í
v
11 st
20 n
D e
C ár
v
lé
Pouze silné a inovativní společnosti budou schopny přežít v celosvětové konkurenci.
Slévárenství č. 1– 2 / 2012
S
Chopte se nových možností – trvalá
udržitelnost rozvoje slévárenství
1–2/2012
Proto ASK Chemicals vyvíjí technologie a produkty za použití trvale udržitelných výrobních
metod šetrných k životnímu prostředí. To také napomáhá slévárnám, které jsou díky těmto
metodám schopny odlévat efektivnějším a ekologičtějším způsobem.
ASK Chemicals- Zdokonalujeme Vaše odlitky
Anorganické pojivové
systémy
Dělící prostředky
neobsahující rozpouštědla
Vysoce efektivní
pojivové systémy
s nízkými výpary
Lidé
náš hlavní
kapitál
Nátěrové hmoty
absorbující emise
Všeobecně zaměřené číslo
Nálitky neobsahující
fluor
Více informací o společném podniku ASK Chemicals se dozvíte na internetové adrese
www.ask-chemicals.com
Slévárenská chemie | Vtokové soustavy a filtry
Slévárenské služby | Metalurgické výrobky
AN ASHLAND & SÜD-CHEMIE JOINT VENTURE.
Přejeme úspěšný rok 2012
redakce
Slévárenství
Technická 2, 616 00 Brno
tel. 541 142 665, 541 142 664
fax 541 142 644
[email protected]
[email protected]
www.slevarenstvi.svazslevaren.cz
Předplatitelé
časopisu Slévárenství
obdrží zdarma ročník 2011
na CD ve formátu pdf
vydavatel
Svaz sléváren ČR
zpracováno v PDF
CD obsahuje
ročník LIX, 2011
CD zdarma pro předplatitele
Pro ostatní čtenáře
je CD dostupné v redakci
Slévárenství v ceně 320 Kč
(+ DPH + poštovné)
A d r e s a / e d i t o r i a l of f i c e
redakce časopisu Slévárenství
Technická 2, 616 00 Brno
tel.: +420 541 142 664
+420 541 142 665
fax: +420 541 142 644
[email protected]
[email protected]
www.slevarenstvi.svazslevaren.cz
ročník LIX
Toto CD je zakázáno kopírovat a distribuovat bez
souhlasu vydavatele. Veškerá práva
vyhrazena.
číslo vyjde
tematické zaměření
Erscheinungstermin Themenbereich
Publication Date
Special Topic
1–2
1. 12. 2011
29. 2. 2012 Všeobecně zaměřené číslo
December 1th, 2011 February 29th, 2012 Allgemeine Themen
General topic number
3–4
21. 2. 2012
February 21th, 2012
5–6
23. 4. 2012
April 23th, 2012
7–8
22. 6. 2012
June 22th, 2012
9–10
14. 7. 2012
July 14th, 2012
11–12
5. 10. 2012
October 5th, 2012
31. 10. 2012 Přesné lití
October 31th, 2012 Feinguss
Investment casting
14. 12. 2012 Hodnocení veletrhu FOND-EX 2012
December 14th, Bewertungsberichte zur Giessereimesse FOND-EX 2012
2012 Evaluation of the FOND-EX Fair
297
210
170
265
30. 8. 2012 Slévárenský veletrh FOND-EX (10.–14. 9. 2012)
August 30th, 2012 Giessereimesse FOND-EX (10.–14. 9. 2012)
FOND-EX Fair (September 10th–14th, 2012)
297
28. 6. 2012 Odlitky ze slitin neželezných kovů
June 28th, 2012 Gussstücke aus NE-Legierungen
NF alloy castings
265
26. 4. 2012 Formovací směsi pro výrobu forem a jader – aktuální trendy
April 26th, 2012 Formstoffe für Form- und Kernherstellung – aktuelle Trends
Foundry sands for mould- and core-making – actual trends
ediční plán 2012
číslo
uzávěrka
Ausgabe Redaktionsschluss
Issue No Deadline
vertikál.
horizon.
vertikál.
1. strana
22 000 Kč . 950 €
210 × 297
2. strana
20 000 Kč . 890 €
210 × 297
170 × 265
3. strana
19 500 Kč . 865 €
210 × 297
170 × 265
4. strana
21 000 Kč . 910 €
210 × 297
170 × 265
18 600 Kč . 780 €
210 × 297
170 × 265
UVNITŘ
1 A4
12 500 Kč . 515 €
15 600 . 680 €
1/2 A4
6 300 Kč . 257 €
7 800 Kč . 340 €
9 300 Kč . 390 € 210 × 145 100 × 297 170 × 125 85 × 265
1/3 A4
4 200 Kč . 171 €
5 200 Kč . 226 €
6 200 Kč . 260 €
1/4 A4
3 150 Kč . 130 €
3 900 Kč . 170 €
4 700 Kč . 195 €
1/8 A4
1 560 Kč . 68 €
1 950 Kč . 88 €
2 350 Kč . 98 €
1 list (2 A4)
1 A4 před nebo za obsahem
volně vložený list dodaný zákazníkem
Ceny jsou uvedeny bez DPH
70 × 297
125
horizon.
210
170
125
barva
85
55 × 265
170
85
170 × 75 85 × 125
85 × 62
22 500 Kč . 1 150 €
20 000 Kč . 820 €
9 000 Kč . 300 €
265
čb.+1 bar.
145
čb.
OBÁLK A
297
cena inzerátu (Kč . €)
75
rozměry (š × v) v mm
na spad
do zrcadla
ceník inzerce 2012
100
umístění
velikost
70
55
Časopis Slévárenství získal osvědčení o zápisu
ochranné známky. Dne 20. 6. 2008 byl Radou
pro V a V zařazen na pozitivní list recenzovaných
časopisů (www.vyzkum.cz). Časopis a všechny
v něm obsažené příspěvky a obrázky jsou chráněny autorským právem. S výjimkou případů,
které zákon připouští, je využití bez svolení vydavatele trestné. Korektury českého jazyka se
řídí platnými pravidly českého pravopisu. Výjimku
tvoří názvy společností, které jsou na žádost jejich zástupců upravovány v souladu se zněním
zápisu u příslušného registračního orgánu. Vydavatel není dle zákona č. 46/2000 Sb. § 5 zodpovědný za obsah reklam. Firemní materiály nejsou
lektorovány. Texty reklam nejsou bez vyžádání
zadavatele korigovány. SDO.
časopis pro slévárenský průmysl
foundry industry journal
r o č n í k L X . 2 012 . č í s l o 1 – 2
ISSN 0037-6825
Číslo povolení Ministerstva kultury ČR
– registrační značka – MK ČR E 4361
tematické zaměření / všeobecně zaměřené číslo
special topic / general topic number
Vydává © Svaz sléváren České republiky
IČ 44990863
Rozšiřuje Svaz sléváren ČR. Informace o předplatném podá a objednávky přijímá redakce.
Objednávky do zahraničí vyřizuje redakce.
Předplatitelé ze Slovenska si mohou časopis
objednat na adrese: SUWECO, spol. s r. o., Klečákova 347, 180 21 Praha, tel.: +420 242 459 202,
242 459 203, [email protected]
Vychází 6krát ročně. 6 issues a year
Číslo 1–2 vyšlo 29. 2. 2012.
Cena čísla Kč 60,–. Roční předplatné Kč 360,–
(fyzické osoby) + DPH + poštovné + balné.
Cena čísla Kč 100,–. Roční předplatné Kč 600,–
(podniky) + DPH + poštovné + balné.
Subscription fee in Europe: 70 EUR (incl.
postage). Subscription fee in other countries: 120 USD or 85 EUR (incl. postage)
Sazba a tisk: Reprocentrum, a. s., Bezručova 29,
CZ 678 01 Blansko, tel.: +420 516 412 510
[email protected]
obsah
Redakce / editorial office:
CZ 616 00 Brno, Technická 2896/2
tel.: +420 541 142 664, +420 541 142 665
fax: +420 541 142 644
[email protected]
[email protected]
www.slevarenstvi.svazslevaren.cz
ÚVODNÍ SLOVO
5
Žižka,I.
ODBORNÉ ČLÁNKY
6
L i c h ý, P. – B e d n á ř o v á ,V.
Lité porézní kovy – výroba a vlastnosti
Cast porous metals – manufacture and properties
11
Pavloušková,Z.
Posuzování chemické heterogenity LKG legovaných niklem
Evaluation of chemical heterogeneity of nickel-alloy GJS
16
Elbel,T. a kol.
Studium vzniku bodlin v litinových odlitcích – 2. část: Odlitky z LKG a LLG
Study of pinholes genesis in cast irons – 2 nd part: Castings from spheroidal and lamellar
graphite cast iron
21
Roučka,J.
Filtrace a její implementace v praxi
Filtration and its implementation in practice
26
Neudert,A.
Pískové vměstky – zadrobeniny a rozplavený písek
Sand inclusions – drops and sand holes
30
Machuta,J.
Sledování dilatačních vlastností slévárenských směsí během tepelné zátěže
Do sazby 16. 1. 2012, do tisku 14. 2. 2012.
Náklad 700 ks.
Inzerci vyřizuje redakce.
Nevyžádané rukopisy se nevracejí.
Monitoring of foundry mixtures expansion properties during thermal stress
35
Ve č e ř a , P. – P a v l o u š ko v á , Z .
vedoucí redaktorka / editor-in-chief
Mgr. Helena Šebestová
Technické normy, jak je neznáme
Technical standards – do we know them?
redaktorka / editor
Mgr. Milada Haasová
redakční rada / advisory board
prof. Ing. Lubomír Bechný, CSc.
Ing. Ján Cibuľa
prof. Ing. Tomáš Elbel, CSc.
Ing. Štefan Eperješi, CSc.
Ing. Jiří Fošum
Ing. Josef Hlavinka
prof. Ing. Milan Horáček, CSc.
Ing. Jaroslav Chrást, CSc.
prof. Ing. Petr Jelínek, CSc., dr. h. c.
Richard Jírek
Ing. Radovan Koplík, CSc.
Ing. Václav Krňávek
doc. Ing. Antonín Mores, CSc.
prof. Ing. Iva Nová, CSc.
Ing. Ivan Pavlík, CSc.
doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc.
prof. Ing. Karel Rusín, DrSc.
prof. Ing. Augustin Sládek, Ph.D.
Ing. Vladimír Stavěníček
prof. Ing. Karel Stránský, DrSc.
Ing. František Střítecký
doc. Ing. Jaroslav Šenberger, CSc.
Ing. Jiří Ševčík
Ing. Jan Šlajs
Ing. Josef Valenta, Ph.D.
Ing. Ivo Žižka, předseda
Celulární struktura rostlinné stopky
s. 7
Struktura pěnového hliníku
4
ÆÙ饗¨¬¥—— ÇæßãÜۗåؗ풄Üñ—æÛãàëâì—d¥—®—ê—ÙæÛ¤
ãàåØäà
¹ÜÚ¡“¤¨¡““ ´“éÜØê“âá“Ô“Öèç âèç“âٓçÛؓÖÔæçÜáړ
Á⓪“êÜçۓãÜáÛâßØæ
ÆñåØdÜåo
º
Æ
ÄÞ
æãØÞçåèà“¤
«ªŸ©¤
ªŸ¬¬
£Ÿ¥£
“
“
“
“
§Ÿ¤¬
æãØÞçåèà“¥
¨¦Ÿ¬¦ ¦ªŸ«¦
¤Ÿ§¦
¦Ÿ¥¤
¸ã
£Ÿ¥¥
Êà
£Ÿ¤©
ºØ
Äå
“
¦Ÿ¥¦
½Ü
ÆÙ饗¨­¥—— »ÜëØàã—íØÛð—ñ—æÙ饗¨¬—çæۗÜãÜâëéæ¤
åæí’ä—äàâéæêâæçÜ䣗ñí¥—«§ķ
¹ÜÚ¡“¤©¡““ ´“×ØçÔÜߓâٓçÛؓ×ØÙØÖç“Ùåâà“ÿÚ¡“¤¨“
èá×Øå“Ôá“ØßØÖçåâá“àÜÖåâæÖâã؟“àÔÚ áÜÿÖÔçÜâᓧ£ķ
Þ×ؓíáÔ`k­“
í ޓā“åìÖÛßâæç“Þâéè“Îà“¡“æ ā¤Ð®
» ۓā“Ûì×åÔèßÜÖގ“ãåàcå“ÞÔáWßè“ÎàЮ
~“ā“ÞÜáØàÔçÜÖÞW“éÜæÞâíÜçԓÞâéè“Î॓¡“æ ā¤Ð¡
ÅìÖÛßâæçák“ãåâÿߓÞÔãÔßÜáì“ã€Ü“ßÔàÜáWåákà“ãåâè×cák“àW“ãÔåÔÕâ ßÜÖގ“ãåÕc۟“àÔëÜàWßák“åìÖÛßâæç“Ýؓé“âæؓÞÔáWß蟓áԓâÞåÔÝܓÝؓåìÖÛ ßâæç“áèßâéW“›éØßàܓàÔßWœ¡“ÁØ×âÖÛWík“Þ“ék€Øák“ÔáܓޓØåâíܓ›æÙ饗¨¨œ¡
ÀܓçèåÕèßØáçákà“ãåâè×cák“ãåâè×k“ÞÔãÔßÜáԓܓáԓæçìÞè“æ“ÞÔáWßØà“
›ÿßçåØàœ“éìæâÞâè“åìÖÛßâæçk“íԓæâè`ÔæábÛâ“ék€Øák¡“ÀØíܓçcàÜçâ“
ÞåÔÝákàܓæçÔéì“Ýؓãâàcåác“ƒÜåâÞW“âÕßÔæç“ã€ØÖÛâ×âébÛâ“ãåâè ×cák“ ›éíáÜÞW“ çí顓 ßÔàÜáWåák“ ãâ×éåæçéԜ¡“ ÂÕØÖác“ ãßÔçkŸ“ ‘Ø“ `kà“
ËØÙ¥—ÍÀ¥—— ͒êãÜÛâð—êçÜâëé[ãåo—äàâéæØåØã’ñð—çéí⑗Ÿß䥗œ —í—ëäؤ
íf—Ø—êígëãf—íéêëíg—ñ—æÙ饗¨ª—
ÇÔÕ¡“ɼ¡““ ÅØæèßçæ“ âٓ æãØÖçåÔߓ àÜÖåâÔáÔßìæÜæ“ âٓ ØßØàØáçæ“ ›ãØå“ ÖØáçæ“ Õì“
êØÜÚÛ眓Üá“çÛؓ×ÔåޓÔáדßÜÚÛç“ßÔìØå“Ùåâà“ÿÚ¡“¤¦
ÆñåØdÜåo
Æ
ºØ
Äå
½Ü
Ǔā“çàÔéW
¦«Ÿ¦¥
£Ÿ¬¥
§Ÿª¬
£Ÿ¦¤
£Ÿ¦§
¨¨Ÿ¦¥
Ɠā“æécçßW
¤¦Ÿ§«
¦Ÿ«¤
¸ã
§Ÿ©§
Êà
£Ÿ¦¨
£Ÿ¤¦
ªªŸ¨¬
Æ ß b éW åØ áæ ç é k“¡“¿ ˓¡“ß Ø × Ø á ā ‡ á â 哥£¤¥“¡“¤ā¥
18
ÉÜÚÜåñÜå뱗çéæÝ¥—ÀåÞ¥—Ëæä[‡—¼ãÙÜ㣗ºÊÚ¥
Æ ß b éW åØ áæ ç é k“¡“¿ ˓¡“ß Ø × Ø á ā ‡á â 哥£¤¥“¡“¤ā¥ “
“ «®
25
ÆÙ饗¨¥—— ¹’íØã[—ßæéåàÚâ[—íÜê—ÁÜñÛæíàÚܗì—˄܇ëg—Ø—Ùãoñâf—æâæão
“
51
Æ ß b éW åØ áæ ç é k“¡“¿ ˓¡“ß Ø × Ø á ā ‡á â 哥£¤¥“¡“¤ā¥ “
ÆÙ饗©¥—— ¹’íØã[— ßæéåàÚâ[— æêØÛؗ ÁÜñÛæíàÚܗ—
í— çæÛߑ„o— ÁØíæ„àÚâf— íéÚßæíàåð——
ê—d[êëo—ÁÜñÛæíàÚâfßæ—éðÙåoâØ£—í—çæ¤
ñØÛo—ñؗéðÙåoâÜä—d[êë—æêØÛð—äoêë¤
åg—ñíØå[—ËéØáÙÜé⣗í—çæç„ÜÛo—ÇØå¤
êâf—ÚßØãìçð
ÆÙ饗ª¥—— Êâìçàåؗ êëØíÜåo— ñíØå[— ÇìÚߒéåØ£——
í— áÜáo䕗 æâæão— êܗ áà•— íܗ ¨«¥— êëæãÜëo—
ëg•àãð— ؗ ßìëåàÚâð— ñçéØÚæí[íØãð——
êë„oÙéæåæêåf— êìãăÛàÚâf— éìÛ𥗠Çæ—
ñÛÜá‡oÚߗÚÜêë[Úߗà—æâæão—êܗÛæçæêìۗ
åØÚß[ñÜáo— êëéìêâð— çæ— äÜëØãìéÞàÚ¤
âfä— ñçéØÚæí[åo— ñÛÜá‡oÚߗ êìãăÛàÚ¤
â’ÚߗÇÙ£—¸Þ£—ºì£—Ñå—éìÛ
ÆÙ饗«¥—— ͗ çæç„ÜÛo— íçéØíæ— ãÜê— ñíØ咗 Çéؤ
ÚßæíåØ£—í—åg䕗êܗåØÚß[ño—íoÚܗåܕ—
ÛÜêoëâؗâìëØÚoÚߗáØä—ê—dÜëå’äà—æÛ¤
íØãð—Ø—æÙíØãð—ßãì‡àåð¥—Í—çæñØÛo—íãܤ
íæ—íéÚߗKçàd[◮ª«—ä—套ä¥
ÆÙ饗¬¥—— ÇéØäÜå—íðëfâØáoÚo—ñܗñØêìëf—‡ëæãð¥—
ÁÛܗ旋êëo—ÛgÛàdåf—‡ëæãð—åؗñ[çØÛg—
æۗ æÙÚÜ£— ñ— çéØäÜåܗ íðëfâ[— ۑãåo—
íæÛؗ êíÜÛÜå[— Ûæ— Äàêëéæíêâfßæ—
éðÙåoâؗ Ÿåؗ êëØé‡oÚߗ äØç[Úߗ ñåؤ
dÜåfßæ—áØâæ—ÄÜàêëÜéëÜàÚß ÆÙ饗­¥—— ÃÜê—ÇéØÚßæíåØ£—í—åg䕗êܗÛæçæêìۗ
åØÚß[ñÜáo—dÜëåf—âìëØÚo—á[ä𣗇ØÚߤ
ëàÚܗ ؕ— æ— çé‘ägéì— ÛíØÚÜëà— äÜë鑣——
ê—æÛíØãð—êܗñÙðëâð—éìÛåoÚߗäàåܤ
é[㑣—âëÜéf—áêæì—åÜßãìÙæâæ—çæۗáܤ
áàÚߗçæíéÚßÜä
ÆÙ饗¨§¥—— ÁÜÛÜå— ñ— åÜáêëØé‡oÚߗ âØäÜåå’Úߗ
äæê둗 åؗ ÄæéØíg£— âëÜ钗 êãæì•à㗗
◠ç„Üíæñì— ßæéåoÚߗ ؗ ßìëåoÚߗ å[¤
âãØۑ— í— ÛæÙg— ëg•Ùð— ؗ ñçéØÚæí[åo—
ñÛÜá‡oÚߗéìۗç„Üê—˄܇‰ê⒗çæëæâ
ÆÙ饗®¥—— ÊæìdÜë—æÙêØߑ—êë„oÙéØ£—ñàåâì—Ø—äg¤
Ûà—íܗêëéìêÚܗáܗí’ñåØäåg—ñ[íàê㒗
åؗ æÙêØßì— æãæíؗ íܗ êëéìêÚܗ ñ— Çì¤
Úߒéåð¥—ÉÜÞéÜêåo—âæÜăÚàÜåë—íñëØßì—
é Ÿ¸Þ—¢—Ñ嗢—ºì —´—ÝŸÇÙ ——§£§¬—´—§£¯ª©«
ÆÙ饗¯¥—— ÊæìdÜë—æÙêØߑ—êë„oÙéØ£—ñàåâì—Ø—äg¤
Ûà— íܗ êëéìêâ[Úߗ ñ— ÇìÚߒéåð— åÜåo——
í’ñåØäåg— ñ[íàê㒗 åؗ æÙêØßì— •Ü¤
ãÜñؗ í— æãæí[„ ê⠒Úߗ êëéìêâ[Úߥ——
ÉÜÞéÜêåo— âæÜăÚàÜåë— íñëØßì— åÜä[—
êëØëàêëàÚâð— í’ñåØäåæì— ßæÛåæëì—
é Ÿ¸Þ—¢—Ñ嗢—ºì —´—ÝŸÇÙ —´—§£ª¯§¬
ÆÙ饗°¥—— ÆÙêØߗêë„oÙéؗí—æãæí[„êâ’Úߗêëéìê¤
â[Úߗñ—ÇìÚߒéåð—áܗêëØëàêëàÚâð—í’¤
ñåØäåg— ñ[íàê㒗 åؗ æÙêØßì— æãæíؗ—
í—ëgÚßëæ—êëéìêâ[Úߥ—ÉÜÞéÜêåo—âæÜă¤
ÚàÜåë— ãàåÜ[éåo— ñ[íàêãæêëà— Ÿß䥗 œ——
¸ÞêëéìêâØ —´—§£§®§¬—¢—§£§°«©—¥—Ÿß䥗œ—
ÇٗêëéìêâØ —áÜ—é Ÿ¸Þ ´ÝŸÇٗ—§£§¬— —´—§£®«¯¬
“ ®ª
“
Æ ß b é W å Ø á æ ç é k“¡“¿ ˓¡“ß Ø × Ø á ā ‡ á â 哥£¤¥“¡“¤ā¥ “
38
Ivanov,S.– Pacal,L.
