ÍZ
„J
ŽI
RŮ
O 3
PR 2 - 1
DA tr. 1
s
“
STROPNICKÝ ZPRAVODAJ
Vydává Obecní úřad Horní Stropnice / www.horni-stropnice.cz / květen 2012 / číslo 217 / Zdarma
Připomenutí
V květnových dnech si každoročně připomínáme ukončení II. světové války, která trvala 6 let a skončila bezpodmínečnou
kapitulací německých ozbrojených sil.
Naše území bylo nakonec osvobozeno
sovětskou a americkou armádou. Bilance
války byla děsivá – ztráty na lidských životech činily asi 55 mil. mrtvých, 35 mil.
raněných a 2 miliony nezvěstných. O tom,
že se válka neobešla bez obětí na lidských
životech ani v tomto kraji, bylo vzpomenuto již mnohokrát, ať to byly události při
květnovém povstání v Trhových Svinech
a následný pochod smrti přes Rejta do
Žáru, výstřely ze zálohy na sovětské vojáky u Svéboh nebo utrpení lidí nasazených v zajateckých pracovních táborech
roztroušených v Novohradských horách.
Rád bych však při té příležitosti vzpomenul osudu člověka, jehož životní cesta
může být pro nás zřetelným příkladem nesmírně vzácných hodnot, jako je statečnost, hrdinství či odvaha spojená s láskou
k vlasti a úctou ke svobodě. Byl jím rodák
z Hojné Vody, rotný František (Franc) Binder, Sgt 787400, 311. bombardovací peruť R. A. F.
Jeho hrob naleznete pod číslem 21
na hřbitově St Ethelbert, East Wreatham,
hrabství Norfolk ve Velké Británii, kde je
pochován spolu s dalšími československými příslušníky R.A. F.
Narodil se 22. října 1914 na Hojné Vodě
čp. 24. V přímé rodové linii letce Františka
Bindera nalezneme jména jako Karl Binder - krejčí z Jedlice, Franc Binder – měšťan v Horní Stropnici čp. 155, Anton Binder – zedník v Hojné Vodě čp. 90 a 91 či
Franz Anton Binder – zedník Hojná Voda
čp. 111.
Dle údajů www.cs.wikipedie.org měl
sestru Marii a otec František padl v roce
1918 v I. světové válce. Toho mu nahradil
Václav Jeník, příslušník Finanční stráže
v nedalekém Vyšším Brodě otcův kamarád z války. V letech 1929 až 1933 rodina bydlela v Praze - Strašnicích, kde se
vyučil drogistou. Po absolvování vojenské
prezenční služby nastoupil
k Finanční stráži, zároveň se zasnoubil s Marii Hokrovou, se kterou začal žít
v Olešnici u Trhových Svinů, ze služebních
důvodů se s ní ale neoženil. Od roku 1937
sloužil, v hodnosti svobodníka společně
se svým nevlastním otcem na oddělení
Finanční stráže, celním úřadě Kaplické
Chalupy/Guglwald. Zde také v roce 1938
zažil několik útoků henleinovců.
Co přesně vedlo Františkovy kroky
z Novohradska do československé armády, není úplně jasno. Jedním z vodítek
může být dle archiváře Pavla Koblasy nástin politické situace na Hojné Vodě v roce
1938. Cituji: „Ačkoliv na Hojné Vodě patřila stabilně k nejsilnějším politickým seskupením německá sociální demokracie,
a v osudových parlamentních volbách
konaných 1935 demokratické síly zde
vysoce zvítězily nad henleinovci a dalšími nedemokratickými silami (komunisté
či Národní obec fašistická) v poměru 186
ku 69 hlasům, i tady nakonec na okolních
kopcích večer nacisté zapalovali ohně.“
21. května 1938 na vlastní žádost
vstoupil František Binder do Stráže obrany státu. K prvnímu útoku Freikorpsu proti celnici Kaplické Chalupy došlo v noci
z 20. na 21. září 1938.
S lehkým kulometem vz. 26 (ZB26) ležel ukryt za překážkami u hraniční závory
svobodník Binder. Deset minut po půlnoci
zaútočila ze tří stran proti celnici osmdesátičlenná tlupa Freikorpsu. První skupina
postupovala lesem, ale když narazila na
strážného, který okamžitě zahájil palbu,
rozprchla se. Daleko nebezpečnější byl
útok druhé skupiny, postupující k lesíku
u Stiftovy pily. Ochranným příkopem se
dostali až do bezprostřední blízkosti celnice, hodili před budovu několik ručních
granátů a zahájili palbu z německých samopalů. Celý útok podporovaly z rakouského území palbou dva kulomety obsluhované vojáky Wehrmachtu. Jeden střílel
asi na vzdálenost 500 metrů jihovýchodně
od celnice, druhý přímo z okna Baumannova hostince v Guglwaldu.
Svobodník Binder tlaku útočníků odolal. Vystřílel čtyři zásobníky, a když z pátého zásobníku vyslal po útočnících další
dávku, opakovaný útok Freikorpsu se definitivně zhroutil. Několik vážně zraněných
soukmenovců útočníci odtáhli za hranice
a u celnice nastal opět klid. Po henleinov-
květen 2012
2 Stropnický zpravodaj
cích zůstal na bojišti zásobník do německého samopalu, 108 vystřílených nábojnic
a 68 rozbitých okenních tabulek, hlavní
vchod celnice rozstřílený do podoby řešeta a další šrámy z nočního boje.
Brzy však došlo k dalším incidentům.
V sobotu 24. září 1938 šel František Binder do blízké trafiky zakoupit cigarety pro
celou jednotku SOS. Poblíž Stiftovy pily
byl však napaden neznámým útočníkem,
který použil i ručního granátu. Chladnokrevný Binder měl štěstí a v nastalé přestřelce, kde použil rovněž granáty, útok
odrazil.
V lednu 1939 se mu narodila dcera
Květa.
Po okupaci Čech a Moravy v roce 1939
se zapojil v řadách Obrany národa do odboje. Po odstoupení oblasti Sudet, nacistickému Německu, se díky své německé
národnosti a znalosti několika dialektů
infiltroval do Henleinovských sudetoněmeckých skupin. Byl ale vyzrazen a na
jeho hlavu byla vypsaná vysoká odměna.
