11–12/2013
spol. s r. o.
partner pro jádra a formy
Děkujeme za důvěru
a přejeme Vám mnoho úspěchů
• Průběžné mísiče
• Fast Loop linky
• Karuselová formovací zařízení
• Zhutňovací stoly
• Manipulátory
• Polévání forem
• Mechanická regenerace
• Sekundární otírka
• Tepelná regenerace
• Separace chromitu
• Vstřelovací stroje
Časopis Slévárenství získal osvědčení o zápisu
ochranné známky. Dne 20. 6. 2008 byl Radou
pro V a V zařazen na pozitivní list recenzovaných
časopisů s platností do 31. 12. 2013 (www.vyzkum.cz). Časopis a všechny v něm obsažené příspěvky a obrázky jsou chráněny autorským právem. S výjimkou případů, které zákon připouští,
je využití bez svolení vydavatele trestné. Korektury českého jazyka se řídí platnými pravidly českého pravopisu. Výjimku tvoří názvy společností,
které jsou na žádost jejich zástupců upravovány
v souladu se zněním zápisu u příslušného registračního orgánu. Vydavatel není dle zákona
č. 46/2000 Sb. § 5 zodpovědný za obsah reklam.
Firemní materiály nejsou lektorovány. Texty reklam
nejsou bez vyžádání zadavatele korigovány. SDO.
časopis pro slévárenský průmysl
foundry industry journal
r o č n í k L X I . 2 0 1 3 . č í s l o 11 – 1 2
ISSN 0037-6825
Číslo povolení Ministerstva kultury ČR –
registrační značka – MK ČR E 4361
tematické zaměření / všeobecně zaměřené číslo
/ special topic / general topic number
Vydává © Svaz sléváren České republiky
IČ 44990863
ÚVODNÍ SLOVO
403 Hlavinka,J.
ODBORNÉ ČLÁNKY
Vychází 6krát ročně / 6 issues a year
Číslo 11–12 vyšlo 13. 12. 2013.
Cena čísla Kč 60,–. Roční předplatné Kč 360,–
(fyzické osoby) + DPH + poštovné + balné.
Cena čísla Kč 100,–. Roční předplatné Kč 600,–
(podniky) + DPH + poštovné + balné.
Subscription fee in Europe: 70 EUR (incl.
postage). Subscription fee in other countries: 120 USD or 85 EUR (incl. postage)
Sazba a tisk: Reprocentrum, a. s., Bezručova 29,
CZ 678 01 Blansko, tel.: +420 516 412 510
[email protected]
Do sazby 7. 11. 2013, do tisku 3. 12. 2013.
Náklad 700 ks.
Inzerci vyřizuje redakce.
Nevyžádané rukopisy se nevracejí.
vedoucí redaktorka / editor-in-chief
Mgr. Helena Šebestová
redaktorka / editor
Mgr. Milada Písaříková
jazyková spolupráce / Language
collaboration
Edita Bělehradová
Mgr. František Urbánek
Krautschneider,R. a kol.
Stanovení zbytkových pnutí u odlitků
Determination of residual stresses in castings
410
Wróbel,T.
Kvalita spoje mezi legovanou a nelegovanou ocelí v bimetalických
vrstvených odlitcích
Quality of the joint between alloy steel and unalloyed cast steel in bimetallic layered castings
414
A d á m ko v á , E . – J e l í n e k , P. – Št u d e n t o v á , S .
Aplikace kuchyňských solí při výrobě vodou rozpustných jader odlitků
tlakového lití
Application of cooking salts in manufacture of water soluble cores for high pressure die casting
419
B e ň o , J . – J e l í n e k , P. – M i k š o v s k ý, F.
Lze hodnotit jakost křemenných písků i jinými, netradičními postupy?
Can be quality of silica sand evaluated even with some other non-traditional methods?
Z HISTORIE
422
Stránský,K. a kol.
Vrch Peperek nad Velkou Losenicí a Šlakhamry na Žďársku – stopy
po těžbě stříbra (zaniklá hornická ves Milíkovice)
HISTORIE A SOUČASNOST
427
Fošum, J.
Formovací materiály v českých slévárnách před 50 lety a dnes
Z PRAXE
432
Majzlíková,D.–Šajgal,J.
Milníky slévárny na její cestě od prosperity k insolvenci a sanační způsob řešení
“ Ç¡“Ê å x Õ Ø ß “““¾é Ô ß Ü ç ԓæ ã â Ý Ø“à Ø í Ü“ß Ø Ú â é Ô á â è“Ô“á Ø ß Ø Ú â é Ô á â è“â Ö Ø ß k“é“Õ Ü à Ø ç Ô ß Ü Ö Þ Ž Ö Û“é å æ ç é Ø áŽ Ö Û“â × ß Ü çÖ k Ö Û
àæçލ¡“Àkçâàáâæç“çcÖÛçâ“àæçލ“íÔÝ܃…èÝؓåâéác‘“æçÔÕÜßÜçè“
æãâÝؓàØíܓãåÔÖâéák“Ô“áâæáâè“`Wæçk“ÕÜàØçÔßè“íԓãâ×àkáØޓáܑ ƒk“íWçc‘Ø¡“Ãâ×åâÕác݃k“ÖÛÔåÔÞçØåÜæçÜÞԓçí顓ÕÜàØçÔßÜÖގÖۓæãâ ÝâéÔÖkÖۓàæçލ“ÝؓèéØ×Øáԓé“`ßWáÞè“Τ©Ð¡
Ãåâ“èå`Øák“èéԑâéÔáŽÖۓãÔåÔàØç卓ßÜçk“áԓÞéÔßÜçè“æãâÝؓàØíܓ
ßØÚâéÔáâè“âÖØßk“Ô“áØßØÚâéÔáâè“ßÜçâè“âÖØßk“é“ÕÜàØçÔßÜÖގÖۓéåæç éØáŽÖۓâ×ßÜçÖkÖۓÕìßԓíãåÔÖâéWáԓæçÔçÜæ çÜÖÞW“ÔáÔߎíԓíkæÞÔáŽÖۓéŽæßØ×ލ¡“´ãßÜ ÞÔÖk“ àØçâ×ì“ æÖÛâ×âéÜçb“ åØÚåØæؓ Ýæàؓ
ÛßØ×ÔßܓáWæßØ×èÝkÖk“æçÔçÜæçÜÖގ“éíçÔÛ­
Ǔ°“Ý›¶Ÿ“ËßÜçk œ“
›¤œ
Þ×Ø­
Ǔ““ãßâÖÛԟ“áԓÞçØåb“Õìߓéìçéâ€Øá“æçWߎ“æãâݓ
àØíܓãåÔÖâéák“`Wæçk“›éåæçéâ蜓í“ßØÚâéÔáb“
âÖØßܓ˥¶åÁܓ¤« ¬“Ô“áâæáâè“`Wæçk“í“áØ ßØÚâéÔáb“ßÜçb“âÖØßܓé“ÕÜàØçÔßÜÖÞbà“éåæç éØábà“â×ßÜçÞè“ΘЮ
¶“““âÕæÔۓèÛßkÞè“é“âÖØßܓ›áâæáW“`Wæç“â× ßÜçÞ蜓ÎÛࡓ˜Ð®“
ËßÜçk“““çØãßâçԓßÜçk“Îİ¶Ð¡
ÁԓíWÞßÔ×c“ãåâéØ×ØáŽÖۓéŽãâ`獓Õìßԓ
ÙâåàèßâéWáԓáWæßØ×èÝkÖk“íWéÜæßâæç­
ÆÙ饗¬¥—— ˄o‡‰åØ뒗çæíéÚߗÛéÚÜå’ÚߗâØäÜåå’Úߗêæão—Ÿd¥—íñ¥—¨£—© —Ø—¼»Ï—ØåØã’ñؗÚßÜäàÚâf¤
ßæ—êãæ•Üåo
¹ÜÚ¡“¨¡““ ÆÛÔççØåØדæèåÙÔÖؓâٓÖåèæÛØדåâÖޓæÔßç擛æÔàãßØæ“ÁⓤŸ“¥œ“Ôáד¸·Ë“ÔáÔßìæÜæ“âٓÖÛØàÜÖÔߓ
ÖâàãâæÜçÜâá
ã€Ü“ÞâØÿÖÜØáçè“ÞâåØßÔÖؓɓ°“£Ÿªª“Ô“É¥“°“
°“£Ÿ¨¬¡
ÆÙ饗¬¥—— ÄàâéæêëéìâëìéؗæÙãØêëà—êçæáܗäÜñà—
ØìêëÜåàëàÚâæì— ãÜÞæíØåæì— æÚÜão——
ؗ ÝÜéàëàÚâæ¤çÜéãàëàÚâæì— åÜãÜÞæ¤
íØåæì—ãàëæì—æÚÜão—º—´—§£¬¬—œ—ç„à—
Ë ãàëo—´—¨—­¬§—ݺ£—ãÜçë[åæ—í—Äਰ½Ü
ÀÜÖåâæçåèÖçèåؓ âٓ çÛؓ ÝâÜáç“ ÔåØԓ
ÕØçêØØᓠÔèæçØáÜçÜ֓ Ôßßâì“ æçØØߓ Ôáד
ÙØååÜçÜÖ ãØÔåßÜçÜ֓èáÔßßâìØדÖÔæç“æçØØߓ
¶“°“£¡¨¨“˜“Ôç“ÇíÔߓ°“¤“©¨£“ݶŸ“ØçÖÛØד
Üá“Àܤ¬¹Ø
ÆÙ饗®¥—— ÄàâéæêëéìâëìéؗæÙãØêëà—êçæáܗäÜñà—
ØìêëÜåàëàÚâæì— ãÜÞæíØåæì— æÚÜão——
ؗÝÜéàëàÚâæ¤çÜéãàëàÚâæì—åÜãÜÞæíؤ
åæì—ãàëæì—æÚÜão—ç„à—º—´—§£­§—œ—Ø—ç„à—
Ë ãàëo—´—¨—­¬§—ݺ£—ãÜçë[åæ—í—Äਰ½Ü
ÀÜÖåâæçåèÖçèåؓ âٓ çÛؓ ÝâÜáç“ ÔåØԓ
ÕØçêØØᓠÔèæçØáÜçÜ֓ Ôßßâì“ æçØØߓ Ôáד
ÙØååÜçÜÖ ãØÔåßÜçÜ֓èáÔßßâìØדÖÔæç“æçØØߓ
Ô瓶“°“£¡©£“˜“ÔáדÇíÔߓ°“¤“©¨£“ݶŸ“
ØçÖÛØדÜá“Àܤ¬¹Ø
ÆÙ饗¯¥—— ÄàâéæêëéìâëìéؗæÙãØêëà—êçæáܗäÜñà—
ØìêëÜåàëàÚâæì— ãÜÞæíØåæì— æÚÜão——
ؗÝÜéàëàÚâæ¤çÜéãàëàÚâæì—åÜãÜÞæíؤ
åæì—ãàëæì—æÚÜão—ç„à—º—´—§£«ª—œ—Ø—ç„à—
Ë ãàëo—´—¨—­¬§—ݺ£—ãÜçë[åæ—í—Äਰ½Ü
¹ÜÚ¡“«¡““ ÀÜÖåâæçåèÖçèåؓ âٓ çÛؓ ÝâÜáç“ ÔåØԓ
ÕØçêØØᓠÔèæçØáÜçÜ֓ Ôßßâì“ æçØØߓ Ôáד
ÙØååÜçÜÖ ãØÔåßÜçÜ֓èáÔßßâìØדÖÔæç“æçØØߓ
Ô瓶“°“£¡§¦“˜“ÔáדÇíÔߓ°“¤“©¨£“ݶŸ“
ØçÖÛØדÜá“Àܤ¬¹Ø
Ǔ°“¬¦Ÿ¬¤“¶“ž“£Ÿ¦¨“ËßÜçk“ā“¨©«Ÿ£©““““““““›¥œ
¹ÜÚ¡“ª¡““
¹ÜÚ¡“¨¡““
25
20
15
[ m]
= 43,16C - 5,14
10
R2 = 0,94
5
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
C [%]
ÆÙ饗¨§¥—— Íãàí—æÙêØßì—ìßãoâì—í—ãàëf—æÚÜãà—åؗëãæ쇉âì—çÜéãàëàÚâf—ç„ܤ
ÚßæÛæíf—ñ|åð—ŸP —í—ÙàäÜëØãàÚâfä—íéêëíÜåfä—æÛãàëâì—ç„à—
Ë ãàÚo—´—¨—­¬§—ݺ
¹ÜÚ¡“¤£¡“ ¼áĀèØáÖؓâٓÖÔåÕâá“ÖâáçØáç“Üá“ÖÔæç“æçØØߓâá“çÛÜÖÞáØææ“âٓãØÔå ßÜçÜ֓ çåÔáæÜçÜâᓠíâáؓ ›Pœ“ ÜᓠçÛؓ ÕÜàØçÔßßÜ֓ ßÔìØåØד ÖÔæçÜáړ Ô瓓
ÇíÔߓ°“¤“©¨£İ“¶
s. 412
­ª«™™
´ãßÜÞÔÖؓÞèÖÛìuæÞ ŽÖۓæâßk“ã€ Ü“é ŽåâÕc“éâ×âè“åâíãèæçáŽÖۓÝÔ×Øå“â×ßÜçލ“çßÔÞâébÛâ“ßÜçk“““¸¡“´×WàÞâéW“ā“ᓽØßkáØޓā“Æ¡“Gçè×ØáçâéW““
Áԓ íWÞßÔ×c“ íWéÜæßâæçܓ ›¥œ“ ÕìßⓠãâçéåíØá⟓ ‘Ø“ æؓ íéìƒâéWákà““
çØãßâçì“ßÜçk“Ü“âÕæÔÛè“èÛßkÞè“é“àÔçØåÜWßè“áâæáb“`WæçܓéåæçéØábÛâ“
â×ßÜçÞè“æؓíécçƒèÝؓãßâÖÛԟ“áԓÞçØåb“Õìߓéìçéâ€Øá“ãØé᎓æãâݓ
àØíܓâÕcàԓ`WæçàܓíÞâèàÔábÛâ“ÕÜàØçÔß術¾åâàc“çâÛâ“Õìßâ“
ãâçéåíØá⟓ ‘Ø“ ÔãßÜÞâéÔçØßáâæç“ íWéÜæßâæçܓ ›¥œ“ Ýؓ àâ‘áⓠ‡æãcƒ “
ác“åâíƒk€Üç“Ü“áԓé샃k“âÕæÔÛì“èÛßkÞè“Ô“áܑƒk“çØãßâçì“ßÜçkŸ“çÝ¡“éÛâ× Æ ß b éW åØ áæ ç é k“¡“¿ Ë ¼“¡“ßÜ æ çâ ã Ô × ā ã åâ æ Üá Ø Ö“¥£¤¦“¡“¤¤ā¤¥
ÆÙ饗­¥—— ÄàâéæêëéìâëìéؗæÙãØêëà—êçæáܗäÜñà—
ØìêëÜåàëàÚâæì— ãÜÞæíØåæì— æÚÜão——
ؗÝÜéàëàÚâæ¤çÜéãàëàÚâæì—åÜãÜÞæíؤ
åæì— ãàëæì— æÚÜão— º— ´— §£¬¬— œ— ç„à——
Ë ãàëo—´—¨—­§§—ݺ£—ãÜçë[åæ—í—Äਰ½Ü
ÀÜÖåâæçåèÖçèåؓ âٓ çÛؓ ÝâÜáç“ ÔåØԓ
ÕØçêØØᓠÔèæçØáÜçÜ֓ Ôßßâì“ æçØØߓ Ôáד
ÙØååÜçÜÖ ãØÔåßÜçÜ֓èáÔßßâìØדÖÔæç“æçØØߓ
¶“°“£¡¨¨“˜“Ôç“ÇíÔߓ°“¤“©££“ݶŸ“ØçÖÛØד
Üá“Àܤ¬¹Ø
ÞßÜàÔçÜÖގÖۓãâ×àkáØޓéâßác“áԓéí×èÖÛè“
ⓠÅɓ ¦¨ā¨«“ ˜Ÿ“ çØãßâçc“ ¥£Ÿªā¥§Ÿ¬“ ݶ““
ԓáâåàWßákà“çßÔÞ術·bßÞԓæßØ×âéWák“áÔ éßÛÔéâæçܓÕìßԓ¥¦“×፡
ɎæßØ×Þì“àc€Øák“íáWíâåácáb“áԓæÙ饗°“
èÞÔíèÝk“ åâí×kßáb“ ÖÛâéWák“ áÔéßÛÔéâæçܓ ßÜ æâéÔáŽÖۓԓéæç€ØßâéÔáŽÖۓÝÔ×Ø塓Ãâè‘ÜçW“
çØÖÛáâßâÚÜؓíáÔ`ác“âéßÜéuèÝؓãxåâéÜçâæç“
ԓ íWåâéØu“ ãØéáâæç“ ÝÔ×Ø塓 ½Ø“ ãÔçåábŸ“ ‘Ø““
æ“åâæçâèÖk“ãxåâéÜçâæçk“›ÝW×åԓéæç€ØßâéÔáWœ“
×âÖÛWík“ÞؓæáÔíƒkàè“áÔéßÛWák“Ô“ãâÞßØæè“
ãØéáâæçÜ¡“È“ßÜæâéÔáŽÖۓÝÔ×Øå“Ýؓçâçâ“àbác“
ãÔçåáb“éßÜéØà“áܑƒk“ãxåâéÜçâæçÜ¡“É“âÕâè“
ã€kãÔ×ØÖۓ éƒÔޓ áØák“ áWåæç“ Ûàâçáâæçܓ
éŽåÔí᎓ԓãåâ“ÞåWçÞâ×âÕb“æÞßÔ×âéWák“Ýؓ
×âæçÔ`èÝkÖk“ ā“ æâßáW“ ÝW×åԓ Ýæâè“ èå`Øáԓ“
ޓâÞÔà‘Üçbàè“ãâè‘Üçk“éؓéŽåâÕákà“ãåâ ÖØæè“â×ßÜçލ¡“
½ â ì ä î ó Þ™Ý è ì Ú — Þ ç”Ü á™
ï ” ì å Þ Ý ä “™
͓×âæԑØáŽÖۓéŽæßØ×ލ“íÞâèàÔáŽÖۓâÕ ÖÛâ×ákÖۓæâßk“›åâí×kß᎓ãéâן“ÚåÔáèßâ àØçåÜ؟“çéÔå“íåá“Ô“ÖÛØàÜÖÞb“æßâ‘Øákœ“à ‘ØàؓÞâáæçÔçâéÔ矓‘Ø­
ā“ ½W×åԓ éìåâÕØáW“ àØçâ×âè“ ßÜæâéWák““
×âæÔÛèÝk“éؓéƒØÖۓã€kãÔ×ØÖۓ¥ā¦ÞåWç“
é샃kÖۓ ãØéáâæçk“ é“ âÛìÕè“ áؑ“ ÝW×åԓ
éæç€ØßâéÔáW“›æÙ饗ªœ¡“ÀÔÝk“áܑƒk“áÔéß ÛÔéâæ瓛áܑƒk“ãxåâéÜçâæ眓ԓÛâåƒk“åâí ãèæçáâæç“éؓéâ×c¡“Çâèçâ“àØçâ×âè“ßíؓ
ÆÙ饗­¥—— ÇéØíàÛÜãå[—âìÙàÚâ[—ñéåؗØãçêâ’Úߗêæão—Ÿd¥—íñ¥—ª£—« —Ø—¼»Ï—ØåØã’ñؗçæëíéñìáoÚo—ç„o¤
éìåWÕcç“ãâèíؓÝØ×áâ×èÖÛb“ÚØâàØç ëæäåæêë—ç„oêØۗçéæëà—êãÜçæí[åo—åؗçæíéÚßì—êæãåfßæ—ñéåؗŸÄ޺ƪ£—ºØºÆª åÜÖÞb“çéÔåì¡
¹ÜÚ¡“©¡““ ÅØÚèßÔå“ÖèÕÜ֓ÚåÔÜáæ“âٓ´ßãÜáؓæÔßç擛æÔàãßØæ“ÁⓦŸ“§œ“Ôáד¸·Ë“ÔáÔßìæÜæ“ÖâáÿåàÜáړçÛؓ
ā“
Éæç€ØßâéÔáW“
ÝW×åԓ àÔÝk“ ×âÕåâè“ åâí ãåØæØáÖؓâٓÔáçÜÖÔÞÜáړÔÚØáçæ“âá“çÛؓæÔßç“ÚåÔÜá“æèåÙÔÖؓ›Àڶ¦Ÿ“¶Ô¶Â¦œ
ãèæçáâæç“ éؓ éâ×c¡“ ½Ø“ àâ‘áb“ éìè‘kç“
æçWéÔÝkÖk“ éæç€ØßâéÔÖk“ ÝW×åԀæÞb“ æçåâÝؓ
æßbéWåØᡓÁØÚÔçÜéØà“ÝؓÝØÝÜÖۓé샃k“áÔ éßÛÔéâæ矓ÞçØåW“ÞâåØßèÝؓæ“ãxåâéÜçâæçk“
ԓÝW×åԓÝؓçØ×ì“áèçáb“ãâéåÖÛâéc“ÖÛåW áÜç“áWçcåì“Ô“áWàÔíÞì“ãåâçܓãØáØçåÔÖÜ¡“
ā“ Â×æçåÔácákà“ãâ×kߍ“¯“£Ÿ£©¦“àà“×⠃ßâ“è“éƒØÖۓÝÔ×Øå“Þ“åæçè“í×WáßÜéb“ãx åâéÜçâæçܓ ԓ ޓ ãâÞßØæè“ ãØéáâæçܟ“ æ“ éŽ ÝÜàÞâè“ éí¡“ `¡“ ¨“ ›àâ€æÞW“ æßœ¡“ Í×ؓ æؓ
áÔÕkík“éìæécçßØák“é“ÚåÔáèßâàØçåÜܓÞè ãâéÔáb“ àâ€æÞb“ æâßܟ“ ÞçØåW“ áԓ åâí×kߓ
âדâæçÔçákÖۓæâßk“áØâÕæÔÛâéÔßԓçbàc€“
‘W×áb“ãåÔÖÛâéb“ãâ×kß졓ÍåáԓàÔÝk“éì æâÞâè“âéÔßÜçè“ÕØí“âæçåŽÖۓÛåÔá¡
ÆÙ饗®¥—— Æí[ã咗ëíØé—ñéå—äæ„êâf—êæãà—Ÿd¥—íñ¥—¬ —Ø—¼»Ï—ØåØã’ñؗÚßÜäàÚâfßæ—êãæ•Üåo
ā“ ÁØÝéÛâ×ác݃kà“ çéÔåØà“ íåáԟ“ ÞçØ厓
¹ÜÚ¡“ª¡““ ÂéÔߓÙâåà“âٓæØԓæÔßç“ÚåÔÜá擛æÔàãßؓÁⓨœ“Ôáד¸·Ë“ÔáÔßìæÜæ“âٓÖÛØàÜÖÔߓÖâàãâæÜçÜâá
×WéW“ éìæâÞb“ ãØéáâæçܓ ÝÔޓ è“ éæç€Øß⠓
éÔáŽÖ۟“ çÔޓ ßÜæâéÔáŽÖۓ ÝÔ×Ø埓 æؓ ÝØék“
×ÜãìåÔàÜ×ԓ ›éí¡“ `¡“ ª“ ā“ æçÔá×Ôåל¡
Èàâ‘uèÝؓ×âæԑØák“áØÝé샃kÛâ“Þââ ×ÜáÔ`ákÛâ“`kæßԓíåá“Ô“áØÝékÖؓæؓÕßk‘k“çéÔåè“âæç€ÜéԓÆÜÂ¥¡“Í“çâ ·ÜãìåÔàÜ×Wßák“çéÔå“íåá“ÖÛØàÜÖÞì“`Üæçb“ÁԶߟ“ã¡“Ô¡Ÿ“ÝؓéŽíáÔ`᎓
éìæâގà“Þââå×ÜáÔ`ákà“`kæßØà“íåáԓԓáØÝékÖؓãâ×âÕ᎓çéÔåè“
Ûâçⓠ׍éâ×è“ æؓ çØáçⓠçéÔå“ í×W“ ÕŽç“ éŽÛâ×᎓ ãåⓠßÜæâéWák““
íåá“âæç€ÜéԓÆÜÂ¥Ÿ“áԓåâí×kߓâדãåÔéÜ×ØßáŽÖۓÞèÕÜÖގÖۓíåá“æâßk“
ܓéæç€ØßâéWák“ÝÔ×Øå¡
ÔßãæގÖÛ¡“ ÇØáçⓠçéÔå“ Ýؓ éŽÛâ×ác݃k“ ÝÔޓ ãåⓠßÜæâéWákŸ“ çÔޓ ãåⓠā“ ÁØã€kíáÜ鎓éßÜé“ã€kæÔדãåâçܓæßØãâéWák“›¶Ô¶Â¦Ÿ“Àڶ¦Ÿ“ÆÜÂ¥Ÿ“
