Přijímací řízení pro školní rok 2015/2016
do Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy
Ministerstva obrany v Moravské Třebové
Na základě § 60 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a
vyhlášky č. 220/2007 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem
obrany provádějí některá ustanovení školského zákona, ve znění vyhlášky č. 278/2012 Sb.,
vyhlašuje velitel - ředitel Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy Ministerstva obrany
(dále jen „VSŠ a VOŠ MO“) v Moravské Třebové první kolo přijímacího řízení pro školní
rok 2015/2016.
Ke vzdělávání lze přijmout uchazeče, který splňuje tyto podmínky:
 úspěšně složí přijímací zkoušky přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky
 úspěšně dokončil učební obor (předložení výučního listu)
Obor vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání – nástavbové studium
Forma vzdělávání: dálková
Termíny 1. kola přijímacího řízení: 27. 4. a 28. 4. 2015
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 60 (2 třídy)
Jak postupovat:
1. Přihlášku ke vzdělávání pro první kolo přijímacího řízení podává uchazeč veliteli – řediteli
VSŠ a VOŠ MO, a to na předepsaném tiskopisu do 20. března 2015, současně doručí kopii
výučního listu. K přihlášce ke studiu přiloží uchazeč, který je vojákem z povolání nebo
občanským zaměstnancem ozbrojených sil ČR, souhlas zaměstnavatele s vysláním ke studiu.
2. Pozvánku k přijímací zkoušce pro 1. kolo přijímacího řízení zašle velitel – ředitel školy 14
dní před termínem konání přijímací zkoušky.
3. Velitel – ředitel školy ukončí hodnocení uchazečů do 3 pracovních dnů po termínu
stanoveném pro přijímací zkoušky a podle výsledků uchazečů při přijímacím řízení stanoví
jejich pořadí, zveřejní seznam přijatých i nepřijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům
odešle rozhodnutí o nepřijetí.
4. Seznam přijatých uchazečů s výsledkem přijímacího řízení bude uveřejněn na veřejně
přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy www.vsmt.cz. Zveřejněním
seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání,
za OZNÁMENÁ .
5. Odvolání uchazeče proti rozhodnutí velitele – ředitele školy o výsledku přijímacího řízení
lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.
Kritéria přijímacího řízení pro obor vzdělání
64-41-L/51 Podnikání
Přijímací zkouška se koná z těchto předmětů:
Předmět
Max. počet bodů
Matematika
20
Český jazyk
20
Maximální počet bodů je 40. Podmínkou pro přijetí je získání min. 10 a více bodů.
Další informace jsou k dispozici na internetových stránkách školy: www.vsmt.cz
Bodové hodnocení jednotlivých předmětů
Matematika a Český jazyk
Matematika: 5 příkladů
Hodnocení
body
1
20 - 18
2
17 - 15
3
14 - 9
4
8 - 3
5
2 - 0
Český jazyk
Hodnocení
body
1
20 - 18
2
17 - 15
3
14 - 9
4
8 - 3
5
2 - 0
Velitel školy
plukovník gšt. Ing. Zdeněk MACHÁČEK
Download

Přijímací řízení pro školní rok 2015/2016