duben, květen 2011
99
5,- Kč
Zpravodaj městského úřadu též na http://www.pysely.cz
Vážení spoluobčané,
Dovolte mi, abych vám zprostředkovala reakce zastupitelů na otevřený
dopis, který byl zastupitelstvu předán na jeho zasedání dne 7.2.2011.
Text dopisu je následující:
ČARODĚJNICE V PYŠELÍCH
OTEVŘENÝ DOPIS
ZASTUPITELSTVU OBCE!
Vážený pane starosto, zastupitelé,
Je teprve leden a my už cítíme potřebu připomenout vám,
proč jsme vás volili nebo naopak nevolili.
Rok 2011 začalo mnoho institucí s nataženou rukou k nám, občanům, vše se zdražuje, poplatky
se zvyšují. Letošní rok zřejmě nebude jednoduchý a zdá se, že vaše
komunální politika nám to rozhodně nemíní usnadnit. Oznámení
o tom, že od 1.1.2011 obec zvyšuje téměř veškeré poplatky, které
od svých občanů vybírá, asi nikomu vánoční období nezpříjemnilo!
Co nás zaráží, je jejich několikanásobné zvýšení a v četných případech
i jeho zdůvodnění.
Myslíme si, že čtyřleté volební
období dává mnohem více prostoru k vyřešení situace kolem svozu
komunálního odpadu, než jsou
pouhé dva měsíce. Skutečně nešlo
najít jiné řešení, než dvojnásobné zvýšení poplatků? Proč máme
platit za osobu a ne za popelnici a
tím pádem i za skutečně svezený
domovní odpad, tak jako tomu je
v sousedních obcích? V současné
době zde dochází k situaci, kdy tu
bude čtyřčlenná rodina platit za
odvoz odpadu dvojnásobek toho,
co by platila v některých městských
částech Prahy. Byla vzata v potaz
alternativní řešení vzniklé situace?
(Změna firmy provádějící svoz odpadu, postupné navýšení poplatků,
etc.). Stávající řešení nám skutečně
nepřipadá příliš šťastné, ani promyšlené, spíše jako nejjednodušší!
V tomto případě se jedná o zásadní
věc, která se bezprostředně a citelně dotýká každého konkrétního občana obce, proto by rozhodně měla
být řešena veřejně, s dostatečnou
přípravou, obeznámením obyvatel, veřejnou diskuzí a následně
rozhodnuta v obecním referendu!
Důrazně žádáme, aby nadále byla
takto zásadní rozhodnutí rozhodoPokračování na straně 2
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
Dne 16. května 2011 bude v době od 7,30 do 15,00 hodin
přerušena dodávka elektřiny v Zaječicích
a to v uličce od č.p. 51 směrem k č.p. 88 včetně.
Pyšelské muzeum
bude po zimní přestávce opět otevřeno.
Zahájení provozu je v pátek 22. dubna.
Otevírací doba:
pátek od 10 – 12 hodin a od 13 – 15 hodin
sobota od 10 – 12 hodin a od 13 – 16 hodin
Paní Z. Srnská se těší na Vaši návštěvu.
Čarodějnice přilétají do Pyšel Za Vráží
v sobotu 30.4. 2011 od 18 hodin.
Živá hudba.
Občerstvení zajištěno.
Srdečně zve SDH Pyšely a restaurace SOKOLOVNA.
Velké poděkování
V sobotu 2. dubna 2011 proběhl již počtvrté jarní úklid Pyšel, Zaječic a všech přístupových komunikací. I když máme k dispozici sběrný
dvůr, nádoby na sběr tříděného odpadu a vlastní popelnice, je mezi
námi pořád hodně spoluobčanů, kteří raději využijí lesa pro odložení
nepotřebných věcí, než pro rekreaci a krásnou procházku. O komunikacích ani nemluvě. Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kterým
záleží na čistotě okolí a kteří přišli pomoci s úklidem. V první řadě patří
poděkování dětskému domovu v Pyšelích a SDH Pyšely, kteří každoročně pomáhají s úklidem a samotnou organizací akce, dále Městskému
úřadu Pyšely za poskytnutí odpadových pytlů a využití sběrného místa,
společnosti Zahradnické centrum GAZEBOO za svoz odpadků, rodině
Dastychových za osobní i finanční pomoc, rodině Chalupových, Slabých
a Vrabcových, kteří byli ochotni ve svém volnu věnovat svůj čas zvelebování našeho okolí.
Ještě jednou všem velké poděkování
za hojnou účast a pracovní nasazení.
Lucie Zaradičková, Loreta Invest a.s.
1
z městského úřadu
duben, květen 2011
OTEVŘENÝ DOPIS ZASTUPITELSTVU OBCE!
vána v obecním referendu! Rovněž
žádáme, aby bylo celé rozhodnutí
zastupitelstva přehodnoceno a
celá koncepce pro svoz komunálního odpadu znovu otevřena a přepracována! Stávající stav není pro
nás, jako občany, únosný! S tím
souvisí naše výtka ke špatné informovanosti občanů, nedostatečně
zpracovaným a aktualizovaným
webovým stránkám města a především účelově osekaným zápisům
z jednání zastupitelstev, viz. zápis
z jednání ze dne 3.1.2011!
Další naše připomínka se týká
vašich předvolebních slibů. Kromě návrhů, nad kterými zůstává
rozum stát (chodník z Pyšel do
Zaječic), se jako červená nit táhne
napříč všemi předvolebními mýtinky a materiály rekonstrukce
pyšelské školy! Pokud se podíváme do plánovaného rozpočtu na
rok 2011, musíme konstatovat, že
vyčleněná částka na rekonstrukci školy je opět nula! Po kolikáté
již? Takže opět můžeme očekávat
zamítnutí žádosti o dotace? Rádi
bychom Vám připomněli, že do
školy v havarijním stavu, do jejíž
části dokonce zakázal vstup statik,
posíláme denně to nejcennější co
máme – naše děti! Pokud šlo v případě předchozích, určitě ne nejdůležitějších projektů, zajistit adekvátní část z rozpočtu obce, proč
to nejde při opravě školy, která
je již akutně potřeba? Nepozná se
dobrý politik podle toho, že dokáže
zajistit financování toho projektu,
který je potřeba, místo toho, který
sice není akutní, ale budou na něj
uvolněny dotace? Veškerá jednání
kolem rekonstrukce školy jsou vedena za minimálního zájmu obce!
Pyšelská škola má dlouholetou tradici, vychovala generace obyvatel
Pyšel a okolních obcí, někteří z nás
na ní mají i dobré vzpomínky a neradi by se tak dožili jejího konce.
Naše obec se může, díky rozsáhlé
rekonstrukci, za kterou patří velký
dík předcházejícímu zastupitelstvu, a díky vynikajícímu personálu, pochlubit špičkovou mateřskou
školou, kterou nám mohou okolní
obce závidět a na kterou můžeme být právem hrdí. Doufáme, že
se stejné situace jednou dočkáme
i u základní školy!
Poslední záležitost je skutečná
perlička! Trojnásobné zvýšení poplatku ze psa! Argumenty týkající
se zvýšení nákladů na toulavé psy
a úklid veřejných prostranství – to
snad ani nemůžete myslet vážně!
Dle pracovníků Maršovického útulku, se kterým má obec uzavřenou
2
smlouvu, platí obec Pyšely od roku
2004 stále stejný paušál za odchyt,
odvoz a ustájení toulavých psů, odchycených v katastru obce Pyšely.
Tedy 8kč/osobu, což činí 10 000,-/
rok, splatné ve dvou částkách. Pro
rok 2011 bude útulek účtovat obci
stejnou částku, bez ohledu na to,
kolik psů do útulku z obce přibude
a že to nejsou nijak závratné počty!
V roce 2010 provedli pracovníci
odchyt a následný odvoz celkem
tří psů z katastru obce Pyšely,
další dva psy tam dovezli občané
na vlastní náklady! Dohromady
tedy 5 toulavých psů za rok! Jaképak konkrétní zvyšující se náklady máte na mysli??? Nehledě na
to, že pokud je dohledán původní
majitel psa, platí veškeré náklady
spojené s odchytem, odvozem, veterinárním vyšetřením, ustájením
a krmením psa sám! A úklid obce
od výkalů? Není snad částka za
úklid veřejných ploch započítána
do zmiňovaného svozu komunálního odpadu? Pokud již někdo
s pejskem chodí ven, jde s ním do
lesa nebo na louku, které máme
všichni za humny (a doufejme že
s rozumným přístupem k nové výstavbě to tak zůstane i nadále), na
náměstí ho snad nenapadne venčit
nikoho! Která konkrétní firma se
zabývá úklidem fekálií a jak vysoká částka je na její faktuře? Rádi
bychom vám připomněli, že většina občanů má psa ustájeného na
svém pozemku – ze kterého platí
daně, a uklízí po něm exkrementy
do popelnice, za kterou také platí.
Jaké náklady na víc to pro obec
znamená? A evidence psů? Pokud
chcete pro psa známku, musíte si
jí dokoupit! Pes je zapsán do papírového bloku a tím evidence tak
nějak končí. Pro příklad: jednorázová registrace čipovaného psa
v národním registru stojí 170,-,
pes je zapsán do veřejně přístupné elektronické databáze, včetně
fotografie, popisu psa a čísla čipu,
kdykoliv je tak pro kohokoliv ihned
dohledatelný! Navíc je pojištěn
proti škodám, které by případně
způsobil! Poplatek ze psa v našich
podmínkách je více-méně absurdní
(a vy dokážete tuto absurditu ještě
trojnásobně zdražit!), smysl má
možná ve velkých městech, kde je
vnímán jako regulační prostředek
v chovu psů a kde z něj občané mají
nějaký užitek – úklid ulic specializovanými firmami, koše a pytlíky
na exkrementy. My žijeme v obci,
která má i přes svůj statut blízko
k přírodě a kam jinam již situovat
zájmový chov zvířat, než právě
na venkov. Ať už se to někomu líbí
nebo ne, zvířata sem prostě patří,
právě pro úzký kontakt s přírodou
tu většina z nás přeci žije! V samotném rozpočtu obce počítáte z příjmem z poplatků ze psů 50 000,-,
naopak výdej bude činit právě na
zmiňovaný útulek 10 000,-. A co
ten zbytek? Jakou díru v rozpočtu
máme pomoci zalepit, jen proto, že
jsme majiteli psů????
Vážený pane starosto, zastupitelé, víme, že vaše pozice zřejmě není zrovna jednoduchá, na
druhé straně ale pozice nás, kteří
si to všechno máme nechat líbit,
také není zrovna závidění-hodná,
poslední počínání zastupitelstva
připomíná testování obyvatelstva,
co všechno ještě vydrží, zaplatí a
zbaští!
Snížení mezd pracovníkům
městského úřadu o 5% pokládáme
za výsměch občanům v době, kdy
se ve firmách skutečně razantně
snižují stavy zaměstnanců a mnoho lidí se potýká s existenčními
problémy!
Rádi bychom vám závěrem
připomenuli, že slovo zastupitelstvo, je odvozeno od slova zastupovati, v tomto případě občany, a
pracovati v jejich nejlepším zájmu,
jakož i v nejlepším zájmu obce a jejího následného rozvoje!
Za nespokojené a znepokojené
občany:
Dopis podepsalo 64 občanů.
Pan starosta odpověděl článkem v Pyšelských listech, já se
s jeho odpovědí zcela ztotožňuji.
Dále mi svou odpověď postoupili zastupitel pan Jaroslav Chalupa
a zastupitelé zvolení na kandidátce
sdružení ProPyšely (paní Lucie Barešová, pan Tomáš Havlíček a pan
Petr Walder)
Odpověď zastupitele
J. Chalupy je následující:
Dobrý den!
Váš “Otevřený dopis” na mě
zapůsobil především dojmem, že
zvýšení poplatků ekonomicky položí většinu občanů Pyšel a přilehlých obcí. Nemyslím si, že tomu
tak je. Není pravda, že zkoušíme,
co všechno občan vydrží! Jistě jste
byli na posledním zasedání zastupitelstva, kde se jak pan starosta,
tak pan zastupitel Klásek snažili vysvětlit, proč jsme přistoupili
k těmto dočasným kroků. Chápu, že
má mnohý z občanů pocit, že částka za odvoz odpadu je nehoráznost,
ale zároveň bez výčitek svědomí na-
(pokračování ze strany 1)
zve směšnou částkou snížení platů
zaměstnanců Městského úřadu. A
přitom se jedná též o naše spoluobčany, kteří navíc dělají práci pro
nás. Částka o kterou přijdou je rozhodně vyšší, než navýšení částky
za svoz odpadů.
Připomínáte nám, proč jste
nás volili. Nevěřím, že proto, aby
pokračovalo zadlužování obce, aby
obecní peníze byly použity na nedisciplinovanost a úklid nepořádku
po některých z nás. Udivuje mne,
že nikdo neprotestoval v minulých
letech, kdy na začátku roku bylo
v Pyšelských listech zveřejňováno, kolik peněz stál svoz odpadků,
kolik peněz bylo vybráno a jaký je
dluh města. Jak to, že tohle nikdo
nečetl? Odpovím si sám. Protože se
o jeho peníze nejednalo.
Dále… škola. Nechápu, jak může
někdo tvrdit, že Městský úřad nemá
zájem o řešení její rekonstrukce.
Dokonce jsem z Vašeho dopisu pochopil, že dotace budou zamítnuty
proto, že v rozpočtu není s rekonstrukcí počítáno. Naopak, snaha
pana Kláska byla nastavit rozpočet
tak, aby se v případě dotace nechala
rekonstrukce doinvestovat. To znamená i za cenu eventuální půjčky,
kterou ovšem dostaneme pouze
když splácíme dluhy. To souvisí
i s otázkou kvality politika, který
se snaží využít všechny dosažitelné
dotace, protože ví, že přijde čas, kdy
žádné nebudou a co se stačí udělat
už nám nikdo nevezme.
Pochvalujete si školku, ale
i díky ní jsme nezaplatili za odpady
v plné výši a přidali k dluhu další
díl. Co myslíte, bylo to správné použít obecní prostředky na výstavbu
školky? Nebo měli bývalí zastupitelé včetně pana starosty říci , že
přece není důležitá jídelna a ostatní práce, které byly nad rozpočet?
Nebylo snad spravedlivější přidat
je na odvoz odpadků? Pro všechny?
Ne jen pro ty, kteří zrovna vodí děti
do školky? Já sám jsem zdarma odpracoval pro novou školku poměrně dost hodin a se mnou mnozí jiní.
Mnozí spoluobčané darovali nemalé částky na to, aby se všechny nutné práce dodělaly. Nikdy nás nenapadlo, že jsme odíráni a že někdo
zkouší, co všechno vydržíme. Nikdy
jsme nechtěli, aby se nám děkovalo.
Prostě to bylo potřeba.
Osobně dost špatně snáším
konflikty a nedovedu pochopit pohnutky, které někoho vedou k jednostranným soudům. Možná je to
i tím, že majetek není v životě mojí
prioritou a domnívám se, že démonizace Městského úřadu v posled-
z městského úřadu
duben, květen 2011
ních letech příliš narušuje vztahy
mezi lidmi.
Děkuji a jsem s pozdravem
Jaroslav Chalupa.
Odpověď zastupitelů
L. Barešové, T. Havlíčka
a P. Waldera je následující
Vážení spoluobčané,
dovolte nám, alespoň touto
cestou (i když nám bylo původně
přislíbeno vydání naší odpovědi
v Pyšelských listech – nakonec pak
v PL vyšla pouze odpověď p. starosty) se vyjádřit k otevřenému dopisu zastupitelům a panu starostovi,
předloženého občany na posledním
zasedání zastupitelstva dne 7. 2.
2011.
Úvodem
Věřte, že i nás, jako občany
takové i jako zastupitele občanů
nutnost zvýšení různých poplatků,
včetně odpadů velmi trápí, nicméně došlo k němu na základě finanční situace obce, která, jak jsme byli
seznámeni finančním výborem na
schůzce zastupitelů, je kritická.
Dluh obce za hospodaření
městského úřadu v minulých letech
činí v současnosti (stav v prosinci
2010) celkem 9 miliónů Kč nebankovních dluhů po splatnosti (vůči
firmě odvážející odpad - MariusPedersen - je to 3,0 mil. Kč dluhů,
další milióny dluhů má pak obec
za neplacení osvětlení, práce spojené s obdržení dotace na náměstí
atd. Jednou z příčin je jistě také, že
rekonstrukce náměstí a mateřské
školy si vyžádaly daleko větší vlastní zdroje, než byla obec schopna
získat z běžných příjmů.
To je jistě velmi závažná situace
a mnohá rozhodnutí (včetně přijetí
nového systému vybírání poplatků
za odvoz odpadu, zvýšení poplatků
za držení psů a poplatků za hřbitov)
jsou touto situací od zastupitelů
vynucena, nechceme-li dopustit
vyhlášení exekuce na některé části
majetku obce. Exekuce a s ní spojené další akce může přijít opravdu
každým dnem, nezačneme-li konat
kroky ke snížení dluhů, které obec
za minulá léta nakupila.
Nás osobně velmi mrzí, že vedení obce nebylo současně s návrhem
vyhlášky schopno podat a náležitě
zveřejnit fundovanější vysvětlení
k finanční situaci (například v dopise pana starosty, který byl občanům
distribuován jako vysvětlení situace
ke zvýšení poplatků v závěru minulého roku, kde o dluzích které obec
má, nepadlo ani slovo) vč. detailních podkladů, které by více osvět-
lily nutnosti zvýšení poplatků za
odpad, a další. Možná by pak vlna
nespokojenosti byla daleko menší.
1. Nejprve k odpadům
Faktem je, že svoz komunálního odpadu stojí obec ročně cca 1,6
mil Kč. Obec až do konce loňského
roku postupovala při výběru poplatku za odpad dle zákona o místních poplatcích, který umožňoval
stanovit poplatek max. 500 Kč na
osobu. Při 1600 obyvatelích + 500
chatařů bylo vybráno cca 1,1 mil. Kč
a obec tedy každý rok dotovala cca
0,5 mil. Kč. Tak to ostatně dělá většina obcí, odvoz odpadu je dotován
z „obecní kasy“ ale bohužel naše
obec již nemá, kvůli svým dluhům,
z čeho dotovat.