éæç€ØßâéWák“ÝÔ×Øå¡
¾§Î¹Ø›¶Á ©œÐ“ Ą“ ¦»¥Âœ“ é“ ÞâàÕÜáÔÖܓ æ“ ãåÔéÜ×ØßáŽà“ ÞèÕÜÖގà“
çéÔåØà“ ÔßãæގÖۓ æâßk“ éØ×ߓ ޓ ãâÞßØæè“ ãØéáâæçܓ é“ âÕâè“ éŽ Ç Úï å á Úïè ì í™ã Ú Ý Þ ë
åâÕákÖۓàØçâ×WÖۓÝÔ×Ø哛ßÜæâéWák“Ü“éæç€ØßâéWákœ¡“Àkçâàáâæç“
áؑW×âèÖkÖۓ ã€kæÔד áԓ ãâéåÖÛè“ íåáԓ íáØàâ‘uèÝؓ ãâÝØák““
ÁÔéßÛÔéâæç“ÝÔ×Øå“í“ÞèÖÛìuæގÖۓæâßk“Ô“ÖÛØàÜÖÞì“`Üæçb“æâßܓÕìßԓ
ÔßÞÔßÜÖގà“æÜßÜÞWçØà“›éæç€ØßâéWákœ“Ô“æßØãØák“íåá“æ“áWæßØ×áâè“
àc€Øáԓíàcáâè“ÛàâçáâæçÜ¡“½W×åԓÕìßԓæÞßÔ×âéWáԓíԓåíáŽÖۓ
åØÞåìæçÔßÜíÔÖk“ãâ“ÛåÔáÜÖkÖۓíåᓛßÜæâéWákœ¡
¹ÜÚ¡“©¡““
ÆÙ饗°¥—— ÄàâéæêëéìâëìéؗæÙãØêëà—êçæáܗäÜñà—
ØìêëÜåàëàÚâæì— ãÜÞæíØåæì— æÚÜão——
ؗÝÜéàëàÚâæ¤çÜéãàëàÚâæì—åÜãÜÞæíؤ
åæì—ãàëæì—æÚÜão—ç„à—º—´—§£©§—œ—Ø—ç„à—
Ë ãàëo—´—¨—­¬§—ݺ£—ãÜçë[åæ—í—Äਰ½Ü
ÀÜÖåâæçåèÖçèåؓ âٓ çÛؓ ÝâÜáç“ ÔåØԓ
ÕØçêØØᓠÔèæçØáÜçÜ֓ Ôßßâì“ æçØØߓ Ôáד
ÙØååÜçÜÖ ãØÔåßÜçÜ֓èáÔßßâìØדÖÔæç“æçØØߓ
Ô瓶“°“£¡¥£“˜“ÔáדÇíÔߓ°“¤“©¨£“ݶŸ“
ØçÖÛØדÜá“Àܤ¬¹Ø
¹ÜÚ¡“¬¡““
áb“ãåâ“ßÜçÜá蓛æÙ饗«œŸ“ÝÔޓçâ“èéW×cÝk“`ßWáÞì“ΪП“Τ¥ÐŸ“Τ¦ÐŸ“Τ§Ð¡
ÁԓíWÞßÔ×c“ÔáÔߎí“éŽæßØ×ލ“àÜÞåâæÞâãÜÖÞbÛâ“àØçÔßâÚåÔÿÖÞb Ûâ“íÞâèàWák“Õìßâ“ãâçéåíØá⟓‘Ø“çØãßâçԓßÜçk“âéßÜéuèÝؓæçèãØu“
áØßÜáØÔåÜçì“åâíÛåÔák“àØíܓãåÔÖâéák“`Wæçk“›éåæçéâ蜓ԓáâæáâè“`Wæ çkŸ“ Ö⑓ èå`èÝؓ éìæâÞâè“ ãØéáâæç“ æãâÝؓ àØíܓ âÕcàԓ àÔçØåÜWß쓓
é“ÕÜàØçÔßÜÖÞbà“éåæçéØábà“â×ßÜçÞ蓛æÙ饗¬—Ô—­œ¡“µìßâ“ãâíâåâéW áâ“í鎃Øák“áØßÜáØÔåÜçì“åâíÛåÔák“é“׍æßØ×Þè“í鎃Øák“çØãßâçì“ßÜçk“
ßÜçb“âÖØßÜ¡
ÂÕæÔۓèÛßkÞè“é“áâæáb“`Wæçܓâ×ßÜçÞè“í“ßÜçb“âÖØßܓâéßÜéuèÝؓçßâ胅 Þè“ãØåßÜçÜÖÞb“ã€ØÖÛâ×âéb“íxá쓛Pœ“â“çéå×âæçܓ¥¦£“ħ»ÉŸ“ÞçØåW“
æãâÝèÝؓ ÔèæçØáÜçÜÖÞâè“ âÖØߓ æ“ ÙØåÜçÜÖÞâ ãØåßÜçÜÖÞâè“ ßÜçâè“ âÖØßk““
›æÙ饗 ®ą°œ¡“ µìßⓠãâíâåâéWá⟓ ‘Ø“ íécçƒØák“ çßâ胅Þì“ ãØåßÜçÜÖÞb“
ã€ØÖÛâ×âéb“íxá쓛Pœ“éØ×ؓÞؓí鎃Øák“âÕæÔÛè“èÛßkÞè“é“ßÜçb“âÖØ ßܓ›æÙ饗¨§œ¡“ÍécçƒØák“çßâ胅Þì“ãØåßÜçÜÖÞb“ã€ØÖÛâ×âéb“íxáì“æ“âÕ æÔÛØà“èÛßkÞè“åâéác‘“ãâíÜçÜéác“âéßÜéuèÝؓãØéáâæç“æãâÝؓàØíܓ
âÕcàԓàÔçØåÜWßì“é“ÕÜàØçÔßÜÖÞbà“éåæçéØábà“â×ßÜçÞè¡
s. 417
“ Æ ß b éW åØ áæ ç é k“¡“¿ Ë ¼“¡“ßÜ æ çâ ã Ô × ā ã åâ æ Üá Ø Ö“¥£¤¦“¡“¤¤ā¤¥ “
“­ª°
·µÂÅÁ%“"¿ Á¾ Ì
redakční rada / advisory board
prof. Ing. Lubomír Bechný, CSc.
Ing. Ján Cibuľa
prof. Ing. Tomáš Elbel, CSc.
Ing. Štefan Eperješi, CSc.
Ing. Jiří Fošum
Ing. Josef Hlavinka
prof. Ing. Milan Horáček, CSc.
Ing. Jaroslav Chrást, CSc.
prof. Ing. Petr Jelínek, CSc., dr. h. c.
Richard Jírek
Ing. Radovan Koplík, CSc.
Ing. Václav Krňávek
doc. Ing. Antonín Mores, CSc.
prof. Ing. Iva Nová, CSc.
Ing. Ivan Pavlík, CSc.
doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc.
prof. Ing. Karel Rusín, DrSc.
prof. Ing. Augustin Sládek, Ph.D.
Ing. Vladimír Stavěníček
prof. Ing. Karel Stránský, DrSc.
Ing. František Střítecký
doc. Ing. Jaroslav Šenberger, CSc.
Ing. Jiří Ševčík
Ing. Jan Šlajs
Ing. Josef Valenta, Ph.D.
Ing. Zdeněk Vladár, předseda
404
·µÂÅÁ%“"¿ Á¾ Ì
Rozšiřuje Svaz sléváren ČR. Informace o předplatném podá a objednávky přijímá redakce.
Objednávky do zahraničí vyřizuje redakce.
Předplatitelé ze Slovenska si mohou časopis
objednat na adrese: SUWECO, spol. s r. o., Klečákova 347, 180 21 Praha, tel.: +420 242 459 202,
242 459 203, [email protected]
obsah
Redakce / editorial office:
CZ 616 00 Brno, Technická 2896/2
tel.: +420 541 142 664, +420 541 142 665
fax: +420 541 142 644
[email protected]
[email protected]
www.slevarenstvi.svazslevaren.cz
1–2 / 2014 / t ě ž ké o c e l o v é o d l i t k y / h e a v y s t e e l c a s t i n g s
402
446
452
FIREMNÍ PREZENTACE
434
Prokop,V.–Vykoukal,M.– Opačit ý,R.
Tepelná regenerace ve slévárně ČZ, a. s., Strakonice, praktické zkušenosti
a úspory na nákladech (ČZ, a. s., Strakonice; SAND TEAM, s. r. o., Holubice)
436
M a c h u t a , J . – N o v á , I . – Ko t a s , P.
Spolupráce katedry strojírenské technologie – slévárenské sekce –
s firmou MAGMA GmbH (MAGMA GmbH, Pardubice)
438
Vogel,W. a kol.
Zabránění vzniku vad odlitků způsobených smršťováním při tuhnutí odlitků
prostřednictvím nanooxidů (Schäfer Chemische Fabrik GmbH, Hennef/Sieg,
Německo)
442
Hlazení velkých oběžných kol ventilátorů omíláním / Povrchy pro energeticky
účinnější klimatizační zařízení (RÖSLER Oberflächentechnik GmbH, Německo)
RUBRIKY
443
Roční přehledy
Zprávy Svazu sléváren České republiky
Zprávy Svazu modeláren České republiky
Zprávy České slévárenské společnosti
Ze zahraničních časopisů
Vzdělávání
Slévárenské konference
Aktuality
Zahraniční slévárenské časopisy
Vysoké školy informují
Umělecká litina
Blahopřejeme
446
448
449
453
454
456
458
459
461
462
462
463
inzerce
403
OBÁLKA
Omega Foundry Machinery Ltd.,
Anglie
MAGMA GmbH, Pardubice
Schäfer Chemische Fabrik GmbH,
Německo
Maschinenfabrik Gustav Eirich
GmbH & Co KG, Německo
inzerce
425
442
449
402
399
Celoroční obsah SLÉVÁRENSTVÍ 2013
NürnbergerMesse,
Německo
EUROGUSS 2014
RÖSLER
Oberflächentechnik
GmbH, Německo
Slévárna HEUNISCH
Brno, spol. s r. o.
Svaz sléváren ČR
60 let časopisu
Slévárenství
Veletrhy Brno a. s.,
Brno
FOND-EX 2014
16. mezinárodní
slévárenský veletrh
Správný směr
vašim cestám
v roce 2014
29. 9.–3. 10. 2014
Brno – Výstaviště
www.bvv.cz/fondex
Společně s:
MSV 2014 IMT 2014
LŠ
Veletrhy Brno, a.s.
Výstaviště 1
647 00 Brno
Tel.: +420 541 152 926
Fax: +420 541 153 044
[email protected]
www.bvv.cz/fondex
1953
2013
va
úp r a
lk y
ob á
f.
avid
; gra
lav D vid
s
r/ka
i
o
d
t
a
k
v Da
r. Vl
e da
k, D Vladisla David
a, r
e
k
š
/
í
r
.
o
Fr. P
islav
, Dr
id
ak t
Ing. . Pí šek
Vlad lav Dav
red
.
t
.
.
r
n
r
d
D
F
o
s
e
i
,
.
v
d
M
k
g
d
avid
la
n
r.
še
la
f. D
nt. I
r. Pí k, Dr. V dislav D id
o
ná k )
F
o
r
.
p
M
g
av
la
n
r.
še
ak.
(k s
f. D
nt. I
r. Pí k, Dr. V dislav D id
o
F
o
r
n
.
p
M
0
g
a
av
la
n
r.
še
str
ak.
3 20
f. D
nt. I
r. Pí k, Dr. V dislav D id
o
F
o
r
.
p
M
g
av
la
n
r.
še
ok
ak.
f. D
nt. I
r. Pí k, Dr. V dislav D id
280
č ./r
o
F
o
r
.
p
M
g
av
la
n
r.
še
*
ak.
f. D
nt. I
r. Pí k, Dr. V dislav D
o
F
o
38 4
r
r ok
.
10
p
M
g
.
la
n
še
*
ak.
. Dr
nt. I
r. Pí k, Dr. V
404
12
3
ní k
prof
Mo
g. F
.
e
.
n
r
š
k
I
í
ro č
*
195
a
D
.
P
.
nt
38 4
. Fr.
12
4
prof
Mo
*
195
ak.
Dr.
. I ng
1
4
t
.
f
n
8
o
o
3
12
5
pr
M
195
*
ak.
Dr.
2
id
418
2
rof.
1
6
Dav
p
5
.
19
ak
slav avid
3
2*
i
1
d
5
a
2
hra
1
7
D
Vl
j Syc a
195
Dr.
0
slav avid
4
ě
i
6
d
d
4
a
o
2
1
8
D
chr
et
Vl
0
195
Dr.
0
slav avid; M oděj Sy ra
5
i
4 85
0
d
5
a
2
t
h
1
9
Vl
lav D vid; Me děj Syc a
195
Dr.
6
adis
o
2
a
l
t
1
0
D
chr
e
V
6
y
.
19
Dr
4
slav avid; M oděj S
7
i
4
d
5
a
2
1
1
D
chra
et
Vl
196
Dr.
8
slav avid; M oděj Sy
8
i
2
d
5
a
2
t
1
2
Vl
0
lav D vid; Me
196
Dr.
9
3 40
510
adis
2
a
l
1
3
D
V
0
6
.
kup
lav
19
Dr
3 20
10
v id
528
S ou p
adis
2
a
l
n
1
4
D
V
a
6
.
la
Iv
ku
lav
19
Dr
11
vid; an Sou v Drápe
514
adis
2
a
l
1
5
D
V
0
6
.
v
Iv
la
19
Dr
3 20
12
disla
vid;
512
aros
12
0
66
. Vla islav Da d / Ing. J
0
r
vá
9
2
1
D
3
2
3
1
52
árko
ad
2
avi
l
p
1
7
š
D
V
0
6
a
.
0
v
K
la
la
19
ová
Dr
32
14
528
adis
2
rápe ; Mar ta ašpárk á
l
1
8
D
V
0
6
.
0
v
v
K
19
Dr
32
15
pela
osla
r ta
528
árko
12
. Jar lav Drá la; Ma
69
aš p
g
vá
9
K
n
1
o
I
6
4
e
s
a
k
1
ro
52
ár
áp
ar t
2
r
a
p
J
1
0
š
D
M
.
a
7
;
v
K
la
la
19
ová
I ng
17
528
2
aros v Drápe ; Mar ta ašpárk
J
1
1
0
.
7
0
g
K
19
In
32
18
pela
osla
r ta
12
. Jar lav Drá la; Ma
72
g
vá
9
n
1
I
9
8
e
s
1
52
árko
2
ráp
aro
p
J
1
3
š
D
0
.
a
7
0
v
g
K
a
19
In
29
20
r ta
rosl
ová
524
12
4
véd Haiman
; Ma
00
g. Ja
Š
a
9
l
n
197
I
a
8
e
21
2
p
52
e l en
12
Petr aiman
5
Drá
0
197
c.; H . arch.
8
slav
S
2 90
22
2
o
C
r
tr H
5
2
a
,
g
1
6
in
. Pe Haiman
ždil
g. J
;
h
.
á
n
c
197
c
I
8
r
S
m
23
a
52
12
Petr aiman
7
0
Shro áždil, C c.; ing.
197
8
rch.
S
řich
24
2 90
m
a
2
d
C
o
tr H
.
5
l
r
2
,
g
l
1
8
in
. Pe Haiman
g. O řich Sh máždi
;
h
.
n
c
197
c
I
8
r
S
25
a
52
O ld
hro
il, C
12
Petr aiman
9
ng.
0
197
Ing. ldřich S romážd CSc.; i
8
rch.
2 90
26
a
2
tr H
.
5
2
,
g
l
1
0
. Pe Haiman In
00
g. O řich Sh máždi
; in
h
.
9
n
c
c
198
I
8
r
S
2
27
C
tr
.a
ld
56
ro
ek ,
12
1
00
g. O řich Sh máždil, Sc.; ing rch. Pe Urbán
9
n
198
I
8
2
28
C
k
.a
52
ld
ro
. Pe
12
2
00
g. O řich Sh máždil, Sc.; ing Františe g. arch
9
n
198
I
8
2
29
52
gr.
; in
O ld
hro
il, C
12
h. P
3
0
198
Ing. ldřich S romážd CSc./ M brůzová ing. arc
8
2 90
30
2
5
2
,
l
;
O
h
1
i
4
m
á
ch.
198
Ing. ldřich S omážd
8
ila A brůzov ing. ar
31
2
m
5
r
2
d
;
O
h
1
5
u
m
0
da H
198
zová
Ing. ldřich S žová, L
la A
2 00
32
2
r
dmi Ambrů vá / Mila P
O
1
e
6
u
0
.
L
8
G
5
g
,
á
19
zo
h.
la
In
18
33
lena
528
ržov Ludmi Ambrů ng. arc
12
7
00
gr. A na Ge
i
,
3
;
a
á
198
l
M
8
i
v
á
)
34
1
2
v
rch.
le
m
5
11
ržo
8
L ud
aaso ; ing. a re
12 (
gr. A na Ge
00
,
H
1
á
198
M
8
a
v
á
35
1
v
St
le
22
lad
ržo
12
9
aaso / Hana v
0
gr. A na Ge
, Mi
H
5
á
198
M
9
2
a
v
á
36
v
)
le
ito
28
lad
ržo
0
8 (4
aaso a Stre
gr. A na Ge
, Mi
H
50
*
á
199
M
9
*
a
v
n
37
4
le
ito
Ha
lad
ržo
34
6
1
Stre
0
vá,
gr. A na Ge
, Mi
o
0
a
á
199
ž
M
9
2
v
n
r
38
a
e
39
6
. Al a Geržo ová- Ge ová, H a Dráb
2
0
199
M gr
rž
39
1 00
od
en
34
řin
e
l
b
4
e
G
t
A
o
6
3
Ka
Drá
Sv
0
vá
gr.
.
0
o
a
r
199
M
d
9
0
n
D
ina
40
o
e
5
ř
h
l
4
b
e
P
t
A
o
6
,
r
a
.
4
á
a Sv
199
M gr
dov PhDr. K eřina D
80 0
41
474
t
Alen Svobo
6
,
a
.
5
r
á
K
D
9
0
v
g
.
o
a
r
19
M
75
42
lena
9)
520
bod á, PhD Kateřin
6
12 (
v
gr. A na Svo
.
e
50
o
r
199
M
7
d
6
D
43
)
o
e
0
l
6
7
b
na Š
Ph
7
12 (
vá,
gr. A na Svo
H ele Ha
o
00
.
199
M
7
d
r
4
44
)
o
e
g
5
a
8
6
. Al a Svob
8
ilad
12 (
vá / M
199
M gr
60 0
45
)
odo , Bc. M da H
en
04
l
8
b
7
(
A
o
.
9
12
a Sv
Mila
tová
199
M gr
650
46
)
494
Alen a Šebes vá, Bc. Milad
0
.
2 (8
r
0
1
0
g
o
0
t
r.
2
M
65
47
e l en
8)
b es
50 0
, Mg Mila
1
12 (
gr. H lena Še
ová
00
t
r.
200
M
8
4
s
g
48
)
e
0
e
8
b
5
,M
i
2
12 (
gr. H lena Še
ová
00
t
r. M
200
M
7
s
8
g
49
)
e
7
e
8
b
5
M
(
H
e
,
.
3
12
na Š
tová
r. M
200
M gr
700
50
)
503
Hele a Šebes vá, Mg M
4
.
2 (8
r
0
1
0
g
o
0
n
t
r.
2
M
70
51
)
598
Hele a Šebes vá, Mg
.
5
2 (8
r
0
1
0
g
o
0
n
t
r.
2
M
70
52
)
558
Hele a Šebes vá, Mg
.
