MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD
ŠKOLNÍ 416, PSČ 468 41, TEL. 483 394 351, e-mail [email protected]
VÝROČNÍ ZPRÁVA
MASARYKOVY ZŠ A OA TANVALD
ŠKOLNÍ ROK 2011/2012
Zpracoval:
Mgr. Jana Prokešová, ředitelka školy
Mgr. Jiří Jón, zást. řed.
Ing. Dana Potocká
Předkládá:
Mgr. Jana Prokešová, ředitelka školy
V Tanvaldě 28. září 2012
OBSAH
strana
I.
Zpráva o činnosti Masarykovy ZŠ Tanvald – školní rok 2011/2012
2
II.
Zpráva o činnosti Obchodní akademie Tanvald – školní rok 2011/2012
14
Přílohy
Učební plán základní školy – školní rok 2011/2012
Učební plán obchodní akademie – školní rok 2011/2012
Údaje o kvalifikaci a aprobaci pedagogických pracovníků
Ocenění a diplomy
1
I.
1.
ZPRÁVA O ČINNOSTI MASARYKOVY ZŠ TANVALD
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE
Název a adresa:
Masarykova základní škola a Obchodní akademie Tanvald
Školní 416, 468 41 Tanvald
E-mail
[email protected]
Právní forma:
státní organizace
Způsob hospodaření:
příspěvková organizace
IČO:
43256791
Identifikátor zařízení:
600010473
Zřizovatel:
MĚSTO TANVALD (právní forma – obec)
Palackého 359, 468 41 Tanvald
Vedení školy:
Mgr. Jana Prokešová – ředitelka
Mgr. Stanislav Pěnička – zástupce ředitelky
Mgr. Jiří Jón – zástupce ředitelky
Datum zařazení do sítě:
poslední změna ze dne 12. 7. 2002
Adresa pro dálkový přístup: [email protected]
Údaje o školské radě:
zřízena a složena ve smyslu ustanovení § 167 zákona
č. 561/2004 Sb., má 6 členů, řídí se jednacím řádem
2
Přehled součástí
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
ŠKOLNÍ DRUŽINA
OBCHODNÍ AKADEMIE
ŠKOLNÍ KLUB
2.
IZO
IZO
IZO
IZO
102 177 368
116 300 183
110 013 140
167 100 343
kapacita
kapacita
kapacita
kapacita
500 žáků
85 žáků
112 žáků
35 žáků
ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVY
Přehled studijních vzdělávacích programů
Vzdělávací program
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ
PROGRAM
Název
ŠKOLA POZNÁNÍ
A VĚDĚNÍ
Školní rok 2011/2012
v ročnících
počet žáků
186
1. - 9.
Změny v organizaci studia
Ve školním roce 2011-2012 nedošlo ke změně v organizaci studia, počet tříd zůstal 13 jako
v předchozím školním roce.
3. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY
viz příloha, přehled se týká základní i střední školy
Přehled pedagogické kvalifikace a věkové skladby pedagogického sboru
ZŠ i OA
OK
bez OK
DO 30 let
31 - 40 let
41 - 50 let
51 let důch. věk
důchodový
věk
CELKEM
1,00
3,00
8,49
7,53
2,50
22,52
0,48
2,95
1,41
0,28
z toho
studující
0,48
CELKEM
1,48
5,12
0,91
5,95
9,90
3
7,81
2,50
27,64
4. ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A PŘIJETÍ
Školní rok 2010/2011
Školní rok 2011/2012
Zapisovaní do Počet žádostí Nastoupilo do Zapisovaní do Počet žádostí Nastoupí do
1. třídy
o odklad
1. třídy
1. třídy
o odklad
1. třídy
23
2
21
32
5
27
5. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH
VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ
Přehled vývoje počtu tříd, žáků
Počet žáků na
Počet žáků na
jednu třídu
učitele
2010/11 2011/12 2010/11 2011/12 2010/11 2011/12 2010/11 2011/12
13
13
205
186
15,8
14,3
10,6
11,1
Počet tříd
Šk. rok
Celkový počet žáků
Přehled prospěchu žáků na konci 2. pololetí
Prospělo s
Prospělo
Neprospělo
vyznamenáním
Ročník
2010/11 2011/12 2010/11 2011/12 2010/11 2011/12 2010/11 2011/12
1.
34
21
21
19
10
2
3
0
2.
25
31
14
20
9
10
2
1
3.
31
26
19
14
10
10
2
2
4.
24
27
6
16
18
10
0
1
5.
20
13
3
0
17
13
0
0
I. stupeň
134
118
63
69
64
45
7
4
6.
17
17
3
2
14
15
0
0
7.
20
14
3
3
17
11
0
0
8.
16
14
0
2
15
11
1
1
9.
18
13
1
1
17
10
0
2
II. stupeň
71
58
7
8
63
47
1
3
Počet žáků
Pochvaly
POCHVALY
1. POLOLETÍ
2. POLOLETÍ
1. STUPEŇ
52
70
2. STUPEŇ
11
18
4
Snížené známky z chování
STUPEŇ Z CHOVÁNÍ
1. POLOLETÍ
2. POLOLETÍ
2. STUPEŇ
3
4
3. STUPEŇ
0
5
Počty zameškaných vyučovacích hodin
I. pololetí
II. pololetí
Celkem školní rok
omluvených
celkem
Ø na 1 žáka
11415
61,4
11483
61,7
22898
123,1
neomluvených
celkem
Ø na 1 žáka
77
0,4
199
1,1
276
1,5
Počty žáků přijatých ke studiu ve středních školách (víceletých G) ve školním roce
2011/2012
8 letá
Přihl. Příj.
0
0
Gymnázia
6 letá
Přihl. Příj.
0
0
SOŠ vč.
konzervatoří
Přihl. Příj.
3
3
4 letá
Přihl. Příj.
0
0
SOU, U
Přihl.
12
OU, PrŠ
Příj.
12
Přihl.
0
Příj.
0
Kázeňská opatření
1. POLOLETÍ
2. POLOLETÍ
Napomenutí třídního učitele
2
0
Třídní důtka
17
20
Ředitelská důtka
14
17
V oblasti výchovně vzdělávací byl důraz položen na rozvíjení osobnosti každého žáka,
uplatnění individuálního přístupu, zajištění účinné individuální péče o žáky s vývojovými
poruchami učení. Od začátku školního roku probíhala výuka ve všech ročnících podle
školního vzdělávacího programu, který vytvořili pedagogové školy na základě Rámcového
vzdělávacího programu vydaného MŠMT. Na Šumburku pokračovala výuka s prvky
Montessori. Do přípravy vydávání Školních novin byli zapojeni noví žáci. Také v letošním
5
školním roce se škola přihlásila do celostátní soutěže o nejlepší školní časopis. Při výuce byly
použity nové učebnice a pracovní sešity nakladatelství Fraus. Ve vyučovacím procesu se stále
více uplatňovaly moderní prvky, běžným se stalo využívání interaktivních tabulí, práce
s talentovanými žáky probíhala formou přípravy na soutěže, vyhledáváním zajímavých úloh
na internetu, diferencovanou prací při vyučovacích hodinách. Práce se slabšími žáky
probíhala v průběhu vyučovacích hodin s využitím skupinové a individuální diferencované
práce. Žáci měli možnost konzultací z matematiky i českého jazyka. Rovněž různé projekty
sehrály ve vyučování velkou roli. Byly využívány mezipředmětové vztahy.
