IMPERIAL
Číslo/Number/Folge/Номep:
3 2014
podzim ▪ autumn ▪ herbst ▪ oсень
Ročník/Volume/Jahrgang/Выпуск: 10
8
22
THE KARLOVY VARY
MOVIE STAR
life
24
INTERVIEW: A FEW WORDS
WITH THE JUBILEE
VISIT UNESCO WORLD HERITAGE
SITES IN THE CZECH REPUBLIC
column  Andrea Platznerová
O MASKÁCH, ROLÍCH A JEDNOM
CENNÉM SUVENÝRU Z LÁZNÍ
ABOUT MASKS, ROLES AND ONE PRECIOUS SOUVENIR FROM SPA
ÜBER MASKEN, ROLLEN UND EIN WERTVOLLES SOUVENIR
page 2
AUS DEM KURORT
О МАСКАХ, РОЛЯХ И ОДНОМ ЦЕННОМ КУРОРТНОМ СУВЕНИРЕ
Určitě neřeknu nic nového, když budu
tvrdit, že lázně jsou nejen lékem pro tělo,
ale i balzámem pro duši. Jak jinak, když si
v nich odpočineme od běžných starostí,
stresu v práci, shonu kolem domácnosti, od zlomyslného souseda či otravné
tchýně. Když v nich několik dnů nebo
týdnů nemusíme myslet na to, co od nás
očekávají jiní, a můžeme myslet na to,
co potřebujeme my. Masážemi a teplou
minerální vodou se uvolní nejen naše
svaly, ale pochopitelně i hlava se vším,
čeho je plná – cíli, plány a úkoly, obavami,
úzkostmi či vztekem. Dobrá nálada
a vyrovnaná mysl pak na sebe nenechají
dlouho čekat.
Je ale ještě jedna věc, kterou lázně
mohou posloužit modernímu člověku. Jak
si svou nepravost neuvědomujeme vůbec
– role se nám dostala pod kůži, splynuli
jsme s ní. Jen naše nitro, naše nevědomí,
naše duše ví, že něco není v pořádku.
Že my nejsme my. Že jsme nějací uvnitř
a nějací navenek. Že jsme někde s někým
takoví, a jinde s někým jiným makoví,
přestože uvnitř jsme to pořád stejní my.
Že hrajeme divadlo.
To by nakonec samo o sobě nevadilo,
kdyby nás to divadlo bavilo a nikomu
ničím neubližovalo. Jenomže ubližuje.
A nejvíc nám samotným. Lidská psychika
těžce nese přetvářku, disharmonii mezi
maskou, nepravým já, takzvanou personou, a tím, co schováváme pod ní. Právě
to je jeden z důvodů depresí a úzkostí.
Jistě namítnete, že bez rolí a masek nelze
page 2
nebo podřízení. V lázeňském městě nejspíš neznáte nikoho nebo téměř nikoho.
Vaše rodina tady není, nebo pokud ano,
je o ni postaráno stejně hezky jako o vás,
tudíž můžete polevit i v tomto ohledu.
Pokud tohle není ideální situace pro úlevu od všech vynucených rolí, tak která?
Zkuste to. Buďte těch několik lázeňských dnů sami sebou. Zapomeňte
na oblek či kostýmek, strojenou srdečnost a vážná podání rukou a chovejte se
tak, jak to je pro vás přirozené. I kdyby
to znamenalo den strávený v teplákách
na pokoji u televize. Vypněte, vstávejte, kdy chcete, buďte líní, pokud to tak
budete cítit, nebo se sobecky věnujte
sobě, pokud je to to, po čem toužíte.
Co na tom, kdo si o vás co pomyslí!
Usmívejte se, jen když máte chuť se
usmívat, a mračte se, až budete mít
chuť se mračit. Mluvte, když se vám
chce mluvit, a mlčte, když se vám mluvit
nechce. Uvolněte se. Zhluboka dýchejte.
Nadechujte přirozenost a vydechujte tíhu
společenských rolí. Užijte si to. Třeba se
vám to zalíbí a kus odvážné přirozenosti
si spolu s karlovarskou solí odvezete
domů jako suvenýr. Bude to jedna z nejlepších věcí, jaké můžete udělat pro své
duševní zdraví.
english
víte, dnešní svět příliš nepřeje přirozenosti. Hrajeme role. Nějací musíme být
doma, nějaké vystupování se od nás
očekává v práci. Snažíme se chovat jako
správní rodiče, děti, sousedé, kolemjdoucí, zaměstnanci, nadřízení, atd. Často se
přitom snažíme ze svého chování i něco
vytěžit. Ale to, že to děláme, si většinou
uvědomujeme už jen částečně. A někdy
existovat. Že každá pracovní i společenská pozice obnáší nějaká pravidla
a člověk nemůže jen tak zahodit všechny
ohledy a autocenzuru a být sám sebou.
Jistě. S tím nelze než souhlasit. Jenže
o to mi právě jde. Protože – jaká je vaše
role v lázních? Máte odpočívat. Nemusíte
nikomu nic dokazovat. Nemusíte být
v ničem nejlepší. Nevidí vás vaši nadřízení
I’m certainly not breaking any news
when I state that a spa is not only medicine for body but also a balm to the soul.
Surely – we take a break from our everyday trouble, stress at work, household
chores, malicious neighbor or annoying
mother-in-law. When while in the spa,
we do not have to think for a few days
or weeks about what others expect from
us, we can think about what we need.
Massages and warm mineral water relaxe
not only our muscles but also our head
– which is full of – goals, plans and tasks,
worries, fears or anger. Good mood and
balanced mind will come soon enough.
But there is one more area in which
a spa can help a modern man. As
you know, today’s world is not too 
news
LIMOUSINE
SERVIS
Hotel Imperial nabízí VIP hostům
novou službu - Limousine service. Jde
o zajištění transferu z letiště či na letiště nebo dopravu na individuální výlet
novým elegantním vozem Audi A6 s profesionálním řidičem. Objednávky přijímá
oddělení concierge, případně hotelová
recepce - rezervační oddělení.
english
Hotel Imperial offers a new perk to
the VIP guests -limousine service. It
is a transfer from or to the airport, or
transport to an individual trip in a new
elegant Audi A6 with a professional driver. The service can be reserved with the
concierge or hotel reception – Reservations Department.
deutsch
Das Hotel Imperial bietet VIP-Gästen
eine neue Serviceleistung an – den Limousine-Service. Es handelt sich um den
Transfer vom oder zum Flughafen oder
den Transport zu einem individuellen
Ausflug mit dem neuen, eleganten Wagen
Audi A6 mit einem professionellen Fahrer.
Bestellungen nimmt die Concierge-Abteilung entgegen, gegebenenfalls die Hotelrezeption bzw. Reservationsabteilung.
по-русски
«Hotel Imperial» предлагает VIP-гостям новую услугу Limousine service.
Она заключается в обеспечении
трансфера из аэропорта или в аэропорт, или доставке на индивидуальную экскурсию в новом элегантном
автомобиле Audi A6 с профессиональным водителем. Заказы принимает
консьерж служба или ресепшн отеля
– отделение бронирования.

STOPROCENTNÍ „POKRYTÍ“
SPA RESORTU SANSSOUCI
HUNDRED PERCENT „COVERAGE“ IN SPA RESORT SANSSOUCI
EINHUNDERTPROZENTIGE „DECKUNG“ IM SPA RESORT SANSSOUCI
СТОПРОЦЕНТНОЕ ПОКРЫТИЕ «SPA RESORT SANSSOUCI»
deutsch
Od července 2014 mohou hosté Spa
Resortu Sanssouci využívat Wi-Fi připojení
k internetu již kompletně v celém hotelu,
tedy i v soukromí a pohodlí svých pokojů.
english
Since July 2014, guests of Spa Resort
Sanssouci can use Wi-Fi internet connection within the entire hotel complex, even
in the privacy and comfort of their rooms.
Seit Juli 2014 können die Gäste des
Spa Resorts Sanssouci WILAN-Internetanschluss bereits komplett im gesamten
Hotel empfangen, also auch privat und
bequem in den Zimmern.
по-русски
С июля 2014 года гости «Spa Resort
Sanssouci» могут пользоваться Wi-Fi
подключением к интернету на всей территории отеля, в том числе в приватной
и уютной обстановке своих номеров. 
2
OBSAH
1
fejeton O maskách, rolích a jednom cenném suvenýru z lázní
1, 3
události
4
pohled Víte, jaké svátky slaví Češi?
8
seriál Karlovarská filmová hvězda
12
rozhovor Vždycky jsem milovala cestování
14
pohled Jakub Berdych & Qubus studio
19pohled Recepty na racionální výživu z našich hotelů
22
rozhovor Na slovíčko s jubilantem
24
seriál Navštivte české památky UNESCO
CONTENT
1column About masks, roles and one precious souvenir from spa
1, 3
news
4
view Do you know which holidays the Czechs celebrate?
8
series The Karlovy Vary Movie Star
12
interview I have always loved travelling
14view Jakub Berdych & Qubus studio
19view Rational nutrition recipes from our hotels
22
interview A few words with the jubilee
24series Visit UNESCO world heritage sites in the Czech Republic
INHALT
1das feuilleton Über Masken, Rollen und ein wertvolles
Souvenir aus dem Kurort
1, 3
das ereignis
4der blick Wissen Sie, welche Feiertage die Tschechen feiern?
8
die serie Karlsbader Filmstar
12das interview Reisen habe ich immer geliebt
14
der blick Jakub Berdych & Qubus studio
19
der blick Rezepte für rationelle Vollkost aus unseren Hotels
22das interview Auf ein Wort mit einem Jubilanten
24
die serie Besuchen Sie tschechische UNESCO-Denkmäler
COДЕРЖАНИЕ
1эссе О масках, ролях и одном ценном курортном сувенире
1, 3
cобытия
4
взгляд Знаете ли Вы, какие праздники празднуют в Чехии?
8
сериал Карловарская кинозвезда
12
интервью Я всегда любила путешествовать
14
взгляд Jakub Berdych & Qubus studio
19взгляд Рецепты для рационального питания от наших отелей
22
интервью На пару слов с юбиляром
24
сериал Посетите чешские памятники ЮНЕСКО
IMPERIALlife
Klientský magazín Imperial Life vydává pro Imperial Karlovy Vary a.s. KUKLIK.CZ
The client’s magazine of Imperial Life is published for the Imperial Karlovy Vary Inc. by KUKLIK.CZ
Herausgeber des Klientenmagazins Imperial Life für Imperial Karlovy Vary - KUKLIK.CZ
Журнал для клиентов «Imperial Life» для «Imperial Karlovy Vary Group» издает агенство «KUKLIK.CZ»
Adresa redakce / Address of editors staff / Adresse der Redaktion / Адрес редакции:
Imperial Karlovy Vary a.s.
U Imperiálu 7/31, 360 01 Karlovy Vary
Phone: +420 353 206 300
Fax: +420 353 206 327
E-mail: [email protected]
www.imperial-group.cz
Šéfredaktorka / Editor / Chefredaktorin / Шеф-редактор:
Veronika Nechvílová, Sales & Marketing Manager Imperial Karlovy Vary
Číslo registrace / Number of registration / Registriernummer / Номер регистрации:
MK ČR E 15922
Vychází čtyřikrát do roka, neprodejné / Released four times a year, unsaleable / Erscheint
viermal jährlich, unverkäuflich / Выходит четыре раз в год, не предназначен для продажи
Foto / Photo / Фото:
KUKLIK.CZ, Czech Tourism, www.kvpoint.cz, Film Servis Festival Karlovy Vary,
Sales & Marketing Imperial Karlovy Vary a.s.
Layout:
KUKLIK.CZ
Vydavatel / Publisher / Verleger / Издатель:
Pavel Kuklík
sídlo / registered address / Sitz / адрес:
Sokolská 28, 120 00 Praha 2
IČ / ID. No. / ID-Nr. / код ОКПО: 43042368
DIČ / VAT-reg No. / Steuer-ID-Nr. / ИНН: CZ6306260763
provozovna / plant / Betriebsstätte / фактический адрес:
Charkovská 24, 101 00 Praha 10, e-mail: [email protected]
www.kuklik.cz
Tisk / Print / Druck:
Tiskárna Glos, s.r.o., Špidlenova 436, 513 01 Semily
IMPERIALlife
 fond of naturalness. We play roles.
We have to be a certain way at home
and a different behavior is expected at
work. We strive to act as good parents,
children, neighbors, by-passers, employees, supervisors, etc. Often we even try
to gain something from our behavior.
But typically we only partially realize we
are actually doing that. And sometimes,
we are not aware of our falseness at
all – the role got so under our skin we
became one with it. Only our core, our
unconsciousness, our soul know that
something is not right. That we are not
ourselves. That we are something inside
and something else on the outside. That
sometimes we are one way with one, and
different way with another, but inside we
are still the same. That we act.
And that by itself wouldn’t be so bad,
if we enjoy the show we put on and it
does not hurt anyone. But it does. And
the worst it hurts is ourselves. Human
psyche struggles with pretence, with the
disharmony between a mask, the unreal
‘me’, the so called persona, and what we
hide underneath. This exactly is one of
the reasons for depression and anxiety.
You can definitely argue that we cannot
exist without masks and roles. That each
work and social position include some
rules and one can’t just toss all respect
and self-censorship and be himself. Sure.
I can only agree with that. This is exactly
what I am talking about. Because – what
is your role in a spa? You should relax.
You do not have to prove anything to
anyone. You do not have to be the best
in anything. Your superiors or subordinates do not see you. You probably
do not know a single soul in the spa city.
Your family is not here, and if so, they are
being taken care of just as nicely as you,
so you can relax even in this matter. If this
is not an ideal situation for a break from
all enforced roles than what is?
Give it a shot. Be yourself those few
spa days. Forget about a suit or ladies
suit, forced cordiality and serious handshakes and behave simply naturally. Even
if it means a day spent in sweats veggin’
in front of the TV. Turn off, get up when
you want, be lazy if you feel like it, or
selfishly devote all the time to yourself
if that’s what your heart desires. Who
cares what others think of you! Smile
only when you feel like smiling and frown
when you feel like it. Speak when you
want to speak and be silent when you
don’t feel like speaking. Relax. Take deep
breaths. Breathe in the naturalness and
breathe out the burden of social roles.
Enjoy it. Maybe you will fall in love with it
and you will take home a piece of brave
naturalness home as a souvenir along
with the local salts. And it will be one
of the best things you can do for your
mental health.
deutsch
Ich sage ganz sicher nichts Neues,
wenn ich behaupte, dass eine Kur nicht
nur Medizin für den Körper ist, sondern
auch Balsam für die Seele. Erholen
wir uns doch hier von den Sorgen des
Alltags, von Arbeitsstress, Hektik im
Haushalt, böswilligen Nachbarn und giftiger Schwiegermutter. Wenn wir hier für
ein paar Tage oder Wochen nicht daran
denken müssen, was die Anderen von
uns erwarten und wir einmal nur an uns
denken dürfen. Massagen und warmes
Mineralwasser lockern nicht nur unsere
Muskulatur, sondern selbstverständlich
auch den Kopf und alles, was sich darin
befindet – Ziele, Pläne und Aufgaben,
Befürchtungen, Ängste und Wut. Gute
Laune und ein ausgeglichenes Gemüt
lassen dann nicht lange auf sich warten.
Es gibt jedoch noch eine Sache, mit
der ein Kurort dem modernen Menschen dienen kann. Wie Sie wissen, mag
die heutige Welt nicht allzu sehr das
Natürliche. Wir spielen Rollen. Zu Hause
müssen wir irgendwie sein, im Beruf wird
von uns ein bestimmtes Auftreten verlangt. Wir versuchen, uns wie gute Eltern,
Kinder, Nachbarn, Passanten, Mitarbeiter,
Vorgesetzte usw. zu verhalten. Häufig
versuchen wir, aus unserem Verhalten
sogar etwas zu gewinnen. Aber dessen,
dass wir das tun, sind wir uns nur teilweise bewusst. Und manchmal sind wir uns
der Unechtheit überhaupt nicht bewusst
– die Rolle ist uns unter die Haut gekrochen, wir sind mit ihr verschmolzen. Nur
unser Inneres, unser Nichtbewusstsein,
unsere Seele weiß, dass etwas nicht in
www.imperial-group.cz
www.spa-hotel-imperial.cz
www.spa-resort-sanssouci.cz
Ordnung ist, dass wir nicht wir selbst
sind, dass wir in unserem Inneren ein
anderer sind als von außen, dass wir mit
dem Einen so sind und an anderer Stelle
mit einem anderen anderswie, obwohl
wir im Inneren doch immer der Gleiche
sind. Wir spielen Theater.
Dies würde uns eigentlich nicht stören,
wenn wir Freude am Theaterspiel hätten
und niemanden verletzen würden. Tun
wir aber. Und am allermeisten uns selbst.
Die menschliche Psyche verträgt Heuchelei nur sehr schwer – die Disharmonie
zwischen der Maske, dem falschen Ich,
der sogenannten Persona, und dem, was
wir unter ihr verbergen. Und genau das
ist eine der Ursachen von Depressionen
und Angstzuständen. Sie werden nun
sicher einwenden, dass man ohne Rollen
und Masken nicht existieren kann. Dass
jede professionelle und gesellschaftliche
Stellung irgendwelche Regeln bedeuten
und der Mensch nicht einfach sämtliche
Rücksichten sowie Autozensur vergessen
kann, um einfach nur Ich zu sein. Sicher.
Dem kann man nichts als zustimmen.
но и прочищают голову от всего, чем
она забита – целей, планов и заданий,
опасений, тревог и злости. Хорошее
настроение и психическое равновесие
не заставят себя ждать.
Но есть еще одна вещь, с которой
курорт может помочь современному
человеку. Общеизвестно, что наше
время не очень способствует естественности. Мы играем роли. Одними мы должны быть дома, другого
поведения от нас ждут на работе. Мы
стараемся вести себя как хорошие
родители, дети, соседи, прохожие,
подчиненные, начальники и т. д. При
этом мы часто стараемся получить от
своего поведения какую-либо выгоду.
Но обычно мы лишь отчасти осознаем, что мы делаем. А иногда совсем
не осознаем своей искусственности –
маска проникла под кожу, мы растворились в своей роли. Только глубоко
сокрытое бессознательное, наша душа
знает, что что-то не так. Что мы не мы.
Что мы одни внутри, и другие снаружи. Что мы тут с кем-то такие, а там с
Aber gerade darum geht es mir. Denn…
Welche Rolle spielen Sie im Kurort? Sie
sollen entspannen. Sie müssen niemandem etwas beweisen. Sie müssen
nirgends der Beste sein. Weder Ihre Vorgesetzten, noch Ihre Mitarbeiter sehen
Sie. Im Kurort werden Sie wahrscheinlich niemanden oder kaum jemanden
kennen. Ihre Familie ist nicht bei Ihnen,
und falls doch, dann kümmert man sich
um sie genau so schön wie um Sie. Sie
können also auch in dieser Hinsicht
abschalten. Wenn das keine ideale Situation zum Abschalten aller erzwungenen
Rollen ist, dann welche?
Versuchen Sie es! Seien Sie in diesen
wenigen Kurtagen einfach Sie selbst.
Vergessen Sie den Anzug oder das Kostüm, die künstliche Herzlichkeit und das
ernsthafte Händeschütteln. Verhalten Sie
sich so, wie es für Sie natürlich ist. Selbst
wenn diese Herzlichkeit bedeuten sollte,
einen Tag im Trainingsanzug auf dem
Zimmer am Fernsehgerät zu verbringen.
Schalten Sie ab; stehen Sie auf, wann
Sie wollen; faulenzen Sie, wenn Ihnen
danach zumute ist, oder widmen Sie sich
egoistisch sich selbst, wenn es das ist,
wonach Sie sich sehnen. Was kümmert
es Sie, wer was über Sie denkt! Lächeln
Sie nur, wenn Sie Lust dazu haben, und
schauen Sie erst dann grimmig drein,
wenn Ihnen danach zumute ist. Sprechen Sie, wenn Sie sprechen wollen, und
schweigen Sie, wenn Sie nicht sprechen
wollen. Entspannen Sie sich. Atmen Sie
tief ein und aus. Atmen Sie Natürlichkeit
ein und die Last der gesellschaftlichen
Rollen aus. Genießen Sie dies. Vielleicht
beginnt es Ihnen zu gefallen und Sie
nehmen – gemeinsam mit dem Karlsbader Salz - ein Stück mutiger Natürlichkeit
als Souvenir mit nach Hause. Es wird eine
der besten Sachen sein, die Sie für Ihre
seelische Gesundheit tun können.
кем-то другим сякие, несмотря на то,
что внутри мы остаемся прежними.
Что мы играем комедию.
Само по себе это было бы неплохо,
если бы нас эта игра развлекала и
никому не вредила. Но вредит же. И
больше всего нам самим. Человеческая психика тяжело переносит лицемерие, дисгармонию между маской,
фальшивым я, так называемой персоной, и тем, что мы под ней прячем. Это
одна из причин депрессии и тревоги.
Конечно, можно возразить, что без
ролей и масок нельзя существовать.
Что каждое рабочее и общественное
положение предусматривает определенные правила, и человек не может
просто так отбросить все респекты
и самоцензуру, и быть самим собой.
Конечно, c этим нельзя не согласиться.
Но именно об этом и речь. Ведь какая
у вас роль на курорте? Вы – отдыхающий. Вам не надо никому ничего
доказывать. Вам не обязательно быть
в чем-то лучшим. Вас не видят ваши
подчиненные или начальники. На
курорте Bы, скорее всего, никого или
почти никого не знаете. Вашей семьи
здесь нет, а если есть, о ней заботятся
так же хорошо, как и o Bас, то есть Bы
можете расслабиться и в этом плане.
Если это не идеальная возможность
отдохнуть от всех навязанных ролей,
тогда какая ещё?
Попробуйте. Будьте эти несколько
дней курортного отдыха сами собой.
Забудьте о костюме, напускной сердечности и серьезных рукопожатиях,
ведите себя так, как для Bас естественно. Даже если это означает провести
весь день в номере в спортивном
костюме перед телевизором. Отключитесь, вставайте когда хотите, будьте
ленивыми, если к этому лежит душа,
или эгоистично занимайтесь сами
собой, если это то, о чем Bы мечтаете.
Какая разница, что о Bас подумают! Улыбайтесь, только если хочется
улыбнуться, и хмурьтесь, если захотите нахмуриться. Говорите, если Bам
хочется поговорить, и молчите, если
Bам не хочется говорить. Расслабьтесь.
Дышите глубоко. Вдыхайте естественность и выдыхайте бремя социальных
ролей. Насладитесь этим. Возможно,
Bам это понравится, и кусок смелой
естественности вместе с карловарской
солью Bы увезете домой в качестве
сувенира. Это одна из лучших вещей,
которые Bы можете сделать для своего
душевного здоровья.

по-русски
Я не скажу ничего нового, утверждая, что курорт – это не только лекарство для тела, но и бальзам для души.
А как же иначе, если мы здесь отдыхаем от повседневных забот, рабочего
стресса, домашних дел, зловредного
соседа или назойливой тещи. Если
здесь несколько дней или недель нам
не надо думать о том, чего ждут от
нас другие, а можно подумать о том,
в чем нуждаемся мы сами. Массаж
и теплая минеральная вода снимают
напряжения не только с наших мышц,
IMPERIALlife
3
news
SPA RECEPCE A BALNEOCENTRUM
S ROZŠÍŘENOU PROVOZNÍ DOBOU
Guests of Hotel Imperial and Spa
Resort Sanssouci can use the extended
opening hours of the Spa Reception and
Balneocenter – every working day from
7 am till 7 pm – and enjoy the traditional
spa as well as wellness procedures even
in early evening hours. This change has
been applied at Hotel Imperial since July
1st and at Spa Resort Sanssouci from
September 2nd, 2014. The extended working hours of the Spa Reception in both
of our spa hotels will certainly be appreciated by walk-in clients who do not stay
по-русски
in our hotel but are interested in using
our out-patient balneology services. For
more information on this type of treatment check our hotel websites.
deutsch
Die Gäste des Hotels Imperial und des
Spa Resorts Sanssouci können an Werktagen die erweiterten Öffnungszeiten von
7 bis 19 Uhr in der Spa Reception sowie
im Balneocentrum nutzen und sich auch
am späten Nachmittag sowohl traditionellen Kur-, als auch Wellnessbehandlungen widmen. Im Hotel Imperial gilt diese
geänderte Öffnungszeit seit dem 1. Juli
und im Spa Resort Sanssouci ab 2. September 2014. Die Verlängerung der Öffnungszeiten der Spa Reception in beiden
TESTOVACÍ JÍZDY AUDI
AUDI TESTING DRIVES
AUDI-TESTFAHRTEN
ТЕСТ-ДРАЙВЫ AUDI
Pro všechny hosty ubytované v hotelu
Imperial a Spa Resortu Sansouci byla
připravena společně s firmou CarPoint
Karlovy Vary na 9. července 2014 akce
s občerstvením, během které se mohli
projet exkluzivními sportovními modely
Audi S8, SQ5, A8 Long, S1 Sportback
nebo S3 Limuzína. Pozvání bylo romantické – každý host našel v předvečer akce
na polštáři spolu s pozvánkou lákavě
zabalenou jahodu v bílé čokoládě. No
řekněte, kdo by se nechtěl nechat pohostit a projet super „Audinou“?
english
Together with CarPoint Karlovy Vary, we
prepared a special event for all the guests
accommodated in Hotel Imperial and Spa
Resort Sanssouci on July 9, 2014 including
refreshments during which they were able
to test drive the exceptional sport models
Audi S8, SQ5, A8 Long, S1 Sportback and
S3 Limousine. The invitation was very
romantic –the evening before the event
every guest found on his pillow along
with the invitation an enticingly wrapped
strawberry dipped in white chocolate.
Well, who wouldn’t want to get spoiled
and drive a super Audi?
deutsch
Für alle im Hotel Imperial sowie Spa
Resort Sansouci untergebrachten Gäste
Гости «Hotel Imperial» и «Spa Resort
Sanssouci» могут каждый рабочий
день воспользоваться услугами «Spa
Reception» и бальнеоцентра, работающих в продленном режиме с 7 до 19
часов, благодаря чему даже вечером
можно насладиться как традиционными курортными, так и спа-процедурами. В «Hotel Imperial» изменение
времени работы вступает в силу с
1 июля, а в «Spa Resort Sanssouci»
со 2 сентября 2014 года. Продление
времени работы «Spa Reception»
обоих курортных отелей, несомненно, поприветствуют и гости, которые
в них не проживают, но с удовольствием воспользовались бы услугами
здешних бальнеоцентров в рамках
амбулаторного санаторно-курортного
лечения. Подробную информацию
об этой форме лечения можно найти
на сайтах обоих отелей.

wurde in Zusammenarbeit mit der
Firma CarPoint Karlovy Vary für den 9.
Juli 2014 eine Veranstaltung mit Imbiss
vorbereitet, während der die Gäste mit
den exklusiven Sportmodellen Audi
S8, SQ5, A8 Long, S1 Sportback oder
der S3-Limoussine fahren durften. Die
Einladung war romantisch – jeder Gast
fand am Vorabend der Veranstaltung auf
seinem Kopfkissen neben der Einladung
auch eine reizvoll verpackte Erdbeere in
weißer Schokolade. Na, sagen Sie selbst
– wer würde sich nicht einladen lassen
und einmal mit einem Super-Audi fahren
wollen?
по-русски
Для всех гостей «Hotel Imperial»
и «Spa Resort Sanssouci» совместно
с компанией CarPoint Karlovy Vary
9 июля была проведена акция с
угощением, в ходе которой можно
было протестировать эксклюзивные
спортивные модели Audi S8, SQ5, A8
Long, S1 Sportback или лимузин S3.
Приглашение было романтическим –
накануне мероприятия каждый гость
нашел на подушке вместе с приглашением красиво упакованную клубнику в
белом шоколаде. Ну кто бы отказался
от угощения и возможности прокатиться на супер «аудине»? 
FESTIVALOVÉ AKCE
die geschlossene Party im Stil
von Tim Burton
oder die Fashion
party mit einer
Modenschau
luxuriöser
Bekleidung und
Schmucks.
FESTIVALS  FESTIVALVERANSTALTUNGEN
ФЕСТИВАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Jako každý rok i letos proběhly v hotelu
Imperial různé společenské akce v rámci
doprovodného programu 49. ročníku
Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Jednou z nich byla například uzavřená party ve stylu Tima Burtona nebo
Fashion party spojená s módní přehlídkou luxusního oblečení a šperků.
english
As every year, even in 2014 Hotel Imperial organized various social events within
the accompanying program of the 49th
Karlovy Vary International Film Festival.
One of them, for example, was the closed
party in Tim Burton´s style or the Fashion
Party with a fashion show of luxury apparel and jewelry.
deutsch
Wie in jedem Jahr fanden auch in
diesem Jahr im Hotel Imperial verschiedene gesellschaftliche Veranstaltungen
im Rahmen des Begleitprogramms des
49. Internationalen Filmfestivals Karlovy
Vary statt. Eine davon war zum Beispiel
по-русски
Как всегда, и в этом году в «Hotel
Imperial» прошли разные общественные
мероприятия в рамках сопроводительной программы 49-го Международного
кинофестиваля в Карловых Варах. В их
числе, например, закрытая вечеринка
в стиле Тима Бертона или fashion-вечеринка с показом эксклюзивной одежды
и украшений.

