Čerpadlo Godiva WTA
Systém specifikačních čísel čerpadel
Originál dodaný výrobcem
Čerpadlo Godiva WTA
Úprava pro zabudování do vozidla
Čerpadlo před zabudování do vozidla
Čerpadlo zabudované ve vozidle – boční pohled
Čerpadlo zabudované ve vozidle – zadní pohled
Čerpadlo Godiva WTA - Principy provozu čerpadla
• Nízkotlaký režim
• Vysokotlaký režim
• Přetlaková ochrana – je konstruován tak, aby se postupně otvíral
při zvyšovaní tlaku, čímž se zabrání náhlým tlakovým vlnám. Při tlaku cca
45 bar se začne se přetlakový ventil otevírat a zajišťuje, že vysokotlak
nemůže překročit 55 bar.
• Ochrana proti přehřátí - Když se teplota čerpadla zvýší na
45°– 50°C, teplotní odleh čovací ventil se otevře a odvádí vodu do
jednoho ze tří míst:
a) na zem, což je nejjednodušší a nejlevnější volba
b) do nádrže vozidla (ale ne v případě, když je
namontována pěnová soustava)
c) do zásobní nádrže pro pozdější vypuštění
Nízkotlaký provoz
Přepínací ventil čerpadla je v poloze
otevřeno, voda, která vstupuje do
vysokotlakého stupně během
nízkotlakého režimu, bude cirkulovat zpět
do nízkotlakého stupně a tím se zabrání
vytvoření vysokého tlaku.
Souběžný nízkotlaký a vysokotlaký provoz
- přepínací ventil je v
poloze zavřený.
Čerpadlo v provozu v nízkotlakém a vysokotlakém
režimu se zavřeným přepínacím ventilem.
Při zavřených výtlacích vysokotlaku se otevře
přetlakový ventil, aby umožnil nadměrnému
vysokému tlaku cirkulovat zpět do nízkotlakého
stupně a tím se zabrání přetlakování.
Čerpadlo v plném provozu se všemi výtlaky zavřenými
- přetlakový a odlehčovací ventile otevřený,
aby se zajistila tlaková ochrana
- otevření teplotního odlehčovacího ventilu,
aby se zajistila ochrana proti přehřátí
Pracovní diagram čerpadla - nízkotlak:
Pracovní diagram čerpadla - vysokotlak:
Zkoušky čerpadla:
• Vakuová zkouška
• Tlaková zkouška
• Zkouška přetlakového ventilu a
teplotního odlehčovacího ventilu
Vakuová zkouška
1. Na přívody čerpadla se nasadí slepá víčka
a uzavřou se výtlačné ventily.
2. Čerpadlo se uvede do chodu na 1000 – 2000 ot/min
a pozoruje se sdružený ukazatel.
3. Při dosažení vakua 0,7 bar se zastaví čerpadlo.
Toto vakuum by mělo být udrženo nejméně po dobu
15s.
Jestliže čerpadlo s nasazenými slepými víčky neudrží
vakuum, je v čerpadle netěsnost a musí se provést níže
popsaná tlaková zkouška, aby byla tato netěsnost
odhalena.
Pokud čerpadlo nedosáhne vakua 0,7 bar, ale udrží nižší
tlak, ukazuje to na závadu v sací soustavě.
Tlaková zkouška
Tato zkouška je určena k odhalení netěsnosti,
které způsobují ztrátu vakua.
Na čerpadlo se aplikuje tlak 3,5 – 7,0 bar a kontroluje se
netěsnost.
Oblast, která způsobuje unikání, by měla být viditelná a
může se demontovat a opravit.
Není-li patrné žádné unikání, netěsnost musí ležet mezi
sacím ventilem a vývěvou.
Zkontrolovat se musí přívodní těsnění v koncovém víčku
vývěvy a membrána sacího ventilu.
Zkouška přetlakového ventilu
1. Na zavoďněném čerpadle se zvoleným vysokotlakým
provozem se uzavřou všechny výtlaky.
2. Uvede se čerpadlo do chodu na přibližně 2800 ot/min.
3. Pokud přetlakový ventil funguje uspokojivě,
tlak vysokotlakého stupně by neměl překročit 55 bar.
Zkouška teplotního odlehčovacího ventilu
Předchozí etapa testování čerpadla pokračuje 2.fázi tak
aby bylo umožněno jeho zahřátí.
Teplotní odlehčovací ventil by se měl otevřít a vytlačovat
vodu, když je teplota čerpadla na 45 – 55°°C.
Pozoruje se výtlak, zda se otevírá do ovzduší,
nebo je potřeba se přesvědčit, zda se výtlačná trubka
zahřeje, když se vrací do nádrže vozidla.
Otevře se výtlačný ventil čerpadla, aby mohla studená
voda téct do čerpadla.
Proudění vody z teplotního odlehčovacího ventilu by nyní
mělo přestat.
Download

Požární čerpadla GODIVA