V učebnách se vylepšovala vybavenost. Důraz byl kladen na využívání multimediální učebny
s interaktivní tabulí a dataprojektorem na většinu předmětů, využívání další multimediální
učebny a pokračování ve výuce v novém areálu skleníku.
Byly vymalovány některé prostory. Skříňky pro jednotlivé žáky na odkládání učebnic a
žákovských potřeb sloužily již pátým rokem a měly kladný ohlas. Fond školní knihovny byl
rozšířen o nové tituly se zaměřením na odbornou literaturu a časopisy.
•
Infocentrum
Studijní informační centrum podílelo na organizaci:
a/ návštěv divadelních a jiných představení pro žáky i pedagogy v Městském divadle
v Jablonci nad Nisou a v Městském kině Jas Tanvald.
V průběhu školního roku navštívili žáci I. stupně dvě představení v Městském divadle
v Jablonci nad Nisou: „Putování do Betléma“ – div. představení, „Štěně nebo špenát“- div.
představení, pět představení v tanvaldském kině Jas: „O slunečníku, Měsíčníku a Větrníku“ –
div. představení, „Nosáčkova dobrodružství - Pinocchio“ – div. představení, koncert ZUŠ,
„Nebojsa v čarovném lese“- taneční představení souboru Základní umělecké školy
Čelákovice. Žáci II. stupně čtyři představení v Městském divadle v Jablonci nad Nisou:
„Zmatek nad zmatek“ – div. představení, „Zrzavý Orm“ – div. představení, „Světové
muzikály“ – výchovný koncert, „Rychlé šípy“ – div. představení, šest představení
v tanvaldském kině Jas: - „HAF“, „Scénické čtení“, „Festival Jeden svět“,“ koncert
ZUŠ“,“Saxana“ – film. představení, taneční představení souboru Základní umělecké školy
Čelákovice
b/ odborných přednášek. Odborné přednášky a besedy byly organizovány po dohodě
s pedagogy s ohledem na probíranou látku nebo dané aktuální téma u nás a ve světě:
„Tajemný svět Ekvádoru a Galapág“ – projekce, Workshop – Romea pro 8., 9. tř., „Orli –
supi“ – výukový program
c/ sbírek. V září se uskutečnila sbírka „Světluška“ pořádaná ředitelem DDM p. J. Žantou
(pomoc lidem s těžkým zrakovým postižením, zejména dětem) s účastí dobrovolníků z 8. a 9.
roč. ZŠ, v lednu až červnu sbírka od občanského sdružení „Život dětem“ pořádaná ve školní
knihovně (pomoc závažně nemocným dětem z celé ČR)
d/ kulturních akcí pořádaných žáky školy, ostatních akcí: Studijní informační centrum se
podílelo na organizaci a zajištění těchto akcí: výuky na dětském dopravním hřišti pro 3. až 4.
ročník v Jablonci nad Nisou, „Atletického trojboje“ – pro 1. stupeň, „Poháru běžce Tanvaldu“
– pro 1. stupeň, sportovního dne pro žáky 1. i 2. stupně ZŠ, zápisu do 1. tř., vánoční dílny na
2. stupni, exkurze do muzea ozubnicové dráhy v Kořenově, fotografování žáků v říjnu firmou
Prestigefoto, v červnu firmou Foto Kubát, pro pedagogy vánoční posezení, Den učitelů na
Malé Skále, poznávací zájezd do Rakouska, výměna abonentek do divadla v Jablonci nad
Nisou, závěrečné setkání pracovníků školy.
6
e/ vydávání Školních novin a činnosti školního parlamentu. Studijní informační centrum se
podílelo na vydávání Školních novin (shrnování a přepis článků, zpracování a úpravy na PC,
výběr fotografií do ŠN, spolupráce na vzhledu ŠN k vytisknutí, spolupráce se zástupci
školního parlamentu, organizace schůzky redakční rady, pořízení zápisu školního parlamentu.
f/ provozování školní knihovny, studovny a čítárny ve školním literárním klubu. Knižní fond
byl ve školním roce 2011/2012 průběžně doplňován o nové tituly s cílem zaktualizovat a
rozšířit nabídku knihovny - knihy nakladatelství FRAUS, FRAGMENT, ALBATROS,
KNIŽNÍ KLUB, časopisy: Popcorn, Hannah Montana, Bravo, Junior 21. stol., Mateřídouška,
Automobil revue, Apetit . Žáci měli možnost hry stolního fotbalu přímo v knihovně.
g/ práce s internetem a využití internetu. Spolupráce se správcem školní sítě, možnost využití
PC přímo v knihovně - k zjišťování informací, plnění úkolů, k zábavě.
•
Školní parlament
Školní parlament se scházel pravidelně jedenkrát za dva týdny, v případě potřeby i vícekrát.
Tvořili ho zástupci 5. až 9. ročníku. Nejzajímavější akcí byla „Sbírka pro panenku Unicef“
(peníze byly získány formou sběru papíru), předvánoční projekt, dále Den naruby – na Den
učitelů si žáci vyměnili role se svými učiteli.
•
Školní noviny
Školní noviny vycházely ve školním roce 2011-2012 jako dvouměsíčník. Redakční.rada se
scházela pravidelně každý týden, kromě toho současně probíhala individuální práce
s jednotlivými redaktory. Největší část redakční rady tvořily žákyně 8.ročníku, dále 3 žáci
z 9.ročníku. Práce na tvorbě ŠN byla propojená s předmětem “tvůrčí psaní“ – náměty pro
články, otázky pro ankety atd.
Před třemi lety byla redakce Školních novin oslovena redakcí časopisu Romano Vodori a
vyzvána k účasti na tvorbě nově vydávaného časopisu, který měl pomáhat k lepší integraci
romské menšiny do společnosti. Žáci naší školy, kteří byli zároveň redaktory našich školních
novin, se do tohoto projektu zapojili a byli jsme vedeni jako spolupracující redakce. Čtyři žáci
pravidelně do časopisu přispívali. Každé vydané číslo nám bylo zasíláno v dostatečném
množství tak, aby šlo využívat při vyučování. Pravidelně byl obsah rozebrán a k jednotlivým
článkům bylo diskutováno v hodinách tvůrčího psaní v 8. A 9. ročníku.
Školní noviny se opět zúčastnily dvou republikových soutěží.
V soutěži Časopis roku 2O11 noviny získaly cenu poroty za „generační propojení“. Tři
členky RR se zúčastnily akce v Brně – proběhlo tam hodnocení soutěže a zároveň zajímavé
workshopy, které byly inspirací pro další práci.
6.
ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ
Otázky prevence negativních jevů a odpovídající témata se realizovaly ve vyučovacích
hodinách. Na 1. stupni prolínaly všemi vyučovacími předměty, na 2. stupni zůstaly náplní
humanitně zaměřených předmětů, např. českého jazyka, etiky, člověka ve společnosti,
zeměpisu, přírodopisu i rodinné výchovy. Škola je prostřednictvím infocentra i jednotlivých
7
vyučujících garantem některých volnočasových aktivit žáků – školní noviny, školní knihovna,
internet, nepovinná informatika, sportovní soutěže. Ekologie je jednou z významných částí
prevence na naší škole – jde i o pěstování pozitivního vztahu žáků k přírodě. V oblasti
xenofobie a projevů rasové nenávisti nebyly zaznamenány problémy. Spolupráce s rodiči na
třídních schůzkách a informačních dnech představovala základní kontakt. V průběhu školního
roku 2011/12 nebyly řešeny vyloženě zásadní problémy, které by souvisely se zneužíváním
omamných látek. Z výchovných problémů byly ve spolupráci s třídními učiteli řešeny jevy
související se šikanou, doplněné návštěvou rodičů. Nechyběla též účinná spolupráce s Policií
ČR a se sociálním odborem MÚ. V září 2011 se uskutečnila exkurze 9.A na místní oddělení
Policie ČR, jejíž náplní byla beseda o negativních jevech na Tanvaldsku. V průběhu školního
roku se v 5.A a 7.A realizovaly sociologické rozbory třídy vedené paní Mgr. Ullmannovou
z PPP v Jablonci nad Nisou, které řešily rovněž problematiku šikany. Škola vychází
z tradičních možností, tj. kázeňských postihů formou důtek a snížených známek z chování. Na
druhou stranu jsou i problémoví žáci zapojováni do různých aktivit – výlety, sport. soutěže
atp. Trvalým problémem zůstává kouření žáků v areálu školy, ve škole samotné nebylo
zaznamenáno.
Ekonomickým přínosem bylo pronajímání tělocvičen v hlavní budově 416 i v budově
Šumburk 333. Byl nadále využíván provoz přístupového systému do školy, který současně
slouží jako evidence docházky do zaměstnání.
7. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH
PRACOVNÍKŮ
Kombinované bakalářské studium na FF UJEP v Ústí n. L., obor Německý jazyk a literatura
pro školskou praxi.
• vzdělávací kurz Power-Point ve výuce na ZŠ
• Interaktivní tabule ve výuce na ZŠ
Výše uvedených školení se zúčastnili všichni pedagogové.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
mimořádné události a ochrana obyvatelstva /5.10.2011/
enviromentální výchova – nové cesty /6.- 8.10.2011/
vedení a řízení třídy /17.11.2011/ - 2 pedagogové
primární protidrogová prevence na školách a možnosti spolupráce škol a věznice
Rýnovice - PPP Jablonec nad Nisou /22.3.2012/
portfolio dyslektického asistenta- v PPP Jablonec nad Nisou /19.4. 2012/
konference ICT ve školství
škola učitelů informatiky
ADHD z pohledu dětského psychiatra - MuDr. Matková
systémové souvislosti školní práce - školní konstelace - Mgr. Pavelčák
školní třída a intervence - PhDr. Martincová, PhDr. Braun
management školní třídy na ZŠ a SŠ - PhDr. Martincová, PhDr. Braun
školení pro VP na Úřadu práce v Jablonci nad Nisou (uplatnění absolventů ZŠ na
trhu práce)
seminář romské iniciativy Romano Džaniben s tematikou romské historie
8
8. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA
VEŘEJNOSTI
• Zdravá škola
Účast v projektu pokračovala. Škola má platné osvědčení /certifikát/ o zařazení do sítě škol
podporujících zdraví a realizuje svůj projekt. Zdravá škola je o přístupu k žákům a rodičům a
prolíná veškerou činností školy.
• Spolupráce s rodiči, školami a dalšími organizacemi
Spolupráce s rodiči byla již tradičně formou třídních schůzek a informací doplněna
možností pravidelného kontaktu každý měsíc, kdy učitel byl k dispozici rodičům
ve stanovenou hodinu v měsíci. V některých případech byli rodiče k návštěvě školy přímo
pozváni a vyzváni k další spolupráci.
V prosinci se uskutečnilo setkání vycházejících žáků a jejich rodičů se zástupci SŠ/prosinec
2011/.
Spolupráce s mateřskou školou se odehrála na Šumburku. Třída šumburské mateřské školy
navštívila 1. třídu s prvky systému Montessori, s mateřskou školou spolupracovaly i děti ze
školní družiny pod vedením paní vychovatelky.
Spolupráce se zahraničními subjekty – viz bod 11.
Ve školním roce 2011-2012 byla opět intenzivní spolupráce s Městskou knihovnou
v Tanvaldě. Časté jsou exkurze tříd a besedy v knihovně pod vedením učitelů českého jazyka.
Spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou představovala screeningové šetření
úrovně čtení a psaní v hodině českého jazyka ve 2.A i 2.B třídě za účasti třídní učitelky a se
souhlasem rodičů žáků.
V posledních třech letech škola prostřednictvím školních novin spolupracovala s časopisem
Romano Vodori, což je časopis o všem možném psaný dětmi mnoha národností na deseti ZŠ
v různých krajích ČR s důrazem kladeným na poznávání odlišných národností i svojí vlastní.
Projekt realizovaný sdružením ROMEA byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a
státním rozpočtem ČR. Spolupráce vyústila ve workshop, který se v prosinci realizoval v naší
škole.
Zpráva výchovného poradce za školní rok 2011-2012
-pomoc tř. učitelům s vypracováním individuálních plánů pro integrované žáky
-zprostředkování vyšetření v PPP v Jablonci n.N.
22. 9. 2011 profi testy pro žáky 9. ročníku
9. 11. 2011 Úřad práce Jablonec n. N.- školení k uplatnění absolventů ZŠ na trhu práce
15. 11. 2011 prezentace OA na ZŠ Výšina pro vycházející žáky
-setkání vycházejících žáků a jejich rodičů se zástupci SŠ
25. 11. 2011 Vysoké n. Jizerou - účast s vycházejícími žáky na Dnu otevřených dveří na ISŠ
15. - 16. 12. 2011 účast na odborných seminářích Nory Martincové a Richarda Brauna školní třída a intervence, management školní třídy na ZŠ a SŠ
26. 4. 2012 účast žáků 7.a 8. ročníku na akci Nado TECH- akce na podporu učňovského
školství- návštěva Střední školy řemesel a služeb Jablonec nad Nisou a Železný Brod
-květen-– červen 2012 sociometrie v 5. a v 7. ročníku
9
Práce s integrovanými žáky
Zvláštní péče byla věnována integrovaným žákům s poruchami učení a chování. Ti byli
zařazeni do těchto tříd:
4. A - 1 žák s vývojovou poruchou chování
2. B - 1 žák se zdravotním postižením, sekundárně projevy SPU
4. B - 1 žák s vývojovou poruchou učení
9. A - 1 žák s vývojovou poruchou učení
Žákům s vývojovou poruchou učení se pravidelně věnovaly dyslektické asistentky v rozsahu
jedné hodiny týdně. Ve své pravidelné péči se řídily individuálním vzdělávacím programem.
Pravidelně bylo procvičováno učivo, ve kterém měli žáci nějaké problémy. K evidentnímu
zlepšení došlo u všech v oblasti hlasitého čtení a větší samostatnosti v práci. U žáka 9.
ročníku nadále přetrvávaly problémy v pravopise.
Práce s talentovanými žáky
Zvýšenou pozornost věnovali naši učitelé talentovaným žákům. Dostávali možnost uplatnit se
ve vyučovacím procesu při realizaci referátů, rovněž při samostatné nebo skupinové práci.
Tito žáci dostávají možnost, aby si rozšířili své obzory studiem odborných publikací. Na
četbu žáků je kladen velký důraz. Práce s talentovanými žáky probíhala také formou přípravy
na soutěže, vyhledáváním zajímavých úloh na internetu a diferencovanou prací při
vyučovacích hodinách a domácích úkolech. Zvýšená péče o talentované žáky vyústila v pěkné
umístění v olympiádách a soutěžích.
