LIFE 2-2012
28.5.2012
16:53
Stránka 1
léto summer sommer лето
IMPERIAL
Číslo/Number/Folge/Номep: 2/2012
Ročník/Volume/Jahrgang/Выпуск: VIII
Okénko do dějin lázeňství
Window in Spa History D
ENG
Fenster in die Geschichte des Kurwe Oкно в курортную истоsens RU
рию
...8
life
essay Andrea Platznerová
Vzpomínkové konzervy
Jubilejní Junior Glass Match Sanssouci
2012 Jubilee Junior Glass
2012 ENG
Jubiläums-JuniorMatch Sanssouci D
Glass-Match Sanssouci 2012
Юбилейный Junior Glass
RU
Match Sanssouci 2012
...11
news
Memory preserves
Erinnerungskonserven Консервированные воспоминания Možná nejste až takoví příznivci letního horka jako já. Možná máte raději
sníh a mráz než tropická poledne
a teplé noci. Možná vaší kůži nedělá
dobře slunko a možná vám nic neříká
plavání v bazénu nebo moři. Ale nevěřím, že jste si v zimě alespoň jednou
neposteskli po teple. Že jste si nepovzdechli, že vám cestou do práce
a z práce chybí světlo, že jste nepomy-
sleli na léto s očekáváním, protože už
vás nebavilo vrstvit oblečení jako
slupky cibule a přesto mít zkřehlé ruce
a zmrzlý nos. Kdyby tak šlo odložit si
kousek léta do zásoby na zimu, tak jak
zavařujeme do sklenic ovoce a zeleninu!
A nešlo by to nějak udělat? Nešlo by
odložit kousky léta na později? Šlo!
A nemám na mysli fotografie z letní
dovolené, ani mušličky a kamínky
nebo třeba lázeňské pohárky, které si
vozíme v kufru z prázdnin, aby nám
ještě dlouho připomínaly chvíle bezstarostného klidu a slunečného nicnedělání. Na konzervy, které mám na
mysli já, nebudete potřebovat kufr ani
album a nebudou vám v bytě zabírat
ani centimetr čtverečný místa. Mám na
mysli „duševní konzervy“, zakonzervované vzpomínky, odložené ve virtuálních skříňkách paměti.
Představte si, že stojíte v šest ráno
v mrazu kdesi na zastávce autobusu
a namísto drkotání zuby se vaším tělem rozlévá teplo ze vzpomínkové
konzervy s nálepkou „Procházka karlovarskou kolonádou, červenec 2012“.
Nebo sedíte večer ve svém obýváku,
venku dávno tma, smutníte nad tím,
že letošní Vánoce budete trávit osaměle, bez rodiny a přátel – a v tu chvíli
otevřete zavařeninu s názvem „S kamarády na terase v lázních“ a smutná
nálada je rázem pryč.
Kde takové konzervy vzít? Stačí poctivě a promyšleně zavařovat. Prožít
všechno to, co nás na létu baví a co
nám v zimě schází, do hloubky a plně.
Užít si letní chvíle do poslední molekuly vůně, do posledního kvanta tepla.
Uvědomovat si každý krásný okamžik, nenechat ho proplout kolem bez
povšimnutí.
I kdyby ty konzervy třeba do zimy
ani nevydržely. Kdo z nás nakonec ví,
co bude v zimě… Ale každý do dna
prožitý zážitek se počítá. Jen život složený z opravdových prožitků, život,
který neplyne kolem nás, ale protéká
námi, je opravdovým životem.
Co v létě sklidíš, v zimě jako bys našel, říká přísloví. Přeji vám pestrou
a výživnou sklizeň letních zážitků!
english
Maybe, you are not as much of a big
fan of the summer heat as I am. Maybe,
you prefer snow and freezing temperatures more than tropical noons and
warm nights. Maybe your skin does not
thrive under sun and maybe you do not
care much for swimming in a pool or the
ocean. But I do not believe that you
would not miss warmth in winter at least
once. That you did not give a sigh on
your commute that you miss daylight on
your way to work and back, and that
you did not think of summer with expectations, because you did not want to
have to layer clothing like onion skins
anymore and still have numb hands and
a frozen nose. If we could only put
a piece of summer aside for winter, just
as we preserve fruits and vegetables!
Is there a way to do this? Could we
somehow put moments of summer aside
for later? Yes, we can! And I am not talking about pictures from your summer
vacation, not shells and stones or spa
cups which we carry home from vacation in our luggage to remind us for
a long time of the moments of worry-free
time of sweet time being under the sun.
You will not need any luggage or albums for the ‘preserves’ I am talking
about, and they will not take up any
space in your apartment. I am talking
about ‚mental preserves‘, preserved
memories, put away in the virtual boxes
of your memory.
Just imagine that you are standing at
six in the morning somewhere frozen at
a bus stop and instead of chattering your
teeth, your body is flooded with the
warmth from your memory preserve labeled „Stroll on Karlovy Vary’s colonnade, July 2012“. Or, you are sitting in
the evening in your own living room, it
has been dark outside for a long time,
you are sad about the fact that you will
spend your Christmas this year alone,
without your family and friends – and
you pop open the preserve labeled
„With friends on a terrace in a spa“ and
the sad mood is gone.
Where to find such preserves? You
only need to honestly and thoroughly
preserve! Live to the fullest all that we
enjoy about summer and we miss so
SPA RESORT SANSSOUCI
představuje… presents…
stellt vor… представляет…
Anticellulitis s bandáží
Toto ošetření je jedinečným smyslovým zážitkem. Zahrnuje aroma rituál
proti stresu, reflexní kartáčovou masáž,
hloubkově působící zábal, ošetření koncentrovanými přípravky, atakovou masáž proti celulitidě a tlakové bandážové
ošetření k nastartování lipolytického
procesu za pomoci stimulačních éterických olejů s unikátním účinkem na fibrózní celulitidu a pomerančovou kůži.
english
по-русски
Антицеллюлитная процедура с
бандажем
Эта процедура является неповторимым фейерверком приятных ощущений. Она включает в себя ароматический противострессовый ритуал, рефлекторный массаж специальной щёткой, укутывание с глубоким прогревающим эффектом , обработку кожи
Anticellulitis with bandage
This treatment is a unique sensual experience. Includes aromatic ritual against stress, reflexological brush massage,
pack with deep impact, treatment with
concentrated products, attack massage
against cellulite and pressure bandage
treatment to start the lypolytic process
using stimulating essential oils with a
unique effect on the fibrous cellulite and
orange skin.
deutsch
Anticellulitis mit Bandage
Diese Behandlung ist ein einmaliges
Erlebnis für Ihre Sinne. Sie enthält ein
Antistress-Aroma-Ritual, eine ReflexBürstenmassage, einen Wickel mit Tiefenwirkung, die Behandlung mit konzentrierten Präparaten, eine Attackenmassage gegen Zellulitis sowie eine
Druckbandage für die Einleitung lipolytischer Prozesse mittels stimulierender
ätherischer Öle mit einzigartiger Wirkung auf fibrose Zellulitis und Orangenhaut.
концентрированными средствами,
интенсивный массаж против целлюлита, а так же бандаж с регулируемым
давлением для стимуляции процессов
липолиза с помощью ароматических
масел с уникальным эффектом на
фиброзный целлюлит и «апельсино
вую корку»
LIFE 2-2012
28.5.2012
16:53
Stránka 2
2
life
www.imperial-group.cz
www.spa-hotel-imperial.cz
www.spa-resort-sanssouci.cz
IMPERIAL
Memory preserves
Erinnerungskonserven
Консервированные воспоминания
obsah
1
1
3
4
6
8
11
12
13
14
22
Vzpomínkové konzervy
Spa Resort Sanssouci představuje…
Události...
Kapitoly z historie hotelu Imperial
Letní recepty z našich hotelů
Okénko do dějin lázeňství
Jubilejní Junior Glass Match Sanssouci 2012
Záleží nám především na Vaší spokojenosti
Zveme Vás na degustaci do vinotéky hotelu Imperial
Zveme vás na výlet! Nabídka výletů Pentalog Tour
Už víte o novém Sportcentru Imperial?
1
1
3
4
6
8
11
12
13
14
22
Memory preserves
Spa Resort Sanssouci presents…
Current events…
Hotel Imperial History Chapters
Summer Recipes from our Hotels
Window in Spa History
2012 Jubilee Junior Glass Match Sanssouci
Your satisfaction is the most important
You are invited to a wine tasting
We are inviting you to a trip! Selection of trips Pentalog Tour
Have you heard of the new Sport Center Imperial?
1
1
3
4
6
8
11
12
13
14
22
Erinnerungskonserven
Spa Resort Sanssouci stellt vor…
Ereignisse…
Kapitel aus der Geschichte des Hotels Imperial
Sommerrezepte aus unseren Hotels
Fenster in die Geschichte des Kurwesens
Jubiläums-Junior-Glass-Match Sanssouci 2012
Es geht uns vor allem um Ihre Zufriedenheit
Wir laden Sie ein zu einer Weinverkostung
Wir laden Sie ein auf einen Ausflug! Pentalog Tour – Ausflüge
Haben Sie bereits von dem neuen Sportcenter Imperial gehört?
much in winter. Enjoy the summer to the
last molecule of its scent, to the last bit of
warmth. Realize each beautiful moment,
do not let it pass by without noticing.
Maybe the preserves will not make it
all the way to the winter. Actually, who
knows what will be going on in winter...
gut durchdacht einkochen. All das erleben, was uns am Sommer gefällt und
uns im Winter fehlt – ganz intensiv und
vollständig. Die sommerlichen Augenblicke genießen bis in das letzte Duftmolekül, bis in das letzte Quantum Wärme.
Sich jedes schönen Augenblicks bewusst
but each fully-lived experience counts.
Only a life composed from real experiences, a life which does not just flow by,
but flows through us, is a real life.
You will enjoy your summer harvest
the most in winter, says an old saying.
I wish you a varied and nutritious harvest of summer experiences!
sein, ihn nicht an uns vorbeigehen lassen, ohne ihn zu sehen.
Selbst wenn diese Konserven nicht bis
zum Winter reichen sollten. Wer letztendlich von uns weiß schon, was der
Winter bringen wird … Aber jedes, bis
auf den Boden genossene Erlebnis zählt.
Nur ein Leben, das aus wirklichen Er-
content
inhalt
coдержание
1
1
3
4
6
8
11
12
13
14
22
Консервированные воспоминания
Spa Resort Sanssouci представляет…
События...
Страницы истории отеля «Империал»
Летние рецепты из наших отелей
Oкно в курортную историю
Юбилейный Junior Glass Match Sanssouci 2012
Главное для нас, чтобы Вы были довольны
Приглашаем Вас в винотеку на дегустацию
Приглашаем Вас на экскурсию! Предложение экскурсий
«Пенталог Тур»
Вы уже знаете о новом спортивном центре «Империал»?
life
IMPERIAL
Klientský magazín Imperial Life vydává pro Imperial Karlovy Vary a.s. KUKLIK.CZ
The client’s magazine of Imperial Life is published for the Imperial Karlovy Vary Inc. by KUKLIK.CZ
Herausgeber des Klientenmagazins Imperial Life für Imperial Karlovy Vary - KUKLIK.CZ
Журнал для клиентов «Imperial Life» для «Imperial Karlovy Vary Group» издает агенство
«KUKLIK.CZ»
Adresa redakce / Address of editors staff / Adresse der Redaktion / Адрес редакции:
Imperial Karlovy Vary a.s.
U Imperialu 31, 360 01 Karlovy Vary
Tel.: +420 353 206 300
Fax: +420 353 206 327
E-mail: [email protected]
www.imperial-group.cz
Šéfredaktorka / Editor / Chefredaktorin / Шеф-редактор:
Veronika Nechvílová, Sales & Marketing Manager Imperial Karlovy Vary
Číslo registrace / Number of registration / Registriernummer / Номер регистрации:
MK ČR E 15922
Vychází čtyřikrát do roka, neprodejné / Released four times a year, unsaleable / Erscheint
viermal jährlich, unverkäuflich / Выходит четыре раз в год, не предназначен для продажи
Foto / Photo / Фото:
KUKLIK.CZ, Czech Tourism, www.kvpoint.cz, Stadt Nürnberg
Sales & Marketing Imperial Karlovy Vary a.s.
Layout:
KUKLIK.CZ
Vydavatel / Publisher / Verleger / Издатель:
Pavel Kuklík
sídlo / registered address / Sitz / адрес:
Sokolská 28, 120 00 Praha 2
IČ / ID. No. / ID-Nr. / код ОКПО: 43042368
DIČ / VAT-reg No. / Steuer-ID-Nr. / ИНН: CZ6306260763
provozovna / plant / Betriebsstätte / фактический адрес:
Charkovská 24, 101 00 Praha 10, e-mail: [email protected]
www.kuklik.cz
Tisk / Print / Druck:
Tiskárna Glos, s.r.o., Špidlenova 436, 513 01 Semily
deutsch
Vielleicht sind Sie, genau wie ich,
nicht unbedingt große Liebhaber der
sommerlichen Hitze. Vielleicht mögen
Sie Frost und Schnee viel lieber als die
tropischen Mittage und warmen Nächte.
Vielleicht mag Ihre Haut keine Sonne
und Sie kein Schwimmen im Bassin oder
Meer. Ich glaube jedoch nicht, dass Sie
sich im Winter nicht wenigstens einmal
nach Wärme gesehnt haben. Dass Sie
nicht geseufzt haben, dass Ihnen auf
dem Weg zur oder von der Arbeit das
Licht fehlt, dass Sie nicht einmal voller
Erwartung an den Sommer gedacht haben, weil Sie es leid waren, die Bekleidung zu schichten wie eine Zwiebel und
trotzdem starre Hände und eine eiskalte
Nase hatten. Ja, wenn man ein Stück
Sommer für den Winter speichern
könnte, so wie wir Obst und Gemüse in
Gläsern einkochen!
Könnte es nicht auch anders gehen?
Könnte man nicht einige Stückchen
Sommer für später aufbewahren? Man
kann! Ich denke dabei nicht an Fotos aus
dem Sommerurlaub, auch nicht an Muscheln und Steine oder vielleicht Kurtrinkbecher, die wir im Koffer hatten
und aus dem Urlaub mitgebracht haben,
um uns noch lange an die Augenblicke
der sorgenlosen Ruhe und des sonnigen
Faulenzens zu erinnern. Für die Konserven, die ich meine, brauchen Sie keinen
Koffer und auch kein Album, und sie
werden Ihnen in der Wohnung keinen
einzigen Quadratzentimeter Platz wegnehmen. Ich denke an die „geistigen
Konserven“, die einkonservierten Erinnerungen, die in den virtuellen Kästchen
unseres Gedächtnisses gespeichert sind.
Stellen Sie sich einmal vor, Sie würden
um sechs Uhr morgens in der Kälte irgendwo an der Bushaltestelle stehen
und anstelle klappernder Zähne würde
sich eine warme Welle aus der Erinnerungskonserve mit der Aufschrift „Spaziergang über die Karlsbader Kolonnade, Juli 2012“ durch Ihren Körper ausbreiten. Oder Sie sitzen am Abend in Ihrem Wohnzimmer, draußen ist es schon
lange dunkel, und Sie sind traurig, dass
Sie Weihnachten einsam und ohne Familie und Freunde verbringen müssen.
In dem Moment öffnen Sie das Eingemachte mit der Aufschrift „Mit Freunden auf der Terrasse im Heilbad“ und
die schlechte Laune ist plötzlich vorüber.
Wo aber solche Konserven hernehmen? Es genügt, wenn Sie redlich und
lebnissen besteht, ein Leben, das nicht an
uns vorbeigeht, aber uns durchläuft, ist
das wirkliche Leben.
Was Du im Sommer erntest, kannst
Du im Winter finden – sagt ein Sprichwort. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine farbenfreudige und nahrhafte
Ernte sommerlicher Erlebnisse!
по-русски
Может быть, Вы в отличие от меня
не любите летнюю жару. Может
быть, Вам больше нравится снег и
мороз, чем тропические жаркие дни
и теплые ночи. Может быть, Ваша
кожа на солнце обгорает, а плавание
в бассейне или в море оставляет Вас
равнодушными. Но я никогда не поверю в то, что хотя бы однажды зимой Вы не затосковали о тепле, не
пожаловались на то, что по дороге на
работу и с работы Вам недостает
света, что с нетерпением не ожидали
лета, потому что уже надоело дрожать от всепроникающего холода,
несмотря на несколько слоев
одежды, превращающих Вас в подобие
луковицы. Ах, если
бы можно было сохранить в кладовке
на зиму кусочек лета,
как банки с вареньем
и соленьем!
А может быть, это
возможно? То есть
можно сохранить кусочки лета на будущее? Конечно, можно!
И я не имею в виду
фотографии с летнего отпуска, ракушки и камешки
или, например, курортные чашечки,
которые мы привозим в чемоданах домой, возвращаясь из
отпуска, чтобы они
еще долго напоминали нам о минутах
беззаботного спокойствия и солнечного ничегонеделания. Для консерв,
о которых я говорю, Вам не нужен
будет ни чемодан, ни альбом – они
не займут в Вашей квартире ни одного квадратного сантиметра места.
Я имею в виду «душевные консервы», законсервированные воспоминания, сохраненные в виртуальных ячейках памяти.
Представьте себя в морозное утро
на остановке автобуса, когда вместо
озноба по Вашему телу разливается
тепло из консервы с воспоминаниями с этикеткой «Прогулка по
карловарской колоннаде, июль
2012». Или дома зимним темным
вечером, когда думаете о том, что
нынешнее Рождество проведете
сами, без семьи и друзей – но откроете баночку, подписанную «С
друзьями на курорте – терраса», и
плохое настроение тут же улетучится.
Вы спросите, где взять такие консервы? Ответ прост – нужно их тщательно и обдуманно готовить. До самой глубины прожить все то, что делает лето счастливым и радостным и
чего нам недостает зимой. Насладиться летними минутами до последней молекулы ароматов, до последнего кванта тепла. Осознавать
каждое мгновенье, не дать ему просто так проплыть мимо.
И не страшно, если такие консервы не выдержат до зимы. В конечном итоге, кто знает, что может случиться зимой… Но каждое событие,
прожитое до дна, остается с нами.
Только жизнь, состоящая из настоящих впечатлений, жизнь, не проходящая мимо нас, а через нас, это настоящая жизнь.
«Лето зиму кормит», - говорится в
пословице. Желаю Вам пестрого и
богатого урожая летних впечатлений!
LIFE 2-2012
28.5.2012
16:53
Stránka 3
3
life
IMPERIAL
news
Události... Current events…
Ereignisse… События...
Mezinárodní den žen v Clubu Imperial
Osmého března se oslavoval Mezinárodní den žen také v Clubu Imperial. Program večera byl bohatý – například dámy
při příchodu do klubu vítaly mladé tanečnice orientálním tancem a o výbornou
zábavu se zasloužila především oblíbená
romská kapela Gipsy Hery Band, se kterou si hosté i zazpívali ve stylu karaoke.
Není divu, že se nikomu nechtělo opouštět báječnou atmosféru, a tak zábava pokračovala až do ranních hodin.
Japonské děti z oblasti postižené tsunami na návštěvě v Karlových Varech
Česko-japonská společnost připravila
pro skupinu 26 dětí z měst Rikuzen-Takata a Oofuna-to, zasažených v loňském
roce ničivou vlnou tsunami, týdenní poznávací pobyt v České republice, aby
alespoň na chvíli mohly zapomenout na
obtíže, se kterými se musejí v běžném životě potýkat. V rámci tohoto rekreačního
programu děti navštívily 26. března také
Karlovy Vary, kde si prohlédly sklárnu
Moser a strávily příjemné chvíle na procházce lázeňskými kolonádami, kde jim
byl vítaným a užitečným společníkem
originální lázeňský pohárek Kala společnosti Imperial Karlovy Vary. Jak je vidět
na fotografiích, japonským dětem se výlet
moc líbil a kromě dárků si s sebou jistě
odvezou také hezké vzpomínky.
Speciální
gastronomické
akce
v Clubu Imperial
Návštěvníci Clubu Imperial si mohou
již od března tohoto roku každý měsíc pochutnávat na skvělých pokrmech v rámci
pořádání speciálních gastronomických
akcí. Tyto akce zahájil stylově březnový
„Útok humrů“ v nejrůznějších provedeních, mezi kterými nechybělo ani „opilé
carpaccio z humra Hennesy V. S.“ Dubnová gastronomická akce probíhala ve
znamení hesla „Steaky, jak je neznáte“
a v měsíci květnu připravili mistři kuchaři
hotelu Imperial „Den chřestu a smržů“.
Samozřejmě že s výběrem nevhodnějších
nápojů k podávaným specialitám hostům
pomáhá profesionální obsluha a stylovou
atmosféru Clubu Imperial dokresluje reprodukovaná hudba. Tímto samozřejmě
výčet speciálních gastronomických akcí
v Clubu Imperial nekončí. V červnu si
můžete pochutnávat na jahodách s 13letým balsamikovým octem a šlehačkou.
Červencovou klubovou specialitou bude
prso z kukuřičného poularda s rukolovým rizotem, tomatovým sorbetem a bazalkovou pěnou. V srpnu klubové prostory provoní konfitované kachní prso na
ragú z lišek. Neváhejte a zúčastněte se některé ze speciálních gastronomických akcí
v Clubu Imperial. Přesný termín konání
a aktuální menu speciální gastronomické
akce najdete na infopanelech v hotelu Imperial
nebo
na
www.spa-hotelimperial.cz. Místa v klubu si můžete rezervovat na telefonu +420 353 206 014.
english
International Women’s Day at Club
Imperial
On March 8, Club Imperial celebrated
International Women’s Day. The evening
program was very rich – for example, the
ladies were welcomed at the entrance by
young oriental dance dancers and the excellent entertainment was provided
mainly by the popular band Gipsy Hery
Band; the guests could also sing karaokestyle with them. It’s no wonder nobody
wanted to leave the great atmosphere and
so the entertainment went on until early
morning hours.
Japanese children from the area impacted by Tsunami during their visit in
Karlovy Vary
The Czech-Japanese Company prepared a week-long learning stay in the
Czech Republic for a group of 26 children
from Rikuzen-Takata and Oofuna-to, affected last year by the destructive
Tsunami, so they can, at least for a little
while, forget about the troubles they have
to face in their everyday lives. Within this
recreational program, the children visited
on March 26 also Karlovy Vary, where
they visited the Moser glassworks and
spent pleasant time strolling the spa
recorded music. This, of course, does not
complete the list of the special gastronomical events in the Club Imperial. In
June can savor strawberries with 13-year
old balsamic vinegar and whipped
cream. The July club special will be
a breast corn poulard rocket risotto,
tomato sorbet and basil mousse. In August the club premises will be filled with
Na červen je plánována akce „Jahody a lesní
plody“, na červenec „Drůbež a klasické
i netradiční sorbety“ a v srpnu se můžete i vy
těšit na „Houby, kachnu a foie gras“.
For June, we have planned the “Strawberries
and Forest Fruits” event, for July “Poultry and
Classic and Non-traditional Sorbets”, and
August will be the month of “Mushrooms,
Duck and Foie Gras“.
Für Juni ist die Aktion „Erdbeeren und
Waldfrüchte“ geplant, für Juli „Geflügel und
klassische und nichttraditionelle Sorbets“ und
im August können auch Sie sich auf „Pilze,
Ente und Foie gras“ freuen.
На июнь запланирована «Клубника и
лесные ягоды», на июль – «Птица и
классические нетрадиционные шербеты»,
а в августе вас ожидают «Грибы, утка и
фуа-гра».
colonnades, with the well-appreciated
and useful companion, the original Kala
spa cup from Imperial Karlovy Vary. As
you can see in the photographs, the
Japanese children liked the trip a lot and,
besides the gifts, they will certainly also
take home nice memories.
Special Gastronomical Events in the
Club Imperial
The Club Imperial visitors can, since
March of this year, enjoy the excellent
meals within special gastronomical
events every month. These events have
begun in style, with the March “Lobster
Attack” in various forms, such as
“Drunken Lobster Carpaccio Hennessey
V. S.”. The April gastronomical event was
under the motto „Steaks like you’ve
never had before“, and in May, the chefs
of Hotel Imperial prepared „Asparagus
and Morels Day“. Of course, our guests
get help with the selection of the most
suitable drinks to complement the served
specialties from the professional service
personnel and the stylish atmosphere of
the Club Imperial is completed with pre-
the sweet smell of a confit of duck breast
served with chanterelle ragout. Do not
hesitate and come to join us at some of the
special gastronomical events in Club Imperial. Specific times and dates and the
current menu of a special gastronomical
event can be found at the info panels in
the Hotel Imperial, or at www.spa-hotelimperial.cz. You can reserve seats in the
club by calling phone number +420 353
206 014.
ging die Unterhaltung bis in die Morgenstunden weiter.
Japanische Kinder aus Tsunami-Gebieten zu Gast in Karlovy Vary
Eine tschechisch-japanische Gesellschaft organisierte für eine Gruppe von
26 Kindern aus den Städten Rikuzen-Takata und Oofuna-to, die im vergangenen
Jahr von dem verheerenden Tsunami
heimgesucht wurden, eine Wochenrundreise durch Tschechien, um zumindest
für eine Weile die Sorgen des dortigen
Alltags vergessen zu lassen. Im Rahmen
dieses Erholungsprogramms besuchten
die Kinder am 26.März auch Karlovy
Vary, wo sie die Glashütte Moser besichtigten und angenehme Augenblicke auf
dem Spaziergang über die Kurkolonnaden verbrachten, wo ihnen der originelle
Kurtrinkbecher Kala der Gesellschaft Imperial Karlovy Vary ein praktischer Begleiter war. Wie auf den Fotos zu sehen
ist, hat der Ausflug den Kindern sehr gefallen und sie nehmen neben verschiedenen Geschenken auch angenehme Erinnerungen mit nach Hause.
Gastronomische Spezialaktionen im
Club Imperial
Besucher des Clubs Imperial können bereits seit März dieses Jahres jeden Monat
im Rahmen gastronomischer Spezialaktionen erstklassige Speisen genießen. Diese
Aktionsreihe eröffnete stilvoll der im März
stattgefundene „Hummerangriff“ in verschiedensten Ausführungen, unter denen
selbst das „betrunkene Hummer-Carpaccio aus Hennesy V. S.“ nicht fehlte. Die
April-Aktion stand im Zeichen des Mottos
„Steaks, wie Sie sie nicht kennen“ und im
Mai bereiteten die Meisterköche des Hotels Imperial den „Spargel- und MorchelTag“ vor. Bei der Auswahl geeigneter Getränke zu den servierten Spezialitäten ist
den Gästen selbstverständlich eine professionelle Bedienung behilflich; reproduzierte Musik umrahmt die stilvolle Atmosphäre des Clubs Imperial. Damit ist die
Aufzählung der gastronomischen Spezialaktionen im Club Imperial jedoch noch
nicht zu Ende. Im Juni können sich die
Erdbeeren mit dem 13 Jahre alten Balsamico-Essig und der Schlagsahne schmek-
по-русски
Международный женский день в
клубе «Империал»
Восьмого марта в клубе «Империал»
отмечали Международный женский
день. Программа вечера была богатой,
женщин при входе встречали молодые
танцовщицы, исполнявшие восточный
танец, но главная заслуга в создании
прекрасного настроения принадлежала популярному цыганскому ансамблю Gipsy Hery Band, с которым гости даже пели в стиле караоке. Не удивительно, что никому не хотелось покидать вечер со сказочной атмосферой, поэтому он продолжался до самого утра.
Карловы Вары посетили японские
дети из пострадавшей от цунами
области
Чешско-японская компания подготовила для 26 детей из городов РикузенТаката и Оофуна-то, пострадавших в
прошлом году от разрушительной
волны цунами, недельную познавательную поездку в Чехию, чтобы хотя
бы ненадолго отвлечь их от пережитого. В ходе этой программы дети 26
марта приехали в Карловы Вары, побывали на стеклозаводе «Мозер», прогулялись по курортным колоннадам и
пили минеральную воду из оригинальной курортной чашечки «Кала» компании «Империал Карловы Вары». На
фотографии видно, что японским детям поездка очень понравилась, и они
повезут с собой домой не только подарки, но и приятные воспоминания.
Специальные кулинарные события в клубе «Империал»
Посетители клуба «Империал» уже
с марта нынешнего года могут каждый
месяц попробовать лучшие блюда в
рамках специальных кулинарных событий, первым из которых была стильная мартовская «Атака омаров», приготовленных по самым разным рецептам, например, «пьяное карпаччо из
омара Hennesy V. S.». В апреле кулинарная акция проводилась под девизом «Стейки, которых вы еще не пробовали», а в мае повара отеля «Империал» организовали «День спаржи и
сморчков». По-традиции профессиональные официанты помогают гостям
выбрать лучшие напитки к фирменным блюдам, а стильную атмосферу
клуба «Империал» подчеркивает музыкальное сопровождение. Но этим
перечень специальных кулинарных
событий в клубе «Империал» не заканчивается. В июне вы можете заказать клубнику с 13-летым бальзаминовым уксусом и взбитыми сливками.
Фирменным блюдом июля станет
грудка откормленного кукурузой цыпленка с пловом с рукколой, томатным
сорбетом и базиликовым муссом. В августе помещения клуба наполнит приятный запах конфи из утиной грудки с
рагу из лисичек. Поэтому не откладывайте в долгий ящик и примите уча
Osmého března se oslavoval
Mezinárodní den žen také
v Clubu Imperial.
On March 8, Club Imperial
celebrated International
Women’s Day.
Am 8. März feierte man auch
im Club Imperial den
Internationalen Frauentag.
deutsch
Internationaler Frauentag im Club
Imperial
Am 8. März feierte man auch im Club
Imperial den Internationalen Frauentag.
Das Programm des Abends war vielseitig – die Damen begrüßten bei Eintreten
junge Tänzerinnen mit einem orientalischen Tanz und eine ausgezeichnete Unterhaltung bot auch die beliebte Zigeunerband Gipsy Hery Band, mit der die
Gäste auch im Karaoke-Stil gesungen haben. Kein Wunder, dass keiner die tolle
Atmosphäre verlassen wollte, und so
staltungstermin und das aktuelle Menü
der gastronomischen Spezialaktion finden
Sie auf den Informationstafeln im Hotel
Imperial oder auf www.spa-hotelimperial.cz. Eine Platzreservierung ist
möglich unter der Telefonnummer +420
353 206 014.
Восьмого марта в клубе
«Империал» отмечали
Международный женский
день.
ken lassen. Die Clubspezialität im Juli
wird die Brust aus dem Maishuhn mit Rucolarisotto, Tomatensorbet und Basilikumschaum. Im August werden die Clubräume angenehm nach konfitierter Entenbrust auf Eierschwammragout riechen.
Zögern Sie nicht und nehmen Sie an einem
der gastronomischen Spezialaktionen im
Club Imperial teil. Den genauen Veran-
стие в заинтересовавшей вас кулинарной акции в клубе «Империал».
