
29/31/35
32/32/35
<2
7,5/7,5/8,5
< 111
> 900
< 25
27
27
35
<2
8,5
6,9
1,1
0,3
3,9
> 3,0
3,6
IP 25
3/PE-400 V
9,2
0,8
0,6
5,2
> 3,0
3,6
IP 25
3/PE-400 V
9,2/10,7/12,3
0,8/1,0/1,3
0,6/0,8/1,0
6,9
> 3,0
3,6
IP 25
3/PE-400 V
13,8
1,6
1,2
7,7
> 3,0
3,6
IP 25
3/PE-400 V
* vhodnost vody a materiálů pro instalaci viz str. 12
** díky funkci obtokového ventilu je od 9 l/min vyšší průtokové množství než je výpočtová hodnota (nižší tlaková ztráta). Průtokové množství při ohřevu z 10°C na 60°C ( 50K).
*** Provedení DHB-E 27 SL není dodáváno na český trh.
Rozměry přístroje a přípojek v mm
6
5
1 2
56
3 4
1 přípojka teplé vody
2 dolní připevnění přístroje
3 přípojka studené vody
4 el.přípojka pod omítkou ve spodní části
5 el.přípojka pod omítkou v horní části
6 výměna za DHA
7 nová instalace
WWW.STIEBEL-ELTRON.CZ
HYDRAULICKÝ ŘÍZENÝ PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ
DHH THERMO CONTROL
DHH thermo control
Krátce a výstižně
• hydraulický řízený průtokový ohřívač
• topný systém s holým drátem snižující
tvorbu kotelního kamene
• volič výkonu, ručně nastavitelné
2 polohy, každá s automatickým
spínáním 2 výkonových stupňů,
komfortní regulátor
• komfort ovládání zajištěn díky
otočnému hornímu krytu přístroje
i při umístění pod umyvadlo
• univerzální připojením vody
(pod i nad omítku) s malou tlakovou
ztrátou
• montážní lišta s otvory pro výměnu
jiných přístrojů
• dělitelná zadní stěna a tím jednodušší
připojení přístroje
• sériově dodávaná elektrická přípojka
nahoru/dolů
• elektrické krytí IP25
• nahrazuje předchozí typovou řadu
DHB
WWW.STIEBEL-ELTRON.CZ
Popis přístroje
DHH 12, 18, 21,24, 27 S
Hydraulicky řízený průtokový ohřívač pro
zásobování více odběrových míst. Topný
systém s holým drátem v izolačním bloku je určen především pro vodu s vyšší
tvrdostí (rozsah použití viz. technické
údaje), teplota studené vody max. 25°C.
Vzhledem ke konstrukci topného válce
není možné v zimních měsících vypouštění vody z přístroje. Elektrický výkon je
volen automaticky hydraulickým řízením
do dvou výkonových stupňů (částečný
a jmenovitý výkon) v závislosti na průtokovém množství. Při malém průtoku,
po překročení zapínacího průtoku spíná
automaticky nižší výkonový stupeň, při
vyšším průtoku větší výkonový stupeň.
Pomocí dvou ručně nastavitelných poloh
komfortního regulátoru je možné podle
potřeby nastavit odstupňování výkonů
(viz technické údaje). Komfortní regulátor umožňuje dvě varianty nastavení
a zabezpečuje konstantní teplotu vody.
Instalace s běžnými tlakovými armaturami. U pákových baterií dodržujte údaje
uvedené v montážním návodu.
Instalace s plastovými atestovanými rozvody možná.
57
TECHNICKÉ ÚDAJE
Typ
objednací číslo
barva
víko (materiál)
izolační blok (materiál)
příp. provozní přetlak
MPa
jmenovitý objem
l
vod. přípojka (vnější závit.)
rozsah použití pro vodu:*
elektrická vodivost
mS/m
elektrický odpor
 cm
teplota studené vody
°C
výkon množství teplé vody (smíšená voda)
při  28 K a jmenovitém výkonu
l/min
jmenovitý výkon
kW
výkonové stupně
kW
poloha •
poloha ••
zapínací průtok
stupeň I
l/min.
stupeň II
l/min.
tlaková ztráta při komfortním voliči
bar
na pravém dorazu
l/min.
hmotnost
kg
elektrické krytí
elektrická přípojka
DHH 12 S
DHH 18 S
DHH 21 S
DHH 24 S
DHH 27 S
22 76 43
22 75 74
22 75 75
22 75 76
22 75 77
bílá
bílá
bílá
bílá
bílá
umělá hmota
umělá hmota
umělá hmota
umělá hmota
umělá hmota
umělá hmota
umělá hmota
umělá hmota
umělá hmota
umělá hmota
1
1
1
1
1
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
G 1/2 s univerzálním připojením vody (pod i nad omítku) s trojcest. uzávěrem studené vody.
≤100
≥1000
≤25
≤111
≥900
≤25
≤111
≥900
≤25
≤111
≥900
≤25
≤111
≥900
≤25
5,6
11
9,2
18
10,7
21
10,7
24
13,8
27
3,7/9,1
5,6/11,1
7/15
9/18
7,4/17
10,5/21
7,5/19
12/24
8/21
13,5/27
>3
>3,4-12
0,5
3,4
3,7
>3,4
>5,1-12
0,65
5,1
3,7
3/PE-400 V
3/PE-400 V
>3,6
>3,8
>5,6-12
>6,3-12
0,8
0,95
5,6
6,3
3,7
3,7
IP25 (IP 24 - v provedení pod umyvadlo)
3/PE-400 V
3/PE-400 V
>4
>7-12
1,15
7,0
3,7
3/PE-400 V
* vhodnost vody a materiálů pro instalaci viz str. 12
** díky funkci obtokového ventilu je od 9 l/min vyšší průtokové množství než je výpočtová hodnota (nižší tlaková ztráta).
Průtokové množství při ohřevu z 10°C na 60°C ( 50K).
Rozměry přístroje a přípojek v mm
DHH 12,18, 21, 24, 27 S
1 přípojka teplé vody
2 dolní připevnění na zeď
3 přípojka studené vody
4 el. přípojka pod omítkou ve spodní části
5 el. přípojka nad omítku
6 el. přípojka pod omítkou při výměně za jiný ohřívač
7 připevnění při výměně za přístroj DHA
8 horní připevnění na zeď při nové instalaci
9 připevňovací otvory při výměně jiného přístroje
58
WWW.STIEBEL-ELTRON.CZ
HYDRAULICKY ŘÍZENÝ PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ
DHF..C COMPACT CONTROL
DHF
Krátce a výstižně
• DHF 13, 15, 18, 21, 24 C
• malá výška přístroje (370 mm)
• hydraulicky řízený průtokový ohřívač
• control-ventil pro kompenzaci kolísání
tlaku
• dva výkonové stupně
• trubkové topné těleso
pro méně tvrdou vodu
• šroubovatelné připojení vody
nad i pod omítkou, trojcestný
kuželový ventil, při připojení
nad omítkou možnost použití
odběrových baterií WKMD nebo
WBMD
• elektrické připojení ve spodní části
přístroje
WWW.STIEBEL-ELTRON.CZ
Popis přístroje
DHF 13, 15, 18, 21, 24 C compact control
Hydraulicky řízený průtokový ohřívač
pro zásobování více odběrových míst.
Trubkové topné těleso v tlakuvzdorném
měděném plášti, použitelné pro méně
tvrdé vody (rozsah použití viz. technické údaje, max.teplota vstupní vody max.
25°C). Hydraulická regulace spíná automaticky v závislosti na průtoku dvoustupňové topné těleso. Přepínačem lze
ručně potlačit sepnutí max.výkonu. Elektrické připojení je provedeno ve spodní
části ohřívače. Control-ventil zajišťuje
kompenzaci kolísání tlaku a tím téměř
konstantní výstupní teplotu vody. Ventil omezuje průtokové množství a tím
zaručuje dostatečné teplotní navýšení
i v zimním období. Požadovanou teplotu
vody lze nastavit odběrovými bateriemi.
Instalace s běžně dostupnými tlakovými
odběrovými bateriemi. Při použití pákových baterií dbejte údajů v montážních
návodech. Šroubovatelné připojení vody
nad i pod omítkou se skrčením studené
vody.
Zvláštní příslušenství na str. 62-63
• nástěnné baterie (WKMD, WBMD)
• montážní sada pro připojení
nad omítkou
Plastové rozvody vody
Přístroj DHF..C není vhodný pro použití
platového teplovodního rozvodu. Pokud je pro připojení studené vody použit plastový rozvod, musí být na cca.1 m
délku použita kovová trubka.
59
TECHNICKÉ ÚDAJE
Typ
objednací číslo
barva
kryt (materiál)
plášť topného válce (materiál)
příp. provozní přetlak
MPa
jmenovitý objem
l
vod. přípojka (vnější závit.)
rozsah použití pro vodu:
suma alkal. zemin
mol/m3
elektrická vodivost
mS/m
elektrický odpor
 cm
max. teplota vstupní vody
°C
výkon množství teplé vody (smíšená voda)
při  28 K a jmenovitém výkonu
l/min
částečný výkon
kW
stupeň I
stupeň II
zapínací průtok
stupeň I
stupeň II
tlaková ztráta
bar
průtokové množství
l/min.
omezovač průtoku
l/min.
