Zpráva o činnosti výboru SVJ domu Dusíkova č. p. 910, Brno za období 05/11 – 04/12
__________________________________________________________________________________________
ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝBORU SVJ DOMU DUSÍKOVA Č. P. 910, BRNO V OBDOBÍ 05/11 ‐04/12 Výbor SVJ se schází pravidelně 1x za měsíc, od ledna 2011 vždy první úterý v měsíci, pokud to umožňuje pracovní vytížení členů výboru. Případné změny jsou avizovány na webových stránkách společenství. Pokud je třeba, schází se výbor operativně i mimo pravidelná jednání. Větší část své agendy se však snaží výbor řešit operativně prostřednictvím emailů. Jednání výboru se pravidelně zúčastňuje p. Roman Zaňát za Kontrolní komisi. Ze všech jednání výboru společenství jsou pořizovány zápisy, které jsou zveřejněny na webu společenství a jsou k dispozici k nahlédnutí v kanceláři SVJ, Dusíkova 19. Hlavní činností výboru je ve spolupráci se správou nemovitostí zajistit řádný provoz domu, úklid domu, zajištění dodávek energií, drobné opravy a údržbu domu. Při správě domu nedošlo k závažným nedostatkům. Během roku se objevily některé drobné problémy nebo sporné body, které byly řešeny na vzájemných jednáních s vedením Správy nemovitostí společnosti IMOS Facility, a byla ze strany správce sjednána náprava. Většina problémů se týkala zejména dlouhých termínu provádění údržbářských prací. V jednom případě došlo k určité finanční škodě společenství při nevhodně navrženém tarifu odběru elektrické energie. Vzniklá škoda byla společenství kompenzována slevou na údržbářských pracích. Některé nedostatky byly způsobeny faktem, že během uvedeného období došlo dvakrát ke změně osoby správce. Nejprve od ledna 2012 začal funkci správce našeho domu vykonávat pan Lumír Suchánek, od května roku 2012 vykonává tuto funkci pan Martin Horák. Jak při náhodných kontrolách vedení účetnictví SVJ ze strany výboru, tak při kontrole účetní uzávěrky za přítomnosti členů KK a výboru nebyly shledány nedostatky. Stejně tak byla průběžně kontrolována činnost úklidové služby, kde byly zjištěny nedostatky a dlouhodobě horší kvalita úklidu. Výbor SVJ začal sledovat kvalitu a pravidelnost prováděného úklidu a začal podnikat kroky k možné změně úklidové služby. V současné době očekáváme nabídky a případné rozhodnutí o změně úklidové služby bude učiněno během nejbližšího období. Na základě vyhodnocení údržby zeleně v roce 2011 bylo rozhodnuto o ukončení spolupráce s IMOS Facility při údržbě zeleně. Na základě doporučení byla oslovena firma JK Zahrady, nicméně i tato spolupráce prozatím vykazuje značné problémy a prodlevy. Pokud nedojde k velmi urychlené nápravě, bude výbor hledat jinou firmu, aby bylo okolí domu uvedeno do odpovídajícího stavu. Výbor uvažuje o zřízení funkce domovníka, který by prováděl drobné opravy a drobnou údržbu domu. V této otázce spolupracujeme s výborem sousedního bloku „A“. V současné době probíhá analýza možných přínosů, rizik, ekonomické zhodnocení a hledání vhodného člověka pro tuto funkci. Další významnou částí činnosti výboru je řešení reklamací společných prostor. Za období od minulého shromáždění vlastníků bylo podáno přes 100 reklamací společných prostor. Strana 1 (celkem 5)
Zpráva o činnosti výboru SVJ domu Dusíkova č. p. 910, Brno za období 05/11 – 04/12