Human Relations – nejdůležitější potenciál HA
(Hüttenes-Albertus CZ, s. r. o., Děčín)
40
Separační prostředek pro formovny Bentogliss® 121 bez obsahu rozpouštědel
Nová generace pojivových systémů se sníženými emisemi pro cold box
(ASK Chemicals CZ, Brno)
inzerce
FIREMNÍ PREZENTACE
45
ÌÅ+Ï˾ÇÌÍÏ4™f§™ªć « ¨ «©ª«
“ ®²
59
Lidé
náš hlavní
kapitál
À å Þ ¥ —¸ å ë æ å o å —Ñ [ Û g é Ø £ —Ç ß ¥ » ¥
Ó ]ïi ë
“
¹ÜßçåÔÖؓÞâéè“Ýؓãâ“æçåWáÖؓçØãØßábŸ“Ûì×åÔèßÜÖÞb“Ü“àØÖÛÔáÜÖÞb“
æßâ‘Ü玓 ãåâÖØ染 ÞçØ厓 ãåâÕkÛW“ íԓ ØëçåbàákÖۓ çØãßâçákÖۓ ãâ× àkáØÞ¡“Çâ“éì‘Ô×èÝؓÞâàãßØëák“ã€kæçèã“Þ“éâßÕc“×åèÛè“ÿßç卟“ÝØ ÝÜÖۓÔãßÜÞÔÖܓ×â“éçâÞâéb“æâèæçÔé쟓×ÜàØáíâéWák“Ô“Þ“×â×å‘âéWák“
çØÖÛáâßâÚÜÖÞb“ÞWíác¡“ÃâÞèדæؓáØåØæãØÞçèÝk“çìçâ“ãâ‘Ô×ÔéÞ쟓
éØ×ؓç⟓íéßWƒçc“è“æßÜçÜá“æ“éìæâÞâè“ßÜÖk“çØãßâçâ蟓ÞؓƒãÔçáb“ÙèáÞ Öܓÿßç卟“ã€kãÔ×ác“éíáÜÞè“áâéŽÖۓ×ØÙØÞ獡
“
Å â í Þ ëÚ í î ëÚ
“
ΤГ ƶ»À´»¿Ÿ“Å¡“ā“´ÈµÅ¸ÌŸ“¿¡“Æ¡­“ÅØçÜÖèßÔçØדÆÜßÜÖâᓾÔå ÕÜ×ؓ¹âÔ୓´á“¸ÙÙØÖçÜéؓÀØÔáæ“Ùâ哼áÖßèæÜâá“ÅØàâéÔߓÜá“
ºåÔì“ÔáדÁâ×èßÔ哼åâᓶÔæçÜáÚ桓¸½Ê—ËéØåêØÚëàæåꗰª¤©¨ªŸ“
桓¤£¤¤ā¤£¥£¡
ΥГ ´ÈµÅ¸ÌŸ“¿¡“Æ¡“ā“ƶ»À´»¿Ÿ“½¡“Å¡“ā“¶ÈÀÀ¼ÁºÆŸ“À¡“´¡­“
´ããßÜÖÔçÜâá“âٓ´×éÔáÖØדÅØçÜÖèßÔçØד¶ØåÔàÜ֓¹âÔà“¹ÜßçØå“
ÇØÖÛáâßâÚì“çâ“ãåâ×èÖؓ¶ßØÔá“ÆçØØߓ¶ÔæçÜáÚ桓¸½Ê—ËéØåê¤
ØÚëàæåꗰª¤¨§®Ÿ—æ¡“¨¬ā©¬¡
ΦГ À´GÇÂÉƾRŸ“¡­“¿ðÛéæäÜÚßØåàâØ¡“ÃåÔÛԓ­“ÆÁÇ¿Ÿ“¤¬©§¡“
“
éԓâד£Ÿ£¨“Ô‘“ãⓦŸ¤©“Ûࡓ˜“Ô“âÕæÔۓ
æç€kÕåԓæؓé“áÜÖۓàcáÜߓâד£Ÿ¤¥“ãⓣŸ¨¤“
Ûࡓ˜¡“ÂÕæÔۓækåì“æؓàcáÜߓâד£Ÿ¤¥“×â“
¨Ÿ£¨“ Ûࡓ ˜¡“ ͓ ãâåâéáWák“ ÝØ×áâçßÜéŽÖۓ
æçåèæØޓ éìãßìáèß⟓ ‘Ø“ àØíܓ æçåèæÞÔàܓ“
ØëÜæçèÝؓ æçÔçÜæçÜÖÞì“ éŽíáÔàáW“ íWéÜæßâæç“
àØíܓæâè`çâéŽà“âÕæÔÛØà“æç€kÕåԟ“íÜáÞè“
ԓ àc×ܓ éؓ æçåèæÞWÖۓ ԓ âÕæÔÛØà“ âßâéÔ¡“
ÇÔçⓠíWéÜæßâæç“ Ýؓ íâÕåÔíØáԓ ÚåÔÙØà“ áԓ
æÙ饗 ®“ ԓ Ýؓ ܓ ã€Ü“ áØéØßÞbà“ ãâ`çè“ Ûâ× áâÖØáŽÖۓæçåèæØޓÖÛÔåÔÞçØåÜíâéWáԓæçÔ çÜæçÜÖÞì“éŽíáÔàáŽà“ÞâØÿÖÜØáçØà“ßÜáØWå ák“åØÚåØæØ¡“ÈÞÔíèÝؓæ؟“‘Ø“æ“åâæçâèÖkà“âÕ æÔÛØà“âßâéԓéؓæçåèæÖؓæؓé“ák“íWåâéØu“
íéìƒèÝk“âÕæÔÛì“æç€kÕåԟ“íÜáÞè“Ô“àc×Ü¡“Ãâ ×âÕác“ æؓ éؓ æçåèæÖؓ éíÛßØ×Øà“ Þ“ âßâéè“
â å Ú Ô á Ü í Ô ` á k “ Ú Ô å Ô á ç “ § ¬ ¡ “ Æ ·“
ɓßâuæÞbà“åâÖؓæؓéؓ×áØÖۓ¤¤¡ā¤¥¡“€kÝ áԓèæÞèçØ`áÜß쓫¯¥—êãfí[éÜåêâf—ÛåðĴŸ“
ԓçâ“éؓíÖØßԓáâébà“ãâÝØçk¡“»ßÔéák“׍åÔí“
Õìߓ ÞßÔ×Øᓠáԓ â×Õâåáâè“ ‡åâéØu“ ã€Ø× áWƒØޓ ԓ ÝØÝÜÖۓ íÔàc€Øák“ ×ⓠâÕßÔæçk“ ãâ ç€ØÕáŽÖۓ ãåⓠæßbéWåØáæÞâè“ ãåÔëÜ¡“ Ãåâ ÚåÔà“ã€Ø×áWƒØޓÕìߓåâí×cßØá“ãâ×ßؓçØ àÔçÜÖÞbÛâ“íÔàc€Øák“×ⓃØæçܓâ×ÕâåáŽÖۓ
æØÞÖk¡“Çâçâ“áâéb“ãâÝØçk“æؓèÞWíÔßâ“ÝÔÞâ“
æãåWéáb“Ô“ãâçéå×Üßâ“Ü“ã€Ø×ãâÞßÔ×ì“âåÚÔ áÜíWçâ卟“ ‘Ø“ Õè×Ø ßܓ æØæçÔéØᓠæÞèçØ`ác“
íÔÝkàÔ鎓ãåâÚåÔà“ã€Ø×áWƒØޟ“ÝØÝÜÖۑ“âÕ æÔۓßíؓã€kàâ“ÔãßÜÞâéÔç“éؓéßÔæçák“ãåÔëܟ“
Õè×ؓ íWÝØà“ Ü“ íؓ æçåÔáì“ æßbéWåØᓠԓ ×â ×ÔéÔçØߍ¡“
¿âuæގÖ۟“§«¡“æßbéWåØáæގÖۓ×áĴ“æØ“í‡ `ÔæçáÜßâ“ã€Ø擤¬£“‡`Ôæçákލ“í“ÖÖԓ¨«“ÿ åØࡓ ÉØßÜÖؓ ÞßÔ×ác“ ßíؓ Ûâ×áâçÜç“ ç⟓ ‘Ø“
ékÖؓáؑ“ãâßâéÜáԟ“åØæ㡓¥¬“í‡`ÔæçácáŽÖۓ
ÿåØàŸ“Õìßâ“í“€ÔדæßbéWåØᡓ·kÞì“éìæâÞbàè“
ãâ`çè“ÝÔޓ‡`ÔæçákÞ蟓çÔޓܓéìæçÔéâéÔçØߍ“
æؓ ãâ×ԀÜßⓠã€Ü“ ×âÕåb“ ‡åâéáܓ âæçÔçákÖۓ
æßè‘ØՓíÔÝÜæçÜç“Ü“éŽíáÔà᎓íÜæޟ“ÞçØ厓Ýؓ
áØíÕìç᎓ãåâ“è×å‘Øák“ÖÛâ×è“"ØæÞb“æßb éWåØáæÞb“æãâßØ`áâæçÜ¡“
¿ØçâƒákŸ“ Ýܑ— «°¥— êãfí[éÜåêâf— Ûåð Ĵ“ æؓ
èæÞèçØ`ák“©¡āª¡“ßÜæçâãÔ×蓥£¤¥¡“ÇÔޓÝÔÞâ“
é“ßâuæÞbà“åâÖؓæؓÔÞÖؓÕè×ؓÞâáÔç“é“ãåâ æçâåWÖۓÛâçØß蓴éÔáçܓ铵åác¡“ÅؑÜؓÞâá ÙØåØáÖؓ æؓ âãcç“ èÝàؓ éŽÛåÔ×ác“ "ØæÞW“
æßbéWåØáæÞW“ æãâßØ`áâæ矓 ÞçØåW“ íÔÝ܃…èÝؓ
ÝÔޓéßÔæçák“âåÚÔáÜíÔÖܟ“çÔޓܓâ×Õâå᎓ãåâ ÚåÔà“ÆßbéWåØáæގÖۓ×፡“Æâè`Wæçk“ÔÞÖؓ
Õè×ؓÝܑ“çåÔ×Ü`ác“Ü“×âãåâéâ×áW“éŽæçÔéԓ
×â×ÔéÔçØߍ“ ԓ íWæçèã֍“ æßbéWåØᡓ ÂåÚÔ “
áÜíÔ`ákà“ ÚÔåÔáçØà“ ÞâáÙØåØáÖؓ ãåⓓ
§¬¡“æßbéWåØáæÞb“×áì Ĵ“ÕìߓéŽÞâááŽà“éŽ ÕâåØà“æßbéWåØáæÞb“æãâßØ`áâæçܓâãcç“ÝàØ ÆÙ饗¨¨¥——ÉðÚßãæêëåo—çéæăã—âæíì—ç„à—ãØäàå[éåoä—Ø—ëìé¤
ÙìãÜåëåoä—çéæìÛgåo—
¹ÜÚ¡“¤¤¡““ ÉØßâÖÜçì“ãåâÿßؓâٓàØçÔߓÔç“ßÔàÜáÔå“ÔáדçèåÕèßØáç“
ĀâêÜáÚ
Ï å â ï™ß â å í ë “™ç ڙå Ú æ â ç Ú ë â ó Ú Ü â™é ë è î Ý i ç q™äèï î
“
Àܓâ×ßbéWák“âÕéìÞßؓéؓéçâÞâéŽÖۓæâèæçÔéWÖۓ×âÖÛWík“Þ“ék€Øák“
ԓçèåÕèßØáÖܓÞâé蟓ÞçØåW“ãâ×ãâåèÝؓØåâíܓÙâåàâéÔÖkÛâ“àÔçØåÜ Wß蟓åØâëÜ×ÔÖܓÞâéè“Ô“íáØàâ‘uèÝؓ‡`Üááb“íÔÖÛìÖâéWák“æçåèæÞì“
›æÙ饗¨§œ¡“
¿ÔàÜáWåák“ãåâè×cák“éíáÜÞW“âÕéìÞßؓãâèíؓã€Ü“ßÜçk“àÔߎÖۓÙâ åØàŸ“ é“ ã區ØíØÖۓ àÔߎÖۓ åâíàc卓 ԓ ã€Ü“ àÔߎÖۓ åìÖÛßâæçØÖۓ
Þâé蓛éØßàܓákíÞb“éåƒÞì“ÙâåØàœ¡“È“â×ßÜçލ“æç€Ø×ákÖۓԓéØßގÖۓ
æؓé‘×ì“ÝØ×áW“â“ãåâè×cák“éŽåÔíác“çèåÕèßØáçák¡
ÍãæâՓãåâè×cák“ÝؓíWéÜæߎ“áԓÛâ×áâçWÖۓÅØìáâß×æâéԓ`kæßԓÅØ
¾ Ô å Ø ß “ Æç å W á æ Þ Ž “ ¢ “ · å Ô Û â à k å Ô “ ½ Ô á â é W “ ¢ “ Ã Ø ç å “ ¿ Ø é k ` Ø Þ “ ¢ “ ¿ è Õ â à k å “ Æç å W á æ Þ Ž “ ¢ “ ¾ Ô å Ø ß “ ¾ € k ‘ Ø Þ “ ¢ “ ½ Ô å â æ ß Ô é “ ½ Ü å Þ 
¨¡“ ÆØÞÖؓéŽåâÕì“âÖØßܓáԓâ×ßÜçÞì“Ô“ÜáÚâ ç쓛¼áÚ¡“¿¡“ÀÔåçkáØޟ“ÃÛ¡·¡œ“
©¡“ ÆØÞÖؓßÜçÜᓛ×âÖ¡“¼áÚ¡“´¡“ÀâåØ染¶ÆÖ¡Ÿ“
×âÖ¡“¼áÚ¡“½¡“»Ôàãߟ“ÃÛ¡·¡œ
ÍÔàc€Øák“ â×ÕâåáŽÖۓ ã€Ø×áWƒØޓ é“ ÝØ× áâçßÜéŽÖۓæØÞÖkÖۓÝؓãßác“é“åؑÜܓÚÔåÔá獓
æØÞÖk¡“½àbáԓÞâáÞåbçákÖۓÔèçâ卓ԓáWíéì“
ã€Ø×áWƒØޓÕè×âè“èé؀ØÝácáì“é“áWæßØ×è ÝkÖkÖۓ`kæßØÖۓ`ÔæâãÜæè“ÆßbéWåØáæçék“é“åèÕ åÜÖؓécáâéÔáb“§¬¡“æßbéWåØáæގà“×áàĴ¡“
ɓæâè`ÔæáâæçܓæؓÝØ×áW“Ü“â“íԀÔíØák“áÔ〡“
æØÞÖk“çßÔÞâébÛâ“Ô“ã€ØæábÛâ“ßÜçk“×â“ãåâ ÚåÔàè“ÔÞÖØ¡
ÆàìæßØà“§¬¡“æßbéWåØáæގÖۓ×áĴ“Ýؓéì çéâ€Üç“ãåâÚåÔàâéc“íÔÝkàÔéâè“ÞâáÙØåØáÖܓ
íÔàc€Øáâè“×â“éƒØÖۓ׍ßؑÜçŽÖۓâÕßÔæçk“
æßbéWåØáæÞb“éŽåâÕì“çÔޟ“ÔÕì“æؓÆßbéWåØá æÞb“×áì“æçÔßì“ã€kßؑÜçâæçk“ãåâ“í鎃Øák“â× Õâåáb“‡åâéác“‡`Ôæçákލ“Ô“àâ‘áâæçk“ãåâ“
æØçÞWák“â×Õâåákލ“éؓæßbéWåØáæçék“Ô“áÔ éWíWák“ÞâáçÔÞ獡
͓»¼ÆÇÂż¸
ËØÙ¥—Í¥—— ÍðßæÛåæÚÜåo—äàâéæØåØã’ñð—Ÿß䥗œ —ñ—íØۗåؗæÙ饗¨©
ÇÔÕ¡“É¡““ ¸éÔßèÔçÜâá“âٓàÜÖåâÔáÔßìæÜ擛ãØå“ÖØáçæ“Õì“êØÜÚÛ眓Ùåâà“×ØÙØÖçæ“
âá“ÿÚ¡“¤¥
ª±™™
ÆÙ饗°¥—— ¿ðÛéØìãàÚ⒗ëãØâ—åؗăãëé—Ø—áÜßæ—ñØÚßðÚÜåo—íܗ
ñå[äâ[Úߗăãëéì—
¹ÜÚ¡“¬¡““ »ì×åÔèßÜ֓ãåØææèåؓâá“Ô“ÿßçØå“ÔáדÜçæ“ÖÔçÖÛÜáړÜá“
ÿßçØå“ãåÜáçæ
v
ωÞèÛÞÜçi™óÚæi†Þçh™fqìåè
·µÂÅÁ%“"¿ Á¾ Ì
ÆÙ饗¨ª¥—— ÇæßãÜۗåؗçæíéÚߗæÛãàëâì—í—æâæ¤
ão— ÙæÛãàå— êܗ êígëãæì— Ø— ëäØíæì—
íéêëíæ죗ñí¥—«§ķ
¹ÜÚ¡“¤¦¡““ ´“ éÜØê“ âᓠçÛؓ ÖÔæçÜáړ æèåÙÔÖؓ Üá“
áØÜÚÛÕâèåÛââדâٓãÜáÛâßØæ“êÜçۓԓ
ßÜÚÛç“Ôáד×ÔåޓßÔìØ埓àÔÚáÜÿÖÔçÜâá“
§£ķ
ÆÙ饗¯¥—— Íñåàâ—ëãØâæífßæ—é[ñì—åؗçæd[ëâì—ãàëo—
¹ÜÚ¡“«¡““ ÃåØææèåؓÜàãÔÖç“ÚØáØåÔçÜâá“Ôç“çÛؓÖÔæçÜáړæçÔåç
ÀkãåÔéԓԓâåÚÔáÜíÔÖؓ
§¬¡“æßbéWåØáæގÖۓ
×áĴ“é“åâÖؓ¥£¤¥
áâéWᓼáÚ¡“´áçâáká“ÍW×cåԟ“ÃÛ¡·¡Ÿ“Ô“â× ÕâåáŽà“ ÚÔåÔáçØà“ ×âÖ¡“ ¼áÚ¡“ ½Ôåâàkå“
Åâè`Þԟ“¶ÆÖ¡“
ɓ‡éâ×ák“`WæçܓãåéákÛâ“×áؓÞâáWák“æßb éWåØáæގÖۓ×ፓÝؓâãcç“ãßWáâéWáâ“ãßØ áWåák“íÔæØ×Wák“"ÆÆ¡“·Ô߃k“ãåâÚåÔà“ãÔޓ
Õè×ؓåâí×cßØá“×â“ÝØ×áâçßÜéŽÖۓâ×ÕâåáŽÖۓ
æØÞÖk¡“ÃåâÚåÔà“Þԑ×b“æØÞÖؓéìÖÛWík“í“â× ÕâåábÛⓠíÔàc€Øák“ ã€kæßèƒáb“ ÞâàÜæØ¡“
ÀØ×áWƒÞì“é“â×ãâßØ×ákà“ãåâÚåÔàè“ãåé ákÛâ“×áؓԓé“ãåÕcÛè“ÖØßbÛâ“×åèÛbÛâ“
×áؓÕè×âè“ãåâÕkÛÔç“ãÔåÔßØßác“éؓ×éâè“
æØÞÖkÖۓæ“áWæßØ×èÝkÖkà“íÔàc€Øák୓
¤¡“ ÆØÞÖؓÙâåàâéÔÖkÖۓæàcæk“›¼áÚ¡“´¡“µè åÜÔ៓¶ÆÖ¡œ
¥¡“ ÆØÞÖؓØÞâáâàÜÖÞW“›×âÖ¡“¼áÚ¡“É¡“¾ÔÙÞԟ“
¶ÆÖ¡œ
¦¡“ ÆØÞÖؓ çØÖÛáâßâÚÜÖÞW“ ›¼áÚ¡“ É¡“ ¾åèç܃Ÿ“
ÃÛ¡·¡œ
§¡“ ÆØÞÖؓáؑØßØíáŽÖۓÞâ鍓ԓæßÜçÜᓛ¼áÚ¡“
ᓿÜÖێŸ“ÃÛ¡·¡Ÿ“¼áÚ¡“¼¡“¿Wáԟ“ÃÛ¡·¡œ
Í Ã Å É Ì “ " ¸ Æ ¾ % “ Æ ¿ % É Å ¸ Á Æ ¾ % “ Æ Ã Â ¿ ¸ " Á Â Æ Ç ¼
ɓ åWàÖܓ ×Üãßâàâéb“ ãåWÖؓ À¡“ GØáÞìãßԓ
Î¥¤ÐŸ“ Î¥¥Ð“ ÕìßⓠãåâéØ×Øáⓠâéc€Øák“ éßÜéè“
ÖÛØàÜÖÞbÛâ“æßâ‘Øák“ßÜçÜáì“áԓéíáÜޓÕâ× ßÜá“è“â×ßÜçލ“í“ßÜçÜáì“æ“ßèãkáÞâéŽà“ÚåÔÿ çØࡓ ÍÞâèàWák“ ãåâÕcÛßⓠáԓ æçØÝáŽÖۓ“
çì`kÖۓÝÔÞâ“é“ã€Ø×ÖÛâík“ÞÔãÜçâß؟“çÝ¡“â“×bß Öؓ ¨¥¨“ ààŸ“ ƒk€Öؓ §£“ àà“ Ô“ æ“ â×æçè㠓
uâéÔáâè“çßâ胅Þâ蓦£Ÿ“¥£“Ô“¤£“àࡓ
ÆÙ饗¨©¥——»ÜëØàã—íØۗɼėñ—æÛãàëâ엩©¹—ê—ìßãoâæíæì—çãÜåæ죗ñí¥—¨§§ķ—Ø—¨ª§ķ
ÁԓæâèÕâå蓥§“çì`k“Õìߓâéc€Øá“éßÜé“âÕ ¹ÜÚ¡“¤¥¡““ ´“ŸÀ“×ØçÔÜߓâٓ×ØÙØÖçæ“Ùåâà“çÛؓ¥¥µ“ÖÔæçÜáړêÜçۓԓæÛØØç“âٓÚåÔãÛÜç؟“àÔÚáÜÿÖÔçÜâá“
æÔÛè“ÛßÜákÞè“é“ßÜçÜácŸ“éßÛÞâæçܓÙâåàâéÔÖk“
¤££ķ“Ôáד¤¦£ķ
æàcæܟ“ÞâáæçåèÞÖؓâ×ßÜçÞè“Ô“æçèãác“ãå çâ`áâæçܓÞâéè“X¡“½ÔÞâ“íWéÜæßؓãåâàcááW“
ÕìߓæßØ×âéWá“ãâ`Øç“Õâ×ßÜᓛÁܓé“ÞèæØÖÛ¡“
ÁԓÝØ×áâà“â×ßÜçÞè“æؓéƒÔޓãåâÝØéÜߓíÔÝkàÔ鎓‡ÞÔퟓÞ×ì“æؓáԓ ȓéƒØÖۓâ×ßÜçލ“Õìßԓè×å‘âéWáԓæçØÝáW“æÞßÔ×ÕԓÞâéâéb“éæWíÞì“