Точное время проведения и меню специальной кулинарной акции найдете
на информационных панелях отеля
«Империал» и на www.spa-hotelimperial.cz. Места в клубе можно забронировать по телефону +420 353 206
014.
LIFE 2-2012
28.5.2012
16:53
Stránka 4
4
life
Kapitoly z historie
hotelu Imperial
series part 3
Hotel Imperial History Chapters
Kapitel aus der Geschichte des Hotels Imperial
Страницы истории отеля «Империал»
V roce 2012 uplyne sto let od chvíle,
kdy na Helenině výšině nad centrem
Karlových Varů vyrostla majestátní
budova hotelu Imperial. Náš časopis
Vám bude po celý jubilejní rok přinášet na pokračování články o nejzajímavějších kapitolách z jeho dějin.
Kapitola 3. – Významní hosté, provoz
a události v hotelu Imperial před druhou světovou válkou
Díky otevření hotelu Imperial se Karlovy Vary staly místem pro setkávání mezinárodní společenské smetánky. Díky
své poloze, vybavení a úrovni poskytovaných služeb byl Imperial označován za
palác mezi prvotřídními luxusními hotely
světa. Kromě doporučení ze strany spokojených hostů, díky nimž se skvělá pověst hotelu roznesla do většiny salonů
a dalších elitních společenských míst
světa, hotel využíval také tiskovou reklamu a jiné moderní marketingové metody.
Například hned v prvním roce provozu přijela do Karlových Varů na popud
spoluzakladatele Imperialu lorda Westburyho početná skupina amerických lékařů, aby se na místě seznámila s karlovarskou léčebnou metodou a prohlédla si
lázeňská zařízení. Jistě proto není náhodou, že hosté z amerického kontinentu
tvořili až do druhé světové války jednu
z nejvýznamnějších skupin klientů hotelu
Imperial.
Díky iniciativě městského radního
a předsedy Karlovarského šachového
klubu Viktora Tietze se Karlovy Vary zařadily po bok světových lázní v Monte
Carlu nebo Ostende, v nichž na začátku
20. století vznikla tradice lázeňských šachových turnajů se zastoupením hráčů
světové úrovně. Šachové turnaje tehdy
nezřídka trvaly i měsíc nebo ještě déle. Po
celou dobu svého trvání přitahovaly pozornost zástupců médií z celého světa
i mnoho diváků, kteří chtěli sledovat šachové mistry přímo na místě.
V Karlových Varech rychle pochopili
přínos šachových turnajů pro šíření věhlasu města doma i v zahraničí. Už v roce
1907 proto uspořádali turnaj, který je zároveň považován za první mezinárodní
šachový turnaj na českém území. Na startovné, úhrady pobytu hráčů a prémie pro
vítěze město přispělo částkou 12 000 korun (lahev kvalitního vína nebo dobrý
oběd v restauraci přitom v té době bylo
možné pořídit za jednu korunu). O vysoké hodnotě této sumy svědčí i to, že dokázala k účasti na této akci zlákat kompletní světovou šachovou špičku s jedinou výjimkou Emanuela Laskera. V roce
1911 se konalo měření schopností světové
šachové elity v Karlových Varech podruhé. Tato událost možná přispěla
k tomu, že právě v tomto roce byl zaznamenán rekord v návštěvnosti města,
který se podařilo překonat až v 70. letech.
Po přestávce způsobené první světovou válkou se v květnu roku 1923 v Karlových Varech konal už třetí šachový veleturnaj. Poprvé se hrálo v hotelu Imperial, jehož vedení přispělo částkou 70 000
korun do fondu na ceny pro vítěze, který
dosáhl celkové výše 120 000 korun. Díky
astronomické výši prémií se v Imperialu
sešli nejlepší šachisté světa. V silné konkurenci si nejlépe vedli šachisté Aljechin,
Bogoljubov a Maroczy.
Hotel Imperial hostil také čtvrtý a zároveň poslední předválečný karlovarský
turnaj v roce 1929, který je dnes považován za jednu z nejkvalitněji obsazených
www.imperial-group.cz
www.spa-hotel-imperial.cz
www.spa-resort-sanssouci.cz
IMPERIAL
soutěží v historii šachu. Startovala zde
kompletní světová šachová špička až na
ruského hráče Aljechina, který na turnaji
působil jako tiskový zpravodaj New York
Times. První místo obsadil Aaron Nimcovič, který reprezentoval Dánsko. Na
turnaji hrála také první žena, která byla
v Egyptě, jež vedly ke slavnému objevu
hrobky faraona Tutanchamona. Podnikatelský svět reprezentovali třeba členové
rodiny Rothschildů, světoznámý výrobce
klavírů William Steinway, pražský velkotovárník Kolben či Jan Antonín Baťa.
Zavítali sem i hollywoodští herci Douglas
Karlovy Vary were head to head with
other world-famous spas in Monte Carlo
or Ostende, where at the beginning of the
20th century initiated the tradition of spa
chess tournaments featuring world toplevel players. Back then, it was not uncommon for a chess tournament to last
a month or longer. Throughout the entire
time, it was attracting the attention of media worldwide and many spectators who
wanted to watch the chess masters in person.
In Karlovy Vary, they quickly understood the benefit of chess tournaments to
spread the fame of the city at home and
abroad. Therefore, by 1907, they had already organized a tournament which is
also considered the first international
chess tournament within the Czech territory. The city contributed to competition
fees, accommodation of the players and
the awards for the winners, with 12,000
CZK (back then, a bottle of a good wine
or a good lunch in a restaurant ran about
1 CZK). The high value of this amount is
also shown by the fact that it was enough
to seduce all the world’s top chess players
to participate, except Emanuel Lasker. In
1911, the battle of the world chess elite
took place in Karlovy Vary for the second
time. This event might have contributed
to the fact that in this year a record num-
who was able to successfully participate
in male competitions. She was a Czechoslovakian representative and the first
Chess
World
Champion,
Věra
Menčíková.
The guests of Hotel Imperial certainly
were not bored, even when no exciting
match was taking place. In the main season, the guests were entertained several
times a day by concerts of in-house and
guest orchestras playing music for dancing. With nice weather, guests could
dance outside on the outdoor terrace on
the hotel’s south side. Twice a week, the
magnificent ballrooms hosted the very
popular ‚bals parés‘, which attracted numerous spectators of international significance. Also the City of Karlovy Vary
used the facilities of Hotel Imperial for
the city representative balls with participation of the most important spa guests
and the cream of society. For example, the
big ball in 1933 had over two thousand of
members of the European cream of society.
The guests also loved the very popular
garden café which was located in front of
the hotel’s main entrance in the area between the entrance and exit of the premises. The ground floor of the right wing of
the hotel featured an Anglo-American
bar, where, due to its isolated location,
the entertainment could continue with violin tones until late night.
The sumptuous environment quickly
attracted the members of monarch families, high aristocracy, ministers, diplomats, bankers, industrialists, businessmen and top artists. The monarch families were amongst the guests of Hotel Imperial represented, for example, by the
Russian Grand Duke Paul with his son,
Vladimir, or a member of the German
Emperor family, Prince Friedrich
Leopold. From the many members of the
top aristocratic families, we can mention
for example Lord George Carnarvon,
who was world-wide known as a patron
of archeology research in Egypt, which
lead to the famous discovery of the Tutankhamen Tomb. The entrepreneur
world was represented for example by
the members of the Rothschild family,
a world famous manufacturer of pianos,
William Steinway, Prague’s Kolben or Jan
Antonín Baťa. The hotel also hosted Hollywood actors Douglas Fairbanks and his
wife Mary Pickford, movie director Gustav Machatý and music composer
Richard Strauss.
deutsch
schopna úspěšně se účastnit mužských
soutěží. Byla jí československá reprezentantka a první nositelka titulu mistryně
světa v šachu žen Věra Menčíková.
Hosté hotelu Imperial se rozhodně nenudili ani ve chvílích, kdy se zde neodehrávalo žádné napínavé sportovní klání.
V hlavní sezoně hosty několikrát denně
bavily koncerty stálých i hostujících
orchestrů, které hrály také k tanci. Za
pěkného počasí se tančilo pod širým nebem na venkovní terase na jižní straně
hotelu. Ve velkolepých společenských salonech se dvakrát týdně konalo velice oblíbené bals parés, které přitahovalo početné publikum mezinárodního významu. Také město Karlovy Vary využívalo prostory hotelu Imperial pro konání
svých městských reprezentačních plesů,
kterých se zúčastňovali nejvýznamnější
lázeňští hosté a společenská špička. Například velkého plesu v roce 1933 se
zúčastnilo přes dva tisíce příslušníků evropské společenské smetánky.
U hostů byla velice oblíbená také zahradní kavárna, která se nacházela před
hlavním vchodem hotelu v prostoru mezi
vjezdem a výjezdem z areálu. V přízemí
pravého křídla hotelu byl hostům k dispozici anglo-americký bar, kde díky jeho
izolované poloze nerušeně pokračovala
zábava při tónu houslí až do pozdní noci.
Honosné prostředí rychle přilákalo
členy panovnických rodů, vysokou
šlechtu, ministry, diplomaty, bankéře,
průmyslníky, obchodníky a nejvýznamnější umělce. Panovnické rody mezi hosty
Imperialu zastupovali například ruský
velkokníže Pavel se synem Vladimírem
nebo člen německé císařské rodiny princ
Friedrich Leopold. Z dlouhé řady členů
předních šlechtických rodů je možné namátkou uvést třeba lorda George Carnarvona, který je celosvětově známý jako
mecenáš archeologických průzkumů
Fairbanks a jeho žena Mary Pickfordová,
režisér Gustav Machatý nebo hudební
skladatel Richard Strauss.
english
In 2012, one hundred years will pass
since the moment when the majestic
Hotel Imperial building grew on Helena’s height above the center of
Karlovy Vary. For the entire anniversary year, our magazine will bring you
a series of articles about the most interesting chapters of its history.
Chapter 3. – Important guests, operation and events in Hotel Imperial before World War II
Thanks to the opening of Hotel Imperial, Karlovy Vary became the place for
meetings of the international cream of society. Thank to its location, furnishing
and level of services provided, Imperial
was called the palace of the first-class luxury hotels worldwide. Besides recommendations from its satisfied guests,
thanks to which the great reputation of
the hotel spread to the majority of salons
and other elite social places of the world,
the hotel also used print advertising and
other modern marketing methods.
For example, already in the first year of
its operation, a large group of American
doctors came based on stimulus from the
co-founder of Hotel Imperial, Lord Westbury, to familiarize themselves with the
local treatment method and check out the
spa establishment. Therefore it is certainly not a coincidence that guests from
the American continent were, until World
War II, one of the most important groups
of clients.
Thanks to the initiative of the City
Councilor and the President of the
Karlovy Vary Chess Club, Viktor Tietze,
ber of visitors came to of the city, which
had not been exceeded until the ‘70s.
After the break caused by World War
I, a third chess tournament took place in
Karlovy Vary in May of 1923. For the first
time, it took place in Hotel Imperial,
whose management contributed 70,000
CZK to the fund for winner awards with
total value of 120,000. The astronomical
amount of the awards attracted the best
chess players in the world. The best performers in the strong competition were
the chess players Aljechin, Bogoljubov
and Maroczy.
Hotel Imperial also hosted the fourth
and also the last pre-war Karlovy Vary
tournament in 1929, which is nowadays
considered one of the best attended competitions in chess history. It featured the
entire chess world’s top competitors, except the Russian player Aljechin, who
worked at the tournament as a news reporter. Aron Nimcovič, representing
Denmark, took first place. The tournament also featured the first female player
Im Jahr 2012 werden es einhundert
Jahre seit dem Augenblick, als auf der
Helenenhöhe oberhalb des Zentrums
von Karlsbad das majestätische Gebäude des Hotels Imperial entstanden
ist. Unser Magazin wird Ihnen im
Laufe des gesamten Jubiläumsjahres
Artikel mit Fortsetzung über die interessantesten Kapitel aus dessen Geschichte bringen.
Kapitel 3. – Bedeutende Gäste, Betrieb und Ereignisse im Hotel Imperial
vor dem Zweiten Weltkrieg
Dank der Eröffnung des Hotels Imperial wurde Karlsbad zu einem Treffpunkt
für die internationale High Society. Dank
seiner Lage, der Ausstattung sowie des
Niveaus der gewährten
Serviceleistungen
wurde das Imperial weltweit
als der Palast
unter den erstklassigen Luxushotels
bezeichnet. Neben
Empfehlungen
vonseiten zufriedener Gäste,
dank derer sich
der gute Ruf des
Hotels in die
Mehrzahl der
Salons und weiterer
gesellschaftlicher
Elite-Orte der Welt verbreitete, nutzte das
Hotel auch die gedruckte Werbung sowie
weitere moderne Marketingmethoden.
So kam zum Beispiel gleich im ersten
Jahr seiner Existenz auf Anraten des Mitgründers des Imperials, Lord Westbury,
eine größere Gruppe amerikanischer
Ärzte hierher, um vor Ort die Karlsbader
LIFE 2-2012
28.5.2012
16:53
Stránka 5
5
life
IMPERIAL
Heilmethode kennenzulernen und die
Kureinrichtungen zu besichtigen. Deshalb ist bestimmt auch kein Zufall, dass
die Gäste des amerikanischen Kontinents
bis zum Zweiten Weltkrieg eine der bedeutendsten Klientel-Gruppen des Hotels
Imperial waren.
Dank der Initiative des Stadtrates und
Präsidenten des Karlsbader Schachklubs,
Viktor Tietze, reihte sich Karlsbad an die
Seite der weltbekannten Heilbäder in
Monte Carlo oder Ostende, in denen Anfang des 20. Jahrhunderts die Tradition
von Kur-Schachturnieren mit Spielern
von Weltniveau entstand. Schachturniere
dauerten damals nicht selten auch einen
Monat oder noch länger. Während deren
Austragungszeit zogen sie die Aufmerksamkeit der Medien aus aller Welt an sowie zahlreiche Zuschauer, welche die
Schachmeister direkt vor Ort sehen wollten.
In Karlsbad begriff man die Bedeutung
der Schachturniere für die Verbreitung
des Rufes der Stadt im In- und Ausland
sehr schnell. Bereits 1907 wurde deshalb
ein Turnier organisiert, das gleichzeitig
als das erste internationale Schachturnier
auf tschechischem Boden erachtet wurde.
Für Startgebühren, Hotelaufenthalte der
Spieler und Prämien für die Gewinner
trug die Stadt mit einem Betrag von 12
000 Kronen bei (eine gute Flasche Wein
oder ein gutes Mittagessen im Restaurant
konnte man in jener Zeit für eine Krone
bekommen). Ein Beweis des hohen Wertes dieser Summe ist auch, dass es gelungen ist, die komplette SchachspielerWeltspitze mit einer einzigen Ausnahme,
Emanuel Lasker, auf diese Veranstaltung
zu locken. 1911 fand der Wettkampf der
Schach-Weltelite zum zweiten Mal in
Aron Nimzovitsch, der Dänemark repräsentierte. An dem Turnier nahm zum ersten Mal auch eine Frau teil, die sich erfolgreich in dem Männerwettbewerb behaupten konnte. Es war die tschechoslowakische Repräsentantin und erste Damen-Schachweltmeisterin Věra Menčíková.
Die Gäste des Hotels Imperial langweilten sich jedoch auch dann nicht,
wenn es hier gerade keine spannenden
Sportwettkämpfe gab. In der Hauptsaison unterhielten die Gäste mehrmals täglich dauerhaft engagierte oder gastierende Orchester, die auch zum Tanz
V roce 1926 bydleli v hotelu Imperial
během návštěvy Karlových Varů slavní
američtí herci, manželé Mary Pickford
(na snímku) a Douglas Fairbanks.
In 1926, during their visit of Karlovy
Vary, famous American actors – Mary
Picford (see picture) and Douglas
Fairbanks, stayed in hotel Imperial.
Im Hotel Imperial wohnten 1926
während ihres Karlsbad-Besuches die
berühmten Schauspieler, das Ehepaar
Mary Pickford (auf dem Foto) und
Douglas Fairbanks.
В 1926 году в отеле Империал во
время посещения Карловых Варов
проживали знаменитые
американские актёры, супруги Мэри
Пикфорд (на фотографии) и Дуглас
Фэрбенкс.
Imperial Gallery
Karlsbad statt. Dieses Ereignis trug vielleicht dazu bei, dass genau in diesem Jahr
ein neuer Rekord in der Besucherrate der
Stadt verzeichnet wurde, der erst in den
siebziger Jahren übertroffen werden
konnte.
Nach dem Umbau, verursacht durch
den Ersten Weltkrieg, fand im Mai 1923
in Karlsbad das bereits dritte SchachGroßturnier statt. Zum ersten Mal spielte
man im Hotel Imperial, dessen Leitung
einen Betrag von 70 000 Kronen in den
Gewinnerpreis-Fonds, der eine Gesamthöhe von 120 000 Kronen erreichte, beisteuerte. Dank der astronomischen Prämienhöhe trafen sich im Imperial die besten Schachspieler der Welt. In der starken Konkurrenz schlossen die Schachspieler Aljechin, Bogoljubow und Maroczy am besten ab.
Das Hotel Imperial war 1929 auch der
Gastgeber des vierten und gleichzeitig
vor dem Krieg letzten Karlsbader Turniers, das heute als eines der bestbesetzten Wettkämpfe in der Geschichte des
Schachsports überhaupt erachtet wird. Es
startete hier die komplette Schach-Weltelite, bis auf den russischen Spieler Aljechin, der auf dem Turnier als Pressereporter tätig war. Den ersten Platz belegte
spielten. Bei schönem Wetter tanz man
auf der Außenterrasse an der Südseite
des Hotels unter freiem Himmel. In den
großräumigen Gesellschaftssalons fand
zweimal pro Woche der sehr beliebte Bal
Parés statt, der ein umfangreiches Publikum internationaler Bedeutung anzog.
Auch die Stadt Karlsbad nutzte die
Räumlichkeiten des Hotels Imperial für
das Abhalten ihrer städtischen Repräsentationsbälle, an denen bedeutendste Kurgäste und gesellschaftliche Elite teilnahmen. So waren zum Beispiel an dem großen Ball im Jahre 1933 über zweitausend
Angehörige der europäischen High Society anwesend.
Bei den Gästen sehr beliebt war das
Gartencafé, das sich vor dem Haupteingang des Hotels zwischen Ein- und Ausfahrt des Hotelareals befand. Im Erdgeschoss des rechten Hotelflügels stand den
Gästen eine anglo-amerikanische Bar zur
Verfügung, in der dank ihrer isolierten
Lage die Unterhaltung bei Geigentönen
bis in die späte Nacht weiter ging.
Das prunkvolle Ambiente lockte
schnell auch Mitglieder von Dynastien,
des oberen Adels, Minister, Diplomaten,
Bankiers, Industrielle, Geschäftsleute und
bedeutende Künstler an. Das Herrscher-
geschlecht unter den Gästen des Imperials war zum Beispiel vertreten durch den
russischen Großfürsten Pawel und Sohn
Wladimir oder das Mitglied der deutschen Kaiserfamilie, Prinz Friedrich Leopold. Aus der langen Liste der Mitglieder
führender Adelsfamilien könnte z.B.
Lord George Carnarvon erwähnt werden,
der als Mäzen archäologischer Forschungen in Ägypten, die zu der berühmten
Entdeckung der Grabstätte von Pharaon
Tutanchamon führten, weltbekannt war.
Die Unternehmerwelt repräsentierten
zum Beispiel Mitglieder des RothschildGeschlechts, der weltbekannte Klavierhersteller William Steinway, der Prager
Großfabrikant Kolben oder Jan Antonín
Baťa. Auch die Hollywood-Schauspieler
Douglas Fairbanks und seine Gattin Mary
Pickford, der Regisseur Gustav Machatý
oder der Musikkomponist Richard
Strauss waren hier.
по-русски
В 2012 году исполнится сто лет
от момента, когда на возвышенности Хелены над центром Карловых Вар выросло величественное
здание отеля «Империал». Наш
журнал на протяжении всего юбилейного года будет публиковать
статьи о самых интересных страницах его истории.
Этап 3 – Выдающиеся гости, работа и главные события в жизни
отеля «Империал» перед второй мировой войной
С открытием отеля «Империал» Карловы Вары превратились в место встреч
сливок отечественного и зарубежного
общества. Благодаря местоположению,
оснащению и уровню предлагаемых
услуг «Империал» стали называть дворцом в числе лучших отелей мира. Прекрасное реноме отеля побуждало удовлетворенных гостей рекомендовать его
своим друзьям и знакомым в салонах и
других элитных местах мира, кроме
того, отель помещал свою рекламу в
печати и использовал другие современные методы маркетинга.
Так, уже в первый год работы отеля
в Карловы Вары по приглашению одного из учредителей «Империала»
лорда Вестбери приехала большая
группа американских врачей, которые
хотели на месте познакомиться с карловарским методом санаторно-курортного лечения и увидеть местные курорты. Не удивительно, что гости из
Америки до начала второй мировой
войны составляли одну из самых многочисленных групп клиентов отеля
«Империал»
VÝSTAVA 100 LET HOTELU IMPERIAL
100 YEARS OF HOTEL IMPERIAL EXHIBITION
AUSSTELLUNG 100 JAHRE HOTEL IMPERIAL
ВЫСТАВКА 100 ЛЕТ ОТЕЛЮ «ИМПЕРИАЛ»
Благодаря инициативе члена городского совета и президента Карловарского шахматного клуба Виктора
Титце в Карловых Варах, как и в популярных курортных городах МонтеКарле и Остенде, в начале ХХ века зародилась традиция курортных шахматных турниров с участием шахматистов мирового уровня. Шахматные
турниры в то время нередко длились
целый месяц, а иногда даже дольше.
Все это время они притягивали внимание приехавших отовсюду журналистов и множества любителей шахмат,
которым хотелось непосредственно
наблюдать за игрой гроссмейстеров.
Руководство Карловых Вар быстро
поняло влияние шахматных турниров
на рост известности курорта на родине
и за рубежом, поэтому уже в 1907 году
был организован турнир, считающийся первым международным шахматным турниром в Чехии. В счет
взносов участников, на оплату размещения и премии победителям город
выделил 12 000 крон (между прочим,
бутылку качественного вина или хороший обед в ресторане в то время
можно было купить за одну крону). О
том, что сумма была действительно солидной, свидетельствует и тот факт,
что с ее помощью удалось привлечь
всех лучших шахматистов за исключением единственно Эммануэля Ласкера. В 1911 году мировая шахматная
элита смерила свои силы в Карловых
Варах уже во второй раз. Это событие
вызвало такой наплыв туристов, что
именно в 1911 году была отмечена рекордная посещаемость города, которую удалось покорить только в семидесятые годы.
После вызванного первой мировой
войной перерыва, в мае 1923 года в
Карловых Варах состоялся третий по
счету шахматный турнир, а вот в отеле
«Империал» шахматисты играли впервые. Руководство гостиницы выделило
на проведение этого мероприятия 70
000 крон в фонд наград победителей,
который в 1923 году достиг 120 000
крон. Благодаря этой астрономической сумме в «Империале» встретились лучшие шахматисты мира. В
сильной конкуренции наиболее успешно выступили шахматисты Алехин, Боголюбов и Марочи.
занял Арон Нимцович, представлявший Данию. В турнире также приняла
участие первая женщина, которая успешно конкурировала мужчинамшахматистам. Ею была участница чехословацкой команды и первая обладательница титула мастер мира по
шахматам Вера Менчикова.
Гости отеля «Империал» не скучали
и в дни, не заполненные какими-либо
захватывающими спортивными состязаниями. В главный сезон гостей по нескольку раз в день развлекали концерты постоянных и гастролирующих
оркестров, под музыку которых можно
было также танцевать. При хорошей
погоде танцевали под открытым небом на внешней террасе с южной стороны отеля. В великолепных салонах
«Империала» два раза в неделю проходили очень популярные bals parés,
привлекавшие многих курортниковиностранцев. И городские власти Карловых Вар проводили в отеле «Империал» свои городские балы, на которые приглашались именитые курортные гости и сливки городского общества. Например, в 1933 году на бал
пришло более двух тысяч представителей европейского высшего общества.
Большой популярностью у гостей
пользовалось садовое кафе, находившееся перед главным входом в отель
между въездом и выездом на его территорию. На первом этаже правого
крыла отеля был англо-американский
бар, в котором благодаря его изолированному положению никто не мешал
гостям развлекаться под звуки
скрипки до поздней ночи.
Прошло немного времени с момента
открытия отеля, и его роскошь привлекла членов царских дворов, высшую
знать, министров, дипломатов, банкиров, промышленников, бизнесменов и
лучших представителей мира литературы и искусства. Царские династии
представляли в «Империале», напр.,
русский великий князь Павел с сыном
Владимиром, член немецкой императорской семьи Фридрих Леопольд и
другие гости. В числе многих членов
высокой знати упомянем Джорджа
Карнарвона, известного мецената археологических исследований в Египте,
в ходе которых была открыта усыпальница фараона Тутанхамона. Мир боль-
В 1929 году отель «Империал» принимал четвертый и последний довоенный карловарский турнир, вошедший
в историю шахмат как один из главных турниров с участием лучших шахматистов мира. На него съехалась настоящая элита шахматного мира за исключением русского шахматиста Алехина, который участвовал в турнире в
качестве пресс-атташе. Первое место
шого бизнеса был представлен членами семьи Ротшильдов, известным
производителем фортепиано Вильямом Стейнвеем, крупным пражским
заводчиком Колбеном и Яном Антонином Батей. В гостинице «Империал»
останавливались голливудские звезды
Дуглас Фербенкс с женой Мери Пикфорд, режиссер Густав Махатый и композитор Рихард Штраус.
Otevřeno denně do 31. 12. 2012
Open daily till December 31, 2012
Geöffnet täglich bis 31. 12. 2012
Открыто ежедневно до 31. 12. 2012
Imperial Gallery
Libušina 18, Karlovy Vary
www.spa-hotel-imperial.cz/100
LIFE 2-2012
28.5.2012
16:53
Stránka 6
6
life
www.imperial-group.cz
www.spa-hotel-imperial.cz
www.spa-resort-sanssouci.cz
IMPERIAL
Letní recepty
z našich hotelů
recipes
Summer Recipes from our Hotels
Sommerrezepte aus unseren Hotels
Летние рецепты из наших отелей
líme jeden po druhém do špenátového
listu a pak je po dvou spojíme k sobě
plátkem pancetty a zabalíme do taženého těsta. Potřeme žloutkem a posypeme hrubozrnnou mořskou solí a drceným pepřem. Pečeme v troubě na 190 °C
cca 6 minut. Na másle orestujeme šalotku a česnek. Přidáme očištěné listy
špenátu a krátce spaříme. Osolíme a opepříme. Brambory oškrábeme a nakrájíme
na tenké nudličky (julienne). Nemáčíme
je ve vodě a ihned smažíme na oleji dozlatova. Omáčku připravíme z králičích
kostí a kořenové zeleniny. Vše upečeme
v troubě dozlatova a zalijeme vodou.
Přidáme divoké koření a dobře vyvaříme. Zredukujeme na minimum a scedíme. Do zredukovaného vývaru vmixujeme máslo.
english
SIMMERED PORK TENDERLOIN with
minced chicken and dried ham over
potato-pea purée with stir-fried garden vegetables and Chanterelles,
demi-glace
Ingredients for 4 persons:
2 large pork tenderloins; 3 chicken
breasts; 10 slices of dried ham; 2 dal
cream; 0.4 dal port wine; 2-3 dal milk;
200 g butter; 5 large potatoes; 200 g peas;
12 pc peapods; 2 carrots; ½ celery root;
200 g Chanterelles; 4 thyme sprigs; 80 g
pine nuts; salt; pepper; demi-glace
RACK OF RABBIT in pastry with
spinach gnocchi and potato straws
Ingredients for 4 servings:
8 pieces of rabbit racks; 4 slices of
pancetta; 1 200 g spinach leaves; 0.4 l
olive oil ; 400 g butter; 4 ks filo dough;
4 eggs; 4 shallots; 8 garlic cloves; 4 medium
potatoes; 40 g sea salt; ground pepper
Ingredients for sauce:
rabbit bones, carrots, celery root,
parsnip, wild spices, butter
Preparation:
Clean rabbit racks, quickly pan-fry
all sides and cool quickly. Season with
salt and pepper. Wrap the racks one after the other in spinach leaves and then
connect two together with a slice of
pancetta and wrap in the filo dough.
Smear with egg yolk and sprinkle with
sea salt and crushed pepper. Bake in
oven at 190 °C for approx. 6 minutes.
Stir-fry shallots and garlic in butter.
Add cleaned spinach leaves and briefly
steam. Season with salt and pepper.
Peel potatoes and julienne. Pat dry and
immediately fry in oil until golden.
Make the sauce from rabbit bones and
root vegetables. Roast everything in
Ingredients for demi-glace sauce:
bones, carrot, celery root, parsnip, fresh
herbs, butter
Preparation:
Mince the chicken breast and whip
with thyme, salt, cream, port wine and
pine nuts to a puree. Place the slices of
ham on foil, spread the purée on the ham
and place the cleaned pork tenderloin on
the minced meat mixture. Using the foil,
roll this up, form a firm roll and steam it.
Using a thermometer, cook until the center of the meat has reached 57 °C. Place
boiled hot potatoes in a mixer and whip
to a puree while adding warm milk.
Meanwhile, steam peas, mix and press
POŠÍROVANÁ VEPŘOVÁ PANENKA
v kuřecí faši a sušené šunce na bramborovo-hráškovém pyré s restovanou
zahradní zeleninou a liškami, demiglace
Suroviny pro 4 osoby:
2 větší vepřové panenky; 3 kuřecí prsa;
10 plátků sušené šunky; 2 dcl smetany; 0,4
dcl portského vína; 2-3 dcl mléka; 200 g
másla; 5 větších brambor; 200 g hrášku;
12 ks hráškového lusku; 2 mrkve; ½ celeru; 200 g lišek; 4 snítky tymiánu; 80 g pinií; sůl; pepř; demi-glace
suroviny na omáčku demi-glace:
kosti; karotka; celer; kořenová petržel;
divoké koření; máslo
Příprava:
Kuřecí prsa semeleme a vyšleháme
s tymiánem, solí, pepřem, smetanou,
portským vínem a piniemi do faše. Na
potravinářskou fólii poklademe plátky
šunky, potřeme je faší a na faš položíme
očištěnou vepřovou panenku. Pomocí
potravinářské fólie zarolujeme a vytvo-
říme pevný váleček, který dáme vařit
do páry. Vaříme za pomoci vpichového
teploměru, střed masa musí mít teplotu
57 °C. Uvařené horké brambory dáme
do robota a vyšleháme z nich s přidáním teplého mléka kaši. Mezitím spaříme hrášek, rozmixujeme a přepasírujeme jej přes cedník, abychom ho zbavili slupek. Čisté prolisované hráškové
pyré přidáme do bramborové kaše. Na
přepuštěném másle orestujeme zahradní zeleninu s liškami a dochutíme
solí a pepřem. Doprostřed talíře pomocí lžíce nalijeme demi-glace, na to do
tvořítka bramborovo-hráškové pyré, na
pyré dva stejné širší plátky panenky ve
faši a kolem dokola nedbalou elegancí
pohodíme orestovanou zeleninu s liškami.
omáčku demi-glace připravíme:
z kostí a kořenové zeleniny. Vše upečeme v troubě dozlatova a zalijeme vodou. Přidáme divoké koření a dobře vyvaříme. Zredukujeme na minimum
a scedíme. Do zredukovaného vývaru
vmixujeme máslo.