Situace však mohla být řešena,
a to minimálně od roku 2009 tak, že
se již mohlo postupovat při výběru
poplatku podle zákona o odpadech,
tj. stanovit výši poplatku podle skutečných nákladů na svoz odpadu
(náklady na osobu, nebo náklady
dle objemu nádob). Poplatek se tak
mohl částečně, ne tak drasticky, navýšit již dříve.
Proto, aby se zamezilo stále většímu narůstání dluhu, a nutno také
říci, že nechtěla-li obec na rok 2011
hospodařit s rozpočtovým provizoriem, bylo nutné vyhlášku o odpadech rychle přijmout (říjen 2010
volby, 8. 11. 2010 ustavující schůze
zastupitelstva s volbou staronového
starosty, 13. 12. 2010 první schůze
zastupitelstva, kde již bylo nutno
schválit nové vyhlášky o výběru poplatků). Konkrétně ohledně odpadů žádná jiná alternativa způsobu
výběru poplatku než podle zákona
o odpadech ve výši 1000,- Kč na
osobu nebyla zastupitelstvu vedením obce předložena a vzhledem ke
špatné finanční situaci byla zastupiteli schválena jednomyslně. Jelikož však byla vyhláška zpracována
městským úřadem špatně a po upozornění občany města Pyšel byla
napadnuta její zákonnost Ministerstvem vnitra bylo nutné schválit
vyhlášku novou.
Protože mezitím se zvedla vlna
odporu proti takto nastaveným poplatkům chtěli jsme situaci (stejně
bylo nutné schválit vyhlášku znovu) využít a ve spolupráci s našimi
kolegy z našeho volebního sdružení
PRO NAŠI OBEC jsme vypracovali koncept nové vyhlášky, jejíž
konstrukce by byla postavena na
vybírání poplatků podle skutečně
odvezeného objemu odpadu, tedy
ne za občana/poplatníka, ale za objem popelnice. Na poslední schůzi,
kde se o schválení vyhlášky jednalo,
jsme žádali ostatní zastupitele, aby
o 14 dní odložili schválení vyhlášky podle poplatníka a nechali nás
dopracovat vyhlášku založenou na
výběru poplatku podle velikosti nádob. Nebylo to přijato.
Také jsme navrhovali nižší zvýšení poplatku na osobu, a to okolo
750,- Kč, protože se podle našich
propočtů domníváme, že poplatek
1000,- Kč je příliš vysoký a bude
vytvářet přebytek v rozpočtové
položce komunální odpad a také
zbytečně zatěžovat finančně občany města. Vedení města tento náš
návrh zpochybnilo a zastupitelstvo
pak většinově odmítlo.
Přesto to nevzdáváme a budeme nadále spolupracovat s finančním výborem, kdy bylo stanoveno,
že pro příští rok, tedy 2012, by měla
být vytvořena nová vyhláška, která by měla spravedlivěji odrážet
množství vyprodukovaného odpadu jednotlivými občany. Po úplném
zaplacení dluhu pak budeme usilovat o nové výběrové řízení na zajištění svozu komunálního odpadu.
Ohledně referenda, které bylo
v otevřeném dopise k tomuto bodu
navrženo se domníváme, že referendum může být vhodným nástrojem pro podporu budoucích rozhodování v zastupitelstvu a budeme
ho ve vybraných momentech jistě
iniciovat, i když v tomto případě by
zřejmě nemělo smysl.
2. Rekonstrukce školy
Částka na rekonstrukci školy je
v rozpočtu vyčleněna, resp. podíl na
vlastních zdrojích k případné dotaci, naše sdružení PRO NAŠI OBEC
hlídá možné dotace, v prvním únorovém týdnu jsme upozornili na
dotaci, která by byla pro naši školu
vhodná. Bylo nám řečeno, že obec
dotace také hlídá a tuto povede
v patrnosti a odpoví na ní.
3. Psi
Při schvalování poplatku jsme
žili v domnění, že zvýšení nákladů
je dle zdůvodnění starosty k projednávanému bodu (shodné s vysvětlením v dopise starosty ze dne
15. 12. 2010) oprávněné. Doufejme
tedy, že vybrané prostředky budou
alespoň využity smysluplně, a to
především na úklid psích exkrementů a instalaci košů na ně.
4. Mzdové prostředky
Při schvalování rozpočtu na rok
2011 jsme navrhovali větší snížení
mzdových prostředků a měli požadavek na snížení platu starosty
s tím, že jako představitel takto
zadluženého úřadu by měl jít příkladem (domníváme se totiž, že
i snížením mzdových nákladů může
město Pyšely rychleji snižovat své
velké zadlužení).
Výsledek? Starosta odmítl jakýmkoliv způsobem přispět ze svého platu na umoření dluhu obce,
platy zaměstnanců budou sníženy
o 5%, paní místostarostka se svého
platu dobrovolně vzdala. My jako
zastupitelé jsme se pak svých odměn také dobrovolně vzdali, abychom i my, ač jsme dluhy nezpůsobili, na umoření dluhů přispěli.
Mrzí nás, že situace ohledně
odpadů a ostatních poplatků se
takto vyhrotila. Nespokojenost občanů, psaní peticí, je ale logickým
důsledkem jednání obce, která začala situaci řešit ne za 5 minut 12
ale už hodně minut po dvanácté.
Nynější rozhodnutí městského úřadu a rozhodnutí zastupitelstva tak
musí logicky „hasit“ ty největší problémy. Na druhou stranu je pozitivní, že občané umí dát najevo svoji
nespokojenost, určitým způsobem
se sjednotit a nakonec i to, že se
na projednávání takového bodu
dojdou podívat na jednání zastupitelstva (většinou na zasedání přijde
jako veřejnosti 2-5 lidí, tentokráte
bylo přítomno okolo 30 lidí, což je
počet nebývale vysoký).
Co se týče volebních slibů jednotlivých stran nemůžeme hodnotit ostatní. Ale ohledně naší situace - splnit všechny body zmíněné
v našem volebním programu nelze
hned, řada věcí se ale během krátké
doby působení našich 3 zástupců
v 9ti členném zastupitelstvu podařila změnit:
• zástupce opozice ve finančním
výboru
• iniciovali jsme zřízení funkce
místostarosty (která na našem
úřadě nebyla a která je mimochodem ze zákona povinná, což
dokladuje i stanovisko MV, které jsme si nechali k této věci vypracovat), který by nyní měl mít
dozor nad objednávkami nad 50
tis. Kč
• zápisy ze zastupitelstva budou
zveřejňovány na webových stránkách obce v plné rozsahu, ne
pouze jejich zkrácené verze tak,
jak tomu bylo dříve, a v porovnání s předchozími lety mají vyšší
vypovídací schopnost, na což dohlížíme především v případě, že
jsme ověřovateli zápisu
• i na základě našich neustálých
upozornění na neprofesionálně
udělané webové stránky obce se
bude nyní kulturní komise zabývat jejich zlepšením.
Domníváme se, že naši členové
v zastupitelstvu přinesli podněty k
vyšší efektivitě hospodaření a k lepší informovanosti občanů. Nadále
se pak budeme Pokračování na straně 4
3
z městského úřadu
duben, květen 2011
OTEVŘENÝ DOPIS ZASTUPITELSTVU OBCE!
snažit o další věci jako například:
• iniciovat přijetí nových, spravedlivějších kritérií pro přijímání dětí
do MŠ (zápis do MŠ je 19. 4.)
• iniciovat vznik komise či výboru
pro výběrová řízení
• v rámci kontrolního či finančního
výboru se podívat na problematiku svozu separovaného odpadu,
domníváme se, že je zde značný
prostor na úsporu nákladů na odvoz a další
• nadále shánět možné grantové
prostředky na rekonstrukci školy
• předkládat podněty ke snížení vysoké zadluženosti města a shánět
grantové prostředky na vybrané
(dokončení)
projekty (sportoviště, oprava komunikací atd.).
S pozdravem
Lucie Barešová
Tomáš Havlíček
Petr Walder
Odpovědi jsou zveřejněny
bez jakýchkoli dodatečných
úprav a budou publikovány
i v příštím vydání Pyšelských
listů spolu s textem otevřeného dopisu.
S pozdravem
a přáním všeho dobrého
Dana Drábová, místostarostka
NÁKLADY NA ODPADY ZA ROK 2010
Celkové náklady na likvidaci odpadů
1 967 084,- Kč
Vybráno od občanů 835 103,- Kč
Vybráno od chatařů
257 500,- Kč
Vybráno za kontejnery (velkoobjemové)
Vratka EKO-KOM
26 965,- Kč
296 868,- Kč
MĚSTO ZA ROK 2010 DOTOVALO ČÁSTKOU 550 648,- Kč
Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Pyšely
konaného dne 4.4.2011 v zasedací místnosti městského úřadu v Pyšelích od 18.00 hod.
Přítomni: JUDr. Lucie Barešová, Ing. Dana Drábová, Ph.D.,
RNDr. Tomáš Havlíček, Ph.D., Jaroslav Chalupa, Ing. Marian Klásek,
Stanislav Vosický, Ing. Petr Walder a Mgr. Martin Zaradička.
Omluven: Dušan Kostrhoun
Konstatováno, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Schůzi řídí starosta města Pyšely Stanislav Vosický.
Zapisovatelem zápisu navržen a hlasy všech přítomných zastupitelů
schválen JUDr. Jan Pavlík.
Ověřovateli zápisu byli navrženi a hlasy všech zastupitelů schváleni:
Tomáš Havlíček, Jaroslav Chalupa
Rozhodnuto všemi hlasy, že usnesení se nahradí zápisem.
Projednáno plnění úkolů z minulého zasedání: Konstatováno, že vše je
splněno. Byl Lucií Barešovou předložen novelizovaný jednací řád. Schválen s tím, že bude odstraněn dodatečně zjištěný formální rozpor a v § 4,
odst.2 lhůta 10 dní pro shromáždění materiálů, které budou projednávány,
bude nahrazena lhůtou 7 dní.
Byl dále schválen program zasedání:
• Projednání a schválení úpravy
rozpočtu
• Odsouhlasení přijetí úvěru od Čs.
spořitelny
• Projednání a schválení žádosti
ředitelky Základní školy o použití
rezervního fondu školy
• Projednání návrhu na zákaz pálení rostlinného odpadu
• projednání zprávy o činnosti Sboru dobrovolných hasičů Pyšely
• Projednání žádosti Šárky Oršulíkové o odprodej pozemku pod její
chatou v Zaječicích
• Projednání žádosti Jana Kapinose o odprodej pozemku před jeho
domem Zaječicích
• Různé
Program byl schválen hlasy
všech přítomných zastupitelů. Starosta podal vysvětlení ke skutečnosti, že nebyly do programu pro
nedostatek času k opatření podkladů zařazeny požadavky některých zastupitelů a požádal je, aby
své podněty a připomínky podávali
průběžně bez ohledu na termín za-
4
sedání zastupitelstva. Městský úřad
bude mít prostor k vypracování
adekvátního podkladu pro informaci či řešení.
Ad 1.) Úprava rozpočtu. Starosta podává výklad a uvádí, že
se mu podařilo opatřit od sponzorů finanční prostředky ve výši
100 000,- Kč na výsadbu nového
lesa v Zaječicích v oblasti Pod Chytárnou na darovanou louku parc.č.
213/3 a na obecní louku 213/5, dále
jsou finanční prostředky ve výši
40 000,- Kč z hospodářské činnosti
v obecních lesích na prořezávky dle
LHP. Je proto nutné rozpočet obce
upravit o příjmy na § 1031 ve výši
140 000,- Kč a o výdaje na § 1031
ve výši 140 000,- Kč.
Pro tuto úpravu hlasovali všichni přítomní zastupitelé.
Závěr : Úprava rozpočtu č. 1 byla
schválena hlasy zastupitelů Lucie
Barešové, Dany Drábové, Tomáše
Havlíčka, Jaroslava Chalupy, Mariana Kláska, Stanislava Vosického,
Petra Waldera a Martina Zaradičky.
Ad 2.) Marian Klásek podal informaci o záměru vyžádat úvěr od
České spořitelny ve výši cca 10 milionů se splatností na deset let, se kterým se počítalo již při sestavování
rozpočtu obce na rok 2011. Plánuje
se přijetí tří úvěrů, které by financovaly část našich závazků. Úrok
bude pod 4%. Bude nutno zastavit
pozemky plánované pro Rescue
Centrum s tím, že v případě jejich
prodeje bude zástava proti zaplacení dluhu ihned zrušena. Starosta
Stanislav Vosický konstatoval, že
příčina zadlužení obce je neplnění
předpokládaných plateb od státu.
V diskusi byl uplatněn požadavek
Lucie Barešové, aby byli k povinnému každoročnímu auditu povoláni
bezplatní auditoři z Krajského úřadu. Marian Klásek a starosta Stanislav Vosický oponují argumenty, že
audit provedený krajem se ukázal
jako nedostatečný a neposkytující
obraz skutečného hospodaření obce
a že částka, kterou platíme autorizovaným auditorům není tak vysoká.
Na námitku Tomáše Havlíčka, že
nikdy finanční výbor zastupitelstvu
nesdělil, že obec má deset milionů
dluhů odpovídá Dana Drábová, že
byly zastupitelům vždy předkládány podklady a podáváno vysvětlení
finančního výboru, což doplňuje
Marian Klásek s tím, že se účastnil
několika jednání a vždy se mluvilo o dluzích, i když nepadla třeba
přesná částka. Pokračuje s tím, že
je třeba však pracovat s reálnými
daty když stát neplní, co slíbil a nenaplňuje naše daňové příjmy. Starosta Stanislav Vosický doplňuje,
že o dluzích za odvoz odpadů bylo
zastupitelstvo vždy informováno,
dále že dluh vůči dodavateli stav-
by firmě Sládek Group ve výši pět
milionů devět set tisíc Kč počal být
splatným až od října 2010, rovněž
bylo zastupitelstvo seznámeno se
smlouvami o dodavatelském úvěru. Tomáš Havlíček uvádí, že když
nemáme příjmy, musíme upravit
výdaje. K tomu starosta Stanislav
Vosický uvádí, že každý rok byl rozpočet vyrovnaný a všechny výdaje
se děly se souhlasem zastupitelstva.
Velkým problémem jsou dodatečně
vyvolané investice – kupř. rozvodné závody se rozhodly uložit v oblasti Letné elektrické rozvody do
země. Likvidací sloupů se likviduje
i naše veřejné osvětlení, které na
nich bylo umístěno v sedmdesátých
letech bez jakékoliv smlouvy. Z důvodu bezpečnosti občanů, ochrany
jejich a jejich majetku. Musíme
toto osvětlení přestavět. A je tu
další vyvolaná investice, která není
v rozpočtu. Podobné dodatečně vyvolané investice vznikly při rekonstrukci Mateřské školy a budovy
městského úřadu.
Na dotaz z publika kde vezmeme peníze na spoluúčast pokud
obdržíme dotace na rekonstrukci
školy odpovídá Kláře Křížové zastupitel Marian Klásek, že v této
době nemáme dostatek prostředků
a že to budeme zajišťovat prodejem
pozemků, neboť rekonstrukce školy
je naše priorita.
Ad 3.) Starosta seznamuje zastupitele s žádostí ředitelky Základní školy T.G.Masaryka o povolení
využití rezervního fondu školy ve
výši 425 078,38 Kč na pokrytí ztráty za rok 2010. K tomu namítá Tomáš Havlíček, že v minulosti škola
několik let nedočerpávala sumu
peněz určenou Pokračování na straně 5
Společenská kronika
duben, květen 2011
V měsíci dubnu oslaví svá významná životní jubilea tito naši spoluobčané:
Paní Emilie Pantáková ze Zaječic
a paní Jiřina Vejvodová, klientka Domova pro seniory v Pyšelích.
V květnu oslaví „kulatiny“:
Pan František Hruška z Borové Lhoty,
pan František Mašek z Pyšel
a paní Marie Málková z Kovářovic.
Dovolte, abychom Vám, všem oslavencům, popřáli do dalších let života pevné zdraví,
hodně štěstí, pohody a spokojenosti.
Borová Lhota má nového občánka.
Je jím Tadeáš Mareš, který se narodil 23. února 2011.
Velkou radost z bratříčka má starší sestra Julinka a samozřejmě rodiče Věra a Michal Marešovi.
Celé rodině blahopřejeme a přejeme jim hodně zdraví, pohody, spokojenosti a štěstí.
Ve věku nedožitých 97 let zemřela dne 8. dubna 2011 paní učitelka Anna Cílová. Narodila se 18. června 1914
a žila se svými rodiči a dvěma bratry na Mostecku. Po absolvování učitelského ústavu dostala první umístěnku na
Zakarpatskou Rus. Byla zde spokojená a s láskou vzpomínala na tamější překrásnou přírodu a život obyčejných
lidí. Po nástupu fašismu museli všichni Češi Zakarpatskou Rus opustit, byli deportováni do Čech a na sbalení
nejnutnějších věcí jim byla určena půlhodina. Potom působila na základních školách na Říčansku a odtud se
dostala v padesátých letech na Základní školu do Pyšel.
Svým žákům vštěpovala lásku k vlasti a českým dějinám při hodinách dějepisu. O prázdninách se svými přáteli
turisty cestovala po českých a slovenských horách. Její žáci na ni nezapomněli, podle možností ji navštěvovali a
ona měla velikou radost, když zjistila, že si ještě po letech pamatují učivo z jejích hodin. Byla přímá, měla smysl
pro spravedlnost, nebála se vyjádřit svůj názor, i když to bylo nepopulární. Žáci s láskou vzpomínají, opustil nás
nezištný, skromný, čestný a pracovitý člověk. Čest její památce.
Z.M.
z městského úřadu
Pokračování ze strany 4
pro provoz školy. Starosta Stanislav
Vosický že nemohla škola dočerpat
rozpočet neboť nebyl od obce naplněn. Peněz je čím dál méně, tudíž
byly poskytnuty prostředky pouze
pro zajištění provozu školy a nezbyly již prostředky na opravu a údržbu, která se v minulosti prováděla.