hmotnost
kg
elektrické krytí
elektrická přípojka
DHF 13 C
07 43 01
bílá
umělá hmota
měď
1 (10 bar)
0,6
G 1/2
DHF 15 C
07 43 02
bílá
umělá hmota
měď
1 (10 bar)
0,6
G 1/2
DHF 18 C
07 43 03
bílá
umělá hmota
měď
1 (10 bar)
0,6
G 1/2
DHF 21 C
07 43 04
bílá
umělá hmota
měď
1 (10 bar)
0,6
G 1/2
DHF 24 C
07 43 05
bílá
umělá hmota
měď
1 (10 bar)
0,6
G 1/2
≤2,5
≤14
2 (středně tvrdá)
≤20
≤2,5
≤14
2 (středně tvrdá)
≤20
≤2,5
≤14
2 (středně tvrdá)
≤20
≤2,5
≤14
2 (středně tvrdá)
≤20
≤2,5
≤14
2 (středně tvrdá)
≤20
6,8
7,7
9,2
10,7
12,3
6,6
13,2
7,5
15
9
18
10,5
21
12
24
>3
>4,5
0,55
4,3
6,5
4,0
>3,2
>4,5
0,55
4,8
6,5
4,0
>3,5
>5,9
0,6
5,5
7,0
4,0
>3,8
>6,4
0,6
6,0
7,5
4,0
>4,4
>7,6
0,7
6,5
8,0
4,0
3/PE-400 V
3/PE-400 V
IP 24 (proti stříkající vodě)
3/PE-400 V
3/PE-400 V
3/PE-400 V
Rozměry přístroje a přípojek v mm
15 mm
DHF 13, 15, 18, 21, 24 C
220 mm
140 mm
12 mm
130 mm
100 mm
370 mm
323 mm
5
100 mm
1
60
G½
17 mm
35 mm
30 mm
2
3
35 mm
141 mm
1 přípojka teplé vody
2 dolní připevnění přístroje
3 přípojka studené vody
4 el. přípojka pod omítku
5 nástěnný držák
4
WWW.STIEBEL-ELTRON.CZ
PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE
ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
instalační příslušenství
umístění
typ
objednací číslo
zobrazení
LR 1-A
00 17 86
Technické údaje
provedení 9..39A spínací proud
< 7,6 A
stručný popis obrázku viz též
Technické údaje "Armatury"
pro přístroj
odpojovači relé pro přednostní
zapojení ve spojení s akum. kamny
apod.; pro průtok, ohřívače
do příkonu 27 kW
DHH, DHF..C, DHE, DHB-E Δ
WWW.STIEBEL-ELTRON.CZ
61
ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
MONTÁŽNÍ SADA POTRUBÍ PRO DHH, DHB-E, DHF, DHE
montážní sada potrubí - montáž přístroje pod místem odběru
objednací pro
popis
číslo
přístroj
07 05 65
DHH
Použitím této montážní sady je možné upravit standardní přístroj na přístroj
DHB-E
instalovaný pod místem odběru s vodovodní přípojkou nad přístrojem. MonDHE
tážní sada je umístěna ve volném prostoru mezi zdí a zadní stěnou přístroje.
Slouží k připojení studené a teplé vody ke stávajícím rohovým ventilům
a umožní tak montáž přístroje pod umyvadlo nebo dřez. Přípojka G3/8 pro
měděnou trubku 10 mm.
montážní sada potrubí - montáž přístroje s předsazením
objednací pro
popis
číslo
přístroj
22 02 90
DHE
Sada (vč. univerz, montážního rámu) umožňuje vertikální posunutí přístroje
DHH
proti vodovodní přípojce o cca 90 mm směrem dolů. Elektrické krytí se mění
DHB-E
na IP 24. Rozměry montážního rámu: 466 x 210 x 30 mm (v x š x h). Hloubka
přístroje se tak zvyšuje o 30 mm.
montážní sada potrubí - pro výměnu plynového ohřívače vody za el. ohřívač DHB
objednací pro
popis
číslo
přístroj
22 05 10
DHH
Tato montážní sada umožní instalaci el. ohřívače na stávající přípojky
DHE
k plynovému ohřívači. Montážní sada zaměňuje uvnitř el. ohřívače vodovodní
DHB-E
přípojky (SV vlevo a TV vpravo). Vodovodní šroubované přípojky G1/2
s automatickým uzávěrem studené vody.
montážní sada potrubí - DHB násuvné provedení
objednací pro
popis
číslo
přístroj
15 98 76
DHE
Pomocí této sady lze novými přístroji DHE, DHB-E nahradit ohřívač DHB
DHB-E
s násuvným připojením.
DHH
přípojky pro násuvné provedení
montážní sada potrubí - DHB násuvné provedení
objednací pro
popis
číslo
přístroj
07 40 19
DHE
Pomocí této sady lze novými přístroji DHE, DHB-E nahradit ohřívač DHB
DHB-E
s násuvným připojením.
DHH
montážní sada připojení nad omítku
62
montážní sada - připojení nad omítkou
objednací pro
popis
číslo
přístroj
07 40 19
DHE
Montážní sada nutná pro montáž přístrojů nad omítkou.
DHB-E
Sestává se z:
DHH
- 2 ks záslepek 1/2"
DHF..C
- letovaného šroubení 1/4" x 12 mm
- těsnění
22 23 80
Sestává se z:
- 2 ks záslepek 1/2"
- letovaného šroubení 1/4" x 15 mm
- těsnění
22 23 81
Sestává se z:
- 2 ks záslepek 1/2"
- letovaného šroubení 1/4" x 16 mm
- těsnění
WWW.STIEBEL-ELTRON.CZ
TLAKOVÉ STOJATÉ ZÁSOBNÍKY
KONSTRUKCE, FUNKCE, INSTALACE
WWW.STIEBEL-ELTRON.CZ
63
INSTALACE
STOJATÉ ZÁSOBNÍKY 200.. 1000 LITRŮ
Vodovodní instalace
Stojatý zásobník by měl být instalován
v blízkosti odběrového místa, ze kterého
se nejčastěji odebírá teplá voda. Věnujte
pozornost hmotnosti naplněného zásobníku, vodovodní přípojce podle ČSN
a předpisům zásobujícího vodárenského
závodu. Ocelový zásobník je konstruován
pro provozní přetlak do 0,6 MPa, který
nesmí být překročen. Protože tlak vody
v potrubí kolísa, je nutné při provozním
tlaku přesahujícím 0,48 MPa instalovat
redukční ventil. Při instalaci centrální
termostatické armatury by měla být ve
vodovodní přípojce studené vody instalována tato armatura ve směru toku za
redukčním ventilem.
Instalace přípojky
Propláchnout potrubí, namontovat armatury, vypouštěcí kohout nasadit na
nejhlubší místo, pojistný ventil R 3/4
se spouštěcím tlakem 0,6 MPa umístit
nahoře nad stojatým zásobníkem, takže
může být vyměněn bez jeho vyprázdnění. Při instalaci více stojatých zásobníků
je zapotřebí každý elektricky vytápěný
stojatý zásobník vybavit pojistným ventilem.
Odvzdušňovací vedení musí velikostí
odpovídat výstupnímu průřezu pojistného ventilu, nesmí mít více než 2 ohyby
a může mít délku nanejvýš 2 m. Jestliže
z naléhavých důvodů musí mít více než 2
ohyby nebo být delší než 2 m, musí mít
celé odvzdušňovací potrubí větší jmenovitý průřez. Více než 3 ohyby, stejně
tak jako celková délka větší než 4 m jsou
nepřípustné. Konec odvzdušňovacího
potrubí musí ústit 20 až 40 cm nad vypouštěcím zařízením odtokovou výlevkou
uvnitř budovy a musí být viditelně umístěn. V blízkosti odvzdušňovacího potrubí
pojistného ventilu, nejlépe na samotném
pojistném ventilu musí být připevněna
tabulka s následujícím nápisem:
Cirkulační potrubí
Cirkulační potrubí umožňují dosáhnout
při centrálním zásobení teplou vodou
vyššího komfortu, protože v každém odběrovém místě může být ihned odebírána teplá voda. Rozhodující pro provoz
cirkulačního potrubí jsou vzdálenosti
jednotlivých odběrových míst. Při krátké
délce potrubí, a tím malém objemu vody
v potrubí není instalace cirkulačního potrubí nutná. U stojatých zásobníků, které
jsou vyhřívány během doby nízkého tarifu (např. 8 hodin), se instalace cirkulačního potrubí nedoporučuje.
Elektrická instalace
Věnujte pozornost výrobnímu štítku. Porovnejte napětí, zvolte dostatečný průřez elektrické přípojky a správné pojistky.
Dodržujte platné ČSN a předpisy vašeho dodavatelského rozvodného závodu.
Zásobník teplé vody musí být pevně
připojen na síť trojfázového střídavého
proudu. Po sejmutí krytu připojovacího
prostoru můžete připojit přívodní vedení
na svorkovnici podle schématu zapojení
a příkladů zapojení. Přípojka ochranného vodiče je umístěna vedle svorkovnice.
Zásobník teplé vody musí být navíc odpojitelný od sítě všemi póly s dělící vzdáleností kontaktů alespoň 3 mm. K tomu
účelu je možné instalovat jističe, pojistky
apod.
Uvedení do provozu
První uvedení do provozu a ohřev musí
probíhat pod dohledem odborníka. Zásobník se naplní vodou, zapne se el. proud.
Pak se zásobník vyhřívá.
Odstranění kotelního kamene.
Nepoužívejte žádné čerpadlo pro odstranění vodního kamene. Tím se totiž nejen
očistí topná příruba, ale též se poškodí
ochranná anoda a ochranná vrstva na
vnitřní stěně nádrže. Sejměte kryt prostoru přípojky, uvolněte přírubu, vyjměte ji
a očistěte, odstraňte volné kousky kotelního kamene ze zásobníku. Nasaďte přírubu
a zapojte ji podle schématu. Nasaďte kryt
prostoru přípojky.
Signální anoda.
Stojaté zásobníky řad SHW, SHO AC
a kombinované zásobníky řady SB jsou
běžně vybaveny signální anodou. Na signálním členu signální anody (viditelně
umístěném)je možné provést snadno kontrolu anody bez pracného vyprazdňování
vodovodního potrubí a demontáže součástek stojatého zásobníku.
Při ohřevu vody může z důvodů
bezpečnosti vytékat z odvzdušňovacího potrubí voda! Neuzavírat!
64
WWW.STIEBEL-ELTRON.CZ
SCHÉMA ZAPOJENÍ
SHW..S A SHW.. WS
5
7
7
7
6
6
6
PE
L
N
1/N/PE ~ 230 V
5
PE L1 L2 L3 N
3/N/PE ~ 400 V
WWW.STIEBEL-ELTRON.CZ
PE
L
N
1/N/PE ~ 230 V
PE L1 L2 L3 N
3/N/PE ~ 400 V
7
7
7
6
6
6
PE L1 L2 L3 N
3/N/PE ~ 400 V
PE L1 L2 L3 N
3/N/PE ~ 400 V
65
SCHÉMA ZAPOJENÍ ZÁSOBNÍKŮ
600 A 1000 LITRŮ
term, data
3 poj
4 regulátor teploty
6 kontakt HDO (nízký tarif)
66
(Ie /AC1/70°)
36 kW
3/PE ~ 400V
55 A, 400 V
zn. ABB
B 45
WWW.STIEBEL-ELTRON.CZ
TLAKOVÉ STOJATÉ ZÁSOBNÍKY TEPLÉ VODY
SYSTÉMY ZAPOJENÍ
WWW.STIEBEL-ELTRON.CZ
67
SYSTÉM ZAPOJENÍ
(PROVOZ S VÝMĚNÍKEM TEPLA - REŽIM TOPNÉHO KOTLE)
68
WWW.STIEBEL-ELTRON.CZ
SIGNÁLNÍ ANODA.