TIFI
E
H
T
TE
O PA
S
english
Kurhotels begrüßen sicherlich auch die
Gäste, die hier nicht wohnen, jedoch die
Leistungen der hiesigen Balneozentren
im Rahmen der ambulanten Kurpflege
beanspruchen würden. Mehr Informationen zu dieser Behandlungsform finden
Sie auf den Webseiten beider Hotels.
O
Hosté hotelu Imperial a Spa Resortu
Sansouci mohou využívat každý pracovní
den rozšířené provozní doby ve Spa
recepci a balneocentru od 7 do 19 hodin
a dopřávat si i v podvečer jak tradiční lázeňské, tak wellness procedury.
V hotelu Imperial změna provozní doby
platí od 1. července a ve Spa Resortu
Sanssouci od 2. září 2014. Prodloužení
provozní doby Spa recepce v obou lázeňských hotelech jistě uvítají také hosté,
kteří v nich nejsou ubytováni a docházejí
se léčit do zdejších balneocenter v rámci
ambulantní lázeňské péče. Více informací
o této formě léčení najdete na webových
stránkách obou hotelů.
ER
D
C
THE SPA RECEPTION AND BALNEOCENTER WITH EXTENDED OPENING HOURS
SPA RECEPTION UND BALNEOCENTRUM MIT ERWEITERTER ÖFFNUNGSZEIT
«SPA RECEPTION» И БАЛЬНОЕЦЕНТР С ПРОДЛЕННЫМ РЕЖИМОМ РАБОТЫ
OSTEOPATIE
– NOVÁ PROCEDURA
V HOTELU IMPERIAL
OSTEOPATHY – NEW PROCEDURE IN HOTEL IMPERIAL
OSTEOPATHIE – EINE NEUE BEHANDLUNG
IM HOTEL IMPERIAL
ОСТЕОПАТИЯ – НОВАЯ ПРОЦЕДУРА В «HOTEL
IMPERIAL»
Osteopatie je terapie, která využívá
jemné manuální techniky k odblokování
špatně fungujících míst v těle, čímž příznivě ovlivňuje nervový, oběhový a lymfatický systém organismu. Osteopatii určitě
rádi uvítají zvláště hosté s bolestmi zad,
hlavy, krční páteře, zánětem sedacího
nervu, tenisovým loktem, syndromem
karpálního tunelu, vadným držením těla,
zažívacími potížemi, astmatem a revmatismem. Ošetření probíhá jemnými
doteky prstů a dlaní, kterými terapeut
citlivě vnímá a sleduje pohyb kostí
a rytmus v těle. Osteopatie je založena
na myšlence, že ztráta přirozené mobility
orgánů ve vztahu k organismu se objeví
ve svalech, šlachách, vnitřnostech, lebce,
a vyvolává další poruchy. Tato neinvazivní
technika, která patří k nejrozšířenějším
doplňkovým formám medicíny, vede
efektivně buď k úplnému uzdravení těla,
nebo alespoň k významnému zkvalitnění
života, pokud už celkové uzdravení není
možné.
Rhythmus im Körper sensibel wahrnimmt
und verfolgt. Osteopathie beruht auf
dem Gedanken, dass sich der Verlust
der natürlichen Mobilität der Organe
in Beziehung zum Organismus in den
Muskeln, Sehnen, inneren Organen und
im Schädel wiederspiegelt und zu weiteren Störungen führt. Diese nichtinvasive
Technik, die zu den weit verbreitetesten
Ergänzungsformen der Medizin gehört,
bewirkt effektiv entweder eine vollständige Gesundung des Körpers oder
zumindest eine bedeutende Verbesserung der Lebensqualität, falls eine völlige
Gesundung nicht mehr möglich ist.
по-русски
Остеопатия – это разновидность
терапии, использующая мягкие мануальные техники для «разблокировки»
плохо работающих органов и частей
тела. Остеопатию поприветствуют,
english
Osteopathy is a therapy that uses gentle manual techniques to unblock badly
performing places in body which, positively affects the nervous, circulatory and
lymphatic system. Osteopathy will have
a great benefit, especially for guests with
backaches, headaches, cervical spine,
sciatica, tennis elbow, carpal tunnel syndrome, bad posture, digestive problems,
asthma and rheumatism. The treatment
is performed via gentle touches by fingers and palms allowing the therapist to
carefully sense and feel the movement of
bones and the rhythm in the body. The
osteopathy is based on the idea that loss
of natural mobility of organs within the
body shows in muscles, tendons, innards,
skull, and causes further dysfunctions.
This non-invasive technique which, is one
of the most common forms of medicine
leads effectively to either full body recovery or at least to significant improvement
of life quality when a full recovery is not
possible anymore.
deutsch
Osteopathie ist eine Therapie, die
zarte manuelle Techniken nutzt, um
Blockaden schlecht funktionierender Körperteile zu lösen, wodurch das Nerven-,
Kreislauf- und Lymphsystem des Körpers
positiv beeinflusst wird. Osteopathie begrüßen bestimmt vor allem die Gäste, die
an Rücken-, Kopf- oder Nackenschmerzen, Entzündungen des Ischiasnervs,
Tennisarm, Karpaltunnelsyndrom, falsche
Körperhaltung, Verdauungsbeschwerden,
Asthma oder Rheuma leiden.
Die Behandlung erfolgt durch zarte
Berührungen mit Fingern und Handflächen, dank derer der Therapeut die
Bewegungen der Knochen sowie den
прежде всего, гости, страдающие от
болей в спине, шейном отделе позвоночника, головных болей, воспаления
седалищного нерва, теннисного локтя,
синдрома запястного канала, неправильной осанки, проблем с пищеварением, астмы и ревматизма.
Прикосновениями пальцев и
ладоней, которыми терапевт чувствительно воспринимает и отслеживает
движение костей и ритм тела. Остеопатия основана на идее, что утрата
естественной подвижности органов по
отношению к организму проявляется
в мышцах, сухожилиях, внутренних
органах, черепе и вызывает новые
нарушения. Эта неинвазивная техника,
являющаяся одной из самых распространенных дополнительных форм
медицины, эффективно обеспечивает
полное исцеление организма, или как
минимум значительное улучшение
качества жизни, если полное выздоровление невозможно.

IMPERIALlife
4
www.imperial-group.cz
www.spa-hotel-imperial.cz
www.spa-resort-sanssouci.cz
view
VÍTE, JAKÉ SVÁTKY
SLAVÍ ČEŠI?
DO YOU KNOW WHICH HOLIDAYS THE CZECHS CELEBRATE?
WISSEN SIE, WELCHE FEIERTAGE DIE TSCHECHEN FEIERN? page 7
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, КАКИЕ ПРАЗДНИКИ ПРАЗДНУЮТ В ЧЕХИИ? page 7
significantly impacted the historical and
cultural development of the country.
SERIÁL O SOUČASNÉ PODOBĚ
ČESKÝCH SVÁTKŮ V HISTORICKÝCH
SOUVISLOSTECH
zemích jsou tyto svátky připomínkou
událostí, které významně ovlivnily historický a kulturní vývoj země.
V České republice je oficiálně státem uznávaných sedm státních a sedm
ostatních svátků, které jsou dny pracovního klidu, a jedenáct významných dnů,
které jsou dny pracovními. Jako v jiných
Den české státnosti
Oslavy tohoto státního svátku jsou
vztaženy ke dni zavraždění českého
knížete sv. Václava 28. září 935. Svatováclavská tradice sehrála v dějinách českého
národa důležitou roli. Už nedlouho
po své smrti byl svatý Václav prezentován jako zemský patron a ochránce
českého národa, ke kterému se lidé
obraceli především v dobách útlaku, kdy
český národ bojoval o svou svébytnost
a zachování vlastní identity. Sv. Václav
se stal námětem mnoha legend. Podle
jedné z nich čeká s mohutným vojskem
uvnitř hory Blaník nedaleko města Vlašim
na chvíli, kdy bude českému národu
nejhůř. Pak vyrazí v čele blanických rytířů
z nitra hory a zničí všechny nepřátele.
Dnes jeho jméno nese řada ulic a náměstí českých měst. Kromě toho je mu
po celé zemi zasvěceno mnoho kostelů
a stal se předobrazem nespočtu uměleckých děl. Ve výroční den jeho smrti se
po celé České republice konají vzpomínkové poutě, mše a slavnostní vinobraní.
■
Ve spodní části rampy Pražského
hradu stojí socha sv. Václava
od sochaře Č. Vosmíka z roku 1906.
Světec je zpodobněn v rytířském
šatě, opírá se o štít a v ruce drží
kopí.
There is a St. Wenceslas statue by
the sculptor Č. Vosmík from 1906
at the lower part of the Prague’s
castle ramp. The saint is pictured
in a knight’s clothes, leaning on
a shield and holding a spear in his
hand.
Im unteren Teil der Rampe der
Prager Burg steht die Statue des hl.
Wenzel des Bildhauers Č. Vosmík aus
dem Jahr 1906. Der Heilige trägt ein
Rittergewand, stützt sich auf einen
Schild und hält einen Speer in der
Hand.
В нижней части рампы Пражского
града расположена статуя св.
Вацлава работы скульптора
Ч. Восмика, установленная в
1906 году. Святой изображен
в рыцарском облачении,
опирающимся на щит и с копьем
в руке.
Den vzniku samostatného Československa
Československo vzniklo na troskách
Rakouska-Uherska na samém sklonku
první světové války 28. října 1918. České
země se díky tomu po několika staletích
vymanily ze svazku mnohonárodnostní
Habsburské říše. Vznik samostatného
Československa byl důležitým mezníkem
emancipačních snah českého a slovenského národa, které byly o 74 let později
završeny pokojným rozdělením federace
na samostatný český a slovenský stát.
V současné době si Češi připomínají
výročí 28. října především pokládáním
věnců na důležitých místech české historie. V tento den bývají veřejnosti zpřístupněny i jinak nedostupné historické
korunovační klenoty českých králů a vybrané prostory na Pražském hradě nebo
v sídle Poslanecké sněmovny a Senátu.
Večer pak prezident republiky slavnostně
uděluje státní vyznamenání.
Den boje za svobodu
S tímto svátkem jsou spojeny dvě his-
torické události. V roce 1939 docházelo
k pouličním protestům českého obyvatelstva proti německé okupaci českých
zemí. Odvetou za masové demonstrace
odporu byly 17. listopadu uzavřeny
české vysoké školy, devět studentských
předáků bez soudu popraveno a 1 200
studentů odvezeno jako rukojmí do koncentračního tábora. V reakci na tyto události byl v Londýně 17. listopad prohlášen
za Mezinárodní den studentstva.
O padesát let později si studenti
v komunistickém Československu chtěli
připomenout výročí událostí z roku 1939.
Povolená demonstrace se však změnila
v protirežimní pochod, proti kterému
tvrdě zakročily pořádkové jednotky.
Nepřiměřený zásah se stal impulsem pro
výbuch nespokojenosti, jenž odstartoval
zánik diktatury komunistické strany. Výročí obou událostí si dnes občané a politici každoročně připomínají zapalováním
svíček a pokládáním věnců u památníků
na Národní třídě a před Hlávkovou kolejí
v Praze.
Day of Czech Statehood
The celebrations of this national
holiday mark the day of assassination of
Czech Duke, St. Wenceslas, on September 28, 935. The St. Wenceslas tradition
played in the history of the Czech nation
a very important role. Not too long after
his death, St. Wenceslas was presented
as a patron saint and the protector of
the Czech nation; people turned to him
mainly in the times of suppression when
the Czech nation fought for its independence and preservation of its own
identity.
St. Wenceslas became the theme of
many legends. According to one he is
waiting with a mighty army inside the
Blanik Mountain near the town of Vlašim
for the moment when the Bohemian
nation will be at its worst. Then, he will
rise and storm in leading the Blaník’s
knights from the heart of the mountain
and destroy all the enemies.
Nowadays, many streets and squares
in Czech cities carry his name. Besides
this, there are many churches consecrated to him throughout the country and
he was the model for countless pieces
of art. Many remembrance fairs, masses
and festive wine harvests take place
throughout the Czech Republic at the
anniversary of his death.
Independent Czechoslovak State
Day
The Czechoslovakia rose on the ruins
of Austria-Hungary at the very end of
ent Czechoslovakia was an important
milestone of the emancipation attempts
of the Czech and Slovak nations which,
were 74 years later completed by peaceful separation of the federation to two
independent Czech and Slovak states.
Nowadays, Czechs celebrate October
28th mainly by laying down wreaths at
important places of the Czech history.
On this day, the crown jewels of Czech
Kings and selected areas of the Prague
castle or in the seat of the Czech parliament and senate, otherwise closed to
public, open their gates to their visitors.
In the evening, the President of the
Czech Republic awards state decorations.
Struggle for Freedom and Democracy Day
This national holiday is related to two
historical events. 1939 saw many street
rebellions of the Czechs against the German occupation of the Czech country.
As a reprisal for the mass demonstrations, Czech universities and colleges
were closed down on November 17th,
9 student leaders were executed without
a trial and 1,200 students were deported
as hostages to a concentration camp. As
a reaction to these horrifying events, November 17th was proclaimed in London
the International Students’ Day.
Fifty years later, the students in the
then communist Czechoslovakia wanted
to commemorate the anniversary of the
events from 1939. However, the originally
approved demonstration turned into an
anti-regime march which was brutally
reprimanded by government units. The
inappropriately hard reaction became
■
Listopadové události roku
1989 připomíná pamětní deska
v podloubí domu č. 118 na Národní
třídě v Praze.
A commemorative plaque in the
arcade of the house No. 1118 at
National Avenue in Prague reminds
of November 1989 events.
An die Novemberereignisse 1989
erinnert eine Gedenktafel in der
Arkade des Hauses Nr. 118 auf der
Straße Národní in Prag.
Событиям листопада 1989
года посвящена памятная
доска на стене дома № 118 на
Национальном проспекте в Праге.
english
ONGOING SERIES OF WHAT CZECH
HOLIDAYS REPRESENT FROM A HISTORICAL STANDPOINT
The Czech Republic celebrates seven
public holidays and seven commemorated days, all non-working days, and
eleven special event days, which are
working days. As with other countries,
these holidays commemorate events that
the World War I on October 28, 1918.
Thanks to this, the Czech countries broke
free after several centuries from the
bundle of the multi-nation Habsburg
Empire. The formation of the independ-
an impulse for an explosion of protests,
which started up the death of the Communist Party dictatorship. Nowadays,
the public and politicians commemorate
the anniversaries of both events every
year by lighting candles and laying down
wreaths at the monuments on Národní
třída and in front of the Hlávka’s dormitory in Prague.
■
Korunovační klenoty českých králů,
které tvoří Svatováclavská koruna,
žezlo, jablko a plášť, jsou národní
kulturní památkou České republiky.
The crown jewels of the Czech kings
that form the St. Wenceslas crown,
scepter, orb and cloak are national
cultural monument of the Czech
Republic.
Die Kronjuwelen böhmischer
Könige, bestehend aus St.Wenzel-Krone, Zepter, Apfel und
Königsmantel, sind nationales
Kulturdenkmal der Tschechischen
Republik.
Коронационные драгоценности
чешских королей, составляющие
Святовацлавскую корону,
скипетр, держава и мантия,
являются национальным
памятником Чешской республики.
HOTEL IMPERIAL
Libušina 1212/18, 360 01 Karlovy Vary
Phone: +420 353 203 113, fax: +420 353 203 151
e-mail: [email protected]
www.spa-hotel-imperial.cz
HOSPITALITY
&
S
TYLE
S IN CE
19 1 2
Phone: +420 353 203 113, fax: +420 353 203 151, email: [email protected], www.spa-hotel-imperial.cz
IMPERIAL
GALLERY
free
swimming
Phone: +420 353 203 838
for hotel
guests
[CZ]
CZ
Stylový interiér Čerstvé moučníky mistra cukráře Široký výběr druhů kávy Illy
ENG
Stylish interior Fresh desserts made by our pastry chef
A wide selection of Illy coffee
D
Stilvolles Interieur Frische Desserts vom
Zuckerbäckermeister Breites Angebot an Illy-Kaffee
RU
Стильный интерьер Всегда свежие десерты нашего
мастера- кулинара Большой выбор кофе марки Illy
Podrobné informace a aktuální
program výstav Vám poskytnou
pracovníci concierge
[ENG]
Detailed information and current
exhibition programme available at
the hotel concierge
AT IMPERIAL
BALNEOCENTER
[D]
Nähere Informationen und das aktuelle Ausstellungsprogramm erhalten
Sie bei unseren ConciergeMitarbeitern
open daily 9.00-22.00
ŽIVÁ HUDBA LIVE MUSIC LIVE-MUSIK ЖИВАЯ МУЗЫКА
Středa/Wednesday/Mittwoch/Cреда 14.30-17.00
Čtvrtek/Thursday/Donnerstag/Четверг 19.00-22.00
So+Ne/Sa+Su/Sa+So/Су+Во 14.00-17.00
open daily
[RU]
Подробную информацию о
актуальных выставках Вам
предоствавит консьерж- служба
Phone: +420 353 203 112
MO 7.00-9.00 & 13.00-15.00 & 18.00-21.00
TU-FR 7.00-9.00 & 13.00-21.00
SA-SU 9.00-12.00 & 13.00-21.00
WORLD TRAVEL AWARDS
CZECH REPUBLIC‘S LEADING SPA RESORT
HOTEL IMPERIAL KARLOVY VARY
Hotel Imperial získal čtyřikrát ocenění Czech Republic's Leading Spa Resort
Hotel Imperial has obtained Czech Republic's Leading Spa Resort award for the fourth time
Das Hotel Imperial erhielt zum vierten Mal die Auszeichnung Czech Republic's Leading Spa Resort
«Hotel Imperial» был удостоен премии «Czech Republic's Leading Spa Resort» в четвертый раз
Libušina 1212/18 • 360 01 Karlovy Vary • GPS: 50° 13´ 13.75´´ N, 12° 53´ 9.91´´ E • Phone: +420 353 203 700 • [email protected] • www.sportcentrum-imperial.cz
SPORTOVNÍ VYŽITÍ
4 tenisové kurty s umělým povrchem (v zimní sezoně kryté vyhřívanou halou) • ricochetový kurt
• moderní fitness centrum • boulderová stěna
• skupinová cvičení: Bosu, Port de Bras, Zumba,
Bodyforming, Pilates, Fitball, Overball, Stepy,
Orientální tance, Flowing, Core, Easy Tone Step,
Core Bags, Kettlebells
Podrobnější informace o jednotlivých sportech/
cenách naleznete na našich webových stránkách
www.sportcentrum-imperial.cz
SPORTS ACTIVITES
4 tennis courts with an artificial turf (in winter the
court is covered with a heated roof) • ricochet
court • modern fitness center • boulder
wall • a group exercises: Bosu, Port de Bras, Zumba, Bodyforming, Pilates, Fitball, Overball, Steps,
Oriental dances, Flowing, Core, Easy Tone Step,
Core Bags, and Kettlebells
For more information on individual sports programs
and prices check our website
www.sportcentrum-imperial.cz
DALŠÍ SLUŽBY NAŠEHO SPORTCENTRA
sport bar (nápoje a lehké snacky) • nabídka
potravinových doplňků • solária • prodejna
sportovního vybavení • WiFi • skupinoví i individuální profesionální trenéři • pronájem kurtů pro
soukromé akce • zajištění cateringu
OUR SPORTS CENTER ALSO OFFERS
THE FOLLOWING SERVICES
sports bar (drinks and light snacks) • assortment
of food supplements • sun tanning beds • sports
equipment shop • WiFi • group and personal trainers • rental of courts for private events • catering
SPORTLICHE AKTIVITÄTEN
4 Tennisplätze mit Kunstoberfläche (in den Wintermonaten mit einer beheizten Halle geschützt) • Ricochet-Platz • modernes Fitnesszentrum • Boulderwand •
Gruppenstunden: Bosu, Port de Bras, Zumba, Bodyforming, Pilates, Fitball, Overball, Step, orientalische Tänze,
Flowing, Core, Easy Tone Step, Core Bags, Kettlebells
Nähere Informationen zu den einzelnen Sportarten und
Preisen finden Sie auf unseren Websites
www.sportcentrum-imperial.cz
ПРEДЛAГAEMЫE BИДЫ CПOPTA
4 теннисных корта с искуственным покрытием (в зимний сезон в закрытом отапливаемом зале) • корт для
мини-сквоша • современный фитнес-центр • стенка
для рикошета • групповые занятия: Босу, Пор-де-Бра,
Зумба, Бодиформинг, Пилатес, Фитбол, Овербол,
Степ-аэробика, Восточные танцы, Flowing, фитнесс-тренажер Core, Easy Tone Step, Core Bags, Гири.
Подробности об отдельных видах спорта и расценках Вы можете узнать на нашем сайте
www.sportcentrum-imperial.cz
WEITERE LEISTUNGEN UNSERES
SPORTZENTRUMS
Sport-Bar (Getränke und leichte Snacks) • Angebot an
Nahrungsergänzungsmitteln • Solarien • Sportgeschäft
• WiFi • Gruppen- oder Individualprofitrainer •
Vermietung von Tennisplätzen für Privatveranstaltungen • Catering
OCTAЛЬНЫE YCЛYГИ HAШEГO CПOPTЦEHTPA
спорт-бар (напитки и легкие закуски) • пищевые
добавки в ассортименте • солярий • магазин спорттоваров • WiFi • групповые и индивидуальные профессиональные тренеры • аренда кортов для закрытых
мероприятий • обеспечение кейтеринга
ROZVRH SKUPINOVÝCH CVIČENÍ / GROUP EXERCISE SCHEDULE / ZEITPLAN DER GRUPPENGYMNASTIKSTUNDEN / ГРАФИК ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ
MONDAY
TUESDAY
WEDNESDAY
THURSDAY
FRIDAY
7.30
8.00
8.30
PILATES WITH
REHABILITATION
45 min.
Jana Z.
FITNESS POWER LESSON
45 min.
Jana O.
9.00
9.30
10.00
10.30
11.00
11.30
12.00
12.30
13.00
14.00
14.30
15.00
17.00
17.30
18.00
18.30
19.00
SUNDAY
PILATES
55 min.
Jana O.
P-CLASS
25 min.
Jana U.
15.30
16.30
FIRM BELLY + BUTTOCKS
45 min.
Jana O.
PILATES
55 min.
Jana O.
13.30
16.00
THERAPEUTIC GYMBALLS
45 min.
Jana Z.
SATURDAY
FUNCTIONAL ZONE
45 min.
Fitness trainers
FIRM ARMS + BACK
25 min.
Jana O.
FRISKY CLASS
55 min.
Jana U.
POWER BODYFORM
55 min.
Jana O.
STRENGTHENING
THE MIDDLE PART
OF THE BODY – CORE
55 min.
Jana O. /
Kamila
TABATA
40 min.
Kamila
CARDIO WORKOUT
25 min.
Jarmila
BODYAEROBIK
55 min.
Martina / Jarmila
FLOWIN
55 min.
Jana Š. / Jana Z.
BUTTERFLY
DANCE
55 min.
Jana Z.
FIRM
BUTTOCKS
25 min.
Jana Š.
ZUMBA STEP
55 min.
Jana Š.
TWERK
55 min.
Jana Š.
PILATES CLASS /
BOSU PILATES
55 min.
Jana O.
BALLS
DANCE
55 min.
Jana O.
PILOXING
55 min.
Kamila
FIRM BELLY
25 min.
Kamila
T-BOW / BOSU
55 min.
Kamila
FIRM ARMS
+ HEALTHY BACK
25 min.
Kamila
BODYFORMING
55 min.
Martina
FIRM BELLY
25 min.
Jana U.
SM – FITNESS SYSTEM
55 min.
Martina
STEP AEROBIC
55 min.
Jana U.
THERAPEUTIC GYMBALLS
55 min.
Jana Z.
SM – REHABILITATION
SYSTEM
55 min.
Martina
Kamila
FIT ORIENT
55 min.
Jana Z.
19.30
Individuální lekci s trenérem Vám rádi nabídneme v jakémkoliv neobsazeném termínu. Podrobné informace Vám poskytne recepce Sportcentra.
We will gladly arrange for your individual lesson with a trainer at any date and time available. For detailed information contact the Sportcentrum reception desk.
In jeglichem nicht besetzten Termin bieten wir Ihnen gerne Individualstunden mit einem Trainer an. Ausführliche Informationen erhalten Sie am Empfang des Sportcentrums.
В любое свободное время будем рады предложить Вам индивидуальное занятие с трениром. Подробную информацию можно получить в рецепшн спортцентра.
001
T PER
L G U ES
MANE
N T PA S
save
&
y
o
enj
H OT E
JM ÉN O
BODY FORM
DYNAMIC
55 min.
Jarmila
PILATES
OVERBALL
55 min.
Martina
/ N AM
E / ИМ
Я
/
/ RO O M
PO KOJ / НО М ЕР
TI LL /
ZI M M ER
/ VA LI D
O ST DO ЕЙ СТ ВУ ЕТ ДО
N
AT
PL
BI S / Д
GÜ LT IG
S
phone: +420 353 203 700
Large hall
Small hall
Fitness studio
7DENNÍ PERMANENTKA
7 DAYS PERMANENT PASS
7-TÄGIGE DAUERKARTE
7-ДНЕВНЫЙ АБОНЕМЕНТ
CENA: 1 000 Kč /
neomezený počet vstupů
Price: CZK 1 000 /
unlimited number of visits
Preis: CZK 1 000 /
unbegrenzter Eintritt
Цена: CZK 1 000 /
неограниченное посещение
Tel.: +420 353 203 700
Podrobné informace:
Concierge Hotel Imperial linka: 3112,
Concierge Spa Resort Sanssouci
linka: 7107, 7313
Phone: +420 353 203 700
Detailed information:
Hotel Imperial Concierge Phone: 3112,
Spa Resort Sanssouci Concierge
Phone: 7107, 7313
Tel.: +420 353 203 700
Nähere Informationen:
Concierge des Hotels Imperial Tel.: 3112,
Concierge des Spa Resorts Sanssouci
Tel.: 7107, 7313
тел.: +420 353 203 700
Подробная информация:
консьерж «Hotel Imperial» тел.: 3112,
консьерж «Spa Resort Sanssouci»
тел.: 7107, 7313
pouze pro hosty hotelu Imperial
& Spa Resortu Sanssouci
for Hotel Imperial
& Spa Resort Sanssouci guests only
Nur für Gäste des Hotels Imperial
& Spa Resorts Sanssouci
только для гостей «Hotel Imperial»
и «Spa Resort Sanssouci»
IMPERIALlife
■
deutsch
Pamětní deska obětem demonstrace
28. 10. 1939 proti nacistické
okupaci Československa - dělníku
Václavu Sedláčkovi a studentu Janu
Opletalovi, který se stal symbolem
studentského boje za svobodu.
SERIE ÜBER DAS HEUTIGE
AUSSEHEN TSCHECHISCHER
FEIERTAGE IN HISTORISCHEN
ZUSAMMENHÄNGEN
A commemorative plaque to the
victims of 28.10.1939 demonstration
against the Nazi occupation of
Czechoslovakia – a worker Václav
Sedláček and a student Jan Opletal
who became a symbol of the
student struggle for freedom.
In Tschechien gibt es sieben Staatsfeiertage sowie sieben weitere, offiziell staatlich anerkannte Feiertage, die arbeitsfrei
sind. Außerdem gibt es elf sogenannte
bedeutende Tage (Gedenktage), die
Werktage sind. Wie in anderen Ländern
sind diese Feiertage eine Erinnerung an
Ereignisse, welche die historische und
kulturelle Entwicklung des Landes in bedeutendem Maße beeinflusst haben.
Tag der tschechischen Staatlichkeit
Die Feierlichkeiten dieses staatlichen
Feiertages beziehen sich auf den Tag
der Ermordung des böhmischen Fürsten,
heiligen Wenzels, am 28. September 935.
Die Tradition des heiligen Wenzel spielte
in der Geschichte des böhmischen Volkes
eine wichtige Rolle. Schon kurz nach
dessen Tod wurde der heilige Wenzel als
Landespatron und Beschützer des böhmischen Volkes präsentiert, an den sich die
Menschen wandten vor allem zu Zeiten
der Unterdrückung, als das böhmische
Volk um seine Selbstständigkeit sowie
Erhaltung der eigenen Identität kämpfte.
Der heilige Wenzel wurde zum Leitmotiv vieler Legenden. Eine erzählt davon,
dass er mit einem gewaltigen Heer in
dem Berg Blaník unweit der Stadt Vlašim
auf den Moment wartete, als es dem
böhmischen Volk am schlechtesten ging.
Er zog dann an der Spitze der BlanikRitter aus dem Inneren des Berges und
vernichtete alle Feinde.
Heute tragen zahlreiche Straßen und
Marktplätze tschechischer Städte seinen
Namen. Außerdem sind ihm im ganzen
Land viele Kirchen geweiht und er wurde
zur Vorlage unzähliger Kunstwerke. Am
Gedenktag seines Todes finden in ganz
Tschechien Gedenk-Pilgerfahrten und
-Messen sowie festliche Weinlesen statt.
