MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÁ BÍTEŠ
Odbor výstavby a životního prostředí
Masarykovo nám. 87, 595 01 Velká Bíteš
Č.j.: MÚVB/1057/11/VÝST/BA-110/2011/2
Velká Bíteš, dne 07. září 2011
Oprávněná úřední osoba: Jana Balášová, tel.: 566502529, e-mail.: [email protected]
Žadatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR,IČO:65993390,Na Pankráci 56,145 05 Praha 4 ,adresa pro doručování
Ředitelství silnic a dálnic ČR,Správa Jihlava, Kosovská č.p.10 a, 586 01 Jihlava 1
USNESENÍ
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Dne 16.2.2011 podalo Ředitelství silnic a dálnic ČR,IČO:65993390,Na Pankráci 56,145 05 Praha 4,
adresa pro doručování Ředitelství silnic a dálnic ČR,Správa Jihlava, Kosovská č.p.10 a, 586 01 Jihlava 1 ,
žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: I/37 OSOVÁ BÍTÝŠKA - OBCHVAT
na pozemcích parc.č.:
dle KN 2406/3,2443,2400/2,1677/11664/3 dle PK 1664/3,1665/2,1668/2,dle KN 1669/2,1684/4 dle PK
1673/2,1676/2,1679/2,1682/2,1683/4,1683/3,1686/4,dle KN 1686/3,1748/3 dle 1692/3,1695/2,1696/2,
1699/2,1704/2,1707/2,1711/2,1714/2,1715/2,1718/25,1719/2,1722/3,1723/5,1742/2,1725/2,1728/2,1729/2,
1732/2,1737/2,1740/2,1741/4,1741/31748/3,1748/5,1748/4,1748/23,1748/22,1748/21,1748/20,1748/19,
1748/18,1748/17,1748/16, dle KN 1748/15,1732/4 dle PK 1733/3, dle KN 1740/3 dle PK1737/3,1740/3,
1741/6, dle KN 1748/27 dle PK 1741/5,1748/27,dle KN 2399,1748/25 dle PK 1748/26,1748/25,dle KN
1749/17 dle PK 1749/17,dle KN 1749/16,1749/62,1760/1 dle PK1749/9,1750,1752,1756,1757, dle KN
1760/2 dle PK 1757,dle KN 1866/18 dle PK 1757,1763,17641768,1769/1,1773/1, dle KN 1866/17,1866/1
dle PK 1777/1,1778/1,1782/1,1785/1,1791,1792,1793,1796,1797,1800,1801,1804,1805,1808,1811/2,
1812/2,1817/2,1818/2,1824/2,1829/2,2398,1823/1,1824/1,1829/1,1830,1832,1841/2,1841/1,1842,1847,
1848,1853,1859,1860,1854,1865,1866/11,1866/10,1866/9,1866/8,1866/7,1866/5,1866/4,1866/3,1866/2,
1866/1, dle KN 1802/1 dle PK 1757,1760,1763,1764,1768,1769/1,1773/1,1782/1,1786/2,1790,1786/1,
1789/1,dle KN 1802/9,1802/17,1802/13,1802/12,2406/25,2406/1971867/1 dle PK 18674,1867/5,1867/6,
1867/7,1867/8,1867/2,2434,1868,dle KN 2311 dle PI 1867/8,2428,2336/3,2330/3,1867/2,2434,1868,
2336/2,2330/2,2325,2324,2319,2318,2317,2316,2315,2314,2313,2311,2310/2,2310/1,2309,2308,2307,2306
2305,2304,2302,2301/1,2300,2299,2298,2296,2294,2293,2292,2291,2290,2289,2288,2287,2286, dle KN
2311 dle PK2286,dle KN 2425 dle PK 1868,1868,2434,1867/2,1867/8,dle KN 2284 dle PK 2286,2285,2284,
dle KN 2420/2,2209 dle PK 2235,2233,2232/2,2231,2230,2229,2228,2227/2,2227/1,2226,2225,2224,2223,
2222, 2221, 2220, 2219, 2217, 2216,2215, 2214,2213,2212,2211,dle KN2439,st.297,1749/5,1677/8,1678/1,
1707/10,1707/9,1707/8,1707/7 dle PK 1686/5,1686/5,1686/6,dle KN 1707/6,1707/5,1707/4,1707/3 dle
PK 1699/3,1704/3,1707/3,dle KN 1711/3,1709/3 dle PK 1714/3, dle KN 1709/4 dle PK 1715/3,dle KN
1710/3 dle PK 1719/3,dleKN1722/4,1723/61728/3,1732/3,2441,1802/8,2406/24,1760/10,1760/9,1760/8,
1802/18 dle PK 1777/1, dle KN 1749/76,2406/159,2406/158,2406/161,2406/162,2406/163,2406/164,
2406/165 v kat.ú.Osová Bítýška,
na pozemcích parc.č:
dle KN 509,510,511,514 v kat.ú.Osová,
na pozemcích parc.č.:
dle KN 1326 dle PK 1330,1331,1332,dle KN 1296 dle PK 1333/1,1333/2,1334,1278,1279,1280,dle KN 1288
dle PK 1334,12781280, dle KN 1265 dle PK 1266,1265,dle KN 1264 dle PK 1264,dle KN 1263/1 dle PK
1278, dle KN 1263/2 dle PK 1278,1266,1263,1255,dle KN 1335,1566/1 dle PK 1566,1565,1335,1336,1144,
1148,1149 ,1148,1565,1339,1223 v kat.ú.Vlkov u Osové Bítýšky.
