OBCHODNÍ AKADEMIE ORLOVÁ
Grafika
SADA NÁZORNÝCH PŘÍKLADŮ PRO VÝUKU POČÍTAČOVÉ GRAFIKY
ROMAN POLÁČEK
ORLOVÁ 2010
PROJEKT: INOVACE VÝUKY A TVORBA DIGITÁLNÍCH UČEBNÍCH MATERIÁLŮ
PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
01. Pracovní plocha
Pracovní plocha se skládá z několika základních částí:
A - pruh nabídek B – volby C – paleta nástrojů D – palety
Pruh nabídek – obsahuje nabídky uspořádané podle typu do jednotlivých skupin.
Tyto nabídky jsou dostupné i pomoci klávesových zkratek.
Volby – obsahuje další možnosti pro nástroj, který právě používáme
Paleta nástrojů – obsahuje základní nástroje používané v aplikaci Photoshop
Palety – palety pro rychlejší práci v aplikaci Photoshop
Palety můžeme schovat nebo obnovit za pomocí volby Window a odškrtnutím
(zaškrtnutím) příslušného okna. Palety se také mohou různě kombinovat a uspořádat
dle vlastní potřeby. Stačí chytit za záložku a přetáhnout do nové palety. Když uvidíme
černou čáru kolem obvodu palety, záložku pustíme a ta se zařadí na poslední místo.
Palety můžeme také skládat do nových skupin. V tomto případě záložku táhneme
k spodnímu okraji existující paletky a poté pustíme. Opět musíme vidět černou čáru u
spodního okraje jinak se palety nespojí.
Nové rozložení palet můžeme uložit pro pozdější použití. Zvolíme
Window – Workspace – Save workspace. Dáme vhodné jméno. Kdykoliv chceme
toto rozložení použít zvolíme Window – Workspace a jméno naší plochy.
Plochu obnovíme do původní podoby Window – Workspace – Default workspace.
Pokud plochu nepoužíváme můžeme ji smazat Window – Workspace – Delete
workspace a vybereme jméno plochy, kterou chceme smazat.
Mezi nejdůležitější palety patří paleta nástrojů. Tato paleta obsahuje nejčastěji
používané nástroje. Nástroje, které mají v pravém dolním rohu černý trojúhelník, se
dají rozbalit a obsahuji další nástroje. Nástroj vybereme levým tlačítkem, skupinu
pravým tlačítkem myši.
-
Vytvořte vlastní pracovní prostředí, nové skupiny palet.
Uložte pracovní plochu pod vhodným názvem.
02. Nový dokument
Pro vytvoření nového dokumentu použijeme volbu File - New nebo klávesovou
zkratku CTRL+N. V novém okně můžeme nastavit rozměry dokumentu (width –
šířka, height – výška) a v jakých jednotkách se má dokument zobrazit.
Případně můžeme použít některé přednastavené hodnoty rozbalením menu Preset.
Pokud vytváříme dokument, jehož rozměry budeme často používat, můžeme si tento
dokument uložit pomocí volby Save Preset. Při dalším vytvoření nového dokumentu
se tyto rozměry zobrazí ve volbě Preset.
Pokud jsme vytvořili nový dokument, můžeme si u něho zobrazit pravítka. Pravítka
zobrazíme pomocí volby View – Rulers nebo klávesovou zkratkou CTRL+R.
Jednotky, které se nám zobrazují na pravítku, můžeme změnit kliknutím pravého
tlačítka myši kdekoliv na pravítku a zaškrtnutím příslušné jednotky.
Při vytvoření dokumentu se nám zobrazí vrstva, která má bíle pozadí (pokud jsme
nenastavili jinak), a je zamčená. Pokud potřebujeme vrstvu odemknout, poklikáme na
ikonku zámku a vrstvu pojmenujeme a potvrdíme OK. Vrstvám je dobré dávat
vhodné jména pro snadnější orientaci.
Pokud vrstvu potřebujeme duplikovat, vrstvu chytíme a přetáhneme na ikonku Create
a new layer a potom pustíme. Vrstva se dá také duplikovat pomocí klávesové
zkratky CTRL+J. Pokud chceme vrstvu přejmenovat, 2x klikneme na její název a
přejmenujeme.
Pokud chceme vytvořit novou, prázdnou vrstvu, klikneme na ikonku Create a new
layer nebo použijeme CTRL+SHIFT+N.
Každá vrstva má na začátku ikonku oka. Oko nám signalizuje, jestli je vrstva viditelná
nebo ne. Pokud chceme vrstvu dočasně vypnout, klikneme na oko a vrstva se stane
neviditelnou. Vrstva, se kterou aktuálně pracujeme, má modrý proužek.
Pokud potřebujeme změnit pořadí vrstev, jednoduše vrstvu chytneme a přesuneme
na požadované místo. Vrstva, kterou vidíme v našem seznamu jako poslední, se
nachází úplně dole. Vrstva, která je první, se nachází úplně nahoře.
Pro otevření existujícího dokumentu použijeme volbu File – Open nebo CTRL+O
nebo 2x klikneme na pozadí programu a zobrazí se nám dialogové okno. Poté už jen
najdeme obrázek a otevřeme. Pokud je nový obrázek větší a překrývá původní
dokument, můžeme pomocí klávesové zkratky CTRL+TAB měnit jejich pořadí.
Pokud potřebujeme dočasně schovat panely nástrojů, klávesová zkratka
SHIFT+TAB schová pravou stranu panelů, TAB schová všechny.
Pokud chceme vložit obrázek do jiného dokumentu, jednoduše chytíme vrstvu a
přesuneme na druhý dokument a pustíme.
Obrázek se nám zobrazí na samostatné vrstvě. Výjimku tvoří obrázky GIF, kde je
třeba nejprve vrstvu vybrat (CTRL+A) a potom přetáhnout.
Pokud potřebujeme upravit velikost obrázku, použijeme volbu Edit – Free Transform
nebo CTRL+T. Pokud chceme zachovat proporce obrázku, při jeho úpravě držíme
klávesu SHIFT.
Hotový obrázek uložíme volbou File – Save nebo CTRL+S. Pokud uložíme obrázek
ve formátu PSD, budou zachovány všechny vrstvy, efekty atd., které jsme použili.
Pokud chceme obrázek použít např. na webové stránky, uložíme ho ve formátu JPG.
V tomto případě máme volbu nastavení kvality obrázku. Čím vyšší hodnota, tím bude
výsledná velikost obrázku větší. V rámečku Size vidíme velikost souboru a jak dlouho
by trvalo jeho stažení při rychlosti 56.6k.