âçåìæÞÔábà“ãâéåÖÛè“âÕÝØéÜߓÕkߎ“ãâéßÔޓ›áWßØ眓æéc×`kÖk“â“éåæ ×â“Üá×èÞ`ák“ãØÖ؟“íWÞßÔ×ák“æßâ‘Øák“ÙâåàâéÔÖk“æàcæܟ“àáâ‘æçék“
çéc“âëÜ׍¡“É“çbçâ“âÕßÔæçܓæؓâÕÝØéÜßâ“íáÔ`áb“àáâ‘æçék“Õâ×ßÜ៓ â`ÞâéÔ×ßԓԓçØãßâçԓßÜçk¡“Åâí×kß᎓æçèãØu“ãåçâ`áâæçܓX“é“â× ã€Ü`Øà‘“áԓíÕìçÞè“ãâéåÖÛè“ÕìߓéŽæÞìç“éÔדàÜáÜàWßák¡“ÇØáçⓠßÜçÖkÖۓÕìߓíÔÝ܃çcá“çÔޟ“‘Ø“í“ÝØ×áâÛâ“æçåèæÞâébÛâ“ÞÔáWßè“Õìßì“
éŽæßØ×Øޓ ×âÞèàØáçèÝؓ æÙ饗 ¨¨¡“ ½Ø×áÔßⓠæؓ ⓠâ×ßÜçØޓ ¥¥µ““ íW€Øíì“íԇæçcáì“æç€k×Ôéc“×â“çßèæçƒkÛⓛâ×ßÜçØޓµœ“Ô“çØá`kÛâ“ãå æ“âÕæÔ ÛØà“ÀړíÕìçޓ°“£Ÿ£©£«“˜Ÿ“´ß“°“£Ÿ£¨£§“˜Ÿ“éßÛÞâæç“Ùâå €Øíè“çì`ؓ›â×ßÜçØޓ´œ¡“
àâéÔÖk“ æàcæܓ §Ÿ¥“ ˜®“ ãâ`Øç“ Õâ×ßÜᓠ¥¦£Ÿ“ í“ çâÛⓠ¥¤ª“ áԓ éì Ãâ`Øç“Õâ×ßÜá“æؓÛâ×áâçÜߓéÜíèWßác“áԓßÜçbà“ãâéåÖÛ蟓éؓç€ØÖۓ
íáÔ`Øáb“Ûâåák“ãßâƒØ¡“¿ÜçÜáԓÕìßԓàâ×ÜÿÞâéWáԓãâßbéÔÖkà“í㍠æØÞÖkÖۓâ×ßÜçÞ蓛æ“åíáâè“çßâ胅Þâè“â×ßÜçÞè“Ô“æ“åíáŽà“æçèãácà“
æâÕØà“é“ãWáéÜ¡
ãåçâ`áâæçܜŸ“Ô“çâ“áԓæãâ×ák“Ü“Ûâåák“ãßâƒØ“â×ßÜçÞ術µâ×ßÜáì“àcßì“
ÀâåÙâßâÚÜؓ éÔ×ì“ æ“ èÛßkÞâéâè“ ãßØáâè“ ›éìæçŽßÞâ蜓 í“ æÙ饗 ¨©““ éíÛßØדàcßގÖۓ׍ßލ“áԓãâéåÖÛè“â×ßÜçÞè“â“ãåàcå蓥“Ô‘“¦“ààŸ“
ԓéŽæßØ×Þì“àÜÞåâÔáÔߎí“í“ëØÙ¥—Í“â×ãâék×ÔÝk“ãâ×ßؓ¾èåâÞÔêì“ íÔæÔÛèÝkÖk“×â“ÛßâèÕÞì“Ô‘“§“àࡓɓëØÙ¥—ÍÀÀ“Ýæâè“éìáØæØáì“ãâ çÜáì“æ“ßèãkáÞâéŽà“Ô“ÞèßÜ`ÞâéŽà“ÚåÔÿçØà“
ԓí“ßØÚâéÔáb“Ô“áØåØíÔécÝkÖk“âÖØßÜ¡“Éؓæãâ ßØ`áâæçܓ áWæ“ ã€ÜékçÔߓ ã€Ø×æØ×ԓ ã€Ø×æçÔ éØáæçéԓ ԓ éŽÞâá᎓ €Ø×ÜçØߓ ½ÔåâæßÔé“ ÍÔ ÖÛèåÖíâޓ ԓ âÕÖÛâ×ák“ €Ø×ÜçØߓ ÇâàWƒ““
ÃâæãkƒÜß¡“ K`ÔæçákÖܓ íÔæØ×Wák“ àcßܓ à①áâæç“ãåâÛßb×áâèç“æܓæßbéWåáè“â×æç€Ø×Üéc“
ßÜçŽÖۓâ×ßÜçލ¡“
ÉK»U“ÝؓàØáƒkŸ“àâ×Øåác“€kíØáW“ÿåàԟ“
ÞçØåW“àW“æéâÝܓÞâáÖØãÖܓԓæçåÔçØÚÜÜ¡“É“íW écåè“Ýæàؓæå×Ø`ác“ãâ×cÞâéÔßܓÛâæçÜçØßæÞb“
âåÚÔáÜíÔÖܓíԓãØåÙØÞçák“ãåÕcۓ¦¬¡“íÔ æØ×Wák“Ô“íԓéìçéâ€Øák“âãåÔé×è“ãâÛâæçÜá ábÛâ“ãåâæç€Ø×k¡“
£
7
È Ý å â í ä ò™ó™ÅÅÀ
ékÖؓæؓãåâè×cák“çØÞèçbÛâ“Þâéè“Õßk‘k“Þ“ßÔàÜáWåákà蟓çkà“ãåâ“
Þâé“Ô“âàØíØák“ØåâíؓßbãØ¡
ÅâíàØík“Ûâ×áâç“ÅØìáâß×æâéԓ`kæßԟ“ã€Ü“áÜÖۑ“æؓàcák“ßÔàÜáWåák“
ãåâè×cák“é“çèåÕèßØáçákŸ“Ýؓãâàcåác“ƒÜåâÞb“Ô“ÝؓâéßÜéácáⓀÔ×âè“
×Ô߃kÖۓÙÔÞçâ卡“ÀÜÕßܑác“ãßÔçkŸ“‘Ø“`Üæçc“ßÔàÜáWåák“ãåâè×cák“Ýؓ
ã€Ü“Ûâ×áâçWÖۓ×â“Åؓñ“¦“£££Ÿ“é“åâíàØík“Åؓ°“¦“£££ā¥£“£££“
æؓÝØ×áW“â“ãåâè×cák“ã€ØÖÛâ×âéb“Ô“Ô‘“ã€Ü“Åؓ±“¥£“£££“Ýؓãåâè ×cák“çèåÕèßØáçák¡“½Øæçßܑؓãåàcå“ÞÔáWߍ“éçâÞâéb“æâèæçÔéì“Ýؓ
áÔ〡“§£“àà“Ô“áWæßØ×ác“àèæk“Þâé“ãåâ çbÖç“ ÿßçåØà“ æ“ ãåàcåØà“ âçéâ卓 áÔ〡““
¥“ ààŸ“ Ýؓ í€ØÝàbŸ“ ‘Ø“ æؓ Ûâ×áâçԓ ÅØì áâß×æâéԓ`kæßԓæák‘k“¥£ķŸ“Ö⑓âÕéìÞßؓæçÔ `k“ Þؓ íÞßÜ×ácák“ ԑ“ çbàc€“ ޓ ßÔàÜáÔåÜíÔÖܓ
ãåâè×cák¡“›¾“×âæԑØák“íÖØßԓßÔàÜáWåákÛâ“
ãåâè×cák“×âÖÛWík“Ô‘“é“èå`Üçb“éí×WßØáâæçܓ
âדéæçèãè“×â“ÞÔáWß蟓Ö⑓è“ÿßç卓écçƒÜáâè“
áØák“ íÔÝ܃çcá⡓ Éؓ ÿßçåè“ æؓ ãåâçⓠ×âæÔ ÛèÝؓãâèíؓã€ØÖÛâ×âébÛâ“ãåâè×cák¡œ“
ÈÞßÜ×ácák“ ãåâè×è“ Ýؓ íÔÖÛâéWáⓠãâèíؓ“
ÆÙ饗¨§¥——ÇéæìÛåàÚܗ âæíì— ç„à—
é“èå`Üçb“éí×WßØáâæçܓíԓÿßçåØà“Ô“áØéÛâ× ëìéÙìãÜåëåoä— Ø— ãؤ
áŽàܓ Üàãèßí쟓 áÔ〡“ ×Ô߃kàܓ íàcáÔàܓ
äàå[éåoä—çéæìÛgåo—
¹ÜÚ¡“¤£¡““ ÇÛؓ ĀâêßÜáؓ âٓ àØçÔߓ
æàcåè“ áØÕⓠã區Ø퍓 ÞÔáWߍŸ“ æؓ çèåÕè “
Ôç“çèåÕèßØáç“ÔáדßÔàÜ ßØáÖؓ íáâéè“ âÕÝØéèÝk¡“ ї ßãÜÛàêâؗ âãàÛ¤
áÔå“ĀâêÜáÚ
åfßæ— çãågåo— áܗ ëÜÛð— í’ßæÛåf— ìäoê¤
‰æíØë—ăãëéð—Úæ—åÜáÙão•Ü—Ûìëàåg—æÛãàëâ쥓
“
É ´ · Ì “ ··¿ µ¼ ǾÅQÁ % “ " ¿ Á ¾ Ì
ã€kãÔ×c“ÝؓáèçábŸ“ÔÕì“Õìߓÿßçå“èßâ‘Øá“éؓíáWàÖؓãâ“ÖØßbà“âÕ éâ×è“çÔޟ“ÔÕì“æؓâãkåÔߓâ“éƒØÖÛá쓇ßâ‘áb“ãßâÖÛì“æâè`Ôæác¡“Ãâ ÞèדáØák“íáWàÞԓãåâéØ×Øáԓãâ“ÖØßbà“âÕéâ×蟓éØ×ؓçâ“Þ“éìƒ ƒkàè“âÛìÕâébàè“áÔãcçk“æ“àâ‘áŽàܓ׍æßØ×Þì“íßâàØák“ÿßçåè¡
µcÛØà“ßÜçk“Ýæâè“Ûâ×áâçì“àØÖÛÔáÜÖÞbÛâ“áÔàWÛWák“áܑƒk“áؑ“áԓ
ãâ`WçÞ蟓é“׍æßØ×Þè“éìæâÞb“çØãßâçì“Þâéè“Ô“ãåâۀWçk“ÿßçåè“éƒÔޓ
à‘Ø“×âÖÛWíØç“ÞؓÖåØØãè“ÞØåÔàÜÞì“Ô“åâéác‘“Þ“çØãØßác ÖÛØ àÜÖÞb“×ØÚåÔ×ÔÖܓÿßçåè“ÞâéØà“Ô“æçåèæÞâ術ɓ׍æßØ×Þè“çcÖÛçâ“
éßÜé“à‘Ø“ÕcÛØà“ßÜçk“×âÝkç“Þ“ãâƒÞâíØák“
áØÕⓠ×ØæçåèÞÖܓ ÿßçå蟓 ܓ Þ×쑓 ãâ`WçØ`ák“
çßÔÞâ鎓åWí“ÿßçå“éì×å‘Øß¡“
“
Τ¨Ð“éâ×kÞâéb“Õâ×ßÜác¡“ÍÞâèàWák“Õìßâ“çÔÞb“ãâ×åâÕØáâ“æécçßb“
âÞâßk“ éÔד í“ æÙ饗 ¨¨¡“ ÃâÛßØד áԓ ãâéåÖÛè“ â×ßÜçÞè“ í“ Å¸À“ ã€Ü““
§£áWæâÕábà“íécçƒØák“ã€ÜáWƒk“æÙ饗¨ª¡“½æâè“áԓácà“éìíáÔ`Ø áԓ àkæçԓ Ɠ ԓ ǟ“ éؓ ÞçØåŽÖۓ Õìßԓ ãåâéW×cáԓ àÜÞåâÔáÔߎíԓ“
ã€kçâàáŽÖۓ ãåéލ¡“ ɎæßØ×Þì“ ÔáÔߎíì“ èéW×k“ ëØÙ¥— ÍÀŸ“ íؓ ÞçØåb“
éìãߎéWŸ“‘Ø“æؓé“âÕâè“ã€kãÔ×ØÖۓÝØ×áW“â“âëÜ×ÜÖÞb“éåæçéì“æ“ã€k çâàáâæçk“ ´ß ¶Ô ÆÜ Àá Ÿ“ ÝØÝk‘“ æßâ‘Øák“ â×ãâék×W“ åØâëÜ×Ô`ák“
æçåèæÖØ¡“Æécçßb“íÔÕÔåéØák“éåæçéì“Ýؓ×Wáâ“é샃k“ÞâáÖØáçåÔÖk“´ß¥Â¦¡“
Àkçâàáâæç“çbçâ“æçåèæÞì“ãâçéåíèÝؓéâ×kÞâ鎓ÖÛÔåÔÞçØå“Õâ×ßÜᓓ
í“åâíÞßÔ×è“éâ×ák“ãWåì“é“×èçÜác“Ùâåàì“ãâ×ßؓåâéáÜÖؓ›¦œ¡
ÆÙ饗¨¨¥—— ÊåoäÜâ—d[êëà—æÛãàëâ엩©¹—ê—ÙæÛãàåØäà
¹ÜÚ¡“¤¤¡““ ´“ãÜÖçèåؓâٓԓ¥¥µ“ÖÔæçÜáړãÔåç“êÜçۓãÜáÛâßØæ
ÉØ å â á Ü Þ Ô“Ã Ô í× Ø å Þâ é W “¢“ÉW Ö ß Ô é“¾ Ô Ù Þ Ô“¢“´ áçâ á k á“Í W × c å Ô
¹ Ü ß ç å Ô Ö Ø“Ô“Ý Ø Ý k“Ü à ã ß Ø à Ø áç Ô Ö Ø “é“ã å Ô ë ܓ“½ ¡“Å â è ` Þ Ô
“Ç¡“¸ßÕ Ø ß“ā“½¡“» Ôàã ߓā“À ¡“G ØáÞ ì ã ߓā“À ¡“ÇØ Üæß Ø哓Æçè×Üèà“é íáÜÞè“Õ â ×ßÜá“é“ßÜçÜáâé ŽÖۓâ ×ßÜçÖkÖۓā“¥¡“` Wæ 筓 ×ßÜçÞ ì“í“¿ ¾º“Ô“¿ ¿º
5
4
/
% &
$ ˜3
7
- 3 – 4 / 2 0 12 f o r m o v a c í s m ě s i p r o v ý r o b u f o r e m a j a d e r – a k t u á l n í
trendy / foundr y sands for mould- and core -making – actual trends
OBÁLKA
Hüttenes-Albertus CZ, s. r. o.,
Děčín
ALFIN-EDIMET SPA
METEF – FOUNDEQ, Verona
Veletrhy Brno a. s.
FOND-EX 2012
Hannover messe 2012
(Deutsche Messe Hannover, Německo)
ASK Chemicals CZ, Brno
RUBRIKY
inzerce
42
Roční přehledy
51
49. slévárenské dny ®
46
Zprávy Svazu sléváren České republiky
45
49
Zprávy České slévárenské společnosti
52
Vysoké školy informují
Deutsche Messe
Hannover, Německo
HANNOVER MESSE
53
Vzdělávání
54
Umělecká litina
55
Blahopřejeme
56
Vzpomínáme
56
Nekrolog
57
Z historie
1
Ediční plán
Slévárenství 2012
CD 2011
44
OMEGA
Foundry Machinery
Ltd., UK
4
Svaz sléváren ČR
37
Targi Kielce Sp. z. o. o.,
Polsko
18.–20. dubna 2012
HANNOVER MESSE
23.–27. dubna 2012
www.hannovermesse.com
FOND-EX
10.–14. září 2012
www.bvv.cz/fond-ex
MSV Brno
10.–14. září 2012
www.bvv.cz/msv
Hotel Dlouhé Stráně, Loučná
nad Desnou, Jeseníky (CZ)
Kontakt: [email protected]
!
e
s
e
t
j
y
e
n
e
v
v
a
á
r
,
l
p
i
o
ř
.
t
ě
p iály pro
s
á ter tu
d
v
z
a
o
r
.
e
i
m
l
p
V áme kové s. Jsm moh
á
o
u
n
p
ý
v na ám
e
v
s
e om
t
ť
a
h
r
c
b
O aby
M
I. Žižka
šování mezd a platů vzhledem ke zv ýšeným životním
nákladům a další, nám všem dobře známé okolnosti.
Ing. Ivo Žižka
prezident
Svazu sléváren České republiky
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
je mi ctí, že Vám takto, tj. v úvodníku prvního čísla našeho časopisu, mohu poděkovat za spolupráci v právě ukončeném roce 2011. A jak se již stalo tradicí, pokusím se
kromě malého ohlédnutí za rokem uplynulým o odhad,
co nás asi čeká v roce 2012.
Jak se vyvíjelo české slévárenství v roce 2011?
V loňském roce, alespoň v jeho první polovině, pokračovalo oživení průmyslové výroby. Slévárenství nebylo výjimkou, i když samozřejmě úplné statistiky nejsou v tuto
chvíli k dispozici. Mohli jsme tedy využít vše, co jsme se
„naučili“ během krize a snad se i vrátit k rozvojovým
projektům. Lze konstatovat, že české slévárenství se
opravdu odrazilo ode dna. Výsledky byly poměrně dobré, snad jen nárůst výroby „znepříjemňoval“ řízení cash
flow. Nicméně druhá polovina roku, zejména poslední
měsíce, přinesla jisté varování. Poptávka po určitých typech odlitků, některých materiálech, začala stagnovat,
popřípadě přímo klesat. Zdá se tedy, že musíme zapomenout na „sedm tučných let“ a naučit se žít s vědomím,
že ekonomické cykly se budou zkracovat.
Co nás čeká v roce 2012?