HŘBET Z KRÁLÍKA v těstě se špenátovými nočky a bramborovou slámou
Suroviny pro 4 osoby:
8 ks králičích hřbetů; 4 plátky pancetty;
1 200 g špenátových listů; 0,4 l olivového
oleje; 400 g másla; 4 ks taženého těsta;
4 vejce; 4 šalotky; 8 stroužků česneku;
4 střední brambory; 40 g hrubozrnné soli;
pepř mletý
suroviny na omáčku:
kosti z králíka; karotka; celer; kořenová
petržel; divoké koření; máslo
Příprava:
Králičí hřbety očistíme, zprudka opečeme ze všech stran a ihned zchladíme.
Okořeníme solí a pepřem. Hřbety zaba-
through a sieve to remove the skins. Add
the clean pea puree into the potato
puree.
Stir-fry
vegetables
with
Chanterelles in clarified butter and season with salt and pepper. Using a spoon,
pour the demi-glace in the middle of
a plate; using a cookie cutter, place the
potato-pea puree on plate, position two
identical wide slices of the tenderloin on
the puree and randomly spread the stirfried veggies and Chanterelles around.
Demi-glace sauce:
made from bones and root vegetables. Bake all in an oven until golden
and add water. Add wild spices and let
the water cook out. Reduce to minimum
and strain. Add butter to the reduced
stock.
oven until golden and add water when
necessary. Add wild spices and make
sure the water cooks out. Reduce to
minimum and strain. Add butter to the
reduced stock.
deutsch
POCHIERTE SCHWEINSLENDE in
Hähnchenfarce und getrocknetem
Schinken auf Kartoffel-Erbsenpüree
mit geröstetem Gartengemüse und
Pfifferlingen, Demi-glace
Zutaten für 4 Personen:
2 größere Schweinslenden, 3 Hähnchenbrüste, 10 Scheiben getrockneten
Schinken, 0,2 l Sahne, 0,4 l Portwein, 0,20,3 l Milch, 200 g Butter, 5 größere Kar-
28.5.2012
16:55
Stránka 7
life
IMPERIAL
toffeln, 200 g Erbsen, 12 Erbsenschoten,
2 Karotten, ½ Sellerie, 200 g Pfifferlinge,
4 Zweiglein Thymian, 80 g Pinienkerne,
Salz, Pfeffer, Demi-glace
Zutaten für Demi-glace-Soße:
Knochen, Karotte, Sellerie, Wurzelpetersilie, Wildgewürz, Butter
Vorbereitung:
Hähnchenbrust mahlen und mit Thymian, Salz, Sahne, Portwein und Pinien
zu Farce schlagen. Schinkenscheiben auf
Haushaltsfolie legen, mit Farce bestreichen und gewaschene Schweinslende
darauflegen. Mittels Folie zu einer festen
Roulade rollen und diese in Dampf kochen, dabei Einstichthermometer verwenden – das Innere des Fleisches muss
eine Temperatur von 57°C haben. Die
gekochten heißen Kartoffeln in den Mixer geben, warme Milch zugeben und zu
Brei schlagen. Zwischendurch Erbsen
mit heißem Wasser übergießen, im Mixer schlagen und durch ein Sieb drükken, um die Schale zu separieren. Das
frisch gepresste Erbspüree dem Kartoffelbrei zugeben. Auf zerlassener Butter
Gartengemüse mit Pfifferlingen rösten
und mit Salz und Pfeffer abschmecken.
In die Mitte des Tellers mit einem Löffel
Demi-glace gießen, mit einem Formlöffel das Kartoffel-Erbspüree darauf geben, auf das Püree zwei gleich große
Scheiben Lende in Farce legen und rundherum mit unbeachteter Eleganz das geröstete Gemüse mit den Pfifferlingen
garnieren.
Zubereitung der Demi-glace-Soße
(aus Knochen und Wurzelgemüse):
Alles in der Röhre goldgelb anbraten
und mit Wasser übergießen. Wildgewürz zugeben und gut auskochen. Auf
ein Minimum reduzieren und abseihen.
In die reduzierte Bouillon Butter untermischen.
по-русски
СВИНОЕ ФИЛЕ, сваренное в вине
с пряностями, в курином фарше и
вяленой ветчине, на картофельногороховом пюре, с жареными овощами и лисичками, деми-глас.
Для приготовления 4 порций:
2 больших куска свиного филе; 3 куриные грудинки, 10 ломтиков вяленой
фольгу положим ломтики вяленой
ветчины, а на нее фарш и очищенное свиное филе. При помощи пищевой фольги свернем и сварим получившийся рулет на пару, следя за
температурой мяса при помощи
вставленного в него термометра.
Температура в середине рулета
должна быть 57 °C. Сварим картофель и приготовим из него и горячего молока пюре. Между тем сварим горох, пропустим его через миксер и сито, чтобы избавиться от шелухи. Чистое гороховое пюре смешаем с картофельным пюре. На растопленном масле поджарим овощи с
лисичками, посолим и поперчим их.
На середину тарелки ложкой нальем
деми-глас, на него положим горку
картофельно-горохового пюре и два
широких куска филе в фарше, украсив блюдо положенными с небрежной элегантностью жареными овощами с лисичками.
Соус деми-глас горовим
из костей и корневых овощей, испеченных в духовке до золотого цвета,
залитых водой и сваренных на медленном огне с приданием диких специй почти до полного выпаривания
жидкости. После процеживания в
бульон добавляется масло.
„
“FIRST MOMENT
The discount
Regarding Complex Spa Care In Karlovy Vary
SLEVA „FIRST MOMENT“
na komplexní lázeňskou péči v Karlových Varech
„FIRST MOMENT“-RABATT
für komplexe Heilkur in Karlovy Vary
СКИДКА «FIRST MOMENT» на комплексное
курортное лечение в Kарловых Bарах
BOOK
ON-LINE!
ветчины, 200 г сливок; 0,4 л. портвейна; 0,2-0,3 л. молока; 200 г масла;
5 больших картофелин; 200 г горошка;
12 гороховых стручков; 2 морковки;
½ сельдерея; 200 г лисичек; 4 веточки
тимьяна; 80 г кедровых орешков; соль;
перец; деми-глас
KANINCHENRÜCKEN IM TEIGMANTEL mit Spinatnockerln und Kartoffelstroh
Zutaten für 4 Personen:
8 Kaninchenrücken, 4 Scheiben Pancetta, 1200 g Blattspinat, 0,4 l Olivenöl,
400 g Butter, 4 Stck. Ziehteig, 4 Eier,
4 Schalottenzwiebeln, 8 Knoblauchzehen,
4 mittelgroße Kartoffeln, 40 g grobkörniges Salz, gemahlener Pfeffer
Zutaten für die Soße:
Kaninchenknochen, Karotte, Sellerie,
Wurzelpetersilie, Wildgewürz, Butter
Zubereitung: Kaninchenrücken waschen, von allen Seiten kräftig anbraten
und sofort abkühlen. Mit Salz und Pfeffer würzen. Die Kaninchenrücken einzeln in ein Spinatblatt wickeln, je zwei
mit einer Scheibe Pancetta verbinden
und in den Ziehteig einpacken. Mit Eigelb bestreichen sowie grobkörnigem
Salz und gehacktem Pfeffer bestreuen.
In der Röhre bei 190 °C ca. 6 Minuten
backen. Schalottenzwiebel und Knoblauch auf Butter rösten, die gewaschenen Spinatblätter dazu geben und kurz
dünsten. Salzen und pfeffern. Die Kartoffeln schälen und in dünne Nudeln
(Julienne) schneiden. Nicht in Wasser
eintauchen, sondern sofort auf Öl goldgelb braten. Die Soße aus Kaninchenbouillon und Wurzelgemüse zubereiten. Alles in der Röhre goldgelb braten
und mit Wasser übergießen. Wildgewürz zugeben und gut auskochen lassen. Auf ein Minimum reduzieren und
abseihen. In die reduzierte Bouillon
Butter untermischen.
7
Для приготовления соуса демиглас:
кости; морковь; сельдерей; корневая
петрушка; дикие специи; масло
Приготовление:
Куриную грудинку пропустим через мясорубку и взобьем
с тимьяном, солью,
перцем,
сливками, портвейном и кедровыми орешками, приготовив из
нее однородный
фарш. На
пищевую
СЕДЛО КРОЛИКА В ТЕСТЕ с
ньокки из шпината и картофельной соломкой
Для приготовления 4 порций:
8 шт. седла кролика; 4 ломтика бекона, 1 200 г листьев шпината, 0,4 л
оливкового масла; 400 г масла; 4 куска
растянутого теста; 4 яйца; 4 шт.
лука-шалота; 8 зубчиков чеснока;
4 средних картофелин; 40 г соли грубого помола; молотый перец
Для приготовления соуса:
кости кролика; морковь; сельдерей;
корневая петрушка; дикие специи;
масло
Приготовление:
Седла кролика очистим, обжарим
со всех сторон на сильном огне, быстро охладим и сдобрим солью и перцем, затем одно за другим завернем в
листья шпината и каждую пару седел
завернем в бекон и растянутое тесто.
Натрем желтком и, посыпав морской
солью грубого помола и молотым
перцем, 6 минут запекаем в духовке
при температуре 190 °C. Обжарим на
масле и слегка пропарим лук-шалот и
чеснок, добавив очищенные листья
шпината. Посолим и поперчим. Картошку почистим, порежем соломкой
и пожарим на подсолнечном масле до
золотистого цвета. Соус приготовим
из костей кролика и корневых овощей, испеченных в духовке до золотого цвета, залитых водой и сваренных на медленном огне с приданием
диких специй почти до полного выпаривания жидкости. После процеживания в бульон добавляется масло.
[CZ] Sleva platí pouze při ● rezervaci min. 60 dní před příjezdem
● délce pobytu min. 12 nocí ● nevratné platbě ve výši 100 %,
splatné ihned při rezervaci ● Navštivte naše webové stránky
a užijte si lázeňskou dovolenou za nižší cenu!
[ENG] The discount is only valid if ● the reservation is made at
least 60 days before arrival ● the stay lasts at least 12 nights ●
non-refundable payment in the amount of 100 % is paid
immediately upon reservation ● Visit our websites and enjoy
a spa holiday for a lower price!
[D] Der Preisnachlass gilt nur bei ● Reservierung mind. 60 Tage
vor Anreise ● Aufenthaltsdauer mind. 12 Nächte ● keine
Zahlungsrückgabe – Vorauszahlung in Höhe von 100 % sofort bei
Buchung ● Besuchen Sie unsere Webseiten und genießen Sie
einen Kururlaub zum günstigeren Preis!
[RU] Скидка действует только при ● бронировании минимально за 60 дней до прибытия ● продолжительность пребывания минимально 12 ночей ● полная оплата сразу при бронировании без возможности возврата ● Посетите наш сайт и насладитесь отпуском в санатории со скидкой!
HOTEL IMPERIAL ****SUPERIOR
Od 60 euro za 1 osobu ve dvoulůžkovém pokoji
From EUR 60 per 1 person in a double room
Ab 60 Euro pro Person im Zweibettzimmer
От 60 евро за 1 человека в двухместном номере
SPA RESORT SANSSOUCI ****
Od 50 euro za 1 osobu ve dvoulůžkovém pokoji
From EUR 50 per 1 person in a double room
Ab 50 Euro pro Person im Zweibettzimmer
От 50 евро за 1 человека в двухместном номере
www.spa-hotel-imperial.cz
tel.: +420 353 203 113
Imperial Karlovy Vary Group
www.spa-resort-sanssouci.cz
tel.: +420 353 207 113
Reklama / Werbung / Classified / Peклaмa
LIFE 2-2012
LIFE 2-2012
28.5.2012
16:55
Stránka 8
8
life
Okénko do dějin
series part 2
lázeňství
Window in Spa History
Fenster in die Geschichte des Kurwesens
Oкно в курортную историю Rozvoj karlovarského lázeňství šel
vždy ruku v ruce s rozvojem města, ve
kterém díky tomu vznikla počátkem
18. století řada společenských a účelových lázeňských staveb, například prvním lázeňským domem pro veřejnost
byly Mlýnské lázně (1711). Tento příznivý vývoj přerušil na čas devastující
požár (1759), při kterém shořelo 224
domů. Při obnově města se dbalo na
komfortní vybavení domů a jejich líbivý
vzhled. Další rozmach lázeňství přišel až
s počátkem 19. století a neohrozily jej ani
neklidné doby napoleonských válek.
Doktorem Davidem Becherem stanovený léčebný postup dále rozvíjela řada
vynikajících karlovarských lékařů, takže
ve městě vznikaly postupně od roku
1826 do roku 1856 parní, rašelinné, plynové a železité lázně. Roku 1844 byl ve
velkém zahájen vývoz vřídelní vody,
která byla pro město velkým zdrojem
příjmů a podporovala po celém světě
léčbu onemocnění zažívacího traktu.
Úspěch této léčby byl dobrou reklamou,
která podpořila příliv pacientů, zvláště
pak diabetiků. Štědrost a okázalost zámožných návštěvníků umožnily rychlé
rozšiřování sítě vycházkových cest
v okolí lázní, které dosáhly do 1. světové
války celkové délky 130 km.
Vedle mezinárodní aristokracie se
k Vřídlu ráda sjížděla i evropská kulturní elita. Z nejvýznamnějších návštěvníků přelomu 18. a 19. století připomeňme Johanna Wolfganga Goetha,
Friedricha Schillera, Theodora Körnera,
Ludwiga van Beethovena, Fryderika
Chopina a Nikolu Paganiniho. Od druhé
třetiny 19. století převažuje mezi návštěvníky bohatá měšťanská klientela
a vlivem francouzské revoluce postupně
z lázeňské scény mizí šlechta. Karlovy
Vary se stávají také oblíbeným dějištěm
četných politických a diplomatických
jednání, například rakouského kancléře
Metternicha.
V dosud ryze německém prostředí se
také začíná od roku 1881 ve městě for-
movat česká menšina ve spolku Slovanská beseda, v jehož čele působili v průběhu 40 let vynikající čeští lékaři Emanuel Engel, František Zatloukal, Vincenc
Janatka a Milan Mixa. Koncem 19. století
měla na karlovarské lázeňství největší
vliv vídeňská balneologická škola, která
vedle pitné léčby zdůrazňovala užívání
minerální vody pro řadu jiných aplikací
– například přírodního oxidu uhličitého
k mikromasážím. Velký rozvoj medicíny
na přelomu 19. a 20. století formoval také
karlovarskou metodu léčby chronických
www.imperial-group.cz
www.spa-hotel-imperial.cz
www.spa-resort-sanssouci.cz
IMPERIAL
chorob trávicího ústrojí a chorob výměny látkové, zejména pak cukrovky,
nemocí z povolání a otylosti.
Rozsáhlá přestavba v poslední třetině
19. století, během které byly zastaralé rokokové, klasicistní, empírové a biedermaierovské domy v Karlových Varech
postupně zbořeny, dala městu dnešní architektonickou podobu nesoucí výraznou pečeť historismu a secese. Na jejich
místě vznikly komfortně vybavené novostavby velkoměstského rázu, které
okázale hlásaly význam města, jež se
mezitím stalo nejslavnějším lázeňským
místem Evropy. Byly postaveny dominantní lázeňské stavby Vojenského lázeňského ústavu (1855), Vřídelní kolonády (1879), Mlýnské kolonády (18711881), Tržní kolonády (1883), Lázní III
(1866) a honosný objekt Císařských lázní
(1895), dále pak nové městské divadlo
(1886), anglikánský kostel (1877), synagoga (1877) a ruský pravoslavný kostel
(1897). Na stavební ráz lázní měla určující vliv vídeňská architektura, zosobněná stavitelskou dvojicí Ferdinanda
Fellnera a Hermanna Helmera. Rozsáhlá
stavební činnost byla před 1. světovou
válkou završena zbudováním mezinárodního velkohotelu Imperial (1912).
Proměny životního stylu kolem roku
1900 přinesly také do karlovarských
lázní nový druh zábavy, a to sport.
Město postupně vybudovalo tenisové
kurty, golfové hřiště a dostihovou dráhu
a v roce 1911 dosáhlo největšího počtu
lázeňských hostů ve své historii - 70 935
osob. Příliv lázeňských hostů přerušila
první světová válka a ochromila tak život celého města. Zhoršené zásobování
znamenalo i pro privilegované lázně
nouzi a hlad. Pozdější vývoj návštěvnosti měl s určitými výkyvy víceméně
sestupnou tendenci. Svou roli sehrála
i změna životních trendů a lázeňské
hosty začaly více přitahovat mořské
lázně, hlavně Riviéra, a po válce moderní alpská střediska.
Ani Karlovým Varům se ve třicátých
letech nevyhnula vleklá hospodářská
krize, jež sužovala celou Evropu, ale
i přesto bylo realizováno několik důležitých staveb, např. Lázně VI. Druhá světová válka uvrhla lázeňské město po počáteční euforii jeho německých obyvatel
do neutěšených hospodářských problémů. V březnu 1939 byla dokončena demolice jednoho z lázeňských symbolů, litinové Vřídelní kolonády, jež byla nahrazena dřevěným provizoriem. Mnohé
lázeňské domy byly přeměněny na lazarety. V roce 1942 se přijelo léčit jen 36 646
osob, hlavně z Německa. Poslední rok
války znamenal pro lázeňství kolaps. Za
celý rok 1945 zaznamenává statistika jen
3 794 lázeňských hostů. I přes nepříznivou situaci se karlovarští balneologové
stále věnovali své práci a vědě, rozpracovali některé dílčí problémy lázeňské
léčby a snažili se o zachování úrovně lázeňské medicíny.
Zpracováno podle materiálů Stanislava
Burachoviče „Stručné dějiny karlovarského
lázeňství“
Pokračování příště v čísle 3/2012
english
The development of Karlovy Vary balneology has always gone hand-in-hand
with the development of the city in
which, thanks to this fact, many social
and dedicated spa constructions were
built at the beginning of the 18th century; for example, the first public spa
house, Mill Spa (Mlýnské lázně, 1711).
This favorable development was temporarily interrupted by a devastating fire
(1759) which burned down 224 buildings. During the restoration of the city,
great attention was paid to comfortable
furnishings of the houses and their appealing appearance. Another boom of
balneology came at the beginning of the
19th century, and it has not been interrupted, even by the unstable times of the
Napoleon wars.
The treatment procedure stipulated by
Dr. David Becher was further developed
by many other Karlovy Vary physicians,
resulting in graduate origination of
steam, peat, gas and ferrous spas from
1826 to 1856. In 1844, the bulk export of
hot thermal water was initiated, which
was a source of income for the city and it
supported worldwide treatment of digestive tract diseases. The success of this
treatment was good advertising which
supported the influx of patients, especially diabetics. The generosity and opulence of wealthy visitors allowed for
quick expansion of the hiking trails
around the spa, which arrived before the
World War I, totaling 130 km in length.
Johann Wolfgang Goethe
Besides the international aristocracy,
also the European cultural elite liked to
come to the hot spring. Some of the most
important visitors at the turn of the 18th
century were Johann Wolfgang Goethe,
Friedrich Schiller, Theodor Körner, Ludwig van Beethoven, Fryderik Chopin
and Nikola Paganini. From the second
third of the 19th century, the majority of
the visitors were wealthy burgher clientele and, due to the French revolution,
the aristocracy gradually started to disappear from the spa scene. Karlovy Vary
also became a favorite place of numerous political and diplomatic meetings,
for example of the Austrian Chancellor,
Metternich.
From 1881, the so far purely German
environment started seeing the formation of a Czech minority, Slovanská
beseda association, with excellent Czech
physicians, Emanuel Engel, František
Zatloukal, Vincenc Janatka and Milan
Mixa, in its leadership during the 40’s.
At the end of the 19th century, the
biggest influence on Karlovy Vary balneology had the Vienna Balneology
School; besides the drinking cure, it put
emphasis on using the mineral waters
for many other applications – for example natural carbon dioxide for micro
massages. Great developments of medicine at the break of the 19th and 20th
centuries also formed the Karlovy Vary
treating method of chronic diseases of
the digestive tract and metabolism, especially diabetes, occupational diseases
and obesity.
The extensive reconstruction in the
last third of the 19th century during
which the outdated houses in Rococo,
Classicism, Empire and Biedermayer
styles were gradually knocked down,
gave the city the current architectural appearance with significant signs of historism and Art Nouveau. In their place
were built comfortably furnished new
buildings in urban style, which ostentatiously announced the importance of the
city, which meanwhile became the most
famous spa city of Europe. The following buildings were built: the dominant
spa buildings of the Military Spa Institute (1855), Hot Spring Colonnade
(1879), Mill Colonnade (1871-1881), and
Market Colonnade (1883), Spa III (1866)
and the pompous building of Imperial
Spa (1895), as well as the new City Theater (1886), Anglican church (1877), Synagogue (1877) and a Russian Orthodox
church (1897). The building style of the
spa was guided by the Vienna architecture, impersonated by the building duo,
Ferdinand Fellner and Hermann
Helmer. The extensive construction activities were finished before World War
I by building the international Grand
Hotel Imperial (1912).
The transformation of the lifestyle
around 1900 also brought to Karlovy
Vary a new type of entertainment, sport.
The city gradually built tennis courts,
a golf course and a horse racing track,
and in 1911, it had the highest number of
spa guests in its history – 70,935 guests.
The influx of spa guests was interrupted
by World War I, which paralyzed life in
the entire city. The decrease in availability of supplies meant poverty and
hunger even for the privileged spa. The
later development of the visit rate had,
with certain deviations, more or less degrading tendency. Also the change of life
trends played its role and the spa guests
became more attracted by the sea spas,
mainly the Riviera and, after the war,
modern Alp’s centers.
In the 30’s, Karlovy Vary could not
avoid the lengthy economic crisis which
troubled all of Europe, but despite that,
several important constructions were
built, such as Spa VI. World War II
plunged the spa city, after the initiative
euphoria of its German citizens, into
bleak economic problems. In March 1939
the demolition of one of the spa symbols
was completed, the cast iron Thermal
Spring Colonnade, which was replaced
by a temporary wooden one. Many spa
houses were transformed into lazarettos.
In 1942, only 36,646 came to be treated,
mainly from Germany. The last year of
the war meant a collapse for balneology.
For the entire year, the statistics show
only 3,794 spa guests. Despite the unfavorable situation, the local balneologists
still devoted their efforts to their work
and science, elaborated some of the partial problems of spa treatment and
strived to improve the high level of spa
medicine.
Prepared according to materials from
Stanislav Burachovič „Stručné dějiny
karlovarského lázeňství“
Continuation in next issue, 3/2012
deutsch
Die Entfaltung des Karlsbader Kurwesens ging stets Hand in Hand mit der
Weiterentwicklung der Stadt, in der des
LIFE 2-2012
28.5.2012
16:56
Stránka 9
Spa Resort Sanssouci
U Imperialu 11, Karlovy Vary
tel: +420 353 207 113, fax: +420 353 207 250
e-mail: [email protected]
www.spa-resort-sanssouci.cz
Spa Resort Sanssouci
G
HEALTH
EALTH
GARDENS
ARDENS O
OFF H
Tel: +420 353 207 113, Fax: +420 353 207 250, e-mail: [email protected], U Imperialu 11, Karlovy Vary, www.spa-resort-sanssouci.cz
Nejlepší čeští skláři
Die besten tschechischen Glasdesigner
The best Czech glass makers
Самые лучшие чешские стеклоделы
[CZ] Stylová kavárna
s bohatým sortimentem
nápojů, barem a tanečním
parketem ■ aktuální program
k nahlédnutí přímo v kavárně, na
recepci, u concierge nebo na
našich webových stránkách
[ENG] A stylish café with
a dance floor and bar as well
as a wide selection of drinks ■
current programme available
directly at the café, hotel reception,
hotel concierge or our websites
[D] Stilvolles Café mit Tanzparkett und Bar mit reichhaltigem
Getränkesortiment ■ aktuelles
Programm zur Einsicht direkt im
Café, an der Rezeption, beim Concierge oder auf unseren Webseiten
[RU] Уютное кaфe c тaнцeвaльнoй площaдкoй и бapoм
c богатым accopтимeнтом нaпитков ■ актуальная программа к
диспозиции в кафе, на рецепции у
консьержа или на наших интернетовых страницах
open daily from 9.00 until 24.00 ■ tel: +420 353 207 320
Spa Resort Sanssouci
[CZ] Podrobné informace
a aktuální program výstav
Vám poskytnou pracovníci
concierge
[ENG] Detailed information
and current exhibition
programme available at the
hotel concierge
[D] Detaillierte Informationen
und das aktuelle Programm der
Ausstellungen erhalten Sie von
den Concierge-Mitarbeitern
[RU] Подробную информацию о актуальных выставках
Вам предоствавит консьержслужба
tel: +420 353 207 107
Meeting
Place
at Spa Resort Sanssouci
Villa Mercedes
at Spa Resort Sanssouci
Free
ins g
m
sfowr him
otel guest
open daily
MO-FR 07.00 - 8.00 and 15.00 - 21.30 SA-SU 10.00 - 21.30
tel: +420 353 207 540
LIFE 2-2012
28.5.2012
16:56
Stránka 10
10
halb Anfang des 18. Jahrhunderts zahlreiche gesellschaftliche und zweckgebundene Kurbauten entstanden sind,
wie zum Beispiel das erste Kurhaus für
die Öffentlichkeit – das Mühlbrunnbad
(1711). Vorübergehend unterbrochen
wurde diese positive Entwicklung 1759
durch einen verheerenden Stadtbrand,
bei dem 224 Häuser niederbrannten. Bei
der Erneuerung der Stadt wurde großer
Wert auf die komfortable Ausstattung
der Häuser und deren behagliches Aussehen gelegt. Erst Anfang 19. Jahrhunderts kam es zu einem weiteren Aufschwung des Kurwesens, der selbst
durch die unruhige Zeit der napoleonischen Kriege nicht gefährdet wurde.
Das von Doktor David Becher definierte Heilverfahren entwickelten zahlreiche hervorragende Karlsbader Kurärzte weiter, so dass in der Stadt in der
Zeit von 1826 bis 1856 sukzessiv zahlreiche Dampf, Moor-, Gas- und Eisenbäder
entstanden. 1844 wurde im Großen mit
dem Export des Sprudelwassers begonnen, das für die Stadt eine große Quelle
finanzieller Einnahmen war und weltweit die Behandlung von Erkrankungen
des Verdauungstraktes unterstützte. Der
Erfolg dieser Therapie war eine gute Reklame, die den Zustrom von Patienten
unterstützte, insbesondere dann der Diabetiker. Die Großzügigkeit und das Glamour reicher Besucher ermöglichten
eine schnelle Erweiterung des Spazierwege-Netzes in die Umgebung des Kurortes, das bis zum Ersten Weltkrieg eine
Gesamtlänge von 130 km erreichte.
Neben der internationalen Aristokratie traf sich am Sprudel auch die europäische Kulturelite. Erinnert seien an
dieser Stelle die bedeutendsten Besucher
um die Jahrhundertwende des 18./19.
Jahrhunderts – Johann Wolfgang Goethe, Friedrich Schiller, Theodor Körner,
Ludwig van Beethoven, Frédéric Chopin
und Niccolo Paganini. Ab dem zweiten
Drittel des 19. Jahrhunderts überwiegt
bei den Besuchern die reiche Stadtbürger-Klientel; der Adel hingegen schwindet allmählich aus der Kurortszenerie
aufgrund des Einflusses der französischen Revolution. Karlsbad wird auch
zu einem beliebten Austragungsort zahlreicher politischer und diplomatischer
Verhandlungen – zum Beispiel des österreichischen Kanzlers Metternich.
In dem bisher rein deutschen Milieu
beginnt sich ab 1881 in der Stadt eine
tschechische Minderheit zu formieren in
dem Verein Slovanská beseda (Slawischer Volksbildungsverein), an dessen
Spitze im Verlauf von 40 Jahren die hervorragenden Ärzte Emanuel Engel,
František Zatloukal, Vincenc Janatka
und Milan Mixa standen. Ende des 19.
Jahrhunderts hatte die Wiener Balneologie-Schule den größten Einfluss auf das
Karlsbader Kurwesen – sie betonte neben der Trinkkur die Nutzung des Mineralwassers für zahlreiche weitere Anwendungen, wie zum Beispiel des natürlichen Kohlendioxids für Mikromassagen. Der enorme Aufschwung der Medizin um die Jahrhundertwende des
19./20. Jahrhunderts formierte auch die
Karlsbader Heilkurmethode für chronische Erkrankungen des Verdauungstraktes sowie Stoffwechselerkrankungen, insbesondere des Diabetes, für Berufskrankheiten sowie Fettleibigkeit.
Der umfangreiche Umbau im letzten
Drittel des 19. Jahrhunderts, als veraltete
Rokoko-, Klassizismus-, Jugendstil- und
Biedermeierhäuser in Karlsbad sukzessiv abgerissen wurden, verlieh der Stadt
life
www.imperial-group.cz
www.spa-hotel-imperial.cz
www.spa-resort-sanssouci.cz
IMPERIAL
ihr heutiges architektonisches Aussehen,
das ein deutliches Siegel von Historismus und Jugendstil trägt. An deren
Stelle entstanden komfortabel eingerichtete Neubauten großstädtischen Charakters, die prunkvoll die Bedeutung der
Stadt verkündeten, die inzwischen zum
berühmtesten Kurort Europas geworden
war. Entstanden sind die dominanten
Kurbauten des Militär-Badehauses
(1855), die Sprudelkolonnade (1879),
Mühlbrunnkolonnade
(1871-1881),
Marktbrunnkolonnade (1883), das Badehaus III. (1866) und das prunkvolle Kaiserbad (1895), desweiteren dann das
neue Stadttheater (1886), die anglikanische Kirche (1877), die Synagoge (1877)
und die russisch-orthodoxe Kirche
(1897). Geprägt war der Baucharakter
des Kurortes durch die Wiener Architektur, die durch das Bauherren-Duo
spätere Entwicklung der Besucherrate
hatte außer einigen Abweichungen eine
mehr oder weniger fallende Tendenz.
Ihre Rolle spielte dabei auch die Veränderung der Lebenstrends – die Kurgäste
begannen, Aufenthalte am Meer, vor allem an der Riviera, und nach dem Krieg
moderne Ferienzentren in den Alpen zu
bevorzugen.