Marian Klásek: Škola nedostala co
měla dostat. Starosta Stanislav Vosický vysvětluje, že bylo nutné provést rekonstrukci osvětlení ve škole,
aby hygienická sužba dovolila další
provoz školy. Bylo v minulosti rozhodnuto, že peníze, které se získají
zvýšením koeficientu daně z nemovitostí, budou na tuto rekonstrukci
použity. Potíž je v tom, že tyto peníze jsme od státu neobdrželi. Proto
se rekonstrukce osvětlení školy zaplatila z rozpočtu školy.
Pro schválení předložené žádosti ředitelky Základní školy
T.G.Masaryka hlasovali všichni
přítomní zastupitelé.
Závěr: Žádost ředitelky Základní školy T.G.Masaryka v Pyšelích
o povolení použití rezervního fondu
školy na pokrytí ztráty za rok 2010
ve výši 425 078,38 Kč byla schválen hlasy zastupitelů Lucie Bare-
šové, Dany Drábové, Tomáše Havlíčka, Jaroslava Chalupy, Mariana
Kláska, Stanislava Vosického, Petra
Waldera a Martina Zaradičky.
Ad 4.) Starosta podává návrh
na úplný zákaz pálení rostlinného
odpadu. Zdůvodňuje tento návrh
zhoršováním ovzduší v Pyšelích,
které se jinak po zavedení plynu výrazně zlepšilo. Kromě toho funguje
obecní kompostárna, která je k likvidaci těchto odpadů určena.
V diskusi uvedla Dana Drábová, že je pro, že kompostárna
znamená lepší využití odpadu, Lucie Barešová upozornila, staří lidé
se do kompostárny nedostanou.
Na dotaz Mariana Kláska odpovídá starosta Stanislav Vosický, že
se může použít obecní multikára,
ale řešením by bylo použití velkoobjemových kontejnerů, na které
zatím město nemá peníze. Tomáš
Havlíček se dotazuje, zda má obec
nějaký příjem z kompostování, starosta odpovídá, že zatím ne, pět let
není možné na prodeji kompostu
vydělávat, to vyplývá z podmínek
dotace, navíc kompost dosud není
vyzrálý a nemáme finanční prostředky k zakoupení třídících sít,
která bohužel nebyla v projektu.
Kompostem se zatím částečně recipročně hradí údržba zeleně v obci.
Na dotaz Ing. Horkého z pléna, zda
mohou dodavatelé odpadu získat
kompost, odpovídá starosta, že je
to v plánu.
Marian Klásek navrhuje zatím
návrh odložit a najít řešení svozu
biologického odpadu, Tomáš Havlíček souhlasí s odložením a navrhuje ponechat určitou dobu dovolení
pálení rostlinného materiálu.
Závěr: Bylo rozhodnuto hlasy
všech přítomných zastupitelů odložit tento návrh na pozdější dobu.
Ad 5.) Zpráva o činnosti
JSDHO. Velitel JSDHO Pyšely
Pavel Smutný přednáší zprávu
o činnosti Jednotky Sboru dobrovolných hasičů – zpráva tvoří přílohu tohoto zápisu.
V diskusi Marian Klásek upozornil, že prostředky pro hasiče
byly v letošním rozpočtu navýšeny.
Zastupitelstvo vyslovilo poděkování hasičům za jejich činnost.
Zpráva byla vzata na vědomí.
Ad 6.) Žádost Šárky Oršulíkové posouzení, zda by bylo možné uvažovat o odprodeji pozemku
parc.č. 211/11 v k.ú. Zaječice pod
chatou č. ev. 0456 v Zaječicích.
Starosta podává výklad o žádosti s tím, že je nutno posoudit,
zdali zastupitelstvo se vůbec žádostí bude zabývat. V diskusi vystoupila Lucie Barešová a uvedla,
že již dříve se rozhodlo o tom, že
obecní pozemky se nebudou prodávat. Starosta vysvětluje, že peníze
za prodej pozemků. – a to se týká
i následující žádosti - by šly použít
k nákupu pozemků pod obecními
studnami, což je velmi nutná záležitost. Marian Klásek se domnívá
že výhodnější je pozemek i nadále
pronajmout. Při hlasování byli proti záměru prodat pozemek zastupitelé Lucie Barešová, Dana Drábová,
Tomáš Havlíček, Jaroslav Chalupa,
Marian Klásek a Martin Zaradička.
Zastupitelé Stanislav Vosický a
Petr Walder se zdrželi hlasování.
Závěr : Hlasy zastupitelů Lucie Barešové, Dany Drábové, Tomáše Havlíčka,
Jaroslava Chalupy, Mariana Kláska a
Martina Zaradičky bylo rozhodnuto,
že záměrem prodat pozemek parc.č.
211/11 v k.ú. Zaječice, na kterém stojí
chata č.ev. 0456 se nebude zastupitelstvo zabývat.
Pokračování na straně 6
5
z městského úřadu
duben, květen 2011
Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Pyšely
Ad. 7. Žádost Jana Kapinose o posouzení, zda by bylo
možné uvažovat o prodeji části obecního pozemku parc.č.
161/1 o výměře 99 m2 přiléhající k jeho domu čp. 20 v Zaječicích:
Starosta podává výklad k žádosti Jana Kapinose, kde uvádí, že
kromě vlastní stavby k domu nepřísluší vůbec žádný pozemek. Navrhuje kupní cenu 1 000,- Kč za 1m2.
Jan Kapinos vysvětlil důvody své
žádosti a uvedl, že okolí domu, kde
je stanoviště kontejnerů na odpad
udržuje a bude i nadále udržovat.
V debatě Lucie Barešová opakuje
svůj názor, že obecní pozemky se
nemají prodávat, že dům pan Kapinos kupoval v tomto uspořádání.
Tomáš Havlíček upozorňuje, že jde
o náves. Marian Klásek upozorňuje,
že požadovaná cena je přiměřená.
Klára Křížová z pléna upozorňuje,
že i při požadovaném odprodeji
zbude na pozemku dosti místa. Při
hlasování o záměru prodeje části
pozemku parc.č. 181/1 v k.ú. Zaječice o výměře 99 m2 přiléhajícího
k domu čp. 20 v Zaječicích hlasovali
pro prodej zastupitelé Dana Drábová, Jaroslav Chalupa, Marian Klásek, Stanislav Vosický, Petr Walder
a Martin Zaradička. Proti hlasovala
Lucie Barešová. Tomáš Havlíček se
zdržel hlasování.
Závěr: Hlasy zastupitelů Dany
Drábové, Jaroslava Chalupy, Mariana Kláska, Stanislava Vosického,
Petra Waldera a Martina Zaradičky
bylo rozhodnuto, že záměrem prodeje části pozemku parc.č. 181/1 v
k.ú. Zaječice o výměře 99 m2 přiléhajícího k domu čp. 20 v Zaječicích
se zastupitelstvo bude zabývat
Ad 8.) Různé:
8a: Na žádost zastupitelky
Lucie Barešové starosta Stanislav
Vosický seznamuje zastupitelstvo
s použitím finančních prostředků
získaných z prodeje pozemku bývalé pískovny. Prostředky byly pou-
Informace
Město Pyšely podalo dne 21. března žádost o dotaci na
rozšíření a rekonstrukci ZŠ Pyšely. Jedná se již o třetí žádost,
na první dvě jsme dotace nedostali. Příprava žádosti je velice
náročná, jedná se o soubor desítek dokumentů, podkladů. Nelze
převzít údaje z předchozích žádostí, vše musí být aktualizované.
K žádosti se přikládá ještě řada dokumentů, které jsou pak
též součástí bodového hodnocení. Mimo jiné např. partnerské
smlouvy. Chtěla bych tímto poděkovat za pomoc a spolupráci
paní ředitelce Dětského domova v Pyšelích Mgr. Haně Juřenové,
dále Ing. Kláře Křížové (Školská rada při ZŠ Pyšely) a Ing.
Štěpánce Bednářové (Klub rodičů a přátel školy při ZŠ Pyšely,
o.s.). Děkujeme.M.P.
Muzeum
12. října 1996 byla v Pyšelích
v domě č.p. 34 slavnostně otevřena
stálá expozice Pyšelského muzea.
V letošním roce si tedy připomínáme již 15 let existence muzea!
Muzeum jako takové bylo v Pyšelích založeno již v roce 1993, ale
6
žity k naplnění obecního rozpočtu.
Vyúčtování se přikládá k tomuto
zápisu jako jeho součást.
8b: Návrh Lucie Barešové na
schválení plánu kontrol kontrolního výboru se přesouvá na příští
zasedání s tím, že je třeba dříve
jmenovat a zastupitelstvem schválit
členy tohoto a i ostatních výborů.
8c: K žádosti zastupitele Tomáše Havlíčka o projednání připomínek pana Mrázka k územnímu
plánu starosta Stanislav Vosický
sděluje, že s panem Mrázkem elektronicky korespondoval, záležitost
vysvětlil a pro podrobnosti tazatele
odkázal na zpracovatele územního
plánu.
8d: Starosta seznamuje zastupitelstvo se skutečností, že Richard
Ošmyk zamýšlí odejít z pracovního
poměru u naší obce a pracovat jako
osoba samostatně výdělečně činná
v oboru instalatérství. Nabízí, že by
dosavadní náplň své práce vykonával pro obec nadále smluvně.
konaného dne 4.4.2011 (dokončení)
Za zajištění provozu ČOV, vodovodu a kanalizace by faktury na
základě smlouvy činily cca 23 000,Kč měsíčně, což by bylo méně, než
obec stojí jeho zaměstnávání v pracovním poměru. Po diskusi, kde zejména Marian Klásek upozornil na
nutnost v případě uzavření smlouvy pamatovat na sankce při jejím
neplnění.
Pro další jednání v tomto směru a smyslu a pro záměr prodat
automobil, který Richard Ošmyk
používá, za cenu, kterou stanoví
zastupitelstvo, hlasovali všichni
přítomní zastupitelé.
Zasedání skončilo v 20.45 hod.
Stanislav Vosický
starosta města Pyšely
Ing. Dana Drábová, Ph.D.
místostarostka města Pyšely
Zapsal: Jan Pavlík
Ověřovatelé:
RNDr. Tomáš Havlíček, Ph.D.
Jaroslav Chalupa
Obecní úřad Čtyřkoly oznamuje
Ve dnech od 18. dubna do 29. dubna 2011 v době
úředních hodin se na Obecním úřadě ve Čtyřkolech uskuteční
humanitární sbírka pro DIAKONII Broumov.
Můžete přinést:
Letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
Látky (min. 1m2)
Péřové a vatové přikrývky, polštáře, deky
Domácí potřeby – nádobí bílé i černé – vše jen funkční
Nepoškozenou obuv (dámskou, pánskou i dětskou).
Věci je nutné řádně zabalit do igelitových pytlů či krabic, aby se
nepoškodily transportem.
Děkujeme za Vaši pomoc.
Bližší informace na OÚ Čtyřkoly, telefon 317 776 651
Výročí stálé expozice Pyšelského muzea.
nemělo ještě vlastní místo pro uložení exponátů. Stalo se tak až o tři
roky později, v té době byl starostou Mgr. Vladimír Paclík. Jeho zásluhou dostalo muzeum místnosti
v prvním patře domu č.p. 34, kde se
uprázdnil služební byt. I když jsou
to místnosti velmi
malé (v té době již
zcela zaplněné), jsou
návštěvníci muzea
velmi mile překvapeni, že Pyšely mají
své muzeum.
Za
osmnáct
let činnosti muzea
se
nashromáždilo velké množství
cenných exponátů, které jsou dokladem o životním stylu obyvatel
pyšelské lokality.
Po zimní přestávce bude muzeum opět otevřeno od 22. dubna
2011 v obvyklých časech. Asi od 17.
června (datum bude upřesněno),
bude zahájena dlouho slibovaná
výstava s názvem „Krása starých
výšivek a ručních prací“. V případě,
že exponáty nezaplní obě místnosti
v přízemí budovy Městského úřadu,
bude v jedné z nich instalována výstava k výročí 15 let stálé expozice
Pyšelského muzea.
K výstavě výšivek a ručních prací prosím obyvatele
Pyšel a okolí, zda by mohli ale-
spoň zapůjčit na výstavu staré
(alespoň 50 let a více) ručně
vypracované výšivky a to na
ubrusech, „kuchařkách“, halenkách, spodním prádle,
šátcích, čepcích, krojích, záclonách, polštářcích apod.
Byla bych velmi vděčná za
zapůjčení krejčovské panny,
vyšívacích rámů nebo jiných
pomůcek určených k vyšívání,
ale i k výrobě, žehlení a mandlování prádla. Zápůjčky bude
možno odevzdat do muzea
v otevírací době nebo do mého
bytu v Husově ulice. Předem
srdečně děkuji.
Z. Srnská, Pyšelské muzeum
z městského úřadu
duben, květen 2011
Vítání nových občánků
Slavnostní akt se uskutečnil v sobotu 9. dubna, zúčastnilo se ho 5 dětí se svými rodiči a dalšími příbuznými. Paní Jana Soprová se ujala průvodcovství, přivítala všechny přítomné a zástupce města Pyšely starostu Stanislava Vosického a místostarostku Ing. Danu Drábovou, která přednesla
hlavní projev. Následovalo vystoupení dětí z naší Mateřské školy, které pod vedením paní ředitelky Ilony Kryzánkové novým občánkům zazpívaly a
zatancovaly. Rodiče obdrželi pamětní list, dárkový balíček a každá z maminek růži. Po té se zapsali do pamětní knihy. Pan starosta popřál rodinám
hodně zdraví, lásky a klidný a spokojený život v našem krásném městě. Následovalo fotografování miminek v kolébce. Pan Milan Nikles ostatně
dokumentoval celý průběh této slavnosti.
Byly přivítány tyto děti:
Dominik Kasal z Pyšel, Daniel Dvořák ze Zaječic, Alex Rohlík z Pyšel, Sofie Tichá z Pyšel a Anita Pášová z Pyšel.
Celý akt proběhl v příjemné, milé a úsměvné pohodě. Děkujeme všem, kteří se na jeho přípravě a průběhu podíleli a těšíme se na podzim, kdy
přivítáme další miminka narozená v tomto roce. M. Pášová
Vývěska
Nález
Paní Tichá z Pyšel nalezla
u Mateřské školy stříbrnou
náušnici – větší kruh. Kdo
náušnici postrádá, může si ji
vyzvednout na MěÚ v Pyšelích.
A ještě důležitá informace.
Občas se stane, že na úřad
přinesou občané nalezené
klíče. V případě, že se Vám
klíče ztratí, tak se ptejte i u
nás, zda je někdo neodevzdal.
Dokonce zde máme i klíče
od automobilu (nalezené Na
Košíku).
Nová senohrabská kaple,
Vzkaz pro paní K.
postavená z darů občanů a zasvěcená
svatému Vojtěchu, bude požehnána ve čtvrtek
19. května 2011 při slavnostní bohoslužbě konané
od 18 hodin před kaplí.
Ráno při cestě do práce jsem v záhonech
proti kostelu objevila větší množství odpadků než
obvykle. Začala jsem papíry, sáčky a obaly sbírat
a mezi těmito ležel lísteček se vzkazem: „Franto,
vynes odpadky. Děkuju K.“
Účast přislíbil pražský arcibiskup Mons.
Dominik Duka OP. Po bohoslužbě proběhne
setkání přátel a příznivců senohrabské kaple.
Všichni jsou srdečně zváni. Bližší informace
naleznete na www.kaplesenohraby.cz.
Franta sice odpadky vynesl, ovšem paní K. mu
nenapsala, že odpadky patří do popelnice a když už
se to nepovede, tak do odpadkových košů, kterých
je před kostelem rozmístěno několik.
Michal Tomek, předseda občanského sdružení Senohrabská kaple
Takže závěrem: Paní K., odpadky jsou odloženy
tam, kam patří.
M.
7
Zaječice - deníček
duben, květen 2011
Co se děje v Zaječicích
aneb Z deníčku jedné maminky
Sníh konečně roztál, sněženky odkvetly, na povrch se derou
další jarní kvítka a stromy a tráva se začínají zelenat. Sluníčko
nás láká ven, ale ještě se pojďme ohlédnout a zavzpomínat na
zimu a minulý rok...
Mikulášská besídka
V prosinci minulého roku proběhla tradiční velmi úspěšná
mikulášská besídka. Tentokrát ne v Zaječicích, ale v prostorné
Pyšelské sokolovně s laskavým přispěním pana Zaradičky. Kromě
vystoupení zaječických čertíků byly na programu soutěže a hry,
pohádka O princezně Čertomíře a samozřejmě nadílka od Mikuláše,
čerta a andělů.
Vše pro nás zorganizovalo Občanské sdružení pro zvelebování
Zaječic, Kovářovic a okolí.
Adventní taneční zábava
Zpestřit si vánoční dobu rozjímání, nakupování, pečení a
uklízení jsme mohli v sobotu 11. prosince 2010. V zaječické hospodě
se konala adventní taneční zábava. Tanečníci v adventně fialově
laděných oděvech se vlnily za zpěvu českých a slovenských hvězd.
Skupina BABA QUATRO opět nezklamala a připravila si tentokrát
kromě tanečního prvku také dramaticky laděné vystoupení.
Adventní neděle v Pyšelích
Zaječice si letos vzaly v patronát jednu z adventních nedělí
na pyšelském náměstí. Vystoupila sólistka Vanda BřezinováKadeřábková, která svým Ave Maria zpívaným bez doprovodu
hudby doslova zmrazila publikum. Pak už se zapojily i další
zaječické zpěvačky v doprovodu malých zpěváčků a za chvíli všichni
návštěvníci zpívali spolem známé koledy. K radostné a sváteční
atmosféře přispělo i skvělé občerstvení sestavené z tradičního čaje,
grogu a netradičně i vánočního cukroví.
Sportovní ples
Na sobotu 12. února 2011 Sokol
Zaječice připravil v místní hospodě
sportovní ples, k tanci hrála živá kapela
Narex Bystřice. Tanečníky i netanečníky
čekala bohatá tombola a sportovnětaneční vystoupení sportovkyň týmu
Mladé holubice Zaječice. Na parketu
vřelo až do brzkých ranních hodin, kdy
hudebníci a někteří tanečníci odpadli
vyčerpáním.