03. Výběr barev
Pro výběr barev slouží dvě barevné kostky na paletě nástrojů. První kostka umožňuje
výběr barvy popředí, druhá kostka výběr barvy pozadí. Pro výběr barvy klikneme na
kostku a ukáže se nové okno. V tomto okně pomocí jezdců u sloupku s barvami
vybereme požadovanou barvu a v levém okně pomocí myši vybereme požadovaný
odstín. Pokud potřebujeme barvy změnit na původní černou a bílou, stačí kliknout na
ikonku černobílé kostky v levém dolním rohu. Pokud na klávesnici zmáčkneme
klávesu „D“, barvy se opět resetují. Pokud potřebujeme prohodit barvu popředí a
pozadí, klikneme na ikonku oboustranné šipky v pravém horním rohu nebo
použijeme klávesu „X“.
Dalším způsobem, jak vybrat barvu, je použití paletky Color nebo Swatches.
Lupa
S nástrojem lupa si můžeme zvětšit nebo zmenšit velikost obrázku. U každého
dokumentu v levém dolním rohu vidíme procento velikosti obrázku. Obrázek si
můžeme přiblížit až na 1600%. Pro změnu velikosti obrázku stačí napsat novou
hodnotu a obrázek se zvětší/zmenší. Dalším způsobem je použití lupy. Lupou
vytvoříme oblast, kterou chceme přiblížit nebo klikneme do obrázku a oblast se
zvětší. Držením klávesy ALT se lupa změní z plus na mínus a obrázek se bude
zmenšovat.
Paleta Navigator také slouží pro změnu velikosti obrázku. Velikost můžeme změnit
napsáním nové hodnoty nebo požitím jezdce na spodním okraji palety. Pokud je
obrázek větší než náhled v paletě, část obrázku, kterou právě vidíme je ohraničena
červeným obdélníkem. Tento obdélník můžeme posunovat a tak zobrazovat jinou
část obrázku.
Pokud je obrázek příliš velký a potřebujeme ho posunout, držením mezerníku se
kurzor dočasně změní na ruku a tou pak můžeme obrázek posunovat. Poslední
způsob zvětšení/zmenšení obrázku je použití klávesových zkratek CTRL a + nebo
CTRL a -.
Efekty
Na vrstvy můžeme použít základní efekty, které se nachází v aplikaci. Pro vytvoření
efektu vybereme vrstvu, na kterou chceme efekt použít, a klikneme na ikonku
s písmenem „f“. Z nového menu vybereme příslušný efekt.
Každý efekt má své vlastnosti, které nám umožní efekt upravit. Na jednu vrstvu lze
použít několik efektů najednou.
Pokud nejsme s výsledným efektem spokojeni, můžeme ho znovu upravit poklikáním
na ikonu efektu na příslušné vrstvě.
04. Marquee Tool – nástroj pro výběr
Pokud potřebujeme vybrat pouze nějakou část obrázku a tu dále použít, hodí se nám
nástroj Marquee Tool (M). Tento nástroj má několik možností, které se nám zobrazí
kliknutím pravého tlačítka myši na ikonku.
Rectangular marquee tool - obdélníkový výběr
Eliptical marquee tool – eliptický výběr
Single row marquee tool – výběr jednoho řádku
Single column marquee tool – výběr jednoho sloupce
A – nový výběr B – přidat k výběru C – odebrat z výběru D – propojení více výběrů
Pomocí nástroje obdélníkový výběr a vybrané možnosti new selection (A) můžeme
vytvořit základní výběr.
K tomuto výběru můžeme přidat další oblast za pomoci volby add to selection (B).
Objeví se nám křížek s malým plus a můžeme vybrat další oblast. Oblasti se nemusí
navzájem dotýkat.
Pokud potřebujeme z výběru nějakou část odebrat, zvolíme možnost substract from
selection (C). Objeví se nám křížek s malým mínus a část kterou ve výběru
nechceme jednoduše označíme.
Poslední možnost je propojení více výběrů – intersect with selection (D), kdy máme
více různých výběrů (1) a zůstanou nám pouze ty, které zůstanou uvnitř finálního
výběru(2,3).
1 – více různých výběrů
2 – vybereme jednu oblast, ve které nám zůstanou částí několika výběrů
3 – nové oblasti výběru
Výběr můžeme vložit do nové vrstvy zkopírováním (layer via copy) nebo vyříznutím
(layer via cut). Tyto možnosti se nám zobrazí po kliknutí pravým tlačítkem myši na
výběr.
Výběr můžeme zrušit pomocí volby Select – Deselect nebo Ctrl+D.
-
Na internetu najděte vhodný obrázek a vyzkoušejte různé druhy použití
nástroje Marquee tool.
Výběry ukládejte do nových vrstev, které vhodně pojmenujte.
05. Lasso Tool - Laso
Podobně jako Marquee tool slouží nástroj Lasso tool (L) pro výběr. Pomocí tohoto
nástroje můžeme vybírat nepravidelné oblasti.
Lasso tool – Laso
Polygonal Lasso tool – Mnohoúhelníkové laso
Magnetic Lasso tool – Magnetické laso
Výběr pomocí nástroje Lasso tool.
Výběr pomocí nástroje Polygonal lasso tool. U tohoto nástroje potřebujeme spojit
první bod s posledním, aby se nám výběr uzavřel. Pokud potřebujeme výběr zrušit a
cesta ještě není uzavřená, zrušíme ho pomocí klávesy Esc.
Nástroj Magnetic lasso tool se snaží automaticky tvořit výběr podél objektu, který
„obkreslujeme“. Opět je třeba spojit první bod s posledním k uzavření cesty.
Podobně jako u nástroje Marquee tool můžeme k výběru přidávat nebo odebírat
oblasti.
Výběr můžeme zrušit pomocí volby Select – Deselect nebo Ctrl+D.
-
Na internetu najděte vhodný obrázek a vyzkoušejte různé druhy použití
nástroje Lasso tool.
Výběry ukládejte do nových vrstev, které vhodně pojmenujte.
06. Magic Wand – Kouzelná hůlka
Nástroj Magic Wand (W) nám umožňuje provádět výběr oblasti na základě barvy.
Pokud klikneme nástrojem kouzelná hůlka do obrázku, vybere se oblast s barvou, do
které jsme klikli.
Výběr oblasti ovlivňuje nastavení vlastností kouzelné hůlky.
Tolerance – určuje, kolik odstínů dané barvy se má použít. Hodnota může být mezi
0-255. Čím větší číslo, tím větší oblast bude vybrána.
Anti-alias – určuje, zda okraje výběru budou hladké
Contiguous – určuje, zda se barva bude vybírat v jedné oblasti nebo v celém obrázku
Sample all layers – určuje, zda se barva hledá v jedné vrstvě nebo ve všech vrstvách
K výběru můžeme přidávat pomocí klávesy Shift nebo ubírat pomocí klávesy Alt.