__________________________________________________________________________________________
Většina z nich je řádně odstraněna více méně v termínech. U některých reklamací byl dohodnut odklad, např. u prasklin na zdech, až se stavba usadí. Některé reklamace jsou však problematické a jejich odstranění je třeba vymáhat či urgovat. U některých reklamací však přetrvávají problémy a jejich provedení bylo opakovaně odmítnuto, např. odstraňování prasklin omítek. I když spolupráce se zástupci developera nebyla vždy dle našich představ, celkově je spolupráce na dobré úrovni. Výhodou pro SVJ byl fakt, že došlo ke sjednocení osoby správce a reklamačního technika. V současné době výbor řeší odmítnutí reklamace na praskliny a povrchové vady podlah v garážích ze strany dodavatele, kde společně se správcem připravujeme soudně‐znalecký posudek k rozporování vyjádření dodavatele. Ohledně postupů reklamací a možností vymáhání reklamací vyhledali zástupci výboru právní konzultaci a pro krajní řešení některých závad jsme v kontaktu s právníkem. V současné době je v řešení asi dvacet reklamací společných prostor, z nichž je možné zdůraznit některé, jež jsou dlouhodobě problematické nebo většího rozsahu:  Dlažba – již v září 2010 byla zkontrolována dlažba v celém domě na základě požadavku firmy PORR, která chtěla odstranit závady na dlažbě do konce roku. Přes počáteční problémy se po výměně zhotovitele oprav situace zlepšila, nicméně doposud nejsou opravena všechna místa. Důvodem je jednak problém při shánění odstínu dlažby, problematické je také opravování velkých ploch za provozu domu. Jako další problém se jeví možnost, že nebyla dodržena správná technologie při pokládkách dlažby, konkrétně při penetraci podkladu. Výbor bude reklamovat špatný technologický postup a v případě odmítnutí zváží zhotovení znaleckého posudku.  Dětské hřiště – výbor společenství dlouhodobě řešil reklamaci dětského hřiště, které dle našeho názoru nesplňovalo bezpečnostní normy. Během jara 2012 bylo vše uvedeno do korektního stavu, zbývá vyreklamovat uložení laviček. 

Zatékání do garáží ‐ další problematickou reklamací jsou vjezdy do garáží, kde je zejména u vjezdu do 2. PP nedostatečně provedeno odvodnění nájezdu a zatéká do garáží. Byly provedeny úpravy odvodňovacích kanálů, které však byly provedeny nevhodně a způsob opravy bude znovu reklamován. Zbývá opravit nájezdovou hranu do GS v 2. PP. V průběhu jara byly sepsány reklamace na praskliny omítek ve společných prostorech (více než 100). Po započetí oprav výbor vyjádřil jednoznačný nesouhlas se způsobem odstraňování závad, což bylo uznáno a opravy budou provedeny znovu. 
Objevují se praskliny na fasádě, bude třeba ve spolupráci s vlastníky vytvořit seznam poškozených míst a uplatnit reklamaci. 
V současnosti je největším problémem praskání podlah v GS a poškození povrchových úprav podlah při prováděných opravách. Dodavatel podlah, firma BEVA, odmítla reklamaci jako neoprávněnou, zdůvodňuje praskliny jako technologicky přípustné. Výbor společenství je přesvědčen o oprávněnosti reklamace, i na základě odborných konzultací, proto ve spolupráci se správcem požádá o vypracování znaleckého posudku a jeho uhrazení bude požadovat po dodavateli. Strana 2 (celkem 5)
Zpráva o činnosti výboru SVJ domu Dusíkova č. p. 910, Brno za období 05/11 – 04/12
__________________________________________________________________________________________
Plnění usnesení ze Shromáždění vlastníků ze dne 18. 5. 2011 :  na základě schválení navýšení zálohových plateb Shromážděním vlastníků (SV) byla provedena úprava předpisů plateb. 
na základě usnesení SV byla zajištěna realizace stříšky nad vchod 17. Stříška byla převzata po odstranění vad. 
na základě usnesení SV byla poptána možnost rozdělení světelného okruhu v GS do sekcí. Během podzimu obdržel výbor vyjádření projektanta, že není možné rozdělit světelný okruh v GS na více okruhů. Nový správce však zajistil možnost rozdělení okruhů a zajišťuje cenovou nabídku, která by měla být předložena SV. 