Masarykova základní škola a Obchodní akademie Tanvald je držitelem certifikátu, který
potvrzuje, že systém managementu kvality organizace byl prověřen a uznán akreditovaným
certifikačním orgánem ve shodě s normou ČSN EN ISO 90012:2009. Certifikovaným
systémem managementu kvality je výchovně vzdělávací proces i na základní škole.
Čtvrtým rokem se na odloučeném pracovišti Masarykovy ZŠ a OA Tanvald Šumburk
praktikovala výuka s prvky pedagogiky Marie Montessori. Ve škole touto metodou vyučovaly
tři aprobované učitelky, které navíc vystudovaly roční Montessori kurz akreditovaný
ministerstvem školství (2. – 4.ročník). V první třídě bylo využíváno některých z pomůcek
vytvořených dle metodiky M. Montessori. Při výuce byly uplatňovány některé z prvků této
alternativní pedagogiky. Učební proces byl zaměřen zejména na respektování individuality
dítěte. Dítě má do jisté míry možnost volby na čem chce pracovat. Důležité ve výuce je
propojování předmětů a hledání souvislostí mezi nimi. Je zde snaha o kooperaci mezi dětmi a
to ne pouze v homogenních, ale také v heterogenních skupinách (při projektovém vyučování
či hudební, výtvarné výchově nebo pracovním vyučování). Prostředí je inspirativní, ve třídách
se objevují pomůcky, které byly vyrobeny samotnými učitelkami i za pomoci rodičů, dále
pomůcky zakoupené z fondů školy či z projektu EU. Děti s těmito pomůckami rády pracují
individuálně i skupinově. Na pomůckách žáci objevují jednotlivé jevy a zákonitosti. Při
samotné práci se učitelky snaží respektovat individuální tempo každého dítěte. Dítě se zde učí
pracovat s chybou jako součástí života. Samo ji hledá a napravuje. Aby tyto principy mohly
být naplněny, musí děti i učitelé plně respektovat pravidla, která si společně vytvořili.
Pravidla, která vedou k tiché a respektující práci ve třídě a která si určí samy děti na začátku
školního roku. Tento školní rok i nadále úzce spolupracoval doc. Tomáš Kasper z Technické
univerzity Liberec. V rámci projektu EU „Moderní učitel“ prováděl audiovizuální záznamy
10
výuky a konzultoval s vyučujícími pozitiva a úskalí pedagogiky M. Montessori při jejím
zavádění v běžné základní škole. Ve školním roce navštívilo dislokované pracoviště několik
studentů se zájmem o tuto možnost výuky v běžné škole. Odezvy jsou kladné.
Testování NIQUES
Žáci 5. a 9. ročníku se v průběhu školního roku dvakrát účastnili testování v českém i
anglickém jazyce a matematice. V prosinci se jednalo o tzv. pilotní testování, které probíhalo
pouze na vybraných školách, v květnu se konala celoplošná generální zkouška.
V srpnu 2011 se koordinátor ICT na naší škole zúčastnil každoročního běhu „Školy
učitelů informatiky“ v Lipnici nad Sázavou, pořádanou katedrou Informatiky při Karlově
univerzitě v Praze.
Od začátku školního roku 2011-2012 probíhá realizace šablon projektu EU Peníze
školám. Díky tomuto evropskému grantu naše škola získala druhou kompletně vybavenou
multimediální učebnu s interaktivním systémem E-Beam a obnovu terminálové učebny třemi
servery. Dále byla díky grantu pořízena pro účely ICT a výuky navigace GPS, notebook Acer
3D vision, digitální kamera, výukový software atd. Na začátku druhého pololetí byla
zrealizována počítačová učebna pro 1. stupeň ze starších (odstoupených) počítačů Obchodní
akademie.
Ve větší míře než v předchozím školním roce využívali naši učitelé nových metod ve
výuce: skupinového vyučování, problémového vyučování, práce ve dvojicích. Velmi
používaným se stalo i projektové vyučování.
V oblasti enviromentální výchovy se škola zapojila do projektu sběru tetrapakových obalů,
papíru a PET lahví.
Výukového programu „Naše obec“ ve Středisku ekologické výchovy Divizna při liberecké
ZOO se účastnili žáci 6.A, žáci 7.A absolvovali program „Kde se vzala, tu se vzala energie“,
žáci 8.A program „Komu chutná prales“, žáci 9.A program „Nemocná planeta“. Všechny
programy měly u žáků velký úspěch.
Naši žáci a studijní informační centrum školy se podíleli na organizaci projektu na
podporu zrakově handicapovaných – SVĚTLUŠKA.
Vzhledem k tomu, že škola ve své výuce používá výukové materiály vytvořené dle
nejnovějších trendů v oblasti vzdělávání, které podporují zavádění efektivních forem výuky,
využívali jsme CERTIFIKÁT „ PARTNERSKÁ ŠKOLA NAKLADATELSTVÍ FRAUS“.
Výsledky soutěží
• 1. místo v souboji týmů v družstvu TJ Bižuterie Jbc v seriálu lyžařských závodů Amer fun
cup
• 1. místo ve skoku na lyžích družstev na Hrách V. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2012
ve Frenštátě p. R.
• 2. místo v soutěži O HELPÍKŮV POHÁR – krajské kolo – postup do celostátního kola
• 2. místo v seriálu lyžařských závodů 3. místo v soutěži Hlídky mladých zdravotníků I.st. –
okresní kolo
• 4. místo ve skoku na lyžích na Hrách V. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2012 ve
Frenštátě p. R.
• 5. místo v okresním florbalovém turnaji
• V soutěži Časopis roku 2O11 školní noviny získaly cenu poroty za „generační propojení“.
11
• účast v okresním kole: konverzační soutěž v anglickém jazyce, matematická olympiáda,
zeměpisná olympiáda, Pythagoriáda, olympiáda v českém jazyce.
V těchto soutěžích se nepodařilo získat přední umístění. Je nutno zdůraznit mnohá pěkná
umístění žáků 1. stupně v Poháru běžce Tanvaldu .
• celý školní rok byl už šestým ve znamení projektu Soutěž o nejvšestrannějšího sportovce
Masarykovy ZŠ, kdy v měsíčních školních soutěžích soutěžili všichni žáci školy. Každý celý
měsíc si mohli vylepšovat své výkony v určité disciplíně stanovené pro jednotlivý měsíc. Po
skončení poslední soutěže byl vyhlášen nejvšestrannější sportovec Masarykovy ZŠ v kategorii
chlapec a dívka. Motivace žáků i soutěživost byla obrovská i vzhledem k lukrativní ceně za
celkové vítězství v soutěži. Soutěžilo se o Mp3 přehrávač, který věnovalo vedení Masarykovy
ZŠ a OA. Průběžně byly vyvěšovány výsledky v jednotlivých disciplínách, ale i celkové
průběžné bodové hodnocení, což velice příznivě umocňovalo a podněcovalo soutěživost žáků
a účast na hodinách tělesné výchovy. Za každou jednotlivou soutěž byli odměněni pouze
vítězové, celkově pak první tři v každé kategorii.
9.
ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI
Viz část OA
10. ZÁKLADBÍ ÚDAJE O HOSPODAŔENÍ ŠKOLY
Viz část OA
11. ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH
PROGRAMŮ
Další spolupráce 2. stupně ZŠ s německými dětmi z DDM Insel v Drážďanech - mezinárodní
Vánoce 2011 v Drážďanech, květen 2011- DDM Dresden v Tanvaldě na studijním a
poznávacím pobytu, červenec 2012 Zingst – již podeváté prázdninový pobyt u Baltského
moře pro deset osob z naší školy. V případě úspěšných žádostí o granty pro další období bude
takto nastavená spolupráce pokračovat.
12. ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI
CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ
Výchovná poradkyně školy získala na konci května 2012 „Osvědčení o absolvování programu
celoživotního vzdělávání“ - Kurz pro výchovné poradce.
Vzdělávací program je akreditován komisí MŠMT pod č.j. 14 215/2009-25-372
12
13. PŘEDLOŽENÉ A ŠKOLOU REALIZOVANÉ PROJEKTY
Z CIZÍCH ZDROJŮ
Naše škola byla ve školním roce 2011-2012 zapojena do projektu EU „Peníze školám“.
Účelem dotace je podpora kvalitního vzdělávání žáků na ZŠ k provádění klíčových aktivit
v rámci šablon. Realizace projektu začala k 1. 4. 2011 a bude ukončena po uplynutí 30
měsíců. Celková částka je 1 270 000 Kč.
Pro základní školu byly dále získány granty:
• Partnerství s DDM Insel Dresden - 25 tis. Kč
• Inovace učebny PC - 273 tis. Kč
• Vybavení učebny PV - 49 813 Kč
Další granty – viz OA
A.
SEBEHODNOTÍCÍ ZPRÁVY
•
•
•
•
•
•
B.
dále zdokonalovat činnost informačního centra /školní literární klub/ po stránce
organizace volného času žáků, dodržovat stanovené časy v knihovně a podílet se na
činnosti školního parlamentu a školních novin
zvýšit hospitační činnost, hlavně u začínajících a nově přijatých pedagogů
klást důraz na výuku cizích jazyků na 1. i 2. stupni, žáci by měli dokázat
komunikovat na odpovídající úrovni a uplatnit tak své vědomosti v praxi
prostřednictvím školních novin získávat děti i z blízkého okolí a navyšovat tak
počty žáků školy
podpořit snahu pedagogů o práci na projektech EU a krajských grantů
věnovat stálou pozornost přeshraniční spolupráci s Domovem dětí v Drážďanech
PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ ŠKOLY
•
•
•
•
•
•
pokračovat v projektu ZDRAVÁ ŠKOLA
rozjezd FOTBALOVÉ AKADEMIE
realizovat a rozvíjet Školní vzdělávací program ve všech ročnících
podporovat pedagogy v přípravě šablon k vyššímu využití interaktivních tabulí
pokračovat ve vydávání školních novin
ve spolupráci s Pedagogickým centrem v Liberci pořádat vzdělávací akce
pro pedagogy v rámci DVPP
• pokračovat v kurzu dopravní výchovy pro žáky 4. tříd, bude zakončen závěrečnou
zkouškou s předáním „řidičského průkazu na bicykl“
• neustále proškolovat pedagogy s prací IT ve vazbě na interaktivní tabule
• zdokonalovat obsah a využívání školního skleníku včetně odborné pomoci
C.
ZÁVĚR
Věříme, že budeme pokračovat v nastoleném trendu a vzrůstající úroveň školy udržíme.
13
II.
1.
ZPRÁVA O ČINNOSTI OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE
Název a adresa:
Masarykova základní škola a Obchodní akademie Tanvald
Školní 416, 468 41 Tanvald
E-mail
[email protected]
Právní forma:
státní organizace
Způsob hospodaření:
příspěvková organizace
IČO:
43256791
Identifikátor zařízení:
600010473
Zřizovatel:
MĚSTO TANVALD (právní forma – obec)
Palackého 359, 468 41 Tanvald
Vedení školy:
Mgr. Jana Prokešová – ředitelka
Mgr. Stanislav Pěnička – zástupce ředitelky
Mgr. Jiří Jón – zástupce ředitelky
Datum zařazení do sítě:
poslední změna ze dne 5. 2. 2009
Adresa pro dálkový přístup: [email protected]
Údaje o školské radě:
zřízena a složena ve smyslu ustanovení § 167 zákona
č. 561/2004 Sb., má 6 členů, řídí se jednacím řádem
14
2.
PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ
VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
Č. j. – SCHVÁLENÍ
VYUČOVÁN
V ROČNÍKU
1.
63 – 41 – M/02
OBCHODNÍ AKADEMIE
1395/2009-21
ze dne 5. 2. 2009
1., 2., 3.
2.
63 – 41 – M/004
OBCHODNÍ AKADEMIE
23 842/2001-23
ze dne 23. 8. 2001
4.
ČÍSELNÝ KÓD
OBORU
NÁZEV
STUDIJNÍHO OBORU
Č. j.
– UČEBNÍ PLÁN
Č. j. – SCHVÁLENÍ
OBORU
1.
63 – 41 – M/02
OBCHODNÍ AKADEMIE
1395/2009-21
1395/2009-21
2.
63 – 41 – M/004
OBCHODNÍ AKADEMIE
23 842/2001-23
23 882/2002 - 21
Školní vzdělávací program s názvem „Obchodní akademie Tanvald“ pro obor vzdělání
63-41-M/02 Obchodní akademie platný od 1. 9. 2009.
Školní vzdělávací program „Obchodní akademie Tanvald – škola pro 21. století“ pro obor
vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie platný od 1. 9. 2011.
3.
PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY
Přehled odborné kvalifikace a věkové skladby pedagogického sboru
OK
Do 30 let
OK
0,57
bez OK
0,48
0,48
z toho
studující
Poznámky:
51 let až
Důchodový
31 až 40 let 41 až 50 let důchodový
věk ∗)
věk
1
2,05
1,81
1,04
1,29
0,19
Celkem
6,47
1,96
0,48
OK – odborná kvalifikace
∗) – pracovníci, kteří mají ze zákona nárok na odchod do starobního důchodu
Výše uvedené údaje uvádějí přepočtené počty pracovníků podle jejich úvazku.
Odborná kvalifikace pedagogického sboru je průběžně zkvalitňována účastní pedagogů na
DVPP a odborných seminářích.
15
4.
ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ
ROK 2012/2013
Pro přijetí do 1. ročníku byl zohledněn prospěch na ZŠ, výsledky olympiád a ústní pohovor.
Přijato bylo 16 žáků, z toho 12 dívek a 4 chlapci.
Odvolání nebylo podáno žádné.
5.
ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ
Prospěch
CELKOVÝ
POČET
ŽÁKŮ
97
POČET
VYLOUČENÝCH ZE STUDIA
PROSPĚCH
POČET
VYZNAMENANÝCH
ŽÁKŮ
POČET ŽÁKŮ
OPAKUJÍCÍCH
ROČNÍK
PROSPĚCHOVÉ
DŮVODY
KÁZEŇSKÉ
DŮVODY
5
3
0
0
∅ ABSENCE
NA ŽÁKA
48
Výsledky maturitních zkoušek
ROČNÍK OA
POČET ŽÁKŮ
CELKEM
POČET ŽÁKŮ
S VYZNAMENÁNÍM
POČET ŽÁKŮ,
KTEŘÍ PROSPĚLI
POČET ŽÁKŮ,
KTEŘÍ NEPROSPĚLI
4.
25
1
22
2
Celkový počet žáků 4. ročníku je 25.
22. žáků bylo oprávněno konat maturitní zkoušku v jarním termínu, z nich ve společné části
uspěli všichni. Čtyři žáci neuspěli z jednoho předmětu u ústních zkoušek.