Také můžeme použít ikonky ve vlastnostech.
S odškrtnutou volbou contiguous se vyberou všechny oblasti se zelenou barvou.
Tolerance 0 – vybere se pouze fialová barva
Tolerance 32 – vybere se fialová barva a tmavé odstíny
modré
Tolerance 255 – vybere se fialová barva a všechny
odstíny modré
-
Na internetu najděte vhodný obrázek a vyzkoušejte různé druhy použití
Magic
wand.
Tolerancenástroje
100 – vybere
se fialová
a modrá barva
-
Výběry ukládejte do nových vrstev, které vhodně pojmenujte.
07. Eraser tool – guma
Nástroj Eraser Tool (E) slouží k mazání.
Otevřeme soubor m-logo.jpg a vytvoříme duplikát původní vrstvy. Původní vrstvu
schováme a pracujeme s duplikátem. Pro lepší práci si logo zvětšíme na 400%.
Vezmeme nástroj Eraser tool a pomocí levé a pravé hranaté závorky si nastavíme
průměr gumy a mažeme místa, které chceme odstranit.
Další způsob, jak odstranit pozadí je za použití nástroje Background eraser tool.
Opět nastavíme velikost gumy, ale tentokrát s gumou posunujeme tak, aby část
gumy byla uvnitř objektu, který chceme zachovat a část venku.
Třetí způsob jak odstranit část obrázku je za použití nástroje Magic eraser tool.
Tento nástroj pracuje podobně jako Magic wand, kdy maže oblasti se stejnou barvou.
Pokud je objekt, který chceme zachovat, příliš složitý, můžeme použít jiný způsob –
extract.
Otevřeme soubor afro.jpg. Zvolíme možnost Filter – Extract . V levé části vidíme
nástroje, které můžeme použít, v pravé pak možnosti jejich nastavení.
Zvolíme nástroj Edge Highlighter tool a začneme označovat části, které chceme
zachovat. Pokud jsou rozdíly mezi popředím a pozadím výrazné, můžeme držet
klávesu CTRL a provést tak přesnější výběr. Když se dostaneme do oblasti, která je
obtížnější na výběr, pustíme klávesu CTRL a pokračujeme dále.
Pokud jsme provedli celý výběr postavy, použijeme nástroj Fill Tool a tímto nástrojem
klikneme do části, kterou chceme nechat. Oblast se vyplní modrou barvou. Poté
potvrdíme OK a výsledek vidíme na obrázku vpravo.
Pokud se nám stalo, že jsme umazali více než jsme chtěli, můžeme vzít nástroj
History Brush Tool a obrázek opravit.
-
Otevřete libovolný obrázek.
Vytvořte duplikát obrázku a vyzkoušejte různé druhy použití nástroje
Eraser tool.
Nástroje se mezi sebou dají kombinovat!
08. Crop Tool – nástroj pro ořez
Pokud potřebujeme z obrázku pouze část, máme možnost ji oříznout. K tomuto
slouží nástroj Crop Tool (C) .
Podobně jako u nástrojů pro výběr vybereme oblast, kterou chceme zachovat.
Pomocí kostek ve výběru můžeme výběr dále zvětšit nebo zmenšit. Pokud klikneme
dovnitř výběru a táhneme, můžeme celý výběr posunout na nové místo.
Pro lepší představu toho, co zůstane zachováno, máme možnost použít tzv. štít
(shield), který nám překrývá oblast, která bude smazána. Barvu a průhlednost tohoto
štítu si můžeme nastavit ve vlastnostech (color a opacity).
Pokud jsme s výběrem spokojeni, můžeme ho potvrdit
výběru slouží druhá ikonka.
nebo Enter. Pro zrušení
-
vytvořte dokument o rozměrech 600x600 px
pomocí pravítek rozdělte dokument na 9 čtevrců o rozměrech 200x200 px
pomocí nástroje Marquee tool vyplňte postupně každý čtverec jinou barvou
a umístěte na vlastní vrstvu
každou vrstvu vhodně pojmenujte
najděte obrázek PC a pomocí různých nástrojů (lasso, marquee, eraser
atd.) odstraňte přebytečné pozadí
upravený obrázek umístěte do prostředního čtverce
stejným způsobem upravte další obrázky, vrstvy vhodně pojmenujte
do prvního sloupce umístěte 3 vstupní zařízení
do posledního sloupce vložte 3 výstupní zařízení
kolem každého čtverce použitím efektu stroke vytvořte ohraničení 2px,
černá barva a umístěte ho uvnitř čtverce
obrázek uložte jako JPG
09. Brush tool – štětec
Nástroj Brush Tool (B) slouží ke kreslení.
Štětec vybereme rozkliknutím menu Brush a vybereme ze seznamu. Master
diameter určuje průměr štětce, Hardness určuje „tvrdost“ okraje. Vzhled seznamu
štětců si můžeme přizpůsobit volbami Large thumbnail, small list atd. Další štětce
si můžeme přidat ze seznamu z dolní části nebo za pomocí volby Load brushes..
Pokud potřebujeme upravit vlastnosti štětce, vybereme potřebný štětec a najdeme
v pravé části možnost Brushes. Zde můžeme detailně nastavit vlastnosti jako
průměr, rozmístění na ploše, směr otočení apod. Pokud používáme tablet, můžeme
zde nastavit tlak pera.
Vytvoření vlastního štětce.
Otevřeme obrázek butterfly.jpg . Obrázek zbavíme barvy Image – Adjustments –
Desaturate . Následně se zbavíme bílého pozadí a všeho ostatního tak, aby nám
zůstal pouze motýl. Nakonec obrázek pomocí transformace zmenšíme. Pokud jsme
z výsledkem spokojeni, uložíme ho jako nový štětec. Zvolíme Edit – Define brush
preset a dáme vhodné jméno.
Nově vytvořený štětec se zobrazí v seznamu štětců jako poslední. Nyní ho můžeme
používat. Velikost štětce opět můžeme změnit za pomocí levé a pravé hranaté
závorky.
-
Na internetu najděte nové štětce a připojte je k existující sadě
v programu.
Vytvořte si sadu vlastních štětců.
Nastavte různé vlastnosti u jednotlivých štětců.
10. Pen Tool - pero
Nástroj Pen Tool (P) slouží k vytvoření cest nebo tvarů.
Vytvořte nový dokument s rozměry 500x 200px a černým pozadím.
Napíšeme libovolný text, zvolíme červenou barvu a na text aplikujeme efekt stroke –
3px, bílá barva, center.