STOJATÉ ZÁSOBNÍKY SHW, SHO AC, STOJATÝ KOMBINOVANÝ ZÁSOBNÍK SB
Popis přístroje
Antikorozní tyč je vyrobena ze speciální
slitiny a opatřena testovacím prostorem,
do kterého při stoupající spotřebě anody
vniká vlhkost. Voda vniká otvorem v patici anody do signální vložky: původně
suchý, bílý indikační prvek se zbarví
červeně - nastal čas zkontrolovat anodu
a vyměnit ji.
Indikační prvek signální anody.
Vlevo: nespotřebovaná - bílý.
Vpravo: spotřebovaná - červený.
Sériové signální anody
SHW.. S/WS
obj. č.
typ
18 21 20
SHW 200 S
18 21 21
SHW 300 S
18 21 22
SHW 400 S
18 53 52
18 53 53
SHW 300 WS
SHW 400 WS
SHO AC.
obj. č.
00 14 14
00 33 52
00 42 71
00 14 15
00 33 53
00 40 37
typ
SHO AC 600
SHO AC 600
SHO AC 600
SHO AC 1000
SHO AC 1000
SHO AC 1000
SB..S
obj. č.
18 53 54
18 53 55
07 15 54
07 12 82
typ
SB 302 S
SB 402 S
SB 602 AC
SB 1002 AC
Krátce a výstižně
• signální anodou jsou standardně
vybaveny
- stojatý zásobník SHW
- stojatý zásobník SHO AC
- stojatý kombinovaný zásobník SB
• snadná kontrola anody bez obtížného
vyprazdňování vodovodního potrubí
a demontáže součástek zásobníku
• je možné ji instalovat též
u stávajících zásobníků
WWW.STIEBEL-ELTRON.CZ
69
TLAKOVÉ STOJATÉ ZÁSOBNÍKY TEPLÉ VODY
OBJEM 200, 300, 400 LITRŮ
SHW 300 S
Krátce a výstižně
• standardní vybavení signální
anodou a teploměrem
• vhodný pro zásobení libovolného
počtu odběrových míst
• plynule nastavitelný regulátor teploty
• je možný ekonomicky výhodný provoz
v době nízkého tarifu
• tepelná izolace z materiálu
bez halogenovaných uhlovodíků,
která má nízké tepelné ztráty
• bezproblémové dovybavení
při modernizaci
• kombinace regulátoru s omezovačem
teploty a plným odpojením všemi póly
od sítě
• vyměnitelné měděné topné těleso
70
Popis přístroje
SHW 200, 300, 400 S
Tlakové zásobníky teplé vody z ocele,
opatřené uvnitř speciálním smaltem
a antikorozní tyčí, pro zásobování více
odběrových míst teplou vodou v domácnosti, průmyslu a zemědělství. Standardní vybavení signální anodou a teploměrem. Tepelná izolace z materiálu
neobsahujícího halogenované uhlovodíky s malými tepelnými ztrátami (vrstva
50 mm přímo nanesené pěnové hmoty),
plášť z umělé hmoty. Univerzální příruba
pro dvouokruhový/ jednookruhový provoz, s hluboko uloženými samostatně
vyměnitelnými měděnými topnými tělesy. Voda v zásobníku je udržována na
nastavené teplotě podle nastavení regulátoru (podle zvolené přípojky). Plynulé nastavení teploty v intervalu od cca
35°C do 85°C, nebo je možné nastavit na
teplotním voliči omezení teploty na 45°C
a 60°C. Kombinace regulátoru s omezovačem teploty, odpojitelnost kontaktů
všemi póly od sítě, automatická ochrana proti mrazu (pokud je přístroj pod
el. napětím), rychlý ohřev (jednorázové
spuštění vestavěným tlačítkem) také přes
dálkové ovládání. Spínač pro výkonové
varianty.
WWW.STIEBEL-ELTRON.CZ
TECHNICKÉ ÚDAJE
Typ
objednací číslo
plášť z um. hmoty (barva)
nádrž (materiál)
jmenovitý objem
množství smíšené vody 40°C(15°C/65°C)
pohotovostní spotřeba proudu při 65°C/24h
vodovodní přípojka (vnější závit)
cirkulační přípojka (vnější závit)
vnější průměr příruby
průtokové množství (max.)
jmenovitý přetlak
hmotnost (prázdný)
elektrické krytí
el. přípojka pro tyto výkony
(jednookruhová/dvouokruhová)
I
I
kWh
mm
l/min
MPa
kg
SHW 200 S
18 21 20
perlově bílá
ocel, speciálně smaltovaná
200
397
1,5
G1
G 1/2
210
30
0,6
75
IP 24 (krytí proti stříkající vodě)
SHW 300 S
18 21 21
perlově bílá
ocel, speciálně smaltovaná
300
590
1,9
G1
G 1/2
210
38
0,6
95
IP 24 (krytí proti stříkající vodě)
SHW 400 S
182122
perlově bílá
ocel, speciálně smaltovaná
400
792
2,25
G1
G 1/2
210
45
0,6
126
IP 24 (krytí proti stříkající vodě)
dvouokruhové
2/4; 4/4 kW, 1/N/PE~230 V
2/6; 3/6; 4/6; 6/6 kW, 3/N/PE~400 V
jednookruhové
2; 4; 1/N/PE~230 V
2; 3; 4; 6 kW, 3/N/PE~400 V
Rozměry přístroje a přípojek v mm
Fa
b
c
e
h±10
k
p
m
n
ø
G1
ø
SHW 200 S
630
SHW 300 S
700
SHW 400 S
750
730
340
430
1570
1035
350
60
80
815
365
490
1585
1040
390
55
75
865
375
540
1755
1160
410
55
75
1 přípojky G 1 např. pro cirkulaci
2 přepravní ochrana
3 signální anoda
4 el. topná příruba
5 kabel, průchodky PG 16 a 13,5 pro el.připojení
6 přípojka teplé vody G 1
7 nádrž se spec. emailem
8 tepelná izolace
Součásti dodávky:
9 přípojka studené vody G 1 s plochým těsněním
WWW.STIEBEL-ELTRON.CZ
71
TLAKOVÉ STOJATÉ ZÁSOBNÍKY TEPLÉ VODY
OBJEM 300 A 400 LITRŮ S TEPELNÝM VÝMĚNÍKEM
SHW 300 S
Krátce a výstižně
• standardní vybavení signální
anodou a teploměrem
• vhodný pro zásobení libovolného
počtu odběrových míst
• plynule nastavitelný regulátor teploty
• je možný ekonomicky výhodný provoz
v době nízkého tarifu
• tepelná izolace z materiálu
bez halogenovaných uhlovodíků,
která má nízké tepelné ztráty
• snadné dovybavení při modernizaci
• možnosti kombinace při zimním
provozu s topným zařízením vzhledem
k vestavěnému tepelnému výměníku
• kombinace regulátoru s omezovačem
teploty a plným odpojením všemi póly
od sítě
• vyměnitelná měděná topná tělesa.
72
Popis přístroje
SHW 300 WS, SHW 400 WS
Tlakové zásobníky teplé vody z ocele,
opatřené uvnitř speciálním smaltem
a antikorozní tyčí, s vestavěným tepelným výměníkem (režim topného kotle),
pro zásobení více odběrových míst teplou vodou v domácnosti, průmyslu a zemědělství. Standardní vybavení signální
anodou a teploměrem. Tepelná izolace
z materiálu neobsahujícího halogenované uhlovodíky s malými tepelnými ztrátami, (75 mm přímo nanesené pěnové
hmoty), opláštění s horním a dolním
krytem. Univerzální příruba pro dvouokruhový/jednookruhový provoz, s hluboko uloženými, samostatně vyměnitelnými topnými tělesy. Voda je udržována na
nastavené teplotě v závislosti na nastavení regulátoru (podle zvolené přípojky).
Plynulé nastavení teploty v intervalu od
cca 35°C do 85°C, neboje možné omezení teploty na teplotním voliči na 45°C
a 60°C. Kombinace regulátoru s omezovačem teploty, odpojitelnost kontaktů
všemi póly, automatická ochrana proti
mrazu (pokud je přístroj pod el. napětím), rychlý ohřev (jednorázové spuštění
vestavěným tlačítkem) též prostřednictvím dálkového ovládání. Spínač pro výkonové varianty. Teplotní regulátor pro
režim topného kotle.
WWW.STIEBEL-ELTRON.CZ
TECHNICKÉ ÚDAJE
Typ
objednací číslo
opláštění (barva)
nádrž (materiál)
jmenovitý objem
množství smíšené vody 40°C (1 5°C/65°C)
pohotovostní spotřeba proudu při 65°C/24h
vodovodní přípojka (vnější závit)
cirkulační přípojka (vnější závit)
přípojka regulátoru teploty (vnější závit)
vnější průměr přírub
průtokové množství (max.)
jmenovitý přetlak
hmotnost (prázdný)
elektrické krytí
el. přípojka pro tyto výkony
(dvouokruhová/jedno okruhová)
Údaje pro tepelný výměník SHW...WAC
topná plocha tepelného výměníku
přípojka topení (vnější závit)
provozní přetlak
objemový tok
tlaková ztráta tepelného výměníku
topný výkon tepelného výměníku
při primární teplotě:
(střední rozdíl teplot A6 30K)
l
I
kWh
mm
l/min
MPa
kg
m2
MPa
l/h
kPa
55°C
70°C
80°C
SHW 300 WS
185352
perlově bílá
ocel, speciálně smaltovaná
300
590
1,9
G1
G 1/2
G 1/2
210
38
1
116
IP 24 (krytí proti stříkající vodě)
SHW 400 WS
185353
perlově bílá
ocel, speciálně smaltovaná
400
780
2,25
G1
G 1/2
G 1/2
210
45
1
147
IP 24 (krytí proti stříkající vodě)
2/4; 4/4 kW, 1/N/PE~230 V
2/6; 3/6; 4/6; 6/6 kW, 3/N/PE~400 V
2/4; 4/4 kW, 1/N/PE~230 V
2/6; 3/6; 4/6; 6/6 kW, 3/N/PE~400 V
1,8
G1
1
1000
0,6
17 kW
19 kW
20 kW
Teplotní regulátor RWF 1 N-A (pro režim topného kotle) v provedení SHW...WS
rozsah nastavení
°C 30-90
délka ponoření trubice
mm
280, (Ø 6 mm)
přípojka (vnější závit)
G1/2
SHW 300 W S
„ a
b
c
„ e
h
k
l
m
n
o
p
WWW.STIEBEL-ELTRON.CZ
SHW 400 W S
700
750
815
365
490
865
375
540
1585
1040
390
55
75
505
500
1755
1160
410
55
75
515
500
73
TLAKOVÉ STOJATÉ ZÁSOBNÍKY TEPLÉ VODY
OBJEM 300 A 400 LITRŮ S TEPELNÝM VÝMĚNÍKEM
SHO 600 AC
Krátce a výstižně
• standardní vybavení signální anodou
a teploměrem
• vhodný pro zásobení libovolného
počtu odběrových míst
• plynule nastavitelný regulátor teploty
od 35°C do 85°C
• je možný ekonomicky výhodný provoz
v době nízkého tarifu
• snadné dovybavení při modernizaci
• zásobníky teplé vody do 18 kW
topného výkonu, např. pro koupelny,
sauny, aj.