6
2 (8
r
0
1
0
g
o
0
t
2
M
70
53
e l en
6)
b es
46 4
7
12 (
gr. H lena Še
00
200
M
6
8
54
)
3
6
4
. He
8
12 (
200
M gr
60 0
55
406
(6)
Slévárenství
je tu pro vás
již celých
60 let
Vážení čtenáři,
ú vodn Í slovo
ng.
an
aim
etr H iman
Ha
Petr aiman
tr H
. Pe
;
sová
Haa iman
Ha
Petr aiman
H
P et r
;
á
v
eito
J. Hlavinka
Čas se neúprosně řítí a třináctka v kalendáři zanedlouho
zmizí v minulosti. Když se ohlédneme a začneme zvažovat, zda byla šťastná či nešťastná, musím konstatovat,
že o zábavu na svazu nebyla nouze. Řečeno s určitou
nadsázkou (vzhledem k tomu, že se jedná o poslední
číslo v tomto roce) mi dovolte nabídnout vám malou
ochutnávku ze svazového roku 2013.
Rok pro nás začal ve znamení kontrol nejrůznějšího
druhu. Po nich, lépe řečeno během nich, nás hrozba
Ing. Josef Hlavinka
pádu budovy, ve které jsme dlouhá léta měli kanceláře,
v ýkonný ředitel Svazu sléváren ČR
přinutila k okamžité evakuaci. Během tří dnů jsme byli
nuceni změnit místo působení, a to včetně přestěhování
archivu jak svazového, tak redakčního. Vše samozřejmě
za normálního pracovního běhu. Ochuzeni o znenadále
dlouhodobě nemocnou pracovní sílu svazu jsme jako
Chtějí více lehkých odlitků, zejména z „teho“ hliníku
hrdobci – dle výkladu pana Sováka ve filmu Marečku,
(a to nejen kolem Humpolce). Lupínky v litině jim také
podejte mi pero – odvláčeli naše know-how na svých
nejsou dost dobré a všichni chtějí kuličky. V době mého
bedrech do 6. patra ve vedlejší budově A3, kde má nyní
působení ve slévárně se říkalo, že ocelárna je „zlatá
své prostory jak svaz, tak i redakce časopisu. Od června
husa“. No jo, jenže dnes, aby bylo peří řádně prachové
jsme pod taktovkou nového vedení (Ing. Zdeněk Vladár,
a lesklé, čím dál více si zvyká na vysoce legované oceli
prezident SSČR, pozn. red.). Věříme však, že nedůvěru
a na klasickou uhlíkovku ji tak nějak přešla chuť.
vládě nikdo nerozpoutá, jak jsme tomu zvyklí v české
Musím ale konstatovat, že řada sléváren se k tomu
vysoké politice. Náš pocit klidu pramení i z toho, že svaz
postavila čelem, jako v režii pana Trošky: „Když vy
nedisponuje žádnými koryty, ba naopak. Každý z činov-
břízolit, tak my kachličky!“ a ta třináctka v letopočtu
níků spíše do „žlabu“ něco přinese, čímž je myšlen kus
se pro ně stala šťastnou.
obětavé práce bez nároku na odměnu! Dá se očekávat,
Na závěr bych rád využil z nejmenovaného Troškova
že do roku 2017 bychom měli mít, na rozdíl od naší
filmu jeho slova z poslední věty: „Hm, a to ještě uvidíte!“
politické scény, jasno. Jasno máme snad už i v řízení
A to nejen jako parafrázi, ale jako tvůrčí myšlenku našeho
projektů vzdělávání, kde došlo k organizačním změnám.
slévárenství pro celý následující rok 2014.
Všichni pracovníci lačnící po vzdělávání tak mají nadále
možnost využít naše „knihy kouzel“ v oboru slévárenství.
vá
„Máme to přece zpracované v našich brožurách,
/
ová
no jistě!“
vá
bko
Proexportní podpora veletrhů se nějak zadrhla, a to
ová
á bk á
na „snižování“ byrokracie... Prostředky k čerpání se
ov
rábk á /
dostavily s podzimním listím místo, v době bujarého
v
bko
Drá
jarního rozkvětu. Ještě že si ji stihli užít alespoň naši
á,
stov
eb e
předstaitelé ve vrcholové politice se svými podřízenými.
vá
aaso
A jak je ve slévárnách? To byste nevěřili. Zákazníci jsou
sová
Haa
á
v
o
čím dál vybíravější, zaběhlé věci jim nevoní, jaká drzost!
s
aa
da H asová
Ha
ada aasová
a H sová
ilad
aa
á
da H asová
íkov
Mila
a
ísař
P
H
/
a
á
v
d
Mila
aaso
da H
a
l
i
.M
Dovolte mi touto cestou popřát vám všem šťastné a veselé prožití svátků vánočních a v novém roce
2014 mnoho zdaru, štěstí a tvůrčích nápadů ve vaší
činnosti.
PF 2014
S l é vá re ns t v í . L X I . li s to p a d – p ro s in e c 2013 . 11–12 403
Peter Oberschelp
roční přehledy
Formovací směsi:
1. část: ostřiva,
regenerace
a úprava, formování
z bentonitových
směsí, zkoušení,
vady způsobené
formovací směsí
Peter Oberschelp
O s t ř i va
speciálních ostřiv [1] a přitom neustále
hledá technologicky vhodná ostřiva, která je možné použít hospodárně.
V literatuře zahrnuté v rešerši pro tento
roční přehled je začleněna i řada výzkumných zpráv publikovaných v mezinárodních odborných slévárenských
časopisech. Tak referují Adedayo aj.
z Kwara State Polytechnic, Ilorin, NG,
v [3] o působení litinových třísek na bentonitovou směs. Ve výzkumném záměru
je zajímavé především působení jejich
přísady na rychlost chladnutí, a tím vliv
na mikrostrukturu litiny. Obsah železa
v pěti vzorcích formovací směsi se pohyboval od 1 do 5 %. Přísady neovlivnily vlastnosti formovací směsi, resp. jejich
technologické vlastnosti. Zjistil se však
vliv na mikrostrukturu litiny.
V článku [4] C. Grefhorst, V. Lafay, N. Richardson a O. Podobed popisují použití
anorganických přísad jako náhradu za
nosiče lesklého uhlíku v bentonitových
směsích. Při odlévání a vytloukání se díky
tomu nemůže podle zkoušek CERP tvořit žádný kouř (obr. 1). Podíl CO, jak popisují autoři, se měl výrazně snížit (cca
30 %). Bylo možné o 40 % snížit také
emise benzenu, resp. BTEX. Vliv na jakost odlitku údajně nebyl nijak významný. Výrazně se sníží sklon ke vzniku
výronků. Avšak vady podmíněné roztažením formy mohou být větší. Autoři poukazují na to, že tento přechod, resp.
náhrada nosičů lesklého uhlíku, by měla
probíhat pozvolna. Kromě anorganických přísad jako náhrady za nosiče lesklého uhlíku popisují i vliv anorganických
pojiv jádrových formovacích směsí na
bázi vodního skla na formovací směs pojenou bentonitem.
Ve stati [5] se T. Engelhardt z firmy Süd-Chemie se sídlem v Moosburgu an der
Isar zabývá shora uvedenou tematikou.
Jako příčinu vzniku emisí z formovacích
Obr. 1. Studie CERP ukazují, že 90 % nebezpečných látek znečišťujících ovzduší vzniká v úseku syrových směsí [4]
S l é vá re ns t v í . L X I . li s to p a d – p ro s in e c 2013 . 11–12 443
roční přehled y
Při rešerších pro tento roční přehled je
nepochybně základem veletrh GIFA
2011, na kterém se oblast formovacích
směsí velmi úspěšně představila. Co je
nového – byla přirozeně otázka, kterou
si položil každý odborný návštěvník.
Odpověď na otázku, co je nového v oblasti bentonitových směsí a jejich zpracování, dává Udo Steinkemper [1] v příloze časopisu Giesserei „Giesserei-Special Gifa 2011“. Podle jeho rešerší jde
zvláště o novinky v optimalizaci procesů
umožněné zdokonalením řízení. Autor
popisuje velmi zevrubně také technologické novinky v oblasti pojiv a přísad.
Představuje postup low emission (LE) firmy Südchemie AG, Moosburg, která slibuje formovací směs se sníženými, resp.
nulovými emisemi a nabízí ji na trhu pod
názvem Geko LE jako bezemisní přísadu formovacích směsí.
Firma Hüttenes Albertus Minerals Werke
GmbH, Duisburg, nabízí moderní roztoky pro výrobu odlitků ve formách
z bentonitových směsí [1], kde jsou bentonity a vybrané nosiče lesklého uhlíku
zpracovány do velmi účinných produktů.
Firma přizpůsobuje tyto produkty požadavkům moderní slévárny a vyrábí
z kombinace organických a anorganických látek produkty se sníženými emisemi a zápachem. Jak bentonity (řada
Namorit), tak i kombinace bentonitu
s nosiči uhlíkatých látek (řada Polycol) se
úspěšně používají v praxi.
S&B Industrial Minerals, známá také pod
tržní značkou IKO, se sídlem v Marl,
představila na veletrhu Gifa 2011 program IKO-Foundry App [1]. Snadno instalovatelný software mobilní databanky
formovacích směsí IKO lze použít nejen
v původních iPhonech, iPadech, ale i v
systémech Android. Díky mobilní technice tak má slevač stále a všude k dispozici aktuální hodnoty formovacích
směsí. Velká výhoda, která umožňuje při
poruchách ve výrobě, resp. změnách při
oběhu formovací směsi, udělat okamžitě správné rozhodnutí.
Pod názvy Actikol M a Carsin nabízí divize pro slévárenství firmy Foseco, Borken,
bentonity a nosiče lesklého uhlíku pro
všechny oblasti [1]. Řada Bento-Carsin
poskytuje vysoce jakostní směsi vápenatých bentonitů a nosičů lesklého uhlíku.
Bentonity a nosiče lesklého uhlíku se vybírají podle individuálních požadavků zákazníka a tvoří produkt, který umožňuje výrobu prvotřídních odlitků s velmi
hladkým povrchem bez vměstků.
Vhodnost ostřiv pro různé postupy výroby forem a jader se řídí podle chování
při zpracování, referuje U. Quack [2]. Písky z ložisek se po vytěžení upravují, aby
odpovídaly slévárenským technologickým požadavkům. Patří k tomu vymývání nečistot a také speciální úprava zrnitosti. Důležitý má být i vysoký obsah
SiO2. Závody křemenného písku Frechen
nabízejí např. křemenné písky z různých
ložisek, které může zákazník odebírat
v rozsahu průměrné velikosti zrn 0,16 až
0,51 mm a které jsou k dispozici s různým stupněm vlhkosti. Pro speciální účely se nabízejí i tepelně zpracované křemenné písky (Cristobalit a Quarzgut).
Dalším dodavatelem křemenných písků
je firma Dörentrup Quarz GmbH & CO.
KG se sídlem v lippickém Dörentrupu.
Roztažnost křemenného písku vede
v mnoha případech ke vzniku vad odlitků, takže se používají alternativní ostřiva, jako jsou např. chromitový nebo zirkonový písek. Firma Hüttenes Albertus
Chemische Werke GmbH, Düsseldorf,
nabízí pro tento případ široké spektrum
roční přehled y
Peter Oberschelp
látek i on uvádí používaná organická
pojiva a také klasické nosiče lesklého
uhlíku – kamenouhelnou moučku a pryskyřice. Systematické studie ukázaly, že
kamenouhelná moučka má ve srovnání
s pryskyřicemi nejnižší specifické emise
zápachu a aromatických uhlovodíků.
Aby se tyto emise snížily, mají být klasické nosiče lesklého uhlíku pokud možno nahrazeny bezemisními přísadami.
Podle údajů autora mají největší schopnost převzít funkci klasických nosičů
lesklého uhlíku speciální grafity. Předložené zkoušky ukazují, že poměrně hrubé makrokrystalické grafity, které se obvykle používají, nemají optimální účinky.
Funkci klasických nosičů lesklého uhlíku
se nejvíce daří docílit teprve kombinací
speciálních grafitů s vhodnými dispergátory. Způsob účinkování grafitu jako
dělicí vrstvy mezi křemenným pískem
a odlitkem se pak dá dále optimalizovat,
když se speciální druhy grafitu začlení
přímo do procesu míchání ve formě vodních disperzí. S takovou novou generací
bezemisních přísad do formovací směsi
existuje, podle názoru autora, realistická
šance nahradit v mnoha případech zcela klasické nosiče lesklého uhlíku. Technické ověřování tekutého nosiče lesklého
uhlíku probíhá v současné době v různých slévárnách.
R e g e n e ra c e a ú p ra va
Přítomnost výrobců zařízení pro regeneraci a úpravu formovacích směsí se na veletrhu Gifa 2011 v Düsseldorfu nedala
přehlédnout. Firma G. Eirich Maschinenund Anlagenbau GmbH, Hardheim,
představila jako novinky mísiče R28
a R16 [1]. Mísič R28 má netto objem
5 000 l a hodinový výkon 120 t upravené směsi. U mísiče R16 se naproti tomu
uvádí výkon 20 t upravené směsi za hodinu a má reprezentovat známou konstrukční řadu mísičů se šikmou nádrží.
Výrazné zkrácení doby montáže a uvedení do provozu vyplývá podle autora
z modulového způsobu konstrukce a je
předností, která se vyplatí hlavně při
modernizaci stávajících úpraven směsí.
Dodací program se dále rozšíří o nové
moduly řízení pro zajišťování jakosti
a zvýšení produktivity.
Cílem Webac Gesellschaft für Maschinenbau mbH se sídlem v Euskirchenu je
možnost nabídnout zákazníkovi vše pod
jednou střechou [1]. Má se to vztahovat
jak na servis, tak na nabízené stroje a zařízení, jejichž hlavní komponenty se vyrábějí jako vlastní konstrukce. Trvalá optimalizace procesů díky efektivní vzájemnosti je přitom prohlášeným cílem.
Do palety produktů patří zařízení na
úpravu formovacích a jádrových směsí,
444 regenerační zařízení a zařízení na obalování písku, míchače pryskyřic tuhnoucích za studena a také příslušné
technické služby.
Firma Simpson Technologies GmbH,
Steinhausen, Švýcarsko, sází v úpravě
formovacích směsí rovněž na celková řešení „na míru“ [1]. Zajišťují spolehlivou,
stejnoměrnou a vysoce jakostní úpravu
formovacích směsí s nejužšími tolerancemi. Jsou k dispozici pro všechny disciplíny úpravy formovacích směsí od
chladicích zařízení formovacích směsí
přes mísiče a řízení online až po přístroje na zkoušení formovacích směsí.
Zařízení Multi Cooler se nabízí v sedmi
konstrukčních variantách. Pro úpravu hotové formovací směsi lze volit mezi třemi různými systémy míchání. Pro všechny typy mísičů je k dispozici online zkušební a řídicí systém Simpson + Hartley.
Ke zkoušení vlastností upravené směsi
nebo výchozích látek je možné vybírat
z více než 70 přístrojů, resp. možností
zkoušení.
Firma Space SRL, Lonate Pozzolo, Itálie,
dává jako výrobce zařízení k dispozici
všechny součásti vybavení pro úpravu
formovacích směsí. Vedle běžných částí
zařízení, jako jsou magnetické rozdružovače, polygonová síta, korečkové dopravníky, nátřasné žlabové a pásové dopravníky, dodává i složité komponenty
[1]. Pro úpravu vratných směsí jsou ve výrobním programu míchací a fluidní chladicí zařízení. K dávkování vratné směsi
ze zásobníku se může využít vynášecí
zařízení s vibračním dnem. Výrobní program doplňují speciální dávkovače vody
pro mísiče s dávkovým nebo kontinuálním provozem, intenzivní mísiče různých
velikostí a online zkušební přístroj formovacích směsí.
K tématu regenerace bylo publikováno
několik výzkumných záměrů. V časopise
International Journal of Cast Metals
Research popisuje R. S. Danko [6] zkušenosti s regenerací vratných směsí pojených bentonitem a směsí s vodním
sklem při minusových teplotách a při
teplotě okolí. Zkoumalo se chování obou
směsí během regenerace při teplotě
−70 °C a srovnávalo se s výsledky regenerace při teplotě okolí. U regenerátů
se zjišťovala hodnota pH, ADV (acid
demand value), obsah Na2O a technologické hodnoty, jako je pevnost v ohybu
a tlaku. Ukázalo se, že chování jak směsi s vodním sklem, tak bentonitové směsi při regeneraci je při nízkých teplotách
výrazně lepší.
Na University of West Ontario, Kanada,
se zkoušela regenerace syrových směsí
ve fluidním loži [7]. Otěrem, zde tedy
vzájemným otíráním křemenných zrn, se
odstraní pojivové obálky. K dispozici byly
S l é vá re ns t v í . L X I . li s to p a d – p ro s in e c 2013 . 11–12
dvě bentonitové vratné směsi z různých
sléváren. Při zkouškách prošly fluidním
ložem pod tlakem 350, resp. 550 kPa.
Zajímavé bylo především chování syrové
směsi po tepelné úpravě při teplotách
nad 700 °C. Kvůli vyhodnocení se směsi zkoušely před a po regeneraci. Ukázalo se, že tepelně zpracovaná směs byla
regenerována lépe.
Z k u š e b n í p o s t u py
Firma Sensor Control GmbH, Neuwied,
představila na veletrhu Gifa 2011 svá
automatická zařízení na zkoušení formovacích směsí [1]. Mají univerzální použití a vyznačují se možností flexibilního
začlenění. Tak je možné odebírat vzorky formovací směsi v místě, kde se předává na pásový dopravník, nebo přímo
na pásovém dopravníku. Ke stanovení
jakosti směsi se měří spěchovatelnost,
pevnost za syrova a podle volby pevnost
ve střihu a také vlhkost a teplota směsi.
Podle naměřených hodnot lze upravit
dávku vody a obsah bentonitu pro následující dávku. Doporučuje se použít
jednotku pro řízení vlhkosti, která je také
k dostání, aby byl systém kompletní.
Zajímavá je i závěrečná zpráva AiF [8],
kterou publikoval Institut für Gießereitechnik (IfG, Düsseldorf). Cílem výzkumu
je preventivní řízení jakosti formovací
směsi, které zajišťuje konstantně její vysokou jakost. Pro tento účel vypracoval
IfG dva systémy. U jednoho lze výpočetní programy, které se používají pro
simulaci procesů chladnutí, použít
v budoucnosti i pro výpočet opotřebení
formovací směsi. U druhého se má vypracovat v ýpočetní program, který
umožní řídit formovací směsi a zjišťovat
souvislosti mezi jejich charakteristickými
hodnotami a jakostí odlitku. Pro výpočet
metodou konečných prvků se písková
forma rozdělila na velmi malé objemové
jednotky a také průběh času a teplot byl
rozdělen na kvazilineární úseky. Opotřebení bentonitu a nosiče lesklého uhlíku a rozpad jádra v závislosti na teplotě a době působení se stanovilo zkouškami v laboratoři a při zkušebním odlévání. Existují ovšem veličiny ovlivňující
jakost formovací látky, a to hlavně v provozní praxi, které nelze předem naplánovat. Patří k nim nepředvídatelné doby
prostoje zařízení, které původní preventivní řízení jakosti formovací směsi
nemůže brát v úvahu. Kvůli takovým nezačlenitelným ovlivňujícím veličinám se
vyvinul systém dozoru nad jakostí formovací směsi a pro vypracování opravných opatření.
Příspěvek v Modern Casting [9] popisuje, jak slévárna litiny Landers Foundry,
Medellin, CO, nahradila 16 strojů pro for-
Peter Oberschelp
Obr. 3.
Zobrazení různých křivek drah sil pro pevnost v tahu za syrova [1]
Obr. 2. Stroj na zkoušení formovacích
směsí, vlastní vývoj IfG, Düsseldorf [1]
Formová ní z bent onit ov ýc h
směsí
Formovací stroje s horizontální dělicí rovinou pro bezrámové formování se v širokém měřítku používají již po desetiletí
hlavně v Severní Americe. Technologie
se od konce 90. let dále zdokonalovala
na bázi formovacích zařízení Disamatic,
popisuje Michael Colditz [10], DISA
Industrie, Duisburg. Formovací postup se
popisuje i kvůli rostoucímu tlaku na snižování nákladů v evropském slévárenském průmyslu. Kromě vlastní výroby forem se popisuje doprava forem přes licí
úsek až k chladicímu úseku. Počet bezrámových formovacích zařízení je odhadem
kolem 1 900 až 2 100, z toho je asi 1 600
s vertikální dělicí rovinou. Autor uvádí
rozdíly s postupy formování do rámu
a vysvětluje techniky. T. Schulze aj. [11]
popisují výrobu tenkostěnných klikových
skříní a neustále rostoucí požadavky na
moderní motory s vysokým výkonem.
Při výrobě se používá uzavřený svazek
(paket) jader spolu se syrovou formou.
Forma musí pojmout všechny síly, které
se vyskytnou během procesu odlévání
a tuhnutí. Nadto syrová forma zaručuje
L i t e ra t u ra
[1] Giesserei, 2011, 98(11), 60–65.
[2] Giesserei, 2011, 98(10), 92–99.
[3] Journal of the Brazilian Society of
Mechanical Science and Engineering, 2010, 32(2), 171–175.
[4] Giesserei, 2011, 98(12), 74–79.
[5] Giesserei, 2010, 97(6), 58–63.
[6] International Journal of Metals
Research, 2010, 23(2), 92–96.
[7] Resources, Conservation and Recycling, 2009, 54(1), 45–52.
[8] AiF-Forschungsbericht, Institut für
Gießereitechnik (IfG): E, 2007, s. 1–67
(+ 35 s. příloha), FKZ 14213N.
[9] Modern Casting, 2009, 99(7), 37–40.
[10] Giesserei, 2010, 97(8), 44–49.
[11] Giesserei, 2011, 98(7), 65–77.
(Zkrácený překlad z časopisu Giesserei,
2012, roč. 99, č. 7, s. 42–47, pokračování.)
IFEX 2014 a výstava odlitků
Metav
Te r m í n : 7. – 9. ún o ra 2014
M í s t o ko n á n í : A hm e d a b a d, I n d i e
B l i ž š í i n f o r m a c e : w w w.i fe x s in d ia.co m
Te r m í n : 11. –15. b ř ezna 2014
M í s t o ko n á n í : D üs s e l d o r f, N ě m e cko
B l i ž š í i n f o r m a c e : w w w.m e t av.d e
S l é vá re ns t v í . L X I . li s to p a d – p ro s in e c 2013 . 11–12 445
roční přehled y
mování lisováním jedním automatickým
formovacím strojem s obracečkou firmy
Hunter. Jako formovací směs se dále používala syrová směs, ze které se vyráběly formy už na lisovacích formovacích
strojích. Po uvedení do provozu se zmetkovitost napřed zvýšila až o 22 % a byla
převážně způsobena formovací směsí.