Selbst Karlsbad ist in den dreißiger
Jahren nicht verschont geblieben von der
langen Wirtschaftskrise, die ganz
Europa quälte. Trotzdem sind einige
wichtige Bauten entstanden, wie zum
Beispiel das Badehaus VI. Der Zweite
Weltkrieg stürzte die Kurstadt nach anfänglicher Euphorie deren deutschen
Einwohner in triste Wirtschaftsprobleme. Im März 1939 wurde die Demolierung eines der Kurortsymbole – der
gusseisernen Sprudelkolonnade – been-
Ferdinand Fellner und Hermann Helmer
verkörpert wurde. Ihren Höhepunkt
fand die umfangreiche Bautätigkeit vor
dem Ersten Weltkrieg durch die Errichtung des internationalen Großhotels Imperial (1912).
Die Veränderungen des Lebensstils
um 1900 brachten auch in das Karlsbader Heilbad eine neue Unterhaltungsart
– den Sport. Die Stadt legte sukzessiv
Tennis- und Golfplätze sowie eine Pfer-
det und durch ein Provisorium aus Holz
ersetzt. Viele Kurhäuserwurden in Lazaretts umgewandelt. 1942 kamen nur 36
646 Personen zur Kur, vorwiegend aus
Deutschland. Das letzte Jahr des Krieges
bedeutete einen Kollaps für das Kurwesen. Über das gesamte Jahr 1945 weist
die Statistik nur 3 794 Kurgäste aus.
Trotz dieser ungünstigen Situation widmeten sich die Karlsbader Balneologen
auch weiterhin ihrer Arbeit und der Wis-
derennbahn an und erreichte im Jahr
1911 die größte Anzahl an Kurgästen in
ihrer Geschichte überhaupt – 70 935 Personen. Unterbrochen wurde der Zustrom an Kurgästen durch den Ersten
Weltkrieg, der das Leben der gesamten
Stadt lahmlegte. Probleme mit der Versorgung bedeuteten auch für das privilegierte Heilbad Hunger und Not. Die
senschaft, bearbeiteten verschiedene
Teilprobleme der Kurorttherapie und
versuchten, das Niveau der Kurmedizin
aufrechtzuerhalten.
Erarbeitet nach Materialien von Stanislav Burachovič „Kurzgefasste Geschichte
des Karlsbader Kurwesens“
Fortsetzung folgt in Nummer 3/2012
по-русски
Развитие карловарской бальнеологии всегда шло рука об руку с развитием города, поэтому в начале ХVIII
века Карловы Вары украсило множество общественных и целевых курортных зданий, например, первый
курортный дом для широкой общественности – Млынские лазни (1711).
Это многообещающее развитие приостановил охвативший весь город пожар (1759), при котором сгорело 224
дома. При восстановлении города
особое внимание уделялось комфортабельному оснащению домов и их
внешнему виду. Следующий размах
курортного дела пришелся на начало
ХIХ столетия, и даже тревожные годы
наполеоновских войн не оказали на
него большого влияния.
Разработанные доктором Давидом
Бехером лечебные методы продолжали развивать курортные врачи, поэтому в городе с 1826 до 1856 годы появились парные, торфяные, газовые
и железистые курорты. В 1844 году
был начат промышленный экспорт
минеральной воды, ставшей важным
источником доходов города. Карловарская вода помогала больным за
рубежом лечить болезни пищеварительного тракта. Успех этого лечения
был прекрасной рекламой, вызвавшей приток пациентов, особенно
диабетиков. Щедрость и блеск богатых курортников способствовали быстрому росту сети прогулочных дорог в окрестностях курорта, общая
протяженность которых к началу
первой мировой войны достигла 130
км.
К Гейзеру съезжалась не только
международная аристократия, но и
европейская культурная элита, в
числе главных представителей которой на рубеже ХVIII и ХIХ веков упомянем, например, Вольфганга Гете,
Фридриха Шиллера, Теодора Кернера, Людвига ван Бетховена, Фредерика Шопена и Николу Паганини.
Со второй трети ХIХ столетия на курорте уже преобладают богатые мещане, и под влиянием французской
революции с курортной сцены исчезает аристократия. Карловы Вары
также становятся популярным местом проведения политических и
дипломатических встреч, напр., австрийского канцлера Меттерниха.
До тех пор в чисто немецком городе с 1881 года начинает также формироваться «Славянская беседа», в
которую вошли представители чеш-
ского национального меньшинства. В
40-е годы ею руководили известные
карловарские врачи, чехи Эммануэль
Енгель, Франтишек Затлоукал, Винсент Янатка и Милан Микса. В конце
ХIХ столетия наибольшее влияние на
карловарское курортное дело оказывала венская бальнеологическая
школа, которая подчеркивала важность не только питьевого лечения,
но и других лечебных методов, напр.,
использования природного углекислого газа для микромассажей. Стремительное развитие медицины на
рубеже ХIХ и ХХ веков формировало
также карловарский метод лечения
хронических заболеваний пищеварительной системы и болезней, связанных с обменом веществ, в частности, сахарного диабета, профессиональных заболеваний и ожирения.
Масштабная перестройка в последней трети ХIХ столетия, во время которой в Карловых Варах постепенно
сносились старые дома в стиле рококо, классицизма, ампира и бидермайера, придала городу нынешний
вид, несущий печать историзма и модерна. На месте снесенных домов выросли комфортабельно оснащенные
новые дома большого города, подчеркивавшие значение города, ставшего к тому времени самым модным
европейским курортом. Были построены доминантные курортные
здания Военно-курортной лечебницы (1855), Гейзерной колоннады
(1879), Мельничной колоннады (18711881), Рыночной колоннады (1883),
Лечебницы III (1866) и великолепной
Императорской лечебницы (1895), а
также новый городской театр (1886),
англиканская церковь (1877), синагога (1877) и русский православный
храм (1897). Главное влияние на архитектурный облик города оказали
венские архитекторы Фердинанд
Фельнер и Герман Хельмер. Активную строительную деятельность перед первой мировой войной завершило строительство международного отеля «Империал» (1912).
Изменения жизненного стиля в начале ХХ века принесли на курорт новый вид развлечений – спорт. В городе начали появляться теннисные
корты, поля для игры в гольф и ипподром, поэтому неудивительно, что
в 1911 году в Карловы Вары приехало
исторически наибольшее число курортников – 70 935 человек. Прилив
курортников прервала первая мировая война, парализовав жизнь всего
города.
Нарушение
поставок
значило даже для привилегированного курорта нужду и голод. Несмотря на некоторые колебания,
проявилась тенденция снижения посещаемости курорта. Определенную
роль в этом сыграло также то, что отдыхающие стали отдавать предпочтение морским курортам, и главное,
Ривьере, а после войны – современным альпийским центрам отдыха.
И хотя Карловы Вары также пострадали от многолетнего хозяйственного кризиса тридцатых лет,
поразившего всю Европу, в городе
все же было построено несколько новых интересных зданий, напр., Лечебница VI. Вторая мировая война
после первой эйфории немецких жителей ввергла город в неутешительное хозяйственное положение. В
марте 1939 года закончился снос одного из символов курорта – чугунной
Гейзерной колоннады, которую заменили временным деревянным зданием. Многие санатории превратили
в лазареты. В 1942 году на курорт
приехало лечиться всего 36 646 человек, в основном из Германии. Последний год войны стал для курорта
катастрофическим – по статистическим данным, за весь 1945 год в Карловых Варах лечилось всего 3 794 человек. Но, несмотря на трудности,
карловарские бальнеологи отдавали
свои силы работе и науке, разрабатывая новые методы санаторно-курортного лечения и делая все для сохранения уровня курортной медицины.
По материалам работы Станислава Бураховича «Краткая история
карловарской бальнеологии»
Продолжение в следующем номере
3/2012
LIFE 2-2012
28.5.2012
16:57
Stránka 11
IMPERIAL
Jubilejní Junior
Glass Match Sanssouci 2012
view
2012 Jubilee Junior Glass Match Sanssouci
Jubiläums-Junior-Glass-Match Sanssouci 2012
Юбилейный Junior Glass Match Sanssouci 2012
Karlovarský Spa Resort Sanssouci
hostil ve dnech 30. 3. - 1. 4. 2012 již popáté mezinárodní soutěžní přehlídku
prací studentů sklářských škol z České
republiky, Slovenska a Maďarska.
O hodnotné ceny letos soutěžilo 50 studentů ve dvou věkových kategoriích ve starší kategorii to byli studenti sklářských oborů vyšších odborných škol
a vysokých škol a v mladší kategorii studenti středních škol. V každé kategorii
byly uděleny tři ceny, o kterých rozhodovala pětičlenná komise složená ze
čtyř odborníků a jednoho zástupce pořadatele, lázeňské společnosti Imperial
Karlovy Vary. Kromě toho byla udělena
cena za řemeslné zpracování díla. Předsedou soutěžní komise byl Milan Hlaveš
z Uměleckoprůmyslového musea v Praze
a ředitelem soutěže Jaroslav Polanecký
z Fakulty umění a designu Univerzity
Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Cílem této již tradiční soutěžní přehlídky je propagovat původní sklářskou
tvorbu a vzdělávání v oboru výtvarného
zpracování skla. V neposlední řadě jde
o mimořádnou společenskou událost,
která umožňuje mezinárodní setkání
studentů a pedagogů s odborníky a se
zájemci o umělecké sklo. Výběr ze sou-
11
life
www.imperial-group.cz
www.spa-hotel-imperial.cz
www.spa-resort-sanssouci.cz
těžních exponátů si budete moci prohlédnout v Sun Gallery / Spa Resortu
Sanssouci do 14. července 2012.
Zpracováno podle materiálů ředitele
soutěže Jaroslava Polaneckého
english
The Karlovy Vary Spa Resort
Sanssouci hosted, between March 30
and April 1, 2012, the fifth international
competitive exhibition of works of students of glass schools from the Czech
Republic, Slovakia and Hungary. This
year, fifty students in two age categories competed for valuable prizes;
the older category was for students of
glass-making majors of tertiary vocational schools and colleges and the
younger category was for high school
students. Three prizes were awarded in
each category; the decision was made
by a five member committee composed
of four specialists and one representative of the organizer, Imperial Karlovy
Vary spa company. Besides these,
a prize for craftsmanship was also
awarded. Milan Hlaveš, from the Museum of Decorative Arts in Prague, was
the chairman of the competition com-
mittee and Jaroslav Polanecký from the
Art and Design Faculty of Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad
Labem was the competition director.
The goal of this already-traditional
competitive exhibition is to promote
original glass-making and education in
the field of applied arts glass processing. Last but not least, it is an exceptional social event which allows international meeting of students and teachers with professionals and people interested in artistic glass. The selection
of the competition exhibits will be
available in Sun Gallery / Spa Resort
Sanssouci until July 14, 2012.
Prepared according to the materials
provided by the competition director,
Jaroslav Polanecký
deutsch
Das Karlsbader Spa Resort Sanssouci
hatte vom 30. 3. - 1. 4. 2012 bereits zum
fünften Male den internationalen Wettbewerb mit Arbeiten von Studenten der
Glaskunstschulen in Tschechien, der Slowakei und Ungarn zu Gast. Um wertvolle Preise wetteiferten in diesem Jahr
50 Studenten in zwei Alterskategorien –
in der älteren Kategorie waren Studenten der Glaskunstfächer höherer Fachschulen und in der jüngeren Kategorie
Studenten der Fachmittelschulen. In jeder Kategorie wurden drei Preise verliehen, über die eine fünfköpfige Kommission entschied, die aus vier Fachleuten
und einem Vertreter des Veranstalters,
der Kurgesellschaft Imperial Karlovy
Vary, bestand. Außerdem wurde ein
Preis für handwerkliche Verarbeitung
des Werks verliehen. Vorsitzender der
Wettbewerbskommission war Milan
Hlaveš vom Kunstgewerbemuseum
Prag, der Direktor des Wettbewerbs war
Jaroslav Polanecký von der Fakultät für
Kunst und Design der Jan-EvangelistaPurkyně-Universität in Ústí nad Labem.
Das Ziel der bereits traditionellen Wettbewerbsausstellung ist die Propagierung
des ursprünglichen Glaskunstschaffens
sowie die Weiterbildung im Fach Kunstschaffende Verarbeitung von Glas. Nicht
zuletzt handelt es sich auch um ein außerordentliches gesellschaftliches Ereignis, welches das internationale Treffen
von Studenten und Pädagogen mit Fachleuten und Kunstglasinteressenten ermöglicht. Eine Auswahl an Wettbewerbsexponaten können Sie bis zum 14. Juli
2012 in der Sun Gallery des Spa Resorts
Sanssouci sehen.
Erarbeitet nach Materialien des Wettbewerbsdirektors Jaroslav Polanecký.
по-русски
С 30 марта до 1 апреля 2012 года
карловарский санаторий «Сан-Суси»
(Spa Resort Sanssouci) уже в пятый раз
организовал конкурс работ студентов стекольных школ из Чехии, Словакии и Венгрии. В нем приняли участие 50 студентов двух возрастных категорий – в старшую категорию
были включены студенты стекольных факультетов высших специальных школ и ВУЗов, а в младшую
категорию – студенты средних школ.
Три лучших представителя каждой
категории были награждены при-
зами. Победителей определило пятичленное жюри, состоящее из четырех
специалистов и одного представителя организатора – курортной компании «Империал Карловы Вары».
Кроме того, была вручена награда за
ремесленное мастерство. Председателем конкурсной комиссии был Милан Главеш из Пражского художественно-промышленного музея, а директором конкурса – Ярослав Поланецки с факультета искусства и дизайна университета имени Яна Евангелиста Пуркине города Усти-наЛабе. Целью этого уже традиционного конкурса является пропаганда
оригинального стекольного творчества и обучения по специальности
художественной обработки стекла.
Конкурс стал важным общественным
событием, в ходе которого на международном уровне встречаются студенты и педагоги со специалистами
и всеми интересующимися художественным стеклом. Лучшие конкурсные работы будут выставлены в Sun
Gallery санатория «Сан-Суси» до 14
июля 2012 года.
По материалам директора кон
курса Ярослава Поланецкого
LIFE 2-2012
28.5.2012
16:57
Stránka 12
12
life
www.imperial-group.cz
www.spa-hotel-imperial.cz
www.spa-resort-sanssouci.cz
IMPERIAL
view
Záleží nám především
na Vaší spokojenosti
Your satisfaction is the most important
Es geht uns vor allem um Ihre Zufriedenheit
Главное для нас, чтобы Вы были довольны
Jako všichni správní hostitelé se i my,
zaměstnanci společnosti Imperial Karlovy Vary, snažíme, abyste se během
svého pobytu v hotelu Imperial a Spa
Resortu Sanssouci cítili pohodlně a příjemně jako doma. Jenže přiznejme si, že
i při nejlepší vůli dochází jak doma, tak
během pobytu v hotelu někdy k nedorozuměním. A protože nám opravdu záleží na spokojenosti každého našeho
hosta, byli bychom rádi, kdybyste nám
dali co nejrychleji vědět, že nějaký takový nepříjemný okamžik nastal, abychom mohli v co nejkratší době zjednat
nápravu. Jsme tu pro Vás a Vaše informace a připomínky nám pomohou stále
zvyšovat kvalitu našich služeb. V případě jakýchkoliv nejasností nebo potíží
se prosím neváhejte kdykoliv obrátit na
kohokoliv z hotelového personálu, který
Vám ochotně poskytne veškeré potřebné
informace, nebo na hotelovou recepci,
která zařídí další nezbytné kroky vedoucí k rychlému vyřešení Vašeho problému. Pokud jste byli s našimi službami
spokojeni a pobyt u nás naplnil Vaše očekávání, tak prosím neváhejte a doporučte nás také Vašim přátelům a známým. Děkujeme Vám a těšíme se na Vaši
další návštěvu.
english
Like all good hosts, we, the employees
of Imperial Karlovy Vary, strive that
during your stay in Hotel Imperial and
ommend us also to your friends and acquaintances. Thank you, and we are
looking forward to your next visit.
deutsch
Wie alle richtigen Gastgeber bemühen
auch wir, die Mitarbeiter der Gesellschaft Imperial Karlovy Vary, uns, damit
Sie sich während Ihres Aufenthaltes im
Hotel Imperial bzw. Spa Resort Sanssouci behaglich und wohl fühlen wie zu
Hause. Aber gestehen wir uns ein, dass
es selbst bei bestem Willen sowohl zu
Hause, als es auch während eines Aufenthaltes im Hotel, manchmal zu Missverständnissen kommen kann. Und weil
uns die Zufriedenheit eines jeden Gastes
von uns am Herzen liegt, würden wir
uns freuen, wenn Sie uns so kurzfristig
wie möglich wissen lassen, dass es einen
solchen unangenehmen Moment gab,
um diesen in kürzester Zeit wieder gut
zu machen. Wir sind für Sie da und Ihre
Informationen helfen uns, die Qualität
unserer Serviceleistungen kontinuierlich
zu verbessern. Im Falle irgendeiner Unklarheit oder eines Problems zögern Sie,
bitte, nicht, und wenden Sie sich an unser Hotelpersonal, das Ihnen bereitwillig
sämtliche notwendigen Informationen
erteilt, oder an die Hotelrezeption, die
weitere notwendige Schritte einleitet,
um Ihr Problem so schnell wie möglich
zu lösen. Falls Sie mit unseren Serviceleistungen zufrieden waren und der
Aufenthalt Ihren Erwartungen gerecht
wurde, zögern Sie, bitte, nicht und empfehlen Sie uns Ihren Freunden und Bekannten weiter. Wir danken Ihnen und
freuen uns auf Ihren nächsten Besuch.
по-русски
Как все хорошие хозяева, работники компании «Империал Карловы
Вары» стараются, чтобы Вы в отеле
«Империал» и санатории «Сан-Суси»
чувствовали себя как дома – уютно и
комфортно. Однако что говорить, как
ни старайся, и дома, и на курорте
иногда случаются недоразумения. А
потому что для нас действительно
очень важно, чтобы каждый наш гость
чувствовал себя хорошо, мы будем
рады, если Вы сразу же сообщите нам
о каждом неприятном моменте, чтобы
мы могли немедленно исправить положение. Мы работаем для Вас, поэтому Ваши замечания и предложения помогут нам постоянно улучшать
качество наших услуг. В случае любых
неясностей или затруднений обязательно обращайтесь к работникам
отеля, которые охотно посоветуют и помогут Вам, или в
службу приема и размещения отеля, сотрудники которой сделают все необходимое
для скорейшего решения Ваших затруднений. А если Вы
VAŠE SPOKOJENOST JE NAŠÍM CÍLEM!
чувствовали себя хорошо и
NEVÁHEJTE SE OBRÁTIT NA NAŠE ZAMĚSTNANCE...
остались довольны нашими
IHRE ZUFRIEDENHEIT IST UNSER ZIEL!
WENDEN SIE SICH JEDERZEIT AN UNSERE MITARBEITER
услугами, посоветуйте наш
YOUR SATISFACTION IS OUR GOAL!
отель Вашим друзьям и знаFEEL FREE TO CONTACT OUR EMPLOYEES ANYTIME
комым. Большое спасибо, буДОВОЛЬНЫЙ ГОСТЬ – ЦЕЛЬ НАШЕЙ РАБОТЫ!
БЕЗ СТЕСНЕНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАШИМ СОТРУДНИКАМ
дем рады принять Вас в сле
дующий раз.
Spa Resort Sanssouci that you feel as
comfortable and pleasantly as at home.
However, let’s be honest, even with the
best intentions, at home, as well in a hotel, some misunderstandings can occur.
And because we really care about the
satisfaction of each of our guests, we
would be happy if you let us know as
quickly as possible if such an unpleasant moment
has occurred, so
we can arrange
for rectification in
the shortest possible time. We are
here for you and
How is
your information
your stay?
and your comments will help us
to improve the
quality of our
Jste spokojeni s našimi službami?
services. In case of
Záleží nám na spokojenosti každého našeho hosta.
any doubts or
Pokud během Vašeho pobytu nastane okamžik, kdy
nebudete plně spokojeni, dejte nám to vědět. Naši
troubles, please
zaměstnanci jsou zde pro Vás a Vaše informace nám
pomohou ještě více zkvalitnit naše služby. Chceme,
do not hesitate to
aby každý náš host odjížděl s úsměvem.
contact any of the
Sind Sie mit unseren Leistungen zufrieden?
hotel personnel,
Die Zufriedenheit aller unserer Gäste liegt uns am
Herzen. Sollten Sie während Ihres Aufenthalts einmal
who will gladly
nicht voll zufrieden sein, lassen Sie es uns wissen.
Unsere Mitarbeiter sind für Sie da, und Ihre Informatiprovide all necesonen können uns helfen, unsere Leistungen noch
sary information,
weiter zu verbessern. Wir möchten, dass jeder unserer Gäste mit einem Lächeln abreist.
or the hotel recepHow was
tion which will
Member of Imperial Karlovy Varyyour
Group
stay?
arrange the necessary steps leading
to quick resolution of your problem. If you were
happy with our services and the
stay with us met your expectations, please do not hesitate to rec-
Are you satisfied with our services?
Every guest’s satisfaction is our priority. Should
anything make you feel not fully satisfied during your
stay, please let us know. Our employees are always
here for you and your feedback will help us to further
improve the quality of our services. We want to see
every guest leaving our hotel with a smile on his face.
Вы довольны качеством наших услуг?
Для нас важно, чтобы Вы остались довольными
VÁŠ NÁZOR JE PRO NÁS DŮLEŽITÝ!
нашими услугами. Если у Вас есть замечания или
PROSÍME,
RECENZI
предложения,
сообщитеNAPIŠTE
нам об этомSVOU
во время
Вашего пребывания. Наши сотрудники в Вашем
распоряжении. Ваши замечания помогут нам
улучшить качество наших услуг. Нам бы хотелось,
Vážení hosté,
чтобы наши гости уезжали с улыбкой на лице.
A DOPORUČTE NÁS...
Děkujeme za Váš pobyt v hotelu Imperial.
Splnili jsme Vaše očekávání? Pokud ano, doporučte nás svým přátelům a známým
a ohodnoťte náš hotel po Vašem návratu domů.
Těšíme se na Vaše recenze na ...
www.holidaycheck.cz | www.tripadvisor.com
Děkujeme.
Reklama / Werbung / Classified / Peклaмa
Jste spokojeni s našimi službami?
Záleží nám na spokojenosti každého našeho hosta. Pokud během Vašeho pobytu nastane okamžik, kdy
nebudete plně spokojeni, dejte nám to vědět. Naši zaměstnanci jsou zde pro Vás a Vaše informace nám
pomohou ještě více zkvalitnit naše služby. Chceme, aby každý náš host odjížděl s úsměvem.
VAŠE SPOKOJENOST JE NAŠÍM CÍLEM!
NEVÁHEJTE SE OBRÁTIT NA NAŠE ZAMĚSTNANCE
YOUR SATISFACTION IS OUR GOAL!
FEEL FREE TO CONTACT OUR EMPLOYEES ANYTIME
IHRE ZUFRIEDENHEIT IST UNSER ZIEL!
WENDEN SIE SICH JEDERZEIT AN UNSERE MITARBEITER
ДОВОЛЬНЫЙ ГОСТЬ – ЦЕЛЬ НАШЕЙ РАБОТЫ!
БЕЗ СТЕСНЕНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАШИМ СОТРУДНИКАМ
Imperial Karlovy Vary Group
Are you satisfied with our services?
Every guest’s satisfaction is our priority. Should anything make you feel not fully satisfied during your stay,
please let us know. Our employees are always here for you and your feedback will help us to further
improve the quality of our services. We want to see every guest leaving our hotel with a smile on his face.
Sind Sie mit unseren Leistungen zufrieden?
Die Zufriedenheit aller unserer Gäste liegt uns am Herzen. Sollten Sie während Ihres Aufenthalts einmal
nicht voll zufrieden sein, lassen Sie es uns wissen. Unsere Mitarbeiter sind für Sie da, und Ihre
Informationen können uns helfen, unsere Leistungen noch weiter zu verbessern. Wir möchten, dass jeder
unserer Gäste mit einem Lächeln abreist.
Вы довольны качеством наших услуг?
Для нас важно, чтобы Вы остались довольными нашими услугами. Если у Вас есть замечания или
предложения, сообщите нам об этом во время Вашего пребывания. Наши сотрудники в Вашем
распоряжении. Ваши замечания помогут нам улучшить качество наших услуг. Нам хотелось бы, чтобы
наши гости уезжали с улыбкой на лице.
LIFE 2-2012 inzertní příloha
28.5.2012
17:07
Stránka 1
lifeADVERTISEMENT
IMPERIAL
A
Buďte v obraze!
Seien Sie im Bilde!
Stay current!
Будьте в курсе!
Hotel Imperial a Spa Resort Sanssouci na
YouTube ● Hotel Imperial und Spa Resort
Sanssouci auf YouTube ● Hotel Imperial
and Spa Resort Sanssouci at YouTube
● Отель «Империал» и «Спа Ресорт Сансуси»
на Ютубе
Poor health, low immunity, metabolic disorders,
irritability, anxiety – are the usual states of a
modern man.
Studies show that the cause of such manifestations may be exposure to harmful
radiation from a number of technical devices.
;OLZL PUJS\KL! JVTW\[LYZ TVIPSL WOVULZ VɉJL LX\PWTLU[ YHKPVZ HUK [LSL]PZPVUZ
ÅHZOTLTVY` HUK V[OLY KL]PJLZ JVU[HPUPUN PU[LNYH[LK JPYJ\P[Z
The health of a modern man is constantly under threat!
THIS PROBLEM IS SOLVABLE! Personal protection of the body from
harmful radiation
www.r15-protect.com | www.poleform.ru
European Centre for „International Academy of Fine-Field Ecology of Health“
Ivanska cesta 30/B, 821 04 Bratislava, Slovakia | Tel.: +421 904 289 016
Orders from EU, Russia, Kazachstan and other countries:
[email protected] | Delivery by post.
Otovice
u Karlových Varĭ
U Nové vyhlídky
www.unovevyhlidky.cz
DÁME
NV 1.......841
NV 2.......846
NV 3.......832
NV 4.......835
NV 5.......823
NV 6.......702
NV 7.......950
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
NV 8 ....1.106
NV 9.......959
NV 10...1.118
NV 11...1.109
NV 12...1.163
NV 13...1.096
NV 14...1.009
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
é
U Nov
ky
vyhlíd
U Kovárny
www.ukovarny.moyo.cz
VÁM
VÍC
MH 1 ......749
MH 2 ......940
MH 3 ......892
MH 4 ......808
MH 5 ......765
MH 6 ......778
MH 7 ......776
MH 8 ......778
MH 9 ......789
MH 10...1.322
MH 11...1.204
MH 12...1.058
MH 13...1.103
MH 14...1.149
MH 15...1.156
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
MH 16...1.037
MH 17 .....965
MH 18...1.061
MH 19 .....914
MH 20 .....914
MH 21 .....919
MH 22 .....914
MH 23 .....914
MH 24...1.193
MH 25...1.402
MH 26...1.361
MH 27...1.168
MH 28...1.192
MH 29 .....895
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
Land for construction of family houses.
Exclusive 10% discount for Imperial Karlovy Vary Group clients.
ƛƿƨƹƺƲư ƷƶƬ ƹƺƸƶưƺƭƳDŽƹƺƪƶ Ƭƶƴƶƪ
ƌƳLJ ƲƳưƭƵƺƶƪ Imperial Karlovy Vary Group DžƲƹƲƳdžƯưƪƵƨLJ ƹƲưƬƲƨ 10%
Tel.:
+420 602 310 355
árny
U Kov
Moyo holding a.s., Botanická 276, 362 63 Dalovice
e-mail: [email protected], www.moyo.cz
Aktuální video z akcí v Hotelu Imperial
a Spa Resortu Sanssouci najdete na
/Aktuelle Videos von Veranstaltungen im
Hotel Imperial sowie Spa Resort Sanssouci
finden Sie auf / You can find the current
videos of events from Hotel Imperial and
Spa Resortu Sanssouci at / Актуальное
видео мероприятий в отеле «Империал»
и «Спас Ресорт Сансуси» вы найдете на
www.youtube.com/imperialgroupkv
LIFE 2-2012 inzertní příloha
28.5.2012
17:07
Stránka 2
B
lifeADVERTISEMENT
IMPERIAL
Hotel Imperial na Facebooku
Spa Resort Sanssouci na Facebook
Staňte se fanoušky hotelu Imperial a získejte:
• přehled o novinkách a akcích v našem hotelu
• slevy, nabídky a další výhody dříve než ostatní
Staňte se fanoušky Spa Resortu Sanssouci a získejte:
• přehled o novinkách a akcích v našem hotelu
• slevy, nabídky a další výhody dříve než ostatní
Hotel Imperial on Facebook
Spa Resort Sanssouci on Facebook
Become a fan of Hotel Imperial and you get:
• overview of news and events in our hotel
• discounts, offers and another advantages
sooner than others
Become a fan of Spa Resort Sanssouci and you get:
• overview of news and events in our hotel
• discounts, offers and another advantages
sooner than others
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɵɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ
ȼɢɞɢɦɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ
Spa Resort Sanssouci im Facebook
Hotel Imperial im Facebook
Werden Sie ein Fan des Hotels Imperial
und erhalten Sie:
• Übersicht von Neuheiten und Veranstaltungen
in unserem Hotel
• Ermässigungen, Angebote und andere Vorteile
früher als Andere
ɉɟɬɪɚ Ɋɠɟɝɨɪɠɤɨɜɚ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɉɟɬɪɚ Ʉɥɢɧɢɤ
Ʉɪɢɨɥɢɩɨɥɢɡ ɪɚɞɢɨɱɚɫɬɨɬɧɚɹ ɥɢɩɨɫɚɤɰɢɹ ɤɨɪɪɟɤɰɢɹ ɮɢɝɭɪɵ
ɞɨɥɝɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɞɟɩɢɥɹɰɢɹ ɪɟɞɭɤɰɢɹ ɰɟɥɥɸɥɢɬɚ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɜɟɧ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɣ $QWL $JLQJ ɤɨɫɦɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɧɟɢɧɜɚɡɢɜɧɵɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ
«Спа Ресорт Сансуси» на Facebook
Отель «Империал» на Фэйсбуке
Станьте друзьями отеля «Империал» и получите:
• информацию о новинках и мероприятиях
в нашем отеле
• скидки, предложения и прочие преимущества
раньше других
MOSERMOSERMOSERMOSERM
f
facebook.com/imperial.cz
Werden Sie ein Fan des Spa Resorts Sanssouci
und erhalten Sie:
• Übersicht von Neuheiten und Veranstaltungen
in unserem Hotel
• Ermässigungen, Angebote und andere Vorteile
früher als Andere
ɩɟɪɟɞ ɩɪɨɰɟɞɭɪɨɣ
ɩɨɫɥɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪ
ɩɟɪɟɞ ɩɪɨɰɟɞɭɪɨɣ
ɩɨɫɥɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪ
ɗɋɌȿɌɂɑȿɋɄɂɃ ɂ ɅȺɁȿɊɇɕɃ ɐȿɇɌɊ ɉȿɌɊȺ ɄɅɂɇɂɄ
ɉɊȺȽȺ ɉɚɫɫɚɠ ɋɜɟɬɨɡɨɪ ɭɥ ȼɨɞɢɱɤɨɜɚ ɉɪɚɝɚ ɄȺɊɅɈȼɕ ȼȺɊɕ ɡɞɚɧɢɟ ɐɢɦɟɤɫ ɭɥ ɌȽɆɚɫɚɪɢɤɚ ɷɬɚɠ
ɄȺɊɅɈȼɕ ȼȺɊɕ ɋɩɚ ɪɟɫɨɪɬ ɋɚɧɫɭɫɢ ɭɥɍ ɂɦɩɟɪɢɚɥɭ Ɂɚɤɚɡɵ ɢ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢ LQIR#EH]EROHVWQDOLSRVXNFHF]
ZZZSHWUDFOLQLFF]
moser celebrates
155th anniversary of the moser glassworks
110th anniversary of the paula crystal collection
Станьте друзьями «Спа Ресорт Сансуси» и получите:
• информацию о новинках и мероприятиях
в нашем отеле
• скидки, предложения и прочие преимущества
раньше других
f
facebook.com/sanssouci.cz
MOSER ПРАЗДНУЕТ
155-ая годовщина мануфактуры Moser
110-ая годовщина хрустальной коллекции Paula
LIFE 2-2012 inzertní příloha
28.5.2012
17:07
Stránka 3
lifeADVERTISEMENT
IMPERIAL
1912 - 2012
OSLAVUJTE S NÁMI!