V podzimním termínu u ústních zkoušek uspěli všichni, ve SČ neuspěly dvě žákyně a to z DT
z NJ a M.
Snížené stupně z chování
1. stupeň z chování – 4 žáci za neomluvenou absenci
2. stupeň z chování – 3 žáci za neomluvenou absenci
Počty neomluvených hodin
Ve školním roce 2011/2012 bylo celkem 186 neomluvených hodin.
Neomluvené hodiny byly u sedmi žáků.
16
Uplatnění absolventů
Technická univerzita v Liberci –
- obor pedagogika volného času
- obor anglický jazyk – německý jazyk
- obor rekreologie
- obor německý jazyk – humanitní studia
- obor filologie – český jazyk a literatura
- obor podniková ekonomika
Univerzita Palackého v Olomouci –
- obor mezinárodní humanitární a sociální práce
Bankovní institut Praha (VŠ) –
- obor ekonomie a marketing zdravotních a sociálních služeb
VOŠ Jablonec nad Nisou
Jazyková škola
Nástup do zaměstnání
6.
1 absolventka
2 absolventky
1 absolvent
1 absolventka
1 absolventka
1 absolvent
1 absolventka
1absolventka
5 absolventů
5 absolventů
6 absolventů
ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ
Naše škola pracuje v prevenci zneužívání návykových látek, dodržujeme minimální
preventivní program. V této prevenci působíme i v programu „Zdravá škola“, dále besedami,
přednáškami, prostřednictvím Školních novin a Studentských listů.
Žáci III. ročníku se v rámci studentské společnosti zaměřili na pořádání preventivních akcí
proti sociálně patologickým jevům (AIDS, HIV, drogy, šikana).
V rámci společnosti V-TEAM pořádali různé akce:
- beseda pro žáky okolních ZŠ,
- akce zaměřené proti AIDS,
- valentýnská akce – prevence pohlavních chorob,
- prevence drog – zájezd do Liberce.
Ve škole nebyla zaznamenána přítomnost omamných látek a v souvislosti s jejich možným
užíváním nebyl ze strany policie, ani ze strany jiného subjektu dán podnět k šetření. Přetrvává
problém kouření.
17
7.
ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH
PRACOVNÍKŮ
Pedagogové OA se účastnili školení k maturitní zkoušce 2012.
RNDr. Eva Koucká:
- Konference – využití software Mathematica na střední škole, která se konala v Praze,
- webinář projektu PoMePo = poradenství a metodická pomoc v oblasti vzdělávání online.
Výchovná poradkyně – Mgr. Eva Ježková:
– ADHD z pohledu dětského psychiatra – MUDr. Matková,
- Systémové souvislosti školní práce – školní konstelace – Mgr. Pavelčák,
- Školní třída a intervence – PhDr. Martincová, PhDr. Braun,
- Management školní třídy na ZŠ a SŠ - PhDr. Martincová, PhDr. Braun,
- Školení pro VP na Úřadu práce v JBC,
- Školení INT tabule.
Metodik prevence – Mgr. Vlasta Josífková:
- Primární protidrogová prevence na školách,
- školení k integrovanému záchrannému systému.
Mgr. Lenka Myslivcová:
- seminář organizace Romano Džaniben – Historie romského etnika na našem území
Ing. Zdeňka Juklová:
- seminář Jsme v EU, jsme v obraze,
- Jak vyučovat o holocaustu,
- Zvýšení dostupnosti a atraktivity DVPP s výstupem 2 akreditovaných kurzů pro
pedagogy pro online vzdělávání.
Ing. Ivana Štěpánová:
- konference učitelů účetnictví na VŠE v Praze,
- školení k učebnicím Ekonomiky p. Klínského Praha.
8.
ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA
VEŘEJNOSTI
I. ročník
Žáci se zúčastnili exkurzí a přednášek doplňujících výuku:
- exkurze Coca-Cola Praha,
- auto Škoda Mladá Boleslav,
- Česká mincovna v Jablonci nad Nisou
- Krajská vědecká knihovna v Liberci,
- Liberecká radnice,
divadelní představení Ubohý Cyrano v Městském divadle v Jablonci
nad Nisou,
- muzeum v Turnově - výstava o Holocaustu, synagoga a židovský hřbitov.
Žáci I. ročníku pracovali na projektu Člověk v tísni - Příběhy bezpráví, z místa, kde žijeme,
kde patříme k 11 vybraným školám z celé České republiky.
18
V rámci mezipředmětových vztahů vypracovali žáci seminární práce a následné prezentace na
téma podnikání v krajích ČR.
Žáci I. ročníku absolvovali lyžařský výcvik v Jablonci nad Jizerou.
16ti-letí žáci I. ročníku byli vybráni do mezinárodního testování PISA.
II. ročník
Exkurze
- Coca-Cola Praha,
- ČNB Praha,
- auto Škoda Mladá Boleslav,
- divadelní představení Ubohý Cyrano v Městském divadle v Jablonci nad Nisou.
Žáci II. ročníku pracovali na projektu „Kdo jiný“ - zaměřený na problematiku pomoci
druhým. Žáci pracovali v týmech, zpracovávali například problematiku AIDS v Africe,
šikanu, …
Zúčastnili se i setkání pracovních týmů z ČR. V rámci projektu prezentovali i naši školu na
jiných školách.
Další projekt „Cesty Jizerských hor“ - s podporou Nadace na ochranu Jizerských hor. Projekt
má praktickou literární a teoretickou část. Součástí je i exkurze na hřebeny hor spojená
s praktickými úkoly plněnými v přírodě a fotografická soutěž.
V rámci mezipředmětových vztahů vypracovali žáci seminární práce - marketingový průzkum
vybraného produktu a výzkum profesního růstu manažerů.
III. ročník
Projekt „Představ kamarádovi z Německa české město“, nácvik průvodcovství v cizím jazyce,
Praha.
Žáci založili studentskou společnost V-Team, která se zabývala bojem proti AIDS.
V celostátním finále v soutěži „Nejlepší studentská společnost JA 2011/2012“ obsadili žáci 3.
místo ze 118 studentských společností.
M. Medek a M. Divíšek reprezentovali školu na cyklistických závodech - Jablonecká
šestihodinovka a získali 1. místo.
V rámci mezipředmětových vztahů žáci vypracovali seminární práci na téma Osobní finanční
rozpočty.
Žáci III. ročníku se podíleli na organizaci filmového festivalu Jeden svět a také moderovali
projekce a doprovodný program.
Žáci absolvovali testy na profesní orientaci. Všichni žáci prošli 14 denní profesní praxí ve
vybraných firmách a úřadech v našem regionu. Praxe byla ukončena závěrečnou seminární
prací a prezentací dané firmy.
Žáci se účastnili tradičního studijního a poznávacího zájezdu do Burbachu v Německu.
IV. ročník
Kristýna Hofericová obsadila v Krajské soutěži v grafických předmětech 2. místo ve
wordprocessingu.
Exkurze
- Pivovar Svijany.
V měsíci únoru pořádali žáci IV. ročníku maturitní ples v Eurocentru v Jablonci n. N.
19
Žáci I. – IV. ročníku
Žáci II. a III. ročníku se zúčastnili zájezdu do Národního divadla na představení W.
Shakespeara - Král Lear.
Tři žákyně III. a IV. ročníku se zúčastnily okresního kola olympiády v českém jazyce.
V rámci výuky informatiky se žáci zúčastnili 4. ročníku soutěže Bobřík informatiky.