Začalo po něm usilovně pátrat Gestapo,
a proto byl přinucen protektorát a své nejbližší opustit. Stalo se tak 6. října 1940,
kdy v okolí Hodonína pěšky přechází státní hranice Protektorátu Čechy a Morava
na území Slovenského štátu.
Poté se dostal do Maďarska, kde byl
zatčen a uvězněn. Z vězení uprchnul do
Rumunska, kde byl opět uvězněn, ale následně propuštěn. Jeho cesta přes Řecko
a Turecko pak vede do Francie, kde je zařazen k 3. pěšímu pluku československé
zahraniční armády. Do bojů o Francii ale
nezasáhl. Z Marseille, po vstupu do RAF
25. ledna 1940 je následně evakuován do
Anglie.
Po příchodu do Anglie byl zařazen k letectvu a přidělen k 312. československé
stíhací peruti jako mechanik. Na vlastní žádost byl přeřazen na pozici střelce
a odeslán do výcviku. V červnu 1941 se
vrátil zpět k 311. československé bombardovací peruti. Zúčastnil se celkem
9 operačních letů jako zadní střelec bombardéru (Wellington Z1147 KX-G).
Druhý pilot seržant Oldřich Soukup
při zpravodajském výslechu uvedl o posledním letu Františka Bindera: „Němec
nás sledoval dost dlouho, takových dvacet minut. Jednou nás přeletěl a přední
střelec Ján Šimko po něm začal střílet.
Potom zaútočil zezadu, ale Franta Binder ho dvakrát odrazil. Když se rozsvítilo
červené světélko, signalizující, že zadní
střelec je raněn, ozvaly se výstřely Bindrových browningů. Současně jsme pocítili i
zásahy nočního stíhače. Naštěstí se před
námi objevil větší mrak, do kterého Vladimír Pára vletěl. Udělali jsme celý okruh, já
jsem se šel s navigátorem podívat do zadní věže a Bindra jsme našli v bezvědomí.
Krev mu tekla jak z hlavy, tak z břicha.
Těžko jsme ho dostali do trupu na sklápěcí lůžko. Morfiovou injekci jsem mu dal
já. Velitel mě poslal do zadní věže, ale to
už nebylo k ničemu, byla zcela zdemolovaná granáty kanónků.“
Po přistání na mateřském letišti dne
4. března 1942 svým těžkým zraněním
František Binder podlehl. V roce 1991 byl
povýšen In memoriam do hodnosti podplukovníka.
Sergeant
FRANTISEK BINDER
787400 311 (Czech) Sqdn.,
Royal Air Force Volunteer Reserve
who died age 27 on 4 March 1942.
Of Czechoslovakia.
Vzpomínky je důležité neustále zachovávat a oživovat.
S využitím archivních materiálů a laskavým dovolením pana Pavla Hambergera
zpracoval Vít Golombek
HASIČI INFORMUJÍ – oznamujeme všem občanům a našim příznivcům, že sbíráme jakýkoliv šrot.
Máte doma, v garáži, či na zahradě jakýkoliv železný šrot? Chcete se ho zbavit? Stačí říct, anebo zavolat a my vám
pomůžeme tento sběr rozebrat, vynosit
a odvézt. Prodejem starého železa si vyděláváme na naše aktivity, na vybavení na
soutěže a v neposlední řadě na činnost
našeho kroužku mladých hasičů.
Co sbíráme?
Jakýkoliv železný šrot, motory, kabely,
pračky, kamna, auta (samozřejmě musí
být odhlášená), pletivo, plechy, autobaterie, hliník, měď, domácí elektrospotřebiče,
hrnce, prostě vše, co v sobě má železo.
Volat můžete
paní Kusákové na číslo 724 306 892,
panu Šafránkovi 724 181 922, nebo se
nahlásit v místní knihovně.
Všem předem velice děkujeme!
(24 558,- Kč), vysavač na hmyz (900,Kč), kombinézu včelaře na odchyt vos,
včel a jiné havěti (4 176,- Kč); prodlužovací kabely 220 V na bubnu (3 762,- Kč);
teleskopický žebřík (6 153,- Kč), sorbenty
a spojky hadicové (2 200,- Kč); dále pak
nářadí: rozbrus velký a malý (6 322,- Kč),
kufr s nářadím (3 567,- Kč) a akušroubovák (3 198,- Kč). Toto nářadí používáme
na rozebírání šrotu, který třídíme. Celkem
jsme tedy nakoupili vybavení a nářadí
v hodnotě 57 836,- Kč. Potřebujeme dokoupit ještě nějaké další vybavení a mít
rezervy na činnost mladých hasičů.
Tímto bych vám všem chtěl poděkovat za šrot, který jste nám věnovali
nebo ještě věnujete.
Vážení spoluobčané, opět se na vás
obracíme s prosbou o nějaké kilo železa. Za tu dobu, co se sběrem zabýváme,
jsme si mohli pořídit různé věci. Někteří
lidé si myslí, že peníze za šrot nějak probendíme, ale my za ně nakoupili vybavení
do našeho nového vozu, protože chceme
alespoň trochu ulehčit obecní pokladně.
Část peněz používáme na soutěže a činnost mladých hasičů.
Co jsme již nakoupili: kalové čerpadlo
V lednu se několik našich mladších
členů účastnilo jako již tradičně „Tříkrálové sbírky“. V tomto měsíci jsme s našimi
mladšími členy vyrazili do Trhových Svinů
na loutkové divadlo. Zhlédli jsme pohádky
O drakovi Kruťákovi a O nevděčném vodníkovi. Dětem se pohádky moc líbily.
V březnu jsme vyrazili do Gmündu na
dětmi oblíbené koupání. Nejvíce se všichni vyřádili na tobogánu, kde zkoušeli,
komu to jede rychleji. Sice nevím, jak to
Z činnosti mladých hasičů
dopadlo, ale všichni, i my dospělí, jsme si
to pořádně užili. Samozřejmě se už těšíme na další koupání.
Také musím poděkovat těm, kteří vždy
ochotně vezmou své auto a pomohou
nám děti na tyto akce dopravit.