FEIERN SIE MIT UNS!
Hotel Imperial oslavuje v roce 2012 sté výročí svého otevření. Oslavovat
s námi můžete i Vy přímo v hotelu Imperial. Stačí se zúčastnit soutěže TIP100
Imperial a vyhrát jeden z dvanácti exkluzivních pobytů pro dvě osoby v jednom
z nejvýznamnějších a nejluxusnějších karlovarských hotelů, který je
trojnásobným držitelem prestižního ocenění Czech Republic’s Leading Spa
Resort.
Das Hotel Imperial feiert im Jahr 2012 den hundertsten Jahrestag seiner
Eröffnung. Mit uns feiern können auch Sie direkt im Hotel Imperial. Es genügt,
am Wettbewerb TIP100 Imperial teilzunehmen und einen der zwölf exklusiven
Aufenthalte in einem der bedeutendsten und luxuriösesten Karlsbader Hotels,
das dreifacher Preisträger des Prestigepreises Czech Republic’s Leading Spa
Resort ist, für zwei Personen zu gewinnen.
Velká tipovací soutěž TIP100 IMPERIAL
o dvanáct pobytů v hotelu Imperial
Na výherce čeká čtrnáctidenní pobyt s ubytováním v luxusním pokoji kategorie ****Superior
s nádherným výhledem na panorama Karlových Varů. Stravování bude zajištěno formou plné penze
v Restaurantu Paris, kde bude pro výherce vařit tým špičkových kuchařů, který má bohaté zkušenosti
s přípravou slavnostních tabulí pro významné státní návštěvy. Součástí pobytu budou lázeňské
a wellness procedury, volný vstup na tenisové kurty a setkání s ředitelem hotelu. Pobyt výhercům
zpestří okružní jízda limuzínou po Karlových Varech a prohlídka hotelu spojená s návštěvou hotelové
věže s jedinečným výhledem na okolí. Jako vzpomínku získá každý výherce darem lázeňský pohárek
Kala, který se již proslavil svým designem a stal se oficiálním darem českého prezidenta Václava
Klause na setkání prezidentů zemí Visegrádské čtyřky v Karlových Varech.
Výhercem se můžete stát i Vy. Stačí uhodnout správnou odpověď na některou z 12 soutěžních otázek,
které od začátku roku 2012 postupně zveřejňujeme. Pravidla, soutěžní otázky a všechny další
informace, které se týkají této tipovací soutěže, naleznete na internetových stránkách
www.spa-hotel-imperial.cz/100
CELEBRATE WITH US!
A great trivia contest, TIP100 IMPERIAL,
for twelve stays in the Hotel Imperial
Hotel Imperial celebrates the 100th anniversary of its opening in 2012. You
can be celebrating with us right here, in the Hotel Imperial! You only need to
participate in the TIP100 Imperial contest and win one of twelve exclusive
stays for two people in one of the most important luxury hotels in Karlovy
Vary, which has received the prestigious award, the Czech Republic’s Leading
Spa Resort, three times.
The winner will get a two week stay with accommodation in a luxury room of the ****Superior
category with a gorgeous view of the Karlovy Vary panorama. Full boarding in the Paris Restaurant;
the food for the winner will be prepared by a team of top chefs with rich experience in the preparation
of gala menus for important state visitors. The stay will include spa and wellness procedures, free
entry to the tennis courts, and meeting with the hotel director. The stay will also include a limousine
sightseeing tour of Karlovy Vary and a view of the hotel along with a visit to the hotel tower with its
unique view of the surroundings. As a souvenir, each winner will receive the Kala spa cup, already
famous for its design, and which was the official gift of the Czech President Václav Klaus at the
meeting of the presidents of the Visegrad Four in Karlovy Vary.
Even you can be the winner. You need only guess the correct answer to one of the 12 contest
questions, which we have been gradually publishing since the beginning of 2012. The rules, contest
questions and any other information regarding this contest can be found on the internet website
www.spa-hotel-imperial.cz/100
TIP100 IMPERIAL – Großer Tippwettbewerb um
zwölf Aufenthalte im Hotel Imperial
Den Sieger erwartet ein vierzehntägiger Aufenthalt in einem Luxuszimmer der Kategorie ****Superior mit
bezauberndem Blick auf das Panorama von Karlovy Vary. Die Verpflegung erfolgt im Restaurant Paris in
Form von Vollpension. Hier kocht für den Gewinner ein Team von Spitzenköchen, die reichhaltige Erfahrungen mit der Zubereitung von Festtafeln für bedeutende Staatsbesuche haben. Im Aufenthalt enthalten sind
Kur- und Wellnessbehandlungen, freier Zutritt zu den Tennisplätzen sowie ein Treffen mit dem Direktor des
Hotels. Eine Bereicherung des Aufenthaltes wird für den Gewinner eine Stadtrundfahrt durch Karlovy Vary
in einer Limousine sowie die Besichtigung des Hotels mit einem Besuch des Hotelturms mit einzigartigem
Blick auf die Umgebung. Als Andenken erhält jeder Gewinner als Präsent den Kurtrinkbecher Kala, der
dank seines Designs bereits berühmt ist sowie zum offiziellen Geschenk des tschechischen Präsidenten
Václav Klaus auf dem Treffen der Präsidenten der Visegrader Vier in Karlovy Vary wurde.
Gewinnen können auch Sie. Es genügt, wenn Sie die richtige Antwort erraten auf eine der 12 Quizfragen,
die wir seit Anfang des Jahres 2012 sukzessiv veröffentlichen. Teilnahmebedingungen, Quizfragen und alle
weiteren, dieses Quiz betreffenden Informationen finden Sie auf den Internetseiten
www.spa-hotel-imperial.cz/100
ПРАЗДНУЙТЕ С НАМИ!
Большой розыгрыш TIP100 IMPERIAL
двенадцати пребываний в отеле «Империал»
В 2012 году отель «Империал» празднует сто лет со времени открытия.
Праздновать с нами также можете вы прямо в отеле «Империал». Достаточно
принять участие в конкурсе TIP100 Imperial и выиграть одно из двенадцати
эксклюзивных пребываний для двух человек в одном из самых известных
и самых эксклюзивных карловарских отелей, который является трехкратным
обладателем престижной награды Czech Republic’s Leading Spa Resort.
Победителя ждет четырнадцатидневное пребывание в эксклюзивном номере категории ****Супериор
с прекрасным видом на панораму Карловых Вар. Питание будет обеспечено в виде полного пансиона
в ресторане «Париж», где для победителей будет готовить команда профессиональных поваров, имеющая богатый опыт в подготовке торжественных столов для значительных государственных визитов.
Частью пребывания также будут курортные велнесс- процедуры, свободный доступ на теннисные корты
и встреча с директором отеля. Пребывание победителей приукрасит окружная поездка на лимузине по
Карловым Варам и экскурсия по отелю с посещением башни отеля, откуда открывается уникальный
вид на окружение. Каждый победитель на память получит курортный кубок, который уже прославился
своим дизайном и стал официальным подарком чешского президента Вацлава Клауса на встрече президентов стран Вишеградской четверки в Карловых Варах.
И вы можете стать победителем. Достаточно угадать правильный ответ на один из 12 конкурсных вопросов, которые от начала 2012 года мы постепенно опубликовываем. Правила, конкурсные вопросы
и всю прочую информацию о конкурсе вы найдете на сайте
www.spa-hotel-imperial.cz/100
C
LIFE 2-2012 inzertní příloha
D
28.5.2012
17:07
Stránka 4
lifeADVERTISEMENT
IMPERIAL
LIFE 2-2012
28.5.2012
16:57
Stránka 13
13
life
IMPERIAL
news
Zveme Vás na degustaci
do vinotéky hotelu Imperial
You are invited to a wine tasting at the Hotel Imperial Wine Room
Wir laden Sie ein zu einer Weinverkostung in die Vinothek des Hotels Imperial
Приглашаем Вас в винотеку отеля «Империал» на дегустацию
english
We are offering a unique opportunity
to visit the so far inaccessible areas of the
private wine room of Hotel Imperial.
With this exclusive offer, we have prepared a program for you, which will certainly please even the most discerning of
you – presentation and degustation of ten
top wines from the vine-growing sub-regions of Moravia with refreshments.
Under the guidance of a professional
sommelier, you will learn in entertaining
form the basics of wine tasting and learn
many interesting facts about wine and
vine growing in the Czech Republic,
which has almost two thousand years of
tradition. You will taste ten top wines
from the Moravian vine-growing sub-regions which, due to their quality, found
their way all the way to the table of the
Czech President, Václav Klaus, and the
Pope, Benedict XVI.
A good wine is inseparable from great
food, which will improve your experience of the sampled wines. The wine tasting will be accompanied by special refreshments from the master chefs of Hotel
Imperial, who have prepared gala menus
for, for example, the President of the
Russian Federation, Medveděv, and Gran
Duke of Luxembourg, Henri. You will get
to enjoy marinated St. Jacob mussels with
caviar, smoked shrimp on wakame salad,
marinated figs with blue cheese, Parma
ham with honey syrup, a board of French
cheeses with apple-pear chutney and
duck breast, confit with mustard.
Do not hesitate to ask our concierge for
more details about the planned wine tasting, phone number 353 203 112, where
you can also purchase a wine tasting
voucher for 1,100 CZK.
deutsch
Wir bieten Ihnen die einzigartige Gelegenheit, die bisher nichtzugängigen
Räumlichkeiten der privaten Vinothek
des Hotels Imperial zu besuchen. Im
Rahmen dieses exklusiven Angebots haben wir für Sie ein Programm vorbereitet, das selbst die Anspruchsvollsten von
Ihnen
erfreuen wird –
die Präsentation und Verkostung von
zehn Spitzenweinen aus
dem Weinanbaugebiet
Mähren, verbunden mit einem Imbiss.
Unter der
Führung eines
professionellen Sommeliers eig-nen
Sie sich in unterhaltsamer Weise die
Grundlagen einer Weinverkostung an
und erfahren viel Interessantes über den
Wein und den Weinanbau auf dem Territorium von Tschechien, der eine fast
zweitausend Jahre alte Tradition besitzt.
Sie verkosten zehn Spitzenweine verschiedener Weinanbaugebiete Mährens,
von denen einige dank ihrer Qualität den
Weg auf den Tisch des
tschechischen Präsidenten
Václav Klaus oder von
Papst Benedikt XVI. gefunden haben.
Zu gutem Wein gehören unabdenkbar auch
hervorragende Speisen,
die den Genuss Ihrer
Weinverkostung erhöhen.
Bestandteil der Verkostung wird ein spezieller
Imbiss der Küchenmeister
des Imperials sein, die
zum Beispiel bereits ein
Festmenü für den Präsidenten der Russischen Föderation
Medwedjew
oder den luxemburgischen Großherzog Heinrich zubereitet haben. Auf
Sie warten marinierte
St.Jakobsmuscheln mit
Kaviar, geräucherte Krevetten auf Wakame-Salat,
marinierte Feigen mit
Blaukäse, Parmaschinken
mit Honigsirup, französische Käsevariation mit
Apfel-Birnen-Chutney sowie konfitierte
Entenbrust mit Mostarda.
Zögern sie nicht und fragen Sie nach
weiteren Details über die geplante Verkostung in der Concierge-Abteilung, Telefonnummer 353 203 112, wo Sie auch
eine Eintrittskarte für die Verkostung im
Wert von 1100 CZK käuflich erwerben
können.
по-русски
Предлагаем Вам исключительную
возможность побывать в частной винотеке отеля «Империал», до сих пор
недоступной широкой общественности. В рамках этого эксклюзивного
предложения мы подготовили для Вас
программу, которая обязательно порадует даже самых требовательных
гостей – презентацию и дегустацию
десяти лучших вин из винодельческих
областей Моравии с соответствующей
закуской.
Профессиональный сомелье расскажет Вам о принципах дегустации вина
и о многих интересных фактах, связанных с вином и традиционном виноделии в Чехии, история которого
началась почти две тысячи лет тому
назад. Вы попробуете десять лучших
вин из винодельческих областей Моравии, некоторые из них благодаря
своему качеству украшали стол чешского президента Вацлава Клауса и
Папы Римского Бенедикта ХVI.
Естественно, хорошее вино предполагает хорошую закуску, усиливающую впечатление от его дегустации.
Именно поэтому ее готовят лучшие
повара отеля «Империал», которые готовили торжественный обед, например, для президента Российской Федерации Медведева и люксембургского эрцгерцога Генриха. Ваш стол
украсят маринованные морские гребешки с икрой, копченые креветки на
салате вакамэ, маринованный инжир
с голубым сыром, пармская ветчина с
медовой глазурью, ассорти французских сыров с яблочно-грушевым
чатни и конфитюр из утиной грудки с
горчицей.
Не откладывайте в долгий ящик и
узнайте подробности планируемой
дегустации в отделении консьержек
по телефону 353 203 112. Вы также можете прямо там купить входной билет
на дегустацию за 1 100 крон.
STYLISH
Member of Imperial Karlovy Vary Group
ENGLISH CLUB
CZ
Menu „Club Imperial“ ≈ Bohatá nabídka vín a koktejlů ≈ Živá
hudba ≈ Taneční parket ≈ Páteční jazzové večery ≈ Aktuální
≈ modern
interior
≈
program na
našich webových
stránkách
ENG
≈ Blues
Café menu ≈
Menu „Club Imperial“ ≈ Wide selection of wines and
≈Music
broad
variety
drinks
≈
cocktails ≈ Live
≈ Dance
Floor ≈of
Friday
Jazz Evenings
≈ Current programme available on our website
≈ dancing floor ≈
D
Menü „Club Imperial“ ≈
≈ Breite
live Auswahl
musican≈Cocktails und
Weinen ≈ Live-Musik ≈ Tanzparkett ≈ freitags Jazz-Abende
≈ summer
terrace
≈
≈ Aktuelles Programm
auf unseren
Webseiten
RU
Гастрономические деликатесы ≈ Широкий выбор вин
и коктейлей ≈ Живая музыка ≈ Тaнцевальный паркет ≈
from
9.00 untilпрограмма
24.00
Пятничные open
Вечераdaily
джаза
≈ Актуальная
– на наших
интернетовых
страницах
phone:
+420 353
204 111
Karlovy Vary, Jarní 1
www.sanssouci.kv.cz
20.00 – 03.00 open
daily
Phone: +420 353 203 761
Karlovy Vary, Libušina 18
www.spa-hotel-imperial.cz
Member of Imperial Karlovy Vary Group
Reklama / Werbung / Classified / Peклaмa
Nabízíme Vám jedinečnou příležitost navštívit dosud nepřístupné prostory
soukromé vinotéky hotelu
Imperial. V rámci této exkluzivní nabídky jsme pro
Vás připravili program,
který jistě potěší i ty nejnáročnější z Vás - prezentaci
a degustaci deseti špičkových vín z vinařských podoblastí Moravy spojenou
s občerstvením.
Pod vedením profesionálního sommeliéra si zábavnou formou osvojíte základy degustace vína a dovíte se mnoho zajímavostí
o víně a vinařství na území
České republiky, které má
téměř dva tisíce let dlouhou
tradici. Ochutnáte deset
špičkových vín z vinařských podoblastí Moravy,
z nichž některá si díky své
kvalitě našla cestu na stůl
českého prezidenta Václava
Klause nebo papeže Benedikta XVI.
K dobrému vínu neodmyslitelně patří
také výborné pokrmy, které zvýší Váš
požitek z ochutnávaných vín. Součástí
degustace bude speciální občerstvení od
kuchařských mistrů hotelu Imperial,
kteří uvařili slavnostní menu například
pro prezidenta Ruské federace Medveděva nebo lucemburského velkovévodu
Jindřicha. Pro Vás budou připraveny
marinované mušle svatého Jakuba s kaviárem, uzené krevety na salátu wakame, marinované fíky s modrým sýrem, parmská šunka s medovým sirupem, variace francouzských sýrů s jablkovo-hruškovým chutney a konfitovaná
kachní prsa s mustardou.
Neváhejte a přijďte se zeptat na další
podrobnosti o plánované degustaci do
oddělení concierge, telefonní číslo 353 203
112, kde si také můžete zakoupit vstupenku na degustaci v ceně 1 100 Kč.
LIFE 2-2012
28.5.2012
16:57
Stránka 14
14
life
www.imperial-group.cz
www.spa-hotel-imperial.cz
www.spa-resort-sanssouci.cz
IMPERIAL
conciergepentalog tour
Zveme vás na výlet!
Sie in einem Restaurant im historischen
Teil Prags. Am Ende der Exkursion
bleibt noch ein wenig Zeit für ein individuelles Programm.
Прага классическая
Программа посещения столицы Чехии – Праги включает ознакомление
с самыми известными культурными и
историческими памятниками. Ваши
шаги пройдут по местам, где создавалась история Чешского государства:
по комплексу Пражского Града
(Кремля), поражающего своим великолепием, через район Мала Страна,
затем по королевскому пути через
Карлов мост на Староместскую (Старогородскую) площадь и улицу Целетна к Пороховым воротам. Вас ждет
обед в исторической части Праги. К
концу экскурсии предусмотрена на
короткое время индивидуальная программа.
Wir laden Sie ein auf einen Ausflug!
We are inviting you to a trip!
Приглашаем Вас на экскурсию!
Vladimíra Kohajdová, Pentalog Tour Manager-Trips
Tentokrát jsme pro vás připravili nabídku výletů, které byly nejžádanějšími
v uplynulém roce a pro vás by se mohly
stát vítanou inspirací, na jaká turisticky
oblíbená místa v Česku, Německu či
Rakousku se s námi budete chtít vydat
třeba už během letošního léta.
Дрезден
Приглашаем Вас посетить саксонскую столицу, часто называемую Флоренцией на Эльбе. Во время прогулки
по барочному центру города, считающегося одним из красивейших городов Европы, мы посетим его доминанту – прекраснейший дворец
Цвингер – сокровищницу бесценных
художественных дрезденских коллекций, а затем новоренессансное здание
оперы Земпера, лютеранский костел
св. Девы Марии, дорогостоящая реконструкция которого, длившаяся
тринадцать лет, была закончена в
2005 году. Вашим глазам откроется неповторимый вид на реку Эльбу, который открывается с променады Брюльской террасы. После окончания экскурсии по исторической части Дрездена у нас еще останется время на посещение одного из музеев или картинной галереи, или на покупки – например, на торговой улице «Праг
Штрассе».
Veškeré potřebné informace Vám
poskytnou: Concierge Hotel Imperial:
353 203 112; Concierge Spa Resort Sanssouci – Green House 353 207 313 / Blue
House 353 207 107.
Těšíme se na naše společné cestovatelské zážitky!
english
This time as an inspiration for you
we have prepared a selection of the
past year most popular trips to popular places in Czech Republic, Germany
or Austria.
Any and all necessary information
can be provided by: Concierge Hotel Imperial: 353 203 112; Concierge Spa Resort
Sanssouci – Green House 353 207 313 /
Blue House 353 207 107.
We are looking forward to our joint
travel experience!
deutsch
Heute präsentieren wir Ihnen ein
Angebot der begehrtesten Reisen des
letzten Jahres, die für Sie eine willkommene Inspiration dafür sein könnten, welche beliebten Orte in Tschechien, Deutschland oder Österreich Sie
mit uns besuchen möchten – vielleicht
bereits in diesem Sommer.
Alle notwendigen Informationen gewähren Ihnen: Concierge Hotel Imperial:
353 203 112; Concierge Spa Resort Sanssouci – Green House 353 207 313 / Blue
House 353 207 107.
Wir freuen uns auf die gemeinsamen Reiseerlebnisse mit Ihnen!
по-русски
В этот раз мы приготовили
предложение поездок, ставших самыми популярными в прошлом
году, которые могли бы заинтересовать и вас – поездок в самые интересные места Чехии, Германии и
Австрии, куда Bы могли бы отправиться с нами, например, уже нынешним летом.
Всю необходимую информацию
вам предоставят: Консьерж Отель
«Империал»: 353 203 112; Консьерж
«Спа Ресорт Сансуси» – Грин Хаус 353
207 313 / Блю Хаус 353 207 107.
Ждем Вас, чтобы Вы насладились
нашими совместными путешествиями!
1
8.00 – 18.00 / 950 CZK
Klasická Praha
Program návštěvy hlavního města České republiky zahrnuje seznámení s nejznámějšími kulturními a historickými
pamětihodnostmi. Vaše kroky povedou
po místech, kde se tvořila historie českého státu: po komplexu Pražského
hradu (Hradčanech), který ohromuje
svojí nádherou, přes čtvrť Malá Strana,
poté po královské cestě přes Karlův most
na Staroměstské náměstí a Celetnou ulicí
k Prašné bráně. Čeká vás oběd v historické části Prahy. Na konci exkurze budete mít kratší dobu na individuální program.
Prag klassisch
Die berühmtesten kulturellen und historischen Sehenswürdigkeiten bilden
den Inhalt der Reise in die Hauptstadt
Prag. Ihre Schritte werden an die Orte
führen, wo sich die Geschichte des
tschechischen Staates abgespielt hat:
durch das Areal der herrlichen Prager
Burg, über die Kleinseite, weiter gehen
wir über den Königsweg und die Karlsbrücke bis zum Altstädter Ring und
weiter die Straße Celetná entlang zum
Pulverturm. Das Mittagessen erwartet
Classic Prague
The tour of the capital of the Czech Republic – Prague – comprises the best
known cultural and historical sights.
Your steps will take you to the places
where the history of the Czech state was
born: from the Prague Castle (Hradčany)
complex of stunning beauty, through the
Lesser Town district, the Royal route
that spans from the Charles Bridge to
Old Town Square, Celetna St. to the
Powder Tower. You will have lunch in
Prague’s historical quarters. Our excursion will end with a short individual
program.
Vysvětlivky / Explanations / Symbolerläuterung / Использованные обозначения:
průvodce / guide
Reiseleiter / гид
Transfer / трансфер
oběd nebo večeře / lunch or dinner
Mittagessen oder Abendessen / обед или ужин
vstupenka / entrance ticket
Eintrittskarte / входной билет
ubytování / accommodation
Übernachtung / размещение
Změna cen výletů vyhrazena
The change in prices of trips is reserved
Dresden
Wir laden Sie ein auf einen Besuch der
sächsischen Hauptstadt, die häufig auch
„Elbflorenz“ genannt wird. Während eines Spaziergangs durch das barocke
Zentrum der Stadt, die als eine der
schönsten Städte Europas erachtet wird,
besuchen wir deren Dominante – den
bezaubernden Zwinger, eine Schatzkammer mit sehr wertvollen Dresdner
Kunstsammlungen – und anschließend
das Neurenaissance-Gebäude der Semper-Oper sowie die lutherische Kirche
der Jungfrau Maria (Frauenkirche), deren kostenaufwendige Sanierung über
dreißig Jahre im Jahr 2005 abgeschlossen
wurde. Von der Brühler Terrassenpromenade aus öffnet sich vor Ihren Augen
ein unwiederholbarer Blick auf die Elbe.
Nach Beendigung der Besichtigung des
historischen Teils Dresdens werden wir
noch Zeit haben für den Besuch eines der
Museen oder Gemäldegalerien oder für
einen Einkaufsbummel, z.B. auf der Geschäftsstraße „Prager Straße“.
občerstvení (káva + zákusek) / snack (coffee and dessert)
Kaffee und Kuchen / закуска (кофе + десерт)
Änderung der Ausflugspreise vorbehalten
Изменение цены экскурсий не исключается
2
2
1
7.00 – 19.00 / 1 150 CZK
Drážďany
Zveme Vás na návštěvu saského
hlavního města, které je často nazýváno
„Polabskou Florencií“. Během procházek po barokním centru města, které je
považováno za jedno z nejkrásnějších
měst Evropy, navštívíme jeho dominantu – nádherný palác Zwinger, klenotnici velmi cenných uměleckých
drážďanských sbírek, a poté novorenesanční budovu opery Semper, luteránský kostel Panny Marie, jehož nákladná
třicetiletá rekonstrukce byla dokončena
v roce 2005. Před Vašima očima se otevře neopakovatelný výhled na Labe,
který se otevírá z promenády Brühlské
terasy. Po skončení exkurze po historické části Drážďan budeme mít ještě
čas na návštěvu jednoho z muzeí nebo
obrazových galerií, nebo na nákupy, například na obchodní ulici Prager
Strasse.
Dresden
You are invited to visit the capital of
the German Saxony State that is often
nicknamed ‘Firenze of the Elbe Basin’.
We will go for a walk in the Baroque
city center that is considered one of the
most beautiful European cities. We will
make a tour of its dominant: the
gorgeous Zwinger palace, a treasury of
immensely
valuable
Dresden
collections. Then we will admire the
New Renaissance building of the
Semper Opera and the Lutheran church
of Virgin Mary whose costly
reconstruction of thirty years was
completed in 2005. Standing on the
Brühl Terrace promenade you will
enjoy a breath-taking view of the Elbe
River. After leaving the historical
districts of Dresden we will still have
time to go to one of the numerous
museums or art galleries, or go
shopping, for instance to the famous
shopping street Prager Strasse.
3
6.30 – 21.30 / 1 550 CZK
Mnichov
Zveme Vás k návštěvě hlavního města
jižního Německa, města Mnichova, které
leží na úpatí Alp na průzračně čisté horské řece Isar. S tímto třetím největším
městem Německa je spojeno mnoho přívlastků: například pulzující srdce bavorské ekonomiky nebo město piva. Centrem všeho dění bylo již odedávna mnichovské náměstí Marienplatz, jehož dominantami jsou Stará radnice postavená
v gotickém stylu a novogotická budova
Nové radnice s fasádou zdobenou sochami králů, princů, vévodů, svatých
a alegorických postav z mnichovské his-
3
torie. Nezaměnitelný symbol Mnichova
– gotický kostel Panny Marie s cibulovitými báněmi - pochází z 15. století. Jistě
Vás uchvátí dvě vysoké věže korunující
budovu, ze kterých se otevírá panorama
Mnichova a blízkých Alp. Obchodní
ulice Mnichova poskytují široké možnosti pro nákupy a není možné alespoň
na chvíli nenahlédnout do ulice Maximilianstrasse, centra mnichovského luxusu
a kouzla. Proslulý překrásný bulvár lemují exkluzivní designérské obchody
Gucci, Armani nebo Yves Saint Laurent.
Tyto jedinečné obchodní ulice svého
druhu stojí za to navštívit, i když jsou
28.5.2012
16:58
Stránka 15
Hotel Imperial
Libušina 18, Karlovy Vary
tel: +420 353 203 113, fax: +420 353 203 151
e-mail: [email protected]
www.spa-hotel-imperial.cz
WORLD TRAVEL AWARDS
VOTE FOR US
Hotel Imperial - nominated in „Europe's Leading Spa Resort“ category
Spa Resort Sanssouci - nominated in „Czech Republic's Leading Spa Resort“ category
Europe's Leading Spa
Resort
www.worldtravelawards.com/vote
CULINARY
E
VENTS
LIFE 2-2012
AT HOTEL IMPERIAL
Spa & Health Club
▪ SLEDUJTE PLAKÁTY U CONCIERGE ▪ WATCH POSTERS AT THE HOTEL CONCIERGE ▪
▪ BEACHTEN SIE DIE PLAKATE BEIM CONCIERGE ▪ СЛЕДИТЕ ЗА ИНФОРМАЦИЕЙ У КОНСЬЕРЖ - СЛУЖБЫ ▪
LUXURY MEDICAL CARE
HOTEL IMPERIAL
HOTEL IMPERIAL
Restaurant Paris
À LA CARTE ❖ SHOW KITCHEN ❖ OPEN DAILY 7.30 - 10.00 & 12.00 - 15.00 & 18.00 - 22.00
R E S E R VAT I O N + 4 2 0 3 5 3 2 0 3 9 0 1
LIFE 2-2012
28.5.2012
16:58
Stránka 16
16
life
IMPERIAL
BEAUTY SERVICES
at Spa Resort
Příjemná péče podle nejnovějších trendů
Pleasant care according to the latest trends
Angenehme Pflege nach neuesten Trends
Приятный уход в соответствии с новейшими трендами
[CZ]
Kadeřnictví ▪ stylové účesy podle vašeho přání ▪ odborné poradenství ▪ vlasové přípravky L’Oreal
Kosmetika ▪ perfektní make-up a péče o pleť ▪ odborné poradenství ▪ kosmetika SOTHYS
Manikúra ▪ úprava nehtů ▪ kosmetika ORLY a OPI
Pedikúra ▪ profesionální ošetření nohou ▪ ORLY a OPI
Objednávky beauty služeb u hotelové concierge
[ENG]
Hairdresser’s ▪ stylish haircuts according to your wishes ▪ professional advice ▪ L’Oreal hair products
Cosmetics ▪ perfect make-up and skin care ▪ professional advice ▪ SOTHYS cosmetic products
Manicure ▪ nail care ▪ ORLY and OPI cosmetic products
Pedicure ▪ professional foot care ▪ ORLY and OPI cosmetic products
Orders of beauty services at the hotel concierge
Sanssouci
[D]
Haarstudio ▪ stilvolle Frisuren nach Ihrem Wunsch ▪ fachliche Beratung ▪ Haarkosmetik L’Oreal
Kosmetiksalon ▪ perfektes Make-up und Hautpflege ▪ fachliche Beratung ▪ Kosmetik SOTHYS
Maniküre ▪ Nagelbehandlung ▪ Kosmetik ORLY und OPI
Fußpflege ▪ professionelle Fußbehandlung ▪ ORLY und OPI
Bestellungen der Beauty-Leistungen beim Hotelconcierge
[RU]
Парикмахерская ▪ стильные прически в соответствии с Bашими пожеланиями ▪ профессиональные
консультации ▪ средства для волос L’Oreal ▪ Косметика ▪ совершенный мейкап и уход за кожей ▪ рофессиональные консультации ▪ косметика SOTHYS ▪ Маникюр ▪ уход за ногтями ▪ косметика ORLY и
OPI ▪ Педикюр ▪ профессиональный уход за ногами ▪ ORLY и OPI
Заказ услуг у консьержа отеля
Reklama / Werbung / Classified / Peклaмa
spa drinking cup
1 500 CZK
1 500 CZK
KALA AUREA
KALA AUREA REGINA
500 CZK
KALA ALBA
WIT
MOH
T ERKING
PAC
H
1 000 CZK
Přijďte si k nám koupit nejnovější typ lázeňského pohárku na českém trhu. Inovativní měření objemu a tvar.