Dnem podání žádosti bylo zahájeno územní řízení.
Dne 24.08.2011 podalo Ředitelství silnic a dálnic ČR ,Praha žádost o přerušení územního řízení z důvodu
podaného podnětu na pořízení změny územního plánu Osová Bítýška tak,aby byla zapracována celá liniová
veřejně prospěšná stavba „I/37 Osová Bítýška – obchvat“ do územního plánu Osová Bítýška.
Na základě žádosti odbor výstavby a ŽP MěÚ Velká Bíteš,jako stavební úřad příslušný podle ustanovení §
13 zákona č.183/2006 Sb. ,o územním plánování a stavební řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen
stavební zákon) a podle ustanovení § 10 zákona č. 500/2004 Sb. ,správní řád ,ve znění pozdějších předpisů
(dále jen správní řád ) a dále jako místně příslušný obecný stavební úřad podle ustanovení § 190 odst. 1
stavebního zákona a podle § 11 správního řádu, územní řízení o umístění shora uvedené stavby podle § 64
odst.2 správního řádu
přerušuje dnem 07.09.2011
do doby nabytí účinnosti změny územního plánu Osová Bítýška týkající se stavby - „I/37
Osová Bítýška – obchvat“ v úseku od 0,0 do 0,5 km ,který nebyl řešen jako veřejně
prospěšná stavba v rámci územního plánu Osová Bítýška.
Účastníkem je dle § 27 správního řádu:
Ředitelství silnic a dálnic ČR,IČO:65993390,Na Pankráci 56,145 05 Praha 4
Odůvodnění:
Dne 16.2.2011 podalo Ředitelství silnic a dálnic ČR,Na Pankráci 56,145 05 Praha 4 žádost o vydání
územního rozhodnutí o umístění stavby : I/37 OSOVÁ BÍTÝŠKA - OBCHVAT . Uvedeným dnem bylo
územní řízení zahájeno.
Následně dne 24.08.2011 podalo Ředitelství silnic a dálnic ČR,Na Pankráci 56,145 05 Praha 4 žádost o
přerušení územního řízení z důvodu nedodání souhlasů vlastníků dotčených pozemků na výše uvedenou
stavbu,která není územním plánem Osová Bítýška určena v úseku od 0,0 do 0,5 km k zastavění veřejně
prospěšnou stavbou „I/37 Osová Bítýška – obchvat“ , do doby vyřešení předběžné otázky,tj. změny
územního plánu Osová Bítýška.
Na základě výše uvedené žádosti stavební úřad rozhodl způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí.
Poučení
Proti tomuto usnesení se lze odvolat ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke odbor územního
plánování a stavebního řádu KrÚ kraje Vysočina, podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu.
Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odstavec 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému výroku usnesení směřuje, v jakém
rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost výroku nebo řízení,
jež mu předcházelo. Odvolání jen proti části Odůvodnění je nepřípustné (dle § 82 odstavec 1 a 2 správního
řádu).
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby
každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní
orgán na náklady účastníka (dle § 82 odstavec 2 správního řádu).
Podání odvolání nemá v souladu s ustanovením § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek.
