Technické informace
KAPITOLA 1
1.1 Trhací nýty
1.3 Výhody trhacích nýtů
Trhací nýty se skládají z dutého nýtovacího
• Konstruktér má velkou volnost při
tělesa, které je upevněno ke kovovému trnu.
návrhu, jelikož přední část výrobku je
Zpracování trhacích nýtů je velmi
stále ještě dostupná.
jednoduché, protože se osazují pouze z
jedné strany. Nýt je nasazen do vrtaného
• Je možné spojovat skoro všechny
nebo děrovaného otvoru. Pomocí
materiály s jedním trhacím nýtem,
speciálního nářadí se trn nýtu zarovnaně
jelikož se deformuje pouze nýt a při
utrhne.
procesu nedochází k uvolnění tepla.
Trn nýtu deformuje těleso nýtu na zadní
• Díky velmi širokému sortimentu druhů
straně (nepřístupné straně), čímž se vytvoří
nýtů lze zvolit technicky i ekonomicky
závěrná hlava. Jakmile se nýtované části
optimální spojení.
spojí, utrhne se trn nýtu na k tomu určeném
místě. U většiny trhacích nýtů zůstane
hlava trnu po zanýtování v závěrné hlavě,
• Spojované díly není nutno
předupravovat nebo čistit.
nesplňuje již ve spojení žádnou fuknci.
• Povrchovou úpravu (např. pozink nebo
lak) nýtování nepoškozuje
• Nýtovaný spoj nepotřebuje čas pro
vychladnutí nebo vytvrzení
• Spoje nýtů jsou silné, jednotné a lze je
kontrolovat
• Dodatečné opracování již není nutné
Stručně řečeno: u většiny aplikací,
1.2 Vysokopevnostní
nýtovací systémy
Vysokopevnostní trhací nýty mají stejnou
nýty:
• šetří náklady
• zlepšují kvalitu
strukturu jako trhací nýty, liší se však v
poměrně vysoké pevnosti ve smyku a
• zkracují výrobní čas
v tahu. To je dosaženo tím, že část trnu
zůstane v nýtu a přispívá k pevnosti.
10
HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel. +420 54321 4900 • Fax +420 54321 3690 • www.heyman.cz • [email protected]
Technické informace
1.4 Možnosti jednostranného nýtování
Vodotěsnost
Nepřístupný prostor
Trhací nýty typu
IMEX se radiálně
roztáhnou a utěsní
díru na nepřístupné
straně tak, že
odolává vnikání vody
a plynů.
Jen 4,8 mm
prostoru na
nepřístupné straně
je dostačující pro
většinu trhacích
nýtů.
Odolnost proti vibracím
Schopnost vytažení
Různé trhací nýty
jsou odolné proti
vibracím.
Speciální opatření
již není nutné.
Mnoho trhacích
nýtů k sobě stáhne
spojované části.
Umělá hmota / kov
Silné a tenké
Různé druhy
trhacích nýtů jsou
vhodné ke spojení
umělé hmoty s
kovem.
I 0,5 mm silná
deska z hliníku
se připevní bez
problémů.
Žádné poškození
Bod závěsu
Smaltované nebo
lakované díly nejsou
při připevnění
poškozeny. Nevzniká
koroze.
Standardní trhací
nýty lze výborně
používat jako bod
závěsu.
Nízké hlavy
Odstranění
Pokud je prostor
omezený, je
minimální výška
hlavy ideální. Proto
není zahloubení
vrtaného díry již
nutné.
Pomocí vrtáku v
původním průměru
vrtání se dá stejně
tak vyvrtat.
HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel. +420 54321 4900 • Fax +420 54321 3690 • www.heyman.cz • [email protected]
11
Technické informace
1.6 Pokyny pro návrháře
Výběr tvarů hlav a typů nýtů
Pro optimální využití možností trhacích nýtů je vhodné zvážit
Trhací slepé nýty
následující aspekty.
jsou k dispozici se Standardní
kulatá hlava
Velká kulatá
plochá hlava
Zápustná
hlava
standardní kulatou
Popisy
plochou hlavou,
velkou kulatou
plochou hlavou a
zápustnou hlavou.
