Adresa pro přihlášky:
Šmídová Markéta
Horní 280
Rokytnice nad Jizerou, 512 44
[email protected]
tel. +420 776 838 506
Soví vrch,o.s.
Horní 668
Rokytnice nad Jizerou
PSČ 512 44
Přihláška na dětský letní tábor POD SOVÍM VRCHEM 2015
Dítě:
Jméno:
Příjmení:
Rodné číslo:
Adresa:
Město:
PSČ:
Zákonní zástupci:
Jméno:
Příjmení:
Jméno:
Příjmení:
Kontaktní
telefony:
matka
otec
Kontaktní
email:
Termín tábora:
I.běh: 4. 7. – 18. 7. 2015
II.běh: 18. 7. – 1. 8. 2015
cena: 3.800 Kč splatná do 15. 5. 2015 *
náš účet: 214 809 198/0300
variabilní symbol - rodné číslo dítěte:
žádám o vystavení faktury pro organizaci, uveďte: NÁZEV, IČO a ADRESU
organizace (firmy)
Nedílnou součástí této přihlášky na letní dětský tábor „Pod Sovím vrchem“ je Prohlášení
ošetřujícího lékaře a Prohlášení zákonných zástupců dítěte. Přihlašuji tímto závazně
své dítě na shora uvedený tábor a beru na vědomí, že dítě bude povinno dodržovat
veškeré pokyny a nařízení pracovníků tábora, táborový řád a související předpisy. Jejich
nedodržení může v krajním případě vést k vyloučení z tábora bez nároku na vrácení
táborového poplatku.
Podpis zákonného zástupce:
* Pro sourozence je stanovena cena tábora : 3.500 Kč za dítě
Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci
Evidenční číslo posudku:
1. Identifikační údaje
Název poskytovatele zdravotnických služeb vydávajícího posudek, adresa sídla poskytovatele, IČO:
Jméno, popřípadě jména, a příjmení
posuzovaného dítěte:
Datum narození posuzovaného dítěte:
Adresa místa trvalého pobytu nebo jiného bydliště na území České republiky posuzovaného dítěte:
2. Účel vydání posudku
Účast na letním táboře
3. Posudkový závěr
A) Posuzované dítě k účasti na škole v přírodě nebo zotavovací akci:
není zdravotně způsobilé
je zdravotně způsobilé
je zdravotně způsobilé za
podmínky (s omezením) *)
B) Posuzované dítě:
*) Bylo-li zjištěno, že posuzované dítě je zdravotně způsobilé s omezením, uvede se omezení podmiňující zdravotní stav způsobilosti k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě.
se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním ANO – NE
je proti nákaze imunní (typ / druh)
má trvalou kontraindikaci proti očkování (typ / druh)
je alergické na
dlouhodobě užívá léky (typ / druh, dávka)
4. Poučení
Proti bodu 3. části A) tohoto posudku lze podle § 46 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění
pozdějších předpisů, podat návrh na jeho přezkoumání do 10 pracovních dnů ode dne jeho prokazatelného předání poskytovatelem
zdravotnických služeb, který posudek vydal. Návrh na přezkoumání lékařského posudku nemá odkladný účinek, jestliže z jeho závěru
vyplývá, že posuzovaná osoba je pro účel, pro nějž byla posuzována, zdravotně nezpůsobilá nebo zdravotně způsobilá s podmínkou.
5. Oprávněná osoba
Jméno, popřípadě jména a příjmení
oprávněné osoby:
Vztah k posuzovanému dítěti:
Oprávněná osoba převzala posudek
do vlastních rukou dne:
zákonný zástupce
opatrovník
pěstoun
Podpis oprávněné osoby
Datum vydání posudku:
Jméno, příjmení a podpis lékaře:
Razítko poskytovatele zdravotnických služeb
Prohlášení zákonných zástupců dítěte
Prohlašuji, že jsem byl(a) seznámen se všemi níže uvedenými body a svým podpisem
stvrzuji, že je beru na vědomí:
a) storno poplatky při odhlášení dítěte z tábora – do 20 dnů před začátkem tábora bez stornovacího poplatku; později pouze vrácení stravného ve výši 100,- Kč/den při oznámení nejméně
3 dny předem. Možno poslat náhradníka. V případě živelné pohromy si vyhrazujeme změnu
storno podmínek - budou vráceny nevyužité prostředky.
b) zákonní zástupci dítěte souhlasí se shromažďováním osobních údajů dítěte a jejich zákonných zástupců za účelem jednotné evidence táborníků, bereme na vědomí, že pořízené fotografie mohou být použity za účelem propagace tábora.
c) informace před odjezdem na tábor (přihlašování dítěte, všeobecné informace)
d) doporučený seznam věcí na tábor (léty prověřený seznam věcí)
e) táborový řád (pravidla chování na táboře)
Zvláštní přání, upozornění (umístění s kamarádem, kamarádkou, plavec/neplavec....)
datum a místo
podpis zákonných zástupců
zde odstřihněte a odevzdejte PŘI NÁSTUPU DO TÁBORA
..........................................................................................................................................