na základě usnesení SV výbor ověřil návrhové parametry zádveřních prostor ve vztahu k instalaci přímotopů. Dle tepelně‐technických vlastností vstupních prostor dle realizačního projektu je uvažováno se zateplením stropu a zateplením svislých stěn sousedících bytů. Hala je počítána na +5 °C (jako prostor nevytápěný, ale chráněný proti mrazu). Stropy jsou zatepleny kontaktním zateplovacím minerálním systémem v tl. 120mm. Stěna mezi vstupní halou a bytem je navržena ve skladbě: AKU stěna tl. 250mm + zateplení pěnovým polystyrenem tl. 60mm + přizdívka POROTHERM tl. 80mm. Tyto skladby byly ověřeny výpočtem dle ČSN 730540 a byly vyhodnoceny s hodnotami lepšími, než jsou hodnoty požadované normou. Jelikož teplota v těchto prostorech neklesá pod +5 °C, výbor SVJ rozhodl neinstalovat přímotopy do vstupních prostor. Výbor si stanovil za jeden z hlavních cílů pro toto období hledání možných úspor při správě domu. Toto se snažil realizovat zejména v následujících oblastech:  na základě usnesení SV byla prověřena možnost změny dodavatele elektrické energie pro společné prostory. Na základě nových nabídek by bylo možné ušetřit několik procent nákladů na energie. Bohužel, SVJ má smlouvy na dobu určitou, a není momentálně možné změnit dodavatele. Jakmile bude možné v průběhu příštího roku smlouvy změnit, požádáme znovu o nabídky. 
byl zpracován přehled nákladů SVJ za bankovní služby. SVJ zaplatí ročně kolem dvaceti tisíc za bankovní služby. Po jednáních s KB o snížení bankovních poplatků a neochotě k jednání ze strany KB, resp. k neuspokojivé nabídce, byl proveden průzkum trhu a možností. Výbor se přiklání k možnosti přechodu k FIO bance, která je bez poplatků. Na základě pozitivního vyjádření správy nemovitostí o možnostech propojení účetního softwaru s účtem u FIO banky pověřil výbor předsedu a místopředsedkyni výboru jednáním o založení účtu u FIO banky. Na žádost správy nemovitostí dojde ke změně až s přechodem na novou verzi účetního softwaru koncem května 2012. 
byla podepsána nová pojistná smlouva u ČPP na období 3 let. Smlouva přináší nepatrnou úsporu, ale hlavně lepší podmínky pojištění. výbor SVJ nechtěl dlouhodobě akceptovat cenu nových čidel k osvětlení – 2500 ‐ 4000 Kč. Dle vyjádření projektanta není možno do systému instalovat levnější čidla. Přesto se hledala levnější varianta. Nyní bylo do systému osvětlení ve vchodu 21 instalováno při opravě čidlo v ceně 400 Kč a prozatím funguje bez problémů. 
Strana 3 (celkem 5)
Zpráva o činnosti výboru SVJ domu Dusíkova č. p. 910, Brno za období 05/11 – 04/12
__________________________________________________________________________________________

u jednoho z elektroměrů byl navržen a sjednán špatný tarif. Správa nemovitostí navrhla a realizovala kompenzaci za finanční ztrátu a zajistila změnu tarifu.  některé nízké zálohové platby byly převedeny na roční platbu. Další činnosti výboru SVJ byly následující:  společnost VIVA, která nabízela připojení k internetu a TV přerušila komunikaci s výborem. 
došlo k očíslování popelnic, což výrazně zlepšilo stav při svozu odpadků, zejména stabilní počty popelnic v jednotlivých vchodech. 
došlo k instalaci sušáků v sušárnách v 1. PP a byly dodány stojany na letáky do zádveří domu 
zástupci výboru se zúčastnili konzultací se správou nemovitostí o vytvoření webové komunikace mezi výborem a správou 
policie odložila případ vloupání do sklepních prostor v dubnu roku 2011 po uplynutí lhůty 60 dnů, oprava byla provedena v květnu a červnu. Následně byly pojišťovně předloženy požadované dokumenty a došlo k plnění pojistné události. 