• vyměnitelná měděná topná tělesa.
74
Popis přístroje
SHO AC 600, SHO AC 1000
dvouokruhové/jednookruhové
provedení.
Tlakové zásobníky teplé vody z ocele,
opatřené uvnitř speciálním smaltem
a antikorozní tyčí, pro zásobení více odběrových míst teplou vodou v domácnosti, průmyslu a zemědělství. Standardní
vybavení signální anodou a teploměrem.
Univerzální příruba pro dvou-/jednookruhový provoz, se samostatně vyměnitelnými topnými tělesy. Voda v nádrži
zásobníku je udržována na nastavené
teplotě v závislosti na nastavení regulátoru (podlezvolené přípojky). Plynulé
nastavení teploty v intervalu od cca 35°C
do 85°C, nebo jemožné omezení teploty
na teplotním voliči na 60°C. Dva vestavěné stykače, pojistný omezovač teploty,
automatická ochrana proti zamrznutí
(pokud je přístroj pod el.napětím), rychlý
ohřev (jednorázové spuštění vestavěným
tlačítkem) též prostřednictvím dálkového
ovládání, spínač pro výkonové varianty.
Zvláštní příslušenství: Tepelná izolace
z pěnové hmoty s pláštěm z umělé hmoty. SHO AC 600 (obj. č. 00 33 52)
Dvouokruhové/jednookruhové provedení, výkon 6/12 nebo 12/ 12 kW.
SHO AC 1000 (obj. č. 00 33 53)
Dvouokruhové/jednookruhové provedení, výkon 9/18 nebo 18/18 kW.
Popis přístroje
SHO AC 600, SHO AC 1000
jednookruhové provedení.
Tlakové zásobníky teplé vody z ocele,
opatřené uvnitř speciálním smaltem
a antikorozní tyčí, pro zásobení více odběrových míst teplou vodou v domácnosti, průmyslu a zemědělství. Standardní
vybavení signální anodou a teploměrem. Příruba pro jednookruhový provoz,
se samostatně vyměnitelnými topnými
tělesy. Voda v nádrži zásobníku je udržována na nastavené teplotě v závislosti
na nastavení regulátoru. Plynulé nastavení teploty v intervalu od cca 35°C
do 85°C, neboje možné omezení teploty na teplotním voliči na 60°C. Pojistný
omezovač teploty, automatická ochrana
proti zamrznutí (pokud je přístroj podél,
napětím).
Zvláštní příslušenství: Tepelná izolace
z pěnové hmoty s pláštěm z umělé hmoty. SHO AC 600 (obj. č. 00 14 14)
Jednookruhové provedení, výkon 7,5 kW.
SHO AC 1000 (obj. č. 00 14 15)
Jednookruhové provedení, výkon 12 kW.
WWW.STIEBEL-ELTRON.CZ
TECHNICKÉ ÚDAJE
Typ
objednací číslo
nádrž (materiál)
jmenovitý objem
l
množství smíšené vody 40°C(15°C/65°)
I
pohotovostní spotřeba proudu při 65°C/24h kWh
(s tepelnou izolací 100 mm)
vodovodní přípojka (vnější závit) dole/nahoře
vnější průměr příruby
mm
průtokové množství (max.)
l/min
jmenovitý přetlak
MPa
hmotnost (prázdný)
kg
elektrické krytí
přípojka pro tyto výkony
SHO AC 600
00 14 14
ocel, speciálně smaltovaná
600
1060
SHO AC 600
00 33 52
SHO AC 1000
00 14 15
SHO AC 1000
00 33 53
600
1060
1000
1860
1000
1860
5,7
5,7
280
70
0,6
228
280
70
0,6
228
jednookruhová
12 kW
3/PE-400 V
dvouokruhová
9/18 kW
18/18 kW
3/PE-400 V
jednookruhová
9; 18 kW
3/N/PE-400 V
4,6
4,6
G 1 1/2/G 2
280
280
50
50
0,6
0,6
160
160
IP 24 (krytí proti stříkající vodě)
jednookruhová
dvouokruhová
7,5 kW
6/12 kW
3/PE-400 V
12/12 kW
3/PE-400 V
jednookruhová
6; 12 kW
3/PE-400 V
Rozměry přístroje a přípojek v mm
a
b
c
eF cca
f
g
h
SHO AC 600
SHO AC 1000
750
1030
530
750
750
1030
530
750
115
1200
1685
115
1200
2525
1 připojení studené vody (vnější závit)
2 topná příruba
3 nádrž
4 příruby G 1/2 (např. pro cirkulaci)
5 tepelná izolace 100 mm
(není součástí dodávky)
6 signální anoda G 1/4
7 připojení teplé vody (vnější závit)
8 signální anoda
9 teploměr
WWW.STIEBEL-ELTRON.CZ
75
TLAKOVÉ STOJATÉ ZÁSOBNÍKY TEPLÉ VODY
SPECIÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ SHW.., SHO AC..
Tepelná izolace 100 mm pro SHO AC 600, SHO AC 1000
WD 611
07 17 30
Vysoce účinná tepelná izolace z pěnového materiálu
neobsahujícího halogenované uhlovodíky, s malými
tepelnými ztrátami včetně pláště z umělé hmoty
(perlově bílý).
Provedení:
- obložení po obvodu 100 mm
- víko 120 mm
Rozměry:
- výška 1800 mm, Ø 950 mm
typ
objednací číslo
zobrazení/stručný popis
pro přístroj
SHO AC 600
SHO AC 1000
typ
RWF 1 N-A
objednací číslo
05 89 90
pro přístroj
SHO AC 600
SHO AC 1000

WD 1011
07 17 31
Vysoce účinná tepelná izolace z pěnového materiálu
neobsahujícího halogenované uhlovodíky,
s malými tepelnými ztrátami včetně pláště z umělé
hmoty (perlově bílý).
Provedení:
- obložení po obvodu 100 mm
- víko 120 mm
Rozměry:
- výška 2640 nm, Ø 950 mm

Teplotní regulátor (automatické spínání rychlého ohřevu) pro stojaté zásobníky
použitelný pro přístroj
popis
200-1000 l
Teplotní regulátor ve spojení s elektrickou
topnou přírubou (dvouokruhové provedení)
pro automatické spínání rychlého ohřevu (provoz
při VT) v závislosti na spotřebě vody. Montáž
do hrdla cirkulační trubky.
Technické údaje:
nastavitelnost od 30°C do 90°C
hloubka ponoru: délka 280 mm, Ø 6 mm
přípojka G 1/2 (vnější závit)


Náhradní sondy
Signální článkové anody pro stojaté zásobníky, vestavitelné i při nízké výšce stropu
propřístroj
popis
objednací číslo
šroubovací přípojka G 3/4
SHW 200-400, SB 302-402
14 34 98
šroubovací přípojka G 1 1/4
SHO AC 600-1000, SB 602-1002
14 34 99
 - potřebné, není však součástí dodávky přístroje
76
WWW.STIEBEL-ELTRON.CZ
TLAKOVÉ KOMBINOVANÉ STOJATÉ ZÁSOBNÍKY
TEPLÉ VODY A PŘÍSLUŠENSTVÍ
WWW.STIEBEL-ELTRON.CZ
77
TLAKOVÉ STOJATÉ ZÁSOBNÍKY TEPLÉ VODY
KOMBINOVANÉ 300.. 1000 LITRŮ
SB 302 S
Krátce a výstižně
• standardní vybavení signální anodou
a teploměrem
• zásobník pro domácnost i průmysl
• vhodný pro zásobení libovolného
počtu odběrových míst
• snadné dovybavení při modernizaci
• možnosti kombinací:
- elektrická topná tělesa
k našroubování zapojení
1 - 6 kW (volitelné)
- elektrické topné příruby
každá příruba Ø 210 mm 2 až 12 kW
každá příruba Ø 280 mm 9 až 36 kW
- tepelné výměníky
- provozní režim topného kotle,
též solární režim
- provoz v režimu s chladivém
• tepelná izolace z materiálu
bez halogenovaných uhlovodíků,
která má nízké tepelné ztráty
- SB 302-402 S vrstva 75 mm přímo
nanesená
- SB 602-1002 AC zvláštní
příslušenství měkká pěna 100 mm.
78
Popis přístroje
SB 302, 402 S
Tlakové zásobníky teplé vody z ocele,
opatřené uvnitř speciálním smaltem
a antikorozní tyčí, pro zásobení více
odběrových míst teplou vodou v domácnosti, dílnách a průmyslu. Kompletní
opláštění vč. spodního a horního krytu.
Standardní vybavení signální anodou
a teploměrem. Tepelná izolace z materiálu bez halogenovaných uhlovodíků,
která má nízké tepelné ztráty (přímo
nanesená pěnová vrstva 50 mm), plášť
z plastu. Závitové přípojky v horní třetině
pro cirkulaci, našroubovatelná elektrická topná tělesa (BGC) a teploměr jsou
tlakuvzdorně utěsněny. Dva přírubové
otvory (s prachotěsnými ochrannými
kryty) v dolní části pro osazení tepelným
výměníkem (provoz v režimu s chladivém, v solárním režimu nebo v režimu
topného kotle) a/nebo elektrickou topnou přírubou, též zaslepovací příruba.