Tag der Entstehung der eigenständigen Tschechoslowakei
Die Tschechoslowakei entstand auf den
Trümmern von Österreich-Ungarn Ende
des Ersten Weltkrieges am 28. Oktober
1918. Die böhmischen Länder befreiten
sich dank dessen nach mehreren Jahrhunderten aus dem Bund des multinationalen
Habsburger Reiches. Die Entstehung der
eigenständigen Tschechoslowakei war
ein wichtiger Grenzstein der Emanzipationsbemühungen des tschechischen und
slowakischen Volkes, die 74 Jahre später
durch die friedliche Teilung der Föderation in den eigenständigen tschechischen
7
Gedenktafel für die Opfer der
Demonstration am 28. 10. 1939
gegen die nazistische Okkupation
der Tschechoslowakei - den Arbeiter
Václav Sedláček und den Studenten
Jan Opletal, der zum Symbol des
Studentenfreiheitskampfes wurde.
Памятная доска жертвам
демонстрации 28 октября
1939 года против оккупации
Чехословакии нацистами:
рабочему Вацлаву Седлачкову и
студенту Яну Оплеталову, которые
стали символом борьбы за
свободу.
tion tschechischer Länder. Als Vergeltung
für die Massendemonstrationen des Widerstandes wurden am 17. November die
tschechischen Hochschulen geschlossen,
neun Studentenführer gerichtslos hingerichtet und 1200 Studenten als Geißeln
in ein Konzentrationslager gebracht. Als
Reaktion auf diese Ereignisse wurde in
London der 17. November als Internationaler Studententag ernannt.
Fünfzig Jahre später wollten die
Studenten in der kommunistischen
Tschechoslowakei der Ereignisse des
Jahres 1939 gedenken. Die genehmigte
Demonstration verwandelte sich jedoch in
einen regimegegnerischen Umzug, gegen
den ordnungshütende Einheiten hart
vorgingen. Der unangemessene Eingriff
wurde zum Impuls für eine Explosion
der Unzufriedenheit, die das Ende der
Diktatur der kommunistischen Partei einleitete. Des Jahrestages beider Ereignisse
gedenken die Bürger und Politiker heute
in jedem Jahr mittels Anzünden von Kerzen sowie Niederlegung von Kränzen an
den Gedenkstätten auf der Národní třída
(Nationalstraße) sowie vor dem HlávkaStudentenheim in Prag.
по-русски
СЕРИАЛ О СОВРЕМЕННОМ ПОДОБИИ ЧЕШСКИХ ПРАЗДНИКОВ В
ИСТОРИЧЕСКОЙ ВЗАИМОСВЯЗИ
В Чешской Республике государство
официально признает семь государственных и семь общественных праздников, которые являются выходными
днями и одиннадцать знаменательных
дат, которые считаются рабочими днями. Как и в других странах, эти праздни-
шим войском он ожидает внутри горы
Бланик, неподалеку от города Влашим,
когда для чешского народа наступят
самые тяжелые времена. Тогда во главе
бланицких рыцарей он выйдет из горы
и уничтожит всех врагов.
В его честь названо много улиц и
площадей чешских городов. Кроме
того, по всей стране ему посвящено
много церквей, он стал прообразом
несметного количества произведений
искусства. В годовщину его смерти по
всей Чешской Республике проходят
памятные шествия, богослужения и
праздник сбора винограда.
День возникновения независимого
чехословацкого государства
Чехословакия возникла на руинах
Австро-Венгрии в самом конце Первой
мировой войны, 28 октября 1918 года.
Благодаря этому чешские земли спустя
несколько веков, наконец, вышли из
состава многонациональной империи
Габсбургов. Рождение независимой
Чехословакии стало важной вехой
освободительных устремлений чешского и словацкого народов, которые
завершились 74 года спустя мирным
разделением федерации на чешское и
словацкое государства.
В наше время чехи отмечают годовщину 28 октября, прежде всего, возложением венков на памятных местах
чешской истории. В этот день выставляются на обозрение всех желающих
обычно недоступные чешские королевские регалии, и отдельные помещения
Пражского града и здания Палаты
депутатов и Сената. Вечером президент республики торжественно вручает
государственные награды.
■
28. říjen 1918 na Václavském
náměstí v Praze.
October 28, 1918 at the Wenceslas
Square in Prague.
28. Oktober 1918 auf dem
Wenzelsplatz in Prag.
28 октября 1918 года на
Вацлавской площади в Праге.
sowie slowakischen Staat ihren Abschluss
fanden.
Heute gedenken die Tschechen des
Jahrestages am 28. Oktober vor allem
durch Niederlegung von Kränzen an
wichtigen Orten der tschechischen
Geschichte. An diesem Tag sind der
Öffentlichkeit auch die ansonsten nicht
zugängigen Kronjuwelen böhmischer
Könige sowie auserwählte Räumlichkeiten auf der Prager Burg oder im Sitz der
Abgeordnetenversammlung sowie des
Senats zugängig. Am Abend verleiht der
Präsident der Republik festlich staatliche
Auszeichnungen.
Tag des Kampfes für Freiheit
Mit diesem Feiertag sind zwei historische Ereignisse verbunden. 1939 kam es
zu Straßenprotesten der tschechischen
Bevölkerung gegen die deutsche Okkupa-
ки являются припоминанием событий,
которые существенно повлияли на
историческое и культурное развитие
страны.
День чешской государственности
Этот государственный праздник отмечается в день убийства чешского князя
св. Вацлава 28 сентября 935 года. Святовацлавская традиция сыграла важную
роль в истории чешского народа. Вскоре после смерти святого Вацлава начали
воспринимать как покровителя страны и
защитника чешского народа, к которому
люди обращались, прежде всего, во
времена притеснений, когда чешский
народ отстаивал свою самобытность и
боролся за сохранение национального
самосознания.
О святом Вацлаве было сложено
много легенд. По одной из них, с боль-
WELLNESS
STAYS IN
KARLOVY
t
n
a
s
a
e
l
p
VARY
e
n
o
y
r
e
v
e
r
o
f
n
o
i
t
relaxa
День борьбы за свободу
С этим праздником связаны два
исторических события. В 1939 году
прошли уличные протесты чешского
населения против немецкой оккупации
чешских земель. Расплатой за массовую
демонстрацию неповиновения стало
закрытие 17 ноября чешских высших
школ, казнь девяти студенческих лидеров без суда и следствия, и депортация
1200 студентов в концентрационный
лагерь в качестве заложников. В ответ
на эти события 17 ноября было объявлено в Лондоне Международным днем
студентов.
Пятьдесят лет спустя студенты в коммунистической Чехословакии хотели
помянуть годовщину событий 1939 года.
Разрешенная демонстрация вылилась
в выступление против режима, которое
было жестко подавлено органами
правопорядка. Несоразмерная реакция
послужила импульсом для взрыва
недовольства, который стал началом
конца диктатуры коммунистической
партии. Рядовые граждане и политики
ежегодно поминают годовщину обоих
событий зажиганием свечей и возложением венков возле памятников
на Национальном проспекте и перед
Главковым общежитием в Праге.

From 15. 11. 2014
to 26. 12. 2014
DISCOUNT
UP TO
&From 11. 1. 2015
to 14. 3. 2015
HOTEL IMPERIAL * * * *
and
SPA RESORT SANSSOUCI * * * *
SUPERIOR
Visit our websites, choose one of our
wellness stays and pamper yourselves
Navštivte naše www stránky, objednejte některý z našich
wellness pobytů a nechte se hýčkat...
Besuchen Sie unsere www-Seiten, bestellen Sie einen unserer
Wellnessaufenthalte und lassen Sie sich verwöhnen…
Посетите наши www-странички, закажите себе какиенибудь wellness-процедуры и позвольте себя ублажать...
www.spa-hotel-imperial.cz
Phone: +420 353 203 113
Imperial Karlovy Vary Group
www.spa-resort-sanssouci.cz
Phone: +420 353 207 113
IMPERIALlife
8
www.imperial-group.cz
www.spa-hotel-imperial.cz
www.spa-resort-sanssouci.cz
series  part 3
Pojarovi, Pocta Williamu Wylerovi, Nový
Hollywood, Nová generace italského
filmu, Shochiku Nouvelle Vague, Poklady
z Národního filmového archivu a Fresh
Selection – Pět filmových nadějí.
KARLOVARSKÁ
FILMOVÁ HVĚZDA
THE KARLOVY VARY MOVIE STAR
KARLSBADER FILMSTAR
КАРЛОВАРСКАЯ КИНОЗВЕЗДА
Přítomnost filmové hvězdy obvykle vyvolá mezi lidmi velký rozruch. Ten přináší
každý rok nejen na karlovarské kolonády
světoznámý mezinárodní filmový festival.
A není divu! Kromě soutěžní přehlídky filmů nabízí i setkání se světovými
hereckými hvězdami a řadu zábavných
doprovodných programů. Ale stejně
jako jiné filmové hvězdy, i karlovarský
festival prošel obdobími, kdy se mu moc
nedařilo. Pokud chcete, můžete teď
s námi nahlédnout do jeho zajímavého
životopisu.
36. ročník / 2001
V průběhu deseti dnů zhlédlo 128 500
diváků 282 filmů z 52 zemí. Křišťálový
glóbus získal francouzský film Amélie
z Montmartru. Vedle tradičních sekcí
probíhalo také několik tematických sekcí
a retrospektiv - Nový korejský film, Pocta
Bigasi Lunovi, světová premiéra restaurované kopie režisérské verze filmu Luchina
Viscontiho Rocco a jeho bratři atd. Z doprovodných akcí měl značný ohlas Panel
producentů a Workshop Bena Kingsleyho. Festivalu se zúčastnili mimo jiné Artur
Aristakisian, Bille August, Jean-Marc Barr,
Thora Birch, Buddhadeb Dasgupta, John
Herzfeld, John Irvin, Scarlett Johansson,
Ali Chamraev, Ben Kingsley, Nastassja
Kinski, Emir Kusturica, Bigas Luna, Oleg
Menšikov, Tsai Ming-Liang, Isabelle
Nanty, Miranda Otto, Joe Pantoliano,
Norman Reedus, Ivan Reitman, Julian
Sands, Karen Šachnazarov, Ray Winstone,
Sarah Wynter a Terry Zwigoff.
37. ročník / 2002
Křišťálový glóbus získal po sedmi
letech český film - Rok ďábla režiséra
Petry Zelenky, zvláštní cenu poroty film
Nikde v Africe, který byl nato oceněn
Oscarem za nejlepší zahraniční snímek
roku 2002. 534 představení 292 filmů
navštívilo 139 120 diváků. Mezi zvlášt-
zdroj: Film Servis Festival Karlovy Vary
4. díl seriálu najdete v LIFE 4 / 2014
english
Visit of a movie star usually creates
a stir among people. The world-famous
international film festival brings it not
only to the Karlovy Vary (Carlsbad)
colonnades. Not surprisingly! In addition
to official selection – films in competition
the film festival also offers encounter
with worldwide movie stars and a lot of
entertaining accompanying programs.
However like many other movie stars,
the Karlovy Vary International Film Festival went through its not very successful
times. If you like, we can view together
its exciting curriculum vitae.
page 10
■
Ben Kingsley
Nastassja Kinski
Emir Kusturica
Julian Sands
Norman Reedus
Scarlett Johansson
2001
Chaplin, Amos Gitai, Saffron Burrows,
John Boorman, Kim Ki-duk a další.
38. ročník / 2003
Vítězem soutěže se stal italský film
Okno naproti režiséra Ferzana Ozpeteka. Divácké akreditace nahradila karta
Festival Pass, kterou si koupilo rekordních
7 010 návštěvníků festivalu. Ke zvláštním
sekcím programu patřily retrospektivy
ke stému výročí narození režiséra Jasudžira Ozu, Zaostřeno na pobaltský film,
golemovská trilogie Amose Gitaie, filmy
Maurice Pialata, 2003: Hudební odysea
atd. Své filmy na festivalu osobně uvedli
např. Amos Gitai, Joseph Strick, Ulrich
Seidl, Morgan Freeman, Ferzan Ozpetek, Björn Kjellman, Cameron a Diana
Douglasovi, Kim Ki-duk, Udo Kier, Gus
Van Sant, Kerry Fox, Sylvie Testud, Scott
Saunders, William Forsyth atd.
sea, Tanec pro kameru, Pocta Miroslavu
Ondříčkovi (film Vlasy) či Pocta Sergeji
Paradžanovovi. Hlavním tématem setkání
producentů byly nové možnosti středoa východoevropského filmu po vstupu
do Evropské unie. V rámci projektu Kino
bez bariér proběhla komentovaná projekce filmu Jana Hřebejka Horem pádem,
která umožnila filmový zážitek nevidomým a slabozrakým divákům. Festival
mimo jiné navštívili Jacqueline Bisset,
Javier Cámara, Xan Cassavetes, Seymour
Cassel, John Cleese, Ben Gazzara, John
Irvin, Harvey Keitel, Fele Martínez, Colm
Meaney, Liev Schreiber, István Szabó,
Elijah Wood.
40. ročník / 2005
242 celovečerních filmů, z nichž 16
bylo uvedeno ve světové, 27 v mezinárodní a 7 v evropské premiéře, vidělo
třetího milénia, 2005: Hudební odysea,
Pocta Samu Peckinpahovi (1925–1984),
Práce šlechtí, 2. světová válka: 60 let
poté. Na festivalu nechyběly velké hvězdy, jako Robert Redford, Sharon Stone,
Liv Ullmann, kteří spolu s českým režisérem Jiřím Krejčíkem získali cenu za mimořádný umělecký přínos světovému
filmu. Festival navštívila také Madeleine
Albright.
41. ročník / 2006
Křišťálový glóbus a cenu za nejlepší
ženský herecký výkon dostal americký
film Sherrybaby. Nejlepší dokumentární
filmy v obou kategoriích získaly poprvé spolu s oceněním také 5000 USD.
Tradiční programové sekce byly doplněny retrospektivami, např. Sundance
v Karlových Varech, Celluloid Dreams
uvádí Matthewa Barneyho, Viděno sedmi
- mládí očima francouzských tvůrců,
■
Amos Gitai
Keira Knightley
Kim Ki-duk
John Boorman & Jean Marc Barr
Ate De Jong & Orla Brady
Zaostřeno na britský film, pocta Johnu
Hustonovi a Půlnoční filmy. K hostům
festivalu, v průběhu kterého 135 820
diváků vidělo 268 filmů, patřili: Andy
Garcia, Kim Ki-duk, Danny Trejo, Terry
Gilliam, Hugh Dancy, Timothy Hutton,
John Irvin a další.
2002
ní sekce tohoto ročníku patřily: první
evropská retrospektiva filmů Kim Ki-duka,
15 filmů Johana van der Keukena, 25
nových brazilských dokumentů a kolekce
současných filmů z oblasti Maghreb.
Do Karlových Varů přijel opět Jean-Marc
Barr - tentokrát coby předseda poroty.
Mezi zahraničními hosty festivalu byli Michael York, Brian Cox, Ate de Jong, Orla
Brady, Clea DuVall, Keira Knightley, Ben
39. ročník / 2004
Během tohoto ročníku bylo uvedeno
234 filmů pro 123 749 diváků. Velkou
cenu získal italský film Takové děti (Certi
bambini, režie Andrea a Antonio Frazzi).
Vedle tradičních sekcí byly do programu zařazeny sekce: Deset nejlepších
tureckých filmů, Zaostřeno na Katalánský
film, Pocta Johnu Cassavetesovi, Pocta
Sergiovi Leonemu, 2004: Hudební ody-
142 500 diváků. Křišťálový glóbus, cenu
za režii a cenu za ženský herecký výkon
získal polský film Můj Nikifor. Oficiální
soutěžní sekcí festivalu se stala sekce
Na východ od Západu. Zvláštní sekce
tohoto ročníku byly: Pocta Jiřímu Krejčíkovi, Pocta Liv Ullmann, Pocta Robertu
Redfordovi, Pocta Kihačiro Kawamoto,
Příroda a krajina v norské kinematografii,
Zaostřeno na kanadský film: Začátek
42. ročník / 2007
Prezidentem hlavní poroty byl
šéfredaktor časopisu Variety Peter
Bart. Herci Rennée Zellweger a Danny
DeVito byli největšími hvězdami tohoto
ročníku, na kterém uvedli své filmy také
Hal Hartley, Tom DiCillo, Ellen Page,
Bruce McDonald a řada dalších tvůrců.
Islandsko-německý film Jar City vyhrál
Křišťálový glóbus. Český film Vratné lahve
získal cenu diváků. 135 760 diváků vidělo
během tohoto ročníku 250 filmů. Byla
představena nová programová sekce
Otevřené oči, která se stala součástí hlavního programu festivalu. Mezi poctami,
tematickými přehlídkami a retrospektivami byly uvedeny: Pocta Břetislavu
36th year / 2001
During 10 days, 128,500 spectators
viewed 282 movies from 52 countries.
The Crystal Globe Award went to the
French film, Amélie. Besides the traditional sections, there also were a several
themed sections and retrospectives –
new Korean Film, Tribute to Bigas Luna,
world premiere of the restored copy
of the editor’s cut of Luchino Visconti’s
Rocco and His Brothers, etc. A great
response in the field of accompanying
events got the Producers Panel and Ben
Kingsley Workshop. Some of the artist
participating in the festival were, Artur
Aristakisian, Bille August, Jean-Marc Barr,
Thora Birch, Buddhadeb Dasgupta, John
Herzfeld, John Irvin, Scarlett Johansson,
Ali Chamraev, Ben Kingsley, Nastassja
Kinski, Emir Kusturica, Bigas Luna, Oleg
Menšikov, Tsai Ming-Liang, Isabelle
Nanty, Miranda Otto, Joe Pantoliano,
Norman Reedus, Ivan Reitman, Julian
Sands, Karen Šachnazarov, Ray Winstone,
Sarah Wynter and Terry Zwigoff.
37th year / 2002
After seven years, the Crystal Globe
went to a Czech Film – ‘Rok ďábla’ (Year
of the Devil) directed by Petr Zelenka.
The Special Jury Prize went to the film
“Nowhere in Africa” which was consequently awarded with Oscar for Best
Foreign Film of 2002. 534 screenings
of 292 films were visited by 139,120
spectators. Special sections of this year
included: First European retrospective of
Kim Ki-duk films, 15 films by Johan van
der Keuken, 25 new Brazilian documents
and a collection of contemporary films
from the Maghreb area. Jean-Marc Barr
re-visited Karlovy Vary – this time as the
jury chairman. Some of the foreign festival guests were Michael York, Brian Cox,
Ate de Jong, Orla Brady, Clea DuVall,
Keira Knightley, Ben Chaplin, Amos Gitai,
Saffron Burrows, John Boorman, Kim Kiduk and others.
38th year / 2003
The Italian film “La Finestra di Fronte”
(Facing Windows) directed by Ferzan
Ozpetek. The spectator accreditations
were replaced by the Festival pass
purchased by a record number of 7,010
festival visitors. Some of the special
program sections were the retrospectives
at the occasion of the 100th anniversary of the director Yasujiro Ozu’s birth.
Focused on Baltic Film, Golem Trilogy
by Amos Gitaie, films by Maurice Pialata,
2003: A Musical Odyssey etc. Amos Gitai,
Joseph Strick, Ulrich Seidl, Morgan Freeman, Ferzan Ozpetek, Björn Kjellman,
Cameron and Diana Douglas, Kim Kiduk, Udo Kier, Gus Van Sant, Kerry Fox,
Sylvie Testud, Scott Saunders, William
Forsyth were just a few who introduced
their own films at the festival.
39th year / 2004
This festival year presented 234 films
to 123,749 spectators. The Grand Prix
was awarded to the Italian film, “A Chil-
IMPERIALlife
dren’s Story” (Certi bambini, directed by
Andrea and Antonio Frazzi). Besides the
traditional section the following sections
were included in the program: Ten Best
Turkish Films, Focus on Catalan Film,
Tribute to John Cassavetes, Tribute to
Sergio Leone, 2004: A Musical Odyssey, Dance for the Cinema, Tribute to
Miroslav Ondříček (film ‘Vlasy’ (Hair)) or
Tribute to Sergei Paradjanov. The main
theme of the producers meeting were
the new opportunities of the Middle
and East European Film after joining the
European Union. The project “Cinema
without Barriers” featured a commented
screening of the film of Jan Hřebejk,
Horem pádem (“Up and Down”) allowing the blind and purblind to experience
a cinema. Besides others, the festival
was visited by Jacqueline Bisset, Javier
Cámara, Xan Cassavetes, Seymour
Cassel, John Cleese, Ben Gazzara, John
Irvin, Harvey Keitel, Fele Martínez, Colm
Meaney, Liev Schreiber, István Szabó and
Elijah Wood.
sections of this year: Tribute to Jiří Krejčík,
Tribute to Liv Ullmann, Tribute to Robert
Redford, Tribute to Kihačiro Kawamoto,
Nature and Landscape in Norwegian
Cinema, Focus on Canadian Film: Beginning of the 3rd Millenium, 2005: A Musical Odyssey, Tribute to Sam Peckinpah
(1925–1984), Worried about Work, World
War II: 60 Years After. Some of the great
stars of the festival were Robert Redford,
Sharon Stone, and Liv Ullmann who, along
with the Czech director Jiří Krejčík got the
Award for Outstanding Artistic Contribution to World Cinema. The festival was
also visited by Madeleine Albright.
41st year / 2006
The Crystal Globe and the Best Actress
Award went to the American Film,
Sherrybaby. The best documentary films
in both categories received, for the first
time along with the award, a prize of
$5,000. The traditional program sections
were completed with retrospectives such
as Sundance at Karlovy Vary, Celluloid
■
John Cleese
Roman Polanski
Harvey Keitel
Elijah Wood
42nd year / 2007
The President of the Jury was the
Editor-in-Chief of Variety Magazine,
Peter Bart. The actors Renée Zellweger
and Danny DeVito were the biggest
stars of this year; also Hal Hartley, Tom
DiCillo, Ellen Page, Bruce McDonald and
many others presented their films at this
festival. The Iceland-German film, Jar
City, won the Crystal Globe. The Czech
film “ Vratné lahve” (Empties) won the
Audience Award. 135,760 spectators saw
250 films during this festival’s year. A new
program section, Open Eyes, was introduced this year and became a part of the
main festival program. Some of the tributes, special focuses and retrospectives
were: Tribute to Břetislav Pojar, Tribute to
■
Cameron Douglas
Deborah Kara Unger
Jiří Macháček & Tomáš Hanák
Morgan Freeman & Jiří Bartoška
William Wyler, New Hollywood, Focus on
New Italian Directors, Shochiku Nouvelle
Vague, Treasures from the National Film
Archive, and The Fresh Selection – The
Promising Five.
2003
Source: Film Servis Festival Karlovy
Vary
4nd part of series in LIFE 4 / 2014
deutsch
40th year / 2005
242 feature films wherefrom 16 were
world premiers, 27 international premieres
and 7 European premiers were seen by
142,500 spectators. The Crystal Globe, the
Best Director Award and the Best Actress
Award were awarded to the Polish film,
“My Nikifor”. The section East of the West
became an official festival’s competitive
section. The following were the special
Dreams Presents Matthew Barney,
Visions of Seven – Youth through the
eyes of French Filmmakers, Focus on
British Film, Tribute to John Huston and
Midnight Screenings. Some of the guests
of the festival, during which 135,820
spectators saw 268 films, were: Andy
Garcia, Kim Ki-duk, Danny Trejo, Terry
Gilliam, Hugh Dancy, Timothy Hutton,
John Irvin and others.
9
Die Anwesenheit eines Filmstars
erregt in der Regel großes Aufsehen.
Dieses bringt in jedem Jahr – nicht nur
auf die Karlsbader Kolonnaden – das
weltbekannte Internationale Filmfestival.
Und das ist nicht verwunderlich! Außer
dem Filmwettbewerb bietet es auch ein
Treffen mit Schauspieler-Weltstars sowie
zahlreiche begleitende Unterhaltungsveranstaltungen. Aber ebenso wie andere Filmstars erlebte auch das Karlsbader
Filmfestival Zeiten, in denen es ihm nicht
gut ging. Wenn Sie wollen, können Sie
jetzt gemeinsam mit uns einen Blick in
seinen interessanten Lebenslauf werfen.
2004
36. Jahrgang / 2001
Innerhalb von 10 Tagen verfolgten
128 500 Zuschauer 282 Filme aus 52
Ländern. Den Kristallglobus erhielt der
französische Film Amélie aus Montmartre. Neben den traditionellen Sektionen
erfolgten auch einige thematische Sektionen und Retrospektiven – Der neue
koreanische Film, Ovation an Bigas Luna,
Weltpremiere der restaurierten Kopie der
Regisseur-Version des Films von Luchino
Visconti Rocco und seine Brüder usw.
Bei den Begleitveranstaltungen großen
Anklang fanden das Produzentenpaneel
sowie der Workshop von Ben Kingsley.
Teilnehmer des Festivals waren unter
anderen Artur Aristakisian, Bille August,
Jean-Marc Barr, Thora Birch, Buddhadeb
Dasgupta, John Herzfeld, John Irvin,
Scarlett Johansson, Ali Chamraev, Ben
Kingsley, Nastassja Kinski, Emir Kusturica,
Bigas Luna, Oleg Menschikow, Tsai MingLiang, Isabelle Nanty, Miranda Otto,
Joe Pantoliano, Norman Reedus, Ivan
Reitman, Julian Sands, Karen Schachnazarow, Ray Winstone, Sarah Wynter und
Terry Zwigoff.
37. Jahrgang / 2002
Den Kristallglobus erhielt nach sieben
Jahren ein tschechischer Film – Rok
ďábla (Jahr des Teufels) des Regisseurs
Petr Zelenka; den Jury-Sonderpreis der
Film Nirgends in Afrika, der danach mit
einem Oscar ausgezeichnet wurde als
bester ausländischer Film des Jahres
2002. Die insgesamt 534 Vorstellungen
von 292 Filmen besuchten 139 120 Zuschauer. Zu den Sondersektionen dieses
Jahrgangs gehörten: Erste europäische
Retrospektive der Filme von Kim Ki-duk,
15 Filme von Johan van der Keuken, 25
neue brasilianische Dokumente sowie
die Kollektion zeitgenössischer Filme aus
dem Gebiet von Maghreb. Erneut nach
Karlovy Vary kam Jean-Marc Barr – diesmal als Juryvorsitzender. Zu den internationalen Festivalgästen gehörten Michael
York, Brian Cox, Ate de Jong, Orla Brady,
Clea DuVall, Keira Knightley, Ben Chaplin,
Amos Gitai, Saffron Burrows, John Boorman, Kim Ki-duk u.a.
38. Jahrgang / 2003
Sieger des Wettbewerbs wurde der
italienische Film Das Fenster gegenüber
des Regisseurs Ferzan Özpetek. Die
Zuschauer-Akkreditationen wurden ersetzt durch den kartenförmigen Festival
Pass, den sich die Rekordanzahl von
7 010 Festivalbesuchern kaufte. Zu den
Sondersektionen des Programms gehörten die Retrospektiven zum einhundertjährigen Geburtstag des Regisseurs
Jasudžir Oza, Fokussiert auf den Film des
Baltikum, Golem-Trilogie von Amos Gitai,
Filme von Maurice Pialat, 2003: MusikOdyssee usw. Persönlich auf dem Festival
präsentierten ihre Filme z.B. Amos Gitai,
Joseph Strick, Ulrich Seidl, Morgan Freeman, Ferzan Özpetek, Björn Kjellman,
Cameron und Diana Douglas, Kim 
Reklama / Werbung / Classified / Peклaмa
DO YOU LIVE FOR GOLF?
DISCOUNT
-15 %
TRY OUT OUR CONVENIENT GOLF PACKAGE
ŽIJETE GOLFEM? Vyzkoušejte náš výhodný golfový balíček
LEBEN SIE MIT GOLF? Probieren Sie unser günstiges Golfpaket
ВЫ ЖИВЕТЕ ГОЛЬФОМ? Попробуйте наш выгодный пакет услуг для любителей игры в гольф
[CZ]
Nabídka obsahuje: 2 noci ubytování s bohatou snídaní ▪ 2x večeře ▪
2x golfová svačina ▪ welcome drink
▪ 2x green fee na některém z 18jamkových golfových hřišť v okolí ▪
1x golfový dárek ▪ parkování
zdarma: WIFI Free ▪ vstup do bazénu ▪ vířivky a sauny ▪ daně a poplatky
možnost: prodloužení pobytu za výhodných podmínek ▪ objednání
lázeňských a wellness procedur
s 10% slevou ▪ zajištění transferů
(rezervace minimálně 7 dní před
příjezdem)
Imperial Karlovy Vary Group
[ENG]
Offer includes: 2 nights accommodation incl. breakfast ▪ 2x Dinner ▪ 2x
Golf snack ▪ Welcome drink ▪ 2 green
fee charged at one of 18-hole golf
courses in the vicinity ▪ 1x Gift ▪
Parking
Free internet: WIFI Free ▪ Free entry
in pool ▪ whirlpool bath and sauna ▪
Incl. all Taxes and Fees
Optional: Stay extension for bargain
prices ▪ Ordering spa and wellness
procedures with 10% discount
optional ▪ Ordering transfers optional
(reservation at least 7 days prior to
arrival)
[D]
Angebot enthält: 2 Übernachtungen
mit reichhaltigem Frühstück ▪ 2x
Abendessen ▪ 2x Golf-Imbiss ▪ Welcome-Drink ▪ 2x Green Fee auf einem
der 18-Loch-Plätze in der Umgebung ▪
Geschenk ▪ Parkplatz
Gratis: WIFI Free ▪ Eintritt in Schwimmbad ▪ Whirlpool und Sauna ▪ Steuern
und Gebühren
Möglichkeit: Aufenthaltsverlängerung
zu günstigen Preisen ▪ 10% Rabatt bei
Kur- und Wellnessbehandlungen ▪
Transferservice
(Buchung spätestens 7 Tage vor Anreise)
[RU]
Предложение включает: 2x Размещение co завтраком ▪ 2x ужин ▪ 2x
голфовый полдник ▪ Приветственный
коктейль ▪ два green fee на одном из
18-лунковых полей для гольфа в
окрестностях ▪ Подарок ▪ Парковка
Бесплатнo: WIFI Free ▪ вход в бассейн
▪ вирпул и сауну ▪ Курортный сбор и
НДС
Возможность: продолжить проживание на льготные условия ▪ заказать курортные и велнесс процедуры с 10%
скидкой ▪ заказать трансферы
(бронировать можно не позднее чем
7 дней перед приездом)
from
1.