Vybereme nástroj Pen tool (P), nastavíme barvu na bílou a ujistíme se, zda máme
vybranou možnost shape.
Pomocí nástroje pen tool uděláme přímku zleva doprava. Na tuto přímku přidáme
další body, které můžeme posunovat podle potřeby. Vybereme možnost Add
Anchor Point a klikneme na přímku v místě, kde chceme mít nový bod. V našem
případě uděláme bod u druhého písmene „E“. Tento bod poté uchopíme a posuneme
nahoru.
Stejným způsobem vytvoříme druhý bod u písmene „T“. Druhý bod posuneme
směrem dolů.
Nyní dokončíme náš tvar. Opět vybereme nástroj Pen tool a klikneme nad písmeno
„Y“ a podruhé nad písmeno „E“. Tímto by se měl být tvar hotov.
Vytvořený tvar rasterizujeme. Následně držíme klávesu CTRL a klikneme na
písmeno „T“ na vrstvě s textem – tímto se nám text načte jako výběr (přerušovaná
čára).
Výběr nyní zmenšíme. Zvolíme možnost Select – Modify – Contract a dáme
hodnotu 3px. Nakonec výběr obrátíme Select – Inverse (CTRL+Shift+I) a vše, co se
nachází mimo výběr smažeme (delete). Výběr zrušíme Select - Deselect
(CTRL+D).
K dokončení efektu už nám stačí snížit průhlednost vrstvy dle vlastní potřeby.
-
Za pomocí nástroje Pen tool vytvořte vlastní efekt na libovolném textu.
11. History brush tool
Nástroj History brush tool (Y) nám vrací barvu do míst, ze kterých jsme ji odstranili.
Otevřeme si soubor kostky.jpg a z tohoto souboru odstraníme barvu:
Image – Adjustments – Desaturate. Tímto jsme dostali černobílou fotografii.
Následně vybereme nástroj History brush tool a vracíme barvu do míst, kde ji
chceme. Pomocí levé [ a pravé ] hranaté závorky ( na anglické klávesnici) si můžeme
upravit průměr štětce. Pracovní plochu si můžeme přiblížit (nebo oddálit) pomocí
klávesové zkratky CTRL + (CTRL -). Pokud máme pracovní plochu velkou, můžeme
při držení mezerníku náš štětec dočasně změnit na nástroj Move tool a posunout se
na požadované místo.
-
Na internetu najděte vhodný obrázek.
Vytvořte duplikát vrstvy.
Z duplikátu odstraňte barvu a vraťte ji do míst, kde chcete.
12. Shapes – automatické tvary
Shapes (U) nám umožňují vkládat různé tvary typu obdélník, elipsa apod.
Vytvoříme nový dokument o rozměrech 400x400 px s bílým pozadím. Zvolíme nástroj
Rectangle tool. Pokud chceme vytvořit tvar, ujistíme se, že máme vybranou volbu
shape.
Pak už nám stačí vybrat barvu tvaru a kliknutím a táhnutím vytvoříme obdélník.
Vytvoří se automaticky nová vrstva s názvem Shape1. Barvu našeho tvaru můžeme
upravit kliknutím na modrý obdélník u vrstvy Shape1.
Nástroj Rounded rectangle tool nám umožní vytvořit obdélník se zakulacenými
rohy. Pomocí volby Radius si nastavíme poloměr zakulacení.
U nástroje Polygonal tool za pomocí volby Sides nastavíme počet stran.
U nástroje Line tool nastavíme sílu čáry pomocí volby Weight.
Custom shape tool slouží k nakreslení tvaru, který si můžeme vybrat z menu.Pokud
nám nestačí tvary které vidíme, můžeme si další přidat z menu, které se nám objeví
po kliknutí na šipku v pravém horním rohu a zvolením možnosti All. Vlastní tvary
můžeme nahrát za pomocí volby Load shapes..
Pokud chceme zachovat poměr stran při kreslení tvarů, držíme klávesu Shift.
Tvorba vlastního tvaru
Otevřeme obrázek, který bude sloužit pro tvorbu našeho tvaru, a zbavíme ho pozadí.
Vytvoříme novou vrstvu, kterou umístíme pod existující obrázek. Vybereme nástroj
Pen tool a zkontrolujeme, zda máme vybranou možnost Shape layers. Nastavíme
barvu našeho tvaru.
Pomocí pera obkreslujeme obrázek a na nové vrstvě se nám vytváří nový tvar.
Nezapomeneme spojit poslední bod s prvním, aby se cesta uzavřela.
Nakonec potřebujeme nový tvar uložit. Pomocí volby Edit – Define Custom Shape
tvar uložíme. Je třeba mít vybranou vrstvu s tvarem vybranou, jinak se nám tato
možnost nezobrazí. Hotový a uložený tvar nalezneme v seznamu Custom shape
jako poslední.
-
Na internetu najděte nové tvary a připojte je k existující sadě v programu.
Vyzkoušejte použití tvarů při tvorbě firemního loga.
13. Gradient Tool – přechodová výplň
Nástroj Gradient Tool (G) slouží k vytváření přechodu z jedné barvy do druhé.
Efekty mohou být různé – lineární, radiální atd.
Photoshop obsahuje několik přednastavených skupin, které můžeme snadno vybrat.
Rozbalíme menu s přechody a novém okně klikneme na šipku v pravém horním
rohu. Z nového menu vybereme požadovanou skupinu.
Přechod vytvoříme jednoduchým kliknutím a tažením myší.
Pokud si chceme vytvořit vlastní přechod, jako první si nastavíme barvu popředí a
pozadí. Ve vlastnostech výplně uvidíme základní přechod z popředí do pozadí.
Kliknutím na tento přechod se nám zobrazí nové okno.
Toto okno slouží pro další úpravu přechodu. Pokud chceme do našeho přechodu
přidat další barvu, myší klikneme na spodní okraj přechodu a přibude nám nový bod.
Pomocí volby Color vybereme požadovanou barvu. Location nám určuje, kde se
bod právě nachází. Pokud potřebujeme bod posunout, můžeme to provést pomocí
změny hodnoty nebo ho chytíme myši a táhneme vlevo nebo vpravo. Pokud chceme
bod odstranit, stačí nám bod chytit a odtáhnout od spodního okraje.
Podobným způsobem můžeme nastavit průhlednost jednotlivých barev. Kliknutím na
horní okraj přechodu přidáme nový bod a pomocí Opacity nastavíme jeho
průhlednost. U každého bodu se nachází dvě kostky, které nám umožní omezit daný
efekt (průhlednost nebo barva).
Hotový nový přechod vidíme na obrázku.
