Sociální služby Vsetín, p.o.,
Domov pro osoby se
zdravotním postižením Zašová
Zpracoval/a: Barbora Plandorová,
zásobovačka, Markéta Musilová,
DiS., nutriční terapeutka, Mgr.
Miriam Kotrlová, sociální pracovnice
Podpis:
Vnitřní předpis č. 21/IV
STRAVOVÁNÍ UŽIVATELŮ, PŘIHLAŠOVÁNÍ A
ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY UŽIVATELŮ SLUŽBY
Schválil/a: Ing. Petr Kedra
vedoucí služby
Podpis:
Datum vydání:
31.5.2013
Datum účinnosti:
1.7.2013
Číslo aktualizace a datum:
02; 13. 12. 2013
1. Účel
Účelem vnitřního předpisu je stanovení pravidel pro zajištění stravy, přihlašování
a odhlašování stravy a hlášení pobytu mimo zařízení.
2. Oblast platnosti
Tento vnitřní předpis je určen pro:
- uživatele Domova
- blízké (opatrovníky) uživatelů Domova
- zaměstnance Domova
3. Pravomoc a odpovědnost
a. Vedoucí jednotlivých úseků jsou odpovědni za to, že seznámí zaměstnance s obsahem
nebo zrušením tohoto vnitřního předpisu.
b. Všichni vedoucí pracovníci DOZP Zašová ověřují dodržování tohoto vnitřního předpisu
v praxi (kontrolní činnost).
c. Koordinátoři pracovníků v sociálních službách jsou odpovědni za to, že s tímto vnitřním
předpisem budou seznámeni uživatelé služby na daném pobytu.
d. Sociální pracovnice odpovídají za seznámení s obsahem vnitřního předpisu opatrovníky
a blízké uživatelů sociální služby.
4. Popis
Stravování uživatelů a jejich nepřítomnost v zařízení souvisí a navazuje na ustanovení, která
jsou zmíněna ve smlouvě o poskytnutí sociální služby, Domácím řádu, směrnici Úhrady
pobytových služeb, směrnici Vrácení úhrady za pobyt (včetně dodatků k daným směrnicím).
K evidenci nepřítomnosti, stravování, správy finančních depozit i k normování stravy
využíváme informační systém Cygnus.
4.1 Celodenní stravování uživatelů služby
Každý uživatel má uzavřenou Smlouvu o poskytnutí sociální služby, kde je ve čl. 5
dojednáno, že uživatel odebírá celodenní stravu.
4.1.1 Stravovací normy užívané v DOZP Zašová
Předlohou pro recepty v IS Cygnus jsou Receptury teplých pokrmů a Receptury studených
pokrmů. Za normování potravin odpovídá vedoucí kuchyně, nebo její zástupce. Kontroluje
správné množství surovin v jednotlivých recepturách. Za aktualizaci jednotlivých receptur
odpovídá nutriční terapeutka.
Pracovnice kuchyně dodržují toleranci počtu jídel 0 – 2%, to znamená, např. pokud se vaří
100 porcí pokrmů, můžou být navíc maximálně 2 porce.
Během dne se řídí i případnými změnami v počtu strávníků (např. hospitalizace uživatele ve
zdravotnickém zařízení apod.), které jsou hlášeny zdravotnickým personálem.
Pro kontrolu počtu připravovaných porcí slouží Denní přehled přítomnosti uživatelů. Je
zaznamenán v IS Cygnus, vytištěn a založen s denní výdejkou potravin.
Stránka 1 z 5
Sociální služby Vsetín, p.o.,
Domov pro osoby se
zdravotním postižením Zašová
Vnitřní předpis č. 21/IV
STRAVOVÁNÍ UŽIVATELŮ, PŘIHLAŠOVÁNÍ
A ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY UŽIVATELŮ SLUŽBY
4.1.2 Výdej stravy uživatelům
Pobyt I se stravuje v prostorách pobytu I
Snídaně
8:00 – 8:45 hod. (ke snídani se podává zároveň dopolední svačina – ovoce)
Oběd
11:30 – 12:30 hod.
Svačina
14:30 – 15:00 hod.
Večeře
17:30 – 18:15 hod. (II. večeře - dieta č. 9, č. 11 se vydává 20:00 – 21:00 hod.)
Pobyt II se stravuje v prostorách jídelny
Snídaně
7:30 – 8:15 hod.
Oběd
12:00 – 12:30 hod.
Svačina
14:30 – 15:00 hod.