Masopust
Datum masopustu jsme letos trochu
posunuli a vyplatilo se. V sobotu 12.
března sluníčko pálilo skoro jako v létě
a vesnicí projížděl ozdobený vůz s živou
kapelou, který byl doprovázený bohatým
průvodem masek.
8
Pokračování na straně 9
zaječice - deníček
duben, květen 2011
Pokračování ze strany 8
Úklid vesnice
Jako již několikáté jaro jsme
se i letos 26.3. se vrhli na úklid
naší vesnice.
Vynášení Morany
Tak letos se to opravdu
povedlo!
V neděli 27.3. jsme spálili za
vesnicí Moranu a opravdu zima
zalezla zpět do svého království
a hned následující týden přišlo
jaro.
A co nás čeká v blízké budoucnosti?
Pánové a paničky spolu mezi vajíčky aneb Velikonoční tvoření pro celou rodinu
O Bílé sobotě 23.4. od 14 do 17 hod v prostoru RC Zajíček se můžete naučit uplést pomlázku
z vrbového proutí, zdobit vajíčka různými technikami a vyrobit si velikonoční dekorace.
Na bílou sobotu, zase je nám do skoku aneb Velikonoční tancovačka
O Bílé sobotě 23.4.večer od 20 hod se přijďte odreagovat a zatančit do zaječické hospody. Čeká na
vás skvělý výběr české a světové hudby a tradičně překvapení v podání Baba Quatro.
Zápis do Dětského klubu Zajíček a zároveň Den otevřených dveří
se uskuteční ve dnech pondělí 2. května a pondělí 23. května, od 13 do 17,30 hod. Návštěvníci budou mít příležitost prohlédnout
si prostory Rodinného centra, poznat fungování a program Dětského klubu Zajíček a seznámit se s lidmi, kteří se o děti a provoz klubu
starají. Možnost navštěvovat Zajíčka i o prázdninách tu je i pro děti ze státních (a jiných) školek!
Více informací naleznete na www.rczajicek.cz.
Čarodějnice
budeme v Zaječicích opět pálit poslední dubnový den, tedy v sobotu 30. dubna 2011, na Horce. Začátek akcí pro děti je
od 17,30 hod. Moc se na vás těšíme.
Další informace a podrobnosti o připravovaných akcích sledujte na www.rczajicek.cz, v PYKULCE a především na rozvěšených
letácích.
Mějte se krásně a těším se s vámi na shledanou PK
zaječice - úklid
Úklid obce v Zaječicích aneb koho to zajímá...
Úklid čehokoliv, i vlastního
domova nebo zahrady, je věc nanejvýš neoblíbená. Natožpak úklid
veřejného prostranství. Kdo má na
tohle čas?
A hlavně chuť? Ani v dnešní
době plné technických vymožeností
se však k našim domům, zahradám
a pozemkům stále nedostáváme
přenosem myšlenek, ale obvykle
jedeme nebo jdeme přes veřejné
prostranství. Komu se chce chodit
po cestách lemovaných prázdnými
PET lahvemi a papírky? Tohle se
mi honí hlavou, když stojím v sobotu 26. března před Zaječickou
hospodou a čekám na dobrovolníky
u příležitosti obecního úklidu, který
organizuji v čele místního Občanského sdružení pro zvelebování Zaječic, Kovářovic a okolí. Takže akce
pro nás šitá na míru, říkám si. Jdeme zase něco zvelebit. Přemítám,
zda se nás sejde alespoň tolik, abychom se rozdělili do dvojic a uklidili dvě předem vybraná „naleziště“
a po cestě sesbírali, co uneseme. Je
nevlídno, obloha je ocelově šedivá,
fouká vítr a schyluje se k dešti.
Je pět minut po desáté a jsme
tři. Naštěstí už zdálky vidím blížit
se početnou “zajíčkovskou partu“,
která vyrazila i v tomto nečase se
svými dětmi. Obdivuhodné. Začínají padat kroupy. Skvělé, lepší už
to snad ani nemůže být. Vyzbrojeni
pláštěnkami, rukavicemi a pytli vyrážíme na dva okruhy.
Během dvou hodin jsme sesbírali přibližně 10 pytlů plastových
lahví, sklenic a lahví od všeho, co
vás napadne, kovové součásti zemědělských strojů a jiné, často již
sběratelské kousky z nejrůznějších
materiálů.
Jistě by se dalo i pokračovat
a jistě by to šlo o mnoho lépe ve větším počtu účastníků.
Nad dobrým pocitem při pohledu na hromadu pytlů převládá
zklamání, jak málo znamená pro
místní lidi žít v čistém prostředí.
Asi všichni někam odjeli a nemohli přijít. „Všichni jsou už v Mexiku,
buenas dias já taky jdu“..., napadají
mne slova známé písně.
Jaké bylo moje překvapení,
když se odpoledne i přes neutuchající nepřízeň počasí téměř nedalo
projet po silnici podél fotbalového
hřiště, kde se odehrával zápas a lidí
kolem postávalo opravdu dost.
Tímto článkem chci tedy poděkovat těm, kteří se v tak nepříjemný
den zúčastnili tak nepříjemné akce
a zároveň chci všechny ty, kteří neměli možnost se zúčastnit, pozvat
na příští úklid obce v Zaječicích
v roce 2012. Nebo si prosím alespoň
zaneste svoje odpadky do svých popelnic.
Kateřina Holubářová
9
občanské sdružení
duben, květen 2011
pro P yšely
Ze života Čmeláčků…
Od začátku března mají maminky s dětmi předškolního věku příležitost navštěvovat dětský klub Čmeláčci.
Každé úterý od 9.30h nabízíme maminkám a hlavně jejich dětem možnost strávit příjemný čas v přízemí
městského úřadu. Na děti čekají čmeláčí kamarádi, kteří je učí básničky, písničky, říkadla a dokonce s nimi
i dovádějí. Za pomoci maminek děti tvoří svá první „umělecká díla“, která si hrdě odnášejí domů. Za odměnu
pak na závěr dopoledního programu vyslechnou či shlédnou krátkou pohádku. Rádi mezi sebou uvítáme další
kamarády i kamarádky. Přijďte mezi nás, těšíme se na Vás!
Milovnice dobrého čtení
se sešly v cukrárně
Dlouhé zimní večery jsou jako stvořené pro
posezení nad zajímavou knihou nebo popovídání s přáteli. V únoru poprvé proběhla akce, která si dala za cíl spojit obojí: v pyšelské cukrárně
se sešly milovnice knížek a všeho, co se čtením
souvisí. Povídání o knihách, které nás v poslední
době zaujaly, vždy plynule přešlo do živé diskuze nad souvisejícími tématy. Probraly jsme třeba
poutavé osudy Sidonie Nádherné, jak je vylíčila
Alena Wágnerová, či kontroverzní román Terezy
Boučkové Rok kohouta, ale i mnoho dalších titulů. Odcházely jsme nabité dojmy, většina z nás
i s vypůjčenou knihou.
Akce měla velký ohlas, a proto jsme se sešly
začátkem dubna podruhé. Knihy mezitím kolovaly dál, a tak jsme se mohly dozvědět, jak se líbily
dalším čtenářkám. Pak jsme se věnovaly novým
čtenářským tipům – za všechny jmenujme například knihy Marka Orko Váchy nebo dánský román Petera Hoega Cit slečny Smilly pro sníh.
Už teď je jasné, že se sejdeme znovu, a to před
začátkem letních prázdnin – co říkáte posezení
na terase cukrárny v záři zapadajícího slunce? Samozřejmě s knihou! Všichni jste vítáni, o termínu
budeme včas informovat.
Helena Fanfrlíková
10
JARNÍ ÚKLID DĚTSKÉHO
HŘIŠTĚ
Přijďte nám
v sobotu 14. května 2011 od 10 hodin
pomoci s úklidem dětského hřiště v Pyšelích, aby bylo vše připravené
pro naše nejmenší.
Vezměte si s sebou hrábě a rukavice!
Čím více se nás sejde, tím dříve budeme doma na sobotní oběd 
Těší se na Vás !
občanské sdružení
duben, květen 2011
pro P yšely
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ
EKOSTEZKY
s názvem
PŘÍRODA HROU - Poznávej les a uč se s veverkou
V LESOPARKU U DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ
V pondělí, 16. května od 16h
Čeká na Vás program pro děti, překvapení i občerstvení.
mateřská škola
V Mateřské škole pomáháme i svými obrázky…
.
Pražská komorní filharmonie vyhlásila soutěž o nejkrásnější obrázek princezny a draka.
Do soutěže jsme z naší školky poslali 8 obrázků (7 princezen a l draka).
Obrázky Petrušky Žákovcové a Adámka Kulhavého se umístily mezi 50 nejlepšími, byly
vystaveny v Rudolfinu a vydraženy pro charitativní účely (pro nadaci Světluška).
obrázek Petrušky Žákovcová
obrázek Adámka Kulhavého
základní škola
KUKY SE VRACÍ
V lednu jsme navštívili divadelní představení Hračky v divadle MINOR v Praze. Byli jsme moc spokojení jak s cestou vlakem, tak i s divadelním
představením, které se nám opravdu moc líbilo. Jako bonbonek na dortu byla ale výstava KUKY SE VRACÍ. Byla věnována stejnojmennému filmu Jana
Svěráka. Do světa fantazie filmu jsme mohli nahlédnout i kukátky. Byli jsme rázem ve světě pohádek. Nechyběly tam filmové postavičky Kuky, Hergot,
Anuška, Plazivec, Choroš a Dudák; náklaďák, Anuškovo a Hergotovo auto, prostředí v kořenech, Kukyho postýlka apod. O to více nás vše zajímalo, protože někteří žáci dostali knihu Kuky se vrací od Ježíška, čtou ji a my jsme si o ní ve škole vyprávěli a prohlíželi jsme si ji. Nechyběl ani úryvek čtení.
Byl to hezký zážitek.
Žáci ze 2. třídy ZŠ Pyšely s paní učitelkou Danielou Freyovou
11
základní škola
duben, květen 2011
Pravidelné procházky do přírody
Od podzimu chodíme pravidelně do lesa směrem do Obory. Pozorovali jsme les na konci léta, na
podzim, kdy „hraje“ všemi barvami
a postupně přechází do všech odstínů barvy hnědé a tmavě zelené.
Přinesli jsme si z lesa přírodniny
a udělali jsme si z nich výstavku.
Vyrobili jsme závěsy pro lesní skřítky a víly, aby měli čím zakrýt svá
kouzelná a tajemná obydlí. V lese
jsme poznávali i jehličnaté stromy
a ukazovali jsme si u nich rozdílnou
kůru. Náš modřín nám opadal, ale
malé šištičky nám ukázaly, kde ho
hledat.
Nyní je zima, les spí.
Ale nespí všechna zvířata.
Již od podzimu jsme schraňovali suchý chleba a rohlíky. Některé děti přinesly i kukuřici, jablka a
mrkev. Měli jsme opravdu pěkný
náklad košíků a tašek. Cestou ke
krmelci jsme si ukazovali i rybník,
kde rybáři vyřezali čtvercové otvory do ledu, aby měly ryby dostatek
kyslíku a mohly dýchat. V lese jsme
pracovali jako myšky. Každý si plnil
svůj úkol. K senu v krmelci a k soli
v bedýnce přibyly naše zásoby. Moc
milé bylo překvapení, když přišel
myslivec a vysypal do krmelce pytel
obilí. Děti byly poučeny o tom, jak
je důležité starat se dobrovolně a
pravidelně o zvířata v přírodě.
Cestou domů jsme nezapomněli ani na ptáčky. V lese dostali na
strom lojové koule a oříšky, které
budou možná i pro veverky.
Vraceli jsme se s dobrým pocitem – pracujeme, pomáháme.
Žáci z 2. třídy ZŠ TGM
2. třída ZŠ TGM Pyšely
Pyšelská kytička
V pátek 18.3.2011 se na naší základní škole konala již tradičně recitační
soutěž Pyšelská kytička. Celkem soutěžilo 36 žáků a žákyň z 1. stupně, žáci 2.
stupně se letošní soutěže nezúčastnili.
Porota, složená z vyučujících 1. stupně, učitele českého jazyka a paní ředitelky, se shodla na tom, že letošní výkony byly pěkné a velmi vyrovnané. Přesto na
prvních místech v každé kategorii se porota shodla okamžitě. Příjemným překvapením bylo vystoupení žákyně 5. třídy ukrajinské národnosti, Khrystyny Slepko,
která přednesla báseň od J. Seiferta Vrbová píšťalka. Sice byl v jejím přednesu slyšet cizí přízvuk, ale svým projevem navodila v tu chvíli příjemnou jarní atmosféru.
Za svůj výkon získala zvláštní ocenění za přednes.
Dalším překvapením bylo vystoupení Mikuláše Horáka ze 4. třídy, který se na
soutěž připravil tak svědomitě, že si báseň napsal sám. Jmenuje se Tapír a steak.
Krom toho, že báseň má hlavu a patu a rýmuje se, ji Mikuláš přednesl tak sugestivně, že ve své kategorii získal krásné 2. místo.
A tady je přehled umístění nejlepších recitátorů:
Kategorie 1. třída
1. Krejbichová Eliška
2. Sochorová Natálie
3. Čálková Michaela
Kategorie 2. a 3. třída
1. Havlíčková Johana, 3. tř.
2. Doleček Daniel, 3. tř.
2. Urbanec Ondřej, 2.tř.
3. Bednář Kryštof, 2.tř.
3. Bergmannová Markéta, 2.tř.
Kategorie 4. a 5. třída
1. Havlíčková Kristýna, 5.tř.
2. Horák Mikuláš, 4. tř.
3. Sobotka Matyáš, 5. tř.
3. Sopr Martin, 4. tř.
Velké díky patří také sponzorům soutěže:
Paní Holubářová, maminka žákyně Aničky z 1. třídy, upekla pro vítěze jednotlivých kategorií dorty – uvidíte na fotografiích z vyhlášení výsledků. Fotografie
ze soutěže pořídil a poskytl pan Kapera, který má dceru Lindu ve 4. třídě. Keramické medaile vytvořila paní Vrabcová, vedoucí keramického kroužku. Mockrát
všem děkujeme.
(Fotografie ze soutěže jsou umístěné na školním webu http://www.zspysely.
estranky.cz/fotoalbum/pyselska-kyticka-2011--recitacni-soutez/)
Mgr. Iva Niklesová
12
základní škola
duben, květen 2011
Tapír a steak
Pythagoriáda
Mikuláš Horák, 4. třída
Tapír sežral papír, vyletěl jak upír.
Nahoře byl mrak velký jako drak.
Tapír se lek, pot z něho stek.
Cítil starý steak, dostal sílu k dílu.
Drak byl vedle jak ta jedle.
Měl dráp a tím na kamaráda šláp.
Dali se hned do křížku,
jeden dostal přes kližku.
Tapír spadl do trávy,
kde se pásly tři krávy.
Zůstal mu však dlouhý nos,
jak by za něj zatáh kos.
Od té doby co ho zlobí jeho dlouhý nos,
nedal by si steak, i kdyby měl chodit bos.
Matěj Schick
V poslední době stále častěji slýcháme, že úroveň znalostí
českých dětí z matematiky velmi
poklesla. Ukázaly to mimo jiné
i výsledky mezinárodního testování
PISA v roce 2009. O to větší radost
nám udělal žák 7. třídy pyšelské základní školy, Matěj Schick, který
se v okresním kole matematické
soutěže Pythagoriáda umístil na
1. místě ve své kategorii.
Gratulujeme a přejeme hodně
úspěchů v krajském kole.
KRPŠ
Klub rodičů a přátel školy při ZŠ Pyšely, o.s.
Rodiče dětí hrají nejdůležitější roli v úrovni vzdělání svých dětí. Rodiče vybírají školu, starají se o každodenní docházku a domácí přípravu dětí, nastavují model chování dítěte ke vzdělání, k pedagogům, ke škole jako instituci, k ostatním dětem.
Škola zajišťuje (§44, školský zákon): Základní vzdělávání vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni
k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické i duševní zdraví,
vytvořené hodnoty a životní prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti
a reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další životní dráze a svém profesním uplatnění.
Úspěch je tedy postaven na úzké a aktivní spolupráci školy, pedagoga, rodiče a dítěte.
Když rodiče a učitelé úzce spolupracují, děti mají lepší výsledky, lépe se chovají a jsou ve škole šťastnější, učitelé mohou lépe pracovat.
Když rodiče navzájem spolupracují a znají se, mohou mít užitek z podpory ostatních rodičů.
V Pyšelích dlouho chyběla platforma, kde by se rodiče mohli aktivně zapojit do spolupráce se školou a spolupráce mezi rodiči. Nejde jen o řešení
problémů, ale i podporu dalších aktivit, např. kroužků, sportovních aktivit dětí, ...
V březnu bylo zaregistrováno občanské sdružení Klub rodičů a přátel školy při ZŠ Pyšely. Jde o neziskovou organizaci, jejímž hlavním cílem je
rozvoj spolupráce a komunikace mezi rodiči žáků, pedagogy a vedením školy, spolupráce při zlepšení vybavenosti školy a školního prostředí a podpora
mimoškolních aktivit dětí.
Členem Klubu může být každý rodič, který má dítě v této škole. Čím větší členská základna bude, tím bude větší šance udělat školní léta pro děti
zajímavější a hezčí. Ideální stav je, když rodiče všech dětí ve škole jsou členy sdružení a podle svých možností přispívají k aktivitám sdružení.
Každý člen se může zapojit dle svých možností, např.: nemám čas, tak jenom platím roční členský příspěvek; účastním se valného shromáždění jednou za rok; mám nápad nebo projekt, který bych chtěl/a realizovat nebo alespoň navrhnout; chci být ve výkonném výboru a aktivně se podílet na řízení
sdružení; pomohu při konkrétní akci, která mě zaujme; jsem ochoten finančně přispět i nad rámec členského příspěvku.
Klub může pořádat kulturní, sportovní a vzdělávací akce pro děti, společné akce děti a rodiče, společné akce děti-rodiče-učitelé. Neformální setkávání
výrazně přispívají k přátelštější atmosféře ve škole i ve vztahu mezi rodiči navzájem.