Prohlašuji, že lékař nenařídil dítěti
s rodným číslem
, které je v mé péči, změnu režimu a okresní
hygienik mu nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že by v posledním týdnu
přišlo mé dítě do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí. Jsem si vědom(a) právních následků, které by mne postihly, kdyby toto mé prohlášení nebylo pravdivé.
Poznámka: Tuto část oddělte
a odevzdejte při nástupu do tábora táborovému zdravotníkovi.
datum a podpis zákonných zástupců
TOTO PROHLÁŠENÍ NESMÍ BÝT STARŠÍ NEŽ JEDNOHO DNE PŘED ZAČÁTKEM TÁBORA
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Informace před odjezdem na letní dětský tábor
Pod Sovím vrchem
Před táborem:
1. Pozorně si přečtěte informace uvedené na přihlášce a organizačních pokynech. Všechny informace naleznete i na
internetu www.rokytnice.com/tabor-marenice/
2. Tábor zaplaťte nejpozději do 15. 5. 2015. O přijetí přihlášky budete informováni e-mailem nebo SMS.
Cena tábora: 3.800,-Kč / dítě, 3.500,-Kč / dítě (pokud se zúčastní sourozenci).
č. účtu: 214809198/0300, var. symbol je rodné číslo dítěte
3. Při vybavení dětí na tábor myslete na možné chladné počasí.
4. Nedávejte dětem na tábor věci, které nepatří do přírody! Jedná se především o mobily, o věci drahé, nebezpečné
a snadno rozbitné.
5. Přihlášky na tábor posílejte na adresu:
Šmídová Markéta, Horní 280, Rokytnice nad Jizerou, 512 44, mobil: +420 776 838 506
Přihláška musí být zaslána i s Prohlášením ošetřujícího lékaře dítěte a Prohlášením zákonných zástupců dítěte (bez
Prohlášení zákonných zástupců o bezinfekčnosti).
Dotazy nebo žádosti posílejte na e-mail [email protected], popř. na kontakty uvedené na přihlášce.
6. Adresa tábora:
Dětský letní tábor, Pod Sovím vrchem, 471 56 Mařenice
7. Telefon na tábor: +420 774 224 942
Na táboře:
1. Před nástupem do autobusu(popř.do tábora při vlastní dopravě) je nutné, aby doprovod dětí odevzdal zdravotníkovi
tábora:
- Prohlášení zákonných zástupců o bezinfekčnosti
- Fotokopii kartičky zdravotní pojišťovny
- Zdravotní a očkovací průkaz nebo jeho čitelnou fotokopii
Bez těchto dokumentů nebude dítě do tábora přijato
2. Děti budou ve stanech s podsadou a proto je nutné, aby měly vlastní spací pytel a prostěradlo (nejlépe napínací
nebo povlak na matraci 70×190cm).
3. Děti se budou stravovat v jídelním stanu(hangáru 6x12m) a je nutné, aby měly vlastní ešus, hrníček a příbor. Podává
se snídaně, přesnídávka, oběd, svačina a večeře. Na požádání dostane dítě jídlo kdykoli od budíčku do večerky.
4. Děti mohou na táboře vykonávat práce přiměřené jejich věku a jejich schopnostem pod dozorem vedoucího.
5. Žádáme vás, abyste děti na táboře nenavštěvovali, zejména z hygienických důvodů. Děti velice potěší vaše psaní.
6. Nedávejte prosím dětem na tábor s sebou mobilní telefon – děti nejedou na tábor telefonovat a posílat sms, ale
navazovat nová přátelství, žít v souladu s přírodou a to jim mobil překazí, ba znemožní. Vezměte prosím v úvahu, že
děti posíláte na tábor osamostatnit se, s každým telefonátem se stesk dětí zvětší. Nechceme omezovat vaše rodičovská práva, ale zvažte prosím výše uvedené argumenty.
