TP 5-2010
Protipožární manžety PS/30 a PS/60
Utěsnění prostupu plastových trubek a kabelových svazků
1. Použití-obecně
K utěsnění prostupů plastových trubek a kabelových svazků požárně dělícími konstrukcemi slouží
protipožární manžety PS 10/30 a PS 10/60. Prostup stropu utěsňujeme jednou manžetou zásadně
zespodu stropu, u stěny dvěma manžetami z obou stran konstrukce. Manžeta může být použita formou
nasazení a ukotvení. Druhou možností je vestavěná varianta do měkké ucpávky nebo malty, PUR pěny
Dunafom 1K, či betonu. Manžetou může procházet i více plastových trub (do vyplnění jejího vnitřního
průměru).
Minimální tloušťka požárně dělící konstrukce pro aplikaci manžety je 125 mm u stěny, 150mm u
stropu !
2.Složení
Kovový obal-pouzdro z pozinkovaného plechu, vyplněné protipožárním laminátem.
3. Účinnost-funkceschopnost
Při přístupu tepla dojde až k 10 násobnému zpěnění laminátu za působení tlaku do 7Barů.Tím dojde
k přestřižení plastové trubky na úrovni manžety a vyplnění dutiny nehořlavým zpěněným laminátem,
který zvětší svůj objem až20x.
Z tohoto důvodu lze využít plné vůle zámku manžety a tím zvětšit bez následků její průměr o cca 10%
V případě nedostatečného průměru manžety ( potrubí těsníme v oblasti hrdla + může být použita
izolace potrubí) volíme nejbližší vyšší průměr manžety z výrobní řady, manžeta nemusí být ukotvena
symetricky na osu potrubí. Vzniklou mezeru není nutno vyplňovat žádným materiálem.
Před nasazením manžety musí být potrubí dotěsněné v PDK proti prostupu kouře, a to měkkou
ucpávkou, tmely, pěnou Dunafoam 1K., nebo dobetonováním(dozděním) s dodatečným použitím nátěru
Polylack F.
Manžetou může procházet i více plastových trub (do vyplnění jejího vnitřního průměru).
4.Požární odolnost systému manžet PS 10/30 (PS 10/60) :
Stěna-strop- …………………………………..EI= 120/120
Těsnění kabelových svazků do DN125………EI=90/90
5.Technologický postup pro systém manžety PS 10/30 ,PS 10/60
– Stěna
Plastovou trubku očistit, pokud nedoléhá k okraji otvoru tento prostor vytmelíme
Polylackem K, využijeme měkké ucpávky nebo pěny Dunafoam 1K)mezikruží do 25mm)(
kouřotěsnost). Protipožární manžetu PS10/30 (PS 10/60), otevřeme v zámkové části. Průměr
manžety musí odpovídat, nebo se co nejvíce blížit, průměru ošetřovaného potrubí. Manžeta
nemusí těsně doléhat k prostupující plastové trubce. Je možno větší manžetu aplikovat na šikmo
položenou trubku (koleno), či na trubku o menším průměru. Parametr EI bude v případě
správného ukotvení do požárně dělící konstrukce i v tomto případě dodržen.
Poté navlečeme manžetu na trubku. Úchyty musí při nasazené variantě směřovat
k požárně dělící konstrukci. Uzavřeme zámek co nejpevněji a manžetu přiložíme PDK. Označíme
montážní otvory a vyvrtáme díry pro námi použitý průměr kovové hmoždinky (použití plastových
hmoždinek je zakázáno !) . Do připravených otvorů narazíme hmoždinky a šroubem s podložkou
manžetu ukotvíme ( u betonových konstrukcí
je možno
použítochrana,
i nastřelovací
hřeby, do měkké
Dunamenti
Protipožární
a.s., Maďarsko
Sídlo: 2131 Göd, Nemeskéri Kiss Miklós u. 33. - Tel.: +36 27 345-217 - Fax.: +36 27 345-074 - e-mail: [email protected]
Obchodní kancelář: 1149 Budapest, Pósa Lajos u. 16. - Tel.: +36 1 221 5574 - Fax.: +36 1 221 8092 - [email protected]
Zastoupení v ČR.: Robert Fitzner- mandátní zastoupení, Mobil: +420 739 308 551- e-mail: [email protected]
IBAN HU 26 1020 1006 5024 6269 0000 0000 - Daňové číslo EU: HU13303482
Internet: www.dunamenti.hu, www.dunamenti.cz
ucpávky oboustranně matkami podložkou zajištěné závitové tyče přiměřené délky ). Manžeta
musí být ukotvena nejméně na 3- 5 místech dle průměru.