Klub má v plánu vyhledávat možnosti materiální a finanční podpory a dobrovolné pomoci škole a aktivitám pro děti (dotace, sponzorské dary, zajištění lektorů pro zájmovou činnost, apod.).
Klub nabízí organizační a administrativní pomoc škole při konkrétních akcích. Mezi rodiči jsou odborníci různých oborů a bylo by hloupé nevyužít
tento potenciál.
Klub nabízí i networkingové možnosti pro své členy.
V současné době je priorita ve zvládnutí rekonstrukce školy a v nabídce a zajištění zájmových činností pro děti.
Zveme všechny rodiče, pro které je vzdělání jejich dětí důležité, aby se zapojili do činnosti Klubu!
Aktuální informace a kontakty na www.krpspysely.cz. Další informace, přihlášky,
vaše náměty prosím na e-mail [email protected], tel. 721 933 878.
Za přípravný výbor sdružení: Klára Křížová, Vlaďka Neřoldová, Štěpánka Bednářová
13
pyšelské osobnosti
duben, květen 2011
Seriál - pyšelské osobnosti
část V. – Emanuel Rádl ( 1873 Pyšely - 1942 Praha )
Emanuel Rádl
Nejvýznamnějším
rodákem
Pyšel zůstává dodnes nepochybně
Emanuel Rádl, jeden z největších
českých filosofů 20. století, dlouholetý předseda Jednoty filosofické,
zakladatel Československé ligy pro
lidská práva a spoluzakladatel Realistického klubu.
Narodil se v Pyšelích 21. 12.
1873 a po maturitě na gymnasiu se
trvale usadil v Praze, kde vystudoval na Filosofické fakultě přírodní
vědy. Když v roce 1919 byl jmeno-
ván T. G. Masarykem profesorem
přírodní filosofie a dějin přírodních
věd na Universitě Karlově, měl za
sebou renomovanou publikační
činnost i cestu kolem světa ( 1922).
Již v roce 1909 napsal vynikající
vědeckou práci Dějiny vývojových
teorií v biologii 19. století, která
byla přeložena i do němčiny a angličtiny.
Emanuel Rádl vizionářsky spatřoval již v polovině třicátých let budoucnost Evropy v příštích padesáti letech jako budoucí souboj mezi
Východem Evropy (tj. Ruskem) a
Západem. Byl přesvědčen, že v tomto dlouhodobém zápase Západ Evropy zvítězí, protože Rusko „ nebude stačit s dechem“. Podobně zcela
reálně prognosticky vylíčil osud budoucích střetů dvou národů žijících
v republice včetně jejich historické
antagonie v roce 1928 v knize „Válka Čechů s Němci“. Kniha vyšla též
německy a vzbudila rozporuplné až
odmítavé reakce na obou stranách.
Osud však dal po pár letech autorovi za pravdu. Rádl v další publikaci Zur politischen Ideologie der
Sudetendeutschen, kterou napsal
německy, se v roce 1935 obracel
k německým intelektuálům Sudet
jako ke spoluobčanům s výzvou,
aby nepodléhali klamnému volání
krve z Říše, ale řídili se zákony svobody a mravnosti. Pravděpodobně
jen vážná nemoc a nakonec smrt
v roce 1942 zachránila autora před
koncentračním táborem.
Ve svých filosofických pracech
Rádl zdůrazňoval etický přístup
k životu i k vědě, opíral se o tradici
křesťanství jako nejvyšší historické
hodnoty. Byl jedním z mála, kteří
dokázali u nás analyticky zhodnotit
filosofii Kantovu ve vztahu k Schopenhauerovi i Hegelovi. Nejinak
tomu bylo i v publikaci, která nemá
v české filosofii obdoby – v Dějinách filosofie z roku 1933, kterou
se Rádl zařadil mezi přední české
filosofy.
K významným autorovým pracem náleží i kniha Moderní věda
(1926) a před smrtí dokončený filosofický odkaz Útěcha z filosofie.
Všechny jeho práce vzbudily u čtenářské obce značné emoce.
Emanuel Rádl zůstává i dnes
– sedmdesát let po své smrti mimořádnou osobností, nemnohými
chápanou a svým významem nedoceněnou, avšak jako jedna z největších postav české filosofické vědy.
Tohoto velkého pyšelského
rodáka připomíná v jeho rodném
městečku pouze název ulice. Není
pochyb, že by si Emanuel Rádl zasloužil alespoň umístění pamětní
desky na rodném domě na pyšelském náměstí.
„ Ježíš přišel mezi lidi bezbranný, neměl ani doporučení, kapitál,
ani obydlí, služebníků, příznivce
lidových mas, ani úřadů, policie,
ba ani psacího pera neměl. Předstoupil sám a sám před lid pouze
se svým novým poselstvím.
Láska, kázání, chvála i kritika
a ovšem znalost Starého zákona
byly jeho jedinou zbraní. Nemáme
s úžasem hledět na takový podnik?“
Emanuel Rádl – Dějiny filosofie
Z historie
Rodák z Čech na ukrajinské minci
Když se 8. února 1850 narodil
v rodině Václava Chvojky, rolníka
v Semíně u Přelouče, syn Vincenc,
nikdo samozřejmě nemohl tušit, že
právě spatřil světlo světa zakladatel
ukrajinské archeologie.
Vincenc byl nepochybně nadaný chlapec. Po obecné škole absolvoval střední školu v Chrudimi. Měl
v úmyslu pokračovat vysokoškolským studiem v Praze, nakonec se
však rozhodl jinak. V r. 1867 odešel
do Ruska. V Kyjevě učil němčinu a
věnoval se pěstování českých zemědělských plodin.
V osmdesátých letech se začal
věnovat archeologii. Ruští archeologové se tedy zabývali hlavně
antikou a Skyty, v Kyjevě tehdy
neexistovalo ani muzeum, o jiných
archeologických ústavech ani nemluvě.
Vikentij Vjačeslavovič Chvojka
(jak se v Rusku psal) byl první, kdo
se systematicky věnoval slovanské archeologii na Ukrajině. Stal
se objevitelem významné tripolské
14
kultury a ukrajinských popelnicových polí, významné objevy učinil
přímo v Kyjevě a v Bělgorodu. Stál
u kolébky Kyjevského muzea, jehož
ředitelem se stal. Za své zásluhy
získal mnoho ocenění, byl členem
řady vědeckých institucí.
Zakladatel ukrajinské archeologie zemřel v r. 1914 na tuberkulosu. Jistě by ho potěšilo, že jedním
z archeologů Jihočeského muzea je
Dr. Ondřej Chvojka.
Nás zase může těšit, že Ukrajinci nejsou nevděční a že si zakladatele tamní archeologie připomněli
na minci. Jedná se o mědiniklovou
dvouhřivnu raženou v r. 2000. Mince o průměru 31 mm a hmotnosti
13 g nese na líci státní znak, letopočet, tři archeologické artefakty a
opis (azbukou): UKRAJINA – DVI
GRIVNI. Na rubu má poprsí vousatého muže středního věku a opět
opis azbukou VIKENTIJ CHVOJKA, dole letopočty 1850 – 1914.
Hrana mince je vroubkovaná.
PhDr. Jiří Chvojka
Ivo Koudelka
Z historie
duben, květen 2011
Několik poznámek o rodu Hennigerů z Eberku
Všímaví
čtenáři
Pyšelských listů jistě
už dávno zaregistrovali, že na zdi místní
loretánské kaple se nacházejí dvě
desky, připomínající úmrtí Josefa a
Františka Hennigera z Eberku.
Pocházeli ze starého německého rodu z Chebu. Tam se připomínají už koncem 14. století. Není
známo, kdy byli povýšeni mezi
šlechtice, ale už roku 1524 vlastnili
tvrz v Nahošicích. Po bitvě na Bílé
Hoře někteří členové rodu emigrovali. Ti, kteří tu zůstali, postupovali
v hodnostech a v r. 1744 byl rod po-
výšen do stavu svobodných pánů.
Krátce před tím nechal Jindřich
Antonín Henniger postavit barokní zámek v Příchovcích u Přeštic.
Rod se dále rozrůstal, někteří jeho
členové vynikli ve vojsku, jiní si
zvolili kněžskou dráhu a další působil ve státní správě. Např. Adam
František byl hejtmanem kraje plzeňského, Vojtěch ( +1873) byl místoprezidentem c.k. místodržitelství
v Čechách. Josef Bedřich z tohoto
rodu (+ 1851) přednášel historii na
Universitě Karlově.
Nyní se dostáváme k pyšelským Hennigerům. Přestože mám
Opravdu příjemné odpoledne.
“Škoda že nejsme v Itálii, nebo
ve Španělsku“, povzdechl si Dalibor
Gondík při kávě v pyšelské sokolovně. Tázavě jsem se na něj podíval a
on mi hned podal vysvětlení. “Tam
by nám fanoušci rozbourali sál”
O co šlo? “Jen“ o to, že mistr
světa ve freestylu, pyšelský rodák
Petr Pilát, přišel na besedu. Všechno zorganizoval Milan Nikles, ve
spolupráci s manželi Linhartovými
a Radkem Zamrazilem a pan Gondík celou besedu báječně moderoval. Jako diváci zde byli především
děti a Petrovi vrstevníci. Také paní
ředitelka naší školy s panem učitelem Strnadem přišli zavzpomínat
na svého žáka, který svou pílí a
pevnou vůlí dokázal to, co umí
na světě jen velmi málo lidí.
Diváci si mohli zblízka prohlédnout i Petrův motocykl a
některé z jeho cen.
Petr pak za doprovodu
promítaných filmů vyprávěl o
svých prvních krůčcích na motocyklu a také jsme mohli vidět
unikátní záběry z rodinného videa, kde byl zaznamenán první
Petrův backflip (salto vzad na motocyklu) i nefalšovanou radost jeho
táty. Nebylo divu, že se tak radoval,
protože jeho syn to ve své věkové
kategorii dokázal jako první na světě! Je jen škoda, že v naší republice
není freestyle populární tak, jako
třeba hokej. To by nám asi opravdu
naše sokolovna nevydržela.
Takže Petře, jsi opravdu vynikající vzor pro ostatní a my jsme rádi,
že jsi pyšelák. Přejeme ti hodně dalších úspěchů v tomto nebezpečném
sportu a dík za skvělou reprezentaci
naší republiky i naší obce. Díky!
Jaroslav Chalupa
k dispozici poměrně obsáhlou
studii o rodu Hennigerů, o těchto
dvou tam není ani zmínky. Výzkum
navíc komplikuje skutečnost, že
rod v průběhu století několikrát
pozměnil své jméno. Tak se setkáváme s podobou Henniger, Höniger i s počeštěnou formou Henygar.
Jednou se psali z Eberku, jindy ze
Seebergu, vyskytuje se i počeštěná
podoba ze Žeberku. Mimochodem
jejich rodové sídlo se dnes jmenuje
Ostroh a najdeme ho v nejzápadnějších Čechách poblíž Františkových Lázní. Ani s jejich erbem není
všechno jasné. Veškerá heraldická
literatura uvádí jako jejich erbovní
znamení tři bílé koule v červeném
štítu. Na hradě v Ostrohu, který jim
patřil, najdete na nádvoří jejich erb,
jenže místo tří koulí se na něm nacházejí tři lipové lístky!
Josef a František Hennigerové
zřejmě působili při zdejším panství.
K tomuto názoru vede skutečnost,
že František Henniger byl na počátku minulého století ředitelem
zdejšího velkostatku. V rámci Pyšel
a bezprostředního okolí to byl tehdy poměrně významný hodnostář
a pro prosté občany byl velký pán.
Nepodařilo se mi bohužel zjistit,
zda byl v nějakém příbuzenském
vztahu ke stejnojmennému hejtmanovi Budějovického kraje, který žil
v polovině 19. století.
Není bez zajímavosti, že na
dvou deskách na Loretě se vyskytují hned tři jazyky – čeština, němčina a latina. Za nejvíce překvapivou
pokládám češtinu. Dokazuje, že rod
původně ryze německý se v českém
prostředí alespoň zčásti počeštil.
Nafotografoval pan Jan Kostrhoun, kterému srdečně děkuji.
PhDr. Jiří Chvojka
Víte že …
Pyšelská bicyklovka
Vážení příznivci Pyšelské bicyklovky, zveme vás na již 8. ročník tradičního
cyklovýletu po krásách okolní krajiny. Opět máme pro vás připraveny tři trasy
tak,aby se každý,mladý starší i nejstarší,mohl zúčastnit.
Sejdeme se
na pyšelském náměstí
v sobotu 30.dubna
v čase podle délky trasy.
ŠC - šílený cyklista (75km) - 9:00
RC - rozumný cyklista (45km) - 11:00
MDD - matky, děti, důchodci (22km) - 13:00
V 16 hodin na nás bude čekat
zamluvená restaurace „U Dobrotů“v Pyšelích, kde si rozdáme medaile a diplomy a zajíme to a zapijeme něčím dobrým.
Máte-li chuť přijít,
přihlašte se prosím
v Galerii u Marie
nebo na tel. 737442180,
popřípadě na emailu
[email protected]
Těší se na vás
GALERIE U MARIE
15
pohlednice
duben, květen 2011
Hasičské pohlednice 2010
V roce 2010 vydali
pyšelští hasiči dvě nové
pohlednice s hasičskou tématikou. Jedná se o kresby
známého malíře hasičské
techniky a veteránů, pana
Františka Gračky z Olomouce.
Díky údajům z dobových snímků
se mu podařilo zhotovit čtyři kresby ze kterých jsme použili dvě, jako
podklad pro pohlednice.
Socha sv.Floriána u kostela,
syna a zdálo se, že i paměť. Poslouchat pana Nešutu, to byl pro kluky
vždycky zážitek. Hřbitov kolem
kostela byl vždycky jako zahrádka
a na mezi nad farou se dobře sedělo. Tentokrát jim vyprávěl příběh
z nedávné doby, když tu tábořilo
císařské vojsko. Několik vojáků se
ztratilo, ale nikdo nevěděl, co se s
nimi stalo. Říkalo se, že v parku
u zámku jsou jakési chodby, které vedou pod celým městečkem a
že v jedné z nich je ukrytý poklad.
Vojáci se dozvěděli, kde je vchod
a snažili se poklad najít, ale ten
byl střežen nadpřirozenou mocí a
tak se v chodbách zapletli, že tam
bloudí dosud.
Kluci poslouchali s otevřenými ústy, ale ke konci vyprávění už
se hrobník neudržel a v koutcích
úst mu cukalo zadržovaným smíchem.
„Strýčku, vy si děláte legraci!“,
zvolal vyčítavě Matěj. „Vždyť to je
už nejméně pět let a to by nikdo
pod zemí bez jídla a pití nevydržel!“
Nešuta se již na odchodu otočil k chlapcům a pokýval hlavou:
„Jenom duchové, hoši, jenom duchové!“
Kluci chvíli seděli mlčky a
každý přemílal v hlavě, co slyšel.
Odmala slýchali různé pohádky,
ale tohle ještě neznali. Hrobník byl
starý šprýmař a často se stávalo,
že si z nich vystřelil, ale tohle vypadalo vážně.
„Kdyby to byla pravda…“, začal Ondřej.
„Kdyby to byla pravda, tak by
stálo za to ten poklad najít, duchové, neduchové,“ dopověděl Matěj.
„Nikdy jsem o žádných chodbách nebo sklepeních neslyšel.
Kdyby to byla pravda, tak bychom
alespoň něco někdy zaslechli, ne?“
„Napadla mě jedna věc. Pamatuješ, jak nám vyprávěla Sára,
že do vinopalny
chodí hlídač vinice. Jednak
tam nosí hrozny na kvašení, jednak tam chodí kupovat kořalku a
nikdy jí neplatí. Hraje tam karty
s drábem a ostatními karbaníky
a teď poslouchej! Pamatuješ, jak
nám Sára vyprávěla, že často hraje falešně, a když si na něj ostatní
chtěli počkat venku při odchodu,
nikdy jej neviděli odejít. Co když z
vinopalny vede nějaká tajná chodba? Zkus se zeptat doma, jestli
něco nevědí, tvůj strýc přece bydlí
přes náměstí naproti vinopalně.“
„Zeptám se, ale předem vím,
že nic nevědí. To by mi už někdo
něco řekl, ne?“
„A měli bychom se podívat do
zámeckého parku. Skoro nikdo
tam nechodí a jsou tam nějaké propadlé sklepy. Tak dlouho chodíme
kolem a nikdy nás nenapadlo to
pořádně prolézt. Ondro, já cítím,
že objevíme velké věci!“
Kluci se rozeběhli přes náměstí ke Kalfařovým, kteří bydleli naproti cestě k vinopalně. Byl to bratr Václava Kalfaře Bernard, který
měl v domku na náměstí řeznický krámek a malé hospodářství.
Mimo to měl Ondra ještě jednoho
strýčka, který se jmenoval František a bydlel v jednom z domků,
Dopisovatelé
Možná, že se někteří z vás pozastavili nad kulturním programem
na druhé čtvrtletí ( PYKULKOU ),
když se v posledních řádcích dočetli
o křtu jakési knížky o Pyšelích. O
co se jedná? Již před pěti lety jsem
začal psát příběh, který byl prvotně
určen pro mého syna Ondru. Jednak z čiré radosti, že mám syna,
(což jistě mnozí otcové pochopí),
jednak proto, že napsat knížku byl
vždycky můj sen. Záměr byl prostý.
Napíšu knížku pro děti, nechám si
ji vydat v malém nákladu a rozdám
známým. Ale skutečnost bývá vždy
od teorie trochu odlišná. Knížka je
na světě, opatřena obrázky od Kláry Novotné, a nás napadlo, že by
třeba mohla posloužit nějakému
veřejnému účelu. Vždycky jsem ten
příběh psal s tím, že ve čtenářích
vzbudí zájem o místa, kde žili jejich pradědové, dědové i otcové. Je
to sice příběh , který se nestal, ale
osoby a místa, kde se odehrává jsou
téměř všechny skutečné. I proto
tedy padlo rozhodnutí, že bychom
měli dát knížku veřejně do prodeje. A aby výtěžek z prodeje opravdu
sloužil veřejnosti, věnuji jej celý na
nákup nových židlí do tělocvičny.