Na konci března bývá tradičně celostátní akce „Noc s Andersenem“. Tato
akce se vztahuje na knihovny. Vloni jsme
spali přímo v knihovně. Letos navštěvuje
náš kroužek 28 dětí, do knihovny bychom
se nevešli, a proto jsme využili prostor
školy a spali tam. Hráli jsme různé hry,
dělali různé vědomostní kvízy vztahující
se ke čtení a pohádkám. Společně jsme
povečeřeli. Před půlnocí nespaly ani ty
nejmladší (školkové) děti a všichni svorně
usnuly až nad ránem. Po snídani si pěkně
po sobě uklidily a rozešly se spokojeně
domů. Děkujeme panu řediteli za zapůjčení prostor.
V dubnu nás čeká brigáda týkající se
sběru kamene, které se účastní i naši mladí hasiči.
Pravidelně se scházíme ve středu
a v pátek a snažíme se nacvičovat na jarní obvodové kolo, které bude 19. května
v Horní Stropnici.
Za SDH Petr Šafránek
květen 2012
Stropnický zpravodaj 3
MĚSÍČNÍ PLÁN:
Ne 6. 5.
17,00 hodin – Koželužna Nové Hrady – koncert osobitého písničkáře Mirka Kemela a jeho bandu
– vstupné 50,- Kč
So 12. 5. Koupaliště Horní Stropnice - Otevírání letní turistické sezony na Novohradsku:
13,00 hodin - zahájení akce a prezence soutěžních družstev, občerstvení
14,00 hodin - soutěž pětičlenných reprezentačních družstev obcí z Novohradska (Nové Hrady, Horní
Stropnice, Benešov nad Černou, Pohorská Ves, Kaplice, Dolní Dvořiště a České Velenice) v netradičních „sranda – disciplínách“, zakončení pěnovou show
Moderuje Roman Anděl z Rádia KISS. Další info 386 327 215, 724 306 892, [email protected]
St 16. 5.
13,30 hodin – v sále Stropnické hospody pořádá Vincencské společenství v H. S. „Den matek“
pro důchodce – v kulturním programu vystoupí děti z místní MŠ, pěvecký sbor žáků ZŠ Sluníčko
pod vedením Mgr. Víta Golombka
So 19. 5.
8,30 hodin – hřiště Hraničáře – jarní obvodové kolo Plamen – soutěž mladých hasičů
So 19. 5.
9,00 hodin – JÍZDA PRO RŮŽI - cyklistická akce pro veřejnost - start před radnicí v Borovanech
So 19. 5.
14,00 hodin – hřiště Hraničář – „Turnaj starých pánů“ – Horní Stropnice, Rejta, Opatovice a Harbach
So 19. 5.
20,00 hodin – Sportovní hala Horní Stropnice – „Májová zábava“ – pořádá Hraničář Horní Stropnice – k tanci a poslechu bude hrát Hyalit – předtančení: taneční škola MOVE 21
Ne 27. 5.
Horní Stropnice – oslavy „Dětského dne“ – více informací bude na plakátcích
Út 29. 5.
19,30 hodin – KD T. Sviny – BESÍDKA 2012 - každý rok vzniká BESÍDKA nová, naplněná novými
nápady, těmi nejlepšími, které jsou vybrány z Vánoční Besídky Divadla Sklep
– vstupné se slevou obce 215,- Kč
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Srdečně blahopřejeme všem, kteří se v květnu dožívají svých životních jubileí:
Emilie Novotná
Markéta Hamerníková
Bedřich Filek
Pavel Filek
Stanislav Rejdal
František Horník
Milena Hošková
Marie Herzogová
Doris Nováková
František Valenta
Jaroslav Kubíček
Květoslava Šulistová
Josefa Krlínová
Ladislav Stejskal
Ludmila Šustková
Kornelie Albertová
Sponzoři obce:
1. jihočeská zemědělská a. s.
NEMA spol. s. r. o. Olešnice
SWIETELSKY stavební s. r. o.
ČEZ
Horní Stropnice
Horní Stropnice
Horní Stropnice
Horní Stropnice
Horní Stropnice
Světví
Konratice
Olbramov
Olbramov
Světví
Rychnov
Dobrá Voda
Dobrá Voda
Dobrá Voda
Dobrá Voda
Dobrá Voda
květen 2012
4 Stropnický zpravodaj
Závěrečný účet Obce Horní Stropnice za rok 2011
Sestaveno dle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění platných předpisů.
ÚDAJE O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA ROK 2011
(údaje jsou uvedeny v tis. Kč)
Schválený
rozpočet
Rozpočtová
opatření
Upravený
rozpočet
Plnění
k 31.12. 2011
% plnění
k upravenému
rozpočtu
Třída 1 – Daňové příjmy
16 131
2 316
18 447
17 692
95,91
Třída 2 – Nedaňové příjmy
10 617
4 488
15 105
14 917
98,75
Třída 3 – Kapitálové příjmy
473
613
1 086
875
80,53
Třída 4 – Přijaté dotace
7 679
8 033
15 712
15 112
96,18
Příjmy celkem
34 900
15 450
50 350
48 596
96,52
Třída 5 – Běžné výdaje
22 085
7 994
30 079
27 607
91,78
Třída 6 – Kapitálové výdaje
3 300
21 443
24 743
23 888
96,55
Výdaje celkem
25 385
29 437
54 822
51 495
93,93
9 515
-13 987
- 4 472
- 2 899
64,83
14 307
14 307
14 307
100,00
-4 000
-4 350
-8 350
-8 310
99,51
-4000
9 957
5 957
5 997
100,67
5 515
-4 030
1 485
3 098
Saldo: Příjmy – výdaje
Třída 8 – financování
- přijaté úvěry a půjčky
- splátky úvěrů
- kursové rozdíly
- fond rezerv
- fond sociální
- prostředky minulých let
Financování celkem
Přebytek (+), ztráta (-)
Pro pokrytí plánovaných výdajů v roce 2011 nebylo nutné zapojit do rozpočtu obce volné finanční prostředky z výsledku hospodaření předchozích let. Také se podařilo splatit většinu úvěrů čerpaných v letech 2009 a 2010. Z tohoto období zůstávají otevřeny úvěry
na dofinancování dvou investičních akcí: rekonstrukce budov na místním koupališti a vybudování technické infrastruktury na sídlišti rodinných domků pod dobrovodskou silnicí. K doplacení zbývá částka 666.720,- Kč. Zvýšenou potřebu finančních prostředků v roce 2011 pro předfinancování investiční akce – výstavba druhé části cykloturistického okruhu
v česko-rakouském pohraničí pokryla Obec Horní Stropnice opět úvěrem, a to ve výši 14.306.921,66 Kč.