Postup u svislé konstrukce opakujeme stejně i z druhé strany. V případě, že trubka
prochází šikmo požárně dělící konstrukcí, je nutno vyrobit pomocnou konstrukci tak, aby bylo
možno nasadit manžetu kolmo na trubku. K tomuto je možno využít protipožárních desek nebo
minerální vaty s nátěrem Polylack F. Teprve na tuto prodlouženou konstrukci se připevní
manžeta uvedeným postupem.
Nasazená manžeta je vhodná i pro sendvičové ( Promat, sádrokarton apod.) Jestliže nelze
použít uvedený systém s hmoždinkou, lze použít, a to především u stěny, vzájemné propojení manžet
pomocí závitových tyčí M5 nebo M6 a matek s podložkami.
- strop
Montáž manžety ve stropě je shodná s montáží ve stěně. Montujeme jednu manžetu vždy zespodu
stropu.U vestavěné varianty musí zůstat čelo manžety viditelné (nejlépe je , jestliže je manžeta z otvoru
vysunuta do 5mm)
6. Kontrola při montáži a periodické kontrole dle vyhl. 246/2001 Sb.
Správné zhotovení a funkce systému PS 10/30 (PS 10/60) závisí především na kvalitně odvedené
montáži pracovníka .Během montáže kontrolujeme pevnost uchycení montážních prvků-šroubů a
hmoždinek, zámek manžety a případně utěsnění trubky v požárně dělící konstrukci. U vestavěné
varianty kontrolujeme viditelnost čela manžety.
7. Poznámka:
Možné kombinace systému PS s jinými systémy Dunamenti v jednom prostupu
instalace
-měkká ucpávka Polylack K/F
-tmel Polylack K
-Polyplast C
-Dunafoam 1K
8. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Dodržovat všechny související předpisy. Při práci nejíst, nepít a nekouřit, používat ochranné
pracovní pomůcky. Po práci je nutno provést řádnou očistu. V případě použití nastřelovací
pistole musí pracovník projít příslušným proškolením.
Dunamenti Protipožární ochrana, a.s., Maďarsko
Sídlo: 2131 Göd, Nemeskéri Kiss Miklós u. 33. - Tel.: +36 27 345-217 - Fax.: +36 27 345-074 - e-mail: [email protected]
Obchodní kancelář: 1149 Budapest, Pósa Lajos u. 16. - Tel.: +36 1 221 5574 - Fax.: +36 1 221 8092 - [email protected]
Zastoupení v ČR.: Robert Fitzner- mandátní zastoupení, Mobil: +420 739 308 551- e-mail: [email protected]
IBAN HU 26 1020 1006 5024 6269 0000 0000 - Daňové číslo EU: HU13303482
Internet: www.dunamenti.hu, www.dunamenti.cz
Protipožární manžety PS
příklad použití
Stěna
Trubka
plast
do
DN 50
manžeta
PS
laminát
Polylack K
Strop
minerální
vata,
beton
PS 10
laminát
Dunamenti Protipožární ochrana, a.s., Maďarsko
Sídlo: 2131 Göd, Nemeskéri Kiss Miklós u. 33. - Tel.: +36 27 345-217 - Fax.: +36 27 345-074 - e-mail: [email protected]
Obchodní kancelář: 1149 Budapest, Pósa Lajos u. 16. - Tel.: +36 1 221 5574 - Fax.: +36 1 221 8092 - [email protected]
Zastoupení v ČR.: Robert Fitzner- mandátní zastoupení, Mobil: +420 739 308 551- e-mail: [email protected]
IBAN HU 26 1020 1006 5024 6269 0000 0000 - Daňové číslo EU: HU13303482
Internet: www.dunamenti.hu, www.dunamenti.cz
Download

5-Protipožární manžety PS