15. 10. – 14. 1
BOOK
ON-LINE!
Actual information on
Facebook, web pages or directly
to your contact address
Hotel Imperial
Phone: +420 353 203 113, Fax: +420 353 203 151
E-mail: [email protected]
www.spa-hotel-imperial.cz
Spa Resort Sanssouci
Phone: +420 353 207 113, Fax: +420 353 207 250
E-mail: [email protected]
www.spa-resort-sanssouci.cz
IMPERIALlife
10
■
Sharon Stone
Jeremy Davies
Liv Ullmann
Robert Redford
2005
Ki-duk, Udo Kier, Gus Van Sant, Kerry
Fox, Sylvie Testud, Scott Saunders, William Forsyth usw.
39. Jahrgang / 2004
Während dieses Festivals wurden 234
Filme für 123 749 Zuschauer präsentiert.
Den großen Preis erhielt der italienische
Film Solche Kinder (Certi bambini, Regie
Andrea und Antonio Frazzi). Neben den
traditionellen Sektionen wurden folgende Sektionen im Programm aufgenommen: Die zehn besten türkischen Filme,
Fokussiert auf den Katalanischen Film,
Ovation an John Cassavetes, Ovation an
Sergio Leone, 2004: Musik-Odyssee, Ein
Tanz für die Kamera, Ovation an Miroslav
Ondříček (Film Vlasy (Haare)) sowie
Ovation an Sergej Paradschanow. Hauptthema des Produzententreffens waren
die neuen Möglichkeiten des mittel- und
osteuropäischen Films nach dem Beitritt
zur Europäischen Union. Im Rahmen des
Projekts Kino ohne Barrieren erfolgte
eine kommentierte Projektion des Films
von Jan Hřebejk Horem pádem (Hals
über Kopf), das blinden und sehgestörten Zuschauern ein Filmerlebnis ermöglichte. Das Festival besuchten unter
anderen Jacqueline Bisset, Javier Cámara,
Xan Cassavetes, Seymour Cassel, John
Cleese, Ben Gazzara, John Irvin, Harvey
Keitel, Fele Martínez, Colm Meaney, Liev
Schreiber, István Szabó und Elijah Wood.
40. Jahrgang / 2005
242 Kinofilme, von denen 16 als Welt-,
27 als internationale und 7 als europäische Premiere aufgeführt wurden, sahen
142 500 Zuschauer. Den Kristallglobus
sowie den Preis für die beste Regie und
den Preis für die beste weibliche Schauspielerleistung erhielt der polnische Film
Mein Nikifor. Offizielle Wettbewerbssektion des Festivals wurde die Sektion
Nach Ost von West. Sondersektionen
dieses Jahrgangs waren: Ovation an Jiří
Krejčík, Ovation an Liv Ullmann, Ovation
an Robert Redford, Ovation an Kihachiro
Kawamoto, Natur und Landschaft in der
norwegischen Kinematografie, Fokussiert auf den kanadischen Film: Beginn
des dritten Millenniums, 2005: MusikOdyssee, Ovation an Sam Peckinpah
(1925–1984), Arbeit macht edel, Zweiter
Weltkrieg: 60 Jahre danach. Auf dem
Festival fehlten auch große Stars, wie
Robert Redford, Sharon Stone und Liv
Ullmann nicht, die, ebenso wie der tschechische Regisseur Jiří Krejčík, den Preis
für außerordentlichen künstlerischen Beitrag dem Weltfilm erhielten. Das Festival
besuchte auch Madeleine Albright.
41. Jahrgang / 2006
Den Kristallglobus sowie den Preis für
die beste weibliche Schauspielerleistung
erhielt der amerikanische Film Sherrybaby. Die besten Dokumentarfilme in
beiden Kategorien erhielten zum ersten
Mal mit der Auszeichnung auch 5000
USD. Die traditionellen Programmsektionen wurden ergänzt durch Retrospektiven, z.B. Sundance in Karlovy Vary,
Celluloid Dreams führte Matthew Barney
auf, Gesehen mit sieben – die Jugend mit
den Augen französischer Künstler, Fokussiert auf den britischen Film, Ovation an
John Huston sowie Mitternachtsfilme. Zu
den Gästen des Festivals, während dem
135 820 Zuschauer 268 Filme sahen, gehörten: Andy Garcia, Kim Ki-duk, Danny
Trejo, Terry Gilliam, Hugh Dancy, Timothy
Hutton, John Irvin und andere.
42. Jahrgang / 2007
Präsident der Hauptjury war der Chefredakteur des Magazins Variety Peter
Bart. Die Schauspieler Renée Zellweger
und Danny DeVito waren die größten
Stars dieses Festivals, auf dem ihre Filme
auch Hal Hartley, Tom DiCillo, Ellen Page,
Bruce McDonald und zahlreiche weitere
Künstler vorstellten. Der isländisch-deutsche Film Jar City gewann den Kristallglobus. Der tschechische Film Vratné lahve
(Pfandflaschen) gewann den Publikumspreis. 135 760 Zuschauer sahen während
нескольких тематических секций и ретроспектив – Новое корейское кино, в
честь Бигаса Луны, мировая премьера
реставрированной копии режиссерской версии фильма Лукино Висконти
«Рокко и его братья» и т. д. Из сопроводительных мероприятий большую
огласку получили «Панель продюсеров» и воркшоп Бена Кингсли. В
фестивале приняли участие, в частности, Артур Аристакисян, Билле Аугуст,
Жан-Марк Барр, Тора Берч, Буддхадев
Дасгупта, Джон Херцфелд, Джон Ирвин, Скарлетт Йоханссон, Али Хамраев,
Бен Кингсли, Настасья Кински, Эмир
Кустурица, Бигас Луна, Олег Меньшиков, Цай Минлян, Изабель Нанти, Миранда Отто, Джо Пантольяно, Норманн
Ридус, Айвен Райтман, Джулиан Сэндс,
Карен Шахназаров, Рэй Уинстон, Сара
Уайнтер и Терри Цвигофф.
37-й фестиваль / 2002
Семь лет спустя «Хрустальный глобус» завоевал чешский фильм – «Год
дьявола» режиссера Петра Зеленки,
специальную премию жюри получил
фильм «Нигде в Африке», который впоследствии был удостоен «Оскара» как
лучший фильм на иностранном языке
2002 года. 534 показа 292 фильмов
www.imperial-group.cz
www.spa-hotel-imperial.cz
www.spa-resort-sanssouci.cz
против» режиссера Ферзана Озпетека.
Зрительскую аккредитацию заменила
карта Festival Pass, которую приобрело
рекордных 7010 посетителей фестиваля. Специальные секции программы:
ретроспективные показы по случаю
100-летия со дня рождения режиссера
Ясудзиро Одзу, В фокусе прибалтийское кино, големовская трилогия
Амоса Гитая, фильми Мориса Пиала,
2003: Музыкальная одиссея и т. д. Свои
фильмы на фестивале лично представили, напр. Амос Гитай, Джозеф
Стрик, Ульрих Зайдль, Морган Фриман,
Ферзан Озпетек, Бьерн Чьелльман,
Кэмерон и Диана Дугласы, Ким Ки Дук,
Удо Кир, Гас Ван Сент, Керри Фокс,
Сильви Тестю, Скотт Саундерс, Билл
Форсайт и др.
39-й фестиваль / 2004
На протяжении этого фестиваля
было показано 234 фильма для 123 749
Жаклин Биссет, Хавьер Камара, Ксан
Кассаветис, Сеймур Кэссел, Джон Клиз,
Бен Газзара, Джон Ирвин, Харви Кейтель, Феле Мартинес, Колм Мини, Лив
Шрайбер, Иштван Сабо, Элайджа Вуд.
40-й фестиваль / 2005
242 полнометражных фильма, 16
из которых были представлены в
мировой , 27 в международной и 7 в
европейской премьере, посмотрели
142 500 зрителей. «Хрустальный глобус», премии за режиссуру и лучшую
женскую роль достались польскому
фильму «Мой Никифор». Официальной конкурсной секцией фестиваля
стала секция «На восток от Запада».
Специальными секциями этого фестиваля были: в честь Йиржи Крейчика,
в честь Лив Ульман, в честь Роберта
Редфорда, в честь Кихачиро Кавамото, Природа и земля в норвежском
кинематографе, В фокусе канадский
фильм: Начало третьего миллениума,
2005: Музыкальная одиссея, В честь
Сэма Пекинпа (1925–1984), Труд облагораживает, Вторая мировая война:
60 лет спустя. Фестиваль не обошелся
без крупных звезд, таких как Роберт
Редфорд, Шэрон Стоун, Лив Ульман,
которые вместе с чешским режиссером Йиржи Крейчиком удостоились
премии за выдающийся вклад в мировой кинематограф. Фестиваль также
посетила Мадлен Олбрайт.
41-й фестиваль / 2006
«Хрустального глобуса» и премии
за лучшую женскую роль удостоился
■
Andy Garcia
Hugh Dancy
Danny Trejo
Leo Gregory & Saffron Burrows
Till Passow
2006
dieses Jahrgangs insgesamt 250 Filme.
Vorgestellt wurde die neue Programmsektion Offene Augen, die Bestandteil
des Festivalhauptprogramms wurde. Unter den Ovationen, Themenvorführungen
und Retrospektiven wurden aufgeführt:
Ovation an Břetislav Pojar, Ovation an
William Wyler, Neues Hollywood, Neue
Generation des italienischen Filmes,
Shochiku Nouvelle Vague, Schätze aus
dem Nationalen Filmarchiv sowie Fresh
Selection – Fünf Filmhoffnungen.
Quelle: Film Servis Festival Karlovy
Vary
Den 4. Teil der Serie finden Sie in
LIFE 4 / 2014
по-русски
Присутствие кинозвезд обычно
вызывает большой ажиотаж с среди
общественности. Каждый год его
приносит не только на карловарские
колоннады всемирно известный
международный кинофестиваль. И неудивительно! В дополнение к конкурсному показу фильмов, предложений
и встреч с мировыми кинозвездами
предлагается вниманию зрителя и
серия различных развлекательных
программ. Но также как и кинозвезды,
фестиваль в Карловых Варах прошел
периодом, когда тоже не все удавалось. Если хотите, можете с нами заглянуть в его интересную биографию.
36-й фестиваль / 2001
За десять дней 128 500 зрителей
увидели 282 фильма из 52 стран.
«Хрустального глобуса» удостоился французский фильм «Амелия с
Монмартра». Помимо традиционных
секций состоялись показы в рамках
посетили 139 120 зрителей. Специальные секции этого фестиваля: первая
европейская ретроспектива фильмов
Ким Ки Дука, 15 фильмов Йохана ван
дер Кекена, 25 новых бразильских
документальных фильмов и подборка современных фильмов из стран
Магриба. Карловы Вары снова посетил
Жан-Марк Барр, на этот раз в качестве
председателя жюри. В числе зарубежных гостей фестиваль посетили Майкл
Йорк, Брайан Кокс, Ате де Йонг, Орла
Брэйди, Клеа ДюВалл, Кира Найтли, Бен
Чаплин, Амос Гитай, Саффрон Берроуз,
Джон Бурмен, Ким Ки Дук и другие.
38-й фестиваль / 2003
Победителем конкурсной программы стал итальянский фильм «Окно на-
зрителей. Большой приз получил
итальянский фильм «Такие дети» (Certi
bambini, режиссеры Андреа и Антонио
Фрацци). Кроме традиционных секций
в программу были включены секции:
Десять лучших турецких фильмов, В
фокусе каталонский фильм, в честь
Мирослава Ондржичека (фильм «Волосы») и в честь Сергея Параджанова.
Главной темой встречи продюсеров
были новые возможности центрально
и восточноевропейского кино после
вступления в Европейский Союз. В
рамках проекта «Кино без барьеров»
состоялся комментируемый показ
фильма Яна Гржебейка «Сломя голову»,
рассчитанный на незрячих и слабовидящих зрителей. Фестиваль почтили
своим присутствием, в частности,
американский фильм «Малышка Шерри». Лучшие документальные фильмы
в обеих категориях впервые помимо
награды были подкреплены денежным призом 5000 USD. Традиционные
секции программы были дополнены
ретроспективами, напр. Sundance
в Карловых Варах, Celluloid Dreams
представляет Мэттью Барни, Взглядом
семи – молодость глазами французских творцов, В фокусе британский
фильм, в честь Джона Хьюстона и
Полуночные фильмы. В числе гостей
фестиваля, на протяжении которого
135 820 зрителей увидели 268 фильмов, посетили: Энди Гарсия, Ким Ки
Дук, Дэнни Трехо, Терри Гиллиам, Хью
Дэнси, Тимоти Хаттон и другие.
42-й фестиваль / 2007
Президентом главного жюри стал
главный редактор журнала Variety
Питер Барт. Актеры Рене Зеллвегер
и Дэнни ДеВито были крупнейшими
гостями этого фестиваля, на котором
свои фильмы представили Хэл Хартли,
Том ДиЧилло, Эллен Пейдж, Брюс
МакДональд и ряд других кинематографистов. Исландско-немецкий
фильм «Трясина» завоевал «Хрустальный глобус». Чешский фильм «Пустая
тара» получил приз зрительских симпатий. 135 760 зрителей на этом фестивале просмотрели 250 фильмов. Была
представлена новая программная
■
Danny DeVito
Jan Svěrák & Zdeněk Svěrák
Renee Zellweger
Jake Paltrow
2007
секция «Открытые глаза», включенная
в основную программу фестиваля. В
числе памятных, тематических показов
и ретроспектив были представлены:
в честь Бржетислава Пояра, в честь
Уильяма Уайлера, Новый Голливуд,
Новое поколение итальянского кино,
Shochiku Nouvelle Vague, Материалы
из Национального киноархива и Fresh
Selection – Пять надежд кинематографа.

Источник: Film Servis Festival Karlovy
Vary
Четвертую часть сериала найдете
в журнале LIFE 4 / 2014
SPA RESORT SANSSOUCI
U Imperiálu 198/11, Karlovy Vary
Phone: +420 353 207 113, fax: +420 353 207 250
e-mail: [email protected]
www.spa-resort-sanssouci.cz
Spa Resort Sanssouci
Gardens Of Health
Phone: +420 353 207 113, Fax: +420 353 207 250, e-mail: [email protected], U Imperiálu 198/11, Karlovy Vary, www.spa-resort-sanssouci.cz
Nejlepší čeští skláři
Die besten tschechischen Glasdesigner
The best Czech glass makers
Самые лучшие чешские стеклоделы
[CZ] Stylová kavárna
s bohatým sortimentem
nápojů, barem a tanečním
parketem ■ aktuální program
k nahlédnutí přímo v kavárně, na
recepci, u concierge nebo na
našich webových stránkách
[ENG] A stylish café with
a dance floor and a bar as well
as a wide selection of drinks ■
current programme available
directly at the café, hotel reception,
hotel concierge or our websites
[D] Stilvolles Café mit Tanzparkett und Bar mit reichhaltigem
Getränkesortiment ■ aktuelles
Programm zur Einsicht direkt im
Café, an der Rezeption, beim Concierge oder auf unseren Webseiten
[RU] Уютное кaфe c тaнцeвaльнoй площaдкoй и бapoм
c широким accopтимeнтом
нaпитков ■ актуальная программа к диспозиции в кафе, на
рецепции у консьержа или на
наших интернетовых страницах
open daily from 9.00 until 24.00 ■ Phone: +420 353 207 320
Spa Resort Sanssouci
[CZ] Podrobné informace
a aktuální program výstav
Vám poskytnou pracovníci
concierge
[D] Detaillierte Informationen
und das aktuelle Programm der
Ausstellungen erhalten Sie bei
den Concierge-Mitarbeitern
[ENG] Detailed information
and current exhibition
programme available at the
hotel concierge
[RU] Подробную информацию о актуальных выставках
Вам предоствавит консьержслужба
Phone: +420 353 207 107
Villa Mercedes
at Spa Resort Sanssouci
FREE
MINESTGS
SWHIM
O T EL G U
FOR
open daily
MO-FR 7.00-8.00 and 15.00-21.30 SA-SU 10.00-21.30
Phone: +420 353 207 540
WORLD TRAVEL AWARDS
CZECH REPUBLIC´S LEADING SPA RESORT
SPA RESORT SANSSOUCI
Spa Resort Sanssouci získal již třikrát ocenění Czech Republic`s Leading Spa Resort ■ Spa Resort Sanssouci has obtained Czech Republic`s
Leading Spa Resort Award for the third time ■ Das Spa Resort Sanssouci erhielt zum dritten Mal die Auszeichnung Czech Republic`s
Leading Spa Resort ■ «Spa Resort Sanssouci» был удостоен премии «Czech Republic`s Leading Spa Resort» в третий раз
IMPERIALlife
12
www.imperial-group.cz
www.spa-hotel-imperial.cz
www.spa-resort-sanssouci.cz
interview
VŽDYCKY JSEM
MILOVALA CESTOVÁNÍ
I HAVE ALWAYS LOVED TRAVELLING
REISEN HABE ICH IMMER GELIEBT
Я ВСЕГДА ЛЮБИЛА ПУТЕШЕСТВОВАТЬ
Zveme vás na malé posezení s paní
Martinou Brejchovou, průvodkyní cestovní kanceláře Pentalog Tour. Možná, že
už vás provázela nebo bude provázet
na některém z výletů organizovaných pro
hosty společnosti Imperial Karlovy Vary.
Každopádně vám na cestách za po-
máme ještě uhýbat z cesty? Suše jsem jí
odpověděla, že náš pan prezident. A celý
zájezd se rozesmál nevěřícímu výrazu té
paní. Chápala jsem ji. V Rusku jsem zažila,
že průjezd prezidentské limuzíny automaticky zastaví veškerý provoz a vylidní
okolí.
Na jaká cestovatelská úskalí byste
potenciální klienty upozornila?
Jde o různé, někdy nepředvídatelné
momenty. Například i lehký úraz klienta
zdrží celou skupinu, zvláště dlouho pak
v případě, když nechápe, proč s sebou
vozit s pasem i pojištění, a uvědomí si to
teprve při problémech. Já se jako průvodkyně mohu klientů jen zeptat, jestli mají
vše sebou, ale kontrolovat už je nemůžu.
Co ale může skutečně zkazit potěšení
klienta z poznávání toho kterého místa,
a přitom to nejde nijak ovlivnit, je počasí,
na kterém záleží více než na mnohých
dalších momentech cestování.
znáním přejeme hodně štěstí a nových
zážitků!
Za jakých okolností jste se stala průvodkyní Pentalog Tour a jak vás tato
práce naplňuje? Byl to váš dětský sen?
Vždycky jsem milovala cestování,
a i když to nebyl můj dětský sen, letos
je to už 19 let, co jsem se stala průvodkyní. Tahle práce se mi začala zdát jako
realizace mých představ až ve věku, kdy
už máme studia obvykle dávno za sebou.
Nechtěla jsem pobývat v práci mezi čtyřmi stěnami a tak jsem absolvovala kurz
průvodce a získala licenci. V té době se
na mně obrátila známá, která pracovala
pro Pentalog Tour, jestli bych za ni nevzala jednu akci v Karlových Varech a okolí.
Klienti i zadavatel byli se mnou spokojeni
a byla mi nabídnuta občasná spolupráce.
Ta se vyvinula v pravidelnou práci, která
mě dodnes velmi baví, protože při ní cestuji, jsem s lidmi, poznávám nová místa
a stále se něčemu zajímavému učím.
Kterými cizími jazyky hovoříte, jakým
nejraději?
Nejlépe a nejraději hovořím rusky.
Rusky provázím klienty v České republice
a s velkým potěšením jim představuji
naše historické památky.
Které země nebo místa jste si nejvíce
oblíbila, kam se ráda vracíte ať už pracovně nebo soukromě?
Nejraději mám naši zemi, koneckonců, má se čím chlubit. Citově blízké je
mi také Rakousko. Velmi ráda provázím
české klienty třeba v Chorvatsku, Arménii
a Gruzii, kam se také s chutí vracím a objevuji zajímavá místa. A soukromě? Miluji
Řecko. Je jedním z mála míst, kde bych
asi dokázala žít.
Můžete se s námi podělit o své zážitky s klienty?
Jednou, když jsem byla s ruskými klienty na druhém náměstí Pražského hradu,
kde poslouchali můj výklad a fotografovali, projíždělo kolem auto a blikalo, aby
mu pobíhající turisté uhnuli z cesty. Jedna
paní se rozzlobila a volala: Kdo si tady
u vás jezdí po královském paláci? To mu
Jaká místa v Česku a Německu nám
doporučujete určitě navštívit?
Naši klienti jsou obvykle lázeňskými
hosty a mají povinnosti spojené s léčením.
Těm doporučuji spíše krátké, odpolední
zájezdy spojené s návštěvou historické
zajímavosti a kulinářským potěšením.
Například zámek Chýše, kde mohou
ochutnat skvělé pivo, nebo prohlídku gotického hradu Loket, kde zažijí podobnou
pohodu. Když je volno a nejsou procedury, pak je jasnou prioritou Praha, jedno
z nejkrásnějších měst Evropy, a pak také
Jižní Čechy se svými přírodními i kulturními památkami. A u sousedů? V Německu
jsou to velmi pěkná a úpravná města
a městečka, některá již notoricky známá,
jako Bamberg, Norimberk, Regensburg
a Mnichov, nebo i méně známý Rothenburg. Také Sasko, kde všichni znáte Drážďany, ale ještě jste třeba neviděli kouzelný
hrad Wartburg. Je toho opravdu mnoho,
co stojí za návštěvu, třeba v sousedním
Rakousku Vídeň a Salzburg, místa spojená
s geniálním Mozartem.
how does this job fulfill you? Was it
your childhood dream?
I have always loved travelling, and
even though it was not my childhood
dream this year it will already be 19 years
since I have become a guide. This work
started to feel like a realization of my
visions only at the age when we typically
are past our student years. I did not
want to work amongst four walls and so
I took a guide course and acquired the
license. At that time, a friend who worked
for Pentalog Tour asked me if I could fill
in for her at one event in Karlovy Vary
and its surroundings. The clients and
the employer were very happy with me
and offered occasional cooperation. This
turned into a regular work which I deeply
enjoy because I can travel, spend time
with people, see new places and continue
to learn new interesting things.
What foreign languages do you
speak and which are your favorite?
I speak and I enjoy Russian the most.
I guide clients in the Russian language in
the Czech Republic and I introduce them,
with great pleasure, to our historical
monuments.
Which countries or places are you favorite, where do you like coming back
to either for work or privately?
I love our country the most – after all
it has so much to be proud of! I am also
very sentimental about Austria. I like to
guide Czech clients, for example in Croatia, Armenia or Georgia; I love to come
back here and discover new interesting
places. And privately? I love Greece. It
is one of very few places where I could
probably live.
What traveler’s pitfalls would you
alert any potential clients of?
Various, sometimes unexpected
moments. For example, even a very light
injury of a client will hold back the entire
group, especially in case the injured does
not understand why he needs to bring
his passport also his insurance card,
and only realizes this when the trouble
happens. Me, as a guide, I can only ask
the clients if they have on them all they
are supposed to – I cannot check them.
But what can really ruin any pleasure of
a client from seeing new places and cannot be controlled anyhow is weather; it is
more important than any other moments
in the travelling.
What places in the Czech Republic
and in Germany would you recommend to visit?
Our clients are typically spa guests
and they have duties related to their
treatment. That is why we recommend
rather short, afternoon trips visiting a historical monument or with some culinary
pleasure. For example the Chýše Chateau
where they can taste an excellent beer,
or a visit of the gothic castle Loket where
they can experience a similar pleasure.
When they are free and do not have
any procedures scheduled, the number
one priority is Prague, one of the most
beautiful cities in Europe, and then also
South Bohemia with its nature and cultural monuments. And by our neighbors?
Germany offers very nice and neat towns
and cities, some of them notoriously
known such as Bamberg, Nuremberg,
Regensburg and Munich, or a little less
known Rothenburg. Also Saxony, with its
famous Dresden, and maybe you have
english
You are invited to a small sit down with
Mrs. Martina Brejchová, the guide of the
Travel Agency Pentalog Tour. Maybe she
has already accompanied you, or will
accompany you on some trips organized
for the guests of Imperial Karlovy Vary. In
anyway, we wish you luck and great new
experience on your travels!
What circumstances led you to
become a guide of Pentalog Tour and
Thank you for the interview and we
wish for you to continue to enjoy the
work as a guide as much as you have
so far.
deutsch
Wir laden Sie ein auf eine kleine Gesprächsrunde mit Frau Martina Brejchová, Reiseleiterin des Reisebüros Pentalog
Tour. Vielleicht waren Sie schon einmal
mit ihr unterwegs oder sie wird einen der
für die Gäste der Gesellschaft Imperial
Karlovy Vary organisierten Ausflüge
leiten. Auf jeden Fall wünschen wir Ihnen
auf den Erkundungsreisen viel Glück und
neue Erlebnisse!
Unter welchen Umständen sind
Sie Reiseleiterin bei Pentalog Tour
geworden und was bringt Ihnen diese
Arbeit? War es Ihr Kindertraum?
Ich war immer gern auf Reisen. Auch
wenn es nicht mein Kindertraum gewesen
ist, ist es in diesem Jahr bereits 19 Jahre
her, als ich begonnen habe, als Reiseleiterin zu arbeiten. Erst im Laufe der Jahre
wurde mir bewusst, dass diese Arbeit
die Realisierung meiner Vorstellungen
ist – nachdem das Studium in der Regel
schon weit hinter uns ist. Ich wollte meine
Arbeitszeit nicht zwischen vier Wänden
verbringen und habe deshalb einen
Reiseleiter-Kurs besucht und die Lizenz
dazu erhalten. Damals wandte sich eine
Bekannte, die für Pentalog Tour arbeitete,
an mich mit der Bitte, eine Reisegruppe
für Karlsbad und Umgebung zu übernehmen. Kunden und Auftraggeber waren
zufrieden und so wurde mir eine gelegentliche Zusammenarbeit angeboten.
Diese entwickelte sich zu einem regelmäßigen Engagement, das mir bis heute
Spaß macht – ich bin auf Reisen, habe
Menschen um mich, lerne neue Ortekennen und ständig etwas Interessantes.
Welche Fremdsprachen sprechen Sie
und welche am liebsten?
Am besten und liebsten spreche ich
russisch. In russischer Sprache begleite
ich Klienten durch Tschechien und mit
großer Freude stelle ich ihnen unsere
historischen Sehenswürdigkeiten vor.
Welche Länder oder Orte finden Sie
am schönsten, wohin kehren Sie gerne
zurück, ganz gleich ob beruflich oder
privat?
Am liebsten habe ich unser Land – gibt
es hier doch sehr viel zu zeigen. Gefühls■
Rothenburg ob der Tauber
Malebné středověké městečko
v Bavorsku
The picturesque medieval town in
Bavaria
Malerische mittelalterliche
Kleinstadt in Bayern.
Jaké mají klienti Pentalog Tour oproti
konkurenci výhody?
Především v tom, že všichni průvodci
spolupracující s Pentalog Tour mají odpovídající vzdělání, které si stále rozšiřují,
a k lidem se chovají velmi empaticky.
To platí také o profesionálních řidičích,
kteří vozí klienty na perfektně připravené
výlety po malých skupinách v menších autobusech, což je pro ně daleko
příjemnější a výhodnější. Další plus je,
že v ceně našich zájezdů je započteno
veškeré vstupné a většinou i občerstvení,
takže se zbytečně neztrácí čas vyhrazený
k poznávání.
Děkujeme Vám za rozhovor a přejeme, ať Vás práce průvodkyně baví dál
jako doposud.
pleasurable and convenient. Another plus is that the price of our trips
includes admission and refreshments so
you are not wasting the time reserved
for learning.
Живописный средневековый
городок в Баварии.
mäßig nahe steht mir auch Österreich.
Sehr gerne begleite ich tschechische
Klienten in Kroatien, Armenien und Georgien, wohin ich auch gerne zurückkehre
und interessante Orte entdecke. Und
privat? Ich liebe Griechenland – eines der
wenigen Länder, in denen ich mir vorstellen könnte zu leben.
Can you share with us your experience with clients?
Once, when I was with clients at the
second courtyard of the Prague castle
where they were listening to my commentary and took pictures, a car drove
by and was blinking at them to get the
tourists out of the way. One lady got
upset and yelled: “Who is driving around
in your royal palace? And we should be
getting out of your way?”. I informed
her it was our president. The entire
group was laughing at her expression
of disbelief. I understood her. In Russia,
I have experienced that the passage of
President’s limousine stops all the traffic
and removes everybody from the area.
never seen its really picturesque castle,
Wartburg. There is really a lot to see and
worth the visit, for example Vienna and
Salzburg in Austria, both with a string
connection to the genius Mozart.