Stav finančních prostředků na běžných účtech obce k 31. 12. 2011 činil 4.769.732,22 Kč.
STAV ÚČELOVÝCH FONDŮ A FINANČNÍCH AKTIV
1. Sociální fond
stav k 01. 01. 2011
stav k 31. 12. 2011
Příjmy sociálního fondu:
- příspěvky z mezd ve výši 3 %
- úroky z účtu
127 019,00 Kč
1 044,87 Kč
243 235,02 Kč
280 911,89 Kč
květen 2012
Stropnický zpravodaj 5
Výdaje sociálního fondu:
- příspěvky na stravné zaměstnanců
58 650,00 Kč
- příspěvky na stravné uvolněného zastupitele
4 503,00 Kč
- penzijní připojištění uvolněného zastupitele
3 600,00 Kč
- odměna k životnímu jubileu
2 000,00 Kč
- příspěvky na vstupné
13 105,00 Kč
- příspěvky na vitamínové přípravky
7 371,00 Kč
- poplatky za vedení účtu
1 158,00 Kč
Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem a statutem sociálního fondu účinným od 01. 12. 2007.
HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZŘÍZENÝCH OBCÍ
Základní a Mateřská škola
Rezervní
fond
Fond
odměn
Odvod
zřizovateli
Výsledek hospodaření celkem
15 330,24
61 320,80
0,00
76 651,04
VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ KE STÁTNÍMU ROZPOČTU A OSTATNÍM ROZPOČTŮM VEŘEJNÉ ÚROVNĚ
Dotace do rozpočtu obce za rok 2011 činily 15.111.668,09 Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2011 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány.
Nevyčerpané finanční prostředky z dotací:
- na sčítání lidu v roce 2011 ve výši 8.270,- Kč byly vráceny na účet Jihočeského kraje dne 2. 1. 2012.
Poskytovatel
Účel
ÚZ
Položka
Rozpočet
Čerpání
%
KÚJK
Sčítání lidu v roce 2011
98005
4111
8 270,00
0,00
0,00
KÚJK
Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí
---
4112
579 400,00
579 400,00
100
Úřad práce
Refundace mezd – veřejně prospěšné
práce
13234
13101
4116
4116
184 000,00
186 572,00
184 000,00
186 572,00
100
100
Poskytovatel
Účel
ÚZ
Položka
Rozpočet
Čerpání
%
KÚJK
Vzdělání pro konkurenceschopnost –
pro ZŠ a MŠ Horní Stropnice
32133123
32533123
4116
4116
450 854,28
79 562,52
450 854,28
79 562,52
100
100
MŽP ČR
Výsadba nelesní zeleně
u cestní sítě
15091
4116
116 464,00
116 464,00
100
KÚJK
Úroky z úvěrů – Rozšíření cykloturistických stezek
111
4122
134 000,00
134 000,00
100
KÚJK
Podpora dopravy dětí na dětská dopravní hřiště – pro ZŠ a MŠ H. Stropnice
308
4122
4 800,00
4 800,00
100
KÚJK
Nemovité kulturní památky
310
4122
200 000,00
200 000,00
100
KÚJK
Opravy a rekonstrukce mateřských
škol
353
4122
140 000,00
140 000,00
100
KÚJK
Udržení akceschopnosti SDH
706
4122
11 500,00
11 500,00
100
KÚJK
Úroky z úvěrů - Zdolání hranic
710
4122
29 000,00
29 000,00
100
květen 2012
6 Stropnický zpravodaj
KÚJK
Úroky z úvěrů – Technická infrastruktura
710
4122
9 000,00
9 000,00
100
KÚJK
Úroky z úvěrů - Rekonstrukce budovy
koupaliště
710
4122
9 000,00
9 000,00
100
KÚJK
Příspěvek na hospodaření v lesích
754
4122
143 320,00
143 320,00
100
KÚJK
Příspěvek na činnost SDH
14004
4122
17 560,00
17 560,00
100
MZ ČR
Dotace - výstavba vodovodu Světví
29897
4216
900 000,00
900 000,00
100
MMR ČR
Dotace – rozšíření cykloturistických
stezek – projektová dokumentace
17883
4216
269 860,14
269 860,14
100
MMR ČR
Dotace – Zdolání hranic – bazén koupaliště
17883
4216
325 020,16
325 020,16
100
KÚJK
Dotace – nákup požární techniky pro
SDH
345
4222
380 000,00
380 000,00
100
KÚJK
Dotace – výstavba beachvolejbalového
hřiště
362
4222
80 000,00
80 000,00
100
KÚJK
Dotace – nákup dýchacích přístrojů pro
SDH
707
4222
98 470,00
98 470,00
100
KÚJK
Dotace – rekonstrukce VO Světví,
Dobrá Voda
711
4222
160 000,00
160 000,00
100
KÚJK
Dotace – kofinancování výstavby vodovodu ve Světví
753
4222
492 189,00
492 189,00
100
ERDF
Dotace – Zdolání hranic – bazén koupaliště
---
4232
5 525 159,93
5 525 159,93
100
ERDF
Dotace – rozšíření cykloturistických
stezek
---
4232
4 577 666,06
4 577 666,06
100
15 111 668,09
15 103 398,09
Celkem
POSKYTNUTÉ TRANSFERY Z ROZPOČTU OBCE Poskytovatel
Účel
Par
Položka
Rozpočet
Čerpání
%
Obec
Horní Stropnice
Příspěvek na činnost ZŠ a MŠ Horní
Stropnice
3113
5331
2 700 000,00
2 700 000,00
100
Obec
Horní Stropnice
HUMANITAS - doprava učitelů hudební školy
3231
5221
5 000,00
5 000,00
100
Obec
Horní Stropnice
Kruh přátel hudby - pořádání koncertů
vážné hudby
3231
5229
3 000,00
3 000,00
100
Obec
Horní Stropnice
TJ Hraničář
doprava dětí na zápasy
3419
5222
74 200,00
74 162,00
99,95
Obec
Horní Stropnice
Ing. Robert Blíženec Pasecký dostih
3429
5229
5 000,00
5 000,00
100
Obec
Horní Stropnice
SDH dětský letní tábor
5512
5222
4 163,00
4 163,00
100
2 791 363,00
2 791 325,00
100
Celkem
květen 2012
Stropnický zpravodaj 7
ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM
Druh majetku
Stav v Kč k 31. 12. 2010
Stav v Kč k 31. 12. 2011
Dlouhodobý nehmotný majetek – software
69 186,60
69 186,60
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
495 889,20
498 949,20
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
955 570,50
955 570,50
Pozemky
43 606 527,44
43 229 057,62
Lesní porosty
120 279 495,50
120 279 495,50
Umělecká díla a předměty
92 600,00
92 600,00
Budovy
150 102 711,92
152 704 773,92
Stavby
149 294 024,75
181 984 446,33
Samostatné movité věci a soubory mov. věcí
11 974 534,64
12 600 226,29
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6 775 226,54
7 541 735,27
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
13 722 961,00
5 184 388,50
Celkem
497 368 728,09
525 140 429,73
Konečné stavy majetku jsou uvedeny v jejich pořizovacích cenách. V souvislosti se zahájením odepisování v roce 2012 byl veškerý majetek dooprávkován na jeho skutečnou hodnotu dle doby použitelnosti. Výše oprávek k 31.12.2011 činila 71.482.714,72 Kč.