Zvláštní příslušenství:
zaslepovací příruba, tepelný výměník
a elektrická topná příruba.
Popis přístroje
SB 602,1002 AC
Tlakové zásobníky teplé vody z ocele,
opatřené uvnitř speciálním smaltem
a antikorozní tyčí, pro zásobení více odběrových míst teplou vodou v domácnosti,
dílnách a průmyslu. Standardní vybavení
signální anodou a teploměrem. Závitové přípojky v horní třetině pro cirkulaci,
našroubovatelné elektrické topné těleso (BGC) a teploměr jsou tlakuvzdorně
utěsněny. Dva přírubové otvory (s prachotěsnými ochrannými kryty) v dolní
části pro osazení tepelným výměníkem
(provoz v režimu s chladivém, v solárním
režimu nebo v režimu topného kotle) a/
nebo elektrickou topnou přírubou, též
slepá příruba. Osazení a vybavení stojatého kombinovaného zásobníku je provedeno podle požadavků.
Zvláštní příslušenství:
tepelná izolace z materiálu bez halogenovaných uhlovodíků s pláštěm z umělé
hmoty, zaslepovací příruba, tepelný výměník a elektrická topná příruba.
WWW.STIEBEL-ELTRON.CZ
TECHNICKÉ ÚDAJE
Typ
objednací číslo
jmenovitý objem
I
nádrž (materiál)
vodovodní přípojka (vnější záv nahoře/dole)
přírubové otvory (počet)
vnější průměr příruby
mm
průtokové množství (max.)
l/min
jmenovitý přetlak
MPa
hmotnost (prázdný)
kg
rozměry
a
mm
b
mm
c
mm
d
mm
e
mm
f
mm
mm
g1)
h
mm
i
mm
mm
k2)
n
mm
Ø0
mm
1)
SB 302 S
18 53 54
300
ocel, speciálně smaltovaná
G 1/G 1
2
210
38
1
95
550
700
360
350
1025
1040
-1585
390
530
55
490
SB 402 S
18 53 55
400
ocel, speciálně smaltovaná
G 1/G 1
2
210
45
1
126,5
600
750
375
350
1145
1160
-1755
410
580
55
540
SB 602 AC
07 15 54
600
ocel, speciálně smaltovaná
G 11/2/G2
2
280
50
1
160
750
950*
530
350
1150
1200
1800
1685
-790
115
690
SB 1002 AC
07 12 82
1000
ocel, speciálně smaltovaná
G 11/2/G2
2
280
70
1
228
750
950*
530
350
1790
1840
2640
2525
-790
115
690
rozměr tepel, izolace WD 612, 1012 (zvláštní příslušenství)
2) max. ponorná hloubka zvláštního příslušenství
Rozměry přístroje a přípojek v mm
1 přívod studené (vnější závit):
u SB302-402 S přívodní trubka G1
s těsněním příruby
2 přípojka teplé vody (vnější závit)
3 indikační prvek ochranné anody
4 ochranná anoda
5 příruba G 1 (vnější závit)
6 hrdlo G 1 (vnitřní závit) pro montáž
šroubovatelného topného tělesa BGC
(sériově zaslepeno)
7 teploměr
8 tepelná izolace
- SB 302-402 S s přímo nanášenou tepelnou
izolací
- SB 602-1002 S jako zvláštní příslušenství
9 ocelová nádrž se speciálním emailem
WWW.STIEBEL-ELTRON.CZ
79
SPECIÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
SB 302..1002
typ
objednací číslo
zobrazení/stručný popis
pro přístroj
SB 602 AC
SB 1002 AC

SB 302-402
SB 602-1002
SB 302-402
SB 602-1002
Tepelný výměník pro stojaté kombinované zásobníky
Topný tepelný výměník pro stojaté kombinované zásobníky SB 302 až 1002
Tepelný výměník (typ WTW) pro přípravu teplé vody ve spojení s režimem topného kotle. Tepelný výměník
a termostat s ochrannou trubkou se instalují s těsněním na přírubovou desku a používají se pro vestavění
do stojatých kombinovaných zásobníků. Do kompletace dodávky patří šroubení, izolační objímka, termostat
pro řízení čerpadla topného okruhu a krycí víko s tepelnou izolací.
WTW 21/13
WTW 28/23
WTW 28/18
07 60 62
07 60 99
07 60 98
Technické údaje WTW 21/13
Technické údaje WTW 28/23
Technické údaje WTW 28/18
příruba Ø 210 mm (vnější)
příruba Ø 280 mm (vnější)
příruba Ø 280 mm (vnější)
tepelný výměník
Ø cca140 mm tepelný výměník
Ø cca140 mm
Ø cca170 mm tepelný výměník
materiál:
měď
materiál:
měď
materiál:
měď
hloubka ponoru:
410 mm
hloubka ponoru:
540 mm
hloubka ponoru:
440 mm
přípojka:
G1
přípojka:
G1
přípojka:
G1
plocha:
1,3 m2 topný plocha:
plocha:
2,3 m2
1,8 m2
výkon:
12 kW*
topný výkon:
15 kW*
topný výkon:
17 kW*
tlaková ztráta:
30 Pa
tlaková ztráta:
12 Pa
tlaková ztráta:
28 Pa
objemový tok:
0,7 m3/hod objemový tok:
1,0 m3/hod objemový tok:
1,4 m3/hod
provozní přetlak:
1,5 MPa
provozní přetlak:
1,5 MPa
provozní přetlak:
1,5 MPa
(vnitřní)
(vnitřní)
(vnitřní)
hmotnost:
10 kg
hmotnost:
10 kg
hmotnost:
10 kg
objem:
0,71
objem:
1,41
objem:
1,71



zobrazení/stručný popis
typ
objednací číslo
zobrazení/stručný popis
pro přístroj
WD 1012
07 17 33
vysoce účinná tepelná izolace z pěnového materiálu
neobsahujícího halogenované uhlovodíky, s malými
tepelnými ztrátami včetně pláště z umělé hmoty
(perlově bílý)
Provedení:
- obložení po obvodu 100 mm
- víko 120 mm
Rozměry:
- výška 2640 mm
- Ø 950 mm
Zaslepovací příruby pro stojaté kombinované zásobníky SB 302 až 1002
B21
B28
07 61 02
07 61 03
zaslepovací příruba (zevnitř smaltovaná)
zaslepovací příruba (zevnitř smaltovaná)
pro volitelné utěsnění přírubového otvoru
pro volitelné utěsnění přírubového otvoru
Provedení:
Provedení:
- vnější průměr 210 mm
- vnější průměr 280 mm
- šroubení s izolační objímkou
- šroubení s izolační objímkou
- těsnění
- těsnění
- krycí víko s tepelnou izolací
- krycí víko s tepelnou izolací


typ
objednací číslo
pro přístroj
Tepelná izolace pro stojaté kombinované zásobníky
Tepelná izolace 100 mm pro SB 602 AC, SB1002AC
WD 612
07 17 32
vysoce účinná tepelná izolace z pěnového materiálu
neobsahujícího halogenované uhlovodíky, s malými
tepelnými ztrátami včetně pláště z umělé hmoty
(perlově bílý)
Provedení:
- obložení po obvodu 100 mm
- víko 120 mm
Rozměry:
- výška 1800 mm
- výška 1800 mm, Ø 950 mm

* - topný výkon při teplotě vstupní vody 70°C a středním rozdílu teplot  30K
 - potřebné, není však součástí dodávky přístroje
• - alternativní, není však součástí dodávky přístroje
80
WWW.STIEBEL-ELTRON.CZ
TEPELNÝ VÝMĚNÍK
CHLADIVA PRO STOJATÉ KOMBINOVANÉ ZÁSOBNÍKY SB 302 AŽ 1002
Tepelný výměník (typ WTWS) pro přípravu teplé vody v kombinaci
s režimem provozu s chladivém
typ
objednací číslo
zobrazení/stručný popis
pro přístroj
SB 302-402 S
SB 602-1002 AC
Tepelný výměník chladivá, instalovaný na přírubové ploše pomocí těsnění, je vhodný pro vestavění
do kombinovaného zásobníku teplé vody. Měděná trubka se dvěma stěnami, která je z vnější strany
pocínována (pojistná trubka s ukazatelem netěsnosti) a ze strany chladivá (vysušeného, vyčištěného)
naplněná ochranným plynem a uzavřena. Potrubní vedení chladivá je připájeno (vnitřní pájení).
K dodávanému kompletu patří šroubení a krycí víko s tepelnou izolací.
WTFS 28/23
WTFS 21/13
07 21 18
07 21 19
Technické údaje WTFS 28/13
Technické údaje WTFS 21/13
příruba Ø 280 mm (vnější)
příruba Ø 210 mm (vnější)
tepelný výměník
Ø cca 140 mm
tepelný výměník
Ø cca 170 mm
materiál:
měď
materiál:
měď
hloubka ponoru:
540 mm
hloubka ponoru:
410 mm
připojovací trubka:
14,3 mm (vnitřní)
připojovací trubka:
12 mm (vnitřní)
plocha:
2,32 m2
plocha:
1,25 m2
kondenzační výkon:
5,5 kW (=25 K) kondenzační výkon:
10,2 kW (=25 K)
chladivo/objem:
R 22/0,7 I
chladivo/objem:
R 22/1,4 I
provozní přetlak:
2,8 MPa (vnitřní) provozní přetlak:
2,8 MPa (vnitřní)


Přehled elektrických topných přírub a našroubovatelných topných těles
typ
obj. číslo
vestavitelný pro:
výkon kW
provedení *
hloubka ponoru
mm
vnější Ø příruby
mm
FCR 21/60
071330
SB 302-402 S
2/4 - 4/6
U, D
400
210
FCR 21/120
071331
SB 302-402 S
4;8;12
U, J
400
210
280
FCR 28/120
071332
SB 602-1002 AC
6/12; 12/12
U, D
450
FCR 28/120
000694
SB 602-1002 AC
12
J
320
280
FCR 28/180
071333
SB 602-1002 AC
9/18; 18/18
U, D
320
280
FCR 28/180
000695
SB 602-1002 AC
18
J
320
280
FCR 28/270
000696
SB 602-1002 AC
27
J
320
280
FCR 28/360
001502
SB 602-1002 AC
36
J
320
280
BGC
075115
SB 302-1002
1-6
J
500
G 1 1/2 vnější závit
provedení:
J = jednookruhové provedení závit
D = dvouokruhové provedení
U = univerzální příruba (připojitelná výkonová provedení)
popis FCR str. 95
Teplotní regulátor (automatické spínání rychlého ohřevu) pro stojaté zásobníky
typ
objednací popis
číslo
RWF 1 N-A 05 89 90
Teplotní regulátor ve spojení s elektrickou topnou přírubou (jednookruhové/dvouokruhové provedení) pro automatické spínání rychlého
ohřevu (provoz při VT) v závislosti na spotřebě vody. Montáž do hrdla
cirkulační trubky. Technické údaje: nastavitelnost od 30°C do 90°C.
