2. WORKSHOP „Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji“
Partnerství ZČU se středními školami,
zkušenosti z prvních měsíců provozu
komunikačního portálu ZČU
Jaroslav Dokoupil
Plzeň, 07.10.2014
ZČU - partnerství se středními školami
16. června - 17 středních škol z Plzeňského kraje.
Cílem smluv o partnerství je spolupracovat zejména v oblasti rozvoje vzdělávání,
vzájemné prezentace obou smluvních stran a získávání a udržení nejlepších studentů
v regionu.
„Talentované studenty chceme podporovat například formou různých kurzů a letních škol či
pořádáním olympiád a soutěží. Díky heterogennosti naší univerzity jsme připraveni nabídnout
jim nadstandardní vzdělání v řadě oborů, kterým se po ukončení střední školy mohou věnovat
při studiu některé z našich fakult,“ uvedla rektorka Mauritzová.
Mezi školami, které uzavřely se ZČU smlouvu o partnerství, jsou plzeňské střední průmyslové
školy stavební, strojnická, elektrotechnická a dopravní, dále Střední škola informatiky a
finančních služeb, Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň,
Masarykovo gymnázium, Sportovní gymnázium, Gymnázium Mikulášské n. a Gymnázium L.
Pika.
Z ostatních měst v Plzeňském kraji se přidala gymnázia z Blovic, Rokycan, Plas, Stříbra,
Sušice, Klatov a Domažlic.
Podpis smlouvy o partnerství se středními školami
Plnění smlouvy o partnerství se středními školami
PROHLÁŠENÍ O PARTNERSTVÍ
V souladu se smlouvu o partnerství podepsanou dne 16. června 2014 deklarují obě strany spolupráci v projektu „Modernizace
chemické laboratoře a jejího zázemí s cílem zefektivnění výuky a vybavení počítačové učebny a učebny hudební a výtvarné
výchovy“, který střední škola předkládá s žádostí o finanční prostředky Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad,
Prioritní osa 2 – Stabilizace a rozvoj měst a obcí, Oblast podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího
odborného školství.
Západočeská univerzita v Plzni se jako partner školy bude podílet na všech fázích projektu:
v předinvestiční fázi byl projektový záměr konzultován se Západočeskou univerzitou a byla podepsána partnerská smlouva
v realizační (investiční) fázi se využije zkušeností Západočeské univerzity s moderními technologiemi a bude se spolupracovat
na při publicitě projektu (provázání prezentací, šíření informačních materiálů o předkládaném projektu na akcích partnera,
apod.) a při posuzování společných marketingových strategií v provozní fázi bude na střední škole podporována praxe studentů
Západočeské univerzity, pořádání společných vzdělávacích aktivit (příprava, realizace, vyhodnocení), spolupráce při definování
navazujících záměrů a projektů v oblasti rozvoje středního školství a zvýšení efektivity výuky. I v této fázi budou společně
propagovány informace o zdrojích financování tohoto projektu.
V Plzni, dne: …………………2014
Realizátor:
Partner:
…………………………………………..
Gymnázia Luďka Pika, Plzeň,
Mgr. Aleš Janoušek, ředitel
…………………………………………………
prof. Ing. Miroslav Šimandl, CSc.
prorektor pro výzkum a vývoj
Plnění smlouvy o partnerství se středními školami
Plnění smlouvy o partnerství se středními školami
Portál „Spolupráce ZČU“
Portál „Spolupráce ZČU“
Celkově přes portál prošlo již cca 320 inzerátů z firemní a
akademické sféry. Z tohoto počtu se asi 70% řešilo ve
spolupráci s firmami.
Do portálu je zaregistrováno asi 53 firem, ale aktivně s námi
komunikuje cca 70 firem. Tyto další firmy sice nejsou do
portálu oficiálně zaregistrované, ale zadání nám posílají
emailem a po vzájemné domluvě zajišťujeme jejich vložení na
portál.
Portál „Spolupráce ZČU“
- aktuálně máme 7 semestrálních prací z toho 4 se již řeší a 3 mají
naplněnou kapacitu
- 63 bakalářských prací - z toho cca 40% obsazeno
- 119 diplomových prací - tady je obsazeno cca 50%
-8 nabídek na odborné praxe - v ČR i Německu
Získané zakázky:
- s využitím portálu jsme předávali již minimálně 5 poptávek po
výzkumu na ZČU
- z toho 1 větší poptávka šla na RICE a 1 větší zakázka šla na NTIS,
kde aktuálně probíhá domlouvání detailů
Portál „Spolupráce ZČU“
O naše studenty je velký zájem i z Německa, kde spolupracujeme
s Česko-německou hospodářskou komorou, která nám zajistila
kontakty, které vyústily v 5 velmi pěkných nabídek odborných praxí
do Německa.
Zatím není odezva o počtu jednotlivých realizací, avšak naše
studenty nabídky velmi zaujaly, což je dáno velmi vysokou
návštěvností těchto nabídek. (Za poslední měsíc si tyto nabídky praxí
prohlédlo cca 500 studentů.)
Portál „Spolupráce ZČU“
Portál „Spolupráce ZČU“
Vývoj počtu studentů na ZČU
rok
FAV
FEK
FEL
FF
FPE
FPR
FST
FZS FUD/UUD
ZČU
2008/09
1603
2351
2248
3370
3709
2911
1711
685
310
18898
2009/10
1779
2429
2128
3157
3584
2897
1685
789
363
18811
2010/11
1739
2337
2187
3143
2885
2365
1593
860
421
17530
2011/12
1651
2398
1991
3185
2811
1866
1555
874
472
16803
2012/13
1623
2111
1883
2973
2783
1394
1538
890
599
15794
2013/14
1564
1832
1787
2474
2519
1258
1394
825
654
14307
Vývoj poměru studentů technického a ostatního zaměření
NTIS, CTPVV – Nové technologie pro informační společnost,
Centrum technického a přírodovědného vzdělávání
Nová univerzitní knihovna
Děkuji za pozornost !
doc. PaedDr. Jaroslav Dokoupil, Ph.D.
[email protected]
Download

Prezentace_Dokoupil_ZČU