Vady se důkladně zkoumaly v pískové
laboratoři a formovací směs se postupně přizpůsobila požadavkům formovacího automatu.
Institut slévárenské techniky GmbH, Düsseldorf, vyvinul stroj na zkoušení formovacích směsí (obr. 2) [1], který umí
vyrábět zkušební válečky, stanovit spěchovatelnost a zjistit pevnost směsí pojených (syntetickou) pryskyřicí a pevnost
bentonitových směsí (obr. 3). Jako obrovská přednost se uvádí vysoká reprodukovatelnost naměřených výsledků,
které se rovnou ukládají do počítače,
a tím jsou hned k dispozici pro další zpracování.
při odpovídajícím setrvání řízené podmínky chladnutí. Ty přispívají, obzvláště
u tenkostěnných konstrukčních dílů, ke
snížení vnitřních pnutí a deformace. Dále
se musí zajistit dostatečná prodyšnost
pro případné plyny uvolňující se z jader.
Josef Hlavinka
zprávy
Svazu sléváren
České republiky
Svaz sléváren ČR
a konec roku 2013
A s s o c iat i o n of F o un d r i e s
of t h e Cze c h R e p u b lik
G i e s s e re i ve r b a n d d e r
Ts ch e c his c h e n R e p u b li c
zpr áv y svazu sl é vá ren česk é republik y
Te chni c ká 28 9 6 / 2
616 0 0 B r n o
te l.: + 420 5 41 142 6 42
te l.: + 420 5 41 142 6 81
te l.+fa x : + 420 5 41 142 6 4 4
[email protected]
w w w.s va z s l e va re n.c z
Ing. Josef Hlavinka
v ýkonný ředitel SSČR
Ve dnech 7.–11. října 2013 jsme se zúčastnili, stejně jako každoročně, letos již
55. mezinárodního strojírenského
veletrhu v Brně. Partnerskou zemí této
události se tentokráte stalo Turecko
(obr. 1). Oficiální zahájení veletrhu proběhlo v pondělí (obr. 2) za účasti ministra průmyslu a obchodu Jiřího Czienczaly (obr. 3) a dalších významných osob
českého průmyslu a politiky. Stánek sva-
zu (obr. 4) se nacházel jako již tradičně
v pavilonu Z a vytvořil zázemí pro celou
řadu jednání (obr. 5), což nás velice těší.
Na stánku byly k vidění odlitky členských
firem UNEKO, spol. s r. o., (obr. 6), KOVOLIT, a. s., Alfe Brno, s. r. o., a UXA,
spol. s r. o., (obr. 7). Členské základně
byly poskytnuty bezplatné vstupenky –
na SSČR se zaregistrovalo přes 140 osob.
Během veletrhu proběhla důležitá setkání, a to shodou okolností v jednom
termínu, ve středu 9. října. Nejprve jednalo představenstvo Svazu sléváren ČR
(obr. 8), které se zabývalo programem
činností na následující období. Seminář
„Situace ve slévárenství ČR, prezentace
obchodních příležitostí v zemích Ruské
federace“ byl mimo jiné součástí přípravy na oficiální účast ČR na strojírenském veletrhu v ruském Petrohradě 12.–14. 3. 2014. Co se týká ostatních podporovaných veletrhů v roce
2014, veškeré informace naleznete na
našich webových stránkách.
Váš par tner pro čerpání z fondů EU
Evropská Unie
Svaz sléváren České republik y
je př idruženým členem CA EF
Commit tee of A ssociations
of European F oundries
( A sociace evropsk ých
slévárensk ých s vazů)
generální sekret ariát
Sohns trasse 70
D - 4 0237 Düsseldor f
P.O.Box 10 19 61
D - 4 0 010 Düsseldor f
N ěmecko
tel.: + 49 211 6 87 12 15
tel.: + 49 211 6 87 12 0 8
tel.: + 49 211 6 87 12 17
fa x: + 49 211 6 87 12 05
info @caef- eurofoundr y.org
w w w.caef- eurofoundr y.org
446 Obr. 1. Turecká enkláva stánků uprostřed pavilonu Z
Obr. 2. Zahájení (zleva): A. Gebauerová
(MPO), J. Hlavinka (SSČR), P. Juříček (viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR)
S l é vá re ns t v í . L X I . li s to p a d – p ro s in e c 2013 . 11–12
Obr. 3. Ministr průmyslu a obchodu Jiří
Czienczala
Josef Hlavinka
Obr. 4. Zázemí ve stánku SSČR vytvá-
řeli pracovníci svazu D. Veselá a J. Pražan
Obr. 6. Vysoce hmotnostní hliníkový odlitek firmy UNEKO, spol. s r. o.
Obr. 9. Zastoupení vystavovatelů podle oborů (zdroj BVV, a. s.)
Obr. 8. Jednání představenstva bylo jako vždy velmi konstruktivní
A jaký byl 55. MSV? Na 36 480 m2 čisté
výstavní plochy se prezentovalo celkem
1 482 firem z 28 zemí světa, přičemž
676 zahraničních vystavovatelů tvořilo
45,6 % z celkového počtu vystavujících
firem. Zastoupení vystavovatelů podle
oborů uvádí obr. 9. V průzkumu potvrdilo 96 % vystavovatelů výrazný obchodní přínos své účasti na veletrhu,
62 % hodnotí návštěvníky jako tu správnou klientelu, 64 % je spokojeno s účastí na veletrhu a 75 % se rozhodně zúčastní příštího ročníku.
Je rovněž na místě upozornit, že v termínu 29. 9. až 3. 10. 2014 se bude konat Mezinárodní strojírenský veletrh
2014, který bude doprovázen čtveřicí
odborných veletrhů Welding, ProFintech, Plastex a pro nás asi nejdůležitějším a všem známým mezinárodním slévárenským veletrhem FOND-EX, který
proběhne již po patnácté v historii.
S l é vá re ns t v í . L X I . li s to p a d – p ro s in e c 2013 . 11–12 447
zpr áv y svazu sl é vá ren česk é republik y
Obr. 5. Na stánku svazu neustále probíhala jednání
Obr. 7. Odlitky firem KOVOLIT, a. s., Alfe
Brno, s. r. o., a UXA, spol. s r. o.
Richard Jírek
zprávy
Svazu modeláren
České republiky
131. valná hromada
Svazu modeláren
České republiky
Richard Jírek
předseda SMČR
A s s o c iat i o n of p at te r n s h o p s
of t h e Cze c h R e p u b li c
lá
č
ren eské
re
publik y
z mod
sva
e
M o d e ll b au e re i e nve r b a n d
d e r Ts c h e c his c h e n R e p u b lik
zpr áv y svazu model á ren česk é republik y
1956
S e k re t a r iát :
M Te Z s . r. o.
J a ms ká 235 8 /45
591 01 Ž ďá r na d S á z avo u
te l.: + 420 5 6 6 6 6 6 4 4 0
fa x : + 420 5 6 6 6 6 6 574
mtez @mtez.c z
448 Ve dnech 2.–4. 10. 2013 se v Tálech na
Slovensku konala 131. valná hromada Svazu modeláren České republiky (SMČR).
Patronaci nad tímto významným jednáním vedoucích pracovníků a majitelů
modeláren převzala slovenská firma
Modeláreň Hronec.
Jednání bylo zahájeno panem Ernestem
Konkolovským a jeho synem Erikem. Ve
svém projevu komentovali historický
vývoj své firmy, která se postupně prosazuje nejen na slovenském, ale i evropském slévárenském trhu. V současnosti firma zaměstnává 8 pracovníků
a patří k nejlepším na Slovensku, i když
stejně jako u nás naráží na propady v zakázkové náplni a na problémy s kvalifikovanou pracovní silou.
Valná hromada pokračovala zprávou
o činnosti předsednictva, kterou přednesl pan Habžanský. Seznámil přítomné
s výsledky volby, kde byl ze sedmičlenného předsednictva SMČR zvolen pro
příští období předsedou Richard Jírek
(Modelárna – NEMOŠICE, s. r. o.) a místopředsedy Ing. Jan Madeja (Slévárny Třinec, a. s.) a Jaroslav Kabrda (ŽĎAS, a. s.).
Členové svazu se postupně vyjádřili k aktuální situaci ve svých provozech. Velmi
kriticky se hodnotila situace odborného
školství na všech úrovních se vztahem
k našemu oboru. Velkým problémem
zůstává stále klesající personální základna modelářů a technických pracov-
Společné foto účastníků 131. valné hromady Svazu modeláren České republiky
S l é vá re ns t v í . L X I . li s to p a d – p ro s in e c 2013 . 11–12
níků modeláren. Možným řešením by
bylo zřízení odborných pracovišť učňů
a studentů přímo v provozech jednotlivých firem. Lze však konstatovat, že i přes
tyto problémy, které v současné době
musí naše modelárny řešit, se technika
výroby modelů stále zdokonaluje. V další diskuzi navázali na toto téma pan Kabrda, pan Bořil a pan Habžanský, kteří
popsali zkušenosti s vyučenci v oboru
dřemovodelář, kteří jsou po absolvování
učiliště doslova nepoužitelní pro řemeslo. Bylo konstatováno, že hlavním
úkolem učiliště není vychovat odborníka,
ale dostat za něj co nejvíce financí. Pan
Praslička upozornil, že na Slovensku již
15 let učební obor dřevomodelář neexistuje. Školám nejde o pomoc firmám,
ale jen o zaměstnání učitelů.
Další jednání pokračovalo prezentací
pozvaných firem. Společnost DMG MORI
SEIKI CZECH, s. r. o., představila produkci svých špičkových CNC obráběcích strojů určených pro obrábění kovů.
Firma SAHOS, s. r. o., navázala s představením CNC fréz určených pro opracování dřevěných materiálů a plastů.
Zástupci tohoto významného výrobce
popsali své zkušenosti s expanzí na
trhy rusky hovořících zemí. Jako další se
představila společnost SolidVision,
s. r. o., s novinkami softwaru SolidWorks
a SolidCAM se zaměřením na program
SolidCAM 2012 – „IMACHINING“.
Odpolední program pokračoval prohlídkou provozu pořádající firmy, Modeláreň Hronec, s. r. o. V nových výrobních
prostorách společnosti bylo představeno
špičkové strojní vybavení, které umožňuje této společnosti řešit velmi rychle
dodávky složitých modelových zařízení.
Po exkurzi následovala prohlídka dřevařského skanzenu v Černém Balogu,
kam účastníky odvezla Čiernohronská
železnica.
Richard Jírek / Ludvík Mar tínek
Večer se konalo neformální setkání
účastníků za přítomnosti folklorního
souboru.
Páteční dopolední program pokračoval
diskuzí. Hovořilo se o širokém okruhu
problémů, které řeší členská základna
našeho svazu. Především o již zmiňované špatné situaci v odborném školství,
motivaci modelářů a o pozici našeho
oboru v rámci České republiky a Evropy.
Pořádáním další valné hromady byla pověřena firma VIADRUS, a. s.
Představenstvo SMČR touto cestou ještě jednou děkuje majitelům Modelárny
Hronec za velmi kvalitní přípravu valné
hromady a přeje mnoho úspěchů v další činnosti.
zprávy
České slévárenské
společnosti
Cze c h F o un d r y m e n S o ci e t y
Ts c h e chis ch e G i e s s e re i g e s e lls chaf t
s e k re t a r iát
p.s . 13 4, D i va d e lní 6
657 3 4 B r n o
te l., z á zna mní k , fa x :
+ 420 5 42 214 4 81
m o b il: + 420 6 03 3 42 176
s l e va re ns ka @ vo lny.c z
w w w.s l e va re ns ka.c z
Ing. Ludvík Martínek, Ph.D.
předseda ČSS
Česká slévárenská společnost (ČSS), Odborná komise 04 – výroba oceli na odlitky (a ingoty), zorganizovala ve spolupráci se společností ŽĎAS, a. s., XXI. celostátní školení tavičů a mistrů oboru
elektrooceli a litiny s kuličkovým grafitem. Tento trénink znalostí proběhl ve
dnech 25.–27. září letošního roku v rekreačním středisku ŽĎAS ve Svratce,
v krásném prostředí Českomoravské vysočiny, pod patronátem člena představenstva a výrobního ředitele ŽĎAS, a. s.,
Ing. Zbyňka Matulky.
Předseda OK 04 Ing. Martin Balcar, Ph.D.,
ve středu v podvečer oficiálně zahájil tento XXI. celostátní kurz a po jeho krátkém
úvodu vystoupil Ing. Zbyněk Matulka,
který přivítal přítomné (celkem 74 soutěžících a členů OK 04). Informoval je nejen o současné situaci v branži, ale zmínil
se také o investičních akcích probíhajících
ve ŽĎAS, a. s., o podpoře vzdělávání zaměstnanců a o řešených grantových výzkumně-vývojových úkolech. Na závěr
svého vystoupení popřál účastníkům tréninku znalostí úspěch v soutěži družstev
a možnost získání nových znalostí uplatnitelných u jejich zaměstnavatelů.
Za předsednickým stolem byl přítomen
také tajemník ČSS Mgr. František Urbánek, předseda ČSS Ing. Ludvík Martínek,
Ph.D., a druhá místopředsedkyně Bc. Jarmila Malá, která na závěr uvítacího
ceremoniálu informovala přítomné o detailech XXI. celostátního tréninku znalostí, včetně voleb „ombudsmana“ (stal
se jím doc. Ing. Václav Kafka, CSc.) a voleb do funkce mluvčího všech tavičů
(byl jím demokratickou formou zvolen
pan Ondřej Rousek z a. s. ŽĎAS).
Předseda OK 04 Ing. Martin Balcar, Ph.D.,
následně informoval soutěžící o připravených cenách pro tři nejlepší týmy a oficiálně zahájil školení.
Pilotní přednáškou „Stopami prospekce
a těžby polymetalických rud v okolí Předního radlického vrchu západně od Dačic“
prof. Karla Stránského, DrSc., a kolektivu z VUT v Brně bylo již tradičně i toto
školení zahájeno.
Druhý den probíhal vlastní trénink znalostí formou „přednáška, diskuze, písemný test k ověření získaných znalostí“ (obr. 1). Na každou z 12 přednášek,
S l é vá re ns t v í . L X I . li s to p a d – p ro s in e c 2013 . 11–12 449
zpr áv y česk é sl é vá rensk é společnosti
ČSS je členskou organizací W F O
World Foundr ymen Organization
c /o T he National Met alforming Centre
47 Birmingham Road, Wes t Bromwich
B70 6PY, Anglie
tel.: 0 0 4 4 121 6 01 69 79
fa x: 0 0 4 4 121 6 01 69 81
secret ar y @ thew fo.com
Průběh a výsledky
XXI. celostátního
školení tavičů
a mistrů
Ludvík Martínek
zpr áv y česk é sl é vá rensk é společnosti
Obr. 1. Pohled na účastníky tréninku
znalostí v průběhu zahájení
včetně diskuze i testu, byl vyměřen přesný čas 30 minut.
Dopolední sekci řídil Ing. Martin Balcar,
Ph.D., společně s prof. Ing. Karlem Stránským, DrSc., odpolední pak Ing. Josef
Kamený s Ing. Vladimírem Troszokem.
Ombudsman byl přítomen v obou sekcích a byl vždy připraven řešit potenciální připomínky soutěžících.
První soutěžní přednášku v dopolední
sekci měl opět prof. Ing. Karel Stránský,
DrSc., a kol. (VUT v Brně) s názvem „Aplikace teorie fyzikálně-chemické podobnosti při těžbě a hutnickém zpracování
polymetalických a železných rud“. Následovala přednáška Ing. Antonína Záděry,
Ph.D., (VUT v Brně) pod názvem „Diagram Fe-Fe3C a jeho použití ve slévárenské praxi“. Třetí soutěžní referát „Základy
výroby oceli na odlitky v příkladech“ byl
přednesen doc. Ing. Jaroslavem Šenbergerem, CSc., (VUT v Brně). Následně prezentoval Ing. Pavel Fila, Ph.D., (ŽĎAS, a. s.)
příspěvek „Zásady řízení tavení a oxidační fáze tavby“, na který chronologicky navazovala přednáška Ing. Martina
Balcara, Ph.D., (ŽĎAS, a. s.) „Redukční
údobí tavby, dezoxidace, odsíření a dolegování oceli“. Poslední referát v dopolední sekci „Některé možnosti odsíření
legované oceli na zařízení VOD po použití chemického ohřevu lázně“ byl zaměřen na oblast sekundární metalurgie
a za kolektiv spoluautorů jej přednesl Ing.
Vladimír Troszok (Třinecké železárny, a. s.).
Po krátké polední pauze byla zahájena
odpolední sekce přednáškou „Syntetické
strusky a jejich význam při rafinaci oceli
v pánvi“, kterou za spoluautory přednesl Ing. Ladislav Socha, Ph.D., (VŠB – TU
Ostrava). Příspěvek „Odlévání oceli“ Ing.
Zdeňka Carbola (Vítkovice Heavy Machinery, a. s.) pak poukázal nejen na způsoby a možnosti odlévání ocelí, ale i na
rizika spojená s možným výskytem vad při
odlévání ingotů. Následovala přednáška Dr. Ing. Vlastimila Nevyhoštěného
a kol. (PROMAT Praha) „Vyzdívky EOP
a faktory ovlivňující jejich životnost“, která názornou formou ukázala soutěžícím
tavičům a mistrům, jak mohou v kladném (i záporném) směru ovlivnit náklady
450 na žáruvzdorný materiál při výrobě oceli. Ing. Josef Kuběna, CSc., ve svém referátu (spoluautor Ing. Jan Mokrý, Vítkovické slévárny, spol. s r. o.) „Konstrukce,
regulace elektrod a energetické režimy
obloukových pecí“ připomněl zásady
a pravidla optimální funkce regulace
elektrod, jejichž zanedbání přináší výrobcům elektrooceli jak zvýšení spotřeby
elektrické energie, tak i markantní nárůst
nákladů. Následovala přednáška doc.
Ing. Václava Kafky, CSc., (Racio + Racio)
„Jak lze ovlivnit efektivnost výroby oceli a litiny taviči a mistry“, která na konkrétních příkladech ukázala slabé i silné
stránky práce obsluh pecních agregátů,
včetně hodnot, s nimiž denně pracují
a které mohou skutečné ovlivňovat. Poslední přednášku odpolední sekce i celého tréninku znalostí prezentoval za kolektiv spoluautorů p. Zbyněk Karas
(DESTRO Kladno) a jak už napovídá její
název „Využití hutních odpadů jako druhotné suroviny“, byla zaměřena na možnosti využití odpadních materiálů vznikajících při výrobě oceli a litin (zpravidla
ukládaných na skládky), jejich recyklaci
a zpětné využití. Efektivním hospodařením a racionálním využitím „odpadních“
materiálů lze u výrobců tekutého kovu
získat nemalé finanční zdroje.
Po každé přednášce, jak bylo již dříve
uvedeno, následoval písemný test k ověření získaných znalostí. Správné odpovědi
na jednotlivé otázky byly bodově ohodnoceny a jejich součet pak určil pořadí
všech 14 soutěžních družstev. Slavnostní
vyhlášení prvních tří soutěžních týmů
nebylo jednoduché, protože vítězný tým
z VŠB – TU Ostrava ve složení Ing. Karel
Gryc, Ph.D., Ing. Michaela Strouhalová, doplněný o laika-skláře pana Jiřího
Trnku, který je velkým fandou ocelářů,
abdikoval s racionálním odůvodněním:
„Bylo by od nás značně nekorektní přebírat první cenu v soutěži tavičů a mistrů,
když vyučujeme na VŠB“. Jejich abdikace
byla přijata s potleskem a dostalo se jim
i „materiálového“ ocenění. Třetí místo
poté tedy obsadil tým ze společnosti
UNEX, a. s., Uničov, ve složení Milan Turták, Stanislav Straka, Miroslav Tyrk a Pa-
Obr. 2. Vítězný tým z Třineckých železáren, a. s., se zástupci ČSS a mluvčím tavičů
S l é vá re ns t v í . L X I . li s to p a d – p ro s in e c 2013 . 11–12
Obr. 3. Předávání ocenění pro nejlepšího přednášejícího a osobnost
školení; (zleva) Ing. L. Martínek,
Ph.D., (předseda ČSS), doc. Ing.
V. Kafka, CSc., (oceněný), Bc. J. Malá (druhá místopředsedkyně ČSS), O. Rousek (mluvčí tavičů), Ing. M. Balcar, Ph.D., (předseda Odborné komise)
vel Řezníček. Na druhé místo pak dosáhl
tým PROMET FOUNDRY, a. s., Vsetín, ve
složení Ing. Jaroslav Laštovica, Tomáš
Kovarčík a Roman Navrátil. První místo
v XXI. celostátním tréninku znalostí
získal tým z Třineckých železáren, a. s.
(obr. 2), který tvořili Bc. Jaromír Kaleta,
Vlastimil Byrtus a Stanislav Sliweczka.
Každý z účastníků tohoto kurzu obdržel
certifikát o jeho absolvování, přičemž každý člen prvních tří týmů obdržel navíc
i certifikát s pořadím potvrzený tajemníkem ČSS, předsedou OK 04, odborným
garantem i garantem organizačním.
Hodnoceni však nebyli jen taviči a mistři.
V anonymní anketě pak měli možnost
hodnotit právě oni. Mluvčí všech tavičů
a mistrů pan Ondřej Rousek za ně mohl
na fóru vyslovit nejen připomínky k celému průběhu a organizaci akce, ale také
jménem všech soutěžících vyhlásit nejlepšího přednášejícího, jímž se stal Ing.
Antonín Záděra, Ph.D., z VUT v Brně.
Ocenění za nejlepší přednášku i osobnost školení pak získal doc. Ing. Václav
Kafka, CSc., (obr. 3), který připomněl,
že právě končícího XXI. tréninku znalostí se zúčastnilo celkem 74 přítomných,
mezi nimiž nechyběli ani kolegové ze
Slovenské republiky, konkrétně ze společností ZLH Plus, a. s., Hronec, a EUROCAST Košice. Zdůraznil také vzornou
organizaci a perfektní zabezpečení. Neopomenul vyjmenovat všechny oficiální sponzory, mezi které patřily společnosti Jap Trading, s. r. o., Třinec, Linde
Gas Praha, Destro Kladno, Promat Praha a generální sponzor celého XXI. tréninku znalostí ŽĎAS, a. s.