Hloubka ponoru: délka 280 mm, § 6 mm nebo přípojka G 1/2 (vnější
závit) provedení).
WWW.STIEBEL-ELTRON.CZ
použitelný pro přístroj
SB 302-402 S
s FCR 21/60
SB602- 1002 AC
s FCR 28/120, FCR 28/180
(dvouokruhové provedení)
81
NAŠROUBOVATELNÉ TOPNÉ TĚLESO BGC
SHO 600 AC
Krátce a výstižně
• plynule nastavitelný regulátor teploty
od 35°C do 85°C
• našroubovatelný závit G 1 1/2
• omezení teploty volícím knoflíkem
• výkon volitelný od 1 do 6 kW
• pojistný omezovač teploty plně
odpojitelný všemi póly od sítě
• snadné vestavění s těsněním PTFE
• BGC, obj.č. 075115 s vsuvkou
pro možnost našroubování
přes tepelnou izolaci
Popis přístroje
Našroubovatelné topné těleso pro tlakové přístroje pro přípravu teplé vody
s měděným topným tělesem s dlouhou životností. Standardně je vybaveno
teplotním regulátorem nastavitelným
pomocí otočného voliče na 60°C. Otáčením nebo odstraněním tohoto voliče je
možné omezení teploty na 45760/80°C
Je použitelné pro topná zařízení, zařízení
pro ohřev užitkové vody: teplota je nastavitelná od 10°C do 80°C (v závislosti na
vestavěné poloze). Materiál, závit: CuZn
(mosaz). Topné těleso/ochranné pouzdro: měď. Připojovací závit G 11/2 s těsněním PTFE. Teplotní regulátor s kombinovaným pojistným omezovačem teploty
(odpojitelný všemi póly). Maximální přípustný provozní přetlak 1 MPa.
Poloha vestavby
Rozměry přístroje a přípojek v mm
SB 201-1002 AC, solární zásobníky SBB 300 200/700
výkon
typ
pro
BGC*
075115
SB 3021002
SBB 300 600 plus
SBB
nastavení
teploty
1;2;3;4 a 5,7 kW
1/N/PE ^ 230 V
3 kW;2/PE^400 V
6 kW;3/PE^400 V
hloubka
ponoru
v mm
našroub.
455
G 1 1/2
hloubka
ponoru
v mm
500
našroub.
300/400WP
SBP
200/700
1 vodič teploty
2 vrchní krytka
3 kabelová průchodka PG 21
4 šroubení G 1 1/2A
5 těsnící kroužek PTFE
6 prodloužení závitu G 1 1/2
7 topné těleso
8 regulátor teploty a pojistný omezovač teploty
v ochranné trubce
82
výkon
typ
pro
BGC
003769
pro
TUV a
topná
1;2;3;4 a 5,7 kW
1/N/PE ^ 230 V
3 kW;2/PE^400 V
6 kW;3/PE^400 V
nastavení
teploty
G 1 1/2
WWW.STIEBEL-ELTRON.CZ
TOPNÁ PŘÍRUBA FCR 18.
SPECIÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ: PROTIPŘÍRUBA GF 18
FCR 18
Krátce a výstižně
• vnější průměr příruby 180 mm
• plynulé nastavení teploty regulátorem
od cca 35°C docca 85°C
• vyměnitelné měděné topné těleso
• pojistný omezovač teploty elektrické
krytí IP 24 (proti stříkající vodě)
• poloha pro ochranu proti mrazu
(pokud je přístroj pod el.napětím)
• nastavení teploty ve spínacím
prostoru
Popis přístroje
Topná příruba FCR 18 (jednookruhové
provedení). Elektrická topná příruba
FCR 18 je konstruována pro vodorovné
vestavění do zařízení pro ohřev užitkové
vody a může být použita pro max. provozní přetlak 1 MPa. Pro vestavění topné
příruby musí být zařízení pro ohřev vody vybaveno přírubovým hrdlem, např.
protipřírubou STIEBEL ELTRON GF 18.
Teplotní regulátor je plynule nastavitelný od cca 35°C do cca 85°C (ve spínacím
prostoru). Běžně je nastaven na 60°C
(pevná poloha). Voda v nádrži zásobníku
je udržována na teplotě nastavené na regulátoru. Ochrana proti mrazu (pokud je
přístroj pod el.napětím), pojistný omezovač teploty, vestavěný stykač, ochranný
kryt se dvěma kabelovými průchodkami,
jednotlivě vyměnitelná
měděná topná tělesa, montované přírubové těsnění. Připevňovací šrouby
(M 12) dodává montážní firma. Dodržovat pokyny výrobce zásobníku a normy
ČSN. Montáž do zásobníku z umělé hmoty není přípustná.
Speciální příslušenství:
protipříruba GF 18.
Technické údaje
Topná příruba FCR 18
typ
obj. číslo
vestavitelná do
zásobníku
výkon
provedení
nastavení teploty
hloubka ponoru
(T) mm
průměr příruby
mm
FCR 18/60
00 06 91
při instalaci
6 kW, 3/PE-400V
jednookruhové
uvnitř
325
180
FCR 18/90
00 06 92
při instalaci
9 kW, 3/PE-400V
jednookruhové
uvnitř
325
180
Protipříruba se přivaří do ohřívače teplé vody. Přitom je zapotřebí dát pozor na polohu fixačního
otvoru. Vestavěná poloha topné příruby je určena fixačním kolíkem zasahujícím do otvoru.
Speciální příslušenství
Protipříruba pro FCR 18
typ
obj. číslo
pro přírubu
GF 18
00 16 63
FCR 18/...
Rozměry příruby
WWW.STIEBEL-ELTRON.CZ
Rozměry příruby
83
TOPNÉ PŘÍRUBY FCR 21, FCR 28
SPECIÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ: PROTIPŘÍRUBA GF 28 PRO SPECIÁLNÍ ÚČELY
FCR 21
FCR 28
Krátce a výstižně
• topné příruby s vnějším průměrem
210 a 280 mm
• plynulé nastavení teploty regulátorem
od cca 35°C do cca 85°C
• vyměnitelné měděné topné těleso
• nastavení teploty
- ve spínacím prostoru FCR 28
(jednookruhove)
- zvnějšku FCR21, 28
(mimo FCR 28 jednookruhového)
• krytí IP 24 (proti stříkající vodě).
Popis přístroje
Topné příruby FCR 21, FCR 28
(dvouokruhové/jednookruhové
provedení).
Elektrické topné příruby jsou konstruovány pro vodorovné vestavění do tlakových stojatých zásobníků teplé vody.
Univerzální příruba pro dvouokruhový/
jednookruhový provoz. Teplotní regulátor (volič z vnějšku)plynule nastavitelný
od cca 35°C do cca 85°C, omezení teploty
možné. Voda v nádrži zásobníku je udržována na teplotě nastavené na regulátoru (podle zvolené přípojky). Ochrana
proti mrazu (pokud je přístroj pod el. napětím), pojistný omezovač teploty, topná
příruba s vestavěným stykačem, spínač
pro výkonové varianty. Tlačítkový spínač
rychlého ohřevu u FCR 21/60, připojitelný tlakový spínač u FCR 28/120 a 28/180
(2/1 okruh). Ochranný kryt se dvěma
kabelovými průchodkami, jednotlivě vyměnitelná měděná topná tělesa, montované přírubové těsnění. Připevňovací
šrouby k přírubě jsou součástí dodávky.
Max. provozní přetlak 1 MPa. Při montáži dodržovat pokyny výrobce zásobníku
a normy ČSN.
Popis přístroje
Topné příruby FCR 21, FCR 28
(jednookruhové provedení).
Elektrické topné příruby jsou konstruovány pro vodorovné vestavění do tlakových
stojatých zásobníků teplé vody. Topná
příruba pro jednookruhový provoz.Teplotní regulátor plynule nastavitelný od
cca 35°C do cca 85°C (ve spínacím prostoru). Běžně je nastaven na 60°C (pevná
poloha). Voda v nádrži zásobníku je udržována na teplotě nastavené na regulátoru. Ochrana proti mrazu (pokud je přístroj pod el.napětím), pojistný omezovač
teploty, topné příruby 12 a 18 kW s vestavěným stykačem, při 27 a 36 kW jsou
vně FCR z hlediska montáže vyžadovány
2 stykače. Ochranný kryt se dvěma kabelovými průchodkami, jednotlivě vyměnitelná měděná topná tělesa, montované
přírubové těsnění, připevňovací šrouby
k přírubě jsou přiloženy. Max. provozní
přetlak 1,0 MPa. Při montáži dodržovat
pokyny výrobce zásobníku a normy ČSN.
Technické údaje - topné příruby FCR 21, 28
typ
obj. číslo
vestavitelný pro:
výkon
provedení*
nastavení
teploty
hloubka
ponoru
vnější
Ø příruby
FCR 21/60
07 13 30
SB 302-402
2/4kW, 1/N/PE~230V 2-4/6 kW, 3/N/PE~400V
U, D
vně
400 mm
210 mm
FCR 21/120
07 13 31
SB 302-402
4kW, 1/N/PE~230V 8kW, 2/N/PE-400V 12 kW, 3/PE~400V
U, J
vně
400 mm
210 mm
FCR 28/120
07 1332
SB 602-1002 AC
6/12 kW, 3/PE~400V 12/12 kW, 3/PE~400V
U, D
vně
450 mm
280 mm
FCR 28/120
00 06 94
SB 602-1002 AC
12 kW, 3/PE~400V
J
uvnitř
320 mm
280 mm
FCR 28/180
07 13 33
SB 602-1002 AC
9/18kW, 3/PE~400V 18/18 kW, 3/PE~400V
U, D
vně
320 mm
280 mm
FCR 28/180
00 06 95
SB 602-1002 AC
18 kW, 3/PE~400V
J
uvnitř
320 mm
280 mm
FCR 28/270
00 06 96
SB 602-1002 AC
27 kW, 3/PE~ 400 V
J
uvnitř
320 mm
280 mm
FCR 28/360
00 15 02
SB 602-1002 AC
36 kW, 3/PE~400 V
J
uvnitř
450 mm
280 mm
Speciální příslušenství
Protipříruba pro FCR 28
typ
obj. číslo
pro topnou přírubu
GF28
00 16 64
FCR 28/...
