®
DUMAG
HOREČNATÝ KONCENTRÁT
Zloženie, vlastnosti, vzhľad:
®
DUMAG je roztok dusičnanu horečnatého a dusičnanu amónneho hnedastej farby. Obsahuje dusík v dusičnanovej a
amoniakálnej forme a horčík. Hnojivo obsahuje stopy vápnika, mangánu a železa.
Technická špecifikácia:
obsah celkového dusíka (N)
obsah oxidu horečnatého (MgO)
pH
zvyšok na site 0,5 mm v % hmot.
min. 10 % hmot
min. 8 % hmot.
5,0 - 7,5
0,0 % hmot.
Použitie:
®
DUMAG sa používa ako dvojzložkové priemyselné hnojivo pre pôdy s nízkou až strednou zásobou prijateľného horčíka.
®
®
Môže sa používať priamo ako kvapalné dvojzložkové hnojivo alebo v zmesi s DAM 390. Ak kvapalné hnojivo DAM 390
®
®
obsahuje P2O5 ako inhibítor korózie vytvára po zmiešaní s hnojivom DUMAG zákal a usadeninu. DUMAG sa nemôže
miešať s hnojivami a prípravkami na ochranu rastlín obsahujúcimi fosforečnany a sírany. Hnojivo sa môže riediť úžitkovou
vodou iba tesne pred aplikáciou.
Orientačné dávkovanie v l na ha:
PLODINA
DÁVKA HNOJIVA NA 1 ROK
obilniny
okopaniny
krmoviny
zelenina
vinič
trávnik
50 – 100 l
50 – 100 l
50 – 80 l
0,5 %-ná koncentrácia
0,5 %-ná koncentrácia
1 %-ná koncentrácia
Odporúčané dávky majú informatívny charakter; treba brať do úvahy zásoby živín v pôde, očakávanú úrodu a možnosť
kombinácie s inými druhmi hnojív.
Balenie:
Hnojivo sa plní do beztlakových železničných cisterien, autocisterien alebo do polyetylénových kanistrov po 40 až 50 kg.
Malospotrebiteľské balenie sa realizuje do sklenených obalov o objeme 1 litra. Po dohode s odberateľom sa môže hnojivo
dodávať aj v iných vhodných obaloch (pre malospotrebiteľské balenie však iba do hmotnosti 15 kg).
Skladovanie:
Kvapalné hnojivá sa skladujú v nádržiach a v uzatvorených zásobníkoch vybudovaných na tento účel z antikoróznych
materiálov a označených názvom uskladneného hnojiva. Nesmie sa vystavovať miestnemu prehriatiu nad 50°C ani priamemu
slnečnému žiareniu.
Výrobok v malospotrebiteľskom balení sa musí skladovať v originálnych neporušených a uzavretých obaloch, v suchých
hygienicky čistých, dobre vetrateľných a uzavretých skladoch, oddelene od potravín, nápojov, krmív, pesticídov a obalov od
týchto látok.
Uvedené údaje majú informatívny charakter a nie sú vyčerpávajúce. Bližšie informácie poskytne:
Výrobca
a predajný
kontakt:
Duslo, a.s.
Administratívna budova ev. č. 1236
927 03 Šaľa
Slovenská republika
Tel.: +421 31 775 2146
+421 31 775 2164
Fax.: +421 31 775 4064
E-mail: fertilizer@duslo.sk
Internet: http://www.duslo.sk
Download

dumag - Duslo a.s., Šaľa