Velká kulatá
Kulatá
plochá hlava plochá hlava
Stopka trnu
Měkký
Tvrdý
Hlava nýtu
Těleso trhacího nýtu
Velká kulatá
plochá hlava
Oblast přetržení
Pouzdro nýtu
K upevnění velmi tenkých plechů nebo měkkých materiálů se
Hlava trnu
Průměr nýtu
doporučuje použití nýtů s velkou kulatou plochou hlavou. Pro
aplikace, kde hlava nýtu nemá vyčnívat, se mohou použít nýty se
zápustnou hlavou.
Standardně dodávané nýty se zápustnou hlavou jsou uvedeny na
Síla materiálu
stránkách produktů ve sloupečku o údajích svěrné síly. Při pokrytí
Pevnost ve smyku
Pevnost v tahu
(vrstvou) musí být horní deska snížena podle tloušťky vrstvy. Když závěrná hlava dosedá na velmi tenké plechy nebo měkké
materiály, dává se přednost rozpěrným nýtům nebo jiným nýtům s
Nýtovací prostor
Závěrná hlava
velkou závěrnou hlavou. Nepřístupná strana
Hlava nýtu : Hlava trhacího nýtu.
Délka nýtu : Délka válcovité části.
Těleso nýtu : trhací nýt bez trnu.
Průměr nýtu : Průměr pouzdra nýtu
Trn nýtu : Trn, s kterým se trhací nýt
Velká kulatá
plochá hlava
Měkký
Tvrdý
Tvrdý
Měkký
Tvrdý
Měkký
Výběr délky nýtu a průměru nýtu
instaluje
Oblast přetržení : Zúžení, na kterém se trn nýtu Hlava trnu Rozpěrný nýt
Rozpěrný nýt
Tloušťka spojovaného materiálu určuje délku vybraného nýtu.
ulomí, když se formuje závěrná hlava
Zvolte si příslušnou stránku pro vhodnou svěrnou sílu. U většiny
: Hlava trnu, kterou se závěrná trhacích nýtů je udána pouze maximální svěrná síla. V tomto
hlava tvoří
případě slouží maximální svěrná síla kratšího nýtu jako minimum.
Montážní síla : Celková tloušťka spojovaného materiálu
Při velkém rozdílu v síle spojovaného materiálu by měla být
Svěrná síla : Minimální a maximální montážní síla, závěrná hlava vytvořena nejlépe na straně nejsilnějšího materiálu.
kterou lze spojit jedním druhem nýtu
Závěrná hlava : Hlava trhacího nýtu, která se zformuje
Konstruktér si může volně vybrat průměr nýtu na základě
na nepřístupné straně.
požadované pevnosti. Průměr, který odpovídá minimálně síle
Nepřístupná strana : Strana výrobku, kde není zapotřebí nejsilnější desky, může být přijat jako směrný údaj.
nářadí.
Pevnost ve smyku: Síla, kterou může nýt zachytit kolmo na ose nýtu.
Pevnost v tahu : Síla, kterou zachytí nýt ve směru osy nýtu.
HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel. +420 54321 4900 • Fax +420 54321 3690 • www.heyman.cz • [email protected]
13
Technické informace
Výběr nýtovacího materiálu na základě galvanické koroze
Téma odolnosti proti korozi získává při požadavcích na dnešní výrobky stále větší význam. Existují dva druhy koroze atmosferická a galvanická. Při galvanické korozi reaguje materiál trhacího nýtu s látkami, které se vyskytují ve vzduchu.
Při galvanické korozi reaguje materiál přímo s materiálem, ve kterém je v nainstalován, na základě rozdílných potenciálů.
Čím je tento rozdíl vyšší, tím pravděpodobnější je výskyt koroze.
Trhací nýty se dodávají z různých materiálů odolných proti korozi, např. hliník, nerezová ocel, měď a Monel. Monel je slitina
mědi a niklu, která má za určitých podmínek lepší odolnost proti korozi než nerezová ocel.
Z hlediska prevence koroze je žádoucí, aby byla povrchová úprava nýtu ze stejného materiálu jako spojované díly. Pokud musí být
trhací nýt z výrobně-technických důvodů vyroben z odlišného materiálu, může se zvolit lepší kombinace materiálu na základě níže
uvedené tabulky.
