CAD Decor 2.0.5.9 - novinky
3D plocha
3D plochami je definován tvar všech prvků vložených do výkresu. Když některý
komplexní prvek (deska, stěna, zařizovací předmět apod.) ve výkresu rozložíte nástrojem
, rozpadne se na soustavu nezávislých 3D ploch, se kterými můžete dál
Rozložit prvek
manipulovat samostatně. Můžete např. vymazat plochy, které v modelu prvku
nepotřebujete (např. můžete odstranit všechny 3D plochy náležící baterii, který byla
součástí umyvadla, a kterou potřebujete v projektu nahradit baterií jiného typu).
Z vybraných ploch (vzniklých rozložením prvku nebo přímo nakreslených nástrojem
3DFACE) můžete znovu vytvořit komplexní prvek nástrojem Obecný deskový prvek
viz kapitola Uživatelský prvek.
,
Kreslení 3D plochy musíte spustit zápisem příkazu 3DFACE do příkazové řádky a
stisknutím klávesy ENTER. Budete-li nástroj používat často, můžete ikonu pro jeho
spouštění vložit např. do panelu nástrojů Kreslení, viz kapitola Úprava uživatelského
prostředí.
Postup při kreslení 3D ploch:
H
E
G
D
F
C
Z
A
Y
X
B
• Spusťte nástroj
• Zobrazí se výzva Invisible edge/<First point of 3D face>. Zadejte první bod první
plochy (na obrázku bod A).
• Zobrazí se výzva Invisible edge/<Second point>. Zadejte druhý bod první plochy (na
obrázku bod B).
• Zobrazí se výzva Invisible edge/<Third point of 3D face>. Zadejte třetí bod první
plochy (na obrázku bod C).
• Zobrazí se výzva Invisible edge/<Last point>. Zadejte poslední bod první plochy (na
obrázku bod D).
Další výzvy se opakují, takže můžete najednou zadat více navazujících 3D ploch:
• Zobrazí se znovu výzva Invisible edge/<Third point of 3D face>. Zadejte třetí bod
další plochy (na obrázku bod E). První dva body další plochy jsou totožné s druhými
dvěma body předchozí plochy (na obrázku body C a D).
• Zobrazí se znovu výzva Invisible edge/<Last point>. Zadejte poslední bod další plochy
(na obrázku bod F).
Volba Invisible edge umožňuje nastavit neviditelnou hranu 3D plochy (např. hrany
v místech, kde na sebe 3D plochy navazují, není třeba kreslit a zobrazovat dvakrát), pro
potřebu CAD Decoru nemá smysl se tímto nastavením zabývat.
Uživatelský prvek
Prvek zcela obecného tvaru můžete sestavit z předkreslených 3D ploch (z ploch typu
3DFACE). Postupujte takto:
• Nakreslete potřebné 3D plochy (viz kapitola 3D plocha). Každý zařizovací prvek je
tvořen 3D plochami. Když některý prvek ve výkresu rozložíte nástrojem Rozložit prvek
Strana 1
, rozpadne se na soustavu nezávislých 3D ploch. Pak můžete prvek upravit, např.
z modelu umyvadla můžete odstranit baterii nebo z modelu vany integrované boční
panely apod. Nástrojem Obecný deskový prvek pak můžete všechny zbylé 3D plochy
spojit do jediného útvaru.
• Vyberte všechny 3D plochy, ze kterých chcete vytvořit obecný deskový prvek.
• Klepněte na nástroj Obecný deskový prvek
. Otevře se dialogové okno Různé prvky:
V rámečku Typ prvku je automaticky zaškrtnuta
jedná možná volba - uživatelský.
• Zadejte výškovou úroveň prvku.
• Klepněte na tlačítko Vykreslit.
Když možnost uživatelský zaškrtnete bez předchozího výběru ploch, zobrazí se dialogové
okno:
Po stisku tlačítka Ano vás program vyzve k výběru 3D ploch, ze kterých chcete vytvořit
obecný deskový prvek.