Přechod můžeme udělat i na textu. V tomto případě musíme text nejdříve
rasterizovat (klikneme na vrstvu s textem pravým tlačítkem myši zvolíme Rasterize
type) a zamknout průhledné pixely (viz obrázek), aby se efekt vytvořil pouze na
textu.
Paint bucket tool - barva
Dalším způsobem jak vyplnit vrstvu je použití Paint bucket tool (G). Tento nástroj
má dvě základní možnosti. Vrstvu můžeme vyplnit jednou barvou nebo vzorkem.
Pro vyplnění barvou zvolíme nástroj a ve vlastnostech vybereme možnost
Foreground (popředí). Vrstva se vyplní barvou, kterou máme nyní vybranou jako
barvu popředí (na obrázku vlevo dole – modrá barva). Pokud potřebujeme, můžeme
nastavit průhlednost barvy (Opacity). Nakonec stačí myší kliknout na vrstvu a vrstva
se vyplní danou barvou.
Pro vyplnění vzorkem zvolíme nástroj a ve vlastnostech vybereme možnost Pattern
(vzorek). V novém menu vybereme požadovaný vzorek. Pokud potřebujeme,
můžeme přidat další vzorky z menu – ikonka v pravém horním rohu – a připojit
k existující nabídce.
-
Vyzkoušejte různé druhy přechodů při tvorbě pozadí.
Aplikujte přechod na libovolný text.
14. Quick mask – rychlá maska
Quick mask (Q) je dalším ze způsobů, jak provést výběr nepravidelné oblasti a
následně na tuto oblast aplikovat efekt.
Otevřeme soubor Skyline.jpg. Přepneme se na rychlou masku (pravá ikonka) a
vybereme nástroj eliptical marquee tool a provedeme výběr oblasti.
Následně vybranou oblast vyplníme černou barvou. Protože se jedná o masku,
oblast se vyplní červenou.
Nakonec zrušíme výběr (CTRL+D).
Na vybranou oblast použijeme efekt. Zvolíme Filter – Filter gallery. Vybereme
vhodný efekt, který můžeme dále upravit pomocí voleb na pravé straně. Vlevo vidíme
jak náš efekt bude vypadat.
Pokud jsme s efektem spokojeni potvrdíme OK a zrušíme rychlou masku (klikneme
na ikonku vlevo). Měli by jsme dostat nový, nepravidelný výběr. Tento výběr stačí
vyplnit libovolnou barvou .
Jako poslední zrušíme výběr.
-
Otevřete libovolný obrázek a pomocí masky vytvořte orámování.
Vyzkoušejte různé druhy filtrů pro výsledný efekt.
15. Clone tool – klonování
Nástroj Clone Stamp Tool (S) slouží k úpravám obrázků, kdy potřebujeme část
obrázku opravit nebo schovat.
Otevřeme soubor Door.jpg . Vybereme nástroj Clone Stamp Tool, držíme klávesu
ALT a kliknutím vybereme zdroj, který budeme požívat pro naše klonování.
Nyní myší přejíždíme po místech, které chceme opravit nebo schovat. Křížek nám
zobrazuje zdrojové místo. Velikost štětce můžeme upravit pomocí levé a pravé
hranaté závorky.
Pro věrohodnější efekt používáme různá místa jako zdroj. Pokud se stane, že místo,
které upravujeme, se nám začne kopírovat (ukazovat na jiném místě), je třeba zvolit
nové zdrojové místo.
Hotový výsledek.
-
Na internetu najděte vhodný obrázek a vyzkoušejte klonování částí
obrázku
Klonování provádějte na duplikátu obrázku.
16. Animace 1
Vytvoříme nový dokument o rozměrech 450x200 px s bílým pozadím.
Otevřeme soubor Ducati_logo.jpg a přeneseme do dokumentu.
Novou vrstvu pojmenujeme logo a původní obrázek můžeme zavřít.
Otevřeme okno pro animace: Window – Animation
A – snímek animace B – přehrávání animace C – tween D – duplikace snímku
E – koš
Chycením a přetažením snímku na ikonku duplikace snímku (D) vytvoříme nový
snímek.
Na druhém snímku na vrstvě logo snížíme průhlednost na 0%.
A nyní samotná animace. Vybereme první snímek a klikneme na ikonku tween (C) .
V novém okně nastavíme s kterým snímkem chceme animaci vytvořit – v našem
případě je to druhý snímek – zvolíme možnost Next frame. Dále nastavíme, kolik
snímku chceme vložit – Frames to add – nastavíme 10. Čím větší číslo, tím bude
animace plynulejší, ale i větší výsledný soubor. Ostatní možnosti necháme
nastavené jako na obrázku.
Program vloží 10 deset snímků mezi naše dva snímky a vytvoří animaci. Tu si
můžeme přehrát pomoci tlačítek pro přehrávání animace (B). Logo v animaci by se
mělo postupně ztrácet (ze 100% na 0%).
Animaci můžeme přehrát jednou, několikrát nebo neustále. Stačí rozkliknout možnost
Forever a změnit na Once (jednou), Forever (pořád), Other (několikrát – nastavíme
počet přehrání).
Pokud potřebujeme animaci zastavit v určitém místě, stačí vybrat příslušný snímek a
nastavit, jak dlouho má animace stát.
Animaci uložíme jako GIF pomoci volby File – Save for Web. Ujistíme se, že máme
vybranou možnost GIF a uložíme. Výsledek můžeme vidět v souboru Logo1.gif .
Animaci můžeme ještě upravit tak, aby se nám znovu vracela z 0% na 100%.
Vybereme na poslední snímek, klikneme na ikonku Tween a nastavíme propojení
s prvním snímkem (First frame). Opět necháme 10 snímků. Animaci opět uložíme
jako GIF. Výsledek můžeme vidět v souboru Logo2.gif .
-
Na internetu najděte vhodný obrázek a vytvořte jednoduchou animaci.
Nezapomeňte uložit animaci jako gif!
17. Animace 2
Vytvoříme nový dokument o rozměrech 400x300 px s bílým pozadím.
Otevřeme soubory Ducati1.jpg, Ducati2.jpg a Ducati3.jpg a přeneseme do
dokumentu.
Jednotlivé vrstvy pojmenujeme ducati1, ducati2, ducati3 a původní obrázky můžeme
zavřít.
Otevřeme okno pro animace: Window – Animation a na snímku 1 vypneme
viditelnost (kliknutím na ikonu oka) u vrstev ducati2 a ducati3 .
Duplikujeme snímek a na snímku 2 zapneme viditelnost u vrstvy ducati2 a vypneme
viditelnost u vrstvy ducati1 a ducati3.