Po dobu přerušení řízení lhůta k vyřízení věci neběží. Stavební úřad bude v řízení pokračovat, jakmile
pominou překážky, pro které bylo řízení přerušeno. Pokud nebudou nedostatky podání ve stanovené lhůtě
odstraněny, bude územní řízení podle § 66 správního řádu zastaveno.
Ing. Ladislav Homola
Vedoucí odboru výstavby a ŽP
Městského úřadu Velká Bíteš
Počet listů:8
Počet příloh:0
Rozdělovník:
Území s ÚP
Účastníci řízení
Podle ustanovení § 85 odst. 1písm.a/. stavebního zákona(doporučeně do vlastních rukou) :
Ředitelství silnic a dálnic ČR,Na Pankráci 56,145 05 Praha 4,adresa pro doručení ŘSD ČR Správa Jihlava,
Kosovská č.p.10, 586 01 Jihlava 1
Podle ustanovení § 85 odst. 1písm.b/. stavebního zákona(doporučeně do vlastních rukou) :
Obec Osová Bítýška,594 53
Obec Vlkov,594 53
Podle ustanovení § 85 odst. 2 stavebního zákona (veřejnou vyhláškou):
Ředitelství silnic a dálnic ČR správa Brno, Šumavská č.p.33, 65609 Brno
Svaz vodovodů a kanalizací ŽĎÁRSKO, Vodárenská 2, 59101 Žďár nad Sázavou 1
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Soběšická č.p.820, 63801 Brno
SŽDC,s.o. Stavební správy Olomouc, Nerudova č.p.1, 77258 Olomouc
SŽDC,s.o., Dlážděná č.p.1003, 11000 Praha 1
ČD Telematika,a.s., Nezamyslova č.p.4374, 61500 Brno 15
SŽDC Jihlava, Pávovská č.p.2, 58601 Jihlava 1
ČR – Správa železniční dopravní cesty,Dlážděná 1003/7,110 00 Praha
ČEPS,a.s., Elektrárenská č.p.774/2, 10152 Praha ,zastoupená ČEPS,a.s.správa energetického majetku
Komárovská 12,617 00 Brno
E.ON Distribuce,a.s., F.A.Gerstnera č.p.6, 370 49 České Budějovice zastoupená E.ON ČR
s.r.o.,F.A.Gerstnera č.p.6,370 49 České Budějovice
JMP Net,s.r.o. Plynárenská č.p.1,657 02 Brno zastoupená Jihomoravskou plynárenskou, a.s., Plynárenská
č.p.1, 65702 Brno
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny provoz Žďár nad Sázavou, Jihlavská č.p.1, 59101 Žďár nad
Sázavou 1
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p.11, 60175 Brno
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou č.p.2, 14022 Praha 4
Lesy ČR,oblast Povodí Dyje, Jezuitská č.p.13, 60200 Brno 2
Agro Záblatí,a.s., Záblatí č.p.63, 59453 Osová Bítýška
T Mobile CR,a.s.,Tomíčkova 2144/1,148 00 Praha
Vlastníci dotčených a sousedních pozemků – k.ú.Osová Bítýška,Osová,Vlkov u Osová Bítýška
Kraj Vysočina , Žižkova č.p.1882, 58733 Jihlava
ČR - Pozemkový fond České republiky, Husinecká č.p.1024/11, 13000 Praha 3
ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží č.p.390/42, 12800 Praha 28
Obec Osová Bítýška,59453 Osová Bítýška
Doc.ing.Jaroslav Katolický,PhD.,Osová Bítýška č.p.30,59453 Osová Bítýška
Jaroslav Katolický,Osová Bítýška č.p.30,59453 Osová Bítýška
Josef Musil,Osová Bítýška č.p.116,59453 Osová Bítýška
Jindřiška Holá,Bezručova 1616/8,594 01 Velké Meziříčí
Josef Ráček,Osová Bítýška č.p.177,59453 Osová Bítýška
Ing.Vojtěch Komínek,Osová Bítýška č.p. 185,594 53 Osová Bítýška
Vojtěch Komínek,Osová Bítýška č.p. 185,594 53 Osová Bítýška