Vybraní žáci II. a III. ročníku se zúčastnili 8-denního studijně poznávacího zájezdu do Anglie,
kde denně docházeli na výuku anglického jazyka s rodilými mluvčími v rozsahu 9 hodin a
poznali významná místa SZ od Londýna, např. Birmingham, Stratford nad Avonem i samotný
Londýn.
Žáci naší OA se účastnili sportovních soutěží pořádaných AŠSK. P. Kránerová získala
1. místo, D. Reczai 2. místo a M. Krátká také 2. místo v přeboru SŠ ve stolním tenisu.
9.
ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ
ČŠI
Inspekční činnost na naší OA proběhla ve dnech 24. – 26. dubna 2012.
Předmětem inspekční činnosti bylo – zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků
vzdělávání podle ŠVP
- zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle učebních
dokumentů
- zjišťování a hodnocení naplnění ŠVP a jeho souladu s právními předpisy a RVP.
Závěry, celkové hodnocení školy
• Vzdělávací nabídka školy odpovídá podmínkám zařazení do rejstříku škol a školských
zařízení.
• Průběh vzdělávání směřuje k podpoře rozvoje osobnosti žáka v souladu s profilací školy.
• Bezpečnost a ochrana zdraví žáků ve škole jsou zajištěny.
• Obsah obou verzí školního vzdělávacího programu je v souladu s rámcovým vzdělávacím
programem pro odborné vzdělávání. V ročníku, kde žáci nejsou vzděláváni podle ŠVP,
probíhá výuka podle schválených učebních dokumentů.
• Hodnotící kontrolní a informační systémy školy jsou funkční a zajišťují řádný chod školy.
• Zásady a cíle školského zákona jsou dodržovány, žáci mají rovný přístup ke vzdělání.
• Ekonomické podmínky školy jsou na standardní úrovni.
20
10. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY
-
Informace jen na vyžádání u vedení školy.
11. ÚDAJE O ZAPOJENÍ DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH
PROGRAMŮ
Naše OA se každoročně účastní studijního a poznávacího zájezdu do Burbachu v Severním
Porýní - Vestfálsku.
Na tento pobyt jsme získali grant 50 tisíc Kč z Česko-německého fondu budoucnosti.
Studijní a poznávací zájezd je organizován pravidelně od r. 1999 a účastní se ho žáci 3.
ročníku, kteří jsou ubytováni v německých rodinách. Součástí tohoto pobytu je prohloubení
jazykových a odborných znalostí studentů OA a navazování přátelství se žáky spřátelené
základní školy. Tito žáci pak navštívili naši školu a celý region na podzim při týdenním
pobytu v Harrachově.
12. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ
Mgr. Eva Ježková dokončila 4 semestrální kurz pro výchovné poradce v rámci celoživotního
vzdělávání, který začala studovat ve školním roce 2010/2011.
Ing. Dana Potocká zahájila studium v rámci projektu Studium v oblasti pedagogických věd –
doplňující pedagogické studium.
21
13. ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH
PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ
1) projekt ŠKOLA PRO MĚ
Název projektu: „Škola pro mě - Inovativní metodika pro 1. stupeň ZŠ s důrazem na žáky se
specifickými vzdělávacími potřebami“.
Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Projekt byl zahájen v říjnu 2009 a trval do prosince 2011.
Celková poskytnutá výše finančních prostředků na projekt: 1 712 106,- Kč.
Veškeré finanční prostředky byly vyčerpány v souladu se Smlouvou o partnerství.
2) finanční prostředky EU PENÍZE ŠKOLÁM
Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Tanvald, Školní ul.
Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Schválená výše finančních prostředků na projekt:
1 270 544,00 Kč
z toho strukturální fond
1 079 962,40 Kč
státní rozpočet
190 581,60 Kč
Záloha na projekt poskytnutá v roce 2011:
762 326,40 Kč
Vyčerpáno
563 877,00 Kč
z toho mzdové prostředky
36 000,00 Kč
Zůstatek finančních prostředků k 31. 12. 2011:
198 449,40 Kč
100 %
85 %
15 %
14. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ORGANIZACEMI A DALŠÍMI
PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ
Spolupráce se zřizovatelem (Město Tanvald) je na velmi dobré úrovni. Tajemník MěÚ p. R.
Seidel je předsedou RADY ŠKOLY a je detailně obeznámen s životem školy. Také nejvyšší
vedení města navštěvuje nejméně 2x za rok školu a snaží se potřeby prostřednictvím rozpočtu
uspokojovat. Úzce spolupracujeme s Hospodářskou fakultou Technické univerzity v Liberci.
Na velmi dobré úrovni je též spolupráce s Úřadem práce v Jablonci nad Nisou. Také
spolupráce s Krajským úřadem Liberec je na nadstandardní úrovni, jmenovitě se zástupcem
hejtmana Bc. Radka Cikla.
Protože Mgr. Stanislav Pěnička je členem krajského zastupitelstva a předsedou Výboru pro
výchovu, vzdělávání, zaměstnanost a sport, je přenos informací z řídících krajských orgánů
bezprostřední.
Naše škola také spolupracuje se sociálními partnery a zaměstnavateli v celém našem regionu,
kde studenti vykonávají odbornou praxi.
22
15. DALŠÍ ZÁMĚRY ŠKOLY
Sebehodnotící zpráva
Neustále klást důraz na zkvalitnění výuky cizích jazyků vzhledem k zahraničním praxím,
státním maturitám a přijímacím zkouškám na vysoké školy. Plně aprobovaná výuka angličtiny
a němčiny naplňuje naše představy o nových trendech ve výuce. Zdá se nám, že studenti
nedokáží naučené sebevědomě uplatnit v praxi. Pokračovat proto v další přeshraniční
spolupráci s německo-českým fondem budoucnosti a nadále upevňovat vztahy s městem
Burbach.
V rámci výuky anglického jazyka se nadále snažit o uspořádání studijních a poznávacích
zájezdů do Anglie.
Neustále přesvědčovat o kvalitě výuky naší OA rodiče dětí naší oblasti a získat možnost ještě
většího výběru budoucích studentů. V tomto směru chceme naši činnost zlepšit a nejde nám
jen o četnější inzerci, ale o častější mediální výstupy jak v našich STUDENTSKÝCH
LISTECH, tak v regionálních denících a na regionálních prezentacích v Eurocentru v rámci
Veletrhu vzdělávání EUROREGION AMOS. Propagovat získání certifikátu managementu
jakosti školy ČSN EN ISO 9001:2001, který se vztahuje na výchovně vzdělávací proces OA.
Toto uznání by mělo posilovat dobré jméno naší školy. Toto ocenění škola získala:
• Poctivým a seriózním jednáním s žáky a jejich rodiči případně s jinými právními
zástupci.
• Základními pravidly vystupování pracovníků organizace je pozitivní přístup, slušné
chování a vystupování i mimo prostory školy.
• Ode všech pracovníků je vyžadována vysoká profesionalita, odborná úroveň,
spolehlivost a serióznost.
• Výborným umístěním žáků a studentů v olympiádách vědomostí.
• Vydáváním Školních novin a Studentských listů, které pro svoji vynikající úroveň
získaly různá ocenění.
• Projektem Zdravá škola, který trvá na naší škole již 14 let.
• Ovlivňováním života školy ŠKOLNÍM PARLAMENTEM (samospráva školy).
• Mezinárodní spoluprací se zahraničními partnery (OA – BURBACH – SRN, DDM
Drážďany a jazykové pobyty ve Velké Británii).