Po krátkém vystoupení předsedy ČSS
ukončil předseda OK 04 Ing. Martin
Balcar, Ph.D., XXI. celostátní kurz tavičů
a mistrů, popřál jeho účastníkům šťastný návrat domů a vyjádřil přesvědčení,
že alespoň část získaných znalostí uplatní ve prospěch svých zaměstnavatelů.
Ludvík Martínek
Hodnocení
50. slévárenských
dnů®
Ing. Ludvík Martínek, Ph.D.
předseda České slévárenské
společnosti
foto: redakce
Některá další ocenění nižších stupňů pak
byla slavnostně předána v jednotlivých
sekcích před jejich zahájením. Je potěšitelné, že mezi nimi byli i zástupci ze Slovenské republiky, kteří rovněž patří ke
členům ČSS. Děkan fakulty strojního
inženýrství VUT v Brně, prof. RNDr. Miroslav Doupovec, CSc., dr. h. c., přivítal
účastníky a informoval o aktuální situaci ve vysokoškolských institucích.
Předseda ČSS pak ve stručnosti připomněl další kulaté výročí, a to 90 let od
založení naší společnosti (23. ledna
1923). Zmínil prvního předsedu prof. Dr.
Mont. Ing. Františka Píška, DrSc., i jeho
osudy. Zdůraznil, že v celé této naší dlouhé historii jsme jen málokdy měli „na růžích ustláno“. Současně se pokusil o formulování základních cest spojených
s dalším vzděláváním a kam a jak se ubírat v blízkém časovém horizontu.
Úspěšný průběh 50. slévárenských dnů®
byl rovněž podtržen pohodovou náladou, která vládla na večerním společenském posezení. Vedle dobrého jídla
a pití ocenili účastníci i hudební zázemí,
které obstaral Ivančický dixieland.
Novou formou pořádané Slévárenské
dny® (třetí ročník) organizovala jako hlavní pořadatel Česká slévárenská společnost (ČSS) a spolupořadatelem byl Ústav
strojírenské technologie FSI VUT v Brně
za podpory sponzorů, kterých byla celá
řada a kterým rovněž patří dík za hladký a důstojný průběh tohoto setkání
(tab. I).
Slova díků jsou ovšem také určena organizačnímu garantovi Ing. Antonínu Záděrovi, Ph.D., předsedům odborných komisí, kteří vedli a moderovali jednotlivé
sekce, tajemníkovi ČSS Mgr. Františku
Tab. I. Seznam sponzorů 50. slévárenských dnů®
ASK Chemicals Czech, s. r. o.
JAP TRADING, s. r. o.
KERAMTECH, s. r. o.
LANIK, s. r. o.
MECAS ESI, s. r. o.
Miroslav Karas – DESTRO
SAND TEAM, spol. s r. o.
Šebesta – služby slévárnám, s. r. o.
VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY, a. s.
Z-Model, spol. s r. o.
ŽĎAS, a. s.
Urbánkovi, druhé předsedkyni ČSS Bc.
Jarmile Malé, Ing. Marku Kováčovi (grafické úpravy sborníků a CD), a také celé
řadě dalších, zde nejmenovaných, včetně studentů, kteří každý svým dílem přispěli k vysoké úrovni a hladkému průběhu 50. slévárenských dnů®.
V průběhu svého profesního života jsem
měl tu čest a možnost zúčastnit se desítek až stovek tuzemských i zahraničních konferencí, seminářů i sympozií,
takže lze srovnávat a hodnotit. Jako
předseda ČSS pak mohu s hrdostí i s vděkem zodpovědně konstatovat, že nová
forma pořádání Slévárenských dnů ®,
nastoupená před třemi lety, je tím správným směrem, kterým rozhodně půjdeme
i v budoucnu. Jedná se o směr, který
umožňuje nejen růst kreditu naší ČSS,
tedy i všech našich slevačů, ale která rovněž pomáhá jednotlivým slévárnám
v prosazování se na náročných zahraničních trzích včetně průniků na nové segmenty trhu.
Jako předseda ČSS jsem velmi rád, že my
slevači máme k sobě blízko, a to nejen
po odborné, ale i lidské stránce, že se
k sobě navzájem chováme s úctou
i korektně a poctivě.
Jubilejní, 50. slévárenské dny ® skončily
závěrečným slovem odborného garanta
doc. Ing. Jaromíra Roučky, CSc., a předsedy ČSS s přáním všeho nejlepšího jak
všem účastníkům, tak celé naší branži
a rovněž s přáním podobného, ne-li většího úspěchu následujícím, 51. slévárenským dnům®.
Ještě jednou děkuji všem, kteří svým
byť i nepatrným dílem přispěli k jedněm z nejúspěšnějších Slévárenských
dnů® v celé naší 90leté historii.
S l é vá re ns t v í . L X I . li s to p a d – p ro s in e c 2013 . 11–12 451
zpr áv y česk é sl é vá rensk é společnosti
Jubilejní setkání slevačů z České
a Slovenské republiky, které proběhlo ve dnech 12.–13. listopadu
letošního roku v hotelu Avanti
v Brně, je možno hodnotit v samých
superlativech, jako například:
– nejvyšší počet účastníků od roku
1990, celkem 251 metalurgů, technologů, výzkumně-vývojových pracovníků, ekonomů i vedoucích zaměstnanců ze sléváren;
– nejvyšší počet zastoupených sléváren,
od roku 1990 (celkem 30);
– celkový počet zastoupených firem
a institucí byl také nejvyšší, a to 104;
– počet vystavovatelů nejen z tuzemska, ale i ze zahraničí byl 16;
– velmi vysoké procento mladých odborníků (odhadem přibližně až 75 %
všech přítomných);
– vynikající a naprosto bezchybná organizace v celém průběhu 50. slévárenských dnů®;
– celkem 61 přednášek v sedmi sekcích,
formulovaných jasně a srozumitelně
pro specialisty ze sléváren, pro něž především jsou Slévárenské dny® určeny;
– účast seniorů – matadorů ze slévárenské branže, kteří i v kuloárech předávali mladší generaci odborníků
svoje pracovní i životní zkušenosti.
Slavnostního zahájení a uvítání přítomných s přáním zdárného průběhu tohoto jubilejního setkání slevačů se ujal odborný garant doc. Ing. Jaromír Roučka,
CSc., který současně představil čestné
předsednictvo. Následovala ocenění některých členů ČSS, která společně s odborným garantem předával Mgr. František Urbánek (tajemník ČSS), Bc. Jarmila Malá (druhá místopředsedkyně ČSS)
a kromě posledního oceněného i Ing.
Ludvík Martínek, Ph.D., (předseda ČSS):
– Ing. Jiří Fošum – udělena Medaile
profesora Josefa Přibyla;
– Ing. Ivo Lána, Ph.D. – udělena Medaile profesora Josefa Přibyla;
– Ing. Igor Láník sen. – udělena Medaile akademika Františka Píška;
– doc. Ing. Rudolf Kořený, CSc. –
udělena Medaile akademika Františka
Píška;
– doc. Ing. Břetislav Srbek, CSc. –
udělena Medaile akademika Františka
Píška;
– Ing. Ludvík Martínek, Ph.D. – udělena Cena profesora Zdeňka Bůžka (dle
vlastného návrhu odlil Ondřej Stoček).
zpr áv y česk é sl é vá rensk é společnosti
U prezenčního pultu bylo stále
živo
Předseda ČSS dr. Martínek vítá
účastníky
Další oceněný – dr. Lána
Osazenstvo firmy MECAS ESI, s. r. o., vždy v pozoru
Zástupci firmy MAGMA GmbH
na svém stánku
A bylo jak co jíst…
452 Zcela zaplněný přednáškový sál
Jubilejní, 50. SD zahájil doc.
Roučka
Nová plaketa profesora Zdeňka
Bůžka
Jedním z oceněných byl doc. Kořený
Gratulace k narozeninám dr.
Martínkovi (vpravo)
Výkonný ředitel SSČR Ing. Hlavinka
U stánku METOS, s. r. o., se zastavil prof. Rusín (vpravo)
Stánek firem Eirich, HWS a dalších
se zástupcem panem Kachlíkem
(vpravo)
Na SD nechyběl Ing. Hučka, což
všechny velmi potěšilo
N a společenském večeru proběhlo mnoho plodných diskuzí
…tak co poslouchat
Sponzoři 50. SD
S l é vá re ns t v í . L X I . li s to p a d – p ro s in e c 2013 . 11–12
M o u m e n i, E . a ko l . / To r r a l b a , B . a ko l .
ze zahraničních
časopisů
Účinek titanu na
litinu s lupínkovým
grafitem blízkou
eutektickému složení
(Effect of titanium on the near
eutectic grey iron)
Moumeni, E. a kol.
U ni ver sit y of Ly ng by, D enmar k
(Zkrácený překlad z časopisu International
Foundry Research, 2013, č. 1, s. 18–24.)
prof. Ing. Karel Rusín, DrSc.
Kontinuální měření
kovů v odsávacích
zařízeních pomocí
technologie LIBS –
spektroskopie
plazmy indukované
laserem
(La technique LIBS de spectroscopie
du plasma induit par laser pour
la mesure en continu des métaux
à la cheminée)
To r r a l b a , B . a ko l .
Ce nt r e Te c h n i q u e d e s I n d u s t r i e s
de la Fonderie, Paris
Emise atmosférických polutantů při tavení kovů závisí na mnoha parametrech
výroby. Je to jakost kovové vsázky, čas-
to kontaminované olejem a dalšími nečistotami, užití paliva (koks, plyn nebo
nafta) a použití přísad pro metalurgické
zpracování kovu. Především je to však
druh tavené slitiny, která ovlivňuje složení kovových emisí.
Hlavní atmosférické emise kovových polutantů vznikající během tavení: slitiny
hliníku – Al, Cu, Mn, Pb, Sn, Sb, Zn; slitiny mědi – Al, Cu, Mn, Pb, Sn, Zn; litiny
včetně legovaných – Cd, Cu, Mn, Zn, Cr,
Ni, Mo, v menších množstvích As, V, Sn,
Mg; lité oceli – Al, Cr, Mn, Mg, Mo, Ni,
Zn. Emise ve francouzských slévárnách
musí být měřeny u podniků vyrábějících
denně více než 10 t litiny nebo oceli a
více než 2 t hliníkových nebo měděných
slitin. U referenční metody měření kovu
v plynech jsou odebírány vzorky, které
jsou pak analyzovány v laboratořích.
Nová optická technologie LIBS je postavena na kontinuálním spektroskopickém měření plazmy kovů, která je indukována laserem v plynných emisích.
Zaměřením pulzujícího laserového paprsku na objekt (pevný, tekutý nebo
plynný) vzniká v malém objemu hmoty
ionizovaný plyn nebo plazma. Světlo
emitované touto plazmou je pak analyzováno emisní spektroskopií, která dává
informaci o jejím chemickém složení.
Proti referenční atomové spektroskopii
má technologie LIBS tyto výhody:
– je relativně mnohem jednodušší,
– nevyžaduje přípravu vzorků, což je jeden z nejsilnějších argumentů,
– je rychlá a dovoluje měření v reálném
čase,
– dovoluje umístění v omezených prostorách přes vstupní otvor měřením
ze vzdálenosti,
– může analyzovat jakékoliv typy vzorků: tekuté, pevné, plynné, aerosoly,
– je to kompaktní přenosný měřicí systém na trhu.
Komerční dostupnost 2D spektrometrů
dnes umožňuje zpracovávat emisní
spektrum přesně rozlišené od 200 až
950 nm. Technologie LIBS je od října
2011 používána ve slévárně INOXYDA
v severní Normandii s tavicí kapacitou
přes 10 t hliníkových bronzů za den.
(Zkrácený překlad z časopisu Fonderie,
2012, č. 27, s. 23–37.)
prof. Ing. Karel Rusín, DrSc.
S l é vá re ns t v í . L X I . li s to p a d – p ro s in e c 2013 . 11–12 453
ze zahraničních časopis ů
Tuhnutí a grafitizace litin byly v posledních desetiletích sledovány v mnoha výzkumných pracích, mechanizmus těchto
pochodů však není dosud zcela vysvětlen. Struktura grafitu zůstává nejdůležitějším činitelem ovlivňujícím požadované
vlastnosti litiny. Morfologie grafitu, rozměr a distribuce v základní kovové hmotě mohou být více či méně účinně řízeny
užitím určitých legujících prvků a očkováním a rovněž různými technologickými procesy, jako je rychlost tuhnutí a přehřátí taveniny.
Hlavním obsahem příspěvku bylo stanovení účinku legujícího prvku titanu na
zlepšení tvrdosti, pevnosti a snížení zákalky u LLG. Titan se obvykle objevuje
v litinách jako stopový prvek, nebo může
být použit jako legující prvek, který silně
ovlivní a zvýší přechlazení při tuhnutí
a umožní tak vznik grafitu typu D. Účinnost přídavků titanu velmi závisí na uhlíkovém ekvivalentu litiny (CE). Autoři použili ke zkouškám litiny s CE [%]: 4,16;
4,26, 4,39; 4,21 a Ti [%]: 0,01; 0,10; 0,26;
0,035 tavené v indukční peci 150 kg.
Vzorky tyčí o tloušťkách 2, 4, 6 a 10 mm
byly odlévány do bentonitové směsi systému Disamatic. Struktury byly vyhodno-ceny optickým mikroskopem (SEM
a TEM) a byla provedena tepelná analýza z křivek tuhnutí.
Bylo dokázáno, že přídavek 0,1 % Ti nebo
více zajišťuje vznik jemného grafitu typu
D a podstatnou segregaci v mikrostruk-
tuře. Vměstky karbidů titanu jsou nejvíce rozmístěny v mezibuněčných oblastech. Křivky tuhnutí potvrdily vzrůst
frakce primárních dendritů austenitu se
zvyšujícím se hmotnostním procentem
titanu v litině. Rovněž podle amerických
autorů, uvedených v příspěvku, je dokumentováno, že při správném obsahu síry
a titanu se zvýší poměr primárního austenitu k eutektiku, přičemž vzniká velmi
jemný mezidendritický grafit. Pevnost
v tahu LLG při průměrném 4% CE může
být zvýšena na 300 až 350 MPa bez podstatného zvýšení tvrdosti, která zůstává
v rozmezí 185 až 200 HB. Vysvětlení je
ve vlivu primárních dendritů austenitu
na mechanické vlastnosti LLG, podobně
jako u zpevnění betonu ocelovými tyčemi nebo zpevnění vláknitých kompozitů.
To znamená, že eutektické buňky jsou
zpevněny pomocí dendritů austenitu.
J a n Š l a j s / F r a nt i š e k Št o u r a č
vzdělávání
Národní soustava
kvalifikací, tvorba
profesních kvalifikací
v gesci Sektorové
rady pro hutnictví,
slévárenství
a kovárenství
Ing. Jan Šlajs
M E TOS, v. o. s ., Chrudim
Ing. et Ing. František
Štourač , CSc.
NÚOV Praha
vzd ě l á v á ní
Ú vo d
S nedostatkem kvalifikovaných pracovníků se české slévárny bohužel potýkají
od minulosti. Dříve byla snaha tento nedostatek odborně zdatných pracovníků
pokrývat z vlastních zdrojů (absolventy
různých typů škol se slévárenským zaměřením) nebo náborem pracovní síly
z jiných oborů a státem stanovených náborových oblastí. Po změnách v roce
1989 vznikl paradoxně krátkodobý nadbytek slevačů, v několika málo letech se
však situace dramaticky změnila. Razantně klesl počet sléváren, který se přiblížil úrovni po druhé světové válce.
Výrazně se změnil systém především
učňovského školství, kde v minulosti byla
učiliště součástí podniků. V devadesátých letech minulého století se učiliště
vyloučila z majetků mateřských továren
a stala se samostatnými subjekty a velmi se zhoršila vazba na výrobní podniky.
V podstatné míře klesl zájem veřejnosti
o technické obory všeobecně, což se
samozřejmě odrazilo i v oblasti výuky
slévárenství. Tento nezájem veřejnosti
o studium slévárenských oborů, a to jak
na úrovni učilišť, tak i středních a vysokých škol se projevil tím, že zavedená
učiliště i střední školy měly minimum
uchazečů o vzdělávání. To způsobilo
uzavření nebo velmi výrazné omezení
kapacit pro vzdělávání budoucích kvalifikovaných pracovníků pro české slévárenství. Z důvodu nedostatku studentů došlo např. k ukončení činnosti
SPŠ slévárenské v Brně na Šujanově náměstí. V konečném výsledku SPŠ slévárenská fúzovala se SPŠS v Brně na Kotlářské ulici a obor slévárenství se v pod-
454 statě přestal učit. Lze tedy konstatovat,
že zdroje kvalifikované pracovní síly
vhodné pro české slévárenství začaly výrazně vysychat.
Proti tomu působí skutečnost, že v mnoha slévárnách se modernizuje výroba
za účelem zvýšení produktivity práce,
zvýšení jakosti a užitné hodnoty odlitků.
Tím dochází k substituci pracovní síly
stroji. Toto je jediná možná cesta, jak
udržet, popřípadě posílit konkurenceschopnost českých sléváren. Mechanizace vyžaduje jednoznačně potřebu
zodpovědných a kvalifikovaných spolupracovníků. Z toho vyplývá, že v tomto
období upadají slévárny do vzdělanostní
pasti, protože noví absolventi zdaleka
nenahrazují úbytek kvalifikovaných slévárenských pracovníků na všech stupních.
Zaměstnávání cizojazyčných pracovníků
s sebou přináší komunikační problémy.
Čeština je jazyk, kterým komunikuje jen
zlomek procenta celosvětové populace,
je složitá, ale v České republice nutná
pro styk s ostatními kolegy ve slévárně
a ve státní správě.
z těchto absolventů k dnešnímu dni ve
slévárnách České republiky skutečně
pracuje.
Cizí zdroje (pracovníci s kvalifikací mimo
obor) jsou všude kolem nás a tyto zdroje jsou teoreticky neomezené. Pro potřeby sléváren je nutná pouze rekvalifikace a doškolení.
Potřeby českých sléváren
Z tab. I je zřejmé, že od roku 1996:
– se slevačem vyučilo celkem 71 učňů,
z toho počínaje rokem 2005 žádný;
– se vyučilo celkem 892 modelářů, ale
v roce 2012 již žádný;
– absolvovalo na Střední škole technické ve Žďáru nad Sázavou čtyřleté
studium s maturitní zkouškou celkem
54 studentů, v roce 2013 studuje ve
4. ročníku celkem 8 studentů.
V současné době zaměstnává české slévárenství cca 18 000 pracovníků a má
obrat asi 30 mld. Kč. Pokud budeme uvažovat, že ve slévárnách je roční fluktuace přibližně 10 % a z této fluktuace je
odhadem potřeba asi 1/3 profesně zdatných pracovníků, znamená to, že slévárenství ročně potřebuje cca 600 nových
pracovníků s odbornými znalostmi pro
všechny pracovní pozice nutné pro slévárenskou výrobu. S nadsázkou se tedy dá
konstatovat, že český školský systém
nepřipravil od roku 1996 dostatek
odborně fundovaných slevačů ani na
jednu roční náhradu potřeb sléváren.
Tento stav je alarmující a musí se hledat
důvody, proč tomu tak je. Působí zde dva
faktory. Práce ve slévárnách železa je fyzicky náročná a „špinavá“. Žáci ani jejich
rodiče o ni nemají zájem. Dokonce ani ti
rodiče, kteří sami pracují ve slévárně,
nebo slévárnu dokonce vlastní, své dítě
vyučit slevačem nedají. Druhým faktorem je skutečnost, že je stále dostatek
pracovních příležitostí v jiných, lukrativnějších oborech. Školský systém, přestože je připravený poskytnout zájemcům
o práci ve slévárně potřebnou kvalifikaci, je v tomto na úbytě a tento obor pro
nezájem přestává učit. Tím se sléváren-
Z d r o j e k va l i f i kova nýc h
s l é vá r e n s k ýc h o d b o r n í k ů
v současnosti
Střední odborné školy a učiliště
Obor 21-55-H/01 Slevač má v nabídce
výuky SOŠ a SOU Hradec Králové jako
jediné učiliště v České republice.
Obor 21-53-H/01 Modelář má v nabídce 5 škol, a to: SOŠ Čelákovice, SPŠS
a SOŠ Plzeň, SOŠ a SOU Hradec Králové, SŠT Žďár nad Sázavou a Vítkovice,
Střední technická škola a Gymnázium
Ostrava-Hrabůvka.
Obor 21-44-L/01 Technik modelových
zařízení má v nabídce SŠT Žďár nad Sázavou.
Obor 21-44-M/01 Strojírenská metalurgie (dříve Slévárenství) nemá v nabídce nikdo.
Tab. I ukazuje teoreticky možné počty
kvalifikovaných pracovníků. Je nutno
dodat, že každý sám musí uvážit, kolik
Tab. I. Přehled absolventů slévárenských a modelářských oborů v letech 1996–2012
Zdroj: Statistika NÚOV 2013
Obor
21-55-H/01
21-53-H/01
21-44-L/01
21-44-M/01
Obor
21-55-H/01
21-53-H/01
21-44-L/01
21-44-M/01
S l é vá re ns t v í . L X I . li s to p a d – p ro s in e c 2013 . 11–12
1996
25
167
1997
0
104
1998
8
97
1999
0
7
2000
0
80
2001
7
62
2002
6
53
2003
17
44
2004
8
62
29
2005
0
70
16
2006
0
32
11
2007
0
45
3
2008
0
34
0
0
0
0
2010
0
12
18
0
14
2011
0
7
4
0
0
2012
0
0
18
0
11
2013
0
4
2009
0
16
14
0
8
J a n Š l a j s / F r a nt i š e k Št o u r a č
ství jako obor odsuzuje ke ztrátě konkurenceschopnosti minimálně na evropském trhu s odlitky.
M o ž n o s t i z í s ká n í
k va l i f i kova n é h o
s l é vá r e n s ké h o p ra c ov n í ka
1) Absolvent denního nebo dálkového studia
Jak plyne z tab. I, možnost sehnat
kvalifikovaného pracovníka, který získal vzdělání za pomoci školského
systému, je minimální nebo skoro
žádná a ani do budoucna se situace
nevyvíjí nikterak příznivě.