Josef Hofmann,Osová Bítýška č.p.112,59453 Osová Bítýška
Marie Hofmannová,Osová Bítýška č.p.112,594 53 Osová Bítýška
Ing.Alois Komínek,Arbesova č.p.6/6,Brno - Lesná, 638 00 Brno
Anežka Komínková,Osová Bítýška č.p.185,594 53 Osová Bítýška
Milan Liška,Osová Bítýška č.p.58,594 53 Osová Bítýška
Ing.Jiří Stránský,Osová Bítýška č.p.7,594 53 Osová Bítýška
MUDr. Eva Stránský,Osová Bítýška č.p.7,594 53 Osová Bítýška
Jana Musilová,Osová Bítýška č.p.37,594 53 Osová Bítýška
Antonín Coufal,Osová Bítýška č.p.99,594 53 Osová Bítýška
Zděňka Křístková,Ďáblova Kolonie 1033,735 53 Dolní Lutyně
Jan Lacina ,Osová Bítýška č.p.59,594 53 Osová Bítýška
Lubomír Novák,Velkopavlovická 4072/7,Brno – Židenice,628 00 Brno
Milan Novák,Táborská 394/118,Brno – Židenice ,638 00 Brno,
Alois Frejlich,Osová Bítýška č.p. 94,594 53 Osová Bítýška
Irena Frejlichová,Osová Bítýška č.p. 94,594 53 Osová Bítýška
Josef Zezula,Osová Bítýška č.p.106,594 53 Osová Bítýška
Milada Zezulová,Osová Bítýška č.p.106,594 53 Osová Bítýška
Vladislav Volf,Osová Bítýska č.p.115,594 53 Osová Bítýška
PhDr.Vlasta Bernatová,Husitská 72/35,13000 Praha – Žižkov
Římskokatolická farnost Osová Bítýška č.p.1,59453 Osová Bítýška
Stanislav Musil,Osová Bítýška č.p.11,59453 Osová Bítýška
Vlasta Musilová,Osová Bítýška č.p.11,59453 Osová Bítýška
Jiří Horký,Osová Bítýška č.p. 213,594 53 Osová Bítýška
Marie Horká,Osová Bítýška č.p.213,59453 Osová Bítýška
Josef Válka,Osová Bítýška č.p.12,594 53 Osová Bítýška
Milada Prášková,Osová Bítýška č.p.18,594 53 Osová Bítýška
Josef Kubíček,Osová Bítýška č.p.113,594 53 Osová Bítýška
Jaroslav Musil,Osová Bítýška č.p.36,594 53 Osová Bítýška
Libuše Mičková,Osová Bítýška č.p.145,594 53 Osová Bítýška
Dagmar Schrieberová,Na Brance 206,267 12 Loděnice
Iva Tomková,Bezručova 1570/1,Blansko,678 01
Jitka Malcová,Chobůtky 459,595 01 Velká Bíteš
Vlastimil Necid,Osová Bítýška č.p.31,594 53 Osová Bítýška
Veronika Necidová,Osová Bítýška č.p.31,594 53 Osová Bítýška
MUDr.Josef Malý,Františky Stránecké 1011/3,594 01 Velké Meziříčí
Mgr.Ervín Jansa,Veleslavínova 397,675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
Růžena Dušková,Žateckých 1213/18,Praha 4,14000 Nusle
Alena Špačková,Zákoutí 2864/19,Brno – Žabovřesky,616 00
Vítězslav Kutílek Osová Bítýška č.p.233,594 53 Osová Bítýška
Robert Linhrar,Moravanů 2205/69,169 00 Praha
Ivan Musil,Osová Bítýška č.p.206,594 53 Osová Bítýška
Ing.Vladimír Musil,Poděbradova 518/6,621 00 Brno Medlánky
Ladislav Steinhauser,Dělnická 229,Bohumín,Skřečoň 735 31
Rostislav Komínek,Rudišova 479/7,Brno ,Stránice,602 00
Jiří Koukal,Osová Bítýška č.p.238,594 53 Osová Bítýška
Ludmila Koukalová,Osová Bítýška č.p.238,594 53 Osová Bítýška
Antonín Sedlák,Dunajevského 2202/28,Brno – Žabovřesky, 616 00 Brno
Jana Sedláková,Dunajevského 2202/28,Brno – Žabovřesky,616 00 Brno
Jaroslav Mach,Osová Bítýška č.p.161,Osová Bítýška ,59453 Osová Btíýška
Ivan Musil,Stará Osada 3976/27,Brno,Židenice,615 00 Brno
