GYMNÁZIUM UHERSKÉ HRADIŠTĚ
Přijímací řízení pro školní rok 2014/2015
Čtyřleté studium
PODMÍNKY PŘIJETÍ
- ukončené základní vzdělání
- uchazečem se může stát každý žák nebo absolvent 9. ročníku základní školy
- podání řádně vyplněné přihlášky
- při vyplňování přihlášky uvádějte jako obor vzdělání: 79-41-K/41 Gymnázium
- na přihlášce je třeba vyplnit prospěch z 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy
- přílohou přihlášky je také přehled účasti žáka v olympiádách a soutěžích
včetně umístění v jednotlivých kolech a přehled mimoškolních aktivit
žáka (obojí za 6.–9. třídu).
Aktivity žáka budou vyplněny na formuláři, který je uložen na webu gymnázia v sekci
Přijímačky. Správnost údajů bude potvrzena základní školou.
- potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu se nevyžaduje
- řádně vyplněnou přihlášku odevzdají rodiče do 15. 3. 2014 ředitelství Gymnázia
Uherské Hradiště, a to buď osobně na podatelně gymnázia, nebo doporučeným
dopisem
- vykonání přijímacích zkoušek
- přijímací zkoušky konají všichni uchazeči
- termíny přijímacích zkoušek:
úterý 22. 4. 2014
středa 23. 4. 2014
Náhradní termín:
úterý 6. 5. 2014
Zvolený termín přijímací zkoušky je třeba uvést do přihlášky.
- při přijímacích zkouškách bude použito testů Scio
- přijímací zkoušky se skládají z testů: z českého jazyka a literatury – 45 minut
z matematiky – 60 minut
z obecných studijních předpokladů – 60 minut
Více informací o podobě, obsahu a náročnosti testů u přijímacích zkoušek se můžete
dozvědět na internetových stránkách www.scio.cz.
PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJÍMANÝCH UCHAZEČŮ:
112
Podmínkou přijetí je získání alespoň 39 bodů z celkového součtu všech zkušebních testů SCIO ze
130 možných
-
-
rozhodnutí o přijetí se uchazečům oznamuje zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod
přiděleným registračním číslem. Zveřejněním seznamu se považují „kladná“ rozhodnutí za
oznámená. U nepřijatých uchazečů zůstává povinností školy odeslat rozhodnutí také písemně.
seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn u vstupu do školy a na www.guh.cz v sekci
Přijímačky.
uchazeč potvrzuje úmysl nastoupit na SŠ odevzdáním zápisového lístku řediteli školy
nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí
uchazeč může uplatnit zápisový lístek pouze jednou, výjimkou je případ, že chce uchazeč
uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na odvolání
odvolání lze podat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí
GYMNÁZIUM UHERSKÉ HRADIŠTĚ
KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
Po proběhnutí přijímacích zkoušek ve dvou termínech 1. kola budou přijati uchazeči až do
stanoveného počtu na základě pořadí určeného z celkového počtu bodů získaných z těchto kritérií:
Vstup
Započítává se prospěch za 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy z předmětů:
Č, Cj 1 (při dvou jazycích ten lepší), D, Ov, Z, M, Př, F, Ch
Nezapočítávají se předměty: Cj2, Hv, Vv, Tv, praktické vyučování, rodinná výchova, volitelné
předměty
Stupnice hodnocení:
Průměr z 9 známek
Počet bodů
1,00
16
1,01 – 1,11
15
1,12 – 1,22
14
1,23 – 1,33
13
1,34 – 1,44
12
1,45 – 1,56
10
1,57 – 1,68
8
1,69 – 1,78
6
1,79 – 1,90
4
1,91 – 1,99
2
2,00 a více
0
Úspěchy v soutěžích a olympiádách na ZŠ (zde lze získat maximálně 10 bodů)
3 a více umístění na 1. – 3. místě v okresních a vyšších kolech olympiád a soutěží
nebo mimořádné výsledky v individuálních sportech a dalších kulturních aktivitách
individuálního charakteru
10 bodů
2 umístění v okresních a vyšších kolech olympiád a soutěží na 1. – 3. místě
8 bodů
1 umístění na 1. – 3. místě nebo 2 a více na 4. – 5. místě v okresních a vyšších kolech
olympiád a soutěží nebo mimořádné výsledky v kolektivních sportech a kulturních aktivitách
kolektivního charakteru
6 bodů
1 umístění na 4. místě v okresních a vyšších kolech olympiád a soutěží
4 body
1 umístění na 5. místě v okresních a vyšších kolech olympiád a soutěží nebo 2 a více účastí v okresním
kole
2 body
Mimoškolní víceleté aktivity (3 a více let) v oblasti sportovní a kulturní
2 a více aktivit
2 body
1 aktivita
1 bod
Vstup maximálně:
42 bodů
Ostatní části zkoušky – Č, M, test obecných studijních předpokladů 40 + 30 + 60 bodů
(všechny části zkoušky jsou písemné a je při nich využito testů Scio)
Maximální počet bodů po přijímacích zkouškách:
172 bodů
Pořadí pro přijetí bude stanoveno podle celkového počtu získaných bodů (včetně vstupních bodů).