Večeře
18:00 – 18:30 hod. (II. večeře bude podávána individuálně na pobytu II)
Pobyt III se stravuje v prostorách jídelny, v prostorách cvičné domácnosti, v prostorách
jídelny v budově bývalé aktivizace
Snídaně
7:15 – 7:3 0hod. získání surovin z kuchyně, příprava snídaně probíhá přímo
na pobytě III, snídani si uživatelé mohou vyzvednout do
9:30 hod.
Oběd
11:30 – 12:30 hod.
Svačina
14:30 – 15:00 hod. získání surovin z kuchyně, příprava svačiny přímo na
pobytě III
Večeře
17:30 – 18:00 hod. (II. večeře se vydává při večeři v jídelně)
Jestliže si klient neodebere stravu ve stanovenou dobu, je upozorněn personálem.
4.1.3 Jídelní lístek a dietní systém DOZP Zašová
Jídelní lístek sestavuje nutriční terapeutka. Je povinna sestavit jídelní lístek minimálně se
čtrnáctidenním předstihem. Jídelní lístek je vložen na globální složku a vyvěšen na místě
k tomu určenému v jídelně.
Uživatelé, kteří neumí číst nebo mají potíže v komunikaci, seznamuje s jídelním lístkem
obslužný personál, podle jejich individuálních potřeb a schopností porozumět.
V zařízení jsou připravovány dle potřeby diety, jejichž přehled a označení je součástí
směrnice SSVS 2212 Dietní systém.
Diety dle potravinových alergií uživatelů. Dle potřeb uživatelů se připravuje mletá
a mechanicky upravená strava.
Normy stravy:
Snídaně:
 nápoj – 300ml
 pečivo – 2ks
 rama - 20g
 máslo – 15g
 pomazánka 50g
 uzenina (sýr) – 50g
 dietní párky – 2ks
 Kabanos – 100g
Stránka 2 z 5
Sociální služby Vsetín, p.o.,
Domov pro osoby se
zdravotním postižením Zašová
Vnitřní předpis č. 21/IV
STRAVOVÁNÍ UŽIVATELŮ, PŘIHLAŠOVÁNÍ
A ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY UŽIVATELŮ SLUŽBY
 med, marmeláda – 30g
 vánočka – 4 pl.
Přesnídávka:
 ovoce
Oběd:
 polévka – 330ml
 maso – s kostí 120g, bez kostí 100g
 Kuře – 250 g
 Rybí filé – 150g
 Klobása – 1ks
 brambory – 200g, dieta č. 9 – 150g
 rýže – 200g, dieta č. 9 – 100g
 těstoviny – 200g, dieta č. 9 – 120g
 houskový knedlík - 160g, dieta č. 9 – 80g
 bramborový knedlík – 150g, dieta č. 9 – 100g
Svačina:
 pečivo – 1ks
 pomazánkové máslo – 30g
 tuk – 10g + 30g ostatní suroviny (paštika, ryby, nutella atd.)
 salám + sýr cihla 30g
 nápoj – káva 300ml, sirup, džus 200ml
Večeře:
 maso – s kostí 100g, bez kostí 80g
 tlačenka - 100g
 párky – 3ks
 kabanos – 150g
 obložené talíře – 100g
 pomazánka - 100g
 pečivo – 2ks
 zelenina – rajče – 40g, paprika 40g, okurek 20g
2Večeře:
 pečivo – 1ks
 ostatní suroviny – stejné jako snídaně
 jogurt – 1ks
4.2 Odhlašování, přihlašování stravy a hlášení nepřítomnosti uživatele v zařízení
4.2.1 Kdo a jak může odhlašovat a přihlašovat stravu uživatele služby a hlásit
nepřítomnost uživatele v zařízení
Odhlašovat a přihlašovat stravu může:
- Uživatel sám (příp. za podpory pracovníka či rodinného příslušníka)
- Blízký (opatrovník) uživatele
- Pracovníci (v případě výletů, akcí apod.)
- Zdravotnický personál (v případě hospitalizace)
Odhlašovat stravu je možné:
Stránka 3 z 5
Sociální služby Vsetín, p.o.,
Domov pro osoby se
zdravotním postižením Zašová
-
Vnitřní předpis č. 21/IV
STRAVOVÁNÍ UŽIVATELŮ, PŘIHLAŠOVÁNÍ
A ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY UŽIVATELŮ SLUŽBY
Ústně
Telefonicky
Písemně (e-mailem nebo poštou)
4.2.2 Pravidla odhlašování a přihlašování stravy
a) Odhlášení stravy je nutné oznámit nejpozději 1 den předem do 7:00 hod. uživateli
bude vrácená úhrada za neodebranou stravu ve stanovené výši.