Duplikujeme snímek a na snímku 3 zapneme viditelnost u vrstvy ducati3 a vypneme
viditelnost u vrstvy ducati1 a ducati2.
A nyní samotná animace. Vybereme první snímek a klikneme na ikonku tween .
V novém okně nastavíme s kterým snímkem chceme animaci vytvořit – v našem
případě je to druhý snímek – zvolíme možnost Next frame. Dále nastavíme, kolik
snímku chceme vložit – Frames to add – nastavíme 10. Čím větší číslo, tím bude
animace plynulejší, ale i větší výsledný soubor. Ostatní možnosti necháme
nastavené jako na obrázku.
Program vloží 10 deset snímků mezi naše dva snímky a vytvoří animaci. Nyní
klikneme na snímek 12 a celou akci provedeme znovu. Program vloží 10 snímků
mezi druhý a třetí obrázek.
Nakonec vybereme snímek 23 a vložíme 10 snímků mezi poslední a první obrázek.
Animaci uložíme jako GIF pomoci volby File – Save for Web. Ujistíme se, že máme
vybranou možnost GIF a uložíme. Výsledek můžeme vidět v souboru Ducati.gif .
Animaci můžeme „vylepšit“ tím, že ji v určitých místech pozastavíme. U snímku 1, 12
a 23 nastavíme prodlevu na 1 sekundu. Animaci opět uložíme jako GIF. Výsledek
můžeme vidět v souboru Ducati_p.gif .
-
Na internetu najděte vhodné obrázky a vytvořte animaci.
Nezapomeňte uložit animaci jako gif!
18. Animace 3
Otevřeme dokument Blue_background.jpg .
Pomocí nástroje Type Tool (T) vložíme libovolný text – např. Animation.
Napsaný text převedeme na obyčejnou vrstvu. Na vrstvu s textem klikneme pravým
tlačítkem myší a zvolíme volbu Rasterize Type.
Nyní vrstvu s textem 2x duplikujeme (Ctrl+J) a pojmenujeme Animation2 a
Animation3.
Nyní vybereme vrstvu Animation2 a aplikujeme filtr Motion Blur.
Filtr – Blur – Motion Blur.
Nastavíme následující parametry: úhel 0 stupňů a vzdálenost 5 pixel.
Na vrstvě Animation3 aplikujeme stejný filtr, pouze vzdálenost nastavíme na 10 pixel.
Otevřeme okno pro animace: Window – Animation
Na snímku 1 vypneme viditelnost (kliknutím na ikonu oka) u vrstev animation2 a
animation3.
Duplikujeme snímek a na snímku 2 zapneme viditelnost u vrstvy animation2 a
vypneme viditelnost u vrstvy animation a animation3.
Duplikujeme snímek a na snímku 3 zapneme viditelnost u vrstvy animation3 a
vypneme viditelnost u vrstvy animation a animation2.
Duplikujeme snímek a na snímku 4 zapneme viditelnost u vrstvy animation2 a
vypneme viditelnost u vrstvy animation a animation3.
Duplikujeme snímek a na snímku 5 zapneme viditelnost u vrstvy animation3 a
vypneme viditelnost u vrstvy animation a animation2.
Nakonec nastavíme u snímku 1 prodlevu 1 sekundu.
Animaci uložíme jako GIF pomocí volby File – Save for Web. Ujistíme se, že máme
vybranou možnost GIF a uložíme. Výsledek můžeme vidět v souboru Animation.gif .
-
Na internetu najděte vhodný obrázek a vytvořte animaci.
Nezapomeňte uložit animaci jako gif!
19. Animace 4
Vytvoříme nový dokument 600x150 px a bílým pozadím.
Do dokumentu přeneseme obrázek kachny, upravíme velikost a odstraníme
přebytečné části obrázku. Obrázek umístíme vlevo. Vrstvu duplikujeme a změníme
nástroj na Move tool (V). Pomocí Shift a šipky vpravo posunujeme obrázek
k pravému okraji. Nakonec obrázek otočíme. Zvolíme Edit – Transform – Flip
horizontal. Nyní jsou obě kachny otočeny proti sobě. Duplikovanou vrstvu
schováme.
Otevřeme okno pro animaci. Vytvoříme nový snímek a na něm kachnu posuneme
doprava. Vybereme první snímek a pomocí ikonky tween vložíme 20 snímků, na
kterých se bude kachna posunovat zleva doprava.
Poslední snímek duplikujeme a na tomto snímku vypneme původní vrstvu a
zapneme vrstvu druhou.
Snímek opět duplikujeme a na tomto snímku posuneme kachnu k levému okraji. Mezi
předposlední a poslední snímek vytvoříme tween – znovu 20 snímků pro pohyb
zprava doleva. Tím je animace ukončena.
20. Animace 5
Vytvoříme nový dokument 600x150 px a bílým pozadím.
Do dokumentu pomocí nástroje Type tool (T) napíšeme libovolný text. Upravíme
velikost textu. Přepneme se na nástroj Move tool (V) a na klávesnici držíme CTRL a
klikneme myší na ikonku s písmenem „T“ u naší vrstvy. Tím se nám načte text a
pokud vrstvu schováme (vypneme oko) uvidíme obrys našeho textu.
Vytvoříme novou vrstvu, vybereme nástroj Brush (B), nastavíme si jeho velikost a
barvu a na nové vrstvě pomocí štětce vybarvíme kousek písmene.
Vytvoříme novou prázdnou vrstvu a znovu vybarvíme další kousek písmene. Tento
postup opakujeme tak dlouho, dokud nemáme vybarvené všechny písmena.
Zapneme okno pro animace. Vypneme všechny vrstvy a zapneme si první vrstvu.
Snímek duplikujeme a zapneme další vrstvu.
Tento postup opakujeme tak dlouho, až máme viditelné všechny vrstvy. Nakonec
animaci spustíme.
Type tool – písmo
Nástroj Type tool (T) slouží k psaní a vytváření textových efektů.
Při výběru nástroje se nám zobrazí jeho základní vlastnosti. Pomocí jednotlivých
menu můžeme nastavit typ písma, jeho řez a velikost a případně vyhlazení hran.
Text můžeme změnit z vodorovného na svislý.
Pokud máme text nastavený, stačí kliknout do obrázku a zobrazí se nám kurzor a
můžeme psát. Velikost kurzoru odpovídá velikosti nastaveného písma. Každý nový
text se vytváří na vlastní vrstvě. Pokud máme text napsaný, změny uložíme pomocí
CTRL+Enter.
Pokud potřebujeme text upravit, podobně jako u jiných textových editorů pomocí
nástroje type tool vybereme text a upravíme jeho vlastnosti, např. barvu. Změny
opět uložíme CTRL+Enter nebo klikneme na
v pravém horním rohu.
