Obchodní veřejná
soutěž
Budějovický advent
2013
Pzn.: pouze ilustrační foto
Společnost RK Invest s.r.o. pověřená realizací akce „Budějovický advent 2013“ (dále jen
„akce“) vyhlašuje ve smyslu ustanovení § 281 a následující ObchZ. obchodní veřejnou soutěž
na pronájem a užívání prodejních zařízení pro prodej zboží s vánoční tematikou, občerstvení,
punče a prodej řemeslných výrobků s ukázkami jejich výroby na náměstí Přemysla Otakara
II., v Českých Budějovicích.
! Návrhy můžete zasílat do 16.7.2013 !
Obstaravatel Budějovického adventu 2013 a vyhlašovatel obchodní veřejné soutěže
RK INVEST s.r.o.
Dornych 420/2a
602 00 Brno
IČO:26219140
DIČ:CZ26219140
Zastoupena jednatelem Romanem Lípou
(dále jen „RK“)
Kontaktní osoba:
Bc. Adriana Charalambidu, email: [email protected], tel: 777 559 667
Termín prodeje na akci „Budějovický advent 2013“:
od 29.11.2013 (30.11.2013) do 23. 12. 2013
(Otevírací doba je stanovena v minimálním rozsahu 10.00–20.00 hod)
1. Minimální požadované nájemné bez DPH:
A)
B)
C)
D)
E)
F)
Prodejní zařízení (velikost cca 3x2m) – vánoční sortiment
Prodejní zařízení (velikost cca 3x2m) – klasický prodej
Prodejní zařízení (velikost cca 3x2m) – občerstvení (mimo punče)
Prodejní zařízení (velikost cca 4x3m) – občerstvení (mimo punče)
Prodejní zařízení (velikost cca 6x3m) – občerstvení (mimo punče)
Rožnovský (řemeslný stánek-otevřený)
30.000,35.000,50.000,60.000,90.000,10.000,-
Pozn.1:Veškeré jmenované ceny jsou bez DPH, které k nim bude následně připočteno v zákonné výši.
Pozn.2:Rozložení variant umístění prodejních zařízení je přílohou (viz.situační nákres)
Pozn.3: Varianta F je pouze pro rukodělné umělce – řemeslníky.
2. Spotřeba el.energie
V ceně nájemného je zahrnuta cena za spotřebu el.energie a to pouze za spotřebu 2ks světel.
V ceně nájemného není započtena cena za spotřebu el. energie (spotřebiče). Jejich úhrada
bude požadována nejpozději do 15. 11. 2013.
1) Varianta (viz.výše) prodejní zařízení typu A, B, F do 1kW (např.váha)
0,2) Varianta prodejní zařízení typu E
15.000,3) Varianta prodejní zařízení typu D
12.000,4) Varianta prodejní zařízení typu C
10.000,-
Pozn.1: Není dovoleno v prodejním zařízení používat jiné spotřebiče, než ty které budou smluvně schváleny
obstaravatelem RK Invest s.r.o. nájemci, a to pouze pro občerstvení. Tzn. ve variantě A,B,F nesmí být varné
konvice, mikrovlné trouby, rádia aj. Přísný zákaz používání přímotopů pro veškerá prodejní zařízení.
3. Podmínky soutěže
3.1.
Podmínky účasti
Navrhovatelé - zájemci o užívání prodejních zařízení na akci zašlou své návrhy do 16.7.2013.
Navrhovatelé v návrhu uvedou následující údaje a přiloží bezchybně a úplně vyplněný
formulář, který je přílohou těchto podmínek (viz dále) a dodají níže vyjmenované doklady:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
jméno a příjmení/název firmy navrhovatele
adresu/sídlo
IČ; DIČ (pokud je přiděleno)
bankovní spojení
výpis z živnostenského rejstříku nebo živnostenský list, (příp. do vydání výpisu
stejnopis ohlášení s prokazatelným doručením příslušnému živnostenskému úřadu),
vydaný příslušným živnostenským úřadem (nikoli výstup z informačního systému
veřejné správy – CZECH POINT), nebo výpis z obchodního rejstříku, či výpis z jiné
obdobné evidence, je-li v ní zájemce zapsán (požadované doklady nesmí být ke dni
skončení lhůty pro podání nabídek starší tří měsíců).
počet prodejních zařízení, čísla vybraných prodejních zařízení (viz.přiložený situační
nákres), varianta prodejního zařízení (A-F)
popis prodávaného sortimentu :
o vánočního zboží
o klasický prodej zboží s vánočním charakterem
o občerstvení
o řemesel (příp. uvedením zajištění jejich ukázky)
navrhované nájemné, které se navrhovatel zavazuje hradit (stanovená minimální cena
bez DPH, které bude následně přičteno v zákonné výši);
čestné prohlášení o vázanosti nabídkou do 16.7.2013 a akceptaci výhrad
3.2.
•
•
•
•
Důležité informace a podmínky pro obchodní veřejnou soutěž
Obchodní veřejné soutěže na akci se mohou zúčastnit i zahraniční osoby (tzn. fyzické
osoby s bydlištěm nebo právnické osoby se sídlem mimo území ČR).