Celková zůstatková cena majetku Obec Horní Stropnice činí k 31.12.2011 453.657.715,01 Kč.
ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2011
Přezkoumání hospodaření provedl Krajský úřad – Jihočeský kraj, ekonomický odbor, oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí.
Dílčí přezkoumání byla provedena v souladu se zákonem č. 420/2004 sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí v termínech 26. 7. 2011 – 27. 7. 2011, 29. 2. 2012.
Závěr zprávy: Kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčích přezkoumáních, které byly již napraveny, nebyly zjištěny chyby
a nedostatky.
Inzerce
Informace pro nájemce
obecních bytů
Oznamujeme nájemcům obecních bytů, že přeplatky z vyúčtování vodného, stočného a služeb
budou vypláceny v hotovosti od
14. 5. 2012 na Obecním úřadě
v Horní Stropnici.
Od 14. 5. 2012 je možné uhradit
nedoplatky z vyúčtování vodného,
stočného a služeb v hotovosti na
Obecním úřadě v Horní Stropnici.
Nedoplatky jsou splatné nejpozději do 15. 6. 2012.
Za správu bytů: Danuše Vejsadová
8 Stropnický zpravodaj
květen 2012
květen 2012
Stropnický zpravodaj 9
MEZINÁRODNÍ LIGA TALENTOVANÉ MLÁDEŽE KARATE
Sto padesát nejmladších karatistů se sjelo do Českého Krumlova.
Netradičně v neděli 9. dubna se v tělocvičně Základní školy na Linecké ulici
v Českém Krumlově střetlo sto padesát
nejmladších karatistů z Jihočeského svazu karate, aby změřili své síly v disciplínách kata a kumite. Jednalo se o I. kolo
nové mezinárodní soutěže, která byla
určena pro nejmenší bojovníky do 13
let od nejnižších bílých pásů až po vyšší žákovské stupně technické vyspělosti
v barvě fialové. V dopoledních hodinách
se konala soutěž kata - souborná povinná
sestava. Na tatami ve dvojicích proti sobě
nastupovali soupeři vždy rozlišení modrou
a červenou šerpou a z této dvojice zvítězil
závodník, který získal od rozhodčích vyšší
počet zvednutých praporků dané barvy,
tedy vyšší počet hlasů.
V disciplíně kata se podařilo Michalu
Kusákovi postoupit do druhého kola, kde
o bod nepostoupil do semifinále v kategorii starších žáků. V disciplíně kumite
– sportovní zápas se Michalovi podařilo
opět probojovat do druhého kola, kde nestačil na zkušenějšího závodníka z Fight
Clubu Č. Budějovice.
Náš mladý závodník získal další soutěžní zkušenost a prokázal, že v disciplíně kata i kumite je připraven po doladění
sportovní formy konkurovat i zkušenějším
vrstevníkům.
V současné době se naši nejmladší závodníci připravují na II. kolo Mezinárodní
ligy talentované mládeže v karate, které
se bude konat 19. května v Českých Budějovicích.
Děkuji všem, kdo pomáhá s dopravou
našich závodníků na soutěže a závodníkům
za vzornou reprezentaci oddílu karate.
Martin Hermann
předseda oddílu karate
Setkání studentů VU3V
V Borovanech, Benešově nad Černou,
Nových Hradech a v Horní Stropnici probíhá Virtuální Univerzita třetího věku (zkratka
VU3V), kterou navštěvují studenti (většinou
senioři) se zájmem o společné studium
nejrůznějších vědních oborů. Asi proto
byla rychle podpořena myšlenka, se kterou přišla manažerka Místní akční skupiny
Sdružení Růže se sídlem v Borovanech
paní RNDr. Zuzana Guthová, CSc., uskutečnit setkání studentů uvedených konzul-
tačních středisek.
Krátce po Velikonocích se sešlo v Horní
Stropnici dvacet tři studentů VU3V, kterou
pomocí internetu skvěle organizuje a vyučuje Česká zemědělská univerzita v Praze.
Nepřijeli pouze senioři z Benešova nad
Černou. Společné pracovní setkání zahájil
v aule mimoškolní výchovy vtipným projevem ředitel ZŠ a MŠ v Horní Stropnici pan
PaedDr. Jaroslav Baláš. Poté následovalo
vzájemné představení všech účastníků.
Paní RNDr. Guthová v dalším průběhu
setkání řídila besedu efektním způsobem
K daným problémům se všichni vyjádřili
a dokonce druhý okruh předložené problematiky v náhodně zvolených skupinách
prodiskutovali.
Z prvního okruhu diskuse, který byl
uveden otázkou – co vás v poslední době
nejvíce zaujalo ve světě, v našem státě
a doma - vyplynulo následující shrnutí. Ve
světě a v našem státě jsou velké problémy,
ale ve vlastní rodině nacházíme klid, pohodu a radost. Troufám si dodat, že se jedná
o velké životní moudro, které je třeba si neustále připomínat.
V druhé části se účastníci vyjádři-
li k problematice zlepšení stavu v našem
státě a obci. Vypsat všechny náměty by
vydalo na samostatný článek, a proto jenom stručně: velká pozornost a pomoc by
se měla věnovat mladým rodinám s dětmi,
kvalitě potravin a způsobu jejich prodeje,
místnímu podnikání – zejména zemědělství, místním významným památkám …
Společné setkání bylo zakončeno obědem v kavárně Sport ve sportovní hale.