The latest type of spa drinking cup on the Czech market is available at our hotels. Innovative volume measurement and shape.
Kaufen Sie bei uns den neuesten Typ des Kurtrinkbechers auf dem tschechischen Markt. Innovative Inhaltsangabe und Form.
Купите у нас новейший тип курортного бокала в Чехии. Оригинальный дизайн, новаторское измерение объёма.
Imperial Karlovy Vary Group
KALA PURA
Prodejní místa:
Selling points:
Verkaufsstellen:
Места продажи:
Hotel Imperial - concierge
tel: +420 353 203 112
Spa Resort Sanssouci - concierge
Blue House: +420 353 207 313
Spa Resort Sanssouci - concierge
Green House: +420 353 207 107
LIFE 2-2012
28.5.2012
16:58
Stránka 17
17
life
www.imperial-group.cz
www.spa-hotel-imperial.cz
www.spa-resort-sanssouci.cz
IMPERIAL
ли найдете такую концентрацию исторических достопримечательностей
и возможности сделать самые разные
покупки.
Vaše prostředky omezené – prostě se jen
projít a pokochat se výklady.
Munich
You are invited to visit the capital
city of Southern Germany, Munich that
lies at the foothills of the Alps above the
crystal clear mountain river Isar. This
third largest German city carries several attributes: for instance, the beating
heart of the Bavarian economy or the
city of beer. Since time immemorial the
very center of the city’s life has been its
Marienplatz Square that is dominated
by the Gothic Old City Hall and by the
New-Gothic building of the New City
Hall whose façade is decorated with the
statues of kings, princes, dukes, patron
saints and allegoric characters from
Munich’s history. The gothic church of
Virgin Mary with round cupolas that
dates back to the 15th century is unmistakable Munich symbol. You will
certainly be fascinated with two tall
spires that are rising above and that
overlook the panorama of Munich and
the nearby Alps. Munich also offers
several shopping streets. The one you
should not miss is Maximilianstrasse
that is considered the center of Munich’s luxury and charm. This famous
boulevard of unusual beauty is occupied with designer shops such as Gucci,
Armani or Yves Saint Laurent. These
unique shopping venues are worth seeing even if your budget is not unlimited
– simply take your time and feast your
eyes on splendid shopping windows.
5
5
ния – например, пульсирующее
сердце баварской экономики или город пива. Центром всех проводимых
мероприятий уже с давних пор была
мюнхенская площадь Мариенплац,
доминантами которой являются Старая ратуша, построенная в готическом стиле, и новоготическое здание
Новой ратуши с фасадом, украшен-
10 most
popular trips
10 most popular trips of
Hotel Imperial guests
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Classic Prague
Dresden
Munich
Nuremberg
Vienna
Shopping in Weiden
Bamberg
Regensburg
The large spa triangle
Karlovy Vary + the Moser
Glassworks
10 most popular trips of Spa Resort
Sanssouci - Blue House guests
3
München
Wir laden Sie ein in die Hauptstadt
Süddeutschlands, die Stadt München,
die am Fuße der Alpen an dem kristallklaren Bergfluss Isar liegt. Diese drittgrößte Stadt Deutschlands hat viele
Attribute – z.B. pulsierendes Herz der
bayrischen Wirtschaft oder Stadt des
Biers. Zentrum allen Geschehens war
hier seit eh und je der Marienplatz, dessen Dominanten das im gotischen Stil
erbaute Alte Rathaus sowie das neugotische Neue Rathaus mit dessen Fassade, die mit Statuen von Königen,
Prinzen, Herzogen, Heiligen und allegorischen Figuren aus der Münchner
Geschichte dekoriert ist, sind. Ein unverwechselbares Symbol Münchens,
die gotische Kirche der Jungfrau Maria
mit ihren zwiebelförmigen Kuppeln,
stammt aus dem 15. Jahrhundert. Sicher werden Sie auch die zwei hohen
Türme des Gebäudes beeindrucken,
von denen aus sich ein einzigartiger
Blick auf das Panorama von München
und die naheliegenden Alpen öffnet.
Die Geschäftsstraßen von München
bieten unzählige Einkaufsmöglichkeiten und man sollte zumindest einen
kurzen Blick in die Maximilianstraße
werfen – ein Zentrum von Luxus und
Zauber. Entlang des bekannten bezaubernden Boulevards befinden sich exklusive Designergeschäfte wie Gucci,
Armani oder Yves St. Laurent. Diese, in
ihrer Art einzigartigen Geschäftsstraßen lohnt es sich auch dann zu besuchen, wenn Ihre Mittel begrenzt sind –
einfach einmal entlang spazieren und
den Blick in die Schaufenster genießen.
Мюнхен
Приглашаем Вас посетить столицу
южной Германии, город Мюнхен, лежащий у подножья Альп на прозрачно- чистой горной реке Изар. С
этим третьим по величине городом
Германии связаны многие определе-
ным статуями королей, принцев, герцогов, святых и аллегорическими
фигурами представителей мюнхенской истории. Неповторимый символ Мюнхена – готический костел
Девы Марии с луковичными банями
– относится к ХV веку. Восторгают
две высокие башни, венчающие здание, с которых открывается панорама Мюнхена и близких Альп. Торговые улицы Мюнхена предоставляют широкие возможности покупок, и нельзя хотя бы ненадолго не
заглянуть на улицу Максимилианштрассе, центр мюнхенского блеска
и волшебства. Знаменитый прекрасный бульвар обрамляют эксклюзивные дизайнерские магазины –
«Гуччи», «Армани» или «Ив Сан Лоран». Единственные в своем роде
торговые улицы стоит посетить, даже
если Ваши средства ограничены –
просто чтобы прогуляться и полюбоваться витринами.
4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Classic Prague
Dresden
Shopping in Weiden
Munich
Nuremberg
Bamberg
Vienna
The large spa triangle
Mariánské Lázně + Chodovar
Karlovy Vary + the Moser
Glassworks
10 most popular trips of Spa Resort
Sanssouci - Green House guests
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Classic Prague
Dresden
Munich
Nuremberg
Shopping in Weiden
Bamberg
Mariánské Lázně + Chodovar
Loket castle
Chyše Castle and Brewery
The large spa triangle
Nuremberg
Nuremberg is a vibrant metropolis
with refined medieval features. Your
every step comes across more than 950
years of history. We will show you
round the historical center of Nuremberg where well-preserved city walls
with spires and ramparts conceal a host
of historical and cultural monuments
such as Virgin Mary Church with an astronomical clock, St. Lawrence Church,
St. Sebald Church, central square with
a gothic fountain (Schönner Brunnen)
and much more. Another superb experience is shopping because no other city
boasts with such a dense concentration
of historical landmarks and monuments
and modern shopping venues.
Nürnberg
Nürnberg ist eine lebende Metropole
mit einem Schliff Mittelalter. Auf jedem
Schritt treffen Sie auf Zeugen der Geschichte, die über 950 Jahre alt ist. Wir
führen Sie durch das historische Stadtzentrum von Nürnberg, in dem, versteckt hinter den Stadtmauern mit ihren
Türmchen und Schutzwallen, historische
und kulturelle Sehenswürdigkeiten auf
Sie warten – die Kirche der Heiligen
Jungfrau Maria mit der Turmuhr, die
Kirchen St. Lorenz und St. Sebald, der
zentrale Marktplatz mit der gotischen
Fontäne ´Schöner Brunnen´ und andere.
Ein großes Erlebnis sind hier auch die
Einkäufe: in keiner anderen Stadt finden
Sie so viele historische Plätze und gleichzeitig die Möglichkeit, so gut einzukaufen.
Нюрнберг
Нюрнберг – это кипящая жизнью
столица с утонченностью средневековья. Здесь мы на каждом шагу
встречаем свидетельства истории, насчитывающей более 950 лет. Мы проведем Вас по Нюрнбергскому историческому центру, где Вас ожидают
спрятавшиеся за хорошо сохранившимися городскими стенами с башенками и охранными валами памятники истории и культуры – костелы
св. Девы Марии с курантами, св. Лаврентия и св. Себастьяна, центральная площадь с готическим фонтаном
– Шенер Брюннен и другие. Острые
ощущения приносят здесь и покупки:
в каком-либо другом городе Вы вряд
7.00 – 19.00 / 1 200 CZK
12.30 – 21.30 / 1 000 CZK
Norimberk
Norimberk je živoucí metropolí
s uhlazeností středověku. Na každém
kroku potkáváme svědectví historie
staré více než 950 let. Provedeme Vás
po historickém centru Norimberku, kde
na Vás schované za zachovalými městskými hradbami s věžičkami a obrannými valy čekají historické a kulturní
památníky – kostel sv. Panny Marie
s orlojem, kostel Sv. Vavřince a sv. Sebalda, centrální náměstí s gotickou fontánou – Schönner Brunnen a další. Velkým zážitkem jsou zde i nákupy: v žádném jiném městě nenajdete takovou
koncentraci historických pamětihodností a současně možnost tak dobře nakoupit.
4
saturday – sunday / 4 300 CZK
Vídeň
Nevynechejte možnost navštívit perlu
mezi městy, kterou je hlavní město Rakouska ležící na řece Dunaji. Toto město
neustále oslavuje Mozarta, operu
a umění epochy moderny. Na vlastní oči
uvidíte impozantní císařský palác
Schönbrunn, velkolepý chrám Stephansdom nebo rezidenci rodu Habsburků - Hofburg. Na ulici Mariahilferstrasse – jedinečném výkladu města –
můžete navštívit obrovský počet obchodů a malých butiků, kde najdete vše,
co si jen budete přát. Specifickou atmosféru kaváren, vynikající kávu a proslulý dort Sacher zde najdete doslova na
každém rohu.
Vienna
Do not miss the pearl among cities, the
capital of Austria that lies on the river
Danube. Vienna will never stop celebrating Mozart, opera and modern art.
Come with us and see for yourself imposing monuments such as the imperial
Schönbrunn Palace, magnificent Stephansdom or the Hofburg – the Habsburgs Residence. On Mariahilferstrasse
Street, the city’s unique ‘shop window’,
5
you can visit an endless number of shops
and boutiques that offer perhaps everything you can think of. The peculiar atmosphere of local cafes, excellent coffee
and the famous Sacher cake await you
literally on every corner.
Wien
Versäumen Sie nicht die Möglichkeit,
die Perle unter den Städten zu besuchen
– die an der Donau liegende Hauptstadt
Österreichs. Diese Stadt feiert Mozart,
die Oper und die Kunst der ModernaEpoche ständig. Mit eigenen Augen
werden Sie den imposanten Kaiserpalast Schönbrunn, den grandiosen Stephansdom oder die Residenz der Habsburger, die Hofburg, sehen. Auf der Mariahilfer Straße – ein einzigartiges
Schaufenster der Stadt – können Sie unzählige Geschäfte und kleine Boutiquen
besuchen, wo Sie all das finden, was Sie
sich nur wünschen können. Die spezifische Atmosphäre der Cafés, erstklassigen Kaffee und die berühmte Sachertorte finden Sie hier wortwörtlich an jeder Ecke.
Вена
Не упустите возможность посетить
жемчужину среди городов, которой
является столица Австрии, расположенная на реке Дунай. Этот город неустанно славит Моцарта, оперу и искусство эпохи модерна. Вы своими
глазами увидите импозантный императорский дворец Шонбрун, величественный собор Святого Стефана или
резиденцию рода Габсбургов – Хофбург. На улице Мариехилферштрассе
– уникальной витрине города – Bы
сможете посетить бесконечное количество магазинов и маленьких лавочек, где можно найти все, что только
пожелаете. Специфическая атмосферу кафе, отличный кофе и знаменитый торт Захер здесь, буквально, на
каждом углу.
LIFE 2-2012
28.5.2012
16:58
Stránka 18
18
6
life
www.imperial-group.cz
www.spa-hotel-imperial.cz
www.spa-resort-sanssouci.cz
IMPERIAL
A ještě je Bamberk proslulý svým pivem.
Ve městě je deset pivovarů při deseti restauracích a v každém pivovaru vaří
svoje jedinečné druhy piva. Bamberské
pivo je stejná pamětihodnost města jako
kostel a radnice. V roce 1993 byl Bamberk
vyhlášen světovým kulturním dědictvím
UNESCO. Proto také v Bamberku najdete největší, úplně zachovalé staré
město v Německu.
13.00 – 20.00 / 600 CZK
Nákupy ve Weidenu
Přijměte naše pozvání do světa, který
těší téměř každého z nás, do světa nákupů bez hranic. Pěší zóna v centru tohoto města poskytuje řadu možností pro
potěšení a nákupy. Jsme přesvědčeni
o tom, že tato možnost nákupů nezklame nikoho z Vás.
Shopping in Weiden
Welcome to a world that brings happiness to almost everyone – to the
world of shopping without limits. The
pedestrian zone in the city center offers
numerous opportunities for fun and
shopping. We believe that this shopping experience will not disappoint
anybody.
Einkäufe in Weiden
Nehmen Sie unsere Einladung an in
eine Welt, die fast Jeden von uns erfreut
- in die Welt der Einkäufe ohne Grenzen.
Die Fußgängerzone im Zentrum dieser
Stadt gewährt unzählige Möglichkeiten
zum Erfreuen und Einkaufen. Wir sind
überzeugt, dass diese Einkaufsmöglichkeit Keinen von Ihnen enttäuschen wird.
Шопинг Вайден
Примите наше приглашение в радующий каждого из нас мир – мир покупок, незнающий границ. Пешеходная зона центра этого города открывает большие возможности для удо-
6
вольствия и покупок. Мы уверены,
что эта возможность покупок не разочарует никого из Вас.
7
7.00 – 19.00 / 1 200 CZK
12.30 – 21.30 / 1 000 CZK
Bamberk
Útulné městečko Bamberk leží na řece
Regnitz, přesněji na jejích dvou ramenech, na levém a pravém. Proto Bamberk
také nazývají „Malé Benátky“: mosty
a mostečky jsou v tomto městečku na
každém kroku. „Malé Benátky“ tvoří
řada roztomile zdobených a zrestaurovaných starobylých domů z 19. století. Malé
stavby z hrázděného zdiva, stojící jedna
vedle druhé, s balkóny a maličkými
předzahrádkami, vedle kterých jsou přístavy pro loďky, se táhnou podél břehu
řeky Regnitz a tvoří romantický celek.
Během celé doby své existence bylo
město rozděleno na dvě části: biskupskou a měšťanskou. Toto rozdělení se zachovalo až dodnes. V biskupské části
města stojí kostel, barokní rezidence biskupa a služeb při kostele. Jako součást
„služeb při kostele“ byla shromážděna
na svoji dobu významná knihovna.
V měšťanské části Bamberku stojí domy
z hrázděného zdiva zámožných měšťanů
a neobyčejná radnice „v barokní skořápce“: ke gotické budově v 18. století
shora „přistavěli“ novou barokní fasádu.
7
7
Bamberg
The cozy town of Bamberg lies on the
Regnitz River, or rather on its two, left
and right arms. Therefore Bamberg is
sometimes called ‘Little Venice’. Wherever you go you come across bridges of
all shapes and sizes. ‘Little Venice’ is
made up of a row of nicely decorated and
restored ancient houses from the 19th
century. Small timber-framed houses are
built one-by-one, all have little balconies
and tiny front yards that are adjoined by
ports for small boats. The endless row of
these houses stretches along the Regnitz
River and creates a romantic complex
part. During its entire existence the city
has been divided into two parts: one was
run by the Bishop of Bamberg the other
was occupied by patrician districts. This
division has survived to this date. In the
bishop’s district are the bishop’s Baroque
residence and church services that once
included the building of a rather extensive library which played a significant
role at its time. The patrician quarters of
Bamberg were developed with timberframe houses owned by wealthy town
people and an unusual city hall with
a ‘gothic shell’: the originally Gothic
building was ‘extended with a new
Baroque façade in the 18th century. Bamberg is also famous for its beer. The city is
home to ten breweries with one restaurant each. Mw, every brewery brews its
own unique beers. The beer of Bamberg
is as important a monument as its church
and city hall. In 1993 Bamberg was proclaimed a UNESCO World Heritage site,
which is why you can find here the
largest German perfectly preserved old
town.
Bamberg
Das gemütliche Städtchen Bamberg
liegt an der Regnitz, genauer gesagt an
deren zwei Armen, dem linken und dem
rechten. Deshalb wird Bamberg auch
„kleines Venedig“ genannt. Brücken und
Brückchen gibt es hier auf jedem Schritt.
Das „Kleine Venedig“ besteht aus zahlreichen niedlich dekorierten und restau-
The vehicles of Pentalog Tour travel agency:
rierten altertümlichen Häusern aus dem
19. Jahrhundert. Kleine Fachwerkbauten
– eines neben dem anderen, mit Balkons
und kleinen Vorgärten, daneben kleine
Häfen für Boote – ziehen sich entlang der
Regnitz und bilden ein romantisches Gefüge. Während ihrer gesamten Existenzzeit war die Stadt in zwei Teile geteilt –
den Bischofs- und den Bürgerteil. Diese
Aufteilung hat sich bis heute erhalten. Im
Bischofsteil der Stadt steht die Kirche, die
Barockresistenz von Bischof und Kirchendiensten. Als Bestandteil der Kirchendienste wurde eine für die damalige
Zeit bedeutende Bibliothek gesammelt.
Im Bürgerteil von Bamberg stehen die
Fachwerkhäuser reicher Stadtbürger und
das ungewöhnliche Rathaus in „Barockschale“ – zu dem gotischen Gebäude
7
baute man im 18. Jahrhundert von oben
eine neue Barockfassade „an“. Außerdem ist Bamberg berühmt durch sein
Bier. In der Stadt gibt es zehn Brauereien
an zehn Restaurants und in jeder Brauerei werden eigene Biersorten gebraut.
Das Bamberger Bier ist ebenso eine Sehenswürdigkeit wie die Kirche oder das
Rathaus. 1993 wurde Bamberg zum
UNESCO-Weltkulturerbe ernannt. Deshalb finden Sie in Bamberg auch die
größte, vollständig erhaltene Altstadt
Deutschlands.
Бамберг
Уютный городок Бамберг стоит на
речке Регниц, точнее, на двух ее рукавах, левом и правом. Поэтому Бамберг
и прозвали «маленькой Венецией»:
MB Sprinter Marbela 519
2x MB Sprinter Marbela 518
MB Sprinter 315
MB Viano 30
MB Viano 30
Vozidlo je vybavené polohovatelnými sedačkami
s bezpečnostními pásy, klimatizací, rádiem,
mikrofonem, DVD s jedním 17“ monitorem
a osvětlením prostoru pro cestující.
Vozidlo je vybavené polohovatelnými sedačkami
s bezpečnostními pásy, klimatizací, rádiem,
mikrofonem, DVD s dvěma 15“ monitory
a osvětlením prostoru pro cestující.
Vůz je vybaven sedačkami s bezpečnostními
pásy, klimatizací, rádiem, mikrofonem, DVD
s jedním 13“ monitorem a osvětlením prostoru
pro cestující.
Vůz je vybaven sedačkami s bezpečnostními
pásy, klimatizací, rádiem, mikrofonem, DVD
s jedním 13“ monitorem a osvětlením prostoru
pro cestující.
Vůz je vybaven koženými polohovatelnými
sedačkami s bezpečnostními pasy, klimatizací,
rádiem, mikrofonem, DVD s jedním 13“ monitorem
a osvětlením prostoru pro cestující.
Das Fahrzeug ist ausgestattet mit verstellbaren
Sitzen mit Sicherheitsgurten, Klimaanlage, Radio,
Mikrofon, DVD mit einem 17“-Monitor und
Beleuchtung des Innenraums für die Reisenden.
Das Fahrzeug ist ausgestattet mit verstellbaren
Sitzen mit Sicherheitsgurten, Klimaanlage, Radio,
Mikrofon, DVD mit zwei 15“-Monitoren und
Beleuchtung des Innenraums für die Reisenden.
Das Fahrzeug ist ausgestattet mit Sitzen mit
Sicherheitsgurten, Klimaanlage, Radio, Mikrofon,
DVD mit einem 13“-Monitor und Beleuchtung
des Innenraums für die Reisenden.
Das Fahrzeug ist ausgestattet mit Sitzen mit
Sicherheitsgurten, Klimaanlage, Radio, Mikrofon,
DVD mit einem 13“-Monitor und Beleuchtung
des Innenraums für die Reisenden.
Das Fahrzeug ist ausgestattet mit verstellbaren
Ledersitzen mit Sicherheitsgurten, Klimaanlage,
Radio, Mikrofon, DVD mit einem 13“-Monitor und
Beleuchtung des Innenraums für die Reisenden.
Bus category M1, made in 2011
19 persons (+ 1 guide and 1 driver)
The vehicle is equipped with reclining seats with
seatbelts, air-conditioning, radio, microphone,
DVD with one 17“ monitor and lit passenger
area.
Машина оснащена откидными сиденьями с
ремнями безопасности, кондиционером,
радио, микрофоном, DVD с одним 17“
монитором и освещением для пассажиров.
Bus category M3, made in 2009
19 persons (+ 1 guide and 1 driver)
The vehicle is equipped with reclining seats with
seatbelts, air-conditioning, radio, microphone,
DVD with two 15“ monitors and lit passenger
area.
Автобус оснащен откидными сиденьями с
ремнями безопасности, кондиционером,
радио, микрофоном, DVD с двумя 15“
мониторами и освещением для пассажиров.
Bus category M3, made in 2011
7 persons (+ 1 guide and 1 driver)
The vehicle is equipped with seats with
seatbelts, air-conditioning, radio, microphone,
DVD with one 13“ monitor and lit passenger
area.
Машина оснащена сиденьями с ремнями
безопасности, кондиционером, радио,
микрофоном, DVD с одним 13“ монитором и
освещением для пассажиров.
Všechna vozidla naší cestovní agentury Pentalog Tour jsou kompletně pojištěna a vybavena standardními bezpečnostními
systémy (ABS, ESP, předpínači bezpečnostních pasů, atd.). Barevně jsou provedena ve stříbrné metalíze a jednoduše
identifikovatelná podle firemního polepu Imperial Karlovy Var a.s. Autobusy navíc plní německou normu Tempo 100, takže
mohou dosahovat rychlosti 100 km/h i po evropských dálnicích.
All the vehicles of our Pentalog Tour travel agency are fully insured and equipped with standard safety systems (ABS, ESP, seat
brackets on seatbelts, etc.). They are all in grey metallic paint and can be easily identified by the corporate decal Imperial Karlovy
Var a.s. In addition, the buses meet the German standard Tempo 100, so they can reach up to 100 km/h, even on European
highways.
Bus category M3, made in 2012
5 persons (+ 1 guide and 1 driver)
The vehicle is equipped with seats with seatbelts,
air-conditioning, radio, microphone, DVD with
one 13“ monitor and lit passenger area.
Машина оснащена сиденьями с ремнями
безопасности, кондиционером, радио,
микрофоном, DVD с одним 13“ монитором и
освещением для пассажиров.
Bus category M3, made in 2009
4 persons (+ 1 guide and 1 driver)
The vehicle is equipped with leather reclining seats
with seatbelts, air-conditioning, radio, microphone,
DVD with one 13“ monitor and lit passenger area.
Машина оснащена кожаными откидными
сиденьями с ремнями безопасности,
кондиционером, радио, микрофоном, DVD с
одним 13“ монитором и освещением для
пассажиров.
Alle Fahrzeuge unserer Reiseagentur Pentalog Tour sind komplett versichert und ausgestattet mit Standard-Sicherheitssystemen
(ABS, ESP, Sicherheitsgurtstraffer usw.). Farblich sind sie in der Farbe Metallicsilber gehalten und einfach identifizierbar durch die
Firmenaufschrift Imperial Karlovy Vary a.s. Die Busse erfüllen außerdem die deutsche Tempo-100-Norm, so dass sie eine
Geschwindigkeit von 100 km/h auch auf europäischen Autobahnen erreichen können
Все автобусы и легковые машины нашего туристического агентства Pentalog Tour полностью застрахованы и оборудованы
стандартными системами безопасности (ABS, ESP, замками ремней безопасности и т.д.). Транспортные средства
серебристого металлика легко узнаваемы благодаря корпоративной наклейке Imperial Karlovy Var a.s. Автобусы также
исполняют немецкий стандарт Tempo 100, поэтому по европейским автострадам могут ехать со скоростью 100 км/ч.
LIFE 2-2012
28.5.2012
16:59
Stránka 19
19
life
IMPERIAL
8
мосты и мостики в городе на каждом
шагу. «Маленькая Венеция» состоит
из ряда мило украшенных и отреставрированных старых домов 19-го столетия. Маленькие, тесно прижимающиеся друг к другу фахверковые постройки с балконами и крохотными
палисадниками, рядом с которыми
находятся причалы для лодок, тянутся
вдоль берега Регнитца и образуют романтический ансамбль. В течение
всего своего существования город делился на две части: епископскую и
собственно городскую. Это деление
сохранилось по сей день. В епископской части города стоит собор, барочная резиденция епископа и службы
при соборе. В составе «служб при со-
dovy čnící do výše a uvidíte krále na
koni, pošetilé panny nebo chrliče s tvářemi zvířat nebo lidí. Řezno je ideální
město pro zvědavce, požitkáře, pro milovníky kultury a snílky.
Regensburg
“This beautiful city has two faces – one
of stone and one of water. Yet when
watching the Danube the two faces
merge into one.” Regensburg, a city rich
in historical buildings, towers and cathedrals, will be introduced to you in its
whole beauty. You will admire its Stone
Bridge, or the oldest German bridge that
was built in the years 1135 – 1146 and
that became a model for the construction
of similar bridges in other European
verschmelzen sie in eines.“ Regensburg,
die Stadt der historischen Gebäude,
Türme und Dome, stellt sich Ihnen in all
seiner Schönheit vor. Sie werden nicht
nur die einzigartige Steinerne Brücke –
die älteste in Deutschland, die in den
Jahren 1135 - 1146 erbaut wurde und
zum Muster für den Bau ähnlicher Brücken auch in anderen europäischen Städten (London, Avignon) und höchstwahrscheinlich auch der Judith-Brücke
in Prag wurde - bewundern, sondern
auch das bezaubernde Alte Rathaus mit
dem Turm aus dem 13. Jahrhundert und
dem römischen Saal, in dem das kaiserliche Parlament tagte, sowie die Dominante der Stadt, den Regensburger Dom
(Kathedrale Sankt Peter), eine der bedeutendsten Bauten der bayrischen Gotik. Betrachten Sie aufmerksam die zwei
Türme dieses Gebäudes, die in die Höhe
ragen – Sie werden den König auf einem
Pferd, närrische Jungfrauen oder wasserspeiende Gesichter von Tieren oder
Menschen sehen. Regensburg ist ein
idealer Ort für Neugierige, Genießer,
Kulturliebhaber und Träumer.
Регенсбург
«Два лица этого прекрасного города – из камня и из воды – при
взгляде в Дунай сливаются в одно».
Регенсбург, город исторических зданий, башен и храмов, предстанет перед Вами в своей полной красе. Вас
восхитит не только уникальный Каменный мост – старейший в Германии, построенный в 1135 – 1146 году и
ставший образцом для строительства
подобных мостов также в других ев-
Children’s
Corner
DĚTSKÝ KOUTEK
KINDERECKE
ДЕТСКИЙ УГОЛОК
U nás si mají děti hostů Hotelu Imperial a Spa Resortu Sanssouci kde
hrát…
Dětský koutek pro děti od 3 do 15 let ☺ otevřeno denně 9.00 – 21.00 ☺
pobyt dětí s rodiči zdarma ☺ dítě bez rodičů s kvalifikovaným dozorem 300 Kč
za hodinu ☺ herna s hračkami ☺ TV & DVD ☺ PC hry ☺ stolní fotbal ☺
společenské hry ☺ malování obrázků ☺ službu babysitting zajišťujeme na
objednávku u specializované agentury ☺ informace a objednávky: dětský
koutek +420 353 201 227, concierge +420 353 207 313, +420 353 207 107
9
боре» в городе была собрана значительная для своего времени библиотека. В собственно городской части
Бамберга – фахверковые дома зажиточных горожан и удивительная ратуша «в барочной скорлупе»: на готическое здание в XVIII веке «приставили» сверху новый барочный фасад.
А еще Бамберг знаменит своим пивом.
В городе – десять пивоварен при десяти же ресторанчиках, и в каждой пивоварне варят свои уникальные сорта.
Бамбергское пиво – такая же городская достопримечательность, как собор и ратуша. В 1993 году Бамберг был
объявлен ЮНЕСКО всемирным культурным наследием. В соответствии с
этим Вы найдете в Бамберге самый
большой, полностью сохранившийся
старый город Германии.
8
7.00 – 19.00 / 1 200 CZK
12.30 – 21.30 / 1 000 CZK
Regensburg
„Toto krásné město má dvě tváře –
jednu z kamene a druhou z vody – ale
při pohledu do Dunaje se slévají do
jedné.“ Regensburg, město historických
budov, věží a chrámů, se Vám představí
v celé své kráse. Budete obdivovat nejen
jedinečný Kamenný most, nejstarší v Německu, který byl postaven v letech 1135–
1146 a byl vzorem pro výstavbu podobných mostů také v jiných evropských
městech (Londýně, Avignonu) a pravděpodobně také Juditina mostu v Praze.
Nádhernou budovu Staré radnice s věží
z 13. století a říšským sálem, ve kterém
zasedal císařský sněm, a také dominantu
města – katedrálu sv. Petra, jednu z nejvýznamnějších staveb bavorské gotiky.