Výhled zatím není příliš optimistický. Bude nutné využít všech zkušeností, které jsme získali v minulém období. V této souvislosti nelze nevzpomenout na závěry
panelové diskuze ze VI. ekonomické konference konané
začátkem listopadu 2010 v Roudnici. Jsem názoru, že pokud se podařilo či ještě podaří všechny tam vyslovené
poznatky (zejména o vztahu k zákazníkům a posilování
ekonomického povědomí spolupracovníků) uplatnit v praxi, nemusíme se zase tak obávat. Nicméně problémy nás
čekají, ale myslím, že to nebude „nic nového pod sluncem“. Kromě možného poklesu poptávky jde o zvyšování cen vstupů, tlak na ceny výstupů, požadavky na zvy-
Svaz sléváren v roce 2011
Činnost svazu opět značně přesahovala hranice České republiky. Neustále musíme reagovat na aplikaci evropské
legislativy do národních podmínek a mnohdy odrážet
snahu zavádět často přísnější kritéria, než má EU. Začaly
práce na NEPSI, ujasňovali jsme vztah k emisním povolenkám. Byly zajištěny dotace pro účast na zahraničních
veletrzích, především GIFA a NEWCAST 2011. Uzavřeli
jsme kolektivní smlouvu vyššího stupně, která našim členům může usnadnit kolektivní vyjednávání.
O všech aktivitách včetně jejich výstupů a výsledků jsme
opět pravidelně a podrobně informovali členskou základnu. Znovu je tedy na místě výzva k co nejširšímu zapojení subjektů podnikajících ve slévárenství do práce
Svazu sléváren ČR!
Svaz sléváren v roce 2012
Budeme pokračovat ve všech aktivitách z roku 2011; vycházíme z plnění programových priorit uložených valnou
hromadou svazu. Na tomto místě bych rád připomněl,
že valná hromada roku 2012 bude volební, uzavírající
čtyřletý cyklus. Tedy příležitost k bilancování, ohlédnutí
a stanovení dalších rozvojových cílů, zapojení nových lidí
se zájmem o rozvoj našeho zajímavého oboru. Opět připravujeme zajištění podpor y pro účastníky veletrhů,
o které naši členové projevili zájem. V tomto roce nás
čeká mezinárodní slévárenský veletrh FOND-EX 2012.
Budou pokračovat různé projekty vzdělávání pracovníků
sléváren hrazené z ESF (Evropské sociální fondy). Pochopitelně budeme i nadále nápomocni v mezích našich možností členské základně při řešení konkrétních problémů.
Závěrem rád vyslovuji uznání za dobře odvedenou práci
v roce 2011 výkonnému řediteli a pracovníkům sekretariátu SSČR a redakci časopisu Slévárenství a rovněž všem
členům představenstva a dozorčí rady svazu za čas věnovaný naší společné práci. Děkuji také za spolupráci
České slévárenské společnosti a všem ostatním kolegům
z oboru.
Dovolte mi popřát Vám všem pro rok 2012 pevné
zdraví, osobní pohodu a trochu toho potřebného
štěstí v podnikání.
S l é vá re ns t v í . L X . l e d e n – ú n o r 2012 . 1–2 ú vodn í slovo
Slévárenství loni a letos
F. J . F e i ku s
roční přehledy
Odlitky z lehkých
neželezných kovů
lité do pískových
a do kovových forem
3. část: tavení, odlévání, tuhnutí
F. J . F e i k u s
ročn í p ř ehledy
Te c h n o l o g i e t a ve n í a p e c e
V článcích, které se zabývají tavicími
agregáty, se odráží probíhající intenzivní diskuze o energeticky efektivní výrobě
odlitků. D. F. Whipple, J. Teufert a J. Domagala [1] objasňují základy energeticky efektivního tavení hliníku. Jako nejlepší dostupné technické zařízení představují regenerační hořák. O úspěšných
inovacích, ovšem u indukčních pecí, referují také E. Dötsch, J. Konjer a Y. Yildir [2]. K tématu žárovzdorniny na vystýlky pecí existuje zajímavý článek
A. Wynna aj. [3], který popisuje, kromě
jiných aspektů, zkušební metodu, která
umožňuje srovnávání různých žárovzdorných materiálů v provozních podmínkách. Na základě výsledků zkoušek
jsou doporučeny žárovzdorniny podle
místa použití v peci.
Či št ě ní a ko nt r o la t ave niny
Odborný článek D. Dispinara aj. [4] popisuje účinky odplyňování taveniny rotačním zařízením na mechanické vlastnosti odlitků ze slitiny A356 (podobná
AlSi7Mg0,3). K hodnocení přísady prostředků na zjemnění zrna (TiB2 a Al2Ti)
používají J. F. Guo aj. [5] měření ultrazvukem (Metalvision), které ukazuje již
za 2 až 3 minuty, kolik částic se zjemňujícím účinkem je ve zkoumané tavenině čistého hliníku a slitiny AlSi7Mg.
Po s t u py l i t í , kovové f o r my
a nátěry
O vývoji postupů odlévání bylo zveřejněno jen velmi málo prací, které seznamují s aktuálním stavem znalostí. H. Görner aj. [6] popisují sklopné rotační lití,
kterým se mají odlévat hlavně vysoce namáhané hlavy válců. P. Schmidt aj. [7]
publikují práci o výrobě dutých odlitků
42 nízkotlakým litím bez použití jader. Když
se z formy vypustí tlak dosazování před
ztuhnutím, kov, který ještě neztuhl
(AlSi12 a AlMg5Si), vyteče, a tím se vyrobí dutý odlitek. Tématem odvodu
tepla – ovlivňování struktury použitým
materiálem kovové formy a chladicími
prostředky – se zabývá práce D. Tomasevice, Y. Gaillarda a E. Laurenta [8].
Jako materiál kovové formy srovnávají
ocel se slitinou CuNi a CuCrZr, a to jak
s chlazením vodou a bez chlazení, tak
i ocel v kombinaci se zinkovým chladítkem. U odlitků ze slitiny AlSi7Mg se
u variant se silným chlazením (ocel,
CuCrZr) vytvoří struktura s jemnými
dendrity, zatímco u variant se slabším
chlazením (ocel se zinkovým chladítkem) vzniká struktura poněkud hrubší. K tématu nátěry lze citovat článek
E. Einenkela aj. [9]. M. Rückert [10] popisuje plně automatické čištění kovových forem roboty. Jako inovační krok
k zavedení plné automatizace autor
zdůrazňuje intuitivní programování
(teach-in školení), které nevyžaduje instalaci žádného speciálního softwaru.
Pl n ě n í f o r my
F. Y. Hsu a H. J. Lin [11] představují prvek vtokové soustavy vhodný pro konstrukci vtokové soustavy u gravitačního
odlévání, včetně výpočetní metody.
Q. Chang aj. [12] zkoumali na základě
snímků v reálném čase plnění formy při
gravitačním odlévání desky s bočním
štěrbinovým vtokem do grafitové formy (slitina A356/ AlSi7Mg). Můstkem
k následující kapitole „Tuhnutí“ je práce
L. N. W. Damoaha, L. Zhanga a N. F.
Adegboyega [13]. Ti sledovali na přívodním žlábku, kterým proudila tavenina
slitiny Al-4%Mg, tvoření oxidických vrstev v závislosti na vlhkosti vzduchu a obsahu Mg ve slitině. Zjistili, že oxidická
vrstva na proudící tavenině se skládá
ze dvou vrstev: z oxidické pleny o tloušťce 1 až 5 µm tvořené Al2O3 a MgO a
z horní nehomogenní vrstvy s tloušťkou
cca 350 µm, kterou tvoří díry, staženiny,
shluky MgO a odmíšeniny obsahující Fe.
Z p ra c ová n í t ave n i ny p r o
ov l i v n ě n í p r ů b ě h u t u h n u t í
Intenzivní snahy ovlivnit charakter tuhnutí mechanickými, akustickými a elektromagnetickými vibracemi, které byly
patrné v uplynulých letech, se odrážejí
i v četných příspěvcích citovaných v tomto přehledu. Tak N. Omura aj. [14] referují o příznivém účinku mechanických
vibrací na tuhnoucí odlitky. Při frekvenci
S l é vá re ns t v í . L X . l e d e n – ú n o r 2012 . 1–2
vibrací v rozsahu od 112 do 157 Hz docilují významného zlepšení mechanických vlastností litých zkušebních tyčí ze
slitiny AC4C (podobné AlSi7Mg) ve srovnání s odlitky ztuhlými bez takového
zpracování. Pozitivní účinky přisuzují
lepšímu dosazování a z toho plynoucí
menší pórovitosti zkušebních tyčí. T. V.
Atamanenko, D. G. Eskin a L. Katgermann [15] používají k ovlivnění tuhnutí
slitin AlCu vysoko energetický ultrazvuk
a snaží se zjistit mechanizmy příznivých
účinků. A. Arrighini aj. [16] docilují vysoko výkonným ultrazvukem snížení pórovitosti a zjemnění eutektické struktury
a také intermetalických fází Al, Fe a Si
u taveniny AlSi5. Elektromagnetické míchání představuje další často zkoumanou
metodu ovlivňování charakteru tuhnutí.
S. Ordóñez, O. Bustos a R. Colás [17]
konstatují, že elektromagnetickým mícháním se ve srovnání s nezpracovávanými taveninami zrychluje chladnutí
v odlitku. J. Yu aj. [18] zpracovávají taveniny čistého Al elektromagnetickými
vibracemi. Hlubší pochopení vzniku
struktury a vlivu elektromagnetických
polí podává práce P. A. Nikritjuka, K. Eckerta a S. Ananijeva [19]. Těžištěm práce D. Räbigera aj. [20] je použití různě
vytvářených elektromagnetických polí:
pulzující s otáčením směru a rotující pole.
Na závěr kapitoly citujme práci G. Chirita aj. [21], která popisuje skoro praktické použití zpracování vibracemi při
vertikálním odstředivém lití nadeutektické slitiny AlSi18. Vibrace přitom obstarává chvěním samo zařízení na odstředivé lití. Aby se dal účinek odstředivých sil
zaznamenat samostatně, srovnávají odstředivé lití s litím gravitačním s použitím
a bez použití vibrace. Dospívají k poznání, že vibrace u odstředivého lití vede
k rychlejšímu tuhnutí a tím k lepším charakteristickým hodnotám mechanických
vlastností, zatímco odstředivé síly samy
o sobě nemají žádný pozitivní efekt.
Tuhnutí
Vzdálenost os dendritů (DAS) se často
používá jako měřítko k zajištění jakosti
odlitku. Na základě teoretických úvah
a zkoušek se slitinou AlSi7Mg0,3 docházejí Q. G. Wang aj. [22] k poznání
odporujícímu všeobecným znalostem,
že bezprostřední vliv DAS na mechanické vlastnosti není prokazatelný nebo
je jen velmi malý. B. R. Mose, S. M. Maranga a T. O. Mbuya [23] sice pojednávají o vlivu doprovodných prvků na
zabíhavost hliníkov ých slitin LM25
(AlSi7Mg) a LM27 (AlSi7Cu2Mn), ale zabývají se hlavně charakterem tuhnutí,
F. J . F e i ku s
Zjemnění zrna
Přísady prostředků pro zjemnění zrna
působí pozitivně zejména tehdy, mají-li
slévárenské slitiny sklon ke vzniku trhlin. To konstatují F. D’Elia a C. Ravindran
[31], kteří zjišťovali na laboratorních
vzorcích odlévaných do kovových forem vliv přísad AlTi5B1 na slitiny B206
(AlCu4MnMg) a A319 (AlSi6Cu4). Jakostí AlTi5B1 se zabývají B. J. McKay aj.
[32]. Použitím řádkovacího elektronového mikroskopu, rentgenovými snímky
CT a zkouškami zpracování taveniny zjistili výrazné rozdíly mezi plněnými profily
různé výroby. Účinky zjemnění se snižují, pokud je přítomno mnoho shluků
(aglomerátů) AlTi.
Zjemnění zrna u slitin AlSi, AlZn a MgAl
docilují Z. Fan aj. [33] mícháním. Účinky
ultrazvuku na zjemnění zrna současně
s přidáváním zjemňujícího prostředku
u slitiny A356 (AlSi7Mg) zjišťují M. Faraji, D. Eskin a L. Katgerman [34] (obr. 1).
Výsledky tepelné analýzy ukazují, že
použití ultrazvuku snižuje podchlazení
primární krystalizace. To vede k příslušně
menšímu průměru zrn ztuhlých vzorků.
V další práci se M. Faraji a L. Katgerman
[35] věnují tématu zušlechtění: u slitiny
A356 (AlSi7Mg) zkoumají společný účinek přísady AlTi3B1 a stroncia na zjemnění zrna a zušlechtění. Zatímco samotná přísada prostředku na zjemnění
zrna vede k téměř polovičnímu zmenšení zrna (ze 430 µm na 280 µm), současně přidávané Sr (200 ppm) tento
účinek snižuje. Naproti tomu účinky
zušlechtění stronciem se narušují současným přidáním AlTi3B1. Tento efekt
autoři vysvětlují tvořením fází SrB6: stroncium, které je k zušlechtění nezbytné, již
není v tavenině k dispozici.
Pr i m á r n í t u h n u t í
k ř e m í kov ýc h fá z í
Z u š l e c h t ě n í e u t e k t i ka
AlSi
[1] Gaswärme International, 2010, 59,
č. 5, s. 341–346.
[2] Giesserei, 2010, 97, č. 6, s. 64–71.
[3] 139th TMS Annual Meeting and
Exhibition, Supplemental Proceedings, Seattle, WA, USA, 14.–18. 2.
2010, v: General Paper Selections
2010, část 3 ze 3, s. 133–143.
[4] Materials Science and Engineering
A 527, 2010, s. 3719–3725.
[5] Transactions AFS, 2009, 117,
s. 187–201.
[6] BBF-Forschungsbericht FK Z 03
WKU O1 B. 193, 2008, č. 42, s. 1–14.
[7] Int. Journ. of Cast Metals Research,
2010, 23, č. 1, s. 1–6.
[8] Fonderie, Fondeur d’aujourd’hui,
2009, č. 288, s. 28–37.
[9] Giesserei, 2010, 97, č. 4, s. 26–30.
[10] Giesserei, 2010, 97, č. 4, s. 70–73.
[11] Metallurgical and Materials Transactions B, Process Metallurgy and
K. Nogita aj. [36] zkoušeli na rentgenovém synchronním zařízení základní mechanizmy zušlechtění slitiny Al-10%Si,
zvláště pak účinky KVZ, a to europia (Eu)
a yterbia (Yb). Y. C. Chai aj. [37] zjišťovali zušlechtění slitiny A356 (AlSi7Mg)
lantanem. A. Tewari, S. Mishra a S. Tiwari [38] publikovali zajímavý příspěvek
o tvoření zárodků a o růstu eutektického
křemíku. Na téměř eutektické slitině
(Al-10%Si-1%Ni) prokazují trojrozměrnou analýzou struktury, že primární
a eutekticky ztuhlý křemík mají prakticky identickou stavbu krystalu a ve
struktuře jsou přítomny bezprostředně
vedle sebe. Autoři z toho vyvozují, že zárodkem eutektického křemíku jsou primárně odmíšené fáze křemíku, na kterých křemík dále roste.
B. Korojy a H. Fredrikson publikují v odkazu [39] v ýsledky systematického
zkoumání charakteru tuhnutí slitin AlSi
s 15, 18 a 25 % Si. Y. Fuxiao aj. [40] se
ve svém článku zabývají odměšováním
primárního křemíku na příkladě slitiny
Al-16%Si v plynule odlévaných kruhových tyčích bez přísady prostředků na
zjemnění zrna, stejně jako v odkazu [39].
Závěrem citujme práci G. Konga aj. [41],
která se zabývá použitím ultrazvuku
ke zjemnění primárního křemíku. U taveniny zpracované fosforem docilují
zmenšení průměrné velikosti křemíku
z 30 na 20 µm. Ultrazvuk však má navíc
ten účinek, že se ve směsném krystalu
rozpustí více křemíku, a tím se sníží podíl primárně odmíšeného Si. Dalším
předmětem práce jsou účinky přísad KVZ
na vytvoření eutektického křemíku.
L i t e ra t u ra
Obr. 1. Účinky použití ultrazvuku na velikost zrna slitiny A356 při současné přísadě
zjemňujícího prostředku Al-5%Ti
S l é vá re ns t v í . L X . l e d e n – ú n o r 2012 . 1–2 43
ročn í p ř ehledy
protože pozorované závislosti přisuzují
následně jen odmíšení sekundárních
fází. Také S. Steinbach a L. Ratke [24]
zkoumají charakter tuhnutí základní slitiny Al-7%Si s přísadou a bez přísady Fe
nebo Mn pod vlivem nucené konvekce
realizované rotačním elektromagnetickým polem na laboratorním zařízení.
L. Liu aj. [25] zjišťují vlastnosti odměšování fází β-Al5FeSi technické slitiny
A356 (AlSi7Mg) a A319 (AlSi7Cu3) jako
funkci přehřátí taveniny, rychlosti tuhnutí a přísady Sr. V nezušlechtěném
stavu je vliv rychlosti tuhnutí na velikost
odmíšení dominantní, zatímco po přísadě Sr se fáze β-Al5FeSi fragmentují.
Zvýšené přísady Sr vedou ovšem jen
k odmíšení fází AlSiSr. A. Cetin a A. Kalkanli [26] ve své práci potvrzují dříve publikované poznatky, že výskyt fáze β-Al5FeSi blokuje dosazovací cesty, a tím se
zvyšuje podíl pórovitosti. I. Eleno, B. Sundmann a J. Lacaze [27] publikují data,
která zásadně rozšiřují databázi pro
výpočet termodynamických fází čtyřlátkové soustavy AlSiMnFe. Práce zaměřené na základní výzkum růstu větví
dendritů a zhrubnutí jejich vzdáleností
publikoval L. Ratke [28]. Jeho nově formulovaný přístup k popisu růstu umožňuje lépe respektovat reálný geometrický tvar rostoucích dendritů než dosavadní modely. Nad rámec popisu růstu dendritů se S. M. Sadrossadat a S. Johansson [29] zabývají vlivem parametrů
lití a přísad pro zušlechtění na vznik
vnitřního pnutí a stavbu struktury. Podle jejich studií tak např. menší přehřátí
taveniny koreluje s nízkým vnitřním pnutím v odlitku. Pro všechny shora uvedené práce představuje hodnocení struktury důležitý metodický předpoklad.
F. Lasagni aj. [30] k tomu publikují důležitou práci, ve které se mikrostruktura
popisuje trojrozměrně tomografií FIB.
F. J . F e i ku s
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[19] EPM 2009, 6th Int. Conference on
Electromagnetic Processing of
Materials, Proceedings, Dresden,
DE, 19.–23. 10. 2009, v: sborník,
s. 269–272.
[20] EPM 2009, 6th Int. Conference on
Electromagnetic Processing of
Materials, Proceedings, Dresden,
DE, 19.–23. 10. 2009, v: sborník,
s. 624–627.
[21] Int. Journ. of Cast Metals Research,
2009, 22, č. 5, s. 382–389.
[22] Acta Materialia, 2010, 58, č. 8,
s. 3006–3013.
[23] Transactions AFS, 2009, 117,
s. 93–101.
[24] Int. Journ. of Cast Metals Research,
2009, 22, č. 1–4, s. 290–293.
ročn í p ř ehledy
[18]
Materials Processing Science 40 B,
2009, č. 6, s. 833–842.
China Foundry, 2009, 6, č. 4,
s. 328–332.
Light Metals, 2010, TMS 2010,
139th TMS Annual Meeting and
Exhibition, Seattle, WA, US, 14.–18.
2. 2010, v: sborník, s. 773–778.
Materials Transactions, 2009, 50,
č. 11, s. 2578–2583.
Int. Journ. of Cast Metals Research,
2009, 22, č. 1–4, s. 26–29.
Materials and Corrosion, 2010, 61,
č. 3, s. 218–221.
Int. Journ. of Metalcasting, 2009,
3, č. 3, s. 37–41.
ISIJ International, 2009, 49, č. 8,
s. 1150–1155.
[25] Metallurgical and Materials Transactions A, Physical Metallurgy and
Materials Processing Science 40 A,
2009, č. 10, s. 2457–2469.
[26] Int. Journ. of Microstructure and
Materials Properties [Online], 2009,
4, č. 3, s. 377–385.
[27] 12th Int. Conference on Modeling
of Casting, Welding and Advanced
Solidification Processes, Vancouver,
BC, Kanada, 07.–14. 6. 2009, v:
sborník; The Minerals, Metals and
Materials Society (TMS, Warrendale 2009, s. 635–642.
[28] Int. Journ. of Cast Metals Research,
2009, 22, č. 1–4, s. 268–270.
[29] 8th Int. Conference on Residual
Stresses, Denver, CO, US, 4.–8. 8.,
2008, v: sborník, New-Town Square 2008, s. 553–560.
[30] Praktische Metallographie, 2010,
47, č. 9, s. 487–499.
[31] Transactions of the Indian Institute
of Metals, 2009, 62, č. 4 –5,
s. 315–319.
[32] Int. Journ. of Cast Metals Research,
2009, 22, č. 1–4, s. 212–215.
[33] Int. Journ. of Cast Metals Research,
2009, 22, č. 1–4, s. 318–322.
[34] Int. Foundry Research, 2010, 62,
č. 2, s. 20–25.
[35] Int. Journ. of Cast Metals Research,
2009, 22, č. 1–4, s. 108–110.
[36] Journal of Alloys and Compounds,
2010, 489, č. 2, s. 415–420.
[37] Journal of Alloys and Compounds,
2009, 487, č. 1–2, s. 157–162.
[38] Transactions of the Indian Institute
of Metals, 2009, 62, č. 4 –5,
s. 343–346.
[39] Transactions of the Indian Institute
of Metals, 2009, 62, č. 4 –5,
s. 361–365.