2)Zajištění slévárenského odborníka v zahraničí
Zdroje jsou velmi omezené kvůli komunikačním bariérám. V případě zaměstnávání zahraničních pracovníků
(mimo Slovenské republiky) je pro potenciální uchazeče čeština velkou překážkou. Je potřeba si uvědomit, že
středoškolák na úrovni mistr, technolog musí pracovat s českými texty
a normami a musí komunikovat s pracovníky na úrovni slevač, pracovník
čistírny atd.
3)Z vlastních zdrojů a rekvalifikací
Zdrojem pracovní síly a zvyšování
úrovně znalostí pracovního kolektivu
dané slévárny může být využití zákona 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.
Jak se orientovat v případě potřeby
zvyšování kvalifikace z vlastních
zdrojů?
V současné době se vytvářejí dvě soustavy informací, a to Národní soustava
povolání (NSP) a Národní soustava kvalifikací (NSK).
seskupení na trhu práce, jejichž výkon
předpokládá určitou odbornou a další
způsobilost. NSP vzniká jako soustavně
rozvíjený a na internetu všem dostupný
katalog, který odráží reálnou situaci na
národním trhu práce. Obsahuje především popis podrobných požadavků na
vykonavatele práce ve formě obecných
a odborných kompetencí. Na základě informací obsažených v NSP je budován
katalog Národní soustavy kvalifikací
(NSK), který zprostředkovává požadavky
vzdělávacím institucím. Ty díky tomu
mohou připravovat budoucí absolventy
tak, aby jejich získané znalosti a dovednosti odpovídaly potřebám zaměstnavatelů.
Základním zdrojem pro zpracování těchto informací pro oblast hutnictví, slévárenství a kovárenství je činnost sektorové rady se stejným názvem. Sektorovou
radu tvoří zkušení odborníci jednotlivých
oblastí trhu práce. Nutno dodat, že práce členů sektorové rady i jejích pracovních skupin je z velké části výsledkem
nadšení a ochoty ovlivňovat situaci na
českém trhu práce nad rámec svých
každodenních profesních povinností.
Zdaleka to však není uzavřený kruh odborníků; kdokoliv se může do tvorby
Národní soustavy povolání a Národní
soustavy kvalifikací zapojit a přispět svými zkušenostmi a podněty.
Katalog NSP je provozován Ministerstvem
práce a sociálních věcí ČR a je k nalezení na www.nsp.cz. Na těchto stránkách
se pak hledá v odkaze Katalog povolání, kde klikneme na Povolání. V nabídce Odborné směry zvolíme Hutnictví, slévárenství a kovárenství,
kde jsou uvedena všechna dosud zpracovaná povolání. V nabídce Kvalifikač-
Součástí popisu příslušné jednotky práce jsou i Zdravotní podmínky. Pro obor
slévárenství jsou v současné době zpracovány popisy povolání a typových pozic v kvalifikačních úrovních uvedených
v tab. II.
Tab. II. Popisy povolání a typových pozic v kvalifikačních úrovních
Kvalifikační úroveň NSP 7 (vysokoškolské
vzdělání)
Slévárenský inženýr
Slévárenský inženýr metalurg
Slévárenský inženýr projektant
Slévárenský inženýr technik řízení jakosti
Slévárenský inženýr technolog
Slévárenský inženýr výzkumný a vývojový
pracovník
Kvalifikační úroveň NSP 6 (vyšší odborné
nebo vysokoškolské bakalářské vzdělání)
Samostatný slévárenský technik
Samostatný slévárenský technik metalurg
Samostatný slévárenský technik projektant
Samostatný slévárenský technik řízení jakosti
Samostatný slévárenský technik technolog
Kvalifikační úroveň NSP 4 (úplné střední
odborné vzdělání – maturita)
Slévárenský technik
Slévárenský technik dispečer
Slévárenský technik metalurg
Slévárenský technik mistr
Slévárenský technik modelář
Slévárenský technik normovač
Slévárenský technik projektant
Slévárenský technik řízení jakosti
Slévárenský technik technolog
Kvalifikační úroveň NSP 3 (střední
odborné vzdělání – vyučení)
Modelář ve slévárenství
Slevač
Formíř a jádrař
Tavič
evropský
sociální
fond v ÿR
evropský
sociální
fond v ÿR
N á r o d n í s o u s t ava p ovo l á n í
Národní soustava povolání (NSP) je
veřejně dostupný a soustavně aktualizovaný registr povolání vyskytujících se na
českém trhu práce. NSP vzniká v souladu
se zákonem č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů.
Obsahuje informace o povoláních uplatnitelných na trhu práce a o požadovaných kompetencích. Slouží pro podnikovou praxi, při poradenských službách a
při ovlivňování trhu práce. Základními
stavebními prvky struktury NSP jsou povolání a typové pozice. Povoláním je
podle § 5 písmeno f) zákona o zaměstnanosti standardizovaný souhrn pracovních činností podle jejich obvyklého
PODPORUJEME
PODPORUJEME
PODPORUJEME
k va
l i f i ka c í
VAŠI BUDOUCNOST
VAŠI BUDOUCNOST
VAŠI
BUDOUCNOST
www.esfcr.cz www.esfcr.cz
www.esfcr.cz
ní úroveň označíme požadované a v nabídce Oblast zvolíme Slévárenství. Po
výběru hledaného povolání klikneme
na toto povolání a na monitoru se zobrazí možnost výběru: Karta typové pozice; CZ-ISCO a mzdy; Příklady prací; Pracovní podmínky.
Dále jsou zde uvedeny kvalifikační požadavky na danou typovou pozici, které se
dělí na: Příprava a certifikace; Měkké
kompetence; Obecné dovednosti;
Odborná zdatnost.
Zákon 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání
vytvořil prostředí pro uznávání kvalifikací získaných jinak než v počátečním vzdělávání. Zákon, který nabyl platnost 1. 8.
2007, definuje Národní soustavu kvalifikací, její strukturu, způsob vytváření NSK
a postupy při ověřování a uznávaní kvalifikací. Smyslem NSK a zákona 179/2006
Sb. je otevření zákonné možnosti k certifikovanému uznání všech skutečně nabytých znalostí, dovedností a kompetencí, a to bez ohledu na způsob jejich nabytí. Zákon umožňuje tyto znalosti, kom-
S l é vá re ns t v í . L X I . li s to p a d – p ro s in e c 2013 . 11–12 455
vzd ě l á v á ní
N á r o d n í s o u s t ava
evropský
sociální
fond v ÿR
J a n Š l a j s / F r a nt i š e k Št o u r a č / M i l a n H o r á č e k
vzd ě l á v á ní / sl é v á rensk é konference
petence a dovednosti prokázat, a tak
tímto zákonným způsobem získat osvědčení všeobecně uznávané na trhu práce
České republiky a v rámci EU. NSK je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
Zapojení zaměstnavatelů do tvorby NSK
zajišťuje sdružení Hospodářské komory
České republiky, Svazu průmyslu a dopravy České republiky a společnosti
TREXIMA, spol. s r. o.
Z pohledu občana je možné v rámci
zákona získat:
Úplnou kvalifikaci (ÚK), která je definována jako „odborná způsobilost fyzické
osoby řádně vykonávat všechny pracovní
činnosti v určitém povolání“. V případě
slévárenství se jedná např. o kvalifikaci
slévárenského technika nebo slevače.
Profesní kvalifikaci (PK), která je definována jako „odborná způsobilost fyzické osoby řádně vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních
činností v určitém povolání“. Tyto segmenty činností jsou užší, než požaduje
povolání jako celek. Z toho logicky vyplývá, že profesní kvalifikace musí být
samostatně uplatnitelná a že suma profesních kvalifikací se může rovnat ÚK.
Ve slévárenství je PK např. slévárenský
technik mistr, slévárenský technik technolog, slévárenský technik metalurg, formíř a jádrař, tavič. Kvalifikace pracovníků
jsou v NSK popisovány prostřednictvím
kvalifikačních a hodnoticích standardů.
Kvalifikační standard (KS), který je
definován jako soubor požadavků potřebných pro získání příslušné kvalifikace. To znamená, že KS popisuje, co má
adept na získání kvalifikace umět. Zákon
197/2006 Sb. vymezuje KS jako strukturovaný popis odborné způsobilosti
fyzické osoby pro řádný výkon určitých
pracovních činností nebo jejich segmentů v určitém povolání.
Hodnoticí standard (HS), který je definován jako, obecně řečeno, soubor kritérií a metodika ověřování požadavků
uvedených v oddíle kvalifikační standard.
To znamená, jakým způsobem se ověřují skutečné znalosti uchazeče o kvalifikační certifikát.
Kde zjistit, jaká profesní kvalifikace
je schválena?
Všechny schválené standardy profesních
kvalifikací lze nalézt na stránkách www.
narodni-kvalifikace.cz.
Z nabídky vybrat Národní soustava
kvalifikací, po druhém kliknutí se objeví úvodní stránka. V nabídce Obor kvalifikace zvolit obor Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství.
Zobrazí se stránka, kde v nabídce na horní liště zvolíme záložku Kvalifikace, dále
456 pak Kvalifikační úroveň a v nabídce
se nám zobrazí všechny platné profesní
kvalifikace, pokud jsme zatrhli Jen platné. Klikneme na vybranou Profesní kvalifikaci a v nabídce se nám objeví stránka se všemi informacemi k dané Profesní
kvalifikaci. Podrobnosti o kvalifikačním
standardu a hodnoticím standardu
získáme kliknutím na požadovanou informaci v nabídce. Dále je v nabídce uveden přehled autorizovaných osob
a další informace. Správcem NSK je Národní ústav pro vzdělávání Praha.
Pro obor slévárenství jsou v současné
době schváleny následující PK:
Kvalifikační stupeň 3 (vyučení): formířjádrař; tavič; modelář ve slévárenství.
Kvalifikační stupeň 4 (maturita): slévárenský technik technolog; slévárenský
technik modelář; slévárenský technik
mistr.
Kde a jak je možné se nechat vyzkoušet?
Zkouška je určena lidem, kteří danou
problematiku ovládají a mohou jít přímo
ke zkoušce, aniž by museli navštěvovat
nějaký kurz, bez ohledu na to, kde a jakým způsobem dané vědomosti a znalosti získali. Pokud uchazeč podle hodnoticího standardu zjistí, že mu některé
vědomosti či dovednosti chybí a chce si
je doplnit, může se obrátit na vzdělávací instituci, která tyto kurzy poskytuje
a která mu doporučí vhodný kurz anebo část kurzu. Stejně tak může doporučit studijní materiály.
Přezkoušení zabezpečují podle zákona
č. 179/2006 Sb. tzv. autorizované osoby,
jimiž mohou být např. školy či školicí centra, různé firmy, ale i fyzické osoby, které získaly autorizaci od autorizujícího
orgánu (v našem případě je to MPO).
Seznam autorizovaných osob včetně
kontaktů na ně naleznete na webových
stránkách, vždy pod každým standardem
schválené kvalifikace.
Z á vě r
NSK a NSP jsou základními stavebními
kameny celoživotního vzdělávání, rekvalifikací a zvyšování kvalifikací kmenových
zaměstnanců podniků všeho druhu. Spolu se vzdělávacími programy a systémem
přezkušování a hodnocení mohou v budoucnu vytvořit systém mimoškolského
vzdělávání. Naplněním schématu: SOUSTAVA POVOLÁNÍ – SOUSTAVA KVALIFIKACÍ – VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY –
ZKOUŠKY A HODNOCENÍ se v České republice vytvářejí podmínky pro to, abychom se včlenili do vzdělávacích systémů
Evropské unie a absolventi tak obdrželi
kvalifikační certifikát uznávaný v plné výši
ve všech členských zemích EU.
S l é vá re ns t v í . L X I . li s to p a d – p ro s in e c 2013 . 11–12
L i t e ra t u ra
[1] Zákon 179/2006 Sb. o ověřování
a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů
(zákon o uznávání výsledků dalšího
vzdělávání).
[2] Zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů.
[3] www.nsp.cz
[4] www.narodni-kvalifikace.cz
(Předneseno na 50. SD.)
slévárenské
konference
60. mezinárodní
konference ICI
p r o f. I n g . M i l a n H o r á č e k , C S c .
Na 60. mezinárodní konferenci ICI, která proběhla v Pittsburghu (Pensylvánie,
USA) v termínu od 6. do 9. října 2013,
zaznělo 22 přednášek (tab. I, obr. 1 a 2),
po kterých téměř vždy následovala bohatá diskuze mezi účastníky a přednášejícími. Přednášky byly zaměřeny jak na
jednotlivé fáze technologie vytavitelného modelu (vosky, skořepiny, odlévané
slitiny včetně superslitin, dokončující
operace atd.), tak na metody RP a další
směry rozvoje této technologie. Pozornost byla věnována i výchově další generace odborníků (udělení cen pro školné 4 mladých kandidátů) a také obsahu
další činnosti Institutu (ICI).
V průběhu konference byly také uděleny
ceny za nejlepší odlitek ve třech kategoriích/oblastech: leteckého, automobilového a obecně komerčního průmyslu.
Fakta o akci
Počet účastníků: 670 z celkem 15 zemí
a z 27 států USA; dělení dle firem/organizací: 70 sléváren, 87 dodavatelských
firem, 6 univerzit.
Doprovodná výstava
Výstava (obr. 3 a 4) je tradiční součástí
konferencí ICI a lze konstatovat, že je
určitě zdaleka nejnavštěvovanější výstavou v oblasti technologie vytavitelného modelu na celém světě. O tom
Milan Horáček
Obr. 1. Zcela zaplněný sál při přednášce autora (jeho prázdná
židle na kraji)
Obr. 2. Autor článku při přednášce
Obr. 3. Momentka z doprovodné výstavy 1
Obr. 4. Momentka z doprovodné výstavy 2
Obr. 7. Putovní symbol turistiky v USA
na své zastávce v Pittsburghu
Obr. 8. Dominanta města – ředitelství „U.S. Steel“
Obr. 10. Vznik Československa v souvislosti s Pittsburghem
Obr. 9. Baseballový stadion „Pittsburgh Pirates“ – kapacita 65 tis. diváků
S l é vá re ns t v í . L X I . li s to p a d – p ro s in e c 2013 . 11–12 457
sl é v á rensk é konference
Obr. 6. Centrum Pittsburghu s jedním z
mnoha charakteristických mostů
Obr. 5. Nedělní ráno v liduprázdném centru
Pittsburghu
M i l a n H o r á č e k / A nt o n í n J o c h
Tab. I. Seznam přednášek
Benjeman
Galmiche
O’Fallon Casting
Bezkontaktní kontrola odlitků
Chris
Whitehouse
Minco
Posyp G2:Jak ho hodnotit?
Co nejrychleji od voskového modelu až po odlitek
Milan Horáček
Brno University
of Technology
Výzkum a vývoj technologie pro rozměrné, tenkostěnné Al odlitky vysoké jakosti pro letecký průmysl
Conrad Holek
Casey Wolfe
Ransom&Randolph
Robert C. Voigt
Penn State
University
Jason Hitchings
Comanche
Technologies
sl é v á rensk é konference / aktualit y
Grant Bradley
Remet UK
Aplikace plniv pro keramická jádra
Strategie filtrace kovu pro
výrobu přesných odlitků ze
slitin železa
Použití dynamické mechanické analýzy & rheometrie
k měření výrobního cyklu
voskového modelu postupem „fast form“
Julie Markee
Key Process
Innovations Issa
Nassar
FS Precision Tech
Použití moderní technologie k optimalizaci sušení
skořepin
Michael Hascher
Eagle Engineered
Solutions
Přísady, výroba, přesné lití,
keramická jádra, technologie a použití – aktualizace
Russ Rosmait
Pittsburgh State
University Expo
Aktualizovaná prezentace
komise pro vzdělávání
Tom Mueller
3D Systems
Andy Bomberger
TechCast
Případová studie: Srovnání
nákladů a jakosti složitého
odliku (lopatkového) rotoru
čerpadla odlévaného na
voskový model vyrobený ve
formě a modely připravené
postupem quick cast
svědčí již zmíněný počet více než 80 vystavovatelů pokrývajících prakticky celou oblast technologie. Zajímavostí je
striktní časové oddělení výstavy od vlastní konference, což je nepochybně velmi
pozitivní faktor zvyšující účast a především efektivitu obou akcí.
Informace o ICI
Investment Casting Institute (ICI – www.
investmentcasting.org) je nepochybně
největší organizací na světě, která sdružuje zájemce o technologii vytavitelného
modelu. Je vydavatelem prakticky jediného časopisu na světě zaměřeného výhradně na tuto vysoce progresivní technologii (Incast) a na jejích webových
stránkách naleznete také velmi užitečné
informace o přednáškách a odborných
publikacích z oblasti přesného lití.
Pittsburgh
Město Pittsburgh (obr. 5–9) je svou populací srovnatelné s Brnem, ale s okolím
má až 1,5 mil. obyvatel. Je u nás známé
především tím, že zde začínal svou profesionální kariéru hokejista Jaromír Jágr
458 Howard Pickard
LBBC Technologies
Pochopení fyziky a chemie
procesu odstraňování jádra
louhováním
Kenneth Raby
Walther Trowal
GmbH
Použití netradičních hromadných postupů dokončování pro čištění, leštění a
broušení přesných odlitků
Nip Singh
S&A Consulting
Cesta změny: projekt zdokonalení skořepinové formy
Norio Chida
Japan High Comm
Co.
Mikrovlnná sušicí pec: sušení forem složitého tvaru
v krátkém čase
Kevin Berwick
VA Technology
Kontinuální zdokonalování
procesu: přesné řezání a
broušení
Jane LaGoy
Bodycote HIP
Přehled předností HIP jako
návazné operace při dokončování odlitků
Vyřešené problémy výroby
Cliff Fischer
Wisconsin Precision odlitků předložené formou
Casting Corp.
panelové prezentace
Samuel Bogner
ALD Vacuum
Technologies
Novinky v řízeném tuhnutí
superslitin na bázi Ni
Chris Verta
Pennsylvania Wax
Corp.
RENEW – technologie
(zpracování) vosku
Gavin Dooley
University of
Birmingham
Vliv způsobu aplikace zásypu na mechanickou funkci a mikrostrukturu skořepinových forem pro přesné
lití
Pokroky v technologii odlévání superslitin pro zlepMatt Van Dyke
Cannon-Muskegon šení (jejich) užitných vlastností a snížení nákladů
Pozn.: Přednášky jsou k nahlédnutí v Informačním
středisku SSČR, E. Bělehradová, tel.: 541 142 646,
[email protected]
ve známém klubu Penguins – tučňáci.
Nicméně Pittsburgh je městem známým
především svou průmyslovou minulostí
a dodnes je nazýváno městem oceli.
V nedávné minulosti zde byla panem
Carnegiem provozována největší výroba
oceli nejen v USA, ale také ve světě. Dnes
byla sice tato výroba přesunuta na jiné
kontinenty, přesto se největší centrála
U.S. Steel nachází stále zde. Mimochodem pan Carnegie byl ve své době největším sponzorem kultury v USA – známá je především koncertní hala v New
Yorku – Carnegie Hall. Dalším známým
představitelem průmyslu v Pittsburghu,
tentokrát potravinářského, je pan Heinz,
jehož firma se proslavila zejména výrobou kečupů.
Pro nás je jistě zajímavé, že právě v Pittsburghu byla v dubnu 1918 podepsána
naším budoucím prvním prezidentem
Masarykem dohoda o vytvoření samostatného státu Čechů a Slováků. Dne
28. 10. 1918 se tak opravdu stalo
a vzniklo Československo. Malá nenápadná plaketa v centru Pittsburghu tuto
událost připomíná (obr. 10).
S l é vá re ns t v í . L X I . li s to p a d – p ro s in e c 2013 . 11–12
Aktuality
Půlstoletí v jedné
firmě
Ing. Antonín Joch, Ph.D.
ředitel Divize přesného lití
Pr vní brněnská strojírna Velká
Bíteš, a. s.
V dnešní hektické době nebývá častým
jevem, že člověk – odborník v určité profesi – zasvětí celý svůj pracovní život pouze jedné firmě. Jedním z těch mála, kterým se to podařilo, je prof. Ing. Karel
Hrbáček, DrSc., jehož domovskou a celoživotní firmou je První brněnská strojírna, kam nastoupil v roce 1963 po
ukončení studia na VUT v Brně, Fakultě
strojní, a lze tedy říci, že pan profesor
oslaví tento rok 50 let působnosti v PBS
Velká Bíteš, a. s.
Jeho celoživotní činnost v PBS lze rozdělit na dvě stěžejní období. Nejprve to
byla práce v různých technických a hospodářských funkcích v základním podniku v Brně, kde zastával posty od vývojového metalurga, přes vedoucího
odboru rozvoje metalurgie, ředitele Závodu strojírenské metalurgie až po výrobního náměstka podnikového ředitele.
V těchto vrcholových funkcích však nepřestával vědecky pracovat a v roce 1984
obhájil vědeckou aspiranturu a v roce
A nt o n í n J o c h / z a h r a n i č n í s l é v á r e n s ké č a s o p i s y
LITěJNOJE
PROIZVODSTVO
Foundr y, Technology,
Equipment, 105120 Moskva, Grzelski Per., 13a, tel./
/fax: +007 495 303 85 81,
[email protected], www.foundrymag.ru
GIESSEREI-PRAXIS
Chefredakteur: Hartmut
Polzin, Veitsbergweg 29,
A- 8700 Leoben, tel.:
+43 3842 431 01 33,
www.giesserei-praxis.de
LITĚJŠČIK ROSSII
Oficialnyj žurnal Rossijskoj
associacii litějš čikov,
123557 Rossia, Moskva,
Presnenskij val, 14, www.
ruscastings.ru, foundryal
@mtu-net.ru
GIESSEREI
RUNDSCHAU
H erausgeb er: Verein
Österreichischer Giessereifachleute und a. Verlag
Strohmayer KG, A-1100
Wien, Weitmosergasse 30,
tel.: +43 0 1 617 26 35,
[email protected]
LIVARSKI VESTNIK
Društvo livarjev Slovenije, Lepi pot 6, P. P. 424,
SI-1001 Ljubljana, www.
drustvo-livarjev.si, drustvo.
[email protected]
CHINA FOUNDRY
Foundry Journal Agency,
no 17 Yunfeng Street
South, Tiexi District, Shenyang 110022, P. R. China,
tel.: +86 24 258 478 30,
www.foundryworld.com
MODERN CASTING
Publication of the American Foundry Society,
1695 N. Penny Ln, Schaumburg, IL 60173- 4555,
fax: 001 847 842 78 48,
www.moderncasting.com,
[email protected]
FONDERIE
Revue mensuelle rédigée
avec le concours de
AAESFF, de ATF et de
CTIF. Rédaction: 44 avenue de la Division Leclerk,
F 92318 Sévres Cedex,
tel.: +33 1 411 463 00,
www.etif.fr
INTERNATIONAL
FOUNDRY RESEARCH
The scientific journal –
Giessereiforschung, Giesserei-Verlag-GmbH, P. O.