Např. Uživatel odchází 31.5. – celodenní stravu možno odhlásit nejpozději 30.5. do 7:00 hod.,
uživatel dostane tzv. „vratku“ za celodenní stravu v hodnotě surovin.
V případě, že strava nebude odhlášena 1 den předem do 7:00 hod, bude uživateli
náležet vrácena úhrada za stravu až od následujícího dne.
Např. Uživatel odchází na delší dovolenku 31.5. po obědě. Opatrovník nahlásí odchod
31.5. v 8:00 hod. Uživateli náleží tzv. „vratka“ za celodenní stravu až od 2.6.
b) Přihlášení stravy je nutné oznámit nejpozději 1 den předem do 7:00 hod.
Např. Uživatel se vrací 31.5. – stravu je možné přihlásit nejpozději 30.5. do 7:00 hod.
c) V případě, že uživatel nebude mít přihlášenou stravu nejpozději 1 den do 7:00 hod
před svým příchodem, bude moci odebrat stravu až následující den po příchodu.
Např. Opatrovník nahlásí telefonicky 30.5. v 8:00 hod., že se uživatel vrací 31.5. na večeři.
Opatrovník je poučen, že uživatel může odebrat nejdříve snídani 1.6.
V případě náhlé hospitalizace uživatele je mu strava odhlašována aktuálně v den
hospitalizace. Uživateli v tomto případě náleží vrácená úhrada za veškerou
neodebranou stravu. V případě, že se uživatel vrátí z hospitalizace, bude mu strava
přihlášena a odebere první jídlo, které bude v zařízení vydáváno.
Např. Uživatel je náhle hospitalizován 30.5. v 9:00 hod.,uživateli náleží tzv. „částečná vratka“
– za 30.5. za neodebraný oběd, odpolední svačinu, večeři (příp. II. večeři).
d) Kdo odhlašuje nebo přihlašuje stravu, je povinen oznámit skutečnost
pracovníkům na příslušném pobytu, kde je uživatel ubytován, nebo přímo
u zdravotnického personálu.
Např. Uživatel je ubytován na III. pobytu, opatrovník chce odhlásit stravu telefonicky na pobytu
III.
4.2.3 pravidla ohlašování odchodu a příchodu uživatele do zařízení
a) Při odchodu ze zařízení či návratu do zařízení je uživatel / blízký uživatele povinen se
neprodleně nahlásit u sloužícího personálu na příslušném pobytu.
b) V případě, že návrat / odchod uživatele z pobytu je v hodinách, kdy není na daném
pobytu přítomen personál, je nutné sdělit informaci o odchodu / příchodu uživatele na
zdravotním úseku nebo personálu jiného oddělení. To znamená, vždy je potřeba
oznámit odchod nebo návrat personálu zařízení.
Stránka 4 z 5
Sociální služby Vsetín, p.o.,
Domov pro osoby se
zdravotním postižením Zašová
Vnitřní předpis č. 21/IV
STRAVOVÁNÍ UŽIVATELŮ, PŘIHLAŠOVÁNÍ
A ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY UŽIVATELŮ SLUŽBY
c) V případě pravidelného odchodu uživatelů ve stejném dni a čase (např. pravidelně
týdně), je nutné toto ošetřit písemnou zprávou ze strany opatrovníka / blízkého
uživatele, u kterého tráví čas mimo zařízení. Strava bude trvale odhlášena v tyto dny.
V případě, že dojde ke změně, je opatrovník / blízký uživatele povinen vše nahlásit
v termínu dle výše uvedených pravidel.
Např. Pan Daniel bude jezdívat každý týden domů v pátek po obědě, nebude již odebírat
odpolední svačinu. V neděli se bude vracet každou neděli na oběd. (Datum, podpis
opatrovníka, blízkého).
4.2.4 Povinnosti zaměstnanců ve vztahu k odhlašování stravy, hlášení nepřítomnosti
uživatelů v zařízení
Povinnosti zaměstnanců ve vztahu k odhlašování stravy a hlášení nepřítomnosti uživatelů
v zařízení upravuje Pracovní postup 02/2013 Přihlašování a odhlašování stravy uživatelů
služby.
5. Související předpisy
-
Směrnice SSVS 2212 Dietní systém
Domácí řád DOZP Zašová
Směrnice SSVS 1512 Vrácení úhrady za pobyt – verze 3 (včetně dodatků)
Směrnice SSVS 13 Úhrady pobytových služeb (včetně dodatků)
Přehled úhrad za stravu uživatelů Domova pro osoby se zdravotním postižením
Zašová
Pracovní postup 02/2013 Přihlašování a odhlašování stravy uživatelů služby
Stránka 5 z 5
Download

Pravidla pro přihlašování a odhlašování stravy