[40] Transactions of the Indian Institute
of Metals, 2009, 62, č. 4 –5,
s. 347–351.
[41] Advanced Materials Research,
2009, 79–82, s. 1523–1526.
(Zkrácený překlad z časopisu Giesserei,
2011, 98, č. 5, s. 56–63, 46. pokračování.)
Recenzent: doc. Ing. Rudolf Kořený,
CSc.
44 S l é vá re ns t v í . L X . l e d e n – ú n o r 2012 . 1–2
Josef Hlavinka
zprávy
Svazu sléváren
České republiky
zpr ávy svazu sl é vá ren česk é republiky
Te chni c ká 28 9 6 / 2
616 0 0 B r n o
te l.: + 420 5 41 142 6 42
te l.: + 420 5 41 142 6 81
te l.+fa x : + 420 5 41 142 6 4 4
[email protected]
w w w.s va z s l e va re n.c z
Váš par tner pro čerpání z fondů EU
Evropská Unie
Dohoda nepSiO2
ve slévárenství
Ing. Josef Hlavinka
v ý k o n n ý ř e d i t e l S S Č R V roce 2006 došlo v Bruselu k podpisu
dobrovolné dohody mezi zástupci zaměstnanců, zaměstnavatelů a průmyslových svazů v oblasti zdraví a bezpečnosti práce zaměřené na správnou manipulaci s materiály obsahujícími krystalický křemen s názvem Dohoda NEPSI.
Pro zástupce 14 průmyslových sektorů
(včetně slévárenství) ze všech členských
zemí EU vytváří dohoda koncepci udržitelného rozvoje a definuje nejlepší dostupné techniky při práci s Si. Veškeré
informace naleznete na www.nepsi.eu.
Obecné cíle dohody jsou zaměřeny
na:
– ochranu zdraví zaměstnanců;
– minimalizaci vystavení vlivu krystalického křemene aplikací vhodných postupů;
– zvýšení povědomí o zdravotních rizicích týkajících se práce s krystalickým křemenem (oxid křemičitý, krystobalit, tridymit) a o vhodných postupech.
Z článků 6 a 7 dohody vyplývá:
Svaz sléváren České republik y
je př idruženým členem CA EF
Commit tee of A ssociations
of European F oundries
( A sociace evropsk ých
slévárensk ých s vazů)
generální sekret ariát
Sohns trasse 70
D - 4 0237 Düsseldor f
P.O.Box 10 19 61
D - 4 0 010 Düsseldor f
N ěmecko
tel.: + 49 211 6 87 12 15
tel.: + 49 211 6 87 12 0 8
tel.: + 49 211 6 87 12 17
fa x: + 49 211 6 87 12 05
info @caef- eurofoundr y.org
w w w.caef- eurofoundr y.org
46 Kdo podává výkazy?
– Vykazování by měly provádět veškeré
provozy specifikované v rámci Dohody NEPSI.
– Vyčleněný zaměstnanec pro každý
provoz by měl dohlížet na dodržování dohody na provozovně.
– Tento pracovník by měl podávat hlášení zodpovědnému pracovníkovi na
úrovni společnosti dle harmonogramu, který byl domluven v rámci společnosti za účasti zástupců zaměstnanců a v souladu s principy Dohody
NEPSI.
– Hlášení ze strany společností je pak
agregováno národními asociacemi či
S l é vá re ns t v í . L X . l e d e n – ú n o r 2012 . 1–2
přímo na evropské úrovni (pokud se
jedná o nadnárodní společnost).
– Na základě uzavřené dohody se hlášení podává každé dva roky, kdy první vykazování bylo realizováno v roce
2008.
Jak funguje systém vykazování?
– Systém vykazování je postaven na
propojení několika rovin, od úrovně
jednotlivých provozoven až na celoevropskou úroveň.
– Dlouhodobým cílem je postupně navyšovat počet subjektů, které budou
vykazovat plnění dohody s cílem realizovat její maximální rozšíření ve
všech členských státech.
– Na základě dohody by v případě, že
nedojde k jejímu naplňování, mohly
být uplatněny sankční postupy v podobě např. nového legislativního
opatření či vytvoření „blacklistu“ se
sektory a členskými státy, které na
naplňování dohody neparticipují.
Co je předmětem vykazování?
Část 1: Informace o provozu – Počet
zaměstnanců na provozovně.
Část 2: Vystavení riziku – Počet osob
potenciálně vystavených vdechovatelnému oxidu křemičitému.
Část 3: Hodnocení rizika a monitoring prachu – Počet zaměstnanců potenciálně vystavených vdechovatelnému
oxidu křemičitému, kteří jsou předmětem procesu hodnocení rizika a monitorování prašnosti.
Část 4: Zdravotní kontroly – Počet
zaměstnanců potenciálně vystavených
vdechovatelnému oxidu křemičitému,
kteří jsou monitorováni v rámci obecných zdravotních prohlídek či přímo podléhají speciálním prohlídkám zaměřeným na detekci silikózy.
Část 5: Školení – Počet zaměstnanců
potenciálně vystavených vdechovatelnému oxidu křemičitému, kteří prošli
školením definovaným dohodou věnovaným především používání ochranných
prvků na pracovišti atd.
Část 6: Vhodné postupy – Aplikace
vhodných postupů z dohody, která předepisuje postup práce s látkami obsahujícími vdechovatelný oxid křemičitý či používání ochranných prvků.
Část 7: Poznámky
Celkový výstup
Po realizaci vykazování na úrovni jednotlivých provozoven budou data agregována za společnosti, následně za jednotlivé členské státy a ve finální fázi na
úrovni EU s tím, že tyto výsledky budou
předloženy Radě NEPSI jako vrcholnému
orgánu.
Josef Hlavinka
Systém vykazování
– Vytvoření online ohlašovacího systému ve 22 jazycích členských států EU.
– Rychlý přístup do registrace s uživatelsky co nejjednodušším rozhraním
včetně prvků návodu.
– Automatická agregace výkazů z jednotlivých provozoven pro další stupně (společnost/národní asociace), kdy
může být provedena analýza dodaných dat.
– Možnost efektivní správy dat a veškerých informací u jednotlivých firem.
Možnost komparace budoucích výkazů s již realizovanými.
Systém online vykazování je postaven na
specifické formě, kdy členové z úrovně
1 spustí registraci členů o úroveň níže
a následně se registrují další nižší úrovně stejným systémem. Jedná se tedy o
proces registrace jednotlivých evropských asociací ze strany signatářů, následně registrace nadnárodních korporací a národních asociací ze strany evropských sektorových asociací atd.
Systém vykazování se provádí pravidelně
každé dva roky. Pro všechny zástupce
provozoven, kterých se tato problematika dotýká, tzn. používají SiO2, je důležité,
aby provedli registraci
v termínu od 16. ledna
do 16. března 2012.
Po tuto dobu bude online systém zpřístupněn.
Více informací: www.svazslevaren.cz,
případně se obraťte na sekretariát SSČR.
KOVOLIS HEDVIKOV
otevřel novou
tlakovou slévárnu
Obr. 2
Ing. Pavlas a K. Koudelka při slavnostím otevření nového provozu
Obr. 3
Pohled do nové haly společnosti
Kovolis Hedvikov
nuje moderní čističkou odpadních vod,
licí pracoviště jsou vybavena systémy filtrace a rekuperace vzduchu, důsledně je
využíváno odpadní teplo z kompresorů,
chladicí voda i vzduch z výrobních hal.
Na závěr slavnostního otevření si přítomní návštěvníci prohlédli novou halu
tlakového lití s robotizovaným zařízením
a prošli „starým“ závodem a provozem
mechanického obrábění v Ronově.
Velice nás těší, že jsme mohli být u zrodu nové dimenze slévárenského umu
založené na tradici a historii. Každý
z účastníků musel pocítit jedinečnou atmosféru něčeho nového, nadčasového,
vybudovaného pílí a houževnatostí lidí
oddaných slévárenskému řemeslu. Lidé,
kteří dokáží takové věci, jsou jistotou
budoucnosti našeho oboru, a že jich
v Česku máme stále dostatek, o tom ať
nikdo nepochybuje.
Ing. Josef Hlavinka
v ý k o n n ý ř e d i t e l S S Č R V pátek 25. listopadu 2011 byla v Třemošnici ve společnosti KOVOLIS HEDVIKOV, a. s., otevřena nová hala tlakového
lití hliníkových slitin. Při této slavnostní
příležitosti přivítal předseda představenstva Miloslav Pavlas zástupce zákazníků
financujících bank, zástupce dodavatelských a spolupracujících firem, členy
představenstva a dozorčí rady společ-
Obr. 1
Setkání zástupce ředitele společnosti K. Koudelky a ředitele
Ing. Pavlase s Ing. Hlavinkou, ředitelem SSČR, a Ing. Bubeníkem,
místostarostou MÚ Třemošnice
116th Metalcasting
Congress
Te r m í n : 17. –20 . d u b na 2012
M í s t o ko n á n í : Co l u m b u s , U S A
B l i ž š í i n f o r m a c e : w w w. a f s i n c .o r g
S l é vá re ns t v í . L X . l e d e n – ú n o r 2012 . 1–2 47
zpr ávy svazu sl é vá ren česk é republiky
UPOZORNĚNÍ
nosti Kovolis Hedvikov, dále zástupce
Pardubického kraje Romana Línka, zástupce města Třemošnice a další významné hosty (obr. 1). Ve svém vystoupení seznámil přítomné s historií a s výstavbou haly, která byla zahájena v listopadu 2010, s instalací nových nejmodernějších strojů a zařízení, s financováním, až po otevření a spuštění
výroby. Postupně, jak se nová hala stavěla a získávala svoji podobu, docházelo
k jejímu vybavování nejmodernějšími
stroji a zařízením. Slavnostní otevření
vyvrcholilo přestřižením pásky (obr. 2)
a symbolickým zahájením provozu.
V současné době je KOVOLIS HEDVIKOV
svým výkonem největší komerční tlakovou slévárnou v České republice a na
Slovensku. Na financování výstavby nové moderní haly (obr. 3) se podílela firma KOVOLIS HEDVIKOV částečně vlastními prostředky, úvěrem od ČSOB a také
z příspěvků z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Celkové plánované investice jsou na úrovni cca 600 mil. Kč,
z toho podíl stavby činí téměř 150 mil.
Kč. Z projektu evropských fondů je podporován projekt inovace technologie
tlakového lití, a to částkou 75 mil Kč.
Dotace z EU je rozdělena na etapy do tří
let a aplikuje technologie master squeeze, high vacuum a rheocasting. Tyto
moderní technologie přinášejí jak nové
produkty, tak lepší jakost nyní vyráběných dílů. V řadě případů zásadně zlepšují mechanické vlastnosti. Osvojení
nových technologií je netrpělivě očekáváno nejen stávajícími zákazníky, ale otvírá možnosti k získání nových projektů.
Ve vybudované hale je nyní nainstalováno 5 robotizovaných licích pracovišť; do
roku 2015 se předpokládá rozšíření na
13 strojů. Celý proces od tavení materiálu až po expedici je koncipován v zásadách štíhlé výroby. Na novou výrobu bylo
zatím přijato 108 pracovníků. Do roku
2015 společnost předpokládá v nové hale
zaměstnat celkově až 200 pracovníků.
Ekologie má rovněž zelenou. Hala dispo-
El i š k a Če r ň a n s k á / I v e t a M u s i l o v á
Projekt „Moje volba
– moje budoucnost“
představuje žákům
Jihomoravského
kraje technické
obory
zpr ávy svazu sl é vá ren česk é republiky
Eliška Čerňanská
Ing. Iveta Musilová, Ph.D.
Projekt „Moje volba – moje budoucnost“ (CZ.1.07/1.1.02/02.0088), podpořený v rámci Operačního programu
vzdělávání pro konkurenceschopnost, se
dostává do finiše ve své dvouleté realizační době. Jak jsme již v předešlých číslech časopisu informovali, mezi partnery
projektu, jehož nositelem je Integrovaná
střední škola Sokolnice, patří i Svaz průmyslu a obchodu České republiky. Obsahem tohoto projektu je popularizace
technických a řemeslných oborů mezi
žáky základních škol a snaha zvýšit zájem žáků o studium těchto oborů.
V rámci Exkurzí, Besed a Oborových dní
bylo osloveno na 5 000 žáků 7. až 9. tříd
základních škol Jihomoravského kraje.
Po dva roky probíhala vzájemná výměna
Oborové dny – elektrotechnika
Foto: P. Krček
informací, zkušeností i doporučení na
vylepšení projektových aktivit mezi jednotlivými účastníky projektu, tedy žáky,
pedagogy, profesními odborníky a členy realizačního týmu. V ohlasech zúčastněných byl projekt a jeho aktivity
hodnoceny veskrze kladně.
V rámci udržitelnosti projektu byly na základní školy, úřady práce a další spolupracující instituce rozeslány Katalogy řemesel a Motivační filmy. Tyto výstupy
projektu popisují jednotlivá nedostatková řemesla a technické obory Jihomoravského kraje v tištěné i audiovizuální formě. Jejich součástí však není jen popis
odvětví, ale i prezentace zkušeností pracovníků v těchto oborech a informace
o rámcovém finančním ohodnocení nedostatkových profesí.
Oborové dny – strojírenství
Foto: E Čerňanská
Dalším výstupem projektu je Metodika
aktivit, která jasně popisuje přípravu
a realizaci jednotlivých projektových
aktivit tak, aby mohly být realizovány
subjekty Jihomoravského kraje i po
ukončení projektu Moje volba – moje
budoucnost.
Nakolik byl zájem žáků základních škol
o řemeslné a technické obory zvýšen,
budeme moci pozorovat až v následujících letech. V rámci realizačního týmu
s našimi partnery však doufáme, že projekt byl úspěšný a do budoucna se bude
svými výstupy prokazatelně podílet na
dalším směřování žáků, kteří opouští základní školy.
Webové stránky projektu: http://mvmb.
iss-sokolnice.cz.
Tento projekt je spolufinancován
Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
70. světový slévárenský
kongres WFC
Te r m í n : 25. –27. d u b na 2012
M í s t o ko n á n í : M o nt e r r e y, M e x i ko
B li ž š í informa ce: w w w.w fc 2012.com
Grosse
Giessereitechnische
Tagung 2012
48 Oborové dny – odívání
Foto: E. Čerňanská
S l é vá re ns t v í . L X . l e d e n – ú n o r 2012 . 1–2
Oborové dny – strojírenství
Foto: E. Čerňanská
Tr o j s t r a n n é n ě m e c k o - r a k o u s k o - š v ýc a r s ké z a s e d á n í
Te r m í n : 26 . –27. d u b na 2012
M í s t o ko n á n í : S a l z b u r g , R a ko u s ko
Bližší informace: simone.bednar e c k @ b d g u s s .d e
V l a d i m í r B a rc i / I v a n S m u t ný
zprávy
České slévárenské
společnosti
s e k re t a r iát
p.s . 13 4, D i va d e lní 6
657 3 4 B r n o
te l., z á z na mní k , fa x :
5 42 214 4 81
m o b il: 6 03 3 42 176
s l e va re ns ka @ vo lny.c z
w w w.s l e va re ns ka.c z
Ing. Vladimír Barci
Ivan Smutný
OK lití pod tlakem
Podzimní zasedání OK lití pod tlakem se
konalo 13. října 2011 v Mikulově v hotelu Eliška, a to za podpory všech přednášejících. Zasedání se zúčastnilo na
110 slevačů a navazovalo bezprostředně na Slévárenské dny ®, které se konaly
v Brně. Firmy Šebesta – služby slévárnám,
s. r. o., a Elap, v. d., zajistily opravdu výborné prostředí pro tak značný počet
účastníků a příjemná i užitečná setkání.
Program se odvíjel dle předem zaslaných pozvánek a poskytl návštěvníkům
dostatečný časový prostor pro vyslechnutí přednášek a následnou diskuzi.
Zasedání zahájil předseda OK Ing. Vladimír Barci přivítáním účastníků jak
z Čech a z Moravy, tak i ze Slovenska.
Podal zprávu o stavu hospodaření OK
s tím, že se uvažuje o poskytnutí příspěvku na seminář pro technology a konstruktéry v daném oboru. Zasedání bylo
rovněž využito k slavnostnímu předání
ocenění pracovníkům za dlouholetou
aktivní práci v oboru a v OK lití pod tlakem, a to panu Ing. Davidu Kvapilovi, vedoucímu slévárny Al slitin Škoda Auto,
Ing. Josefu Klímovi, předsedovi družstva
Elap, a Ing. Petru Šebestovi, řediteli firmy Šebesta – služby slévárnám, s. r. o.
Následoval blok přednášek zaměřených
jak na úspory energií, tak na zvyšování
jakosti a životnosti nářadí a forem. Ing.
Jan Vrtílek z firmy Šebesta – služby slévárnám, s. r. o., představil v minulosti
dosažené provozní úspory při použití
rafinačních přípravků Arsal, úspěšných
SiC kelímků Mammut-Wetro a jejich no-
vých rotorů pro odplynění taveniny. Dále
pokračoval při představení zařízení pro
přípravu třísek i pro tavení kovu a v neposlední řadě informoval o úsporách dosažených zkracováním doby výrobního
cyklu postřikem formy. Vystoupení Ing.
Klímy bylo jak poučné, tak i zajímavé
svou šíří poskytnutých informací. Družstvo Elap si zaslouží obdiv pro šířku sortimentu a množství služeb, které nabízí
nejen slévárnám. Firma Bühler představila prostřednictvím zástupce Ing. Rosenkrance nové trendy jak u strojů na lití
pod tlakem, tak i náměty v řízení provozu. Zajímavá zmínka padla o použití
solných jader při lití pod tlakem. Pro konstruktéry a technology chce firma ve
spolupráci s OK uspořádat odborný kurz
na začátku roku 2012 v Brně. Ing. Tietze
ze společnosti StrikoWestofen představil společně s Ing. Pavelkou nový prototyp šachtové pece PureEfficiency, který byl instalován v podniku Kovolit, a. s.,
s tavicím výkonem 1 500 kg/h, a jehož
výsledky měření spotřeby energie pro tavení a udržování slitin hliníku předčila
všechna očekávání. Další přednášky byly
zaměřeny na povrchové úpravy forem
na lití pod tlakem. Ing. Holubář z firmy
SHM Šumperk představil ukázky nářadí
na bázi CrAlNi pro odlévání slitin AlSi.
Ing. Průša z firmy Plansee seznámil přítomné s výsledky využití wolframu a součástí vyrobených práškovou metalurgií.
Ing. Kovář, vedoucí konstrukce nářaďovny firmy Škoda Auto, a. s., představil na
ukázkách části forem enormně namáhaných prouděním tekutého kovu analyzované a zkoušené výrobní postupy
v nářaďovně firmy Škoda Auto, a. s.
Přednáškový blok zakončil Ing. Brož, který přítomné seznámil s 90letou historií
firmy Kovolit, a. s., a zároveň pozval
účastníky k prohlídce již výše zmíněné
tavicí pece StrikoWestofen.
Na závěr vystoupil předseda OK Ing. Vladimír Barci a předložil návrh programu
na rok 2012. Příští rok poskytne mnoho
O zájmu o činnost OK lití pod tlakem svědčí vysoký počet účastníků zasedání
S l é vá re ns t v í . L X . l e d e n – ú n o r 2012 . 1–2 49
zpr ávy česk é sl é vá rensk é společnosti
ČSS je členskou organizací W F O
World Foundr ymen Organization
c /o T he National Met alforming Centre
47 Birmingham Road, Wes t Bromwich
B70 6PY, Anglie
tel.: 0 0 4 4 121 6 01 69 79
fa x: 0 0 4 4 121 6 01 69 81
secret ar y @ thew fo.com
Zpráva z podzimního
zasedání OK lití
pod tlakem
V l a d i m í r B a rc i / I v a n S m u t ný / Ve r o n i k a P a zd e r ko v á / Vá c l a v K a f k a
VÚHŽ Dobrá, a. s.,
hostila Odbornou
komisi ekonomickou
ČSS
Ing. Veronika Pazderková,
Ph.D.
doc . Ing. Václav Kafka , CSc .
zpr ávy česk é sl é vá rensk é společnosti
Organizační zajištění v předsálí
konferenční místnosti
Neformální setkání odborníků
se uskutečnilo před náročným
přednáškovým dnem
novinek v oboru lití pod tlakem a mnohá setkání. V lednu proběhnul veletrh
EUROGUSS (Norimberk) a v únoru kurz
pro konstruktéry, v květnu METEF 2012
v Brescii, v červnu zasedání OK ve slévárně Siemens Elektromotory Mohelnice a pro podzimní zasedání usilujeme
získat slévárnu Kovolis, a. s., Hedvikov.
Jako náhradní řešení je nabídka z Kovolitu, a. s., Modřice.
Na závěr patří poděkování všem účastníkům za účast, sponzorům za podporu
a pracovníkům firem Šebesta – služby
slévárnám, s. r. o., a Elap, v. d., za perfektní přípravu a průběh.
50 Ve dnech 9.–10. 11. 2011 se ve VÚHŽ
Dobrá konalo 39. zasedání Odborné
komise ekonomické (obr. 1 a 2). Úvodním slovem nás ve Frýdku-Místku přivítali David Kaňák, Jana Vévodová a ředitel slévárny Jiří Rusina.