Rozměry příruby
84
Protipříruba se přivaří do ohřívače teplé vody. Přitom je zapotřebí dát pozor na polohu fixačního
otvoru. Vestavěná poloha topné příruby je určena fixačním kolíkem zasahujícím do otvoru.
Rozměry příruby
WWW.STIEBEL-ELTRON.CZ
BATERIE PRO BEZTLAKOVÉ ZÁSOBNÍKY TEPLÉ VODY
WST-K
WST-W
WKM
WDM
WBM
MES
MESB
MEK
WWW.STIEBEL-ELTRON.CZ
85
FUNKCE BEZTLAKOVÉ BATERIE
Temperační baterie v provedení pro
jednoděrovou montáž pro beztlakové
zásobníky pod odběrné místo
Zásobníkem smí protékat jen tolik studené vody, kolik bude vytékat teplé vody
z baterie. Přívod studené vody musí být
omezen tak, aby v zásobníku nevznikl
přetlak. U zásobníků pod odběrné místo se instaluje do přívodu studené vody
omezovač průtoku.
Během ohřevu nabývá voda na objemu.
Přebytečné množství vody (expandovaná
voda) odkapává z odběrové baterie. Je
to fyzikální nutnost a neznamená to
poruchu baterie. Výjimkou je ohřívač
SNU 5 SL antitropf comfort, u kterého je
expandovaná voda zachycena v malém
zásobníčku.
Směšovací baterie pro nástěnnou
montáž pro beztlakové zásobníky nad
odběrné místo
KALT
W ARM
Odběr studené vody
Odběr teplé vody
Požadovaná výstupní teplota se nastaví
na ventilu pro volbu teploty na odběrové
baterii. Studená voda proudí přes ventil
do zásobníku a vytlačuje teplou vodu do
výtokové trubice baterie.
86
Odběr smíšené vody
Vnitřní nádrž ohřívače je trvale naplněna vodou, není však pod tlakem vodovodního řádu. Pomocí beztlakové
baterie je přístroj trvale spojen s okolní
atmosférou. Provozní přetlak je 0 MPa.
Nádrž beztlakových ohřívačů je zhotovena z plastu. Během ohřevu teplé vody
proudí studená voda přes ventil teplé
vody do nádrže a vytlačuje teplou vodu
do výtokové trubice baterie. Zásobníkem
smí protékat jen tolik studené vody, kolik
bude vytékat teplé vody z baterie. Přívod
studené vody musí být omezen tak, aby
v zásobníku nevznikl přetlak. U zásobníků nad odběrné místo je u odběrové
baterie škrtící klapka, kterou lze omezit
průtok.
Teplota teplé vody v zásobníku může být
plynule nastavena na cca. 35-85°C.
Během ohřevu nabývá voda na objemu.
Přebytečné množství vody (expandovaná
voda) odkapává z odběrové baterie. Je to
fyzikální nutnost a neznamená to poruchu baterie.
WWW.STIEBEL-ELTRON.CZ
FUNKCE BEZTLAKOVÉ BATERIE
Beztlaková páková směšovací baterie
v jednoděrovém provedení pro beztlakové zásobníky pod odběrné místo
Otvírání a zavírání baterie je prováděno
zdvihem a stlačením ovládací páky. Nastavení teploty je prováděno otáčením
páky doleva a doprava.
Odběr studené vody
Ovládací páku baterie nadzdvihněte a pootočte doprava. To způsobí horizontální
a vertikální posun keramického těsnícího
kroužku uvnitř kartuše. Studená voda přitékající z rozvodu je takvedena přímo do
výtokové trubice baterie.
WWW.STIEBEL-ELTRON.CZ
Odběr teplé vody
Ovládací páku baterie nadzdvihněte
a pootočte doleva. To způsobí horizontální a vertikální posun keramického těsnícího kroužku. Studená voda přitékající
z rozvodu je tak v kartuši přesměrována
k zásobníku pod odběrné místo. Tím je
z nádrže vytlačována teplá voda, která je
vedena od přípojky teplé vody ohřívače
k baterii.
Cesta od výtoku baterie k zásobníku je
vždy otevřena a spojuje tak zásobník
s atmosférou.
Odběr smíšené vody
Ovládací páku baterie nadzdvihněte
a pootočte do středové polohy. Část studené vody přitékající z rozvodu je tak vedena přímo do výtokové trubice baterie
a část je v kartuši přesměrována k zásobníku. Tím je z nádrže vytlačována teplá
voda, která je vedena od přípojky teplé
vody ohřívače k baterii. V kartuši baterie
dochází ke smíchání studené a teplé vody. Otáčení ovládací páky doprava nebo
doleva je možno měnit teplotu smíšené
vody.
87
BEZTLAKOVÉ BATERIE PRO BEZTLAKOVÉ ZÁSOBNÍKY
POUŽITÍ PRO UMYVADLO
123 mm
30°
popis
WST-W
07 44 27
temperační baterie pro umyvadlo pro jednoděrovou montáž, otočná výtokova trubice s vyložením
145 mm, výškou výtoku 140 mm s kroužkem pro připevnění řetízku, rapid šroubení, ohebné připojovací
trubičky
MEW
22 24 39
páková baterie pro umyvadlo pro jednoděrovou
montáž, pevná výtokova trubice s perlátorem,
chromovaný povrch
použitelné
pro přístroj
SNU 5 SL
SNU 10 SL
SNU 5 SL
SNU 10 SL
133 mm
objednací č.
110 mm
ø 63 mm
ø 51 mm
35- 50 mm
4- 40 mm
350 mm
500 mm
ø 33,5 mm
49 mm
102 mm
typ
ø 10 mm
G 3/8
G 1 1/4
max. 180 mm
ø 8 mm
88
WWW.STIEBEL-ELTRON.CZ
BEZTLAKOVÉ BATERIE PRO BEZTLAKOVÉ ZÁSOBNÍKY
POUŽITÍ PRO DŘEZ
objednací č.
popis
použitelné
pro přístroj
SNU 5 SL
SNU 10 SL
WST-K
07 44 28
temperační baterie pro dřez pro jednoděrovou
montáž, otočná výtoková trubice s vyložením
165 mm, výškou výtoku 190 mm s kroužkem
pro připevnění řetízku, rapid šroubení, ohebné
připojovací trubičky
MES
22 24 40
páková baterie pro dřez pro jednoděrovou montáž,
otočná výtoková trubice s perlátorem, chromovaný
povrch
SNU 5 SL
SNU 10 SL
MESB
22 24 41
páková baterie s vestavěnou vytažitelnou sprchou
(cca. 600 mm) pro dřez pro jednoděrovou montáž,
možnost přepnutí na sprchový nebo normální režim,
chromovaný povrch
SNU 5 SL
SNU 10 SL
8623.02
typ
216 mm
ø 33,5 mm
157 mm
30°
130 mm
198 mm
85 mm
350 mm
465 mm
0- 40 mm
200 mm
ø 50 mm
G 3/8
ø 8 mm
233 mm
370 mm
530 mm
ø 50 mm
0- 40 mm
M 33
200 mm
142 mm
85 mm
G 3/8
ø 8 mm
G 3/8
WWW.STIEBEL-ELTRON.CZ
89
BEZTLAKOVÉ BATERIE PRO BEZTLAKOVÉ ZÁSOBNÍKY
POUŽITÍ PRO DŘEZ
100 (70) mm60 mm
G 1/2
objednací č.
popis
WKM
22 24 34
dvouokruhová kuchyňská beterie pro nástěnnou
montáž, otočná výtoková trubice, mezikus
s omezovačem průtoku, chromovaný povrch
použitelné
pro přístroj
SN 5 SL
SN 10 SL
SN 15 SL
MEK
22 24 43
páková baterie pro nástěnnou montáž, otočná
výtoková trubice, mezikus s omezovačem průtoku,
chromovaný povrch
SN 5 SL
SN 10 SL
SN 15 SL
VL
00 07 39
dvou kohoutková kuchyňská baterie pro nástěnnou
montáž, otočná výtoková trubice
SN 5 SL
SN 10 SL
SN 15 SL
127 mm
G 1/2
329 mm
100 mm
typ
140 mm
177 mm
160 mm
100 (70) mm 86 mm
G 1/2
103 mm
G 1/2
337 mm
100 mm
131 mm
90
190 mm
WWW.STIEBEL-ELTRON.CZ
BEZTLAKOVÉ BATERIE PRO BEZTLAKOVÉ ZÁSOBNÍKY
POUŽITÍ PRO SPRCHU
35 mm
60 mm
G 1/2
objednací č.
popis
WDM
22 24 35
dvou kohoutková sprchová baterie pro nástěnnou
montáž, kovová sprchová hadice 1500 mm
a sprchová hlavice pro beztlakový provoz,
mezikus s omezovačem průtoku,
chromovaný povrch
MED
22 24 44
páková baterie sprchová baterie pro nástěnnou
montáž, kovová sprchová hadice 1500 mm
a sprchová hlavice pro beztlakový provoz,
mezikus s omezovačem průtoku,
chromovaný povrch
použitelné
pro přístroj
SN 15 SL
G 1/2
113 mm
329 mm
100 mm
typ
140 mm
177 mm
1500 mm
SN 15SL
G 1/2
131 mm
100 (70) mm 86 mm
G 1/2
337 mm
100 mm
90 mm
1500 mm
WWW.STIEBEL-ELTRON.CZ
91
BEZPEČNOSTNÍ SOUSTAVY
PRO TLAKOVÉ ZÁSOBNÍKY TEPLÉ VODY A PRŮTOKOVÉ ZÁSOBNÍKY
100
100
G½
120 -10
70
typ
objednací č.
popis
KV 30
00 08 26
Bezpečnostní soustava pro tlakové přístroje pro
přípravu teplé vody (do max.tlaku 0,48 MPa na
přípojce přístroje) obsahuje:
- pojistný ventil (otevírací přetlak 0,6 MPa),
zpětný ventil
- regulátor množství vody s přípojkou
k manometru G 1/4
- 1 potrubní koleno, 2 růžice na zeď a sifonovou
výlevku s posunovatelnou růžicí.