Doufám, že příběh dvou chlapců z
Pyšel zaujme čtenáře všech věkových kategorií a předkládám zde
alespoň malý výňatek :
Ondřej a Matěj seděli na mezi
pod kostelem a poslouchali vyprávění starého Nešuty. Byl hrobníkem a pamatoval si všechny
nebožtíky, které kdy pohřbil. Řemeslo se u Nešutů dědilo z otce na
16
vznikla kolem roku 1716. Náš patron stojí hned proti hasičské zbrojnici. Pohlednice je opatřena erbem
rodu Halleweilů, díky kterému zde
máme tyto vzácné sochy. Za jejich
vlastnictví pyšelského panství prošlo město velkým rozkvětem.
Motorová stříkačka Ebert
– je z oslavy zakoupení motorové
stříkačky naším hasičským sborem v roce 1934. V pozadí je vidět
původní hasičská zbrojnice i s celým nápisem – SOBĚ KU CTI;
BLIŽNÍMU K OCHRANĚ; VLASTI
K OSLAVĚ.
Zadní strana pohlednic je opatřena domovenkou našeho sboru.
Vydavatelstvím je firma FIJEPO
Český Těšín a opatřila je pořadovými čísly 482/10 a 483/10.
Honza Kostrhoun
Malé vysvětlení
které uzavíraly horní část náměstí
vedle radnice.
V rohu obytného domku a vinopalny stála odedávna roubená
studna. Většina obyvatel náměstí,
kteří neměli vlastní studnu, sem
chodila pro vodu. Také Kalfařovi
posílali Ondru pro vodu sem, ale
on chodil raději ke studni za sadem a to Sáru trochu mrzelo. Seděla smutně na roubení studny a
přemítala, proč se kluci posledních
pár dní neukázali. Sama se neodvážila je vyhledat, protože doma jí
otec stále připomínal, jak to mají
židé mezi křesťany těžké a že když
bude courat po městečku, může se
jí stát, že jí někdo ublíží.
Sára neměla matku, ta zemřela krátce po jejím narození. Ve
společné domácnosti s nimi žila
teta, sestra jejího otce, a protože
byla již starší, neměla pro Sáru
moc pochopení. Brala jí spíš jako
služku pro všechno a dívenka se
často celý den nezastavila. Otec se
staral o vinopalnu, kterou měl v
nájmu a díky společnosti která se
u něj scházela, nemělo místo příliš
dobrou pověst. Hrály se tu karty,
často o vysoké částky a on proti
tomu příliš nezmohl. Sám se hraní nikdy nezúčastnil, ale to jej ze
špatné společnosti v očích pyšeláků nevylučovalo a navíc byl žid a ti
tehdy ve velké oblibě nebyli. Dceru
vychovával poctivě ve své víře a
doufal, že se jim brzy podaří odstěhovat se do Prahy, kde mělo jejich
společenství vlastní čtvrť. Cítil by
se bezpečněji mezi svými…
Jaroslav Chalupa
dopisovatelé
duben, květen 2011
Canisterapeutický pes.
Jmenuji se Alena Vejvodová
a chovám psy již řadu let. Nyní je
u nás doma v Choceradech fenka
jménem Rú, plemene australský ovčák. Přemýšlela jsem, jak využít její
neutuchající energii a jak ji správně zaměstnat. Mám tři vnoučata,
a když jsem měla sama problémy
s hybností pravé ruky, zjistila jsem,
že to co dělám je vlastně canisterapie v denní praxi.
Možná, že jste se s pojmem
„Canisterapie“ setkali, ale na vysvětlenou bych uvedla, že se jedná
o speciální formu zooterapie. Používá se jako netradiční podpůrná
forma terapie u klientů s různým
druhem i stupněm postižení. Zkráceně se rozumí léčebný kontakt psa
a člověka. Někdy se využívá pouhé
přítomnosti psa s klientem či skupinou, nebo se může využít kontakt
fyzický. Pokud nemocný leží vedle
psa, dochází kontaktem k uvolňování křečí v končetinách, nebo k
zahřívání méně hybných končetin.
Naopak při teplotách u malých dětí,
ležením na psu, jako na podušce,
dochází ke snižování horečky. Je
František Ferdinand d′Este a
Konopiště jsou dva neoddělitelné
pojmy, které k sobě náleží. Procházíme-li Růžovou zahradou, nebo
parkem, uvědomujeme si, že se
zde odvíjely vyjímečné osudy a vyjímečná historie. Mnozí pamětníci
vyprávěli, že měli možnost vidět
Františka Ferdinanda d′Este i jeho
rodinu. Celá rodina mluvila česky
a děti i samotný František Ferdinand měli české učitele. Arcivévoda
pobýval již v mládí často v Praze
a v Čechách. Krajina kolem Konopiště ho velmi okouzlila, a proto se
rozhodl roku 1887 ke koupi zámku,
který býval dříve středověkým hradem.
znám blahodárný vliv na děti s poruchami jako je autismus a jinými
socializačními poruchami. Ne každý pes je ale ke canisterapii vhodný
a také proto musí být cvičen a každoročně přezkušován.
V létě loňského roku jsem se
rozhodla, že se k těmto zkouškám
s Rú přihlásím. Sehnala jsem si na
internetu zkušební řády a pustila
jsem se do práce. Chodily jsme do
zájmové skupiny Hačmor na cvičení psů v Choceradech a na cvičiště
v Ondřejově, to ale na přípravu nestačilo. Vyšli nám sice všichni při
přípravě ochotně vstříc, ale nejvíc
práce nás čekalo v terénu.
Co všechno musí canisterapeutický pes umět? Rú musela zvládnout 12 disciplín. Musela ukázat, že
je klidná v kontaktu s neznámými
psy a lidmi, že je ochotná na povel
psovoda odejít s cizí osobou. Nebojí
se hluku a ani třeba invalidního člověka na vozíku. Neleká se křičících
dětí a vzápětí je ochotná nechat se
od nich dost nešetrně hladit a objímat. Na pokyn si dokáže těsně
lehnout a zůstat ležet s ležícím figu-
rantem na lůžku. Není toho málo,
ale nejdůležitější je u canisterapeutického psa jeho povaha, ochota
ke kontaktu s cizími lidmi a chuť
pracovat.
Na zkouškách, které pořádala
společnost „Pomocné tlapky“ ze
Starého Plzence, jsme byly s Rú
posuzovány, jako tým. A to po celých 8 hodin, které jsme v bezbariérovém domě Exodus v Třemošné
strávily. Odborný seminář, který
následoval po zkouškách, všech 25
přítomných psích účastníků většinou prospalo. Bylo to náročné. Na
závěr jsme obdržely certifikát, který
dokládá, že pes je vhodný pro provozování canisterapeutické činnosti. Rú tak může, například dětem ve
školkách a školách, ukazovat správné psí chování a učit tak děti, jak se
ke psům mají samy chovat. Může
navštěvovat i seniory, kteří mají
ke zvířatům vztah, ale už je chovat
nemohou. Máme nyní plné tlapky
práce s naším dvouletým vnukem a
také já si užívám chlupaté masáže
při uvolňování svalových křečí, které občas mám. Dál chodíme spolu
František Ferdinand d´Este a Konopiště
Již od začátku měl v úmyslu
vybudovat zde pohodlné reprezentativní sídlo. Zámek a panství koupil od knížete Františka
Lobkovice. Konopiště se objevilo
v historických pramenech již v roce
1318 a za zakladatele je považován
Milota z Dědic. Potom následovali
další majitelé z řad české šlechty
jako na příklad Šternberkové, nebo
Hodějovští z Hodějova. Po těchto
majitelích následovala konfiskace
a Konopiště získal Albrecht z Valdštejna. Do období, kdy František
Ferdinand kupoval zámek Konopiště se ještě vystřídalo mnoho majitelů. Krása krajiny však zůstala a
byla připravena ke kultivaci. Příno-
sem místa byla především překrásná zahrada, park a obora. Zároveň
se modernizovalo město se svými
průmyslovými podniky a obchody.
Zámek Konopiště však zaznamenal
změnu největší. Do budovy byla zavedena elektřina, vybudovány koupelny a moderní záchody, ústřední
topení a výtah. Všechny místnosti
a chodby dostaly dřevěné obložení a parkety na podlahy. Františku
Ferdinandovi d′Este byli při těchto
úpravách k dispozici nejúspěšnější
architekti tehdejší doby. Na vnější
úpravě zámku se podílel náš slavný
architekt Mocker. Jestli-že si vzpomeneme na vyprávění pamětníků,
tak si představíme především překrásné konopišťské zahrady. Každý člověk měl možnost zakoupit si
vstupenku do zahrad na nedělní
odpoledne, nebo na určité sváteční
dny, ve kterých se odvíjel kulturní
program.
František Ferdinand d′Este
zcela úmyslně budoval důkladně
a esteticky tato místa, protože měl
v úmyslu bydlet zde i v době, kdy by
byl jmenován císařem. Historická
skutečnost, že bude následníkem
trůnu a později císařem se vyvinula ve chvíli, kdy zemřel princ Rudolf - syn císaře Františka Josefa I.
František Ferdinand byl synovcem
cvičit a máme pořád co zlepšovat.
Zaujal vás tento druh činnosti a
chcete se dozvědět víc? Doporučuji
odborné stránky www.canisterapie.cz. Jestli máte zájem o naši canisterapeutickou návštěvu, kontakt
na nás najdete na www.hacmor.
cz. kde jsou i další články se psí
tematikou. Můžete se za námi vypravit i se svým psím kamarádem,
cvičíme každou neděli odpoledne
v Choceradech, kde se ráda o své
vlastní zkušenosti podělím.
Canisterapeutický tým
Alena Vejvodová a Rú(ženka)
císaře a proto zcela zákonitě se následníkem trůnu stal on.
František Ferdinad se narodil 18.prosince 1863 ve Štýrském
Hradci. Dětství a mládí prožil na
zámku Wartholz nedaleko městečka Reichenau. Školní léta prožil
se soukromými učiteli. Mimo základních předmětů a výuky jazyků
a sportu byl směrován na vojenství, historii a právo. Jeho výborným učitelem dějin byl profesor
O. Klopp. K němu se řadily další
osobnosti, které pozitivně ovlivnily vědomosti studenta. Jmenovat
by se mohl profesor Max Beck a
G. Marschal. Silně také zapůsobil
na Františka Ferdinanda profesor
češtiny F.Čenský, spisovatel a vlastenec. Do čítanky češtiny zařadil
pro arcivévodu české autory, kterými byli na příklad B.Jablonský,
J.Vrchlický a J.K.Tyl.
V roce 1875 došlo k události, která změnila Františku Ferdinandovi
jméno. Ve Vídni zemřel modenský
vévoda František z Este, který byl
zcela bezdětný. Ustanovil ve své závěti přání, aby nezaniklo jeho jméno Modena a Este a ustanovil svým
dědicem Františka Ferdinanda,
který od té doby si připojil ke svému
jménu d′Este. Zdědil velký majetek,
ve kterém byly Pokračování na straně 18
17
dopisovatelé
duben, květen 2011
Pokračování ze strany 17
rovněž umělecké sbírky. Tyto artefakty vystavil František Ferdinand
d′Este na svém zámku v Konopišti.
Během mládí onemocněl František
Ferdinand d′Este tuberkulozou
a několik let se léčil na několika
místech Evropy. Po odeznění nemoci se vydal spolu se svými přáteli a několika odborníky na cestu
kolem světa. Z této aktivity vznikla
obsáhlá kniha s pozorováním krajiny a s fotografiemi mnoha zemí.
Zároveň z cesty kolem světa byly
dovezeny historické předměty, které byly umístěny na zámku Konopiště. Mezi svými přáteli se František Ferdinand d′Este seznámil s
českou hraběnkou Žofií Chotkovou
z Chotkova a Vojnína. Byla velmi
vzdělaná a arcivévoda jí požádal o
ruku. Protože byla nižšího šlechtického stavu, bylo zapotřebí mít
souhlas císaře Františka Josefa I.
Přes mnohá úskalí svolení k sňatku dostali a dne 1.července 1900
se konala svatba na zámku Zákupy.
Hned příští den odjeli novomanželé
na svůj zámek Konopiště. Zde začal
jejich společný život a jejich první
dítě - dcera Žofie se zde 24.7.1901
narodila. K ní pak přibyli dva bratři
- Maximilian a Ernest. Celá rodina
zde žila obklopená tím krásným
prostředím, které vybudoval František Ferdinand d′Este. Přijíždělo
za nimi mnoho návštěv z řad ro-
diny i z řad císařských rodů. Velký
zlom v životě těchto lidí a lidí celého světa však nastal dne 28.června
1914. Tehdy byl následník trůnu se
svou manželkou Žofií Chotkovou
zavražděn. Stalo se tak při slavnostní projížďce městem Sarajevo.
Z dějepisu víme, co potom následovalo. Vypukla I. světová válka.
Přesto, že František Ferdinand a
později i císař Karel I. připravovali
moderní změny pro císařství, nic z
toho nebylo možné uskutečnit. Celý
svět byl přerozdělen, mnoho lidí
zahynulo, nebo osiřelo. Snad nejsmutnějšími sirotky byly děti Františka Ferdinanda a Žofie Chotkové.
Ze zámku Konopiště byly vyhnány.
Sebou si nemohly vzít naprosto nic,
ani malou hračku.
Děti Františka Ferdinanda a
Žofie Chotkové byly prvními sirotky I. světové války. Sarajevo a
následující válka zasáhla krutě do
jejich životů. Sourozenci byli tři.
Nejstarší Žofie, která se narodila
24.7.1901 na Konopišti. Maxmilianovi, který se narodil ve vídeňském
Belvederu bylo 12 let a nejmladšímu Ernstovi, narozenému také na
Konopišti bylo 10 let. Děti čekaly na
návrat rodičů ze Sarajeva na zámku Chlum u Třeboně. Zlou zprávu
se dozvěděly postupně. Úplně nejdřív jim bylo oznámeno, že rodiče
byli zraněni. Teprve druhý den,
kdy již mohly přijmout tu otřesnou
věc o vraždě jejich rodičů, jim bylo
sděleno vše ostatní. Poručníkem a
vychovatelem se stal kníže Jaroslav
Thun. Bylo tak určeno podle závěti jejich otce Františka Ferdinanda
d′Este. Svou povinnost začal kníže
Thun plnit okamžitě 4.července
1914, kdy byl spolu s dětmi na audienci u císaře Františka Josefa I.
Císař rozmlouval s dětmi na zámku
Schonbrunn a vyjadřoval velkou
lítost a pochopení pro děti a jejich
osud. Po nástupu císaře Karla na
trůn pak bylo stanoveno postavení
dětí ve šlechtické hierarchii. Dětem byl stanoven titul vévodové a
vévodkyně z Hohenbergu. Zároveň
byl sestaven jejich nový erb. Většinu války prožily děti na Konopišti,
kde i v těchto letech války bylo dost
potravin.
Po skončení I. světové války nastaly velké politické změny a silně se
dotkly i osudu všech tří sourozenců.
Ze svého rodného Konopiště museli odejít. Majetek a půda na základě
nových zákonů propadla státu.
Žofie Hohenbergová se v dospělosti provdala za hraběte Friedricha
Nostize- Rieneka a žila v Čechách.
V roce 1946 po druhé světové válce byla se svou rodinou odsunuta
do Rakouska, kde žila převážně
v Salzburku. Max a Ernst odešli
do Rakouska ihned po politických
změnách a rozpadu RakouskaUherska. Maxovi připadlo panství a
město Arstetten, Ernstovi zase panství Radmer ve Štýrsku. Oba bratři
vystudovali vysoké školy. Max byl
doktorem práv a Ernst se stal lesním inženýrem. Oba založili rodiny
a měli potomky.
Krutý osud rodiny se jich však
dotkl ještě jednou. Po obsazení
Rakouska nacisty se oba vévodové
stali okamžitě nepřáteli Říše. Byl
jim zabaven majetek a byli posláni
do koncentračního tábora Dachau
a později ještě i několika jiných.
Ve všech táborech s nimi bylo úmyslně nelidsky zacházeno a byli vystaveni šikaně. Po skončení nacistické okupace se oba bratři vrátili
do svých domovů. Max Hohenberg
byl zvolen ve svém městě Arstetten
starostou a tuto funkci vykonával až do roku 1960. Za svou práci
získal Čestný diplom. Max zemřel
roku 1962 a bratr Ernst roku 1953
ve Štýrském Hradci. Oba sourozenci měli podlomené zdraví z období,
kdy pobývali v koncentračních táborech a byli vystaveni krutostem.
Vévodové Max i Ernst jsou pochováni v rodinné hrobce v městečku Arstetten v Rakousku vedle
svých rodičů Františka Ferdinanda
d′Este a Žofie Chotkové.
B. Dauthová
Střípky z historie Egypta o kletbě faraonů
(a něco málo jiných zajímavostí)
Marně pátrám v paměti, jestli
jsem kdy psal do Pyšelských listů o
prolínání egyptských kultur s kulturami novodobými těžko jinými než
evropskými. Ale zcela určitě jsem
propásl vzácnou příležitost k připomenutí např. 140 výročí od narození anglického archeologa Howarda
Cartra (sudičky se nad ním skláněli
v r. 1869). Po dramatických, namáhavých a asketických dvaceti letech
se zapsal do historie objevem hrobu
osmnácti až dvacetiletého faraona
Tutancháma. Ten vládl největší říši
světa ani ne 9 let (od roku 1358 do
roku 1349 př. n. l). Sám o sobě by
se snad mohl pochlubit pouze tím,
že byl jedním z celkem 360 faraonů a králů 18. dynastie egyptských
vládců (přetrvávala zhruba od roku
3.200 př.n.l. do roku 322 př.n.l.). Ve
vědeckých kruzích se stal ne vlastním přičiněním světově známým
díky pozdnímu objevení jeho hrobu
(6.11.1922), který na rozdíl od většiny všech ostatních nebyl vykraden.
Jeho popularitě rovněž přispěla
předčasná nebo nevysvětlitelná
18
úmrtí 22 osob, které přišli buď do
styku s faraonovým hrobem nebo
s prvními vědeckými analýzami o
něm. Smrt také postihla několik
dalších osob (uvádí se jich 8, včetně Cartrova anglického mecenáše).