What advantages have the Pentalog
Tour’s clients compared to competition?
The main one is that all the guides
working with Pentalog Tour have the
appropriate education that they keep
expanding, and are very empathic
to the clients. This also goes for the
professional drivers who bring people to
perfectly prepared trips in small groups
in small busses, which is much more
Können Sie uns ein paar Erlebnisse
mit Ihren Klienten erzählen?
Einmal, als ich mit russischen Klienten
auf dem zweiten Platz der Prager Burg
war, und diese meinen Ausführungen
zuhörten und fotografierten, fuhr ein
Auto an uns vorbei und blinkte, um die
umhergehenden Touristen aufzufordern,
den Weg frei zu machen. Eine Dame war
sehr verärgert und rief: Wer fährt denn
hier im Königspalast herum? Und dem
sollen wir noch aus dem Weg gehen?
Ich antwortete nur trocken darauf: Unser
Präsident. Die gesamte Reisegruppe
begann zu lachen über den fassungslosen Gesichtsausdruck dieser Frau.
Ich konnte sie verstehen. In Russland
habe ich erlebt, dass die Durchfahrt der
IMPERIALlife
■
Praha, Staroměstské náměstí
Prague - Old Town Square
Prag, Altstädter Ring
Прага, Старогородская площадь.
und gepflegten Städte und Städtchen,
einige bereits notorisch bekannt, wie z.B.
Bamberg, Nürnberg, Regensburg und
München, oder das weniger bekannte
Rothenburg. Auch Sachsen mit der wohl
allen bekannten Stadt Dresden… Aber
die bezaubernde Wartburg zum Beispiel
haben Sie noch nicht gesehen. Es gibt
wirklich sehr viel, was einen Besuch wert
ist, so wie zum Beispiel im benachbarten
Österreich die Städte Wien und Salzburg
– Orte, die mit dem genialen Mozart
verbunden sind.
Limousine des Präsidenten automatisch
den gesamten Betrieb aufhielt und die
Umgebung menschenlos machte.
Auf welche Reiseprobleme würden
Sie potentielle Kunden hinweisen?
Es geht um verschiedene, manchmal
unvorhersehbare Momente. Auch ein
kleiner Unfall, zum Beispiel, kann die
ganze Reisegruppe aufhalten, und das
ganz schön lange dann, wenn er nicht
begreift, warum er außer dem Reisepass
auch die Krankenversicherungskarte
mitnehmen soll, und sich dessen erst bei
einem entstandenen Problem bewusst
wird. Ich als Reiseleiterin kann meine
Klienten nur fragen, ob sie alles bei
sich haben, aber kontrollieren kann ich
sie nicht. Was jedoch die Freude der
Klienten wirklich verderben kann - und
dabei können wir darauf keinerlei Einfluss
nehmen – ist das Wetter, das wichtiger
ist als viele andere Momente des Reisens.
Welche Orte in Tschechien und
Deutschland empfehlen Sie uns, ganz
sicher zu besuchen?
Unsere Gäste sind in der Regel Kurgäste, die Pflichten mit der Absolvierung
der Kurorttherapie haben. Diesen empfehle ich eher kurze Reisen – ein Ausflug
am Nachmittag, verbunden mit dem
Besuch historischer Sehenswürdigkeiten
und einem kulinarischen Erlebnis. Zum
Beispiel das Schloss Chýše, wo sie perfektes Bier verkosten können, oder die
Besichtigung der gotischen Burg Loket,
wo sie ähnlichen Komfort erleben. Wenn
sie frei haben und es keine Behandlungen gibt, dann ist eindeutig Prag eine
klare Priorität, eine der schönsten Städte
Europas. Und dann natürlich Südböhmen mit seinen Natur- und Kulturgedenkstätten. Und bei den Nachbarn? In
Deutschland sind das die sehr schönen
Welche Vorteile haben die Klienten
von Pentalog Tour gegenüber der
Konkurrenz?
Vor allem darin, dass alle Reiseleiter,
die mit Pentalog Tour zusammenarbeiten, eine entsprechende Ausbildung
haben, diese ständig erweitern, und sich
den Menschen gegenüber empathisch
verhalten. Dies gilt auch für die professionellen Fahrer, die die Gäste zu perfekt
organisierten Ausflügen fahren, in kleinen
Gruppen und in kleineren Bussen, was für
diese wesentlich angenehmer und vorteilhafter ist. Ein weiteres Plus ist, dass im
Preis unserer Ausflüge sämtliche Eintritte
enthalten sind und meist auch ein Imbiss,
so dass keine sinnlose Zeit verloren geht,
die der Erkundung dienen soll.
Wir bedanken uns für das Gespräch
und wünschen Ihnen, dass Ihnen Ihre
Arbeit als Reiseleiter auch weiterhin
viel Freude bereiten möge.
по-русски
Приглашаем вас на небольшие
посиделки с госпожой Мартиной
Брейховой, гидом туристической
фирмы «Pentalog Tour». Возможно, она
Bас сопровождала или будет сопровождать в какой-нибудь из экскурсий,
организованных для гостей компании
«Imperial Karlovy Vary». В любом случае
желаем Bам на пути познания мира
удачи и новых впечатлений!
При каких обстоятельствах Bы
стали гидом «Pentalog Tour» и что
Bам дает эта работа? Вы с детства об
этом мечтали?
Я всегда любила путешествовать, и
хотя это не было моей детской мечтой,
в этом году исполняется 19 лет с тех
пор, как я стала гидом. Эта работа
начала мне казаться воплощением
моих стремлений в том возрасте,
когда человек обычно давно получил
образование. Я не хотела работать в
четырех стенах, окончила курсы гида
и получила лицензию. В то время
ко мне обратилась одна знакомая,
которая работала на «Pentalog Tour»,
с просьбой заменить ее на одном
мероприятии в Карловых Варах и в
окрестностях. Клиенты и заказчик
остались мною довольны, и мне
предложили периодическое сотрудничество. Оно переросло в постоянную
работу, которая мне до сих пор очень
нравится, поскольку дает мне возможность путешествовать, знакомиться с
новыми людьми и местами, и постоянно учиться чему-то интересному.
Какими иностранными языками
вы владеете, на каких из них Bам
больше всего нравится общаться?
Лучше и охотнее всего я говорю
по-русски. Я сопровождаю российских
клиентов в Чешской Республике и с
большим удовольствием знакомлю
их с памятниками нашей истории и
культуры.
Какие страны и места Bас покорили, куда Bы любите возвращаться
по роду деятельности или в частном
порядке?
Больше всего я люблю нашу страну,
в конце концов, нам есть чем похвастаться. Также мое сердце лежит к
Австрии. С большим удовольствием
я сопровождаю чешских клиентов
в Хорватии, Армении и Грузии, куда
охотно возвращаюсь и открываю интересные места. А частным образом? Я
люблю Грецию. Это одно из немногих
мест, где я смогла бы жить.
Можете поделиться с нами своими воспоминаниями о работе с
клиентами?
Однажды я сопровождала группу
русских туристов, мы находились на
второй площади Пражского града,
люди слушали мой рассказ, фотографировали, и в это время мимо нас
проезжала машина с мигающими
фарами, требуя от туристов освободить проезд. Одну женщину это
рассердило, и она на повышенном
тоне спросила: «Кто здесь у вас ездит
по королевскому дворцу? И мы еще
должны уступать ему дорогу?». Я
сухо ответила, что это наш президент.
Всю группу рассмешило недоверие
на лице этой женщины. Я ее понимаю. В России мне пришлось стать
свидетелем того, как автоматически
перекрывается движение и пустеют
окрестности на пути президентского
лимузина.
13
О каких опастностях, связанных с
путешествиями, вы бы хотели предупредить потенциальных клиентов?
Возникают разные, иногда непредвиденные ситуации. Например,
даже легкая травма клиента задерживает всю группу, особенно если
клиент не понимает, зачем вместе с
паспортом брать с собой страховой
полис, и осознает это только когда
возникнут проблемы. Я как гид могу
только спросить у клиентов, ничего
ли они не забыли, но проверять их я
не могу. Но что может действительно
испортить впечатления клиента от
того или иного места, и с чем ничего
нельзя поделать, это погода, которая важнее многих других аспектов
путешествий.
Какие места в Чехии и Германии
вы советуете посетить?
Основную массу наших клиентов
составляют курортники, у которых есть обязанности, связанные с
лечением. Им я рекомендую скорее
короткие, послеполуденные экскурсии, связанные с посещением
исторической достопримечательности и кулинарными удовольствиями.
Например, замок Хише, где можно
выпить отличного пива, или осмотр
исторической крепости Локет, пред-
■
Zámecká věž v Českém Krumlově
Český Krumlov – Castle Tower
Schlossturm in Český Krumlov
Замковая башня в Чешском Крумлове.
лагающий подобные удовольствия.
Если есть время и не надо принимать
процедуры, безусловным приорите-
том является Прага, один из самых
красивых городов Европы, а также
Южная Чехия с ее памятниками
природы и культуры. А у соседей? В
Германии есть очень красивые и ухоженные города и городки, некоторые
из них широко известны, например,
Бамберг, Нюрнберг, Регенсбург и
Мюнхен, или не такой известный
Ротенбург. Также Саксонию со знаменитым Дрезденом, но возможно
Bы еще не видели волшебный замок
Вартбург. Есть много мест, заслуживающих посещения, например связанные с гениальным Моцартом Вена и
Зальцбург в соседней Австрии.
Какие преимущества обеспечивает клиентам «Pentalog Tour» в
сравнении с конкурентами?
Прежде всего, то, что все сотрудничающие с «Pentalog Tour» гиды
имеют соответствующее образование, и постоянно повышают свою
квалификацию, а к людям относятся
с большой эмпатией. Это касается и
профессиональных водителей, которые возят клиентов на превосходно
подготовленные экскурсии небольшими группами в небольших автобусах, что для них намного приятнее
и выгоднее. Следующим плюсом
является то, что в стоимость наших
экскурсий включены все билеты и
как правило, еда, так что не нужно
впустую терять время, отведенное
для знакомства с достопримечательностями.
Спасибо за интервью и желаем,
чтобы работа экскурсоводом и в
будущем доставляла Вам удовольствие. 
Jste spokojeni s našimi službami?
Záleží nám na spokojenosti každého našeho hosta. Pokud během Vašeho pobytu nastane okamžik,
kdy nebudete plně spokojeni, dejte nám to vědět. Naši zaměstnanci jsou zde pro Vás a Vaše informace nám pomohou ještě více zkvalitnit naše služby. Chceme, aby každý náš host odjížděl s úsměvem.
Are you satisfied with our services?
Every guest’s satisfaction is our priority. If there is something which doesn´t make you fully satisfied,
please, let us know. Our employees are always here for you and your feedback will help us to further
improve the quality of our services. We want to see every guest leaving our hotel with a smile on his
face.
Sind Sie mit unseren Leistungen zufrieden?
Die Zufriedenheit aller unserer Gäste liegt uns am Herzen. Sollten Sie während Ihres Aufenthalts
einmal nicht voll zufrieden sein, lassen Sie es uns wissen. Unsere Mitarbeiter sind für Sie da, und Ihre
Informationen können uns helfen, unsere Leistungen noch weiter zu verbessern. Wir möchten, dass
jeder unserer Gäste mit einem Lächeln abreist.
Вы довольны качеством наших услуг?
Для нас важно, чтобы Вы остались довольными нашими услугами. Если у Вас есть замечания
или предложения, сообщите нам об этом во время Вашего пребывания. Наши сотрудники
в Вашем распоряжении. Ваши замечания помогут нам улучшить качество наших услуг. Нам
хотелось бы, чтобы наши гости уезжали с улыбкой на лице.
Imperial Karlovy Vary Group
14
IMPERIALlife
www.imperial-group.cz
www.spa-hotel-imperial.cz
www.spa-resort-sanssouci.cz
view
JAKUB BERDYCH
& QUBUS STUDIO
SUNGALLERY
SPA RESORT SANSSOUCI / BLUE HOUSE
JARNÍ 1, KARLOVY VARY
Children’s
Corner
DĚTSKÝ KOUTEK
KINDERECKE
ДЕТСКИЙ УГОЛОК
U nás si mají děti hostů Hotelu Imperial a Spa Resortu
Sanssouci kde hrát… Dětský koutek pro děti od 3 do 15 let ☺ otevřeno
denně 9.00–21.00 ☺ pobyt dětí s rodiči zdarma ☺ dítě bez rodičů
s kvalifikovaným dozorem 300 Kč za hodinu ☺ herna s hračkami ☺ TV & DVD
☺ PC hry ☺ stolní fotbal ☺ společenské hry ☺ malování obrázků ☺ službu
babysitting zajišťujeme na objednávku u specializované agentury ☺
informace a objednávky: concierge +420 353 207 313, +420 353 207 107
This is the place where children of guests of Hotel Imperial
and Spa Resort Sanssouci can play… Children’s Corner for children
aged 3 to 15 years ☺ open daily from 9:00 a.m. to 9:00 p.m. ☺ stay of
children together with parents free of charge☺ child without parents with
a qualified childminder CZK 300 Kč per hour☺playroom with toys ☺ TV &
DVD ☺ PC games ☺ table soccer ☺ party games ☺ picture drawing
☺Babysitting service upon order at a specialized agency☺ information and
orders: concierge +420 353 207 313, +420 353 207 107
Bei uns haben die Kinder der Gäste des Hotels Imperial
sowie Spa Resorts Sanssouci ihren Platz zum Spielen…
Kinderecke für Kinder von 3 bis 15 Jahren ☺ geöffnet täglich 9.00–21.00 ☺
Aufenthalt von Kindern mit Eltern kostenlos ☺ Kind ohne Eltern mit
qualifizierter Aufsicht 300 CZK pro Stunde ☺ Spielraum mit Spielsachen ☺
TV & DVD ☺ PC-Spiele ☺ Tischfußball ☺ Gesellschaftsspiele ☺ Bildermalen
☺ Babysitting-Service auf Bestellung bei Spezialagentur ☺ Informationen
und Bestellungen: Concierge +420 353 207 313, +420 353 207 107
У нас играют дети гостей «Hotel Imperial» и «Spa Resorts
Sanssouci»… Детский уголок для детей от 3 до 15 лет ☺ открыто
ежедневно 9.00–21.00 ☺ пребывание детей с родителями бесплатно ☺
дети без родителей с квалифицированным присмотром 300 крон в час
☺ игровая с игрушками ☺ TV & DVD ☺ компьютерные игры ☺
настольный футбол ☺ настольные игры ☺ рисование ☺ Услугу по
присмотру за детьми мы обеспечиваем под заказ посредством
специализированного агентства ☺ информация и заказ: консьерж
+420 353 207 313, +420 353 207 107
Výstava v SunGallery je reprezentativní přehlídkou časem prověřených
designů Qubus Studia, které získaly řadu
cen a staly se již novodobou klasikou.
Zároveň představuje novinky naznačující současné směřování tvorby Jakuba
Berdycha, která se pohybuje na pomezí
designu, užitého umění, art designu
a konceptuální tvorby, oceňované jak
doma v České republice, tak v zahraničí.
Berdych je například autorem designu
prestižní filmové ceny Český lev.
Qubus Studio založil Jakub Berdych
v roce 2002 společně s dalším významným českým designérem Maximem
Velčovským, jehož tvorba je na výstavě
pochopitelně také zastoupena, mimo
jiné velmi známými objekty Waterproof
nebo Republic Tray. Všechny vystavené
produkty byly vyrobeny různými českými
sklářskými firmami a porcelánkami působícími také na Karlovarsku.
Specifické tvarosloví, smysl pro nadsázku, osobitý humor a zároveň chápavý
přístup k tradičnímu řemeslu a průmyslovým postupům, ke kterým ovšem
designéři Qubus Studia při vší úctě přistupují značně neortodoxně a inovativně,
vás určitě nejen zaujme, ale především
potěší. Výstavu, která je přístupná denně
a zdarma, si rozhodně nenechte ujít.
Zpracováno podle materiálu kurátora
výstavy Jaroslava Polaneckého
english
The exhibition in the SunGallery is
a representative display of the timeless
designs by the Qubus Studio. The studio
has been awarded many times and
their work has become a contemporary
classic. The exhibition introduces new
pieces hinting the current trends in the
work of Jakub Berdych which is at the
edge of design, fine art, art design and
conceptual creativity recognized not only
at home, in the Czech Republic, but also
abroad. Berdych is, for example, the author of the design of the prestige Czech
Lion film award.
The Qubus Studio was founded in
2002 by Jakub Berdych together with
another important Czech designer,
Maxim Velčovský, whose creation is also
presented at the exhibition; besides
others by the very well known pieces
Waterproof and Republic Tray. All the
exhibited products were made by various
Czech glass-making companies and porcelain works also located in the Karlovy
Vary region.
The specific morphology, sense for
exaggeration, original humor and at the
same time the understanding approach
to traditional craft and industrial procedures which are, with all the respect,
taken by the Qubus Studio designers
handled quite unorthodoxly and innovatively, will certainly not only gain your
interest but will also mainly please you.
Make sure you do not miss the exhibition – it is open daily and the admission
is free.
■
The Metamorphosis / Jakub Berdych
die derzeitige Richtung des Schaffens
von Jakub Berdych andeuten, das sich an
der Grenze von Design, Kunstgewerbe,
Art-Design und konzeptuellem Schaffen
bewegt, ausgezeichnet sowohl zu Hause
in Tschechien, als auch im Ausland.
Berdych ist zum Beispiel der Autor des
Designs des Prestige-Filmpreises ´Tschechischer Löwe´.
Jakub Berdych gründete das Qubus
Studio im Jahre 2002 gemeinsam mit
Maxim Velčovský, einem weiteren
bedeutenden tschechischen Designer,
dessen Schaffen auf der Ausstellung
selbstverständlich auch vertreten ist,
unter anderem durch die sehr bekannten Objekte Waterproof oder Republic
Tray. Alle ausgestellten Produkte wurden von verschiedenen tschechischen
Glasfirmen und Porzellanfabriken, die
auch in der Karlsbader Region tätig
sind, hergestellt.
Spezielle Formenlehre, Sinn für
Übertreibung, individueller Humor und
gleichzeitig die vernünftige Einstellung
Prepared based on materials provided
by the curator of the exhibition, Jaroslav
Polanecký.
open daily from 9.00 until 21.00
Spa Resort Sanssouci - Green House
U Imperiálu 198/11, 360 01 Karlovy Vary
www.spa-resort-sanssouci.cz
Member of Imperial Karlovy Vary Group
deutsch
Die Ausstellung in der SunGallery ist
eine repräsentative Übersicht des zeitgeprüften Designs des Qubus Studios,
das zahlreiche Auszeichnungen erhielt
und bereits ein neuzeitiger Klassiker ist.
Gleichzeitig stellt es Neuheiten vor, die
hinsichtlich traditionellen Handwerks
sowie industrieller Verfahren, auf die
jedoch die Designer des Qubus Studios
bei aller Achtung sehr unorthodox und
innovativ eingehen, wird Ihnen sicher
nicht nur imponieren, sondern vor allem
Freude bereiten. Die Ausstellung, die
until October 10, 2014
täglich und kostenlos zugängig ist, sollten Sie sich keinesfalls entgehen lassen.
Erarbeitet nach dem Material des
Kurators der Ausstellung, Jaroslav Polanecký
по-русски
Выставка в «SunGallery» является
представительным показом проверенных временем дизайнерских решений
студии Qubus Studio, которые были
удостоены ряда наград и успели стать
современной классикой. Также на
выставке представлены новинки, знакомящие с современным направлением творчества Якуба Бердыха, которое
находится на пересечении дизайна,
прикладного искусства, арт-дизайна и концептуального творчества,
ценимого как на родине в Чешской
Республике, так и за рубежом. Бердых,
например, является автором дизайна
статуэтки, вручаемой победителям
престижной кинопремии «Чешский
лев»
Якуб Бердых основал Qubus Studio в
2002 году вместе с другим выдающимся чешским дизайнером Максимом
Велчовским, творчество которого
также представлено на выставке, в
частности, очень известными объектами Waterproof и Republic Tray. Все
выставленные продукты были произведены разными чешскими предприятиями стекольной промышленности и
фарфоровыми заводами, в том числе и
работающими на территории Карловарского края.
Специфическая морфология, гиперболизация, самобытный юмор и
в то же время осмысленный подход к
традиционному ремеслу и производственным методам, к которым дизайнеры Qubus Studio при всем уважении
подходят довольно неортодоксально
и инновационно, Bас обязательно заинтересует и, прежде всего, доставит
удовольствие. Выставка, работающая
ежедневно и бесплатно, безусловно,
заслуживает вашего внимания.
Составлено на основе материалов,
предоставленных куратором выставки
Ярославом Поланецким.

advertisement
IMPERIALlife
15
Buďte v obraze!
Seien Sie im Bilde!
Stay current!
Будьте в курсе!
Hotel Imperial na Facebooku
Spa Resort Sanssouci na Facebooku
Staňte se fanoušky hotelu Imperial a získejte:
• přehled o novinkách a akcích v našem hotelu
• slevy, nabídky a další výhody dříve než ostatní
Staňte se fanoušky Spa Resortu Sanssouci a získejte:
• přehled o novinkách a akcích v našem hotelu
• slevy, nabídky a další výhody dříve než ostatní
Hotel Imperial on Facebook
Spa Resort Sanssouci on Facebook
Become a fan of Hotel Imperial and you get:
• overview of news and events in our hotel
• discounts, offers and another advantages
sooner than others
Become a fan of Spa Resort Sanssouci and you get:
• overview of news and events in our hotel
• discounts, offers and another advantages
sooner than others
Hotel Imperial im Facebook
Spa Resort Sanssouci im Facebook
Werden Sie zum Fan des Hotels Imperial
und Sie erhalten:
• Übersicht von Neuheiten und Veranstaltungen
in unserem Hotel
• Ermäßigungen, Angebote und andere Vorteile
früher als Andere
Hotel Imperial a Spa Resort Sanssouci na YouTube
● Hotel Imperial und Spa Resort Sanssouci auf
YouTube ● Hotel Imperial and Spa Resort
Sanssouci at YouTube ● «Hotel Imperial» и «Spa
Resort Sanssouci» на Ютубе
«Hotel Imperial» на Фэйсбуке
Станьте друзьями «Hotel Imperial» и получите:
• информацию о новинках и мероприятиях
в нашем отеле
• скидки, предложения и прочие преимущества
раньше других
www.facebook.com/
imperial.cz
Werden Sie zum Fan des Spa Resorts Sanssouci
und Sie erhalten:
• Übersicht von Neuheiten und Veranstaltungen
in unserem Hotel
• Ermäßigungen, Angebote und andere Vorteile
früher als Andere
«Spa Resort Sanssouci» на Фэйсбуке
Aktuální video z akcí v Hotelu Imperial a Spa
Resortu Sanssouci najdete na / Aktuelle Videos
von Veranstaltungen im Hotel Imperial sowie Spa
Resort Sanssouci finden Sie auf / You can find the
current videos of events from Hotel Imperial and
Spa Resort Sanssouci at / Актуальное видео
мероприятий в «Hotel Imperial» и «Spa Resort
Sanssouci» вы найдете на
www.youtube.com/imperialgroupkv
Станьте друзьями «Spa Resort Sanssouci» и получите:
• информацию о новинках и мероприятиях
в нашем отеле
• скидки, предложения и прочие преимущества
раньше других
www.facebook.com/
SpaResortSanssouci
Medical Spa Long Stay
BOOK YOUR STAY
FOR 18 NIGHTS
OR MORE & SAVE
Komplexní lázeňská péče Long Stay
OBJEDNEJTE pobyt na 18 nocí a více & UŠETŘETE
Komplexe Heilkur Long Stay
BUCHEN SIE Ihren Aufenthalt für 18 Nächte und mehr & SPAREN SIE
Комплексное санаторно-курортное лечение «Long Stay»
БРОНИРУЙТЕ пребывание в течение 18 суток и более & СЭКОНОМЬТЕ
Minimální délka pobytu: 18 nocí • Mindestdauer des Aufenthaltes: 18 Nächte • Minimal lenght of stay: 18 Nights • Минимальная продолжительность пребывания: 18 ночей
Imperial Karlovy Vary Group
BOOK
ON-LINE!
Hotel Imperial
Libušina 1212/18, 360 01 Karlovy Vary
Czech Republic
Phone: +420 353 203 113
Fax: +420 353 203 151
E-mail: [email protected]
www.spa-hotel-imperial.cz
Spa Resort Sanssouci
U Imperiálu 198/11, 360 01 Karlovy Vary
Czech Republic
Phone: +420 353 207 113
Fax: +420 353 207 250
E-mail: [email protected]
www.spa-resort-sanssouci.cz
IMPERIALlife
16
SINCE 1835
K A R L O VA R S K Ý S Y M F O N I C K Ý O R C H E S T R
K A R L O V Y VA R Y S Y M P H O N Y O R C H E S T R A
2014 2015
w w w.kso.cz
EN The Karlovy Vary Symphony Orchestra would like to
invite you to concerts in their jubilee 180th concert
season. The concerts always take place in Lázně III
from 7:30 p.m.
CZ Karlovarský symfonický orchestr si Vás dovoluje
RU Карловарский симфонический оркестр приглашает
pozvat na symfonické koncerty v rámci své
jubilejní 180. koncertní sezóny, které se konají
v Lázních III vždy od 19.30 hodin.
Вас на свои концерты в рамках юбилейного
180-го концертного сезона, которые проходят
в Лазнях III всегда в 19:30.
The dates of the concerts in 2014 are:
Termíny koncertů do konce roku 2014:
Даты концертов до конца 2014 года:
18. 9. I 23. 9. I 25. 9.
18. 9. I 23. 9. I 25. 9.
18. 9. I 23. 9. I 25. 9.
3. 10. I 10. 10. I 16. 10. I 17. 10. I 21. 10. I 24. 10. I 31. 10.
3. 10. I 10. 10. I 16. 10. I 17. 10. I 21. 10. I 24. 10. I 31. 10.
3. 10. I 10. 10. I 16. 10. I 17. 10. I 21. 10. I 24. 10. I 31. 10.
4. 11. I 7. 11. I 13. 11. I 26.11.
4. 11. I 7. 11. I 13. 11. I 26.11.
4. 11. I 7. 11. I 13. 11. I 26.11.
5. 12. I 9. 12. I 12. 12. I 17. 12. (Grandhotel Pupp)
5. 12. I 9. 12. I 12. 12. I 17. 12. (Grandhotel Pupp)
5. 12. I 9. 12. I 12. 12. I 17. 12. (гранд-отель Pupp)
Further information about the programme, tickets and advanced
booking can be found on www.kso.cz, in the ticket office of the KSO
in Lázně III, in the Info-centres and at the concierges of Hotel Imperial
and Spa Resort Sanssouci.
Bližší informace o programu, vstupenkách a předprodeji na www. kso.cz,
v pokladně KSO v Lázních III, v pobočkách Infocentra a na concierge
hotelu Imperial a Spa Resort Sanssouci.
Подробную информацию о программе, билетах и предварительной
продаже можно получить на www.kso.cz, на кассе КСО в Лазнях III,
в отделениях информационно-туристического центра и у консьержслужбы отелей Imperial и Spa Resort Sanssouci.
Hotel Welcome Packages
WELCOME SET GOLD  ovocná mísa De Luxe, květiny,
Champagne Moet s jahodami, domácí cukrovinky  fruit
plate De Luxe, Flowers, champagne Moet with strawberries, homemade sweets  Obstteller De Luxe, Blumen,
Champagne Moet mit Erdbeeren, Hausgemachte Süßigkeiten  фрукты «Люкс», цветы, шампанское «Moet» с
клубникой, домашние сладости
POINTS OF SALE AND INFORMATION:
Hotel Imperial:
Concierge Phone: +420 353 203 112
Spa Resort Sanssouci:
Blue House – concierge Phone: +420 353 207 313
Green House – concierge Phone: +420 353 207 107
Welcome sety si prosím objednávejte předem, Birthday sety a Spa & Relax sety je možné zakoupit rovnou na prodejním místě. Please order the
Welcome packages in advance; Birthday packages and Spa & Relax packages can be purchased directly at a point of sale. Welcome-Sets, bitte, im
Voraus bestellen. Birthday-Set und Spa&Relax-Set sind direkt vorort erhältlich. «Welcome set» нужно заказать предварительно, «Birthday set»
и «Spa & Relax set» можно купить прямо в киоске
Imperial Karlovy Vary Group
WELCOME SET SILVER  ovocná mísa, květiny, Bohemia
Sekt Prestige  fruit plate, flowers, sparkling wine - Bohemia Prestige  Obstteller, Blumen, Flasche Sekt - Bohemia
Prestige  фрукты, цветы, игристое вино «Bohemia
Prestige»
BIRTHDAY SET  dort, květiny, Bohemia Sekt Brut 
cake, flowers, sparkling wine - Bohemia Brut  Torte,
Blumen, Flasche Sekt - Bohemia Brut  торт, цветы,
игристое вино «Bohemia Brut»
WELCOME SET BRONZE  ovocná mísa, Bohemia Sekt
Brut  fruit plate, sparkling wine - Bohemia Brut  Obstteller, Flasche Sekt - Bohemia Brut  фрукты, игристое вино
«Bohemia Brut»
SPA & RELAX SET  župan s logem hotelu, kosmetický
set, lázeňský pohárek Kala Aurea Regina  bathrobe with
hotel logo, cosmetic set, spa cup Kala Aurea Regina 
Bademantel mit Hotellogo, Kosmetik-Set, Kurtrinkbecher Kala Aurea Regina  халат с логотипом отеля,
косметический набор, курортный бокальчик «Kala
Aurea Regina»
advertisement
IMPERIALlife
17
Vstupte do světa výhod a dárků
na www.BSbonusclub.cz
www
9405_BS_Inzerce_285x402_v03.indd 2
1.2.13 9:39
IMPERIALlife
MOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSER
18
MEETINGS
& EVENTS
MOSER
luxuRy cRyStal
МУЗЕЙ ХРУСТАЛЯ MOSER ЭКСКУРСИЯ В СТЕКОЛЬНЫЙ ЦЕХ
ЗАВОдСКАЯ ТОРгОВАЯ гАЛЕРЕЯ КОфЕЙНЯ „CAFÉ MOSER“
GLASS MUSEUM
MOSER SALES
GALLERIES
EXCURSION
SALES GALLERY
Karlovy vary
Kpt. Jaroše 46/19, tel.: +420 353 416 136
Tržiště 7, tel.: +420 353 235 303
www.moser-glass.com
CAFÉ MOSER
Praha
Na Příkopě 12, tel.: +420 224 211 293
Staroměstské náměstí 603/15, tel.: +420 221 890 891
advertisement
IMPERIALlife
19
view
RECEPTY NA RACIONÁLNÍ
VÝŽIVU Z NAŠICH HOTELŮ
RATIONAL NUTRITION RECIPES FROM OUR HOTELS
REZEPTE FÜR RATIONELLE VOLLKOST AUS UNSEREN HOTELS
РЕЦЕПТЫ ДЛЯ РАЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ ОТ НАШИХ ОТЕЛЕЙ
page 22
Jistě uznáte, že coby lidé rozumní
(homo sapiens sapiens) bychom měli
umět používat rozum (ratio) při každé
činnosti, tedy i při stravování. Dovolíme
si Vám tedy jen ve stručnosti připomenout zásady rozumného - racionálního
stravování a snad se Vám bude hodit
i trocha inspirace v podobě receptů,
podle kterých připravují racionální stravu
profesionálové v lázeňských hotelech
Imperial a Spa Resort Sanssouci.