Uzavíratelná přípojka studené vody G 1/2, přípojka
teplé vody G 1/2, sifonová výlevka G 1 (plastická
hmota), mosazné těleso, chromovaný povrch,
možnost připojení termostatické armatury TA 260
kontrolní značka PA-IX 1870/1
KV 40
00 08 28
Bezpečnostní soustava pro tlakové přístroje pro
přípravu teplé vody (do max.tlaku 1 MPa na přípojce
přístroje) obsahuje:
- pojistný ventil (otevírací přetlak 0,6 MPa)
- redukční ventil (nastavitelný)
- zpětný ventil
- regulátor množství vody s přípojkou
k manometru G 1/4
- 1 potrubní koleno, 2 růžice na zeď a sifonovou
výlevku s posunovatelnou růžicí.
Uzavíratelná přípojka studené vody G1/2, přípojka
teplé vody G1/2, sifonová výlevka G 1 (plastická
hmota), mosazné těleso, chromovaný povrch,
možnost připojení termostatické armatury TA 260
kontrolní značka PA-IX 1870/1
SHZ
30-150 LCD
SHD
SH 10 S
SH 15 Si
KV 307
00 07 57
Bezpečnostní soustava pro tlakové přístroje pro
přípravu teplé vody o obsahu 15 I (do max. tlaku
0,56 MPa na přípojce přístroje) obsahuje:
- pojistný ventil (otevírací přetlak 0,7 MPa)
- omezovač zpětného toku vody
- regulátor množství vody s přípojkou
k manometru G 1/4
- 1 potrubní koleno, 2 růžice na zeď a sifonovou
výlevku s posunovatelnou růžicí.
Uzavíratelná přípojka studené vody G1/2, přípojka
teplé vody G1/2, sifonová výlevka G 1 (plastická
hmota), mosazné těleso, chromovaný povrch,
možnost připojení termostatické armatury TA 260
kontrolní značka PA-IX 1870/1
SH 10 Si
SH 15 S(i)
G½
Ø 14x1
G½
G1
100
Ø 64
9
100
100
G½
G½
120 -10
70
Ø 14x1
G½
G1
100
Ø 64
9
100
70
100
120-10
G½
Ø 14x1
G½
G1
100
Ø 64
9
92
G½
použitelné
pro přístroj
SHZ
30-150 LCD
SHD
WWW.STIEBEL-ELTRON.CZ
BEZPEČNOSTNÍ SOUSTAVY
PRO TLAKOVÉ ZÁSOBNÍKY TEPLÉ VODY A PRŮTOKOVÉ ZÁSOBNÍKY
WWW.STIEBEL-ELTRON.CZ
typ
objednací č.
popis
SVMT
07 34 99
Bezpečnostní soustava pro tlakové přístroje pro
přípravu teplé vody o obsahu 5 nebo 10 I
(do max. tlaku 0,56 MPa na přípojce přístroje)
pro připojení vhodných tlakových armatur obsahuje:
- pojistný ventil (otevírací přetlak 0,7 MPa)
- regulátor množství vody s přípojkou
k manometru G 1/4
- odtokovou výlevku se stavítkem
- ponornou trubku G % (pochromovanou)
s T-kusem pro připojení odtokové výlevky na
pachový uzávěr
- trubky a růžice (trubka = 14x 1 a 10x 1).
- Mosazné těleso, chromovaný povrch.
T-kusy
07 05 58
Rozdělovače pro napojení na bezpečnostní soustavu
SVMT pro připojení druhé vhodné armatury.
Dodávané množství = 2 kusy. Přípojka G 3/8x10 mm.
použitelné
pro přístroj
SHU 5 Si
SHU 10 Si
SHU 5 Si
SHU 10Si
ve spojení
s SVMT
93
94
WWW.STIEBEL-ELTRON.CZ
OSOUŠEČE RUKOU
WWW.STIEBEL-ELTRON.CZ
95
OSOUŠEČE RUKOU
HTE 4 a HTE 5
HTT 4 WS
Krátce a stručně
• odolný plastový kryt u HTE4
• robustní litinová skříňka u HTE5
• osoušení rukou teplým vzduchem
• hygienické, žádný kontakt rukou
• ekologické, žádné odpadky,
žádné čištění
• atraktivní design
• infračervená detekční elektronika
• automatické vypínání
s časovou prodlevou
• osvěžovač vzduchu
• nízká hladina hluku
• ekonomické, malé provozní náklady
Krátce a stručně
• výkonné osoušení rukou (2600 W)
• obzvláště krátký čas osoušení
cca 20 vteřin
• hygienický a šetřící energii
• díky infračervené detekční elektronice
• bezúdržbový a spolehlivý provoz
• snadná montáž
• nárazuvzdorný, UV-odolný plastový
kryt
• barva: bílá
• elektrické krytí IP 23, třída ochrany 11
• osvěžovač vzduchu
(držák a 2 náplně)
Popis přístroje
Automatický osoušeč rukou osouší ruce
velmi účinným způsobem a plně automaticky, aniž by musel být zapínán rukou. Pro svůj hygienický způsob osoušení
rukou a hospodárný provoz se používá
zejména v restauracích, hotelích a školách. Přístroj je spínán optickým sensorem, který při přiblížení rukou uvádí
v činnost topné těleso a ventilátor. Osoušeč nepotřebuje žádné spínací tlačítko.
Pracovní oblast přístroje je ve vzdálenosti 6 až 12 cm pod výstupní mřížkou. Po
oddálení rukou z této oblasti se přístroj
asi po 3 s vypne. Upevnění na stěnu, kryt
z nárazuvzdorné plastické hmoty (HTE 4)
popř. litinový kovový (HTE 5). Přes svůj
vysoký výkon zůstává hladina hluku přístroje nízká 54 dB (A).
Popis přístroje
Výkonově silný osoušeč rukou HTT 4 WS
turbotronic umožňující svým vysokým
průtokem vzduchu obzvláště krátké časy osoušení. Pro svůj hygienický způsob
osoušení rukou a hospodárný provoz se
používají zejména v restauracích, hotelích
a školách. Infračervená detekční elektronika řídíspínání přístroje. Osoušeč rukou
zaručuje ojedinělý design a velmi snadnou montáž. Kryt je zhotoven z nárazuvzdorného plastu odolného vůči UV-záření. Pro osvěžení vzduchu v místnosti jsou
přiloženy dvě náplně a držák pro uchycení
do výstupní vzduchové mřížky.
96
HTE 4 a HTE 5
Krátce a stručně
• výkonné osoušení rukou (2600 W)
• obzvl áště krátký čas osoušení
cca 20 vteřin
• hygienický a šetřící energii díky
infračervené detekční elektronice
• bez údržbový a spolehlivý provoz
• snadná montáž
• robusní kovový litinový kryt
• barva:
HTT 5 WS -práškový lak,
signální bílý RAL 9003
HTT 5 AM - antracitová matná
metalíza
HTT 5 SM - stříbrná matná
metalíza
• elektrické krytí IP 23, třída ochrany 11
• osvěžovač vzduchu (držák a 2 náplně)
Popis přístroje
Výkonově silný osoušeč rukou HTT 5
turbotronic umožňující svým vysokým
průtokem vzduchu obzvláště krátké časy osoušení. Pro svůj hygienický způsob
osoušení rukou a hospodárný provoz se
používají zejména v restauracích, hotelích
a školách. Infračervená detekční elektronika řídí spínání přístroje. Osoušeč rukou zaručuje ojedinělý design a velmi
snadnou montáž. Robusní kryt je zhotoven z hliníkové litiny a opatřen odolným
lakem. Díky dolním zámkovým otvorůmje montáž zjednodušena. Pro osvěžení
vzduchu v místnosti jsou přiloženy dvě
náplně a držák pro uchycení do výstupní
vzduchové mřížky.
WWW.STIEBEL-ELTRON.CZ
TECHNICKÉ ÚDAJE
Typ
objednací číslo
barva
elektrické připojení
rozměry
hmotnost
el. krytí
průtok vzduchu
hlučnost
Typ
objednací číslo
barva
elektrické připojení
rozměry
hmotnost
el. krytí
průtok vzduchu
hlučnost
(V/3/H) mm
kg
m3/h
dB(A)
(V/3/H) mm
kg
m3/h
dB(A)
HTT 4 WS turbotronic
07 44 64
bílá
2,6 KW/230 V, 50/60 Hz
250/238/230
2,7
IP 23/II třída ochrany
250
68
HTE 4 electronic
07 30 07
bílá
1,80KW/230V, 50 Hz
250/238/230
2,5
IP 23/II třída ochrany
146
55
HTE 5 electronic
07 30 08
signální bílá/ RAL 9003
1,8 KW/230 V, 50 Hz
266/257/230
4
IP 23/II třída ochrany
146
55
HTT 5 WS turbotronic
07 44 65
signální bílá/ RAL 9003
2,6 KW/230 V, 50 Hz
266/257/230
4,2
IP 23/II třída ochrany
250
68
HTT 5 AM turbotronic
18 20 52
antracit / metal
2,6 KW/230 V, 50/60 Hz
266/257/230
4,2
IP 23/II třída ochrany
250
68
HTT 5 SM turbotronic
18 20 53
stříbrný / metal
2,6 KW/230 V, 50/60 Hz
266/257/230
4,2
IP 23/II třída ochrany
250
68
Rozměry přístroje, přípojek a minimální vzdálenosti v mm
3 mm
250 mm
175 mm
257 mm
266 mm
3 mm
175 mm
238 mm
Ø6 mm
HTE 5, HTT 5
Ø6 mm
HTE 4, HTT 4
184 mm
16,5 mm
electronic
230 mm
230 mm
96 mm
96 mm
184 mm
16,5 mm
electronic
15 mm
192 mm
WWW.STIEBEL-ELTRON.CZ
15 mm
192 mm
97
TECHNICKÉ INFORMACE | STIEBEL ELTRON
OHŘEV VODY
VYTÁPĚNÍ
OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE
TECHNICKÉ INFORMACE
OHŘEV VODY
OHŘEV VODY
» VYDÁNÍ LEDEN 2009
STIEBEL ELTRON spol. s r. o. | K Hájům 946 | 155 00 Praha 5 | Česká republika
Tel. +420 2 5111 6111 | Tel. +420 2 5111 6130 | Fax +420 2 3551 2122
[email protected] | www.stiebel-eltron.cz | www.tepelna-cerpadla.cz
Download

TI SE Ohrev vody.indd