Jak jinak, fáma o faraonově klatbě
byla na světě. Korunu tomu všemu
nasadila objevená a dešifrovaná
tabulka, umístěná v pohřební komoře, s nanejvýš varovným textem:
„Smrt svými perutěmi ubije toho,
kdo naruší klid faraonův“. Jak už
to většinou bývá, tak čím delší doba
uběhne od počátku pozoruhodného
příběhu navíc s tajemnou aureolou,
tak tím zpravidla více a více usilují
sdělovací prostředky
o udržení zájmu veřejnosti o
něj, děj se co děj, čiňme se jak umíme.
Vracím se k začátku příběhu.
Nesmím totiž opomenout, že vždy
nesmírně střídmě uvažující H. Carter v lakonicky znějícím telegramu
sděloval svému mesiášovi (lordu
Carnarvonu) jistě s velkým rozechvěním: „Konečně jsem v Údolí
králů učinil úžasný objev – velkolepý hrob s neporušenými pečetěmi“
(snad si zasluhuje poznamenat,
že jmenovaná oblast se nachází
na středním levostranném toku
Nilu západně Théb). Mám za to,
že uznávaný objev století s velkým
přispěním napomohl vymezovat v
archeologii období před Tutanchámem a období nových objevů v navazujících různých vědních oborech
po něm. Prvotním studijním motivem se stalo luštění dávných mýtů,
kterými byli Egypťané neuvěřitelně
posedlí. Zájemcům
o podrobnější informace mohu
doporučit knihu z ranku literatury
faktu od Philippa Vandenberga knihu „Kletba faraonů“ (v roce 2010 ji
vydal Euromedia Group – Knižní
klub, Praha 5). Čerpal jsem z ní.
O vzdělanosti Egypťanů se pěje
jen chvála. Třeba si připomeňme,
že prioritní a naprosto uzavřená
kněžská kasta už využívala při léčení přírodovědních poznatků, které
údajně ještě v nedávné minulosti
uváděly odbornou veřejnost v úžas.
Například o tom svědčí 9 objevených medicinských papyrů (byly
stáčeny do svitků). Jeden z nich obsahuje kupodivu laicky srozumitelné léčebné postupy proti nejrůznějším očním nemocím. Třeba proti
nepříjemnému stočení řas směrem
k oční kouli (dochází k poškozování
spojivky a rohovky) se mají řasy na
očích vytrhat a do exponovaných
míst vetřít krev z ještěrek. Nebo
oči podlité krví se doporučuje ošetřit mlékem kojících žen. Na jiném
místě se úbytek zrakové schopnosti
přisuzuje démonům a ti se mají z
těla vyhánět zaklínacími formulemi
(záliba v jejich kdejakému používání byla pro Egypt typická a pomáhala překonávat tehdy nedosažitelnou
objektivitu vědeckého poznávání).
Je prokázáno, že někdy kolem
roku 500 př.n.l. v Egyptě existovaly lékařské školy. Zachovalo se
nám, že teorie staroegyptských
lékařů rozpoznávaly chirurgickou
(operační praktiky), medikamentózní (předepisování odvarů, mastí,
prášků a např. i Pokračování na straně 19
dopisovatelé
duben, květen 2011
Pokračování ze strany 18
čípků) a magickou (výuka triků k
posilování víry v zázraky) léčebné
metody. Údajně prý byla preferována zásada, že nikoliv lékař, ale mág
nechť je zván do obydlí nemocného.
Pokud kouzlo „ pomohlo “, stal se
zázrak učiněný bohy. A to jistě něco
příbuzné stálo.
Zajímavé byly neuvědomělé
používání antibiotik zastavujících
růst či ničení bakterií či jiných
mikroorganismů. Za příklad stojí
životní pohromy při stavbě 146 m
vysoké Chufuovy pyramidy v Gize z
doby kolem r. 2.500 př.n.l. Prokazatelně byl již tehdy znám toxický
účinek hlíznatých plodin. To byl
tentokrát uvědomělý důvod, proč
statisíce dělníkům byly k jídlu dodávány cibule, česneky a ředkvičky.
Ale při nasazení tak obrovské masy
lidí, nebyla životním problémem
technika, nýbrž hygiena. Epidemie
se údajně pak šířily takovou rychlostí blesku, že jakákoli prevence
vůči nim byla logicky neúspěšná.
Jenom při stavbě dodnes dochované Chufuovy pyramidy přišlo o
život na 185.000 lidí.
Ještě jednu událost vám neodpustím. Asi o 100 let dříve bylo
objeveno (!), že existují „malincí
Jaké to asi bylo v neolitu
.
O tom, že Pyšely byly osídleny
již v dávné minulosti svědčí nedávno zveřejněné nálezy, které ve mně
vyvolávají představu, jak to tu asi
tenkrát vypadalo.
V krajině plné lesů s dostatkem
vody, na nevelké mýtině se nalézá
několik nepravidelně rozházených
domů, částečně zapuštěných do
země. Přítomnost lidí dokazuje
stoupající kouř z rákosových střech.
Mezi domy pobíhají polonahé děti
nestejného vzrůstu. Dva chundelatí
psi se rvou o velkou kost. Z několika větších ohrad se ozývají zvuky
zvířat podobných skotu. Mezi tím
vším běhají polodivoké kozy a drůbež. U menší bahnité louže hrabou
černá chlupatá prasata. Nízká ohrada za domy ohraničuje malá políčka
porostlá obilím.
A tu vidíme dospělé lidi oděné
v různě zbarveném hrubém plátnu
a někteří i v kožešinách. Na nohou
mají navinuté kožené pásky. Různě spěchají, každý za svou prací.
Nedaleko krajního domu se kouří
z pece podle nádob asi hrnčířské.
Vidíme muže nesoucího na ramenou ulovené zvíře, v rukou drží
luk a za pasem má důkladný mlat.
Za ním běží vysoký pes a štěká na
své dovádějící druhy. U nejbližšího
domu dvě rozcuchané ženy melou
na velkém kameni zrní. Tam zase
další žena máčí tkaninu v nevábně
páchnoucím roztoku. Všude kolem různá domácí havěť. Tu zase
stahuje svalnatý muž velké zvíře a
kolem něj se točí ženy a děti. Vidím
vysoké vahadlo, pravděpodobně od
studny. Na bidýlku je uvázán dravý
pták, toho ruchu kolem si nevšímá.
Ostříží zrak staršího muže držící
v ruce mohutný oštěp nám dává
vědět, že si nemůžeme dovolit žádný úskok. Stálé obavy a nebezpečí
doprovázely tyto lidi po celý život.
Tak nějak si představuji, že asi žili
naši předkové před mnoha sty lety
v našem kraji.
Ladislav Kostrhoun
červy, malincí tak, že nejsou vidět“,
však víte -bakterie. Egyptský génius Imhotep se tak ocitl na stopě
vědy, která vznikla až o tisíce let
později a nazvána byla bakteriologií. Tímto tvrzením jsme přeskočili
tisíciletá panování faraonů a dopracoval se až na počátek 20. století. Velmi obecně spojují obě části
vědního poznávání válečné výboje z
dob „Říše světa“ se znovu a znovu
opakovanými lidskými tragédiemi
především v předchozích dvou světových válkách.
Například bylo třeba vynalézt
mikroskop, aby mohli bakteriologové a chemici vysvětlit, že bakterie se svým smrtícím účinkem
mohou přetrvat tisíciletí. Postupně
se mohli přesvědčovat, že tisíciletí
přetrvávající strach před kletbou
faraonů má svůj původ v biochemickém zamoření zlatem vyšperkovaných krypt. Poznamenejme, že
jedny z druhů bakterií např. vylučují ještě po svém odumření toxiny,
které ohrožují lidi v prvé řadě zánětem mozkových blan. jiné druhy
žijících bakterií vyvolávají záškrt,
těžkou angínu, zužování hrtanu a
hltanu vedoucí k dušení a poškozuje i srdce (jedná se o difterii). Aby
toho nebylo málo, tak některé další
vyvolávají tetanus (akutní infekční
onemocnění). Je velice smutnou
skutečností, že existující biologické
zbraně se průmyslově zdokonalují,
zdokonalené vyrábí a jejich účinnost ověřuje. Představuji si, že v
trezorech odolných vůči bombám
je v objektech příslušných rezortních ministerstev střežena výrobní dokumentace a plány nasazení
chemicko­biologických zbraní. To
vše existuje přesto, že většina států světa v roce 1925 podepsala tzv.
Ženevský protokol o jejich nepoužívání. Bohužel, skutečnost vypadá
děsivě jinak.
Teď už bych měl přejít k něčemu odlehčenému. Napadají mne
výlety do astronomického dělení
roku. Je známo, že před zavedením
„putovního roku“ s 365 dny vystačovali si Egypťané s3ročními obdobími. Ve 4. tisíciletí (!) byla tato
praxe nahrazována „rokem přestupným“ s 12 měsíci po 30 dnech
a na konci každého roku doplněna
5 přestupními dny. Protože je sluneční rok o 6 hodin delší než 365
dní a každé 4 roky tím zaostává za
slunečním o jeden den (lunární den
totiž trvá 24 h 50min38s a sluneční
je o 4 min delší), tak egyptský počátek roku během století a tisíciletí
nakonec proputovával všemi ročními obdobími. Roční období tvořily
třikrát 4měsíce. První jejich sku-
pinu zahrnovaly životně důležité
přívaly vod Nilu do zavlažovacích
kanálů (Egypt byl v těchto dobách
vyhlášenou „světovou obilnicí“),
druhou dobu rozpuku rostlinné říše
a třetí dobu žní. Opravdové potíže
s touto praxí nastávaly při určování
náboženských svátků, které se musely konat v určitém ročním období. Proto je kněží vyhlašovali znovu
a znovu na každý rok. Egyptský
kalendář zůstával v platnosti do nástupu prvního římského císaře Augusta (narozen r. 63 př.n.l. a zemřel
r. 14 n.l.). V Alexandrii jej každé 4
roky prodlužovali o 1 tzv. přestupný
den (podrobnější vysvětlení by si
vyžadovalo větší prostor). Oba kalendáře se souběžně používali ještě
několik století v novověku. Fakticky
k revoluční kalendářní změně došlo
až r. 1582 z nařízení papeže Řehoře
XIII. V Čechách je tzv. gregoriánský kalendář (nahrazoval juliánský) vyhlášen císařským mandátem
3.12. 1583. Do roku 1753 jej přijalo
dalších 25 států. Egypt k němu přistoupil až v roce 1928 především
pod tlakem nezbytné koordinace
rostoucího námořního provozu v
Suezském průplavu (byl otevřen
v r. 1869). Postupem času muselo
dojít, s ohledem k agrotechnickým
lhůtám, ke slaďování např. rolnických a dalších pranostik s termíny
odvozeným z dlouhodobého chodu
počasí (je to v kompetenci klimatologie). Od 17. století se časově pozměněné termíny udržely více méně
nezměněné dodnes. Ale o tom už
jsem v PL rovněž kdysi psal.
Co k tomuto ještě dodat? Snad
jen to, že už v římském senátu se
vědělo, že časy se mění a lidé s nimi
(ze zkušenosti dodávám – kdo, kdy
a jak).
S dobrým úmyslem jsem se vždy
snažil v jeho závěru vylepšit svůjpříspěvek do PL (zpravidla ne nijak
vydařeným) bonmotem. Tentokrát
jsem byl opravdu na rozpacích, co
s tím udělat. Tak jsem se pokusil
vrátit asi o 55 let zpátky. Přijel jsem
tehdy domů na prázdniny a pln nabitých vědomostí jsem své babičce
vysvětloval vznik atmosférických
bouřek, jejich průběh a zánik. Babička, sedící u kamen na uhláku,
mne zdvořile vyslechla, chvilku si
asi vše nechala projít hlavou a prohlásila – „stejně to, chlapče, musí
všechno někdo řídit“. Vzpomínám,
že jsem úplně zkoprněl a ani slova
nebyl schopen ze sebe dostat vůči
její neochvějné víře ve vševědoucího. Respektoval jsme ji, tak jak se
tehdy ještě slušelo a patřilo.
RNDr. Miroslav Zeman
19
hasiči
duben, květen 2011
POŘÍČSKÁ ZIMA 2011
V tomto období se dobrovolní
hasiči převážně věnují technice,
končí výroční valné hromady a probíhají plesy. Kdo by chtěl do té zimy
mimo zásahy při dopravních nehodách a požárech.
Na okrese Benešov však hasiči
z Poříčí nad Sázavou zorganizovali 19.února cvičení s názvem –
1.Ročník zimního cvičení „Poříčská
zima“. Celá akce probíhala v autokrosovém areálu závodiště Homolka. V zasněženém sobotním ránu
na tuto akci přijelo 11 družstev a
mezi nimi i naši hasiči z Pyšel.
Všechny družstva čekaly tyto
disciplíny – doprava vody z přírodního zdroje s hašením; sebezáchrana na opasku; lanovka přes celé
údolí; dopravní nehoda a ošetření
Policie
20
žených zimních podmínkách. Doufám, že nezůstane pouze u prvního
ročníku a této zajímavé akce se
budou moci zúčastnit i další sbory
z širokého okolí.
Honza Kostrhoun
Z garáže odcizil měď
Podnapilou mládež odhalili policisté
Restaurace, bary a diskotéky
kontrolovali o víkendu policisté.
Zjišťovali, zda mládeži a dětem
nejsou prodávány alkoholické
nápoje. V Benešově se akce 18.
února v nočních hodinách zúčastnilo devět policistů z benešovského odvodního oddělení,
šest městských strážníků, čtyři
celníci a celkem šest úředníků
Městského úřadu Benešov. Dva
pracovníci stavebního odboru,
dva živnostenského odboru a
dvě úřednice oddělení sociálně
právní ochrany dětí.
Společně
zkontrolovali
disko-bar Peklo v hotelu Pošta, club XXX a disko-bar Pod
brankou. Policisté a strážníci
dechovou zkoušku provedli u
dvaceti mladistvých. U čtyřech
z nich, třech hochů a jedné dívky, zjistili, že jsou pod vlivem
alkoholu. Přístroje jim naměřily hodnoty 2,88; 0,73; 0,42 a
0,38 promile alkoholu v dechu.
Dvěma devatenáctiletým mladíkům, kteří svému kamarádovi
umožnili požití alkoholu, uložili
pokuty ve výši jeden tisíc korun.
Další dva případy, u kterých se
policistům nepodařilo zjistit,
kdo mládeži konzumaci alkoholu umožnil, zpracovali jako
zraněné osoby; řezání ruční kaprovou pilou. Kondičku všech prověřil
přírodní polygon celého družstva
bez masky s dýchacím přístrojem
se zdoláváním překážek. Jako perlička byla záchrana tonoucího pomocí nafukovacího člunu a žebříku.
Kontrola povinné výbavy vozidla je
již samozřejmostí. Všechny disciplíny se hodnotily. Na závěr skončily na prvních třech místech – SDH
Ouběnice; Lešany a Teplýšovice.
Další sbory, které se nebály zimy
a sněhu a do Poříčí přijely – Hvězdonice; Všestary ; Poříčí ; Čerčany ;
Pyšely; Domašín ; Kondrac a Bílkovice. Povedené cvičení bylo zakončeno opečenou kýtou a guláškem.
Za organizaci celé akce můžeme poděkovat SDH Poříčí nad Sázavou, jmenovitě Jirkovi Kremovi,
OSH Benešov, příslušníkům HZS
Benešov a Praha a sborům SDH Pyšely, Nespeky a Čerčany.
Každý z přítomných dobrovolných hasičů si mohl ověřit svou
výdrž a schopnost pracovat ve ztí-
přestupek.
Stejnou akci v nočních hodinách uskutečnili policisté 19.
února v Čerčanech. Deset čerčanských policistů a dva kriminalisté provedli kontroly v obci
Pyšely v restauracích Penalta a
U Dobrotů, v obci Nespeky pak
navštívili restaurace Lauřím a
Stará hospoda a v obci Poříčí
nad Sázavou zkontrolovali restaurační zařízení Na Homolce
a Na růžku. Dále ještě provedli
kontrolu diskotéky v baru Kpt.
Morgana v obci Poříčí nad Sázavou. Zde dechové zkoušky
odhalily dvě mladistvé dívky,
které požily alkoholické nápoje.
Elektronický přístroj jim naměřil hodnoty 0,29 a 0,39 promile alkoholu v dechu. Policisté
šestadvacetiletému mladíkovi,
který děvčatům umožnil konzumaci alkoholu, uložili blokovou
pokutu ve výši pěti set korun.
Součástí tohoto opatření
byla i dopravně preventivní
akce. Policisté proto provedli
uzávěru obce Čerčany a zjistili
celkem šest přestupků v dopravě. Všechny vyřídili na místě
v blokovém řízení a uložili za ně
celkem jeden tisíc tři sta korun.
por. Bc. Zuzana Stránská
Dva pytle tříděné mědi o celkové hmotnosti osmdesát kilogramů odcizil v lednu letošního roku
z garáže v obci Pyšely pětadvacetiletý mladík, který svým jednáním
způsobil škodu devět tisíc šest set
korun. V únoru policejní inspektor
podezřelému muži sdělil ve zkráceném přípravném řízení podezření
ze spáchání přečinu krádeže, za což
mu v případě odsouzení hrozí trest
odnětí svobody až na dvě léta.
nprap. Diana Škvorová
Inzerce
Nezisková organizace Pro Pyšely, o.s.
hledá
pronájem prostor
o rozloze cca 50 m2 či více
na dobře přístupném místě v Pyšelích
pro zájmové aktivity dětí i dospělých
v denních a večerních hodinách.
Pošlete nám prosím zprávu na adresu
[email protected]
nebo kontaktujte
paní Michaelu Mairichovou
na tel. čísle 776 258 038.
Prodám hrob
na starém hřbitově v Pyšelích.
Tel. 323655460.
duben, květen 2011
Co se děje u sokolů
Nevím, jestli si to všichni uvědomují, ale pyšelská sokolovna je
centrem kulturního i sportovního
dění v naší obci. A podívejme se, jak
na tom je tato budova, námi všemi
využívaná. Rozpadající se vchodové
dveře. Podlaha, kde jsou mezi parketami až třícentimetrové mezery.
Omlácené stěny a jejich obložení.
