J2 sklad a cenovky
Program spustíte pomocí ikony J2 sklad na ploše počítače.
Objeví se ovládací menu programu. První krok je přihlášení. Klikněte na žlutý klíč a zadejte heslo a
klikněte na tlačítko OK.
Přihlašovací heslo je u.
Ovládání programu.
Program pracuje v prostředí Windows a přebírá z tohoto prostředí také způsob ovládání.
Ovládání jednotlivých oken je tedy stejné jako v tomto prostředí.
Přímé klávesy :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Ctrl+N – Nová položka
Ctrl+O – Oprava položky
Ctrl+T – Tisk
Ctrl+A – Aktualizace
Ctrl+H – Hledej
Ctrl+D – Výmaz položky
Alt+F4 – Uzavře aktuální okno
Alt+Tab – Přepne mezi spuštěnými programy.
Alt+X – Ukončení programu
Další ovládací prvky :
1. Alt+podtržené písmeno v textu ovládacího prvku – např. Alt+K (Konec) provede operaci
tlačítka Konec.
2. Šipky nahoru,dolů,doleva,doprava – posun kurzoru, posun v přehledu dat.
3. Del – Vymaže znak nad kurzorem.
4. Backspace – Vymaže znak před kurzorem.
5. Enter – Potvrzení volby, přechod na jiný prvek, potvrzení vstupu.
6. Tab – Přechod na následující prvek.
7. Alt+Tab – Přechod na předcházející prvek.
8. Levé tlačítko myši – přesunem kurzoru myši na požadovaný prvek (tlačítko, vstupní
pole) a stisknutím levého tlačítka program provede danou operaci.
9. Pravé tlačítko myši – zobrazí menu (pokud je definováno).
Tyto ovládací prvky jsou všeobecně platné pro tento program. Další ovládací prvky budou
vysvětleny k jednotlivým konkrétním operacím.
Výrobky
Pro správnou funkci programu je nejdůležitější zadat všechny výrobky, pro které budete chtít
tisknout cenovky. Toto jde udělat importem pro doklady ze skladu Hruška s.r.o. nebo ručně pro
ostatní zboží.
Ruční zadání
Ruční zadání provedete výběrem menu Sklad a pak Karta výrobku. Dostanete následující
Oprava výrobku
obrazovku.
Přepínače setřídění
Přehled výrobku
Nový výrobek
Tisk
Karta výrobku slouží pro definici a opravy všech výrobků, které se vyskytují v programu J2.
Popis stránek :
1. Detail – slouží k základnímu přehledu výrobků, vyhledávání, opravě a tisku seznamu výrobků.
Při tisku je aktivní filtr, to znamená, že pokud chcete vytisknout pouze určitou skupinu výrobků,
zadáte do filtru omezující podmínky a pak spustíte tisk.
2. Karta – slouží k zobrazení všech pohybů zvoleného výrobku. Na této stránce lze přesně sledovat
pohyb konkrétního výrobku (příjem do skladu, výdej ze skladu, prodej na paragon).
3. Příjem – zobrazí všechny příjmy konkrétního výrobku, čísla dokladů, datum příjmu, nákupní
ceny a počty.
4. Výdej – obdobná funkce jako příjem ale pro výdej ze skladu.
5. Hodnota skladu – zobrazí aktuální hodnotu skladu. Pomocí filtru lze také zjistit hodnotu skladu
pouze zvolené skupiny výrobků.
6. Filtr – umožní výběr nebo vyhledání pouze určité skupiny výrobků.
7. EAN – umožňuje zadat více EAN kódů jednomu výrobku.
Né všechny záložky využijete v odlehčené verzi pro tisk cenovek.
Popis ovládacích prvků :
1. Nový výrobek – zadání nového výrobku.
2. Oprava výrobku – oprava výrobku, změna ceny, počtu, oprava textu atd.
3. Výmaz výrobku – odstraní výrobek ze seznamu. Odstranit lze pouze výrobek, který nemá
zásobu. Pokud již měl výrobek nějaký pohyb, dosadí se do přijatých nebo vydaných dokladů
místo čísla výrobku ** - název, ceny a množství zůstane zachováno. Tato volba není vždy
přístupná.
4. Přepínače setřídění – kliknutím myši na název sloupce přehledu výrobků lze změnit způsob
setřídění.
5. Tisk – funkce tlačítka tisk závisí na stránce, která je zrovna aktivní. Vytiskne buď seznam
výrobků, pohyb jednotlivého výrobku, příjem nebo výdej.