• Prací informačního a studijního centra zahrnující školní knihovnu.
• Škola se snaží nabídnout především kvalitní služby:
o vybavení odborných učeben na špičkové úrovni – rekonstrukce jazykových
učeben,
o používání nových metod při vyučování,
o zavádění projektového vyučování,
o zavádění nových forem studia,
o interaktivní výuka pomocí interaktivních tabulí na všech stupních školy,
o školní výukový skleník,
o školní stravování firmou EUREST a možnost drobných nákupů ve školním
baru.
• Organizace vytváří příznivé pracovní podmínky pro své pracovníky; zaměstnání v
organizaci se stává pro pracovníky prestižní záležitostí.
23
• Organizace dbá na uplatnění bezpečnosti a na minimalizaci možných rizik pro
pracovníky a žáky školy.
• Škola umožňuje pracovníkům další vzdělávání a profesní i profesionální růst
zejména prostřednictvím účasti na seminářích, konferencích a kursech v rámci
dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP).
• Prioritou naší školy je příprava studentů k nové maturitní zkoušce a proškolení všech
pedagogů.
• Systém managementu jakosti je součástí systému řízení organizace. Vedení
organizace se zavazuje neustále zlepšovat efektivnost systému řízení, především
prostřednictvím stanovených cílů a kontrolních mechanizmů.
Vedení školy bude neustále iniciovat účast na projektech EU, krajských a městských grantů.
Pozitivně hodnotíme účast pedagogů na projektu EU školám, kdy naše škola obdržela přes
milión korun a proškolení pedagogové začínají prostřednictvím vypracovaných souborů
využívat k výuce interaktivní tabule.
Naše úspěšnost v podávání projektů je na velmi dobré úrovni.
Předpokládaný vývoj školy
• Pokračovat ve zkvalitňování pedagogického sboru, ten doplňovat o výrazné
osobnosti z praxe.
• Stabilizovat učební plán se zaměřením na IT technologie a sociální činnosti.
• Klást důraz na výuku cizích jazyků, posilovat tuto hlavně v oblasti nepovinných
předmětů za účasti cizích lektorů a pracovníků podniků, které provozují mezinárodní
obchod (Jablonex, Bižuterie a. s., ORNELA, ABB, PRECIOSA aj.).
• Připravit zájemce o vysokoškolské studium z řad našich studentů prostřednictvím
nadstavbových kurzů, hlavně z matematiky, cizích jazyků a ekonomiky.
• Vedení školy chce i nadále pečovat o odborný růst pedagogů s tím, že jim bude
umožněna účast na seminářích nebo přednáškách pořádaných jak Národním
institutem pro další vzdělávání, tak i ostatními vzdělávacími institucemi jako např.
Liberálním institutem.
• Zájem o naši školu v regionu neustále stoupá a my chceme i nadále udržovat
v povědomí rodičů a široké veřejnosti dobré jméno Obchodní akademie Tanvald.
• Věnovat pozornost možným zahraničním praxím studentů s důrazem na výuku cizích
jazyků.
• Využívat kvalifikaci a odbornost našich informatiků k dalšímu vzdělávání pedagogů
při používání informačních technologií jako jsou nové multimediální učebny
vybavené DATA PROJEKTORY a tabulemi SMART BOARD.
• V rámci inovace ICT technologií byla provedena celková rekonstrukce učebny PEK
(písemné a elektronické komunikace) a dosavadní PC byly nahrazeny ultratenkými
počítači. Dojde k výrazné úspoře el. energie a zlepší se i výuka. Finanční prostředky
ve výši 420.000,- Kč poskytl škole Liberecký kraj.
• V rámci inovace ICT byla rekonstruována učebna informatiky OA. Šlo o výměnu PC
s vyšší úrovní v celkové částce 250.000,- Kč, která byla hrazena z projektů
Libereckého kraje.
24
Údaje o kvalifikaci a aprobaci pedagogických pracovníků /2010-2011/
Pořadové
číslo PP
Pracovní zařazení, funkce
Úvazek
/hod./
Kvalifikace, stupeň
vzdělání, obor, aprobace
Roků ped.
praxe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
učitelka 1. st.
učitel 1. st., 2. st. a 3. st.
učitelka 1. st.
učitel 3. st.
učitel 1. st. a 2. st.
učitelka 2. st.
učitelka 1. st. a 2. st.
učitelka 1. st.
učitel 1. st. a 2. st.
učitelka 1. st.
učitelka 1. st., 2. st. a 3. st.
učitelka 2. st.
učitelka 1. st., 2. st. a 3. st.
vychovatelka v ŠD + učitelka 1. st.
učitelka 1. st.
učitelka 1., 2. a 3. st. – vých. poradkyně
učitelka 3. st.
učitelka 2. st.
učitelka 3. st.
učitelka 1. st.
učitelka 1. st.
vychovatelka ŠD
učitel 1. st. a 2. st.
učitelka 2. st. a 3. st.
vychovatelka ŠK
učitelka 3. st.
učitel 1. a 2. st.
učitelka 1. st.
vychovatelka ŠD
učitelka 3. st.
učitelka 3. st.
učitelka 3. st.
učitelka 3. st.
učitel 2. st. a 3. st. – zást. řed.
učitel 2. st. a 3. st. – zást. řed.
učitelka 2. st. – ředitelka
22
3+13+6
22
4
2+20
22
2+7
22
2+3
22
5+11+6
3
8+7+7
21,5+5
22
7+9+6
10
2
16
22
22
11
4+14
9+12
28
21
1+21
22
28
21
21
21
21
8+2
2+1
2
POZ, uč. 1. st.
POZ, uč. 2. st., M-TV
POZ, uč. 1. st.
OZ, VŠE Praha
OZ, VŠ
POZ, uč. 2. st., M - Z
OZ, VŠ bakalář.
POZ, uč. 1. st.
POZ, uč. 1. st.
POZ, uč. 1. st.
POZ, uč. 2. st., RJ - Z
POZ, uč. 1. st.
POZ, uč. 2. st., M - CH
POZ, vychovatelství
POZ, uč. 1. st.
POZ, uč. 2. st., Č - D
POZ, VŠST Lbc+p.kurz
POZ, uč. 2. st., Č - D
POZ, F, M, IT
POZ, uč. 1. st.
POZ, uč. 1. st.
POZ, vychovatelství
POZ, uč.2. st., Tv-tren.
POZ, uč. pro SŠ, ČJ-D
abs. gymnázia
POZ, M-Z
POZ, abs. SŠ, studující PF
POZ, uč. 1. st.
POZ, vychovatelství
POZ, uč. II. st., AJ-TV
POZ, uč. NJ-HV
POZ, ek. předměty
POZ, Tv - PEK
POZ, M - F
POZ, Fak. PEDPS. UK
POZ, M - Pv
3 r.
2 r.
30 r.
10 r.
6 r.
25 r.
0 r.
10 r.
2 r.
19 r.
23 r.
nad 32 r.
27 r.
26 r.
nad 32 r.
nad 32 r.
11 r.
nad 32 r.
22 r.
nad 32 r.
21 r.
nad 32 r.
10 r.
0r
16 r.
23 r.
12 r.
25 r.
3 r.
1 r.
15 r.
27 r.
nad 32 r.
nad 32 r.
nad 32 r.
31 r.
25
Download

Výroční zpráva (PDF) - Masarykova základní škola a Obchodní