TP 1-2007
Měkká kabelová ucpávka Polylack K/F 120
Kabely , kabelové svazky, kabelové lávky
1. Použití-obecně
Polylack K/F - měkká ucpávka je navržena na protipožární utěsnění jednotlivých kabelů, kabelových
svazků v prostupech požárně dělícími konstrukcemi staveb. Základním komponentem ucpávky je
minerální vata o objemové hmotnosti min 140kg/m3, protipožární nátěr Polylack F a tmel Polylack
K Materiály Polylack F a K jsou velmi elastické a velmi dobře přilnavé k jakémukoliv stavebnímu
materiálu. Jsou ředitelné vodou ( doporučeno max 2%)
Minimální tloušťka požárně dělící konstrukce pro aplikaci této ucpávky je 125 mm ! (je-li konstrukce
stěny v tomto parametru nižší, je nutno ji rozšířit přídavným protipožárním materiálem, upevněným na
kovové montážní prvky ( sádrokarton, desky Promat apod.)
Desky z minerální vaty doporučujeme před aplikací naimpregnovat řídkým Polylackem F a nechat
vyschnout( desky se zpevní, lépe se dělí a lze provést ucpávku v prostředí vyšší vlhkostí. Také se
snižuje spotřeba materiálů).
2.Složení
Protipožární zpěňující nátěr,stěrka Polylack F a Polylack K
Minerální vata (min 140kg/m3) 2x 60mm
3.Tloušťky nátěrů a požární odolnost systémů Polylack K/F- měkká ucpávka
Jednotlivé kabely a kabelové svazky :…
tloušťka 1,5mm na kabely, 1mm plocha …………… EI 120
Kombinovaná ucpávka (prochází prvky) –
tloušťka 1,5mm na kabely, 1mm plocha ……………....EI 120
POZOR: Tloušťky vrstev nátěru jsou myšlené jako minimální !
4.Přesahy nátěrů
150mm na procházející instalaci ( kabely, lávky) 10mm na okolní konstrukci ucpávky
5.Technologický postup pro systém Polylack K/F- měkké ucpávky
Stěna – strop - kabely a kabelové svazky.
Stěna.Prach a případné nečistoty z kabelů a lávek je nutno očistit - omést, instalace případně odmastit
(lihem apod.).Označit přesahy nátěrů na obou stranách konstrukce samolepící(nejlépe papírovou)
páskou. Poté naneseme ( v několika vrstvách) nátěr Polylack F tak, aby jeho celková tloušťka nátěru
splnila požadavky. Mezi jednotlivé kabely svazku nebo lávky vtlačit na úrovni požární konstrukce tmel
Polylack F. Otvor vyplníme minerální vatou (60mm, 140kg/m3)tak , aby byl celistvý. Zbylé spáry ,
prostor mezi kabely a k dělící konstrukci přetmelíme Polylackem K. Ze samolepící pásky (papírové)
vytvoříme na konstrukci stěny (stropu) rámeček. Celou plochu ucpávky (až k rámečku-přesah nátěru
10mm)přetřeme Polylackem F do celkové tloušťky nátěru 1mm. Stejným způsobem provedeme
ucpávku i z druhé strany PDK.
Strop.U stropní ucpávky je doporučeno navíc vytvořit pomocnou nosnou konstrukci. Tuto
konstrukci je možno zhotovit příkladně v roštovém systému z kovových pásků či kulatiny,
zavěšených na horním okraji konstrukce .Její velikost a nutnost provedení závisí na velikosti
otvoru. Pomocná konstrukce nemusí mít žádnou požární odolnost- není součástí ucpávky , slouží
pouze jako opora. Je nutno splnit ochranu před nebezpečným dotykovým napětím – pomocnou
Dunamenti Protipožární ochrana, a.s., Maďarsko
Sídlo: 2131 Göd, Nemeskéri Kiss Miklós u. 33. - Tel.: +36 27 345-217 - Fax.: +36 27 345-074 - e-mail: [email protected]
Obchodní kancelář: 1149 Budapest, Pósa Lajos u. 16. - Tel.: +36 1 221 5574 - Fax.: +36 1 221 8092 - e-mail:
[email protected]
Zastoupení v ČR.: Robert Fitzner- mandátní zastoupení, Mobil: +420 739 308 551- e-mail: [email protected]
IBAN HU 26 1020 1006 5024 6269 0000 0000 - Daňové číslo EU: HU13303482
Internet: www.dunamenti.hu, www.dunamenti.cz
konstrukci uzemnit. Znamená to vzájemně propojit jednotlivé prvky a poté propojit tento celistvý
rošt se zemnící svorkovnicí (např. rozvaděče)nebo s další uzemněnou konstrukcí (př. lávkou).