6. Hledání výrobku – zvolte setřídění, do kolonky Hledej zadejte hledaný text a stiskněte Enter.
7. Hledání pomocí filtru – zadejte do libovolné kolonky filtru omezující podmínku a stiskněte
tlačítko Proveď. Program vybere pouze položky odpovídající zadaným podmínkám. Zrušení
aktivního filtru provedete kliknutím na tlačítko Nuluj filtr a pak na tlačítko Proveď.
Zadání nového výrobku
Popis položek, které je nutné zadat.
1. Číslo výrobku – identifikační číslo výrobku, používá se v celém programu, jednoznačně určuje
výrobek. Toto číslo musí být jedinečné, to znamená, že dva výrobky nemohou mít stejné číslo.
Toto číslo může obsahovat libovolnou číslici nebo znak. Maximální délka je 13 znaků. Jako
číslo výrobku lze využít číslo z dodacích listů nebo si vytvořit vlastní číselnou řadu.
Upozornění : firma Hruška používá 5-místné a 7-místné čísla zboží. Při zakladání nových
výrobků od ostatních dodavatelů se proto vyhýbejte 5 a 7 místným číslům výrobků.
2. EAN – číslo, pod kterým je položka evidována v registrační pokladně. Pokud používáte
program J2 bez registračních pokladen nebo nevyužíváte prodej na paragon, nemusí se toto číslo
zadávat. Toto číslo může být shodné s číslem výrobku, může být číslo čárového kódu nebo opět
lze vytvořit vlastní číselnou řadu. Toto číslo může obsahovat libovolnou číslici nebo znak.
Maximální délka je 13 znaků. Nesmí obsahovat úvodní nuly.
3. Název – popis výrobku (max. 40 znaků). Na některých registračních pokladnách se zobrazuje
pouze omezené množství znaků a proto je nutno při zápisu výrobků brát v úvahu. To znamená,
že není vhodné psát do názvu čokoláda mléčná Milka 150g ale spíše Milka 150g mléčná
čokoláda.
4. Název 2 – druhý řádek pro název. Dá se využít například pro zobrazení dodavatele na cenovce.
5. DPH – daň z přidané hodnoty. Lze zadat pouze takovou hodnotu, která je definována
v číselníku DPH.
6. Oddělení – slouží pro roztřídění výrobků. V číselníku oddělení lze definovat jednotlivé
oddělení (např. pečivo, nealkoholické nápoje) a do těchto oddělení jednotlivé výrobky
přiřazovat. Toto oddělení lze pak využít pro tiskové sestavy (např. vytisknout ceník jen
nealkoholických nápojů), hledání nebo zjišťování obratů určitého druhu výrobků. Každé
oddělení má také přiřazen rabat, který slouží jako pomůcka pro výpočet prodejní ceny. Toto
platí jen
7. Typ ceny – určuje způsob práce při tvorbě prodejní ceny při příjmu výrobku. Jsou stanoveny
tyto tři typy :
ANová cena - U výrobků s typem ceny N lze při příjmu zboží stanovit
také PC nebo MOC. Po zaúčtování dokladu se prodejní cena změní na cenu určenou v příjmu a
případný cenový rozdíl se zapíše do oprav skladu.
Barevné rozlišení ceny – pokud zadáte v příjmu prodejní cenu nižší, než je aktuální cena,
zobrazí se prodejní cena červeně, po zadání shodné ceny zůstává cena černá, pokus jste zadali
cenu vyšší je cena modrá a pokud se jedná o nový výrobek bude cena zelená.
B – Pevná cena - U výrobků typu ceny C nelze přímo v příjmu změnit prodejní cenu, to lze
pouze provést v kartě výrobu. Tento typ lze využít pro výrobky, které mají stálou prodejní cenu.
8. NC – nákupní cena bez DPH. Tato cena je počítána metodou váženého průměru.
9. Rabat – aktuální rabat.
10. PC – prodejní cena bez DPH.
11. MOC – prodejní cena s DPH.
12. Číslo obalu – obal vázaný na položku. (např. pivo a láhev). Toto číslo pak musí být definováno
jako samostatná položka přiřazená do oddělení obalů.
13. Zásoba – okamžitá zásoba. Pro tisk cenovek není aktuální.
14. Hmotnost – koeficient se kterým se bude počítat měrná cena. Zadává se k základním
jednotkám. 43g bude mít hmotnost 0.043, 250ml bude 0,250, 1,5l bude 1,5
15. MJ – měrná jednotka výrobku. Zadávat kg, l, ks. Zadání měrné jednoty má vliv na zobrazování
hmotnosti na cenovkách. Pokud nebude kg zadáno, zobrazí se měrná cena za kg/l. Pokud bude u
výrobku uvedena MJ kg nebo l, zobrazí se u položek do 100g a 100ml cena za 100ml nebo
100g.