Marie Musilová,Osová Bítýška č.p.85,594 53 Osová Bítýška
Mojmír Musil,Osová Bítýška č.p.26,594 53 Osová Bítýška
Pavla Machová,Osová Bítýška č.p.161,594 53 Osová Bítýška
Hana Koubková,Chobůtky č.p.438,595 01 Velká Bíteš
Ing.Oldřich Bobek,J.Faimonové 2229/14,628 00 Brno
Milada Zezulová,Šrámkova 431/13, Brno – Lesná,638 00
Věra Hudečková,Hřbitovní 1363/7,Šlapanice 664 51
Jana Schreiberová,Budovatelů 1491,Nové Město na Moravě,592 31
Pavla Žáková,Osová Bítýška č.p.81,594 53 Osová Bítýška
Ing.Ivan Musil,Řadová 626/13,623 00 Brno Kohoutovice
Jindřich Musil,Na pískové cestě 304/32,Brno Bohunice,625 00
Ing.Miloš Musil,Zádvorník 480,Velké Němčice ,691 63
Petr Benkovič,Strážnická 964/8,Brno,Slatina,627 00
Miroslav Smejkal,Osová Bítýška č.p.202,594 53 Osová Bítýška
Josef Simonides,Mostiště 126,Velké Meziříčí,594 01
Miroslav Hrbek,Osová Bítýšk č.p.218,594 53 Osová Bítýška
Stanislav Dvořáček,Osová Bítýška č.p.56,594 53 Osová Bítýška
Jaroslava Šoubová,Pavlovická 508(3,Brno – Židenice,628 00
František Havlát,Vlkov č.p.86,594 53 Osová Bítýřška
Ing.Bc.Jitka Kočí,Vlkov č.p.113,594 53
Bohumil Kříž,Tišnovská 893,664 34 Kuřim
Karel Kříž,Osová 20,594 53 Osová Bítýška
Anna Koláčná,Hřbitovní 1548,666 01 Tišnov
František Koláčný,Za Hládkovem 974/2,Praha 6,Střešovice ,162 00
PhDr.Leona Neklapilová,Úvoz 507/4,Staré Brno,602 00
Správa Zámku Osová,s.r.o.,Mičurinova 1752/9,669 02 Znojmo
Rudolf Batelka,Vlkov č.p.41,594 53 Osová Bítýška
Libuše Svobodová,Skřivanova 346/16,Brno,Ponava,602 00
František Havlát,Vlkov č.p. 66,594 53 Osová Bítýška
Libor Porupka,Valouškova 576/13,Brno – Bystrc,635 00
Magda Snopková,Dusíkova 903/6,Brno – Lesná,638 00
Karel Kupský,Vlkovská 433,594 53 Velká Bíteš
Ing.Ladislav Koubek,Chobůtky 438,595 01 Velká Bíteš
Věra Kutílková,Osová Bítýška č.p.233,594 53 Osová Bítýška
Miroslav Žák,Osová Bítýška č.p.67,594 53 Osová Bítýška
Ing.Oldřich Pazdera,Vlkov č.p.56,594 53 Osová Bítýška
Jitka Pospíchalová,U Stadionu č.p.548,595 01 Velká Bíteš
Miloslav Tuček,Březí č.p.35,594 53
Daniela Felčerová,17.listopadu, 586 01 Jihlava
Jan Lacina,Osová Bítýška č.p.59,594 53
Milan Liška,Osová Bítýška č.p.58,594 53 Osová Bítýška
PhDr.Stanislav Hladík,Haškova 152/15,638 00 Brno - Lesná
Jiří Chylík,Osová Bítýška č.p.90,594 53 Osová Bítýška
Josef Musil,Osová Bítýška č.p.199,59453 Osová Bítýška
Josef Válka,Osová Bítýška č.p.12,594 53 Osová Bítýška
Jana Musilová,Osová Bítýška č.p.37,594 53 Osová Bítýška
Martin Kratochvíla,Záblatí č.p.4,594 53 Osová Bítýška
Ing.Antonín Musil,Osová Bítýška č.p. 216,594 53 Osová Bítýška
Vladislav Volf,Osová Bítýška č.p. 115,594 53 Osová Bítýška
Mgr.Milada Jarolímová,Metelkova 1491,664 34 Kuřim
Dana Karmazinová,Pod Horkou 365/68,Brno – Bystrc,635 00
František Příhoda,Osová Bítýška č.p.69,594 53 Osová Bítýška
Stanislav Příhoda,Osová Bítýška č.p.144,594 53 Osová Bítýška
AQVASYS spol.s .r.o.,Strojírenská 1208/12,591 01 Žďár nad Sázavou