Pokud návrh nebude obsahovat požadavky dle výše specifikovaných bodů nebo
nebude splňovat formální předpoklady dle předchozích odstavců, vzniká důvod k
jejímu vyřazení z veřejné soutěže.
RK Invest s.r.o. si vyhrazuje právo obchodní veřejnou soutěž kdykoli do uzavření
smlouvy zrušit a neuzavřít smlouvu s žádným navrhovatelem.
Navrhovatel nemá nárok na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s jeho účastí
v Obchodní veřejné soutěži.
•
•
•
•
•
Návrhy nebudou navrhovatelům vráceny.
Návrhy nemohou obsahovat variantní řešení, které by je činilo rozpornými či jinak
nejasnými.
Jednotlivé výše požadované doklady budou přiloženy k návrhu navrhovatele. Doklady
musí být předloženy v českém jazyce, u zahraničních osob v původním jazyce
současně s ověřeným překladem do českého jazyka.
Čestná prohlášení musí být podepsána osobami oprávněnými jednat za navrhovatele,
nebo jeho jménem (např. plná moc, výpis z obchodního rejstříku), pokud právní úkony
(např. podpis návrhu) nečiní fyzická osoba, která je sama navrhovatelem. Doklady
budou předloženy v originále nebo v kopii s úředním ověřením pravosti.
V případě odstoupení vybraného navrhovatele, na jeho místo automaticky postupuje
další navrhovatel, který se umístil níže, přičemž o této skutečnosti bude níže umístěný
navrhovatel neprodleně vyrozuměn.
3.3.
Doručení nabídek do výběrového řízení
Své návrhy navrhovatelé předají nebo zašlou v písemné podobě
1) V řádně uzavřené obálce a obálka s nabídkou bude označena názvem „Budějovický
advent 2013 – obchodní veřejná soutěž“ a slovem „NEOTVÍRAT“. Obálka s nabídkou
bude dále opatřena zpětnou adresou navrhovatele.
RK Invest s.r.o., Dornych 2a, 602 00 Brno do 16.7. 2013 včetně
2)Návrhy lze podávat osobně na adresu:
RK Invest s.r.o., Dornych 2a, 602 00 Brno do 16.7. 2013 včetně
3)Návrhy lze zasílat vyplněné a podepsané! na emailovou adresu : :
[email protected]
Navrhovatelé mohou zaslat či předat své návrhy na sídlo společnosti osobně (v tomto případě
pondělí – čtvrtek od 9 hod. do 15 hod., po předchozí telefonické domluvě s pí. Charalambidu,
777 559 667.
V případě zaslání návrhu poštou je rozhodující datum podání k poštovní přepravě, tzn.
nejpozději dne 16.7.2013 včetně.
Navrhovatelé budou ze strany RK Invest s.r.o. informováni o výsledku obchodní veřejné
soutěže do 30.7.2013, a to po projednání podaných návrhů. K uzavření smlouvy budou
vybraní navrhovatelé vyzváni nejpozději 15.8.2013 prostřednictvím společnosti
RK Invest s.r.o.
Při výběru navrhovatelů se bude vycházet z těchto kritérií:
•
•
sortiment nabízeného vánočního zboží, zboží s vánočním charakterem, občerstvení
nebo řemesel s uvedením způsobu zajištění jejich ukázky
výše nájemného, které se navrhovatel zavazuje hradit (stanovená minimální cena bez
DPH, které bude následně přičteno v zákonné výši)
Kritéria budou posuzována komplexně ve vzájemných souvislostech, nejsou tedy seřazena
podle jim přisuzované váhy.
4. Platební podmínky akce
•
•
•
Forma úhrady nájemného:
o při uzavření smlouvy bude po navrhovateli požadována platba činící 50%
z celkové částky navrženého nájemného včetně DPH
o zbytek nájemného (tzn. 50% + DPH) bude splatný do 15.11.2013
Sazba za spotřebu el.energie bude splatná do 15. 11. 2013.
Při předání stánků dne 29.11.2013 (30.11.2013) bude vyžadováno složení kauce za
každý pronajatý stánek společnosti RK Invest s.r.o. (společností pověřené osobě) na
případné poškození stánků a to:
o
o
ve výši 2.000,-/prodejní stánek (klasický prodej, vánoční prodej)
ve výši 4.000,-/prodejní stánek (občerstvení, punč)
Tato kauce bude v závislosti na poškození stánku vrácena při předání stánků dne
23.12.2013.
•
V případě nedodržení sortimentu nebo jiných závazků, které jsou podstatnými
náležitostmi nabídky, bude po uzavření smlouvy uplatňována smluvní pokuta ve výši
•
2000,- Kč za každé jednotlivé porušení smlouvy či nabídky a to i opakovaně.
Nedílnou součástí nabídky - výběrového řízení:
I. Formulář viz. podmínky účasti a to včetně požadovaných dokumentů
II. Čestné prohlášení (vázanost nabídkou a akceptace výhrad)
III. Plánek rozmístění stánků, varianty prodejních zařízení v rámci akce Budějovický
advent 2013
Download

Obchodní veřejná soutěž - Budějovický advent 2013