Pozorně si prohlédněte dvě věže této bu-
cities (in London and Avignon) most
likely including also the Judith Bridge
(later the Charles Bridge) in Prague. The
magnificent building of the Old City
Hall with a tower from the 13th century
is proud of its imperial hall where the
imperial assembly used to hold its sessions. The city dominant – St. Peter
Cathedral, or the Dom – is one of the
most significant examples of Bavarian
Gothic. If you observe its two tall towers
carefully, you will see unique decorations: a king on a horseback, foolish
young ladies and gargoyles with human
or animal faces. Regensburg is an ideal
destination for travelers who are curious
and romantic, who love to enjoy themselves and who appreciate culture.
Regensburg
„Diese schöne Stadt hat zwei Gesichter – eines aus Stein und ein zweites aus
Wasser – aber beim Blick in die Donau
9
ропейских городах (в Лондоне,
Авиньоне) и, по всей вероятности,
Юдитина моста в Праге. Удивительно
здание Старой ратуши с башней ХIII
века и императорским залом, в котором заседал имперский сейм, а также
доминанта города – кафедральный
собор св. Петра, одно из главных произведений баварской готики. Внимательно присмотритесь к стремящимся
ввысь башням этого здания, и Вы увидите короля на лошади, сумасшедших девушек или скульптурные водостоки с лицами животных или людей. Регенсбург – это город, как будто
созданный для людей, которым все
интересно, которые хотят пережить
новые впечатления, для любителей
культуры и мечтателей.
9
Bei uns haben die Kinder der Gäste des Hotels Imperial sowie Spa Resorts Sanssouci ihren Platz zum Spielen…
Kinderecke für Kinder von 3 bis 15 Jahren ☺ geöffnet täglich 9.00 - 21.00 ☺
Aufenthalt von Kindern mit Eltern kostenlos ☺ Kind ohne Eltern mit
qualifizierter Aufsicht 300 CZK pro Stunde ☺ Spielraum mit Spielsachen ☺
TV & DVD ☺ PC-Spiele ☺ Tischfußball ☺ Gesellschaftsspiele ☺ Bildermalen
☺ Babysitting-Service auf Bestellung bei Spezialagentur ☺ Informationen
und Bestellungen: Kinderecke +420 353 201 227, Concierge +420 353 207
313, +420 353 207 107
У нас играют дети гостей Отеля «Империал» и «Спа Ресорт Сансуси»…
Детский уголок для детей от 3 до 15 лет ☺ открыто ежедневно 9.00 –
21.00 ☺ пребывание детей с родителями бесплатно ☺ дети без
родителей с квалифицированным присмотром 300 крон в час ☺
игровая с игрушками ☺ TV & DVD ☺ компьютерные игры ☺ настольный
футбол ☺ настольные игры ☺ рисование ☺ Услугу по присмотру за
детьми мы обеспечиваем под заказ посредством специализированного
агентства ☺ информация и заказ: детский уголок +420 353 201 227,
консьерж +420 353 207 313, +420 353 207 107
13.00 – 18.00 / 750 CZK
Velký lázeňský trojúhelník
Jedinečný region lázní západních
Čech účastníkům této jednodenní exkurze představí města Mariánské a Františkovy Lázně. Návštěva celosvětově
známých lázeňských měst pokračuje
prohlídkou historického starobylého
města Chebu. Během exkurze po Mariánských Lázních je naplánován oběd
v jednom z nejkrásnějších hotelů města.
The large spa triangle
The unique spa region situated in
Western Bohemia is represented by Mariánské Lázně and Františkovy Lázně
during this one-day excursion. Your trip
to these world famous spa resorts will be
followed with a tour of the historical
town of Cheb. During the tour of Mariánské Lázně you will be served lunch in
one of the town’s most beautiful hotels.
open daily from 9.00 until 21.00
Spa Resort Sanssouci - Green House
Karlovy Vary, U Imperialu 11
www.spa-resort-sanssouci.cz
Member of Imperial Karlovy Vary Group
Reklama / Werbung / Classified / Peклaмa
8
This is the place where children of guests of Hotel Imperial and Spa Resort Sanssouci can play…
Children’s Corner for children aged 3 to 15 years ☺ open daily from 9:00 a.m.
to 9:00 p.m. ☺ stay of children together with parents free of charge☺child
without parents with a qualified childminder CZK 300 Kč per hour☺playroom
with toys ☺ TV & DVD ☺ PC games ☺ table soccer ☺ party games ☺
picture drawing ☺Babysitting service upon order at a specialized agency☺
information and orders: children’s corner +420 353 201 227, concierge +420
353 207 313, +420 353 207 107
LIFE 2-2012
28.5.2012
16:59
Stránka 20
20
life
IMPERIAL
Grosses Bäderdreieck
Die außergewöhnliche Region der
westböhmischen Kurorte wird den Teilnehmern dieses ganztägigen Ausflugs
vorgestellt mittels der Kurorte Marienbad und Franzensbad. Nach dem Besuch
dieser beiden weltberühmten Kurstädte
besichtigen Sie die historische Stadt Eger
(Cheb). Während des Besuches in
Marienbad erwartet Sie ein Mittagessen
in einem der schönsten Hotels Marienbads.
Lobby bar
ATRIUM
Большой курортный треугольник
Уникальный регион курортов Западной Чехии представляется участникам этой однодневной экскурсии
посредством городов Марианске и
Франтишковы Лазне. Посещение всемирно известных курортных городов
продолжается осмотром исторического, старинного города Хеб. Во
время экскурсии по курорту Марианске Лазне предусмотрен обед в одном
из красивейших отелей города.
10
13.00 – 17.00 / 350 CZK
Karlovy Vary + sklárna Moser
Neobyčejná síla léčebných pramenů,
originální architektura a velmi krásná
příroda – to jsou základní fenomény proslaveného lázeňského města Karlovy
Vary, které bylo v minulosti velmi populární a oblíbené mezi celosvětově známými představiteli kultury i politiky. Při
společné exkurzi se vydáme po místech,
po kterých ve své době chodili také Goethe, Schiller, Mozart, car Petr I. a další.
Kromě historického centra města a kolonád s léčebnými prameny navštívíme
také výstavu ve sklárně Moser, která je
známá na celém světě.
Karlovy Vary + the Moser Glassworks
The unusual power of curative
springs, original architecture and beautiful landscapes are the hallmarks of the
famous spa city of Karlovy Vary that
was highly popular with and sought after by the leading personalities of the
cultural and political world. During our
excursion we will take you to places
where Goethe, Schiller, Mozart, Tsar Peter I and many others used to stroll. In
addition to the historical city center and
colonnades with curative springs we will
also visit a glass exhibition in the worldknown Moser glassworks.
CZ
Stylová kavárna s jedinečným proskleným stropem
u hotelové recepce budovy Green House ≈ výběr ze
široké nabídky teplých a studených nápojů
ENG
Stylish café with unique glass ceiling by the hotel
reception of Green House ≈ Wide selection of warm
and cold drinks
Karlsbad + Moser
Die bewundernswerte Kraft der
Heilquellen, die originelle Architektur
und die herrliche Natur – das sind die
Phänomene der berühmten Kurstadt
Karlsbad, der Stadt, die in der Vergangenheit bei weltberühmten Künstlern
und Politikern so beliebt war. Die
gemeinsame Stadtbesichtigung führt
uns zu den Plätzen, an denen auch
Goethe, Schiller, Mozart, Zar Peter I. und
viele andere verweilten. Neben dem historischen Stadtzentrum und den Kolonnaden mit ihren Heilquellen besuchen
10
это основные феномены прославленного курортного города Карловы
Вары, который в прошлом пользовался огромной популярностью и любовью среди всемирно известных деятелей искусства и политиков. Совместная экскурсия по городу пройдет по местам, по которым ступали в
свое время и Гёте, Шиллер, Моцарт,
царь Петр I... Наряду с историческим
центром города и колоннадами с целебными источниками Вы также посетите выставку всемирн о известного
стекольного завода «Мозер».
11
13.00 – 19.00 / 500 CZK
Mariánské Lázně + Chodovar
Při této exkurzi se nejprve seznámíte s nejmladšími lázněmi západních Čech, které byly založeny počátkem 19. století. Navštívíte nejznámější
pamětihodnosti města a během lázeňské sezony si poslechnete zpívající
fontánu. Tento den zakončíte v příjemném prostředí nedaleko restaurace Ve skále, kde podávají pivní speciality.
D
10
führung der Singenden Fontäne. Einen
angenehmen Abschluss des Tages
bilden für Sie die Brauereispezialitäten
in dem außergewöhnlichen Ambiente
des nahegelegenen Restaurants „Im
Felsen“.
Мариа нске Ла зне + Ходовар
Эта экскурсия сначала познакомит Вас с самым молодым курортом
Западной Чехии, который был основан в начале 19 века. Мы посетим
самые известные достопримечательности города, а во время курортного сезона послушаем поющий фонтан. Приятной точкой,
завершающей этот день, станут
подготовленные для Вас фирменные блюда под пиво в необычной
среде находящегося неподалеку ресторана «В скале».
12
RU
Стильное кафе с уникальным стеклянным
потолком в вестибюле корпуса Грин Хаус ≈
Большой выбор горячих и холодных напитков
Reklama / Werbung / Classified / Peклaмa
Marienbad (Mariánské Lázně) +
Chodovar
Bei diesem Ausflug werden Sie
zuerst mit dem jüngsten westböhmischen Kurort bekannt gemacht, dessen
Geschichte Anfang des 19. Jahrhunderts beginnt. Wir besuchen die interessantesten Sehenswürdigkeiten dieser
Stadt und sehen in der Saison die Auf-
10
Stilvolles Café mit einzigartiger verglaster Decke an der
Hotelrezeption des Gebäudes Green House ≈ Auswahl
aus reichhaltigem Angebot an warmen und kalten
Getränken
open daily from 9.00 until 24.00
Tel: +420 353 207 320
Karlovy Vary, Jarní 1
www.spa-resort-sanssouci.cz
also listen to a singing fountain. The day
will end in the ambience of the nearby
Ve skále restaurant that specializes in
beer dishes.
11
Sie auch die Ausstellung der weltberühmten Glashütte Moser.
Карловы Вары + «Мозер»
Удивительная сила целебных источников, оригинальная архитектура
и необыкновенно красивая природа –
Mariánské Lázně + Chodovar
At the beginning of this excursion you
will be introduced to the youngest spa
resort of Western Bohemia that was
established in the early 19th century.
You will visit the best-known local
sights. During the spa season you can
13.00 – 16.30 / 500 CZK
14.00 – 17.30 / 500 CZK
Hrad Loket
Malebně krásný gotický opevněný
hrad byl postaven ve 12. století. Z původních románských staveb se dochovala rotunda, základy věže a severního
paláce. Pozveme Vás na návštěvu vězeňských kobek a na výstavu porcelánu
v Černé věži. V centru města můžeme
společně obdivovat sloup Nejsvětější
trojice a další neméně významné objekty
tohoto městečka.
Loket castle
The picturesque gothic fortified
castle was built in the 12th century. Of
the original Romanesque buildings
a rotund, tower and northern palace
foundations have been preserved. We
will show you round castle prisoner’s
LIFE 2-2012
28.5.2012
17:13
Stránka 21
21
life
www.imperial-group.cz
www.spa-hotel-imperial.cz
www.spa-resort-sanssouci.cz
IMPERIAL
cells and to an exhibition of porcelain
in the so-called Black Tower. In Loket
downtown you can admire the Trinity
Column and many more important
sights and landmarks of this charming
little town.
Burg Ellbogen (Loket)
Die malerische gotische Königsburg
wurde im 12. Jahrhundert erbaut. Von
den
ursprünglichen
romanischen
Bauten sind eine wertvolle Rotunde
sowie die Fundamente des Burgturms
und des Nordpalastes erhalten
geblieben. Sie werden das Burggefängnis, aber auch die Porzellanausstellung
im Schwarzen Turm besichtigen. Im
Stadtzentrum können Sie dann die Säule
der Heiligen Dreifaltigkeit sowie andere, nicht weniger wertvolle historische Objekte dieses Städtchens bewundern.
Замок Локет
Живописный готический королевский укрепленный замок был построен в 12 веке. Из первоначальных
романских построек сохранилась
ценная ротонда, фундамент башни
и северного дворца. Мы пригласим
Вас посмотреть тюремные темницы
и выставку фарфора в Черной
башне. В центре города мы сможем
вместе восхищаться столбом Пресвятой троицы и другими, не менее редкими, историческими объектами
этого городка..
13
12
13.00 – 16.30 / 500 CZK
14.00 – 17.30 / 500 CZK
Zámek a pivovar Chyše
Přibližně čtyřicet kilometrů od Karlových Varů směrem na Prahu leží obec
Chyše, jejíž ozdobou je stejnojmenný zámek, bývalé šlechtické sídlo hraběcího
rodu Lažanských. Pro zájemce o historii
je připravena prohlídka zámku, která se
skládá ze tří částí – zámecké interiéry,
zámecké sklepy a expozice věnovaná
13
12
Karlu Čapkovi, který zde žil v roce 1917.
Romantikům se jistě bude líbit procházka zámeckým parkem, gurmánům
doporučujeme zámeckou restauraci
a milovníkům piva se jistě vyplatí navštívit expozici zámeckého pivovaru, jehož součástí je degustace piva. Chyšské
pivo se vaří podle staročeských receptů
z nejkvalitnějšího českého a moravského
sladu, žateckého chmele a přírodní jiskrné vody z Doupovských hor. Vaří se
zde tři druhy kvasnicového piva Prokop
(světlé, jantarové a tmavé), které se prodává točené i lahvové. Lahvové pivo si
můžete zakoupit také v exkluzivním
dárkovém balení.
malt, hops from Žatec and brilliant mineral water from the Doupovske Mountains. The brewery produces three kinds
of yeast beer called Prokop (light, amber
and dark) that is sold in bottles or freshly
tapped. Bottled beer is also available in
exclusive gift packaging.
Schloss und Brauerei Chyše
Etwa 40 Kilometer von Karlovy Vary
entfernt in Richtung Prag liegt die
Gemeinde Chyše, deren Zierde das
gleichnamige Schloss ist, der Sitz der
Grafenfamilie Lazansky. Für Historiker-
Chyše Castle and Brewery
The little town of Chyše lies about
40 km from Karlovy Vary in the direction of Prague. Its main attraction is
a castle of the same name that used to be
the residence of the counts of Lažany.
Those of you who like history can take
a tour of the castle that that comprises
three parts: castle interiors, castle cellars
and an exhibition dedicated to writer Karel Čapek who lived here in 1917. Romantics will definitely enjoy a stroll in
the castle park. Gourmets, on the other
hand, are strongly recommended to pay
a visit to a castle restaurant while beer
lovers should not miss a castle brewery
exposition that also includes beer tasting. The beer of Chyše is brewed according to old Czech recipes, using the highest-quality Bohemian and Moravian
13
freunde gibt es eine Schlossbesichtigung,
die insgesamt drei Teile hat – das
Schlossinterieur, die Schlosskeller sowie
eine dem Aufenthalt des Dichters Karel
Čapek im Jahre 1917 gewidmete Ausstellung. Romantikern empfehlen wir einen
Spaziergang durch den Schlosspark,
Feinschmeckern das Schlossrestaurant
und Bierliebhabern einen Besuch der
Schlossbrauerei, verbunden mit einer Degustation. Das Chiescher Bier wird nach
altböhmischen Rezepturen gebraut unter
Verwendung der qualitativ besten böhmischen und mährischen Malze, des
Saazer Hopfens sowie des natürlichen
kristallklaren Wassers der Duppauer
Berge. Gebraut werden hier drei Sorten
des Hefeweizen-Biers Prokop (hell, bernsteinfarbig und dunkel), das sowohl vom
Fass als auch in Flaschen verkauft wird.
Flaschenbier ist auch in einer ex-klusiven
Geschenkpackung erhältlich. Falls Sie
mehr erfahren möchten, müssen Sie das
Schloss in Chyše besuchen. Vielleicht
haben Sie Glück und die Führung übernimmt der gegenwärtige „Schlossherr“,
Herr Vladimír Lažanský, persönlich.
Замок и пивоваренный завод
Хише
Приблизительно в сорока километрах от Карловых Вар в направлении
на Прагу находится деревушка Хише,
украшением которой является одноименный замок, бывшее дворянское
имение графского рода Лажанских.
Для всех, кого интересует история,
подготовлена экскурсия по замку, состоящая из трех частей – замковые интерьеры, замковые подвалы и экспозиция, посвященная Карлу Чапеку,
который здесь жил в 1917 году. Романтикам, без сомнения, понравится
прогулка в замковом парке, гурманам
мы рекомендуем замковый ресторан,
а любителям пива обязательно стоит
посетить экскурсию по замковому пивоваренному
заводу,
составной
частью которой является дегустация
пива. Хишское пиво варится по старочешским рецептам из качественнейшего чешского и моравского солода,
жатецкого хмеля и родниковой искристой воды, берущей начало в Доуповских горах. Здесь варят три вида
дрожжевого пива «Прокоп» (светлое,
янтарное и темное), которое продается на разлив и в бутылках. Бутылочное пиво можно купить также в эксклюзивной подарочной упаковке. Reklama / Werbung / Classified / Peклaмa
Medical Spa "Long Stay"
BOOK YOUR STAY
FOR 18 NIGHTS
OR MORE & SAVE
Komplexní lázeňská péče "Long Stay"
OBJEDNEJTE pobyt na 18 nocí a více & UŠETŘETE
Komplexe Heilkur "Long Stay"
BUCHEN SIE Ihren Aufenthalt für 18 Nächte und mehr & SPAREN SIE
Комплексное санаторно-курортное лечение «Long Stay»
БРОНИРУЙТЕ пребывание в течение 18 суток и более & СЭКОНОМЬТЕ
Minimální délka pobytu: 18 nocí • Mindestdauer des Aufenthaltes: 18 Nächte • Minimal lenght of stay: 18 Nights • Минимальная продолжительность пребывания: 18 ночей
Imperial Karlovy Vary Group
BOOK
ON-LINE!
Hotel Imperial
Libušina 18, 360 01 Karlovy Vary
Czech Republic
Tel.: +420 353 203 113
Fax: +420 353 203 151
E-mail: [email protected]
www.spa-hotel-imperial.cz
Spa Resort Sanssouci
U Imperialu 11, 360 01 Karlovy Vary
Czech Republic
Tel.: +420 353 207 113
Fax: +420 353 207 250
E-mail: [email protected]
www.spa-resort-sanssouci.cz
LIFE 2-2012
28.5.2012
17:04
Stránka 22
22
life
IMPERIAL
news
Už víte o novém
Sportcentru Imperial?
Have you heard of the new Sport Center Imperial?
Haben Sie bereits von dem neuen Sportcenter Imperial gehört?
Вы уже знаете о новом спортивном центре «Империал»?
Sportcentrum Imperial čeká v tomto
roce zásadní změna. Během plánované
tříměsíční rekonstrukce se promění
v úplně nové sportovní středisko
s novým názvem, novým logem, novým
větším a moderně řešeným prostorem
a především novou nabídkou služeb.
Tím vším jistě přiláká také nové
návštěvníky jak z řad hostů či zaměstnanců společnosti Imperial Karlovy
Vary – to znamená hotelu Imperial a Spa
Resortu Sanssouci, tak sportu chtivých
hostů jiných karlovarských hotelů, obyvatel i návštěvníků města. Po rekonstrukci se totiž zvýší nejen atraktivita
prostředí a sportovního vybavení, ale
díky speciálnímu proškolení personálu
také úroveň poskytovaných služeb.
Srdcem nového Sportcentra Imperial
se při slavnostním otevření 1. července
2012 stane nová recepce se sportbarem,
která bude jediným rezervačním, prodejním i inkasním místem. Ve sportbaru se
budou kromě obvyklého sortimentu
prodávat fitness nápoje a potravinové
doplňky. Provoz fitness centra budou
zajišťovat vlastní trenéři a osobní
tréninky a skupinová cvičení budou realizovány externisty. Hlavní trenér bude
garantem úrovně inovace i standardu.
Samozřejmostí bude jednotný design
i oblečení.
Výběr z nabídky služeb Sportcentra
Imperial:
• tenis • fitness centrum • ricochetový
kurt • bouldering • aerobik • pilates •
zumba • bodyforming • flowing • bosu
sports equipment. In addition, a special
staff training program will enhance the
quality of provided services.
During the gala opening on July 1,
2012, the new Sport Center Imperial will
meet the public in its very heart: a new
reception desk with a sport bar. The reception will be the central point for processing reservations, selling servicing
innovation of fitness procedures. All
premises and staff clothes will have
a unified design.
Some of the services provided by the
Sport Center Imperial:
• tennis• fitness center • ricochet
court • bouldering • aerobics• Pilates •
zumba • body forming • flowing • Bosu
• core training • power yoga •step aerobics• PortDeBras • group and one-toone trainers • WiFi• sports shop •
screens • club membership – price advantages apply to all services • detailed
information, including new photographs can be found at www.spa-hotelimperial.cz
die Attraktivität des Ambientes und der
Sporteinrichtung, sonderdank einer speziellen Schulung auch das Niveau der
gewährten Dienstleistungen.
Das Herz des neuen Sportcenters Imperial wird bei der feierlichen Eröffnung
am 1. Juli 2012 die neue Rezeption mit
der Sportbar werden, die zentrale Anlaufstelle für Reservation, Verkauf und
Kasse ist. In der Sportbar werden neben
dem üblichen Sortiment auch Fitnessgetränke und Nahrungsergänzungsmittel
zum Verkauf angeboten. Um den Betrieb
des Fitnesscenters kümmern sich firmeninterne Trainer; persönliches Training sowie Gruppengymnastik erfolgt
unter der Führung externer Trainer. Der
Haupttrainer wird der Garant des Innovations- und Standardniveaus sein.
Selbstverständlichkeit sind ebenso einheitliches Design und Kleidung.
Auswahl aus dem Angebot der
Dienstleistungen des Sportcenters Imperial:
• Tennis • Fitness Center • Ricochetplatz • Bouldering • Aerobic • Pilates
• Zumba • Bodyforming • Flowing •
Bosu • Core-Training • Poweryoga •
Stepaerobic • Port De Bras • Gruppensowie individuelle Trainer • WiFi •
Verkauf von Sportausrüstung • Bildschirme • Möglichkeit einer Clubmit-
Ground Floor
deutsch
• core trénink • poweryoga • stepaerobik • Port De Bras • skupinoví i individuální trenéři• WiFi • prodejna
sportovního vybavení • obrazovky •
možnost klubového členství – cenové
výhody na veškeré služby • podrobné
informace včetně nových fotografií najdete na www.spa-hotel-imperial.cz
english
The Sport Centrum Imperial is about
to undergo major changes in 2012. During a three-month reconstruction project
it will be transformed into a brand new
sports center with a new name, new
logo, new, more spacious and up-to-date
premises and, above all, with a completely new range of services. The new
center will definitely attract new visitors
guests or employees of the company Imperial Karlovy Vary; i.e. the Imperial
Hotel and the Spa Resort Sanssouci, or
sport lovers accommodated in other hotels in Karlovy Vary, local people and
city visitors. After the reconstruction the
sports center will offer a more attractive
environment and more sophisticated
and collecting money. The sport bar will
serve standard snacks and drinks along
with fitness drinks and food supplements. The fitness center will be run by
the Sport Center’s own trainers. One-toone sessions and group exercises will be
provided by external trainers. The head
trainer will guarantee the standard and
по-русски
В нынешнем году спортивный
центр «Империал» ожидают большие
перемены. В ходе запланированного
трехмесячного ремонта он превратится в совершенно новый спортивный центр, с новым названием, новым
логотипом, новыми большими современными спортивными залами и,
прежде всего, с новым предложением
услуг. Несомненно, эти изменения
привлекут новых посетителей из
числа гостей и сотрудников компании
«Империал Карловы Вары», т.е. отеля
«Империал» и санатория «Сан-суси»,
а также многих любителей спорта из
других карловарских гостиниц, жителей и посетителей города, ведь после
ремонта обстановка и спортивное
оснащение будут намного интереснее,
а благодаря специальному обучению
персонала также вырастет уровень
предоставляемых услуг.
Сердцем нового спортцентра «Империал» после торжественного открытия 1 июля 2012 года станет новый
ресепшн со спортбаром, который будет единым местом бронирования,
продажи и расчета. В спортбаре будут
продавать привычный ассортимент
товаров, а также фитнес-напитки и
пищевые добавки. Работу фитнесцентра будут организовывать наши
тренеры, а личные тренинги и групповые тренировки возьмут на себя
приглашенные тренеры. Главный
тренер станет гарантом уровня инноваций и стандарта. И, конечно, у работников спортцентра «Империал»
будет единый дизайн и одежда.
Предложение услуг спортцентра
«Империал»
• теннис • фитнес-центр • сквошкорт • боулдеринг • аэробика • пилатес • зумба • бодиформинг • флоуйога • босу • кор-тренинг • силовая
йога • степ-аэробика • Пор Де Бра •
групповые и индивидуальные тренировки • WiFi • продажа спорттоваров
• мониторы • возможность членства в
клубе – скидки на все услуги • подробную информацию и новые фотографии найдете на www.spa-hotel
imperial.cz
1st Floor
Sportbar &
Reception
Das Sportcenter Imperial erwartet in
diesem Jahr eine grundlegende Änderung. Während der geplanten dreimonatigen Rekonstruktion verwandelt es
sich in ein neues Sportzentrum mit einem neuen Namen, einem neuen Logo,
einem neuen größeren und modern gestalteten Raum und vor allem mit einem
neuen Angebot an Dienstleistungen. Mit
all dem lockt es bestimmt auch neue Besucher sowohl aus den Reihen der Gäste
oder Mitarbeiter der Gesellschaft Imperial Karlovy Vary – das heißt des Hotels
Imperial und des Spa Resorts Sanssouci,
als auch der sportsüchtigen Gäste der
anderen Karlsbader Hotels, der Bewohner sowie Besucher der Stadt an. Nach
der Rekonstruktion erhöht sich nicht nur
gliedschaft – Preisvorteile bei allen
Dienstleistungen • Ausführliche Informationen einschließlich neuer Fotos finden
Sie
unter
www.spa-hotelimperial.cz
Terrace
Boulder
Ricochet
Aerobic
Fitness
Center
Spinning
LIFE 2-2012
28.5.2012
17:14
Stránka 23
23
life
www.imperial-group.cz
www.spa-hotel-imperial.cz
www.spa-resort-sanssouci.cz
IMPERIAL
Beauty services
at Hotel Imperial
Profesionální péče o Váš zevnějšek
Professional care for your beauty
Professionelle Pflege für Ihr Äußeres
Профессиональный уход за вашим внешним видом
[CZ]
Kadeřnictví ● stylové účesy podle vašeho
přání ● odborné poradenství ● vlasové přípravky L’Oreal a Alcina ● Kosmetika ● perfektní make-up a péče o pleť ● odborné poradenství ● kosmetika Alcina, Oxy Life a Comfort
Zone ● Manikúra ● úprava nehtů ● kosmetika
Alessandro ● Pedikúra ● profesionální ošetření
nohou ● kosmetika Alessandro ● Solárium ●
vertikální i horizontální solárium k dispozici ve
Sportcentru Imperial ● možnost zakoupení
kvalitní opalovací kosmetiky
Aktuální informace o službách beauty centra
u hotelové concierge.
[ENG]
Hairdresser’s ● stylish haircuts according to your
wishes ● professional advice ● L’Oreal and Alcina
hair products ● Cosmetics ● perfect make-up
and skin care ● professional advice ● Alcina, Oxy
Life and Comfort Zone cosmetic products ●
Manicure ● nail care ● Alessandro cosmetic
products ● Pedicure ● professional foot care ●
Alessandro cosmetic products ● Solarium ● both
the vertical and the horisontal solarium available
in the Imperial Sportcentre● high-quality sun
protection products
Current information about beauty center services
is available at the hotel concierge.
[D]
Haarstudio ● stilvolle Frisuren nach Ihrem Wunsch
● fachliche Beratung ● Haarkosmetik L’Oreal und
Alcina ● Kosmetiksalon ● perfektes Make-up und
Hautpflege ● fachliche Beratung ● Kosmetik Alcina,
Oxy Life und Comfort Zone ● Maniküre ● Nagelbehandlung ● Kosmetik Alessandro ● Fußpflege ●
professionelle Fußbehandlung ● Kosmetik Alessandro ● Solarium ● vertikales und horizontales Solarium im Sportzentrum Imperial ● Möglichkeit des
Kaufs von hochwertiger Sonnenbad-Kosmetik
Aktuelle Informationen über Serviceleistungen des
Beauty-Centers beim Hotelconcierge.
[RU]
Парикмахерская ● стильные прически в соответствии
с Вашими пожеланиями ● профессиональные консультации ● средства для волос L’Oreal и Alcina ● Косметика ● совершенный мейкап и уход за кожей ● профессиональные консультации ● косметика Alcina, Oxy
Life и Comfort Zone ● Маникюр ● уход за ногтями ●
косметика Alessandro ● Педикюр ● профессиональный уход за ногами ● косметика Alessandro ● Солярий
● вертикальный и горизонтальный солярий имеется в
распоряжении Спортцентра «Империал» ● возможности приобретения качественной косметики для загара
Актуальную информацию о услугах салона красоты
Вам предоставит консьерж-служба
Member of Imperial Karlovy Vary Group
Reklama / Werbung / Classified / Peклaмa
DO YOU LIVE FOR GOLF?
TRY
OUT OUR CONVENIENT
G O L F PAC K AG E
ŽIJETE GOLFEM? Vyzkoušejte náš výhodný golfový balíček
LEBEN SIE MIT GOLF? Probieren Sie unser günstiges Golfpaket
ВЫ ЖИВЕТЕ ГОЛЬФОМ? Попробуйте наш выгодный пакет услуг для любителей игры в гольф
[CZ]
Nabídka obsahuje: 2 noci ubytování s bohatou snídaní ▪ 2x večeře ▪
2x golfová svačina ▪ welcome drink
▪ 2x green fee na vybraném golfovém hřišti v okolí ▪ 1x golfový dárek
▪ parkování
zdarma: internetové připojení na
pokoji (LAN) a ve veřejných prostorách (WiFi) ▪ vstup do bazénu ▪ vířivky a sauny ▪ daně a poplatky
možnost: prodloužení pobytu za
výhodných podmínek ▪ objednání
lázeňských a wellness procedur
s 10% slevou ▪ zajištění transferů
(rezervace minimálně 7 dní před
příjezdem)
Imperial Karlovy Vary Group
[ENG]
Offer includes: 2 nights
accommodation incl. breakfast ▪ 2x
Dinner ▪ 2x Golf snack ▪ Welcome
drink ▪ 2x Green Fee ▪ 1x Gift ▪
Parking
Free internet: access in bedroom
(LAN) and Wi-Fi internet access in
public areas ▪ Free entry in pool ▪
whirlpool bath and sauna ▪ Incl. all
Taxes and Fees
Optional: Stay extension for bargain
prices ▪ Ordering spa and wellness
procedures with 10% discount
optional ▪ Ordering transfers optional
(reservation at least 7 days prior to
arrival)
[D]
Angebot enthält: 2 Übernachtungen
mit reichhaltigem Frühstück ▪ 2x
Abendessen ▪ 2x Golf-Imbiss ▪ Welcome-Drink ▪ 2x Green Fee ▪ Geschenk
▪ Parkplatz
Gratis: Internet-Anschluss im Zimmer
(LAN) ▪ WiFi Internet-Anschluss in öffentlichen Räumen ▪ Eintritt in
Schwimmbad ▪ Whirlpool und Sauna ▪
Steuern und Gebühren
Möglichkeit: Aufenthaltsverlängerung
zu günstigen Preisen ▪ 10% Rabatt bei
Kur- und Wellnessbehandlungen ▪
Transferservice
(Buchung spätestens 7 Tage vor Anreise)
[RU]
Предложение включает: 2x Размещение co завтраком ▪ 2x ужин ▪ 2x
голфовый полдник ▪ Приветственный коктейль ▪ 2x «Green Fee» ▪ Подарок ▪ Парковка
Бесплатнo: интернет в номере (LAN)
▪ Wi-Fi интернет в общественных помещениях ▪ вход в бассейн ▪ вирпул
и сауну ▪ Курортный сбор и НДС
Возможность: продолжить проживание на льготные условия ▪ заказать курортные и велнесс процедуры с 10% скидкой ▪ заказать
трансферы
(бронировать можно не позднее чем
7 дней перед приездом)
DISCOUNT
from 1. 6. – 31. 8. 2012
10% 15%
HOTEL SPA RESORT
IMPERIAL SANSSOUCI
BOOK
ON-LINE!