Sozhida Temiržanovna Kapustey, Osová Bítýška č.p.121,594 53 Osová Bítýška
Radek Karmasin,Osová Bítýška č.p.210,594 53 Osová Bítýška
Jaroslava Karmasinová,Osová Bítýška č.p.210,594 53 Osová Bítýška
Jaroslava Šoubová,Pavlovská 508/3,Kohoutovice,623 00
Oldřiška Halamková,České Křižánky 34,592 02
Ladislav Komínek,Osová Bítýška č.p.21,594 53 Osová Bítýška
Alena Drlíčková,Osová Bítýška č.p.115,594 53 Osová Bítýška
Drlíček Pavel,Osová Bítýška č.p.115,594 53 Osová Bítýška
Matějka Vlastimil,Osová Bítýška č.p.114,594 53 Osová Bítýška
Matějková Marie,Osová Bítýška č.p.114,594 53 Osová Bítýška
Josef Hofmann,Osová Bíýtýška č.p.15,594 53 Osová Bítýška
Josef Homann,Osová Bítýška č.p.112,594 53 Osová Bítýška
Marie Hofmannová,Osová Bítýška č.p.112,594 53 Osová Bítýška
Musilová Olga,Osová Bítýška č.p.116,594 53 Osová Bítýška
Zdeněk Vitešník,Osová Bítýška č.p.232,594 53 Osová Bítýška
Marie Vitešníková,Osová Bítýška č.p.232,594 53 Osová Bítýška
Ing.Miroslav Kliment, Družstevní 552,Velká Bíteš,595 01 Velká Bíteš
Anna Klimentová,Nové Sady č.p.68,595 01 Velká Bíteš
Olga Musilová,Osová Bítýška č.p.175,594 53 Osová Bítýška
Jiří Kresta,Osová Bítýška č.p. 183,594 53 Osová Bítýška
Josef Válka,Osová Bítýška č.p.12,594 53 Osová Bítýška
František Příhoda,Osová Bítýška č.p.69,594 53 Osová Bítýška
Květoslav Šacl,Osová Bítýška č.p.148,594 53 Osová Bítýška
Miloslav Gerych,Osová Bítýška č.p.129,594 53 Osová Bítýška
Vlasta Gerychová Vlasta,Osová Bítýška č.p.129,594 53 Osová Bítýška
Čestmír Ošmera,Osová Bítýška č.p.132,594 53 Osová Bítýška
Marie Ošmerová,Osová Bítýška č.p.132,594 53 Osová Bítýška
MVDr. Michal Necid,Slunečná 482/2,634 00 Brno – Nový Lískovec
Martin Drápela,Osová Bítýška č.p.235,594 53 Osová Bítýška
Zdeněk Fila,Osová Bítýška č.p.198,594 53 Osová Bítýška
Alena Filová,Osová Bítýška č.p.198,594 53 Osová Bítýška
Miroslav Smejkal,Osová Bítýška č.p.202,594 53 Osová Bítýška
Rudolf Novák,Osová Bítýška č.p.109,594 53 Osová Bítýška
Karla Nováková,Osová Bítýška č.p.109,59453 Osová Bítýška
Josef Příhoda,Osová Bítýška č.p.146,594 53 Osová Bítýška
Eva Příhodová,Osová Bítýška č.p.146,594 53 Osová Bítýška
Karel Musil,Osová Bítýška č.p.203,594 53 Osová Bítýška
Luboš Filipín,Osová Bítýška č.p.165,594 53 Osová Bítýška
Zdeňka Filipínová,Osová Bítýška č.p.165,594 53 Osová Bítýška
Vítězslav Kutílek,Osová Bítýška č.p.233,594 53 Osová Bítýška
Roman Prášek,Vlkov č.p. 10,594 53 Osová Bítýška
Iva Prášková,Vlkov č.p.10,594 53 Osová Bítýška
Ing.Oldřich Pazdera,Vlkov č.p.56,594 53 Osová Bítýška
Ing.Stanislav Pazdera,Křižkovského 578/29,603 00 Brno
Ing.Milan Poledna,Vlkov č.p.60,594 53 Osová Bítýška
Marie Jelínková,Návrší č.p.210,595 01 Velká Bíteš
Jan Musil,Vlkov č.p.91,594 53 Osová Bítýška
Josef Novotný,Vlkov č.p.29,594 53 Osová Bítýška
Miroslav Karmasin,Vlkov č.p.99,594 53
František Halačka,Osová Bítýška č.p.41,594 53 Osová Bítýška
Marie Halačková,Osová Bítýška č.p.41,594 53 Osová Bítýška