Text 3D
Obecný deskový prvek může mít také tvar předkresleného textu. Postupujte takto:
• Nástrojem Odstavcový text
, nakreslete text.
Strana 2
• Vyberte nakreslený text a klepněte na ikonu nástroje Obecný deskový prvek
Otevře se dialogové okno, přepínač text 3D bude automaticky zaškrtnut.
.
• Zadejte výškovou úroveň prvku a jeho výšku.
• Klepněte na tlačítko Vykreslit. Program vytvoří prostorový text.
Když možnost text 3D zaškrtnete bez předchozího výběru textu, zobrazí se dialogové
okno:
Po stisku tlačítka Ano vás program vyzve k výběru textu, ze kterého chcete vytvořit
obecný deskový prvek.
Přizdívky a výklenky
Program umožňuje velmi snadno vytvářet přizdívky a výklenky přímo na obložených
stěnách v režimu vizualizace. Výhodou tohoto způsobu je, že tvar přizdívky nebo
výklenku můžete odvodit z aktuálního uspořádání dlaždic na stěnách nebo na podlaze.
Postupujte takto:
• Nakreslete na obloženou plochu křivku podle návodu v kapitole Kreslení obrysu >
Obrys plochy.
• Na kartě Úpravy klepněte na tlačítko Výklenek/Přizdívka:
• Otevře se dialogové okno pro nastavení parametrů:
Strana 3
• Táhlem zadejte hloubku výklenku nebo tloušťku přizdívky. Parametr můžete zadat
také ve vstupním poli, které je umístěno nad táhlem. Zadáním záporné hodnoty
nakreslíte výklenek, kladná hodnota vede k nakreslení přizdívky. Hloubka výklenku ve
stěně je omezena tloušťkou stěny.
• Zaškrtnete-li v panelu Vyplnění přepínač Dlaždice, program výklenek nebo přizdívku
automaticky obloží stejnými dlaždicemi, jakými je obložena plocha, ve které nový
prvek vzniká:
• Pokud nechcete výklenek nebo přizdívku obkládat, zaškrtněte v panelu Vyplnění
přepínač Barva a prostřednictvím ovladačů umístěných vpravo vedle panelu nastavte
barvu ploch.
• Nastavení parametrů potvrďte tlačítkem
v záhlaví dialogového okna.
Chcete-li přizdívku nebo výklenek vymazat, musíte ukončit režim vizualizace, vybrat
prvek ve výkrese a vymazat např. stisknutím klávesy Delete.
Další drobné změny a opravy
• Nový vylepšený dot4CAD verze 6.6.129.42 podporuje formát DWG 2007. dot4CAD
není instalován v rámci automatických aktualizací, je nutno ho stáhnout (a
www.protea.cz) a instalovat manuálně.
• Nový moderní vzhled Editoru dlaždic.
• Program Galerie umožňuje přehrávat soubory videa. Na náhledu videa se zobrazuje
symbol přehrávání, po spuštění jsou pod videem zobrazeny všechny obvyklé ovladače.
• Převodník 3D prvků umožňuje do uživatelské databáze importovat prvky z otevřeného
projektu (tlačítko Přidat objekt z projektu v panelu Uživatelská databáze).
• Převodník nyní automaticky načítá předem připravené náhledy prvků, které se jmenují
stejně jako soubor s modelem a jsou s modelem umístěny ve stejné složce.
• V režimu vizualizace lze do seznamu textur přidávat složky včetně všech vnořených
složek bez omezení na úroveň vnoření.
• Složky textur jsou načítány rychleji bez vlivu na výkon programu.
Strana 4
• Textury lze ve obsáhlých seznamech vyhledávat stiskem klávesy se znakem, kterým
název textury začíná.
• Bylo vylepšeno mapování nerovností textur na zakřivených plochách.
• Vylepšený ray-tracing při výpočtu rozmazaných odrazů v zrcadlech.
Strana 5
Download

CAD Decor 2.0.5.9 - novinky