Nosné téma zasedání znělo Metody řízení ve slévárnách, které vedou ke zvýšení efektivnosti výroby. Jak je tato problematika řešena ve ŠKODĚ Mladá Boleslav, a. s., nás informoval Vladimír
Barci. Uplatnění řídicích metod nákladů
bylo pro 32 zástupců českých sléváren
zejména v současné době vysoce inspirativní, což se samozřejmě odrazilo
i v diskuzi.
Vystoupení Zuzany Pávkové ze slévárny
UNEX, a. s., Uničov, bylo zaměřeno na
Zkušenosti s využíváním krycího příspěvku ve slévárně. Také toto téma je
nyní vysoce aktuální.
Následovala tradiční výměna informací
k situaci ve slévárnách formou „kolečka“.
Mimo jiné se zde opakoval aktuální problém nezbytnosti vzdělávání formířů,
tavičů atd. v souvislosti se současným
věkovým průměrem zaměstnanců sléváren. Dále se řešila kapacitní vytíženost
sléváren a výhled do dalšího období.
Jan Šlajs, předseda ČSS, podal informace o úspěšném průběhu 48. slévárenských dnů®. Zároveň upozornil na nově
vydanou Slévárenskou ročenku 2011,
která přináší další pokračování slévárenských norem. Za SSČR promluvil
Předsednický stůl 39. zasedání OK ekonomické
S l é vá re ns t v í . L X . l e d e n – ú n o r 2012 . 1–2
Josef Hlavinka, který přítomné seznámil
s činností svazu, např. s dohodou NEPSI,
která ustanovuje dobrovolné vykazování
či monitoring práce s krystalickým křemenem (viz s. 46, pozn. red.). V rámci
plnění této dohody je žádoucí, aby se
naše slévárny také zaregistrovaly v centrálním monitoringu a potvrdily tím
plnění úmluvy sjednané v EU.
O zájmu studentů o obor slévárenství na
VŠB – TU Ostrava informoval Tomáš
Elbel a zároveň pozval účastníky na mezinárodní konferenci SPOLUPRÁCE 2012.
O činnosti řešitelského týmu PROJEKTU
XII zaměřeného na nákladovost apretace odlitků podala informace Veronika
Pazderková. Na tomto velice závažném
a komplikovaném problému pracuje
v současné době pět sléváren. Po skončení úkolu bude 27.–28. března uspořádáno 40. zasedání OK ekonomické ve
Slévárně UXA v Brně, kde se s výsledky
tohoto velice očekávaného řešení mohou seznámit zájemci ze sléváren.
Krátkou informaci poskytla Lenka Firková o ukončeném XX. školení tavičů
a mistrů, které se konalo pod záštitou
OK tavení oceli na odlitky.
Velice významný byl společenský večer.
V úvodu účastníci poblahopřáli Veronice Pazderkové a Václavu Figalovi k úspěšnému obhájení dizertační práce. Následovalo milé připomenutí osobních jubileí členů OK ekonomické. Nejprve jsme
gratulovali nové doktorce Veronice Pazderkové k 30. narozeninám, dále připili
členové OK na zdraví Květě Řehůřkové k 55. životnímu jubileu. Stejná léta
dovršil a milé přání obdržel také kolega
Hilský.
Druhý den následovala exkurze ve VÚHŽ,
a. s., Dobrá, která je nyní ve vlastnictví
Třineckých železáren, a. s., Třinec. Organizace vznikla v roce 1992 jako nástupce
původního Výzkumného ústavu hutnictví železa, s. p. V současné době se
provoz slévárny zaměřuje na výrobu
odstředivě litých odlitků především z li-
Účastníci pozorně sledovali přednášky
Ve r o n i k a P a zd e r ko v á / Vá c l a v K a f k a / A nt o n í n Z á d ě r a
tiny s lupínkovým a kuličkovým grafitem
a z legované a nerezavějící oceli. Ve společnosti nás přivítal předseda představenstva a výkonný ředitel Jaroslav Zachurczok a obchodní ředitel Tomáš
Pospíšil. Účastníci zasedání měli možnost prohlédnout si slévárnu odstředivě
litých odlitků.
VÚHŽ je menší, moderně řízená firma,
která má svoji koncepci a strategii. V závěru jsme srdečně poděkovali hostitelské
organizaci za perfektní průběh 39. zasedání a za vytvoření opravdu pohostinného prostředí.
Příprava a organizace
49. slévárenských
dnů® v roce 2012
nován Ing. Antonín Záděra, Ph.D., a odborným garantem doc. Ing. Jaromír
Roučka, CSc.
V úvodní části prvního dne konání slévárenských dnů je opět plánováno plenární zasedání ČSS. Další program pak
bude rozdělen do jednotlivých odborných
sekcí. Program každé sekce vychází z odborného zaměření příslušné komise.
Přednášky v odpoledním programu prvního dne a v průběhu celého druhého
dne budou probíhat paralelně ve dvou
sekcích s následujícím zaměřením:
1. Sekce formovacích směsí (Ing. A. Burian, CSc.)
2. Sekce ekonomická (doc. Ing. V. Kafka,
CSc.)
3. Sekce technologická (Ing. V. Krutiš,
Ph.D.)
4. Sekce neželezných kovů a slitin (Ing.
P. Lichý, Ph.D., Ing. I. Lána, Ph.D.)
5. Sekce výroby oceli na odlitky a ingoty (Ing. L. Martínek, Ph.D.)
6. Sekce litin (doc. Ing. A. Mores, CSc.,
doc. Ing. J. Hampl, Ph.D.)
Zaměření odborných přednášek v jednotlivých sekcích je plně v režii garantů
sekcí. Jména konkrétních autorů a názvy
přednášek budou uveřejněny v následujících číslech časopisu Slévárenství v rubrice věnované 49. slévárenským dnům®.
V současnosti se jedná i o zařazení např.
sekcí tlakového a přesného lití do programu akce.
Smyslem 49. slévárenských dnů® je vytvořit programově zajímavou konferenci
zaměřenou do všech důležitých oblastí
slévárenské výroby tak, aby se Slévárenské dny staly příležitostí pro zvýšení odborné úrovně účastníků a možností pro
setkání odborníků ve slévárenství a navázání kontaktů.
Ing. Antonín Záděra, Ph.D.
organizační garant 49. SD
zpr ávy česk é sl é vá rensk é společnosti
V loňském roce se ve dnech 11.–12. října uskutečnily 48. slévárenské dny®,
a to ve zcela novém pojetí. Hlavní důraz
byl kladen na odbornou úroveň přednášek a jejich zaměření do oblastí potřebných pro slévárenskou praxi. Program přednášek byl rozdělen podle tematického zaměření do šesti odborných
sekcí. Toto nové pojetí se ukázalo jako
správné a potvrdilo i předpoklady organizátorů, že bude-li sestaven skutečně
zajímavý program přednášek, jejichž obsah lze přímo aplikovat ve vlastní praxi,
bude zájem i ze strany sléváren a dodavatelů.
Loňských, 48. slévárenských dnů® se zúčastnilo přes 190 účastníků z cca 58 firem. Velice kladně lze hodnotit to, že
více než polovina, resp. 29 zúčastněných
firem, bylo z řad sléváren. Díky vysokému
počtu jak účastníku, tak i vystavovatelů
se podařilo při dobré úrovni ostatních
služeb zajistit i významný zisk, který je
nezbytný pro udržení chodu České slévárenské společnosti.
Letošní, již 49. slévárenské dny ® se
uskuteční 6.–7. listopadu 2012. Tak jako
v loňském roce se akce bude konat v prostorách hotelu Avanti v Brně. Režie konference se opět ujme výhradně Česká
slévárenská společnost, která zajišťuje
jak vlastní organizaci, tak i odborný program Slévárenských dnů. Součástí akce
bude již tradičně i doprovodná výstava
dodavatelů a zástupců sléváren. Organizačním garantem konference pro
49. slévárenské dny ® byl výkonným výborem slévárenské společnosti opět jme
S l é vá re ns t v í . L X . l e d e n – ú n o r 2012 . 1–2 51
Vá c l a v K a f k a / I v e t a Va s ko v á
vysoké školy
informují
Noví absolventi
doktorandského
studia oboru
Metalurgické
technologie
Fakulty metalurgie
a materiálového
inženýrství
VŠB – TU Ostrava
do c . I ng. Václav Kafka , C S c .
při řízení. Práce vycházela z obdobných
záměrů OK ekonomické ČSS jako v případě Dr. Figaly.
Oponenty byli prof. Ing. Karel Stránský,
DrSc., doc. Ing. Jaroslav Šenberger, CSc.,
a doc. Ing. Richard Rechtenberg, CSc.
Obhajovaná dizertace [2] se zaměřila
na rozvinutí metodiky stanovení nákladů přípravy formovacích směsí. Dále na
vytvoření vhodné počítačové podpory
této metodiky a její ověření v praxi a následně na zásahy do technologie přípravy směsí a docílení nákladové redukce. Práce se opírala o provozní výsledky osmi českých sléváren na více než
dvou desítkách formovacích směsí.
vysok é školy informuj í
L i t e ra t u ra
Ing. Václav Figala, Ph.D., obhájil dne
2. 11. 2011 dizertační práci na téma Vývoj a aplikace metody technicko-ekonomické analýzy při výrobě tekutého
kovu v elektrických obloukových pecích
ve slévárnách. Práce byla součástí dlouhodobého záměru Odborné komise ekonomické ČSS nákladového posouzení
hlavních výrobních fází výroby odlitku
a následného dopadu do jeho technologie.
Oponenty této dizertační práce byli
prof. Ing. Karel Michálek, CSc., Ing. Ludvík Martínek, Ph.D., a doc. Ing. Richard
Rechtenberg, CSc. Obhajovaná dizertace [1] byla podložena šesti úvodními
a dvěma komplexními technicko-ekonomickými analýzami z několika českých
a jedné slovenské slévárny. Zaměřila se
na vyvinutí účinné metody určené k detailnímu hodnocení skutečně vynaložených nákladů na výrobu tekutého kovu
v elektrických pecích.
Ing. Veronika Pazderková, Ph.D., obhájila dne 2. 11. 2011 dizertační práci na
téma Vývoj metody sledování nákladů
přípravy formovacích směsí a její využití
52 [1] FIGALA, V.: Vývoj a aplikace metody technicko-ekonomické analýzy
při výrobě tekutého kovu v elektrických obloukových pecích ve slévárnách. Dizertační práce, VŠB-TU
Ostrava, katedra slévárenství, 2011,
141 s., 14 příloh, 21 obr. a 13 tab.
[2] NYKODÝMOVÁ, V.: Vývoj metody
sledování nákladů přípravy formovacích směsí a její využití při řízení.
Dizertační práce, VŠB-TU Ostrava,
katedra slévárenství, 2011, 118 s.,
6 příloh, 41 obr. a 25 tab.
Medzinárodná
ekologická súťaž
EKO 2011
šovaní životného prostredia cestou konkrétnych technických a technologických
projektov, a tak minimalizovať vplyv ľudských aktivít na životné prostredie. Medzinárodná ekologická súťaž EKO vznikla
v roku 1998 z iniciatívy českých a poľských organizácií. Už v druhom ročníku
sa na podnet dr. h. c. JUDr. Ing. Jozefa
Byrtusa, v tom čase generálneho konzula Českej republiky v Košiciach, pripojilo ku organizujúcim krajinám aj Slovensko.
Organizátorom tejto súťaže v rámci
Slovenska je Hutnícka fakulta Technickej
univerzity v Košiciach, Zväz hutníctva,
ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky. Tento ročník súťaže
prebieha za značnej finančnej pomoci
EkoFondu, n. f., ktorého zakladateľom
je Slovenský plynárenský priemysel, a. s.,
a spoločnosti U.S. Steel Košice., s. r. o.
Záštitu nad súťažou prevzali ministri životného prostredia Slovenskej, Českej
a Poľskej republiky.
Celkovo sa súťažilo v troch kategóriách
– hlavná kategória (zamestnanci organizácií), kategória študentov univerzít
a kategória stredoškolských študentov.
Súťaž je organizovaná v dvoch kolách.
Národné kolo začalo v januári 2011, pričom do súťaže sa bolo možné zapojiť do
31. augusta 2011.
Do deviateho ročníka súťaže bolo celkovo zapojených 15 projektov v jednotlivých kategóriách.
Dňa 17. októbra zasadala komisia národného kola EKO 2011, ktorej členmi
boli: doc. Ing. Dr. Peter Horňak – predseda komisie, RNDr. Vlasta Jánová,
Ph.D. – Ministerstvo životného prostredia SR, Ing. Anna Makatúrová – KOSIT,
a. s., Košice, Ing. Eva Molnárová, Ph.D.
– U. S. Steel Košice, s. r. o., doc. Ing. Jarmila Trpčevská, Ph.D. – Hutnícka fakulta
TU v Košiciach, katedra neželezných kovov a spracovania odpadov, Ing. Peter
Futáš, Ph.D. – garant národného kola
EKO 2011 SR.
d o c . I n g . I v e t a Va s k o v á , P h . D .
prodekanka HF TU Košice
V roku 2011 sa uskutočnil už 9. ročník
Medzinárodnej ekologickej súťaže EKO
2011. Súťaž je zameraná na ochranu životného prostredia v Českej a Slovenskej
republike a Poľsku.
Snahou súťaže je
spojiť úsilie výskumnej základne
stredných a vysokých škôl a priemyselných podnikov pri zlep -
S l é vá re ns t v í . L X . l e d e n – ú n o r 2012 . 1–2
Bronzová plaketa, ktorů obdržali všetci účastníci súťaže
I v e t a Va s ko v á / J i ř í Š e v č í k
Slávnostné vyhodnotenie národného
kola EKO 2011 sa uskutočnilo 27. októbra 2011 na TU v Košiciach.
Gratulujeme víťazom a želáme im veľa
úspechov v medzinárodnom kole, ktoré
sa uskutoční v Poľsku tohto roku. Veľké
poďakovanie patrí garantovi národného
kola EKO 2011, Ing. Petrovi Futášovi,
Ph.D., za organizovanie súťaže.
vzdělávání
Prorektor TU v Košiciach, prof.
Ing. P. Raschman, CSc., a dekan
Hutníckej fakulty TU doc. Dr. Ing.
P. Horňak při odovzdávaní ceny
Komisia rozhodla o umiestnení podaných projektov takto:
Kategória študenti univerzít:
1. miesto: Ing. Peter Gengeľ, Ph.D. –
Spracovanie a využitie prachov z otryskávania odliatkov odlievaných do bentonitových formovacích zmesí, Hutnícka
fakulta TU, KMŽaZ, Košice
1. miesto: Ing. Martina Dziaková –
Skúsenosti s používaním furánových
zmesí v zlievarňach, Hutnícka fakulta TU,
KMŽaZ, Košice
Kategória zamestnanci organizácií:
1. miesto: Ing. Miriam Ťahúňová a kol.
– Sanácia odkaliska Kalové pole ZSNP,
a. s., Žiar nad Hronom, ZSNP, a. s., Žiar
nad Hronom
1. miesto: Ing. Jaroslav Parnahaj – Ekologická, plastická hmota na upchávanie
odpichových otvorov vysokých pecí, Refrako, s. r. o., Košice
2. miesto: Ing. Daniel Kacír, Ing. Ján Socha, Ing. Roman Gburík – Odbúravanie
fenolov z výrobného procesu pri pocínovaní v spoločnosti U. S. Steel Košice,
s. r. o., U. S. Steel Košice, s. r. o.
3. miesto: Ing. Dušan Oráč, prof. Ing.
Tomáš Havlík, DrSc., Ing. František Kukurugya, Ing. Zita Takáčová – Spracovanie
odpadu z elektrických a elektronických
zariadení, Hutnícka fakulta TU, KNKaSO,
Košice
Ing. Jiří Ševčík
S P Š a V O Š T, S o k o l s k á 1, 6 0 2 0 0 B r n o
t e l . : 5 41 4 2 7 19 9 ; m o b i l : 6 0 3 2 9 4 8 8 7
[email protected]
Hodnotit určité období ve školství je
možné buď z hlediska kalendářního,
nebo školního roku. Díky tomu, že máme
začátek roku 2012, můžeme se podívat
na to, jaké aktivity průmyslovka na Sokolské organizovala v roce 2011.
V pátek 14. a v sobotu 15. 1. 2011 proběhly tradiční dny otevřených dveří
– akce, během které si může veřejnost
prohlédnout celou školu a zjistit potřebné informace z hlediska případného
studia.
Osmý ročník výstavy s názvem Světlo
v Mýdle se konal 3. 2. 2011. V klubu
Mýdlo v Brně byla vystavena kovaná svítidla – práce žáků výtvarného oboru.
Zajímavou akcí byl kurz tepání v mědi
(obr. 1), který proběhl v době jarních
prázdnin od 14. do 18. 3. 2011 pod
vedením lektorky Mgr. Kristýny Habermannové, sochařky, designérky a galeristky z rakouského Ybbsitz.
Brněnské muzejní noci v Technickém
muzeu v Brně (14. 5. 2011) se zúčastnila
Obr. 2. Den otců – labyrint pod Zelným
trhem
foto: J. Cága, MZM
Obr. 3. Soutěž Mladý těšanský kovář –
jeden z exponátů
foto: J. Vybíralová
Obr. 1. Kurz tepání
foto: J. Hájek
S l é vá re ns t v í . L X . l e d e n – ú n o r 2012 . 1–2 53
vzděl
vysok
á v á én íškoly
/ sl é vinformuj
á rensk é í konference
/ vzděl á v á n í
Kategória študenti stredných škôl:
1. miesto: Pavel Lehocký, Lukáš Oravec
– Využitie opotrebovaných pneumatík
na bezpečnostné a ochranné prvky v doprave, SPŠ dopravná, Zvolen
1. miesto: Lukáš Deliman – Spracovanie
a využitie oceliarskych trosiek, SPŠ hutnícka (SPŠ strojnícka), Košice
Sokolská v roce
2011
naše škola také. V části prostor muzea
jsme vystavili exponáty žáků – svoje
umění předvedli kováři a rytci. Byly zde
promítány informace především o výtvarném oboru.
Obec s kovářskou tradicí Ybbsitz v Rakousku umožnila v době od 30. 5. do
10. 6. 2011 praxi žáků 3. ročníku oboru Výtvarné zpracování kovů a drahých
kamenů 82–41–M/06 (zaměření umělecké zámečnictví a kovářství).
Moravské zemské muzeum organizovalo dne 18. 6. 2011 program pro děti
s netradičním názvem Den otců, s podtitulkem vezmi tátu do muzea (obr. 2).
K účasti byli pozváni naši kováři.
Již 6. ročníku Slévárenského sympozia v Bystřici nad Pernštejnem se zúčastnila naše škola ve dnech 13. a 14. 8.
2011. Během letních prázdnin od 26. do
28. 8. 2011 ještě proběhlo 30. setkání
uměleckých kovářů Hefaiston 2011
na hradě Helfštýně.
Na XII. ročníku soutěže Mladý těšanský
kovář 3. 9. 2011 v kovárně v Těšanech
bylo vyhlášeno téma „Zvíře“ (obr. 3).
Soutěž byla vypsána pro žáky a absolventy odborných škol a učilišť a kromě
naší školy se účastnily školy z Hradce Králové a Jaroměře.
Jiří Ševčík / Umělecká litina
umělecká litina
Nádoba „ding“
s plastickými
dekoracemi hadů
Obr. 4. 4. ročník Veletrhu odborného
vzdělávání na MSV v Brně
foto: Z. Malíková
Obr. 5. Výtvarná soutěž mladých umělců na Staroměstském náměstí
v Praze
foto: MgA. M. Hostašová
Střední období Jara a Podzimu
(začátek 7.–konec 6. století př. n. l.)
Výška: 24 cm, průměr 26,3 cm při ústí
Materiál: bronz
Uloženo v muzeu Shanxi
vzděl á vá n í / uměleck á litina
Obr. 6. 8. ročník Setkání výchovných poradkyň základních škol, pracovnic IPS ÚP a zástupců firem jihomoravského regionu
foto: Z. Malíková
V rámci 53. MSV od 3. do 7. 10. 2011 se
během 4. ročníku Veletrhu odborného vzdělávání představila také naše
škola (obr. 4).
Výtvarná soutěž mladých umělců Artis
Pictus (5. 10. 2011) proběhla na Staroměstském náměstí v Praze (obr. 5).
Dne 13. 10. 2011 škola organizovala
8. ročník Setkání výchovných poradkyň základních škol, pracovnic IPS
ÚP a zástupců firem jihomoravského
regionu (obr. 6).
V rámci Carských slavností v Bohdalicích 4. a 5. 11. 2011 (obr. 7) se uskutečnila ukázka řemesel a současně proběhla i výtvarná dílna.
Pro žáky 8. a 9. tříd základních škol
pořádal výtvarný ateliér školy výtvarnou soutěž na téma „Dobrodružství“
Obr. 8. Ukázka výtvarných děl
foto: Z. Malíková
(Zkrácený překlad z časopisu China
Foundry, 2011, roč. 8, č. 3, s. A3)
Obr. 9. Dny otevřených dveří
foto: Z. Malíková
Obr. 7. Carské slavnosti
foto: Mgr. I. Hostaša
54 Nádoba „ding“ má dvě vrstvy – vnější
vrstva se skládá z mnoha plavajících
hadů s propletenými těly a vztyčenými
hlavami (viz obrázek).