během roku došlo vinou špatné komunikace ke zdržení plateb za podíl na úklidu dětských hřišť ze strany bloku „B“. Po jednání došlo k doplacení úklidu. 
v září 2012 byla provedena průběžná kontrola účetnictví a nebyly zjištěny vážnější nedostatky 
byl dokončen klíčový systém v domě instalací dálkového otevírání na druhé vstupní dveře v rámci reklamací a instalací koulí na dveře ke GS a sklepům. 
výbor zabezpečil provedení odečtu stavu vodoměrů a tepla. Sjednáním brigádníků se podařilo ušetřit část prostředků za odečty. 
byla provedena aktualizace kontaktů na vlastníky 
koncem roku 2011 byl podepsán dodatek smlouvy o dodávce tepla, který stanovuje podmínky a cenu dodávky tepla pro rok 2012, kde došlo k mírnému navýšení ceny, jež je však v souladu s cenovou vyhláškou ERÚ. 
výbor se snaží pravidelně doplňovat webové stránky společenství, informovat o aktualitách. 
v únoru 2012 došlo k zatečení vody z bytu v 8. patře vchodu do spodních bytů, sklepa a chodby. Škoda byla pouze na omítkách a nátěrech. 
správce pan Suchánek zjistil určité nedostatky v servisní smlouvě s KONE a bude iniciovat jednání o novém dodatku. Výsledkem jednání by mohla být úspora za servis výtahu. Výbor dále odmítl 15% navýšení ceny za servisní služby KONE. Očekáváme zpětnou reakci, jednání stále probíhají. 
byly poptány nabídky na výměnu zářivek v průchozích místnostech ke garážím za světla se žárovkami. Strana 4 (celkem 5)
Zpráva o činnosti výboru SVJ domu Dusíkova č. p. 910, Brno za období 05/11 – 04/12
__________________________________________________________________________________________

ÚMČ Brno‐Sever na žádost předsedy SVJ odpověděl, že naší žádosti o zřízení kryté zastávky nemohlo být vyhověno, protože s tímto nesouhlasil vlastník pozemku. Bude dále řešeno. Dle vyjádření společnosti IMOS bude souhlas vydán po ukončení územního řízení na plánovanou výstavbu v okolí dotčeného pozemku. 
výbor SVJ navázal bližší spolupráci se zástupci bloku „A“ 
výbor prostřednictvím správce nalezl servisní firmu na garážová vrata, která daný servis zajistí levněji. 
výbor SVJ schválil objednávku instalace 50m zábran proti holubům v nejkrizovějších místech domu, kde je největší problém se sedáním holubů. 
výbor přerušil spolupráci se společností IMOS v oblasti údržby zeleně a sečení trávy. Toto bude dále zajišťovat firma JK Zahrady. 
výbor SVJ schválil instalaci antén k dálkovému ovládání garážových vrat 
Ve středu 11. 4. 2012 proběhla kontrola účetnictví a účetní uzávěrky za účasti zástupců výboru a kontrolní komise. Během kontroly nebyly shledány zástupci KK žádné nedostatky a bylo možné zahájit vyúčtování nákladů jednotlivých bytových jednotek. 
na základě předloženého vyúčtování nákladů za rok 2011 výbor nebude shromáždění vlastníků navrhovat navýšení záloh. 
dne 4. 4. 2012 bylo v našem domě ukradeno celkem 11 samozavíračů. Případ byl nahlášen na policii a na pojišťovnu. Případ je v řešení policie, čekáme na výsledek. 
vzhledem k předchozímu bodu výbor opakovaně apeluje na vlastníky a všechny obyvatele domu, aby využívali a zavírali oboje vchodové dveře a nevpouštěli do domu cizí lidi. 
výbor schválil program shromáždění vlastníků a stanovil termín shromáždění na 16. 5. 2012 Za Výbor SVJ Předseda výboru Ing. Martin Lisý, PhD. Místopředsedkyně výboru Ing. Hana Mikitová Člen výboru Petr Šebek Schváleno výborem SVJ dne 15. 4. 2012
Strana 5 (celkem 5)
Download

ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝBORU SVJ DOMU