I zde bylo využito času k besedě o VU3V.
Potvrdilo se, že všichni účastníci jsou nadšení formou a obsahem (až na výjimky)
zvoleného studia.
Všichni ocenili krásné prostředí a přívětivé jednání, se kterým se v Horní Stropnici
setkali.
Na závěr děkuji všem za pomoc při organizaci uvedeného setkání. Poděkování
patří zejména řediteli ZŠ a jeho zaměstnancům za vzorně připravenou aulu, ve
které proběhla hlavní část setkání studentů
VU3V z našeho nejbližšího okolí.
Vilibald Rolínek
vedoucí konzultačního střediska VU3V
v Horní Stropnici
květen 2012
10 Stropnický zpravodaj
ROK RŮŽE
Rožmberkové
a naše společná historie
Přeshraniční výstava Horní Rakousko – jižní Čechy
v prelatuře kláštera Borovany
od 10. května do 17. června 2012
Otevírací doba:
pondělí – neděle 9.00 – 16.00 hod.
pondělí a středa do 18.00 hod.
Financováno Evropskou unií,
Evropský fond pro regionální rozvoj
květen 2012
Stropnický zpravodaj 11
Projektová exkurze do Rakouska - Mauthausen
V rámci projektu NOS Nové Hrady Školy pro region – modernizace ŠVP, do
kterého jsou zapojeny kromě naší školy ještě základní školy z Nových Hradů,
Českých Velenic, Benešova nad Černou
a Malont, navštívili vybraní žáci ze VII.
a VIII. třídy Základní školy a Mateřské
školy Horní Stropnice sousední Rakousko
s následujícím programem:
a.návštěva Památníku koncentrační tábor Mauthausen,
b. návštěva kláštera Sankt Florian,
c.starobylé městečko Enns (prohlídka z paluby autobusu).
Dohled nad žáky zabezpečovali vyučující Jana Míšková a Vít Golombek. Odjezd
byl naplánován na úterý 20. března 2012
a jedinou podmínkou účasti ze strany
žáků bylo vlastnictví platného cestovního
pasu. Jak celou akci viděli účastnící zájezdu - dva žáci z naší školy, může čtenář
naznat z následujících řádek:
a) Eduard Zakucia – VIII. třída:
Koncentrační tábor Mauthausen
Dne 20. 3. 2012 jsme se my, VIII.
a VII. třída, vydali na výlet. Sraz jsme měli
domluvený na 7:30 u základní školy. Náš
autobus bylo první z mnoha překvapení,
co nás čekalo. Ohromila nás jeho velikost,
měl černá okna. Nasedli jsme a hurá za
dobrodružstvím. Po dvou hodinách jízdy
až k rakouským hranicím, následovala zastávka na benzínové pumpě. Když jsme
vyšli z autobusu, všimli jsme si jednoho
nedostatku: našemu autobusu praskla
olejová hadička. No a tak jsme museli
čekat na další autobus, který by pro nás
přijel. Mezitím, co jsme čekali, si někteří
stihli dojít na WC, nasvačit se a něco dobrého koupit.
Po dvouhodinách čekání nám přijel
další autobus. Na první pohled vypadal
jako ten první, ale zdání často klame.
Nastoupili jsme a usadili se. Na sedačkách před námi bylo v každém sedadle
zabudováno televizní zařízení, na které
se mnozí z nás velmi těšili. Náhle je však
chtivost přešla, když nám pan řidič řekl,
že na nic nemáme sahat. Zároveň nám
sdělil, že jsme jediná škola, kterou kdy
tento autobus vezl a poveze, protože toto
byl zájezdový autobus pro korejské turisty. A jelo se dál.
Když jsme dorazili na místo, uviděli
jsme mohutnou kamennou stavbu, a on
to byl právě koncentrační tábor Mauthausen. Vešli jsme dovnitř, kde nás zaujali tři
velké kamenné desky, na kterých bylo
napsáno poděkování americkým vojákům
za osvobození vězňů. Vystoupali jsme
schody a vešli hlavní branou dovnitř až ke
Zdi nářků. Co to je, ptáte se? Zeď nářků
byla zeď, kde němečtí vojáci bili vězně
násadami od lopat a házeli po nich kameny. Na zdech je zavěšeno asi patnáct
pamětních desek. Dále jsme pokračovali
přes místnost s plynovými komorami až
do márnice, kde se všechno napětí rozšířilo až do oblak. Byly tam k vidění 3 pece,
ve kterých se vězni spalovali. Procházeli
jsme místností, kde se mrtvoly před spálením skladovaly. Navštívili jsme i hřbitov.
Prošli jsme si také obydlími vězňů. Jako
postele jim sloužilo prkno ve tvaru palandy, polštářek a deka.
Následovala cesta před tábor, kde jsou
vybudované schody smrti. Zde museli
vězni chodit bosí a s 50 kg kamení na zádech. Vyzkoušeli jsme si to taky a řeknu
vám, že to bylo těžké i bez závaží. Co byste čekali od 194 schodů? Tím skončila definitivně prohlídka koncentračního tábora.
Pak jsme jeli do Sankt Florian, kde
jsme prošli překrásným klášterem a jelo
se domů.
Bylo to zábavné, poučné a já osobně
bych jel znova. A mé dojmy? Určitě bych
nechtěl nikdy být v kůži vězňů v Mauthausenu.
b) Adéla Zemanová – VII. třída:
Projektová exkurze do Rakouska
Dne 20. 3. 2012 VII. a VIII. třída ze Základní školy v Horní Stropnici a VIII. a IX.
třída ze Základní školy z Benešova nad
Černou zúčastnila exkurze do Rakouska.
Ráno pro nás přijel autobus a my, žáci
z Horní Stropnice, jsme do něj s radostí
nastoupili. V Benešově nad Černou k nám
přistoupili ostatní žáci. Po půlhodinové
jízdě jsme zastavili, jenže pan řidič zjistil,
že teče z motoru olej. Takže jsme čekali asi dvě hodiny na autobus. Nastoupili
jsme a zaradovali se, jaký to je luxusní autobus. Po cestě nám paní učitelka Hokrová a pan učitel Golombek alespoň trochu
přiblížili koncentrační tábor Mauthausen,
který leží poblíž rakouského města Linz,
a dále také město Enns.