Tyto dekorace byly vyrobeny následujícím způsobem: voskové modely byly připevněny na kruhové prstencové jádro
a pak dále vyřezávány, až bylo dosaženo
konečné podoby. Vnější forma pak byla
vytvořena kolem této sestavy.
Nádoba „ding“ je jedním z prvních odlitků vyrobených metodou ztraceného
vosku.
(obr. 8). Výsledky byly vyhlášeny 2. 12.
2011; současně probíhaly 2. a 3. 12. 2011
dny otevřených dveří (obr. 9).
Rok 2011 završil jarmark v Kuřimi 3. 12.
2011, kde opět naši kováři předvedli své
umění.
S l é vá re ns t v í . L X . l e d e n – ú n o r 2012 . 1–2
Největší litinový
lev na světě
z Cangzhou
Při slavnostním odhalení odlitku lva v čínském Cangzhou 28. března 2011 oznámili pracovníci z Guinessovy knihy rekordů, že tato socha je největším litinovým
odlitkem lva odlitým do jedné formy na
světě. Celá socha byla odlita najednou,
do jedné formy, tj. celý odlitek je výsledkem jediného nepřerušeného lití.
U m ě l e c k á l i t i n a / I v e t a Va s ko v á / P e t r J e l í n e k
blahopřejeme
doc. Ing. Valent
Slebodník, CSc.,
osemdesiatnikom
d o c . I n g . I v e t a Va s k o v á , P h . D .
(Zkrácený překlad z časopisu China
Foundry, 2011, roč. 8, č. 3, s. 366)
prodekanka pre bakalárske
a inžinierske štúdium
HF TU v Košiciach
doc. Ing. Rudolf
Kořený, CSc.,
pětasedmdesátníkem
prof. Ing. Petr Jelínek , CSc .,
d r. h . c .
Dňa 25. januára 2012 sa v zdraví dožil
neskutočných 80 rokov neúnavný a nadšený fanúšik zlievarenstva, doc. Ing.
Valent Slebodník, CSc. Jeho bohaté
pracovné činnosti sa spájajú ako so zlievarenskou praxou, tak aj s akademickou
oblasťou výučby a rozvoja zlievarenstva
v bývalom Československu a terajšom
Slovensku. Pán docent sa v roku 1974
spolupodieľal na otvorení študijného
odboru zlievarenstvo na Hutníckej fakulte TU v Košiciach, v ktorom potom
odborne a pedagogicky pôsobil až do
svojho odchodu do dôchodku. Na Katedre metalurgie železa a zlievarenstva
pôsobil dlhé roky ako vedúci katedry,
vo výučbe a výskume sa venoval hlavne
metalurgickým disciplínam; je autorom
viac ako 30 publikácií a vysokoškolských
skrípt. Taktiež je autorom a spoluautorom viacerých patentov. Jeho patentu
„Pec s indukčným ohrevom na tavenie
skla“ bola na svetovej výstave patentov
a vynálezov v Ženeve udelená v r. 1972
strieborná medaila. Doc. Slebodník sa
celý svoj doterajší život zaujímal o najmodernejšie poznatky, aby ich mohol
ďalej odovzdávať študentom alebo aplikovať v prevádzkách. Takým ostal aj po
svojom odchode do dôchodku. Okrem
pôsobenia externého prednášania na
fakulte a členstva v skúšobných komisiách pre štátne skúšky či doktorandské
štúdium je stále činný ako uznávaný
odborník a svoje bohaté dlhoročné skúsenosti odovzdáva formou konzultácií
spolupracujúcim zlievarňam.
K významnému životnému jubileu mu
gratulujeme všetci, ktorí ho poznáme,
súčasní aj bývalí kolegovia z Katedry me
Zdá se nemožné, že uběhlo 48 let od
doby, kdy jsme byli s Ing. Rudolfem Kořeným přijímáni prof. Josefem Přibylem,
vedoucím katedry slévárenství na VŠB
v Ostravě, mezi „červíčky“ za odborné
asistenty, jak nás všechny mladé profesory familiárně nazýval. V té době neměla katedra pokryty dva obory – slévárenství neželezných kovů a formovací materiály. První jmenovanou oblast dostal
do vínku právě Ing. Kořený, který už měl
za sebou tříletou praxi ve slévárně oceli, ale neželezné kovy musel budovat od
piky. Za krátkou dobu zřídil laboratoře,
vydal několik skript a napsal řadu odborných článků. Např. kniha „Zlievárenstvo neželezných kovov“, vydaná se
spoluautory z TU Košice, se stala celostátní vysokoškolskou učebnicí. Jeho
vědecko-pedagogický růst byl dovršen
habilitací teprve po revoluci v roce 1994
a v letech 1994–2003 stál ve vedení
katedry. Letos v dubnu naše katedra
pořádá již XVIII. mezinárodní konferenci „SPOLUPRÁCE 2012“ u příležitosti
60. výročí vzniku katedry. Doc. Kořený
spolu s kolegy z AGH Kraków a Žilinské
univerzity v Žilině je zakládajícím členem
této významné a tradiční akce setkávání
slévárenských odborníků středoevropského regionu. Osobnost doc. Kořeného
není potřeba slévárenské veřejnosti
podrobně představovat. Blíže je možno
se s jubilantem seznámit z blahopřání
k jeho sedmdesátinám (Slévárenství,
2007, č. 4, s. 209). I když v loňském roce
ukončil své pedagogické působení, stá-
S l é vá re ns t v í . L X . l e d e n – ú n o r 2012 . 1–2 55
uměleck á litina / blahop ř ejeme
Původní litinový odlitek lva byl v Číně velice známý a věřilo se, že jeho socha byla
největším a nejstarším uměleckým litinovým odlitkem v Číně a rovněž největší litinovou sochou na světě. Legenda
vypráví, že lidé kdysi dávno velice trpěli
kvůli záplavám, které způsoboval zlý
drak. Jednoho dne však z oblohy sestoupil obrovský lev, zařval na draka
a porazil jej. Místní lidé pak tomuto lvu
z vděčnosti odlili litinovou sochu. Podle
písemných zmínek byla původní socha
odlita již v roce 953 n. l. a její hmotnost
byla odhadnuta na přibližně 40 až 50 t.
V průběhu staletí socha bohužel utrpě-la značné škody jak působením přírodních vlivů, tak času – v roce 1603 jí
upadl ocas a v roce 1803 bouře poškodila čenich a břicho lva. Starověká litinová socha byla několikrát opravována,
avšak stále na ní byla patrná poškozená
místa a trhliny.
V roce 2009 se vedení města Cangzhou
rozhodlo nechat litinovou sochu lva znovu odlít. Firma Cangzhou East Plastics
Group investovala více než 1,5 mil. jüanů,
aby socha mohla být odlita přesně podle tradičního postupu a aby nový odlitek
s dutinou uvnitř a se zesílenými stěnami
přesně odpovídal původnímu odlitku.
Nová socha lva je nejen kompletní, tj. lev
má i chybějící ocas a další chybějící části, ale je i 1,32× větší oproti původnímu odlitku. Je vysoká 6,905 m, dlouhá
8,532 m, široká 4,180 m a její hmotnost
je 100,08 t.
Při odlévání nového litinového lva došlo
ke dvěma neúspěchům. Při prvním lití
v lednu 2010 našli technici trhliny na
povrchu odlitku, když odklízeli písek
okolo pískové jámy. V srpnu 2010 následovalo druhé odlévání, kdy kvůli hustému dešti voda prosákla do pískové
jámy a písková forma byla poškozena.
Po těchto dvou nezdarech se odborníci
rozhodli změnit slévárenský postup a v
prosinci 2010 byla socha lva úspěšně odlita ve slévárně Botou, Cangzhou.
talurgie železa a zlievarenstva HF TU
v Košiciach, ale tiež všetci jeho bývalí študenti, a prajeme do ďalších rokov naozaj
všetko najlepšie, pevné zdravie, pohodu,
takú typickú pre pána docenta a aj naďalej veľa životného optimizmu.
P e t r J e l í n e k / Vá c l a v K a f k a / Ko l e k t i v K DY N I U M , a . s .
le se zúčastňuje všech významných akcí
katedry. Svým mladším následovníkům
ochotně přispívá radami a i nadále žije
s katedrou.
Milý Rudolfe, k Tvému významnému životnímu jubileu Ti celý kolektiv katedry
děkuje za půlstoletí aktivní práce na
katedře, přeje Ti pevné zdraví, radost
z vnoučat, rodiny i mnoho příjemných
chvil na Tvé oblíbené „chatičce“.
Ing. Jan Šlajs oslaví
65. narozeniny
v plné tvůrčí síle
kolegové a přátelé
Tento projekt ho v současné době plně
zaměstnává.
Přejeme mu do dalších let mnoho zdraví a štěstí nejen v pracovním, ale i v soukromém životě.
vzpomínáme
Připomínáme si
páté výročí úmrtí
prof. Ing. Zdeňka
Bůžka, CSc.
doc . Ing. Václav Kafka , CSc .
k dobru je, že po jeho nuceném odchodu z fakulty po roce 1968 do ocelárny ve Vítkovicích pokračoval dál ve své
práci (samozřejmě na jiné úrovni).
K tomu také nabádal všechny členy Ústavu elektrometalurgie, kteří byli „odejiti“
s ním. A také udělal vše pro to, aby jim
bylo opožděně po dvaceti letech umožněno úspěšně obhájit jejich kandidátské
dizertační práce.
Proto právem po něm ČSS nazvala jednu z cen. Uděluje se za mimořádné tvůrčí přístupy k řešení problémů slévárenství ve všech jeho oblastech. Touto cenou
lze také ocenit netradiční přístupy k hledání odpovědí na otázky pokládané
v našem oboru. Uvedené vyznamenání
obdrží také osoby, které se mimořádně
zasloužily o výchovu a vzdělávání nových
mladých odborníků ve slévárenství.
A je snad i symbolické, že ji poprvé obdrželi prof. Ing. Karel Stránský, DrSc.,
a doc. Ing. Jaroslav Šenberger, CSc.
blahop ř ejem E / vzpom í n á me / nekrolog
nekrolog
Ing. Jan Šlajs se narodil 27. dubna 1947.
Jeho životní cesta (blíže ve Slévárenství
č. 4, 2007, s. 209) vyvrcholila v květnu
1990 založením soukromé firmy METOS
– metalurgický technicko-obchodní servis. V průběhu let se firma specializovala na dodávky slévárenských surovin
hlavně pro slévárny grafitických litin a na
obchod s odlitky. Od počátků firmy METOS se věnoval propagaci výroby litiny s
kuličkovým grafitem a podílel se na zavedení výroby tohoto materiálu v několika českých a slovenských slévárnách.
Zároveň se podílel a do současnosti se
podílí na řešení mnoha technických a
technologických problémů, které vznikaly a vznikají ve slévárnách.
V roce 2003 byl zvolen předsedou Oblastního výboru České slévárenské společnosti Královéhradeckého a Pardubického kraje. Následně poté byl v roce
2005 zvolen předsedou České slévárenské společnosti, kde tuto funkci vykonává až do současnosti.
V polovině roku 2010 přijal nabídku, aby
provozoval Slévárnu Elitex, a. s., v Týništi nad Orlicí. Jedná se o rozsáhlý projekt na udržení výroby a ekonomického
provozu celé slévárny, který vyžaduje
jeho enormní úsilí a pracovní nasazení.
Zde může uplatnit a využít veškeré své
životní zkušenosti z různých slévárenských provozů a současně také dlouholeté vazby na banky a jiné instituce.
56 Chtěli bychom připomenout některé
hlavní rysy, kterými se pan profesor vyznačoval či spíše odlišoval. Prvním byla
enormní snaha o komplexní a interdisciplinární přístup při řešení všech úkolů,
kterým se v metalurgii jak pro tvářené,
tak pro lité oceli a litiny věnoval. K tomu
si cíleně budoval tým mladých a zapálených spolupracovníků a metalurgů, přes
„elektrikáře“ všech oblastí, odborníky
v automatizaci, logistiky až k ekonomům.
Velice vítal iniciativu a nové nápady
a náměty. Žádnou novou myšlenku nikdy neodmítl. Snažil se, pokud to bylo
jen trochu možné, aby získané výsledky
byly přínosem pro praxi. Jejich uplatnitelnost v ocelárnách a slévárnách byla
snad jeho životním krédem. Byl iniciátorem a organizátorem dříve často pořádaných Dnů nové techniky či řady seminářů, konferencí a kritických diskuzí.
Pravidelně přednášel na školeních tavičů a mistrů a nikdy nezkazil žádnou legraci, kterou na pana profesora připravili. Jeho žáci ho měli rádi, i když na ně
byl velice náročný a skutečně jim nic neslevil. Na druhé straně se za ně však uměl
i postavil. Vynikal obrovskou pracovitostí, kterou své mladé kolegy doslova
nakazil. Měl vynikající paměť a myslel
podstatně rychleji než hovořil. To vedlo
někdy k tomu, že polykal konce slov.
Co je třeba panu profesorovi přičíst také
S l é vá re ns t v í . L X . l e d e n – ú n o r 2012 . 1–2
Vzpomínka na pana
Josefa Šustka
Kolek tiv KDYNIUM, a. s.
S lítostí a zármutkem jsme přijali zprávu,
že 6. prosince 2011 ve věku nedožitých
66 let zemřel náš dlouholetý kolega pan
Josef Šustek.
Josef Šustek byl jedním ze zakladatelů
tradice přesného lití ve Kdyni. Již v roce
1966 nastoupil do bývalých Kdyňských
Strojíren Kdyně jako tavič. Postupně procházel celou výrobou ve slévárně – v roce
1975 se stal směnovým mistrem tavírny, v roce 1995 byl jmenován výrobním
ředitelem, o rok později generálním
ředitelem a v roce 1999 byl zvolen členem představenstva Kdynium, a. s.
Josef Šustek se stal osobností udávající
směr ve vývoji přesného lití ve Kdyni.
Čest jeho památce.
K a r e l St r á n s k ý / D r a h o m í r a J a n o v á / P e t r L e v í č e k / L u b o m í r St r á n s k ý / K a r e l K ř í ž e k / J a r o s l a v J i r k ů
z historie
Těžba a zpracování
olovnato-stříbrných rud
v Jezdovicích u Třeště
prof. I ng. Karel Stránsk ý, Dr Sc .
Ing. Drahomíra Janová
I n g . P e t r L ev í č e k , C S c .†
I ng. Lubomír Stránsk ý, C Sc .
Karel Křížek
Ing. Jaroslav Jirků
Ú vo d
Pr ů z k u m t e r é n u bý va l ýc h d o l ů a h u t í
v J e z d ov i c í c h
Jezdovicím vévodí rozsáhlý Jezdovický rybník (obr. 1) rozlévající se od jižního okraje vsi až téměř k severnímu okraji Třeště. Puchýrna se nachází v mírně sevřeném údolí jihozápadně
od Jezdovic. Údolím protéká bezejmenný potok, pramenící ve
státní přírodní rezervaci Bukovské rybníčky. Potok sbírá své
prameny severně od vsi Buková a jihovýchodně od téže vsi pod
vrchem Kaz (638 m n. m). Severní pramen vytéká z rybníka
Broum, proteče dvěma malými rybníčky a napájí Zákolský rybník, do něhož se vlévá jihovýchodní pramen. Již vydatný potok opuští Zákolský rybník, místně zvaný Zákolák, proteče
bezejmenným rybníčkem a těsně nad Puchýrnou napojí ještě
rybník Rakovec. Pod skupinou stavení sestávající z rozsáhlé
hospodářské usedlosti a rekreačního stavení (obr. 3), protéká
potok kanálem pod státní silnicí Jezdovice–Třešť a vlévá se do
Jezdovického rybníka.
Terén byl v Puchýrně před časem upraven pro potřeby samostatně hospodařící zemědělské usedlosti rodiny Novákovy,
která v Puchýrně hospodaří již pátou generaci [7]. Severovýchodním směrem ve stráni nad hospodářským stavením
Puchýrny se ještě ve 30. letech 20. století nacházela štola, která byla později zavezena [8].
V terénu je doposud možno ve stráni v lese vlevo od potoka
sledovat zřetelné stopy vodního kanálu, který původně vedl
od Bukovských rybníčků. Tento bývalý vodní kanál se v Puchýrně nachází asi deset metrů nad současnou úrovní potoka
a jeho průběh je možno ještě dnes po úbočí kopce sledovat.
Kanál běžící nejprve severovýchodním směrem se posléze stáčí k severu až severozápadu a končí dnes nad Trajberkem, jak
se místně nazývá tato jihozápadní část obce. Patrně k tomuto
kanálu se vztahují poznámky, že se po lesích zachovaly příkopy, kterými byla voda tekoucí z nedalekých rybníků od Bukové svedena do původní puchýrny.
Kromě pomístního jména Puchýrna, vodního kanálu a hutnických strusek, nacházejících se sporadicky na doposud
asfaltem nepokrytých polních cestách křižujících tuto samotu
a také podél potoka protékajícího samotou, zde nic dalšího
nepřipomíná lokalitu, v níž se již ve 14. století těžily a hutnicky zpracovávaly stříbronosné rudy.
Z Puchýrny vede polní cesta na jihozápadní část osady jmenovanou Trajberk, kde byla na malém potoce pramenícím
v místech přírodní rezervace Jezdovické rašelinište postavena
krátce po velké povodni, k níž došlo 13. 9. 1975 [7], již v roce
1976 ochranná hráz.
Výrazné stopy po těžbě rud se zachovaly asi 500 m severozápadně odtud, v borovém lesíku nazývaném místně Prachovna
či Na Prachovně (obr. 4). V místech, kde zde polní cesta přes
mostek přechází potok, byla ještě v polovině 20. století patrna
hráz bývalého Prokešova rybníka, zrušeného během meliorací. Na Prachovně se doposud nachází značný počet kutacích
jam o průměru až 20 m, hloubce až 4 až 5 m, četné odvaly
o výšce dva i více m nad terénem (obr. 6) a v nevelké četnosti na poli východně od prachovny také hutnické strusky.
Další známou lokalitu zde tvoří Mistrovský rybník (Meisterteich) ležící asi 750 m na severovýchod od Prachovny a jehož
hráz tvoří státní silnice Salavice–Jezdovice. Z pravé strany je
zaústěn přímo do potoka, který napájí Mistrovský rybník, te
S l é vá re ns t v í . L X . l e d e n – ú n o r 2012 . 1–2 57
z historie
Bývalá hornická ves Jezdovice (obr. 1) se nachází tři km severně od Třeště a poprvé se písemně připomíná v roce 1358
pod jménem Iezdowicz, avšak již roku 1385 jsou uváděny
jako super villa Jesdowicze. V dalších staletích se objevují také
pod jménem ves Hwiezdovicze (1513), přičemž tento název je
používán ještě v roce 1913 [1] a místně dokonce před nedávnem [2]. Části vsi (obr. 2) jsou Dolní ves na pravém břehu Třešťského potoka v údolí a Horní ves na svahu levého břehu potoka, dále Panské chalupy nad rybníkem, které ještě v roce
1901 tvořily dvě pravidelné řady [2] a Trajberk (z německého
Treibwerk – snad provozované dílo) pod protipovodňovou hrází. Opodál vsi pod vrchem Špičákem (734 m n. m.) byl zřízen
Otův dvůr.
Stříbro a olovo se zde těžilo již ve 14. a 15. století a kdysi bývaly u Jezdovic znamenité doly na stříbro a olovo a jiné nerosty, které náležely k hornímu úřadu Jihlavskému. Doly byly
až 84 m hluboké a dolovalo se zde až do roku 1422. Tehdy
horníci údajně zasypali doly, připojili se k vojsku krále a císaře
Zikmunda Lucemburského proti Čechům a byli u Německého
Brodu poraženi. Tím zde byla přerušena kontinuita dolování.
V 18. století zde doloval po 36 let tehdejší majitel Třešťského
panství Václav Eberhard hrabě z Herberštejnu, který vystavěl
v blízké Třešti zámek. Nedostatek vhodných zařízení k čerpání a odvod vod z dolů a s tím spojené vysoké finanční náklady vedly k tomu, že práce byly zastaveny. Potom zde byl
ještě asi dvacet let těžen sanytr, čilský ledek, tj. dusičnan
sodný, a zelená skalice. V roce 1885 získal od horního úřadu
v Brně horní právo Josef Čech z Blanska a již v roce 1887 zde
začal dobývat draselný živec. Ještě v roce 1901 se v Jezdovicích
objevovala pásma, v nichž se nacházela zinková ruda, siderit,
limonit, pyrit a draselný živec, dále křemen k výrobě skla
a hadec [2] a rovněž soda – uhličitan sodný Na2CO3 [3].
Nedaleko vsi v jihozápadním směru je samota Puchýrna
(obr. 3), původně příslušející k Třešti, ve které se nacházely
první doly na stříbrnou rudu. Po cestách i ve volném terénu
se zde doposud nacházejí strusky po hutnickém zpracování
vytěžených rud. Údajně minerální pramen vytékající z jedné
z opuštěných štol byl novým průzkumem ověřen pouze jako
prostá voda [4]. Staré práce pozorovatelné v terénu do šedesátých let minulého století popsal ve svém kompendiu Tomáš
Kruťa [5]. Za padesát let se však terén v okolí Jezdovic velmi
změnil. Většina tehdy popisovaných terénních nerovností,
zejména v polích, byla vyrovnána takže je v terénu dnes již
nenajdeme. Pod Mistrovským rybníkem (Meisterteich), pod
železniční tratí z Kostelce do Slavonic byla ještě donedávna
Filipova štola, která však byla před několika desítkami let zavezena [6].
