P Ř I H L ÁŠ K A
NA ŠKOLU V PŘÍRODĚ
ZŠ
U
Ř Í Č AN S K É H O
LESA
Kde:
Škola v přírodě Rekreační středisko Štědronín (http://pocta.wgz.cz/rekreacni-stredisko-stedronin)
Adresa: Rekreační středisko Štědronín, Varvažov-Štědronín-Plazy, 397 01
Telefon: 382 289 184 (volejte pouze v nutných případech!!!)
Ubytování pro mladší žáky (1. až 4. ročník) bude ve dvou zděných budovách se 2-4 lůžkovými pokoji se sociálním zařízením
na chodbách. Starší žáci (5. a 6. ročník) budou ubytováni ve zděných chatách po 5 lůžkách s vlastním sociálním zařízením a vytápěním.
Nejstarší žáci (7. až 9. ročník) budou bydlet v dřevěných chatách po 4 lůžkách se společným sociálním zařízením.
Rekreační středisko Štědronín se nachází na břehu Orlické přehrady v blízkosti hradu Zvíkov. Areál je obklopen zčásti rozlehlými lesy
a zčásti poklidnou hladinou řeky Otavy. Nespornou výhodou je v letních měsících i vlastní venkovní bazén. Lze zde půjčit horská kola,
vybavení na kriket nebo využít volejbalová hřiště nebo hřiště na malou kopanou. K dispozici je i stolní tenis nebo šipky. V okolí je řada
turistických stezek. Dále jsou k dispozici učebny, klubovny s TV/DVD, WiFi internet, společenská místnost a malá prodejna.
30
00
Kdy:
od pátku 22. 6. 2012 do čtvrtka 28. 6. 2012 (22. 6. odjez od školy v 8 hodin; příjezd před školu 28. 6. v cca 15 )
Cena:
2 500,-Kč (zahrnuje: ubytování, stravu a pitný režim, dopravu autobusem, poplatky na výlety a vstupy)
Preferujeme platbu na účet školy, číslo účtu je 206 322 5329/0800, jako variabilní symbol zadejte prvních 6 čísel z rodného čísla svého
dítěte (platba v hotovosti je možná výjimečně u paní hospodářky), vítáme zaplacení celé částky najednou. V případě neúčasti či nemoci
není možné vrátit zpět celou částku - žákům s pozdějším příjezdem nebo předčasným odjezdem je účtována ubytovací sazba skutečnou
dobu pobytu + stornopoplatek za dopravu cca 400,-Kč).
Termíny plateb: záloha 1500,- Kč do 30. 4. 2012, doplatek 1000,- Kč do 31. 5. 2012
Seznam věcí:
všechny věci musí být zabaleny v pevném zavazadle (kufr popř. cestovní taška, ne „igelitky“)
hygienické potřeby včetně opalovacího krému a ručník
spodní prádlo a běžné oblečení pro 10-ti denní pobyt (doporučuji jedno „horší“ k ohni apod.), pyžamo, plavky
nepromokavé oblečení, pláštěnka
obuv (jsou vhodné i náhradní boty a holinky), přezůvky
repelent, pokrývka hlavy, sluneční brýle
psací potřeby, blok nebo sešit, baterka
Věci pro zábavu a volný čas a další dle vlastní úvahy (pokud si dítě vezme s sebou rádio, MP3, mobilní telefon apod.,
samo zodpovídá za případné zničení, poškození nebo ztrátu tohoto přístroje!)
Kapesné:
Rodiče mají možnost předat případné kapesné dětí do úschovy pedagogickému doprovodu (v podepsané obálce
a nejlépe v drobnějších bankovkách před odjezdem autobusu).
Před nástupem do autobusu dítě odevzdá v obálce označené jménem: - očkovací průkaz nebo jeho kopii
- průkaz zdravotní pojišťovny nebo jeho kopii
- potvrzení o bezinfekčnosti
- léky, které dítě pravidelně užívá
- potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte
V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností (pozdržení platby, potvrzení pro zaměstnavatele,…) se obracejte na vedoucího školy v přírodě
D. Kohouta ([email protected], tel.: 725 850 911). Přihlášku odevzdejte do 31. ledna 2012.
Při naplnění kapacity je rozhodující datum odevzdání přihlášky!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------S O U H L AS R O D I Č Ů S E Z AŘ AZ E N Í M D Í T Ě T E D O Š K O L Y V P Ř Í R O DĚ 2 2 . 6 . AŽ 2 8 . 6 . 2 0 1 2 V E Š T Ě D R ON Í N Ě
*
Souhlasím s účastí mého syna – dcery ................................................................................ ze třídy ...................... ve škole v přírodě.