Pokud potřebujeme text posunout nebo upravit velikost když máme text vybraný,
stačí držet klávesu CTRL a u textu se zobrazí rohy, pomocí kterých můžeme písmo
upravit nebo přesunout na jiné místo, když chytneme kdekoliv uvnitř textu.
Na text můžeme aplikovat efekty. Ve vlastnostech najdeme Warp text a v novém
okně vybereme příslušný efekt.
Pomocí jednotlivých nastavení upravíme výsledný efekt a potvrdíme OK.
Pomocí palety písma získáme další možnosti, jak upravit náš text. Záložka
Character slouží pro úpravu písma, záložka Paragraph slouží pro práci s odstavci.
Pokud jsme provedli příliš mnoho změn, můžeme písmo nastavit do výchozích
hodnot volbou Reset Character (po rozkliknutí menu v pravém horním rohu).
Odstavcový text můžeme použít, pokud vkládáme více text najednou. Nejdříve
nástrojem vytvoříme obdélník, do kterého budeme psát text. Velikost opět můžeme
upravit pomocí rohů. Změny uložíme CTRL+Enter nebo klikneme na
v pravém
horním rohu. Pokud text později editujeme, opět se nám zobrazí obdélník.
Písmo, které používáme často, můžeme uložit. Ve vlastnostech písma najdeme
volbu New tool preset a pojmenujeme.
22. Text za pomocí cesty
Vytvořte nový dokument s rozměry 400x 400 px a bílým pozadím.
1.způsob
Vybereme nástroj Pen Tool (P) a po rozbalení vybereme Freeform Pen Tool
Ujistíme se, že máme vybranou volbu path a nakreslíme libovolnou cestu.
Vybereme nástroj pro psaní – Type Tool (T). Kurzor umístíme na cestu a klikneme.
Napíšeme text a psaní ukončíme
nebo Ctrl+Enter.
Po kliknutí na jinou vrstvu nám cesta zmizí.
2.způsob
Vybereme nástroj Custom shape tool (U). Přesvědčíme se, že máme vybranou
volbu path a vybereme vhodný tvar (shape).
Nakreslíme cestu. Vybereme nástroj pro psaní – Type Tool (T). Kurzor umístíme na
cestu a klikneme. Napíšeme text a psaní ukončíme
na jinou vrstvu nám cesta zmizí.
-
nebo Ctrl+Enter. Po kliknutí
Vyzkoušejte různé možnosti při psaní textu za pomocí cesty.
Jednotlivé cesty vytvářejte na vlastní vrstvě.
23. Textové efekty
Vytvořte nový dokument s rozměry 500x 500 px a černým pozadím.
Pomocí nástroje Type tool vybereme libovolné písmo (Arial Bold, Cooper) a
napíšeme text. Velikost textu upravíme tak, aby se nám celý vešel na pracovní
plochu. Barvu písma nastavíme na bílou. Abychom na text mohli použít efekty
musíme text rasterizovat (Layer – Rasterize – Type) .
Duplikujeme vrstvu s nápisem FIRE (CTRL+J) a vypneme její viditelnost – budeme ji
potřebovat až později. Vrátíme se na vrstvu z nápisem FIRE a otočíme ji o 90 po
směru hodinových ručiček: Image – Rotate canvas - 90 CW. Na otočenou vrstvu
aplikujeme efekt Wind. Zvolíme Filter – Stylize –Wind. Nastavíme hodnoty Wind a
From the left. Abychom vytvořili větší plameny, tento efekt aplikujeme ještě 3x za
pomocí klávesové zkratky CTRL+F.
Následně vrstvu otočíme zpět: Image – Rotate canvas - 90 CCW. Nyní
duplikujeme naše černé pozadí. Vrátíme se na vrstvu s nápisem FIRE a na vrstvu
klikneme pravým tlačítkem myší a zvolíme Merge down – tímto se tyto dvě vrstvy
spojí do jedné.
Nyní vytvoříme efekt plamenů. Zvolíme vrstvu s písmem a vybereme možnost:
Filter – Liquify . Nastavíme následující parametry: Brush size – 80, Brush density
– 10, Brush pressure – 90. Pokud máme nastaveny hodnoty, pomocí štětce
vytvoříme efekt plamenů.
Nyní plamenům přidáme barvu. Zvolíme Image – Adjustments – Hue/Saturation.
Zaškrtneme možnost Colorize a nastavíme Saturation – 100 a Hue – 40.
Vrstvu duplikujeme a pomocí Hue/Saturation nastavíme Hue na -40. Tím
dostaneme červené plameny. Nakonec nastavíme vrstvu na Overlay nebo Color
burn. Tímto se nám navzájem prolnou červená a žlutá barva obou vrstev.
Nyní si zapneme vrstvu s textem FIRE, kterou jsme si vytvořili na začátku. Na této
vrstvě si zamkneme průhledné pixely (lock transparent pixels), aby se následný
efekt udělal pouze na textu.
Nyní si nastavíme barvu popředí na žlutou a barvu pozadí na tmavě červenou.
Následně vybereme nástroj Gradient tool, zvolíme první možnost (foreground to
background) a uděláme čáru přes náš text shora směrem dolů. Výsledek vidíte na
následujícím obrázku.
Nakonec můžeme přidat efekty dle vlastního uvážení, např. Drop shadow a Inner
shadow.
A zde máme výsledek.
-
Vytvořte libovolný efekt na textu.
Zkuste různé možnosti efektů.
24. Textové efekty 2
Otevřeme soubor Ocean.jpg a odemkneme vrstvu background a pojmenujeme
ocean. Vytvoříme si novou vrstvu (CTRL+Shift+N) a vyplníme bílou barvou. Tuto
vrstvu pojmenujeme pozadí a umístíme ji pod vrstvu ocean.
Vybereme nástroj Type tool a napíšeme libovolný text. Pomocí transformace
(CTRL+T) můžeme text otočit nebo naklopit. Text umístíme pod vrstvu ocean.
Nyní držíme klávesu ALT a najedeme myší mezi vrstvu ocean a text. Ve chvíli, kdy
se kurzor změní na šipku se dvěmi kolečky, zmáčkneme levé tlačítko myši a text se
stane viditelným.
Skrz text je vidět obrázek. Text můžeme libovolně posunovat tak, aby byla vidět část
obrázku, kterou jsme chtěli. Pro zvýraznění můžeme na vrstvu s textem aplikovat
efekt stroke.
-
Na internetu najděte vhodný obrázek a použijte na vytvoření efektu.
Vložte vhodný text.
25. Textové efekty 3
Prolnutí písma
Vytvoříme nový dokument o rozměrech 300x300 px a bílým pozadím.