Množství jídla: záleží na věku, tělesné
konstituci, rychlosti metabolizmu, druhu
a intenzitě vydané energie. Dobré je seznámit se s kalorickými tabulkami potravin a nezapomenout při tom vzít v úvahu
i způsob jejich kuchyňského zpracování.
Doporučení: Lépe je jíst častěji menší
dávky jídla během celého dne, vyvarujete
se tak přejídání a vaše tělo potravu lépe
zpracuje.
Druhy potravin: Základem racionální výživy je kvalitní, pestrá a vyvážená
strava z přírodních surovin, která tělu
zajistí všechny důležité látky: bílkoviny rostlinného a živočišného původu,
tuky, sacharidy, vitaminy, stopové prvky.
Doporučení: důležitý je vyvážený poměr
všech látek: 15 % bílkovin, 30 % tuků,
55 % sacharidů.
Příprava pokrmů: Ta by měla být co
nejjednodušší a nejšetrnější, aby v tepelně upraveném jídle zůstalo co nejvíce
tělu prospěšných látek. Doporučení:
vařte v páře, opékejte nasucho na grilu.
Diety: Veškerá omezení skladby potravy provádějte jen na doporučení lékaře.
Doporučení: Postavu si udržujte raději
bez drastických diet pohybem, o pohyb
potravy ve střevech se postarejte dostatečným příjmem vlákniny.
KRÁLÍK S RATATOUILLE
Suroviny pro 4 osoby: 1 králík, 3 cibule, 350 ml suchého vína, olivový olej, asi
100 g másla, lžíce hladké mouky, tymián,
sůl, pepř, 250 g rýže, 5 ks hřebíčku, petrželka, 2 červené papriky, lžíce rajčatového pyré, 2 stroužky česneku, čerstvé
bylinky – svazek petržele a tymiánu
Příprava: Zeleninové ratatouille:
Ve velkém hrnci rozpustíme máslo a přidáme k němu česnek, jednu nakrájenou
cibuli, rajčata, papriky, rajčatové pyré
a celý svazek bylinek. Ochutíme solí
a čerstvě mletým pepřem. Přivedeme
k varu, ztlumíme žár a v nezakrytém
hrnci vaříme, dokud se nevypaří téměř
všechna tekutina. Vyjmeme bylinky.
Ve velkém kastrolu zahřejeme olej,
přidáme porce králíka, které jsme obalili
v hladké mouce a orestujeme je dohněda ze všech stran, potom vyjmeme
z kastrolu a dáme stranou. Z kastrolu
odstraníme všechen tuk, na kterém jsme
restovali králičí maso. Dáme do něj máslo spolu s cibulí a orestujeme dohněda.
Přidáme porce králíka, víno a připravenou zeleninovou směs ratatouille.
Ochutíme solí, pepřem a zakryjeme
pokličkou. Přivedeme k varu, ztlumíme
žár a necháme zvolna vařit přibližně
45 minut.
Přebranou rýži několikrát propláchneme studenou vodou a necháme
okapat. Ve vhodné nádobě rozpustíme
tuk, přisypeme okapanou rýži a lehce
ji osmahneme. Zalijeme vodou, mírně
osolíme, vložíme celou cibuli s napíchaným hřebíčkem, zvolna zavaříme,
přikryjeme poklicí a dusíme doměkka.
Z dušené rýže odstraníme cibuli s hře-
In a large pot, heat up the oil, add
servings of the rabbit dusted with flour
and sauté until golden brown from all
sides, then remove from the pot and
put aside. Remove all the fat we used to
sauté the rabbit from the pot. Add butter
with onion and cook until golden. Add
rabbit, wine and the prepared vegetable
ratatouille. Season with salt and pepper
and cover the pot with lid. Bring to
boil, lower the heat and let simmer for
approximately 45 minutes.
Inspect the rice and discard any foreign
particles. Wash the rice with cold water in
a strainer and wait until it’s not dripping.
In a suitable sized pot, melt the butter,
add the rice and sauté it lightly. Add water, lightly season with salt, add a whole
onion pierced with cloves and bring to
simmer, cover with lid and cook until the
rice is soft. Remove the onion with cloves
and gently fluff the rice with fork. Serve
the rabbit with ratatouille and rice sprinkled with freshly chopped parsley.
APPLE PIE WITH ICE CREAM
bíčkem a lehce ji promícháme vidličkou.
Králíka podáváme spolu s ratatouille
a rýží posypanou najemno nasekanou
petrželkou.
JABLEČNÝ KOLÁČ SE ZMRZLINOU
Suroviny: Těsto: 300 g hladké mouky,
2 lžíce prášku do pečiva, 200 g marcipánové hmoty, 175 g másla, 175 g
krupicového cukru, 1 balíček vanilkového
cukru, 2 vejce, špetka soli; drobenka:
150 g hladké mouky, 100 g másla, 75 g
krupicového cukru, 1 balíček vanilkového
cukru, 30 g mletých mandlí; na náplň:
4-5 jablek, oloupaných a zbavených
jadřinců, čerstvě vymačkanou šťávu
z 1 citronu a na potření 100 g meruňkové
marmelády
pokapeme citronovou šťávou a rozložíme je na těsto. Připravíme si drobenku.
V míse smícháme všechny suroviny a pořádně je společně promneme. Troubu
předehřejeme na 160 °C. Jablka posypeme drobenkou a uložíme na koláč, který
dáme na 50 minut do předehřáté trouby.
Meruňkovou marmeládu rozředíme
ve dvou lžících vařící vody a přivedeme k varu. Povrch upečeného koláče
potřeme připravenou marmeládou
a ještě vlažný jej podáváme s vanilkovou
zmrzlinou.
english
I'm sure you will agree, that we as
wise humans (homo sapiens sapiens)
Quantity: depends on the age, body
constitution, metabolism speed, type
and intensity of expened energy. It is also
good to become acquainted with calorie
charts and remember to consider food
processing methods. Recommendation:
It is better to eat smaller portions of food
more often throughout the entire day
to avoid overeating and your body will
cope with food much better.
Food types: The foundation of rational dieting is quality, varied and balanced
meals made of natural resources, providing the body with all the important
minerals it needs: vegetable and animal
protein, fats, carbohydrates, vitamins,
trace elements. Recommendation: it is
important to ensure a balanced intake of
all minerals: 15 % protein, 30 % fats, 55 %
carbohydrates.
Food preparation: This should be as
simple and considerate as possible, to
ensure heat processed food keeps as
many minerals, useful to the body, as
possible. Recommendation: steam cooking, dry roasting on a grill.
Diets: Limiting the composition of
meals shall only be done based on the
physician's recommendation. Recommendation: Maintain your body with
exercise, rather than drastic dieting,
consuming enough fibre will ensure food
smoothly moving through your intestines.
Ingredients: Dough: 300 g flour,
2 tablespoons baking powder, 200 g
marzipan dough, 175 g butter, 175 g
sugar, 1 package of vanilla sugar, 2 eggs,
dash of salt; crumble top: 150 g flour,
100 g butter, 75 g sugar, 1 package of vanilla sugar, 30 g ground almonds; filling:
4-5 apples, peeled and de-cored, freshly
squeezed juice from 1 lemon and 100 g
of apricot jam for smearing.
Preparation: Slice the marzipan dough
and gradually mix it in a bowl with
softened butter, sugar, vanilla sugar and
dash of salt. Work in both eggs and flour
mixed ahead of time with the baking
powder. Baste a pie form with butter,
line with the dough, shape it and cut off
overlapping edges. Cut apples to slivers,
sprinkle with lemon juice and spread
on the dough. Prepare the crumble top.
Mix all the ingredients in a bowl and
thoroughly knead through. Preheat the
oven to 160 °C. Sprinkle the apples with
the crumble top and spread them on the
pie. Place the pie in the preheated oven
for 50 minutes. Dilute the apricot jam
with two tablespoons of boiling water
and bring to boil. Baste the top of the
baked pie with the prepared marmalade mixture and serve it lukewarm with
vanilla ice cream.
deutsch
Sie sind sicher auch der Meinung, dass
wir – eine Art vernünftige Menschen
(homo sapiens sapiens) – in der Lage
sein sollten, die Vernunft (ratio) bei jeder
Art Tätigkeit, also auch bei der Verpflegung, zu nutzen. Deshalb gestatten wir
uns, Ihnen in Kürze die Prinzipien einer
vernünftigen bzw. rationellen Ernährung
(Vollkost) zu wiederholen. Vielleicht
werden Ihnen unsere Rezepte, nach
denen die professionellen Köche in den
Kurhotels Imperial und Spa Resort Sanssouci rationelle Vollkost zubereiten, als
Inspiration etwas dabei helfen.
RABBIT WITH RATATOUILLE
Příprava: Marcipánovou hmotu
nakrájíme a postupně ji v míse smícháme se změklým máslem, krupicovým
cukrem, vanilkovým cukrem a špetkou
soli. Do těsta zapracujeme obě vejce
a mouku, kterou jsme předem smíchali s práškem do pečiva. Do máslem
vymazané koláčové formy vložíme těsto,
vytvarujeme ho, a přesahující okraje
odřízneme. Jablka nakrájíme na měsíčky,
should know how to use our wisdom
(rationale) for our everyday activities,
including our diet. Below is a brief
overview of the principles of wise rational dieting, and perhaps some
inspiration in the form of recipes could
come in use. These recipes are used by
professionals at Hotel Imperial and Spa
Resort Sanssouci for preparing rational
meals.
Ingredients for 4 servings: 1 rabbit,
3 onions, 350 ml of dry wine, olive oil,
approx. 100 g butter, 1 tablespoon of flour,
thyme, salt, pepper, 250 g rice, 5 cloves,
parsley, 2 red bell peppers, 1 tablespoon
of tomato puree, 2 garlic cloves, fresh
herbs – bunch of parsley and thyme
Preparation: Vegetable ratatouille: In
a large pot, melt butter and sauté garlic,
one chopped onion, tomatoes, bell
peppers, tomato puree and the entire
bunch of herbs. Season with salt and
freshly ground pepper. Bring to boil, turn
down the heat and simmer until almost
all liquid has evaporated. Take out the
herbs.
Menge des Essens: Sie ist abhängig
von Alter, Körperkonstitution, Schnelligkeit des Stoffwechsels sowie Art und
Intensität der abgegebenen Energie. Es
ist gut, sich mit den Kalorientabellen der
Lebensmittel vertraut zu machen und
dabei nicht zu vergessen, auch die Art
und Weise deren Zubereitung in der Küche in Betracht zu ziehen. Empfehlung:
Besser ist es, häufiger kleinere

20
The discount „
“FIRST MOMENT
Regarding Complex Spa Care In Karlovy Vary
SLEVA „FIRST MOMENT“
na komplexní lázeňskou péči v Karlových Varech
„FIRST MOMENT“-RABATT
für komplexe Heilkur in Karlovy Vary
СКИДКА «FIRST MOMENT» на комплексное
курортное лечение в Kарловых Bарах
Portionen über den Tag verteilt zu essen.
Dadurch überessen Sie sich nicht und Ihr
Körper verarbeitet die Nahrung besser.
Arten der Lebensmittel: Grundlage der Vollkost sind qualitativ gute,
abwechslungsreiche und ausgeglichene
Speisen aus natürlichen Rohstoffen, die
dem Körper alle notwendigen Stoffe liefern: Eiweiße pflanzlichen und tierischen
Ursprungs, Fette, Sacharide, Vitamine
und Spurenelemente. Empfehlung:
Wichtig ist ein ausgewogenes Verhältnis
aller Stoffe: 15 % Eiweiße, 30 % Fette, 55 %
Sacharide.
Zubereitung der Speisen: Diese sollte
so einfach und schonend wie nur möglich sein, damit in wärmebehandelten
Speisen so viel wie möglich nutzbringende Stoffe erhalten bleiben. Empfehlung:
Garen Sie mit Dampf, braten Sie fettlos
auf dem Grill.
Diäten: Sämtliche Einschränkungen
in der Zusammensetzung der Nahrung
sollten Sie nur auf Empfehlung des Arztes durchführen. Empfehlung: Erhalten
Sie sich Ihre Figur besser ohne drastische
Diäten durch Bewegung. Die Bewegung
der Nahrung im Darm gewährleisten
Sie durch eine ausreichende Zufuhr an
Ballaststoffen.
IMPERIALlife
und auf dem Teig verteilen. Die Streusel
zubereiten. In einer Schüssel alle Zutaten
vermischen und gut durchkneten. Backröhre auf 160 °C vorwärmen. Äpfel mit
Streuselmasse bestreuen. Kuchen für 50
Minuten in die vorgewärmte Backröhre
geben. Aprikosenmarmelade mit zwei
Esslöffeln kochendem Wasser verdünnen
und zum Kochen bringen. Oberfläche
des gebackenen Kuchens mit dieser Marmelade bestreichen und noch lauwarm
mit Vanilleeis servieren.
www.imperial-group.cz
www.spa-hotel-imperial.cz
www.spa-resort-sanssouci.cz
соуса, 2 зубчика чеснока, свежие травы
– пучок петрушки и тимьяна
Процесс приготовления: Овощной
рататуй: В большой кастрюле растопить
сливочное масло, добавить чеснок,
одну нарезанную луковицу, помидоры,
сладкий перец, томатный соус, пучок
трав, соль и свежемолотый перец.
Довести до кипения, убавить огонь и
варить в открытой кастрюле до почти
полного выпаривания всей жидкости.
Вынуть травы.
KANINCHEN MIT RATATOUILLE
BOOK
ON-LINE!
[CZ] Sleva platí pouze při ● rezervaci min. 60 dní před
příjezdem ● délce pobytu min. 12 nocí ● nevratné platbě ve výši
100 %, splatné ihned při rezervaci ● Navštivte naše webové
stránky a užijte si lázeňskou dovolenou za nižší cenu!
[ENG] The discount is only valid if ● the reservation is made
at least 60 days before arrival ● the stay lasts at least 12 nights ●
non-refundable payment in the amount of 100 % is paid
immediately upon reservation ● Visit our websites and enjoy
a spa holiday for a lower price!
[D] Der Preisnachlass gilt nur bei ● Reservierung mind.
60 Tage vor der Anreise ● Aufenthaltsdauer mind. 12 Nächte ●
keine Zahlungsrückgabe – Vorauszahlung in Höhe von
100 % sofort bei Buchung ● Besuchen Sie unsere Webseiten und
genießen Sie einen Kururlaub zu günstigerem Preis!
[RU] Скидка действует только при ● бронировании
минимально за 60 дней до прибытия ● продолжительность
пребывания минимально 12 ночей ● полная оплата сразу
при бронировании без возможности возврата ● Посетите
наш сайт и насладитесь отпуском в санатории со скидкой!
HOTEL IMPERIAL ****SUPERIOR
Od 102 € za 1 osobu/noc ve dvoulůžkovém pokoji *
From € 102 per 1 person/night in a double room *
Ab 102 € pro Person/Nacht im Zweibettzimmer *
От 102 евро за 1 человека/ночь в двухместном номере *
SPA RESORT SANSSOUCI ****
Od 72 € za 1 osobu/noc ve dvoulůžkovém pokoji *
From € 72 per 1 person/night in a double room *
Ab 72 € pro Person/Nacht im Zweibettzimmer *
От 72 евро за 1 человека/ночь в двухместном номере *
AL L P RI CE S V A LID U N T IL MA RC H 14, 2015
* Cena po slevě / Discounted price / Preis nach Ermäßigung / Цена после скидки
www.spa-hotel-imperial.cz
Phone: +420 353 203 113
Imperial Karlovy Vary Group
www.spa-resort-sanssouci.cz
Phone: +420 353 207 113
Zutaten für 4 Personen: 1 Kaninchen,
3 Zwiebeln, 350 ml trockener Wein, Olivenöl, etwa 100 g Butter, 1 EL feines Mehl,
Thymian, Salz, Pfeffer, 250 g Reis, 5 Nelken, Petersilie, 2 rote Paprikaschoten,
1 EL Tomatenpüree, 2 Knoblauchzehen,
frische Kräuter – ein Bündel Petersilie
und Thymian
Zubereitung: Gemüse-Ratatouille: In
einem großen Topf Butter auflösen und
Knoblauch, eine geschnittene Zwiebel,
Tomaten, Paprikaschoten, Tomatenpüree und das gesamte Kräuterbündel
dazugeben. Mit Salz und frisch gemahlenem Pfeffer abschmecken. Zum Kochen
bringen, das Feuer dämmen und im
offenen Topf kochen lassen, so lange bis
alle Flüssigkeit verdampft ist. Die Kräuter
herausnehmen.
In einer großen Kasserolle Öl erhitzen, das portionierte Kaninchenfleisch,
das wir in feinem Mehl gewälzt haben,
dazugeben und von allen Seiten braun
anbraten, dann das Fleisch herausnehmen und ablegen. Sämtliches Fett, auf
dem wir das Kaninchen angebraten
haben, aus der Kasserolle entfernen. Butter mit Zwiebel hineingeben und diese
goldbraun rösten. Die Kaninchenportionen, den Wein und das RatatouilleGemüsegemisch dazugeben. Mit Salz
und Pfeffer abschmecken und mit einem
Deckel abdecken. Zum Kochen bringen,
das Feuer dämmen und ca. 45 Minuten
leicht kochen lassen.
Den ausgelesenen Reis einige Male
mit kaltem Wasser abspülen und abtropfen lassen. In einem geeigneten Gefäß
Fett zerlassen, den abgetropften Reis
dazugeben und leicht anrösten. Mit Wasser aufgießen, leicht salzen, eine ganze
Zwiebel mit eingestochenen Nelken
dazugeben, langsam zum Kochen bringen, mit Deckel abdecken und dünsten,
bis er weich ist. Zwiebel mit Nelken aus
dem gedünsteten Reis nehmen und
diesen leicht mit der Gabel umrühren.
Kaninchen mit Ratatouille und dem mit
klein gehackter Petersilie bestreuten Reis
servieren.
APFELKUCHEN MIT EIS
Zutaten: Teig: 300 g feines Mehl, 2 EL
Backpulver, 200 g Marzipan-Masse, 175 g
Butter, 175 g Kristallzucker, 1 Päckchen
Vanillezucker, 2 Eier, eine Prise Salz
Streusel: 150 g feines Mehl, 100 g
Butter, 75 g Kristallzucker, 1 Päckchen
Vanillezucker, 30 g gemahlene Mandeln
Füllung: 4-5 Äpfel, geschält und
entkernt, frisch gepresster Zitronensaft
aus 1 Zitrone und zum Bestreichen 100 g
Aprikosenmarmelade
Zubereitung: Marzipan-Masse schneiden und allmählich in einer Schüssel mit
weicher Butter, Kristallzucker, Vanillezucker und einer Prise Salz vermischen. In
den Teig beide Eier und das Mehl, das
vorher mit dem Backpulver vermischt
wurde, untermischen. In eine mit Butter
eingefettete Kuchenform den Teig geben, formen und überstehende Ränder
abschneiden. Die Äpfel in Scheiben
schneiden, mit Zitronensaft beträufeln
по-русски
Вы, безусловно, как человек разумный (homo sapiens sapiens) знаете, что
мы должны уметь пользоваться умом
(ratio) при каждой своей деятельности,
то есть и при питании. Поэтому мы позволим себе коротко напомнить Вам
принципы разумного, рационального
питания, а может Вам пригодится и
немного инспирации в виде рецептов,
по которым готовят рациональное
питание профессионалы в курортных «Hotel Imperial» и «Spa Resort
Sanssouci».
Количество пищи: зависит от возраста, строения тела, интенсивности
обмена веществ, вида и количества
затрачиваемой энергии. Неплохо
было бы познакомиться с таблицами
калорийности пищевых продуктов, и
при этом не забыть, что необходимо
учитывать также способ их кулинарной обработки. Рекомендации: Лучше
всего принимать пищу часто, небольшими порциями на протяжении всего
дня. Таким образом, Вы избегаете
переедания, и Ваше тело лучше перерабатывает пищу.
Виды пищевых продуктов: Основой рационального питания является
качественная, разнообразная и сбалансированная пища из натурального
сырья, которая обеспечивает телу
все необходимые вещества: белки
растительного и животного происхождения, жиры, углеводы, витамины,
микроэлементы. Рекомендации: важно
сбалансированное соотношение всех
веществ: 15 % белков, 30 % жиров, 55 %
углеводов.
Приготовление блюд: Они должны
быть как можно проще и бережнее
переработаны, и чтобы при тепловой
обработке приготавливаемых блюд
осталось как можно больше веществ,
полезных для организма. Рекомендации: готовьте на пару, жарьте на гриле
без масла.
Диеты: Все ограничения характера
пищи проводите только по рекомендациям врача. Рекомендации: Фигуру
поддерживайте, лучше всего, без
соблюдения каких-либо жестких диет,
больше двигайтесь, заботьтесь также
о продвижении пищи в пищеварительом тракте с помощью достаточному
приему волокнистых веществ.
КРОЛИК С РАТАТУЕМ
Ингредиенты на 4 персоны: 1 кролик, 3 луковицы, 350 г сухого вина,
оливковое масло, 100 г сливочного
масла, ложка муки мелкого помола,
тимьян, соль, перец, 250 г риса, 5 шт.
гвоздики, петрушка, 2 шт. красного
сладкого перца, ложка томатного
В большой толстостенной кастрюле
разогреть растительное масло, выложить на нее обвалянные в муке
мелкого помола порции кролика,
обжарить их со всех сторон до золотистого цвета и переложить мясо на
блюдо. Вылить из кастрюли весь жир,
на котором жарилось мясо, растопить
сливочное масло и пожарить на нем
лук до золотистого цвета, переложить
обратно порции кролика, добавить
вино и подготовленную овощную
смесь раратуй. Посолить, поперчить и
закрыть крышкой. Довести до кипения,
убавить огонь и варить на медленном
огне около 45 минут.
Перебранный рис несколько раз
промыть холодной водой и дать воде
стечь. В походящей посуде растопить
жир, высыпать на него рис и слегка
обжарить. Залить рис водой, посолить,
положить в него луковицу, нашпигованную гвоздикой, довести до кипения
на небольшом огне, накрыть крышкой. Варить пока рис не будет мягким,
вынуть из него луковицу с гвоздикой
и слегка перемешать его вилкой.
Кролика подавать вместе с рататуем и
рисом, посыпанным мелко нарезанной
петрушкой.
ЯБЛОЧНЫЙ ПИРОГ С МОРОЖЕНЫМ
Ингредиенты: Тесто: 300 г муки
мелкого помола, 2 ложки разрыхлителя, 200 г марципана, 175 г сливочного
масла, 175 г сахара-песка, 1 пачка
ванильного сахара, 2 яйца, щепотка
соли, кондитерская крошка: 150 г муки
мелкого помола, 100 г сливочного масла, 75 г сахара-песка, 1 пачка ванильного сахара, 30 г. молотого миндаля;
для начинки: 4-5 очищенных яблок без
сердцевины, свежеотжатый сок 1 лимона, 100 г абрикосового мармелада
Процесс приготовления: Марципан нарезать и в миске постепенно
смешать его с размягченным маслом,
сахаром-песком, ванильным сахаром и
щепоткой соли. Вымесить тесто, добавив оба яйца и муку, предварительно
смешанную с разрыхлителем. Выложить тесто в смазанную маслом форму,
разровнять его, обрезать выступающие
за форму края. Нарезанные на тонкие
дольки яблоки сбрызнуть лимонным
соком и выложить их на тесто. Подготовить кондитерскую крошку, смешать
в миске все ингредиенты и хорошо их
промять, посыпать яблоки крошкой и
выложить на пирог, поставить пирог в
разогретую до 160 °C духовку. Выпекать
50 минут. Абрикосовый мармелад развести в двух ложках кипятка, довести
до кипения и нанести ровным слоем на
поверхность испеченного пирога. Пирог подавать еще теплым с ванильным
мороженым.

SPA RESORT SANSSOUCI
U Imperiálu 198/11, Karlovy Vary
Phone: +420 353 207 113, fax: +420 353 207 250
e-mail: [email protected]
www.spa-resort-sanssouci.cz
SPA RESORT SANSSOUCI
Culinary
Events
SLEDUJTE PLAKÁTY U CONCIERGE ▪ LOOK FOR POSTERS AT THE HOTEL CONCIERGE ▪ BEACHTEN SIE DIE PLAKATE BEIM CONCIERGE ▪ СЛЕДИТЕ ЗА ИНФОРМАЦИЕЙ У КОНСЬЕРЖ- СЛУЖБЫ
RESTAURANT OPERA at Green House
KVĚTINOVÁ ARANŽMÁ PŘESNĚ
PODLE VAŠICH PŘEDSTAV
FLOATING
at Spa Resort Sanssouci
à la carte
[CZ] Lákavé speciality mezinárodní
kuchyně ■ Show kitchen ■ otevřeno
12.00-15.00 a 18.00-22.00 h
[ENG] Tempting international
specialties ■ Show kitchen ■ Open
daily 12.00-15.00 and 18.00-22.00
[RU] Соблазнительные
деликатесы международной
кухни ■ Кулинарное шоу ■
Открыто 12-15 и 18-22
reservation at:
Phone: +420 353 207 313
[D] Verlockende Spezialitäten der
internationalen Küche ■ Show
kitchen ■ geöffnet 12.00-15.00 und
18.00-22.00 Uhr
[ENG] Flower arrangement according to your wishes
[D] Blumenarrangements genau nach Ihren Vorstellungen
[RU] Аранжировка букетов по Вашему желанию
Objednávka květin u concierge / Order flowers at the hotel concierge
Blumenbestellung beim Concierge / Заказы букетов у консьерж-службы
NAVŠTIVTE NÁS NA NOVÝCH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH
VISIT US AT OUR NEW WEBSITE
BESUCHEN SIE UNS AUF DEN NEUEN WEBSEITEN
ЗАХОДИТЕ В ГОСТИ НА НАШ НОВЫЙ САЙТ
w w w. s p a - r e s o r t- s a n s s o u c i . c z
[CZ] Vyzkoušejte Floating:
koupel s takovou koncentrací
soli, jakou má voda v Mrtvém
moři
[D] Probieren Sie Floating:
ein Bad mit einer Salzkonzentration, wie es das Wasser im
Toten Meer hat.
[ENG] Try floating: a bath with
such a concentration of salt as
in the Dead Sea
[RU] Флоутинг: ваннa с концентрацией соли, подобной
Мертвому морю
časování procedur / timing procedures
Terminvergabe / Расписание процедур
Phone: +420 353 207 540
IMPERIALlife
22
interview
NA SLOVÍČKO
S JUBILANTEM
A FEW WORDS WITH THE JUBILEE
AUF EIN WORT MIT EINEM JUBILANTEN
НА ПАРУ СЛОВ С ЮБИЛЯРОМ
Pan Erich Gruber z Lipska jezdí od roku
1964 pravidelně každý rok na léčebné pobyty do Karlových Varů do stále stejného
hotelu. Letos je to právě půl století. Při
této jedinečné příležitosti jsme ho požádali o malý rozhovor.
Z jakých důvodů jezdíte již 50 let
každý rok do Karlových Varů do stejného hotelu?
Karlovy Vary jsou moje srdeční záležitost, i když už jsem sjezdil celý svět.