Materiál upevňovacích prostředků1
Materiál pro instalaci
Zinek &
Ušlechtilá
Ušlechtilá
Hliník & Slitiny
Ocel & železo Mosaz, měď, nerezová ocel nerezová ocel
pozinkovaná
hliníku
bronz, monel 2
ocel
(AISI 410)
(AISI 302/304)
Zinek & pozinkovaná ocel
A
B
B
Hliník & Slitiny hliníku
Ocel & železo
Mosaz, měď, bronz, Monel
A
A
B
AD
A
A
ADE
AE
AE
ADE
AE
ADE
AE
Ušlechtilá nerezová ocel (AISI 430)
Ušlechtilá nerezová ocel (AISI 302/304)
C
C
C
C
F
B
C
C
B
A
A
B
AE
A
A
A
AE
AE
A
A
A Žádná styková koroze na instalačním materiálu díky materiálu upevňovacího prostředku.
B Možná lehká styková koroze na instalačním materiálu díky materiálu upevňovacího prostředku.
C Styková koroze nosného materiálu díky materiálu upevňovacího prostředku.
D Doporučuje se dodatečná povrchová úprava upevňovacího prostředku.
E Styková koroze upevňovacího prostředku díky nosnému materiálu.
F Nedoporučuje se.
1 U trhacích nýtů se musí vycházet z materiálu pouzdra nýtu.
2 Trhací nýty z Monelu jsou potaženy slitinou zinku.
Rozměry otvorů
Vzdálenost od okraje
Pro pevný spoj jsou určující správné rozměry a tvar děr.
V souvislosti s radiálním roztažením trhacích nýtů se
Ražené nebo řezané otvory mají celkově lepší kvalitu než
doporučuje, dodržet jistou vzdálenost nýtu (minimálně
vrtané otvory. Rozměry otvoru na straně závěrné hlavy
dvakrát průměr nýtu) od okraje nosného materiálu. S
jsou důležité pro funkci trhacích nýtů. To platí obzvláště pro
ohledem na možnost přístupu nářadí může být vzdálenost od
uzavřené trhací nýty (IMEX), které zaručují u montážních otvorů
hlavy trhacího nýtu velmi problematická. Rozměry různých
dobré kvality vodotěsnost. Rozměry otvorů pod hlavou nýtu jsou
nářadí jsou uvedeny v kapitole...
méně kritické.
Různé druhy nýtů jako je nýt Multigrip a rozpěrné nýty, jsou
tolerantní co se týče rozměrů otvorů, protože mají dobrou
schopnost vyplnit díru nebo formují velkou závěrnou hlavu.
14
HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel. +420 54321 4900 • Fax +420 54321 3690 • www.heyman.cz • [email protected]
Technické informace
Pevnost nýtovaného spojení
Obvykle určuje nejprve konstruktér minimální požadovanou pevnost ve smyku a v tahu jednoho spojení. V závislosti na tom
je možné určit, kolik nýtů jednoho určitého materiálu nebo průměru je nutné. Pevnostní hodnoty na stránkách produktů jsou
pouze orientační, jelikož může být nosný materiál a nosná síla rozhodující pro pevnost spojení. Tyto hodnoty jsou k dispozici
ve standardních kontrolních tabulkách.
Pro kritické spoje se doporučuje vyzkoušet pevnost spojení v reprezentativní situaci.
Vliv teploty
Vliv teploty na pevnost ve smyku a tahu je uveden u každého nýtu.
Měď
Hliník 99,5
pevnost uvedená v %
pevnost uvedená v %
zvýšená teplota ve °C
zvýšená teplota ve °C
Hliník AlMg 2,5
Ocel
pevnost uvedená v %
pevnost uvedená v %
zvýšená teplota ve °C
zvýšená teplota ve °C
Monel (nikl, měď 70/30)
Hliník AlMg 3,5
pevnost uvedená v %
pevnost uvedená v %
zvýšená teplota ve °C
zvýšená teplota ve °C
Hliník AlMg 5
Nerezová ocel
pevnost uvedená v %
pevnost uvedená v %
zvýšená teplota ve °C
zvýšená teplota ve °C
HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel. +420 54321 4900 • Fax +420 54321 3690 • www.heyman.cz • [email protected]
15
Download

Technické informace