Hotel Imperial
Tel.: +420 353 203 113
Fax: +420 353 203 151
E-mail: [email protected]
www.spa-hotel-imperial.cz
Spa Resort Sanssouci
Tel.: +420 353 207 113
Fax: +420 353 207 250
E-mail: [email protected]
www.spa-resort-sanssouci.cz
LIFE 2-2012
28.5.2012
17:05
Stránka 24
24
life
IMPERIAL
interview
Štěstí jsou malé korálky…
Happiness is like small beads…
Glück sind kleine Glasperlen…
Счастье будто бусинки… Rozhovor s hlavní trenérkou Sportcentra Imperial Janou Osztényi, absolventkou České školy aerobiku Heleny Jarkovské v Praze s profesionální
instruktorskou licencí, která se specializuje na kickbox, pilates, overball,
power-yogu, stepaerobik a bodyforming.
kategorie a klienty s nadváhou. Nedílnou součástí je i podložka Flowin, která
si již získala mnoho příznivců. Nové
budou i silové lekce Kettlebells
k posílení svalů paží a zad, čímž se
zlepšuje držení těla a odstraňují bolesti.
Poslední, co prozradím, je silová lekce
Core bags, kde je hlavním náčiním 5kg
válec.
Co byste vzkázala čtenářům Imperial LIFE?
Budu moc ráda, když najdete cestu
do nového Sportcentra Imperial kdykoliv budete mít náladu a chuť. Ráda
Vám představím a doporučím některou
z lekcí nebo můžete přijít na lekci
privátní. Všem Vám přeji při sběru
mnoha drobných korálků hodně štěstí!
takže si mě tato milá rodina pozvala
jako svého hosta také při jejich pobytu
v Praze. Nemohu nezmínit ani svou
trenérskou práci. Téměř 20 let jsem
vedla klub aerobiku hotelu Imperial,
který jej skvěle reprezentoval a každoročně získával nejlepší medailová
místa.
Jaký sport máte nejraději?
Preferuji všechna aerobní cvičení,
tedy ne jen klasický aerobik, ale také
yogu, pilates, aquaaerobik, stepaerobik,
kickbox, a také cvičení v posilovně pod
odborným dohledem trenéra, který
umí poradit.
Jak trávíte svůj volný čas, jaké máte
zájmy, jakými jazyky hovoříte?
Volného času mnoho nemám, ale
v zimě ráda lyžuji a v létě vyrážím na
kolečkové brusle. Hodně času věnuji
doškolování v oblasti nových trendů.
Nutná je také relaxace a tak si dokážu
Hlavní trenérka Sportcentra Imperial
Jana Osztényi.
Head trainer of the Sport Center
Imperial, Jana Osztényi.
Der Haupttrainerin des Sportcenters
Imperial Jana Osztényi.
главный тренер спортцентра
«Империал» Яна Оштении.
Co Vás přivedlo k práci osobního
trenéra fitness?
K této práci mě přivedl vztah ke
zdravému způsobu cvičení a touha
naučit i ostatní pracovat s vlastním
tělem a udržovat ho v dobré kondici.
Pohyb by měl rozhodně být součástí
každého z nás.
Kterých svých profesionálních
úspěchů si nejvíce vážíte?
To je docela těžké rozhodnout, protože v aerobiku, kde v základním kole
soutěží kolem 200 závodnic a závodníků, je úspěchem již postup do
finálové „šestky". Ze získaných titulů si
konkrétně nejvíc cením I. vicemissis
Aerobik ČR a I. vicemiss Sport ČR.
Miss Sport mi dala do života velkou
sílu. Při tréninku volné sestavy jsem si
vymkla kyčelní kloub a prohlášení
lékaře bylo nekompromisní: žádná
soutěž a možné následky. Jenže já jsem
nechtěla 2měsíční přípravu vzdát a tak
právě tehdy mi nejvíc pomohlo zdravé
cvičení a postupné protahování. Spíše
než úspěchem bylo pro mě velkou ctí,
že si mě vybrala v konkurzu jako svou
privátní trenérku saudsko-arabská
královská
rodina
při
pobytu
v Karlových Varech. Byla to také veliká
zkušenost a zkouška „odvahy“. Přes
kulturní rozdíly jsme se velmi sblížili,
is considered a success when you advance to the final ‘six’. Of all sports titles I value the 1st Aerobic Vice-Mistress of the Czech Republic and the 1st
Sport Aerobic Vice-Mistress of the
Czech Republic most. The Sport Miss title gave me a lot of life strength. While
practicing an optional exercise my hip
joint got dislocated and doctors’ conclusion was strict: no competition and
possible lifelong impairment. But I did
not feel like giving up 2 months of hard
preparation and it was at that time that
‘healthy exercise’ and gradual stretching helped me. When I won the audition for the private trainer of the Saudi
royal family who was staying in
Karlovy Vary I accepted it as an honor
rather than a success. It was an amaz-
ing experience and a unique test of
‘courage’. Despite numerous cultural
differences we became very close and
later this kind family invited me to see
them in Prague – at that time as their
guest. I also have to mention my work
as a trainer. For nearly 20 years I was in
charge of the aerobics club at the Imperial Hotel. The club successfully represented the hotel in many sports events
and competitions where it won medals
and other awards every year.
i pořádně zalenošit, ovšem nesmí to být
dlouho. Plynule komunikuji rusky
a chorvatsky, dále ovládám němčinu,
angličtinu a italštinu. Ve své profesi,
kde je důležitá jak neverbální, tak
i mezinárodně používaná verbální komunikace, nejvíc využívám svých
znalostí ruštiny, angličtiny a němčiny.
Co pro Vás znamená zdravý životní
styl a jaké je vaše životní krédo?
Na téma zdravého životního stylu už
bylo napsáno mnoho moudrého. Já
tvrdím, že je to přístup každého jednotlivce ke svému zdraví. Nejsem pro
drastické diety, ale pro přiměřené
dávky pestré stravy a pohyb, který
máme rádi. Je na každém, aby si své
zdraví chránil! I když životním krédem
určitě myslíte něco, co se bude týkat
sportu, tak já vás překvapím. Vezmu to
trochu romanticky, ale při hlubším zamyšlení zjistíte, že pravdivě: „Štěstí, to
jsou takové malé korálky, čím je jich víc
a čím jsou drobnější, tím je to štěstí
větší.“
Odkdy působíte ve Sportcentru Imperial?
Je to neuvěřitelných 10 let. Poznala
jsem zde fantastické lidi a s mnohými
se stále přátelím. Na lekcích panuje příjemná a přátelská atmosféra. Přibližně
stejnou dobu spolupracuji externě
s hotelem Imperial, kde vedu lekce pilates a aquaerobiku. Jsem vždy ráda,
když se klienti opakovaně na lekce
vracejí a někteří mě i na velkou
vzdálenost informují o dalších krocích
v oblasti jejich tréninků. Pouze taková
trenérská práce má svůj smysl.
Jaká specifika má trenérská práce
s lázeňskými hosty?
Tato práce má velká specifika, neboť
v krátkém časovém úseku po dobu
lázeňského pobytu klienta je nutné ho
naučit zdravému cvičení a pravidelnosti. Někdy je ale už po 3-4 lekcích
vidět zlepšení koordinace, vytrvalosti
a efekt snížení váhy. To motivuje
klienty k dalším aktivitám, což nás
trenéry těší, to je smyslem naší práce.
Na jaké novinky se mohou těšit
návštěvníci nového Sportcentra Imperial?
Novinek bude mnoho: ricochet,
horolezecká stěna, nově vybavené fitness centrum vhodné jak pro zdatné
a zkušené cvičence, tak pro všechny,
kteří s pohybem začínají. Byla bych
ráda, kdyby sloužilo i seniorům, které
nejvíce trápí problémy pohybového
aparátu. Novinkou bude funkční zóna,
která bude vybavena např. nastavitelnou trampolínou s barevným středem, kde se s použitím Medicine
Balls trénuje stabilita, reflexy
a posiluje hluboké svalstvo. Naprostou novinkou je Easy Tone Step
(balanční step), který si klienti
podle
své
potřeby
a dovednosti nastaví na
optimální výšku a pohyblivost. Tento step se
používá z obou stran
a je vhodný pro
všechny věkové
english
An interview with the head trainer
of the Sport Center Imperial, Jana Osztényi, a graduate of the Czech
School of Aerobics of Helena
Jarkovská, Prague, and a holder of
a professional trainer license who
specializes in kick box, Pilates, overball, power yoga, step aerobics and
body forming.
How did you become a personal fitness trainer?
My choice of job followed from my
interest in healthy methods of physical
exercise and from my passion to teach
others to work with their body and
keep fit. Physical exercise should be
part of everybody’s life.
Which professional accomplishments do you value most?
It’s difficult to say because in aerobics competitions where about 200
competitors enroll in the basic round it
What is your favorite sport?
I prefer all aerobic exercises, i.e. not
only classical aerobics, but also yoga,
Pilates, aqua aerobics, step aerobics,
kick box, and body building in a fitness
gym under the guidance of a professional trainer who can give clients correct advice.
How do you spend your free time?
What are your hobbies? What languages do you speak?
I do not have much time on my
hands. But I like skiing in winter and
roller skating in summer. I spent a lot
of time attending special courses in
new fitness and exercise trends. I also
know that it is necessary to relax, so
I like to lounge too, but not for too long.
I am fluent in Russian and Croatian,
I can speak German, English and Italian. In my job where there is non-verbal communication as important as internationally used verbal communication, verbal communication is a must.
I communicate with my clients mainly
in Russian, English and German.
How important is healthy life style
to you and what is your life credo?
Many wise words have been said and
written about healthy life style. In my
opinion, it is every individual’s attitude to his health what matters most.
I am not for drastic diets but for reasonable servings of varied food
and for the type of exercise one
truly likes. It is up to every single
person to protect his life! If you
ask me about my credo, you
would probably like to hear something connected with sport. Well,
I might surprise you then. It might
sound a bit romantic but if you give it
some thought and go deeper in your
mind, you realize that “Happiness is
like small beads. The more beads you
have and the tinier they are, the bigger
your happiness is.”
28.5.2012
17:05
Stránka 25
life
IMPERIAL
How long have you worked at the
Sport Center Imperial?
It’s incredible but it’s been 10 years.
I have met fantastic people here. Many
of them have become my friends. Our
lessons are filled with pleasant, friendly
atmosphere. My external cooperation
with the Imperial Hotel has also been
about ten years long. I have been running Pilates and aqua aerobics courses
in the hotel. I am always happy to see
clients coming back for more lessons.
Some of them stay in touch even after
they leave the hotel and inform me
about their next training progress. Only
this type of training work has a meaning.
What is specific about training spa
guests?
This work is highly specific because
the trainer has only a relatively short
time, defined by a client’s spa stay, to
teach the client how to adopt a regular,
healthy exercise regimen. Sometimes,
clients show better coordination, stamina and weight reduction after taking as
few as 3-4 lessons. Such results motivate clients to take up more and more
activities, which is something every
trainer likes to see. It gives meaning to
what we do.
What new services can the visitors
of the new Sport Center Imperial look
forward to?
There will be many of them: ricochet,
climbing wall, newly equipped fitness
center suitable for both experienced,
trained athletes and beginners. I wish
the Center attracted more seniors who
suffer from movement disorders most.
There will be a truly new feature:
a functional zone that will be furnished,
for instance, with adjustable trampoline
and a color center where medicine balls
are used to train stability and reflexes
and where deep muscle are strengthened. Another absolutely new service is
Easy Tone Step (balance step) that is
adjusted by clients to an optimum
height and a range of motion according
to their ability and needs. This step device is used on both sides and is suitable for all age categories and for overweight clients. We also use Flowing exercise mats that have already become
a highly popular aid. We will also offer
a new kettle bells exercise that strengthens back and arm muscles, thus im-
proving body posture and eliminating
backache. The last thing I’m going to
disclose is core bag strength training
during which 5kg cylindrically shaped
bags are used.
What message would you like to
send to the readers of Imperial LIFE?
I will be truly happy if you come and
check out the new Sport Center Imperial at any time when you are in the
mood. I will be pleased to introduce
you to our program, to provide you
with details about a specific type of exercise or to give you a private lesson.
I wish all of you the best of luck during
your search for the beads of happiness!
deutsch
Interview mit der Haupttrainerin
des Sportcenters Imperial Jana Osztényi, Absolventin der tschechischen
Aerobicschule von Helena Jarkovská
in Prag mit professioneller TrainerLizenz, die sich auf Kickbox, Pilates,
Overball, Poweryoga, Stepaerobic
und Bodyforming spezialisiert.
Was hat Sie zu der Arbeit eines persönlichen Fitness-Trainers geführt?
Zu dieser Arbeit hat mich meine Beziehung zu gesundem Übungsstil geführt sowie die Lust, auch anderen
Menschen beizubringen, wie sie mit ihrem Körper arbeiten und ihn in guter
Kondition halten können. Die Bewegung sollte auf jeden Fall der Teil eines
jeden von uns sein.
Welche Ihrer professionellen Erfolge schätzen Sie am meisten?
Das ist nicht einfach zu sagen, weil
bei Aerobic, wo im Hauptwettbewerb
zirka 200 Wettkämpfer im Wettbewerb
stehen, bereits die „Finalisten-Sechs“
ein Erfolg ist. Von den erworbenen Ti-
25
teln konkret schätze ich am meisten die
I. Vize-Miss Aerobic Tschechiens sowie
I. Vize-Miss Sport Tschechiens. Der
Miss-Sport-Titel hat mir viel Kraft für
mein Leben gegeben. Beim Training
der Kür habe ich mir das Hüftgelenk
verrenkt und die Meinung des Arztes
war kompromisslos: kein Wettkampf
und vielleicht Folgen. Ich wollte jedoch
die 2-monatige Vorbereitung nicht aufgeben und gerade damals haben mir
gesunde Gymnastik und sukzessive
Dehnungsübungen am meisten geholfen. Wohl eher eine große Ehre als ein
Erfolg war für mich, dass ich in einem
Konkurs einer saudisch-arabischen Königsfamilie als Privattrainerin während
deren Aufenthalts in Karlsbad auserwählt wurde. Es war gleichzeitig eine
große Erfahrung und eine„Mutprobe“.
Trotz der Kulturunterschiede sind wir
uns sehr nahe gekommen, so dass mich
diese nette Familie auch während ihres
Aufenthaltes nach Prag eingeladen hat.
Erwähnen möchte ich auch meine Trainerarbeit. Fast 20 Jahre lang habe ich
den Aerobic-Club des Hotels Imperial
geführt, der diesen ausgezeichnet repräsentiert und jedes Jahr die besten
Medaillenplätze eigenommen hat.
Wellness
stays
in Karlovy Vary
pleasant relaxation for everyone
Welche Sportart haben sie am liebsten?
Ich bevorzuge alle Aerobic-Übungen,
also nicht nur das klassische Aerobic,
sondern auch Yoga, Pilates, Aquaaerobic, Stepaerobic, Kickbox, und auch
den Training im Kraftraum unter der
Fachaufsicht eines Trainers, der mich
beraten kann.
Wie verbringen Sie ihre Freizeit,
welche Hobbys haben Sie und welche
Fremdsprachen sprechen Sie?
Ich habe nicht viel Freizeit, aber im
Winter fahre ich gerne Ski und im Sommer Inlineskates. Viel Zeit widme ich
auch der Weiterbildung bezüglich
neuer Trends. Wichtig ist auch die Entspannung und ich kann auch so richtig
faulenzen – es darf nur nicht zu lange
dauern. Ich kommuniziere fließend
russisch und kroatisch, beherrsche
deutsch, englisch und italienisch. In
meinem Beruf, wo neben nichtverbaler
auch die international benutzte verbale
Kommunikation wichtig sind, nutze ich
am meisten meine Russisch-, Englischsowie Deutschkenntnisse.
Was bedeutet für Sie gesunder Lebensstil und wie lautet ihr Lebenscredo?
Zum Thema Gesunder Lebensstil
wurde bereits viel Kluges geschrieben.
Ich behaupte: es ist die Einstellung eines jeden Menschen zu seiner Gesundheit ist. Ich bin nicht für drastische Diäten, sondern für angemessene Portionen mit abwechslungsreicher Kost und
für Bewegung, die wir mögen. Seine
Gesundheit bestimmt und schützt jeder
selbst! Mit Lebenscredo meinen Sie sicher etwas, was mit Sport verbunden
ist, aber da überrasche ich Sie: Es klingt
vielleicht ein bisschen romantisch, aber
wenn Sie darüber gründlicher nachdenken, stellen Sie fest, dass es wahr
ist: „Glück sind kleine Glasperlen – je
mehr es sind und je kleiner sie sind,
desto größer ist das Glück.“
Seit wann sind Sie im Sportcenter
Imperial tätig?
Seit unglaublichen 10 Jahren. Ich
habe hier phantastische Menschen kennengelernt und mit vielen bin ich im
Hotel Imperial **** SUPERIOR
From 15. 3. to 24. 4.
& from 15. 10. to 14. 11.
From 25. 4. to 14. 10.
25 %
DISCOUNT 20 %
From 15. 3. to 24. 4.
& from 15. 10. to 14. 11.
From 25. 4. to 14. 10.
30 %
DISCOUNT 25 %
DISCOUNT
Spa Resort Sanssouci ****
DISCOUNT
Visit our websites, choose one of our
wellness stays and pamper yourselves
Navštivte naše www stránky, objednejte některý z našich wellness
pobytů a nechte se hýčkat...
Besuchen Sie unsere www-Seiten, bestellen Sie einen unserer
Wellnessaufenthalte und lassen Sie sich verwöhnen…
Посетите наши www-странички, закажите себе какие- нибудь
wellness-процедуры и позвольте себя ублажать...
www.spa-hotel-imperial.cz
tel.: +420 353 203 113
Imperial Karlovy Vary Group
www.spa-resort-sanssouci.cz
tel.: +420 353 207 113
Reklama / Werbung / Classified / Peклaмa
LIFE 2-2012
LIFE 2-2012
28.5.2012
17:05
Stránka 26
26
life
IMPERIAL
таюсь на лыжах, а летом – на роликовых коньках. Много времени посвящаю профессиональному росту.
Но я, как все нормальные люди, нуждаюсь в отдыхе и могу по-настоящему лениться, правда, недолго.
Свободно говорю по-русски и похорватски, владею немецким, английским и итальянским языками.
Моя профессия требует умения владеть как невербальной коммуникацией, так и основами международного словесного общения, и чаще
всего я использую свое знание русского, английского и немецкого
языка.
mer noch befreundet. In den Trainingsstunden herrscht eine angenehme und
freundliche Atmosphäre. Etwa genauso
lange arbeite ich extern mit dem Hotel
Imperial zusammen, wo ich die Pilatesund Aquaerobic-Stunden leite. Es freut
mich immer, wenn die Klienten erneut
zu den Trainingsstunden kommen, einige informieren mich auch auf eine
große Entfernung über deren weitere
Schritte in ihrem Training. Nur eine solche Trainingsarbeit macht Sinn.
Welche Besonderheiten hat die
Trainerarbeit mit den Kurgästen?
Diese Arbeit hat viele Besonderheiten, weil dem Kurgast in einem kurzen
Zeitabschnitt, während seines Kuraufenthaltes, ihm gesundes Üben und Regelmäßigkeit beigebracht werden müs-
sen. Manchmal jedoch ist bereits nach
3-4 Stunden eine Verbesserung von Koordination und Ausdauer sowie der Effekt der Gewichtsabnahme zu sehen.
Das motiviert die Klienten zu weiteren
Aktivitäten, was uns Trainer freut – das
ist der Sinne unserer Arbeit.
Auf welche Neuheiten können sich
die Besucher des neuen Sportcenters
Imperial freuen?
Es wird viele Neuheiten geben: Ricochet, Bergsteigerwand, ein neu eingerichtetes Fitness-Center, das sowohl für
Trainierte und Erfahrene, als auch für
all Diejenigen geeignet ist, die mit Bewegung erst beginnen. Ich würde mich
freuen, wenn es auch Senioren dienen
wird, die von den Problemen des Bewegungsapparates am meisten geplagt
werden. Eine Neuheit wird auch die
Funktionszone sein, die mit einem verstellbaren Trampolin mit farbiger Mitte
ausgestattet ist, wo mittels Medizinbällen Stabilität und Reflexe trainiert werden und die tiefe Muskulatur gestärkt
wird. Vollkommen neu ist der Easy
Tone Step (Balanz-Step), den die Klienten je nach Bedarf und Fähigkeit auf
optimale Höhe und Beweglichkeit einstellen können. Dieser Step wird von
beiden Seiten verwendet und eignet
sich für alle Alterskategorien sowie
Klienten mit Übergewicht. Ein un-
trennbarer Bestandteil ist auch die
Übungsmatte Flowin, die bereits viele
Anhänger gewonnen hat. Neu sein
werden auch Kettlebells-Kraftsportstunden für die Stärkung der Oberarmund Rückenmuskulatur, wodurch die
Körperhaltung verbessert und Schmerzen beseitigt werden. Das Letzte, was
ich verrate, ist die Kraftsportstunde
Core bags, bei der das Hauptutensil ein
5-Kilogramm schwerer Zylinder ist.
Was würden Sie den Lesen von Imperial LIFE ausrichten?
Ich würde mich freuen, wenn Sie den
Weg zum neuen Sportcenter Imperial
finden, wann immer Sie Lust und
Laune haben. Ich stelle Ihnen gerne
eine unserer Übungsstunden vor bzw.
empfehle diese. Sie können auch zu ei-
ner privaten Stunde kommen. Ich wünsche Ihnen allen beim Sammeln der vielen kleinen Glasperlen viel Glück!
по-русски
На наши вопросы отвечает
главный тренер спортцентра
«Империал» Яна Оштении, выпускница Пражской «Чешской
школы аэробики» Гелены Ярковской, лицензированный профессиональный тренер, специализирующаяся на кикбоксинг, пилатес,
овербол, силовую йогу, степ-аэробику и бодиформинг.
Как Вы стали личным тренером
фитнес?
Эту работу я выбрала потому, что
сама занимаюсь с пользой для здоровья и хочу научить других работать со своим телом и поддерживать
его в хорошей форме. Я считаю, что
никто не должен жить без движения.
Какие Ваши профессиональные
успехи Вы считаете самыми важными?
На этот вопрос тяжело ответить,
потому что в аэробике, когда в первом круге соревнуется около 200
спортсменов, считается успехом само
участие в финальной «шестерке». А
что касается титулов, то самыми ценными, несомненно, являются титул
первой вице-мисс «Аэробика ЧР» и
титул первой вице-мисс «Спорт ЧР».
Мисс Спорт оказала особое влияние
на мою жизнь. Во время тренировки
произвольной программы я ушибла
тазобедренный сустав, и врачи, опасаясь возможных последствий, категорически запретили мне соревноваться. Но мне было жалко двух месяцев подготовки, и именно тогда
мне помогли правильно организованные тренировки и постепенное
протягивание. Не столько успехом,
как большой честью для меня стала
победа в конкурсе, объявленном королевской семьей из Саудовской
Аравии, в результате которой я стала
их личным тренером во время пребывания в Карловых Варах. Это
время обогатило мой опыт и придало мне смелости. Несмотря на
культурные различия, мы очень
сблизились, и эта милая семья пригласила меня стать их гостьей во
время поездки в Прагу. Я не могу не
упомянуть и о своей тренерской работе. Почти двадцать лет я руководила клубом аэробики
отеля «Империал», который прекрасно
выступал на соревнованиях и занимал первые места.
Какому
виду
спорта Вы отдаете
предпочтение?
Я охотно занимаюсь многими видами тренировок –
классической аэробикой, йогой, пилатес,
водной
аэробикой,
стип-аэробикой, кикбоксингом, а также работаю в
силовом зале с тренером.
Как Вы проводите свободное время, что Вас интересует, какими языками
Вы владеете?
Мне не всегда хватает времени, но зимой я охотно ка-
Что значат для Вас слова «здоровый стиль жизни» и есть ли у Вас
жизненное кредо?
По поводу здорового стиля жизни
уже было сказано много умного. Я
думаю, что каждый по-разному относится к своему здоровью. Я противник строгих диет и считаю, что
еды не должно быть слишком много
и она должна быть разнообразной, а
также большое значение имеет движение, которое мы любим. Каждый
должен сам решить, как беречь свое
здоровье! И хотя под жизненным
кредо Вы, скорее всего, понимаете
что-то, связанное со спортом, я скажу
о другом, может быть, немного ро-
www.imperial-group.cz
www.spa-hotel-imperial.cz
www.spa-resort-sanssouci.cz
мантично, но, надеюсь, Вы согласитесь со мною, что «Счастье как бусинки: чем их больше и чем они
мельче, тем полнее счастье».
Давно Вы работаете в спортцентре «Империал»?
Уже целых 10 лет! Я встретила
здесь удивительных людей, и со многими из них дружу до сих пор. На
наших занятиях приятная и дружественная обстановка. Почти столько
же лет я работаю по договору с
отелем «Империал», в котором веду
лекции пилатес и аквааэробики.
Мне всегда приятно видеть клиентов, неоднократно возвращающихся
на занятия. Некоторые из них, несмотря на большие расстояния, сообщают мне о своих спортивных успехах. Только такая тренерская работа имеет смысл.
Можете назвать отличительные
черты тренерской работы с курортниками?
Это очень специфическая работа,
ведь за короткое время, проведенное
на курорте, человека нужно научить
правильно и регулярно заниматься.
Но иногда уже через 3-4 занятия за-
метны улучшение координации, выносливости и эффект снижения веса.
Эта мотивирует клиента к будущим
занятиям, что радует нас, тренеров,
потому что именно в этом мы видим
смысл своей работы.
Какие новинки порадуют посетителей
нового
спортивного
центра «Империал»?
Новинок будет много: сквош-корт,
стена для скалолазания, новое оснащение фитнес-центра, пригодное
для опытных спортсменов и для всех
начинающих. Мне очень хотелось
бы, чтобы на нем было удобно заниматься также пенсионерам, которых
сильнее других донимают болезни
опорно-двигательного аппарата. Новинкой будет и функциональная
зона, оснащенная, напр., регулируемым батутом с цветной серединой,
на котором с помощью медицинских
мячей можно тренировать устойчивость, рефлексы и глубокие мышцы.
Совершенная новинка – это Easy
Tone Step (балансирующий степ),
дающий клиентам возможность регулировать оптимальную высоту и
движение. Этот степ используется
двусторонне. Он пригоден для всех
возрастных категорий и клиентов с
лишним весом. Многие посетители
нашего спортцентра уже успели оценить подкладку Flowin. В спортивном центре будут проходить также
силовые занятия Kettlebells для усиления мышц рук и спины, которые
исправляют осанку и снимают боль.
Упомяну также силовые занятия
Core bags, главным спортивным инвентарем которых является пятикилограммовый валик.
Что Вы хотели бы сказать читателям Imperial LIFE?
Я буду очень рада всем пришедшим в новый спортцентр «Империал» в любой другой день, когда Вы
захотите позаниматься. Мне будет
приятно познакомиться с Вами и порекомендовать Вам занятия. Вы
также сможете выбрать индивидуальную форму тренировок. Всем
Вам желаю найти множество бусинок и большое счастье!
LIFE 2-2012
28.5.2012
17:16
Stránka 27
Hotel Imperial
Libušina 18, Karlovy Vary
tel: +420 353 203 113, fax: +420 353 203 151
e-mail: [email protected]
www.spa-hotel-imperial.cz
HOSPITALITY
&
S
TYLE
SINCE
1 9 1 2
free
swimming
Tel.: +420 353 203 113, fax: +420 353 203 151, email: [email protected], www.spa-hotel-imperial.cz
GALLERY
IMPERIAL
≈ CZ ≈
Stylový interiér ≈ Čerstvé moučníky mistra cukráře ≈
Široký výběr druhů kávy Illy
≈ ENG ≈
Stylish interior ≈ Fresh desserts made by our pastry chef
≈ A wide selection of Illy coffee
≈D≈
Stilvolles Interieur ≈ Frische Desserts vom
Zuckerbäckermeister ≈ Breites Angebot an Illy-Kaffee
≈ RU ≈
Стильный интерьер ≈ Всегда свежие десерты нашего
мастера- кулинара ≈ Большой выбор кофе марки Illy
open daily 9.00 - 22.00
ŽIVÁ HUDBA ≈ LIVE MUSIC ≈ LIVE-MUSIK ≈ ЖИВАЯ МУЗЫКА
Středa/Wednesday/Mittwoch/Cреда 14,30 - 17,00
Čtvrtek/Thursday/Donnerstag/Четверг 19,00 - 22,00
So+Ne/Sa+Su/Sa+So/Су+Во 14.00 - 17.00
tel:+420 353 203 838
for hotel
guests
[CZ]
Podrobné informace a aktuální
program výstav Vám poskytnou
pracovníci concierge
[ENG]
Detailed information and current
exhibition programme available at
the hotel concierge
AT IMPERIAL
BALNEOCENTER
[D]
Nähere Informationen und das aktuelle Ausstellungsprogramm erhalten
Sie bei unseren ConciergeMitarbeitern
open daily
[RU]
Подробную информацию о
актуальных выставках Вам
предоствавит консьерж- служба
tel:+420 353 203 112
MO 7.00 - 9.00 & 13.00 - 15.00 & 18.00 - 21.00
TU-FR 7.00 - 9.00 & 13.00 - 21.00
SA-SU 9.00 - 12.00 & 13.00 - 21.00
The Best Event Place
H OT E L I M P E R I A L
Download

Sestava 1 - Imperial Karlovy Vary Group