FYZIKA 7. ročník/č. 4
DEFORMAČNÍ ÚČINKY SÍLY
1. Doplňte text:
Síla působící kolmo na plochu se označuje pojmem ……………..…………………………………. .
Účinky této síly vyjadřuje ………………………..…………..…………… . Vypočítáme ho pomocí
vzorce ………………………………….. a jeho jednotkou je ……………………………………. .
Deformační účinky tlakové síly se snižují ……………………..……………… plochy. Tlak se zvýší
…………………………………………. plochy nebo ……………………………………………..
tlakové síly.
2. Převeďte jednotky tlaku a doplňte do tabulky:
jednotka
Pa
tlak
5
2 490
kPa
MPa
4,7
1 850
0,35
3. Tři krychle o stejném objemu jsou vyrobeny z různých kovů. První je ze železa, druhá z olova
a třetí z hliníku. Která z nich působí na vodorovnou podložku nejmenším a která největším
tlakem? Svou odpověď zdůvodni.
4. Jakým tlakem působí na sníh dívka na saních, víme-li, že sáně mají plochu skluznic 0,04 m2,
jejich hmotnost je asi 5 kg a dívka váží 24 kg?
Financováno z projektu „Přírodní vědy moderně a interaktivně“
Registrační číslo projektu: Z.1.07/1.1.24/01.0104
5. Na obrázcích A a B jsou tři stejné dřevěné kvádry sestavené do dvou odlišných poloh.
a) Je tlaková síla na podložku v obou případech stejná nebo různá? Zdůvodni své tvrzení.
b) Ve kterém případě je tlak na podložku větší a ve kterém menší? Své tvrzení zdůvodni.
A
B
6. Vypočítejte tlak, kterým působí elektrická lokomotiva o hmotnosti 87 t na vodorovné kolejnice,
je-li obsah stykových ploch kol s kolejnicemi 0,016 m2.
7. Tři stejné skleněné nádoby A, B a C na obrázku jsou naplněny vodou do různé výše. Porovnejte
tlaky, kterými působí jednotlivé nádoby na podložku. Svou odpověď zdůvodněte.
8. Akvárium má rozměry dna 50 cm a 25 cm. Jeho hmotnost je asi 50 kg. Vypočítejte, jakým
tlakem působí akvárium na podložku.
9. Dřevěný kvádr s rozměry 30 cm, 15 cm a 8 cm má hmotnost asi 2,4 kg. Určete, jakým tlakem
bude působit na vodorovnou podložku ve všech třech polohách.
10. Jakou tlakovou silou působí vítr na plachtu windsurfingu, která má plochu 5 m2, je-li tlak větru
70 Pa?
11. Dřevěná židle působí na podlahu tlakem 15 kPa. Obsah stykových ploch nohou židle s podlahou
je 36 cm2. Jakou tlakovou silou působí na podlahu? Jakou má židle hmotnost?
12. Domácí briketovací lis působí při briketování dřevěného odpadu tlakem 17 MPa. Jak velkou
tlakovou silou stlačí na briketu s plochou přibližně 23 cm2?
13. Porovnejte velikosti třecích sil na obrázcích A, B a C. Jakým směrem působí třecí síla?
14..Rozhodněte o správnosti tvrzení:
a) Velikost třecí síly závisí na drsnosti stykových ploch.
b) Klidová třecí síla je menší než smyková.
c) Třecí síla působí stejným směrem jako je směr pohybu tělesa.
d) Velikost třecí síly zmenšíme nanesením oleje mezi stykové plochy nebo použitím ložisek.
e) Čím větší je hmotnost tělesa, tím větší je třecí síla.
ŘEŠENÍ
FYZIKA 7. ročník/č. 4
DEFORMAČNÍ ÚČINKY SÍLY
1. Síla působící kolmo na plochu se označuje pojmem tlaková síla. Účinky této síly vyjadřuje tlak.
Vypočítáme ho pomocí vzorce p = F : S a jeho jednotkou je Pascal.
Deformační účinky tlakové síly se snižují zvětšením plochy. Tlak se zvýší zmenšením plochy
nebo zvýšením tlakové síly.
2. Převeďte jednotky tlaku a doplňte tabulku:
jednotka
tlak
Pa
5
2 490
4 700
1 850 000
350 000
kPa
MPa
0,005
0,000 005
2,49
0,002 49
4,7
1 850
0,004 7
1,85
350
0,35
ŘEŠENÍ SLOVNÍCH ÚLOH:
3. Největším tlakem působí olověná krychle a nejmenším hliníková. Olovo má největší hustotu
a tím i největší hmotnost, proto na podložku působí největší tíhová síla. Hliník má nejmenší
hustotu, takže také nejmenší hmotnost, proto působí nejmenší tíhovou silou.
4. 7 250 Pa
5. a) Tlaková síla je v obou případech stejná, protože sestava tří kvádrů má stejnou hmotnost.
b) Větším tlakem působí kvádry na obrázku A, protože styková plocha jejich sestavy je menší
než na obrázku B.
6. 54,375 MPa
7. Největším tlakem působí nádoba A, protože obsahuje nejvíce vody, takže má největší
hmotnost. Nejmenším tlakem působí nádoba B s nejmenším množstvím vody, takže
s nejmenší hmotností.
8. 4 kPa
9. největší stěna 30 cm x 15 cm – asi 533,3 Pa
střední stěna 30 cm x 8 cm – 1000 Pa
nejmenší stěna 15 cm x 8 cm – 2000 Pa
10. 350 N
11. 54 N; 5,4 kg
12. 39 100 N
13. Největší třecí síla působí na obrázku B (větší tlaková síla) a nejmenší na obrázku C (valivé
tření). Třecí síla působí proti směru pohybu (doleva).
14. správně – a), d), e)
špatně – b), c)
Autorem pracovního listu a všech jeho části, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Květoslava Walová
Download

DEFORMAČNÍ ÚČINKY SÍLY