Pomocí nástroje Type tool vytvoříme dvě písmena, jedno černé a jedno červené,
každé na vlastní vrstvě a umístíme tak, aby se navzájem překrývaly.
Duplikujeme vrstvu s černým písmenem „O“ , rasterizujeme ji a umístíme ji nad
všechny ostatní.
Nyní použijeme gumu (eraser tool) a z duplikované vrstvy smažeme místa, kde
chceme vytvořit efekt „prolnutí“.
Grunge písmo
Vytvoříme nový dokument 400x400 px s bílým pozadím. Napíšeme libovolný text.
Otevřeme obrázek factory.jpg a přeneseme do našeho dokumentu. Velikost obrázku
upravíme tak, aby byl přes celou šířku našeho dokumentu.
Nyní zbavíme obrázek barvy Image – Adjustments – Desaturate (CTRL+Shift+U)
a následně upravíme kontrast Image – Adjustments – Brightness/Contrast –
nastavíme na hodnotu +100.
Vrstvu s obrázkem sloučíme s textem tak, aby obrázek byl vidět pouze skrz text.
Držíme levou klávesu ALT a myší najedeme mezi dvě vrstvy, které chceme sloučit.
Až se nám kurzor změní (viz obrázek), klikneme levým tlačítkem myší a pustíme
ALT.
Výsledek vidíme na dalším obrázku.
Na vrstvu s textem aplikujeme efekt stroke – černá barva, 2px. Vrstvu s obrázkem
(factory) duplikujeme a umístíme pod text. Tímto se náš obrázek stává pozadím. Na
nové vrstvě změníme jas Image – Adjustments – Brightness/Contrast a
nastavíme Brightness na -100. Podle potřeby můžeme snížit průhlednost vrstvy na
30-35%. Jako poslední aplikujeme filter gaussian blur (Filter – Blur – Gaussian
blur) a nastavíme ho na 3px.
Vytvoříme novou vrstvu, kterou umístíme úplně nahoru a vyplníme ji hnědou barvou.
Prolnutí vrstvy nastavíme na Difference případně na jiný efekt, který se nám zdá
vhodný.
-
Vyzkoušejte různé možnosti textových efektů.
Zkuste vytvořit vlastní textové efekty.
26. Userbars
Vytvoříme nový dokument o rozměrech 350x19 px a průhledným pozadím.
Vrstvu pojmenujeme pozadí a vyplníme zelenou barvou.
Vytvoříme nový dokument o rozměrech 3x3 px a průhledným pozadím. Dokument
přiblížíme na 800%.
Zvolíme nástroj Pencil tool (tužka), nastavíme barvu popředí na černou, velikost
průměru na 1px. Pomocí nástroje vytvoříme následující vzorek.
Vytvořený vzorek je třeba uložit: Edit – Define pattern.. a uložíme pod vhodným
jménem. Dokument se vzorkem můžeme smazat.
Vrátíme se k původnímu dokumentu, vytvoříme novou vrstvu a pojmenujeme
srafovani. Tuto vrstvu vybereme pomocí CTRL+A.
Vrstvu vyplníme šrafováním: Edit – Fill – Pattern. Vybereme možnost Pattern a dále
Custom pattern a najdeme náš uložený vzorek.
Potvrdíme OK a snížíme průhlednost vrstvy na 21%. Výběr vrstvy zrušíme pomocí
CTRL+D.
Vytvoříme novou vrstvu, kterou pojmenujeme glow a pomocí nástroje Eliptical
marquee tool vytvoříme následující výběr.
Výběr vyplníme bílou barvou a zrušíme ho CTRL+D. Snížíme průhlednost vrstvy na
40%.
Zvolíme nástroj Type tool a napíšeme libovolný text.
Na vrstvu s textem aplikujeme efekt stroke – 1px, černá barva, outside. Text
umístíme vpravo.
Otevřeme soubor icq.png a pomocí nástroje Move tool jej přetáhneme do našeho
dokumentu. Vrstvu pojmenujeme icq a pomocí transformace (CTRL+T) jej
zmenšíme do požadované velikosti. Pokud držíme klávesu Shift při změně velikosti,
obrázek si bude zachovávat poměr stran. Nástrojem Magic wand se zbavíme bílé
barvy kolem obrázku. Můžeme přidat efekt outer glow a nastavit podle vlastních
potřeb.
Jako poslední přidáme rámeček kolem celého dokumentu. Vytvoříme novou vrstvu a
pojmenujeme ramecek. Tato vrstva by měla být úplně nahoře. Vrstvu vybereme
CTRL+A a použitím Edit – Stroke ji obtáhneme černou barvou. Výběr zrušíme
CTRL+D.
Vrstvu icq můžeme podle potřeby umístit pod vrstvu glow.
-
Na internetu najděte vhodný obrázek a pro vlastní userbar.
Vytvořte userbar.
Přidejte vhodný text a barvy.
27. Efekty – blesk
Vytvoříme nový dokument 500x500px s bílým pozadím. Vybereme nástroj Gradient
tool (G), nastavíme barvu popředí na černou, barvu pozadí na bílou a nakreslíme
čáru zleva doprava. Vytvoří se nám přechodová barva z černé do bílé s odstíny šedé.
Na vrstvu aplikujeme efekt Difference clouds: Filter – Render – Difference clouds.
Tento efekt se vytváří náhodně, takže vypadá pokaždé trochu jinak.
Nyní prohodíme černou barvu za bílou a naopak. Tohoto dosáhneme pomocí volby
Image – Adjustmens – Invert. Všechny světlé části se staly tmavé a naopak.
Uprostřed obrázku vidíme budoucí blesk. Je ho třeba zvýraznit:
Image – Adjustments – Levels. Pomocí jezdců si obrázek ztmavíme tak, aby vynikl
blesk, který se nám vytvořil uprostřed. Pokud jsme spokojení s výsledkem tlačítkem
OK okno zavřeme.
Stejným způsobem můžeme vytvořit druhý blesk. Vytvoříme novou vrstvu, vyplníme
přechodovou barvou, použijeme efekt difference clouds. Dále prohodíme černou za
bílou a nakonec pomocí levels upravíme. Aby byly vidět oba blesky nastavíme
prolnutí nové vrstvy na screen.
Obě vrstvy sloučíme dohromady: Layer – Merge down. Bleskům přidáme barvu
následujícím způsobem: Layer – New adjustment layer – Hue/Saturation.
Zaškrtneme větu Use previous layer..
Zaškrtneme možnost Colorize a pomocí Hue a Saturation si nastavíme
požadovanou barvu.
Download

Výukový materiál - Obchodní akademie Orlová