16. Typ cenovky – pokud pro určitý sortiment zboží budeme trvale požadovat rozdílnou cenovku,
tak lze tady nastavit příznak.
Kliknutím na tlačítko Konec uložíte výrobek natrvalo do číselníku.
Při jakékoliv změně výrobku nejdříve tento výrobek najdete v Kartě výrobku a klikněte na tlačítko
Oprava výrobku
Pak můžete přepsat libovolnou položku a trvale uložit tlačítkem Konec.
Import dat
Výrobky z firmy Hruška lze naimportovat ze souboru. Odpadne tak mnoho ruční práce. Soubory
příjemek v elektronické podobě se posílají mailem na zvolenou adresu. Před načtením do programu
J2 sklad si uložte soubory do složky c:\j232\export. Soubor má příponu XML.
Vyberte menu Sklad, Příjem na sklad.
Vyplňte číslo dokladu a vyberte dodavatele.
Klikněte dole na záložku Položky.
Klikněte na ikonu s červenou šipkou Import dat.
Vyberte soubor dodacího listu. Název souboru odpovídá číslu dodacího listu.
Vyberte ikonu Otevřít.
Během několika vteřin se naimportuje vybraný dodací list.
Do tabulky se dosadí vaše nákupní ceny a doporučené ceny na základě přednastaveného rabatu.
Nyní si můžete upravit konečné ceny ve sloupci MOC dle vašeho uvážení. Ve spodní šedé části se
zobrazují aktuální ceny vybraného výrobku. Změnou aktuální ceny MOC se vám přepočítá rabat a
opačně, pokud změníte rabat, přepočítá se MOC. Pro ukončení změny na řádku je třeba se posunout
na jiný řádek. Rozdílné ceny jsou barevně označené.
V této tabulce můžete upravit Obsah/Hmotnost výrobku a MJ. Importem dat se načte sloupec
Obsah. Může tam být chyba nebo údaj úplně chybět. Opravte proto údaj na příslušném řádku.
Bohužel v číselníku firmy Hruška jsou pro MJ uváděny jen kusy. Pokud chcete u výrobků
zobrazovat měrnou cenu na 100g nebo 100ml, tak je třeba u položek doplnit kg nebo l.
Pokud jste celý doklad prošli, tak klikněte na tlačítko Konec.
Program provede započítání příjemky do skladu a změnu prodejních cen a nabídne tisk příjemky.
Tam je v posledním sloupci poznámka o změně ceny výrobku, která může posloužit k přecenění v
obchodě. Zapíše také nové nebo změněné výrobky do tabulky pro tisk cenovek.
Ruční příjem
Program lze použít také příjem zboží a tisk cenovek od jiných dodavatelů. Vyberte menu Sklad,
Příjem na sklad.
Vyplňte číslo dodacího listu a dodavatele.
Klikněte na záložku Položky.
Do sloupce zadejte nebo sejměte číslo čárového kódu. V řádku se objeví aktuální nákupní a
prodejní cena a název. Zadejte nákupní cenu z dodacího listu a upravte rabat nebo MOC.
Pokud se po zadání kódu EAN neobjeví název výrobku, tak z největší pravděpodobností výrobek
není definován. V takovém případě je třeba kliknout na ikonu Nový výrobek a zadat celý výrobek
stejným způsobem jako v kartě výrobku.
V tabulce se můžete libovolně pohybovat, opravovat ceny, rabaty, měrné jednotky, obsah. Přidávat a
mazat řádky až do okamžiku kdy kliknete na Konec.
Tisk cenovek
Tisk cenovek se provádí samostatným programem Cenovky. Ten se buď spustí z plochy nebo přes
J2 sklad, menu Sklad, Tisk cenovek.
Pokud jste už importovali data nebo zadali výrobek ručně, tak se automaticky vloží do tabulky pro
tisk cenovek.
Stačí pak kliknout na ikonu tiskárny a vytisknout cenovky. Velikost předpřipravených cenovek lze
určit před tiskem volbou sestavy. Po vytisknutí cenovek je třeba tabulku vyčistit kliknutím na ikonu
s křížkem Výmaz všech položek. Nevymažou se výrobky ze skladu ale jen data pro tisk.
Pokud potřebujete doplnit například ztracenou cenovku pro určité zboží, tak stačí kliknout na ikonu
Přidat položku, najít ji a přidat do seznamu pro tisk.
Lze také vybrat výrobky dle data změny nebo vložit celou poslední příjemku.
Po každém vytisknutí cenovek je nutné seznam vyčistit. Jinak budete tisknout stejné cenovky pořád
dokola.
Download

J2 cenovky.pdf