Narodil jsem se sice v Horním Slavkově,
ale po válce byla naše rodina odsunuta
do Německa. Rodiče nám doma často
vyprávěli o životě v Karlových Varech,
kde pracovali. Byl jsem mladý a zvědavý
a táhlo mě to do většího města, takže jsem
začal jezdit do Karlových Varů jako domů,
na známá místa, za kamarády. Jsem velkým
příznivcem básníka Goetha, dokonce jsem
bydlel ve Frankfurtu v ulici, kde se narodil.
A taky jsem chtěl jezdit jako on na stejné
místo, a to ještě víckrát, než do Varů jezdil
Goethe. A to se mi už podařilo. Poprvé
jsem bydlel v hotelu Národní dům, potom
jednou v hotelu Central, a potřetí jsem si
vybral Švýcarský dvůr, kde jsem se okamžitě cítil jako doma, podobně jako později
ve Spa Resortu Sanssouci, jehož se stal
Švýcarský dvůr po rekonstrukci součástí
pod názvem Green House.
Která místa ve městě jste si oblíbil,
kam se nejraději vracíte?
Takových míst je celá řada, ale nejvíc
se mi líbí tam, kde se tancuje – například
ve výletní restauraci Jelení skok nebo
v Poštovním dvoře; dříve jsem chodíval
tančit taky do hotelu Olympia nebo Otava.
Jaké se váží k těmto místům Vaše
vzpomínky, případně historky?
Tak tedy jedna historka za všechny: Při
jednom pobytu ve Varech jsme s kamarády zaslechli, že v grandhotelu Pupp bude
probíhat volba Miss a že tam bude i Karel
Gott. Rozhodl jsem se, že tam musím jít.
Kamarádi mě odrazovali, že je to pouze
na VIP vstupenky, ale já jsem se nedal, hodil jsem se do gala, objednal taxi a nechal
se dovézt přímo před hlavní vchod. Nikoho
jsem si nevšímal a suverénně jsem prošel
dovnitř až do sálu. Uviděl jsem tři volná
místa a pomyslel si, že třeba přijde nějaký
pár a jedno místo zůstane prázdné. Opět
jsem nezaváhal a posadil se tam. Později
si vedle mne sedl nějaký akreditovaný
fotograf, se kterým jsem se dal do řeči. Ten
se mě po skončení programu zeptal, jestli
jdu taky na afterparty. Odpověděl jsem, že
samozřejmě jdu. Tak jsme šli spolu do Becher‘s Baru, kde jsem se bavil až do rána,
a to dokonce i s Karlem Gottem. Druhý
den mi to přátelé velmi záviděli.
Jste spokojený se zdejšími možnostmi
vyžití?
Ano, pokud se objeví něco nového,
vždy to vyzkouším.
Jak trávíte volný čas během lázeňského pobytu?
Aktivně, procházkami a výlety autem
po okolí.
Jezdíte i na výlety organizované cestovní kanceláří Pentalog Tour?
Ne, nejezdím, celý život jsem cestoval
služebně.
Víte, do jaké míry ovlivňují každoroční lázeňské pobyty Váš zdravotní stav?
Ano, vím, že stoprocentně pozitivně,
protože příští rok mi bude 80 let, a přitom
můj otec i bratři zemřeli brzo mezi 50 až
60 lety. Manželka říká, že dokud budu
jezdit na léčení do Sanssouci, tak budu živ.
Jak dlouhý bývá Váš lázeňský pobyt?
Ze začátku jsem jezdil jednou ročně
na tři týdny, posledních dvanáct let jezdím
dvakrát ročně na dva týdny.
Vyzkoušel jste za ta léta už všechny
klasické lázeňské i wellness procedury,
které Vám nejvíc vyhovují?
Vyzkoušel jsem je skoro všechny,
nejlepší pro mě jsou masáže, fyzioterapie
a parafango.
Jezdíte do lázní sám, s rodinou nebo
přáteli?
Na léčení pobývám bez manželky,
která jezdí do Itálie, někdy jedu i s přáteli.
Všem známým totiž vyprávím o Karlových
Varech, takže je pak chtějí poznat. Přes
Silvestra jezdíme už tradičně s manželkou
na krátký pobyt bez léčení.
Vyhovuje Vám nabídka kulturního
programu ve Spa Resortu Sanssouci?
Chodíte také do Café Vienna a Clubu
Imperial?
Během pobytu na Sanssouci navštěvuji
pravidelné taneční večery, občas zajdu
do Clubu Imperial na nějaký koncert nebo
na páteční jazzový večer.
Využíváte možnosti zaplavat si večer
v hotelovém bazénu?
Plavat chodím raději odpoledne,
protože večer se věnuji aktivnímu pohybu
na tanečním parketu.
Sledujete novinky na webu Spa Resortu Sanssouci a využíváte aktuálních
nabídek?
Ano, novinky sleduji a také využívám
výhodných aktuálních nabídek.
Jste spokojen s informacemi v Imperial Life a máte pro časopis nějaké
doporučení?
Jsem naprosto spokojen.
Děkujeme Vám za rozhovor a přejeme
mnoho krásných chvil strávených v Karlových Varech.
english
Mr. Erich Gruber from Leipzig has been
coming regularly to Karlovy Vary spa since
1964, every year, always to the same hotel.
This year it is exactly half a century. We
asked him for a short interview at this
unique occasion.
What are the reasons that you have
for coming to Karlovy Vary to the same
hotel for 50 years?
www.imperial-group.cz
www.spa-hotel-imperial.cz
www.spa-resort-sanssouci.cz
Karlovy Vary has my heart, despite the
fact that I have travelled all over the world.
I was born in Horní Slavkov but our family
was expulsed to Germany after the war.
Parents often talked to us about the life
in Karlovy Vary where they used to work.
I was young and curious and drawn into
a bigger city, so I started to come to Karlovy Vary as if it was my home; to places
that I knew, to see friends. I am a huge fan
of Goethe, I even used to live in Frankfurt
on the street where he was born. And just
as him, I wanted to keep coming to the
same place, even more times than Goethe
himself. And I succeeded. The first time
I stayed in the “Národní dům” hotel, then
once in “Central” hotel and the third time
I chose “Švýcarský dvůr” where I immediately felt at home, just as later in the
Spa Resort Sanssouci; “Švýcarský dvůr”
became after its reconstruction a part of
the Spa Resort Sanssouci under the name
“Green House”.
Which places in the city are your favorite, where do you love going back to?
There are so many of them, but I like
places with dancing the most – for
example the “Jelení skok” restaurant or
“Poštovní dvůr”; I also used to go dancing
at the hotels Olympia or Otava.
Do you have any special memories or
stories from these places?
Well, one story for all: During one
stay in Karlovy Vary, I overheard with my
friends that the Grandhotel Pupp will
host the Miss contest and that one of the
guests will be Karel Gott. I decided I had
be there. My friends were discouraging
me saying it’s only for people with VIP
tickets, but I did not cave in, I dressed up,
called a cab and had him bring me directly in front of the main hotel entrance.
I did not look at anyone and I confidently
walked right inside in the hall. I saw three
empty seats so I thought maybe a couple
will show up and one seat will remain
empty. I did not hesitate and I sat down.
Later on, an accredited photographer sat
next to me and sparked a conversation.
After the show was over, he asked me if
I was going to the after party. I said of
course! So we went together to Becher‘s
Bar where I ended up having fun till the
morning hours, even talked to Karel Gott.
Next day, all my friends were jealous.
Are you happy with the local entertainment opportunities?
Yes but any time anything new comes
up, I always give it a shot.
How do you spend your leisure time
during your spa stays?
I am very active – strolls and car trips in
the surroundings.
Have you ever been on a trip organized by the travel agency Pentalog
Tour?
No, I have not, I have travelled on business all my life.
Do you know how the annual spa
stays affect your health?
Yes, I am 100 % sure that in a positive
way. I will be 80 years old next year, my
dad and brothers died early, being between 50 and 60 years old. My wife says
that as long as I come to Sanssouci for
treatment, I will be alive.
How long is usually your spa stay?
At the beginning I used to come once
a year for three weeks, but last 12 years
I have been coming twice a year for two
weeks.
Have you tried all the classic spa and
wellness procedures over all those years
and which ones are your favorites?
I have tried almost everything, the best
for me are massages, physiotherapy and
parafango.
Do you come to the spa by yourself,
with family or friends?
For my spa stays I come without my
wife who usually goes to Italy, sometimes
I come with friends. I keep telling them
about Karlovy Vary and then they all want
to see for themselves. During the New
Year I come with my wife for a short stay
without any treatments. It has become our
tradition.
Are you satisfied with the cultural
program offer of Spa Resort Sanssouci?
Do you also visit Café Vienna and Club
Imperial?
During my stay in Sanssouci I go to the
regular dance evenings, sometimes to
Club Imperial for a concert or the Friday
jazz evening.
Do you take the opportunity to go
swimming in the evening in the hotel
pool?
I go swimming in the afternoons, because in evening I actively spend time on
the dance floor.
Do you follow news on the Spa
Resort Sanssouci web and do you take
advantage of any special offers?
Yes, I follow the news and I do take
opportunity of the specials.
Are you happy with the information
in Imperial Life and do you have any
recommendation for the magazine?
I am absolutely satisfied.
Thank you for the interview and we
wish you many beautiful moments spent
in Karlovy Vary.
deutsch
Seit 1964 kommt Herr Erich Gruber aus
Leipzig regelmäßig jedes Jahr und immer
in das gleiche Hotel nach Karlovy Vary,
um zu kuren. In diesem Jahr ist es genau
ein halbes Jahrhundert. Anlässlich dieses
einzigartigen Anlasses haben wir ihn um
ein kleines Gespräch gebeten.
Aus welchen Gründen fahren Sie
bereits 50 Jahre lang jedes Jahr nach
Karlovy Vary in das gleiche Hotel?
Karlovy Vary ist eine Herzenssache
für mich, obwohl ich bereits die gan-
VITAL SPA
LÁZEŇSKÁ PÉČE VITAL • VITAL-KUR
• КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ «ВИТАЛЬ»
[CZ]
Nabídka obsahuje: Ubytování
● Polopenze ● Welcome drink
● Vstupní a výstupní vyšetření
u lékaře ● Laboratorní vyšetření
dle indikace lékaře ● Pitná kúra
dle předpisu lékaře ● Ošetřovatelská péče zdravotní sestrou
(24 hod) ● až 13 procedur
za týden ● Možnost poradenství nutričního terapeuta ●
WIFI Free ● Zdarma autobusová
jízdenka MHD ● Zdarma vstup
do bazénu, vířivky a sauny ●
vč. daní a poplatků
[ENG]
Offer includes: Accommodation
● Halfboard ● Welcome drink ●
Entry and leaving physician examination ● Laboratory diagnostic tests after medical indication ●
Drinking cure pursuant to physician's recommendation ● Treatment by nurse (24 hrs) ● up to
13 Spa Treatments per Week ●
Possibility of dietary therapist advice ● WIFI Free ● Free local
transport ticket ● Free entry to
the pool, whirlpool bath and
sauna ● incl. all taxes & fees
[D]
Angebot enthält: Unterkunft ● Halbpension ● Begrüssungsdrink ● Aufnahme- und Abschlussuntersuchung
beim Arzt ● Laboruntersuchung nach
Empfehlung des Arztes ● Trinkkur
gemäß ärztlicher Verordnung ● Betreuung durch die Krankenschwester
(24 Std.) ● bis 13 Kuranwendungen
pro Woche ● Möglichkeit der Beratung beim Ernährungstherapeuten ●
WIFI Free ● Freie Fahrkarte für öffentlichen Stadtverkehr ● Freier Eintritt in
Schwimmbad, Whirlpool und Sauna ●
Inklusive aller Steuern und Gebühren
[RU]
Предложение включает: Размещение ● Полупансион ● Приветственный
коктейль ● Вступительный и заключительный медицинский осмотр ● Лабораторные анализы по назначению
врача ● Курс приема минеральной
воды ● Oказание помощи медсестрой
(24 часа) ● до 13 лечебных процедур
в неделю ● Возможность консультирования специалистом по диетпитанию ● WIFI Free ● Бесплатный проезд
городским транспортом ● Бесплатный
вход в бассейн, вирпул и сауну ● Курортный сбор и НДС
Minimální délka pobytu: 10 nocí
Minimal length of stay: 10 Nights
Mindestdauer des Aufenthaltes: 10 Nächte
Мин.дл.прож.: 10 ночей
Imperial Karlovy Vary Group
Hotel Imperial
Phone: +420 353 203 113
Fax: +420 353 203 151
E-mail: [email protected]
www.spa-hotel-imperial.cz
Spa Resort Sanssouci
Phone: +420 353 207 113
Fax: +420 353 207 250
E-mail: [email protected]
www.spa-resort-sanssouci.cz
IMPERIALlife
ze Welt bereist habe. Ich bin in Horní
Slavkov geboren, aber nach dem Krieg
musste unsere Familie nach Deutschland
aussiedeln. Die Eltern haben uns zu Hause
sehr oft über Karlsbad, wo sie arbeiteten,
erzählt. Ich war jung und neugierig und
wollte größere Städte sehen. So kam ich
eines Tages nach Karlsbad an bekannte
Orte, zu Freunden. Ich bin ein großer
Verehrer des Dichters Goethe, ich habe
in Frankfurt sogar in der Straße gewohnt,
in der er geboren wurde. Außerdem
wollte ich, so wie er, in den gleichen Ort
fahren – nach Karlsbad – und das noch
öfters, als Goethe es getan hat. Und das
ist mir auch gelungen. Zuerst habe ich im
Hotel Národní dům (Volkshaus) gewohnt,
dann noch einmal im Hotel Central, und
beim dritten Mal fiel meine Wahl auf den
Anfangs habe ich einmal im Jahr für
drei Wochen gekurt, in den letzten zwölf
Jahren fahre ich zweimal pro Jahr für zwei
Wochen.
Haben Sie im Laufe der Jahre bereits
alle klassischen Kur- und Wellnessbehandlungen ausprobiert und welche
gefallen Ihnen am besten?
Ausprobiert habe ich fast alle, das Beste
für mich sind Massagen, Physiotherapie
und Parafango.
Fahren Sie allein zur Kur, mit Familie
oder Freunden?
Zum Kuren nach Karlsbad fahre ich
ohne Gattin, sie fährt nach Italien. Manchmal komme ich mit Freunden. Ich erzähle
nämlich allen über Karlovy Vary, und
dann möchten sie es kennenlernen. Über
Silvester bin ich dann traditionsgemäß
Schweizer Hof, in dem ich mich sofort wie
zu Hause fühlte, ebenso wie später im Spa
Resort Sanssouci, dessen Bestandteil der
Schweizer Hof nach der Sanierung unter
der Bezeichnung Green House wurde.
Welche Plätze mögen Sie in der Stadt
besonders, wohin kehren Sie am liebsten zurück?
Davon gibt es eine ganze Reihe, aber
am meisten gefällt es mir dort, wo getanzt
wird – zum Beispiel im Ausflugsrestaurant
Jelení skok (Hirschsprung) oder im Posthof; früher war ich auch gerne im Hotel
Olympia oder Otava zum Tanzen.
Welche Erinnerungen verbinden Sie
mit diesen Orten, gibt es Geschichten
darüber zu erzählen?
Na gut, eine von vielen: Während eines
Kuraufenthaltes in Karlsbad hatten mir
Freunde erzählt, dass im Grandhotel Pupp
Miss Tschechiens gewählt werden und
dort auch Karel Gott auftreten soll. Mein
Entschluss stand fest – da muss ich hin.
Meine Freunde wollten mich davon abhalten, da man nur mit VIP-Eintrittskarten
Zugang hatte. Aber ich habe nicht aufgegeben, sondern mich in Schale geworfen,
ein Taxi bestellt und mich mit diesem bis
vor den Haupteingang bringen lassen. Ich
schaute dabei weder nach rechts, noch
nach links und ging direkt in den Saal, wo
ich drei freie Plätze entdeckte. Ich hatte
gedacht, dass vielleicht ein Paar kommt
und der dritte Platz frei bleiben würde.
Ich zögerte nicht und nahm Platz. Später
setzte sich ein akkreditierter Fotograf
neben mich, mit dem ich mich auch unterhielt. Er fragte mich, ob ich anschließend
auch zu der Afterparty ginge. Ich antwortete: Na selbstverständlich. So gingen wir
dann gemeinsam in die Becher‘s Bar, wo
ich mich bis zum Morgen unterhielt, sogar
mit Karel Gott. Am nächsten Tag gab es
bei meinen Freunden neidische Gesichter.
Sind Sie zufrieden mit den hiesigen
Unterhaltungsmöglichkeiten?
Ja, und wenn es etwas Neues gibt,
probiere ich es immer aus.
Wie verbringen Sie Ihre Freizeit während des Kuraufenthaltes?
Aktiv mit Spaziergängen und Ausflügen
mit dem PKW in die Umgebung.
Nehmen Sie auch an Ausflügen des
Reisebüros Pentalog Tour teil?
Nein, das tue ich nicht. Ich bin mein
ganzes Leben lang dienstlich unterwegs
gewesen.
Wissen Sie, in welchem Umfang die
jährlichen Kuraufenthalte Ihren Gesundheitszustand beeinflussen?
Ja, das weiß ich – hundertprozentig positiv. Ich werde im nächsten Jahr 80, dabei
sind mein Vater und meine Brüder sehr
früh, zwischen dem 50. und 60. Lebensjahr, verstorben. Meine Frau sagt, dass ich,
solange ich ins Sanssouci zur Kur fahre,
leben werde.
Wie lange ist in der Regel Ihr Kuraufenthalt?
mit meiner Gattin hier zu einem kürzeren
Aufenthalt ohne Kurtherapie.
Gefällt Ihnen das kulturelle
Programmangebot im Spa Resort
Sanssouci? Gehen Sie auch in das Café
Vienna und den Club Imperial?
Während des Aufenthaltes im Sanssouci
besuche ich regelmäßig die Tanzabende,
gelegentlich gehe ich in den Club Imperial
auf ein Konzert oder zum Jazzabend
immer freitags.
Nutzen Sie die Möglichkeit, am
Abend im Hotelpool zu schwimmen?
Schwimmen gehe ich lieber am
Nachmittag, weil ich den Abend mit
aktiver Bewegung auf dem Tanzparkett
verbringe.
Verfolgen Sie die Neuheiten auf den
Webseiten des Spa Resorts Sanssouci
und nutzen Sie aktuelle Angebote?
Ja, Neuheiten interessieren mich und
aktuelle Angebote nutze ich ebenfalls.
Sind Sie zufrieden mit den Informationen im Imperial Life und haben Sie
für das Magazin eine Empfehlung?
Ich bin absolut zufrieden.
Wir danken Ihnen für das Gespräch und
wünschen Ihnen weiterhin viele angenehme Augenblicke in Karlovy Vary.
по-русски
Господин Эрих Грубер из Лейпцига с
1964 года регулярно приезжает на лечение в Карловы Вары в один и тот же
отель. В этом году исполнилось ровно
пятьдесят лет. По этому уникальному
случаю мы попросили его дать небольшое интервью.
По каким соображениям Вы уже
50 лет ежегодно ездите в Карловы
Вары, останавливаясь в одном и том
же отеле?
Карловы Вары близки моему сердцу,
хотя я объездил весь мир. Я родился в
городе Горни-Славков, но после войны
наша семья была депортирована в Германию. Родители нам дома часто рассказывали о жизни в Карловых Варах,
где они работали. Я был молод и любопытен, меня манили большие города,
и я начал ездить в Карловы Вары как
домой, в известные места, к друзьям. Я
большой поклонник таланта Гете, и даже
жил во Франкфурте на улице, где он
родился. И, как и он, я хотел возвращаться на одно и то же место, даже еще
дольше, чем Гете посещал Вары. И мне
это удалось. Впервые я остановился в
отеле «Народни дум», потом один раз в
отеле «Централ», а на третий раз я выбрал «Швицарски двур», где мгновенно
почувствовал себя как дома, так же как
позже в «Spa Resort Sanssouci», в состав
которого «Швейцарский двор» вошел
после реконструкции под названием
«Green House».
23
Какие места в городе Вы полюбили,
и охотнее всего туда возвращаетесь?
Таких мест целый ряд, но больше
всего мне нравится там, где танцуют
– например, в загородном ресторане
«Елени скок» или в ресторане «Поштовни двур»; раньше я также ходил на
танцы в отели «Олимпиа» и «Отава».
С этими местами связаны Ваши
воспоминания, или забавные истории?
Одну историю могу рассказать: Однажды в Варах мы с друзьями услышали, что в гранд-отеле «Пупп» пройдут
выборы Мисс, и что конкурс посетит
Карел Готт. Я решил, что должен туда
попасть. Друзья меня отговаривали,
мол, это только по VIP-приглашениям,
но я не поменял своего решения, нарядно оделся, заказал такси и распорядился высадить меня прямо перед
главным входом. Не обращая ни на
кого внимания, я с независимым видом
прошел до самого зала. Увидел три свободных места и решил, что возможно
позже еще придет какая-нибудь пара,
а одно место останется свободным, и я
без колебаний его занял. Позже возле
меня сел какой-то аккредитованный
фотограф, с которым у меня завязался
разговор. После окончания программы
он спросил у меня, пойду ли я также на
раут. Я ответил, что конечно пойду. Так
что мы вместе отправились в «Бехерс
Бар», где я веселился до самого утра,
причем с самим Карлом Готом. На второй день друзья мне очень завидовали.
Вы довольны местными возможностями для проведения досуга?
Да, как только появляется что-то новое, я всегда должен это попробовать.
Как Вы проводите свободное время на курорте?
Активно, люблю прогулки и поездки
на машине по окрестностям.
Вы ездите на экскурсии, организованные туристической фирмой
«Pentalog Tour»?
Нет, не езжу, я всю жизнь провел в
командировках.
Вам известно, как ежегодный курортный отдых влияет на состояние
Вашего здоровья?
Да, знаю, что стопроцентно позитивно, потому что в следующем году мне
стукнет 80 лет, при том, что мой отец
и братья умерли рано, между 50 и 60
годами. Жена говорит, что пока я буду
ездить на лечение в «Sanssouci», буду
жить.
Сколько длится Ваш курортный
отдых?
Сначала я приезжал раз в год на три
недели, а последние двенадцать лет
приезжаю дважды в году на две недели.
За эти годы Вы уже перепробовали все классические лечебные и
спа-процедуры, какие Вам больше
всего нравятся?
Я перепробовал почти все, для меня
самые лучшие – это массажи, физиотерапия и парафанго.
Вы ездите на курорт сами, с семьей
или друзьями?
На лечение я езжу без жены, которая
ездит в Италию, иногда приезжаю с
друзьями. Я всем знакомым рассказываю о Карловых Варах, так что им потом
хочется самим все увидеть. На Новый
год мы с женой традиционно приезжаем на краткий отдых без лечения.
Вы довольны культурной программой «Spa Resort Sanssouci»? Вы бываете в «Café Vienna » и «Club Imperial»?
Во время отдыха в «Sanssouci» я регулярно посещаю танцевальные вечера,
иногда захожу в «Club Imperial» на
какой-нибудь концерт или пятничный
вечер джаза.
Вы пользуетесь возможностью поплавать вечером в бассейне отеля?
Мне удобнее поплавать после обеда,
потому что вечером я активно отдыхаю
на танцплощадке.
Вы следите за новинками на сайте
«Spa Resort Sanssouci» и используете
текущие предложения?
Да, я слежу за новинками, а также
пользуюсь выгодными текущими предложениями.
Вы довольны информацией, публикуемой в Imperial Life, возможно у
Вас найдутся какие-нибудь рекомендации для журнала?
Я полностью доволен.
Спасибо за интервью и желаем Вам
много приятных минут, проведенных в
Карловых Варах.

3 year
GASTRONOMIC
rd
-THEMATIC
EVENTS 2014
Member of Imperial Karlovy Vary Group
RESERVATION: +420 353 206 014
Každá akce vždy na jedno téma
Aktuální informace: facebook, webové stránky nebo
na Vaši kontaktní adresu
stylový interiér ≈ široká nabídka nápojů ≈ menu Club Imperial ≈
taneční parket ≈ nekuřácké prostředí
Each event is dedicated to one theme
Actual information: facebook, website or directly
to your contact address
Stylish interior ≈ wide offer of drinks ≈ Club Imperial menu ≈
dancing floor ≈ for non-smokers
Jede Aktion jeweils zu einem Thema
Aktuelle Informationen: Facebook, Webseiten oder
an Ihre Kontaktadresse
Stilvolles Interieur ≈ breites Getränkeangebot ≈ Menü Club
Imperial ≈ Tanzparkett ≈ Nichtraucherambiente
Каждое мероприятие проводится всегда
на одну тему
Актуальная информация: фэйсбук, интернетовые страницы
или на Ваш элетронный адрес
стильный интерьер ≈ широкое предложение напитков ≈ меню
«Club Imperial» ≈ танцевальный паркет ≈ среда для некурящих
Hotel Imperial
Libušina 1212/18, 360 01 Karlovy Vary
Phone: +420 353 203 761
www.spa-hotel-imperial.cz
Member
Member of
of Imperial
Imperial Karlovy
Karlovy Vary
Vary Group
Group
IMPERIALlife
24
www.imperial-group.cz
www.spa-hotel-imperial.cz
www.spa-resort-sanssouci.cz
series  part 3
NAVŠTIVTE ČESKÉ
PAMÁTKY UNESCO
VISIT UNESCO WORLD HERITAGE SITES IN THE CZECH REPUBLIC
BESUCHEN SIE TSCHECHISCHE UNESCO-DENKMÄLER
ПОСЕТИТЕ ЧЕШСКИЕ ПАМЯТНИКИ ЮНЕСКО page 26
Skupinovou nebo individuální prohlídku českých památek UNESCO, které
postupně všechny představíme v našem
seriálu, vám ochotně pomůže zorganizovat cestovní kancelář Pentalog Tour.
Kontaktovat ji můžete na webových
stránkách www.pentalog-tour.cz, nebo
se obraťte na pracovníky concierge
ve vašem hotelu, kteří za vás zařídí vše
z Pernštejna. Stavbu vedli italští architekti
Giovanni Battista a Ulrico Aostallis. Kromě bohatě dekorovaného psaníčkového
typu sgrafita se tu dodnes dochovaly
i rozměrné figurální scény s výjevy ze
života císaře Konstantina, zhotovené stejnou technikou. Předlohou byla autorům
dobová díla renesančních mistrů. Roku
1649 získali Litomyšl Trauttmansdorffové,
Židovská čtvrť je cenná hlavně původními domy a původním historickým
půdorysem s charakteristickými znaky
židovské urbanistiky: hustou zástavbou,
křivolakými uličkami, temnými zákoutími, klenutými průchody a romantickými
náměstíčky. Čtvrť má 120 obytných
domů, které doplňují objekty bývalých
židovských institucí – radnice, školy, rabi-
Tugendhat se stala v roce 2002 první
památkou moderní architektury v České
republice, a čtvrtou na světě, která byla
zapsána na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Významná
je z mnoha důvodů: osobou autora,
uměleckou kvalitou, převratnou koncepcí obytného prostoru, zhmotněním
myšlenek funkcionalismu a užitím pokrokových konstrukcí a technologií. V roce
1928 ji vyprojektoval pro rodinu majitele
brněnské textilky Fritze Tugendhata
slavný německý architekt Ludwig Mies
van der Rohe. Vila byla ve své době
převratným dílem, například ocelový
skelet a stropy pater nenesou zdi, ale
jen štíhlé pochromované sloupy, dům
má prosklené zdi, klimatizaci, strojovnu
s elektromotory pro spouštění oken
v obývací hale do podlahy a elektrický zabezpečovací systém. Unikátností
zařízení rodinného domu předstihla
■
Litomyšl je skvěle uchovanou
ukázkou středoevropské šlechtické
residence z období renesance
Litomyšl is an excellently
preserved example of Mid
European noble residence from the
Renaissance period.
Litomyšl – das perfekt erhaltene
Beispiel einer mitteleuropäischen
Adelsresidenz aus der Zeit der
Renaissance
Литомышль является отлично
сохранившимся образцом
центральноевропейской
дворцовой архитектуры эпохи
Ренессанса.
dobu o několik desetiletí. Není také
divu, že náklady na výstavbu a technické
vybavení vily Tugendhat přesahovaly
3,5 milionu korun, což v té době stačilo
k výstavbě více než třiceti běžných rodinných domů. Vila je dodnes špičkovou
ukázkou extrémně komfortního bydlení,
která ohromuje návštěvníky i po tak
dlouhé době.
Zdroj:
www.pruvodceceskem.cz;
www.unesco-czech.cz; www.npu.cz
potřebné. Přejeme Vám šťastnou cestu
a krásné zážitky!
Co je UNESCO
UNESCO (United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization)
je Organizace spojených národů pro
výchovu, vědu a kulturu. Podnětem k jejímu založení v listopadu 1945 byla snaha
o mezinárodní spolupráci, prosazování
úcty k lidským právům a právnímu řádu
v souvislosti s upevňováním míru ve světě. Mezi jejími zakládajícími členy bylo
také tehdejší Československo.
V roce 1972 byla pod patronací
UNESCO uzavřena mezinárodní Úmluva
o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví, kterou Česká republika
ratifikovala v roce 1991. Označení památky nebo přírodní rezervace symbolem UNESCO je dokladem, že se jedná
o výjimečné celosvětové dědictví, které
se má dochovat i budoucím generacím.