Box 102532, 40016 Düsseldorf, www.giessereiverlag.de, redaction@
bdguss.de
Prace Institutu Odlewnictwa
Transactions of Foundry
Research Institute, 73 Zakopiańska Street, 30-418
Kraków, tel.: +48 12 261
82 81, fax: +48 12 266 08
70, www.iod.krakow.pl,
[email protected]
GIESSEREI
Die Zeitschrift für Technik,
Innovation und Management. Redaktion: Sohnstr.
70, 40237 Düsseldorf,
tel.: +49 211 687 13 65,
www.vdg.de, redaktion@
vdg.de
International Journal of Metalcasting
American Foundry Society,
Inc., 1695 N. Penny Lane,
Schaumburg, IL 601734555, www.afsinc.org,
[email protected]
PRZEGLĄD
ODLEWNICTWA
Wydaca: Stowarzyszenie
Techniczne Odlewnikow
Polskich, ul. Zakopiańska
73, 30-418 Kraków, www.
przeglad-odlewnictwa.pl,
r e d a kc j a p o @ p o c z t a .
onet.pl
zahraniční
slévárenské
časopisy
S l é vá re ns t v í . L X I . li s to p a d – p ro s in e c 2013 . 11–12 459
zahraniční sl é v á rensk é časopis y
GIESSEREIERFAHRUNGSAUSTAUSCH
Die Zeitschrift für das
operative Management.
Sohnstr. 70, 40237 Düsseldorf, tel.: +49 211 687
13 65, www.vdg.de
1990 úspěšně obhájil doktorskou dizertační práci. Jeho vědecká činnost je
zaměřena na problematiku technologického zpracování žárupevných ocelí
a speciálních superslitin, zejména na bázi
niklu, pro výrobu lopatek turbín a kompresorů pro energetické účely.
Za druhé období aktivního působení
v PBS lze označit jeho příchod do pobočného závodu ve Velké Bíteši (1992), kdy
nastoupil do funkce ředitele Divize metalurgie. Zde využil své nemalé zkušenosti z řídicích funkcí a rovněž i svůj profesionální zájem o speciální superslitiny.
Po dovršení důchodového věku v roce
2000 přešel prof. Hrbáček na funkci
hlavního metalurga akciové společnosti,
kde působil čtyři léta, během nichž, konkrétně v roce 2003, byl na základě své
dosavadní vědecké činnosti jmenován
profesorem na VŠB – TU Ostrava. V roce
2004 opět nastoupil jako ředitel ve slévárně přesného lití. Ve svých 71 letech
pak v roce 2010 předal tuto funkci a od
1. 9. 2010 zastává funkci vedoucího vývojového pracovníka naší divize.
Dne 14. 9. 2013 oslavil prof. Ing. Karel
Hrbáček, DrSc., 74 let. Dodatečně mu
přejeme hodně pevného zdraví, aby s námi mohl i nadále spolupracovat v oblasti přesného lití, a rovněž mu přejeme
mnoho radosti z jeho celoživotního koníčka, kterým je cestování.
z a h r a n i č n í s l é v á r e n s ké č a s o p i s y
Fonderie
Torralba, B. a kol.: La technique LIBS
de spectroscopie du plasma induit par
laser pour la mesure en continu des métaux à la cheminée (Technologie LIBS
– kontinuální měření kovů v odsávacích zařízeních pomocí spektroskopie plazmy indukované laserem),
2012, č. 27, s. 23–38. (Zkrácený překlad
viz s. 453, pozn. red.)
zahraniční sl é v á rensk é časopis y
Giesserei
WIMMER, M. a kol.: Herstellung neuartiger Al-Verbundwerkstoffe zur Anwendung in Gleitlagern (Výroba nových
spojovaných hliníkových materiálů
pro použití v kluzných ložiscích),
2012, č. 12, s. 42–51.
HEUSER, M. – HAESCHE, M.: Alterungsvorgänge bei Zinkdruckgusslegierungen
(Průběhy stárnutí tlakově litých zinkových slitin), 2012, č. 12, s. 52–58.
WOLTERS, D.: Gusseisen mit Kugelgraphit
(Litina s kuličkovým grafitem), 2012,
č. 12, s. 60–75.
G i e s s e r e i Pra x i s
STÖTZEL, R. a kol.: Neue Konzepte für
Schlichten und Additive für fehler- und
rückstandsfreie Gussteile (Nové koncepty pro nátěry a přísady pro odlitky bez výronků a vad), 2012, č. 10,
s. 407–411.
ZAK, A. a kol.: Dispersionsverstärkung
naheutektischer Al-Si-Gusslegierungen
durch ultrafeine TiC-Partikel (Disperzní
zpevnění Al-Si slitin blízkých eutektickému složení s ultrajemnými nano
TiC částicemi), 2012, č. 10, s. 412–417.
MAHIMKAR, C. a kol.: Wechselwirkungen zwischen Metall und keramischer
Formschale beim Feingiessverfahren
(Interakce mezi kovem a keramickou
skořepinou při lití na vytavitelný
model), 2012, č. 10, s. 418–427.
VERSMOLD, R.: Fachinformation Impregnieren – Teil 5 – Grossguss-Rettung
(Impregnování –5. díl – záchrana velkých odlitků), 2012, č. 10, s. 428–430.
RÖHRIG, K.: Legiertes Gusseisen – Teil 5
(Legovaná litina – 5. díl), 2012, č. 11,
s. 475–481.
RAMRATTAN, S. a kol.: Untersuchungen
zum Erosionsverhalten von mit der
Aeration-Fluidisierung hergestellten
Grünsand-formen bei verschieden Gusslegierungen (Studie eroze v aerati-
zovaných bentonitových formách u
různých slitin), 2012, č. 11, s. 491–498.
FISCHER, F. a kol.: Das Volumendefizit
von Eisen-Kohlenstoff-Gusslegierungen
beim Erstarrungsprozess (Objemová
ztráta u slitin železo-uhlík při procesu tuhnutí), 2012, č. 11, s. 499–502.
Giesserei Rundschau
SCHMITZ, W. – TRAUZENDDEL, D.: Anlagen- und verfahrenstechnische Neu-
460 entwicklungen der Inductionsofentechnik (Zařízení a nové technické procesy tavení v indukčních pecích),
2013, č. 1/2, s. 2–6.
VIEDENZ, M. a kol.: Höchste Effizienz
und Wirtschaftlichkeit bei Aluminiumguss – StrikoWestofen stellt neueste
Technologien für Schmelz- und Dosieröfen vor (Nejvyšší účinnost a ekonomie pro hliníkové odlitky – StrikoWestofen představuje nové technologie pecí pro tavení a udržování
kovu), 2013, č. 1/2, s. 9–13.
AMBOS, E. a kol.: Einsatz der schnellen
Computertomographie zur Porositätsbewertung an Druckgussteilen (Nasazení rychlé počítačové tomografie
k hodnocení pórovitosti tlakově litých částí), 2013, č. 1/2, s. 14–22.
China Foundry
HUAFANG, W. a kol.: Wet reclamation
of sodium silicate used sand and biological treatment of its wastewater (Regenerace vratných směsí s vodním
sklem vodou a biologická úprava
této vody), 2012, č. 1, s. 34–38.
LIJIA, Ch. a kol.: Low-cycle fatigue behaviour of permanent mould cast and
die-cast Al-Si-Cu-Mg alloys (Nízkocyklické únavové chování kokilových
a tlakově litých odlitků ze slitin Al-
-Si-Cu-Mg), 2012, č. 1, s. 39–42.
ZHE, L. a kol.: Influence of cooling rate
and antimony addition content on graphite morfology and mechanical properties of ductile iron (Vliv rychlosti
ochlazování a obsahu přídavku antimonu na morfologii grafitu a mechanické vlastnosti litiny s kuličkovým grafitem), 2012, č. 2, s. 114–118.
WENBANG, G. a kol.: Design and control of chemical compositions for high
performance austempered ductile iron
(Návrh a řízení chemických složení
pro ADI litinu s vybornými vlastnostmi), 2012, č. 2, s. 143–147.
YOUPING, M. a kol.: Effect of Ti-V-Nb-Mo addition on microstructure of high
chromium cast iron (Vliv přísady Ti-V-Nb-Mo na mikrostrukturu vysoce
chromové litiny), 2012, č. 2, s. 148–153.
International Foundry
Research
FRAŠ, E. – GÓRNY, M.: Mechanism of
phosphorous influence on the chilling
tendency and chill of cast iron (Mechanizmus vlivu fosforu na tendenci
k zákalce a ochlazování litiny), 2013,
č. 1, s. 2–11.
MOUMENI, E. a kol.: Effect of titanium on
the near eutectic grey iron (Vliv titanu
na litinu s lupínkovým grafitem blízkou eutektickému složení), 2013, č. 1,
s. 18–24. (Zkrácený překlad viz s. 453,
pozn. red.)
S l é vá re ns t v í . L X I . li s to p a d – p ro s in e c 2013 . 11–12
MITROVIČ, D. a kol.: The effect of vibration and cooling rate on eutectic transformation in spheroidal graphite cast
iron (Vliv vibrace a rychlosti ochlazování na eutektickou transformaci
v litině s kuličkovým grafitem), 2013,
č. 1, s. 26–34.
International Journal of Metalcasting
TARTAGLIA, J.: Comparison of monotonic and cyclic properties of ductile irons
in the AFS/DOE database for cast iron
(Porovnání monotónních a cyklických vlastností litin LKG v databázi
AFS/DOE), 2013, č. 1, s. 7–22.
SAMUELS, G. – BECKERMAN, C. a kol.:
Measurement of gas evolution from
PUNB bonded sand as a function of temperature (Měření vývinu plynů z polyuretanových směsí jako funkcí teploty), 2013, č. 1, s. 23–40.
LUDWIG, M. a kol.: Influence of oxide
addition on porosity development and
mechanical properties of A356 aluminium alloy casting (Vliv přídavku oxidů
na vývoj pórovitosti a mechanické
vlastnosti hliníkové slitiny A365),
2013, č. 1, s. 41–50.
TUTTLE, R.: Effect of rare earth additions
on grain rafinement of plain carbon
steels (Vliv přísad vzácných zemin na
zjemnění zrna uhlíkových ocelí),
2013, č. 1, s. 51–66.
LETT, R. a kol.: Quality aspects of A356
castings with multiple gates (Aspekty
jakosti odlitků ze slitiny A356 s dělenými zářezy), 2013, č. 1, s. 67–82.
L i va r s k i Ve s t n i k
DUL, J. a kol.: Analysis of the thermal
conditions of die-casting tool (Analýza
tepelných podmínek forem pro tlakové lití), 2013, č. 1, s. 2–15.
MEDVED, J. a kol.: Thermodynamic modeling as a support for optimisation of
aluminium materials and technologies
(Termodynamické modelování jako
podpora optimalizace hliníkových
materiálů a technologií), 2013, č. 1,
s. 31–51.
Modern Casting
STAFF REPORT: Preventing cracks in large investment shell (Prevence vzniku
trhlin ve velkých keramických skořepinách), 2012, č. 8, s. 40–44.
TITLEY, J.: Eliminating zinc diecasting defects (Eliminace vad v zinkových odlitcích litých do kovových forem),
2012, č. 9, s. 25–29.
STAFF REPORT: Modeling microstructure during heat treatment (Modelování
mikrostruktury během tepelného
zpracování), 2012, č. 9, s. 34–37.
Pra c e I n s t i t u t u
Odlewnictwa
DLUGOSZ, P. a kol.: Fly ash as the rein-
z a h r a n i č n í s l é v á r e n s ké č a s o p i s y / I v e t a Va s ko v á
forcement of light alloy matrix composites. Part 2: High temperature investigations (Létavý popílek ke zpevnění
matrice kompozitů lehkých slitin.
Část 2: Vysokoteplotní sledování),
2012, č. 1, s. 5–26.
DUDEK, P. a kol.: Conversing coatings on
magnesium alloy die castings (Konverzní povlaky na tlakových odlitcích ze
slitiny hořčíku), 2012, č. 2, s. 13–30.
ŽOLKIEWICZ, Z. a kol.: Study of filtration
characteristics of the experimental ceramic layers (Studie charakteristik filtrace experimentálních keramických
vrstev), 2012, č. 2, s. 51–60.
Pr z e g l ą d O d l e w n i c t w a
LONGA, W.: Energy-based analysis of
the J. Buzek equation for output of coke
cupolas (Energetická analýza rovnice
J. Buzka pro výkon koksových kupolových pecí), 2013, č. 1–2, s. 10–25.
PACHOLE, Z.: Decreased gas consumption – the effect of proper selection of
combustion process parameters (Snížená
spotřeba plynu jako výsledek racionálního výběru parametrů spalovacích procesů), 2013, č. 1–2, s. 26–30.
DAŇKO, R. a kol.: Reclamation of spent
moulding sand in the vibratory reclaimer
Regmas 1,5 (Regenerace použité formovací směsi ve vibračním regenerátoru Regmas 1,5), 2013, č. 1–2, s. 36–39.
zpracoval prof. Ing. Karel Rusín, DrSc.
Uvedené časopisy jsou k dispozici v Informačním středisku SSČR, E. Bělehradová, tel.: 541 142 646, [email protected]
dní. Tohtoročné oslavy boli výnimočné
aj z pohľadu dvoch významných výročí:
20 rokov od uvedenia do zoznamu Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO
a 775. výročia udelenia mestských práv
tomuto kráľovskému mestu. Slávnostný
ceremoniál zasadnutia sa uskutočnil
v Kultúrnom centre v Banskej Štiavnici
za účasti predsedu predstavenstva Slovenskej baníckej komory P. Čičmanca,
ministra hospodárstva SR T. Malatinského, ministra životného prostredia SR
P. Žigu, prezidenta ZHŤPaG V. Jacka,
štátneho tajomníka ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny B. Ondruša,
predsedu OZ baní, geológie a naftového priemyslu J. Škrobáka a primátorky
N. Babjakovej. Súčasťou slávnostného
zasadnutia ZHŤPaG bolo odovzdanie rezortných ocenení pracovníkom v oblasti
hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie. Medzi ocenenými bol aj pracovník
TU v Košiciach, Hutníckej fakulty, Katedry tvárnenia kovov – HF TUKE, doc.
Ing. Július Bacsó, CSc., ktorý prevzal od
ministra hospodárstva SR Tomáša Malatinského Čestný odznak MH SR „Za
pracovnú vernosť“ (obr. 1).
Tradičným vrcholom programu bol Salamandrový sprievod, výnimočný a jedinečný svojho druhu, ktorý púta svojou historickou podstatou celé generácie Štiavničanov i hostí mesta (obr. 2). Na čele
Staň sa vedcom na jeden deň
Zaujímajú Vás výsledky vedy? Chcete vedieť, čím sa vlastne slovenskí vedci zaujímajú? Na tieto a mnohé ďalšie otázky
odpovedali priamo vedci počas tohtoročného FESTIVALU VEDY – Noci výskumníkov 27. septembra 2013. Podujatie
sa nieslo v duchu motta „Veda je zázrak“
a slovenskí výskumníci predstavili vedu
v jej rôznych formách a variáciách v Bratislave, Žiline, Banskej Bystrici, Košiciach
a Tatranskej Lomnici. Technická univerzita v Košiciach bola zastúpená tímom
z Katedry chémie a Katedry keramiky
Hutníckej fakulty pod vedením doc. Ing.
Zo života Hutníckej
fakulty TUKE
d o c . I n g . I ve t a Va s ková , P h D.
prodekanka TU v Košiciach,
Hutnícka fakulta
S a l a m a n d r ové d n i
Dňa 6. septembra 2013 sa v starobylom
banskom meste Banská Štiavnica konal
tradičný Deň baníkov, hutníkov, geológov a naftárov v rámci Salamandrových
Obr. 2. Čakanie na začiatok Salamandrového sprievodu bolo veselé
S l é vá re ns t v í . L X I . li s to p a d – p ro s in e c 2013 . 11–12 461
v y sok é školy informují
vysoké školy
informují
Obr. 1. Vedenie Hutníckej fakulty spolu
s vedúcim KTK sa tešia z vyznamenania oceneného zamestnanca
sprievodu kráča pastier s pomocníkmi
a na rukách nesie jaštericu, čo symbolizuje povesť o založení mesta a objavení
banskoštiavnických zlatých a strieborných rúd, ktoré položili základ baníctvu
a samotnému mestu. Za nimi potom kráča baník v aušusníckom oblečení, ktorý
nesie symbol baníckej práce, skrížené
kladivká. Za aušusníkom (v bansko-štiavnickom nárečí – člen baníckeho spolku,
ktorý nosil biele pančuchy, červené nohavice, biely kabát, zelenú čiapku, pozn.
red.) kráčajú permoníci, rozprávkové bytosti stelesňujúce baníckych duchov,
vládcov podzemia, ktorých museli baníci rešpektovať. Ďalšiu časť sprievodu
vedie akademik v dobovom oblečení
s vytasenou šabľou, za ním pochoduje
dirigent baníckej hudby a celá banícka
dychovka. Nasleduje magistrát mesta
Banská Štiavnica na čele s primátorom,
hosťami a mestským zastupiteľstvom.
Neodmysliteľnou súčasťou sprievodu sú
študenti baníckych a hutníckych škôl,
zamestnanci baníckych a hutníckych
výrobno-obchodných spoločností združených v ZHŤPaG. Pôvab samotného
sprievodu vyniká hlavne po zotmení.
Študenti a zamestnanci našej fakulty sa
už tradične zúčastňujú tohto sprievodu
aj vďaka podpore US Steel, s. r. o., Košice, ktorí zabezpečujú dopravu.
I v e t a Va s ko v á / u m ě l e c k á l i t i n a / b l a h o p ř e j e m e
v y sok é školy informují / um ě leck á litina / blahopřejeme
Obr. 3. Ing. Kavuličová a Ing. Ivanová už
po niekoľkýkrát vysvetľujú malým zvedavcom význam chémie
v domácnosti
Obr. 4. Prodekanka doc. Vasková si „vybehala“ toľko maratónskych medailí
A. Fedoročkovej, PhD. Boli prezentované
rôzne aktivity pod názvom Zelená chémia. Mladšia veková kategória si vychutnávala chémiu v domácnosti (obr. 3),
kde si deti stanovovali pH rôznych látok
pomocou indikátora pripraveného z červenej kapusty – minerálka, pivo, Sprite,
tekuté mydlo. Deti si taktiež vyrábali
strieborné dukáty z 1- a 2centových mincí cementáciou Ag z roztoku AgNO3
účinkom Cu. Staršiu vekovú kategóriu
zaujala prezentácia pokročilých technológií spracovania druhotných surovín
a odpadov názornou ukážkou spracovania serpentinitu (odpadu z ťažby azbestu v Dobšinej) na komerčne využiteľné produkty, a to – SiO2 ako nosič katalyzátora vo výrobe optických skiel
a pod., Mg(OH)2 ako retardér horenia,
neutralizačné činidlo a pod. a FeOOH
ako pigment a adsorbent pri čistení vôd.
nej predpríprave, príprave a vrcholí to
prvú októbrovú nedeľu už 90 rokov. Inak
to nebolo ani tohto roku 6. 10. 2013.
Hutnícka fakulta má už stále obsadenie
vo všetkých disciplínach, 65ročný Peter
Polák bežal svoj cca 200. maratónsky
beh a bude mať čoskoro odbehnutých
súťažne 333 333 km – srdečne gratulujeme. Doterajší najlepší Petrov čas bol
2:25:20 h. Pár jednotlivcov si trúflo na
polmaratón (niečo cez 21 km), medzi
nimi aj vedúci oddelenia Zlievarenstvo
KMŽaZ Ing. P. Futáš, PhD. Medzi rekreačnými bežcami bol aj tohto roku veľký
záujem o minimaratón U. S. Steel Family Run. Na štart 4,2kilometrovej trate sa
postavilo 2 800 bežcov, kde sme my, ako
Hutnícka fakulta TU v Košiciach, určite
nezaostávali (obr. 4). Celý tím pribehol
do cieľa medzi prvými. Všetci účastníci
svorne tvrdia, že minimaratón bol dobrý, ale ich méty siahajú k náročnejším
behom v budúcnosti. V živote platia paralely a štúdium a uplatnenie v našom
krásnom hutníckom odbore tiež môžeme prirovnať k „behu na dlhé trate“ –
kto vydrží, víťazí! A v tomto období to
platí niekoľkonásobne...
Zdar Boh!
umělecká litina
Průvod
s dvoukolovými
vozy, koňmi a stráží
Dynastie východní Chan (25–220 n. l.)
Výška hlavního dvoukolového vozu
s koněm: 40 cm; celková délka hlavního vozu: 36 cm; výška služebnic:
ca 19,5–24 cm
Materiál: bronz
Nalezeno ve spojené hrobce generála Zhang Shenga východní dynastie
Chan, město Wuwei, provincie Gansu
90. roč ní k
Medzinárodné ho marat ónu
mieru v Košic iac h
Maratónskych behov je viacero, ale ten
košický Medzinárodný maratón mieru
má niekoľko predností; okrem toho, že
je najstarší v Európe, je bezpochyby jedným z najkrajších. A čo je typické pre
tento beh – nevysvetliteľná atmosféra;
celé mesto žije touto akciou už v samot-
462 S l é vá re ns t v í . L X I . li s to p a d – p ro s in e c 2013 . 11–12
Bronzové procesí tvoří celkem 126 jednotlivých figurín, včetně vozů, koní, dobytka, rytířů, bojovníků, služebnic atd.
Koně jsou znázorněni v několika pózách
a jsou nabarveni černou, bílou nebo
rumělkovou barvou. Soubor sošek představuje nádhernou scénu, kdy koně řehtají a lidé na sebe pokřikují s obrovským
nadšením. Co se týče malých bronzových
sošek, jedná se o opravdový poklad staré Číny.
Vozy, figurky i koně byly odlity zvlášť
a poté sestaveny dohromady. Kočár
dvoukolového vozu byl odléván v kuse.
Osy, hřídele, kola, paprsky a náboje kola
byly odlévány jednotlivě a pak sestaveny
dohromady pájením a nýtováním. Jha
a sedla byla vytvořena vyklepáváním
a patřičným zastřižením a řezáním měděných drátků a plátků. Odráží to vývoj
umění práce s kovem v období dynastie
východní Chan ve staré Číně.