Zavazuji se k tomu, že do 30. 4. 2012 zaplatím zálohu 1500,-Kč a doplatek 1000,-Kč uhradím do 31. 5 .2012.
*
*
Po příjezdu ze školy v přírodě ve čtvrtek 28. 6. 2012 může – nemůže od základní školy můj syn–dcera odejít sám(a) domů.
*
nehodící se škrtněte
V případě zvláštních okolností, zejména onemocnění mého dítěte, zajistím jeho okamžitý individuální odvoz domů, ještě před stanoveným
termínem společného návratu. Telefonní čísla, na kterých nás můžete po dobu školy v přírodě kontaktovat:
otec
matka
číslo telefonu do zaměstnání:
..............................................
..............................................
číslo telefonu domů:
..............................................
..............................................
jiné spojení:
...................................................................................................................................
Jsem si vědom(a) toho, že na školu v přírodě nemůže být vyslán žák, jehož zdravotní stav by mohl být tímto pobytem ohrožen, žák,
který by mohl zdravotně ohrozit ostatní žáky. Upozorňuji na tyto zdravotní problémy mého dítěte, na které je třeba brát zvláštní zřetel
(např. astma, alergie, omezení při tělesných cvičeních, diabetes, ...):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Léky, které dítě pravidelně užívá (uveďte zde jejich přehled a také způsob užívání):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………
Při odjezdu na školu v přírodě odevzdám:
očkovací průkaz nebo jeho kopii
průkaz zdravotní pojišťovny nebo jeho kopii
„prohlášení zákonných zástupců dítěte“ (potvrzení o bezinfekčnosti)
léky, které dítě pravidelně užívá
potvrzení praktického lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte
V ................................ dne ................. 2012
.................................................................................
podpis zákonných zástupců dítěte
V obálce nadepsané jménem žáka odevzdejte při odjezdu spolu s dalšími doklady:
očkovací průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny, léky, kapesné
P R O HLÁ Š E NÍ ZÁ K O NNÝ C H ZÁ S T UP CŮ DÍ TĚ TE
Prohlašuji, že dle posledního záznamu lékaře ve zdravotním a očkovacím průkazu dítěte je žák/yně:
příjmení, jméno: ................................................................................., datum narození: ..........................
bydliště ......................................................................................................................................................
schopen/schopna zúčastnit se školy v přírodě ve dnech 22.6.2012 až 28.6.2012.
Současně prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil výše jmenovanému dítěti, které je v mé péči změnu režimu, dítě nejeví
známky akutního onemocnění a okresní hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo,
že v posledních dvou týdnech přišlo do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí. Jsem si vědom(a) právních
následků, které by mne postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé.
DÍTĚ je:
je dobrý plavec *
plave s pomůckami*
je neplavec*
*
nehodící se škrtněte
V Říčanech dne 22.
22.6.201
.2012
..........................................................................
podpis zákonných zástupců dítěte
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
POTVRZENÍ O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K ÚČASTI DÍTĚTE NA ŠKOLE V PŘÍRODĚ
Potvrzení je vystaveno na žádost zákonného zástupce dítěte v souladu s § 9 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví a přílohy č. 3 k vyhlášce č. 106/2001 Sb. v zákoně 148/2004 Sb.
Dítě:
Příjmení, jméno: ……………………………………………………………………………………………… Datum narození: ………………………………
Místo trvalého pobytu: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Vyplní registrující praktický lékař pro děti a dorost:
Část A): Posuzované dítě k účasti na ŠVP
•
je zdravotně způsobilý/á
•
není zdravotně způsobilý/á
•
je zdravotně způsobilý/á za podmínky (s omezením) …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Část B): Potvrzení o tom, že dítě
•
se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním: ANO – NE
•
•
má trvalou kontraindikaci proti očkování (typ/druh) ……………………………………………………………………………
•
•
je proti nákaze imunní (typ/druh) …………………………………………………………………………………………………….
•
•
je alergický/á na …………………………………………………………………………………………………………………………….
•
•
dlouhodobě užívá léky (typ/druh, dávka) …………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
V ……………………………, dne …………………………………………………………..…
Razítko a podpis lékaře
Download

přihláška na školu v přírodě zš u říčanského lesa