Doposud bylo zapsáno na Seznam
světového dědictví UNESCO 12 českých
památek: Historické jádro Prahy, Historické jádro Českého Krumlova, Historické
jádro Telče, Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, Historické
jádro Kutné Hory s kostelem sv. Barbory
a katedrálou Nanebevzetí Panny Marie
v Sedlci, Kulturní krajina Lednice-Valtice,
Zahrady a zámek v Kroměříži, Vesnická
památková rezervace Holašovice, Zámek
v Litomyšli, Sloup Nejsvětější Trojice
v Olomouci, Vila Tugendhat v Brně,
Židovská čtvrť a bazilika sv. Prokopa
v Třebíči.
ZÁMEK V LITOMYŠLI
Reprezentační renesanční zámek se
sgrafitovou výzdobou nechal postavit na litomyšlském panství v letech
1568–1581 jeho tehdejší vlastník Vratislav
za jejichž panování prošly jak interiéry,
tak okolí zámku barokními úpravami.
Následovaly klasicistní úpravy interiérů
provedené rodem Valdštejnů-Vartemberků, v jejichž rámci vzniklo i zámecké
divadlo, jenž patří k nejstarším dokladům
památek tohoto druhu v Evropě. Zámecký areál s hospodářskými budovami
a rozlehlou zahradou s přírodním amfiteátrem byl zapsán na Seznam světového
kulturního a přírodního dědictví UNESCO
v roce 1999.
nátu a chudobince. Součástí židovského
hřbitova založeného počátkem 17. století
je obřadní síň z roku 1903 s unikátně
dochovaným interiérem, kde se dodnes
konají pohřební obřady podle starých židovských tradic. Spolu s židovskou čtvrtí
byla v červenci 2003 zapsána na Seznam světového kulturního a přírodního
dědictví UNESCO bazilika sv. Prokopa
v Třebíči. K nejcennějším částem baziliky
patří vstupní portál z počátku 13. století
a rozsáhlá románská krypta, jejíž go-
english
Travel agency Pentalog Tour would
gladly help in organizing group or individual tours of UNESCO world heritage
sites in the Czech Republic. One by one,
we will present all of the these sites as
part of our ongoing series. You can contact Pentalog Tour via their website www.
pentalog-tour.cz, or refer to your hotel
concierge for arrangement. We wish
you a pleasant journey and a wonderful
experience!
■
Třebíčský hřbitov s třemi tisíci
náhrobky, mezi nimiž jsou cenné
kameny barokního a klasicistního
typu, patří k nejlépe dochovaným
a největším židovským hřbitovům
v Evropě
Třebíč cemetery with three thousand
tombstones with precious ones from
the Baroque and Classicism periods is
one of the best preserved and largest
Jewish cemeteries in Europe.
Der Friedhof in Třebíč mit
dreitausend Grabsteinen, unter
denen sich wertvolle Steine
im Barock- und KlassizismusStil befinden, gehört zu den
besterhaltenen und größten
jüdischen Friedhöfen Europas
Тржебичское кладбище с тремя
тысячами надгробий, в числе
которых ценные камни барочного
и классицистического типа,
является одним из лучше всего
сохранившихся и крупнейших
еврейских кладбищ в Европе.
ŽIDOVSKÁ ČTVRŤ A BAZILIKA SV.
PROKOPA V TŘEBÍČI
První důkazy o židovských obyvatelích
Třebíče, ze které se od jejího založení
v roce 1101 postupně stalo významné
středisko náboženského života a vzdělanosti na Moravě, pochází z roku 1410,
židovská obec je doložena od 16. století.
tickou klenbu podepírá padesát sloupů
a polosloupů, z nichž každý má originální
hlavici. Původní více než sedm století stará výdřeva stropu mezi kamennými žebry
klenby navozuje středověkou atmosféru.
VILA TUGENDHAT
Brněnská funkcionalistická vila
UNESCO
UNESCO stands for the United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization. The purpose for establishing
the organization in November 1945 was
promoting international collaboration,
enforcing respect for human rights and
the rule of law in connection with rein-
forcing peace in the world. The former
Czechoslovakia was among the founding
members.
UNESCO's efforts on heritage led to
the adoption, in 1972, of the Convention
concerning the Protection of the World
Cultural and Natural Heritage, which the
Czech Republic ratified in 1991. A site or
natural reserve carrying the UNESCO
symbol demonstrates it belongs to
a chosen group of unique, world
heritage sites, that shall remain well
preserved for future generations.
A total of 12 Czech sites have been
added to the World Heritage List of
UNESCO: Historic Centre of Prague, Historic Centre of Český Krumlov, Historic
Centre of Telč, Pilgrimage Church of St
John of Nepomuk at Zelená Hora, Kutná
Hora: Historical Town Centre with the
Church of St Barbara and the Cathedral
of Our Lady at Sedlec, Lednice-Valtice
Cultural Landscape, Gardens and Castle
at Kroměříž, Holašovice Historical Village
Reservation, Litomyšl Castle, Holy Trinity
Column in Olomouc, Tugendhat Villa in
Brno, Jewish Quarter and St Procopius'
Basilica in Třebíč:
LITOMYŠL CASTLE
The representative Renaissance castle
with graffiti decoration was built on
Litomyšl land by his owner, Vratislav
of Pernštejn, between 1568–1581. The
construction was led by Italian architects
Giovanni Battista and Ulrico Aostallis. Besides richly decorated envelope shaped
graffiti, the castle features preserved
large-scale figural scenes from the life
of Constantine the Great, created using
the same technique. The authors used
the period pieces by renaissance masters
as their model. In 1649 Litomyšl fell in
the hands of the Trauttmansdorff family;
during their reign, the interiors as well
as castle surroundings went through baroque remodeling, followed by classicism
changes of the interior under the Valdstejn-Vartemberk family during which
the castle theater was also created which,
belongs to the oldest monuments of this
type in Europe. The castle area with the
agricultural buildings and large garden
with natural amphitheater was registered
on the list of UNESCO World Cultural
and Natural Heritage in 1999.
JEWISH QUARTER AND ST. PROKOP’S
BASILICA IN TŘEBÍČ
The first proofs of Jewish inhabitants of
Třebíč which, overtime from its foundation in 1101 gradually became an important center of spiritual life and education
in Moravia, are from 1410. The Jewish
village has been recorded from the 16th
century. The Jewish quarter is precious
especially for its original houses and original historical layout with the characteristic signs of Jewish urbanism: dense layout,
winding streets, dark corners, arched passages and romantic squares. The quarter
has 120 residential houses completed with
buildings of former Jewish institutions –
city hall, school, Rabbi’s house and poorhouse. The Jewish cemetery founded at
the beginning of the 17th century includes
a ceremonial hall from 1903 with uniquely
preserved interior where nowadays funeral ceremonies according to old Jewish
traditions are performed. The St. Prokop’s
Basilica in Třebíč was placed on the List
of UNESCO World Cultural and Natural
Heritage in 2003 together with the Jewish
quarter. The most precious parts of the
basilica are the entrance portal from the
beginning of the 13th century and a large
Roman crypt with a gothic vault supported by 50 columns and semi-columns,
each with an original head. The original,
more than seven centuries old, wood of
the ceiling between the stone ribs of the
vault evokes a medieval atmosphere.
VILLA TUGENDHAT
The Brno’s functionalism Villa Tugendhat became the first modern architecture
monument in the Czech Republic and
fourth in the world to be placed on
the List of UNESCO World Natural and
IMPERIALlife
25
■
Vila Tugendhat architekta
Ludwiga Miese van der Rohe patří
k nejdůležitějším stavbám moderní
architektury na světě.
Villa Tugendhat by architect Ludwig
Miese van der Rohe is one the most
important buildings of modern
architecture in the world.
Die Villa Tugendhat des Architekten
Ludwig Mies van der Rohe gehört zu
den wichtigsten Bauten moderner
Weltarchitektur.
Вила Тугендгат архитектора Людвига
Миса ван дер Роэ является ярким
образцом архитектуры в стиле
модерн в мире.
Cultural heritage in 2002. It is important for several reasons: the author, the
artistic quality, the revolutionary concept
of residential space, by materialization of
the functionalism ideas and use of advanced constructions and technologies.
It was designed in 1928 for the family of
the owner of the Brno’s textile factory,
Fritz Tugendhat, by a famous German
architect, Ludwig Mies van der Rohe. The
Vila was a revolutionary work in its time;
for example its steel skeleton and the
floors’ ceilings are not supported by the
walls but only by slim chromed columns,
the Vila has glass walls, air-conditioning,
engine room with electric motors to
lower the windows in the living hall into
the floor and an electric security system.
By the uniqueness of its equipment for
a residential house, it surpassed the time
by several decades. No wonder that
the costs for construction and technical
equipment of Villa Tugendhat was over
3.5 million Czech crowns, which back
then was enough to build more than 30
regular family houses. The Vila is until
the present a peak example of extremely
comfortable living which amazes visitors
even after such a long time.
Source:
www.pruvodceceskem.cz;
www.unesco-czech.cz; www.npu.cz
deutsch
An dieser Stelle möchten wir Ihnen
in unserer Serie nach und nach alle
tschechischen UNESCO-Denkmäler
vorstellen. Bei der Organisierung deren
Besichtigung – individuell oder in der
Gruppe – hilft Ihnen gerne das Reisebüro
Pentalog Tour. Kontaktieren können Sie
es auf den Webseiten www.pentalogtour.cz oder Sie wenden sich an die
Concierge-Mitarbeiter in unserem Hotel,
die alles Notwendige für Sie erledigen.
Wir wünschen Ihnen eine gute Reise und
viele schöne Erlebnisse!
Was ist UNESCO
UNESCO (United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization) ist
eine Organisation der Vereinten Natio-
mitgliedern gehörte auch die damalige
Tschechoslowakei.
1972 wurde unter der Schirmherrschaft
der UNESCO das Internationale Übereinkommen zum Schutz des Kultur- und
Naturerbes der Welt abgeschlossen, das
die Tschechische Republik 1991 ratifizierte. Die Kennzeichnung eines Denkmals oder Naturreservation mit dem
■
Třebíč, Bazilika sv. Prokopa - krása
středověké kamenné architektury
vynikla až po odstranění omítky
poč. 20. století.
Třebíč, St Procopius' Basilica
– a beauty of medieval stone
architecture stood out after
removal of plaster at the beginning
of 20th century.
Třebíč, Basilika des Heiligen
Prokop – die Schönheit der
mittelalterlichen Steinarchitektur
kam erst nach der Beseitigung des
Putzes Anfang 20. Jahrhunderts
zum Vorschein.
Тржебич, базилика св. Прокопа
- красота средневековой
каменной архитектуры
предстала во всей красе после
удаления штукатурки в начале
20 века.
UNESCO-Symbol ist ein Beleg dessen,
dass es sich um ein einzigartiges, weltweites Erbe handelt, das auch zukünftigen Generationen erhalten werden soll.
Bisher sind in der Liste des Welterbes
der UNESCO 12 tschechische Denkmäler
eingetragen: Der historische Stadtkern
von Prag, der historische Stadtkern
von Český Krumlov (Krummau), der
historische Stadtkern von Telč (Teltsch),
die Johann-Nepomuk-Wallfahrtskirche
Zelená Hora (Grüneberg), der historische
Stadtkern von Kutná Hora (Kuttenberg)
mit der St.-Barbara-Kirche und der Klosterkirche Mariä Himmelfahrt in Sedlec
(Sedletz), die Kulturlandschaft LedniceValtice (Eisgrub-Feldsberg), Schloss und
Park Kroměříž (Kremsier), das Historische
Dorf Holašovice (Hollschowitz), das
Schloss in Litomyšl (Leitomischl), die
Dreifaltigkeitssäule in Olomouc (Olmütz),
■
Vila Tugendhat - nábytek, kterým
architekt tento dům vybavil,
se dodnes vyrábí a stále patří
ke špičce světového designu.
Villa Tugendhat – furniture of
the villa is still produced and still
belongs to the top world design.
Villa Tugendhat – das Möbel,
mit dem der Architekt dieses
Haus ausstattete, wird bis heute
produziert und gehört nach wie
vor zur Spitze des Weltdesigns.
Вила Тугендгат- мебель, которой
архитектор этот дом обставил,
вырабатывается до настоящего
времени и по-прежнему
относится к категории лучших
в мире.
die Tugendhat-Villa in Brno (Brünn)
sowie das Jüdische Viertel und die St.Prokop-Basilika in Třebíč (Trebitsch).
nen für Erziehung, Wissenschaft und
Kultur. Der Impuls für deren Entstehung
im November 1945 war die Bemühung
um eine internationale Zusammenarbeit,
die Durchsetzung der Achtung der Menschenrechte sowie der Rechtsordnung
in Zusammenhang mit der Festigung
des Friedens weltweit. Zu den Gründer-
briefartigen Sgraffito-Typ sind hier bis
heute auch große figurale Szenen mit
Motiven aus dem Leben von Kaiser
Konstantin erhalten geblieben, die mit
gleicher Technik gefertigt wurden. Als
Vorlage dienten den Autoren die zeitgenössischen Werke der Renaissancemeister. 1649 ging Leitmischl an die Trauttmansdorffer über, unter deren Herrschaft
sowohl die Interieure, als auch die
Umgebung des Schlosses im Barockstil
umgebaut wurden. Es folgten klassizistische Veränderungen der Interieure durch
das Waldstein-Wartemberg-Geschlecht,
im Rahmen derer auch das Schlosstheater entstand, das zu den ältesten Belegen
SCHLOSS LITOMYŠL (LEITOMISCHL)
Das repräsentative Renaissanceschloss
mit Sgraffito-Dekoration ließ auf dem
Leitomischler Gutsbesitz in den Jahren
1568–1581 dessen damaliger Eigentümer
Vratislav von Pernštejn errichten. Den
Bau leiteten die italienischen Architekten
Giovanni Battista und Ulrico Aostallis.
Neben dem reichhaltig dekorierten
der Sehenswürdigkeiten dieser Art in
Europa gehört. Das Schlossareal mit
den Wirtschaftsgebäuden und einem
großflächigen Garten mit natürlichem
Amphitheater wurde 1999 in die Liste des
UNESCO-Weltkulturerbes und Weltnaturerbes (kurz Welterbes) aufgenommen.
JUDENVIERTEL UND BASILIKA DES
HEILIGEN PROKOP IN TŘEBÍČ (TREBITSCH)
Die ersten Belege über eine jüdische
Bevölkerung in Trebitsch, aus dem seit
seiner Gründung im Jahr 1101 sukzessiv
ein bedeutendes Zentrum des religiösen Lebens und der Bildung in Mähren
entstand, stammen aus dem Jahr 1410;
die jüdische Gemeinde ist seit dem 16.
Jahrhundert belegt. Das jüdische Viertel
ist wertvoll vor allem dank seiner ursprünglichen Häuser und des ursprünglichen historischen Grundrisses mit den
charakteristischen Kennzeichen jüdischer
Urbanistik: dichte Bebauung, krumme
Gassen, dunkle Ecken, gewölbte Durchgänge und romantische Marktplätze. Das
Viertel umfasst 120 Wohnhäuser, die Objekte ehemaliger jüdischer Institutionen
ergänzen – Rathaus, Schule, Rabinat und
Armenhaus. Bestandteil des jüdischen
Friedhofs, der Anfang 17. Jahrhunderts
entstand, ist das Trauzimmer aus dem
Jahr 1903 mit seinem einzigartig erhaltenen Interieur. Hier finden bis heute Trauerfeiern nach alten jüdischen Traditionen
statt. Gemeinsam mit dem jüdischen
Viertel wurde im Juli 2003 in die Liste des
UNESCO-Welterbes auch die Basilika des
Heiligen Prokop in Trebitsch aufgenommen. Zu den wertvollsten Teilen der
Basilika gehören das Eingangsportal aus
der Zeit Anfang 13. Jahrhunderts sowie
eine umfangreiche romanische Krypta,
deren gotische Wölbung von fünfzig
Säulen und Halbsäulen getragen wird,
von denen jede ein Originalkapitell
hat. Die ursprüngliche, mehr als sieben
Jahrhunderte alte Zimmerung der Decke
zwischen den Steinrippen der Wölbung
erweckt eine mittelalterliche Atmosphäre.
VILLA TUGENDHAT
Die funktionalistische Villa Tugendhat in Brno wurde im Jahr 2002 das
erste Denkmal moderner Architektur in
CZ
Stylová kavárna s jedinečným proskleným stropem
u hotelové recepce budovy Green House ≈ výběr ze
široké nabídky teplých a studených nápojů
ENG
Stylish café with unique glass ceiling by the hotel
reception of Green House ≈ Wide selection of warm
and cold drinks
D
Stilvolles Café mit einzigartiger verglaster Decke an
der Hotelrezeption des Gebäudes Green House ≈
Auswahl aus reichhaltigem Angebot an warmen
und kalten Getränken
RU
Стильное кафе с уникальным стеклянным
потолком в вестибюле корпуса Грин Хаус ≈
Большой выбор горячих и холодных напитков
open daily from 9.00 until 24.00
Phone: +420 353 207 320
U Imperiálu 198/11, 360 01 Karlovy Vary
www.spa-resort-sanssouci.cz
Member of Imperial Karlovy Vary Group
IMPERIALlife
26
■
Ve 13 sálech zámku Litomyšl jsou
k vidění sbírky empírového nábytku
z počátku 19. století, obrazy
z 18. století a sbírky míšeňského,
vídeňského a berlínského porcelánu.
The 13 halls of the Litomyšl castle
feature collections of Empire
furniture from the beginning of
the 19th century, paintings from
the 18th century and collections
of Meissen, Vienna and Berlin
porcelain.
In den 13 Sälen des Schlosses
Litomyšl sind Sammlungen von
Empire-Mobiliar aus der Zeit Anfang
19. Jahrhunderts, Gemälde aus dem
18. Jahrhundert sowie Sammlungen
von Meißner, Wiener und Berliner
Porzellan zu sehen.
В 13 залах Литомышльского
замка можно увидеть коллекцию
мебели в стиле ампир начала
XIX века, картины XVIII века и
коллекцию мейсенского, венского
и берлинского фарфора.
Tschechien, und das vierte weltweit, das
in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes
aufgenommen wurde. Von Bedeutung
ist sie aus mehreren Gründen: die Person
des Autors, die künstlerische Qualität, das
überragende Konzept für Wohnraum,
die Vergegenständlichung der Ideen
des Funktionalismus sowie die Nutzung
fortschrittlicher Konstruktionen und
Technologien. Projektiert wurde sie im
Jahr 1928 für die Familie des Besitzers der
Brünner Textilfabrik, Fritz Tugendhat, von
dem berühmten deutschen Architekten
Ludwig Mies van der Rohe. Die Villa war
seinerzeit ein umwerfendes Werk, zum
Beispiel werden die Wände nicht von
Stahlskelett und Etagendecken getragen,
sondern nur von dünnen verchromten
Säulen, das Haus hat verglaste Wände,
eine Klimaanlage, Maschinenraum mit
Elektromotoren zum Hinunterlassen der
Fenster in der Wohnhalle in den Fußboden sowie ein elektrisches Sicherheitssystem. Die Einzigartigkeit der Einrichtung
des Einfamilienhauses ging seiner Zeit
um einige Jahrzehnte voraus. Es ist auch
nicht verwunderlich, dass die Kosten für
den Bau und die technische Ausstattung
der Villa Tugendhat mehr als 3,5 Millionen Kronen betrugen, was zu jener Zeit
genügte, um mehr als dreißig normale
Familienhäuser zu bauen. Die Villa ist bis
heute ein hochinteressantes Vorzeigebeispiel für extrem komfortables Wohnen,
das die Besucher auch nach so langer
Zeit noch immer in Staunen versetzt.
Quellen:
www.pruvodceceskem.cz;
www.unesco-czech.cz; www.npu.cz
по-русски
Групповой или индивидуальный просмотр чешских памятников
ЮНЕСКО, которые мы постепенно
представим в нашем сериале, Вам с
удовольствием поможет организовать
туристическое бюро «Pentalog Tour».
Контактировать его можете на сайте
www.pentalog-tour.cz , или же обратитесь на консьержери в своем отеле,
которые позаботятся обо всем необходимом. Желаем Вам счастливого пути
и хороших впечатлений!
Что такое ЮНЕСКО
ЮНЕСКО (United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization) – это
организация объединенных наций по
вопросам образования, науки и культуры. Побуждением для ее образования
в ноябре 1945 года была попытка организации международного сотрудничества, продвижения уважения к правам
человека и правовым нормам в связи
с укреплением мира во всем мире. К
ее учредителям принадлежит также
тогдашняя Чехословакия.
В 1972 году под покровительством
ЮНЕСКО была заключена международная Конвенция о защите мирового
культурного и природного наследства,
которую Чешская Республика ратифицировала в 1991 году. Обозначение
памятника или заповедника символом
ЮНЕСКО подтверждает, что речь идет
об уникальном, всемирном наследстве, которое должно сохраниться для
будущих поколений.
На сегодня в Список мирового
наследства ЮНЕСКО записано 12
чешских памятников: исторический
центр г. Прага, исторический центр г.
Чески Крумлов, исторический центр
г. Телч, паломнический костел св. Яна
Непомуцкого на Зеленой горе, исторический центр г. Кутна Гора с костелом
св. Барборы и кафедральным собором вознесения на небо Девы Марии
в г. Седлец, культурная местность
Леднице - Валтице, сады и замок в г.
Кромержиж, деревенский заповедник
памятников Голашовице, замок в г.
Литомышль, столб Святейшей Троицы
в г. Оломоуц, вилла «Tugendhat» в г.
Брно, еврейский квартал и базилика
св. Прокопа в г. Тржебич.
www.imperial-group.cz
www.spa-hotel-imperial.cz
www.spa-resort-sanssouci.cz
ные с применением той же техники.
В качестве образцов авторы использовали произведения мастеров эпохи
ренессанса. В 1649 году Литомышль
перешел в собственность Траутмансдорфов, при которых интерьеры
и окрестности замка претерпели
изменения в стиле барокко. Затем
последовало обновление интерьеров
в стиле классицизма, проведенное
родом Вальдштейнов-Вартемберков, в
рамках которого возник замковый театр, являющийся одним из старейших
памятников такого рода в Европе. В
1999 году замковый комплекс с хозяйственными постройками и большим
садом с природным амфитеатром был
внесен в Список мирового культурного
и природного наследия ЮНЕСКО.
ЕВРЕЙСКИЙ КВАРТАЛ И БАЗИЛИКА
СВЯТОГО ПРОКОПА В ТРЖЕБИЧЕ
Первые свидетельства о еврейском
населении Тржебича, который со времен основания в 1101 году постепенно
стал крупным моравским центром
религиозной жизни и просвещения,
относятся к 1410 году, а существование
еврейской общины подтверждено с
XVI века. Еврейский квартал ценен,
■
Třebíč - Přední synagoga.
Původně barokní stavba prošla
novogotickou úpravou a dnes ji
využívá církev československá
husitská.
Třebíč – Prominent synagogue.
Originally a baroque building
underwent a Neo-Gothic
reconstruction and nowadays is
used by the Czechoslovak Hussite
Church.
Třebíč – Vordere Synagoge.
Der ursprüngliche Barockbau
erfuhr einen neogotischen
Umbau und wird heute von
der tschechoslowakischen
Hussitenkirche genutzt.
Тржебич – Главная синагога.
Первоначально построенная
в стиле барроко, прошла
новоготическую реконструкцию
и сегодня служит чехословацкой
гуситской церкви.
ЛИТОМЫШЛЬСКИЙ ЗАМОК
Представительный ренессансный замок с украшениями в технике
сграффито был построен владельцем
литомышльского имения Вратиславом из Пернштейна в 1568–1581
годах. Строительством руководили
итальянские архитекторы Джованни
Баттиста и Ульрико Аосталлис. Кроме
богато декорированного сграффито
здесь сохранились крупноразмерные фигуративные сцены из жизни
императора Константина, исполнен-
прежде всего, сохранившимися
историческими домами и исторической планировкой с характерными
особенностями еврейской урбанистики: густой застройкой, извилистыми улочками, темными закоулками,
сводчатыми пассажами и маленькими
романтическими площадями. Квартал
состоит из 120 жилых домов и зданий
бывших еврейских институций – ратуши, школы, раввината и богадельни.
Частью еврейского кладбища, заложенного в начале XVII века, является
Odběratelé termominerální vody v Karlových Varech pro balneologické užití v roce 2013
Abnehmer von Thermomineralwasser in Karlovy Vary zwecks balneotherapeutischer Nutzung im Jahre 2013
Consumers of thermo-mineral water from Karlovy Vary for balneological use in 2013
Потребление термоминеральной воды в Карловых Варах в лечебных целях в 2013 году
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Imperial Karlovy Vary, a. s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,9 %
VLRZ, p. o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,7 %
Bristol, a. s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,3 %
Bohemia - lázně, a. s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,5 %
Thermal-F, a. s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,5 %
Eden Group, a. s. / Zámecké lázně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,0 %
Savoy Westend Hotel, s. r. o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,4 %
Eden Group, a. s. / Carlsbad Plaza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,3 %
Alžbětiny Lázně, a. s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,3 %
Sanatorium Astoria, a.s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,2 %
Zdroj: Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád
Quelle: Verwaltung natürlicher Heilmittelquellen und Kolonnaden
Source: Natural Curative Sources and Colonnades Administration
Источник: Управление лечебных источников и колоннад
обрядный зал (1903) с уникальным
сохранившимся интерьером, где до
сих пор отправляются похоронные
обряды в соответствии с древними
еврейскими традициями. Вместе с
еврейским кварталом в июне 2003
года в Список мирового культурного и
природного наследия ЮНЕСКО была
внесена базилика святого Прокопа
в Тржебиче. К числу самых ценных
частей базилики относятся входной
портал начала XIII века и большая
романская крипта, готический свод
которой подпирают пятьдесят колонн
и полуколонн, каждую из которых
венчает неповторимая капитель.
Изначальная, более чем семивековая
деревянная крепь между каменными
ребрами перекрытия создает средневековую атмосферу.
ВИЛЛА ТУГЕНДГАТ
Брненская вилла в стиле функционализма Тугендгат в 2002 году
стала первым в Чешской Республике
и четвертым в мире памятником
архитектуры модернизма, внесенным
в Список мирового культурного и
природного наследия ЮНЕСКО. Она
исключительна по многим причинам:
личностью автора, художественным достоинством, революционной
концепцией жилого пространства,
материализацией идей функционализма и использования прогрессивных конструкций и технологий. В 1928
году ее спроектировал для семьи
владельца брненского текстильного
завода Фрица Тугендгата знаменитый
немецкий архитектор Людвиг Мис
ван дер Роэ. В свое время вилла была
революционным объектом, например,
стальной каркас и междуэтажные
перекрытия поддерживают не стены,
а лишь стройные хромированные
колонны, дом имеет застекленные
стены, кондиционирование, машинное помещение с электродвигателями
для опускания окон в жилом зале до
уровня пола и электрическую охранную систему. Уникальность оснащения
коттеджа опередила свое время на
несколько десятилетий. Ничего удивительного, что расходы на строительство и техническое оснащение виллы
Тугендгат превысили 3,5 миллиона
крон – в то время этого хватило бы
на строительство более чем тридцати обычных коттеджей. Вилла до сих
пор остается ярчайшим примером
исключительно комфортного жилья,
который изумляет посетителей даже
спустя столько времени.

Источники:
www.pruvodceceskem.cz;
www.unesco-czech.cz; www.npu.cz
HOTEL IMPERIAL
Libušina 1212/18, 360 01 Karlovy Vary
Phone: +420 353 203 113, fax: +420 353 203 151
e-mail: [email protected]
www.spa-hotel-imperial.cz
HOTEL IMPERIAL
À LA CARTE ❖ OPEN DAILY 7.30-10.00 & 12.00-15.00 & 18.00-22.00
RESERVATION +420 353 203 901
CULINARY
E
VENTS
AT HOTEL IMPERIAL
H o t e l
I m p e r I a l
Spa&Health Club
▪ SLEDUJTE PLAKÁTY U CONCIERGE ▪ WATCH POSTERS AT THE HOTEL CONCIERGE ▪
▪ BEACHTEN SIE DIE PLAKATE BEIM CONCIERGE ▪ СЛЕДИТЕ ЗА ИНФОРМАЦИЕЙ У КОНСЬЕРЖ - СЛУЖБЫ ▪
H OT E L I M P E R I A L
THE BEST EVENT PLACE
Luxury MedicaL care
Spa Drinking Cup
KALA AUREA REGINA
1 500 CZK
Spa Drinking Cup
KALA PURA
with Thermo Packaging
Spa Drinking Cup
KALA ALBA
500 CZK
Make
1 000 CZK
Spa Drinking Cup
KALA VIVIDA
Spa Drinking Cup
KALA AUREA
1 000 CZK
1 500 CZK
Yourself Happy
MERCHANDISING SHOP AT SPA RESORT SANSSOUCI
Bowl (map)
Umbrella with logo
Bathrobe with logo
Towel with embroidery
800 CZK
950 CZK
160 CZK
290 CZK
Cuddly toy
190 CZK
Merchandising shop ● Concierge
Blue House +420 353 207 107
Green House +420 353 207 313
[email protected]
www.spa-resort-sanssouci.cz
Manicure set
100 CZK
„Handbell“ sauna hat
Slippers
480 CZK
„Cocker“ sauna hat
630 CZK
590 CZK
iPad case
Notebook case
1 050 CZK
1 190 CZK
Download

3·2014 - Společnost IMPERIAL KARLOVY VARY