Střecha, kterou zatéká. Fasáda, která se loupe. Tento stav je výsledkem
dlouholetého používání a jak všichni víme, když bydlíme a neopravujeme, tak záhy vybydlíme.
Co dřív? Peníze nejsou, lépe
řečeno, je jich málo na celkovou
rekonstrukci a i když se dá řada
věcí řešit brigádami a svépomocí,
zásadní práce je třeba řešit odbornou firmou, zejména kvůli zárukám
a kvalitě provedení.
Přes všechny těžkosti se poda-
řilo v minulých volebních obdobích
zvládnout tak náročné stavební
úpravy, jako výměna oken, nebo instalace plynového topení, ale pořád
toho na opravení a vylepšení zbývá
dost a dost.
Proto nový výbor Sokola přistoupil k sice nepopulárním, ale
nutným krokům v ekonomické oblasti řízení naší sokolské jednoty.
Na členské schůzi, která proběhla
20.3. 2011 byl členskou základnou odsouhlasen výběr klubových
příspěvků, které alespoň částečně napomůžou k pokrytí provozu.
Protože ale chceme, aby všichni ti,
kdož cvičí nebo jakkoliv využívají
sokolské zařízení měli za své peníze
kvalitní prostředí, musíme v letošním roce udělat nejnutnější opravu,
tj. výměnu podlahy a obložení stěn
v tělocvičně. Celá tato rekonstruk-
t.j. sokol pyšely
ce proběhne v létě, s nákladem cca
400 000 Kč. Doufáme, že se nám
také podaří zajistit finance na nákup alespoň části nových židlí.
Dále je v plánu přístavba vedle
vchodu, směrem ke školnímu dvoru. Na tuto akci je už zpracována
projektová dokumentace a vydáno
stavební povolení. Přístavba bude
sloužit k uložení židlí, stolů a tělocvičného nářadí. Tím se uvolní prostor pro zprovoznění šatny a sprch
nalevo od vchodu. Tato stavba je
však podmíněna finančními prostředky.
V rekonstrukci je i další část
budovy. Jedná se o první patro
nad restaurací, kde budou současné místnosti přestavěny na pokoje
hotelového typu, každý s vlastním
soc. zařízením. Budova tím bude
zhodnocena o cca. 750 000 a naší
příloha
jednotě to přinese vylepšení finanční situace v podobě vyššího nájmu.
Jako každý rok, i letos se návštěvníci mohou těšit na kvalitní divadelní představení, ať už v
provedení našeho souboru, nebo
hostujících divadel. Také zveme
všechny příznivce sportu a pohybu, aby využili možnosti zacvičit si,
nebo zahrát volejbal či stolní tenis
v některém z našich oddílů. Vítáme
všechny, kteří do naší tělocvičny
budou chodit cvičit, ale ne zneužívat a ničit naše společné zařízení.
Na členské schůzi byl také schválen
zákaz kouření v prostorách tělocvičny. Doufáme, že se nám podaří
připravit pro všechny návštěvníky a
členy naší jednoty příjemné a hezké
prostředí pro všechny sportovní a
kulturní aktivity v našem zařízení.
J. Chalupa
TJ Sokol Pyšely a Kulturní výbor MěÚ Pyšely
Vás srdečně zvou na koncert
tria
Městské kulturní středisko
Bardolino
se zpěvačkou Janou Procházkovou
Benešov tel. 317722114
28.dubna 2011 od 19.30 hodin
Koncert
TAKTIKA
Lucia Šolarová

29.dubna 2011 od 19.30 hodin
Hudební festival
Jaro Josefa Suka
Aula Gymnazia Benešov
Sukův komorní sbor
Pěvecký sbor benešovských
učitelek
Říčanský komorní orchestr

1.května 2011
Benešovský jarmark

10.května 2011
Světáci
divadelní představení

19.května 2011
Princezna Konvalinka

14.května 2011
Jaro na zahrádce
a v kuchyni
Farmářský trh na nádvoří benešovského pivovaru Ferdinand.
7. května 2011
od 18.00 hodin
SOKOLOVNA PYŠELY
Na programu jsou moravské
písně ze sbírek Leoše Janáčka
a další skladby inspirované
romskou a keltskou hudbou.
Vstupné: Kč 150 Kč
(předprodej vstupenek v prodejně textilu na náměstí nebo na MěÚ Pyšely).
21
inzerce
duben, květen 2011
Zoo – shop Pyšely
Krmiva a potřeby pro zvířata
Nízké internetové ceny krmiv
Nabízíme široký výběr pro domácí mazlíčky
od nejlevnějších krmiv po nejkvalitnější a nejprestižnější
značková krmiva. Široký sortiment potřeb pro zvířata a
ostatních krmiv. Přepravky, hračky, krmítka, misky, vodítka,
obojky, steliva, konzervy, krmiva pro hlodavce a ptactvo,
mražené maso pro psy.
Topení Plyn Voda
Montáž nových rozvodů,
rekonstrukce, opravy,
výměny spotřebičů atd.
Dále nabízíme
Rozvoz krmiv do 15 km zdarma
Objednání krmiv dle Vašeho výběru
Zdarma poradenství v oblasti chovu, výchovy a výživy psů
Kontakt: 323647335 večer,
7211138513 po celý den
Dále provádíme:
Solární systémy, Tepelná čerpadla
Podlahové topení, ohřev VZT
a Rekuperace
Možnost vytvoření
cenových nabídek a návrhů na realizaci.
Prodej PB 2 a 10 kg
Pracovní doba:
Pondělí – zavřeno
Úterý – pátek 10,00 – 20,00 hodin
Sobota - 9,00 – 14,00 hodin
Neděle- 14,00 – 18,00 hodin
Po dohodě i mimo pracovní dobu.
22
Mob: 606 29 28 65 Svoboda Pavel
email: [email protected]
Nová Ves č. 1
Pyšely 251 67
sport
duben, květen 2011
OSLAVA 90.VÝROČÍ ZALOŽENÍ PYŠELSKÉHO FOTBALU
V letošním roce proběhne oslava 90.vyročí založení fotbalového
klubu v Pyšelích. Součástí oslav bude i uspořádání výstavy z historie
klubu. Členové výboru tímto prosí všechny příznivce pyšelského fotbalu, kteří vlastní jakékoliv materiály, které by mohly tuto výstavu obohatit (fotografie hřiště, zápasů, mužstev atd.; dresy; plakáty a jiné předměty s pyšelským fotbalem spojené), aby je zapůjčil členům výboru SK
Pyšely, na kterémkoliv domácím zápase. Všechny zapůjčené předměty
budou majitelům nepoškozené navráceny.
ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY SK PYŠELY
BĚH PEPÍKA CHALUPECKÉHO JIŽ PROBĚHL
V sobotu 19. března se konal
2. ročník společensko - sportovní
akce nazvané „Běh Pepíka Chalupeckého“. I když nebylo moc pěkné
počasí, na start před restauraci Sokolovna přišlo 50 nadšenců. Personál hospody nám jménem manželů
Zaradičkových nabídl zdarma čaj
nebo grog, což většina z nás v mrazivém odpoledni s radostí přivítala. Po
zápisu do startovní listiny a rozdání
čísel nám ještě Pepík Chalupecký
popřál šťastnou cestu a odstartoval
hromadně všechny závodníky.
Někdo šel procházkou a někdo
běžel, aby si vyzkoušel, za jak dlouho doběhne na Pyšelku a zda překoná Pepíkův devítiminutový rekord
z dob jeho mládí. Tempo běžících
bylo neuvěřitelné. Vítěz Honza Urban zvládl tuto cestu na vlak za pouhých 7 minut 22 sekund. Druhý byl
Tomáš Lukeš (7:37) a třetí Roman
Kroupa (8:27) .Z žen byla první
Jindra Pařízková-Marešová (10:11),
druhá Marie Kolářová (11:18) a třetí
Kristýna Havlíčková (12:46).
Na Pyšelce na nás čekalo příjemné překvapení. Přestože byla
restaurace v rekonstrukci, připravila pro nás zdarma občerstvení.
Polévku, čaj, kávu, rum a limonády.
Dokonce narazili i soudek s pivem.
Vítězové byli odměněni utopenci od Pařízků a Pepík Chalupecký
všem štípnul pamětní vlakovou
jízdenku. Vítěz ještě získal putovní
pohár, kam bude vyryto jeho jméno
a vítězný čas. Nesmíme zapomenout na předání ceny útěchy-malého utopence, kterou získala rodina
Helmových. Ta se nejdéle kochala
okolní přírodou a dorazila do cíle
za 39 minut a 30 sekund. Nakonec
jsme ještě popřáli přítomným Josefům k svátku a pomalu se rozešli do
svých domovů.
Ještě bychom chtěli poděkovat
Vlastíkovi Pařízkovi a Martině Tiché. Bez jejich pomoci by to nebylo
ono. Těšíme se na vás příští rok na
třetím ročníku „Běhu Pepíka Chalupeckého“
GALERIE U MARIE
Dne 26.2.2011 se konala v Klubu Penalta Valná hromada SK Pyšely.
Přítomni byli členové výboru, hráči, příznivci pyšelského fotbalu a také
zástupkyně členů TJ Sokol Pyšely, paní A.Sládková.
Přinášíme Vám zkrácený zápis z této valné hromady:
Činnost klubu:
V lednu 2010 bylo rozhodnuto, že pro sezónu 2010/2011 bude znovu
založeno mužstvo dospělých SK Pyšely. Toto nově vzniklé mužstvo
bude hrát IV.třídu okresu Benešov. Všichni hráči SK Pyšely, kteří byli na
hostování v jiných klubech a chtěli hrát za tento tým byli přeregistrování.
V dubnu roku 2010 proběhlo setkání všech hráčů a nabídku na trénování
přijal pan Miloslav Krámek ml.
Ve 13-ti mistrovských zápasech mužstvo neztratilo ani bod, a po
podzimu 2010 vede tabulku IV.A třídy se ziskem 39 bodů.
Dále mají SK Pyšely dvě mládežnická družstva, a to mladší přípravku
a mladší žáky.
Členové výboru by chtěli poděkovat všem sponzorům, kteří přispěli finančním či věcným darem na chod klubu. Největší díky patří
panu Ing. J. Sládkovi za vše, co pro klub v minulosti dělal a nadále v této činnosti pokračuje. Poděkovaní bylo také vysloveno
panu Mgr. Zaradičkovi, provozovateli Restaurace Sokolovna, za nemalý finanční příspěvek a za finanční dary pyšelským mládežnickým družstvům,
děkujeme panu Petru Svobodovi a panu Mgr. Plockovi.
Cílem SK Pyšely bude oslovit i další potenciální sponzory, kterým jsme schopni nabídnout prostory pro jejich reklamu-bannery, v prostorách
pyšelského hřiště.
Byly zřízeny webové stránky www.skpysely.estranky.cz. Na stránkách budou zveřejňovány informace o zápasech, trénincích, výsledky a soupisky.
Postupně bude doplňována i fotogalerie.
1.května 2011 odehraje „stará garda“
inzerce
přátelské utkání s SDH Pyšely na pyšelském
hřišti.
4.června 2011 se uskuteční ve spolupráci
s SDH Pyšely na pyšelském hřišti Dětský
den.
Kosmetické Studio
Volba nového výboru:
Předseda oddílu: Richard Páša
Místopředseda: Pavel Šiňor
Sekretář: Jaroslav Cigler
Hospodář: Jaroslav Cigler
Šéf-trenér mládeže: Petr Svoboda
Členové výboru: Jiří Večera, Kamil Kulhavý,
Míla Krámek, Tomáš Beneš
Čestný předseda SK Pyšely:
Ing. JAN SLÁDEK
N
OTE OVĚ
VŘE
zav
NO
ádě
!
cí c
eny
Členské příspěvky:
Nově odhlasovaná výše členských příspěvků: Členský příspěvek pro členy do 60
let činí Kč 200,- a pro členy nad 60 let Kč
100,- na jednu sezonu. Členský příspěvek
pro hráče činí Kč 200,- a oddílový příspěvek
pro hráče Kč 800,-.
CELÁ VERZE ZÁPISU Z VALNÉ
HROMADY BUDE KE SHLÉDNUTÍ NA
WEBOVÝCH STRÁNKÁCH
http://www.skpysely.estranky.cz
t Bezbolestná liposukce
t Trvalá depilace
t Lymfodrenáže
t Péče o pleť
Adresa: nám. Emila Kolbena, Strančice
Kontakt: tel: 728 125 831, www.topbody.cz
23
z městského
fotbalúřadu
duben, květen 2011
Mužstvo SK Pyšely zve všechny své příznivce na domácí zápasy
.
Rozpis mistrovských zápasů, jaro 2011 IV.tř.odd.A
15. kolo
Miličín A
SK Pyšely
2.4.
16:30
SO
16. kolo
SK Pyšely
Lešany
9.4.
16:30
SO
17. kolo
Bukovany
SK Pyšely
16.4.
17:00
SO
18. kolo
SK Pyšely
Jankov B
23.4.
17:00
SO
19. kolo
Jablonná n/Vlt.
SK Pyšely
30.4.
17:00
SO
20. kolo
SK Pyšely
Poříčí n/S. B
7.5.
17:00
SO
21. kolo
Drachkov
SK Pyšely
14.5.
17:00
SO
22. kolo
SK Pyšely
Budenín
21.5.
17:00
SO
23. kolo
volný los
24. kolo
SK Přestavlky(Sedlec-P.)
SK Pyšely
4.6.
17:00
SO
25. kolo
SK Pyšely
Heřmaničky
11.6.
17:00
SO
26. kolo
Pecerady
SK Pyšely
18.6.
17:00
SO
28.5.
nepřehlédněte
Výsledky
A mužstvo – SK Pyšely IV.třída odd.A
2.4.2011 Miličín – Pyšely 1 : 2, branky Maršoun, Páša
9.4.2011 Pyšely – Lešany 3 : 1, branky Vlach, Maršoun, Hrachovský
OP – mladší žáci 7+1 odd.A
10.4.2011 Pyšely – Křečovice 16 : 0
OP – mladší přípravka 5+1
9.4.2011 Pecerady B – Pyšely 6 : 4
Kulhavá M.
se uskuteční v sobotu 23.4.2011 a to v tomto časovém pořadí:
od 8,30 - 9,00 hodin na návsi v Zaječicích
od 9,30 – 10,00 hodin náves Borová Lhota
od 10,15 – 11,00 hodin Pyšely – Pod Sádkou
Nebezpečný odpad přivezte ve výše uvedených časech
k jednotlivým svozovým místům, bude ihned nakládán
na přistavené vozidlo.
Za tento nebezpečný odpad se neplatí poplatky
(jsou zahrnuty v celkových poplatcích na likvidaci odpadu)
z městského
redakceúřadu
Pyšelské listy č. 100
Vážení čtenáři Pyšelských listů,
Vám, pozornějším, jistě neuniklo,
že toto vydání je označeno číslem 99.
To znamená, že to příští, které vyjde
v červnu, bude jubilejní, sté. Chtěli bychom s Vaší laskavou pomocí připravit
důstojné Pyšelské listy, které budou
trošku retrospektivou – vzpomínáním,
včetně rozhovorů s lidmi, kteří je po
celou dobu pomáhali tvořit. V dubnu
1996 jsem nastoupila do zaměstnání
na zdejší úřad a chtěla jsem navázat na
čin pana Mgr. Paclíka, který vydával
SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
v letech 1992 – 1994 Pyšelský zpravodaj. Ráda jsem ho četla, získávala zde
mimo aktuálních informací i povědomí
o historii našeho krásného městečka a
kraje. A tak v květnu 1996 vyšlo první
číslo Pyšelských listů. První roky jejich
tvorby nebyly jednoduché, měli jsme
k dispozici pouze obyčejnou kopírku,
nebylo možno dávat fotografie, později
jsme začali fotky kopírovat, ale kvalita
nebyla nejlepší. Také vlastní tisk PL byl
zdlouhavý, každá stránka se kopírovala
zvlášť, pak jsme listy skládali a sešíva-
li… Též nebylo běžným zvykem, aby občané do PL posílali své příspěvky. Mezi
ty nejvěrnější a nejpilnější patřil samozřejmě historik pan PhDr. J. Chvojka,
p. Z. Srnská, Mgr.V. Paclík. Dnes,
v době digitálních fotoaparátů, e-mailů
a internetu, je vše pružnější, PL jsou
mnohem pestřejší, plné aktuálních
příspěvků od Vás, čtenářů. To ostatně vidíte sami. Jsem za Vaši pomoc a
ochotu velice vděčná. Samozřejmě toto
vše souvisí i s velkým rozvojem společenského a kulturního dění v našem
městě - a tím nemyslím jen Pyšely,
ale i Zaječice, Kovářovice, Novou Ves,
Borovou Lhotu, kde žijí aktivní obča-
né, kteří realizují své nápady a posílají
nám zprávy o všem, co pro zkvalitnění
života na venkově připravili. Díky Vám
za to, že se s ostatními o tato dění podělíte.
Chci tímto oslovit Vás, kteří s redakcí pravidelně spolupracujete, kluby,
spolky, sbory, občanská sdružení, jednotlivce, školy, pomozte jubilejní číslo
PL vytvořit a pošlete své příspěvky a
fotografie (nejlépe v průběhu května).
Posílejte i náměty, nápady, například
na rozhovor se zajímavou osobností
apod. Těším se, že společně připravíme
kvalitní jubilejní vydání listů.
Děkuji M. Pášová
Pyšelské listy - Vydává Městský úřad v Pyšelích pod registračním číslem OkÚ RR 39; vydávání listu povoleno rozhodnutím Okresního úřadu v Benešově pod č. j. RR 779/96, ze dne 13. 5. 1996
tel. 323 647 218, fax 323 647 452, E-mail: [email protected]; [email protected]; http://www.pysely.cz
redakční rada: B. Dauthová, I. Křížová, A. Sládková, Z. Srnská, L. Zaradičková; administrace listu M. Pášová, M. Kulhavá; odpovědný redaktor Petr Slavík
nevyžádané rukopisy se nevracejí
24
za původnost a obsahovou správnost ručí autor
tisk městský úřad pyšely
Download

OTEVŘENÝ DOPIS ZASTUPITELSTVU OBCE!