(Zkrácený překlad z časopisu China
Foundry, 2013, roč. 10, č. 3, s. A3)
blahopřejeme
Ing. Miroslav Hála,
CSc.
Dne 21. prosince 2013
oslaví 70. narozeniny.
Gratulujeme!
Vladimír
Šneberger
Dne 14. prosince 2013
oslaví 80. narozeniny.
Gratulujeme!
časopis pro slévárenský průmysl
foundry industry journal
ro ční k L X I . 1. leden – 31. prosinec 2013 . Brno
obsah – contents
Vedoucí redaktorka redaktorka
Mgr. Helena Šebestová
Redaktorka
Mgr. Milada Písaříková
Redakční rada
prof. Ing. Lubomír Bechný, CSc., Ing. Ján Cibuľa, prof. Ing. Tomáš Elbel, CSc., Ing. Štefan Eperješi, CSc.,
Ing. Jiří Fošum, Ing. Josef Hlavinka, prof. Ing. Milan Horáček, CSc., Ing. Jaroslav Chrást, CSc., prof. Ing. Petr
Jelínek, CSc., dr. h. c., Richard Jírek, Ing. Radovan Koplík, CSc., Ing. Václav Krňávek, doc. Ing. Antonín
Mores, CSc., prof. Ing. Iva Nová, CSc., Ing. Ivan Pavlík, CSc., doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc., prof. Ing. Karel
Rusín, DrSc., prof. Ing. Augustin Sládek, Ph.D., Ing. Vladimír Stavěníček, prof. Ing. Karel Stránský, DrSc.,
Ing. František Střítecký, doc. Ing. Jaroslav Šenberger, CSc., Ing. Jiří Ševčík, Ing. Jan Šlajs, Ing. Josef Valenta,
Ph.D., Ing. Zdeněk Vladár (předseda)
S l é vá re ns t v í . L X I . li s to p a d – p ro s in e c 2013 . 11–12 463
Jmenný rejstřík autorů
celoroční obsah sl é vá renství 2 0 13
Adámková, E.: 28 (1–2), 414 (11–12)
Andršová, I.: 341 (9–10)
Babiš, P.: 337 (9–10)
Balážová, M.: 179 (5–6)
Bednářová, V.: 259 (7–8)
Belan, J.: 20 (1–2)
Beňo, J.: 28 (1–2), 251 (7–8), 419 (11–12)
Bláha, V.: 350 (9–10)
Bolibruchová, D.: 32 (1–2)
Bouška, O.: 99 (3–4)
Bozorgi, S.: 263 (7–8)
Brázda, Z.: 333 (9–10)
Brhel, J.: 333 (9–10)
Brziak, P.: 179 (5–6)
Cagala, M.: 251 (7–8)
Čech, Jan: 95 (3–4)
Čech, Jar.: 404 (11–12)
Česal, M.: 322 (9–10)
Dobrovská, J.: 115 (3–4)
Dulava, M.: 314 (9–10)
Elbel, T.: 109, 115 (3–4), 259 (7–8)
Eperješi, Ľ.: 15, 25 (1–2)
Eperješi, Š.: 15 (1–2)
Faerberová, K.: 263 (7–8)
Fecko, D.: 15, 25 (1–2)
Fík, M.: 333 (9–10)
Fošum, J.: 427 (11–12)
Grzinčič, M.: 244 (7–8), 326 (9–10)
Hampl, J.: 109 (3–4)
Herman, A.: 322 (9–10)
Herzán, M.: 333 (9–10)
Heunisch, J.: 99 (3–4)
Hlaváček, P.: 239 (7–8)
Hlavinka, J.: 403 (11–12)
Horáček, J.: 189 (5–6)
Hotař, A.: 341 (9–10)
Hotař, J.: 239 (7–8)
Hrbáček, K.: 341, 346 (9–10)
Hurtalová, L.: 8 (1–2)
Hutař, P.: 346 (9–10)
Hutařová, S.: 184 (5–6)
Chalupová, M.: 8 (1–2)
Chrást, J.: 37 (1–2)
Chudáček, S.: 4 (1–2)
Jakub, J.: 106 (3–4)
Janová, D.: 184 (5–6)
Jech, J.: 173 (5–6)
Jelínek, Petr: 28 (1–2), 414, 419 (11–12)
Jelínek, Pavel: 333 (9–10)
Joch, A.: 341, 346 (9–10)
Kabrda, J.: 164 (5–6)
Kafka, V.: 333 (9–10)
Kaňa, V.: 95 (3–4)
Kavička, F.: 115 (3–4), 184 (5–6)
Klenotičová, A.: 179 (5–6)
Klíma, Z.: 170 (5–6)
Kneissl, Ch.: 263 (7–8)
Koběrský, F.: 99 (3–4)
Koplík, R.: 161 (5–6)
Krautschneider, R.: 404 (11–12)
Krivoš, E.: 32 (1–2)
Kunz, L.: 346 (9–10)
Lána, I.: 175 (5–6), 235 (7–8), 333 (9–10)
Lichý, P.: 251, 259 (7–8)
Lukáč, I.: 244 (7–8)
Lukeš, R.: 318 (9–10)
Madeja, J.: 172 (5–6)
Majzlíková, D.: 432 (11–12)
Marko, E.: 333 (9–10)
Merta, J.: 184 (5–6)
Míča, R.: 333 (9–10)
Mikšovský, F.: 28 (1–2), 419 (11–12)
Morávková, J.: 404 (11–12)
Mores, A.: 86 (3–4)
Nedělová, K.: 99 (3–4)
Neudert, A.: 271 (7–8)
Novák, P.: 255 (7–8)
Novobílský, M.: 333 (9–10)
Obrtlík, J.: 333 (9–10)
Odehnal, J.: 106 (3–4)
Pabel, T.: 263 (7–8)
Pastirčák, R.: 32 (1–2)
Pavelka, T.: 42 (1–2)
Píša, V.: 322 (9–10)
Plíšek, L.: 174 (5–6)
Podhorná, B.: 341 (9–10)
Polnický, J.: 322 (9–10)
Roučka, J.: 239 (7–8), 313 (9–10)
Rusín, K.: 236 (7–8)
Říhová, M.: 404 (11–12)
Sekanina, B.: 184 (5–6)
Schumacher, P.: 263 (7–8)
Schwarz, P.: 166 (5–6)
Smetana, Š.: 179 (5–6)
Souchopová, V.: 184 (5–6)
Stránský, K.: 115 (3–4), 184 (5–6)
Stránský, L.: 184 (5–6)
Šajgal, J.: 432 (11–12)
Šenberger, J.: 85, 95, 115 (3–4), 314 (9–10)
Šerák, J.: 255 (7–8)
Šíma, P.: 168 (5–6)
Šmíd, M.: 346 (9–10)
Študentová, S.: 414 (11–12)
Tillová, E.: 8 (1–2)
Vasková, I.: 5, 25 (1–2)
Vaško, A.: 20 (1–2)
Voděrová, M.: 255 (7–8)
Vojtěch, D.: 255 (7–8)
Vyletová, B.: 333 (9–10)
Wróbel, T.: 410 (11–12)
Záděra, A.: 95, 99 (3–4), 314 (9–10)
Zátorsky, J.: 15 (1–2)
Závodný, M.: 25 (1–2)
Identification of cast iron type with using
of ultrasonic defectoscopy for
Elbel, T. – Hampl, J.: Termodynamická
analýza litin s různými druhy grafitu .......
....................................................... 109
Thermodynamic analysis of cast irons with
different graphite shape
obsah
A
Adámková, E. – Jelínek, P. – Študentová, S.: Aplikace kuchyňských solí při výrobě vodou rozpustných jader odlitků tlakového lití ........................................ 414
Application of cooking salts in manufacture of water soluble cores for high pressure die casting
B
Babiš, P.: Postavení controllingu v současné podnikatelské praxi ............... 337
Status of controlling in present enterprising
practice
Bednářová, V. – Lichý, P. – Elbel, T.:
Technologie výroby litých kovových pěn
v laboratorních podmínkách . .......... 259
Manufacturing technology of cast metal
foams in laboratory conditions
Belan, J. – Vaško, A.: Identifikácia typu
liatin použitím ultrazvukovej defektoskópie ......................................................... 20
464 E
Beňo, J. – Jelínek, P. – Mikšovský, F.:
Lze hodnotit jakost křemenných písků i jinými, netradičními postupy? . ........... 419
Can be quality of quartz sand evaluated
even with some other non-traditional
methods?
Bláha, V.: „Ekoauditová“ novela zákona
o odpadech č. 169/2013 Sb. . .......... 350
Bouška, O. a kol.: Výroba odlitků z litiny
s červíkovitým grafitem v podmínkách Slévárny HEUNISCH Brno, s. r. o. . .......... 99
Production of castings from vermicular
graphite cast iron in conditions of the foundry of Slévárna HEUNISCH Brno, s. r. o. (Ltd.)
D
Dulava, M. – Záděra, A. – Šenberger, J.:
Dezoxidace žáruvzdorných ocelí ...... 314
Deoxidation of heat-resisting steels
S l é vá re ns t v í . L X I . li s to p a d – p ro s in e c 2013 . 11–12
Eperješi, Š. a kol.: Nové normy materiálov
LGG – nové možnosti využitia pre konštruktérov . ............................................... 15
New quality standards of GJS – new possibilities of utilization for designers
F
Fecko, D. a kol.: Použitie Connorových
vtokov k odstráneniu stiahnutín ........ 25
Usage of Connor inlets to eliminate shrinkage
Fošum, J.: Formovací materiály v českých
slévárnách před 50 lety a dnes ........ 427
G
K
N
Grzinčič, M.: Péče o chladicí okruhy kovových forem je podmínkou pro reprodukovatelně dobré mechanické vlastnosti odlitků ze slitin hliníku ........................ 326
Care for cooling circuits of metal moulds
is a condition for reproducibly good mechanical properties of aluminium alloys
castings
Kabrda, J.: Modelárna ŽĎAS, a. s. – výroba složitých modelových zařízení . ... 164
Neudert, A.: Přehled parametrů jednotných bentonitových směsí v českých a slovenských slévárnách ......................... 271
Grzinčič, M. – Lukáč, I.: Provozní optimalizace procesu očkování siluminů novou
technickou specifikací vstupního materiálu
a metalurgickým pochodem ............ 244
Operational optimization of the inoculation
process of silumins by a new technical
specification of an input material and
a metallurgical process
H
Herman, A. a kol.: Verifikace počítačové
simulace deformací voskových modelů pomocí softwaru ProCAST .................. 322
Verification of computer simulation of wax
patterns deformations with the aid of the
ProCAST software
Hlavinka, J.: Úvodní slovo . ............ 403
Horáček, J.: Využití simulačního programu
QuikCAST ve slévárenství ................ 189
Use of the QuikCAST simulation program
in foundry industry
Hrbáček, K. a kol.: Nové niklové slitiny
vhodné pro použití v prostředí tekuté skloviny ................................................ 341
New Ni-base alloys suitable for use in liquid
enamel
CH
Chudáček, S.: Úvodní slovo ............... 4
Chrást, J.: Nové technologie oddělování
nálitků na velkých odlitcích ve ŽĎAS, a. s. ......................................................... 37
J
Jech, J.: TSS, spol. s r. o., Třebechovice pod
Orebem – nejen výroba polystyrenových
modelů ........................................... 173
Jelínek, Petr a kol.: Vývoj technologie výroby solných jader ............................. 28
Development of technology of salt cores
manufacture
Jelínek, Pavel a kol.: Tryskací technika
v prostředí našich sléváren a podmínky pro
její efektivní využití ......................... 333
Blasting technology in our foundries and
conditions for its efficient utilization
Klenotičová, A. a kol.: Vlastnosti odliatkov na výrobu gradientných rúrok prehrievačových systémov .................... 179
Properties of castings for production of
gradient tubes in preheating systems
Klíma, Z.: Netradiční výroba modelového
zařízení – pánve .............................. 170
Koplík, R.: Úvaha – Jaké perspektivy má
výroba modelů v České a Slovenské republice v kontextu současné hospodářské
situace? .......................................... 161
Krautschneider, R. a kol.: Stanovení
zbytkových pnutí u odlitků .............. 404
Determination of residual stresses in castings
Krivoš, E. – Pastirčák, R. – Bolibruchová, D.: Vplyv zrnitosti ostriva na priedušnosť a mechanické vlastnosti formovacích
zmesí ................................................ 32
Influence of the base sand granularity on
permeability and mechanical properties of
moulding mixtures
L
O
Odehnal, J. – Jakub, J.: Současný stav výroby litiny s kuličkovým grafitem ve slévárně PILSEN STEEL, s. r. o. . ............ 106
Present state of spheroidal graphite cast
iron production in the foundry of the
PILSEN STEEL, s. r. o. (Ltd.)
P
Pabel, T. a kol.: Vliv legujících prvků na
sklon slévárenských slitin AlSi7MgCu ke
vzniku trhlin za tepla ....................... 263
Effect of alloying elements on hot cracking
susceptibility of AlSi7MgCu alloys
Pavelka, T.: Clansman Dynamics Ltd. /
/ Řešení pro apretaci a manipulaci s odlitky
......................................................... 42
Plíšek, L.: Nedostatek kvalifikovaných pracovníků v modelárnách .................... 174
R
Roučka, J.: Jubilejní, 50. slévárenské dny
od 12. do 13. listopadu 2013 opět v hotelu AVANTI v Brně ............................ 313
Roučka, J. – Hotař, J. – Hlaváček, P.: Řízené naplyňování siluminu .............. 239
Controlled gasification of silumin
Lána, I.: Úvodní slovo . ................... 235
Rusín, K.: Několik vět z historie lehkých
neželezných kovů . .......................... 236
Lána, I.: Výzkumně inovační kapacita tavení slitin hliníku v plynové šachtové peci
se sklopným kelímkem .................... 175
Research and innovated capacities of melting process of aluminium alloys in the gas
shaft furnace in an interconnection with
a reversible crucible
Schwarz, P.: Výroba středních a velkých
modelů s podporou CNC frézování ........
....................................................... 166
Lichý, P. – Beňo, J. – Cagala, M.: Hodnocení vlastností Mg slitin za zvýšených
a vysokých teplot ............................ 251
Evaluation of Mg alloys properties under
elevated and high temperatures
Lukeš, R.: Nově navrhnuté technologické
zkoušky pro korozivzdorné oceli . .... 318
Newly proposed technological tests for
corrosion-resistant steels
M
Madeja, J.: Nevyhnutelnost modernizace
modeláren ...................................... 172
Majzlíková, D. – Šajgal, J.: Milníky slévárny na její cestě od prosperity k insolvenci a sanační způsob řešení................ 432
Mores, A.: Výroba odlitků z litiny s kuličkovým grafitem v České republice, stav
v roce 2012 ....................................... 86
Production of spheroidal graphite iron
castings in the Czech Republic, the state
in 2012
S
Stránský, K.: Fyzikálně-chemická podobnost při těžbě a hutnickém zpracování polymetalických a železných rud ......... 184
Physical and chemical similarity at mining
and metallurgical treatment of polymetallic and iron ores
Stránský, K. a kol.: K možnostem aplikace teorie fyzikální podobnosti na výskyt
trhlin a prasklin v ocelových odlitcích ovlivněných průběhem redukčního období při
tavení oceli v elektrických obloukových pecích (EOP) ........................................ 115
To possibilities of application of the theory
of physical similarity for shrinkage and cold
cracks occurrence in steel castings influenced by the course of reduction period
during steel melting in electric arc furnaces
Š
Šenberger, J.: Úvodní slovo ............. 85
Šerák, J. a kol.: Hořčíkové slitiny pro použití za vyšších teplot ...................... 255
Magnesium alloys for use at elevated temperatures
S l é vá re ns t v í . L X I . li s to p a d – p ro s in e c 2013 . 11–12 465
celoroční obsah sl é vá renství 2 0 13
Hurtalová, L. – Tillová, E. – Chalupová,
M.: Štúdia mikroštruktúry tepelne spracovanej zliatiny AlSi12Cu1Fe ................ 8
Microstructural study of heat treated secondary AlSi12Cu1Fe cast alloy
Kaňa, V. a kol.: Použití filtrace při odlévání odlitků z austenitických niklových litin .......................................................... 95
Using of filtration at pouring of castings
from austenitic nickel cast irons
Šíma, P.: CAD/CAM v historii a současnosti .................................................... 168
Šmíd, M. a kol.: Únavové vlastnosti superslitiny MAR-M-247 ..................... 346
Fatigue properties of the MAR-M-247 superalloy
V
Vasková, I.: Úvodní slovo ................... 5
W
Wróbel, T.: Kvalita spoje mezi legovanou
a nelegovanou ocelí v bimetalických vrstvených odlitcích .............................. 410
Quality of the joint between alloy steel and
unalloyed cast steel in bimetallic layered
castings
Firemní prezentace
AAGM Aalener Giessereimaschinen
GmbH, Wöhr CZ s. r. o.
Průběžné vysokorychlostní vířivé mísiče
WÖHR ............................................ 366
ABB, s. r. o., Praha
ABB Robotika představuje nový 10kg robot IRB 1600 . ................................. 288
ABP Induction Systems GmbH, Německo
Servis má budoucnost ...................... 286
celoroční obsah sl é vá renství 2 0 13
ACESO Praha, s. r. o.
Vakuové technologie pro moderní slévárenství ............................................. 128
Alfin-Edimet Spa, Itálie
Rozsáhlá výstava METEF 2014 ......... 375
ASK Chemicals GmbH, ASK Chemicals
Czech, s. r. o., Brno
Nový cold box systém s nízkým obsahem
rozpouštědel – snižování emisí uvolněných
z pojivového systému ...................... 194
Řešení problému s chunky grafitem u silnostěnných odlitků z litiny s kuličkovým grafitem pomocí pozdního očkování ..... 358
Bühler Druckguss AG, Švýcarsko
Lost Core od firmy Bühler: Nová technologie tlakového lití otevírá široké spektrum
využití . ............................................. 52
ČZ, a. s., Strakonice; SAND TEAM, s. r. o.,
Holubice
Tepelná regenerace ve slévárně ČZ, a. s.,
Strakonice, praktické zkušenosti a úspory
na nákladech .................................. 434
466 DISA Industries s. r. o., Příbram
50 let s DISAMATIC® / Velký, vertikální
a hospodárný . ................................ 120
ESB Slévárna, s. r. o.; První plzeňská
galvanovna, s. r. o.
I v malých slévárnách má informační systém své nezastupitelné místo .......... 122
FOSECO, Ostrava
Aplikace nálitkových nástavců pro zaformování u formovací linky DISAMATIC
....................................................... 280
Vyšší jakost odlitků díky pokročilé technologii „flow control“ ........................... 50
Houfek, a. s., Golčův Jeníkov
CNC stroje firmy HOUFEK, a. s., Golčův Jeníkov................................................ 198
Hüttenes-Albertus CZ, s. r. o., Děčín
Cesta k ekonomické a bezemisní slévárně
....................................................... 124
Cold-Box – technologie s budoucností
....................................................... 356
Speciální písky – ostřiva pro moderní výrobu jader a forem ............................... 44
LANIK, s. r. o., Boskovice
Klíčové suroviny a výrobní technologie tavicích kelímků ................................. 284
LANIK, s. r. o., Boskovice . ............... 364
MAGMA GmbH, Pardubice
Spolupráce katedry strojírenské technologie – slévárenské sekce – s firmou MAGMA GmbH ...................................... 436
VÍTKOVICE spoléhají na SW MAGMA 5 pro
výrobu těžkých odlitků .................... 368
/ Nová dimenze v tryskání malých dílů
....................................................... 283
Schäfer Chemische Fabrik GmbH,
Hennef/Sieg, Německo
Zabránění vzniku vad odlitků způsobených
smršťováním při tuhnutí odlitků prostřednictvím nanooxidů .......................... 438
Slévárna Kuřim, a. s., Kuřim
Šedesáté výročí založení slévárny v Kuřimi
........................................................ 372
TIESSE PRAHA
Integrace periferíí u automatizovaných pracovišť .............................................. 376
Veletrhy Brno, a. s., Brno
O veletrh STAINLESS 2013 je velký zájem
.......................................................... 49
Strojírenský veletrh o klíčových tématech
průmyslu . ....................................... 290
Vítkovické slévárny, spol. s r. o.
Investice do nových technologií se vyplácí – otevírá nové trhy . ..................... 371
Aktuality: 72, 307, 390, 458
Blahopřejeme: 75, 149, 226, 278, 391, 462
Diskuzní fórum: 68
Nekrolog: 72, 149, 226
Roční přehledy: 54, 130, 201, 292, 378,
443
Slévárenská výroba v zahraničí: 142, 220
MCAE Systems, s. r. o., Kuřim
Trojrozměrné digitální metody ve slévárenské technologii . ............................... 196
Slévárenské konference: 71, 224, 303,
456
Modelárna – NEMOŠICE, s. r. o. .... 200
Umělecká litina: 75, 149, 308, 390, 462
První brněnská strojírna, Velká Bíteš,
a. s.
První brněnská strojírna, Velká Bíteš, a. s.,
Divize přesného lití . ........................ 354
Vysoké školy informují: 70, 145, 303, 388,
461
Vzdělávání: 148, 306, 454
Z historie: 76, 150, 227, 274, 392, 422
Resorbent, s. r. o., Ostrava
Společnost RESORBENT, s. r. o., byla založena v roce 1999 se sídlem v Ostravě, České republice .................................... 362
Zahraniční slévárenské časopisy: 73, 146,
222, 305, 387, 459
RÖSLER Oberflächentechnik GmbH,
Německo
Hlazení velkých oběžných kol ventilátorů
omíláním / Povrchy pro energeticky účinnější klimatizační zařízení ................. 442
Kompaktní tryskací zařízení s otočnou komorou integrované do výrobní linky / Otryskávání částí hlav válců ..................... 361
RMT – inovace v dávkovém zpracování /
Zprávy České slévárenské společnosti:
62, 138, 215, 298, 383, 439
S l é vá re ns t v í . L X I . li s to p a d – p ro s in e c 2013 . 11–12
Ze zahraničních časopisů: 68, 141, 219,
302, 386, 453
Zprávy Svazu modeláren České republiky: 60, 206, 297, 448
Zprávy Svazu sléváren České republiky: 56, 135, 211, 295, 381, 446
Download

Děkujeme za důvěru a přejeme Vám mnoho úspěchů