Mauthausen byl pracovní tábor, který
vězni postavili sami. Do Mauthausenu přiváželi vězně z Polska, Sovětského svazu,
Maďarska a dalších zemí, také z Čech.
V táboře zemřelo cca 100 000 vězňů na
hlad nebo byli udušeni v plynové komoře,
ubiti, zastřeleni, shozeni ze skály parašutistů nebo zemřeli jiným hrozným způsobem. Mauthausen měl více pobočných
táborů.
Měli jsme možnost vidět celý areál, ale
nejvíce mě zaujala tato místa: nádvoří, na
kterém se prováděly odvšivovací akce
a nástupy, dále „Zeď nářků“ a ubytovna
vězňů, kde jsme viděli i původní postele
a skříňky. Další byla pec krematoria, plynová komora, „schody smrti“, po kterých
museli vězni nosit kameny z kamenolomu, a nakonec park pomníků. V Mauthausenu se mi líbilo, ale některá místa na mě
působila opravdu smutně.
Další významné město, kterým jsme
projížděli, bylo starobylé město Enns.
Je to nejstarší město Horního Rakouska.
Druhá zastávka byla u kostela a kláštera Sankt Florian. Kostel byl postaven na
pohřebišti mučedníka svatého Floriana.
Celý areál kostela jsme si prohlédli a poté
pokračovali domů. Celý výlet se mi líbil,
se spolužáky z Benešova jsme se rychle
skamarádili a opět s nimi rádi pojedeme
na nějakou exkurzi. Chtěla bych poděkovat panu řidiči za bezpečnou cestu, a také
všem učitelům, kteří byli s námi.
Za projektový tým zpracoval
Vít Golombek
květen 2012
12 Stropnický zpravodaj
Šachové střípky
Ve Veselí nad Lužnicí proběhl dne
24. 3. 2012 poslední (pátý) šachový turnaj kvalifikace krajského přeboru 2011
– 2012. Na turnaji výrazně zazářili sourozenci Rolinkovi. Dominik vybojoval vynikající třetí místo v kategorii hoši do 12 let
věku, v které hrálo 22 mladých šachistů.
V kategorii dívky do 12 let věku hrálo
11 dívek a rovněž vynikající třetí místo obsadila Lucie.
název akce – počet kol
Po odehrání pátého kola ve Veselí nad
Lužnicí krajský přebor mládeže v šachu
Grand Prix 2011/2012 skončil. V kategorii
dívky se v konečném pořadí umístila na
šestém místě Lucie Rolinková. Je to vynikající umístění. Splnil se tak poprvé náš
cíl (a sen), aby se naši hráči umisťovali
v krajském přeboru v první desítce v příslušných věkových kategoriích. Za velmi
úspěšné považujeme i celkové umístění
našich šachistů do dvacátého místa. To
se podařilo Dominiku Rolinkovi (skončil
na 11. místě!) a Tereze Gondekové. Ocenit je třeba i umístění Tadeáše Janečka,
který skončil celkově na 25. místě. Šachy
začal hrát v záři 2011 a zúčastnil se pouze
dvou turnajů. Další informace můžete vyčíst v následující tabulce:
Dominik Rolinek je prvním náhradníkem, takže čekáme s napětím jest-li bude
povolán do krajského finále za některé-
ho hráče, který z různých důvodů může
účast odříci. V krajském finále hraje deset nejúspěšnějších šachistů z krajského
přeboru. Hráči, kteří se ve finále umístí
na prvních místech, mohou postoupit na
mistrovství Čech.
Velikonočního turnaje, který jsme
uspořádali 6. 4. 2012 v kavárně Sport
v Horní Stropnici, se zúčastnili pouze čtyři
zájemci. Turnaj byl proto rychle odehrán.
Žádné překvapení se nekonalo, podle
očekávání suverénně vyhrál celý turnaj
Dominik Rolinek. V kategorii do deseti let
vyhrála Lucie Rolinková. Na druhém místě
skončil Tadeáš Janeček a třetí místo obsadila Alexandra Kotrčová. V uvedeném
pořadí se jmenovaní seřadili i před fotografem panem Václavem Vrbatou.
Vilibald Rolínek
hráči / kategorie – hoši, dívky ve věku
do … let
konečné pořadí / ze všech startujících / počet startů … z 5 možných
Lucie Rolinková / D10
6 / z 19 / 3
Jan Jindra / HD10
Tadeáš Janeček / HD10
24 / ze 72 / 4
25 / ze 72 / 2
Dominik Rolinek / HD12
Tereza Gondeková / HD16
11 / z 54 / 5
13 / z 23 / 5
Krajský přebor mládeže
v šachu
Grand Prix
2011/2012
5 kol
Informace pro účastníky akce
„Jízda pro Růži“
Organizátorem cykloturistické akce
„Jízda pro Růži“, jejíž 11. ročník je
plánován na 19. května 2012, je
„Sdružení Růže“
Díky dosavadnímu pochopení převážné většiny představitelů obcí, které
v minulých deseti letech přátelsky přijali
účastníky této jízdy, je obliba akce vysoká. To dokazuje dosavadní účast 1435
doposud zaregistrovaných účastníků
všech minulých ročníků. Od pořadatele
akce, označeného žlutou přilbou, obdrží
účastníci pamětní list, mapku s popisem
jízdy a stravenku na svačinu na Nových
Hradech, kterou daruje Sdružení Růže.
Pro eventuální kontakt s pořadateli
využijte telefonní čísla: 731 76 3333 nebo
e-mail: [email protected]
Orientační „jízdní řád“ Jízda pro Růži 2012:
Obec
Razítkování pamětních listů v
prostoru
Orientační časy
příj. odj.
Borovany
Před radnicí
9:00
Ledenice
V ulici 5. května u náměstí
9:20 9:25
Mladošovice
Na návsi u obchodu
10:00 10:05
Jílovice
Na návsi proti hospodě
10:35 10:40
Petříkov
Na návsi
11:00 11:05
Nové Hrady na Štiptoň
Na náměstí v infocentru
11:45 12:15
Horní Stropnice
Na náměstí před obecním úřadem
12:45 12:50
Do Žumberku přes Svébohy
V hotelu
13:15 13:35
Čížkrajíce
Na návsi u autobusové zastávky
14:00 14:05
Trhové Sviny
U pošty
14:15 14:30
15:05
Borovany
Dle pokynů organizátorů zpracoval:
V. Golombek
květen 2012
Stropnický zpravodaj 13
Inzerce
květen 2012
14 Stropnický zpravodaj
Fotbal - rozpis JARO 2012
Datum
kolo utkání dorost
čas
Datum
kolo utkání žáci
čas
Datum
čas
čas
utkání
přípravka
kolo utkání muži
kolo
Datum
SO 31.3.