K a r e l St r á n s k ý / D r a h o m í r a J a n o v á / P e t r L e v í č e k / L u b o m í r St r á n s k ý / K a r e l K ř í ž e k / J a r o s l a v J i r k ů
rénní zářez, sledující jednu z původních rudních žil a protékaný nepříliš vydatným vodním tokem. Rudní žíla zde byla nejprve těžena shora, takže se zářez postupně zařezával do svahu, až do hloubky asi tři až čtyři metry, kdy zde byla ražena
štola. V místech uzavření bývalé štoly je dnes zabudována
skruž, z níž vytéká vydatný pramen vody (obr. 5), asi 1,5 až
2 litry/s. Pravděpodobně jde o ústí staré dědičné štoly, které
je západně od obce a vytéká z něho důlní voda (podle [4], [5]).
V odvalech vytěžené rudniny Na Prachovně se dosud nehluboko pod povrchem nacházely rudní minerály, jejichž vzorky
byly spolu se struskami z Puchýrny a s rudninou z Prachovny
vyzvednuty k analýze (obr. 6). Těžba stříbrných rud i dalších
nerostů v blízkém okolí Jezdovic nebyla izolována, neboť v nedalekém Kostelci u Jihlavy se rozsáhlé důlní míry rozprostíraly
po úbočích masivu Čeřínku (761 m n. m.). Základní informaci
o nich podává naučná stezka vybudovaná na jižních a jihozápadních svazích Čeřínku ve směru k Dolní Cerekvi a k Rohozné [9].
A n a l ý z y r u d n í c h m i n e rá l ů , r u d n i n
a h u t n i c k ýc h s t r u s e k
K chemické a mineralogické analýze rudních materiálů z lokality Na Prachovně byly aplikovány: analytický komplex JEOL
JSM 840A/LINK AN 10 000, elektronový rastrovací mikroskop
PHILIPS XL 30 se systémem korekcí ZAF a k rentgenové difrakční analýze práškových vzorků difraktometry SIEMENS
D500 a PHILIPS X’PERT.
kvantitativní poměrné mikroanalýzy (SPA) [10] s cílem stanovit
a posoudit poměrná množství akcesorických minerálů přítomná v připravené směsi rudniny s původními minerály (tato
analýza je označena SPA rudniny).
Z rozboru průměrného složení rudniny odebrané z odvalu Prachovny, která obsahovala zbytky rudních minerálů, plyne, že
průměrné složení vzorku obsahuje poměrně vysoké procento
těžitelných kovů zinku, mědi, olova, železa a také příměs stříbra. Uvedené kovy jsou vázány převážně na sulfidy. Průměrné
atomové číslo analyzované rudniny se pohybuje kolem hodnoty 17 (tab. II), avšak rudnina obsahuje četné akcesorické
minerály. Kromě již analyzovaných minerálů galenitu, pyritu
a sfaleritu je k nim podle SPA analýzy možno zařadit také chalkopyrit, argentit a oxidy železa. Podle korelace prvků tvořících
akcesorické minerály je možno usoudit, že v Jezdovicích byly
těženy převážně sulfidické rudy, protože korelační koeficienty prvků P, Zn, Cu, Ag se sírou jsou všechny silně statisticky
významné a činí k(P-S) α 0,001 = 0,9500, k(Cu-S) α 0,001 = 0,9576,
k(Zn-S) α 0,01 = 0,6363, k(Ag-S) α 0,001 = 0,7849 [11]. Oxidy železa
korelují také významně s koeficientem korelace k(Fe-O) α 0,001 =
= 0,8592 a vliv pyritu se odráží v korelaci železa a síry o hodnotě k(Fe-S) α 0,01 = 0,5967.
Tab. II. Jezdovice, lokalita Prachovna – plošná (P) a bodová (SPA)
analýza práškového vzorku rudniny
SPA – semikvantitativní poměrná
mikroanalýza akcesorických minerálů
P
Analýza
plošná
Analýzy krystalů rudních minerálů
Z krystalů rudních minerálů byly na lokalitě Prachovna rtg. difrakční fázovou analýzou potvrzeny galenit, pyrit a sfalerit.
Chemické složení krystalů těchto minerálů separovaných z žilného křemene je uvedeno v tab. I. Každý z krystalů byl bodově analyzován v několika různých místech a výsledné složení bylo normováno na 100 % obsahu. Vidíme, že krystaly
galenitu (PbS) a pyritu (Fe2S) uložené v žilném křemeni obsahují četné příměsi a krystaly určené jako sfalerit (ZnS) jsou co
do chemického složení tvořeny směsí sfaleritu, s jistým podílem
pyritu a galenitu a také příměsemi.
z historie
Analýzy rudnin z odvalů
Z odvalů v lokalitě Prachovna byly vybrány a částečně separovány vzorky s viditelnými zbytky krystalů rudních minerálů pyritu, galenitu, sfaleritu a chalkopyritu. Takto vybraná směs rudnin se zbytky původních minerálů byla nejprve rozdrcena na
velikost zrnek rýže až prosa a poté rozemleta v kulovém achátovém vibračním mlýnku na zrnitost cca 1 až 20 µm a několikahodinovým mletím homogenizována. Prášková směs takto
připravené rudniny (označme ji P) byla poté v tenké vrstvě nanesena na speciální elektricky vodivou karbonovou pásku
a metodou energiově disperzní rentgenové spektrální mikroanalýzy podrobena rozboru. Nejprve bylo stanoveno plošnou
analýzou při rastrujícím elektronovém paprsku průměrné složení takto připraveného vzorku P rudniny. Poté byla aplikována k analýze téže rudniny nově vypracovaná metodika semi-
Tab. I. prvek
Mg
galenit
0,12 0,38 1,35 12,85 0,00 0,14 0,00
xmax
prvek
mg/kg
hm. %
O
33,88
18,49
44,85
K
0,0904
0,14555
Na
0,00
0,20
0,82
Ca
0,116
0,18677
Mg
0,24
0,34
0,90
Na
0,149
0,23990
Al
1,06
0,50
1,51
Ti
0,162
0,26083
Si
25,54
4,77
26,95
Mn
0,186
0,29948
P
0,02
0,41
0,86
Cr
0,192
0,30914
S
10,84
10,44
14,99
Mg
0,221
0,35583
Pb
1,28
57,99
77,80
P
0,234
0,37676
Ag
0,22
0,35
1,30
Ag
0,300
0,48303
K
0,32
0,09
0,36
Al
0,334
0,53777
Ca
0,17
0,15
0,43
Cu
0,653
1,05140
Ti
0,04
0,25
0,55
Fe
1,19
1,91603
Cr
0,07
0,31
0,66
Zn
1,37
2,20585
Mn
0,20
0,29
0,54
Si
1,86
2,99481
Fe
8,37
1,74
5,67
S
6,75
10,86827
Cu
1,08
1,01
1,44
O
10,4
16,74519
Zn
16,68
2,67
17,10
Pb
37,9
61,02332
celkem
100,00 100,0 100,02
Zrudnina
17,008
částic
Si
S
Ca
Ti
Mn
62,1074 100,00000
53,518
Pozn.: Plošná analýza (P) – značí průměrné složení rudniny z odvalu Prachovny;
x – průměrný obsah prvku v rudnině; bodová analýza (SPA): analyzováno
19 částic akcesorických minerálů o průměrném atomovém čísle 53,52 at. čísla, o průměrné ploše jedné částice 99,61 µm2 redukované na čtverec o délce
strany 9,98 µm; poměrná hmotnost 19 částic je 62,11 mg/kg; xs – průměrný
obsah prvku v částicích; xmax – maximální obsah prvku v souboru 19 částic;
Z – průměrné atomové číslo (rudniny, resp. akcesorických minerálů).
Fe
Cu
Zn
0,52
0,30
0,13 0,27 83,02
pyrit
0,00 2,27 2,88 47,51 0,08 0,14 0,00 44,93 0,43
0,52
0,06 0,00
1,18
sfalerit
2,78 1,51 1,22 25,54 1,23 0,32 0,43
11,10 0,54 43,39 0,83 0,00
11,11
S l é vá re ns t v í . L X . l e d e n – ú n o r 2012 . 1–2
mg/kg
Zakc. min.
19
1,18
58 Al
bodová
xs
Chemická a rtg. difrakční analýza rudních minerálů z lokality Prachovna [hm. %]
Prvek
bodová
x
Ag
Au
Pb
Analýzy hutnických strusek
Výsledky analýz série šesti hutnických
strusek sesbíraných převážně na cestách
křižujících Puchýrnu a v okolí potoka protékajícího Puchýrnou jsou uspořádány
v tab. III. Ve struskách kolísal obsah olo-
K a r e l St r á n s k ý / D r a h o m í r a J a n o v á / P e t r L e v í č e k / L u b o m í r St r á n s k ý / K a r e l K ř í ž e k / J a r o s l a v J i r k ů
va od 0,05 až po 3,16 hm. % a obsah
stříbra se v nich měnil od 0,12 po 0,51
hm. %. Obsah síry se měnil od 0,12 do
5,05 hm. %. Z porovnání jednotlivých
strusek vyplynulo, že mezi struskami
existuje statisticky významná závislost
mezi součtovým obsahem stříbra, zinku
a mědi ve struskách a obsahem olova.
Tato závislost je zobrazena grafem na
obr. 7 a je i při nevelkém počtu hodnocených strusek charakterizována statisticky významným koeficientem lineární regrese. Ukazuje se, že s rostoucím obsahem olova ve strusce se v ní zároveň
zvyšují obsahy stříbra, zinku a mědi. Podobně se ve strusce vzhledem k olovu
Obr. 1. Bývalá hornická ves Jezdovice u Třeště a blízké okolí
Obr. 3. Skupina stavení zvaná Puchýrna,
v jejímž okolí se již ve 14. století
těžily a hutnicky zpracovávaly
stříbronosné sulfidické rudy. Po
zdejších cestách i okolí se doposud
nacházejí strusky po metalurgickém zpracování zdejších sulfidických Pb, Ag, Cu, Zn rud
Obr. 4. V popředí vpravo les zvaný Prachovna, v němž se nachází více než
desítka kutacích jam s četnými odvaly a obvaly hlušiny. V pozadí vlevo vrch Špičák 734 m n. m.
Obr. 5. Pramen vytékající ze zasuté štoly.
Jde o ústí dědičné štoly na západě
od obce, z pramene vytéká důlní
voda svedená do Mistrovského
rybníka (na starších mapách značeného jako Meisterteich)
Obr. 6. Les Prachovna, v němž se doposud
nacházejí četné kutací jámy, šachtice až o průměru dvaceti metrů,
s odvaly se zbytky rudních minerálů, které jsou nehluboko pod jejich povrchem
Obr. 10. Jeden z nejstarších kamenných
mostů na Moravě, který sloužil
k převozu horních a hutních nákladů v době těžby a zpracování
zdejších rud přes Třešťský potok
Obr. 7. Součet obsahů stříbra, zinku a mědi ve strusce je významně závislý
na obsahu olova ve strusce z Puchýrny. Regresní koeficient vztahu
r (Ag + Zn + Cu) = f(Pb) α 0,05 = 0,8324
Obr. 8. Součet obsahů stříbra, zinku a mědi ve struskách z Puchýrny není
významně závislý na obsahu železa v olovář sk ých struskách.
Regresní koeficient vztahu nemá
statisticky významnou hodnotu
r (Ag + Zn + Cu) = f(Pb) = 0,3805
Obr. 9. Obsah stříbra v olovářských struskách z Puchýrny je statisticky významně závislý na obsahu olova
v těchto struskách. Regresní koeficient lineární závislosti (hm. %
Agstruska) = 0,0705 + 0,0942 . (hm. %
Pb struska) je r (Ag)=f(Pb α 0,05 ) = 0,7485
S l é vá re ns t v í . L X . l e d e n – ú n o r 2012 . 1–2 59
z historie
Obr. 2. Bývalá hornická osada Jezdovice
v podhůří Javořické vrchoviny
s částí Jezdovického rybníka, v pozadí za rybníkem část osady místně zvaná Trajberk, v popředí Panské chalupy
K a r e l St r á n s k ý / D r a h o m í r a J a n o v á / P e t r L e v í č e k / L u b o m í r St r á n s k ý / K a r e l K ř í ž e k / J a r o s l a v J i r k ů
z historie
chová stříbro. Naproti tomu součet obsahů Ag, Zu a Cu není
závislý na obsahu Fe (obr. 8). Podle grafu na obr. 9 se během
tavby v olovářské strusce rovněž významně zvyšuje obsah stříbra, a to úměrně k rostoucímu obsahu olova (obr. 9). Hornické
a hutní náklady se v té době převážely přes Třešťský potok,
přes jeden z nejstarších kamenných mostů na Moravě (obr. 10).
Podobný pozitivní vliv byl také zaznamenán u strusek obsahujících měď. Při vyšším obsahu mědi ve strusce měly strusky
vyšší obsah stříbra a obdobný účinek byl zjištěn také u strusek s vyššími obsahy manganu a síry. Při vyšších obsazích manganu a síry ve struskách měly strusky vždy vyšší obsahy stříbra. Odpovídající lineární závislost obsahu stříbra na obsahu
mědi v olovářské strusce je vyjádřená rovnicí (1)
(hm. % Agstruska) = 0,125 + 0,170 . (hm. % Custruska)
s koeficientem r(Ag) = fP(b) = 0,6595 (1)
a lineární závislosti obsahů Ag na obsazích manganu a síry
v olovářských struskách z Puchýrny jsou vyjádřeny rovnicemi
(2) a (3)
(hm. % Agstruska) = 0,185 + 0,0574 . (hm. % Mnstruska)
s koeficientem r(Ag) = f(Pb) α 0,05 = 0,8455 (2)
(hm. % Agstruska) = 0,144 + 0,0675 . (hm. % Sstruska)
s koeficientem r(Ag) = f(Pb) α 0,05 = 0,8574 (3)
Kromě mědi jsou lineární regrese vyjadřující vliv Mn a S na
zvýšení obsahu stříbra ve struskách statisticky významné.
Z analýz plyne, že strusky z bývalé hutní lokality v Puchýrně
poskytují cenné údaje o tehdejším způsobu tavení polymetalických Pb-Ag-Cu-Zn rud. Pro puchýrenské strusky je již charakteristický poměrně nízký obsah olova (od 0,05 do 3,16
hm. %), avšak již doprovázený vyššími obsahy železa v rozmezí od 19,57 do 46,67 hm. %. V tehdejší době to byl nový
způsob, jak zvýšit výtěžek olova a stříbra ze vsázky.
Podle dat v tab. II pracovali metalurgové v jezdovické Puchýrně s parametry strusek xFe ± sxFe = 29,61 ± 11,90 a xPb ± sxPb =
= 2,21 ± 1,10. Průměrný podíl železa a olova činil v puchýrenských struskách Fe/Pb ~ 29,61/2,21 = 13,40.
Přibližně v téže době nebo o něco později v havlíčkobrodských
hutích, ve Stříbrných Horách a poblíž Bartoušova, pracovali
tamní hutníci s parametry strusek xFe ± sxFe = 24,93 ± 3,46
a xPb ± sxPb = 0,79 ± 0,65. Průměrný podíl železa a olova ve
struskách ve Stříbrných Horách činil ~ 24,93/0,79 = 31,56,
resp. poblíž Bartoušova se pracovalo s parametry strusek
xFe ± sxFe = 33,50 ± 3,21 a xPb ± sxPb = 1,62 ± 1,08 a průměrný
podíl železa a olova ve strusce zde činil ~ 33,50/1,62 = 20,68
[12]. V havlíčkobrodských hutích se pracovalo téměř až do
švédských válek, kdy hutě zanikly. Je zřejmé, že v havlíčkobrodských hutích odcházel do olovářských strusek menší podíl olova, než tomu bylo v Jezdovicích. Jak plyne z předchozích
dat, pracovali tamní hutníci úsporněji.
Podle poměrně nízkého obsahu olova v puchýrenských struskách měl použitý způsob tavení podobné rysy jako tavení
polymetalických rud používané v havlíčkobrodském regionu,
kde se polymetalické rudy zpracovávaly od cca 14. až do konce 16. století.
Zpracováno díky projektu GAČR reg. číslo P107/11/1556.
L i t e ra t u ra a p o z n á m k y
[1] Hosák, L. – Šrámek, R.: Místní jména na Moravě a ve
Slezsku I. Praha: ACADEMIA, 1970, s. 361–362.
[2] Pátek, A.: Vlastivěda moravská II. Místopis. Jihlavský
okres. Brno: Musejní spolek, 1901, s. 348.
[3] Hosák, L.: Historický místopis země Moravskoslezské. I.
Jihlavský kraj. Nákladem společnosti přátel starožitností
čsl. V Praze. Tiskl Kramerius Brno 1933, s. 16.
[4] Květ, R. − Kačura, G.: Minerální vody Jihomoravského
kraje. Praha: Ústřední ústav geologický, 1976, s. 150.
[5] Kruťa, T.: Moravské nerosty a jejich literatura 1940–
1965. Brno: Moravské museum, 1966.
[6] Tauber, O. Osobní sdělení dne 24. 8. 2001.
[7] Novák, František (*1948); Puchýrna 361, Třešť 58901; Puchýrnu zísTab. III. Chemické složení hutnických strusek z lokality Puchýrna v Jezdovicích u Třeškal koupí Pavel Novák (1840) půtě [hm. %]
vodem z Jezdovic č. 47, osobní sdělení 6. 9. 2002.
Struska
1
2
3
4
5
6
[8]
Nováková, Kristýna (*1924); osobprvek
x
x
x
x
x
x
průměr
sx
xmin
xmax
ní sdělení 6. 9. 2002.
O
38,49
33,64 34,17 36,98 34,16
38,48
35,99
2,26 33,64 38,49
[9] Tauber, O.: Čeřínek. Průvodce po
Na
0,93
0,76
0,74
0,16
0,13
0,55
0,55
0,33
0,13
0,93
naučné stezce. Český svaz ochránMg
0,76
1,14
0,85 0,18
0,26
0,74
0,66
0,37
0,18
1,14
ců přírody Dolní Cerekev, Česká
Al
5,61
4,67
4,27 3,42
1,02
4,98
4,00
1,63 1,02
5,61
spořitelna, Jihlava 1989.
Si
17,44
21,16 17,77 8,52
2,02
15,82
13,79
7,13
2,02 21,16
[10] Stránský, K. − Janová, D. − PoP
0,28
0,44
0,35 0,81
0,12
0,36
0,39
0,23
0,12
0,81
spíšilová, S. − Dobrovská, J.:
S
0,76
1,16
0,95
0,12
5,05
1,20
1,54
1,76
0,12
5,05
Poměrná
semikvantitativní mikroPb
2,67
2,17
2,54 0,05
3,16
2,65
2,21
1,10
0,05
3,16
analýza těžkých kovů v horninách,
Ag
0,36
0,21
0,20
0,12
0,51
0,27
0,28
0,14
0,12
0,51
struskách a rudách. Hutnické listy,
K
1,84
1,99
1,63 0,55
0,38
1,48
1,31
0,68 0,38
1,99
2009, roč. LXII, č. 3, s. 84–89. ISSN
Ca
2,02
4,42
3,68 0,21
0,33
3,17
2,31
1,76
0,21
4,42
0018-8069.
Ba
1,84
4,36
3,38
0,12
0,51
3,67
2,31
1,76
0,12
4,36
[11] Murdoch, J. − Barnes, J. A.:
Ti
0,52
0,62
0,44 0,14
0,17
0,47
0,39
0,19
0,14
0,62
Statistical Tables for Science, EngiV
0,26
0,18
0,19 0,08
0,17
0,08
0,16
0,07 0,08
0,26
neering, Management and Business
Cr
0,28
0,08
0,18
0,11
0,19
0,08
0,15
0,08 0,08
0,28
Studies. The Macmillan Press LTD,
Mn
0,84
0,86
1,16
0,27
5,77
0,86
1,63
2,05 0,27
5,77
Second edition, Cranfield 1970.
Fe
22,40
19,57 23,66 46,67 43,03
22,66
29,67
11,90 19,57 46,67
ISBN 333-02584.
Cu
0,66
0,28
0,93 0,93
1,89
0,74
0,91
0,54 0,28
1,89
[12] Stránský, K. – Janová, D. –
Zn
2,03
2,28
2,89 0,56
1,15
1,73
1,77
0,83 0,56
2,89
Stránský, L.: Technologie tavení
celkem 100,00 100,00 99,99 99,99 100,00 100,00 100,00 0,01 99,99 100
olovnato-stříbrných
rud v hutních
Zstruska
17,82
18,58 19,04 17,80 20,92
18,59
18,79
1,15 17,80 20,92
revírech na Havlíčkobrodsku. SléváPozn.: Z – atomové číslo strusky; x – aritmetický průměr (plošná analýza); sx – výběrová směrodatná odrenství, 2011, roč. LIX, č. 7–8, s. 275.
chylka ze šesti strusek, u každé strusky proběhla vždy tři měření
60 S l é vá re ns t v í . L X . l e d e n – ú n o r 2012 . 1–2
Download

stáhnout [pdf] - Časopis SLÉVÁRENSTVÍ