Květoslava Spurná,Vlkov č.p.54,594 53 Osová Bítýška
Luděk Spurný,Vlkov č.p.54,594 53 Osová Bítýška
Obec Vlkov,594 53 Osová Bítýška
Město Velká Bíteš,Masarykovo nám.87,595 01 Velká Bíteš
Obec Březské,Březské č.p.55,594 53 Osová Bítýška
Obec Křoví,Křoví č.p.32,594 54 Křoví
Obec Níhov,Níhov,594 55 Dolní Loučky
Obec Záblatí,Záblatí č.p.47,594 53 Osová Bítýška
Antonín Mička,Vlkov č.p.55,594 53 Osová Bítýška
Miroslav Novák,Vlkov č.p.24,594 53 Osová Bítýška
Růžena Nováková,Vlkov č.p.24,594 53 Osová Bítýška
Zdeněk Floch,Vlkov č.p.28,594 53 Osová Bítýška
Ivana Flochová,Vlkov č.p28,594 53 Osová Bítýška
František Koláčný,Vlkov č.p.50,594 53 Osová Bítýška
Josef Neklapil,Vlkov č.p.114,594 53 Osová Bítýška
Pavel Karmasin,Vlkov č.p.120,594 53 Osová Bítýška
Milada Karmasinová,Vlkov č.p.120,594 53 Osová Bítýška
Jindřich Musil,Vlkov č.p.49,594 53 Osová Bítýška
Zdeňka Musilová,Vlkov č.p.49,594 53 Osová Bítýška
Jan Musil,Vlkov č.p.91,594 53 Osová Bítýška
Josef Novotný,Vlkov č.p.29,59453 Osová Bítýška
Karel Koláčný,Vlkov č.p.2,594 53 Osová Bítýška
Dotčené orgány (doporučeně na doručenku)
Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, Ke Skalce 32, 58604 Jihlava 4
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem ve Žďáře nad Sázavou, Tyršova 3, 59101 Žďár nad
Sázavou 1
Krajský úřad kraje Vysočina odbor ŽP, Žižkova č.p.1882, 58733 Jihlava
Krajský úřad kraje Vysočina, odbor dopravy a SH, Žižkova č.p.1882, 58733 Jihlava
Ministerstvo dopravy, nábř. Ludvíka Svobody č.p.1222, 11015 Praha
Městský úřad Velké Meziříčí, odbor dopravy a SH, Radnická č.p.29, 59413 Velké Meziříčí
ČR – MO -Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice, Teplého č.p.1899, 53002 Pardubice 2
Ministerstvo zem.- Pozemkový úřad ČR Strojírenská 1208/12,591 01 Žďár nad Sázavou
Regionální úřad vojenské dopravy,Tř.1.Máje č.p.1,PO BOX 513,771 00 Olomouc
Městský úřad Velké Meziříčí, odbor územního plánování, Radnická č.p.29, 59413 Velké Meziříčí
Městský úřad Velké Meziříčí, odbor ŽP, Radnická č.p.29, 59413 Velké Meziříčí
ČIŽP,obl.inspektorát Havlíčkův Brod,Bělohradská 3304,580 01 Havlíčkův Brod
Drážní úřad sekce stavební, oblast Olomouc, Wilsonova č.p.300, 12000 Praha 2
Na vědomí:
ZOD Niva Vlkov,594 53 Osová Bítýška
Policie ČR,DI Žďár nad Sázavou,Nám.Republiky č.p.69,591 20 Žďár nad Sázavou
Policie ČR,Krajské Ředitelství Policie kraje Vysočina ,Vrchlického 46,587 24 Jihlava
Toto usnesení o přerušení územního řízení ze dne 05.09.2011 pod č.j. 1057/11/VÝST/BA-110/2011-2
musí být vyvěšeno na úředních deskách Městského úřadu Velká Bíteš a příslušných obcích Osová Bítýška a Vlkov po dobu nejméně 15 dnů a současně též způsobem umožňujícím dálkový
přístup /na elektronické desce/ !
Vyvěšeno dne ………………………………Sejmuto dne ......................................
…………………………………………………………………………………………….
Podpis a razítko oprávněné úřední osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Download

M STSKÝ Ú AD VELKÁ BÍTEŠ