10:00
14:00
10:00
10:00
10:00
14.
15.
16.
Týn - HS
HS - Kaplice
Kamenný Újezd - HS
(Boršov)
10:00
9:30
9:30
SO 7.4
NE 8.4.
SO 14.4.
NE 15.4.
SO 21.4.
NE 22.4.
SO 28.4.
SO 5.5.
Srubec - HS
17:00
NE 6.5.
14.
17:00
PO 7.5.
HS - Roudné
NE 20.5.
SO 19.5.
ST 16.5.
NE 13.5.
15.
PO 7.5.
9:30
10:00
SO 12.5.
Dříteň - HS
SO 12.5.
NE 6.5.
SO 28.4.
NE 22.4.
SO 21.4.
NE 15.4.
SO 14.4.
NE 8.4.
SO 31.3.
10:00
HS - Kaplice
NE 1.4.
16.
NE 1.4.
NE 8.4.
NE 1.4.
15:30
Borovany - HS
HS - Hrdějovice
Lišov - HS
HS - Lomnice
10:00
NE 1.4.
Loko ČB „B“ - HS
17.
18.
19.
20.
HS - Větřní
SO 7.4
16.
SO 21.4.
NE 22.4.
SO 28.4.
NE 6.5.
10:00
13.
SO 7.4
NE 8.4.
SO 14.4.
16:00
NE 15.4.
15:30
HS - Sedlec
16:00
HS - Planá
19.
Nové Hrady - HS
17.
NE 15.4.
SO 21.4.
NE 22.4.
SO 28.4.
18.
SO 14.4.
SO 7.4
Suchdol n/L - HS
10:00
15.
HS - Ledenice
16:00
SO 31.3.
10.
Lišov - HS
17:00
15:00
12.
HS - Třeboň
HS - Neplachov
NE 29.4.
13.
15.
NE 29.4.
ST 2.5.
SO 31.3.
NE 29.4.
ST 2.5.
16:30
Hluboká - HS
18.
HS - Hluboká
9:00
NE 29.4.
ST 2.5.
SO 5.5.
Olešnice - HS
21.
17.
Hrdějovce - HS
ST 2.5.
SO 5.5.
20.
PO 7.5.
SO 12.5.
12.
SO 5.5.
NE 6.5.
PO 7.5.
16:30
NE 13.5.
HS - Temelín
NE 13.5.
ST 16.5.
21.
NE 13.5.
ST 16.5.
SO 12.5.
ST 16.5.
SO 19.5.
NE 20.5.
NE 27.5.
NE 27.5.
10:00
10:00
HS - Mladé
Větřní - HS
22.
SO 19.5.
NE 20.5.
23.
17:00
NE 27.5.
Hluboká - HS
17:00
22.
SO 19.5.
NE 20.5.
Vltava - HS
SO 26.5.
23.
SO 2.6.
9:30
16:30
NE 27.5.
SO 2.6.
HS - SKP ČB „B“
Dobrá Voda - HS
10:00
10:00
19.
16.
HS - Rudolfov
17:00
HS - Zliv
SO 26.5.
17.
Olešnice - HS
24.
SO 26.5.
NE 3.6.
18.
SO 2.6.
SO 26.5.
PÁ 8.6
NE 17.6.
SO 16.6.
NE 10.6.
SO 9.6.
17:00
10:00
9:30
9:30
HS - Týn „B“
Netolice - HS
Břilice „B“ - HS
HS - Rudolfov
24.
20.
22.
21.
SO 2.6.
NE 3.6.
NE 17.6.
SO 16.6.
NE 10.6.
NE 3.6.
10:00
NE 3.6.
Borek - HS
PÁ 8.6
25.
PÁ 8.6
NE 10.6.
PÁ 8.6
17:00
SO 16.6.
10:00
SO 9.6.
Hrdějovice - HS
17:00
HS - Nové Hrady
SO 9.6.
25.
HS - Čtyři Dvory „B“
26.
SO 9.6.
NE 10.6.
26.
NE 17.6.
SO 16.6.
NE 17.6.
květen 2012
Stropnický zpravodaj 15
Dárkový poukaz na 11 aplikací lymfodrenáží
Potěšíte - prospějete
Lymfodrenáž se užívá při léčbě otoků dolních končetin jakéhokoliv
původu.
Přístrojová lymfodrenáž stlačuje končetinu a vyvolává tlakové vlny, které
se snaží obnovit jak lymfatický, tak žilní systém.
Procedura má zdravotní i kosmetické indikace.
Zdravotní
 žilní nedostatečnost, křečové žíly
 neuropatie, chronické neuralgie
 ischemická choroba dolních končetin
 diabetická angiopatie, postupná ztráta citlivosti v nohách
 akrocyanóza, porucha prokrvení, pocit studených nohou
 chronické otoky
 stavy po úrazech dolních končetin
 úponové bolesti v oblasti dolních končetin
Kosmetické
 celulitida
 prevence křečových žil
 lipedém
 syndrom těžkých nohou
 detoxikace
 zlepšení elasticity kůže
 postliposukční péče
Poukaz je k zakoupení v ordinaci MUDr. Albertové, je přenosný na jinou
osobu, v případě, že dodatečně zjistíte, že pro vašeho blízkého není
procedura ze zdravotního hlediska vhodná. Před první aplikací je
provedena kontrola zdravotního stavu lékařem.
Cena pro registrované pacienty je 1400,-Kč za 10 aplikací + 1 navíc
zdarma.
Pro ostatní zájemce 1900,-Kč za 10 aplikací + 1 navíc zdarma.
Případné dotazy v ordinaci, ev. na tel. 725 122 317.
MUDr. Adriana Albertová
květen 2012
16 Stropnický zpravodaj
Uzávěrka příštího čísla zpravodaje bude 19. 5. 2012.
Download

Zpravodaj 217 - Obec Horní Stropnice