Cesta na tábor:
•
•
•
Odjezd dětí na tábor je vždy v sobotu, v 8:00 hodin z autobusové zastávky na Dolním náměstí v Rokytnici nad Jizerou
Příjezd dětí je za čtrnáct dní, opět v sobotu
1. termín: mezi 12 a 13 hodinou
2. termín: mezi 11 a 12 hodinou.
GPS souřadnice tábora: 50°49‘10.189“N, 14°40‘28.938“E
PODMÍNKY VYLOUČENÍ DÍTĚTE Z LTD POD SOVÍM VRCHEM
Zákonní zástupci si dítě převezmou během konání tábora, pokud:
• hrubě poruší táborový řád
• jeho zdravotní stav neumožní pokračování pobytu
• bude užívat nebo přechovávat cigarety, alkohol či jiné návykové látky
• svévolně opustí tábor
• bude po večerce ve stanu druhého pohlaví
• se bude chovat agresivně nebo hrubě asociálně
• mu bude prokázána krádež nebo úmyslné poškození cizího majetku (zákonní zástupci se zavazují uhradit odstranění
škod, které dítě způsobí úmyslně).
Doporučený seznam věcí na letní dětský tábor
Pod Sovím vrchem
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
spací pytel (teplý) a prostěradlo (nejlépe napínací nebo povlak na matraci 70×190cm)
ešus, hrneček, lžíci (příbor), lžičku, utěrku, zavírací nožík
obuv – sportovní, na výlety, gumáky, boty do vody (potoka)
mycí potřeby -kartáček a pastu na zuby, šampón, mýdlo, žínku, hřeben, zrcátko
pastelky, dopisní papír, blok, propisovačku, šicí potřeby
plavky, neplavci kruh(nebo jinou adekvátní pomůcku pro neplavce), krém na opalování, ev. i po opalování, repelent
větrovku, pláštěnku
batoh na výlety
tepláky, teplé ponožky, slabé ponožky, trička, trika s dlouhým rukávem (košile), bundu, pokrývku hlavy
spodní prádlo, kraťasy, ručníky, kapesníky
hudební nástroj
doporučujeme oblečení a obuv menších dětí podepsat
BÍLÉ BAVLNĚNÉ TRIKO NA BATIKOVÁNÍ
Táborový řád
Cílem našeho tábora je vytvořit dobrou partu, dobrý kolektiv správných táborníků. Táborníci jsou povinni
respektovat obecná pravidla chování, bezpečnosti a hygieny, doplněná tímto táborovým řádem. Za nedodržování nebo svévolné porušování táborového řádu může být každý účastník z tábora vyloučen a poslán
domů. O vyloučení rozhoduje hlavní vedoucí.
Táborník
• se bude po celou dobu konání tábora řídit pokyny svého oddílového vedoucího a ostatních vedoucích.
• nebude-li se cítit zdráv a nebo se zraní, oznámí to ihned vedoucímu nebo zdravotnici, i když se mu to
nebude zdát významné.
• se v době nočního a poledního klidu chová tiše, neruší ostatní.
• se bez vědomí a svolení svého oddílového nebo hlavního vedoucího nesmí vzdálit z prostoru tábora
a to ani do nejbližšího okolí.
• ochraňuje a udržuje dobrou pověst Letního dětského tábora „Pod Sovím vrchem“
• dbá na svou osobní hygienu.
• chrání přírodu živou i neživou
• šetří zařízení tábora.
• je povinen udržovat svůj stan, tábořiště a okolí v čistotě
• nastupuje k jídlu vždy umytý. Vezme si jen tolik jídla, kolik sní. Zbytky jídla a odpadky dává na určené
místo.
Táborník dodržuje
• zákaz konzumace potravin mimo jídelnu a přechovávaní potravin ve stanu.
• zákaz pití vody z neznámých studní a jiných zdrojů.
• zákaz koupání bez dozoru vedoucího. Koupání je povoleno pouze na určeném místě za osobní přítomnosti vedoucího a řídí se samostatným koupacím řádem. Koupání je velmi nebezpečná činnost,
při které vzniká nejvíce úrazů (včetně smrtelných). Proto neuposlechnutí pokynů vedoucího bude považováno za zvlášť závažné porušení táborového řádu, za které může být dítě i okamžitě vyloučeno
z tábora.
• zákaz vstupu do kuchyně.
• zákaz kouření a používání jiných návykových a omamných látek.
Download

Přihláška 2015 ke stažení