Prostup provedení ucpávky je posléze shodný s provedením ucpávky ve stěně.
6. Kontrola při montáži a periodické kontrole dle vyhl. 246/2001 Sb.
Správné zhotovení a funkce systému závisí na svědomité práci montéra. Kontrola se provádí během
montáže .
- celistvost ucpávky
- tloušťka přepážky min 120 mm
- přesah nátěrů na konstrukci: min 1,5 cm
- tloušťka nátěru na kabelech a kabelových lávkách: 1,5 mm
- tloušťka nátěru na ploše ucpávky: 1mm
7. Poznámka:
Umístění ucpávky v prostupu stěnou nebo stropem je určeno především možnostmi
montáže. Tuto ucpávku lze rozdělit, a to tak, že 6 centimetry minerální vaty utěsníme prostup na
hraně z jedné strany požárně dělící konstrukce a 6 cm na druhé straně požárně dělící konstrukce.
Samozřejmě s příslušným nátěrem Polylack F z obou stran.
Mezi těmito vrstvami může být volný prostor. V plné tloušťce lze ucpávku provést v kterémkoliv
místě prostupu. Doporučujeme , pokud postupujeme ve dvou vrstvách minerální vaty, klást
jednotlivé vrstvy křížem přes sebe.
Maximální velikost ucpávky je 100dm2, při větším prostupu je nutno použít pomocnou dělící
konstrukci z nehořlavého materiálu.
8. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Dodržovat všechny související předpisy. Při práci nejíst, nepít a nekouřit, používat ochranné
pracovní pomůcky. Po práci je nutno provést řádnou očistu. Nářadí ihned po ukončení práce
očistit vodou. Všechny činnosti treba vykonávat tak, aby co nejméně poškozovali životní
prostředí.
Dunamenti Protipožární ochrana, a.s., Maďarsko
Sídlo: 2131 Göd, Nemeskéri Kiss Miklós u. 33. - Tel.: +36 27 345-217 - Fax.: +36 27 345-074 - e-mail: [email protected]
Obchodní kancelář: 1149 Budapest, Pósa Lajos u. 16. - Tel.: +36 1 221 5574 - Fax.: +36 1 221 8092 - e-mail:
[email protected]
Zastoupení v ČR.: Robert Fitzner- mandátní zastoupení, Mobil: +420 739 308 551- e-mail: [email protected]
IBAN HU 26 1020 1006 5024 6269 0000 0000 - Daňové číslo EU: HU13303482
Internet: www.dunamenti.hu, www.dunamenti.cz
Prostup kabelů a kabelových lávek Polylack K+F
příklady použití
Stěna
150
150
Polylack K+F
Strop
Polylack K+F
150
Dunamenti Protipožární ochrana, a.s., Maďarsko
Sídlo: 2131 Göd, Nemeskéri Kiss Miklós u. 33. - Tel.: +36 27 345-217 - Fax.: +36 27 345-074 - e-mail: [email protected]
Obchodní kancelář: 1149 Budapest, Pósa Lajos u. 16. - Tel.: +36 1 221 5574 - Fax.: +36 1 221 8092 - e-mail:
[email protected]
Zastoupení v ČR.: Robert Fitzner- mandátní zastoupení, Mobil: +420 739 308 551- e-mail: [email protected]
IBAN HU 26 1020 1006 5024 6269 0000 0000 - Daňové číslo EU: HU13303482
Internet: www.dunamenti.hu, www.dunamenti.cz
Dunamenti Protipožární ochrana, a.s., Maďarsko
Sídlo: 2131 Göd, Nemeskéri Kiss Miklós u. 33. - Tel.: +36 27 345-217 - Fax.: +36 27 345-074 - e-mail: [email protected]
Obchodní kancelář: 1149 Budapest, Pósa Lajos u. 16. - Tel.: +36 1 221 5574 - Fax.: +36 1 221 8092 - e-mail:
[email protected]
Zastoupení v ČR.: Robert Fitzner- mandátní zastoupení, Mobil: +420 739 308 551- e-mail: [email protected]
IBAN HU 26 1020 1006 5024 6269 0000 0000 - Daňové číslo EU: HU13303482
Internet: www.dunamenti.hu, www.dunamenti.cz
Download

1-Měkká kabelová ucpávka Polylack KF