V případě rovnosti bodů je pořadí stanoveno nejdříve podle počtu bodů získaných při vlastních
přijímacích zkouškách a dále pak podle počtu bodů získaných z jednotlivých jeho částí, a to v pořadí
test obecných studijních předpokladů, matematika a český jazyk.
GYMNÁZIUM UHERSKÉ HRADIŠTĚ
Přijímací řízení pro školní rok 2014/2015
Osmileté studium
PODMÍNKY PŘIJETÍ
- uchazečem o studium se může stát každý žák 5. třídy základní školy
- podání řádně vyplněné přihlášky
- při vyplňování přihlášky uvádějte jako obor vzdělání:
79-41-K/81 Gymnázium
- na přihlášce je třeba vyplnit prospěch z 1. pololetí 5. třídy
- potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu se nevyžaduje
- řádně vyplněnou přihlášku odevzdají rodiče do 15. 3. 2014 ředitelství Gymnázia
Uherské Hradiště, a to buď osobně na podatelně gymnázia, nebo doporučeným
dopisem
- vykonání přijímacích zkoušek
- přijímací zkoušky konají všichni uchazeči
- termíny přijímacích zkoušek:
úterý 22. 4. 2014
středa 23. 4. 2014
Náhradní termín:
úterý 6. 5. 2014
- zvolený termín přijímací zkoušky je třeba uvést do přihlášky
- při přijímacích zkouškách bude použito testů Scio
- přijímací zkoušky se skládají z testů: z českého jazyka a literatury – 45 minut
z matematiky – 60 minut
z obecných studijních předpokladů – 60 minut
Více informací o podobě, obsahu a náročnosti testů z českého jazyka, matematiky a obecných
studijních předpokladů u přijímacích zkoušek se můžete dozvědět na internetových stránkách
www.scio.cz
.
PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJÍMANÝCH UCHAZEČŮ:
56
Podmínkou přijetí je získání alespoň 50 bodů z celkového součtu všech zkušebních testů SCIO ze
130 možných
-
-
rozhodnutí o přijetí se uchazečům oznamuje zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod
přiděleným registračním číslem. Zveřejněním seznamu se považují „kladná“ rozhodnutí za
oznámená. U nepřijatých uchazečů zůstává povinností školy odeslat rozhodnutí také písemně.
seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn u vstupu do školy a na www.guh.cz v sekci
Přijímačky
uchazeč potvrzuje úmysl nastoupit na SŠ odevzdáním zápisového lístku řediteli školy
nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí
uchazeč může uplatnit zápisový lístek pouze jednou, výjimkou je případ, že chce uchazeč
uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na odvolání
odvolání lze podat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí
GYMNÁZIUM UHERSKÉ HRADIŠTĚ
KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
Po proběhnutí přijímacích zkoušek ve dvou termínech 1. kola budou přijati uchazeči až do
stanoveného počtu na základě pořadí určeného z celkového počtu bodů získaných z těchto kritérií:
Vstup: průměrný prospěch v 1. pololetí 5. třídy
max. počet bodů: 11
Stupnice hodnocení:
Průměrný prospěch
1,00
1,01 – 1,10
1,11 – 1,21
1,22 – 1,32
1,33 – 1,43
1,44 – 1,55
1,56 – 1,66
1,67 – 1,77
1,78 – 1,88
1,89 – 1,99
2,00 a více
Počet bodů
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
0
Části zkoušky: Č, M, test obecných studijních předpokladů
40+30+60 bodů
(všechny části zkoušky jsou písemné, z českého jazyka, matematiky a obecných studijních
předpokladů je využito testů Scio)
Maximální počet bodů po přijímacích zkouškách:
141 bodů
Pořadí pro přijetí bude stanoveno podle celkového počtu získaných bodů (včetně vstupních bodů).
V případě rovnosti bodů je pořadí stanoveno nejdříve podle počtu bodů získaných při vlastních
přijímacích zkouškách a dále pak podle počtu bodů získaných z jednotlivých jeho částí, a to v pořadí
test obecných studijních předpokladů, matematika a český jazyk.
Další informace pro oba typy studia
Pro oba typy studia se přijímání do prvního ročníku vzdělávání řídí § 20, 59, 60, 61 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský
zákon) v posledním znění a vyhláškou č. 394 ze dne 17. října 2008, kterou se mění vyhláška č.
671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve
středních školách, ve znění pozdějších předpisů.
2. Uchazeči, který není státní občan České republiky a získal předchozí vzdělání v zahraniční škole,
se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách promíjí přijímací zkouška z českého
jazyka na základě písemné žádosti zákonného zástupce podané s přihláškou ke studiu ředitelce
školy. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělání v daném oboru vzdělání, ověří škola
rozhovorem, který nahrazuje zkušební test z českého jazyka s příslušným bodovým ohodnocením.
3. Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami se upravuje přijímací řízení na základě doporučení
školského poradenského zařízení. Doporučení se předkládá s písemnou žádostí zákonného zástupce
společně s přihláškou ke studiu řediteli školy.
4. Absolvování testů je v souladu s projektem „Jednotné přijímací zkoušky na středních školách
zřizovaných Zlínským kraje.“
1.
Download

Podmínky přijetí